RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ"

Transkript

1 RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Sborník ze semináře pro pracovníky pracující v oblasti výstavby a oprav pozemních komunikací. Představuje výsledky výzkumného projektu 5. rámcového programu EU zaměřeného na podporu recyklačních technologií při opravách vozovek a využití průmyslových odpadů při stavbě a opravách pozemních komunikací.

2 ISBN

3 Obsah Slovo úvodem... 5 Několik informací o projektu SAMARIS... 6 Recyklace a využití odpadních materiálů v EU při stavbě a údržbě PK... 8 Recyklované stavební a demoliční odpady produkce a perspektivy Využití recyklátů ze stavebně demoličních odpadů ve stavbě PK Užití popelů ze spalovan komunálních odpadů při stavbě PK Využití hlušin ve stavbě pozemních komunikací Využití vysokopecní strusky v PK Využití ocelárenské strusky v PK Využití elektrárenských popílků v PK Využití ojetých pneumatik ve stavbě PK Odpadní sklo a jeho možné užití při stavbě PK Vlastnosti recyklovaných směsí z asfaltových vozovek

4 4

5 SLOVO ÚVODEM V současné době se v souvislosti se setrvalým rozvojem lidské společnosti často hovoří o omezování čerpání přírodních zdrojů, o recyklaci a používání odpadních hmot. Silniční stavitelství je obor činnosti zacházející s vysokými objemy používaných hmot, s jejich těžením, přemisťováním a ukládáním. V případě budování pozemních komunikací je snahou zabudovat různé materiály, které nemají jiné užití a vyskytují se ve velkých objemech. Při údržbě a opravě pozemních komunikací je zase všeobecným trendem použít všechny materiály, které již ve vozovce neplní svou funkci. Cílem je zabránit, aby tyto materiály byly považovány za odpad a aby byly opětně použity na místě jejich dřívějšího užívání. Proto se vytvářejí uzavřené cykly koloběhu silničních materiálů. Jedná se o velmi širokou problematiku pro jejíž řešení se vytvářejí mezinárodní kolektivy k prohloubení a rozšíření znalostí a zkušeností. Do jednoho takového mezinárodního pracovního kolektivu se také zapojili pracovníci Ústavu pozemních komunikací fakulty stavební v Brně. V 5. rámcovém programu byl řešen výzkumný projekt EU SAMARIS (Sustainable and Advanced MAterials for Road InfraStructure, volně přeloženo Nové a opakovaně užívané materiály pro dopravní infrastrukturu), jehož cílem bylo popsat a rozvinout technologie umožňující prodlužování životnosti silničních konstrukcí a využití materiálů dříve zabudovaných nebo neužívaných. Část řešení byla zaměřena na užívané odpadní materiály a jejím výstupem bylo získání informací o recyklaci silničním materiálů a užívání průmyslových odpadních materiálů v silničním stavitelství. Byly shromážděny informace jak z vyspělých zemí, tak ze zemí střední a východní Evropy. Informace se týkaly zákonů a předpisů, řešení škodlivosti materiálů z hlediska životního prostředí a technologií zpracování. Následně se pak zpracovaly technické přehledy, které mají podpořit rozšíření užívání odpadních materiálů zejména pak v CEE zemích. Materiály z projektu SAMARIS budou cenným zdrojem informací a inspirací pro řešení problematiky využívání odpadů. Prvním krokem k rozšíření užívání odpadů je sdělení široké technické veřejnosti, že recyklace a užívání odpadních materiálů je dynamicky se rozvíjející proces a jakkoliv jsou některé příležitosti pro jejich uplatnění omezovány, obcházeny a zpochybňovány, nakonec bude proces úspěšný. Jan Kudrna, garant semináře 5

6 NĚKOLIK INFORMACÍ O PROJEKTU SAMARIS Jan Kudrna 1 Řešení výzkumného projektu bylo součástí 5. rámcového programu EU GROWTH (Setrvalý konkurenceschopný růst) a jeho části týkající se rozvoje a údržby infrastruktury a konkrétně materiálů. Koordinátorem projektu SAMARIS byl DRI (Dánský silniční ústav). Na řešení se podílelo celkem 22 pracovišť ze 17 států EU a USA. Celkové náklady na projekt byly 4,6 mil. EUR, z toho příspěvek EU činil 2,3 mil. EUR. Řešení bylo započato v roce 2003 a ukončeno v březnu Obsahovalo dva základní cíle týkající se rozvoje dopravní infrastruktury: - Vývoj nových hmot pro opravu betonových konstrukcí (mostů, tunelů apod.), tato část řešení se nazývala Structural stream a řešení koordinoval ZAG (Slovinsko). - Použití nových materiálů a odpadů ve stavbách a opravách dopravní infrastruktury. Tato část řešení se nazývala Pavement stream a koordinovala ji LCPC (Francie). Naše pracoviště patřilo do skupiny malých řešitelů. Pracovníci Ústavu pozemních komunikací se účastnili řešení v rámci týmů Pavement stream. Přesto byla zajištěna základní informovanost všech účastníků řešení o celém projektu. Úkolem pracoviště bylo zpracovat přehledy o produkovaných odpadech a jejich využití. Bylo pracovištěm zodpovědným za studii s hodnocením stavu využití materiálů z vozovek a průmyslových odpadů v zemích střední a východní Evropy a spolupracovalo na přehledech o celkovém využití odpadů. V průběhu řešení se pracoviště dodatečně stalo zodpo-vědným zpracovatelem některých přehledů o využití odpadů. Důležité bylo také řešení dalších týmů, které se zabývaly hodnocením alternativ-ních materiálů, posuzováním bezpečnosti a ekologické nezávadnosti a také hodnocením trvalých deformací netuhých vozovek. Výstupy (Deliverables) z řešení projektu SAMARIS, které byly použity v tomto sborníku, jsou následující: - D4 (2003). Report on existing specific national regulations applied to material recycling. (Zpráva o stávajících specifických národních předpisech platných pro recyklaci materiálu). - D5 (2005). Literature review of recycling of by-products in road construction in Europe (Přehled literatury o recyklaci druhotných surovin v silničním stavitelství v Evropě). 1 Jan Kudrna, doc. Ing., CSc., VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací, 6

7 - D7 (2004). State of the art for test methods to detect hazardous components in road materials for recycling (Současný stav v oblasti zkušebních metod pro zjištění nebezpečných složek v silničních materiálech určených k recyklaci). - D9 (2004). Critical analysis of documents from Europe and United States with special reference to assessment of alternative materials (Kritická analýza dokumentů z Evropy a USA se zvláštním odkazem na posuzování alternativních materiálů). - D12 (2004). Report recommendations for mixing plants for recycling works characterization, elaboration plants, uses in road construction of by products (Doporučení pro recyklační zařízení - charakteristiky, zařízení, užití druhotných materiálů v silničním stavitelství). - D15 (2004). State of the art on the use of road and other industry byproducts in road construction and rehabilitation in the Central and East European countries (Současný stav užití silničních odpadních materiálů a materiálů z průmyslových odvětví při výstavbě a opravě vozovek v zemích střední a východní Evropy). - D16 (2005). Methodology for assessing alternative materials for road construction (Metodologie pro posuzování alternativních materiálů pro výstavbu vozovek). - D23 Report on test methods for detection of hazardous components in road by-products (Zpráva o zkušebních metodách určených pro zjišťování nebezpečných složek v silničních odpadních materiálech) - D24 (2005). Environmental annexes to road product standards (Environmentální přílohy k normám pro silniční výrobky). - D29 (2005). Guide on techniques for recycling in pavement (Návod k použití technik pro užítí odpadů do vozovky). Řešení, které nesouvisí s problematikou semináře, má kromě jiného tyto zajímavé výstupy: - D20 (2005) Report on test methods for reaction to fire of pavement materials (Zpráva o zkušebních metodách pro zjištění reakce silničních materiálů na oheň). D28 (2005) Development and validation of methods for rutting of bituminous bound materials in flexible pavements (Vývoj a ověření metod pro zjišťování vyjetých kolejí v asfaltem stmelených materiálech netuhých vozovek). Do projektu SAMARIS nebyli zapojeni jen řešitelé, jednání se účastnili i koneční uživatelé tohoto řešení, jimiž jsou silniční správy jednotlivých zemí EU. Na jednání byli pravidelně zváni i zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR. 7

8 RECYKLACE A VYUŽITÍ ODPADNÍCH MATERIÁLŮ V EU PŘI STAVBĚ A ÚDRŽBĚ PK Jan Kudrna 1 Úvod Pro stavbu a opravy vozovek se vždy používaly a používají místní materiály, mezi které patří také materiály odpadní, a to jak průmyslové odpady, tak odpady z bouraných stavebních konstrukcí. Nakládání s odpady je sofistikovaná činnost a ve vyspělých státech je podporována různými pobídkami a výzkumnými projekty. Již v úvodním slově zmíněný výzkumný projekt 5. rámcového programu EU SAMARIS patří mezi tyto pobídky. Část řešení zaměřená na opakovaně užívané materiály měla za cíl získat informace o recyklaci a užívání odpadních materiálů v silničním stavitelství. Byly získány informace jak z vyspělých zemí, tak ze zemí střední a východní Evropy (dále země CEE). Informace se týkaly zákonů a předpisů, řešení škodlivosti materiálů a technologií zpracování. Následně se pak zpracovaly technické přehledy, které mají podpořit rozšíření užívání odpadních materiálů zejména pak v zemích CEE. Materiály z projektu SAMARIS budou cenným zdrojem informací a inspirací pro řešení problematiky budoucího využívání recyklací a odpadních materiálů. Přehled odpadních materiálů Základní materiály byly rozděleny na materiály podle původu v následujícím členění: Materiály získané z: - asfaltových vrstev vozovek, - cementobetonových vozovek, - podkladních vrstev, - všech vrstev vozovky (směs materiálů). Průmyslové odpady: - vysokopecní struska, - granulovaná vysokopecní struska, - ocelárenská struska, - struska z neželezných kovů, Jan Kudrna, doc. Ing., CSc., VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací 8

9 - slévárenský písek, - popílek, - ložový popel z topenišť elektráren, - uhelná hlušina, - ložový popel ze spaloven komunálních odpadů, - použité pneumatiky, - odpadní sklo a - materiály ze stavebních demolic. Získání informací o využití odpadních materiálů K popisu využití materiálů v zemích EU byly použity dotazníky, jejichž cílem bylo získat podrobný popisu stavu využití odpadních materiálů v jednotlivých zemích. Bylo konstatováno, že přestože platí evropská legislativa v některých přístupech k hodnocení a užití se jednotlivé země liší. Pro země CEE byl použit dotazník, který je v podstatě totožný s dotazníkem použitým ve studii zemí OECD v roce Z odpovědí národních zpravodajů se sestavily přehledy technologií, jejich využití v jednotlivých zemích, stav legislativy a podpora věnovaná využívání odpadních materiálů. Na základě přehledů se zpracovala závěrečná doporučení. Země CEE zahrnuté do sledování Odpovědi na dotazník byly získány z podkladů z následujících zemí CEE: 1. Bělorusko (BY), 6. Rumunsko (RO), 2. Bulharsko (BG), 7. Rusko (RUS), 3. Česká republika (CZ), 8. Slovensko (SK), 4. Maďarsko (H), 9. Slovinsko (SLO), 5. Polsko (PL), 10. Ukrajina (UA). Využití materiálů z vozovek V následující tabulce 1 jsou uvedena množství recyklovaných materiálů z vozovek v jednotlivých zemích CEE. Jsou rozděleny podle původu materiálů na recykláty z asfaltových směsí, recykláty z cementobetonových krytů a recykláty z podkladních vrstev (nestmelených vrstev, cementem stmelených vrstev včetně části vrstev asfaltových). Použití těchto recyklátů je procentuální podle technologie využití, a to buď po dovezení materiálu k centrální přípravě (obalovně, betonárně, míchačce), nebo na místě, případně s odloženým zpracování na skládku případně jiné 9

10 uložení mimo pozemní komunikaci. Přehled dobře dokumentuje stav recyklace vozovek v jednotlivých zemích. Přestože objemy recyklovaných materiálů jsou v jednotlivých zemích CEE různé, prakticky ve všech zemích jsou recyklační technologie známé. V některých zemích se používají jen některé technologie nebo jsou tyto technologie málo rozvinuté. Slibně se vyvíjí recyklace podkladních vrstev pomocí různých pojiv, jako je cement v kombinaci s asfaltovou emulzí nebo pěnou nebo směsná pojiva na bázi cementu a přísad. Z dalších odpovědí vyplynulo, že jen málo zemí CEE má zpracovány předpisy pro využití recyklovaných materiálů zahrnující již vlastní zkušenost se zpracováním. Obvykle jsou přejímány technologie ze zahraničí prostřednictvím zahraničních firem, ale správci silnic nejsou dobře informováni o technologiích, přínosech a životnostech. Z řešení této části projektu vyplynulo doporučení věnovat v zemích CEE zvláštní pozornost odolnosti materiálů proti účinkům mrazu, zvýšení únosnosti a odolnosti proti mrazovým trhlinám. Předpokladem úspěšného řešení je realizace výzkumných prací a dlouhodobé sledování recyklačních technologií. Tabulka 1 Recyklované materiály z vozovek v různých zemích (rok 2002 nebo 2003) Recyklace Použití BY BG CZ H PL RO RUS SK SLO UA Recyklace asfaltových vozovek (RAP) Recyklace betonových vozovek (RCP) Recyklace podklad. Vrstev Dostupné množství ročně (kt) Rec. v obalovně (%) Rec. na místě (%) Skládka a použití (%) Skládkování (%) Dostupné množství ročně (kt) Rec. v betonárně (%) Recykl. na místě (%) Skládka a použití (%) Skládkování (%) Dostupné množství ročně (kt) Rec. v míchačce (%) Recykl. na místě (%) Skládka a použití (%) Skládkování (%) Pokud si blíže prohlédneme tabulku 1, zjistíme, že spotřeba asfaltového 10

11 recyklátu je bez ohledu na velikost ČR výrazně nejvyšší v zemích CEE. Využití cementobetonových krytů ve vozovkách jak metodou vybourání a použití drceného betonu jako kameniva, nebo po úpravě krytu (obvykle segmentací desek breakerem podobným gilotině) a překrytí asfaltovými vrstvami odpovídá ploše cementobetonových vozovek a množství zpracovaného betonu odpovídá jen rozsahu rekonstrukce dálničních vozovek; v tabulce je uvedené průměrné množství z uvedených roků. Pro recyklační technologie podkladních vrstev nebyl v projektu SAMARIS zpracováván žádný technický přehled nebo doporučení. Témata zpracovávala Světová silniční asociace (PIARC) a jiné projekty EU (např. SCORE, kterého se zúčastnilo SSŽ, s nímž naše pracoviště také spolupracovalo). Ve snaze věnovat se problematice recyklace a užití odpadů je do tohoto sborníku zahrnut příspěvek o recyklaci asfaltových směsí a podkladních vrstev vozovky vycházející z dlouhodobých prací Ústavu v rámci diplomových a doktorských prací a projektu CIDEAS (Centum pro integrované navrhování progresivních stavebních konstrukcí). Využití průmyslových odpadů Všem uvedeným průmyslovým odpadům budou ve sborníku věnovány samostatné příspěvky. Z odpovědí na otázky v dotazníku a z diskuze s odborníky z výše uvedených zemích byly zjištěny následující zkušenosti: - Hlavním problémem použití odpadů je ohrožení životního prostředí v důsledku vyluhování zdraví škodlivých látek a obsahu kovů. Musí být zkoušen vodní výluh před použitím materiálů a některé z odpadů nemohou být použity přinejmenším ve spodní vrstvě vozovky, kde může dojít ke kontaktu s povrchovou nebo podpovrchovou vodou. - Strusky, uhelné hlušiny a odpady ze zpracování kameniv se běžně používají v lokalitách jejich výskytu. Použití starých hald uhelných hlušin do dálničních nebo železničních staveb je někdy omezováno, neboť haldy již nyní tvoří přírodní scenerie s výskytem vzácných rostlin nebo živočichů. - Produkce popílku, popele z elektráren nebo spaloven je stále několikanásobně vyšší než jejich využití. Materiály se obvykle používají do zemních těles a na terénní úpravy. - Slévárenský písek je doposud recyklován ve slévárnách. V Polsku a na Ukrajině ho omezeně používají v zemních pracích, podkladech i v asfaltových vrstvách. - Použité pneumatiky jsou obvykle skladovány a spalovány v cementárenských pecích. Použití v zemních tělesech, v opatřeních 11

12 proti hluku a vibracím a použití na sportovištích je v začátcích. V Česku a Polsku se drcená guma používá v hutněných asfaltových směsích. - Použití odpadního skla v silničním stavitelství se nepředpokládá. - Převážnou většinu zkoušek pro použití průmyslových odpadů tvoří zkoušky empirické a je zapotřebí používat zkoušky funkční modelující použití materiálů v konstrukci dopravních staveb. Zejména je třeba zdůraznit zkoušky účinku mrazu na podkladní vrstvy a podloží vozovky z materiálů obsahujících jemné částice. Podpora recyklace a použití odpadů v zemích CEE Dotazník obsahoval otázky, které popisují legislativní a ekonomické prostředí podporující recyklaci silničních materiálů a použití průmyslových odpadů při stavbě a opravách silnic a dálnic. Na základě odpovědí na otázky dotazníku lze konstatovat: - V zemích CEE již od roku 1975 vlády podporovaly výzkum použití některých odpadních materiálů produkovaných ve velkých množstvích (např. popílek, strusky, uhelné hlušiny apod.) k náhradě přírodních zdrojů. Systém použití odpadů v silničním stavitelství nebyl náležitě kontrolován a některé používané technologie byly v důsledku špatných výsledků a zkušeností opouštěny. Po roce 1990 došlo k prudkému ekonomickému poklesu, výzkumné aktivity byly omezeny a státní výzkumné ústavy zanikly. Obnova výzkumných aktivit v bývalém rozsahu není možná, i když země začleněné do EU zvyšují podporu výzkumu, zvláště oborů přispívajících k setrvalému rozvoji a s přínosem pro životní prostředí. - V současné době existuje mnoho různých důvodů pro recyklaci a použití odpadů; zejména je kladen důraz na vlivy ochrany životního prostředí a existují také technické a ekonomické důvody. - Zodpovědnost za zvýšení recyklace a použití odpadů má vláda. Jsou používány nástroje legislativní, stanovení cílových limitů pro recyklaci materiálů a ovlivňování trhu s vedlejšími produkty. Nicméně v některých zemích vlády vyhlašují podporu recyklačním technologiím, ale bez konkrétních opatření. - V minulosti byly používány restriktivní nebo přímé regulace produkce odpadů a kontroly jejich ukládání. Regulace však nebyly doprováze-ny dalšími opatřeními, která by podporovala třídění, recyklaci a jiné použití druhotných materiálů. - Výzkumné ústavy jsou schopny vyvinout nové technologie a připravit technické podmínky pro používání nových technologií. - V zemích, které jsou již členy EU, je lepší situace, neboť je ovlivněna legislativou EU. Použití recyklace a využití odpadů závisí na 12

13 ekonomických problémech každé země, vývoji trhu a skutečných situacích souvisejících s odpadními materiály. Podpora EU pro využití recyklací a odpadů Recyklace a využití odpadů jsou v zemích EU velmi rozšířené. V zemích, jako je Dánsko, Nizozemsko a Francie, se opětně používají prakticky všechny materiály z vozovek, z demolic stavebních konstrukcí, ze spaloven komunálních odpadů, strusky a další odpady. Vzhledem k technické vyspělosti v zemích západní Evropy a ve světle presentované situace v nových členských zemích EU a státech, které s nimi sousedí, bylo v rámci projektu SAMARIS rozhodnuto připravit technické přehledy možných technologií s využitím odpadních hmot pro stavby a opravy silnic. Technické předpisy mají sloužit správcům a investorům staveb a oprav silnic k informovanosti v dané oblasti. Tyto technické přehledy pak po skončení projektu v dubnu 2006 budou předány všem stanoveným uživatelům, tj. orgánům zodpovědným za silnice a dálnice (u nás ŘSD) nových členských států. Technické přehledy jsou zpracovány pro všechny uvedené průmyslové odpady. Každý technický přehled obsahuje informace v následujícím členění: 1. Původ materiálu je zmíněn zdroj odpadního recyklovatelného materiálu, případně jeho množství v zemích západní Evropy. 2. Recyklace 2.1 Vlastnosti recyklovatelného materiálu jednak vlastnosti fyzikální (velikost částic, objemové hmotnosti, vlhkost a jiné), chemické vlastnosti (složení, obsah škodlivých nebo jinak využitelných látek apod.). 2.2 Proces vedoucí k recyklaci úpravy recyklovatelného materiálu jako jsou drcení, separace škodlivých nebo jinak využitelných materiálů, třídění apod. včetně kontroly jakosti. 2.3 Recyklovaný materiál fyzikální a chemické vlastnosti materiálu pro recyklaci a jeho kontrola jakosti. 3. Použití materiálu k recyklaci jsou popsána veškerá možná použití v silničním stavitelství, postupy pro návrh směsí nebo konstrukcí apod. 4. Vlivy na životní prostředí ve všech etapách výskytu odpadního materiálu, tj. původního materiálu, po jeho úpravě pro použití a po jeho zabudování. 5. Technické předpisy seznam předpisů z jednotlivých zemí. 6. Reference o technologiích seznam dokumentů nebo článků 13

14 z jednotlivých zemí. Závěr Výzkumný projekt SAMARIS ve své jedné části směřoval k vytvoření přehledu o recyklačních technologiích v silničním stavitelství. Z přehledu technologií ve vyspělých zemích bylo získáno mnoho technických podkladů dokladujících, že dochází ke značnému využití všech dostupných materiálů z vozovek i průmyslových odpadů. Z přehledu o využití technologií v zemích střední a východní Evropy vyplynulo, že recyklační technologie nejsou neznámé, ale k jejich využití ve větším měřítku dochází jen v některých zemích. Rozšíření technologií je třeba povzbudit z pozice EU. Byly zpracovány technické přehledy technologií recyklace a využití odpadních materiálů v silničním stavitelství s uvedením světových předpisů a referencí. Přehledy budou předány ústředním správcům silnic nových členských zemí EU pro jejich použití a podporu recyklačních technologií počínaje správci a investory staveb a oprav silnic, projektanty a zhotoviteli těchto prací. Využití recyklace a odpadních materiálů také pomohou evropské normy zaváděné v členských zemích EU. Odpadní materiály, které splňují technické parametry požadované pro silniční materiály, bude možné při splnění ochrany životního prostředí použít bez speciálních předpisů. Provedené studie prokázaly, že každý vedlejší produkt je vhodný, pokud jeho vlastnosti umožní jeho využití v zabudované konstrukci. Soustava evropských norem pak tyto zkoušky zavádí. Rozšíření nových technologií napomůže intenzivnějšímu přenosu (transferu) technologií pomocí seminářů a přednášek, které přinesou běžný přehled o vhodných materiálech pro recyklace a použití v silničním stavitelství. Přednášky a semináře je třeba zaměřit na všechny strany, kterých se problematika týká, tj. na silniční správce a investory, stavební firmy a průmyslová odvětví produkující použitelné odpady. Následovat by měly semináře, které se soustředí na využití jedné technologie nebo jednoho vedlejšího produktu s podrobným zpracováním problematiky. Rozšíření technologie napomohou studijní stáže techniků, budování pokusných úseků případně s použitím finančních prostředků z EU. I když se nové členské země EU budou snažit využít doporučené předpisy a reference k využití recyklací a odpadních materiálů v silničním stavitelství, je nutno upozornit, že odlišný původ některých odpadních hmot, velké změny teplot v průběhu dne a roku a účinky vody a mrazu podstatně ovlivňují chování konstrukcí. Jestliže použité zkoušky materiálů 14

15 zabudovávaných do konstrukce nebudou modelovat podmínky jejich namáhání a vlastnosti nebudou založeny na funkčních (performance) charakteristikách, mohou se projevit problémy s životností konstrukcí. Proto je ve studii hodnotící stav v zemích CEE uvedena potřeba dlouhodobého hodnocení některých technologií. Pokud v rámci výzkumných projektů EU se bude vyvíjet nová technologie, bude velmi užitečné zahrnout do výzkumného projektu také výzkumné organizace ze zemí CEE. Takto je možno vyvinout a stanovit mnohem universálnější technologie recyklace a užití odpadních hmot v silničním stavitelství. Přínos rozšíření technologií recyklace a užití průmyslových odpadů v silničním stavitelství bude patrný u všech zúčastněných stran. Konečným výsledkem bude zdravější životní prostředí a setrvalý vývoj sjednocené Evropy. 15

16 RECYKLOVANÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY PRODUKCE A PERSPEKTIVY Miroslav Škopán 1 Úvod Celková produkce odpadů v EU je podle dokumentu ES Strategie prevence a recyklace odpadů, přibližně 1,3 miliardy tun ročně (bez zemědělských odpadů), což na osobu činí přibližně 3,5 tuny (včetně komunálních odpadů, průmyslových odpadů apod.). Podle informací publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA European Environmental Agency) se celková produkce odpadů v EU skládá z pěti hlavních toků, z nichž stavební a demoliční odpady (dále SDO) se na produkci podílejí 22 % až 25 % a je mu věnována náležitá pozornost. Recyklace stavebních a demoličních odpadů se stala v uplynulém desetiletí nedílnou součástí procesu nejen demolice, ale i stavby. Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů nacházejí zejména uplatnění jako zásypové materiály nejrůznějších inženýrských sítí a také jako materiál pro stavbu komunikací. V uplynulých letech bylo využito např. při stavbě koridorů více než 2 miliony tun recyklovaného kameniva ze železničního lože. Také při stavbě a rekonstrukci silniční a dálniční sítě představují recykláty ze stavebních odpadů nezastupitelné místo. Analýza nakládání se SDO a produkce recyklátů v ČR Objemy produkce recyklátů vyrobených ze stavebních a demoličních odpadů je velmi obtížné přesněji stanovit. Jeden z rozhodujících důvodů lze spatřovat pravděpodobně v tom, že oficiální Informační databáze odpadového hospodářství (ISOH), vedená z pověření Ministerstva životního prostředí Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, nemůže obsahovat všechna data. Je to způsobeno kromě jiného i tím, že evidované údaje o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi v oblasti recyklace SDO jsou pro produkci recyklátů z nich vyrobených pouze jedním ze vstupujících materiálových proudů do této činnosti (neboť neevidují recyklaci stavebních materiálů, které nespadají do režimu nakládání s odpady jejich vlastník je po recyklaci opět sám využije). Jedná se zejména o výrobu recyklátů v místě demolice či stavby, pokud tyto nemění svého majitele (recyklační firma zde působí jako jistá forma služby), a proto materiál vstupující do procesu recyklace Miroslav Škopán, doc. Ing., CSc., VUT v Brně, Fakulta strojní, president Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů, 16

17 nelze chápat jako odpad, naplňující definici zákona o odpadech 185/2001 Sb. 3, odst. 1. Takto recyklované inertní minerální odpady ani produkty z nich vyrobené zpravidla neprocházejí databází ISOH. Přitom se jedná o významné produkované objemy. Proto provádí ARSM od roku 1999 pravidelný podrobný průzkum o produkci u jednotlivých výrobců recyklátů v ČR. Produkce z období 2001 až 2004 je uvedeno v tabulce 1. Tabulka 1 Charakteristika zpracovaných stavebních odpadů v recyklačních linkách (udávaná množství jsou v tisících tunách za uvedený rok) Druh recyklovaného odpadu Rok Cihelná suť 990,0 1408,9 1391,6 1664,3 Betonová suť 614,8 1013,9 1254,6 994,0 Asfaltové směsi bez dehtu 323,9 475,2 516,4 514,2 Směsný stavební odpad 3,9 0,6 59,0 130,6 Kamenivo 513,3 464,2 913,4 718,5 Výkopové zeminy 275,7 339,4 452,1 432,3 Ostatní 417,5 300,7 261,4 309,1 Celkem 3139,0 4002,6 4848,5 4770,5 Z toho minerální suť (cih. suť + betonová suť + asfalty + směs. st. odpad) Celkem zeminy a recyklované kamenivo Rec. dalších odpadů (struska a uhelná hlušina) celk. Celková produkce minerální sutě dle databáze ISOH ( ) Celková produkce minerální sutě dle odhadu ARSM ( ) 1932,5 2898,3 3221,6 3303,1 789,0 803,6 1365,5 1150,8 417,5 300,7 261,4 309,1 1739,0 2295,4 3189, až až až 5500 Zdroj Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR není údaj 5000 až 5500 Jak je z uvedené tabulky patrné, je skutečná celková produkce recyklátů 17

18 z inertních minerálních materiálů paradoxně vyšší, než množství v daném časovém období produkované. Tento rozdíl je variabilní, ale obecně lze konstatovat, že od roku 2002 se začal snižovat, což ukazuje na zpřesňování údajů v databázi ISOH a dále zlepšený systém sledování toků stavebních a demoličních odpadů včetně nakládání s nimi. Při posledním šetření v roce 2005 (za rok 2004) bylo zjištěno, že 34 rozhodujících firem, které skutečně vlastními silami recyklují stavební odpady, provozuje celkem 61 drtičů s maximální výkonností 25 t/h až 160 t/h a cca 65 třídičů (zařízení s menší výrobní kapacitou nejsou do šetření zahrnuta). Celková roční kapacita všech recyklačních linek v ČR je ca tun, tj. přibližně o 30% vyšší, než je produkce recyklátů z SDO. Aby recyklační firmy udržely efektivitu svých provozů na dostatečné výši (tzn. co nejvyšší využití zařízení), realizují vytěžování mobilních drtičů a třídičů i při zakázkovém drcení kameniva v lomech, resp. třídění štěrkopísků v pískovnách. Hodnoty objemů produkovaných recyklátů uváděné v tabulce 1 je nutno považovat za hodnoty přibližné, neboť jsou získány na základě údajů firem, které nelze nijak dále ověřit. Skutečné hodnoty mohou přitom kolísat oběma směry od hodnot získaných. I přes tyto skutečnosti lze považovat údaje o množstvích recyklovaných stavebních sutí a jejich struktuře za dostatečně reprezentativní a případné odchylky od skutečnosti budou s největší pravděpodobností dosahovat statisticky nevýznamných hodnot. Na základě šetření provedených v roce 2005 (vztažených k produkci zmíněných firem v roce 2004) lze jednoznačně konstatovat, že v přehledu jsou uvedeny všechny rozhodující recyklační firmy působící v ČR a zjištěné objemy recyklovaných SDO za roky 2002 až 2004 obsahují minimálně 95 % až 97% celkové produkce této komodity v ČR. Hodnoty udávané tabulce 1 potvrzují růstový trend v recyklaci SDO do roku V roce 2004 lze pozorovat stagnaci (a dle předběžných šetření v roce 2005 dokonce výraznější pokles), jejíž příčinu v roce 2004 lze spatřovat zejména v absenci jednotného systému prokazování vlastností recyklátů z SDO jako nestanoveného výrobku podle zákona 22/1997 Sb. Za další příčinu však lze považovat také masivní tlak některých producentů stavebního kamene na investory i dodavatele staveb směrem k využívání výhradně přírodního kameniva a štěrkopísků. Tuto smutnou skutečnost lze doložit kromě jiného i značným nárůstem produkce této komodity, evidovaným Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jedná se bohužel o zcela opačný trend, než je v okolních evropských státech. 18

19 Možnosti posuzování vlastností recyklátů ze SDO podle platné legislativy ČR V České republice na rozdíl od některých zemí Evropské unie dosud neexistují technické normy s obecnou platností pro jakost recyklátů, s výjimkou několika norem pro inženýrské stavby, výrobu malt a betonů a kameniva pro kolejové lože - ČSN EN Kamenivo do betonu - ČSN EN Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch - ČSN EN Pórovité kamenivo Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty. - ČSN EN Pórovité kamenivo Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro stmelené a nestmelené aplikace - ČSN EN Kamenivo pro malty - ČSN EN Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace - ČSN EN Kamenivo pro kolejové lože. Tyto normy určují obecně vlastnosti kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu pro stanovený účel použití. Další možnost pro využití recyklátů poskytují také Technické podmínky TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, které byly vydány Ministerstvem dopravy ČR v roce V tomto předpisu se hovoří výslovně o recyklátech ze SDO, ale musí splňovat i když nenáročné stavebně-technické vlastnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovek stejné jako u přírodních materiálů. Veškeré výše uvedené normy a technické podmínky tedy umožňují použití recyklátů za podmínek shodných s podmínkami pro přírodní suroviny. Častý problém ale spočívá ve skutečnosti, že v některých vlastnostech je u recyklátů velmi obtížné splnění některých kritérií, stanovených pro kamenivo. Především se jedná o nasákavost, kde zejména v případech recyklátů ze zdiva (tzv. cihelný recyklát se zbytky maltovin) je dosažení požadovaných hranic většinou nereálné. Přitom se však v řadě možných aplikací nejedná o žádný zásadní problém, který by snižoval výslednou kvalitu stavby (např. při využití těchto recyklátů jako zásypového materiálu většiny inženýrských sítí). Obdobně lze tento materiál výhodně použít např. pro povrchy cest a lesních komunikací, kde svými vlastnostmi dokonce v řadě parametrů předčí přírodní materiály. Takto vystavěné komunikace již slouží řadu let např. v lesích v okolí Brna, neplánovaně po 19

20 nich dokonce jezdí i těžká lesní technika a komunikace nedoznaly za dobu své existence zásadnější poškození. Protože recykláty vyrobené ze zdiva, betonů, asfaltů či recyklované kamenivo z podloží komunikací mají své specifické vlastnosti, které lze při řadě staveb s výhodou využívat (např. vynikající zhutnitelnost), bylo by tedy spíše výhodné (a logické) vytvoření samostatného obecně závazného systému posuzování jejich kvality. Jedná se o průběžné sledování jak jejich chemických vlastností podle vyhlášky 294/2005 Sb., tak také stavebně technických vlastností (zejména však zrnitost, obsah cizorodých částic, obsah prachových podílů, pevnost zrn v tlaku, nasákavost). Pokud bude systém posuzování kvality recyklátů pomocí obecně závazných norem a předpisů vytvořen, bude to mít zásadní pozitivní vliv na jejich uplatňování ve stavební výrobě. Lze oprávněně předpokládat, že recykláty se zaručenou kvalitou vyhovující závazným technickým předpisům se plně vyrovnají přírodním nerostným surovinám a budou přitom cenově dostupnější. Pozitivní zkušenosti z řady okolních zemí s rozvinutou recyklací (např. Anglie, Belgie, Francie, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko) to ostatně potvrzují. Mezinárodní spolupráce v oblasti využívání recyklátů ve stavebnictví V řadě výše vyjmenovaných evropských zemí s rozvinutým systémem recyklace je situace v systému řízení jakosti recyklátů poněkud optimističtější než v ČR. Je to dáno jak tradicí recyklace a obecným ekologickým povědomím, tak zejména existencí národních sdružení pro řízení jakosti recyklátů ze stavebních odpadů, které mají oporu své činnosti v legislativě. V SRN existuje např. Bundesgütegemeinschaft Recycling- Baustoffe e.v. (BGRB) a v Rakousku Österreichischer Güteschutzverband Recycling-Baustoffe e.v. (ÖGSV). Na základě dlouhodobé úzké spolupráce těchto národních svazů se ukázalo v posledním období jako výhodné vytvoření obdobné instituce s celoevropskou působností. Na základě prvotní iniciativy dvou výše jmenovaných sdružení bylo dne 31. ledna 2006 v Berlíně založeno Evropské sdružení jakosti pro recyklaci. (European Quality Association for Recycling e.v. ve zkratce EQAR e.v.), které spojuje jednotlivá národní sdružení a asociace, zabývající se problematikou jakosti recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů. Jeho cílem je především tvorba jednotného evropského systému řízení jakosti recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů, podle kterých budou tyto produkty posuzovány jako výrobky se zaručenou jakostí. Sídlo EQAR e.v., sdružující cca 200 recyklačních firem ze sedmi evropských států, zastupovaných svými národními svazy (Francie, 20

STRATEGIE V DALŠÍM ROZVOJI RECYKLACE V INTENCÍCH REALIZAČNÍHO PROGRAMU ČR PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

STRATEGIE V DALŠÍM ROZVOJI RECYKLACE V INTENCÍCH REALIZAČNÍHO PROGRAMU ČR PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY STRATEGIE V DALŠÍM ROZVOJI RECYKLACE V INTENCÍCH REALIZAČNÍHO PROGRAMU ČR PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY DEVELOPMENT STRATEGY OF BUILDING AND DEMOLITION WASTE RECYCLING ACCORDING TO IMPLEMENTATION PLAN

Více

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus. Kamenivo Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 2 3 Přehled nových předmětových norem (ČSN EN) 4 Nová

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ

UNIVERZITA PARDUBICE RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č. - 1 - UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Praha, červen 2004 Ing. František Haburaj SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

vysokopecní či RNDr. František Kresta, Ph.D. Seminář Fámy a fakta o dálnici D47, Praha, 24.4.2012

vysokopecní či RNDr. František Kresta, Ph.D. Seminář Fámy a fakta o dálnici D47, Praha, 24.4.2012 Co bobtná v dálnici: odpadky, stavební odpad, studený NH, vysokopecní či ocelárenská struska? RNDr. František Kresta, Ph.D. Seminář Fámy a fakta o dálnici D47, Praha, 24.4.2012 1 of 44Imagine the result

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy odbor silniční infrastruktury TP 210 UŢITÍ RECYKLOVANÝCH STAVEBNÍCH DEMOLIČNÍCH MATERIÁLŮ DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č.j.1118/10-910-ipk/1 ze dne

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

technické www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE

technické www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE technické vybavení www.aquasys.cz VÝROBA KAMENIVA RECYKLACE Společnost AQUASYS spol. s r.o. těžba a zpracování kamene Společnost Aquasys spol. s r.o. se zabývá těžbou, zpracováním kameniva, drcením a následným

Více

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, 686 03 Staré Město, IČ 28335830 ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel. 603 141 670 Pověřený zástupce:

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

ze schůzky Sekce pro technické předpisy ve výstavbě České společnosti pro stavební právo dne 11. října 2013 v Nadaci ABF, Václavské nám.

ze schůzky Sekce pro technické předpisy ve výstavbě České společnosti pro stavební právo dne 11. října 2013 v Nadaci ABF, Václavské nám. Zápis ze schůzky Sekce pro technické předpisy ve výstavbě České společnosti pro stavební právo dne 11. října 2013 v Nadaci ABF, Václavské nám. 31, Praha 1 Přítomni: Prof. Ing Petr Hájek, CSc. (Fsv ČVUT),

Více

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (3)

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (3) 8. dubna 2015, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (3) Stavební a demoliční odpad Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

RECYKLACE VOZOVEK. Silniční stavby 2

RECYKLACE VOZOVEK. Silniční stavby 2 RECYKLACE VOZOVEK Silniční stavby 2 ROZDĚLENÍ ODPADU VZNIKAJÍCÍHO V SIL. STAVITELSTVÍ Materiály jednotlivých konstrukčních vrstev Zeminy vytěžené při budování trasy komunikace Zbytkový odpad vznikající

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočky Č. Budějovice, Plzeň, Teplice, Brno, Ostrava, Předměřice nad Labem, Praha Certifikace výrobků - CE (OS), CZ (AO), ETA, GOST-R Certifikace systémů

Více

EMPLA AG spol. s r. o

EMPLA AG spol. s r. o Problematika odběru a úpravy vzorků zemin, sedimentů a sutí pro analýzu parametrů v sušině, vyhodnocení výsledků vůči stanoveným limitům EMPLA AG spol. s r. o Ing. Vladimír Bláha Vážení posluchači, pro

Více

výroby v zemním tělese

výroby v zemním tělese Vedlejší produkty hutní výroby v zemním tělese pozemních komunikací Ing. Vítězslav Herle RNDr. František Kresta, Ph.D. Seminář Fámy a fakta o dálnici D47, Praha, 24.4.2012 1 of 44Imagine the result Obsah

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSXYYRNBSK* Váš dopis zn.: Ze dne: Čj: MSK 154924/2010 Sp. zn.: ŽPZ/33679/2010/Buk 208.3 V10 Vyřizuje:

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy

Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy www.tuv-sud.cz Současný stav v navrhování konstrukcí - Eurokódy Ing. Pavel Marek, Ph.D. tel: 724996251 e-mail: pavel.marek@tuv-sud.cz Seminář: Stavební veletrh, Brno 14.4. 2010 Historie vzniku Eurokódů

Více

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO

Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Ing. František Piliar, Mgr. Michal Hejč ECO Management,

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč

11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 0 Kč 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2

Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Obsah 1. ÚVOD... 2 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 3. ZMĚNA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE VŮČI PŮVODNÍMU ŘEŠENÍ II. ETAPY SANACE... 3 3.1. SEZNAM ZMĚN POLOŽEK ROZPOČTU... 4 4. ZÁVĚR... 6 Seznam grafických příloh dodatku

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4 Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Ilja Březina 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Únosnost vozovky je schopnost konstrukce vozovky a podloží přenášet dopravní zatížení, které se vyjadřuje zatížením

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN Řešitelská organizace: Výzkumný ústav stavebních hmot a. s. Ing. Michal Frank (řešitel) FR-TI1/216 Spoluřešitelská

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

NAŠE STROJE PRO VAŠI STAVBU. Katalog strojů Bomag

NAŠE STROJE PRO VAŠI STAVBU. Katalog strojů Bomag NAŠE STROJE PRO VAŠI STAVBU Katalog strojů Bomag PĚCHY, JEDNOSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY, OBOUSMĚRNÉ VIBRAČNÍ DESKY Hmotnost BP/BPR desky BT 60/4 BT 65/4 BT 80 D 62kg 68kg 81kg BPR 25/40 BPR 25/40 D BPR 25/50

Více

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STAVEBNICTVÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STAVEBNICTVÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE KDE JE MOŽNO NALÉZT POTŘEBNÉ NORMY PRO STAVEBNICTVÍ Vypracováno kolektivem autorů České společnosti pro technickou normalizaci Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY UNI -DEKOR Uni-dekor 6, Uni-dekor 6 kraj, Uni-dekor 8 průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými

Více

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu

Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven. Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu Jiný pohled na ekonomiku MBÚ a spaloven Ing. Jan Habart, Ph.D. Česká zemědělská univerzita v Praze CZ Biomu 22 % (1 mil. tun) 2007 2020 Základní schéma MBÚ MBÚ Klasická MBÚ Původce Lehké drcení Separátor

Více

Tiskový briefing Dokumenty k D47 22. 11. 2011, Praha

Tiskový briefing Dokumenty k D47 22. 11. 2011, Praha Tiskový briefing Dokumenty k D47 22. 11. 2011, Praha Listopad 2011 údajné nové závady na D 47? Ředitelství silnic a dálnic hovoří s médii, nikoli dodavatelem stavby Interní audit Ředitelství silnic a dálnic

Více

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1

Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit 1 Ing. Eduard Bakoš, Ing. Barbora Kaplanová, Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. Úvod Jak je známo, v ČR jsou výdaje na ochranu

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ )

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4. dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 4. 7. 2014 Č. j.: 46045/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod Pavel Jeníček VŠCHT Praha Ústav technologie vody a prostředí Paradoxy čistírenských kalů I Kaly obsahují řadu polutantů, které mohou

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice

Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice Projekt odděleného sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) od občanů spádových obcí OÚ Miskovice 1. Úvod V současné době je na celém světě dlouhodobě zaznamenáván výrazný úbytek organické

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady

Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady Seminář k posílení spolupráce při implementaci mnohostranných environmentálních smluv zaměřených na chemické látky a odpady PLNĚNÍ NAŘÍZENÍ č. 850/2004 o POPs ve vztahu k odpadům Jaromír MANHART odbor

Více

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Úvod k dokumentu Politika druhotných surovin ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ( MPO ) zpracováním aktualizace Surovinové

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4 OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 OBJEDNATEL, INVESTOR, STAVEBNÍK... 3 1.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 4

Více

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení

Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení Věc: Zápis z ustavujícího jednání pracovní skupiny Terminologie pro veřejné osvětlení ze dne 1.9.2010. Přítomni: Omluveni: Ing. Petr Holec, Ing. Jan Novotný, Ing.

Více