RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ"

Transkript

1 RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Sborník ze semináře pro pracovníky pracující v oblasti výstavby a oprav pozemních komunikací. Představuje výsledky výzkumného projektu 5. rámcového programu EU zaměřeného na podporu recyklačních technologií při opravách vozovek a využití průmyslových odpadů při stavbě a opravách pozemních komunikací.

2 ISBN

3 Obsah Slovo úvodem... 5 Několik informací o projektu SAMARIS... 6 Recyklace a využití odpadních materiálů v EU při stavbě a údržbě PK... 8 Recyklované stavební a demoliční odpady produkce a perspektivy Využití recyklátů ze stavebně demoličních odpadů ve stavbě PK Užití popelů ze spalovan komunálních odpadů při stavbě PK Využití hlušin ve stavbě pozemních komunikací Využití vysokopecní strusky v PK Využití ocelárenské strusky v PK Využití elektrárenských popílků v PK Využití ojetých pneumatik ve stavbě PK Odpadní sklo a jeho možné užití při stavbě PK Vlastnosti recyklovaných směsí z asfaltových vozovek

4 4

5 SLOVO ÚVODEM V současné době se v souvislosti se setrvalým rozvojem lidské společnosti často hovoří o omezování čerpání přírodních zdrojů, o recyklaci a používání odpadních hmot. Silniční stavitelství je obor činnosti zacházející s vysokými objemy používaných hmot, s jejich těžením, přemisťováním a ukládáním. V případě budování pozemních komunikací je snahou zabudovat různé materiály, které nemají jiné užití a vyskytují se ve velkých objemech. Při údržbě a opravě pozemních komunikací je zase všeobecným trendem použít všechny materiály, které již ve vozovce neplní svou funkci. Cílem je zabránit, aby tyto materiály byly považovány za odpad a aby byly opětně použity na místě jejich dřívějšího užívání. Proto se vytvářejí uzavřené cykly koloběhu silničních materiálů. Jedná se o velmi širokou problematiku pro jejíž řešení se vytvářejí mezinárodní kolektivy k prohloubení a rozšíření znalostí a zkušeností. Do jednoho takového mezinárodního pracovního kolektivu se také zapojili pracovníci Ústavu pozemních komunikací fakulty stavební v Brně. V 5. rámcovém programu byl řešen výzkumný projekt EU SAMARIS (Sustainable and Advanced MAterials for Road InfraStructure, volně přeloženo Nové a opakovaně užívané materiály pro dopravní infrastrukturu), jehož cílem bylo popsat a rozvinout technologie umožňující prodlužování životnosti silničních konstrukcí a využití materiálů dříve zabudovaných nebo neužívaných. Část řešení byla zaměřena na užívané odpadní materiály a jejím výstupem bylo získání informací o recyklaci silničním materiálů a užívání průmyslových odpadních materiálů v silničním stavitelství. Byly shromážděny informace jak z vyspělých zemí, tak ze zemí střední a východní Evropy. Informace se týkaly zákonů a předpisů, řešení škodlivosti materiálů z hlediska životního prostředí a technologií zpracování. Následně se pak zpracovaly technické přehledy, které mají podpořit rozšíření užívání odpadních materiálů zejména pak v CEE zemích. Materiály z projektu SAMARIS budou cenným zdrojem informací a inspirací pro řešení problematiky využívání odpadů. Prvním krokem k rozšíření užívání odpadů je sdělení široké technické veřejnosti, že recyklace a užívání odpadních materiálů je dynamicky se rozvíjející proces a jakkoliv jsou některé příležitosti pro jejich uplatnění omezovány, obcházeny a zpochybňovány, nakonec bude proces úspěšný. Jan Kudrna, garant semináře 5

6 NĚKOLIK INFORMACÍ O PROJEKTU SAMARIS Jan Kudrna 1 Řešení výzkumného projektu bylo součástí 5. rámcového programu EU GROWTH (Setrvalý konkurenceschopný růst) a jeho části týkající se rozvoje a údržby infrastruktury a konkrétně materiálů. Koordinátorem projektu SAMARIS byl DRI (Dánský silniční ústav). Na řešení se podílelo celkem 22 pracovišť ze 17 států EU a USA. Celkové náklady na projekt byly 4,6 mil. EUR, z toho příspěvek EU činil 2,3 mil. EUR. Řešení bylo započato v roce 2003 a ukončeno v březnu Obsahovalo dva základní cíle týkající se rozvoje dopravní infrastruktury: - Vývoj nových hmot pro opravu betonových konstrukcí (mostů, tunelů apod.), tato část řešení se nazývala Structural stream a řešení koordinoval ZAG (Slovinsko). - Použití nových materiálů a odpadů ve stavbách a opravách dopravní infrastruktury. Tato část řešení se nazývala Pavement stream a koordinovala ji LCPC (Francie). Naše pracoviště patřilo do skupiny malých řešitelů. Pracovníci Ústavu pozemních komunikací se účastnili řešení v rámci týmů Pavement stream. Přesto byla zajištěna základní informovanost všech účastníků řešení o celém projektu. Úkolem pracoviště bylo zpracovat přehledy o produkovaných odpadech a jejich využití. Bylo pracovištěm zodpovědným za studii s hodnocením stavu využití materiálů z vozovek a průmyslových odpadů v zemích střední a východní Evropy a spolupracovalo na přehledech o celkovém využití odpadů. V průběhu řešení se pracoviště dodatečně stalo zodpo-vědným zpracovatelem některých přehledů o využití odpadů. Důležité bylo také řešení dalších týmů, které se zabývaly hodnocením alternativ-ních materiálů, posuzováním bezpečnosti a ekologické nezávadnosti a také hodnocením trvalých deformací netuhých vozovek. Výstupy (Deliverables) z řešení projektu SAMARIS, které byly použity v tomto sborníku, jsou následující: - D4 (2003). Report on existing specific national regulations applied to material recycling. (Zpráva o stávajících specifických národních předpisech platných pro recyklaci materiálu). - D5 (2005). Literature review of recycling of by-products in road construction in Europe (Přehled literatury o recyklaci druhotných surovin v silničním stavitelství v Evropě). 1 Jan Kudrna, doc. Ing., CSc., VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací, 6

7 - D7 (2004). State of the art for test methods to detect hazardous components in road materials for recycling (Současný stav v oblasti zkušebních metod pro zjištění nebezpečných složek v silničních materiálech určených k recyklaci). - D9 (2004). Critical analysis of documents from Europe and United States with special reference to assessment of alternative materials (Kritická analýza dokumentů z Evropy a USA se zvláštním odkazem na posuzování alternativních materiálů). - D12 (2004). Report recommendations for mixing plants for recycling works characterization, elaboration plants, uses in road construction of by products (Doporučení pro recyklační zařízení - charakteristiky, zařízení, užití druhotných materiálů v silničním stavitelství). - D15 (2004). State of the art on the use of road and other industry byproducts in road construction and rehabilitation in the Central and East European countries (Současný stav užití silničních odpadních materiálů a materiálů z průmyslových odvětví při výstavbě a opravě vozovek v zemích střední a východní Evropy). - D16 (2005). Methodology for assessing alternative materials for road construction (Metodologie pro posuzování alternativních materiálů pro výstavbu vozovek). - D23 Report on test methods for detection of hazardous components in road by-products (Zpráva o zkušebních metodách určených pro zjišťování nebezpečných složek v silničních odpadních materiálech) - D24 (2005). Environmental annexes to road product standards (Environmentální přílohy k normám pro silniční výrobky). - D29 (2005). Guide on techniques for recycling in pavement (Návod k použití technik pro užítí odpadů do vozovky). Řešení, které nesouvisí s problematikou semináře, má kromě jiného tyto zajímavé výstupy: - D20 (2005) Report on test methods for reaction to fire of pavement materials (Zpráva o zkušebních metodách pro zjištění reakce silničních materiálů na oheň). D28 (2005) Development and validation of methods for rutting of bituminous bound materials in flexible pavements (Vývoj a ověření metod pro zjišťování vyjetých kolejí v asfaltem stmelených materiálech netuhých vozovek). Do projektu SAMARIS nebyli zapojeni jen řešitelé, jednání se účastnili i koneční uživatelé tohoto řešení, jimiž jsou silniční správy jednotlivých zemí EU. Na jednání byli pravidelně zváni i zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR. 7

8 RECYKLACE A VYUŽITÍ ODPADNÍCH MATERIÁLŮ V EU PŘI STAVBĚ A ÚDRŽBĚ PK Jan Kudrna 1 Úvod Pro stavbu a opravy vozovek se vždy používaly a používají místní materiály, mezi které patří také materiály odpadní, a to jak průmyslové odpady, tak odpady z bouraných stavebních konstrukcí. Nakládání s odpady je sofistikovaná činnost a ve vyspělých státech je podporována různými pobídkami a výzkumnými projekty. Již v úvodním slově zmíněný výzkumný projekt 5. rámcového programu EU SAMARIS patří mezi tyto pobídky. Část řešení zaměřená na opakovaně užívané materiály měla za cíl získat informace o recyklaci a užívání odpadních materiálů v silničním stavitelství. Byly získány informace jak z vyspělých zemí, tak ze zemí střední a východní Evropy (dále země CEE). Informace se týkaly zákonů a předpisů, řešení škodlivosti materiálů a technologií zpracování. Následně se pak zpracovaly technické přehledy, které mají podpořit rozšíření užívání odpadních materiálů zejména pak v zemích CEE. Materiály z projektu SAMARIS budou cenným zdrojem informací a inspirací pro řešení problematiky budoucího využívání recyklací a odpadních materiálů. Přehled odpadních materiálů Základní materiály byly rozděleny na materiály podle původu v následujícím členění: Materiály získané z: - asfaltových vrstev vozovek, - cementobetonových vozovek, - podkladních vrstev, - všech vrstev vozovky (směs materiálů). Průmyslové odpady: - vysokopecní struska, - granulovaná vysokopecní struska, - ocelárenská struska, - struska z neželezných kovů, Jan Kudrna, doc. Ing., CSc., VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací 8

9 - slévárenský písek, - popílek, - ložový popel z topenišť elektráren, - uhelná hlušina, - ložový popel ze spaloven komunálních odpadů, - použité pneumatiky, - odpadní sklo a - materiály ze stavebních demolic. Získání informací o využití odpadních materiálů K popisu využití materiálů v zemích EU byly použity dotazníky, jejichž cílem bylo získat podrobný popisu stavu využití odpadních materiálů v jednotlivých zemích. Bylo konstatováno, že přestože platí evropská legislativa v některých přístupech k hodnocení a užití se jednotlivé země liší. Pro země CEE byl použit dotazník, který je v podstatě totožný s dotazníkem použitým ve studii zemí OECD v roce Z odpovědí národních zpravodajů se sestavily přehledy technologií, jejich využití v jednotlivých zemích, stav legislativy a podpora věnovaná využívání odpadních materiálů. Na základě přehledů se zpracovala závěrečná doporučení. Země CEE zahrnuté do sledování Odpovědi na dotazník byly získány z podkladů z následujících zemí CEE: 1. Bělorusko (BY), 6. Rumunsko (RO), 2. Bulharsko (BG), 7. Rusko (RUS), 3. Česká republika (CZ), 8. Slovensko (SK), 4. Maďarsko (H), 9. Slovinsko (SLO), 5. Polsko (PL), 10. Ukrajina (UA). Využití materiálů z vozovek V následující tabulce 1 jsou uvedena množství recyklovaných materiálů z vozovek v jednotlivých zemích CEE. Jsou rozděleny podle původu materiálů na recykláty z asfaltových směsí, recykláty z cementobetonových krytů a recykláty z podkladních vrstev (nestmelených vrstev, cementem stmelených vrstev včetně části vrstev asfaltových). Použití těchto recyklátů je procentuální podle technologie využití, a to buď po dovezení materiálu k centrální přípravě (obalovně, betonárně, míchačce), nebo na místě, případně s odloženým zpracování na skládku případně jiné 9

10 uložení mimo pozemní komunikaci. Přehled dobře dokumentuje stav recyklace vozovek v jednotlivých zemích. Přestože objemy recyklovaných materiálů jsou v jednotlivých zemích CEE různé, prakticky ve všech zemích jsou recyklační technologie známé. V některých zemích se používají jen některé technologie nebo jsou tyto technologie málo rozvinuté. Slibně se vyvíjí recyklace podkladních vrstev pomocí různých pojiv, jako je cement v kombinaci s asfaltovou emulzí nebo pěnou nebo směsná pojiva na bázi cementu a přísad. Z dalších odpovědí vyplynulo, že jen málo zemí CEE má zpracovány předpisy pro využití recyklovaných materiálů zahrnující již vlastní zkušenost se zpracováním. Obvykle jsou přejímány technologie ze zahraničí prostřednictvím zahraničních firem, ale správci silnic nejsou dobře informováni o technologiích, přínosech a životnostech. Z řešení této části projektu vyplynulo doporučení věnovat v zemích CEE zvláštní pozornost odolnosti materiálů proti účinkům mrazu, zvýšení únosnosti a odolnosti proti mrazovým trhlinám. Předpokladem úspěšného řešení je realizace výzkumných prací a dlouhodobé sledování recyklačních technologií. Tabulka 1 Recyklované materiály z vozovek v různých zemích (rok 2002 nebo 2003) Recyklace Použití BY BG CZ H PL RO RUS SK SLO UA Recyklace asfaltových vozovek (RAP) Recyklace betonových vozovek (RCP) Recyklace podklad. Vrstev Dostupné množství ročně (kt) Rec. v obalovně (%) Rec. na místě (%) Skládka a použití (%) Skládkování (%) Dostupné množství ročně (kt) Rec. v betonárně (%) Recykl. na místě (%) Skládka a použití (%) Skládkování (%) Dostupné množství ročně (kt) Rec. v míchačce (%) Recykl. na místě (%) Skládka a použití (%) Skládkování (%) Pokud si blíže prohlédneme tabulku 1, zjistíme, že spotřeba asfaltového 10

11 recyklátu je bez ohledu na velikost ČR výrazně nejvyšší v zemích CEE. Využití cementobetonových krytů ve vozovkách jak metodou vybourání a použití drceného betonu jako kameniva, nebo po úpravě krytu (obvykle segmentací desek breakerem podobným gilotině) a překrytí asfaltovými vrstvami odpovídá ploše cementobetonových vozovek a množství zpracovaného betonu odpovídá jen rozsahu rekonstrukce dálničních vozovek; v tabulce je uvedené průměrné množství z uvedených roků. Pro recyklační technologie podkladních vrstev nebyl v projektu SAMARIS zpracováván žádný technický přehled nebo doporučení. Témata zpracovávala Světová silniční asociace (PIARC) a jiné projekty EU (např. SCORE, kterého se zúčastnilo SSŽ, s nímž naše pracoviště také spolupracovalo). Ve snaze věnovat se problematice recyklace a užití odpadů je do tohoto sborníku zahrnut příspěvek o recyklaci asfaltových směsí a podkladních vrstev vozovky vycházející z dlouhodobých prací Ústavu v rámci diplomových a doktorských prací a projektu CIDEAS (Centum pro integrované navrhování progresivních stavebních konstrukcí). Využití průmyslových odpadů Všem uvedeným průmyslovým odpadům budou ve sborníku věnovány samostatné příspěvky. Z odpovědí na otázky v dotazníku a z diskuze s odborníky z výše uvedených zemích byly zjištěny následující zkušenosti: - Hlavním problémem použití odpadů je ohrožení životního prostředí v důsledku vyluhování zdraví škodlivých látek a obsahu kovů. Musí být zkoušen vodní výluh před použitím materiálů a některé z odpadů nemohou být použity přinejmenším ve spodní vrstvě vozovky, kde může dojít ke kontaktu s povrchovou nebo podpovrchovou vodou. - Strusky, uhelné hlušiny a odpady ze zpracování kameniv se běžně používají v lokalitách jejich výskytu. Použití starých hald uhelných hlušin do dálničních nebo železničních staveb je někdy omezováno, neboť haldy již nyní tvoří přírodní scenerie s výskytem vzácných rostlin nebo živočichů. - Produkce popílku, popele z elektráren nebo spaloven je stále několikanásobně vyšší než jejich využití. Materiály se obvykle používají do zemních těles a na terénní úpravy. - Slévárenský písek je doposud recyklován ve slévárnách. V Polsku a na Ukrajině ho omezeně používají v zemních pracích, podkladech i v asfaltových vrstvách. - Použité pneumatiky jsou obvykle skladovány a spalovány v cementárenských pecích. Použití v zemních tělesech, v opatřeních 11

12 proti hluku a vibracím a použití na sportovištích je v začátcích. V Česku a Polsku se drcená guma používá v hutněných asfaltových směsích. - Použití odpadního skla v silničním stavitelství se nepředpokládá. - Převážnou většinu zkoušek pro použití průmyslových odpadů tvoří zkoušky empirické a je zapotřebí používat zkoušky funkční modelující použití materiálů v konstrukci dopravních staveb. Zejména je třeba zdůraznit zkoušky účinku mrazu na podkladní vrstvy a podloží vozovky z materiálů obsahujících jemné částice. Podpora recyklace a použití odpadů v zemích CEE Dotazník obsahoval otázky, které popisují legislativní a ekonomické prostředí podporující recyklaci silničních materiálů a použití průmyslových odpadů při stavbě a opravách silnic a dálnic. Na základě odpovědí na otázky dotazníku lze konstatovat: - V zemích CEE již od roku 1975 vlády podporovaly výzkum použití některých odpadních materiálů produkovaných ve velkých množstvích (např. popílek, strusky, uhelné hlušiny apod.) k náhradě přírodních zdrojů. Systém použití odpadů v silničním stavitelství nebyl náležitě kontrolován a některé používané technologie byly v důsledku špatných výsledků a zkušeností opouštěny. Po roce 1990 došlo k prudkému ekonomickému poklesu, výzkumné aktivity byly omezeny a státní výzkumné ústavy zanikly. Obnova výzkumných aktivit v bývalém rozsahu není možná, i když země začleněné do EU zvyšují podporu výzkumu, zvláště oborů přispívajících k setrvalému rozvoji a s přínosem pro životní prostředí. - V současné době existuje mnoho různých důvodů pro recyklaci a použití odpadů; zejména je kladen důraz na vlivy ochrany životního prostředí a existují také technické a ekonomické důvody. - Zodpovědnost za zvýšení recyklace a použití odpadů má vláda. Jsou používány nástroje legislativní, stanovení cílových limitů pro recyklaci materiálů a ovlivňování trhu s vedlejšími produkty. Nicméně v některých zemích vlády vyhlašují podporu recyklačním technologiím, ale bez konkrétních opatření. - V minulosti byly používány restriktivní nebo přímé regulace produkce odpadů a kontroly jejich ukládání. Regulace však nebyly doprováze-ny dalšími opatřeními, která by podporovala třídění, recyklaci a jiné použití druhotných materiálů. - Výzkumné ústavy jsou schopny vyvinout nové technologie a připravit technické podmínky pro používání nových technologií. - V zemích, které jsou již členy EU, je lepší situace, neboť je ovlivněna legislativou EU. Použití recyklace a využití odpadů závisí na 12

13 ekonomických problémech každé země, vývoji trhu a skutečných situacích souvisejících s odpadními materiály. Podpora EU pro využití recyklací a odpadů Recyklace a využití odpadů jsou v zemích EU velmi rozšířené. V zemích, jako je Dánsko, Nizozemsko a Francie, se opětně používají prakticky všechny materiály z vozovek, z demolic stavebních konstrukcí, ze spaloven komunálních odpadů, strusky a další odpady. Vzhledem k technické vyspělosti v zemích západní Evropy a ve světle presentované situace v nových členských zemích EU a státech, které s nimi sousedí, bylo v rámci projektu SAMARIS rozhodnuto připravit technické přehledy možných technologií s využitím odpadních hmot pro stavby a opravy silnic. Technické předpisy mají sloužit správcům a investorům staveb a oprav silnic k informovanosti v dané oblasti. Tyto technické přehledy pak po skončení projektu v dubnu 2006 budou předány všem stanoveným uživatelům, tj. orgánům zodpovědným za silnice a dálnice (u nás ŘSD) nových členských států. Technické přehledy jsou zpracovány pro všechny uvedené průmyslové odpady. Každý technický přehled obsahuje informace v následujícím členění: 1. Původ materiálu je zmíněn zdroj odpadního recyklovatelného materiálu, případně jeho množství v zemích západní Evropy. 2. Recyklace 2.1 Vlastnosti recyklovatelného materiálu jednak vlastnosti fyzikální (velikost částic, objemové hmotnosti, vlhkost a jiné), chemické vlastnosti (složení, obsah škodlivých nebo jinak využitelných látek apod.). 2.2 Proces vedoucí k recyklaci úpravy recyklovatelného materiálu jako jsou drcení, separace škodlivých nebo jinak využitelných materiálů, třídění apod. včetně kontroly jakosti. 2.3 Recyklovaný materiál fyzikální a chemické vlastnosti materiálu pro recyklaci a jeho kontrola jakosti. 3. Použití materiálu k recyklaci jsou popsána veškerá možná použití v silničním stavitelství, postupy pro návrh směsí nebo konstrukcí apod. 4. Vlivy na životní prostředí ve všech etapách výskytu odpadního materiálu, tj. původního materiálu, po jeho úpravě pro použití a po jeho zabudování. 5. Technické předpisy seznam předpisů z jednotlivých zemí. 6. Reference o technologiích seznam dokumentů nebo článků 13

14 z jednotlivých zemí. Závěr Výzkumný projekt SAMARIS ve své jedné části směřoval k vytvoření přehledu o recyklačních technologiích v silničním stavitelství. Z přehledu technologií ve vyspělých zemích bylo získáno mnoho technických podkladů dokladujících, že dochází ke značnému využití všech dostupných materiálů z vozovek i průmyslových odpadů. Z přehledu o využití technologií v zemích střední a východní Evropy vyplynulo, že recyklační technologie nejsou neznámé, ale k jejich využití ve větším měřítku dochází jen v některých zemích. Rozšíření technologií je třeba povzbudit z pozice EU. Byly zpracovány technické přehledy technologií recyklace a využití odpadních materiálů v silničním stavitelství s uvedením světových předpisů a referencí. Přehledy budou předány ústředním správcům silnic nových členských zemí EU pro jejich použití a podporu recyklačních technologií počínaje správci a investory staveb a oprav silnic, projektanty a zhotoviteli těchto prací. Využití recyklace a odpadních materiálů také pomohou evropské normy zaváděné v členských zemích EU. Odpadní materiály, které splňují technické parametry požadované pro silniční materiály, bude možné při splnění ochrany životního prostředí použít bez speciálních předpisů. Provedené studie prokázaly, že každý vedlejší produkt je vhodný, pokud jeho vlastnosti umožní jeho využití v zabudované konstrukci. Soustava evropských norem pak tyto zkoušky zavádí. Rozšíření nových technologií napomůže intenzivnějšímu přenosu (transferu) technologií pomocí seminářů a přednášek, které přinesou běžný přehled o vhodných materiálech pro recyklace a použití v silničním stavitelství. Přednášky a semináře je třeba zaměřit na všechny strany, kterých se problematika týká, tj. na silniční správce a investory, stavební firmy a průmyslová odvětví produkující použitelné odpady. Následovat by měly semináře, které se soustředí na využití jedné technologie nebo jednoho vedlejšího produktu s podrobným zpracováním problematiky. Rozšíření technologie napomohou studijní stáže techniků, budování pokusných úseků případně s použitím finančních prostředků z EU. I když se nové členské země EU budou snažit využít doporučené předpisy a reference k využití recyklací a odpadních materiálů v silničním stavitelství, je nutno upozornit, že odlišný původ některých odpadních hmot, velké změny teplot v průběhu dne a roku a účinky vody a mrazu podstatně ovlivňují chování konstrukcí. Jestliže použité zkoušky materiálů 14

15 zabudovávaných do konstrukce nebudou modelovat podmínky jejich namáhání a vlastnosti nebudou založeny na funkčních (performance) charakteristikách, mohou se projevit problémy s životností konstrukcí. Proto je ve studii hodnotící stav v zemích CEE uvedena potřeba dlouhodobého hodnocení některých technologií. Pokud v rámci výzkumných projektů EU se bude vyvíjet nová technologie, bude velmi užitečné zahrnout do výzkumného projektu také výzkumné organizace ze zemí CEE. Takto je možno vyvinout a stanovit mnohem universálnější technologie recyklace a užití odpadních hmot v silničním stavitelství. Přínos rozšíření technologií recyklace a užití průmyslových odpadů v silničním stavitelství bude patrný u všech zúčastněných stran. Konečným výsledkem bude zdravější životní prostředí a setrvalý vývoj sjednocené Evropy. 15

16 RECYKLOVANÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY PRODUKCE A PERSPEKTIVY Miroslav Škopán 1 Úvod Celková produkce odpadů v EU je podle dokumentu ES Strategie prevence a recyklace odpadů, přibližně 1,3 miliardy tun ročně (bez zemědělských odpadů), což na osobu činí přibližně 3,5 tuny (včetně komunálních odpadů, průmyslových odpadů apod.). Podle informací publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA European Environmental Agency) se celková produkce odpadů v EU skládá z pěti hlavních toků, z nichž stavební a demoliční odpady (dále SDO) se na produkci podílejí 22 % až 25 % a je mu věnována náležitá pozornost. Recyklace stavebních a demoličních odpadů se stala v uplynulém desetiletí nedílnou součástí procesu nejen demolice, ale i stavby. Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů nacházejí zejména uplatnění jako zásypové materiály nejrůznějších inženýrských sítí a také jako materiál pro stavbu komunikací. V uplynulých letech bylo využito např. při stavbě koridorů více než 2 miliony tun recyklovaného kameniva ze železničního lože. Také při stavbě a rekonstrukci silniční a dálniční sítě představují recykláty ze stavebních odpadů nezastupitelné místo. Analýza nakládání se SDO a produkce recyklátů v ČR Objemy produkce recyklátů vyrobených ze stavebních a demoličních odpadů je velmi obtížné přesněji stanovit. Jeden z rozhodujících důvodů lze spatřovat pravděpodobně v tom, že oficiální Informační databáze odpadového hospodářství (ISOH), vedená z pověření Ministerstva životního prostředí Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, nemůže obsahovat všechna data. Je to způsobeno kromě jiného i tím, že evidované údaje o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi v oblasti recyklace SDO jsou pro produkci recyklátů z nich vyrobených pouze jedním ze vstupujících materiálových proudů do této činnosti (neboť neevidují recyklaci stavebních materiálů, které nespadají do režimu nakládání s odpady jejich vlastník je po recyklaci opět sám využije). Jedná se zejména o výrobu recyklátů v místě demolice či stavby, pokud tyto nemění svého majitele (recyklační firma zde působí jako jistá forma služby), a proto materiál vstupující do procesu recyklace Miroslav Škopán, doc. Ing., CSc., VUT v Brně, Fakulta strojní, president Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů, 16

17 nelze chápat jako odpad, naplňující definici zákona o odpadech 185/2001 Sb. 3, odst. 1. Takto recyklované inertní minerální odpady ani produkty z nich vyrobené zpravidla neprocházejí databází ISOH. Přitom se jedná o významné produkované objemy. Proto provádí ARSM od roku 1999 pravidelný podrobný průzkum o produkci u jednotlivých výrobců recyklátů v ČR. Produkce z období 2001 až 2004 je uvedeno v tabulce 1. Tabulka 1 Charakteristika zpracovaných stavebních odpadů v recyklačních linkách (udávaná množství jsou v tisících tunách za uvedený rok) Druh recyklovaného odpadu Rok Cihelná suť 990,0 1408,9 1391,6 1664,3 Betonová suť 614,8 1013,9 1254,6 994,0 Asfaltové směsi bez dehtu 323,9 475,2 516,4 514,2 Směsný stavební odpad 3,9 0,6 59,0 130,6 Kamenivo 513,3 464,2 913,4 718,5 Výkopové zeminy 275,7 339,4 452,1 432,3 Ostatní 417,5 300,7 261,4 309,1 Celkem 3139,0 4002,6 4848,5 4770,5 Z toho minerální suť (cih. suť + betonová suť + asfalty + směs. st. odpad) Celkem zeminy a recyklované kamenivo Rec. dalších odpadů (struska a uhelná hlušina) celk. Celková produkce minerální sutě dle databáze ISOH ( ) Celková produkce minerální sutě dle odhadu ARSM ( ) 1932,5 2898,3 3221,6 3303,1 789,0 803,6 1365,5 1150,8 417,5 300,7 261,4 309,1 1739,0 2295,4 3189, až až až 5500 Zdroj Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR není údaj 5000 až 5500 Jak je z uvedené tabulky patrné, je skutečná celková produkce recyklátů 17

18 z inertních minerálních materiálů paradoxně vyšší, než množství v daném časovém období produkované. Tento rozdíl je variabilní, ale obecně lze konstatovat, že od roku 2002 se začal snižovat, což ukazuje na zpřesňování údajů v databázi ISOH a dále zlepšený systém sledování toků stavebních a demoličních odpadů včetně nakládání s nimi. Při posledním šetření v roce 2005 (za rok 2004) bylo zjištěno, že 34 rozhodujících firem, které skutečně vlastními silami recyklují stavební odpady, provozuje celkem 61 drtičů s maximální výkonností 25 t/h až 160 t/h a cca 65 třídičů (zařízení s menší výrobní kapacitou nejsou do šetření zahrnuta). Celková roční kapacita všech recyklačních linek v ČR je ca tun, tj. přibližně o 30% vyšší, než je produkce recyklátů z SDO. Aby recyklační firmy udržely efektivitu svých provozů na dostatečné výši (tzn. co nejvyšší využití zařízení), realizují vytěžování mobilních drtičů a třídičů i při zakázkovém drcení kameniva v lomech, resp. třídění štěrkopísků v pískovnách. Hodnoty objemů produkovaných recyklátů uváděné v tabulce 1 je nutno považovat za hodnoty přibližné, neboť jsou získány na základě údajů firem, které nelze nijak dále ověřit. Skutečné hodnoty mohou přitom kolísat oběma směry od hodnot získaných. I přes tyto skutečnosti lze považovat údaje o množstvích recyklovaných stavebních sutí a jejich struktuře za dostatečně reprezentativní a případné odchylky od skutečnosti budou s největší pravděpodobností dosahovat statisticky nevýznamných hodnot. Na základě šetření provedených v roce 2005 (vztažených k produkci zmíněných firem v roce 2004) lze jednoznačně konstatovat, že v přehledu jsou uvedeny všechny rozhodující recyklační firmy působící v ČR a zjištěné objemy recyklovaných SDO za roky 2002 až 2004 obsahují minimálně 95 % až 97% celkové produkce této komodity v ČR. Hodnoty udávané tabulce 1 potvrzují růstový trend v recyklaci SDO do roku V roce 2004 lze pozorovat stagnaci (a dle předběžných šetření v roce 2005 dokonce výraznější pokles), jejíž příčinu v roce 2004 lze spatřovat zejména v absenci jednotného systému prokazování vlastností recyklátů z SDO jako nestanoveného výrobku podle zákona 22/1997 Sb. Za další příčinu však lze považovat také masivní tlak některých producentů stavebního kamene na investory i dodavatele staveb směrem k využívání výhradně přírodního kameniva a štěrkopísků. Tuto smutnou skutečnost lze doložit kromě jiného i značným nárůstem produkce této komodity, evidovaným Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jedná se bohužel o zcela opačný trend, než je v okolních evropských státech. 18

19 Možnosti posuzování vlastností recyklátů ze SDO podle platné legislativy ČR V České republice na rozdíl od některých zemí Evropské unie dosud neexistují technické normy s obecnou platností pro jakost recyklátů, s výjimkou několika norem pro inženýrské stavby, výrobu malt a betonů a kameniva pro kolejové lože - ČSN EN Kamenivo do betonu - ČSN EN Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch - ČSN EN Pórovité kamenivo Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty. - ČSN EN Pórovité kamenivo Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro stmelené a nestmelené aplikace - ČSN EN Kamenivo pro malty - ČSN EN Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace - ČSN EN Kamenivo pro kolejové lože. Tyto normy určují obecně vlastnosti kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu pro stanovený účel použití. Další možnost pro využití recyklátů poskytují také Technické podmínky TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, které byly vydány Ministerstvem dopravy ČR v roce V tomto předpisu se hovoří výslovně o recyklátech ze SDO, ale musí splňovat i když nenáročné stavebně-technické vlastnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovek stejné jako u přírodních materiálů. Veškeré výše uvedené normy a technické podmínky tedy umožňují použití recyklátů za podmínek shodných s podmínkami pro přírodní suroviny. Častý problém ale spočívá ve skutečnosti, že v některých vlastnostech je u recyklátů velmi obtížné splnění některých kritérií, stanovených pro kamenivo. Především se jedná o nasákavost, kde zejména v případech recyklátů ze zdiva (tzv. cihelný recyklát se zbytky maltovin) je dosažení požadovaných hranic většinou nereálné. Přitom se však v řadě možných aplikací nejedná o žádný zásadní problém, který by snižoval výslednou kvalitu stavby (např. při využití těchto recyklátů jako zásypového materiálu většiny inženýrských sítí). Obdobně lze tento materiál výhodně použít např. pro povrchy cest a lesních komunikací, kde svými vlastnostmi dokonce v řadě parametrů předčí přírodní materiály. Takto vystavěné komunikace již slouží řadu let např. v lesích v okolí Brna, neplánovaně po 19

20 nich dokonce jezdí i těžká lesní technika a komunikace nedoznaly za dobu své existence zásadnější poškození. Protože recykláty vyrobené ze zdiva, betonů, asfaltů či recyklované kamenivo z podloží komunikací mají své specifické vlastnosti, které lze při řadě staveb s výhodou využívat (např. vynikající zhutnitelnost), bylo by tedy spíše výhodné (a logické) vytvoření samostatného obecně závazného systému posuzování jejich kvality. Jedná se o průběžné sledování jak jejich chemických vlastností podle vyhlášky 294/2005 Sb., tak také stavebně technických vlastností (zejména však zrnitost, obsah cizorodých částic, obsah prachových podílů, pevnost zrn v tlaku, nasákavost). Pokud bude systém posuzování kvality recyklátů pomocí obecně závazných norem a předpisů vytvořen, bude to mít zásadní pozitivní vliv na jejich uplatňování ve stavební výrobě. Lze oprávněně předpokládat, že recykláty se zaručenou kvalitou vyhovující závazným technickým předpisům se plně vyrovnají přírodním nerostným surovinám a budou přitom cenově dostupnější. Pozitivní zkušenosti z řady okolních zemí s rozvinutou recyklací (např. Anglie, Belgie, Francie, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko) to ostatně potvrzují. Mezinárodní spolupráce v oblasti využívání recyklátů ve stavebnictví V řadě výše vyjmenovaných evropských zemí s rozvinutým systémem recyklace je situace v systému řízení jakosti recyklátů poněkud optimističtější než v ČR. Je to dáno jak tradicí recyklace a obecným ekologickým povědomím, tak zejména existencí národních sdružení pro řízení jakosti recyklátů ze stavebních odpadů, které mají oporu své činnosti v legislativě. V SRN existuje např. Bundesgütegemeinschaft Recycling- Baustoffe e.v. (BGRB) a v Rakousku Österreichischer Güteschutzverband Recycling-Baustoffe e.v. (ÖGSV). Na základě dlouhodobé úzké spolupráce těchto národních svazů se ukázalo v posledním období jako výhodné vytvoření obdobné instituce s celoevropskou působností. Na základě prvotní iniciativy dvou výše jmenovaných sdružení bylo dne 31. ledna 2006 v Berlíně založeno Evropské sdružení jakosti pro recyklaci. (European Quality Association for Recycling e.v. ve zkratce EQAR e.v.), které spojuje jednotlivá národní sdružení a asociace, zabývající se problematikou jakosti recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů. Jeho cílem je především tvorba jednotného evropského systému řízení jakosti recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů, podle kterých budou tyto produkty posuzovány jako výrobky se zaručenou jakostí. Sídlo EQAR e.v., sdružující cca 200 recyklačních firem ze sedmi evropských států, zastupovaných svými národními svazy (Francie, 20

SEDIMENTY STAVEBNÍ ODPADY SKLÁDKY NA ÚZEMÍ ČR OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI PŮVODCŮ ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ

SEDIMENTY STAVEBNÍ ODPADY SKLÁDKY NA ÚZEMÍ ČR OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI PŮVODCŮ ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ WASTE MANAGEMENT FORUM SEDIMENTY STAVEBNÍ ODPADY SKLÁDKY NA ÚZEMÍ ČR OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI PŮVODCŮ ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O ODPADECH A DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH CENA 88 KČ 3

Více

Část 4 - Směrná část

Část 4 - Směrná část P l á n o d p a d o v é h o h o s p o d á ˇr s t v í M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e Část 4 - Směrná část Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje Část 4 - Směrná část str.2 Obsah

Více

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY TP 170 NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 Současně se ruší a nahrazují

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1.

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1. DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II Realizace staveb pozemních komunikací (1. SEMINÁŘ) 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ 2(45) Vzděláváním ke kvalitě

Více

Příloha č. 1: Specifikace Díla 1. Stěžejní charakteristické body metodiky Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 140010 Analýzy budou provedeny nejenom na úrovni ČR, ale také na regionální

Více

Fakulta životního prostředí

Fakulta životního prostředí Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 94 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací ÚPRAVA ZEMIN TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č.j. 77/2013-120-TN/1 ze dne 24.10.2013 s účinností od 1.11.2013. Současně se ruší a nahrazují v celém

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku

Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Technologie solidifikace popelů a odpadů v globálním měřítku Autoři: Ing. Miroslav Hadinec, Lukáš Bouzek, Vanda Seidlová Shary a.s. pro účely projektu FI-IM5/146 OBSAH Úvod... 4 Využití odpadů cesta udržitelného

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ZPRÁVA ZA 2. ETAPU ENVIROS, s.r.o. ÚNOR 2015 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU URČENÍ NÁSTROJŮ A KONKRÉTNÍCH ÚKOLŮ K ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE OPATŘENÍ A NAPLNĚNÍ CÍLŮ, VČETNĚ NÁVRHU JEJICH HODNOCENÍ, STANOVENÝCH

Více

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR.

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů Jitka Vlčková a kol. Praha, 2006 Modely

Více

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů Energetické využití odpadů Motto Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán! Toto všeobecně známé přísloví má pro nás velký význam. Začneme-li tím, druhým, horším konstatováním, stačí si připomenout různé požáry

Více

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR Slovo úvodem Předkládaná publikace je určena těm, kteří se zajímají o stav stavebnictví v kontextu vývoje české ekonomiky. Růst ekonomiky je podmíněn i růstem produkce stavebnictví. Situace rozvoje stavební

Více

Odpady a druhotné suroviny I

Odpady a druhotné suroviny I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Odpady a druhotné suroviny I Věra Kreníková Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Odpady a druhotné suroviny I Ing. Věra Kreníková Vědecký redaktor:

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji

Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v Závěrečná zpráva Prosinec 2009 Karlovarský kraj Koncesní projekt integrovaného systému nakládání s odpady v 262604 01 A Závěrečná zpráva /Průběžná

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY 1 Obsah Přílohy k části I. Politika nerostných surovin ČR... 3 Příloha č. 1 Grafy k části Politika nerostných surovin... 3 Příloha č. 2 Tabulky k části Politika

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR UNIVERZITA PARDUBICE SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ Pardubice 15. 11. 2002 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

UNIVERZITA PARDUBICE ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI DOPRAVĚ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI DOPRAVĚ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera ODPADY VZNIKAJÍCÍ PŘI DOPRAVĚ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE vypracoval: Miloš Houdek předmět: Životní prostředí a doprava ročník: první skupina: Pardubice typ studia:

Více

Projektování nakládání s bioodpady v obcích

Projektování nakládání s bioodpady v obcích Projektování nakládání s bioodpady v obcích Zpracoval autorský kolektiv: Jiří Hřebíček, František Piliar, Jiří Kalina, Jaromír Manhart, Kamila Součková, v rámci projektu Pomoc národním orgánům při přípravě

Více

Návrh procesu stanovování podmínek na energetickou účinnost v rámci integrované prevence a omezování znečištění

Návrh procesu stanovování podmínek na energetickou účinnost v rámci integrované prevence a omezování znečištění Návrh procesu stanovování podmínek na energetickou účinnost v rámci integrované prevence a omezování znečištění Česká energetická agentura Praha, 2006 Název produktu: Zpracovatel produktu: Autoři produktu:

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA PARDUBICE ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (Vybrané stati k problematice environmentálního účetnictví) Pardubice 2005 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ, KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU CHEMICKÉHO A POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více