Public Relations v Telekomunikační společnosti: Vodafone Public Relations in a Telecommunications Company: Vodafone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Public Relations v Telekomunikační společnosti: Vodafone Public Relations in a Telecommunications Company: Vodafone"

Transkript

1 MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Kabinet profesní přípravy Barbora Smolková Public Relations v Telekomunikační společnosti: Vodafone Public Relations in a Telecommunications Company: Vodafone Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková Olomouc 2009

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Public Relations v Telekomunikační společnosti: Vodafone vypracovala samostatně a použila jen uvedené informační zdroje. V Olomouci dne

3 Děkuji Mgr.et Mgr. Michaele Vaněčkové za kvalifikované vedení mé bakalářské práce, cenné rady a odbornou pomoc, kterou mi věnovala. 3

4 OBSAH ÚVOD PUBLIC RELATIONS HISTORIE PUBLIC RELATIONS CHARAKTERISTIKA INTERNÍ A EXTERNÍ PUBLIC RELATIONS CÍLE PUBLIC RELATIONS A CÍLOVÉ SKUPINY REKLAMA VÝCHODISKA PUBLIC RELATIONS NÁSTROJE PUBLIC RELATIONS KRIZOVÁ KOMUNIKACE VODAFONE CZECH REPUBLIC A.S HISTORIE VODAFONE VÝCHODISKA PUBLIC RELATIONS VE VODAFONU CHARAKTERISTIKA INTERNÍ A EXTERNÍ PUBLIC RELATIONS VE VODAFONU CÍLOVÉ SKUPINY A CÍLE VODAFONU NÁSTROJE PUBLIC RELATIONS VE VODAFONU ZÁVĚR ANOTACE LITERATURA A PRAMENY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK PŘÍLOHA

5 ÚVOD Globalizace společnosti v 21. století vyžaduje rychlé a dokonalé komunikační prostředky, ke kterým bezesporu patří Public Relations. Efektivní dorozumívání se s veřejností zaručuje firmám zvyšování jejich finančního kapitálu a následně dominantní postavení na trhu. Trvalý úspěch podniku závisí na správné komunikaci s interními zaměstnanci i vnější veřejností. Telekomunikační společnosti jsou závislé do jisté míry na podmínkách rychle se měnícího trhu a na požadavcích spotřební společnosti. V této souvislosti vstupují do každodenního života podniku vztahy s veřejností, které pomáhají firmě budovat dobré jméno a zvyšovat její důvěryhodnost. Cílem mé bakalářské práce je vymezení pojmu Public Relations a realizace jeho nástrojů v telekomunikační společnosti Vodafone Czech republic a.s. Bakalářská práce je koncipována na část teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části krátce seznamuji s historickým vývojem Public Relations. Dále se zabývám vymezením pojmu Public Relations a popisuji ho jako významný prostředek pro realizaci komunikace s vnitřní a vnější veřejností. Významnou částí Public Relations je reklama a propagační činnost. V práci se snažím objasnit vzájemný vztah mezi reklamou a PR. Zaměřila jsem se na jejich význam v souvislosti s firemní kulturou podniku. Jedna z oblastí mého zájmu tvoří vztah mezi zaměstnanci a firmou samotnou, dále vztah mezi firmou a zákazníky. Pozornost jsem také věnovala filozofii firmy, která patří k základním pilířům existence každé organizace. Teoretická část mé práce je paralelně koncipována s částí praktickou, která by měla prezentovat Public Relations ve společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Oblastí mého zkoumání se stal také sponzoring, protože ve spojení s firmou je pro veřejnost dosud neznámým tématem. Poznatky jsem získala z interních zdrojů společnosti a porovnávala s teoretickou částí mé práce. Při zpracování bakalářské práce jsem čerpala z odborné literatury, která se zabývá danou problematikou a použila jsem informace z internetu. Interní dokumenty firmy představují hlavní zdroj informací pro praktickou část bakalářské práce. 5

6 1 Public Relations Public Relations (dále PR) představuje v dnešním světě fenomén, který se promítá do každodenního života jako jeho neodlučitelná součást. 1 Pojem PR pochází z anglického jazyka a do češtiny ho překládáme jako vztahy s veřejností, které podle P. Němce Vznikly v důsledku společenského vývoje, ze střetu soukromých a celospolečenských zájmů. Jsou odpovědí na měnící se potřeby a požadavky společnosti. Vycházejí vstříc zájmu veřejnosti a společenského mínění. 2 Jednoduše řečeno PR rozumíme vztahy s veřejností, které se utváří na základě společenského mínění a jsou tedy nástrojem pro plánování a systematickou činnost podniku. Hlavním úkolem PR je vytváření a upevňování důvěry, porozumění a budování dobrých vztahů s vnitřní a vnější veřejností. P. Němec uvádí, že PR se neustále utváří v závislosti na vývoji společnosti. Kdybychom chtěli nalézt jednotnou definici, tak to v současné době nebude prakticky možné, protože počet formulací vytvořených na téma vztahy s veřejností, jak uvádí V. Svoboda, je nejméně tisíc. Avšak jedno ze stručných a výstižných pojetí PR definuje vztahy s veřejností jako komunikaci, jejímž prostřednictvím podnik působí na vnitřní a vnější veřejnost se záměrem udržovat s ní dobré vztahy. Výsledkem harmonie mezi společností a veřejností je vzájemné porozumění a důvěra. 3 Tato formulace Ph. Leslyho nám dokazuje, že PR se odehrávají v závislosti na komunikaci společnosti, personálu, organizaci podniku, podnikových financích a marketingu. Z toho vyplývá, že PR je mixem komunikačních technik, informací a taktik a pro dosahování záměru společností pomáhá jeho začlenění do marketingové strategie firem a jejich produktů, a to v kombinací PR aktivit a jednotlivých částí marketingového mixu 4. 1 Srov. LESLY, Ph., Public Relations: teorie a praxe, s NĚMEC, P., Public Relations: praxe komunikace s veřejností, s Srov. LESLY, Ph., Public Relations: teorie a praxe, s Marketingový mix je souhrn pěti nástrojů, které jsou používány k dosahování vytyčeních cílů společnosti. Marketingový mix je tvořen 5P: product (výrobek) - není označován pouze samotný výrobek, ale je to vše, co s výrobkem souvisí (kvalita, desing, obal, značka, image výrobce...), people (lidé) tedy zákazníci, kteří rozhodují o tom, jak produkt splní jejich očekávání, price (cena) je hodnota výrobku vyjádřená v penězích, place (místo) uvádí, kde je výrobek prodáván, také zahrnuje distribuci, zásobování, dopravu, promotation (propagace) je 6

7 1.1 Historie Public Relations Vztah s veřejností je projevem komunikace, který je přítomen v lidské společnosti existující již před naším letopočtem. Vlivnější jedinci se vždy snažili utvářet a formovat veřejné mínění. Šířené informace musely být přijatelné pro co nejširší okruh lidí. Výhodu měli ve starověkých kulturách vzdělaní lidé (kněží), kteří dokázali podáváním svých informací ovlivňovat danou společnost. Potřebné informace byly šířeny verbální nebo grafickou formou. Klíčovou roli sehrálo písmo, které se stalo důležitým komunikačním prostředkem. Významným mezníkem v šíření informací se stal rok 1454, kdy Johannes Gutenberg vynalezl knihtisk, který umožnil nejen šíření náboženských textů, ale také světské literatury. Ta podstatně ovlivnila myšlení dalších generací. Podstatný rozvoj PR nastal v 19. století. Po občanské válce v roce 1865 ve Spojených státech docházelo k rozmachu kapitalismu. Vznikly velké koncerny, které na sebe vázaly finanční kapitál. Podniky soustředily své výnosy především na železniční výstavbu, která měla za následek rozmach americké dopravní infrastruktury. 5 Železniční společnosti lákaly osadníky ke koupi půdy na americkém Západě, aby mohly vytvářet nová železniční spojení mezi nově založenými osadami. Podobná situace se odehrávala i v Evropě, kde lodní společnosti obdobným způsobem vynakládaly své úsilí. Jejich snahou bylo přesvědčit Evropany, aby podnikali na americkém kontinentě. Dopravní revoluce zapříčinila hromadné šíření informací (ale také dezinformací). Noviny se staly masovým zbožím, prvním masovým multiplikátorem názorů a informací, komunikátorem schopným zasáhnout širokou veřejnost. 6 Další významné období PR nastalo ve 20. stol., které odstartovalo rozvoj automobilového průmyslu, elektrotechnického průmyslu a rozvinulo oblast, ve které se šířeji využívaly telegrafy a telefony. Velký podíl na rozkvětu PR měly také vlády. Počátky můžeme pozorovat v Americe (USA) v období voleb, dále potom v Evropě prostřednictvím válečné komunikační nástroj na podporu prodeje produktu, podporu značky apod., což jsou ony marketingové komunikace. Jeden z nástrojů je i PR. PR v propagaci stimuluje prodej díky komunikaci mezi výrobcem a spotřebitelem. 5 Srov. NĚMEC, P., Public Relations: praxe komunikace s veřejností., s Tamtéž. 7

8 propagandy první a druhé světové války. V předválečném Československu se PR realizovala ve státní a hospodářské sféře, především prostřednictvím zahraničního obchodu. Průkopnickou společností PR v ČSR byla Baťova akciová společnost, která vydávala řadu periodik, které byly určeny zaměstnancům společnosti. 7 V Československu v období normalizace vládla autoritářská společnost, ve které Public Relations nahradila propaganda vlády, jež v této společnosti sehrála hlavní roli. Prosazování názoru ve stížených podmínkách bylo velice obtížné. Rozkvět PR nastal v České republice s příchodem demokracie po roku V současné době se u nás Public Relations zaměřuje na poskytnutí odborného a komunikačního poradenství nejenom v podnikatelském, ale také v nepodnikatelském sektoru Charakteristika interní a externí Public Relations Vztahy s veřejností jsou rozděleny na interní a externí proto, aby společnost mohla efektivněji a snadněji dosáhnout svých cílů. Podnik realizuje své záměry prostřednictvím vnitřní veřejnosti, již tvoří zaměstnanci organizace. Tato skupina je prostředníkem mezi podnikem a vnější veřejností, kterou představují staholdeři, zákazníci aj. Interní Public Relations Interním Public Relations rozumíme komunikaci s vnitropodnikovou veřejností, která reprezentuje jednotlivá oddělení společnosti a její zaměstnance. Vnitřní komunikace je pro podnik velmi důležitá, protože upravuje vztahy mezi podnikem, zaměstnanci, odděleními, a to na základě správného a kvalitního komunikačního propojení. Organizace je závislá na každodenním působení zaměstnanců na komunitu a přes ni na celou společnost. Z toho vyplývá, že sebelepší externí komunikace nebude efektivní bez fungování dobré interní komunikace. Víme, že zaměstnanci jsou největší hodnotou firmy a je tedy důležité, aby 7 8 Srov. SVOBODA, V., Public Relations moderně a účinně, s Tamtéž. 8

9 podnik dbal na jejich dostatečnou a kvalitní informovanost. Důsledkem správné komunikace firmy se zaměstnanci je jejich sounáležitost, hrdost a loajalita vůči společnosti, ve které pracují. Podnik by si měl uvědomit, že zaměstnanci tvoří první linií společnosti. P. Němec upozorňuje, že pokud vyjdeme s nějakými fakty na veřejnost, je důležitá informovanost zaměstnanců. Podnik musí vytvořit těmto lidem podmínky pro získání informací z vlastních, nikoliv cizích zdrojů. 9 Na základě splnění podmínky kvalitního a oboustranného přenosu informací firma dokáže snáze dosahovat svých nastavených cílů. Ideální vztah mezi vlastníky, manažery a zaměstnanci podniku vyžaduje pravdivou a pravidelnou komunikaci. Abychom vytvořili harmonii na pracovišti, je pro nás důležité respektovat následující podmínky: Podávat úplné a pravdivé informace proudící nahoru, dolů a do stran. Důvěryhodnost a důvěra mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Zdravé a bezpečné pracovní podmínky. Spravedlivé a poctivé odměňování. Bezkonfliktní průběh práce. Pracovní spokojenost každého zaměstnance. Hrdost na podnik a optimistický pohled na jeho budoucnost. 10 Externí Public Relations Externí Public Relations (vnější PR, externals PR) je komunikačním prostředkem s vnější veřejností podniku, vytváří strategickou a komunikační podporu a taktéž plní funkci informačního zdroje společnosti. Vnější prostředí společnosti je tvořeno stakeholdery (dodavatelé, partneři, neziskové organizace, státní správa, lobbisti, akcionáři, aj.), zákazníky, bankami, školami, univerzitami aj. Externí PR podává vnější veřejnosti informace o podniku, jeho produktech, službách a snaží se zajistit harmonii mezi firmou a externím prostředím a tím vzbudit 9 10 Srov. NĚMEC,P., Public Relations: praxe komunikace s veřejností, s. 73. Srov. BLACK, S., Nejúčinnější propagace Public Relations, s

10 povědomí a důvěru v organizaci. Ze vztahu s vnější veřejností vyplývá, že PR zajišťuje spojení podniku s externím prostředím a to na základě efektivní interní komunikace, která plní poslání společnosti. Nejpůsobivější realizace externího PR probíhá na základě osobního kontaktu, který umožňuje konstruktivní třídění velkého množství informací. Výsledky se vyhodnocují v rámci pracovních skupin, na odborných přednáškách a jejich výsledkem je upevnění nebo formování vztahů se stávajícími partnery. 11 Zástupci externího PR jsou odpovědný za to, že komunikace mezi organizací, medii, shakeholdery a zákazníky bude jednotná. Externí PR dělíme do 5 prototypů Public affairs (veřejné záležitosti) Prezentují vztahy podniku, jeho práva a povinnosti na mezinárodní úrovni. Public affairs plně využívá svých práv a povzbuzuje k tomu i své okolí, ale také poctivě plní své povinnosti a jde ostatním příkladem. 2. Product PR zákazníků. Je cílená a plánovaná komunikace, jejímž posláním je vzbudit zájem a důvěru 3. PR v krizových situacích Je zaměřena na vytváření opatření, která nám mohou zabránit vzniku krizového stavu nebo alespoň vzniklou krizi zmírnit. Smyslem je udržet kontrolu nad vývojem situace, zajistit důvěryhodnost a image organizace. 4. Práce s tiskem Má za úkol dlouhodobou, systematickou práci s hromadnými sdělovacími prostředky. Cílem je proniknutí do všech médií Srov. SVOBODA, V., Public Relations moderně a účinně, s Srov. NÉMEC, P., Public Relations: praxe komunikace s veřejnost, s

11 5. Interní PR Interní PR zajišťuje externí komunikaci, protože zaměstnanci jsou nejbližšími multiolikátory, kteří mohou ovlivnit postoje externí části veřejnosti. 1.3 Cíle Public Relations a cílové skupiny Cíle Public Relations Stanovení cílů v komunikačním procesu PR je jednou ze zásadních věcí, která vychází z firemní filozofie. Hlavním cílem společnosti je především vytvoření povědomí a zájem o produkt, službu, nejlépe s podporou třetí nezávislé strany nebo veřejnosti. Záměry a cíle společnosti obvykle rozdělujeme na strategické, taktické a operativní. Klasifikace na dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle pomáhá společnosti ke správnému uskutečnění svých záměrů. Mezi dlouhodobé záměry PR patří strategické cíle. Jako dlouhodobý cíl si firma může zvolit image organizace, upevnění loajality zákazníků vůči firmě, aj. Taktické cíle jsou střednědobé záměry společnosti, které plní funkci informativní, přesvědčovací a připomínací. Krátkodobé cíle (operativní cíle) v sobě zahrnují reakci na aktuální situaci, která se firmy dotýká. Příkladem je upevňování vztahů mezi zaměstnanci prostřednictvím meetingů, teambuildingů, konferencí, aj. 13 Aby podnik docílil svých nastavených cílů, měl by se neustále vzdělávat a podporovat jednání nebo činnost, které mohou přispět k posílení důvěryhodnosti společnosti. Cíle PR by měly být především reálné, dobře definované a aktuální. Z toho vyplývá, že ideální nastavení cílů Public Relations udává směr, kterým se firma má ubírat. 13 Srov. SVOBODA, V., Public Relations moderně a účinně, s

12 Cílové skupiny Cílové skupiny jsou specifickou množinou lidí, kterou chceme určitým způsobem oslovit. Cílová skupina se vyznačuje stejnými znaky, díky kterým ji můžeme zasáhnout identickým sdělením a využíváme k jejímu oslovení totožné komunikační nástroje. Klasifikování cílových skupin nám pomáhá ke správnému směřování sdělení. Samotná práce PR s konkrétní cílovou skupinou neuplatňuje při komunikaci jednosměrný tlak, ale dialog, jehož cílem je schopnost mluvit a naslouchat. Abychom porozuměli cílovým skupinám, je důležitá znalost jejich vnitřních potřeb a struktury, protože jejich vlastnosti ovlivňují jednání a záměry podniku. Rozdělení cílových skupin: 1. Obchod, hospodářství (zákazníci, dodavatelé, konkurence, hospodářské komory, svazy) 2. Politika, správa (státní a místní správa, instituce a úřady, politické strany) 3. Kapitálový trh (investoři, akcionáři, banky, burzy) 4. Sdělovací prostředky 5. Široká veřejnost (obyvatelé státu, regionu, aj.) 6. Vnitřní veřejnost (zaměstnanci, odbory, orgány vedení) 1.4 Reklama Public Relations a reklama se v dnešní době snadno zaměňují. Reklama a vztahy s veřejností spolu nesplývají, ale ani se od sebe výrazně neoddělují. Existuje řada věcí, které oba nástroje marketingového mixu spojuje, protože využívají stejných médií a žádný komunikační prostředek není vyhrazen jednomu či druhému oboru. PR a reklama přispívají k vytváření image podniku a postupují podle schématu analýzy problému: HODNOCENÍ - AKCE - KONTROLA Srov. NĚMEC, P., Public Relations: Zásady komunikace s veřejností, s

13 Vymezení pojmu Reklama Reklama je speciální druh činnosti, jejímž hlavním úkolem je vzbudit pozornost a stimulovat zájem o osobu, věc, organizaci nebo o určitý proces. 15 Reklama je jedním z nástrojů marketingového mixu a je funkcí managementu. Poskytuje nám informace, které jsou stručné, výstižné a mají krátkodobý význam. Je pro nás obchodní sdělení, dokáže vybudovat značce jméno a vytvořit o ní povědomí. Tab. 1 - Rozdíly mezi reklamou a Public Relations 16 Charakteristiky Reklama Public Relations Použití sdělovacích prostředků Kontrola sdělení Kupuje si čas a prostor. Jasná kontrola obsahu i načasování. Získává vliv v médiích. Relativně malá kontrola. Důvěryhodnost sdělení Relativně nízká důvěryhodnost. Relativně vysoká akceptovatelnost zpráv. Cílová skupina Široký okruh zákazníků. Specifická část veřejnosti. Zaměření činnosti Orientovaná na obchod nebo prodej. Orientovaná na postoje nebo situace. Časová škála Krátkodobé cíle. Dlouhodobé cíle. Hodnocení Zavedení metody hodnocení. Relativně omezené metody hodnocení PHILIP, L., Public Relations: teorie a praxe, s. 20. Srov. BLACK, S., Nejúčinnější propagace Public Relations, s

14 Tab. 2 - Reklama versus Public Relations Public Relations Dlouhodobost Zpětná vazba (feedback) Nepřímo úměrná k investicím Vícesměnný proces Navázání dlouhodobých kontaktů za účelem důvěry REKLAMA Krátkodobost Jednosměrná komunikace Čím více investic, tím větší zásah Přímé zaměřeni Přímý prodej Z výše uvedených tabulek vyplývá, že reklama má krátkodobou povahu a orientuje se na přímý prodej. Jejím hlavním úmyslem je být prosazována ve všech médiích a díky tomu zasáhnout co největší okruh potenciálních zákazníků, s kterými komunikuje pouze jednosměrně. Naopak PR znamená dlouhodobou práci, která se zaměřuje na získávání vlivu v médiích a navázaní dlouhodobých kontaktů za účelem důvěry. Činnost PR je zaměřována na postoje specifické skupiny a situace, které jsou určitou skupinou vytvořeny. 1.5 Východiska Public Relations 17 Komplexní Public Relations vychází z šířeji pojatých zdrojů a nadřazených zájmů, o kterých se často hovoří jako o politice či filozofii firmy, která se sestává z těchto komponentů: Corporate identity, Corporate design, Corporate communication a Corporate culture. Corporate identity (CI) CI je identitou podniku a je nástrojem pro vznik, vývoj a stabilitu podniku. Obrací se na interní a externí část podniku, kde se stará o stejnorodou prezentaci společnosti. 17 Srov. NĚMEC, P., Public Relations: Praxe komunikace s veřejnost, s

15 Corporate design (CD) Pojem CD zahrnuje značku (logotyp), rastr (jednostranná úprava), písmo, typografii, barvu, architekturu, design aj. CD vyjadřuje podnikovou identitu, nese image organizace a patří mezi její dlouhodobé cíle. Corporate communications (CCom) CCom tvoří strategickou komunikační střechu organizace, jejímž hlavním cílem je budování pozitivních postojů veřejnosti k organizaci. CCom tvoří spolu s corporate design, corporate culture a produktem jednotný image podniku. Corporate culture (firemní kultura) Firemní kultura je souhrnem materiálních i nemateriálních hodnot podniku, kterými se podnik řídí. Firemní kultura nezahrnuje pouze výrobky či úpravu okolí, ale i způsob, jak firma komunikuje s vnitřní i vnější veřejností. 1.6 Nástroje Public Relations Nástroje PR jsou prostředky, které firma používá k realizaci svých záměrů nebo informovanosti vnitřní či vnější veřejnosti. Public Relations své nástroje aplikuje prostřednictvím třetí strany (média, novináři, události aj.) a buď se zaměřuje na konkrétní skupinu nebo oslovuje širokou veřejnost prostřednictvím médií. Prostředky PR, které na jednotlivé cílové skupiny působí, se dělí na podlinky (komunikace přímá) a nadlinky (komunikace nepřímá). Podlinky- komunikace přímá Podlinky jsou nástroje, které oslovují recipienty přímo, většinou prostřednictvím určitého komunikačního kanálu a jsou tedy tam, kde se komerční sdělení setkává se zákazníkem. Komunikací přímou rozumíme sdělení, které zasahuje adresáta přímo a jejíž součástí je komunikace interpersonální. Tu nalezneme v osobním jednání s cílovými skupinami např. v podobě konferencí, školení, seminářů, pracovních obědů, aj. 15

16 Zvláštní druh komunikace, která patří mezi podlinky, je komunikace kategorizovaná, ve které nedochází k osobnímu kontaktu mezi komunikátorem a recipientem, protože veškeré sdělení probíhá prostřednictvím firemních, zákaznických, akcionářských a jiných publikací. 18 Nástroje přímé komunikace Lobbing Lobbing je boj za zájmy určité skupiny. Nejčastěji se s lobbingem setkáváme v politice, kde se často zaměňuje s korupcí. Rozdíl mezi lobbistou a úplatkářem je, že úplatkář přichází s obálkou, naproti tomu lobbista přichází přesvědčit osloveného. K dosažení cíle užívají konkrétních argumentů. Pak už záleží na osloveném, zda tuto informaci příjme a zpracuje. Sponzoring Sponzorství je investice peněz nebo jiných vkladů do aktivit, které umožňují komerční využití. Hlavním cílem je budování povědomí o značce u specifické cílové skupiny a zvýšení image značky podniku na základě jejího spojení se sponzorovanou událostí. 19 Dalším přínosem je oboustranný prospěch. Klientské a interní časopisy Patří mezi nástroje komunikace s klienty a zaměstnanci. Vlastní časopis volí většinou nadnárodní společnosti. Slouží jako prostředek umožňující koordinaci a obousměrnou komunikaci. 20 Akce, události a veletrhy Akce, události a veletrhy slouží především k samotnému zviditelnění podniku, představení nových výrobků, služeb, know how aj. Jsou důležitým nástrojem pro jednání s akcionáři, investory nebo potencionálními zákazníky. Konference 18 Srov. NĚMEC, P., Public Relations: Praxe komunikace s veřejností, s Srov. MATULA, V., Sponzoring. <http://www.vladimirmatula.zjihlavy.cz/sponzoring.php>. 20 Srov. NĚMEC, P., PR: Zásady komunikace s veřejností., s

17 Jsou zaměřeny na prezentaci podniku a získávání nových informací. Tiskoviny Slouží organizaci jako prezentace pro potencionální zákazníky. Příkladem tiskovin jsou prospekty, katalogy, letáky, aj. 21 Direct marketing Oslovuje cílovou skupinu, která se stane našimi zákazníky. Oslovování probíhá formou teleshopingu, telemarketingu, mailingu aj. Nadlinky - komunikace nepřímá Komunikace nepřímá se uskutečňuje prostřednictvím médií nebo přes tvz. Opinion leaders, tedy osobnosti, instituce, jejichž názory jsou rozhodující pro vytváření veřejného mínění. S komunikací nepřímou se setkáváme denně (např. v období voleb, kde známé osobnosti veřejně vystupují za určitou volební stranu) a pomáhá nám ke sběru informací. Nástroje nepřímé komunikace Mediální scéna tištěná média elektronická média agentury 21 Srov. NĚMEC, P., PR: Zásady komunikace s veřejností, s

18 Tištěná média Deníky: raníky, odpoledníky, večerníky, bulvární tisk, specializovaný tisk Týdeníky: rodinné, informační, specializované Tiskoviny s jinou periodicitou (čtvrtletníky apod.) Elektronická média Rozhlas: veřejný, soukromý Televize: veřejná, soukromá Jiná média: např. Internet, teletext apod., provozované zpravidla za úplatu Krizová komunikace Krizová komunikace je nedílnou součástí Public Relations a představuje nástroj, který napomáhá zvládnout nebo zmírnit krizi či konflikt. Úkolem PR je okamžitá reakce na negativní aspekty, které poškozují zájmy firmy a vytváří negativní povědomí o společnosti. Pokud dojde ve firmě nebo organizaci ke krizi, znamená to, že společnost čelí nevítané publicitě, mimořádnému stavu, který ohrožuje zdraví, bezpečí lidí, životní prostředí, dobré jméno podniku, image společnosti nebo samotnou existenci celé firmy či jednotlivé osoby. Jestliže vedení společnosti podcenilo citlivost vnější nebo vnitřní veřejnosti, je velmi důležité, aby pracovníci PR upozornili na krizové momenty a snažili se je eliminovat ještě před vznikem krize či konfliktu. 23 Chceme-li zabránit nevítaným situacím a umět ovládat sebe i své okolí v krizovém stavu, je dobré znát zásady, které by nám měly pomoci krizi snadněji odrazit. 22 Srov. NĚMEC, P., Public Relations: Praxe komunikace s veřejností, s Srov. tamtéž, s

19 Zásady krizové komunikace: Být připraven Vytvořit krizový tým, určit kompetence Rychlost, stručnost a pravdivost informace Přijetí zodpovědnosti za danou situaci Komunikovat se všemi cílovými skupinami Vytvořit jeden zdroj informací Získat kontrolu nad komunikací s médii Zapojit odborníky Realizovat strategické změny Zaznamenat průběh krize, reakci okolí Poučit se z krize Příkladem odvrácení krize byla kauza Diet Pepsi z roku Šedesát spotřebitelů v plechovkách Diet Pepsi našlo injekční stříkačky. Firma okamžitě vydala obecné prohlášení a zahájila krizovou komunikaci. Následovaly kontroly vývozů, dovozů a skladů. Výkonný ředitel firmy Diet Pepsi se objevil ve všech důležitých médiích. Nakonec bezpečnostní kamera zachytila ženu, jak dává do plechovky injekční stříkačku. Díky včasnému zásahu PR společnost vyčíslila škody na pouze na 25 milionů dolarů. Nepružná reakce firmy by zapříčinila daleko větší ztráty a na straně spotřebitelů by vznikla nedůvěra, kterou by firma těžko obnovovala. Srov. HASALÍK, R., Krizová komunikace v kauze Diet Pepsi. <http://marketing.robertnemec.com/krizova-komunikace-firmy/>. 19

20 2 Vodafone Czech republic a.s. Vodafone Czech republic a.s. (dále VF, Vodafone) je telekomunikační společnost, která působí na území České republiky. Hlavním předmětem její činnosti je poskytování komunikačních služeb. Dále se zabývá poradenskou činností v oblasti výpočetní techniky a elektrotechniky. Důležitý podíl na zisku má prodej služeb, které tato společnost nabízí. 25 Tab. 3 - Fakta a čísla VF CZ 26 Založení firmy VF-CZ GSM licence udělena v říjnu 1999 Zahájení komerčního provozu: 1. března 2000 Počet zákazníků 2,751 milionů (k ) Vedení firmy Akcionáři Muriel Anton: Generální ředitelka Ann Hofvander: Víceprezidentka pro prodej a péči o zákazníky Pavel Kos: Technický víceprezident Pavel Hlavinka: Víceprezident pro firemní zákazníky Katarína Brončeková: Víceprezidentka personálního oddělení Chris Robbins: Víceprezident pro marketing Petr Příhoda: Víceprezident pro právní a regulační záležitosti Patricia Haws: Dočasná víceprezidentka financí Vodafone Czech Republic a.s. je 100% vlastněn skupinou Vodafone Group Plc. Skupina Vodafone: Globální mobilní operátor se základnou ve Velké Británii, který působí v 28 zemích a služby poskytuje Srov. TESAŘÍK, M., Výroční zpráva. <http://www.vodafone.cz/pdf/vyrocni_zprava_2006.pdf. >. Interní materiály Vodafone Czech Republic a.s. 20

21 165 miliónům zákazníků (k ). Pokrytí Počet zaměstnanců Sídlo společnosti Call centra Síť Vodafone pokrývá 99,1 % populace (k 30. červnu 2008) (k 30.červnu.2008) VODAFONE Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská Praha 10 Praha, Chrudim Prodejny Praha, Brno, České Budějovice, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králové, Cheb, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Prostějov, Tábor, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Zlín, Znojmo, Děčín, Příbram, Kroměříž 2.1 Historie Vodafone 27 V říjnu roku 1999 Český Mobil a.s. (dále Oskar) získal licenci na provozování GSM 900/1800 Mhz. Komerční provoz byl zahájen v březnu roku 2000, a tak český telekomunikační trh, který už byl zastoupen dalšími dvěma operátory (v tu dobu Pegas a Eurotel), byl obohacen o novou firmu s názvem Oskar. Společnost působila na českém trhu po dobu pěti let. Za období její existence pokryla signálem 98% České republiky a stala se nejrychleji rostoucím třetím operátorem ve střední a východní Evropě. Výjimečnost společnosti závisela na její firemní filozofii. Oskar se výrazně odlišoval od stávajících operátorů. Zákazníkům nabízel služby, které nebyly podmíněny žádným písemným závazkem a ani žádnými aktivačními poplatky. 27 Srov. Interní materiály Vodafone Czech republic a.s. 21

22 Uživatelé mobilních služeb na takové podmínky nebyli dosud zvyklí. Během svého působení dosáhl Oskar řady ocenění. V roce 2003 byl čtenáři mobilmania.cz zvolen jako mobilní operátor roku 2003, dále získal místo mezi deseti nejlepšími zaměstnavateli a zvítězil v soutěži Nejlepší image. Nejenže společnost dosáhla spousty profesních cen, ale také dokázala pomoci v nelehkých situacích. V roce 2002 byly Čechy zasaženy povodněmi. Firma jako jediný operátor měla v obtížné situaci provozuschopnou síť a pomohla lidem a školám finančním darem 5 miliónů korun. Významným mezníkem v existenci Oskara byl rok Tehdy se česká mobilní společnost stala členem mezinárodní skupiny Vodafone Group, která je zastoupena ve 28 zemích 5 kontinentů. Původ společnosti je ve Velké Británii. Zde získala licenci na provoz první mobilní sítě v roce První mobilní hovor se však uskutečnil až v roce Z Oskar Mobil a.s. se stal Vodafone Czech republic a.s. Byly zavedeny nové tarifní služby a doplňující produkty. Vodafone začal s výstavbou mobilní internetové sítě, inovoval datové tarify a wapové služby. Dnes Vodafone Czech republic a.s. nabízí svým zákazníkům komplexní řešení služeb - spojení dat, hlasu a SMS v ČR i zahraničí. Vodafone se od dřívějšího Oskara v podstatě neliší. Jeho hlavním cílem je umožnit zákazníkovi paušální služby bez podepsání jakékoliv smlouvy. Pokračuje v plnění již nastavených obchodních podmínek. 2.2 Východiska Public Relations ve Vodafonu 28 Nástroje Public Relations jsou komunikačním kanálem mezi Vodafonem, médii a veřejností. PR tým poskytuje vždy ověřené, schválené informace a stará se o mediální obraz společnosti. Public Relations ve firmě neřídí pouze vztahy s veřejností a médii, ale také zabezpečuje krizovou komunikaci, stará se o medializaci produktů nebo služeb, upravuje vztahy s stakeholders, zajišťuje podporu značky a samozřejmě komunikaci v rámci celosvětového Vodafonu. 28 Interní materiály Vodafone Czech Republic a.s. 22

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PUBLIC RELATIONS JAKO SOUČÁST MK doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. HLAVNÍ AUTOŘI: SAM BLACK, PETR NĚMEC, PHILIP LESLY, JAROSLAV KOHOUT, MIROSLAV FORET, VÁCLAV SVOBODA 2. SYSTÉM MARKETINGOVÝCH

Více

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ CO JE PUBLIC RELATIONS? Existuje několik stovek různých definic Public Relations: "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1276_Marketingová komunikace. Vztahy s veřejností_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Komunikace Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: komunikace,

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

VODAFONE Věrnostní program. Kateřina Weissová

VODAFONE Věrnostní program. Kateřina Weissová VODAFONE Věrnostní program Kateřina Weissová Vodafone vstoupil na trh 1.března 2000 jako 3.a nejrychleji se rozvíjející mobilní operátor v České republice. Počet zákazníků: 2,751 milionů (k 30.6.2008)

Více

Mediálně komunikační vzdělávání

Mediálně komunikační vzdělávání Mediálně komunikační vzdělávání Základní osnova kurzu Mediálně komunikačního vzdělávání bude pokrývat zejména níže uvedená témata, způsoby vzdělávání a okruhy. Ze zpětné vazby účastníků manažerského a

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image

Design manuál (grafický manuál) Caorporate identity = Corporate image VYMEZENÍ POJMŮ 1 V našem oboru se v souvislosti s vizuálním stylem často používají pojmy, které se často zaměňují: Corporate design-vizuální styl Jednotný vizuální styl Logo manuál Design manuál (grafický

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Public Relations (N_PR) LS 08

Public Relations (N_PR) LS 08 Public Relations (N_PR) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: volitelný

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. (Telefónica O2 Czech republic, a.s. Odměna za dobití ) seminární práce Akademický rok

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ

PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ PR KLUB MAPOVAL UŽÍVÁNÍ OBOROVÝCH MÉDIÍ Praha, 14. srpna 2012 PR Klub, nezávislé sdružení odborníků a příznivců oboru public relations, zrealizovalo během července 2012 menší průzkum mezi marketéry a PR

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Public Relations ( N_PR)

Public Relations ( N_PR) Public Relations ( N_PR) Magisterské studium-kombinovaná forma Vyučující: Ing. Tereza Dvořáková Typ studijního předmětu: volitelný (1 semestr) Rozsah studijního předmětu: 6 hodin za semestr Způsob ukončování

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09

Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Public Relations 1 (B_PR_1) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2

OBSAH. Rozvaha Výkaz zisků a ztráty Příloha k účetní závěrce. Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2013 2 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Služby společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona.

Dilo vyžaduje ochranu dle autorského zákona. 02 Metodika a pracovní listy s úkoly pro žáky pro zpracování cvičné marketingové nabídky produktů malého hospodářského dvora v předmětu Marketing pro obor Ekonomika a podnikání Dilo vyžaduje ochranu dle

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku

Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku Pracovní skupina pro mobilní reklamu Mobilní telefon v roli komunikačního a reklamního prostředku 6.4. 2009 Konference ISSS, Hradec Králové Michal Němec, T-Mobile Mobilní telefon je unikátní komunikační

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 4 Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 1 Kdo jsou stakeholdeři Akad. rok 2015/2016, ZS Teorie managementu - VŽ 2 Zaměstnanci očekávají spravedlivou odměnu,

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline Trade Marketing Management Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline 2 Obsah vystoupení Základní pojmy Kompetence pozice Trade Marketing Manager a činnost celého oddělení Zařazení

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz

Marketingová komunikace v kultuře. Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Marketingová komunikace v kultuře Ing. Lukáš Gottwald lukas@gottwald.cz Osnova Co je to marketingová komunikace Reklama Reklamní kampaň kulturní akce PR Public Relations pro kulturní akce Direct Marketing

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

Muzeum média veřejnost

Muzeum média veřejnost Muzeum média veřejnost Ivana Havlíková, Centrum pro prezentaci kulturního dědictví www.nm.cz Public relations? PR/Vztahy s veřejností/reputation management udržování vztahů s veřejností udržování vztahů

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

I Clarke. L. CClywood. Public relations. fízená komunikace podniku svefeiností

I Clarke. L. CClywood. Public relations. fízená komunikace podniku svefeiností I Clarke L. CClywood Public relations fízená komunikace podniku svefeiností Computer Press Brno 2003 . Piedmluva Podékování ÚVOD Public relations ve 21. století Strategicky duleiité fáze integrované komunikace

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Únor 2011 Martin Horák, úvěrový specialista, Firemní klientela, Regionální centrum Brno III Martin Potůček, konzultant Evropského kompetenčního centra Brno

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více