Návod k obsluze Servisní přístroj na klimatizace KT 790 pro, návod k použití

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Servisní přístroj na klimatizace KT 790 pro, návod k použití"

Transkript

1 Návod k obsluze, návod k použití Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: cs BERNER_72534.pdf

2 č. výr AC970PRO je elektronická jednotka pro recyklaci, evakuování a plnění klimatizačních zařízení, u kterých se jako chladicí médiu používá R134A. Díky jednoduchému a spolehlivému systému připojování pobíhají všechny pracovní operace prováděny s naprostou bezpečností: recyklace chladicího média, evakuace a kontrola těsnosti systému, přidávání oleje nebo aditiv, plnění klimatizačního zařízení a tlaková provozní zkouška. Plně automatizované řízení přes elektronickou váhu zajišťuje přesné plnění a kontrolu kapacity nádoby s chladicím médiem, aby nedocházelo k přeplnění klimatizačního zařízení resp. nádoby. Množství chladicího média určeného pro plnění klimatizačního zařízení nastavuje obsluhující osoba přes klávesnici nebo vyžádá z interní databanky. Přes destilační odlučovač se chladicí médium separuje od oleje str. 1 (21)

3 str. 2 (21)

4 str. 3 (21)

5 str. 4 (21)

6 VYSVĚTLENÍ ZNAČEK M1 nízkotlaký manometr M2 vysokotlaký manometr M3 manometr interní nádoby T1 hadice na straně nízkého tlaku T2 hadice na straně vysokého tlaku LOW ventil na straně nízkého tlaku sestava pro měření tlaku HIGH ventil na straně vysokého tlaku sestava pro měření tlaku V1 parní ventil na hadici láhve V2 kapalinový ventil na hadici láhve V3 parní ventil na nádobě chladicího média V4 kapalinový ventil na nádobě chladicího média V5 pojistný ventil V6 ventil pro vypouštění nekondenzujících plynů VU1 zpětný ventil (olej) VU2 zpětný ventil v destilátoru F1 mechanický ventil na recyklačním vedení F2 vysoušeč filtru EV1 magnetický ventil na vakuovém vedení EV3 magnetický ventil pro rozdělení okruhu EV5 magnetický ventil na recyklačním/recirkulačním vedení EV6 magnetický ventil na plnicím vedení EV7 magnetický ventil na olejové výpusti EV8 magnetický ventil pro doplňování oleje EV10 obtokový magnetický ventil 1 nádoba pro doplňování oleje 2 vakuové čerpadlo 3 tlakový regulátor 4 odlučovač recyklovaného oleje v destilátoru 5 odlučovač kompresorového oleje v destilátoru 6 kompresor 7 zásobník 8 elektronická váha 9 nádoba na olejové výpusti 10 tepelný výměník 11 přečerpávací čerpadlo chladicího média P1 tlakový snímač P2 tlakové čidlo na straně vysokého tlaku str. 5 (21)

7 VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE Likvidace přístroje Tento přístroj se nesmí dostat do normálního domovního odpadu, ale musí být zlikvidován jako zvláštní odpad. Opakované použití resp. řádné recyklace elektrických a elektronických přístrojů přispívá k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Dle evropské směrnice WEEE 2002/96/EU jsou k dispozici speciální sběrny, ve kterých je možno elektronický odpad odevzdat. Orgány veřejné správy a výrobci elektrických a elektronických přístrojů usilují formou zabezpečení sběru a s tím souvisejících plánovacích opatření o zjednodušení opětovného použití a recyklace elektrických a elektronických odpadů. Ze zákona budou uloženy sankce tomu, kdo provádí likvidaci elektrických a elektronických odpadů nepovoleným způsobem. Likvidace baterií Baterie je nutno recyklovat nebo řádně likvidovat. Baterie nepatří do domovního odpadu. Neodhazujte baterie do ohně! PRO BEZPEČNÝ PROVOZ PŘÍSTROJE AC970PRO Pokroková technice využitá při plánování a konstruování činí přístroj AC970PRO spolehlivým zařízením a extrémně jednoduchým ovládáním. Díky tomu není obsluhující osoba vystavena žádnému riziku, za předpokladu dodržování bezpečnostních pravidel uvedených v této příručce a řádného používání přístroje. Tuto jednotku smí používat výhradně osoby, které mají příslušné vzdělání a dobré znalosti základních zásad chlazení, chladicích systémů, chladicích médií a případných následků, které může způsobit přístroj, který pracuje pod tlakem. Předpokladem pro bezchybný a bezpečný provoz přístroje je dokonalé znalost instrukcí uvedených v této příručce PRO BEZPEČNÝ PROVOZ PŘÍSTROJE Je nutno používat vhodný ochranný oděv jako rukavice a pracovní brýle: kontakt s chladicím médiem může způsobit oslepnutí a jiná poranění. Rovněž je nutno dodržovat následující výstražné symboly: Pečlivě si přečtěte návod. Za deště nebo při vysoké vlhkosti vzduchu nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí. Bezpodmínečně používejte rukavice. Bezpodmínečně používejte ochranné brýle. str. 6 (21)

8 Zabraňte kontaktu s pokožkou; nízká teplota varu (cca. -30 C) může způsobit lokální omrzliny. Nevdechujte výpary chladicího média. Před připojením přístroje ke klimatizaci (A/C) nebo k vnější nádobě s chladicím médiem zajistěte, aby veškeré ventily byly uzavřené. Před vypnutím jednotky AC970PRO zajistěte, aby pracovní fáze byla ukončena a aby všechny ventily byly uzavřené. Tak se chladicí médium nedostane do okolního vzduchu. Neměňte nastavení pojistných ventilů a kontrolních systémů. Používejte výhradně vnější nádoby nebo jiné zásobníky, které jsou vybavené pojistnými ventily a mají atest dle příslušných norem. Pokud jednotku nechcete okamžitě použít, pak ji vypněte elektrický vypínač. Před delší odstávkou resp. před prováděním údržby odpojte jednotku od zdroje elektrického napětí. Při provádění údržby postupujte opatrně: v hadicích by se mohlo nacházet chladicí médium pod tlakem. Přístroj nepoužívejte v explozí ohroženém prostředí. Mimořádnou údržbou musí být pověřen výhradně specializované osoby. Pro kontrolu těsnosti a tlaku v přístrojích s HCF-134a resp. klimatizačních zařízeních se nesmí používat stlačený vzduch. Některé směsi vzduchu s HCF-134a jsou při působení tlaku zápalné. Tyto směsi mohou být velmi nebezpečné a mohou vést k požáru nebo výbuchu a tím způsobit poranění nebo jiné škody. Pro další informace týkající se bezpečnostních opatření a ochranu osob a materiál kontaktujte výrobce chladicího média Bezpečnostní zařízení Zařízení AC970PRO je vybaveno následujícími bezpečnostními zařízeními: přetlakové ventily jako doplněk k přetlakovému ventilu čidlo (hlídač) maximálního tlaku, který při vysokém tlaku odpojí kompresor. POZOR: Na uvedených bezpečnostních zařízeních se v žádném případě nesmí provádět změny Pracoviště V místnosti, ve které se s jednotkou pracuje, musí být zajištěno dostatečné větrání. POZOR: Nepracujte v blízkosti otevřeného ohně a horkých ploch; vlivem vysoké teploty dochází k rozkladu chladicího média při uvolnění jedovatých a dráždivých látek škodlivých pro obsluhu a okolní prostředí. Pro zajištění nerušeného provozu umístěte jednotku na rovnou podlahu; rovněž při malých přesunech se láhev nesmí vystavovat velkým otřesům. Nikdy nenechávejte z jednotky AC970PRO odkapávat vodu. POZOR: Dbejte na to, aby se při provádění různých pracovních operací nedostalo chladicí médium do okolního prostředí. Tím jsou nejen splněny požadavky mezinárodních norem na ochranu životního prostředí, ale také se předejde situaci, kdy výskyt chladicího média může ztížit vyhledávání případných netěsností. str. 7 (21)

9 Pracujte v dostatečně osvětleném prostředí. Nevdechujte výpary chladicího média a oleje. Tyto výpary mohou dráždit oči a dýchací cesty. Pro odstranění zbytků média R134a z klimatizačního zařízení (A/C) používejte recyklační přístroje pro tuto látku výhradně určené. Unikne-li náhodou chladicí médium do okolního vzduchu, pak před pokračováním v práci pracoviště důkladně vyvětrejte. Přístroj nepoužívejte při přímém slunečním záření; slunce může způsobit vysoké teploty a výpadky v provozu. Uvedené hodnoty provozní teploty se vztahují na přístroj chráněný před přímým slunečním zářením ÚVODNÍ POZNÁMKY K JEDNOTCE Jednotka AC970PRO je vhodná pro použití na všech klimatizačních zařízeních, která jsou instalovaná na osobních vozech, autobusech, nákladních a užitkových vozidlech a která používají jako chladicí médium prostředek R134a. Mikroprocesor jednotky AC970PRO umožňuje ovládat veškeré funkce prostřednictvím elektronické váhy, LCD displeje, na kterém se zobrazují naměřené hodnoty (v hmotnostních jednotkách nebo minutách) a formou hlášení zvolené cykly, a řídícího pultu s alfanumerickou klávesnicí. Propojení jednotky AC970PRO s klimatizačním zařízením (A/C) umožňuje recyklovat chladicí médium a po pečlivém evakuování ho přivádět zpět do systému. Množství oleje odebraného během recyklace z klimatizačního zařízení je možno zvážit a následně doplnit. Jednotka je vybavena dvoustupňovým vakuovým čerpadlem a sestavou pro měření tlaku (manometrem); ta zajišťuje průběžnou indikaci probíhajících pracovních operací. Zkouška těsnosti klimatizačního zařízení se provádí automaticky prostřednictvím manometru. Jednotka je vybavena speciálními přípojkami, které eliminují riziko kontaminace ostatních jednotek, ve kterých se jako chladicí médium používá prostředek R12. POZOR: Tuto jednotku není možno upravit pro klimatizační zařízení, které jako chladicí médium používají prostředek R POPIS JEDNOTKY 11. Klávesnice 12. Nízkotlaký manometr 13. Vysokotlaký manometr 14. Manometr na vnitřní nádobě 15. Vysokotlaký ventil 16. Nízkotlaký ventil 17. Tiskárna (nadstandardní vybavení) 18. Hlavní elektrický spínač 19. Vysokotlaká připojovací hadice 20. Nízkotlaká připojovací hadice 21. Nádobka pro vstřikování oleje 22. Nádobka pro vypouštění oleje str. 8 (21)

10 3.1 - Klávesnice 23. Kontrolka RÜCKGEWINNUNG (recyklace) 24. Funkční tlačítko RÜCKGEWINNUNG (recyklace) 25. Kontrolka VAKUUM (vakuum) 26. Funkční tlačítko VAKUUM (vakuum) a pohyb kurzoru směrem nahoru 27. Kontrolka AUFFÜLLEN (plnění) 28. Funkční tlačítko AUFFÜLLEN (plnění) a pohyb kurzoru směrem doprava 29. Kontrolka AUTOMATISCHE (automatika) 30. Funkční tlačítko AUTOMATISCHE (automatika) a pohyb kurzoru směrem doleva 31. Kontrolka FLUSHING (proplachování) 32. Funkční tlačítko FLUSHING (proplachování) a pohyb kurzoru směrem dolů 33. Tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce nabídka, výmaz, bypass a přestávka) 34. Funkční tlačítko FAHRZEUGDATEN (údaje o vozidle) a DATABASE (databáze) 35. Zdířka pro aktualizaci software 36. Tlačítko STOP 37. Tlačítko ENTER 38. Displej INSTALACE JEDNOTKY V této kapitole jsou popsány pracovní úkony, které je nutno provést před uvedením jednotky do provozu Vybalení a kontrola jednotlivých částí Vybalte stroj. Přesvědčte se, zda byly dodány všechny části: příručka pro obsluhu dvě přípojky pro láhve atest pojistného ventilu láhve Přeprava a skladování přístroje Jednotku odejměte z podložky. S jednotkou je možno pohybovat pomocí 4 koleček; obě přední kolečka jsou bržděná. Na nerovném povrchu je možno zařízení AC970PRO naklonit a pohybovat s ním na obou zadních kolečkách. Přesto, že jsou za účelem snížení těžiště uloženy nejtěžší části v dolní části jednotky, není možno vyloučit nebezpečí převrácení zařízení Příprava pro použití Před použitím je možno stanici AC970PRO seřídit dle požadavků. Na standardních modelech není bezpodmínečně nutné toto seřízení provádět. Při seřízení klimatizační A/C stanice postupujte následujícím způsobem: Zapněte stanici a vyčkejte, dokud se neobjeví obrazovka STAND-BY (datum a čas). Stiskněte současně tlačítko 3 a tlačítko FLUSHING (proplachování 32) a podržte je stisknuté po několik vteřin. Na displeji se objeví údaj Zadejte kód Dna displeji se zobrazí nabídka s funkce, které jsou k dispozici. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) projeďte nabídku. Označte požadovanou funkci a stiskněte tlačítko ENTER. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY. str. 9 (21)

11 ZMĚNA JAZYKA Označte funkci SPRACHE ÄNDERN (změnit jazyk) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí seznam s jazyky uloženými v paměti. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) projeďte nabídku a tlačítkem ENTER nastavte příslušný jazyk. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. MĚRNÁ JEDNOTKA Označte funkci MASSEINHEIT (měrná jednotka) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí seznam s měrnými jednotkami uloženými v paměti. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) projeďte nabídku a tlačítkem ENTER nastavte příslušnou jednotku. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. DATUM A ČAS Označte funkci DATUM UND UHRZEIT (datum a čas) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí datum a čas, kurzor se umístí přímo na datu. Zadejte datum a potvrďte tlačítkem ENTER. Kursor přeskočí na čas. Zadejte datum a potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. DÉLKA HADIC Na vyžádání je možno dodat delší hadice (nadstandardní vybavení). V tomto případě je na stroji nutno provést odpovídající nastavení, aby se při plnění zohlednilo množství chladicího média zbývajícího ve vedení. Dálka standardních hadic je 5 m. Označte funkci LÄNGE SCHLÄUCHE (délka hadic) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí standardní délka hadic. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) projeďte nabídku a tlačítkem ENTER nastavte příslušnou délku. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. SERVISNÍ DATA Do stanice je možno zadávat servisní data. To je zvláště užitečné, pokud je stanice vybavena s tiskárnou (nadstandardní vybavení). Pro zadávání servisních dat je k dispozici 8 řádků po 20 znacích. Zadávání se provádí přes klávesnici jako u mobilních telefonů: Označte funkci WERKSTATTDATEN (servisní data) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Pomocí numerických tlačítek zadejte požadovaná písmena a znaky. Mezi řádky je možné se pohybovat pomocí tlačítek pro pohyb kurzoru. Tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce - 33) se maže znak nacházející se před kurzorem. Zadání servisních dat se uloží tlačítkem ENTER. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. KONTRAST Označte funkci KONTRAST a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí číselný index stupně kontrastu. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) proveďte změnu kontrastu a potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. str. 10 (21)

12 PROPLACHOVÁNÍ (flushing) Na A/C stanici je možno instalovat speciální příslušenství pro čištění konstrukčních částí. Je-li stanice tímto příslušenstvím vybavena, je pro aktivaci funkce proplachování nutno provést odpovídající nastavení ve vnitřních parametrech. Označte funkci FLUSHING (proplachování) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí EINSCHALTEN (zapnout) AUSSCHALTEN (vypnout). Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci EINSCHALTEN (zapnout) AUSSCHALTEN (vypnout) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. VÁHA OLEJE Není zatím součástí provedení. ZADÁNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA Označte funkci SERIENNUMMER (sériové číslo) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Pomocí numerických tlačítek zadejte sériové číslo stanice (toto číslo se nachází na štítku s technickými údaji umístěném na zadní straně stanice) a potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. Je třeba zadat pouze posledních pět 5 číslic sériového čísla: první číslice je automaticky zadávána programem Plnění lahví Před použitím stanice a po nastavení odpovídajících provozních podmínek je nutno chladicí prostředek naplnit do vnitřní láhve. Pro provedení postupujte následujícím způsobem: servisní hadici připojte k externímu zásobníku s chladicím médiem (přitom používejte spojky, které tvoří součást). Existují dva různé zásobníky: s a bez nasávací trubice. Zásobník obsahující sací trubici musí být umístěn na rovné ploše, aby kapalné médium mohlo volně proudit. Tyt zásobníky misí být připojeny ke spojce LIQUID (kapalné). Zásobníky bez sací trubice jsou normálně vybaveny pouze jedním ventilem a pro přečerpání kapaliny je nutno je naklonit. Nyní otevřete ventil na externí láhvi a na hadici. Otevřete vysokotlaký a nízkotlaký ventil na stanici. Na obrazovce STAND-BY stiskněte tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce 33). Na displeji se zobrazí nabídka funkcí. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci FLASCHE FÜLLEN (naplnit láhev) a potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí volný prostor, který je v láhvi k dispozici. Nastavte množství chladicího média, které chcete plnit (mělo by být minimálně kg). Pro zahájení plnění stiskněte tlačítko ENTER. Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při připojování vedení poté se funkce aktivuje. Stanice zastaví proces plnění automaticky po dosažení nastavené hodnoty. Ventil připojte k externí láhvi. Plnění ukončete tlačítkem ENTER a vyprázdněte destilační přístroj. str. 11 (21)

13 Množství vyzískaného chladicího média je obvykle o zhruba 500 až 700 g větší než množství naprogramované, neboť se vyprazdňuje i destilační přístroj. Funkce se zastaví automaticky v okamžiku, kdy v zařízení není již žádný tlak. Na displeji se objeví obrazovka STAND-BY. Uzavřete ventily na stanici Indikátor láhve Na obrazovce STAND-BY je možno zobrazit hmotnost chladicího média nacházejícího se v láhvi. Údaj o hmotnosti se zobrazí tlačítkem ENTER. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY POUŽITÍ JEDNOTKY Zadávání údajů o vozidle Tato funkce slouží pro výstup údajů o vozidle na stanici vybavené tiskárnou. Stiskněte tlačítko FAHRZEUGDATEN (údaje o vozidle 34). Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci FAHRZEUGDATEN (údaje o vozidle) a potvrďte ji tlačítkem ENTER (37). Přes alfanumerickou klávesnici zadejte údaje o vozidle. Tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce - 33) se maže znak nacházející se před kurzorem. Zadaný údaj potvrďte tlačítkem ENTER a přejděte na další řádek. Stejný postup použijte i pro další zadání a uložení. Po ukončení se na displeji opět zobrazí opět hlavní nabídka Osobní databáze Je možno založit osobní databázi s údaji o nových vozidlech, které nejsou obsaženy ve standardní databázi. Stiskněte tlačítko DATABASE (databáze - 34). Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci DATABASE (databáze) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Přes alfanumerickou klávesnici zadejte požadované údaje. Pro zadávání údajů o vozidle jsou k dispozici 4 řádky po 20 znacích. Doporučujeme nejprve zadat výrobce a poté model vozidla atd., neboť údaje se zadávají v abecedním pořadí. Poté jsou k dispozici následující řádky: 1 řádek s 20 znaky pro množství chladicího média, 1 řádek s 20 znaky pro typ oleje a 1 řádek s 20 znaky pro množství oleje. Tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce - 33) se maže znak nacházející se před kurzorem. Tlačítky pro pohyb kurzoru se tento kurzor přesune na náhled obrazovky. Tlačítkem ENTER se zadání potvrdí a přeskočí na další řádek. Není bezpodmínečně nutné zadávat veškeré informace. V tomto případě použijte tlačítko ENTER kurzor přeskočí na další řádek. Přeskočené políčko přitom zůstane nevyplněné. Stejný postup použijte i pro další zadání a uložení. Po ukončení se na displeji opět zobrazí opět hlavní nabídka. str. 12 (21)

14 5.3 - Recyklace chladicího média POZOR: Při manipulaci s chladicím médiem používejte bezpodmínečně rukavice a ochranné brýle. Před uvedením jednotky do činnosti si pozorně přečtěte pokyny uvedené v úvodu tohoto návodu. Před zahájením recyklace nechejte klimatizační zařízení (A/C) několik minut běžet. Při testování bylo zjištěno, že tímto způsobem je odsáváno větší množství chladicího média. Před prováděním údržby klimatizační zařízení (A/C) vypněte. Pro recyklaci chladicího média v chladicí jednotce (A/C) postupujte následujícím způsobem: Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při připojování vedení. Tlačítkem ENTER se přejde vždy na následující hlášení. Ke klimatizaci (A/C) připojte hadice T1 a T2. Otevřete ventily na rychlospojce hadic. Otevřete vysokotlaký a nízkotlaký ventil na stanici. Stiskněte tlačítko RÜCKGEWINNUNG (recyklace) (24) aktivuje se funkce autočištění. Tato funkce se nezahájí, pokud zařízení není pod tlakem; v tomto případě se na displeji objeví příslušné hlášení. Tato funkce slouží pro řádné zjištění hmotnosti vyzískaného chladicího média. Funkci autočištění je možno obejít tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce). Po ukončení autočištění se zahájí fáze recyklace chladicího média. Funkce se automaticky zastaví, pokud tlak v zařízení poklesne pod hodnotu 0 bar. Pro optimální provedení recyklace je vypouštění oleje realizováno ve více krocích. Po posledním kroku následuje přestávka, aby bylo možno zjistit, zda opět došlo k nárůstu tlaku. Po skončení přestávky: pokud došlo opět tlaku, funkce se automaticky aktivuje, pokud tlak zůstal na stejné hodnotě, zobrazí se na displeji množství vyzískaného chladicího média. Uzavřete ventily na stanici. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY. Při ukončování programu se zobrazí dotaz, zda údaje o vozidle, které jsou uložené v paměti, mají být vymazány. Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při rozpojování vedení. Zvolte požadovanou funkci. U stanic vybavených tiskárnou (nadstandardní vybavení) je po vyobrazení údajů možno pokračovat následujícím způsobem: Numerickými tlačítky zadejte hodnotu vyzískaného oleje a tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce) vloženou hodnotu vymažte. Tlačítkem ENTER potvrďte hodnotu oleje. Pro výstup na tiskárně stiskněte tlačítko ENTER. Pro opuštění funkce stiskněte tlačítko STOP. str. 13 (21)

15 5.4 - Evakuování klimatizačního zařízení (A/C) Pokud sací čerpadlo dosáhne 30 provozních hodin, zobrazí se na displeji hlášení ÖL WECHSELN (vyměnit olej). Pro provádění údržby s řiďte pokyny uvedenými v příslušné kapitole. Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při připojování vedení. Tlačítkem ENTER přejděte na následující hlášení. Otevřete vysokotlaký a nízkotlaký ventil na stanici. Stiskněte tlačítko VAKUUM (vakuum 26). Tato funkce se nezahájí, pokud zařízení není pod tlakem; v tomto případě se na displeji objeví příslušné hlášení. Zadejte požadovanou dobu vakua. Tlačítkem ENTER proveďte potvrzení a aktivujte funkci. Po uplynutí doby vakua se zahájí doba pro sledování tlaku. Po uplynutí této doby následuje kontrola, zda na zařízení došlo k úniku, a výsledek kontroly se zobrazí na displeji. Uzavřete ventily na stanici. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY. Při ukončování programu se zobrazí dotaz, zda údaje o vozidle, které jsou uložené v paměti, mají být vymazány. Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při rozpojování vedení. Zvolte požadovanou funkci. U stanic vybavených tiskárnou (nadstandardní vybavení) je po vyobrazení výsledků kontroly možno pokračovat následujícím způsobem: Pro výstup na tiskárně stiskněte tlačítko ENTER. Pro opuštění funkce stiskněte tlačítko STOP Vstřikování oleje a plnění klimatizačního zařízení (A/C) POZOR: Tato fáze se smí používat výhradně u podtlakových klimatizačních zařízení (A/C) (po provedení funkce vakua). Po provedení funkce vstřikování vakua se zahájí funkce plnění. Plnění se provádí pouze na straně vysokého tlaku. U zařízení, která mají pouze přípojku nízkého tlaku (LOW) se po ukončení plnění musí se zapnutím klimatizace vyčkat po dobu minimálně 10 minut. Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při připojování vedení. Tlačítkem ENTER přejděte na následující hlášení. Zkontrolujte, zda jsou připojené hadice a na nich je otevřený ventil. Stiskněte tlačítko AUFFÜLLEN (plnit 28). Na displeji se zobrazí dotaz, zda má být provedeno vstřikování oleje: tlačítkem JA (ano) bude před plněním provedeno vstřikování oleje, tlačítkem NEIN (ne) se přejde přímo na plnění. Pro řádné provedení plnění musí být zajištěno, aby v láhvi bylo o minimálně 2 kg chladicího média více než je množství, které má být plněno. Menší množství program nepřijme. Zadejte množství chladicího média, které má být plněno, a pro potvrzení stiskněte tlačítko ENTER. Pokud jste zvolili funkci vstřikování oleje, stiskněte tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce), poprvé pro otevření magnetického vstřikovacího ventilu, podruhé pro jeho uzavření. Pro pokračování stiskněte tlačítko ENTER. str. 14 (21)

16 Stanice provede plnění chladicího média a po ukončení tohoto procesu zobrazí množství média, které bylo doplněno. Pro kontrolu účinnosti je nutno provést tlakovou zkoušku. Uzavřete ventily na stanici. POZOR: Bezpodmínečně dbejte na to, aby byly uzavřené ventily na ovládacím panelu; jinak může dojít v nevratnému poškození vnitřních částí zařízení a k funkčním poruchám stroje. Nastartujte vozidlo a zapněte klimatizaci (A/C). Zkontrolujte tlaky. Vypněte klimatizaci (A/C) a motor vozidla. Uzavřete ventily na hadicích. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY. Při ukončování programu se zobrazí dotaz, zda údaje o vozidle, které jsou uložené v paměti, mají být vymazány. Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při rozpojování vedení. Zvolte požadovanou funkci. U stanic vybavených tiskárnou (nadstandardní vybavení) je po vyobrazení údaje o doplněném chladicím médiu možno pokračovat následujícím způsobem: Numerickými tlačítky zadejte množství doplněného oleje a tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce) vloženou hodnotu vymažte. Tlačítkem ENTER potvrďte množství oleje. Pro výstup na tiskárně stiskněte tlačítko ENTER. Pro opuštění funkce stiskněte tlačítko STOP Automatická funkce Tato funkce umožňuje automatické provádění funkcí recyklace, vakua a plnění. POZOR: U vozidel, která mají pouze jednu přípojku, by se funkce plnění měla provádět v ručním režimu. Přitom dodržujte výrobcem doporučený postup. Pro provádění automatické funkce postupujte následujícím způsobem: Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při připojování vedení. Tlačítkem ENTER přejděte na následující hlášení. Ke klimatizaci (A/C) připojte hadice T1 a T2. Otevřete ventily na rychlospojce hadic. Otevřete vysokotlaký a nízkotlaký ventil na stanici. Stiskněte funkční tlačítko AUTOMATISCHE (automatika - 30). Na displeji se objeví dialog pro zadání doby vakua. Zadejte hodnotu a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. Na displeji se zobrazí dotaz, zda má být provedeno vstřikování oleje: tlačítkem JA (ano) bude před plněním provedeno vstřikování oleje (stanice se vypne), tlačítkem NEIN (ne) se přejde přímo na plnění. Na displeji se zobrazí dotaz na množství náplně chladicího média. Zadejte požadovanou a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. Funkce se zahájí a automaticky dokončí. Pokud dojde k poruše, stanice se vypne a zobrazí se příslušné chybové hlášení. str. 15 (21)

17 Pro kontrolu účinnosti je nutno provést tlakovou zkoušku. Uzavřete ventily na stanici. POZOR: Bezpodmínečně dbejte na to, aby byly uzavřené ventily na ovládacím panelu; jinak může dojít k nevratnému poškození vnitřních částí zařízení a k funkčním poruchám stroje. Nastartujte vozidlo a zapněte klimatizaci (A/C). Zkontrolujte tlaky. Vypněte klimatizaci (A/C) a motor vozidla. Uzavřete ventily na stanici. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY. Při ukončování programu se zobrazí dotaz, zda údaje o vozidle, které jsou uložené v paměti, mají být vymazány. Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při rozpojování vedení. Zvolte požadovanou funkci. U stanic vybavených tiskárnou (nadstandardní vybavení) je po vyobrazení údajů možno pokračovat následujícím způsobem: Numerickými tlačítky zadejte hodnotu vyzískaného oleje a tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce) vloženou hodnotu vymažte. Potvrzení proveďte tlačítkem ENTER. Pro opuštění funkce stiskněte tlačítko STOP. Numerickými tlačítky zadejte množství doplněného oleje a tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce) vloženou hodnotu vymažte. Tlačítkem ENTER potvrďte množství oleje. Pro výstup na tiskárně stiskněte tlačítko ENTER. Pro opuštění funkce stiskněte tlačítko STOP Recyklační funkce Na obrazovce STAND-BY stiskněte tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce). Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci RECYCLEN (recyklovat) a stiskněte tlačítko ENTER. Funkce je automaticky omezena na 60 minuty. stiskněte tlačítko STOP; funkce se zastaví. Funkce se vypne automaticky, pokud je uvnitřní okruh uzavřený Proplachování (flushing - volitelná funkce) Pro zaručení řádného připojení proplachovací sady a správného použití příslušenství je třebas přečíst pokyny týkající se tohoto vybavení. Proplachovací sadu používejte následujícím způsobem: Sadu připojte dle přiloženého návodu k dílu, který chcete čistit. Otevřete nízkotlaký ventil. Stiskněte tlačítko ENTER. Zadejte dobu vakua a stiskněte tlačítko ENTER. Provede se vyprázdnění dílu. Po fázi vakua se provede zkouška za účelem zjištění případných netěsností. Je-li výsledek testu v pořádku, pak otevřete proplachovací (flushing) ventil. Vyčkejte do uplynutí doby čištění nebo do okamžiku, kdy předpokládáte, že čištění e provedeno dostatečně, a pokračujte tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce). Uzavřete proplachovací (flushing) ventil a stiskněte tlačítko ENTER. Provede se vyprázdnění okruhu. Pro ukončení stiskněte tlačítko STOP. str. 16 (21)

18 U stanic vybavených tiskárnou (nadstandardní vybavení) je po vyobrazení údajů možno pokračovat následujícím způsobem: Zadejte množství vypuštěného oleje a potvrďte tlačítkem ENTER. Pro výstup na tiskárně stiskněte tlačítko ENTER. Pro opuštění funkce stiskněte tlačítko STOP ZOBRAZOVANÁ HLÁŠENÍ Servisní hlášení ÖL WECHSELN (VÝMĚNA OLEJE) Výměna oleje vakuového čerpadla (viz kapitola 7.1). FILTER WECHSELN (VÝMĚNA FILTRU) Výměna vysoušecího filtru (viz kapitola 7.3) Chybová hlášení ZU HOHER DRUCKWERT (PŘÍLIŠ VYSOKÝ TLAK) Na výstupu kompresoru je nadměrný tlak. Vypněte stanici a zhruba 30 minut vyčkejte. Pokud problém přetrvává i poté, pak se prosím obraťte na technický servis. PROGRAMMFEHLER (CHYBA PROGRAMU) V případě závady v software se prosím obraťte na technický servis. FLASCHE VOLL (PLNÁ LÁHEV) Bylo dosaženo maximální náplně v láhvi; proveďte několik plnění, aby se snížilo množství chladicího média v interním systému stanice. NEUEINSTELLUNG DER WAAGE (NOVÉ NASTAVENÍ VÁHY) V případě chyby v nastavení váhy proveďte opět její tárování. Pokud závada přetrvává i poté, pak se prosím obraťte na technický servis. ZU HOHE RÜCKGEWINNUNGSZEIT (PŘÍLIŠ DLOUHÁ DOBA RECYKLACE) Doba recyklace překračuje maximální hodnotu nastavenou pro zajištění bezpečnosti. Zkontrolujte, zda na klimatizaci (A/C) nejsou netěsnosti. Pokud žádné netěsnosti nezjistíte, pak se prosím obraťte na technický servis. ANLAGE LEER (PRÁZDNÁ KLIMATIZACE) V klimatizaci (A/C) není žádné chladicí médium. ANLAGE VOLL (PLNÁ KLIMATIZACE) V klimatizaci (A/C) se nachází chladicí médium. AUFFÜLLEN UNVOLLSTÄNDIG (NEÚPLNÉ NAPLNĚNÍ) Příliš dlouhá doba plnění; to je známkou toho, že tlak v láhvi odpovídá tlaku v klimatizačním zařízení (A/C). str. 17 (21)

19 7.0 - ÚDRŽBA Jednotka AC970PRO je velmi spolehlivá a je zkonstruována z nejkvalitnějších komponent při použití nejmodernějších technologií. Z toho důvodu je údržba zredukována na minimum; elektronický kontrolní systém navíc signalizuje termíny pro provádění pravidelné údržby. ÖL WECHSELN (VÝMĚNA OLEJE) výměna oleje vakuového čerpadla (po 30 hodinách). FILTER WECHSELN (VÝMĚNA FILTRU) výměna vysoušecího filtru (po 150 kg kapaliny) Výměna oleje vakuového čerpadla Aby byla zaručena optimální funkčnost zařízení, je nutno olej ve vakuovém čerpadle často měnit. Okamžik výměny oleje ve vakuovém čerpadle je indikován na displeji hlášením ÖL WECHSELN (VÝMĚNA OLEJE). Při výměně postupujte následujícím způsobem: vytáhněte zástrčku; pod zátku (41) umístěte nádobku, odstraňte zátku a nechejte vytéci všechen olej z čerpadla; po kompletním vyprázdnění čerpadla zátku (41) opět zašroubujte a otevřete horní zátku (39); olej (součást dodávky příslušenství) nalijte do horního otvoru čerpadla. Stav náplně čerpadla kontrolujte na průhledítku (40), hladina oleje musí dosahovat ke středové značce kontrolky; po naplnění čerpadla olejem horní zátku uzavřete Nulování počítadla vakuového čerpadla Do doplnění oleje do vakuového čerpadla je nutno vynulovat počítadlo provozních hodin. Přesně dodržujte následující pokyny: Stiskněte současně tlačítko 3 a tlačítko FLUSHING (proplachování) a podržte je stisknuté po několik vteřin. Na displeji se objeví údaj Přes klávesnici zadejte hodnotu 5555 a stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí nabídka funkcí. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci ÖL WECHSELN (výměna oleje) a pro potvrzení stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí údaj odpovídající počtu provozních hodin vakuového čerpadla. Podržte stisknuté tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce). Jakmile se na displeji zobrazí údaj 0000, stiskněte tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce). Na displeji se opět zobrazí nabídka funkcí. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY Výměna vysoušecího filtru Vysoušecí filtr této jednotky je koncipován tak, aby bylo možno odstranit veškeré zbytky kyseliny a vysoký obsah vody z chladicího média R134a. Filtr vyměňte, jakmile se na displeji zobrazí hlášení FILTER WECHSELN (VÝMĚNA FILTRU). Pro správnou výměnu filtru přesně dodržujte následující pokyny. Jednotku připojte ke zdroji elektrického napájení a stiskněte tlačítko RÜCKGEWINNEN (recyklace). Otevřete vysokotlaký a nízkotlaký ventil na stanici. Vyčkejte do konce fáze autočištění. Zapněte kompresor, aby tlak indikovaný na manometrech poklesl pod hodnotu 0 (nula) bar. Pro vypnutí kompresoru stiskněte tlačítko STOP. Ve filtru se nyní nenachází žádné chladicí médium a neměl by být pod tlakem. str. 18 (21)

20 Uzavřete ventily na stanici. Vytáhněte zástrčku a sejměte přední kryt. POZOR: Při následném kroku je nutno otevřít chladicí obvod jednotky. Používejte ochranné brýle a rukavice. Starý filtr opatrně vyjměte a vložte filtr nový. POZOR: Zajistěte správnou polohu těsnicích kroužků (součást dodávky). Opět namontujte plastový kryt Nulování počítadla vysoušecího filtru Po výměně vysoušecího filtru vynulujte počítadlo provozních hodin. Dodržujte přesně následující pokyny: Stiskněte současně tlačítko 3 a tlačítko FLUSHING (proplachování) a podržte je stisknuté po několik vteřin. Na displeji se objeví údaj Přes klávesnici zadejte hodnotu 5555 a stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí nabídka funkcí. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci FILTERWECHSEL (výměna filtru) a stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí údaj v kg nebo librách označující množství filtrovaného chladicího média. Podržte stisknuté tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce). Jakmile se na displeji zobrazí údaj 0000, stiskněte tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce). Na displeji se opět zobrazí nabídka funkcí. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY Cejchování váhy chladicího média Potřebné nářadí: 2 etalony. Sejměte zadní kryt a nádobu sundejte z váhy. Není nutno demontovat vedení vnitřní nádoby. Pokud chcete hadice uvolnit, pak uzavřete ventily na hadicích a na láhvi. Stiskněte současně tlačítko 3 a tlačítko FLUSHING (proplachování) a podržte je stisknuté po několik vteřin. Na displeji se objeví údaj Zadejte hodnotu Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí nabídka s funkcemi. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci TANKKALIBRIERUNG (kalibrace nádoby) a stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí údaj NULLGEWICHT (nulová hmotnost). Zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko ENTER; přitom musí být nádoba váhy prázdná. Na displeji se zobrazí údaj EICHGEWICHT (etalon). str. 19 (21)

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 0 i» LWZ 0 SOL» LWZ 0 SOL OBSLUHA CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA OBSLUHA Obecné pokyny. Vysvětlivky symbolů Bezpečnost. Použití v

Více

! Důležitá informace výrobce!

! Důležitá informace výrobce! PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K POUŽITÍ JK 0541708141400aCZ Peletová krbová kamna typ: Pelletto 417.08, Toledo 32, Almeria 17, Almeria 32-C Návod k instalaci a obsluze Dbejte prosím následujících pokynů: Kvalita

Více

Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení

Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení Návodkobsluze pro pracovníky obsluhy a údržby uchovávejte vždy u zařízení Ohřívací modul Dynabox 350/ 500 Č.zboží111492.002/028/031/057/060 111521.009/ 022 Č. str. Rev. 01---0708 365226213 Papír z buničiny

Více

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Návod k použit Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Leica IP S Tiskárna pro podložní skla Návod k použití Leica IP S Obj. č. 14 0601

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1

EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Elektrocentrála EM3100CX1 EM4500CX1 * EM4500CXS1 EM5500CX1 * EM5500CXS1 Návod k obsluze a Servisní knížka Honda Motor Co., Ltd.2005 Vydání 25/02/2006 Copyright BG Technik cs, a.s. 2 OBSAH : ÚVOD.. 2 1.

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

Návod k použití 07.06.2010

Návod k použití 07.06.2010 07.06.2010 Návod k použití Obsah 1 Úvodní slovo...6 1.1 Účelové použití...6 2 Všeobecná upozornění...7 2.1 Vysvětlivky symbolů v příručce...7 2.1.1 Legenda...7 2.2 Bezpečnostní předpisy...7 2.2.1 Zásady

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ

Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome. Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ Zaregistrujte svůj produkt a získejte technickou podporu na stránkách www.philips.com/welcome 16 Čeština Type HD8753 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ 16 CS TYTO POKYNY SI PEČLIVĚ PROČTĚTE, NEŽ ZAČNETE KÁVOVAR POUŽÍVAT.

Více

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916 RETIGO ORANGE VISION Návod na obsluhu RETIGO s.r.o. Láň 2310, PS 43 756 64 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 665 511 Fax: +420 571 665 554 e-mail: prodej@retigo.cz; servis@retigo.cz www.retigo.cz HOT

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

Dojící robot ASTRONAUT A3

Dojící robot ASTRONAUT A3 Lely Industries N.V. Dairy Equipment Dojící robot ASTRONAUT A3 Návod k obsluze Česká verze ii iii Obsah Ochranné známky, Autorská práva a odvolání Seznam obsažených úprav Předmluva Obsah návodu k obsluze

Více

EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy

EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy NÁVOD K POUŢITÍ, MONTÁŢI, OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax: +420 326 909

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA EHR 350 Obsah 1 Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Záruka a odpovědnost 1.3 Záruční podmínky 1.4 Odpovědnost 1.5 Bezpečnost 1.6 Použité symboly (piktogramy) 2 Informace pro

Více

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH

WBH Šaržové radlicové míchačky WBH CZ WBH Šaržové radlicové míchačky WBH INSTALACE, OBSLUHA A ÚDRŽBA Manuál č. MAP.143.--.M.CZ Vydání: A Poslední aktualizace: květen 01 PŮVODNÍ NÁVOD V ANGLIČTINĚ WAMGROUP S.p.A. Via Cavour, 338 41030 Ponte

Více

KIPOR www.rr-naradi.cz

KIPOR www.rr-naradi.cz KIPOR www.rr-naradi.cz Digitální generátor el. proudu / CZ Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce KIPOR zakoupením tohoto nářadí. Tento výrobek absolvoval

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX

OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX OLYMPIAO Rádiové poplašné zařízení Protect série 9XXX Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen Obsah Úvod... 5 Ovládací prvky a zobrazení... 14 Záruka... 5 Informace pro

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Ranger. Vážený zákazníku,

Ranger. Vážený zákazníku, Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k volbě výrobku pro ochranu rostlin od světové jedničky v aplikační technice, firmy HARDI International A/S. Spolehlivost a funkčnost tohoto výrobku závisí na Vaší péči.

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250

Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Provozní návod Cirkulační chladicí přístroj CR 1000/CR1250 Originální provozní návod Originální návod k použití Výrobce si vyhrazuje právo provést v tomto návodu kdykoliv a bez předběžného sdělení změny,

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Obslužné terminály DOP11B Vydání 11/28 Systémová příručka 16666968 CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5

Více