RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ"

Transkript

1 RECYKLACE A VYUŽITÍ DRUHOTNÝCH SUROVIN PŘI STAVBĚ A OPRAVĚ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Sborník ze semináře pro pracovníky pracující v oblasti výstavby a oprav pozemních komunikací. Představuje výsledky výzkumného projektu 5. rámcového programu EU zaměřeného na podporu recyklačních technologií při opravách vozovek a využití průmyslových odpadů při stavbě a opravách pozemních komunikací.

2 ISBN

3 Obsah Slovo úvodem... 5 Několik informací o projektu SAMARIS... 6 Recyklace a využití odpadních materiálů v EU při stavbě a údržbě PK... 8 Recyklované stavební a demoliční odpady produkce a perspektivy Využití recyklátů ze stavebně demoličních odpadů ve stavbě PK Užití popelů ze spalovan komunálních odpadů při stavbě PK Využití hlušin ve stavbě pozemních komunikací Využití vysokopecní strusky v PK Využití ocelárenské strusky v PK Využití elektrárenských popílků v PK Využití ojetých pneumatik ve stavbě PK Odpadní sklo a jeho možné užití při stavbě PK Vlastnosti recyklovaných směsí z asfaltových vozovek

4 4

5 SLOVO ÚVODEM V současné době se v souvislosti se setrvalým rozvojem lidské společnosti často hovoří o omezování čerpání přírodních zdrojů, o recyklaci a používání odpadních hmot. Silniční stavitelství je obor činnosti zacházející s vysokými objemy používaných hmot, s jejich těžením, přemisťováním a ukládáním. V případě budování pozemních komunikací je snahou zabudovat různé materiály, které nemají jiné užití a vyskytují se ve velkých objemech. Při údržbě a opravě pozemních komunikací je zase všeobecným trendem použít všechny materiály, které již ve vozovce neplní svou funkci. Cílem je zabránit, aby tyto materiály byly považovány za odpad a aby byly opětně použity na místě jejich dřívějšího užívání. Proto se vytvářejí uzavřené cykly koloběhu silničních materiálů. Jedná se o velmi širokou problematiku pro jejíž řešení se vytvářejí mezinárodní kolektivy k prohloubení a rozšíření znalostí a zkušeností. Do jednoho takového mezinárodního pracovního kolektivu se také zapojili pracovníci Ústavu pozemních komunikací fakulty stavební v Brně. V 5. rámcovém programu byl řešen výzkumný projekt EU SAMARIS (Sustainable and Advanced MAterials for Road InfraStructure, volně přeloženo Nové a opakovaně užívané materiály pro dopravní infrastrukturu), jehož cílem bylo popsat a rozvinout technologie umožňující prodlužování životnosti silničních konstrukcí a využití materiálů dříve zabudovaných nebo neužívaných. Část řešení byla zaměřena na užívané odpadní materiály a jejím výstupem bylo získání informací o recyklaci silničním materiálů a užívání průmyslových odpadních materiálů v silničním stavitelství. Byly shromážděny informace jak z vyspělých zemí, tak ze zemí střední a východní Evropy. Informace se týkaly zákonů a předpisů, řešení škodlivosti materiálů z hlediska životního prostředí a technologií zpracování. Následně se pak zpracovaly technické přehledy, které mají podpořit rozšíření užívání odpadních materiálů zejména pak v CEE zemích. Materiály z projektu SAMARIS budou cenným zdrojem informací a inspirací pro řešení problematiky využívání odpadů. Prvním krokem k rozšíření užívání odpadů je sdělení široké technické veřejnosti, že recyklace a užívání odpadních materiálů je dynamicky se rozvíjející proces a jakkoliv jsou některé příležitosti pro jejich uplatnění omezovány, obcházeny a zpochybňovány, nakonec bude proces úspěšný. Jan Kudrna, garant semináře 5

6 NĚKOLIK INFORMACÍ O PROJEKTU SAMARIS Jan Kudrna 1 Řešení výzkumného projektu bylo součástí 5. rámcového programu EU GROWTH (Setrvalý konkurenceschopný růst) a jeho části týkající se rozvoje a údržby infrastruktury a konkrétně materiálů. Koordinátorem projektu SAMARIS byl DRI (Dánský silniční ústav). Na řešení se podílelo celkem 22 pracovišť ze 17 států EU a USA. Celkové náklady na projekt byly 4,6 mil. EUR, z toho příspěvek EU činil 2,3 mil. EUR. Řešení bylo započato v roce 2003 a ukončeno v březnu Obsahovalo dva základní cíle týkající se rozvoje dopravní infrastruktury: - Vývoj nových hmot pro opravu betonových konstrukcí (mostů, tunelů apod.), tato část řešení se nazývala Structural stream a řešení koordinoval ZAG (Slovinsko). - Použití nových materiálů a odpadů ve stavbách a opravách dopravní infrastruktury. Tato část řešení se nazývala Pavement stream a koordinovala ji LCPC (Francie). Naše pracoviště patřilo do skupiny malých řešitelů. Pracovníci Ústavu pozemních komunikací se účastnili řešení v rámci týmů Pavement stream. Přesto byla zajištěna základní informovanost všech účastníků řešení o celém projektu. Úkolem pracoviště bylo zpracovat přehledy o produkovaných odpadech a jejich využití. Bylo pracovištěm zodpovědným za studii s hodnocením stavu využití materiálů z vozovek a průmyslových odpadů v zemích střední a východní Evropy a spolupracovalo na přehledech o celkovém využití odpadů. V průběhu řešení se pracoviště dodatečně stalo zodpo-vědným zpracovatelem některých přehledů o využití odpadů. Důležité bylo také řešení dalších týmů, které se zabývaly hodnocením alternativ-ních materiálů, posuzováním bezpečnosti a ekologické nezávadnosti a také hodnocením trvalých deformací netuhých vozovek. Výstupy (Deliverables) z řešení projektu SAMARIS, které byly použity v tomto sborníku, jsou následující: - D4 (2003). Report on existing specific national regulations applied to material recycling. (Zpráva o stávajících specifických národních předpisech platných pro recyklaci materiálu). - D5 (2005). Literature review of recycling of by-products in road construction in Europe (Přehled literatury o recyklaci druhotných surovin v silničním stavitelství v Evropě). 1 Jan Kudrna, doc. Ing., CSc., VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací, 6

7 - D7 (2004). State of the art for test methods to detect hazardous components in road materials for recycling (Současný stav v oblasti zkušebních metod pro zjištění nebezpečných složek v silničních materiálech určených k recyklaci). - D9 (2004). Critical analysis of documents from Europe and United States with special reference to assessment of alternative materials (Kritická analýza dokumentů z Evropy a USA se zvláštním odkazem na posuzování alternativních materiálů). - D12 (2004). Report recommendations for mixing plants for recycling works characterization, elaboration plants, uses in road construction of by products (Doporučení pro recyklační zařízení - charakteristiky, zařízení, užití druhotných materiálů v silničním stavitelství). - D15 (2004). State of the art on the use of road and other industry byproducts in road construction and rehabilitation in the Central and East European countries (Současný stav užití silničních odpadních materiálů a materiálů z průmyslových odvětví při výstavbě a opravě vozovek v zemích střední a východní Evropy). - D16 (2005). Methodology for assessing alternative materials for road construction (Metodologie pro posuzování alternativních materiálů pro výstavbu vozovek). - D23 Report on test methods for detection of hazardous components in road by-products (Zpráva o zkušebních metodách určených pro zjišťování nebezpečných složek v silničních odpadních materiálech) - D24 (2005). Environmental annexes to road product standards (Environmentální přílohy k normám pro silniční výrobky). - D29 (2005). Guide on techniques for recycling in pavement (Návod k použití technik pro užítí odpadů do vozovky). Řešení, které nesouvisí s problematikou semináře, má kromě jiného tyto zajímavé výstupy: - D20 (2005) Report on test methods for reaction to fire of pavement materials (Zpráva o zkušebních metodách pro zjištění reakce silničních materiálů na oheň). D28 (2005) Development and validation of methods for rutting of bituminous bound materials in flexible pavements (Vývoj a ověření metod pro zjišťování vyjetých kolejí v asfaltem stmelených materiálech netuhých vozovek). Do projektu SAMARIS nebyli zapojeni jen řešitelé, jednání se účastnili i koneční uživatelé tohoto řešení, jimiž jsou silniční správy jednotlivých zemí EU. Na jednání byli pravidelně zváni i zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR. 7

8 RECYKLACE A VYUŽITÍ ODPADNÍCH MATERIÁLŮ V EU PŘI STAVBĚ A ÚDRŽBĚ PK Jan Kudrna 1 Úvod Pro stavbu a opravy vozovek se vždy používaly a používají místní materiály, mezi které patří také materiály odpadní, a to jak průmyslové odpady, tak odpady z bouraných stavebních konstrukcí. Nakládání s odpady je sofistikovaná činnost a ve vyspělých státech je podporována různými pobídkami a výzkumnými projekty. Již v úvodním slově zmíněný výzkumný projekt 5. rámcového programu EU SAMARIS patří mezi tyto pobídky. Část řešení zaměřená na opakovaně užívané materiály měla za cíl získat informace o recyklaci a užívání odpadních materiálů v silničním stavitelství. Byly získány informace jak z vyspělých zemí, tak ze zemí střední a východní Evropy (dále země CEE). Informace se týkaly zákonů a předpisů, řešení škodlivosti materiálů a technologií zpracování. Následně se pak zpracovaly technické přehledy, které mají podpořit rozšíření užívání odpadních materiálů zejména pak v zemích CEE. Materiály z projektu SAMARIS budou cenným zdrojem informací a inspirací pro řešení problematiky budoucího využívání recyklací a odpadních materiálů. Přehled odpadních materiálů Základní materiály byly rozděleny na materiály podle původu v následujícím členění: Materiály získané z: - asfaltových vrstev vozovek, - cementobetonových vozovek, - podkladních vrstev, - všech vrstev vozovky (směs materiálů). Průmyslové odpady: - vysokopecní struska, - granulovaná vysokopecní struska, - ocelárenská struska, - struska z neželezných kovů, Jan Kudrna, doc. Ing., CSc., VUT v Brně, FAST, Ústav pozemních komunikací 8

9 - slévárenský písek, - popílek, - ložový popel z topenišť elektráren, - uhelná hlušina, - ložový popel ze spaloven komunálních odpadů, - použité pneumatiky, - odpadní sklo a - materiály ze stavebních demolic. Získání informací o využití odpadních materiálů K popisu využití materiálů v zemích EU byly použity dotazníky, jejichž cílem bylo získat podrobný popisu stavu využití odpadních materiálů v jednotlivých zemích. Bylo konstatováno, že přestože platí evropská legislativa v některých přístupech k hodnocení a užití se jednotlivé země liší. Pro země CEE byl použit dotazník, který je v podstatě totožný s dotazníkem použitým ve studii zemí OECD v roce Z odpovědí národních zpravodajů se sestavily přehledy technologií, jejich využití v jednotlivých zemích, stav legislativy a podpora věnovaná využívání odpadních materiálů. Na základě přehledů se zpracovala závěrečná doporučení. Země CEE zahrnuté do sledování Odpovědi na dotazník byly získány z podkladů z následujících zemí CEE: 1. Bělorusko (BY), 6. Rumunsko (RO), 2. Bulharsko (BG), 7. Rusko (RUS), 3. Česká republika (CZ), 8. Slovensko (SK), 4. Maďarsko (H), 9. Slovinsko (SLO), 5. Polsko (PL), 10. Ukrajina (UA). Využití materiálů z vozovek V následující tabulce 1 jsou uvedena množství recyklovaných materiálů z vozovek v jednotlivých zemích CEE. Jsou rozděleny podle původu materiálů na recykláty z asfaltových směsí, recykláty z cementobetonových krytů a recykláty z podkladních vrstev (nestmelených vrstev, cementem stmelených vrstev včetně části vrstev asfaltových). Použití těchto recyklátů je procentuální podle technologie využití, a to buď po dovezení materiálu k centrální přípravě (obalovně, betonárně, míchačce), nebo na místě, případně s odloženým zpracování na skládku případně jiné 9

10 uložení mimo pozemní komunikaci. Přehled dobře dokumentuje stav recyklace vozovek v jednotlivých zemích. Přestože objemy recyklovaných materiálů jsou v jednotlivých zemích CEE různé, prakticky ve všech zemích jsou recyklační technologie známé. V některých zemích se používají jen některé technologie nebo jsou tyto technologie málo rozvinuté. Slibně se vyvíjí recyklace podkladních vrstev pomocí různých pojiv, jako je cement v kombinaci s asfaltovou emulzí nebo pěnou nebo směsná pojiva na bázi cementu a přísad. Z dalších odpovědí vyplynulo, že jen málo zemí CEE má zpracovány předpisy pro využití recyklovaných materiálů zahrnující již vlastní zkušenost se zpracováním. Obvykle jsou přejímány technologie ze zahraničí prostřednictvím zahraničních firem, ale správci silnic nejsou dobře informováni o technologiích, přínosech a životnostech. Z řešení této části projektu vyplynulo doporučení věnovat v zemích CEE zvláštní pozornost odolnosti materiálů proti účinkům mrazu, zvýšení únosnosti a odolnosti proti mrazovým trhlinám. Předpokladem úspěšného řešení je realizace výzkumných prací a dlouhodobé sledování recyklačních technologií. Tabulka 1 Recyklované materiály z vozovek v různých zemích (rok 2002 nebo 2003) Recyklace Použití BY BG CZ H PL RO RUS SK SLO UA Recyklace asfaltových vozovek (RAP) Recyklace betonových vozovek (RCP) Recyklace podklad. Vrstev Dostupné množství ročně (kt) Rec. v obalovně (%) Rec. na místě (%) Skládka a použití (%) Skládkování (%) Dostupné množství ročně (kt) Rec. v betonárně (%) Recykl. na místě (%) Skládka a použití (%) Skládkování (%) Dostupné množství ročně (kt) Rec. v míchačce (%) Recykl. na místě (%) Skládka a použití (%) Skládkování (%) Pokud si blíže prohlédneme tabulku 1, zjistíme, že spotřeba asfaltového 10

11 recyklátu je bez ohledu na velikost ČR výrazně nejvyšší v zemích CEE. Využití cementobetonových krytů ve vozovkách jak metodou vybourání a použití drceného betonu jako kameniva, nebo po úpravě krytu (obvykle segmentací desek breakerem podobným gilotině) a překrytí asfaltovými vrstvami odpovídá ploše cementobetonových vozovek a množství zpracovaného betonu odpovídá jen rozsahu rekonstrukce dálničních vozovek; v tabulce je uvedené průměrné množství z uvedených roků. Pro recyklační technologie podkladních vrstev nebyl v projektu SAMARIS zpracováván žádný technický přehled nebo doporučení. Témata zpracovávala Světová silniční asociace (PIARC) a jiné projekty EU (např. SCORE, kterého se zúčastnilo SSŽ, s nímž naše pracoviště také spolupracovalo). Ve snaze věnovat se problematice recyklace a užití odpadů je do tohoto sborníku zahrnut příspěvek o recyklaci asfaltových směsí a podkladních vrstev vozovky vycházející z dlouhodobých prací Ústavu v rámci diplomových a doktorských prací a projektu CIDEAS (Centum pro integrované navrhování progresivních stavebních konstrukcí). Využití průmyslových odpadů Všem uvedeným průmyslovým odpadům budou ve sborníku věnovány samostatné příspěvky. Z odpovědí na otázky v dotazníku a z diskuze s odborníky z výše uvedených zemích byly zjištěny následující zkušenosti: - Hlavním problémem použití odpadů je ohrožení životního prostředí v důsledku vyluhování zdraví škodlivých látek a obsahu kovů. Musí být zkoušen vodní výluh před použitím materiálů a některé z odpadů nemohou být použity přinejmenším ve spodní vrstvě vozovky, kde může dojít ke kontaktu s povrchovou nebo podpovrchovou vodou. - Strusky, uhelné hlušiny a odpady ze zpracování kameniv se běžně používají v lokalitách jejich výskytu. Použití starých hald uhelných hlušin do dálničních nebo železničních staveb je někdy omezováno, neboť haldy již nyní tvoří přírodní scenerie s výskytem vzácných rostlin nebo živočichů. - Produkce popílku, popele z elektráren nebo spaloven je stále několikanásobně vyšší než jejich využití. Materiály se obvykle používají do zemních těles a na terénní úpravy. - Slévárenský písek je doposud recyklován ve slévárnách. V Polsku a na Ukrajině ho omezeně používají v zemních pracích, podkladech i v asfaltových vrstvách. - Použité pneumatiky jsou obvykle skladovány a spalovány v cementárenských pecích. Použití v zemních tělesech, v opatřeních 11

12 proti hluku a vibracím a použití na sportovištích je v začátcích. V Česku a Polsku se drcená guma používá v hutněných asfaltových směsích. - Použití odpadního skla v silničním stavitelství se nepředpokládá. - Převážnou většinu zkoušek pro použití průmyslových odpadů tvoří zkoušky empirické a je zapotřebí používat zkoušky funkční modelující použití materiálů v konstrukci dopravních staveb. Zejména je třeba zdůraznit zkoušky účinku mrazu na podkladní vrstvy a podloží vozovky z materiálů obsahujících jemné částice. Podpora recyklace a použití odpadů v zemích CEE Dotazník obsahoval otázky, které popisují legislativní a ekonomické prostředí podporující recyklaci silničních materiálů a použití průmyslových odpadů při stavbě a opravách silnic a dálnic. Na základě odpovědí na otázky dotazníku lze konstatovat: - V zemích CEE již od roku 1975 vlády podporovaly výzkum použití některých odpadních materiálů produkovaných ve velkých množstvích (např. popílek, strusky, uhelné hlušiny apod.) k náhradě přírodních zdrojů. Systém použití odpadů v silničním stavitelství nebyl náležitě kontrolován a některé používané technologie byly v důsledku špatných výsledků a zkušeností opouštěny. Po roce 1990 došlo k prudkému ekonomickému poklesu, výzkumné aktivity byly omezeny a státní výzkumné ústavy zanikly. Obnova výzkumných aktivit v bývalém rozsahu není možná, i když země začleněné do EU zvyšují podporu výzkumu, zvláště oborů přispívajících k setrvalému rozvoji a s přínosem pro životní prostředí. - V současné době existuje mnoho různých důvodů pro recyklaci a použití odpadů; zejména je kladen důraz na vlivy ochrany životního prostředí a existují také technické a ekonomické důvody. - Zodpovědnost za zvýšení recyklace a použití odpadů má vláda. Jsou používány nástroje legislativní, stanovení cílových limitů pro recyklaci materiálů a ovlivňování trhu s vedlejšími produkty. Nicméně v některých zemích vlády vyhlašují podporu recyklačním technologiím, ale bez konkrétních opatření. - V minulosti byly používány restriktivní nebo přímé regulace produkce odpadů a kontroly jejich ukládání. Regulace však nebyly doprováze-ny dalšími opatřeními, která by podporovala třídění, recyklaci a jiné použití druhotných materiálů. - Výzkumné ústavy jsou schopny vyvinout nové technologie a připravit technické podmínky pro používání nových technologií. - V zemích, které jsou již členy EU, je lepší situace, neboť je ovlivněna legislativou EU. Použití recyklace a využití odpadů závisí na 12

13 ekonomických problémech každé země, vývoji trhu a skutečných situacích souvisejících s odpadními materiály. Podpora EU pro využití recyklací a odpadů Recyklace a využití odpadů jsou v zemích EU velmi rozšířené. V zemích, jako je Dánsko, Nizozemsko a Francie, se opětně používají prakticky všechny materiály z vozovek, z demolic stavebních konstrukcí, ze spaloven komunálních odpadů, strusky a další odpady. Vzhledem k technické vyspělosti v zemích západní Evropy a ve světle presentované situace v nových členských zemích EU a státech, které s nimi sousedí, bylo v rámci projektu SAMARIS rozhodnuto připravit technické přehledy možných technologií s využitím odpadních hmot pro stavby a opravy silnic. Technické předpisy mají sloužit správcům a investorům staveb a oprav silnic k informovanosti v dané oblasti. Tyto technické přehledy pak po skončení projektu v dubnu 2006 budou předány všem stanoveným uživatelům, tj. orgánům zodpovědným za silnice a dálnice (u nás ŘSD) nových členských států. Technické přehledy jsou zpracovány pro všechny uvedené průmyslové odpady. Každý technický přehled obsahuje informace v následujícím členění: 1. Původ materiálu je zmíněn zdroj odpadního recyklovatelného materiálu, případně jeho množství v zemích západní Evropy. 2. Recyklace 2.1 Vlastnosti recyklovatelného materiálu jednak vlastnosti fyzikální (velikost částic, objemové hmotnosti, vlhkost a jiné), chemické vlastnosti (složení, obsah škodlivých nebo jinak využitelných látek apod.). 2.2 Proces vedoucí k recyklaci úpravy recyklovatelného materiálu jako jsou drcení, separace škodlivých nebo jinak využitelných materiálů, třídění apod. včetně kontroly jakosti. 2.3 Recyklovaný materiál fyzikální a chemické vlastnosti materiálu pro recyklaci a jeho kontrola jakosti. 3. Použití materiálu k recyklaci jsou popsána veškerá možná použití v silničním stavitelství, postupy pro návrh směsí nebo konstrukcí apod. 4. Vlivy na životní prostředí ve všech etapách výskytu odpadního materiálu, tj. původního materiálu, po jeho úpravě pro použití a po jeho zabudování. 5. Technické předpisy seznam předpisů z jednotlivých zemí. 6. Reference o technologiích seznam dokumentů nebo článků 13

14 z jednotlivých zemí. Závěr Výzkumný projekt SAMARIS ve své jedné části směřoval k vytvoření přehledu o recyklačních technologiích v silničním stavitelství. Z přehledu technologií ve vyspělých zemích bylo získáno mnoho technických podkladů dokladujících, že dochází ke značnému využití všech dostupných materiálů z vozovek i průmyslových odpadů. Z přehledu o využití technologií v zemích střední a východní Evropy vyplynulo, že recyklační technologie nejsou neznámé, ale k jejich využití ve větším měřítku dochází jen v některých zemích. Rozšíření technologií je třeba povzbudit z pozice EU. Byly zpracovány technické přehledy technologií recyklace a využití odpadních materiálů v silničním stavitelství s uvedením světových předpisů a referencí. Přehledy budou předány ústředním správcům silnic nových členských zemí EU pro jejich použití a podporu recyklačních technologií počínaje správci a investory staveb a oprav silnic, projektanty a zhotoviteli těchto prací. Využití recyklace a odpadních materiálů také pomohou evropské normy zaváděné v členských zemích EU. Odpadní materiály, které splňují technické parametry požadované pro silniční materiály, bude možné při splnění ochrany životního prostředí použít bez speciálních předpisů. Provedené studie prokázaly, že každý vedlejší produkt je vhodný, pokud jeho vlastnosti umožní jeho využití v zabudované konstrukci. Soustava evropských norem pak tyto zkoušky zavádí. Rozšíření nových technologií napomůže intenzivnějšímu přenosu (transferu) technologií pomocí seminářů a přednášek, které přinesou běžný přehled o vhodných materiálech pro recyklace a použití v silničním stavitelství. Přednášky a semináře je třeba zaměřit na všechny strany, kterých se problematika týká, tj. na silniční správce a investory, stavební firmy a průmyslová odvětví produkující použitelné odpady. Následovat by měly semináře, které se soustředí na využití jedné technologie nebo jednoho vedlejšího produktu s podrobným zpracováním problematiky. Rozšíření technologie napomohou studijní stáže techniků, budování pokusných úseků případně s použitím finančních prostředků z EU. I když se nové členské země EU budou snažit využít doporučené předpisy a reference k využití recyklací a odpadních materiálů v silničním stavitelství, je nutno upozornit, že odlišný původ některých odpadních hmot, velké změny teplot v průběhu dne a roku a účinky vody a mrazu podstatně ovlivňují chování konstrukcí. Jestliže použité zkoušky materiálů 14

15 zabudovávaných do konstrukce nebudou modelovat podmínky jejich namáhání a vlastnosti nebudou založeny na funkčních (performance) charakteristikách, mohou se projevit problémy s životností konstrukcí. Proto je ve studii hodnotící stav v zemích CEE uvedena potřeba dlouhodobého hodnocení některých technologií. Pokud v rámci výzkumných projektů EU se bude vyvíjet nová technologie, bude velmi užitečné zahrnout do výzkumného projektu také výzkumné organizace ze zemí CEE. Takto je možno vyvinout a stanovit mnohem universálnější technologie recyklace a užití odpadních hmot v silničním stavitelství. Přínos rozšíření technologií recyklace a užití průmyslových odpadů v silničním stavitelství bude patrný u všech zúčastněných stran. Konečným výsledkem bude zdravější životní prostředí a setrvalý vývoj sjednocené Evropy. 15

16 RECYKLOVANÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY PRODUKCE A PERSPEKTIVY Miroslav Škopán 1 Úvod Celková produkce odpadů v EU je podle dokumentu ES Strategie prevence a recyklace odpadů, přibližně 1,3 miliardy tun ročně (bez zemědělských odpadů), což na osobu činí přibližně 3,5 tuny (včetně komunálních odpadů, průmyslových odpadů apod.). Podle informací publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA European Environmental Agency) se celková produkce odpadů v EU skládá z pěti hlavních toků, z nichž stavební a demoliční odpady (dále SDO) se na produkci podílejí 22 % až 25 % a je mu věnována náležitá pozornost. Recyklace stavebních a demoličních odpadů se stala v uplynulém desetiletí nedílnou součástí procesu nejen demolice, ale i stavby. Recykláty ze stavebních a demoličních odpadů nacházejí zejména uplatnění jako zásypové materiály nejrůznějších inženýrských sítí a také jako materiál pro stavbu komunikací. V uplynulých letech bylo využito např. při stavbě koridorů více než 2 miliony tun recyklovaného kameniva ze železničního lože. Také při stavbě a rekonstrukci silniční a dálniční sítě představují recykláty ze stavebních odpadů nezastupitelné místo. Analýza nakládání se SDO a produkce recyklátů v ČR Objemy produkce recyklátů vyrobených ze stavebních a demoličních odpadů je velmi obtížné přesněji stanovit. Jeden z rozhodujících důvodů lze spatřovat pravděpodobně v tom, že oficiální Informační databáze odpadového hospodářství (ISOH), vedená z pověření Ministerstva životního prostředí Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, nemůže obsahovat všechna data. Je to způsobeno kromě jiného i tím, že evidované údaje o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi v oblasti recyklace SDO jsou pro produkci recyklátů z nich vyrobených pouze jedním ze vstupujících materiálových proudů do této činnosti (neboť neevidují recyklaci stavebních materiálů, které nespadají do režimu nakládání s odpady jejich vlastník je po recyklaci opět sám využije). Jedná se zejména o výrobu recyklátů v místě demolice či stavby, pokud tyto nemění svého majitele (recyklační firma zde působí jako jistá forma služby), a proto materiál vstupující do procesu recyklace Miroslav Škopán, doc. Ing., CSc., VUT v Brně, Fakulta strojní, president Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů, 16

17 nelze chápat jako odpad, naplňující definici zákona o odpadech 185/2001 Sb. 3, odst. 1. Takto recyklované inertní minerální odpady ani produkty z nich vyrobené zpravidla neprocházejí databází ISOH. Přitom se jedná o významné produkované objemy. Proto provádí ARSM od roku 1999 pravidelný podrobný průzkum o produkci u jednotlivých výrobců recyklátů v ČR. Produkce z období 2001 až 2004 je uvedeno v tabulce 1. Tabulka 1 Charakteristika zpracovaných stavebních odpadů v recyklačních linkách (udávaná množství jsou v tisících tunách za uvedený rok) Druh recyklovaného odpadu Rok Cihelná suť 990,0 1408,9 1391,6 1664,3 Betonová suť 614,8 1013,9 1254,6 994,0 Asfaltové směsi bez dehtu 323,9 475,2 516,4 514,2 Směsný stavební odpad 3,9 0,6 59,0 130,6 Kamenivo 513,3 464,2 913,4 718,5 Výkopové zeminy 275,7 339,4 452,1 432,3 Ostatní 417,5 300,7 261,4 309,1 Celkem 3139,0 4002,6 4848,5 4770,5 Z toho minerální suť (cih. suť + betonová suť + asfalty + směs. st. odpad) Celkem zeminy a recyklované kamenivo Rec. dalších odpadů (struska a uhelná hlušina) celk. Celková produkce minerální sutě dle databáze ISOH ( ) Celková produkce minerální sutě dle odhadu ARSM ( ) 1932,5 2898,3 3221,6 3303,1 789,0 803,6 1365,5 1150,8 417,5 300,7 261,4 309,1 1739,0 2295,4 3189, až až až 5500 Zdroj Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR není údaj 5000 až 5500 Jak je z uvedené tabulky patrné, je skutečná celková produkce recyklátů 17

18 z inertních minerálních materiálů paradoxně vyšší, než množství v daném časovém období produkované. Tento rozdíl je variabilní, ale obecně lze konstatovat, že od roku 2002 se začal snižovat, což ukazuje na zpřesňování údajů v databázi ISOH a dále zlepšený systém sledování toků stavebních a demoličních odpadů včetně nakládání s nimi. Při posledním šetření v roce 2005 (za rok 2004) bylo zjištěno, že 34 rozhodujících firem, které skutečně vlastními silami recyklují stavební odpady, provozuje celkem 61 drtičů s maximální výkonností 25 t/h až 160 t/h a cca 65 třídičů (zařízení s menší výrobní kapacitou nejsou do šetření zahrnuta). Celková roční kapacita všech recyklačních linek v ČR je ca tun, tj. přibližně o 30% vyšší, než je produkce recyklátů z SDO. Aby recyklační firmy udržely efektivitu svých provozů na dostatečné výši (tzn. co nejvyšší využití zařízení), realizují vytěžování mobilních drtičů a třídičů i při zakázkovém drcení kameniva v lomech, resp. třídění štěrkopísků v pískovnách. Hodnoty objemů produkovaných recyklátů uváděné v tabulce 1 je nutno považovat za hodnoty přibližné, neboť jsou získány na základě údajů firem, které nelze nijak dále ověřit. Skutečné hodnoty mohou přitom kolísat oběma směry od hodnot získaných. I přes tyto skutečnosti lze považovat údaje o množstvích recyklovaných stavebních sutí a jejich struktuře za dostatečně reprezentativní a případné odchylky od skutečnosti budou s největší pravděpodobností dosahovat statisticky nevýznamných hodnot. Na základě šetření provedených v roce 2005 (vztažených k produkci zmíněných firem v roce 2004) lze jednoznačně konstatovat, že v přehledu jsou uvedeny všechny rozhodující recyklační firmy působící v ČR a zjištěné objemy recyklovaných SDO za roky 2002 až 2004 obsahují minimálně 95 % až 97% celkové produkce této komodity v ČR. Hodnoty udávané tabulce 1 potvrzují růstový trend v recyklaci SDO do roku V roce 2004 lze pozorovat stagnaci (a dle předběžných šetření v roce 2005 dokonce výraznější pokles), jejíž příčinu v roce 2004 lze spatřovat zejména v absenci jednotného systému prokazování vlastností recyklátů z SDO jako nestanoveného výrobku podle zákona 22/1997 Sb. Za další příčinu však lze považovat také masivní tlak některých producentů stavebního kamene na investory i dodavatele staveb směrem k využívání výhradně přírodního kameniva a štěrkopísků. Tuto smutnou skutečnost lze doložit kromě jiného i značným nárůstem produkce této komodity, evidovaným Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jedná se bohužel o zcela opačný trend, než je v okolních evropských státech. 18

19 Možnosti posuzování vlastností recyklátů ze SDO podle platné legislativy ČR V České republice na rozdíl od některých zemí Evropské unie dosud neexistují technické normy s obecnou platností pro jakost recyklátů, s výjimkou několika norem pro inženýrské stavby, výrobu malt a betonů a kameniva pro kolejové lože - ČSN EN Kamenivo do betonu - ČSN EN Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch - ČSN EN Pórovité kamenivo Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty. - ČSN EN Pórovité kamenivo Část 2: Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro stmelené a nestmelené aplikace - ČSN EN Kamenivo pro malty - ČSN EN Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace - ČSN EN Kamenivo pro kolejové lože. Tyto normy určují obecně vlastnosti kameniva, získaného úpravou přírodního, umělého nebo recyklovaného materiálu pro stanovený účel použití. Další možnost pro využití recyklátů poskytují také Technické podmínky TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, které byly vydány Ministerstvem dopravy ČR v roce V tomto předpisu se hovoří výslovně o recyklátech ze SDO, ale musí splňovat i když nenáročné stavebně-technické vlastnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovek stejné jako u přírodních materiálů. Veškeré výše uvedené normy a technické podmínky tedy umožňují použití recyklátů za podmínek shodných s podmínkami pro přírodní suroviny. Častý problém ale spočívá ve skutečnosti, že v některých vlastnostech je u recyklátů velmi obtížné splnění některých kritérií, stanovených pro kamenivo. Především se jedná o nasákavost, kde zejména v případech recyklátů ze zdiva (tzv. cihelný recyklát se zbytky maltovin) je dosažení požadovaných hranic většinou nereálné. Přitom se však v řadě možných aplikací nejedná o žádný zásadní problém, který by snižoval výslednou kvalitu stavby (např. při využití těchto recyklátů jako zásypového materiálu většiny inženýrských sítí). Obdobně lze tento materiál výhodně použít např. pro povrchy cest a lesních komunikací, kde svými vlastnostmi dokonce v řadě parametrů předčí přírodní materiály. Takto vystavěné komunikace již slouží řadu let např. v lesích v okolí Brna, neplánovaně po 19

20 nich dokonce jezdí i těžká lesní technika a komunikace nedoznaly za dobu své existence zásadnější poškození. Protože recykláty vyrobené ze zdiva, betonů, asfaltů či recyklované kamenivo z podloží komunikací mají své specifické vlastnosti, které lze při řadě staveb s výhodou využívat (např. vynikající zhutnitelnost), bylo by tedy spíše výhodné (a logické) vytvoření samostatného obecně závazného systému posuzování jejich kvality. Jedná se o průběžné sledování jak jejich chemických vlastností podle vyhlášky 294/2005 Sb., tak také stavebně technických vlastností (zejména však zrnitost, obsah cizorodých částic, obsah prachových podílů, pevnost zrn v tlaku, nasákavost). Pokud bude systém posuzování kvality recyklátů pomocí obecně závazných norem a předpisů vytvořen, bude to mít zásadní pozitivní vliv na jejich uplatňování ve stavební výrobě. Lze oprávněně předpokládat, že recykláty se zaručenou kvalitou vyhovující závazným technickým předpisům se plně vyrovnají přírodním nerostným surovinám a budou přitom cenově dostupnější. Pozitivní zkušenosti z řady okolních zemí s rozvinutou recyklací (např. Anglie, Belgie, Francie, Nizozemsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko) to ostatně potvrzují. Mezinárodní spolupráce v oblasti využívání recyklátů ve stavebnictví V řadě výše vyjmenovaných evropských zemí s rozvinutým systémem recyklace je situace v systému řízení jakosti recyklátů poněkud optimističtější než v ČR. Je to dáno jak tradicí recyklace a obecným ekologickým povědomím, tak zejména existencí národních sdružení pro řízení jakosti recyklátů ze stavebních odpadů, které mají oporu své činnosti v legislativě. V SRN existuje např. Bundesgütegemeinschaft Recycling- Baustoffe e.v. (BGRB) a v Rakousku Österreichischer Güteschutzverband Recycling-Baustoffe e.v. (ÖGSV). Na základě dlouhodobé úzké spolupráce těchto národních svazů se ukázalo v posledním období jako výhodné vytvoření obdobné instituce s celoevropskou působností. Na základě prvotní iniciativy dvou výše jmenovaných sdružení bylo dne 31. ledna 2006 v Berlíně založeno Evropské sdružení jakosti pro recyklaci. (European Quality Association for Recycling e.v. ve zkratce EQAR e.v.), které spojuje jednotlivá národní sdružení a asociace, zabývající se problematikou jakosti recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů. Jeho cílem je především tvorba jednotného evropského systému řízení jakosti recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů, podle kterých budou tyto produkty posuzovány jako výrobky se zaručenou jakostí. Sídlo EQAR e.v., sdružující cca 200 recyklačních firem ze sedmi evropských států, zastupovaných svými národními svazy (Francie, 20

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů)

Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Šance a rizika recyklace stavebních a demoličních odpadů (systémy řízení kvality výstupních produktů) Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Šance nebo

Více

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu Recyklace stavebního odpadu Stavební odpad Stavební odpad, který vzniká při budování staveb nebo při jejich demolicích, představuje významný podíl lidské společnosti. Recyklace se stává novým environmentálním

Více

Osvědčení o vlastnostech výrobků zkoušení recyklátů

Osvědčení o vlastnostech výrobků zkoušení recyklátů Osvědčení o vlastnostech výrobků zkoušení recyklátů Úvod do problematiky Jana Klosová Recyklací stavebních a demoličních odpadů se začíná zabývat stále více firem. Je znát, že za poslední roky došlo k

Více

AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015

AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015 AKCE: Přednáška Stavební a demoliční odpad doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., dne 18. 3. 2015 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Ing. Jan Zajíček 19.5.2015 Úvod Při stavbě vozovek stále přetrvávají problémy, které nepřispívají k jejich kvalitě, nebo přinášejí zbytečné komplikace. Příčinou

Více

Předpisy SJ PK, nové technologie, předcházení vzniku odpadů při výstavbě a rekonstrukcích silnic Ing. Petr Svoboda

Předpisy SJ PK, nové technologie, předcházení vzniku odpadů při výstavbě a rekonstrukcích silnic Ing. Petr Svoboda Předpisy SJ PK, nové technologie, předcházení vzniku odpadů při výstavbě a rekonstrukcích silnic Ing. Petr Svoboda 24. 11. 2015, České Budějovice Předpisy SJ PK Struktura SJ-PK SFDI Odbor pozemních komunikací

Více

Nestmelené a stmelené směsi

Nestmelené a stmelené směsi Nestmelené a stmelené směsi do podkladních vrstev pozemních komunikací Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací stehlik.d@fce.vutbr.cz Aplikace evropských

Více

Možnosti efektivního využití drobného kameniva a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek Ing. Jan Zajíček

Možnosti efektivního využití drobného kameniva a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek Ing. Jan Zajíček Možnosti efektivního využití drobného kameniva a těženého kameniva v podkladních vrstvách vozovek Ing. Jan Zajíček 22.11.2016 Úvod Podkladní vrstvy se obvykle provádějí buď nestmelené podle ČSN 73 6126-1

Více

STRATEGIE V DALŠÍM ROZVOJI RECYKLACE V INTENCÍCH REALIZAČNÍHO PROGRAMU ČR PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

STRATEGIE V DALŠÍM ROZVOJI RECYKLACE V INTENCÍCH REALIZAČNÍHO PROGRAMU ČR PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY STRATEGIE V DALŠÍM ROZVOJI RECYKLACE V INTENCÍCH REALIZAČNÍHO PROGRAMU ČR PRO STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY DEVELOPMENT STRATEGY OF BUILDING AND DEMOLITION WASTE RECYCLING ACCORDING TO IMPLEMENTATION PLAN

Více

R E C Y C L I N G 2017

R E C Y C L I N G 2017 ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČESKÉ REPUBLICE ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČR řádný člen mezinárodního svazu recyklace EQAR - European Quality Association

Více

Norma EN Revize v roce 2016 Ing. Petr Svoboda

Norma EN Revize v roce 2016 Ing. Petr Svoboda Norma EN 13242 Revize v roce 2016 Ing. Petr Svoboda 22. 11. 2016 Zavádění normy v roce 2004 a 2013 První generace normy byla zavedena v roce 2004. Revize této normy byla společně s dalšími normami vydána

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

Vedlejší energetické produkty a jejich využití

Vedlejší energetické produkty a jejich využití Vedlejší energetické produkty a jejich využití Ing. Pavel Sokol Praha prosinec 2012 Energetické produkty (VEP) Produkty vznikající při spalování tuhých paliv nebo během procesu čištění spalin - výroba

Více

Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D.

Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. Shrnutí poznatků z konference AV 13 Ing. Petr Mondschein, Ph.D. 27.11.2013, České Budějovice TRENDY v AV Trendy v asfaltových technologiích AV 11 Nízkoteplotní směsi Protihlukové úpravy Zvyšování životnosti

Více

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1

1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 1996D0603 CS 12.06.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. října 1996, kterým se stanoví

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa 1. Identifikační údaje... 2 1.1. Stavba... 2 2. Úvod... 3 2.1. Stručný popis stavby... 3 2.2. Povinnosti původce odpadu... 3 2.3. Použitá literatura... 3 3. Odpady z výstavby... 4 3.1. Předpokládané odpady

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

Směsi stmelené hydraulickými pojivy

Směsi stmelené hydraulickými pojivy Směsi stmelené hydraulickými pojivy Silniční stavby 2 Stmelené směsi hydraulickými pojivy Zeminy Kamenivo Požadavky na zeminy Nejsou specifikovány v normě jako u kameniva 95 % velikosti zrn pod 63 mm (u

Více

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík

Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík Návrh a posouzení směsí recyklátů a vedlejších energetických produktů upravených pojivy Dušan Stehlík 15.11.2016 STAVBA FULL-SCALE MODELU A JEHO VYUŽITÍ PŘI SIMULACI UŽITNÉHO CHOVÁNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.15 2004 Pórovité kamenivo - Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty ČSN EN 13055-1 72 1505 Duben Lightweight aggregates - Part 1: Lightweight aggregates

Více

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Ing. Marie Birnbaumová Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚKKS, oddělení zkušebnictví Moderní trendy v betonu II. Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013 Obsah

Více

Řešení podpory využití vedlejších produktů a neodpadů v sektoru stavebnictví v rámci plnění úkolů stanovených UV 564/2015

Řešení podpory využití vedlejších produktů a neodpadů v sektoru stavebnictví v rámci plnění úkolů stanovených UV 564/2015 Výstupy z jednání ke stanovení kvót pro druhotné suroviny ve stavebnictví, konané dne 17.10.2016 Řešení podpory využití vedlejších produktů a neodpadů v sektoru stavebnictví v rámci plnění úkolů stanovených

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus. Kamenivo Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 2 3 Přehled nových předmětových norem (ČSN EN) 4 Nová

Více

Sada 3 Inženýrské stavby

Sada 3 Inženýrské stavby S třední škola stavební Jihlava Sada 3 Inženýrské stavby 06. Konstrukce a stavba vozovek Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Popílky a s popílkem pro konstrukční vrstvy vozovek a pro násypy

Více

VYUŽÍVÁNÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ MOŽNÁ RIZIKA A PREVENCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA

VYUŽÍVÁNÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ MOŽNÁ RIZIKA A PREVENCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA VYUŽÍVÁNÍ STAVEBNÍCH ODPADŮ MOŽNÁ RIZIKA A PREVENCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PRAHA MUDr. M. Zimová, CSc., mzimova@szu.cz Využívání odpadů je prioritní povinnost všech producentů odpadů daná hierarchií nakládání

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

Recykláty ze stavebních materiálů jako alternativa k přírodnímu kamenivu

Recykláty ze stavebních materiálů jako alternativa k přírodnímu kamenivu Recykláty ze stavebních materiálů jako alternativa k přírodnímu kamenivu Doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Základní východisko Stavební a demoliční

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

Stavební a demoliční odpady v ČR - HISTORIE

Stavební a demoliční odpady v ČR - HISTORIE Odborný seminář Nakládání se stavebními a demoličními odpady Stavební a demoliční odpady v ČR - HISTORIE Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí 10. června 2008 Praha, Hotel Populus Předmět přednášky

Více

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová

Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot Ing. Renata Beranová Co se možná dozvíte Popis

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 2008 Směsi stmelené hydraulickými pojivy - Specifikace - Část 11: Zeminy upravené vápnem ČSN EN 14227-11 Březen 73 6156 Hydraulically bound mixtures - Specifications

Více

Vedlejší produkt Odpad neodpad. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Vedlejší produkt Odpad neodpad. Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Vedlejší produkt Odpad neodpad Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl Rámcová směrnice o odpadech Rámcová směrnice přináší definované výjimky z odpadového režimu Přeneseno z rozhodnutí ESD v konkrétních případech Do

Více

Generální zpráva Systémy hospodaření s vozovkou Ing. Petr Svoboda

Generální zpráva Systémy hospodaření s vozovkou Ing. Petr Svoboda Generální zpráva Ing. Petr Svoboda 22. 23. 11. 2011, České Budějovice Systémový přístup Jedna z osmi zásad managementu kvality zní: Přístup k rozhodování na základě analýzy skutečností provádění měření

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Recyklace asfaltových směsí na obalovně. 15.5.2013 v Brně

Recyklace asfaltových směsí na obalovně. 15.5.2013 v Brně Recyklace asfaltových směsí na obalovně doc.dr.ing. Michal Varaus 15.5.2013 v Brně Co je smyslem recyklace? Recyklace stavebních materiálů je jedním z důležitých nástrojů pro zachování udržitelného rozvoje

Více

Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů

Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů Cemetobetonové kryty vozovek ze směsných cementů Ing. Aleš Kratochvíl CDV, v.v.i. Trocha historie evropské začátek budování cemetobetonových vozovek na evropském kontinentě se datuje od konce 19. století

Více

POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ ZE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ.

POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ ZE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ. POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBKŮ ZE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ. CONFORMITY ASSESSMENT PRODUCTS FROM BUILDINGS AND WRECKING WASTE. Jméno autora: Karel Krutil Organizace: Zkušebna kamene a kameniva, Hořice,

Více

Doc.Ing. Vlastimil Bílek, CSc. Ulice 9. května č Újezd u Brna

Doc.Ing. Vlastimil Bílek, CSc. Ulice 9. května č Újezd u Brna Doc.Ing. Vlastimil Bílek, CSc. Ulice 9. května č. 781 664 53 Újezd u Brna 7.1.2008 Český normalizační institut Ing. Ludmila Kratochvílová Vedoucí oddělení výstavby Biskupský dvůr 5 110 02 Praha 1 Paní

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

PNOVÉ SKLO REFAGLASS

PNOVÉ SKLO REFAGLASS PNOVÉ SKLO REFAGLASS &'( ) 1*0

Více

Oblasti dle čl. 3 části 1. Zásady MP SJ PK 1), na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje 2) : li/1 projektové práce

Oblasti dle čl. 3 části 1. Zásady MP SJ PK 1), na které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti vztahuje 2) : li/1 projektové práce Akreditovaný certifikační orgán č. 3207 ASMcert, s.r.o., Olomouc, Holice, Krokova 563/12, PSČ 783 71 IČ: 278 02 523 Poř. číslo 1 Identifikační údaje certifikovaného subjektu/subjektu s ověřenou způsobilostí:

Více

Demolition Waste to Concrete Brick Mixture

Demolition Waste to Concrete Brick Mixture Demolition Waste to Concrete Brick Mixture Nejlevnější stavební materiál na světě šetrný k životnímu prostředí Vyřešení celosvětového problému s inertním stavebně demoličním odpadem Představení a shrnutí

Více

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY IVC Nošovice sportoviště II. etapa DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 8 / 13 TECHNICKÁ

Více

Provedl: Kolektiv pracovníků společnosti NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o.. pod vedením Petra Neuvirta

Provedl: Kolektiv pracovníků společnosti NIEVELT-Labor Praha, spol. s r.o.. pod vedením Petra Neuvirta Příloha S1 Název akce: Sledování stavu vozovek dálnice D1 a silnice I/3 opravených technologií segmentace původního cementobetonového krytu s následným překrytím asfaltovými vrstvami Lokalizace: Dálnice

Více

Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb

Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb Iveta Střelcová Jakub Hoskovec Pro zpracování individuální kalkulace byl vybrán kilometrový úsek na silnici II/101 mezi obcemi Zlatníky-Hodkovice a Jesenice.

Více

Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu

Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu Využití cihelného recyklátu k výrobě vláknobetonu Jaroslav Výborný, Jan Vodička, Hana Hanzlová Summary: The main objective in this project is Waste utilization, recycled material in the building industry,

Více

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce,

a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, E. Zásady organizace bouracích prací 1. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při předání

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Prioritní strategie EU pro nakládání s odpady Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář Ekomonitor Praha, 9. 11. 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU pro odpadové

Více

UNIVERZITA PARDUBICE RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ

UNIVERZITA PARDUBICE RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STRANA č. - 1 - UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA RECYKLACE STAVEBNÍCH A DEMOLIČNÍCH ODPADŮ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Praha, červen 2004 Ing. František Haburaj SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS. k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS k.ú. Veltrusy,parc.č.125/142 D.2. DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D. 2.1 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA Vypracoval: Jan Cichra Kontroloval: Ing. Miroslav

Více

TKP 18 MD zásady připravované revize

TKP 18 MD zásady připravované revize TKP 18 MD zásady připravované revize Ing. Jan Horský e-mail: horsky@horsky.cz Horský s.r.o. mobil: 603540690 Klánovická 286/12; 194 00 Praha 9 Osnova TKP 18 v systému předpisů MD Podklady pro revizi Zásady

Více

Problémy při provádění podkladních vrstev a podloží

Problémy při provádění podkladních vrstev a podloží Problémy při provádění podkladních vrstev a podloží Dušan Stehlík únor březen 2016 Obsah prezentace Poruchy a problémy podloží vozovek Objemové změny násypových těles a aktivní zóny Vysoká vlhkost jemnozrnných

Více

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava

1. LM 1 Zlín Zádveřice 392, Vizovice 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, Ostrava Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoři je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Čechy východ Piletická 498, Hradec Králové Pracoviště zkušební laboratoře: 1 pracoviště Hradec Králové 2 pracoviště Kolín Veltrubská 1527, 280 00 Kolín 5 3 pracoviště Plačice Kutnohorská 227, 500 04 Hradec Králové 4 pracoviště semimobilní laboratorní

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ Schváleno: MD-OSI č. j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. srpna

Více

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN

STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO STAVEBNÍ KÁMEN A KAMENIVO 22.2.2012. TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR STAVEBNÍ KÁMEN AI01 STAVEBNÍ LÁTKY A GEOLOGIE Kámen a kamenivo pro stavební účely Ing. Věra Heřmánková, Ph.D. Video: A TAJEMSTVÍ ČESKÉHO KAMENE od Svazu kameníků a kamenosochařů ČR A Přírodní kámen se již v dávných dobách

Více

Ing. Čestmír Kopřiva, 19.5.2015. Systém předpisů SJ-PK

Ing. Čestmír Kopřiva, 19.5.2015. Systém předpisů SJ-PK Ing. Čestmír Kopřiva, 19.5.2015 Systém předpisů SJ-PK Osnova 1) Úvod 2) Popis procesu revizí technických předpisů 3) Technické koordinační centrum 4) Statut technických redakčních rad 5) Přehled aktuálně

Více

Typy vozovek. cyklistických tras. Jiří Galatík. Líšeňská 33a Brno. tel.: mobil: fax:

Typy vozovek. cyklistických tras. Jiří Galatík. Líšeňská 33a Brno. tel.: mobil: fax: Typy vozovek Líšeňská 33a 636 00 Brno cyklistických tras tel.: 585 416 618 mobil: 602 361 695 fax: 548 423 712 Jiří Galatík jiri.galatik@cdv.cz Každá komunikace je natolik dobrá, nakolik jsou dobré její

Více

Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží

Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží Využití teplárenské strusky pro výrobu betonového zboží Ing. Ivana Chromková 1, Ing. René Čechmánek 1, Lubomír Zavřel 1 Ing. Jindřich Sedlák 2, Ing. Michal Ševčík 2 1 Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.,

Více

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové Zlepšování zemin Zlepšování základové půdy se týká především zvětšení smykové pevnosti, zmenšení deformací nebo i zmenšení propustnosti. Změnu vlastností základové půdy lze dosáhnout například jejím nahrazováním

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod pozbyl platnosti. Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). Technický návod od 1. 1. 2011 pozbývá platnosti; Posuzování shody

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 Zpracoval(a): Zpracoval: Mgr. Daniel Havlík Datum: 19. 4. 2016 Základní informace souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince

Více

Stavební materiály. Pozemní stavitelství

Stavební materiály. Pozemní stavitelství Učební osnova předmětu Stavební materiály Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 105 1.ročník: 35 týdnů po 3 hodinách

Více

LEHKÉ BETONY A MALTY

LEHKÉ BETONY A MALTY Betony a malty s nízkou objemovou hmotností jsou velmi žádané materiály, protože pomocí těchto materiálů lze dosáhnout významných úspor energii, potřebných k provozu staveb. Používání materiálů s nízkou

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKSTRUKCE PŘEDÍ ČÁSTI PLCEÍ AREÁLU 3.MATEŘSKÉ ŠKLY TŘEBŇ, JERÝMVA 183 V K.Ú. TŘEBŇ B. SUHRÁ TECHICKÁ ZPRÁVA DKUMETACE PR ÚZEMÍ SUHLAS Investor : Město Třeboň, Palackého nám.46, 379 01 Třeboň Zpracoval

Více

ČESKÁ NORMA Únor 1996 ČSN Lesní dopravní síť. Forest Transportation Network. Le réseau de transport forestier

ČESKÁ NORMA Únor 1996 ČSN Lesní dopravní síť. Forest Transportation Network. Le réseau de transport forestier ČESKÁ NORMA 65.020.40 Únor 1996 Lesní dopravní síť ČSN 73 6108 73 6108 Forest Transportation Network Le réseau de transport forestier Das forstliche Verkehrsnetz (Das Waldtransportnetz) Obsah Obsah strana

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

Téma 2 : Kamenivo Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů

Téma 2 : Kamenivo Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů Téma 2 : Kamenivo Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů 1 Rozdělení kameniva Kamenivo je jedním ze základních silničních stavebních materiálů.

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice

EUROVIA Services, s.r.o. Laboratoř Morava Zádveřice 392, Vizovice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. LM 1 Zlín 2. LM 3 Brno Areál Obalovny Česká, 664 31 Česká 3. LM 4 Ostrava Frýdlantská 3207, 702 00 Ostrava Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.20 Říjen 2013 Cementobetonové kryty Část 1: Materiály ČSN EN 13877-1 73 6150 Concrete pavements Part 1: Materials Chaussées en béton Partie 1: Matériaux Fahrbahnbefestigungen

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 02. Kamenivo - rozdělení Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2

Více

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací a územního plánu TP 96 VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK a ÚP čj.651/2011-910-ipk/1 ze dne 14. 9. 2011 s účinností

Více

SEMINÁŘ NOVÝCH PŘÍSTUPŮ PRO PRAXI vzniklých za finanční podpory TA ČR při řešení projektu TA

SEMINÁŘ NOVÝCH PŘÍSTUPŮ PRO PRAXI vzniklých za finanční podpory TA ČR při řešení projektu TA SEMINÁŘ NOVÝCH PŘÍSTUPŮ PRO PRAXI vzniklých za finanční podpory TA ČR při řešení projektu TA01020326 NÁVRH, PROVÁDĚNÍ A REKONSTRUKCE VOZOVKY NÍZKOKAPACITNÍCH KOMUNIKACÍ 18. 6. 2015, Křtiny Lenka Ševelová,

Více

R E C Y C L I N G 2016

R E C Y C L I N G 2016 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENRSTVÍ ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČESKÉ REPUBLICE ASOCIACE PRO ROZVOJ RECYKLACE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ V ČR řádný člen mezinárodního

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červenec 2011 Injektážní malta pro předpínací kabely Základní požadavky ČSN EN 447 73 2410 Grout for prestressing tendons Basic requirements Coulis pour câble de précontrainte

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Březen 2008 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody ČSN 73 6121 Road building - Asphalt Pavement Courses - Construction and conformity

Více

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby

Silniční stavební materiály. Názvosloví. Dopravní stavby Silniční stavební materiály ftp://147.229.19.137/kudrna Doc. Ing. Jan Kudrna. CSc. Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, Veveří 95, 602 00 Brno, ČR; kudrna.j@fce.vutbr.cz Názvosloví Asfalt (CZ,

Více

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3

OBSAH 1 ÚVOD IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ Výchozí podklady... 3 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 3.1 Výchozí podklady... 3 3.2 Právní předpisy a technické normy použité pro návrh opravy... 3 3.3 Právní předpisy a technické

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

NESTMELENÉ SMĚSI A SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY PRO VRSTVY VOZOVEK

NESTMELENÉ SMĚSI A SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY PRO VRSTVY VOZOVEK NESTMELENÉ SMĚSI A SMĚSI STMELENÉ HYDRAULICKÝMI POJIVY PRO VRSTVY VOZOVEK Úvod Jak funguje vrstva stmelená hydraulickými pojivy Co je příčinou únosnosti nestmelených podkladních vrstev vozovek. Je to pevnost

Více

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Ing. Radek Bernatík SŽDC, s.o., Ředitelství, Obor traťového hospodářství, Praha 1. Úvod Geotechnický průzkum je soubor činností vedoucích ke zjištění a posouzení

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN C1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 3. Situační a výškové řešení... 3 4. Navržená konstrukce komunikace... 4 5. Odvodnění komunikace... 5 6.

Více

Funkce, požadavky, druhy,

Funkce, požadavky, druhy, Stmelené podkladní vrstvy Funkce, požadavky, druhy, zkoušen ení,, kontrolní a přejímací zkoušky ky Charakteristiky stmelené podkladní vrstvy Vrstvy mají relativně vysoký modul pružnosti ale nízkou n pevnost

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ

ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ ROZSAH AUTORIZACE UDĚLENÉ ÚNMZ Společnost QUALIFORM, a.s. jako notifikovaná osoba č. 1544 byla autorizována ÚNMZ rozhodnutím č. 58/2004 ze dne 6.12.2004 ve rozhodnutí č. 17/2008 ze dne 19.12.2008 a nově

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 6. Prostý beton Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). číslo technického návodu Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky

Více

Zpráva o činnosti TC 227 / WG 4 za rok 2013. Ing. Jan Zajíček

Zpráva o činnosti TC 227 / WG 4 za rok 2013. Ing. Jan Zajíček strana 1/6 Zpráva o činnosti TC 227 / WG 4 za rok 2013 Ing. Jan Zajíček 1. Uskutečněná zasedání CEN/TC 227 / WG 4 V roce 2013 se konalo jednodenní jednání CEN/TC227/WG4 dne 23.4.2013 v Duisburgu. V rámci

Více