Návod k obsluze Servisní přístroj na klimatizace KT 790 pro, návod k použití

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze Servisní přístroj na klimatizace KT 790 pro, návod k použití"

Transkript

1 Návod k obsluze, návod k použití Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: cs BERNER_72534.pdf

2 č. výr AC970PRO je elektronická jednotka pro recyklaci, evakuování a plnění klimatizačních zařízení, u kterých se jako chladicí médiu používá R134A. Díky jednoduchému a spolehlivému systému připojování pobíhají všechny pracovní operace prováděny s naprostou bezpečností: recyklace chladicího média, evakuace a kontrola těsnosti systému, přidávání oleje nebo aditiv, plnění klimatizačního zařízení a tlaková provozní zkouška. Plně automatizované řízení přes elektronickou váhu zajišťuje přesné plnění a kontrolu kapacity nádoby s chladicím médiem, aby nedocházelo k přeplnění klimatizačního zařízení resp. nádoby. Množství chladicího média určeného pro plnění klimatizačního zařízení nastavuje obsluhující osoba přes klávesnici nebo vyžádá z interní databanky. Přes destilační odlučovač se chladicí médium separuje od oleje str. 1 (21)

3 str. 2 (21)

4 str. 3 (21)

5 str. 4 (21)

6 VYSVĚTLENÍ ZNAČEK M1 nízkotlaký manometr M2 vysokotlaký manometr M3 manometr interní nádoby T1 hadice na straně nízkého tlaku T2 hadice na straně vysokého tlaku LOW ventil na straně nízkého tlaku sestava pro měření tlaku HIGH ventil na straně vysokého tlaku sestava pro měření tlaku V1 parní ventil na hadici láhve V2 kapalinový ventil na hadici láhve V3 parní ventil na nádobě chladicího média V4 kapalinový ventil na nádobě chladicího média V5 pojistný ventil V6 ventil pro vypouštění nekondenzujících plynů VU1 zpětný ventil (olej) VU2 zpětný ventil v destilátoru F1 mechanický ventil na recyklačním vedení F2 vysoušeč filtru EV1 magnetický ventil na vakuovém vedení EV3 magnetický ventil pro rozdělení okruhu EV5 magnetický ventil na recyklačním/recirkulačním vedení EV6 magnetický ventil na plnicím vedení EV7 magnetický ventil na olejové výpusti EV8 magnetický ventil pro doplňování oleje EV10 obtokový magnetický ventil 1 nádoba pro doplňování oleje 2 vakuové čerpadlo 3 tlakový regulátor 4 odlučovač recyklovaného oleje v destilátoru 5 odlučovač kompresorového oleje v destilátoru 6 kompresor 7 zásobník 8 elektronická váha 9 nádoba na olejové výpusti 10 tepelný výměník 11 přečerpávací čerpadlo chladicího média P1 tlakový snímač P2 tlakové čidlo na straně vysokého tlaku str. 5 (21)

7 VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE Likvidace přístroje Tento přístroj se nesmí dostat do normálního domovního odpadu, ale musí být zlikvidován jako zvláštní odpad. Opakované použití resp. řádné recyklace elektrických a elektronických přístrojů přispívá k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Dle evropské směrnice WEEE 2002/96/EU jsou k dispozici speciální sběrny, ve kterých je možno elektronický odpad odevzdat. Orgány veřejné správy a výrobci elektrických a elektronických přístrojů usilují formou zabezpečení sběru a s tím souvisejících plánovacích opatření o zjednodušení opětovného použití a recyklace elektrických a elektronických odpadů. Ze zákona budou uloženy sankce tomu, kdo provádí likvidaci elektrických a elektronických odpadů nepovoleným způsobem. Likvidace baterií Baterie je nutno recyklovat nebo řádně likvidovat. Baterie nepatří do domovního odpadu. Neodhazujte baterie do ohně! PRO BEZPEČNÝ PROVOZ PŘÍSTROJE AC970PRO Pokroková technice využitá při plánování a konstruování činí přístroj AC970PRO spolehlivým zařízením a extrémně jednoduchým ovládáním. Díky tomu není obsluhující osoba vystavena žádnému riziku, za předpokladu dodržování bezpečnostních pravidel uvedených v této příručce a řádného používání přístroje. Tuto jednotku smí používat výhradně osoby, které mají příslušné vzdělání a dobré znalosti základních zásad chlazení, chladicích systémů, chladicích médií a případných následků, které může způsobit přístroj, který pracuje pod tlakem. Předpokladem pro bezchybný a bezpečný provoz přístroje je dokonalé znalost instrukcí uvedených v této příručce PRO BEZPEČNÝ PROVOZ PŘÍSTROJE Je nutno používat vhodný ochranný oděv jako rukavice a pracovní brýle: kontakt s chladicím médiem může způsobit oslepnutí a jiná poranění. Rovněž je nutno dodržovat následující výstražné symboly: Pečlivě si přečtěte návod. Za deště nebo při vysoké vlhkosti vzduchu nepoužívejte přístroj ve venkovním prostředí. Bezpodmínečně používejte rukavice. Bezpodmínečně používejte ochranné brýle. str. 6 (21)

8 Zabraňte kontaktu s pokožkou; nízká teplota varu (cca. -30 C) může způsobit lokální omrzliny. Nevdechujte výpary chladicího média. Před připojením přístroje ke klimatizaci (A/C) nebo k vnější nádobě s chladicím médiem zajistěte, aby veškeré ventily byly uzavřené. Před vypnutím jednotky AC970PRO zajistěte, aby pracovní fáze byla ukončena a aby všechny ventily byly uzavřené. Tak se chladicí médium nedostane do okolního vzduchu. Neměňte nastavení pojistných ventilů a kontrolních systémů. Používejte výhradně vnější nádoby nebo jiné zásobníky, které jsou vybavené pojistnými ventily a mají atest dle příslušných norem. Pokud jednotku nechcete okamžitě použít, pak ji vypněte elektrický vypínač. Před delší odstávkou resp. před prováděním údržby odpojte jednotku od zdroje elektrického napětí. Při provádění údržby postupujte opatrně: v hadicích by se mohlo nacházet chladicí médium pod tlakem. Přístroj nepoužívejte v explozí ohroženém prostředí. Mimořádnou údržbou musí být pověřen výhradně specializované osoby. Pro kontrolu těsnosti a tlaku v přístrojích s HCF-134a resp. klimatizačních zařízeních se nesmí používat stlačený vzduch. Některé směsi vzduchu s HCF-134a jsou při působení tlaku zápalné. Tyto směsi mohou být velmi nebezpečné a mohou vést k požáru nebo výbuchu a tím způsobit poranění nebo jiné škody. Pro další informace týkající se bezpečnostních opatření a ochranu osob a materiál kontaktujte výrobce chladicího média Bezpečnostní zařízení Zařízení AC970PRO je vybaveno následujícími bezpečnostními zařízeními: přetlakové ventily jako doplněk k přetlakovému ventilu čidlo (hlídač) maximálního tlaku, který při vysokém tlaku odpojí kompresor. POZOR: Na uvedených bezpečnostních zařízeních se v žádném případě nesmí provádět změny Pracoviště V místnosti, ve které se s jednotkou pracuje, musí být zajištěno dostatečné větrání. POZOR: Nepracujte v blízkosti otevřeného ohně a horkých ploch; vlivem vysoké teploty dochází k rozkladu chladicího média při uvolnění jedovatých a dráždivých látek škodlivých pro obsluhu a okolní prostředí. Pro zajištění nerušeného provozu umístěte jednotku na rovnou podlahu; rovněž při malých přesunech se láhev nesmí vystavovat velkým otřesům. Nikdy nenechávejte z jednotky AC970PRO odkapávat vodu. POZOR: Dbejte na to, aby se při provádění různých pracovních operací nedostalo chladicí médium do okolního prostředí. Tím jsou nejen splněny požadavky mezinárodních norem na ochranu životního prostředí, ale také se předejde situaci, kdy výskyt chladicího média může ztížit vyhledávání případných netěsností. str. 7 (21)

9 Pracujte v dostatečně osvětleném prostředí. Nevdechujte výpary chladicího média a oleje. Tyto výpary mohou dráždit oči a dýchací cesty. Pro odstranění zbytků média R134a z klimatizačního zařízení (A/C) používejte recyklační přístroje pro tuto látku výhradně určené. Unikne-li náhodou chladicí médium do okolního vzduchu, pak před pokračováním v práci pracoviště důkladně vyvětrejte. Přístroj nepoužívejte při přímém slunečním záření; slunce může způsobit vysoké teploty a výpadky v provozu. Uvedené hodnoty provozní teploty se vztahují na přístroj chráněný před přímým slunečním zářením ÚVODNÍ POZNÁMKY K JEDNOTCE Jednotka AC970PRO je vhodná pro použití na všech klimatizačních zařízeních, která jsou instalovaná na osobních vozech, autobusech, nákladních a užitkových vozidlech a která používají jako chladicí médium prostředek R134a. Mikroprocesor jednotky AC970PRO umožňuje ovládat veškeré funkce prostřednictvím elektronické váhy, LCD displeje, na kterém se zobrazují naměřené hodnoty (v hmotnostních jednotkách nebo minutách) a formou hlášení zvolené cykly, a řídícího pultu s alfanumerickou klávesnicí. Propojení jednotky AC970PRO s klimatizačním zařízením (A/C) umožňuje recyklovat chladicí médium a po pečlivém evakuování ho přivádět zpět do systému. Množství oleje odebraného během recyklace z klimatizačního zařízení je možno zvážit a následně doplnit. Jednotka je vybavena dvoustupňovým vakuovým čerpadlem a sestavou pro měření tlaku (manometrem); ta zajišťuje průběžnou indikaci probíhajících pracovních operací. Zkouška těsnosti klimatizačního zařízení se provádí automaticky prostřednictvím manometru. Jednotka je vybavena speciálními přípojkami, které eliminují riziko kontaminace ostatních jednotek, ve kterých se jako chladicí médium používá prostředek R12. POZOR: Tuto jednotku není možno upravit pro klimatizační zařízení, které jako chladicí médium používají prostředek R POPIS JEDNOTKY 11. Klávesnice 12. Nízkotlaký manometr 13. Vysokotlaký manometr 14. Manometr na vnitřní nádobě 15. Vysokotlaký ventil 16. Nízkotlaký ventil 17. Tiskárna (nadstandardní vybavení) 18. Hlavní elektrický spínač 19. Vysokotlaká připojovací hadice 20. Nízkotlaká připojovací hadice 21. Nádobka pro vstřikování oleje 22. Nádobka pro vypouštění oleje str. 8 (21)

10 3.1 - Klávesnice 23. Kontrolka RÜCKGEWINNUNG (recyklace) 24. Funkční tlačítko RÜCKGEWINNUNG (recyklace) 25. Kontrolka VAKUUM (vakuum) 26. Funkční tlačítko VAKUUM (vakuum) a pohyb kurzoru směrem nahoru 27. Kontrolka AUFFÜLLEN (plnění) 28. Funkční tlačítko AUFFÜLLEN (plnění) a pohyb kurzoru směrem doprava 29. Kontrolka AUTOMATISCHE (automatika) 30. Funkční tlačítko AUTOMATISCHE (automatika) a pohyb kurzoru směrem doleva 31. Kontrolka FLUSHING (proplachování) 32. Funkční tlačítko FLUSHING (proplachování) a pohyb kurzoru směrem dolů 33. Tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce nabídka, výmaz, bypass a přestávka) 34. Funkční tlačítko FAHRZEUGDATEN (údaje o vozidle) a DATABASE (databáze) 35. Zdířka pro aktualizaci software 36. Tlačítko STOP 37. Tlačítko ENTER 38. Displej INSTALACE JEDNOTKY V této kapitole jsou popsány pracovní úkony, které je nutno provést před uvedením jednotky do provozu Vybalení a kontrola jednotlivých částí Vybalte stroj. Přesvědčte se, zda byly dodány všechny části: příručka pro obsluhu dvě přípojky pro láhve atest pojistného ventilu láhve Přeprava a skladování přístroje Jednotku odejměte z podložky. S jednotkou je možno pohybovat pomocí 4 koleček; obě přední kolečka jsou bržděná. Na nerovném povrchu je možno zařízení AC970PRO naklonit a pohybovat s ním na obou zadních kolečkách. Přesto, že jsou za účelem snížení těžiště uloženy nejtěžší části v dolní části jednotky, není možno vyloučit nebezpečí převrácení zařízení Příprava pro použití Před použitím je možno stanici AC970PRO seřídit dle požadavků. Na standardních modelech není bezpodmínečně nutné toto seřízení provádět. Při seřízení klimatizační A/C stanice postupujte následujícím způsobem: Zapněte stanici a vyčkejte, dokud se neobjeví obrazovka STAND-BY (datum a čas). Stiskněte současně tlačítko 3 a tlačítko FLUSHING (proplachování 32) a podržte je stisknuté po několik vteřin. Na displeji se objeví údaj Zadejte kód Dna displeji se zobrazí nabídka s funkce, které jsou k dispozici. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) projeďte nabídku. Označte požadovanou funkci a stiskněte tlačítko ENTER. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY. str. 9 (21)

11 ZMĚNA JAZYKA Označte funkci SPRACHE ÄNDERN (změnit jazyk) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí seznam s jazyky uloženými v paměti. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) projeďte nabídku a tlačítkem ENTER nastavte příslušný jazyk. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. MĚRNÁ JEDNOTKA Označte funkci MASSEINHEIT (měrná jednotka) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí seznam s měrnými jednotkami uloženými v paměti. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) projeďte nabídku a tlačítkem ENTER nastavte příslušnou jednotku. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. DATUM A ČAS Označte funkci DATUM UND UHRZEIT (datum a čas) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí datum a čas, kurzor se umístí přímo na datu. Zadejte datum a potvrďte tlačítkem ENTER. Kursor přeskočí na čas. Zadejte datum a potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. DÉLKA HADIC Na vyžádání je možno dodat delší hadice (nadstandardní vybavení). V tomto případě je na stroji nutno provést odpovídající nastavení, aby se při plnění zohlednilo množství chladicího média zbývajícího ve vedení. Dálka standardních hadic je 5 m. Označte funkci LÄNGE SCHLÄUCHE (délka hadic) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí standardní délka hadic. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) projeďte nabídku a tlačítkem ENTER nastavte příslušnou délku. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. SERVISNÍ DATA Do stanice je možno zadávat servisní data. To je zvláště užitečné, pokud je stanice vybavena s tiskárnou (nadstandardní vybavení). Pro zadávání servisních dat je k dispozici 8 řádků po 20 znacích. Zadávání se provádí přes klávesnici jako u mobilních telefonů: Označte funkci WERKSTATTDATEN (servisní data) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Pomocí numerických tlačítek zadejte požadovaná písmena a znaky. Mezi řádky je možné se pohybovat pomocí tlačítek pro pohyb kurzoru. Tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce - 33) se maže znak nacházející se před kurzorem. Zadání servisních dat se uloží tlačítkem ENTER. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. KONTRAST Označte funkci KONTRAST a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí číselný index stupně kontrastu. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) proveďte změnu kontrastu a potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. str. 10 (21)

12 PROPLACHOVÁNÍ (flushing) Na A/C stanici je možno instalovat speciální příslušenství pro čištění konstrukčních částí. Je-li stanice tímto příslušenstvím vybavena, je pro aktivaci funkce proplachování nutno provést odpovídající nastavení ve vnitřních parametrech. Označte funkci FLUSHING (proplachování) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí EINSCHALTEN (zapnout) AUSSCHALTEN (vypnout). Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci EINSCHALTEN (zapnout) AUSSCHALTEN (vypnout) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. VÁHA OLEJE Není zatím součástí provedení. ZADÁNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA Označte funkci SERIENNUMMER (sériové číslo) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Pomocí numerických tlačítek zadejte sériové číslo stanice (toto číslo se nachází na štítku s technickými údaji umístěném na zadní straně stanice) a potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se opět zobrazí hlavní nabídka. Je třeba zadat pouze posledních pět 5 číslic sériového čísla: první číslice je automaticky zadávána programem Plnění lahví Před použitím stanice a po nastavení odpovídajících provozních podmínek je nutno chladicí prostředek naplnit do vnitřní láhve. Pro provedení postupujte následujícím způsobem: servisní hadici připojte k externímu zásobníku s chladicím médiem (přitom používejte spojky, které tvoří součást). Existují dva různé zásobníky: s a bez nasávací trubice. Zásobník obsahující sací trubici musí být umístěn na rovné ploše, aby kapalné médium mohlo volně proudit. Tyt zásobníky misí být připojeny ke spojce LIQUID (kapalné). Zásobníky bez sací trubice jsou normálně vybaveny pouze jedním ventilem a pro přečerpání kapaliny je nutno je naklonit. Nyní otevřete ventil na externí láhvi a na hadici. Otevřete vysokotlaký a nízkotlaký ventil na stanici. Na obrazovce STAND-BY stiskněte tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce 33). Na displeji se zobrazí nabídka funkcí. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci FLASCHE FÜLLEN (naplnit láhev) a potvrďte tlačítkem ENTER. Na displeji se zobrazí volný prostor, který je v láhvi k dispozici. Nastavte množství chladicího média, které chcete plnit (mělo by být minimálně kg). Pro zahájení plnění stiskněte tlačítko ENTER. Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při připojování vedení poté se funkce aktivuje. Stanice zastaví proces plnění automaticky po dosažení nastavené hodnoty. Ventil připojte k externí láhvi. Plnění ukončete tlačítkem ENTER a vyprázdněte destilační přístroj. str. 11 (21)

13 Množství vyzískaného chladicího média je obvykle o zhruba 500 až 700 g větší než množství naprogramované, neboť se vyprazdňuje i destilační přístroj. Funkce se zastaví automaticky v okamžiku, kdy v zařízení není již žádný tlak. Na displeji se objeví obrazovka STAND-BY. Uzavřete ventily na stanici Indikátor láhve Na obrazovce STAND-BY je možno zobrazit hmotnost chladicího média nacházejícího se v láhvi. Údaj o hmotnosti se zobrazí tlačítkem ENTER. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY POUŽITÍ JEDNOTKY Zadávání údajů o vozidle Tato funkce slouží pro výstup údajů o vozidle na stanici vybavené tiskárnou. Stiskněte tlačítko FAHRZEUGDATEN (údaje o vozidle 34). Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci FAHRZEUGDATEN (údaje o vozidle) a potvrďte ji tlačítkem ENTER (37). Přes alfanumerickou klávesnici zadejte údaje o vozidle. Tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce - 33) se maže znak nacházející se před kurzorem. Zadaný údaj potvrďte tlačítkem ENTER a přejděte na další řádek. Stejný postup použijte i pro další zadání a uložení. Po ukončení se na displeji opět zobrazí opět hlavní nabídka Osobní databáze Je možno založit osobní databázi s údaji o nových vozidlech, které nejsou obsaženy ve standardní databázi. Stiskněte tlačítko DATABASE (databáze - 34). Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci DATABASE (databáze) a potvrďte ji tlačítkem ENTER. Přes alfanumerickou klávesnici zadejte požadované údaje. Pro zadávání údajů o vozidle jsou k dispozici 4 řádky po 20 znacích. Doporučujeme nejprve zadat výrobce a poté model vozidla atd., neboť údaje se zadávají v abecedním pořadí. Poté jsou k dispozici následující řádky: 1 řádek s 20 znaky pro množství chladicího média, 1 řádek s 20 znaky pro typ oleje a 1 řádek s 20 znaky pro množství oleje. Tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce - 33) se maže znak nacházející se před kurzorem. Tlačítky pro pohyb kurzoru se tento kurzor přesune na náhled obrazovky. Tlačítkem ENTER se zadání potvrdí a přeskočí na další řádek. Není bezpodmínečně nutné zadávat veškeré informace. V tomto případě použijte tlačítko ENTER kurzor přeskočí na další řádek. Přeskočené políčko přitom zůstane nevyplněné. Stejný postup použijte i pro další zadání a uložení. Po ukončení se na displeji opět zobrazí opět hlavní nabídka. str. 12 (21)

14 5.3 - Recyklace chladicího média POZOR: Při manipulaci s chladicím médiem používejte bezpodmínečně rukavice a ochranné brýle. Před uvedením jednotky do činnosti si pozorně přečtěte pokyny uvedené v úvodu tohoto návodu. Před zahájením recyklace nechejte klimatizační zařízení (A/C) několik minut běžet. Při testování bylo zjištěno, že tímto způsobem je odsáváno větší množství chladicího média. Před prováděním údržby klimatizační zařízení (A/C) vypněte. Pro recyklaci chladicího média v chladicí jednotce (A/C) postupujte následujícím způsobem: Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při připojování vedení. Tlačítkem ENTER se přejde vždy na následující hlášení. Ke klimatizaci (A/C) připojte hadice T1 a T2. Otevřete ventily na rychlospojce hadic. Otevřete vysokotlaký a nízkotlaký ventil na stanici. Stiskněte tlačítko RÜCKGEWINNUNG (recyklace) (24) aktivuje se funkce autočištění. Tato funkce se nezahájí, pokud zařízení není pod tlakem; v tomto případě se na displeji objeví příslušné hlášení. Tato funkce slouží pro řádné zjištění hmotnosti vyzískaného chladicího média. Funkci autočištění je možno obejít tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce). Po ukončení autočištění se zahájí fáze recyklace chladicího média. Funkce se automaticky zastaví, pokud tlak v zařízení poklesne pod hodnotu 0 bar. Pro optimální provedení recyklace je vypouštění oleje realizováno ve více krocích. Po posledním kroku následuje přestávka, aby bylo možno zjistit, zda opět došlo k nárůstu tlaku. Po skončení přestávky: pokud došlo opět tlaku, funkce se automaticky aktivuje, pokud tlak zůstal na stejné hodnotě, zobrazí se na displeji množství vyzískaného chladicího média. Uzavřete ventily na stanici. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY. Při ukončování programu se zobrazí dotaz, zda údaje o vozidle, které jsou uložené v paměti, mají být vymazány. Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při rozpojování vedení. Zvolte požadovanou funkci. U stanic vybavených tiskárnou (nadstandardní vybavení) je po vyobrazení údajů možno pokračovat následujícím způsobem: Numerickými tlačítky zadejte hodnotu vyzískaného oleje a tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce) vloženou hodnotu vymažte. Tlačítkem ENTER potvrďte hodnotu oleje. Pro výstup na tiskárně stiskněte tlačítko ENTER. Pro opuštění funkce stiskněte tlačítko STOP. str. 13 (21)

15 5.4 - Evakuování klimatizačního zařízení (A/C) Pokud sací čerpadlo dosáhne 30 provozních hodin, zobrazí se na displeji hlášení ÖL WECHSELN (vyměnit olej). Pro provádění údržby s řiďte pokyny uvedenými v příslušné kapitole. Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při připojování vedení. Tlačítkem ENTER přejděte na následující hlášení. Otevřete vysokotlaký a nízkotlaký ventil na stanici. Stiskněte tlačítko VAKUUM (vakuum 26). Tato funkce se nezahájí, pokud zařízení není pod tlakem; v tomto případě se na displeji objeví příslušné hlášení. Zadejte požadovanou dobu vakua. Tlačítkem ENTER proveďte potvrzení a aktivujte funkci. Po uplynutí doby vakua se zahájí doba pro sledování tlaku. Po uplynutí této doby následuje kontrola, zda na zařízení došlo k úniku, a výsledek kontroly se zobrazí na displeji. Uzavřete ventily na stanici. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY. Při ukončování programu se zobrazí dotaz, zda údaje o vozidle, které jsou uložené v paměti, mají být vymazány. Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při rozpojování vedení. Zvolte požadovanou funkci. U stanic vybavených tiskárnou (nadstandardní vybavení) je po vyobrazení výsledků kontroly možno pokračovat následujícím způsobem: Pro výstup na tiskárně stiskněte tlačítko ENTER. Pro opuštění funkce stiskněte tlačítko STOP Vstřikování oleje a plnění klimatizačního zařízení (A/C) POZOR: Tato fáze se smí používat výhradně u podtlakových klimatizačních zařízení (A/C) (po provedení funkce vakua). Po provedení funkce vstřikování vakua se zahájí funkce plnění. Plnění se provádí pouze na straně vysokého tlaku. U zařízení, která mají pouze přípojku nízkého tlaku (LOW) se po ukončení plnění musí se zapnutím klimatizace vyčkat po dobu minimálně 10 minut. Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při připojování vedení. Tlačítkem ENTER přejděte na následující hlášení. Zkontrolujte, zda jsou připojené hadice a na nich je otevřený ventil. Stiskněte tlačítko AUFFÜLLEN (plnit 28). Na displeji se zobrazí dotaz, zda má být provedeno vstřikování oleje: tlačítkem JA (ano) bude před plněním provedeno vstřikování oleje, tlačítkem NEIN (ne) se přejde přímo na plnění. Pro řádné provedení plnění musí být zajištěno, aby v láhvi bylo o minimálně 2 kg chladicího média více než je množství, které má být plněno. Menší množství program nepřijme. Zadejte množství chladicího média, které má být plněno, a pro potvrzení stiskněte tlačítko ENTER. Pokud jste zvolili funkci vstřikování oleje, stiskněte tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce), poprvé pro otevření magnetického vstřikovacího ventilu, podruhé pro jeho uzavření. Pro pokračování stiskněte tlačítko ENTER. str. 14 (21)

16 Stanice provede plnění chladicího média a po ukončení tohoto procesu zobrazí množství média, které bylo doplněno. Pro kontrolu účinnosti je nutno provést tlakovou zkoušku. Uzavřete ventily na stanici. POZOR: Bezpodmínečně dbejte na to, aby byly uzavřené ventily na ovládacím panelu; jinak může dojít v nevratnému poškození vnitřních částí zařízení a k funkčním poruchám stroje. Nastartujte vozidlo a zapněte klimatizaci (A/C). Zkontrolujte tlaky. Vypněte klimatizaci (A/C) a motor vozidla. Uzavřete ventily na hadicích. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY. Při ukončování programu se zobrazí dotaz, zda údaje o vozidle, které jsou uložené v paměti, mají být vymazány. Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při rozpojování vedení. Zvolte požadovanou funkci. U stanic vybavených tiskárnou (nadstandardní vybavení) je po vyobrazení údaje o doplněném chladicím médiu možno pokračovat následujícím způsobem: Numerickými tlačítky zadejte množství doplněného oleje a tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce) vloženou hodnotu vymažte. Tlačítkem ENTER potvrďte množství oleje. Pro výstup na tiskárně stiskněte tlačítko ENTER. Pro opuštění funkce stiskněte tlačítko STOP Automatická funkce Tato funkce umožňuje automatické provádění funkcí recyklace, vakua a plnění. POZOR: U vozidel, která mají pouze jednu přípojku, by se funkce plnění měla provádět v ručním režimu. Přitom dodržujte výrobcem doporučený postup. Pro provádění automatické funkce postupujte následujícím způsobem: Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při připojování vedení. Tlačítkem ENTER přejděte na následující hlášení. Ke klimatizaci (A/C) připojte hadice T1 a T2. Otevřete ventily na rychlospojce hadic. Otevřete vysokotlaký a nízkotlaký ventil na stanici. Stiskněte funkční tlačítko AUTOMATISCHE (automatika - 30). Na displeji se objeví dialog pro zadání doby vakua. Zadejte hodnotu a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. Na displeji se zobrazí dotaz, zda má být provedeno vstřikování oleje: tlačítkem JA (ano) bude před plněním provedeno vstřikování oleje (stanice se vypne), tlačítkem NEIN (ne) se přejde přímo na plnění. Na displeji se zobrazí dotaz na množství náplně chladicího média. Zadejte požadovanou a potvrďte stisknutím tlačítka ENTER. Funkce se zahájí a automaticky dokončí. Pokud dojde k poruše, stanice se vypne a zobrazí se příslušné chybové hlášení. str. 15 (21)

17 Pro kontrolu účinnosti je nutno provést tlakovou zkoušku. Uzavřete ventily na stanici. POZOR: Bezpodmínečně dbejte na to, aby byly uzavřené ventily na ovládacím panelu; jinak může dojít k nevratnému poškození vnitřních částí zařízení a k funkčním poruchám stroje. Nastartujte vozidlo a zapněte klimatizaci (A/C). Zkontrolujte tlaky. Vypněte klimatizaci (A/C) a motor vozidla. Uzavřete ventily na stanici. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY. Při ukončování programu se zobrazí dotaz, zda údaje o vozidle, které jsou uložené v paměti, mají být vymazány. Série hlášení slouží obsluze pro navigaci při rozpojování vedení. Zvolte požadovanou funkci. U stanic vybavených tiskárnou (nadstandardní vybavení) je po vyobrazení údajů možno pokračovat následujícím způsobem: Numerickými tlačítky zadejte hodnotu vyzískaného oleje a tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce) vloženou hodnotu vymažte. Potvrzení proveďte tlačítkem ENTER. Pro opuštění funkce stiskněte tlačítko STOP. Numerickými tlačítky zadejte množství doplněného oleje a tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce) vloženou hodnotu vymažte. Tlačítkem ENTER potvrďte množství oleje. Pro výstup na tiskárně stiskněte tlačítko ENTER. Pro opuštění funkce stiskněte tlačítko STOP Recyklační funkce Na obrazovce STAND-BY stiskněte tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce). Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci RECYCLEN (recyklovat) a stiskněte tlačítko ENTER. Funkce je automaticky omezena na 60 minuty. stiskněte tlačítko STOP; funkce se zastaví. Funkce se vypne automaticky, pokud je uvnitřní okruh uzavřený Proplachování (flushing - volitelná funkce) Pro zaručení řádného připojení proplachovací sady a správného použití příslušenství je třebas přečíst pokyny týkající se tohoto vybavení. Proplachovací sadu používejte následujícím způsobem: Sadu připojte dle přiloženého návodu k dílu, který chcete čistit. Otevřete nízkotlaký ventil. Stiskněte tlačítko ENTER. Zadejte dobu vakua a stiskněte tlačítko ENTER. Provede se vyprázdnění dílu. Po fázi vakua se provede zkouška za účelem zjištění případných netěsností. Je-li výsledek testu v pořádku, pak otevřete proplachovací (flushing) ventil. Vyčkejte do uplynutí doby čištění nebo do okamžiku, kdy předpokládáte, že čištění e provedeno dostatečně, a pokračujte tlačítkem MULTIFUNKTION (multifunkce). Uzavřete proplachovací (flushing) ventil a stiskněte tlačítko ENTER. Provede se vyprázdnění okruhu. Pro ukončení stiskněte tlačítko STOP. str. 16 (21)

18 U stanic vybavených tiskárnou (nadstandardní vybavení) je po vyobrazení údajů možno pokračovat následujícím způsobem: Zadejte množství vypuštěného oleje a potvrďte tlačítkem ENTER. Pro výstup na tiskárně stiskněte tlačítko ENTER. Pro opuštění funkce stiskněte tlačítko STOP ZOBRAZOVANÁ HLÁŠENÍ Servisní hlášení ÖL WECHSELN (VÝMĚNA OLEJE) Výměna oleje vakuového čerpadla (viz kapitola 7.1). FILTER WECHSELN (VÝMĚNA FILTRU) Výměna vysoušecího filtru (viz kapitola 7.3) Chybová hlášení ZU HOHER DRUCKWERT (PŘÍLIŠ VYSOKÝ TLAK) Na výstupu kompresoru je nadměrný tlak. Vypněte stanici a zhruba 30 minut vyčkejte. Pokud problém přetrvává i poté, pak se prosím obraťte na technický servis. PROGRAMMFEHLER (CHYBA PROGRAMU) V případě závady v software se prosím obraťte na technický servis. FLASCHE VOLL (PLNÁ LÁHEV) Bylo dosaženo maximální náplně v láhvi; proveďte několik plnění, aby se snížilo množství chladicího média v interním systému stanice. NEUEINSTELLUNG DER WAAGE (NOVÉ NASTAVENÍ VÁHY) V případě chyby v nastavení váhy proveďte opět její tárování. Pokud závada přetrvává i poté, pak se prosím obraťte na technický servis. ZU HOHE RÜCKGEWINNUNGSZEIT (PŘÍLIŠ DLOUHÁ DOBA RECYKLACE) Doba recyklace překračuje maximální hodnotu nastavenou pro zajištění bezpečnosti. Zkontrolujte, zda na klimatizaci (A/C) nejsou netěsnosti. Pokud žádné netěsnosti nezjistíte, pak se prosím obraťte na technický servis. ANLAGE LEER (PRÁZDNÁ KLIMATIZACE) V klimatizaci (A/C) není žádné chladicí médium. ANLAGE VOLL (PLNÁ KLIMATIZACE) V klimatizaci (A/C) se nachází chladicí médium. AUFFÜLLEN UNVOLLSTÄNDIG (NEÚPLNÉ NAPLNĚNÍ) Příliš dlouhá doba plnění; to je známkou toho, že tlak v láhvi odpovídá tlaku v klimatizačním zařízení (A/C). str. 17 (21)

19 7.0 - ÚDRŽBA Jednotka AC970PRO je velmi spolehlivá a je zkonstruována z nejkvalitnějších komponent při použití nejmodernějších technologií. Z toho důvodu je údržba zredukována na minimum; elektronický kontrolní systém navíc signalizuje termíny pro provádění pravidelné údržby. ÖL WECHSELN (VÝMĚNA OLEJE) výměna oleje vakuového čerpadla (po 30 hodinách). FILTER WECHSELN (VÝMĚNA FILTRU) výměna vysoušecího filtru (po 150 kg kapaliny) Výměna oleje vakuového čerpadla Aby byla zaručena optimální funkčnost zařízení, je nutno olej ve vakuovém čerpadle často měnit. Okamžik výměny oleje ve vakuovém čerpadle je indikován na displeji hlášením ÖL WECHSELN (VÝMĚNA OLEJE). Při výměně postupujte následujícím způsobem: vytáhněte zástrčku; pod zátku (41) umístěte nádobku, odstraňte zátku a nechejte vytéci všechen olej z čerpadla; po kompletním vyprázdnění čerpadla zátku (41) opět zašroubujte a otevřete horní zátku (39); olej (součást dodávky příslušenství) nalijte do horního otvoru čerpadla. Stav náplně čerpadla kontrolujte na průhledítku (40), hladina oleje musí dosahovat ke středové značce kontrolky; po naplnění čerpadla olejem horní zátku uzavřete Nulování počítadla vakuového čerpadla Do doplnění oleje do vakuového čerpadla je nutno vynulovat počítadlo provozních hodin. Přesně dodržujte následující pokyny: Stiskněte současně tlačítko 3 a tlačítko FLUSHING (proplachování) a podržte je stisknuté po několik vteřin. Na displeji se objeví údaj Přes klávesnici zadejte hodnotu 5555 a stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí nabídka funkcí. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci ÖL WECHSELN (výměna oleje) a pro potvrzení stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí údaj odpovídající počtu provozních hodin vakuového čerpadla. Podržte stisknuté tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce). Jakmile se na displeji zobrazí údaj 0000, stiskněte tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce). Na displeji se opět zobrazí nabídka funkcí. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY Výměna vysoušecího filtru Vysoušecí filtr této jednotky je koncipován tak, aby bylo možno odstranit veškeré zbytky kyseliny a vysoký obsah vody z chladicího média R134a. Filtr vyměňte, jakmile se na displeji zobrazí hlášení FILTER WECHSELN (VÝMĚNA FILTRU). Pro správnou výměnu filtru přesně dodržujte následující pokyny. Jednotku připojte ke zdroji elektrického napájení a stiskněte tlačítko RÜCKGEWINNEN (recyklace). Otevřete vysokotlaký a nízkotlaký ventil na stanici. Vyčkejte do konce fáze autočištění. Zapněte kompresor, aby tlak indikovaný na manometrech poklesl pod hodnotu 0 (nula) bar. Pro vypnutí kompresoru stiskněte tlačítko STOP. Ve filtru se nyní nenachází žádné chladicí médium a neměl by být pod tlakem. str. 18 (21)

20 Uzavřete ventily na stanici. Vytáhněte zástrčku a sejměte přední kryt. POZOR: Při následném kroku je nutno otevřít chladicí obvod jednotky. Používejte ochranné brýle a rukavice. Starý filtr opatrně vyjměte a vložte filtr nový. POZOR: Zajistěte správnou polohu těsnicích kroužků (součást dodávky). Opět namontujte plastový kryt Nulování počítadla vysoušecího filtru Po výměně vysoušecího filtru vynulujte počítadlo provozních hodin. Dodržujte přesně následující pokyny: Stiskněte současně tlačítko 3 a tlačítko FLUSHING (proplachování) a podržte je stisknuté po několik vteřin. Na displeji se objeví údaj Přes klávesnici zadejte hodnotu 5555 a stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí nabídka funkcí. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci FILTERWECHSEL (výměna filtru) a stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí údaj v kg nebo librách označující množství filtrovaného chladicího média. Podržte stisknuté tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce). Jakmile se na displeji zobrazí údaj 0000, stiskněte tlačítko MULTIFUNKTION (multifunkce). Na displeji se opět zobrazí nabídka funkcí. Tlačítkem STOP přejděte zpět na obrazovku STAND-BY Cejchování váhy chladicího média Potřebné nářadí: 2 etalony. Sejměte zadní kryt a nádobu sundejte z váhy. Není nutno demontovat vedení vnitřní nádoby. Pokud chcete hadice uvolnit, pak uzavřete ventily na hadicích a na láhvi. Stiskněte současně tlačítko 3 a tlačítko FLUSHING (proplachování) a podržte je stisknuté po několik vteřin. Na displeji se objeví údaj Zadejte hodnotu Stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí nabídka s funkcemi. Tlačítkem pro pohyb kurzoru směrem nahoru (26) resp. dolů (32) označte funkci TANKKALIBRIERUNG (kalibrace nádoby) a stiskněte tlačítko ENTER. Na displeji se zobrazí údaj NULLGEWICHT (nulová hmotnost). Zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko ENTER; přitom musí být nádoba váhy prázdná. Na displeji se zobrazí údaj EICHGEWICHT (etalon). str. 19 (21)

Návod k obsluze Servisní přístroj na klimatizace KT 690 pro, návod k použití

Návod k obsluze Servisní přístroj na klimatizace KT 690 pro, návod k použití Návod k obsluze, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 44670 Jazyky / Languages: cs BERNER_72535.pdf 2013-02-07 č. výr. 44670 Berner spol. s r.o. Jinonická 80 CZ-158 00 Praha 5 Košíře T 225 390 665-6

Více

Stanice pro údržbu klimatizací

Stanice pro údržbu klimatizací V ghi MENU jkl tuv def mno wxyz ENTER STOP Stanice pro údržbu klimatizací AUTO MASTER 1 2 abc 3 4 7 pqrs 5 8 6 9 0 9006289 Návod k obsluze Vydání 1. 04/06 2 Návod pro obsluhu V 1 4 ghi 7 pqrs MENU 2 abc

Více

NÁVOD AC 2042. plnička klimatizace ROBINAIR AC790PRO bus. ACI - Auto Components International, s.r.o. 1.10.2008

NÁVOD AC 2042. plnička klimatizace ROBINAIR AC790PRO bus. ACI - Auto Components International, s.r.o. 1.10.2008 NÁVOD AC 2042 1.10.2008 plnička klimatizace ROBINAIR AC790PRO bus Popis produktu Automatické nebo manuální funkce Několikanásobná recyklace chladiva Volitelný operační režim: expert/začátečník Volitelný

Více

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz.

Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF. Obecné údaje. Instalace/ sestavení. Uvedení do provozu. Provoz. Provozní návod VISCONET II VISCONET II F VISCONET II M VISCONET II MF Obecné údaje Instalace/ sestavení Uvedení do provozu Provoz Opravy/servis Před uvedením přístroje do provozu je bezpodmínečně nutné

Více

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie

CZ SK. Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie CZ SK Překlad originálního návodu k použití Preklad originálneho návodu na použitie Průmyslový vysavač VAC 2050 Jmenovitý příkon 1. rychlost 1400 W Jmenovitý příkon 2. rychlost 2000 W kapacita sběrné

Více

1. Bezpečné použití AC650PRO... 2 1.1. Pro bezpečné použití... 2 1.2. Bezpečnostní zařízení... 3 1.3. Pracovní prostředí... 3 2. Úvod... 3 3.

1. Bezpečné použití AC650PRO... 2 1.1. Pro bezpečné použití... 2 1.2. Bezpečnostní zařízení... 3 1.3. Pracovní prostředí... 3 2. Úvod... 3 3. Vážený majiteli servisu, Děkujeme, že jste si pro svoji dílnu zvolil jeden z našich přístrojů. Jsme přesvědčeni, že uspokojí všechny Vaše požadavky a bude pro Vaši práci přínosem. Prosíme vás o plné seznámení

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

NÁVOD PLNIČKA CTR ASTRA ASTRA / ASTRA PLUS. ACI - Auto Components International, s.r.o. 1.7.2009

NÁVOD PLNIČKA CTR ASTRA ASTRA / ASTRA PLUS. ACI - Auto Components International, s.r.o. 1.7.2009 NÁVOD ASTRA / ASTRA PLUS 1.7.2009 PLNIČKA CTR ASTRA TECHNICKÉ PARAMETRY PRO ASTRA / ASTRA PLUS CHLADIVO: R134a jednotky ASTRA ASTRA Plus Příkon W 900 900 Váha bez chladiva Kg 68 74 Rozměry výška/hloubka/šířka

Více

AirCon Service Center ASC 1000 / ASC 2000 / ASC 2000 RPA / ASC 3000. 3 Klimatizační servisní stanice Návod k obsluze

AirCon Service Center ASC 1000 / ASC 2000 / ASC 2000 RPA / ASC 3000. 3 Klimatizační servisní stanice Návod k obsluze ASC_cs.book Seite 1 Dienstag, 30. Juni 2009 4:40 16 AirCon Service Center ASC 1000 / ASC 2000 / ASC 2000 RPA / ASC 3000 3 Klimatizační servisní stanice Návod k obsluze ASC_cs.book Seite 3 Dienstag, 30.

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE

Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Karta obsluhy velkoobjemového přečerpávače CE Rhino VE Ustavovací kus součástí Viz obr. 1 a Tabulka 1. P/N 7179410_01 - Czech - ZOBRAZENO V POLOZE OPEN 1 3 8 4 7 6 5 Obr. 1 Položka Ustavovací kus součástí

Více

www.vorcz.cz 32 9011-203 Vývěva 2 stupňová + vakuometr, WIGAM DIP402E/V

www.vorcz.cz 32 9011-203 Vývěva 2 stupňová + vakuometr, WIGAM DIP402E/V 32 9011-203 Vývěva 2 stupňová + vakuometr, WIGAM DIP402E/V Bezpečnostní opatření a) Tato vývěva je navržena pouze pro vyškolené osoby, které musí znát základy chlazení, chladicí systémy, chlazení a může

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu

S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu S1200HP Návod pro uïívání a údrïbu Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení výrobku Dé Longhi, světové jedničky na poli výroby přenosných klimatizačních zařízení. Roky zkušeností z celého světa nám

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) : (-).1701-HZ Kontrola kompresoru

Více

Katalog klimatizací a příslušenství - 2007

Katalog klimatizací a příslušenství - 2007 } Katalog klimatizací a příslušenství 1 Klimatizace (katalog klimatizací - obj. č.: 955370) CLIMFILL Auto (automatická stanice) - obj. č.: 699966 Nová generace plniček klimatizací CLIMFILL. Technické parametry

Více

NÁVOD. Plnička klimatizace ROBINAIR AC788PRO AC 2046. ACI - Auto Components International, s.r.o.

NÁVOD. Plnička klimatizace ROBINAIR AC788PRO AC 2046. ACI - Auto Components International, s.r.o. NÁVOD AC 2046 Plnička klimatizace ROBINAIR AC788PRO OBSAH 1.0 VŠEOBECNÉ NORMY PRO ÚDRŽBU 3 1.1 Pracovní prostor 4 2.0 NÁHRADNÍ DÍLY 5 3.0 INSTALACE JEDNOTKY 9 3.1 Vybalení a kontrola komponentů 10 3.2

Více

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE

KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE KONTROLA KOMPRESORU KLIMATIZACE Nářadí [1] Souprava Exxoclim (viz návod od výrobce) : Flash vybavení 2.4.2-1 [2] Zařízení pro vypouštění, recyklaci, vysávání, plnění [3] Sada zátek (pro klimatizaci) :

Více

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu

Návod k obsluze. Plnicí stanice BS01. k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/2002. 6301 7460 03/2002 CZ Pro obsluhu 630 7460 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Plnicí stanice BS0 k použití s kompletními stanicemi typové řady KS od data výroby 08/00 Uschovejte prosím návod u plnicí stanice! Přečtěte prosím pečlivě

Více

Sada pro pokusy s vakuem Kat. číslo 1040045 POPIS

Sada pro pokusy s vakuem Kat. číslo 1040045 POPIS Sada pro pokusy s vakuem Kat. číslo 1040045 Před použitím zkontrolovat stav oleje 1. ÚVOD POPIS Typickými znaky této dvoustupňové vývěvy jsou její nehlučný chod, malé rozměry a výkon. Tato vývěva je vhodná

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry:

Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým přenosům na hrnky o průměru 80 mm. Technické parametry: Návod k obsluze Lis na hrnky SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B UNIVOX spol. s r.o., Kolonie 392/2, Český Těšín, www.grawerton.cz, grawerton@univox.cz 1 Použití: Lis SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B je určen k transferovým

Více

www.vorcz.cz 32 7002-27 Digitální Manometr Mastercool

www.vorcz.cz 32 7002-27 Digitální Manometr Mastercool 32 7002-27 Digitální Manometr Mastercool Specifikace: ukazatel nízkého stavu baterie zobrazuje 61 chladiv zobrazuje saturaci, orosení, teplotu varu čidlo / termočlánek zobrazuje teplotu přehřátí / podchlazení

Více

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Návod k použití VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Vypouštěcí nádrž na kolečkách určená k pojímání všech provozních kapalin na olejové bázi Mísa je výškově nastavitelná a může být umístěna v optimální poloze. Umožňuje

Více

DIGIMON. elektronický dvoucestný rozvaděč. EKOTEZ spol. s.r.o. Koněvova 47 Praha 3 Tel./Fax: 222 580 631 www.ekotez.

DIGIMON. elektronický dvoucestný rozvaděč. EKOTEZ spol. s.r.o. Koněvova 47 Praha 3 Tel./Fax: 222 580 631 www.ekotez. DIGIMON elektronický dvoucestný rozvaděč EKOTEZ spol. s.r.o. Edit 20090206 Návod k obsluze a údržbě DIGIMON elektronický dvoucestný rozvaděč 1) nízkotlaká přípojka 1/4 SAE 2) vysokotlaká přípojka 1/4 SAE

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET (obj.č. KLIM1PS)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET (obj.č. KLIM1PS) PROFESIONAL set PICCOLA - plně automatická plnička klimatizací je optimální volbou pro vybavení malé a středně velké dílny. Piccola je svými rozměry (450x55x900 mm) a hmotností (55 kg) velmi vhodným pomocníkem

Více

Servis klimatizací. ACS 752, 652, 611, 511, 810 a 661 Servis klimatizací osobních a užitkových vozidel

Servis klimatizací. ACS 752, 652, 611, 511, 810 a 661 Servis klimatizací osobních a užitkových vozidel ACS 752, 652, 611, 511, 810 a 661 Servis klimatizací osobních a užitkových vozidel Klimatizace ve vozidlech potřebují pravidelnou údržbu. Potenciál trhu pro kompetentní servis klimatizací stále roste.

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Návod k obsluze Řídicí systém PX

Návod k obsluze Řídicí systém PX Návod k obsluze Řídicí systém PX Vakuová balička S 220 SP S 225 SP (SinglePacker) Díl II d Obsah Návod k obsluze SP strana 2 Před uvedením do provozu... 3 Ostatní přípravy 3 Kapitola B: Rychlá příprava...

Více

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití

Dometic HB 2500. Uživatelský manuál, návod k použití Klimatizační jednotka Dometic HB 2500 Uživatelský manuál, návod k použití Výrobek splňuje zákonné záruční podmínky a prováděcí směrnice podle 1999/44/CE Záruka zaniká v případě poškození vnějšími vlivy,

Více

Model AC1234-8 Přístroj pro regeneraci a plnění klimatizací obsahujících chladivo R1234yf

Model AC1234-8 Přístroj pro regeneraci a plnění klimatizací obsahujících chladivo R1234yf NÁVOD K POUŽITÍ Servisní přístroj na klimatizace KT 1234-8 Č. výr. 188525 Originální návod k obsluze Č. výr. 188525 Model AC1234-8 Přístroj pro regeneraci a plnění klimatizací obsahujících chladivo R1234yf

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

_ASC2500_B_CS.book Seite 1 Mittwoch, 1. Juni 2011 11:42 11. AirCon Service Center ASC 2500. Klimatizační servisní stanice Návod k obsluze

_ASC2500_B_CS.book Seite 1 Mittwoch, 1. Juni 2011 11:42 11. AirCon Service Center ASC 2500. Klimatizační servisní stanice Návod k obsluze _ASC2500_B_CS.book Seite 1 Mittwoch, 1. Juni 2011 11:42 11 ASC 2500 CS Klimatizační servisní stanice Návod k obsluze _ASC2500_B_CS.book Seite 2 Mittwoch, 1. Juni 2011 11:42 11 _ASC2500_B_CS.book Seite

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART REMOTE CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady:

Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: Návod k instalaci a obsluze digitálního ovládacího panelu pro parní vyvíječ-generátor řady: 6kW 195210 9kW 195211 12kW 195212 15kW 195213 18kW 195214 SAPHO Hydro & Air s.r.o. Mělnická 87 250 65 Líbeznice

Více

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky.

Varování: Přístupné části odsavače par mohou být horké při používání varné desky. UŽIVATELSKÝ NÁVOD Varování: Výrobek nesmí být používán dětmi do 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem

Více

HHP 201. Digitální manometr. Uživatelská příručka

HHP 201. Digitální manometr. Uživatelská příručka HHP 201 Digitální manometr Uživatelská příručka SEKCE 1 ÚVOD 1.1 POPIS Serie HHP 201 OMEGA ruční měřiče tlaku jsou přenosné přístroje ideální pro měření tlaku v provozu, továrně nebo laboratoři. Všechny

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V

NÁVOD K POUŽITÍ ZÁSTRČKA 230V Přijímač dálkového ovládání Orienta Receiver RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností přijímače dálkového ovládání Orienta Receiver RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod

Více

NÁVOD AC 5392Q. proplachovací sada LOKTOOL. ACI - Auto Components International, s.r.o. 31.7.2009

NÁVOD AC 5392Q. proplachovací sada LOKTOOL. ACI - Auto Components International, s.r.o. 31.7.2009 NÁVOD AC 5392Q 31.7.2009 proplachovací sada LOKTOOL Popis produktu: Tato proplachovací sada se používá k proplachování systému klimatizace po poškození kompresoru, nehody apod. Proplachovací sada je vyrobena

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: M01650 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: M01650 Ušetřete si čas a neutrácejte zbytečně peníze! Toto malé čerpadlo Vám usnadní výměnu motorového oleje ve Vašem automobilu bez problémů a bez velkých nákladů. Vyčerpání

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

AirConServiceCenter ASC5000

AirConServiceCenter ASC5000 ASC5000 Klimatizační servisní stanice Návod k obsluze Obsah 1 O tomto návodu k obsluze............................................. 4 1.1 Horká linka.....................................................

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze

Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Chladič na víno a šampaňské Návod k obsluze Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10

Návod k obsluze GV25 GV35 GV702. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze Původní návod k obsluze GV25 GV35 GV702 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com GV12066 (1) 2012-04-10 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO NÁVODU

Více

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI424 1 2 4 3 9 5 6 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI424 1 2 4 3 9 6 5 7 8 Fig A Copyright 2014 VARO www.varo.com SKLÁDACÍ LED, NABÍJECÍ PRACOVNÍ SVÍTILNA POWLI424 UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083

Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II. Obj. č. D 040 083 Návod na obsluhu a údržbu Luftboye typ II Obj. č. D 040 083 Duben 2003 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY

TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY Typy B 298 a B 299 Návod k použití platný od 1. 5. 2004 Právě jste si zakoupili jeden z nejlepších teplovzdušných ventilátorů na dnešním trhu (dále jen topidlo). Toto topidlo bylo

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

KONTROLA A PLNĚNÍ KLIMATIZACE PROJEKT. M. ROČNÍK Téma Klimatizace

KONTROLA A PLNĚNÍ KLIMATIZACE PROJEKT. M. ROČNÍK Téma Klimatizace PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu

FlowCon S. Instalace Provoz Uvedení do provozu FlowCon S Instalace Provoz Uvedení do provozu Obsah: Technické údaje a přehled funkcí 2 1. Instalace 3 2. Propláchnutí a naplnění systému 4 3. Vypuštění systému 5 4. Zpětný ventil 5 5. Bezpečnostní zařízení

Více

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000

Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Návod k používání pistole Kombi typ UHW 2000 Obj.-č. D 040 052 Stav k 06/00 G 880 355 Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám a našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze, dříve než budete s

Více

Kontrola a plnění klimatizace

Kontrola a plnění klimatizace Kontrola a plnění klimatizace Princip: Diagnostický přístroj odsaje z klimatizačního systému veškerou náplň, tj. chladivo i s olejem, a olej odloučí. Následně přístroj vyhodnotí množství oleje a chladiva.

Více

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Akumulační zásobník all- STOR. Návod k obsluze. Návod k obsluze. Pro provozovatele. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze Akumulační zásobník all- STOR CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze

Návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Původní návod k obsluze Návod k obsluze Původní návod k obsluze SD 18 GVD 10 DV 10 Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com VA61415 (1) 2010-09-01 Návod k obsluze ČESKÝ OBSAH ÚVOD... 4 ÚČEL TOHOTO

Více

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

actostor Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze actostor Zásobník teplé vody Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze

SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze SP-1000 Napařovací žehlička Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento Návod

Více

Stručný uživatelský návod pro UPS SALICRU SLC CUBE 3 + Manuál UPS SALICRU SLC-CUBE3+

Stručný uživatelský návod pro UPS SALICRU SLC CUBE 3 + Manuál UPS SALICRU SLC-CUBE3+ OKS-T-MSU140009.a Stručný uživatelský návod pro UPS SALICRU SLC CUBE 3 + Manuál UPS SALICRU SLC-CUBE3+ 1 BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE UŽIVATEL MUSÍ ZAJISTIT DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST

T2197 NÁVOD K OBSLUZE OLEJOVÁ JÍMKA S ODSÁVÁNÍM ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ

ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ ŽALUZIOVÝ POHON J4 WT NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ OBSAH 1 Všeobecné informace 3 1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 1.2 Prohlášení o shodě 4 1.3 Technické údaje 4 2 Instalace 5 2.1 Montáž 5 2.1.1 Profil

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití

Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Obsah dodávky: Destilační přístroj MDist 4 Návod k použití Destilační přístroj s krytem Filtrační nádobka Aktivní uhlí (6x) Použití: Efektivní a rychlá výroba destilované vody. Popis činnosti Voda je v

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu. Bezpečná oprava a kontrola přístrojů WABCO

Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu. Bezpečná oprava a kontrola přístrojů WABCO Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu Bezpečná oprava a kontrola přístrojů Všeobecné pokyny pro opravu a kontrolu Bezpečná oprava a kontrola přístrojů 2. vydání Nové verze naleznete na stránkách www.wabco-auto.com

Více