Dřínovský občasník Číslo VI/33/2012 Obecní noviny zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dřínovský občasník Číslo VI/33/2012 Obecní noviny zdarma"

Transkript

1 Dřínovský občasník Číslo VI/33/2012 Obecní noviny zdarma Je tady další číslo novin, poslední v tomto školním roce. Právě v tuto chvíli máme poslední příležitost popřát žáčkům a studentům hodně úspěchů u posledních, leckdy i závěrečných zkoušek. Držíme pěstičky, aby se Vám podařilo vše podle Vašich představ a mohli si pak bezstarostně užívat prázdnin. Pokusíme se pro Vás připravit program, který Vás potěší. Takže ještě jednou HODNĚ ŠTĚSTÍ U ZKOUŠENÍ!! > > > ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU < < < Katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Dřínov Oznamujeme Vám, že katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Dřínov obec Dřínov bude vyložen k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě ve dnech 27. června od 10 do 12 hodin a 16. července od 14 do 16 hodin, kdy bude přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu a bude poskytovat požadované údaje. V ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obecního úřadu Dřínov. Pokud zaměstnanec neposkytne požadované údaje o vlastnictví, je možné využít poskytnutí údajů na katastrálním úřadu Mělník od do v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 16:30, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:00 a v pátek od 8:00 do 11:00. Upozorňujeme na tyto skutečnosti: Obnovou nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitosti zapsaná v katastru nemovitostí. Výměra parcely je evidována s přesností na danou metodami, kterými byla zjištěna. V obnoveném katastrálním operátu je doplněna platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělským a lesním pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků. Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitku proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. Platnost katastrálního operátu se vyhlásí dnem (přibližné datum). Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným. Celé znění Oznámení je vyvěšeno na úřední desce a webových stránkách Obecního úřadu Dřínov. Schválený postup při výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod V souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod zahájilo zastupitelstvo práce na vyprojektování a udělení územního rozhodnutí na kanalizační přípojky. Pro jednodušší a rychlejší postup byl vybrán záměr vyřízení přípojek obcí, k čemuž je nutné uzavřít s majiteli nemovitostí plnou moc k jednání. Pro vyprojektování přípojek je nutná součinnost majitelů nemovitostí, kteří musí určit místo k umístění revizní šachty, do které si připojí splaškovou kanalizaci z nemovitosti. Pro tento účel byly distribuovány občanům dotazníky.

2 Kanalizační přípojka bude ve vlastnictví každého majitele nemovitosti, která se na kanalizační síť připojí a to v celé délce od nemovitosti po odbočku hlavní sítě bez ohledu vlastnictví pozemků, ve kterých bude uložena. Zastupitelstvo schválilo zajištění projektové dokumentace kanalizačních přípojek a územního souhlasu na základě udělených plných mocí majitelů nemovitosti pro všechny přípojky najednou. Podpisem plné moci se současně majitel nemovitosti zavazuje k úhradě částky za vyhotovení projektové dokumentace kanalizační přípojky ve výši Kč. Zastupitelstvo schválilo zadání vyprojektování kanalizačních přípojek pro vydání územního souhlasu společnosti Středočeské vodárny, a.s. z důvodu nejpříznivější nabídnuté ceny a znalosti místních podmínek získaných při projektování splaškové kanalizace. Zastupitelstvo schválilo, že náklady na pořízení projektové dokumentace na jednotlivé přípojky budou od majitelů nemovitostí vybrány nejpozději do 30 dnů po udělení plné moci s možností dvou splátek. Zastupitelstvo schválilo osvobození od poplatku za ověření podpisu na plné moci dle zákona 634/2004 Sb., 8, písmeno c) Zastupitelstvo schválilo výši zálohy majitelů jednotlivých nemovitostí za zřízení kanalizační přípojky v částce Kč vybíranou po poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace a ČOV. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí slevy na poplatku za likvidaci domovního odpadu každému, kdo zaplatí zálohu na pořízení kanalizační přípojky v době splatnosti až do výše Kč v následujícím roce. Zastupitelstvo schválilo, že konečné vyúčtování nákladů na zřízení kanalizační přípojky bude majitelům nemovitosti vystaveno po ukončení stavebních prací na přípojkách. Výše doplatku bude stanovena po vyprojektování jednotlivých kanalizačních přípojek. Na základě ustanovení v 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích obecní úřad v přenesené rozhodnutím uloží vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Nezáleží při tom, jakým způsobem jsou nyní odpadní vody čištěny. Tato povinnost se týká i majitelů domácích čistíren odpadních vod. Uvedené rozhodnutí zastupitelstvo obce vydá až při výstavbě kanalizace a ČOV. Zastupitelstvo na základě výše uvedeného schválilo možnost připojení stávajících domácích čistíren odpadních vod na kanalizaci zdarma za podmínky každoročního doložení potvrzení o funkčnosti této čistírny vystavené odpovědnou osobou. Zastupitelstvo schválilo pro platební styk bankovním převodem související s poplatky za zřízení kanalizačních přípojek používat běžný účet obce vedený u GE Money Bank, pobočka Kralupy nad Vltavou, číslo účtu /0600. Zajištění předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu v obci Obec uzavřela Dohody o zajištění předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky se zřizovateli Mateřských škol v Hostíni u Vojkovic a v Chlumíně. 2

3 Máme tu také ještě důležitá poděkování našim spoluobčanům: Za výsadbu okrasné zeleně a péči o hezké prostředí patří Markétě Haklové a Jiřině Soukupové, které se postaraly o výsadbu a úpravu okrasné zeleně před obecním úřadem a také Dáše Kalousové za výsadbu okrasné zeleně a péči o ni v prostoru pomníčku padlých. Je to jen strohá věta, ale výsledek ladí oku kolemjdoucích a co je nejdůležitější postaraly se o to samy a rády. Jsem ráda, že jsou mezi námi takové osůbky, které nemyslí jen na sebe. Další poděkování patří paní Kochové, která si vzala záštitu nad očkováním králíků. Přestože by to dělat nemusela, není jí za těžko vše zorganizovat, obejít majitele králíků a termín očkování jen nechat vyhlásit obecním rozhlasem. A konečně poděkování manželům Mandovým, kteří darovali posilovací stroj. S velkou radostí jej zabavili trenéři oddílu stolního tenisu jako vítanou pomůcku pro trénink mládeže. > > > SPOLEČENSKÁ RUBRIKA < < < Oslavenci v měsících květen a červen dosažení plnoletosti, půlkulatá a kulatá výročí a občané starší 75 let: Eliška Arnoldová, Anežka Švehlová, Iveta Štětková, Renata Štětková, Matěj Feri, Iveta Šrolová, Jiří Běhounek, Michal Říha, Květa Havelková, Bohumil Bařtipán, Vladimír Meštrovič, Antonín Valach, Jiří Kraus, Marie Sukovatá, Antonín Mladý, Jarmila Plocková, Václav Švehla, Marcela Richterová, Václav Novotný, Miloslava Rosenkrancová, Jana Jarošíková, Eva Švehlová, Karel Vojíř, Milena Havířová Všem oslavencům přejeme za občany Dřínova lásku, životní optimismus a pohodu a do dalších let hlavně hodně zdraví. V únoru se narodila Adélka Beňová a v červnu se narodil Michal Striška. Rodičům nových občánků za všechny občany Dřínova blahopřejeme a miminkům přejeme dlouhý, šťastný a zdravý život.. V pondělí 28. května odešel bez rozloučení Honza Soukup v nedožitých 17 letech, aniž by stačil naplnit své sny a přání. Zanechal po sobě hlubokou ránu v srdcích svých nejbližších z rodiny i okruhu přátel a známých. Rodině a kamarádům vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelému věnujeme tichou vzpomínku. Počátkem června odešel nečekaně pan František Pešl v nedožitých 63 let. Nejbližším a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelému věnujeme všichni, kdo jsme jej znali, tichou vzpomínku.

4 > > > STŘÍPKY Z KRONIKY < < < Na pokračování uvádíme přesný obsah kronik, které jsou archivovány na obecním úřadě. Nejstarší zachovalá kronika z naší obce je z roku 1923 a nyní uvádíme další díl doslovného přepisu: Po dlouhé době osmi roků, má se znovu pokračovati v psaní obecní kroniky. Národní výbor zvolil k tomuto ne právě lechkému úkolu mne a já se chci vynasnažit abych hlavně za uplynulých osm roků zaznamenal vše co uvízlo v té pohnuté doby v lidské paměti, a co jest kde zaznamenáno. Podle vládního nař. ze dne 17. XI 1932 sb. z. a n. par. 3. odstavec 1, má kronikář popsati na prvním místě svoji osobu a životopis. Nečinili tak moji předchůdci a já napíši pouze: Jmenuji se Josef Císař, nar. v Kopeči v čp září Bydlím v Dřínově čp. 125 a jsem člověk hříšný jako každý druhý člověk. Poslední zápis jest záznam voleb z roku To se již začli stahovat zlověstná mračna nad Evropou a první vyšlehl blesk na naši vlast z Mnichova když nám bylo odebráno pohraničí a připojeno k německu. Skuteční češi nenávidějící němce utíkali z pohraničí a usazovali se uvnitř země. Do naši obce přistěhovali se: Vilém a Rudolf Kohout rodáci z hospodářské usedlosti čp. 32. Oldřich Steklý a Jaroslav Klobouček který si zde vzal za ženu Jiřinu Říhovou dceru Frant. Říhy sadaře čp. 86. Klobouček Jar. si postavil v roce 1939 na obecním pozemku na stavadlech domek a zůstal zde již trvale. Domek nese čp Odebrání pohraničí bylo však jen předehrou k úplné národní katastrofě která přišla dne 15 března V tento den hrnula se německá soldateska všemi směry ku Praze. Snad i Bůh se hněval nad takovým počínáním neb od rána byla obloha potažena temnými chmury a sních se s oblak sypal celý den. A již rozhlas hlásil všemu lidu jak se chovat k německému vojáku, chrlil nařízení a oznamoval tresty tomu kdo neuposlechne. V tento nešťastný den předával dosavadní starosta Ant. Herout dříve již resignovavší starostenský úřad Josefu Nebeskýmu majiteli hospodářství čp. 23. Měnily se tabule z nařízení na obchodech i v obcích. Naše vesnice nesla na prvním místě název německý Drschinov a pak teprve Dřínov. Naši obec ležící stranou hlavních silničních tepen neprocházelo v tyto dny žádné německé vojsko. Obyvatelstvo krajně vzrušeno rokovalo a svorně nadávalo vládě a Háchovi tehdejšímu presidentu. Když se však v obci nic nedělo počlo uklidňování sledovali se stále nové události politické a národnostní. Dělali se tajné zásoby, pokud na ně kdo měl, v soli, mýdle, omastku, mouce, botech, tak že hned byli obchody poloprázdné. Dne 3 listopadu kolem 9 hod. večerní byla k spánku se již ukládající obec vyrušena pokřikem a zvuku hasičské trubky hoří! V hospodářské usedlosti Václava Podrábskýho čp. 22 hořela stodola. Oheň byl založen a ještě té noci byli zjištěni pachatele. Byl jim Fr. Rezek krejčí, syn Fr. Rezka z čp. 78 a jeho kamarád Houska 4

5 z Prahy. Jak vypověděli požár založili aby mohli nerušeně provézti krádež peněz u V. Čermáka v čp. 4. Oba byli převzati neměckou policii, odsouzeni k trestu smrti a 23 dubna 1940 v Drážďanech zastřeleni. O tomto aktu byli vyvěšeni v obci cedule co odstrašující příklad. V říjnu 1939 počalo se s vydáváním lístku na potraviny címž nastala starost veliká starostovi a obecnímu zastupitelstvu. Neznajíce dosud správně směrnice k rozdílení, dumaly a namáhaly své ubohé hlavy i s bývalým starostou Heroutem do dvou hodin v noci a ráno starosta obce Nebeský majíc hlavu plnou těch gramů spěchal do Kralup postěžovat si že má málo lístků a že se na všecky lidi nedostalo. Asi po dvou obdobích byla ustavena zásobovací komise s předsedou Y. Tichým z čp. 4 a již běželo vše více méně dobře. Dávky na lístky. Maso bylo z počátku 2 kg na 4 týdny, omastku na 4 týdny 10 dkg sádla, 40 dkg margarinu a másla 14 dkg. 1 vejce na týden, 1 kousek mýdla na 4 týdny, 3 kg chleba na 4 týdny. Tyto dávky se během války stále zmenšovaly. Ceny pšenice byli 260 K ale na černém trhu se prodávala za 80 až 1200 K, vejce pod rukou 15 až 25 K za kus. Sádlo 800 až 1200 K. Máslo 400 až 600 K. Tyto ceny na černo platil každý kdo na ně měl neb dávky na lístky pro život nikomu nedostačovali. Chovali se a tajně na černo zabíjeli prasata, husy, slepice apod. Proto byly konány nenadálé prohlídky a občanům hřešícím zatajováním dobytka tento zabavován a trestány. Při jedné takové prohlídce konané 24 října 1941 za asistence člena četnické stanice z Užic bylo nalezeno na černo chované nehlášené zvířectvo u těchto občanů. Chmelík Václav čp prase. Pokuta 1000 K. Veselý Ant. čp. 7 nalezeno 1 prase, pokuta 3000 K. Plicka Karel čp prase. Trest 1000 K pokuty a 10 dní vězení. Křízek Ant prase právě zabité a schované pod slámou. Pokuta 5000 K a 50 dní vězení. Machota Jan čp kachny, pokuta 500 K. Vránová deputátnice 2 husi pokuta 500 K. Kudrna Ant. čp prase 1000 K a 10 dní vězení. Panýrek Ant. čp prase 1000 K pokuty. Řezáčová 2 husi, 500 K pokuty Rudolf Šalek 2 husi 500 K pokuty. Pokutu někteří zaplatily ale do vězení nezbýval žádnému čas, proto si podávaly stále žádosti za odklad, až zase nezbýval čas němcům aby je zavřeli. Nařízením říšského protektora ze dne 15. července 1941 bylo z místní obecní knihovny vyřazeno 24 knih. Z těch zůstalo asi 10 uschováno v obci a po převratě se vrátily do knihovny. Pokračování příště Zpracovala Lenka Maříková Obecní úřad ve spolupráci s místními občany shromažďuje informace a fotografie k dopsání historie až po současnost. Uvítáme jakékoliv podložené informace a fotografie, také zkušenosti kronikářské. Zajímají nás i dřívější občané Dřínova. V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte. Na úřadě jsou nyní k nahlédnutí obecní kroniky ( , 1992, a ), školní kroniky, kroniky SPOZ a kronika spolku Baráčníci. Další kroniky jsou spolu dalšími archiváliemi uloženy ve státním okresním archivu Mělník.

6 > > > HASIČI < < < Copak se nám za uplynulé období událo? Téměř nic a přesto dost. Proběhlo pár kulturních akcí, Josefská zábava, pálení čarodějnic, prvomájový průvod, Máje. Co nás čeká? Závody o pohár starostky v sobotu 9.6. S čarodějnicemi a stavbou májky máme problém. I přes dosavadní výborné vztahy s místním revírníkem jsme díky hamižnosti některých spoluobčanů, kteří kradou dříví z lesa, nedostali povolení na opatření si dříví na čáry, ani možnost odkupu smrku na májku. Tak se, prosím, chytněte za nos ti, kteří jste tomu napomohli. Dříví na čáry jsme si opatřili díky Luboškovi od Povodí Labe, sic to byl dar danajský, neb topoly nám věnované nejen že byly těžké moc, ale i nám nakonec neshořely, což je taky dobře, neb máme základ na příští rok. Horší situace je s májkou, tak jsem se rozhodl vyřešit situaci netradičně, ale účelně. Tak se omlouvám za překvapení. Za čáry bych chtěl poděkovat té hrstce lidí, kteří pomohli. Ale je to čím dál horší. I ta naše mládež, po výzvě před obchodem, aby přiložili ruku k dílu, se mi dostalo zamítavé odpovědi, no, slušnou formou. A ještě máje. Letos tradičně s májkou netradiční. Proč, dotažte se těch, kteří plení les a přes dosud velmi dobré vztahy s místním lesníkem jsme byli letos odmítnuti. Tak je betonová, jako sloupy na elektriku. A půjde li to tak dál, budou příští rok betonové i čarodějnice. Proč??? Neb i ohořelé dřevo po letošních čárách někdo ukradl. My se s tím pachtíme a do týdne je to pryč. Májový průvod prošel obcí, bylo zhruba 20 zastavení, klasický, již výše zmiňovaný problém, zase to dělají na tyto akce staří blbci a mladí jen nečinně čumí. Tradice jdou s dobou počítačů a mobilů do (vniveč). A je potřeba si uvědomit, že odrostlí mládenci, jako je Venoušek Bařtipánů, Milánek Kymplů, nemohou roli připíječů dělat stále, jejich partnerky taky netěší, že se zábavy nedožijí, a pakli že ano, ne v zcela dobrém stavu. Zábava navečír se též vyvedla, lidí sice nebylo tolik, jako v létech předchozích, ale i tak bylo veselo. Trochu jsme zapracovali na technice, vybavili jsme Opla držákem na dýchací a hasící přístroje. Dále chceme dokončit osvětlovací soupravu, doplnit technické prostředky (čerpadlo, žebřík a pár hadic), aby se stal skutečně platným výjezdovým vozidlem. Díky dotaci se snad podaří vybavit vozidla radiostanicemi a dalšími drobnostmi. Členská základna se nám taky drobet obměnila, nachází si cestu i bývalí hasiči, což považuji za velmi dobré, neb se snad podaří navázat na jejich bohaté zkušenosti. A jako v předchozím odstavci: jen ti mladí. Poflakuje se to bezcílně po vsi, bez zájmu a se sluchátky v uších. V letech máte možnost převzít i nějaké dovednosti, snad se i trochu pobavit, a trochu se do dění v obci zapojit. Aktivně. Na poli sportovním jsme se účastnili Oužické 8, což je krásný sranda závod, i díky klukům z Úžic, kteří mají sbor naprosto dokonalý, postavili 3 soutěžní družstva mužů. My sotva jedno. A to jsme ještě prohráli maje nejlepší čas, přes 1min, to neměly ani soutěžící ženy. Snad se trochu dáme dohromady na naše závody, aby nebyl výsledek tristní. Ještě pozvánka, dojděte 9.6. nejen povzbudit naše mužstvo, ale též dojedou i bratři ze Skrbeně, což není neobvyklé, ale chystají na nás nějakou habaďuru, neb je to 10 let od povodní, tedy 10 let družby našich sborů. Ing. Ondřej Myška 6

7 > > > KRÁTCE Z PROBĚHLÝCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ < < < Letošní pálení čarodějnic bylo výjimečné, jelikož celý den byl slunečný a po několika letech konečně tento den nepršelo. V 18 hodin vyšel lampionový průvod od obecního úřadu k vatře na dřínovském kopci. Po zdolání kopce začali malé čarodějnice i čarodějové soutěžit o drobné odměny, opékat si buřty a zapálení vatry s jednou čarodějnicí na vrcholku byl jako vždy zážitek pro všechny přítomné. A takhle vidí čarodějnice naši mladí:

8 Prvomájový průvod V neděli jste mohli oslavit předběžně svátek práce prvomájovým průvodem. Průvodu se zúčastnilo několik alegorických ozdobených vozů připomínající nám dobu minulou. Vozy projížděly obcí a okolními vesnicemi za zvuku dobových písní a hesel. Povedený den byl úspěšně zakončený zápasem Sokola Dřínov ve Vojkovicích, kde naši fotbalisté vyhráli 5:3. Setkání dřínováků na Řípu proběhlo tradičně komorně, za naši obec jsme jeli pouze dva kousky, ze Dřínova u Slaného dorazilo něco málo přes dvacet cyklistů. Po zkušenostech pro nezájem tuto tradici ukončujeme, příští rok pojedeme už jako soukromníci O tradičních Májích se rozepsal Ing. Myška Dětský den děti oslavily na fotbalovém hřišti, kde v družstvech soutěžily o milé ceny. Vše moderoval a organizoval klaun, za kterého se převléknul Peťan Rehberger, kterému za to moc děkujeme! Připravené disciplíny byly např. skládání puzzlí na čas, chůze na chůdách, skákání v pytli. Na závěr soutěžního klání klaun vyhlásil soutěž i pro maminky a tatínky přetahování provazu. Všichni se do disciplíny s vervou pustili. Největší zážitek měly děti asi z přetahování s rodiči, kdy vyhráli s pomocí klauna nad čtyřmi tatínky. Tato výhra vykouzlila většině dětem úsměv na tváři a vítězné naladění. Pro děti také bylo připraveno malování na obličej, které se všem moc líbilo. Akce se povedla, všichni strávili pěkné odpoledne. Sponzoři akce Martin Korbel, Aquastart, spol. s. r. o., Travní koberce, spol. s. r. o., Závlahy Vltava III., Nowaco s. r. o., Eurofrost CB, a. s., Top 09 S podporou Starostů a nezávislých, KSČM. Všem vyslovujeme velký dík! 8

9 Dřínovský kros Krásné počasí v sobotu lákalo ke sportování na fotbalovém stadionu Sokola Dřínov, kde se konal už 3. ročník Dřínovského krosu. Běžeckého závodu se zúčastnilo celkem 92 startujících, z toho 50 dětí. Novinkou letošního ročníku byl zařazen jednokolový závod tzv. Lidový běh. V hlavním závodě letos neobhájil vítězství Michal Michálek, který skončil druhý s časem 26:02, novým traťovým rekordmanem se tak stal Jiří Wallenfels s časem 25:32 a celkově třetí doběhl Slavomír Kvarta s časem 26:49. Mezi ženami vybojovala už třetí vítězství Radka Churaňová s časem 28:50, druhá doběhla Anna Hartmanová v čase 33:52 a pro bronzovou medaili si doběhla Veronika Hercíková s časem 38:37. Z naší obce se zúčastnilo velmi málo dřínováků. Kromě pořadatelů Petra Havelky, Tomáše Měřínského a Rosti Běhounka se zapojily děti z oddílu stolního tenisu. V různých kategoriích se na stupně vítězů postavila Rozárka Feriová, Šimon Měřínský, Kristinka Havelková a Vojtíšek Pešl. Skvělou atmosféru dokreslovala příjemná hudba, stánek s občerstvením, výborný guláš pro všechny účastníky, trampolína, pro nejmenší děti kuličkový bazének s klouzačkou, pískoviště, nechyběl ani tradiční doplňkový závod na odrážedlech a v neposlední řadě stánek s profi fotografy, kteří celou akci fotili a všichni si tak mohli hned po závodě odnést na památku svoje fotografie. Děkujeme všem za účast, gratulujeme za výborné výsledky a těšíme se na příští ročník, který se bude konat opět na konci května. Poděkování patří také sponzorům, bez kterých by se akce nevydařila. Květa Havelková > > > NEPŘEHLÉDNĚTE < < < Ve dnech 11. a 12. června bude ÚSK provádět frézování vozovky v úseku od Úžic do křižovatky u Hostince Na Staré. V těchto dnech je v době od 7-14 hodin zakázané parkování u krajnic, aby nedošlo k poškození vozidel poškrábáním nebo asfaltovým postřikem. K dočasnému parkování lze využít místní komunikaci V zahradách. Občanské sdružení Diakonie Broumov VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ - letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látky (minimálně 1m2), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené), vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv veškerou nepoškozenou, hračky nepoškozené a kompletní. Sbírka probíhá do v úředních hodinách na Obecním úřadu Dřínov.

10 > > > SPORT < < < FOTBAL LETNÍ AKCE TJ SOKOL DŘÍNOV Sobota 23. června Fotbalový turnaj 4. ročník memoriál p. Maška vzpomínka na p. Rozenkrance u příležitosti 65. let od založení kopané ve Dřínově. Zúčastněné týmy: Dřínov Mělník, Dřínov Kroměříž, SK Úžice,??? Vše zakončené večerní zábavou od 20:00 hod kapela Šel Tam Fest. Sobota 14. července 2. ročník Dřínovské malé kopané (hřiště 40x20 m, 2x12min, počet hráčů 4 + 1,max. počet týmů 10), v případě zájmu o tým nahlásit fotbalistům. Začátek 11:00 hod konec v 19:00 hod vše zakončené večerní zábavou kapela Druhej Dotek. Sobota 21. července Zájezd autobusem do Dřínova u Kroměříže, fotbalové oslavy 80. let založení kopané ve Dřínově (KR), pojeď i ty s námi!!! Hlásit a více informací na obecním úřadě nebo u fotbalistů. Sobota 11. srpna Odpolední dětský den pro dospělé o pohár starostky obce. Program bude ještě upřesněn. Večer zakončen Rockovou sobotou na dřínovském kopci (Kapely: Pražský Výtěr,???,???). > > > ODPADY < < < Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 41 ks televizí, 17 ks monitorů a 388 kg drobného elektra Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku, dojde ke snížení spotřeby roky, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 41 ks televizí, 14 ks monitorů a 388 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 18,20 MWh elektřiny, 838,71 litrů ropy, 81,36 m3 vody a 0,75 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 4,08 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů 10

11 o 16,05 tun, popsala konkrétní úspory pro životní prostředí paní starostka Jitka Bocková. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí zaslouží obrovský dík. Zářivky už do popelnice tak často nevyhodíme Češi se v recyklaci nefunkčních světelných zdrojů rok od roku lepší. Vyplývá to z aktuálního průzkumu, který pro kolektivní systém EKOLAMP zpracovala agentura Markent. Ta už od roku 2006 pravidelně každý rok mapuje změny v chování tuzemských domácností a jejich přístupu ke třídění tohoto specifického odpadu. Oproti prvnímu šetření z roku 2006 se o více než polovinu snížil počet lidí, kteří vysloužilé úsporné světelné zdroje vyhazují do komunálního odpadu. Zářivky totiž obsahují malé množství rtuti a kvůli ochraně životního prostředí je tak potřeba odevzdávat je k recyklaci. Dalším ekonomickým důvodem je, že vysloužilé světelné zdroje obsahují důležitě druhotné suroviny. K tomuto účelu dnes v České republice slouží na tři tisíce sběrných míst společnosti EKOLAMP. Ta se od roku 2005 věnuje zpětnému odběru a následné recyklaci vysloužilých světelných zdrojů z českých domácností i firem. K sběru využívá různé typy sběrných nádob, které jsou konstrukčně uzpůsobené potřebám klientů nebo provozovatelů sběrných míst. Podle průzkumu u všech světelných zdrojů klesá podíl lidí, kteří je vyhazují do komunálního odpadu. Mírně roste podíl těch, kteří je skladují doma a o 9 % narostl podíl světelných zdrojů odevzdaných v obchodech. Zajímavým zjištěním je, že ve srovnání s rokem 2009 o osm procent vzrostl podíl lidí, kteří nefunkční zářivku odevzdali bezplatně aniž by kupovali nový výrobek. Letošní výsledky potvrdily, že veřejnost si stále více uvědomuje smysl zpětného odběru a má k našemu kolektivnímu systému důvěru. Vždyť z nefunkční zářivky je možné opět využít až 96 procent materiálu, a do přírody se tak každým rokem nedostane několik desítek kilogramů rtuti, říká Radoslav Chmela ze společnosti EKOLAMP. Stále je tu však čtvrtina domácností, které zářivku do popelnice vyhodí. Někdo z nevědomosti, jiný protože je pohodlný, vysvětluje Chmela. Oproti roku 2009 mírně narostla citlivost na odnosnou vzdálenost, tedy délku trasy, kterou jsou lidé ochotní absolvovat až k nebližšímu sběrnému místu. Ta dle průzkumu činí 984 metrů. EKOLAMP z tohoto důvodu přibližuje sběrnou síť domácnostem například instalací téměž1300 malých sběrných nádob, které jsou umístěny v obchodech, na úřadech či v administrativních budovách. Průzkum společnosti Markent dále ukázal, že v roce 2011 vyřadilo alespoň jednu kompaktní úspornou zářivku 28 % domácností. V průměru jde o číslo poněkud vyšší, a to 1,7 kusů světelných zdrojů z každé domácnosti. Zatímco v roce 2006 vyhodilo do popelnice lineární zářivku 49 procent domácností, o pět let později, v roce 2011, by tak učinilo už pouhých 23 procent. Kompaktní úspornou zářivku či výbojku před pěti lety do běžného domácího odpadu odkládalo 72 procent domácností, letos pouhých 27 procent. Z hlediska recyklace lidé preferují odnést zářivky zpět na místo, kde si zároveň kupují zařízení nové. Nejčastěji nakupujeme světelné zdroje v prodejnách elektro (47 %), dále v hypermarketech (39 %), v hobby marketech (32 %) a ve specializovaných prodejnách s osvětlením (16 %). Ve srovnání výsledků letošního průzkumu a průzkumu, který proběhl před dvěma lety se zvýšil podíl lidí, kteří mají uspokojivou znalost toho, jak mají s vysloužilými světelnými zdroji nakládat (z 35 % na 40 %). Zároveň klesl podíl respondentů se znalostí neuspokojivou (z 21 % na 13 %). Lidé chtějí nejčastěji o systému recyklace vědět, co se děje se zářivkami po odevzdání a kde jsou nejbližší sběrná místa. Přehled sběrných míst je k dispozici na:

12 > > > JEŠTĚ PÁR INFORMACÍ < < < DNY KRALUP SOBOTA :00-16: ročník - Turnaj století v malé kopané. Fotbalový turnaj pod záštitou Petra Holečka s názvem: Bavíme se společně. Místo konání: hřiště Čechie v Lobečku. 9:00-17:00 - Memoriál Simony Machanové. 20. ročník mezinárodního turnaje juniorek ve volejbale. Místo konání: volejbalové hřiště na Sokolišti. 9:00-18:00 - Basketbalový turnaj juniorek. Místo konání: sportovní hala na Cukrovaru. 10:00-15:00 - Ukázky lezecké techniky. Místo konání: pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M. 11:00 - Turnaj mužů v rugby. Místo konání: hřiště v Mikovicích. 10:00-17:00 - Dětské dílničky a řemesla našich předků. Ukázky lektorek: tkaní na tkalcovském stavu, síťování, tkaní na rámu atd. Dílničky: smaltování, drátkování, urob si sám/sama: šňůrka na kolečku, tkaní na kolínkovém stávku, miminko v zavinovačce z polínka nebo šišky, miminko z vařečky zabalené v zavinovačce, hudební nástroj - rachtátko z papíru. 10:00-17:30 - Moucha, skluzavka a surf simulátor - zábavné atrakce pro děti po celý den zdarma. Facepainting a jiná zábava pro děti. Místo konání: pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M. 10:00-17:00 - Den s AZ školkou - Vzdělávací centrum od AZ: 10:00-17:00 hudební kurzy YAMAHA - pro děti od 4 měsíců do 6 let; 12:00-15:00 Mortimer English Club - YAMAHA s výukou angličtiny pro děti od 2 let až po seniory. Místo konání: pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M. 10:00-15:00 - Dámská jízda - líčení a poradenství - Mary Kay, kadeřnické služby, poradenství - Kadeřnictví Flumen, cvičení - Párty klub, cvičení - Fit for you, přehlídka plavek, značkové spodní prádlo - Valentine. 11:00-17:00 - Kralupská míle. Závody rychlých člunů. Akci moderuje Aleš Švarc. 11:00-11:30 - zahájení exhibicí vodních lyžařů, 11:30-12:00 - povinný trénink všech závodníků, 12:00-12:30 - závod kategorie veteránů, 12:30-15:50 - první kolo závodu kategorie B1, 12:50-13:20 - exhibice vodních lyžařů, 14:00-14:30 - exhibice skútrů, 15:10-15:40 - exhibice kluzáků v čele s Davidem Loukotkou, 16:20-16:40 - exhibice skútrů, 17:00-17:30 - exhibice kluzáků v čele s Davidem Loukotkou, 17:30 - vyhlášení výsledků závodů a předání cen, 18:00 - slosování tomboly a předání hlavních cen. Místo konání: loděnice Kotva. 12:00-15:00 - Kralupský Flair Cup Mistrovství ČR barmanů v míchání nápojů. Místo konání: pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M. 14:00 - Soutěž samokřídel. Veřejná letecko-modelářská soutěž samokřídel a modelářský den s ukázkou létání modelů letadel a vrtulníků. Místo konání: modelářské letiště v Lobečku (naproti koupališti). V případě nepřízně počasí bude akce přesunuta na neděli od 14:00 h. 16:30-01:30 - Kralupský hudební festiválek. Vstup zdarma. 00:00 - Ohňostroj. Místo konání: břeh Vltavy pod mostem T.G.M. NEDĚLE :00-18:00 - Basketbalový turnaj žen. Místo konání: sportovní hala na Cukrovaru. 9:00-16:00 - Balónkový den. Volejbalový turnaj - žákyně trojky. Místo konání: volejbalové hřiště na Sokolišti. 10:00-17:00 - Dny Kralup s badmintonem. Místo konání: badmintonová hala na Cukrovaru. 11:00-18:30 - Výletní plavby lodí a rychlých člunů. 12:00-22:00 - Kralupský majáles. Vstup zdarma. Změna programu vyhrazena. Uzávěrka příštího vydání Dřínovského občasníku bude , příspěvky zaslané po tomto datu budou zařazeny do následujícího vydání. Redakce nemusí vždy sdílet stejný názor s autorem příspěvku, autor si za obsah ručí sám. Dřínovský občasník vydává Obec Dřínov cca 6x ročně, IČ , Dřínov 38, Úžice, T: , Evidenční číslo MK ČR E

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 1/2016

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 1/2016 BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 1/2016 Milí spoluobčané, máte v rukou jarní číslo zpravodaje Branišovské novinky a zároveň jubilejní vydání, jelikož je to přesně rok, co jste do svých stránek dostali úplně první

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Zpravodaj Obce Hrádek

Zpravodaj Obce Hrádek Zpravodaj Obce Hrádek 26.března 2008 Příprava výstavby kanalizace a ČOV v Hrádku a Tedražicích V současné době se intenzivně dopracovává žádost o získání dotace z Operačního programu Životní prostředí

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012

Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 23.4.2012 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Tomáš Měřínský, Martin Ševic, Petr Švehla 22 hostů dle

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo:

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo: obce DOBRATICE www.dobratice.cz č. 9/2012 Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo: 1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu. 2) Schválení programu jednání. 3) Poskytnutí

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe)

Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) Jedině příroda ví, co chce,nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby, ty dělá jen člověk. (J. W. Goethe) PROČ VE ŠKOLE TŘÍDÍME ODPADY? I my ovlivňujeme život na naší planetě. Každý z nás může pomáhat šetřit

Více

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, s blížícím se létem se vylepšuje počasí, ubývá oblečení, ale neubývá pracovních povinností. Nastává doba údržby veřejných prostranství,

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc únor 2015 číslo 2 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy do

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2015 9. 1. 2016 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2015. K dnešnímu dni má náš

Více

Směnná smlouva dle ~ 611 obč.

Směnná smlouva dle ~ 611 obč. Směnná smlouva dle ~ 611 obč. I. Smluvní strany Účastníci smlouvy: Obec Psáry, IC 00241580 se sídlem 25244 Psáry, Pražská 137 zastoupená starostou Milanem Váchou jako účastník I a. Ing. Jan Kodet r.č.

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SOUSTŘEDĚNÍ A SBĚRU BIOLOGICKÝCH ODPADŮ rostlinného původu:

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SOUSTŘEDĚNÍ A SBĚRU BIOLOGICKÝCH ODPADŮ rostlinného původu: SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SOUSTŘEDĚNÍ A SBĚRU BIOLOGICKÝCH ODPADŮ rostlinného původu: I. Smluvní strany Městské služby Vimperk, s. r. o., se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, okres Prachatice, PSČ 385 01, IČ:

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Dřínovský občasník Číslo VII/40/2013 Obecní noviny zdarma

Dřínovský občasník Číslo VII/40/2013 Obecní noviny zdarma Dřínovský občasník Číslo VII/40/2013 Obecní noviny zdarma Než se nadějeme, bude tady zase škola. Přejeme všem školákům a školkařům, aby se jim ve škole líbilo a byli úspěšní. Těm, kteří nově nastupují

Více

Písecký zpravodaj Leden 2012

Písecký zpravodaj Leden 2012 Písecký zpravodaj Leden 2012 Silvestr 2011 a novoroční přání Poslední den letošního roku jsem měl nevšední možnost pozorovat silvestrovské veselí celého našeho údolí od Bukovce přes Písek až po Jablunkov

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje

Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje Pravidla soutěže Čistá obec soutěž v třídění odpadů pro obce Královéhradeckého kraje I. Období Soutěž je vyhlášena na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Pravidla soutěže budou celoročně k dispozici

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Dřínovský občasník Číslo VI/35/2012 Obecní noviny zdarma

Dřínovský občasník Číslo VI/35/2012 Obecní noviny zdarma Dřínovský občasník Číslo VI/35/2012 Obecní noviny zdarma Podzim Zase k nám zavítal podzimní dědeček, na zem už spad první, barevný lísteček. Dědeček Podzimník hůlkou svou čaruje, a svými barvami na listy

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online

ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online MaGaZÍN asekol přílohy Smo čr a ecobat 1/2013 r e g i o n á l n í z p r a v o d a j p r o k r a j V y so č i n a ASEKOL Solar umožňuje provozovatelům solárních elektráren kontrolu jejich účtů online Kolektivní

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana.

Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Za správnost vyhotovení: Lundová Jana. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov Úzká 6, 656 77 Brno tel.: 542532211,, e-mail: kp.brnovenkov@cuzk.cz, ID dat. schránky:

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. červen - červenec 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. červen - červenec 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník červen - červenec 2011 Vážení spoluobčané, jak si možná mnozí všimli, v naší obci se venkovní práce rozjely naplno. Probíhá ošetření stromů (lípy a

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více