Dřínovský občasník Číslo VI/33/2012 Obecní noviny zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dřínovský občasník Číslo VI/33/2012 Obecní noviny zdarma"

Transkript

1 Dřínovský občasník Číslo VI/33/2012 Obecní noviny zdarma Je tady další číslo novin, poslední v tomto školním roce. Právě v tuto chvíli máme poslední příležitost popřát žáčkům a studentům hodně úspěchů u posledních, leckdy i závěrečných zkoušek. Držíme pěstičky, aby se Vám podařilo vše podle Vašich představ a mohli si pak bezstarostně užívat prázdnin. Pokusíme se pro Vás připravit program, který Vás potěší. Takže ještě jednou HODNĚ ŠTĚSTÍ U ZKOUŠENÍ!! > > > ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU < < < Katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Dřínov Oznamujeme Vám, že katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Dřínov obec Dřínov bude vyložen k veřejnému nahlédnutí na obecním úřadě ve dnech 27. června od 10 do 12 hodin a 16. července od 14 do 16 hodin, kdy bude přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu a bude poskytovat požadované údaje. V ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obecního úřadu Dřínov. Pokud zaměstnanec neposkytne požadované údaje o vlastnictví, je možné využít poskytnutí údajů na katastrálním úřadu Mělník od do v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 16:30, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 14:00 a v pátek od 8:00 do 11:00. Upozorňujeme na tyto skutečnosti: Obnovou nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitosti zapsaná v katastru nemovitostí. Výměra parcely je evidována s přesností na danou metodami, kterými byla zjištěna. V obnoveném katastrálním operátu je doplněna platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělským a lesním pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků. Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitku proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. Platnost katastrálního operátu se vyhlásí dnem (přibližné datum). Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným. Celé znění Oznámení je vyvěšeno na úřední desce a webových stránkách Obecního úřadu Dřínov. Schválený postup při výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod V souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizace a čistírny odpadních vod zahájilo zastupitelstvo práce na vyprojektování a udělení územního rozhodnutí na kanalizační přípojky. Pro jednodušší a rychlejší postup byl vybrán záměr vyřízení přípojek obcí, k čemuž je nutné uzavřít s majiteli nemovitostí plnou moc k jednání. Pro vyprojektování přípojek je nutná součinnost majitelů nemovitostí, kteří musí určit místo k umístění revizní šachty, do které si připojí splaškovou kanalizaci z nemovitosti. Pro tento účel byly distribuovány občanům dotazníky.

2 Kanalizační přípojka bude ve vlastnictví každého majitele nemovitosti, která se na kanalizační síť připojí a to v celé délce od nemovitosti po odbočku hlavní sítě bez ohledu vlastnictví pozemků, ve kterých bude uložena. Zastupitelstvo schválilo zajištění projektové dokumentace kanalizačních přípojek a územního souhlasu na základě udělených plných mocí majitelů nemovitosti pro všechny přípojky najednou. Podpisem plné moci se současně majitel nemovitosti zavazuje k úhradě částky za vyhotovení projektové dokumentace kanalizační přípojky ve výši Kč. Zastupitelstvo schválilo zadání vyprojektování kanalizačních přípojek pro vydání územního souhlasu společnosti Středočeské vodárny, a.s. z důvodu nejpříznivější nabídnuté ceny a znalosti místních podmínek získaných při projektování splaškové kanalizace. Zastupitelstvo schválilo, že náklady na pořízení projektové dokumentace na jednotlivé přípojky budou od majitelů nemovitostí vybrány nejpozději do 30 dnů po udělení plné moci s možností dvou splátek. Zastupitelstvo schválilo osvobození od poplatku za ověření podpisu na plné moci dle zákona 634/2004 Sb., 8, písmeno c) Zastupitelstvo schválilo výši zálohy majitelů jednotlivých nemovitostí za zřízení kanalizační přípojky v částce Kč vybíranou po poskytnutí dotace na výstavbu kanalizace a ČOV. Zastupitelstvo schválilo poskytnutí slevy na poplatku za likvidaci domovního odpadu každému, kdo zaplatí zálohu na pořízení kanalizační přípojky v době splatnosti až do výše Kč v následujícím roce. Zastupitelstvo schválilo, že konečné vyúčtování nákladů na zřízení kanalizační přípojky bude majitelům nemovitosti vystaveno po ukončení stavebních prací na přípojkách. Výše doplatku bude stanovena po vyprojektování jednotlivých kanalizačních přípojek. Na základě ustanovení v 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích obecní úřad v přenesené rozhodnutím uloží vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Nezáleží při tom, jakým způsobem jsou nyní odpadní vody čištěny. Tato povinnost se týká i majitelů domácích čistíren odpadních vod. Uvedené rozhodnutí zastupitelstvo obce vydá až při výstavbě kanalizace a ČOV. Zastupitelstvo na základě výše uvedeného schválilo možnost připojení stávajících domácích čistíren odpadních vod na kanalizaci zdarma za podmínky každoročního doložení potvrzení o funkčnosti této čistírny vystavené odpovědnou osobou. Zastupitelstvo schválilo pro platební styk bankovním převodem související s poplatky za zřízení kanalizačních přípojek používat běžný účet obce vedený u GE Money Bank, pobočka Kralupy nad Vltavou, číslo účtu /0600. Zajištění předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu v obci Obec uzavřela Dohody o zajištění předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky se zřizovateli Mateřských škol v Hostíni u Vojkovic a v Chlumíně. 2

3 Máme tu také ještě důležitá poděkování našim spoluobčanům: Za výsadbu okrasné zeleně a péči o hezké prostředí patří Markétě Haklové a Jiřině Soukupové, které se postaraly o výsadbu a úpravu okrasné zeleně před obecním úřadem a také Dáše Kalousové za výsadbu okrasné zeleně a péči o ni v prostoru pomníčku padlých. Je to jen strohá věta, ale výsledek ladí oku kolemjdoucích a co je nejdůležitější postaraly se o to samy a rády. Jsem ráda, že jsou mezi námi takové osůbky, které nemyslí jen na sebe. Další poděkování patří paní Kochové, která si vzala záštitu nad očkováním králíků. Přestože by to dělat nemusela, není jí za těžko vše zorganizovat, obejít majitele králíků a termín očkování jen nechat vyhlásit obecním rozhlasem. A konečně poděkování manželům Mandovým, kteří darovali posilovací stroj. S velkou radostí jej zabavili trenéři oddílu stolního tenisu jako vítanou pomůcku pro trénink mládeže. > > > SPOLEČENSKÁ RUBRIKA < < < Oslavenci v měsících květen a červen dosažení plnoletosti, půlkulatá a kulatá výročí a občané starší 75 let: Eliška Arnoldová, Anežka Švehlová, Iveta Štětková, Renata Štětková, Matěj Feri, Iveta Šrolová, Jiří Běhounek, Michal Říha, Květa Havelková, Bohumil Bařtipán, Vladimír Meštrovič, Antonín Valach, Jiří Kraus, Marie Sukovatá, Antonín Mladý, Jarmila Plocková, Václav Švehla, Marcela Richterová, Václav Novotný, Miloslava Rosenkrancová, Jana Jarošíková, Eva Švehlová, Karel Vojíř, Milena Havířová Všem oslavencům přejeme za občany Dřínova lásku, životní optimismus a pohodu a do dalších let hlavně hodně zdraví. V únoru se narodila Adélka Beňová a v červnu se narodil Michal Striška. Rodičům nových občánků za všechny občany Dřínova blahopřejeme a miminkům přejeme dlouhý, šťastný a zdravý život.. V pondělí 28. května odešel bez rozloučení Honza Soukup v nedožitých 17 letech, aniž by stačil naplnit své sny a přání. Zanechal po sobě hlubokou ránu v srdcích svých nejbližších z rodiny i okruhu přátel a známých. Rodině a kamarádům vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelému věnujeme tichou vzpomínku. Počátkem června odešel nečekaně pan František Pešl v nedožitých 63 let. Nejbližším a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelému věnujeme všichni, kdo jsme jej znali, tichou vzpomínku.

4 > > > STŘÍPKY Z KRONIKY < < < Na pokračování uvádíme přesný obsah kronik, které jsou archivovány na obecním úřadě. Nejstarší zachovalá kronika z naší obce je z roku 1923 a nyní uvádíme další díl doslovného přepisu: Po dlouhé době osmi roků, má se znovu pokračovati v psaní obecní kroniky. Národní výbor zvolil k tomuto ne právě lechkému úkolu mne a já se chci vynasnažit abych hlavně za uplynulých osm roků zaznamenal vše co uvízlo v té pohnuté doby v lidské paměti, a co jest kde zaznamenáno. Podle vládního nař. ze dne 17. XI 1932 sb. z. a n. par. 3. odstavec 1, má kronikář popsati na prvním místě svoji osobu a životopis. Nečinili tak moji předchůdci a já napíši pouze: Jmenuji se Josef Císař, nar. v Kopeči v čp září Bydlím v Dřínově čp. 125 a jsem člověk hříšný jako každý druhý člověk. Poslední zápis jest záznam voleb z roku To se již začli stahovat zlověstná mračna nad Evropou a první vyšlehl blesk na naši vlast z Mnichova když nám bylo odebráno pohraničí a připojeno k německu. Skuteční češi nenávidějící němce utíkali z pohraničí a usazovali se uvnitř země. Do naši obce přistěhovali se: Vilém a Rudolf Kohout rodáci z hospodářské usedlosti čp. 32. Oldřich Steklý a Jaroslav Klobouček který si zde vzal za ženu Jiřinu Říhovou dceru Frant. Říhy sadaře čp. 86. Klobouček Jar. si postavil v roce 1939 na obecním pozemku na stavadlech domek a zůstal zde již trvale. Domek nese čp Odebrání pohraničí bylo však jen předehrou k úplné národní katastrofě která přišla dne 15 března V tento den hrnula se německá soldateska všemi směry ku Praze. Snad i Bůh se hněval nad takovým počínáním neb od rána byla obloha potažena temnými chmury a sních se s oblak sypal celý den. A již rozhlas hlásil všemu lidu jak se chovat k německému vojáku, chrlil nařízení a oznamoval tresty tomu kdo neuposlechne. V tento nešťastný den předával dosavadní starosta Ant. Herout dříve již resignovavší starostenský úřad Josefu Nebeskýmu majiteli hospodářství čp. 23. Měnily se tabule z nařízení na obchodech i v obcích. Naše vesnice nesla na prvním místě název německý Drschinov a pak teprve Dřínov. Naši obec ležící stranou hlavních silničních tepen neprocházelo v tyto dny žádné německé vojsko. Obyvatelstvo krajně vzrušeno rokovalo a svorně nadávalo vládě a Háchovi tehdejšímu presidentu. Když se však v obci nic nedělo počlo uklidňování sledovali se stále nové události politické a národnostní. Dělali se tajné zásoby, pokud na ně kdo měl, v soli, mýdle, omastku, mouce, botech, tak že hned byli obchody poloprázdné. Dne 3 listopadu kolem 9 hod. večerní byla k spánku se již ukládající obec vyrušena pokřikem a zvuku hasičské trubky hoří! V hospodářské usedlosti Václava Podrábskýho čp. 22 hořela stodola. Oheň byl založen a ještě té noci byli zjištěni pachatele. Byl jim Fr. Rezek krejčí, syn Fr. Rezka z čp. 78 a jeho kamarád Houska 4

5 z Prahy. Jak vypověděli požár založili aby mohli nerušeně provézti krádež peněz u V. Čermáka v čp. 4. Oba byli převzati neměckou policii, odsouzeni k trestu smrti a 23 dubna 1940 v Drážďanech zastřeleni. O tomto aktu byli vyvěšeni v obci cedule co odstrašující příklad. V říjnu 1939 počalo se s vydáváním lístku na potraviny címž nastala starost veliká starostovi a obecnímu zastupitelstvu. Neznajíce dosud správně směrnice k rozdílení, dumaly a namáhaly své ubohé hlavy i s bývalým starostou Heroutem do dvou hodin v noci a ráno starosta obce Nebeský majíc hlavu plnou těch gramů spěchal do Kralup postěžovat si že má málo lístků a že se na všecky lidi nedostalo. Asi po dvou obdobích byla ustavena zásobovací komise s předsedou Y. Tichým z čp. 4 a již běželo vše více méně dobře. Dávky na lístky. Maso bylo z počátku 2 kg na 4 týdny, omastku na 4 týdny 10 dkg sádla, 40 dkg margarinu a másla 14 dkg. 1 vejce na týden, 1 kousek mýdla na 4 týdny, 3 kg chleba na 4 týdny. Tyto dávky se během války stále zmenšovaly. Ceny pšenice byli 260 K ale na černém trhu se prodávala za 80 až 1200 K, vejce pod rukou 15 až 25 K za kus. Sádlo 800 až 1200 K. Máslo 400 až 600 K. Tyto ceny na černo platil každý kdo na ně měl neb dávky na lístky pro život nikomu nedostačovali. Chovali se a tajně na černo zabíjeli prasata, husy, slepice apod. Proto byly konány nenadálé prohlídky a občanům hřešícím zatajováním dobytka tento zabavován a trestány. Při jedné takové prohlídce konané 24 října 1941 za asistence člena četnické stanice z Užic bylo nalezeno na černo chované nehlášené zvířectvo u těchto občanů. Chmelík Václav čp prase. Pokuta 1000 K. Veselý Ant. čp. 7 nalezeno 1 prase, pokuta 3000 K. Plicka Karel čp prase. Trest 1000 K pokuty a 10 dní vězení. Křízek Ant prase právě zabité a schované pod slámou. Pokuta 5000 K a 50 dní vězení. Machota Jan čp kachny, pokuta 500 K. Vránová deputátnice 2 husi pokuta 500 K. Kudrna Ant. čp prase 1000 K a 10 dní vězení. Panýrek Ant. čp prase 1000 K pokuty. Řezáčová 2 husi, 500 K pokuty Rudolf Šalek 2 husi 500 K pokuty. Pokutu někteří zaplatily ale do vězení nezbýval žádnému čas, proto si podávaly stále žádosti za odklad, až zase nezbýval čas němcům aby je zavřeli. Nařízením říšského protektora ze dne 15. července 1941 bylo z místní obecní knihovny vyřazeno 24 knih. Z těch zůstalo asi 10 uschováno v obci a po převratě se vrátily do knihovny. Pokračování příště Zpracovala Lenka Maříková Obecní úřad ve spolupráci s místními občany shromažďuje informace a fotografie k dopsání historie až po současnost. Uvítáme jakékoliv podložené informace a fotografie, také zkušenosti kronikářské. Zajímají nás i dřívější občané Dřínova. V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte. Na úřadě jsou nyní k nahlédnutí obecní kroniky ( , 1992, a ), školní kroniky, kroniky SPOZ a kronika spolku Baráčníci. Další kroniky jsou spolu dalšími archiváliemi uloženy ve státním okresním archivu Mělník.

6 > > > HASIČI < < < Copak se nám za uplynulé období událo? Téměř nic a přesto dost. Proběhlo pár kulturních akcí, Josefská zábava, pálení čarodějnic, prvomájový průvod, Máje. Co nás čeká? Závody o pohár starostky v sobotu 9.6. S čarodějnicemi a stavbou májky máme problém. I přes dosavadní výborné vztahy s místním revírníkem jsme díky hamižnosti některých spoluobčanů, kteří kradou dříví z lesa, nedostali povolení na opatření si dříví na čáry, ani možnost odkupu smrku na májku. Tak se, prosím, chytněte za nos ti, kteří jste tomu napomohli. Dříví na čáry jsme si opatřili díky Luboškovi od Povodí Labe, sic to byl dar danajský, neb topoly nám věnované nejen že byly těžké moc, ale i nám nakonec neshořely, což je taky dobře, neb máme základ na příští rok. Horší situace je s májkou, tak jsem se rozhodl vyřešit situaci netradičně, ale účelně. Tak se omlouvám za překvapení. Za čáry bych chtěl poděkovat té hrstce lidí, kteří pomohli. Ale je to čím dál horší. I ta naše mládež, po výzvě před obchodem, aby přiložili ruku k dílu, se mi dostalo zamítavé odpovědi, no, slušnou formou. A ještě máje. Letos tradičně s májkou netradiční. Proč, dotažte se těch, kteří plení les a přes dosud velmi dobré vztahy s místním lesníkem jsme byli letos odmítnuti. Tak je betonová, jako sloupy na elektriku. A půjde li to tak dál, budou příští rok betonové i čarodějnice. Proč??? Neb i ohořelé dřevo po letošních čárách někdo ukradl. My se s tím pachtíme a do týdne je to pryč. Májový průvod prošel obcí, bylo zhruba 20 zastavení, klasický, již výše zmiňovaný problém, zase to dělají na tyto akce staří blbci a mladí jen nečinně čumí. Tradice jdou s dobou počítačů a mobilů do (vniveč). A je potřeba si uvědomit, že odrostlí mládenci, jako je Venoušek Bařtipánů, Milánek Kymplů, nemohou roli připíječů dělat stále, jejich partnerky taky netěší, že se zábavy nedožijí, a pakli že ano, ne v zcela dobrém stavu. Zábava navečír se též vyvedla, lidí sice nebylo tolik, jako v létech předchozích, ale i tak bylo veselo. Trochu jsme zapracovali na technice, vybavili jsme Opla držákem na dýchací a hasící přístroje. Dále chceme dokončit osvětlovací soupravu, doplnit technické prostředky (čerpadlo, žebřík a pár hadic), aby se stal skutečně platným výjezdovým vozidlem. Díky dotaci se snad podaří vybavit vozidla radiostanicemi a dalšími drobnostmi. Členská základna se nám taky drobet obměnila, nachází si cestu i bývalí hasiči, což považuji za velmi dobré, neb se snad podaří navázat na jejich bohaté zkušenosti. A jako v předchozím odstavci: jen ti mladí. Poflakuje se to bezcílně po vsi, bez zájmu a se sluchátky v uších. V letech máte možnost převzít i nějaké dovednosti, snad se i trochu pobavit, a trochu se do dění v obci zapojit. Aktivně. Na poli sportovním jsme se účastnili Oužické 8, což je krásný sranda závod, i díky klukům z Úžic, kteří mají sbor naprosto dokonalý, postavili 3 soutěžní družstva mužů. My sotva jedno. A to jsme ještě prohráli maje nejlepší čas, přes 1min, to neměly ani soutěžící ženy. Snad se trochu dáme dohromady na naše závody, aby nebyl výsledek tristní. Ještě pozvánka, dojděte 9.6. nejen povzbudit naše mužstvo, ale též dojedou i bratři ze Skrbeně, což není neobvyklé, ale chystají na nás nějakou habaďuru, neb je to 10 let od povodní, tedy 10 let družby našich sborů. Ing. Ondřej Myška 6

7 > > > KRÁTCE Z PROBĚHLÝCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ < < < Letošní pálení čarodějnic bylo výjimečné, jelikož celý den byl slunečný a po několika letech konečně tento den nepršelo. V 18 hodin vyšel lampionový průvod od obecního úřadu k vatře na dřínovském kopci. Po zdolání kopce začali malé čarodějnice i čarodějové soutěžit o drobné odměny, opékat si buřty a zapálení vatry s jednou čarodějnicí na vrcholku byl jako vždy zážitek pro všechny přítomné. A takhle vidí čarodějnice naši mladí:

8 Prvomájový průvod V neděli jste mohli oslavit předběžně svátek práce prvomájovým průvodem. Průvodu se zúčastnilo několik alegorických ozdobených vozů připomínající nám dobu minulou. Vozy projížděly obcí a okolními vesnicemi za zvuku dobových písní a hesel. Povedený den byl úspěšně zakončený zápasem Sokola Dřínov ve Vojkovicích, kde naši fotbalisté vyhráli 5:3. Setkání dřínováků na Řípu proběhlo tradičně komorně, za naši obec jsme jeli pouze dva kousky, ze Dřínova u Slaného dorazilo něco málo přes dvacet cyklistů. Po zkušenostech pro nezájem tuto tradici ukončujeme, příští rok pojedeme už jako soukromníci O tradičních Májích se rozepsal Ing. Myška Dětský den děti oslavily na fotbalovém hřišti, kde v družstvech soutěžily o milé ceny. Vše moderoval a organizoval klaun, za kterého se převléknul Peťan Rehberger, kterému za to moc děkujeme! Připravené disciplíny byly např. skládání puzzlí na čas, chůze na chůdách, skákání v pytli. Na závěr soutěžního klání klaun vyhlásil soutěž i pro maminky a tatínky přetahování provazu. Všichni se do disciplíny s vervou pustili. Největší zážitek měly děti asi z přetahování s rodiči, kdy vyhráli s pomocí klauna nad čtyřmi tatínky. Tato výhra vykouzlila většině dětem úsměv na tváři a vítězné naladění. Pro děti také bylo připraveno malování na obličej, které se všem moc líbilo. Akce se povedla, všichni strávili pěkné odpoledne. Sponzoři akce Martin Korbel, Aquastart, spol. s. r. o., Travní koberce, spol. s. r. o., Závlahy Vltava III., Nowaco s. r. o., Eurofrost CB, a. s., Top 09 S podporou Starostů a nezávislých, KSČM. Všem vyslovujeme velký dík! 8

9 Dřínovský kros Krásné počasí v sobotu lákalo ke sportování na fotbalovém stadionu Sokola Dřínov, kde se konal už 3. ročník Dřínovského krosu. Běžeckého závodu se zúčastnilo celkem 92 startujících, z toho 50 dětí. Novinkou letošního ročníku byl zařazen jednokolový závod tzv. Lidový běh. V hlavním závodě letos neobhájil vítězství Michal Michálek, který skončil druhý s časem 26:02, novým traťovým rekordmanem se tak stal Jiří Wallenfels s časem 25:32 a celkově třetí doběhl Slavomír Kvarta s časem 26:49. Mezi ženami vybojovala už třetí vítězství Radka Churaňová s časem 28:50, druhá doběhla Anna Hartmanová v čase 33:52 a pro bronzovou medaili si doběhla Veronika Hercíková s časem 38:37. Z naší obce se zúčastnilo velmi málo dřínováků. Kromě pořadatelů Petra Havelky, Tomáše Měřínského a Rosti Běhounka se zapojily děti z oddílu stolního tenisu. V různých kategoriích se na stupně vítězů postavila Rozárka Feriová, Šimon Měřínský, Kristinka Havelková a Vojtíšek Pešl. Skvělou atmosféru dokreslovala příjemná hudba, stánek s občerstvením, výborný guláš pro všechny účastníky, trampolína, pro nejmenší děti kuličkový bazének s klouzačkou, pískoviště, nechyběl ani tradiční doplňkový závod na odrážedlech a v neposlední řadě stánek s profi fotografy, kteří celou akci fotili a všichni si tak mohli hned po závodě odnést na památku svoje fotografie. Děkujeme všem za účast, gratulujeme za výborné výsledky a těšíme se na příští ročník, který se bude konat opět na konci května. Poděkování patří také sponzorům, bez kterých by se akce nevydařila. Květa Havelková > > > NEPŘEHLÉDNĚTE < < < Ve dnech 11. a 12. června bude ÚSK provádět frézování vozovky v úseku od Úžic do křižovatky u Hostince Na Staré. V těchto dnech je v době od 7-14 hodin zakázané parkování u krajnic, aby nedošlo k poškození vozidel poškrábáním nebo asfaltovým postřikem. K dočasnému parkování lze využít místní komunikaci V zahradách. Občanské sdružení Diakonie Broumov VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ - letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látky (minimálně 1m2), domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené), vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, obuv veškerou nepoškozenou, hračky nepoškozené a kompletní. Sbírka probíhá do v úředních hodinách na Obecním úřadu Dřínov.

10 > > > SPORT < < < FOTBAL LETNÍ AKCE TJ SOKOL DŘÍNOV Sobota 23. června Fotbalový turnaj 4. ročník memoriál p. Maška vzpomínka na p. Rozenkrance u příležitosti 65. let od založení kopané ve Dřínově. Zúčastněné týmy: Dřínov Mělník, Dřínov Kroměříž, SK Úžice,??? Vše zakončené večerní zábavou od 20:00 hod kapela Šel Tam Fest. Sobota 14. července 2. ročník Dřínovské malé kopané (hřiště 40x20 m, 2x12min, počet hráčů 4 + 1,max. počet týmů 10), v případě zájmu o tým nahlásit fotbalistům. Začátek 11:00 hod konec v 19:00 hod vše zakončené večerní zábavou kapela Druhej Dotek. Sobota 21. července Zájezd autobusem do Dřínova u Kroměříže, fotbalové oslavy 80. let založení kopané ve Dřínově (KR), pojeď i ty s námi!!! Hlásit a více informací na obecním úřadě nebo u fotbalistů. Sobota 11. srpna Odpolední dětský den pro dospělé o pohár starostky obce. Program bude ještě upřesněn. Večer zakončen Rockovou sobotou na dřínovském kopci (Kapely: Pražský Výtěr,???,???). > > > ODPADY < < < Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí Loni občané odevzdali k recyklaci 41 ks televizí, 17 ks monitorů a 388 kg drobného elektra Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku, dojde ke snížení spotřeby roky, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 41 ks televizí, 14 ks monitorů a 388 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 18,20 MWh elektřiny, 838,71 litrů ropy, 81,36 m3 vody a 0,75 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 4,08 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů 10

11 o 16,05 tun, popsala konkrétní úspory pro životní prostředí paní starostka Jitka Bocková. Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí zaslouží obrovský dík. Zářivky už do popelnice tak často nevyhodíme Češi se v recyklaci nefunkčních světelných zdrojů rok od roku lepší. Vyplývá to z aktuálního průzkumu, který pro kolektivní systém EKOLAMP zpracovala agentura Markent. Ta už od roku 2006 pravidelně každý rok mapuje změny v chování tuzemských domácností a jejich přístupu ke třídění tohoto specifického odpadu. Oproti prvnímu šetření z roku 2006 se o více než polovinu snížil počet lidí, kteří vysloužilé úsporné světelné zdroje vyhazují do komunálního odpadu. Zářivky totiž obsahují malé množství rtuti a kvůli ochraně životního prostředí je tak potřeba odevzdávat je k recyklaci. Dalším ekonomickým důvodem je, že vysloužilé světelné zdroje obsahují důležitě druhotné suroviny. K tomuto účelu dnes v České republice slouží na tři tisíce sběrných míst společnosti EKOLAMP. Ta se od roku 2005 věnuje zpětnému odběru a následné recyklaci vysloužilých světelných zdrojů z českých domácností i firem. K sběru využívá různé typy sběrných nádob, které jsou konstrukčně uzpůsobené potřebám klientů nebo provozovatelů sběrných míst. Podle průzkumu u všech světelných zdrojů klesá podíl lidí, kteří je vyhazují do komunálního odpadu. Mírně roste podíl těch, kteří je skladují doma a o 9 % narostl podíl světelných zdrojů odevzdaných v obchodech. Zajímavým zjištěním je, že ve srovnání s rokem 2009 o osm procent vzrostl podíl lidí, kteří nefunkční zářivku odevzdali bezplatně aniž by kupovali nový výrobek. Letošní výsledky potvrdily, že veřejnost si stále více uvědomuje smysl zpětného odběru a má k našemu kolektivnímu systému důvěru. Vždyť z nefunkční zářivky je možné opět využít až 96 procent materiálu, a do přírody se tak každým rokem nedostane několik desítek kilogramů rtuti, říká Radoslav Chmela ze společnosti EKOLAMP. Stále je tu však čtvrtina domácností, které zářivku do popelnice vyhodí. Někdo z nevědomosti, jiný protože je pohodlný, vysvětluje Chmela. Oproti roku 2009 mírně narostla citlivost na odnosnou vzdálenost, tedy délku trasy, kterou jsou lidé ochotní absolvovat až k nebližšímu sběrnému místu. Ta dle průzkumu činí 984 metrů. EKOLAMP z tohoto důvodu přibližuje sběrnou síť domácnostem například instalací téměž1300 malých sběrných nádob, které jsou umístěny v obchodech, na úřadech či v administrativních budovách. Průzkum společnosti Markent dále ukázal, že v roce 2011 vyřadilo alespoň jednu kompaktní úspornou zářivku 28 % domácností. V průměru jde o číslo poněkud vyšší, a to 1,7 kusů světelných zdrojů z každé domácnosti. Zatímco v roce 2006 vyhodilo do popelnice lineární zářivku 49 procent domácností, o pět let později, v roce 2011, by tak učinilo už pouhých 23 procent. Kompaktní úspornou zářivku či výbojku před pěti lety do běžného domácího odpadu odkládalo 72 procent domácností, letos pouhých 27 procent. Z hlediska recyklace lidé preferují odnést zářivky zpět na místo, kde si zároveň kupují zařízení nové. Nejčastěji nakupujeme světelné zdroje v prodejnách elektro (47 %), dále v hypermarketech (39 %), v hobby marketech (32 %) a ve specializovaných prodejnách s osvětlením (16 %). Ve srovnání výsledků letošního průzkumu a průzkumu, který proběhl před dvěma lety se zvýšil podíl lidí, kteří mají uspokojivou znalost toho, jak mají s vysloužilými světelnými zdroji nakládat (z 35 % na 40 %). Zároveň klesl podíl respondentů se znalostí neuspokojivou (z 21 % na 13 %). Lidé chtějí nejčastěji o systému recyklace vědět, co se děje se zářivkami po odevzdání a kde jsou nejbližší sběrná místa. Přehled sběrných míst je k dispozici na:

12 > > > JEŠTĚ PÁR INFORMACÍ < < < DNY KRALUP SOBOTA :00-16: ročník - Turnaj století v malé kopané. Fotbalový turnaj pod záštitou Petra Holečka s názvem: Bavíme se společně. Místo konání: hřiště Čechie v Lobečku. 9:00-17:00 - Memoriál Simony Machanové. 20. ročník mezinárodního turnaje juniorek ve volejbale. Místo konání: volejbalové hřiště na Sokolišti. 9:00-18:00 - Basketbalový turnaj juniorek. Místo konání: sportovní hala na Cukrovaru. 10:00-15:00 - Ukázky lezecké techniky. Místo konání: pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M. 11:00 - Turnaj mužů v rugby. Místo konání: hřiště v Mikovicích. 10:00-17:00 - Dětské dílničky a řemesla našich předků. Ukázky lektorek: tkaní na tkalcovském stavu, síťování, tkaní na rámu atd. Dílničky: smaltování, drátkování, urob si sám/sama: šňůrka na kolečku, tkaní na kolínkovém stávku, miminko v zavinovačce z polínka nebo šišky, miminko z vařečky zabalené v zavinovačce, hudební nástroj - rachtátko z papíru. 10:00-17:30 - Moucha, skluzavka a surf simulátor - zábavné atrakce pro děti po celý den zdarma. Facepainting a jiná zábava pro děti. Místo konání: pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M. 10:00-17:00 - Den s AZ školkou - Vzdělávací centrum od AZ: 10:00-17:00 hudební kurzy YAMAHA - pro děti od 4 měsíců do 6 let; 12:00-15:00 Mortimer English Club - YAMAHA s výukou angličtiny pro děti od 2 let až po seniory. Místo konání: pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M. 10:00-15:00 - Dámská jízda - líčení a poradenství - Mary Kay, kadeřnické služby, poradenství - Kadeřnictví Flumen, cvičení - Párty klub, cvičení - Fit for you, přehlídka plavek, značkové spodní prádlo - Valentine. 11:00-17:00 - Kralupská míle. Závody rychlých člunů. Akci moderuje Aleš Švarc. 11:00-11:30 - zahájení exhibicí vodních lyžařů, 11:30-12:00 - povinný trénink všech závodníků, 12:00-12:30 - závod kategorie veteránů, 12:30-15:50 - první kolo závodu kategorie B1, 12:50-13:20 - exhibice vodních lyžařů, 14:00-14:30 - exhibice skútrů, 15:10-15:40 - exhibice kluzáků v čele s Davidem Loukotkou, 16:20-16:40 - exhibice skútrů, 17:00-17:30 - exhibice kluzáků v čele s Davidem Loukotkou, 17:30 - vyhlášení výsledků závodů a předání cen, 18:00 - slosování tomboly a předání hlavních cen. Místo konání: loděnice Kotva. 12:00-15:00 - Kralupský Flair Cup Mistrovství ČR barmanů v míchání nápojů. Místo konání: pravý břeh Vltavy pod mostem T.G.M. 14:00 - Soutěž samokřídel. Veřejná letecko-modelářská soutěž samokřídel a modelářský den s ukázkou létání modelů letadel a vrtulníků. Místo konání: modelářské letiště v Lobečku (naproti koupališti). V případě nepřízně počasí bude akce přesunuta na neděli od 14:00 h. 16:30-01:30 - Kralupský hudební festiválek. Vstup zdarma. 00:00 - Ohňostroj. Místo konání: břeh Vltavy pod mostem T.G.M. NEDĚLE :00-18:00 - Basketbalový turnaj žen. Místo konání: sportovní hala na Cukrovaru. 9:00-16:00 - Balónkový den. Volejbalový turnaj - žákyně trojky. Místo konání: volejbalové hřiště na Sokolišti. 10:00-17:00 - Dny Kralup s badmintonem. Místo konání: badmintonová hala na Cukrovaru. 11:00-18:30 - Výletní plavby lodí a rychlých člunů. 12:00-22:00 - Kralupský majáles. Vstup zdarma. Změna programu vyhrazena. Uzávěrka příštího vydání Dřínovského občasníku bude , příspěvky zaslané po tomto datu budou zařazeny do následujícího vydání. Redakce nemusí vždy sdílet stejný názor s autorem příspěvku, autor si za obsah ručí sám. Dřínovský občasník vydává Obec Dřínov cca 6x ročně, IČ , Dřínov 38, Úžice, T: , Evidenční číslo MK ČR E

Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů)

Barňák. ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích. Cena 10 Kč. (Redakce neodpovídá za obsahovou a jazykovou náplň příspěvků čtenářů) Barňák Červen 2012 STRAŠICKÝ MĚSÍČNÍK ROČNÍK XX MK ČR E 128 33 Vydává Obecní úřad ve Strašicích Odpovědná redakce: Mgr. Tomáš Makaj; Eva Lexová Internetová verze: Místní knihovna (Redakce neodpovídá za

Více

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str.

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str. ř í j e n 2 012 F u l n e c k ý č í s l o 10 z p r a v o d a j Tane ní ve er s Relaxkem V letošním roce vyšlo 1. zá í na sobotu a mnoho d tí si jist oddychlo, že si mohou prodloužit prázdniny a oddálit

Více

Bořetické LISTY. Veselo hody!

Bořetické LISTY. Veselo hody! Bořetické LISTY ČERVENEC 2015 Číslo 2 Veselo hody! 1. stárkovský pár: Michal Bureš a Marika Kobzová 2. stárkovský pár: Marek Herůfek a Aneta Petrásková 3. stárkovský pár: Tomáš Bukovský a Jana Dofková

Více

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25

KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 www.mesto-kunovice.cz Číslo: 7/2015 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Tři kunovští králové, Mirek Duda, Jakub Machálek a Radovan Siman, symbolicky otevřeli Areál Jízdy králů Kunovice a další král Adam

Více

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Č e r v e n 2 0 1 4. www.hrusovanyubrna.cz

V y c h á z í č t v r t l e t n ě. Č e r v e n 2 0 1 4. www.hrusovanyubrna.cz V y c h á z í č t v r t l e t n ě Č e r v e n 2 0 1 4 www.hrusovanyubrna.cz Obsah Obec 3 Slovo starosty 4 Výběr z usnesení 23/ZO/2013 5 Předvolební inzeráty 5 Meziobecní spolupráce 6 Informace o sběrném

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového? Nový územní plán. Ze společnosti Otevření horolezecké stěny. Píšete nám XV. Všesokolský slet

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového? Nový územní plán. Ze společnosti Otevření horolezecké stěny. Píšete nám XV. Všesokolský slet Ročník 51. / Květen 2012 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového? Nový územní plán Ze společnosti Otevření horolezecké stěny Píšete nám XV. Všesokolský slet Podnikáme Záchrana v pravou

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 7 / 8 3 3 7 4 4 7 8 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ z 84. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 19. 5.. Osobní údaje byly dle zákona č.

Více

Dřínovský občasník Číslo V/25/2011 Obecní noviny zdarma

Dřínovský občasník Číslo V/25/2011 Obecní noviny zdarma Dřínovský občasník Číslo V/25/2011 Obecní noviny zdarma Letošní rok nás čeká zase spousta starostí a práce, jak tomu bylo v letech předešlých. Máme před sebou dokončení příprav plánovaných rekonstrukcí

Více

Ghost Komenského 50. Poděkování. 1 Červen - Srpen 3/2014. www.nivnice.cz

Ghost Komenského 50. Poděkování. 1 Červen - Srpen 3/2014. www.nivnice.cz 1 Červen - Srpen 3/2014 Červen- Srpen 3/2014 Ročník XXIV Cena 5 Kč Ghost Komenského 50 28. 6. 2014 se v areálu Nivnické riviéry konal 1. ročník Cyklomaratonu, pojmenovaný Ghost Komenského 50. Za krásného

Více

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým ROÈNÍK XVII. I BØEZEN E 2008 0 CENA 5 Kè Budou v Tlumaèovì protipovodòové ochranné hráze (?) Obec Tlumačov na základě mandátní smlouvy uzavřené s Povodím Moravy,s.p. zajišťuje od srpna 2007 majetkoprávní

Více

Nová cyklostezka se už buduje

Nová cyklostezka se už buduje 2014 červenec Rekonstrukce hřiště Na Příkopech Počátkem června město zahájilo plánovanou rekonstrukci hřiště Na Příkopech. Přes počáteční technické problémy se stavba rozjela v poměrně svižném tempu a

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 7 8 červenec srpen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Budeme mít v Novém Lískovci Park roku? strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011 Fenomenální úspěch Babiččiných trhů Foto Jan Holý a Jindřich Polák, text Jasenka Kohoutová V sobotu 16. dubna se na Husově náměstí v České Skalici uskutečnilo slavnostní zahájení Babiččiných trhů. Farmářské

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

listovka Městského úřadu v Nové Roli 2011

listovka Městského úřadu v Nové Roli 2011 novorolský zpravodaj 7-8/2011 (zdarma) Stavěli jsme májku, pálili čarodějnici... Dne 30. dubna 2011 se v Nové Roli, Mezirolí i Jimlíkově již tradičně uskutečnilo stavění májky spojené s pálením čarodějnic.

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

XXXVI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2013 11 Kč

XXXVI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2013 11 Kč XXXVI. ROČNÍK ZÁŘÍ 2013 11 Kč Stav před (snímek nahoře) a po (dole) rekonstrukci sgrafitové výzdoby. Foto I. Havlíčková 2 O sgrafitové výzdobě na čp. 288 Záchrana posledních střípků původní sgrafitové

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

První Farmářský obchod zahájil provoz

První Farmářský obchod zahájil provoz informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 3 červen 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA jhrákulasevíce přiblíží divákům - str.1 2 j Něchtěné dárky ve schránkách str.7 j Netradiční

Více

Investice města pro tento rok

Investice města pro tento rok Vimperské noviny Vydává město Vimperk 3/2015 Ročník XX Zdarma Investice města pro tento rok Zastupitelstvo města Vimperk na svém lednovém zasedání schválilo rozpočet města na tento rok. Celkový jeho objem

Více

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 ČÍSLO 2/2014, ČERVEN Fota: Michaela Kohoutová, Lenka Bártlová PÁTÝ ROČNÍK RUDOLTICKÉ POUTI JE JIŽ ZA NÁMI. PROVÁZELA HO VĚTRNÁ A VELMI PROMĚNLIVÁ OBLOHA CHVÍLI

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

Jesenický. zpravodaj 3. Vychází 30. 6. 2015. Mistři ČR mladších žáků ve volejbale Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm

Jesenický. zpravodaj 3. Vychází 30. 6. 2015. Mistři ČR mladších žáků ve volejbale Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm Jesenický Vychází 30. 6. 2015 zpravodaj 3 Mistři ČR mladších žáků ve volejbale Josef Štec, Matyáš Kuchařík, Pavel Böhm Zájezd do Kroměříže 28. 5. 2015 Obraz Amálie Štecové Vyletěla holubička ze skály se

Více

léto 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Školní rok plný dění a změn Rozhovor s manžely Vladykovými Oslava výročí spolku myslivců i vltavanů

léto 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Školní rok plný dění a změn Rozhovor s manžely Vladykovými Oslava výročí spolku myslivců i vltavanů ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o léto 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Téma: POVODNĚ Školní rok plný dění a změn Rozhovor s manžely Vladykovými Oslava výročí spolku myslivců i vltavanů V sobotu

Více

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem.

Číslo 3/2013. Vychází 2. dubna 2013. MAS Královédvorsko, o. s. Mostek. Dolní Brusnice. Bílá Třemešná. Dvůr Králové nad Labem. NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 3/2013 Vychází 2. dubna 2013 www.dvurkralove.cz Zakládáme Místní akční skupinu MAS Královédvorsko, o. s. Obcím na Královédvorsku

Více