UNIVERZITA PARDUBICE RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ"

Transkript

1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Praha, červen 2004 Ing. František Haburaj

2 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji. Souhlasím se zveřejněním práce na webovém serveru Univerzity Pardubice. ANOTACE: Předložená práce se zabývá problematikou recyklace stavebních a demoličních dopadů. V práci jsou uvedeny statistiky produkce a využití těchto odpadů v posledních letech dle databáze ISOH a ARSM. Dále je v práci provedeno rozdělení SDO dle Katalogu odpadů, zpracována základní problematika technologie zpracování SDO a její modifikace. V práci je také věnována pozornost využití jednotlivých recyklátů a prognóza jejich možného využití. V neposlední řadě se práce zabývá legislativou vztahující se k problematice, základními cíli stanovenými v Plánu odpadového hospodářství ČR a jejich možnými způsoby naplnění. Na závěr práce je uveden výčet legislativních dokumentů a literatury vztahující se k popsané problematice. Klíčová slova: recyklace, recykláž, technologie recyklace, demolice, stavební odpady.

3 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č ÚVOD Stavební a demoliční odpady představují v České republice i v zemích evropské unie nezanedbatelný podíl na celkové produkci odpadů (jedná se cca o 25 % odpadů). Tyto odpady však zároveň představují alternativní zdroj druhotných surovin, a proto bylo nakládání s nimi specifikováno v Plánu odpadového hospodářství České republiky. V oblasti stavebních odpadů bylo stanoveno využití těchto druhotných zdrojů do konce roku 2005 na hodnotu 50 % a do konce roku 2012 na hodnotu 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů. Toto opatření ke zvýšení podílu recyklované a znovu využité části by mělo vést k výraznému snížení zatížení životního prostředí a to jak ve formě snížení produkce odpadů, tak také snížení objemu vytěžených primárních nerostných surovin. Nezanedbatelný je také vliv stavebních odpadů na náklady stavební výroby. Dále nekvalifikované nakládání s nimi znamená jak ztrátu cenné suroviny, tak také neúměrné zaplňování prostor skládek, určených původně pro nevyužitelné odpady, a to zejména komunální odpad. 2. NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM A DEMOLIČNÍM ODPADEM V ČR Data o nakládání se stavebním a demoličním odpadem byla získána ze dvou zdrojů, a to z databáze ISOH, spravované Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka, Centrem pro hospodaření s odpady a dále z databáze ARSM a to pro období let Produkce stavebních a demoličních odpadů dle databáze ISOH Následující členění je provedeno v souladu s tehdejší platnou vyhláškou 337/1997 Sb. Katalogem odpadů. Stavební odpady jsou dle této vyhlášky rozdělený do těchto základních podskupin: Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu Dřevo, sklo, plasty Asfalt, dehet, výrobky z dehtu Kovy, slitiny kovů Zemina vytěžená Izolační materiály Směsný stavební a demoliční odpad. Přehled produkce stavebních odpadů podle podskupin a druhů v letech 1998 až 2001 je uveden v Tab. 1. Z této tabulky je patrné, že v letech 1998 a 1999 bylo produkované množství SDO téměř shodné, zatímco v roce 2000 došlo k jeho výraznému nárůstu o téměř 25 %. V roce 2001 došlo k poklesu o cca 10 %, přičemž toto kolísání bylo způsobeno zejména odpady zařazenými do podskupin 1705 Zemina vytěžená. Srovnání relativní produkce jednotlivých stavebních odpadů v daných letech je uvedeno v Tab. 2. Celková produkce SDO v jednotlivých letech představuje vždy 100 %. Nejvýznamnější složkou, jak vyplývá z tabulky, je produkce odpadu 1705 Zemina

4 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č vytěžená, jejíž podíl se na celkovém množství v jednotlivých letech pohybuje v rozmezí 62 až 69 % (tato hodnota je obdobná jako v zemích EU. Pokud se jedná o recyklaci stavebních a demoličních odpadů, pak rozhodující podíl dosahuje, v zemích EU, recyklace podskupin 1701 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu a dále skupina 1703 Asfalt, dehet a výrobky z dehtu. Je patrné, že produkce podskupiny odpadů 1701 osciluje mezi hodnotou 16 až 17 %, zatímco skupina 1703 vykazuje v jednotlivých letech postupný nárůst z 1,25 až na 2,83 %, což by bylo možno vysvětlit zvyšujícím se množstvím rekonstruovaných asfaltových vozovek. V devadesátých letech se v České republice i v zemích EU recyklace stavebních hmot zaměřila zcela výhradně na tyto skupiny odpadů: Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu Asfalt, dehet, výrobky z dehtu Zemina vytěžená Směsný stavební a demoliční odpad. Tyto materiály totiž představují možnost nahrazení za inertní minerální suroviny tj. štěrkopísky, stavební kámen a jim podobné přírodní materiály. Ostatním odpadům ze skupiny 1700 Stavební odpady není ze strany ARSM věnována záměrně pozornost, jedná se o podskupiny Dřevo, sklo, plasty, Kovy, slitiny kovů a Izolační materiály, jelikož se jedná o odpady, jejichž recyklace a znovu využití je přirozeně možné a v řadě případů již zcela běžné. Vzhledem k tomu, že hodnoty uvedené v tabulce jsou velmi citlivé na hodnoty uveden ve skupině 1705 Zemina vytěžená, byla data v posledních řádcích tabulek 3 až 6 od tohoto údaje očištěna. Jedním z problémů, který musí být brán v potaz je také skutečnost, že při provádění analýzy vykazující subjekty nezatřiďují způsob nakládání dle ISOH jednotně. Zejména se jedná o využití odpadu jako druhotné suroviny. V tomto způsobu je plně zahrnut nezpracovaný stavební odpad, který je využíván při ryze spekulativních rekultivacích a terénních úpravách, ale též nezpracovaná stavební suť využívaná na technologické vrstvy ve skládkách SKO. Avšak na základě dotazů u vykazovaných subjektů bylo zjištěno, že jsou sem zařazovány i materiály, které jsou následně recyklovány. Z tohoto důvodu byla provedena sumarizace všech sledovaných materiálů, ze které vyplynulo, že celkové množství inertních minerálních odpadů s nimiž bylo jakýmkoli způsobem manipulováno bylo ve většině položek zpravidla mírně vyšší, než množství v daném časovém období produkované.

5 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Tab. 1 Produkce stavebních a demoličních odpadů [t] dle databáze ISOH [3]. Sledovaný rok Odpad Beton Cihla Keramika Sádrová stavební hmota Azbestová stavební hmota Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu Dřevo Sklo Plast Dřevo, sklo, plasty Asfalt s obsahem dehtu Asfalt bez dehtu Dehet a/nebo výrobky z dehtu Asfalt, dehet, výrobky z dehtu Měď, bronz, mosaz Hliník Olovo Zinek Železo a/nebo ocel Cín Směs kovů Kabely Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený Kovy, slitiny kovů Zemina a/nebo kameny Vytěžená hlušina Zemina vytěžená Izolační materiál s obsahem azbestu Ostatní izolační materiály Izolační materiály Směsný stavební a/nebo demoliční odpad Směsný stavební a demoliční odpad Celkem

6 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Tab. 2 Relativní produkce jednotlivých druhů stavebních a demoličních odpadů (celkové množství SDO v daném roce je 100 %) dle databáze ISOH [3]. Sledovaný rok Odpad Beton 8,24 % 9,31 % 7,33 % 8,68 % Cihla 9,92 % 6,62 % 6,70 % 6,49 % Keramika 0,25 % 0,33 % 0,38 % 0,34 % Sádrová stavební hmota 0,15 % 0,24 % 0,16 % 0,30 % Azbestová stavební hmota 0,18 % 0,17 % 0,04 % 0,03 % Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 0,58 % 0,34 % 1,07 % 0,43 % 1701 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 19,32 % 17,00 % 15,69 % 16,28 % Dřevo 0,22 % 0,25 % 0,85 % 0,31 % Sklo 0,21 % 0,10 % 0,08 % 0,07 % Plast 0,13 % 0,09 % 0,09 % 0,12 % 1702 Dřevo, sklo, plasty 0,56 % 0,45 % 1,02 % 0,49 % Asfalt s obsahem dehtu 0,10 % 0,04 % 0,03 % 0,07 % Asfalt bez dehtu 1,12 % 1,62 % 2,43 % 2,76 % Dehet a/nebo výrobky z dehtu 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,00 % 1703 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 1,25 % 1,68 % 2,47 % 2,83 % Měď, bronz, mosaz 0,28 % 0,24 % 0,08 % 0,09 % Hliník 0,16 % 2,72 % 0,09 % 0,15 % Olovo 0,05 % 0,06 % 0,01 % 0,01 % Zinek 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % Železo a/nebo ocel 8,32 % 12,89 % 8,94 % 10,25 % Cín 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Směs kovů 0,10 % 0,20 % 0,10 % 0,10 % Kabely 0,05 % 0,09 % 0,08 % 0,08 % Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 0,04 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 1704 Kovy, slitiny kovů 9,04 % 16,24 % 9,34 % 10,72 % Zemina a/nebo kameny 29,53 % 38,14 % 48,66 % 47,88 % Vytěžená hlušina 38,01 % 23,97 % 20,54 % 18,80 % 1705 Zemina vytěžená 67,54 % 62,11 % 69,20 % 66,68 % Izolační materiál s obsahem azbestu 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % Ostatní izolační materiály 0,18 % 0,77 % 0,40 % 1,59 % 1706 Izolační materiály 0,18 % 0,79 % 0,41 % 1,60 % Směsný stavební a/nebo demoliční odpad 2,11 % 1,74 % 1,88 % 1,38 % 1707 Směsný stavební a demoliční odpad 2,11 % 1,74 % 1,88 % 1,38 % Celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

7 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Tab. 3 Celkové hodnoty využívání a recyklace dle databáze ISOH [3]. Množství využitých nebo recyklovaných SDO Využití a recyklace [t] Odpad Beton Cihla Keramika Sádrová stavební hmota Azbestová stavební hmota Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu Asfalt s obsahem dehtu Asfalt bez dehtu Dehet a/nebo výrobky z dehtu Asfalt, dehet, výrobky z dehtu Zemina a/nebo kameny Vytěžená hlušina Zemina vytěžená Směsný stavební a/nebo demoliční odpad Směsný stavební a demoliční odpad Celkem Celkem bez zeminy vytěžené

8 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Tab. 4 Celkové procentuální hodnoty využívání a recyklace dle databáze ISOH [3]. Množství využitých nebo recyklovaných SDO Využití a recyklace [t] Odpad Beton 25,4 % 54,0 % 68,7 % 64,0 % Cihla 24,7 % 66,2 % 75,1 % 98,2 % Keramika 6,3 % 10,1 % 32,4 % 23,6 % Sádrová stavební hmota 32,1 % 52,0 % 94,2 % 131,9 % Azbestová stavební hmota 5,5 % 4,1 % 19,7 % 20,6 % Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 77,7 % 63,4 % 2,5 % 21,3 % 1701 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 26,2 % 57,6 % 66,2 % 76,8 % Asfalt s obsahem dehtu 0,0 % 6,1 % 1,5 % 80,6 % Asfalt bez dehtu 76,8 % 81,6 % 72,9 % 83,3 % Dehet a/nebo výrobky z dehtu 0,1 % 6,4 % 1,3 % 16,1 % 1703 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 69,1 % 78,9 % 71,9 % 83,1 % Zemina a/nebo kameny 50,8 % 33,7 % 32,8 % 40,0 % Vytěžená hlušina 96,8 % 97,7 % 103,6 % 102,4 % 1705 Zemina vytěžená 76,7 % 58,4 % 53,8 % 57,6 % Směsný stavební a/nebo demoliční odpad 12,3 % 49,4 % 17,2 % 28,4 % 1707 Směsný stavební a demoliční odpad 12,3 % 49,4 % 17,2 % 28,4 % Celkem 64,3 % 58,4 % 55,7 % 61,5 % Celkem bez zeminy vytěžené 27,3 % 58,6 % 62,3 % 74,4 %

9 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Tab. 5 Množství stavebních odpadů, která byla recyklována dle databáze ISOH [3]. Množství pouze recyklovaných SDO Recyklovaná množství [t] Odpad Beton 4 072, , , , Cihla 3 733, , , , Keramika 0,1 897, , , Sádrová stavební hmota 0, , ,2 129, Azbestová stavební hmota 0,0 0,2 0,8 19, Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 230, ,0 671, , Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 8 036, , , , Asfalt s obsahem dehtu 0,0 0,0 0, , Asfalt bez dehtu , , , , Dehet a/nebo výrobky z dehtu 0,5 48,0 1,2 51, Asfalt, dehet, výrobky z dehtu , , , , Zemina a/nebo kameny 3 401, , , , Vytěžená hlušina 472, , ,0 20, Zemina vytěžená 3 874, , , , Směsný stavební a/nebo demoliční odpad 236, ,5 896, , Směsný stavební a demoliční odpad 236, ,5 896, ,0 Celkem , , , ,0 Celkem bez zeminy vytěžené , , , ,0

10 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Tab. 6 Procentuální množství stavebních odpadů, která byla recyklována dle databáze ISOH [3]. Množství pouze recyklovaných SDO Recyklovaná množství [t] Odpad Beton 17,1 % 24,6 % 30,3 % 19,5 % Cihla 11,3 % 34,4 % 30,6 % 38,9 % Keramika 0,8 % 6,1 % 7,7 % 4,4 % Sádrová stavební hmota 0,0 % 18,1 % 42,6 % 0,5 % Azbestová stavební hmota 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,7 % Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 50,0 % 22,4 % 1,1 % 6,5 % 1701 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 14,6 % 27,7 % 27,9 % 26,2 % Asfalt s obsahem dehtu 0,0 % 5,6 % 0,0 % 80,6 % Asfalt bez dehtu 56,5 % 52,1 % 57,2 % 59,5 % Dehet a/nebo výrobky z dehtu 0,1 % 3,8 % 0,2 % 12,4 % 1703 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 50,8 % 50,4 % 56,3 % 60,0 % Zemina a/nebo kameny 3,7 % 7,4 % 5,0 % 4,1 % Vytěžená hlušina 0,1 % 0,8 % 2,7 % 0,0 % 1705 Zemina vytěžená 1,7 % 4,9 % 4,3 % 3,0 % Směsný stavební a/nebo demoliční odpad 0,8 % 11,7 % 3,7 % 18,9 % 1707 Směsný stavební a demoliční odpad 0,8 % 11,7 % 3,7 % 18,9 % Celkem 5,1 % 10,6 % 9,9 % 9,4 % Celkem bez zeminy vytěžené 15,3 % 28,2 % 29,1 % 30,4 % 2.2. Produkce stavebních a demoličních odpadů dle databáze ARSM Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů provádí od roku 1999 pravidelný podrobný průzkum o produkci stavebních odpadů u jednotlivých výrobců recyklátů v ČR. V roce 2003 proběhlo poslední šetření, a to za rok 2002, a bylo zjištěno, že 31 firem, které vlastními silami recyklují stavební odpady, provozuje celkem 55 drtičů s maximální výkonností 25 až 160 t/hod a cca 60 třídičů. Z šetření také vyplynulo, že celková roční kapacita všech recyklačních linek v ČR je cca tun, což představuje o 50 % vyšší kapacitu, než je v současné době produkce SDO. Z tohoto důvodu, aby firmy udržely efektivitu svých provozů, realizují vytěžování mobilních drtičů a třídičů i při zakázkovém drcení kameniva v lomech, resp. třídění štěrkopísků v pískovnách. V Tab. 7 jsou uvedeny objemy produkovaných recyklátů, které byly získány od firem. Tyto hodnoty však nutno považovat pouze za přibližné, jelikož je není možno dále ověřit. Z těchto údajů dále vyplývá, ve srovnání s tabulkami 1 až 6 ve sledovaných létech, že řada materiálů neprochází přes databázi ISOH. Data dále poukazují na trvalý růstový trend v uplynulých čtyřech letech. Jako příčinu růstu, lze uvést jednak mírně stoupající produkci recyklátů

11 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č vyrobených ze stavebních a demoličních odpadů a dále se jedná o skutečnost, že ARSM v jednotlivých letech dohledává stále nové firmy, které se recyklací SDO zabývají a od nich získává příslušné podklady (dosud není vytvořena centrální databáze ČR obsahující korektní hodnoty). K přehledu však lze říci, že jsou zde uvedeny všechny rozhodující recyklační firmy a zjištěné objemy recyklovaných SDO za rok 2002 obsahují minimálně 97 % celkové produkce této komodity v ČR. V Tab. 7 je na posledním řádku proveden odhad skutečné produkce SDO, tedy i těch, které neprocházejí databází ISOH. Tento odhad byl proveden ze součtu celkové produkce inertní minerální sutě dle databáze ISOH a produkce recyklačních zařízení, přičemž bere v úvahu množství materiálů, vykázané v uvedené databázi jako recyklované. Navíc je počítáno s tím, že část těchto odpadů (cca 10 až 30 %) prochází mimo uvedené databáze. Tento odhad byl proveden pouze na základě zkušeností ARSM a ve srovnáním s některými státy EU. Tab. 7 Charakteristika zpracovaných stavebních odpadů v recyklačních linkách (udávaná množství jsou v tisících tunách za uvedený rok) dle databáze ARSM [3]. Druh recyklovaného odpadu Rok Cihelná suť 488,3 589,4 990,0 1408,9 Betonová suť 466,9 384,6 614,8 1013,9 Živice 247,7 317,9 323,9 475,2 Směsný stavební odpad 166,3 79,0 3,9 0,6 Kamenivo 476,8 704,0 513,3 464,2 Výkopové zeminy 103,8 261,0 275,7 339,4 Ostatní 109,6 249,6 417,5 300,7 Celkem 2059,5 2585,4 3139,0 4002,6 Z toho minerální suť (cih. suť + betonová suť + živice + směs. st. odpad) 1369,3 1370,8 1932,5 2898,3 Celkem zeminy a recyklované kamenivo 580,6 965,0 789,0 803,6 Rec. dalších odpadů (struska a uhelná hlušina) celk. 109,6 249,6 417,5 300,7 Celková produkce minerální sutě dle databáze ISOH??? 1495,0 1832,6 1739,0 ( ), způsob nakládání 100 Celková produkce minerální sutě dle odhadu ARSM ( ) 3640 až až PRINCIP RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ 3776 až Demolice a jejich organizace s ohledem na možnost recyklace stavební sutě Během procesu recyklace platí zásada, že kvalita recyklátu a efektivnost celého procesu je přímo úměrná kvalitě provedených demoličních prací, tzn. třídění materiálu z demolic přímo na místě jejich vzniku až 4700

12 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č V současné době se také projevuje nový trend v recyklaci stavebních odpadů, který umožňuje využívat celé stavební prvky a dílce. Recyklací se tedy nerozumí jenom zdrobňování, třídění a separace stavebních sutí a odpadů, ale také postupy, které vedou k využívání celých stavebních prvků a dílců. Provádění této recykláže je v současné době velmi výjimečné a to z toho důvodu, že možnost recykláže jednotlivých stavebních dílců a prvků po skončení doby životnosti konstrukce je nutno řešit již v projektu. Z tohoto důvodu v současné době není možno tuto recykláž, až na výjimky provádět. V současné době se při demoličních pracích ukázalo jako zcela nezbytné (z důvodu možnosti dalšího využití stavební sutě) provádět důsledné třídění materiálu. Bylo prokázáno, že třídění, které bylo prováděno přímo již na stavbě je mnohem účinnější a také levnější, než by bylo třídění prováděné u výrobce recyklátu. Tato skutečnost je dána tím, že při provádění demolic lze snadněji provádět oddělení minerální sutě od veškerých cizorodých materiálů, jako jsou dřevo, plasty, dehtové lepenky, kovy apod., než je to možné z netříděné sutě, která je dodávána výrobci recyklátu Postupy pro efektivní třídění odpadů při demoličních pracích Během třídění stavební suti se ukázalo jako účelné postupovat dle následujících kroků: provést oddělení kontaminovaných materiálů od nekontaminovaných, oddělit cizorodé materiály od minerálních sutí určených k recyklaci (jedná se převážně o dřevo, lepenky, sádrokarton, plasty, kovy apod.). V souvislosti s těmito odpady je vhodné vytvořit třídící logistický systém v němž budou tyto materiály separovány v oddělených kontejnerech, a to zejména tyto materiály: kovy, organické materiály zejména použité dřevo, minerální látky kamenivo, maltovina, ostatní (zejména nebezpečné) odpady nátěrové hmoty, azbesty, atd., provést roztřídění inertní minerální sutě alespoň na tyto druhy: cihelná stavební suť, betonová suť, živičné sutě (kry), výkopová zemina Technologické postupy při úpravě stavebních odpadů Obecný technologický postup Na kvalitu produkovaného recyklátu, má zásadní vliv požitá technologie zpracování stavebního odpadu. Tato kvalita je závislá nejenom na technologii recyklace, ale také na organizaci práce a celkovém logistickém zabezpečení chodu recyklačního zařízení a to včetně přidružených systémů, jako je skladové hospodářství, doprava materiálu apod.

13 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Obr. 1 Blokové schéma používané konfigurace recyklace stavebních odpadů v České republice v posledních letech [7]. Proces recyklace je rozdělen na tři základní procesy a to: přetřídění, drcení, následné třídění. K těmto procesům by se měla v dohledné době přidat další technologická operace a to: separace lehkých a prachových částic, případně praní. Tyto operace jsou již dnes zcela běžné v recyklačních zařízeních v zemích EU. Tyto procesy bude nutné v řadě linek zřídit z důvodu postupné certifikace některých recyklovaných produktů. V České republice v současné době mnoho firem zabývajících se recyklací stavební suti využívá pouze část uvedeného technologického procesu při zpracovávání stavební suti. Tyto firmy používají jak třídící zařízení bez drtiče, tak také naopak, provozování samotného drtiče (většinou menších rozměrů) bez přetřídění a následného třídění. Toto se děje z důvodů minimalizace provozních nákladů. Vzhledem k tomu, že využívání neuceleného technologického postupu recyklace stavební suti tvoří nezanedbatelnou část procesu recyklace, budou uvedeny výhody resp. nevýhody jednotlivých postupů, a také typické způsoby využití jednotlivých postupů Postup při použití samostatných třídičů Tento postup recyklace nemusí vždy vést k znehodnocení recyklátu. Tyto postupy se např. osvědčily při recyklaci výkopové zeminy (viz. použití samostatných třídičů při odstraňování následků povodní na Moravě v roce 1997 jednalo se o zpevňování hrází, stavbu místních komunikací apod.). Tohoto postupu lze s výhodou využít při velkém množství separování minerální sutě od ostatních odpadů. Tento způsob využívání samostatných třídičů je také v současné době využíván firmami, zabývajícími se získáváním železa ze starých skládek strusky sléváren a hutí. Zde se také tyto samostatné třídiče osvědčili, přičemž navíc musely být tyto stroje vybaveny účinnými separátory železa (v tomto případě však nelze mluvit o recyklaci).

14 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Postup při použití samostatných drtičů Používání samostatných drtičů pro recyklaci materiálu je v současné době trochu problematické z toho důvodu, že tato činnost je prováděna jen jako doplňková jednotlivými stavebními firmami a to většinou pouze z důvodů snížení nákladů na likvidaci či zpracování stavební suti, využitím vlastního zařízení. Tyto firmy využívají k těmto účelům převážně malé a relativně jednoduché mobilní drtiče, a z tohoto důvodu je kvalita výstupního recyklátu velmi špatná a tyto materiály jsou pak používány pouze na zásypy nebo jiné obdobné účely. Takto zpracované materiály se nehodí svými vlastnostmi do konstrukčních vrstev vozovek (podkladní vrstvy komunikací, parkovišť atd.). Nejvýhodnější se v současné době jeví využívání malých kontejnerových čelisťových drtičů, které jsou navíc vybaveny podávacím vibračním předtřídičem. Takto získaný recyklovaný materiál je pak většinou využíván v lokalitě použití drtiče a to převážně na různé terénní úpravy, zásypy, podkladní vrstvy chodníků apod. Výhodou čelisťových drtičů je také jejich relativně malá prašnost a také snížená hlučnost oproti jiným druhům drtičů. Nevýhodou jsou zhoršené tvarové vlastnosti recyklovaného materiálu. Závěrem však nutno podotknout, že pouhým předrcením je většinou recyklovaný materiál znehodnocován a následně použit pro podřadné účely. Tedy opět se nejedná o recyklaci v pravém slova smyslu. Jako jediný opravdu efektivní způsob recyklace se tedy projevuje pouze způsob recyklace u renomovaných firem zabývajících se recyklací stavební sutě jako svou hlavní podnikatelskou činností a to jak zařízeními mobilním, semimobilními nebo stacionárními. V současnosti existuje v České republice takřka 30 těchto firem, které se zabývají recyklací materiálů a lze konstatovat, že kvalita produkovaného recyklátu se s přibývajícími zkušenostmi jednotlivých firem zlepšuje. Rychlejšímu a kvalitnějšímu zpracovávání by napomohlo definování obecných předpisů, které by deklarovali kvalitu recyklátu tak, jak je to učiněno v zahraničí. Toto se také projevuje na vybavenosti zařízení pro recykláž, jelikož jednotlivý provozovatelé nejsou nuceni k tomu, aby své provozy rozšiřovali o další a kvalitnější zařízení (odlučovače, vodní pračky apod.). 4. SROVNÁNÍ STAVU RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ V ČR A NĚKTERÝCH ZEMÍCH EU V České republice se s recyklací stavebních odpadů začalo v devadesátých letech, kdy se touto činností zabývalo pouze několik málo firem. Tato činnost se postupně začala rozvíjet a zintenzivňovat hlavně s nárůstem cen za ukládání odpadů. Recyklace stavebních odpadů v současné době nachází oporu jak v zákoně č. 125/1997 Sb. tak i v zákoně 185/2001 Sb. o odpadech a návazných nařízeních a předpisech. Vzhledem k těmto faktům si již většina institucí uvědomuje její nutnost a význam a začíná ji prosazovat. V současnosti je na území ČR provozováno cca 35 recyklačních linek, jejichž vybavení je poměrně pestré. Charakteristickým prvkem těchto zařízení je jejich mobilita jsou buď ve formě čistě mobilní umístěné na kolových (výjimečně pásových) podvozcích, příp. semimobilní zařízení umístěné nejčastěji v kontejnerových rámech. Většina těchto provozovaných linek se skládá jak z mobilních drtičů (a to jak čelisťových, tak i odrazových), tak i třídičů.

15 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č V jednotlivých krajích ČR je recyklace značně rozdílná. V oblastech s vysokými cenami za ukládání odpadu je o recyklaci zájem (poplatky za tříděný stavební odpad se pohybuje v rozmezí 120,- až 180,- Kč/t, což je méně než za jeho ukládání na legální skládku, která musí být minimálně kategorie S III). Tato varianta se týká zejména větších městských aglomerací. Problémem, a to na celém území ČR zůstávají takzvané rekultivace tj. zavážení terénních nerovností apod. nezpracovaným stavebním odpadem. Přitom recyklací je možno navrátit zpět do oběhu stavební výroby velmi často velmi kvalitní, plnohodnotně využitelné suroviny, jejichž prodejní ceny jsou velmi nízké u kvalitnějších tříděných recyklátů vyšších frakcí (např ) se pohybují v rozmezí Kč/t, což je výrazně levnější než přírodní materiály. Ceny méně kvalitních recyklátů, vhodných na zásypy se dokonce pohybují od 10 do 20 Kč/t. Toto je vzhledem k současným cenám stavebních materiálů nezanedbatelná skutečnost. Obr. 2 Celkové množství vzniklých stavebních a demoličních odpadů (bez výkopové zeminy) a jeho recyklované množství v roce 1999 v ČR a některých zemích EU [6]. V současné době je odhadováno, že v ČR je celkově recyklováno kolem 30 až 35 % stavebního odpadu. V porovnání se zeměmi EU, kde je recyklováno přibližně 60 až 90 % stavebního odpadu, je to stále nízká hodnota. Zlepšení této situace, jak již bylo uvedeno výše by napomohlo deklarování nových a zkvalitnění stávajících vyhlášek o nakládání s odpady, které by např. ukládali původci stavebního odpadu nabídnout stavební odpad ke zpracování (recyklaci). 5. ROZDĚLENÍ RECYKLÁTU PRO STAVEBNÍ ÚČELY Ve většině případů se v současné době užívá směsný, popřípadě cihlový recyklát a to pro účely zásypu (např. pro rozvody energií) či pro stabilizaci podkladu a nestmelených vrstev vozovek. Toto je však využití pouze na nižší možné úrovni. Níže jsou uvedeny některé příklady výhodnějšího využití recyklátu.

16 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Betonový recyklát Je ho možno využít jako plnivo do betonu. Takto vzniklý beton má určité odlišné vlastnosti, které je možno definovat, dle provedených výzkumných prací a dosažených laboratorních a poloprovozních výsledků následovně: obsah drceného betonu nepříznivě ovlivňuje konzistenci betonové směsi a pro zachování její potřebné konzistence je nutné zvýšit dávku záměsové vody, pevnost betonu se sníží oprati pevnosti betonu při použití přírodního kameniva, dojde ke snížení objemové hmotnosti zatvrdlého betonu, pevnost v tlaku se snižuje o 10 až 15 %, modul pružnosti se sníží o 15 až 20 %, velmi nepříznivou vlastností je zvýšení součinitele dotvarování a to až o 50 %, také dojde ze zvýšení smršťování v betonu a to o 20 až 40 %. Použití betonového recyklátu je zakotveno i v některých technických normách a je již nyní poměrně rozšířené, jako např. použití v podkladních vrstvách vozovek stmelených cementem, ochranných vrstvách silničních komunikací. Dále u železničních staveb jako pražcové podloží (jedná se o mechanicky zpevněnou zeminu). V neposlední řadě lze betonový recyklát využít jako náhradu za přírodní kamenivo do konstrukčních betonů nižších tříd, ale to za předpokladu, že se uvažuje se zhoršenými vlastnostmi, které beton bude mít. Využívat betonového recyklátu do živičných směsí pro stavbu a opravy živičných vozovek lze za předpokladu dodržení receptur a pracovních postupů předepsaných příslušnými normami, jako je např. v ČSN Hutněné asfaltové vrstvy Asfaltový recyklát Tyto recykláty se osvědčili zejména pro technologie prováděné za studena za použití emulzí, případně v kombinaci s cementem, kdy dochází k obalení ekologicky závadných částic a tím ke snížení možnosti kontaminace odpadních vod a blízkého okolí. Asfaltový recyklát zpracovávaný za studena je možno využít následujícím způsobem: pro málo zatížené vozovky, pro spodní podkladní vrstvy a pro zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev, a to bez přidání nového pojiva k recyklátu, s přidáním hydraulického pojiva (cementu, vápna, strusky) pro provedení nové stmelené podkladní vrstvy, s přidáním emulze k recyklovanému materiálu, to je vhodné zejména tam, kde staré úpravy obsahují dehtové pojivo, kombinovaný způsob, kdy k recyklovanému materiálu se přidává emulze i cement, což se vlastně jedná o zlepšení předchozího způsobu a bylo prokázáno, že tento způsob dosáhl nejlepších výsledků a že vlastnosti takto připravených směsí je prokazatelně možno srovnat se směsmi typů OK (obalované kamenivo), které jsou zpracovávané za tepla Cihelný recyklát Tento recyklát se většinou získává z drtících linek zrnitosti cca 80 mm a to nejméně ve třech frakcích 0-16 mm, mm a mm. Tento recyklát je, jak není všeobecně příliš známo,

17 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č možno využít v širokém spektru použití. Takto ho lze použít např. k výrobě cihlobetonu, který nalezne využítí v těchto aplikacích: lze jej využívat jako výplňové zdivo ve skupině monolitických konstrukcí, pro výrobu prefabrikovaných prvků k přípravě vibrolisovaných tvárnic nebo stěnových prvků, jejichž slisování by předem eliminovalo možné dotvarování konstrukce pod zatížením vzhledem k nižší hodnotě statického modulu, výroba stavebních směsí jako plniva malt pro zdění s využitím drobných frakcí, tedy do 4 mm, a vzdušným čí hydraulickým vápnem (tyto malty jsou výhodnější svým vyšším tepelným odporem než malty s přírodním kamenivem, pevnosti těchto malt, podle přídavku pojiva, lze dosáhnout od 1 do 10 MPa, nejnovějším trendem při využívání cihelného recyklátu je výroba nepálených lisovaných cihel o rozměrech 300x150x100 mm ze směsi cihelného recyklátu frakce 0-16 mm a hlíny s 10 % příměsí cementu i bez příměsi cementu, jejich dosahovaná pevnost v tlaku po 14 dnech sušení jsou závislé na kvalitě hlíny a dosahovaly až 8 MPa. V podmínkách České republiky dosud neexistují na rozdíl od některých zemí EU (SRN, Rakouska, Švýcarska a zemí Beneluxu), obecně platné normy pro jakost recyklátu. Výjimku tvoří pouze některé normy pro stavbu pozemních komunikací a OTP pro stavbu železničního svršku s spodku. Konkrétně se jedná o tyto předpisy: ČSN Hutněné asfaltové vrstvy ČSN Lité asfalty ČSN Cementobetonové kryty vozovek ČSN Kamenivo pro vrstvy stmelené hydraulickým pojivem ČSN Stabilizované podklady ČSN Nestmelené vrstvy OTP ČD Kamenivo pro kolejové lože OTP ARSM 01/2001 Recykláty pro výstavbu pozemních komunikací Všechny výše uvedené předpisy umožňují použít recykláty v některých fázích stavební výroby avšak pouze za podmínek, že vyhoví kritériím, která jsou dána pro přírodní nerostné suroviny. 6. VYUŽITÍ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY V celkovém objemu odpadů představuje stavební odpad značný podíl. Stavebnictví zatěžuje životní prostředí při výrobě stavebních hmot (energetická náročnost výroby, těžba přírodních surovin), dopravní náročnost (značná hmotnost staveb a tím i dopravovaných materiálů), lokálně a krátkodobě vlastním staveništěm (hlučnost, prašnost, stavební odpady) a dlouhodobé užívání budov (energetická náročnost vytápění). Současně s tím je však stavebnictví schopno i částečně odlehčovat životní prostředí především schopností spotřebovávat průmyslové a stavební odpady jako náhradu přírodních surovin. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech verifikuje materiálové využití odpadu jako náhradu prvotních surovin látkami získanými z odpadu, které lze považovat za druhotné suroviny.

18 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č V zemích EU připadá na jednoho obyvatele cca 700 až 800 kg stavebního odpadu (bez výkopové zeminy) ročně. V ČR je to dle oficiální statistiky MŽP zpracované Ekologickým ústavem necelých 170 kg/rok. Na základě rozsáhlého průzkumu ARSM, je však reálná minimální hodnota cca 400 kg/obyvatele a rok, včetně výkopové zeminy pak cca 1200 kg/obyvatele a rok. Přehledně lze stavební odpad rozčlenit na čtyři základní skupiny (dle publikace Stav recyklace stavebních odpadů ve srovnání s některými zeměmi EU): výkopová zemina (nepojená zemina) 65 % až 75 %, materiál z demolice vozovek (materiál z dopravních ploch bez zeminy) 10 % až 15 %, demoliční stavební minerální suť 5 % až 20 %, odpady ze stavenišť 5 % až 15 %. Pokud se jedná o pozemní stavby, pak suť a odpady obsahují podle konkrétní stavby řadu látek, které jsou vždy v těsném vztahu k dané stavbě a většinou obsahují následující skupiny hmot: ornici, beton (bez nebo s ocelovou výztuží), cihelné zdivo, maltu, sádrové materiály, dřevo, plasty, železné a neželezné kovy, papír, živice, zbytky nátěrů a tmelů apod. K odpadům ze staveniště mohou naproti tomu patřit všechny věci odpadající v daném pracovním místě, také odpady ze sanace domů a bytů. Pod pojem staveništní odpad zahrnujeme: minerální složky, dřevo, ocel a neželezné kovy, plasty, papír, bitumenovou lepenku, organické zbytky, zásypový odpad, nebezpečné odpady (barvy, laky, ředidla). Minerální stavební suť lze po odpovídajícím zpracování použít zejména v těchto oblastech: protihlukové stěny, zásypy výkopu, podkladní vrstvy namáhaných vozovek, parkovacích ploch a sportovišť, pojené vrstvy méně namáhaných vozovek, zpevňování lesních a zemědělských cest, v omezené míře také jako plnivo do betonu a malt

19 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č případně jako plnivo pro různé stavební materiály pojené hydraulickým nebo bitumenovým pojivem (jedná se o podkladní vrstvy namáhaných vozovek). 7. CÍLE V NAKLÁDÁNÍ SE SDO DLE INTENCÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR 7.1. Přehled cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství ČR souvisejících se stavebními a demoličními odpady Základní strategický cíl 1. Snižovat měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. 2. Maximálně využívat odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů Hlavní cíle v oblasti nakládání s SDO 1. Využívat 50 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31. prosince 2005 a 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31. prosince Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území. 3. Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního prostředí Návrh opatření pro nakládání se stavebními a demoličními odpady Základním cílem je zvýšit míru recyklace stavebních a demoličních odpadů, podporovat podnikatelské aktivity v této oblasti a zamezit nelegálnímu nakládání s těmito odpady. Prioritou je odradit producenty stavebních odpadů od skládkování, od ukládání v neupravené podobě v rámci diskutabilních sanací, terénních úprav a rekultivací a od ukládání pod záminkou skladování apod Cesty k dosažení vytyčených cílů K účelu dosažení těchto cílů byla stanovena strategie, ke které vedou tři cesty: 1. Vytvořit síť recyklačních mezideponií stavebních a demoličních odpadů na kterých by se shromažďovaly stavební odpady vhodné k recyklaci v daném regionu. V případě recyklačních mezideponií by se jednalo o zřízení zpevněné plochy vhodné pro ukládání takového množství stavebních a demoličních odpadů, které bude ekonomicky výhodné pro pozdější recyklaci a ekologicky únosné z hlediska dané lokality. Předpokladem je recyklování stavebních odpadů do třídy vyluhovatelnosti I., čímž by odpadla nutná ochrana podloží proti kontaminaci průsakovými vodami. 2. V blízkosti velkých městských aglomerací vytvořit podmínky pro stavbu stacionárních recyklačních zařízení obdobných jako v zemích EU. V tomto případě se jedná o recyklační linky s roční kapacitou až tun i více. Jejich součásti by

20 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č nebyly jenom drtiče, třídiče a magnetické separátory, ale i odlučovače prachových částic, separátory lehkých částic apod. Tyto zařízení produkují velmi kvalitní recykláty ve velkých objemech. Také zdroj energie je z elektrické sítě, což výrazně snižuje jak náklady, tak i emise oproti běžnému pohonu spalovacími motory. Podmínkou pro provoz takto vysoce kapacitního zařízení je však jednak dostatečný zdroj inertní stavebních sutí (ve vzdálenosti do 30 km), dále zamezení možnosti nakládání se SDO v dané lokalitě jinými způsoby než recyklací (zejména se jedná o striktní zamezení využívání nezpracovaných inertních minerálních sutí na rekultivace či terénní úpravy). 3. Podpořit rozvoj systému recyklace stavebních a demoličních odpadů přímo v místě demolice s následným vyžitím recyklátu v dané lokalitě. Tento způsob recyklace přímo v místě demolice snižuje dopravní zatížení přilehlých komunikací a tím i náklady investora. Na druhou stranu po dobu recyklace je okolí zařízení vystaveno zvýšené míře prašnosti a hlučnosti. Podmínkou pro provádění tohoto způsobu recyklace je jednak provedení selektivní demolice (jedná se zejména o vyloučení přítomnosti azbestu). V neposlední řadě se předpokládá využití recyklátu přímo na místě vzniku, nebo v nejbližším okolí. 8. RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY Základní cíle podmínek procesu recyklace jsou: snížit spotřebu prvotních nerostných surovin za účelem využívání druhotných surovin, snížit zatížení životního prostředí ukládáním na skládky, resp. omezení tzv. rekultivace skládkování nezpracované stavební sutě, dosáhnutí úrovně recyklace v členských zemích EU. Legislativně jsou tyto podmínky ošetřeny zejména v těchto dokumentech: Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a navazující vyhlášky, Stavební zákon č.50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon 109/2001 Sb.), Obecní vyhlášky, Závazná vyjádření Okresních a Krajských úřadů Působnost jednotlivých legislativních úrovní Obecní vyhlášky V kompetenci jednotlivých obecních úřadů je dle 17 odstavce 2 zákona č.185/2001 Sb. upravit systém nakládání se stavebním odpadem, včetně vymezení míst určených pro jeho odkládání a tedy i sběru stavebního odpadu Závazná vyjádření okresních a krajských úřadů Tyto úřady mohou svými závaznými vyjádřeními (dle zákona 109/2001 Sb.) v územním a stavebním řízení usměrnit působnost stavebních úřadů a tím ovlivnit nakládání se stavebním odpadem jednotlivých stavebníků a stavebních firem. Toto zdůraznění povinnosti nakládání

STRATEGIE V DALŠÍM ROZVOJI RECYKLACE V INTENCÍCH REALIZAČNÍHO PROGRAMU ČR PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

STRATEGIE V DALŠÍM ROZVOJI RECYKLACE V INTENCÍCH REALIZAČNÍHO PROGRAMU ČR PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY STRATEGIE V DALŠÍM ROZVOJI RECYKLACE V INTENCÍCH REALIZAČNÍHO PROGRAMU ČR PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY DEVELOPMENT STRATEGY OF BUILDING AND DEMOLITION WASTE RECYCLING ACCORDING TO IMPLEMENTATION PLAN

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (3)

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (3) 8. dubna 2015, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (3) Stavební a demoliční odpad Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace

Více

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Ing. František Piliar, Mgr. Michal Hejč ECO Management,

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

technické www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE

technické www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE technické vybavení www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE Společnost AQUASYS spol. s r.o. těžba a zpracování kamene Společnost Aquasys spol. s r.o. se zabývá těžbou, zpracováním kameniva, drcením a následným

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Září 2003 Ročník XIII Částka 9 OBSAH

Září 2003 Ročník XIII Částka 9 OBSAH Září 2003 Ročník XIII Částka 9 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 5. Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Metodický pokyn odboru odpadů k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb

Metodický pokyn odboru odpadů k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb Metodický pokyn odboru odpadů k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb Obsah Strana 1. Předmluva 3 2. Úvod 3 2.1 Oblast použití 4 2.2 Použité podklady 5 2.3

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Sborník ze semináře pro pracovníky pracující v oblasti výstavby a oprav pozemních komunikací. Představuje výsledky výzkumného

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1 Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří, Produkce odpadů Průmyslové odpady: z vlastní průmyslové výroby odpady z energetiky

Více

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů

Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů Seznam tříd jednotlivých druhů odpadů 0201 odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství 02 01 03 odpad rostlinných pletiv 02 01 04 odpadní plasty (kromě obalů) 02 01 07 odpady

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU

Doplněk k Provoznímu řádu pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů. IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU IGRO s.r.o. DOPLNĚK K PROVOZNÍMU ŘÁDU pro zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů Provozovna: IGRO s.r.o., areál Karlín, 348 15 Planá schvalující orgán: Krajský úřad Plzeňského kraje odbor životního

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň :

SOUHRNNÁ ZPRÁVA SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA. Číslo přílohy : A. MĚSTYS JEDOVNICE. Investor : Stupeň : Akce : Investor : Stupeň : SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA MĚSTYS JEDOVNICE TD SBĚRNÝ DVŮR ODPADU JEDOVNICE, VYBAVENÍ SBĚRNÉHO DVORA SOUHRNNÁ ZPRÁVA Číslo přílohy : A. Třebíč, listopad

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

NAŠE STROJE PRO VAŠI STAVBU. Katalog strojů Bomag

NAŠE STROJE PRO VAŠI STAVBU. Katalog strojů Bomag NAŠE STROJE PRO VAŠI STAVBU Katalog strojů Bomag PĚCHY, JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY, OBOUSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY Hmotnost BP/BPR desky BT 60/4 BT 65/4 BT 80 D 62kg 68kg 81kg BPR 25/40 BPR 25/40 D BPR 25/50

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Kojetín. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Úvod k dokumentu Politika druhotných surovin ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ( MPO ) zpracováním aktualizace Surovinové

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. METODICKÝ POKYN odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb Obsah Strana 1. Předmluva...........................................................................6

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období. USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období 32 USNESENÍ výboru pro životní prostředí z 8. schůze dne 21. května 2014 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Zastupitelstvo obce Kamýk na svém zasedání dne 28. 12. 2006, se

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.9 Materiály v automobilovém průmyslu Kapitola

Více

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Rumunská 1, 120 00 Praha 2, T: +420 / 222 074 401, F: +420 / 222 074 403, www.avecz.cz Společnost skupiny AVE Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn

Studie pro energetické využití odpadů ve Zlínském kraji, Příloha Manažerský souhrn Manažerský souhrn Nakládání s komunálním odpadem není v současné době ve Zlínském kraji nijak výrazně odlišné od situace v ostatních krajích České republiky. Výjimkou jsou kraj Liberecký a Jihomoravský

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY A POŽADAVKY NA JEJICH KVALITU. Milena Veverková

PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY A POŽADAVKY NA JEJICH KVALITU. Milena Veverková PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY A POŽADAVKY NA JEJICH KVALITU Milena Veverková UNIVERZA-SoP, s.r.o. listopad 2013 Stávající právní úprava v ČR je pro nakládání se stavebními odpady zastoupena

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem

Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Minimalizace odpadů v Lysé nad Labem Autor projektu: Ing. Jana Šmídová referentka odboru životního prostředí Městský úřad Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem telefon: 325 510 287; fax:

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace

Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Nový zákon o odpadech - vyšší podíl recyklace Na skládkách končí 71 % odpadů z českých domácností, téměř nevyužit zůstává bioodpad. Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy Poměr využití a skládkování

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

SVOZ A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

SVOZ A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU NAŠE SLUŽBY SVOZ A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU Zajištění komunálních služeb pro města a obce Dlouhodobé výhodné smluvní partnerství s městy a obcemi Pravidelné svozy odpadů Zajištění nádob na

Více

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka

vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka k.ú. Paseka Objekt: hlavní vedení, do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ v Pasece akce: obor: předmět: elektro projekt Elektro-silnoproud provedení přívodů NN vedení do přípojkové skříně SP_D01 v areálu OLÚ Paseka

Více

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů Rizika spojená s nakládání s odpady ve zdravotnictví Riziko spočívá v nebezpečných vlastnostech odpadů. Odpady obsahují infekční agens, genotoxické látky,

Více

Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi Praha, leden 2008 Obsah Strana 1. Úvod 2 1.1 Oblast použití 3 1.2 Právní předpisy, ze kterých návod

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu 22 % (1 mil. tun) 2007 2020 Základní schéma MBÚ MBÚ Klasická MBÚ Původce Lehké drcení Separátor

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky

Obec Hrušky ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět a působnost vyhlášky Obec Hrušky Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hrušky, včetně systému

Více

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Nakládání s odpady zahrnuje činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a systém komplexního nakládání s odpady, tzn. shromažďování, sběr, výkup, třídění, přepravu

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, Tichov 48, 766 01 Valašské Klobouky Obec Tichov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE TICHOV č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád

Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád Příprava výstavby ZEVO v Kraji Vysočina Zdeněk Chlád radní pro oblast životního prostředí Kraje Vysočina Historie ISNOV Historické důvody řešení ISNOV trvalé neplnění cílů Plánu odpadového hospodářství

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více