Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation"

Transkript

1 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

2 Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou v pøístroji k dispozici. Obecné klávesové zkratky Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+D Ctrl+O Ctrl+S Ctrl+V Ctrl+X Ctrl+Z Shift+Ctrl+E Shift+Ctrl+G Vybrat v¹e Vytvoøitkopii Vymazat Najít Tøídit Pøesunout Nový Otevøít Tisk Ulo¾it Celoobrazovkový re¾im Vlo¾it Vyjmuto Zpìt Lupa Dal¹í Shift+Ctrl+L Shift+ Shift+Ctrl+U Shift+Ctrl+V Shift+Ctrl+Z Shift+Backspace elefon Chr+abecední znak Chr+Tab Chr+klávesa Telefon Chr+klávesa Zprávy har+s Protokol Pøedch. Ulo¾it jako Nastavení stránky Náhled Úpravy Vymazat text zprava Otevøít v telefonu zobrazení posledních hovorù. Vlo¾it znak s diakritikou Pøepínání mezi aplikacemi Znovu vytoèit poslední volané èíslo lnaèíst po¹tu Otisk obrazovky 2

3 Klávesové zkratky specifické pro jednotlivé aplikace Plocha Chr+tlaèítko Vlastní Telefon Shift+ Shift+ Shift+ Shift+Ctrl+V Kontakty Ctrl+K Vlastnosti Zobrazit ve skupinách Konfigurace tlaèítka Vlastní Zobrazit sériové èíslo (IMEI) Blokování hovorù Hlasové schránky Dal¹í nastavení Nastavení profilu Zrychlené volby Pøesmìrování hovorù Patøí do skupin (v otevøené kontaktní kartì) Nová kontaktní karta Shift+ Shift+ Zprávy Ctrl+G Ctrl+L Ctrl+Q Vlastnosti databáze Vyzvánìcí tón (v otevøené kontaktní kartì) ablony karet Nová databáze Kopírovat do Odstranit obrázek (v otevøené kontaktní kartì) Pøesunout do Vytvoøit novou skupinu Vlo¾it obrázek (v otevøené kontaktní kartì) Naèíst nové zprávy Naèíst po¹tu Seøadit podle (seøadí podle ji¾ zvolené vlastnosti, napøíklad podle data nebo odesílatele) Pøi aktivním pøipojení pøechod do online nebo offline Vlastnosti Psátodpovìï Rozbalit obsah slo¾ky Seznam zkratek 3

4 Seznam zkratek Ctrl+U Ctrl+Y Shift+ Shift+Ctrl+E Shift+ Shift+ Shift+ Shift+Ctrl+Z Chr+Zprávy Calendar Ctrl+A Ctrl+E Ctrl+G Ctrl+K Ctrl+Q Ctrl+S Odpojit Zmìnit pøipojení Naèíst v¹echny zprávy Naèíst vybrané zprávy Pøejmenovat vybranou slo¾ku Pøedat dál vybranou zprávu Vytvoøit novou slo¾ku Odpovìdìt v¹em Ulo¾ení odeslaných zpráv Nastavení úètù Vymazat zprávy místnì Naèíst po¹tu Vytvoøit nové výroèí Vytvoøit novou událost Pøejít na datum Upravit nastavení zobrazení Vytvoøit novou schùzku Zmìna zobrazení Vytvoøit nový úkol Upravit datum a èas Shift+Ctrl+E Shift+ Shift+ Shift+ Shift+ Ctrl+Calendar tlaèítko Kalendáø Nastavit výroèí jako výchozí typ záznamu Pøe¹krtnutý záznam Pøesunout nebo vymazat vybraný objekt Nastavit schùzku jako výchozí typ záznamu Upravit obecná nastavení Importovat záznamy Nastavit úkol jako výchozí typ záznamu Vlastnosti Nastavit událost jako výchozí typ záznamu Pøedbì¾ný záznam Otevøít aktuální den v zobrazení dne Zmìna zobrazení 4

5 Dokumenty Ctrl+G Ctrl+U Shift+ Shift+ Shift+Ctrl+G Shift+Ctrl+J Shift+Ctrl+Y Shift+Ctrl+Z Tabulkový procesor Ctrl+H Ctrl+Q Tuèné Pøejít na stránku Kurzíva Podtr¾ené Formátovat zarovnání odstavce Formátovat odrá¾ky Formátovat ohranièení Formátovat písmo Formátovat styl Zobrazit podrobnosti o vybraném objektu Pøedvolby Formátovat øádkování Vlo¾it objekt Formátovat tabulátory Upravit vybraný objekt Pøejmenovat list Ukotvit pøíèky Zobrazit listy Ctrl+W Ctrl+Y Shift+ Shift+ Shift+Ctrl+G Shift+Ctrl+H Shift+ Shift+ Shift+ Shift+Ctrl+W Shift+Ctrl+X Prezentace Shift+ Shift+Ctrl+J Pøidat nový list Vlo¾it buòky Formátovat zarovnání buòky Formátovat ohranièení bunìk Vlo¾it nový graf Vymazat buòku Formátovat písmo Vlo¾it konec stránky Formátovat vý¹ku øádku Vlo¾it funkci Formátovat èísla Formátovat barvu pozadí buòky Pøepoèítat Formátovat ¹íøku sloupce Vymazat buòku Celoobrazovkový re¾im Formátovat zarovnání Formátovat písmo Formátovat vybraný objekt Seznam zkratek 5

6 Seznam zkratek Shift+Ctrl+V klávesa Enter klávesa Esc Správce souborù Ctrl+E Ctrl+H Ctrl+O Ctrl+U Shift+ Shift+ Shift+Ctrl+Q Shift+ Zobrazit prezentaci Zahájit úpravy textu Stornovat úpravy textu Rozbalit zobrazení Zobrazit v¹echny soubory Seøadit podle (ji¾ zvolené vlastnosti, napøíklad podle názvu nebo data) Nový soubor Sbalit zobrazení Vlastnosti Pøejmenovat vybraný objekt Nahoru o jednu úroveò Zálohovat na pamì»ovou kartu Smìr øazení (ji¾ vybraný smìr, napøíklad vzestupnì) Vytvoøit novou slo¾ku Zmìnit heslo pamì»ové karty Obnovit z pamì»ové karty Web Ctrl+E Ctrl+G Ctrl+H Ctrl+K Ctrl+U Ctrl+W Ctrl+Y Ctrl+Z Shift+ Shift+ Pøidat do zálo¾ek Ukonèit prohlí¾eè Zpìt Otevøít zálo¾ku (v zobrazení zálo¾ky) Pøejít na domovskou stránku Naèíst v¹echny obrázky Vlo¾it novou slo¾ku (v zobrazení zálo¾ky) Pøizpùsobit obrazovce Otevøít nové okno Znovu naèíst Celoobrazovkový re¾im Odpojit Zobrazit seznam oken Zmìnit pøipojení Stop Zálo¾ky Upravit zálo¾ku (v zobrazení zálo¾ky) Zobrazit sta¾ené polo¾ky Znovu naèíst rám 6

7 Shift+Ctrl+G Shift+ Shift+ Shift+ Obrázky Správce zaøízení Pøedat dál Pøejmenovat slo¾ku (v zobrazení zálo¾ky) Otevøít soubor Znovu naèíst v¹e Ulo¾it rám jako... Zobrazit záhlaví Pøedchozí obrázek (pøi otevøeném obrázku) Dal¹í obrázek (pøi otevøeném obrázku) Otoèit obrázek (pøi otevøeném obrázku) Celoobrazovkový re¾im (pøi otevøeném obrázku) Pøehrávaè hudby Ctrl+L Dal¹í klip (pøi otevøeném videoklipu) Bez zvuku (pøi otevøeném videoklipu) Jednou opakovat (pøi otevøeném videoklipu) Celoobrazovkový re¾im (pøi otevøeném videoklipu) Ulo¾it klip jako (pøi otevøeném videoklipu) Pøedchozí skladba Dal¹í skladba Seøadit podle (ji¾ zvolené vlastnosti) Opakovat v¹e Bez zvuku Seznam zkratek RealPlayer Pøipojit Pøedchozí klip (pøi otevøeném videoklipu) Hlasový záznamník Ctrl+L Opakovat Bez zvuku Pøejmenovat 7

8 Seznam zkratek Kalkulaèka Ctrl+Y Odeèíst Pøevrátit rozvr¾ení Pøièíst Vyvolat Mapa funkcí Vymazat v¹e Stolní kalkulaèka Vìdecká kalkulaèka Hodiny Ctrl+E Ctrl+K Shift+Ctrl+E Shift+Ctrl+Q Shift+ Shift+Ctrl+W Zru¹it výstrahu Zobrazit detaily mìsta Nastavení výstrahy Nastavit datum a èas Budík Zobrazit detaily zemì Pøidat nové mìsto Zmìnit typ hodin Detaily vzdáleného mìsta Svìtový èas 8

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32

Obsah. Plocha... 31 Správa skupin...32 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9311998 1. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka 9311998 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e výrobek RH-51 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103. 9245725 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6103 9245725 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM- 161 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260. 9231783 3. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7260 9231783 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-17 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 5320 XpressMusic U¾ivatelská pøíruèka 9209315 2. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-409 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic U¾ivatelská pøíruèka 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-243 nebo RM-308 je ve shodì se základními po¾adavky a

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9355220 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9355220 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-9 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte U¾ivatelská pøíruèka Nokia 8800 Arte 9205314 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-233 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1

Dal¹í aplikace. Nokia N92-1 Dal¹í aplikace Nokia N92-1 DOPLÒKOVÉ APLIKACE K PØÍSTROJI NOKIA N92 V pamìti pøístroje a na disku CD-ROM dodaném s pøístrojem najdete dal¹í aplikace od spoleènosti Nokia i jiných výrobcù. Obsah a dostupnost

Více

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta Struèná pøíruèka 9205371 3. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení.

Ve¹keré zmìny nebo modifikace, které nejsou výslovnì schváleny spoleèností Nokia, mohou zpùsobit ztrátu oprávnìní k u¾ívání tohoto zaøízení. Nokia N92-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-100 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6220 classic 9207938 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌNOKIA NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-328 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka Nokia 500 Navigace do auta U¾ivatelská pøíruèka 9206144 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek PD-14 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 4. vydání 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky

Internet. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky. Text pro pokroèilé. Tabulka pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internet Internetová komunikace Grafika

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Internetová komunikace. Internetová komunikace. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internetová komunikace Internet Internetová komunikace

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 2.0. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Pøíruèka Doplòkové aplikace

Pøíruèka Doplòkové aplikace 9355873 Issue 2 CS Pøíruèka Doplòkové aplikace Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th

Více

MICROSOFT POWER POINT

MICROSOFT POWER POINT MS POWER POINT MICROSOFT POWER POINT 97 1. Panel nabídek. Obsahuje všechny nabídky s príkazy, které mužete v PowerPointu nalézt. 2. Panel nástroju. Najdete v nem ty nejduležitejší duležité nástroje pro

Více

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika

Grafika pro zaèáteèníky. Grafika Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Grafika pro zaèáteèníky Internetová komunikace

Více

Word 2007. IV. část. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Word 2007. IV. část. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Word 2007 IV. část Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z "Microsoft Office WOrd 2007, Petr Broža, Roman Kučera, edice Extra PC 2010 1 Obsah čtvrté části 6. Hromadná

Více