UNIVERZITA PARDUBICE RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ"

Transkript

1 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Praha, červen 2004 Ing. František Haburaj

2 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č PROHLÁŠENÍ: Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval samostatně. Literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji. Souhlasím se zveřejněním práce na webovém serveru Univerzity Pardubice. ANOTACE: Předložená práce se zabývá problematikou recyklace stavebních a demoličních dopadů. V práci jsou uvedeny statistiky produkce a využití těchto odpadů v posledních letech dle databáze ISOH a ARSM. Dále je v práci provedeno rozdělení SDO dle Katalogu odpadů, zpracována základní problematika technologie zpracování SDO a její modifikace. V práci je také věnována pozornost využití jednotlivých recyklátů a prognóza jejich možného využití. V neposlední řadě se práce zabývá legislativou vztahující se k problematice, základními cíli stanovenými v Plánu odpadového hospodářství ČR a jejich možnými způsoby naplnění. Na závěr práce je uveden výčet legislativních dokumentů a literatury vztahující se k popsané problematice. Klíčová slova: recyklace, recykláž, technologie recyklace, demolice, stavební odpady.

3 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č ÚVOD Stavební a demoliční odpady představují v České republice i v zemích evropské unie nezanedbatelný podíl na celkové produkci odpadů (jedná se cca o 25 % odpadů). Tyto odpady však zároveň představují alternativní zdroj druhotných surovin, a proto bylo nakládání s nimi specifikováno v Plánu odpadového hospodářství České republiky. V oblasti stavebních odpadů bylo stanoveno využití těchto druhotných zdrojů do konce roku 2005 na hodnotu 50 % a do konce roku 2012 na hodnotu 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů. Toto opatření ke zvýšení podílu recyklované a znovu využité části by mělo vést k výraznému snížení zatížení životního prostředí a to jak ve formě snížení produkce odpadů, tak také snížení objemu vytěžených primárních nerostných surovin. Nezanedbatelný je také vliv stavebních odpadů na náklady stavební výroby. Dále nekvalifikované nakládání s nimi znamená jak ztrátu cenné suroviny, tak také neúměrné zaplňování prostor skládek, určených původně pro nevyužitelné odpady, a to zejména komunální odpad. 2. NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM A DEMOLIČNÍM ODPADEM V ČR Data o nakládání se stavebním a demoličním odpadem byla získána ze dvou zdrojů, a to z databáze ISOH, spravované Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka, Centrem pro hospodaření s odpady a dále z databáze ARSM a to pro období let Produkce stavebních a demoličních odpadů dle databáze ISOH Následující členění je provedeno v souladu s tehdejší platnou vyhláškou 337/1997 Sb. Katalogem odpadů. Stavební odpady jsou dle této vyhlášky rozdělený do těchto základních podskupin: Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu Dřevo, sklo, plasty Asfalt, dehet, výrobky z dehtu Kovy, slitiny kovů Zemina vytěžená Izolační materiály Směsný stavební a demoliční odpad. Přehled produkce stavebních odpadů podle podskupin a druhů v letech 1998 až 2001 je uveden v Tab. 1. Z této tabulky je patrné, že v letech 1998 a 1999 bylo produkované množství SDO téměř shodné, zatímco v roce 2000 došlo k jeho výraznému nárůstu o téměř 25 %. V roce 2001 došlo k poklesu o cca 10 %, přičemž toto kolísání bylo způsobeno zejména odpady zařazenými do podskupin 1705 Zemina vytěžená. Srovnání relativní produkce jednotlivých stavebních odpadů v daných letech je uvedeno v Tab. 2. Celková produkce SDO v jednotlivých letech představuje vždy 100 %. Nejvýznamnější složkou, jak vyplývá z tabulky, je produkce odpadu 1705 Zemina

4 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č vytěžená, jejíž podíl se na celkovém množství v jednotlivých letech pohybuje v rozmezí 62 až 69 % (tato hodnota je obdobná jako v zemích EU. Pokud se jedná o recyklaci stavebních a demoličních odpadů, pak rozhodující podíl dosahuje, v zemích EU, recyklace podskupin 1701 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu a dále skupina 1703 Asfalt, dehet a výrobky z dehtu. Je patrné, že produkce podskupiny odpadů 1701 osciluje mezi hodnotou 16 až 17 %, zatímco skupina 1703 vykazuje v jednotlivých letech postupný nárůst z 1,25 až na 2,83 %, což by bylo možno vysvětlit zvyšujícím se množstvím rekonstruovaných asfaltových vozovek. V devadesátých letech se v České republice i v zemích EU recyklace stavebních hmot zaměřila zcela výhradně na tyto skupiny odpadů: Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu Asfalt, dehet, výrobky z dehtu Zemina vytěžená Směsný stavební a demoliční odpad. Tyto materiály totiž představují možnost nahrazení za inertní minerální suroviny tj. štěrkopísky, stavební kámen a jim podobné přírodní materiály. Ostatním odpadům ze skupiny 1700 Stavební odpady není ze strany ARSM věnována záměrně pozornost, jedná se o podskupiny Dřevo, sklo, plasty, Kovy, slitiny kovů a Izolační materiály, jelikož se jedná o odpady, jejichž recyklace a znovu využití je přirozeně možné a v řadě případů již zcela běžné. Vzhledem k tomu, že hodnoty uvedené v tabulce jsou velmi citlivé na hodnoty uveden ve skupině 1705 Zemina vytěžená, byla data v posledních řádcích tabulek 3 až 6 od tohoto údaje očištěna. Jedním z problémů, který musí být brán v potaz je také skutečnost, že při provádění analýzy vykazující subjekty nezatřiďují způsob nakládání dle ISOH jednotně. Zejména se jedná o využití odpadu jako druhotné suroviny. V tomto způsobu je plně zahrnut nezpracovaný stavební odpad, který je využíván při ryze spekulativních rekultivacích a terénních úpravách, ale též nezpracovaná stavební suť využívaná na technologické vrstvy ve skládkách SKO. Avšak na základě dotazů u vykazovaných subjektů bylo zjištěno, že jsou sem zařazovány i materiály, které jsou následně recyklovány. Z tohoto důvodu byla provedena sumarizace všech sledovaných materiálů, ze které vyplynulo, že celkové množství inertních minerálních odpadů s nimiž bylo jakýmkoli způsobem manipulováno bylo ve většině položek zpravidla mírně vyšší, než množství v daném časovém období produkované.

5 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Tab. 1 Produkce stavebních a demoličních odpadů [t] dle databáze ISOH [3]. Sledovaný rok Odpad Beton Cihla Keramika Sádrová stavební hmota Azbestová stavební hmota Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu Dřevo Sklo Plast Dřevo, sklo, plasty Asfalt s obsahem dehtu Asfalt bez dehtu Dehet a/nebo výrobky z dehtu Asfalt, dehet, výrobky z dehtu Měď, bronz, mosaz Hliník Olovo Zinek Železo a/nebo ocel Cín Směs kovů Kabely Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený Kovy, slitiny kovů Zemina a/nebo kameny Vytěžená hlušina Zemina vytěžená Izolační materiál s obsahem azbestu Ostatní izolační materiály Izolační materiály Směsný stavební a/nebo demoliční odpad Směsný stavební a demoliční odpad Celkem

6 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Tab. 2 Relativní produkce jednotlivých druhů stavebních a demoličních odpadů (celkové množství SDO v daném roce je 100 %) dle databáze ISOH [3]. Sledovaný rok Odpad Beton 8,24 % 9,31 % 7,33 % 8,68 % Cihla 9,92 % 6,62 % 6,70 % 6,49 % Keramika 0,25 % 0,33 % 0,38 % 0,34 % Sádrová stavební hmota 0,15 % 0,24 % 0,16 % 0,30 % Azbestová stavební hmota 0,18 % 0,17 % 0,04 % 0,03 % Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 0,58 % 0,34 % 1,07 % 0,43 % 1701 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 19,32 % 17,00 % 15,69 % 16,28 % Dřevo 0,22 % 0,25 % 0,85 % 0,31 % Sklo 0,21 % 0,10 % 0,08 % 0,07 % Plast 0,13 % 0,09 % 0,09 % 0,12 % 1702 Dřevo, sklo, plasty 0,56 % 0,45 % 1,02 % 0,49 % Asfalt s obsahem dehtu 0,10 % 0,04 % 0,03 % 0,07 % Asfalt bez dehtu 1,12 % 1,62 % 2,43 % 2,76 % Dehet a/nebo výrobky z dehtu 0,02 % 0,02 % 0,01 % 0,00 % 1703 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 1,25 % 1,68 % 2,47 % 2,83 % Měď, bronz, mosaz 0,28 % 0,24 % 0,08 % 0,09 % Hliník 0,16 % 2,72 % 0,09 % 0,15 % Olovo 0,05 % 0,06 % 0,01 % 0,01 % Zinek 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,03 % Železo a/nebo ocel 8,32 % 12,89 % 8,94 % 10,25 % Cín 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Směs kovů 0,10 % 0,20 % 0,10 % 0,10 % Kabely 0,05 % 0,09 % 0,08 % 0,08 % Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 0,04 % 0,00 % 0,01 % 0,01 % 1704 Kovy, slitiny kovů 9,04 % 16,24 % 9,34 % 10,72 % Zemina a/nebo kameny 29,53 % 38,14 % 48,66 % 47,88 % Vytěžená hlušina 38,01 % 23,97 % 20,54 % 18,80 % 1705 Zemina vytěžená 67,54 % 62,11 % 69,20 % 66,68 % Izolační materiál s obsahem azbestu 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % Ostatní izolační materiály 0,18 % 0,77 % 0,40 % 1,59 % 1706 Izolační materiály 0,18 % 0,79 % 0,41 % 1,60 % Směsný stavební a/nebo demoliční odpad 2,11 % 1,74 % 1,88 % 1,38 % 1707 Směsný stavební a demoliční odpad 2,11 % 1,74 % 1,88 % 1,38 % Celkem 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

7 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Tab. 3 Celkové hodnoty využívání a recyklace dle databáze ISOH [3]. Množství využitých nebo recyklovaných SDO Využití a recyklace [t] Odpad Beton Cihla Keramika Sádrová stavební hmota Azbestová stavební hmota Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu Asfalt s obsahem dehtu Asfalt bez dehtu Dehet a/nebo výrobky z dehtu Asfalt, dehet, výrobky z dehtu Zemina a/nebo kameny Vytěžená hlušina Zemina vytěžená Směsný stavební a/nebo demoliční odpad Směsný stavební a demoliční odpad Celkem Celkem bez zeminy vytěžené

8 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Tab. 4 Celkové procentuální hodnoty využívání a recyklace dle databáze ISOH [3]. Množství využitých nebo recyklovaných SDO Využití a recyklace [t] Odpad Beton 25,4 % 54,0 % 68,7 % 64,0 % Cihla 24,7 % 66,2 % 75,1 % 98,2 % Keramika 6,3 % 10,1 % 32,4 % 23,6 % Sádrová stavební hmota 32,1 % 52,0 % 94,2 % 131,9 % Azbestová stavební hmota 5,5 % 4,1 % 19,7 % 20,6 % Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 77,7 % 63,4 % 2,5 % 21,3 % 1701 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 26,2 % 57,6 % 66,2 % 76,8 % Asfalt s obsahem dehtu 0,0 % 6,1 % 1,5 % 80,6 % Asfalt bez dehtu 76,8 % 81,6 % 72,9 % 83,3 % Dehet a/nebo výrobky z dehtu 0,1 % 6,4 % 1,3 % 16,1 % 1703 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 69,1 % 78,9 % 71,9 % 83,1 % Zemina a/nebo kameny 50,8 % 33,7 % 32,8 % 40,0 % Vytěžená hlušina 96,8 % 97,7 % 103,6 % 102,4 % 1705 Zemina vytěžená 76,7 % 58,4 % 53,8 % 57,6 % Směsný stavební a/nebo demoliční odpad 12,3 % 49,4 % 17,2 % 28,4 % 1707 Směsný stavební a demoliční odpad 12,3 % 49,4 % 17,2 % 28,4 % Celkem 64,3 % 58,4 % 55,7 % 61,5 % Celkem bez zeminy vytěžené 27,3 % 58,6 % 62,3 % 74,4 %

9 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Tab. 5 Množství stavebních odpadů, která byla recyklována dle databáze ISOH [3]. Množství pouze recyklovaných SDO Recyklovaná množství [t] Odpad Beton 4 072, , , , Cihla 3 733, , , , Keramika 0,1 897, , , Sádrová stavební hmota 0, , ,2 129, Azbestová stavební hmota 0,0 0,2 0,8 19, Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 230, ,0 671, , Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 8 036, , , , Asfalt s obsahem dehtu 0,0 0,0 0, , Asfalt bez dehtu , , , , Dehet a/nebo výrobky z dehtu 0,5 48,0 1,2 51, Asfalt, dehet, výrobky z dehtu , , , , Zemina a/nebo kameny 3 401, , , , Vytěžená hlušina 472, , ,0 20, Zemina vytěžená 3 874, , , , Směsný stavební a/nebo demoliční odpad 236, ,5 896, , Směsný stavební a demoliční odpad 236, ,5 896, ,0 Celkem , , , ,0 Celkem bez zeminy vytěžené , , , ,0

10 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Tab. 6 Procentuální množství stavebních odpadů, která byla recyklována dle databáze ISOH [3]. Množství pouze recyklovaných SDO Recyklovaná množství [t] Odpad Beton 17,1 % 24,6 % 30,3 % 19,5 % Cihla 11,3 % 34,4 % 30,6 % 38,9 % Keramika 0,8 % 6,1 % 7,7 % 4,4 % Sádrová stavební hmota 0,0 % 18,1 % 42,6 % 0,5 % Azbestová stavební hmota 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,7 % Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 50,0 % 22,4 % 1,1 % 6,5 % 1701 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 14,6 % 27,7 % 27,9 % 26,2 % Asfalt s obsahem dehtu 0,0 % 5,6 % 0,0 % 80,6 % Asfalt bez dehtu 56,5 % 52,1 % 57,2 % 59,5 % Dehet a/nebo výrobky z dehtu 0,1 % 3,8 % 0,2 % 12,4 % 1703 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 50,8 % 50,4 % 56,3 % 60,0 % Zemina a/nebo kameny 3,7 % 7,4 % 5,0 % 4,1 % Vytěžená hlušina 0,1 % 0,8 % 2,7 % 0,0 % 1705 Zemina vytěžená 1,7 % 4,9 % 4,3 % 3,0 % Směsný stavební a/nebo demoliční odpad 0,8 % 11,7 % 3,7 % 18,9 % 1707 Směsný stavební a demoliční odpad 0,8 % 11,7 % 3,7 % 18,9 % Celkem 5,1 % 10,6 % 9,9 % 9,4 % Celkem bez zeminy vytěžené 15,3 % 28,2 % 29,1 % 30,4 % 2.2. Produkce stavebních a demoličních odpadů dle databáze ARSM Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů provádí od roku 1999 pravidelný podrobný průzkum o produkci stavebních odpadů u jednotlivých výrobců recyklátů v ČR. V roce 2003 proběhlo poslední šetření, a to za rok 2002, a bylo zjištěno, že 31 firem, které vlastními silami recyklují stavební odpady, provozuje celkem 55 drtičů s maximální výkonností 25 až 160 t/hod a cca 60 třídičů. Z šetření také vyplynulo, že celková roční kapacita všech recyklačních linek v ČR je cca tun, což představuje o 50 % vyšší kapacitu, než je v současné době produkce SDO. Z tohoto důvodu, aby firmy udržely efektivitu svých provozů, realizují vytěžování mobilních drtičů a třídičů i při zakázkovém drcení kameniva v lomech, resp. třídění štěrkopísků v pískovnách. V Tab. 7 jsou uvedeny objemy produkovaných recyklátů, které byly získány od firem. Tyto hodnoty však nutno považovat pouze za přibližné, jelikož je není možno dále ověřit. Z těchto údajů dále vyplývá, ve srovnání s tabulkami 1 až 6 ve sledovaných létech, že řada materiálů neprochází přes databázi ISOH. Data dále poukazují na trvalý růstový trend v uplynulých čtyřech letech. Jako příčinu růstu, lze uvést jednak mírně stoupající produkci recyklátů

11 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č vyrobených ze stavebních a demoličních odpadů a dále se jedná o skutečnost, že ARSM v jednotlivých letech dohledává stále nové firmy, které se recyklací SDO zabývají a od nich získává příslušné podklady (dosud není vytvořena centrální databáze ČR obsahující korektní hodnoty). K přehledu však lze říci, že jsou zde uvedeny všechny rozhodující recyklační firmy a zjištěné objemy recyklovaných SDO za rok 2002 obsahují minimálně 97 % celkové produkce této komodity v ČR. V Tab. 7 je na posledním řádku proveden odhad skutečné produkce SDO, tedy i těch, které neprocházejí databází ISOH. Tento odhad byl proveden ze součtu celkové produkce inertní minerální sutě dle databáze ISOH a produkce recyklačních zařízení, přičemž bere v úvahu množství materiálů, vykázané v uvedené databázi jako recyklované. Navíc je počítáno s tím, že část těchto odpadů (cca 10 až 30 %) prochází mimo uvedené databáze. Tento odhad byl proveden pouze na základě zkušeností ARSM a ve srovnáním s některými státy EU. Tab. 7 Charakteristika zpracovaných stavebních odpadů v recyklačních linkách (udávaná množství jsou v tisících tunách za uvedený rok) dle databáze ARSM [3]. Druh recyklovaného odpadu Rok Cihelná suť 488,3 589,4 990,0 1408,9 Betonová suť 466,9 384,6 614,8 1013,9 Živice 247,7 317,9 323,9 475,2 Směsný stavební odpad 166,3 79,0 3,9 0,6 Kamenivo 476,8 704,0 513,3 464,2 Výkopové zeminy 103,8 261,0 275,7 339,4 Ostatní 109,6 249,6 417,5 300,7 Celkem 2059,5 2585,4 3139,0 4002,6 Z toho minerální suť (cih. suť + betonová suť + živice + směs. st. odpad) 1369,3 1370,8 1932,5 2898,3 Celkem zeminy a recyklované kamenivo 580,6 965,0 789,0 803,6 Rec. dalších odpadů (struska a uhelná hlušina) celk. 109,6 249,6 417,5 300,7 Celková produkce minerální sutě dle databáze ISOH??? 1495,0 1832,6 1739,0 ( ), způsob nakládání 100 Celková produkce minerální sutě dle odhadu ARSM ( ) 3640 až až PRINCIP RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ 3776 až Demolice a jejich organizace s ohledem na možnost recyklace stavební sutě Během procesu recyklace platí zásada, že kvalita recyklátu a efektivnost celého procesu je přímo úměrná kvalitě provedených demoličních prací, tzn. třídění materiálu z demolic přímo na místě jejich vzniku až 4700

12 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č V současné době se také projevuje nový trend v recyklaci stavebních odpadů, který umožňuje využívat celé stavební prvky a dílce. Recyklací se tedy nerozumí jenom zdrobňování, třídění a separace stavebních sutí a odpadů, ale také postupy, které vedou k využívání celých stavebních prvků a dílců. Provádění této recykláže je v současné době velmi výjimečné a to z toho důvodu, že možnost recykláže jednotlivých stavebních dílců a prvků po skončení doby životnosti konstrukce je nutno řešit již v projektu. Z tohoto důvodu v současné době není možno tuto recykláž, až na výjimky provádět. V současné době se při demoličních pracích ukázalo jako zcela nezbytné (z důvodu možnosti dalšího využití stavební sutě) provádět důsledné třídění materiálu. Bylo prokázáno, že třídění, které bylo prováděno přímo již na stavbě je mnohem účinnější a také levnější, než by bylo třídění prováděné u výrobce recyklátu. Tato skutečnost je dána tím, že při provádění demolic lze snadněji provádět oddělení minerální sutě od veškerých cizorodých materiálů, jako jsou dřevo, plasty, dehtové lepenky, kovy apod., než je to možné z netříděné sutě, která je dodávána výrobci recyklátu Postupy pro efektivní třídění odpadů při demoličních pracích Během třídění stavební suti se ukázalo jako účelné postupovat dle následujících kroků: provést oddělení kontaminovaných materiálů od nekontaminovaných, oddělit cizorodé materiály od minerálních sutí určených k recyklaci (jedná se převážně o dřevo, lepenky, sádrokarton, plasty, kovy apod.). V souvislosti s těmito odpady je vhodné vytvořit třídící logistický systém v němž budou tyto materiály separovány v oddělených kontejnerech, a to zejména tyto materiály: kovy, organické materiály zejména použité dřevo, minerální látky kamenivo, maltovina, ostatní (zejména nebezpečné) odpady nátěrové hmoty, azbesty, atd., provést roztřídění inertní minerální sutě alespoň na tyto druhy: cihelná stavební suť, betonová suť, živičné sutě (kry), výkopová zemina Technologické postupy při úpravě stavebních odpadů Obecný technologický postup Na kvalitu produkovaného recyklátu, má zásadní vliv požitá technologie zpracování stavebního odpadu. Tato kvalita je závislá nejenom na technologii recyklace, ale také na organizaci práce a celkovém logistickém zabezpečení chodu recyklačního zařízení a to včetně přidružených systémů, jako je skladové hospodářství, doprava materiálu apod.

13 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Obr. 1 Blokové schéma používané konfigurace recyklace stavebních odpadů v České republice v posledních letech [7]. Proces recyklace je rozdělen na tři základní procesy a to: přetřídění, drcení, následné třídění. K těmto procesům by se měla v dohledné době přidat další technologická operace a to: separace lehkých a prachových částic, případně praní. Tyto operace jsou již dnes zcela běžné v recyklačních zařízeních v zemích EU. Tyto procesy bude nutné v řadě linek zřídit z důvodu postupné certifikace některých recyklovaných produktů. V České republice v současné době mnoho firem zabývajících se recyklací stavební suti využívá pouze část uvedeného technologického procesu při zpracovávání stavební suti. Tyto firmy používají jak třídící zařízení bez drtiče, tak také naopak, provozování samotného drtiče (většinou menších rozměrů) bez přetřídění a následného třídění. Toto se děje z důvodů minimalizace provozních nákladů. Vzhledem k tomu, že využívání neuceleného technologického postupu recyklace stavební suti tvoří nezanedbatelnou část procesu recyklace, budou uvedeny výhody resp. nevýhody jednotlivých postupů, a také typické způsoby využití jednotlivých postupů Postup při použití samostatných třídičů Tento postup recyklace nemusí vždy vést k znehodnocení recyklátu. Tyto postupy se např. osvědčily při recyklaci výkopové zeminy (viz. použití samostatných třídičů při odstraňování následků povodní na Moravě v roce 1997 jednalo se o zpevňování hrází, stavbu místních komunikací apod.). Tohoto postupu lze s výhodou využít při velkém množství separování minerální sutě od ostatních odpadů. Tento způsob využívání samostatných třídičů je také v současné době využíván firmami, zabývajícími se získáváním železa ze starých skládek strusky sléváren a hutí. Zde se také tyto samostatné třídiče osvědčili, přičemž navíc musely být tyto stroje vybaveny účinnými separátory železa (v tomto případě však nelze mluvit o recyklaci).

14 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Postup při použití samostatných drtičů Používání samostatných drtičů pro recyklaci materiálu je v současné době trochu problematické z toho důvodu, že tato činnost je prováděna jen jako doplňková jednotlivými stavebními firmami a to většinou pouze z důvodů snížení nákladů na likvidaci či zpracování stavební suti, využitím vlastního zařízení. Tyto firmy využívají k těmto účelům převážně malé a relativně jednoduché mobilní drtiče, a z tohoto důvodu je kvalita výstupního recyklátu velmi špatná a tyto materiály jsou pak používány pouze na zásypy nebo jiné obdobné účely. Takto zpracované materiály se nehodí svými vlastnostmi do konstrukčních vrstev vozovek (podkladní vrstvy komunikací, parkovišť atd.). Nejvýhodnější se v současné době jeví využívání malých kontejnerových čelisťových drtičů, které jsou navíc vybaveny podávacím vibračním předtřídičem. Takto získaný recyklovaný materiál je pak většinou využíván v lokalitě použití drtiče a to převážně na různé terénní úpravy, zásypy, podkladní vrstvy chodníků apod. Výhodou čelisťových drtičů je také jejich relativně malá prašnost a také snížená hlučnost oproti jiným druhům drtičů. Nevýhodou jsou zhoršené tvarové vlastnosti recyklovaného materiálu. Závěrem však nutno podotknout, že pouhým předrcením je většinou recyklovaný materiál znehodnocován a následně použit pro podřadné účely. Tedy opět se nejedná o recyklaci v pravém slova smyslu. Jako jediný opravdu efektivní způsob recyklace se tedy projevuje pouze způsob recyklace u renomovaných firem zabývajících se recyklací stavební sutě jako svou hlavní podnikatelskou činností a to jak zařízeními mobilním, semimobilními nebo stacionárními. V současnosti existuje v České republice takřka 30 těchto firem, které se zabývají recyklací materiálů a lze konstatovat, že kvalita produkovaného recyklátu se s přibývajícími zkušenostmi jednotlivých firem zlepšuje. Rychlejšímu a kvalitnějšímu zpracovávání by napomohlo definování obecných předpisů, které by deklarovali kvalitu recyklátu tak, jak je to učiněno v zahraničí. Toto se také projevuje na vybavenosti zařízení pro recykláž, jelikož jednotlivý provozovatelé nejsou nuceni k tomu, aby své provozy rozšiřovali o další a kvalitnější zařízení (odlučovače, vodní pračky apod.). 4. SROVNÁNÍ STAVU RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ V ČR A NĚKTERÝCH ZEMÍCH EU V České republice se s recyklací stavebních odpadů začalo v devadesátých letech, kdy se touto činností zabývalo pouze několik málo firem. Tato činnost se postupně začala rozvíjet a zintenzivňovat hlavně s nárůstem cen za ukládání odpadů. Recyklace stavebních odpadů v současné době nachází oporu jak v zákoně č. 125/1997 Sb. tak i v zákoně 185/2001 Sb. o odpadech a návazných nařízeních a předpisech. Vzhledem k těmto faktům si již většina institucí uvědomuje její nutnost a význam a začíná ji prosazovat. V současnosti je na území ČR provozováno cca 35 recyklačních linek, jejichž vybavení je poměrně pestré. Charakteristickým prvkem těchto zařízení je jejich mobilita jsou buď ve formě čistě mobilní umístěné na kolových (výjimečně pásových) podvozcích, příp. semimobilní zařízení umístěné nejčastěji v kontejnerových rámech. Většina těchto provozovaných linek se skládá jak z mobilních drtičů (a to jak čelisťových, tak i odrazových), tak i třídičů.

15 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č V jednotlivých krajích ČR je recyklace značně rozdílná. V oblastech s vysokými cenami za ukládání odpadu je o recyklaci zájem (poplatky za tříděný stavební odpad se pohybuje v rozmezí 120,- až 180,- Kč/t, což je méně než za jeho ukládání na legální skládku, která musí být minimálně kategorie S III). Tato varianta se týká zejména větších městských aglomerací. Problémem, a to na celém území ČR zůstávají takzvané rekultivace tj. zavážení terénních nerovností apod. nezpracovaným stavebním odpadem. Přitom recyklací je možno navrátit zpět do oběhu stavební výroby velmi často velmi kvalitní, plnohodnotně využitelné suroviny, jejichž prodejní ceny jsou velmi nízké u kvalitnějších tříděných recyklátů vyšších frakcí (např ) se pohybují v rozmezí Kč/t, což je výrazně levnější než přírodní materiály. Ceny méně kvalitních recyklátů, vhodných na zásypy se dokonce pohybují od 10 do 20 Kč/t. Toto je vzhledem k současným cenám stavebních materiálů nezanedbatelná skutečnost. Obr. 2 Celkové množství vzniklých stavebních a demoličních odpadů (bez výkopové zeminy) a jeho recyklované množství v roce 1999 v ČR a některých zemích EU [6]. V současné době je odhadováno, že v ČR je celkově recyklováno kolem 30 až 35 % stavebního odpadu. V porovnání se zeměmi EU, kde je recyklováno přibližně 60 až 90 % stavebního odpadu, je to stále nízká hodnota. Zlepšení této situace, jak již bylo uvedeno výše by napomohlo deklarování nových a zkvalitnění stávajících vyhlášek o nakládání s odpady, které by např. ukládali původci stavebního odpadu nabídnout stavební odpad ke zpracování (recyklaci). 5. ROZDĚLENÍ RECYKLÁTU PRO STAVEBNÍ ÚČELY Ve většině případů se v současné době užívá směsný, popřípadě cihlový recyklát a to pro účely zásypu (např. pro rozvody energií) či pro stabilizaci podkladu a nestmelených vrstev vozovek. Toto je však využití pouze na nižší možné úrovni. Níže jsou uvedeny některé příklady výhodnějšího využití recyklátu.

16 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č Betonový recyklát Je ho možno využít jako plnivo do betonu. Takto vzniklý beton má určité odlišné vlastnosti, které je možno definovat, dle provedených výzkumných prací a dosažených laboratorních a poloprovozních výsledků následovně: obsah drceného betonu nepříznivě ovlivňuje konzistenci betonové směsi a pro zachování její potřebné konzistence je nutné zvýšit dávku záměsové vody, pevnost betonu se sníží oprati pevnosti betonu při použití přírodního kameniva, dojde ke snížení objemové hmotnosti zatvrdlého betonu, pevnost v tlaku se snižuje o 10 až 15 %, modul pružnosti se sníží o 15 až 20 %, velmi nepříznivou vlastností je zvýšení součinitele dotvarování a to až o 50 %, také dojde ze zvýšení smršťování v betonu a to o 20 až 40 %. Použití betonového recyklátu je zakotveno i v některých technických normách a je již nyní poměrně rozšířené, jako např. použití v podkladních vrstvách vozovek stmelených cementem, ochranných vrstvách silničních komunikací. Dále u železničních staveb jako pražcové podloží (jedná se o mechanicky zpevněnou zeminu). V neposlední řadě lze betonový recyklát využít jako náhradu za přírodní kamenivo do konstrukčních betonů nižších tříd, ale to za předpokladu, že se uvažuje se zhoršenými vlastnostmi, které beton bude mít. Využívat betonového recyklátu do živičných směsí pro stavbu a opravy živičných vozovek lze za předpokladu dodržení receptur a pracovních postupů předepsaných příslušnými normami, jako je např. v ČSN Hutněné asfaltové vrstvy Asfaltový recyklát Tyto recykláty se osvědčili zejména pro technologie prováděné za studena za použití emulzí, případně v kombinaci s cementem, kdy dochází k obalení ekologicky závadných částic a tím ke snížení možnosti kontaminace odpadních vod a blízkého okolí. Asfaltový recyklát zpracovávaný za studena je možno využít následujícím způsobem: pro málo zatížené vozovky, pro spodní podkladní vrstvy a pro zpevnění štěrkopískových podsypných vrstev, a to bez přidání nového pojiva k recyklátu, s přidáním hydraulického pojiva (cementu, vápna, strusky) pro provedení nové stmelené podkladní vrstvy, s přidáním emulze k recyklovanému materiálu, to je vhodné zejména tam, kde staré úpravy obsahují dehtové pojivo, kombinovaný způsob, kdy k recyklovanému materiálu se přidává emulze i cement, což se vlastně jedná o zlepšení předchozího způsobu a bylo prokázáno, že tento způsob dosáhl nejlepších výsledků a že vlastnosti takto připravených směsí je prokazatelně možno srovnat se směsmi typů OK (obalované kamenivo), které jsou zpracovávané za tepla Cihelný recyklát Tento recyklát se většinou získává z drtících linek zrnitosti cca 80 mm a to nejméně ve třech frakcích 0-16 mm, mm a mm. Tento recyklát je, jak není všeobecně příliš známo,

17 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č možno využít v širokém spektru použití. Takto ho lze použít např. k výrobě cihlobetonu, který nalezne využítí v těchto aplikacích: lze jej využívat jako výplňové zdivo ve skupině monolitických konstrukcí, pro výrobu prefabrikovaných prvků k přípravě vibrolisovaných tvárnic nebo stěnových prvků, jejichž slisování by předem eliminovalo možné dotvarování konstrukce pod zatížením vzhledem k nižší hodnotě statického modulu, výroba stavebních směsí jako plniva malt pro zdění s využitím drobných frakcí, tedy do 4 mm, a vzdušným čí hydraulickým vápnem (tyto malty jsou výhodnější svým vyšším tepelným odporem než malty s přírodním kamenivem, pevnosti těchto malt, podle přídavku pojiva, lze dosáhnout od 1 do 10 MPa, nejnovějším trendem při využívání cihelného recyklátu je výroba nepálených lisovaných cihel o rozměrech 300x150x100 mm ze směsi cihelného recyklátu frakce 0-16 mm a hlíny s 10 % příměsí cementu i bez příměsi cementu, jejich dosahovaná pevnost v tlaku po 14 dnech sušení jsou závislé na kvalitě hlíny a dosahovaly až 8 MPa. V podmínkách České republiky dosud neexistují na rozdíl od některých zemí EU (SRN, Rakouska, Švýcarska a zemí Beneluxu), obecně platné normy pro jakost recyklátu. Výjimku tvoří pouze některé normy pro stavbu pozemních komunikací a OTP pro stavbu železničního svršku s spodku. Konkrétně se jedná o tyto předpisy: ČSN Hutněné asfaltové vrstvy ČSN Lité asfalty ČSN Cementobetonové kryty vozovek ČSN Kamenivo pro vrstvy stmelené hydraulickým pojivem ČSN Stabilizované podklady ČSN Nestmelené vrstvy OTP ČD Kamenivo pro kolejové lože OTP ARSM 01/2001 Recykláty pro výstavbu pozemních komunikací Všechny výše uvedené předpisy umožňují použít recykláty v některých fázích stavební výroby avšak pouze za podmínek, že vyhoví kritériím, která jsou dána pro přírodní nerostné suroviny. 6. VYUŽITÍ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍMI ODPADY V celkovém objemu odpadů představuje stavební odpad značný podíl. Stavebnictví zatěžuje životní prostředí při výrobě stavebních hmot (energetická náročnost výroby, těžba přírodních surovin), dopravní náročnost (značná hmotnost staveb a tím i dopravovaných materiálů), lokálně a krátkodobě vlastním staveništěm (hlučnost, prašnost, stavební odpady) a dlouhodobé užívání budov (energetická náročnost vytápění). Současně s tím je však stavebnictví schopno i částečně odlehčovat životní prostředí především schopností spotřebovávat průmyslové a stavební odpady jako náhradu přírodních surovin. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech verifikuje materiálové využití odpadu jako náhradu prvotních surovin látkami získanými z odpadu, které lze považovat za druhotné suroviny.

18 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č V zemích EU připadá na jednoho obyvatele cca 700 až 800 kg stavebního odpadu (bez výkopové zeminy) ročně. V ČR je to dle oficiální statistiky MŽP zpracované Ekologickým ústavem necelých 170 kg/rok. Na základě rozsáhlého průzkumu ARSM, je však reálná minimální hodnota cca 400 kg/obyvatele a rok, včetně výkopové zeminy pak cca 1200 kg/obyvatele a rok. Přehledně lze stavební odpad rozčlenit na čtyři základní skupiny (dle publikace Stav recyklace stavebních odpadů ve srovnání s některými zeměmi EU): výkopová zemina (nepojená zemina) 65 % až 75 %, materiál z demolice vozovek (materiál z dopravních ploch bez zeminy) 10 % až 15 %, demoliční stavební minerální suť 5 % až 20 %, odpady ze stavenišť 5 % až 15 %. Pokud se jedná o pozemní stavby, pak suť a odpady obsahují podle konkrétní stavby řadu látek, které jsou vždy v těsném vztahu k dané stavbě a většinou obsahují následující skupiny hmot: ornici, beton (bez nebo s ocelovou výztuží), cihelné zdivo, maltu, sádrové materiály, dřevo, plasty, železné a neželezné kovy, papír, živice, zbytky nátěrů a tmelů apod. K odpadům ze staveniště mohou naproti tomu patřit všechny věci odpadající v daném pracovním místě, také odpady ze sanace domů a bytů. Pod pojem staveništní odpad zahrnujeme: minerální složky, dřevo, ocel a neželezné kovy, plasty, papír, bitumenovou lepenku, organické zbytky, zásypový odpad, nebezpečné odpady (barvy, laky, ředidla). Minerální stavební suť lze po odpovídajícím zpracování použít zejména v těchto oblastech: protihlukové stěny, zásypy výkopu, podkladní vrstvy namáhaných vozovek, parkovacích ploch a sportovišť, pojené vrstvy méně namáhaných vozovek, zpevňování lesních a zemědělských cest, v omezené míře také jako plnivo do betonu a malt

19 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č případně jako plnivo pro různé stavební materiály pojené hydraulickým nebo bitumenovým pojivem (jedná se o podkladní vrstvy namáhaných vozovek). 7. CÍLE V NAKLÁDÁNÍ SE SDO DLE INTENCÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ČR 7.1. Přehled cílů stanovených v Plánu odpadového hospodářství ČR souvisejících se stavebními a demoličními odpady Základní strategický cíl 1. Snižovat měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu. 2. Maximálně využívat odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů Hlavní cíle v oblasti nakládání s SDO 1. Využívat 50 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31. prosince 2005 a 75 % hmotnosti vznikajících stavebních a demoličních odpadů do 31. prosince Vytvořit integrované systémy nakládání s odpady na regionální úrovni a jejich propojení do celostátní sítě zařízení pro nakládání s odpady v rámci vybavenosti území. 3. Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního prostředí Návrh opatření pro nakládání se stavebními a demoličními odpady Základním cílem je zvýšit míru recyklace stavebních a demoličních odpadů, podporovat podnikatelské aktivity v této oblasti a zamezit nelegálnímu nakládání s těmito odpady. Prioritou je odradit producenty stavebních odpadů od skládkování, od ukládání v neupravené podobě v rámci diskutabilních sanací, terénních úprav a rekultivací a od ukládání pod záminkou skladování apod Cesty k dosažení vytyčených cílů K účelu dosažení těchto cílů byla stanovena strategie, ke které vedou tři cesty: 1. Vytvořit síť recyklačních mezideponií stavebních a demoličních odpadů na kterých by se shromažďovaly stavební odpady vhodné k recyklaci v daném regionu. V případě recyklačních mezideponií by se jednalo o zřízení zpevněné plochy vhodné pro ukládání takového množství stavebních a demoličních odpadů, které bude ekonomicky výhodné pro pozdější recyklaci a ekologicky únosné z hlediska dané lokality. Předpokladem je recyklování stavebních odpadů do třídy vyluhovatelnosti I., čímž by odpadla nutná ochrana podloží proti kontaminaci průsakovými vodami. 2. V blízkosti velkých městských aglomerací vytvořit podmínky pro stavbu stacionárních recyklačních zařízení obdobných jako v zemích EU. V tomto případě se jedná o recyklační linky s roční kapacitou až tun i více. Jejich součásti by

20 SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č nebyly jenom drtiče, třídiče a magnetické separátory, ale i odlučovače prachových částic, separátory lehkých částic apod. Tyto zařízení produkují velmi kvalitní recykláty ve velkých objemech. Také zdroj energie je z elektrické sítě, což výrazně snižuje jak náklady, tak i emise oproti běžnému pohonu spalovacími motory. Podmínkou pro provoz takto vysoce kapacitního zařízení je však jednak dostatečný zdroj inertní stavebních sutí (ve vzdálenosti do 30 km), dále zamezení možnosti nakládání se SDO v dané lokalitě jinými způsoby než recyklací (zejména se jedná o striktní zamezení využívání nezpracovaných inertních minerálních sutí na rekultivace či terénní úpravy). 3. Podpořit rozvoj systému recyklace stavebních a demoličních odpadů přímo v místě demolice s následným vyžitím recyklátu v dané lokalitě. Tento způsob recyklace přímo v místě demolice snižuje dopravní zatížení přilehlých komunikací a tím i náklady investora. Na druhou stranu po dobu recyklace je okolí zařízení vystaveno zvýšené míře prašnosti a hlučnosti. Podmínkou pro provádění tohoto způsobu recyklace je jednak provedení selektivní demolice (jedná se zejména o vyloučení přítomnosti azbestu). V neposlední řadě se předpokládá využití recyklátu přímo na místě vzniku, nebo v nejbližším okolí. 8. RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY Základní cíle podmínek procesu recyklace jsou: snížit spotřebu prvotních nerostných surovin za účelem využívání druhotných surovin, snížit zatížení životního prostředí ukládáním na skládky, resp. omezení tzv. rekultivace skládkování nezpracované stavební sutě, dosáhnutí úrovně recyklace v členských zemích EU. Legislativně jsou tyto podmínky ošetřeny zejména v těchto dokumentech: Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a navazující vyhlášky, Stavební zákon č.50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon 109/2001 Sb.), Obecní vyhlášky, Závazná vyjádření Okresních a Krajských úřadů Působnost jednotlivých legislativních úrovní Obecní vyhlášky V kompetenci jednotlivých obecních úřadů je dle 17 odstavce 2 zákona č.185/2001 Sb. upravit systém nakládání se stavebním odpadem, včetně vymezení míst určených pro jeho odkládání a tedy i sběru stavebního odpadu Závazná vyjádření okresních a krajských úřadů Tyto úřady mohou svými závaznými vyjádřeními (dle zákona 109/2001 Sb.) v územním a stavebním řízení usměrnit působnost stavebních úřadů a tím ovlivnit nakládání se stavebním odpadem jednotlivých stavebníků a stavebních firem. Toto zdůraznění povinnosti nakládání

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů)

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Šance nebo

Více

AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015

AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015 AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

STRATEGIE V DALŠÍM ROZVOJI RECYKLACE V INTENCÍCH REALIZAČNÍHO PROGRAMU ČR PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

STRATEGIE V DALŠÍM ROZVOJI RECYKLACE V INTENCÍCH REALIZAČNÍHO PROGRAMU ČR PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY STRATEGIE V DALŠÍM ROZVOJI RECYKLACE V INTENCÍCH REALIZAČNÍHO PROGRAMU ČR PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY DEVELOPMENT STRATEGY OF BUILDING AND DEMOLITION WASTE RECYCLING ACCORDING TO IMPLEMENTATION PLAN

Více

Osvědčení o vlastnostech výrobků zkoušení recyklátů

Osvědčení o vlastnostech výrobků zkoušení recyklátů Osvědčení o vlastnostech výrobků zkoušení recyklátů Úvod do problematiky Jana Klosová Recyklací stavebních a demoličních odpadů se začíná zabývat stále více firem. Je znát, že za poslední roky došlo k

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.2. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. T. Petráň

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

R E C Y C L I N G 2017

R E C Y C L I N G 2017 ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČESKÉ REPUBLICE ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČR řádný člen mezinárodního svazu recyklace EQAR - European Quality Association

Více

PŘEHLED ODPADŮ 2004 produkce nad 500 kg

PŘEHLED ODPADŮ 2004 produkce nad 500 kg PŘEHLED ODPADŮ 2004 produkce nad 500 kg ČLENĚNÍ PODLE KÓDU ODPADU Číslo řádku Název v kg druhu v 1 Papírové a lepenkové obaly 150101 680 0,001 2 Plastové obaly 150102 2540 0,003 03 Kompozitní obaly 3 Směsné

Více

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Ing. František Piliar, Mgr. Michal Hejč ECO Management,

Více

Ceník příjmu stavebních a demoličních odpadů

Ceník příjmu stavebních a demoličních odpadů Ceník příjmu stavebních a demoličních odpadů Katalogový název odpadu Kód Katalogové číslo odpadu Cena v Kč/t Beton do 50x50x50 cm 101 17 01 01 110,- Beton nad 50x50x50 cm 102 17 01 01 150,- Beton armovaný

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

ROLE STAVEBNÍHO ODPADU VINTEGROVANÉM SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

ROLE STAVEBNÍHO ODPADU VINTEGROVANÉM SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ROLE STAVEBNÍHO ODPADU VINTEGROVANÉM SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, ek, CSc., Ing. František Piliar ECO Management, s.r.o. konference Znovupoužitie materiálov na stavebné účely Hotel

Více

VYUŽÍVÁNÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ MOŽNÁ RIZIKA A PREVENCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA

VYUŽÍVÁNÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ MOŽNÁ RIZIKA A PREVENCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA VYUŽÍVÁNÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ MOŽNÁ RIZIKA A PREVENCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA MUDr. M. Zimová, CSc., mzimova@szu.cz Využívání odpadů je prioritní povinnost všech producentů odpadů daná hierarchií nakládání

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (3)

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (3) 8. dubna 2015, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (3) Stavební a demoliční odpad Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace

Více

Recyklace betonu. Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Katedra betonových konstrukcí a mostů

Recyklace betonu. Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Katedra betonových konstrukcí a mostů Recyklace betonu Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Katedra betonových konstrukcí a mostů 1 OECD Organizace pro hospodářkou spolupráci a rozvoj 2 Odpady Odpady zatěžují

Více

Recykláty ze stavebních materiálů jako alternativa k přírodnímu kamenivu

Recykláty ze stavebních materiálů jako alternativa k přírodnímu kamenivu Recykláty ze stavebních materiálů jako alternativa k přírodnímu kamenivu Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Základní východisko Stavební a demoliční

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKSTRUKCE PŘEDÍ ČÁSTI PLCEÍ AREÁLU 3.MATEŘSKÉ ŠKLY TŘEBŇ, JERÝMVA 183 V K.Ú. TŘEBŇ B. SUHRÁ TECHICKÁ ZPRÁVA DKUMETACE PR ÚZEMÍ SUHLAS Investor : Město Třeboň, Palackého nám.46, 379 01 Třeboň Zpracoval

Více

Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi

Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi Metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi Seminář Nakládání se stavebními a demoličními odpady EKOMONITOR Praha, 10. června 2008 Jana Střihavková odbor odpadů,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

Demolition Waste to Concrete Brick Mixture

Demolition Waste to Concrete Brick Mixture Demolition Waste to Concrete Brick Mixture Nejlevnější stavební materiál na světě šetrný k životnímu prostředí Vyřešení celosvětového problému s inertním stavebně demoličním odpadem Představení a shrnutí

Více

Recyklační technologie a technická zařízení pro využití stavebních odpadů

Recyklační technologie a technická zařízení pro využití stavebních odpadů Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Recyklační technologie a technická zařízení pro využití stavebních odpadů Bakalářská práce Vedoucí

Více

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8 / 13 TECHNICKÁ

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

Stavební hmoty II Druhotné suroviny a odpady. Ing. Jana Boháčová

Stavební hmoty II Druhotné suroviny a odpady. Ing. Jana Boháčová Stavební hmoty II Druhotné suroviny a odpady Ing. Jana Boháčová Úvod - Od 50. let 20. století nárůst spotřeby surovin - Nutnost udržitelného rozvoje a hospodárného využití přírodních zdrojů - Recyklace

Více

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM

POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM POSLOUPNOST ÚKONŮ NAKLÁDÁNÍ S AZBESTEM (průzkum projekt technická zpráva povolovací řízení výběrové řízení realizace zakázky), náležitosti a struktura projektu a technické zprávy Legislativní základ Zákon

Více

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu

V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu V zařízení budou sbírány nebo vykupovány tyto druhy odpadů kategorie O ostatní : Katalogové Název odpadu číslo 02 01 10 Kovové odpady 03 01 01 Odpadní kůra a korek 03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: VÝSLEDKY PROJEKTU NA LOKALITĚ TIŠNOV SITA CZ a.s. ECO - Management s.r.o. 21/09/2009 ÚKOL VAV č. SLII2f1-30-70 Projekt součástí úkolu VaV č. SLII2f1-30-70: Výzkum integrovaného

Více

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem

piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem Katalogové číslo ázev odpadu Kategorie 02 01 07 dpady z lesnictví 03 01 01 odpadní kůra a korek 03 01 05 piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 03 03

Více

Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2015

Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2015 Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2015 Český statistický úřad provádí každoročně zjišťování o produkci odpadů a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu

Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu Jaroslav Výborný, Jan Vodička, Hana Hanzlová Summary: The main objective in this project is Waste utilization, recycled material in the building industry,

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce Dostupný z

Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 09.10.2016 Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2014 Oddělení statistiky životního

Více

technické www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE

technické www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE technické vybavení www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE Společnost AQUASYS spol. s r.o. těžba a zpracování kamene Společnost Aquasys spol. s r.o. se zabývá těžbou, zpracováním kameniva, drcením a následným

Více

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s..

Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Ceník odpadů na rok 2015 REGIOS, a.s.. Kat.číslo Druh odpadu Kateg. Odpadu 1 2 3 4 Rekult. Stát. Cena s popl. Cena Kč/t Rezerva/ popl./t. +R.R. t. 1. skupina / Komunální odpad a ostatní odpad z obcí resp.

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce (tun) 010306 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 O 74,660 010407 Odpady z fyzikálního a chemického

Více

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025

Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Příprava Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje 2015-2025 Zpracoval: Ing. Michal Rásocha Datum: 15. dubna 2015 POH MSK Strategický dokument kraje v oblasti OH. Vyhlášen 29. října 2004 s

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka

Kód Název Kat. S-OO3 S-NO Poznámka strana 1 / 9 Kód Název Kat. S-OO3 Poznámka 01 01 01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE Odpady z těžby nerostů 01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů O

Více

produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně

produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně Šedá/svázaná energie - produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně Komplexní energetický systém Suroviny Výroba Uskladnění

Více

Zkušenosti ČIŽP s dozorem nad nakládáním se stavebními odpady

Zkušenosti ČIŽP s dozorem nad nakládáním se stavebními odpady Zkušenosti ČIŽP s dozorem nad nakládáním se stavebními odpady (+ příklady z praxe) 10.6.2008, Praha Ing. Petr Havelka vedoucí odboru odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství Obsah prezentace Představení

Více

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová Co se možná dozvíte Popis

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy

Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Základní pojmy Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: starosta@troubelice.cz www.troubelice.cz Obecně závazná vyhláška č: 2 Rok vydání: 2001 Datum účinnosti: 1. ledna 2002 Typ: platná

Více

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů

Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Příloha č. 1 Celková produkce odpadů podle druhů Kód odpadu Název odpadu 10407 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky N 5,060 10408 Odpadní štěrk a kamenivo

Více

Možnosti efektivního využití drobného kameniva a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek Ing. Jan Zajíček

Možnosti efektivního využití drobného kameniva a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek Ing. Jan Zajíček Možnosti efektivního využití drobného kameniva a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek Ing. Jan Zajíček 22.11.2016 Úvod Podkladní vrstvy se obvykle provádějí buď nestmelené podle ČSN 73 6126-1

Více

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

NV 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - Změny v rámci

NV 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - Změny v rámci NV 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší - Změny v rámci novely Obsah Důvody připravované novely Sčítání zdrojů Implementace

Více

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1. ČÁST

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1. ČÁST TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ VII. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1. ČÁST Zdeněk Horsák SITA CZ zdenek.horsak@sita.cz OBSAH 1) Struktura odpadového hospodářství a tok odpadů 2) Původci odpadů 3) Katalog

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LXIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 4 ZVEŘEJNĚNO DNE 3. 1. 2 Výběrová (hodnoticí) kritéria v Operačním programu

Více

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné).

některých případech byly materiály po doformování nesoudržné). VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ PRO VÝROBU TEPELNĚ IZOLAČNÍCH MALT A OMÍTEK UTILIZATION OF ORGANIC WASTES FOR PRODUCTION OF INSULATING MORTARS AND PLASTERS Jméno autora: Doc. RNDr. Ing. Stanislav Šťastník,

Více

Nestmelené a stmelené směsi

Nestmelené a stmelené směsi Nestmelené a stmelené směsi do podkladních vrstev pozemních komunikací Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací stehlik.d@fce.vutbr.cz Aplikace evropských

Více

Vedlejší produkt Odpad neodpad. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Vedlejší produkt Odpad neodpad. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Vedlejší produkt Odpad neodpad Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Rámcová směrnice o odpadech Rámcová směrnice přináší definované výjimky z odpadového režimu Přeneseno z rozhodnutí ESD v konkrétních případech Do

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 27.11.2013, České Budějovice TRENDY v AV Trendy v asfaltových technologiích AV 11 Nízkoteplotní směsi Protihlukové úpravy Zvyšování životnosti

Více

Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů

Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů Ing. Aleš Kratochvíl CDV, v.v.i. Trocha historie evropské začátek budování cemetobetonových vozovek na evropském kontinentě se datuje od konce 19. století

Více

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1 Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří, Produkce odpadů Průmyslové odpady: z vlastní průmyslové výroby odpady z energetiky

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Ing. Jan Zajíček 19.5.2015 Úvod Při stavbě vozovek stále přetrvávají problémy, které nepřispívají k jejich kvalitě, nebo přinášejí zbytečné komplikace. Příčinou

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb

Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb Iveta Střelcová Jakub Hoskovec Pro zpracování individuální kalkulace byl vybrán kilometrový úsek na silnici II/101 mezi obcemi Zlatníky-Hodkovice a Jesenice.

Více

Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku

Příloha č.1 - Seznam O odpadů povolených k přijetí na skládku Příloha č.1 - Seznam "O" odpadů povolených k přijetí na skládku odkaz na kapitolu B.3.1 SEZNAM ODPADŮ POVOLENÝCH K PŘIJETÍ K ODSTRANĚNÍ ULOŽENÍM Kat.číslo Název Pozn. Kat. 01 00 00 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem. Zeminy. - v Ústeckém kraji největší problémy. 2 zákona o odpadech

Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem. Zeminy. - v Ústeckém kraji největší problémy. 2 zákona o odpadech Ukládání odpadů na povrchu terénu v Ústeckém kraji Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem Zeminy - v Ústeckém kraji největší problémy 2 zákona o odpadech Zákon se vztahuje

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Stavební a demoliční odpady v ČR - HISTORIE

Stavební a demoliční odpady v ČR - HISTORIE Odborný seminář Nakládání se stavebními a demoličními odpady Stavební a demoliční odpady v ČR - HISTORIE Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí 10. června 2008 Praha, Hotel Populus Předmět přednášky

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti.

Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Katalogy a seznamy nebezpečných odpadů. Kategorizace odpadů podle nebezpečnosti. Zákon 185/2001 Sb. jednoznačně ve svých přílohách či v prováděcích předpisech stanovuje co je nebezpečný odpad základním

Více

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x

Název odpadu. 010307 N Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky x 3. S NO CELIO a.s. Název odpadu 010304 N Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky x 010305 N Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky x 010307 N Jiné odpady z

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více