Prospekt a manažerská pravidla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prospekt a manažerská pravidla"

Transkript

1 Prospekt a manažerská pravidla 11. prosince 2010 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun De Placement)

2 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 7 Ochrana údajů... 8 Vykazování Fondu... 8 FOND PODFONDY Investiční zásady Investiční cíle a profily investorů Podfondy peněžního trhu Krátkodobé Podfondy Dluhopisové Podfondy Podfondy s absolutní návratností Podfondy Multi Asset Akciové Podfondyů Komoditní Podfondy PODÍLOVÉ LISTY OBCHODOVÁNÍ S PODÍLOVÝMI LISTY Jak provést úpis? Programy automatického investování Ověření totožnosti upisovatelů Jak provést úhradu? Jak provést výměnu? Jak provést zpětný odkup? Program systematických výběrů Transakční cena Okamžik transakce Nadměrné obchodování/časování trhu ODMĚNY, POPLATKY A VÝDAJE Nákupní poplatek Odložený nákupní poplatek Poplatek za výměnu Poplatek za zpětný odkup Jiné náklady Manažerský poplatek Odměna Depozitáři a Platebnímu agentovi a Administrátorovi Distribuční poplatek Výkonnostní honorář Dohody s podílem na provizi Jiné poplatky a výdaje MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA PŘEHLED PRÁVNÍ A DAŇOVÁ RIZIKA KONKRÉTNÍ OMEZENÍ NABÍDKY PŘÍLOHA I: KATEGORIE PODÍLOVÝCH LISTŮ KATEGORIE A KATEGORIE B KATEGORIE C KATEGORIE E

3 KATEGORIE F KATEGORIE H KATEGORIE I PŘÍLOHA II: BENCHMARKY/CÍLE PRO ÚČELY VÝKONNOSTNÍHO HONORÁŘE PŘÍLOHA III: ZVLÁŠTNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY Rizika rozvíjejících se trhů Investice do vysoce výnosných cenných papírů či cenných papírů s nižším než investičním stupněm Devizové/měnové riziko Investice do měn Tržní riziko Investice do cenných papírů souvisejících s hypotékou a cenných papírů zajištěných majetkem Strukturované produkty Investice do cenných papírů pod cenou Zvláštní rizika zajišťovacích obchodů a strategií zvyšování příjmů Zvláštní rizikové faktory pro investory do Akciových Podfondů investujících do akcií a nástrojů spojených s akciemi Vkladní stvrzenky Zvláštní rizikové faktory pro investory do Podfondů European Potential, U.S. Small Companies, U.S. Mid Cap Value Investice do konkrétních zemí, sektorů, regionů či trhů Investice do realitních společností Investice do podílových listů nebo podílů UCI nebo UCITS Reinvestice záruky obdržené v souvislosti s půjčováním cenných papírů a repo transakcemi Globální riziko Sub-upisování Investice do finančních derivátových nástrojů Riziko protistrany Riziko úschovy Investiční řízení a protichůdné pozice PŘÍLOHA IV: INFORMACE O NĚKTERÝCH INDEXECH MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ) FOND ) MANAŽER ) INVESTIČNÍ CÍLE A ZÁSADY ) PODFONDY A KATEGORIE PODÍLOVÝCH LISTŮ ) PODÍLOVÉ LISTY Podílníci Emisní měna/ Základní měna/ Referenční měna Forma, vlastnictví a převod Podílových listů Omezení upisování a vlastnictví ) EMISE A ZPĚTNÝ ODKUP PODÍLOVÝCH LISTŮ Emise Podílových listů Zpětný odkup Podílových listů ) VÝMĚNA ) POPLATKY FONDU ) ÚČETNÍ ROK; AUDIT ) PUBLIKACE ) DEPOZITÁŘ ) ADMINISTRÁTOR

4 13) REGISTRÁTOR A PŘEVODNÍ AGENT ) DISTRIBUTOR/MÍSTNÍ ZÁSTUPCE ) INVESTIČNÍ MANAŽER(ŘI) / SUB-INVESTIČNÍ MANAŽER(ŘI) ) INVESTIČNÍ OMEZENÍ, TECHNIKY A NÁSTROJE Investiční omezení Zvláštní investiční a zajišťovací techniky a nástroje (A) Půjčování a vypůjčování cenných papírů (B) REPO transakce (C) Proces řízení rizik (D) Techniky společného řízení ) STANOVENÍ HODNOTY VLASTNÍHO KAPITÁLU NA PODÍLOVÝ LIST Četnost výpočtu Výpočet Pozastavení výpočtu Oceňování aktiv: ) ZÁSADY ROZDĚLOVÁNÍ PŘÍJMŮ ) ZMĚNY MANAŽERSKÝCH PRAVIDEL ) TRVÁNÍ A LIKVIDACE FONDU NEBO JAKÉHOKOLIV PODFONDU ČI KATEGORIE PODÍLOVÝCH LISTŮ ) SLOUČENÍ PODFONDŮ NEBO SLOUČENÍ S JINÝM PODNIKEM PRO KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ ) PRÁVNÍ PŘÍSLUŠNOST, JURISDIKCE, JAZYK

5 DEFINICE Agent Základní měna Pracovní den Rozvíjející se trhy EU Skupina společností Nástroje Investiční stupeň Jakýkoliv subjekt přímo či nepřímo jmenovaný Manažerem pro účely usnadnění úpisů, výměn či zpětných odkupů Podílových listů ve Fondu. Měna, v níž jsou denominovány Podfondy, tj. euro. Aktiva a pasiva Podfondu jsou oceněna v jeho Základní měně a finanční výkazy Podfondů jsou vyjádřeny v Základní měně. Pracovní den znamená den, kdy jsou po celý den otevřené banky a burza v Lucemburku a v případě Podfondu Pioneer Funds - Japanese Equity rovněž v Tokiu. Země, které jsou obecně považovány za země definované jako rozvíjející se nebo rozvojové ekonomiky Světovou bankou nebo souvisejícími organizacemi nebo Organizací spojených národů nebo jejími orgány, nebo země, které jsou zastoupeny v indexu MSCI Emerging Markets Index nebo jiném srovnatelném indexu. Evropská unie. Společnosti, které patří do stejného seskupení podniků a které musí sestavovat konsolidované účetní výkazy v souladu se Směrnicí Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účtech, a v souladu s uznávanými mezinárodními pravidly pro účetnictví. Mají význam připisovaný finančním nástrojům v Oddílu C Přílohy I ke Směrnici 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů. Mezi nástroje spojené s akciemi a s dluhem související nástroje mohou patřit opce, opční listy, futures, swapy, forwardové nástroje a jakékoliv další derivátové kontrakty a strukturované produkty a kontrakty na vyrovnání rozdílů. Nástroje spojené s komoditami mohou být certifikáty, směnky, investice uskutečněné prostřednictvím finančních derivátových nástrojů souvisejících s komoditními indexy, jakož i podílové listy investičních fondů v rámci omezení stanovených v článku 16 Manažerských pravidel. Pro účely investičních zásad Podfondů termín nástroje spojené s akciemi a, pokud není stanoveno jinak v investičních zásadách Podfondů, ani termín s dluhem související nástroje nezahrnuje konvertibilní dluhopisy a dluhopisy s připojenými opčními listy. Pokud jsou v investičních zásadách Podfondů uvedena omezení vztahující se na výši investice, přímé investice a nepřímé investice učiněné prostřednictvím souvisejících nástrojů budou uvažovány společně. Dluhový nebo s dluhem související nástroj investičního stupně má rating Standard & Poor s, který je roven nebo vyšší než BBB-, nebo ekvivalentní rating kterékoliv jiné mezinárodně uznávané statistické ratingové organizace nebo - pokud nemá rating - jej Manažer považuje za nástroj srovnatelné kvality. Zákon ze dne 20. prosince 2002 Zákon o podnicích pro kolektivní investování ze dne 20. prosince Členský stát Členský stát EU. 5

6 Nástroje peněžního trhu Nástroje běžně obchodované na peněžním trhu, jež jsou likvidní a jejichž hodnota může být kdykoliv přesně určena. Hodnota vlastního kapitálu Hodnota vlastního kapitálu na Podílový list stanovená pro každou kategorii bude vyjádřena v Emisní měně příslušné kategorie a vypočte se vydělením hodnoty vlastního kapitálu Podfondu pro příslušnou kategorii Podílových listů, která se rovná (i) hodnotě aktiv této kategorie a výnosů z nich minus (ii) hodnota pasiv této kategorie a všechny rezervy považované za rozumné nebo nezbytné, celkovým počtem Podílových listů dané kategorie, které jsou v oběhu v příslušný Oceňovací den. Jiný regulovaný trh Jiný stát Emisní měna Regulovaný trh Regulační úřad Trh, který je regulovaný, obchoduje se na něm pravidelně a je uznáván a otevřen pro veřejnost, konkrétně trh, (i) který splňuje všechna následující kritéria: likvidita, multilaterální párování příkazů (obecné párování nabídkové a poptávkové ceny za účelem stanovení jednotné ceny), průhlednost (oběh veškerých informací, aby klienti mohli dohledat své obchody, a ujistit se tak, že veškeré příkazy jsou vykonávány za stávajících podmínek), (ii) na němž se obchoduje s cennými papíry s určitou fixní frekvencí, (iii) který je uznáván státem či jiným veřejným orgánem, který byl tímto státem pověřen, nebo jiným subjektem, který daný stát či veřejný orgán uznává jako profesionální sdružení a (iv) cenné papíry něm obchodované jsou veřejně přístupné. Jakákoliv země, která není členským státem. Měna, ve které jsou emitovány Podílové listy konkrétní kategorie Podfondu. Regulovaný trh definovaný bodem 14 článku 4 Směrnice Parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů v platném znění ( Směrnice 2004/39/ES ). Seznam regulovaných trhů je k dispozici u Evropské komise nebo na této internetové adrese: DF. Lucemburský orgán nebo jeho nástupce zodpovědný za dohled nad UCI v Lucemburském velkovévodství. Převoditelné cenné papíry - akcie a jiné cenné papíry rovnající se akciím; - dluhopisy a jiné dluhové nástroje; - jakékoliv jiné obchodovatelné cenné papíry nesoucí právo nabýt jakékoliv takové převoditelné cenné papíry úpisem či převodem s výjimkou technik a nástrojů. UCI UCITS Směrnice UCITS USA, US nebo Spojené státy americké Podnik pro kolektivní investování (Undertaking for Collective Investment). Podnik pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities), který se řídí Směrnicí UCITS. Směrnice Rady 85/611/EHS nebo po transpozici na lucemburský právní řád Směrnice Rady 2009/65/ES, v jejím platném znění. Spojené státy americké. 6

7 DŮLEŽITÉ INFORMACE Tento prospekt ( Prospekt ) obsahuje informace o fondu Pioneer Funds ( Fond ), které by měl budoucí investor zvážit před tím, než vloží do Fondu své investice, a které by si měl ponechat k budoucímu nahlédnutí. Pokud máte v souvislosti s obsahem tohoto Prospektu jakékoliv pochybnosti, obraťte se, prosím, na svého finančního poradce. Představenstvo Manažera věnovalo veškerou přiměřenou péči tomu, aby bylo zajištěno, že údaje uvedené v tomto Prospektu jsou k datu vydání tohoto Prospektu ve všech podstatných ohledech pravdivé a přesné a že nedošlo k vynechání žádných závažných skutečností, které by způsobilo, že by tyto informace byly zavádějící. Představenstvo Manažera přijímá v tomto směru plnou odpovědnost. Tento Prospekt nepředstavuje nabídku prodeje ani není snahou o získání ke koupi některých podílových listů Fondu ( Podílové listy ) v žádné jurisdikci, kde by tato nabídka, pokus o získání nabídky nebo prodej byl protizákonný, nebo ve prospěch osoby, v jejíž prospěch je v této jurisdikci nezákonné provádět takovou nabídku. Distribuce Prospektu a/nebo nabídka a prodej Podílových listů v určitých jurisdikcích či určitým investorům může být zákonem omezena či zakázána. Investoři by měli vzít v potaz, že některé nebo všechny Podfondy a/nebo Kategorie Podílových listů nemusí být investorům k dispozici. Informace o tom, které Podfondy případně Kategorie Podílových listů jsou nabízeny v dané zemi, podá jejich finanční poradce. Budoucí investoři by se měli sami informovat, jaké jsou právní požadavky a daňové důsledky získání, držení a nakládání s Podílovými listy v zemích, kde je jejich sídlo nebo bydliště, a o všech devizových omezeních, která se na ně mohou vztahovat. Žádný distributor, agent, prodejce ani jiná osoba není oprávněna podávat jakékoliv jiné informace nebo činit jakákoliv jiná prohlášení než ta, která jsou obsahem tohoto Prospektu a manažerských pravidel Fondu ( Manažerská pravidla ) ohledně nabídky Podílových listů, a pokud se tak stane, není možno takové informace či prohlášení považovat za autorizovaná Manažerem jménem Fondu. Podílové listy představují nedělené podíly výlučně na aktivech Fondu. Nepředstavují žádné podíly ani závazky, ani nejsou zaručeny jakýmkoliv státem, Investičním manažerem, Depozitářem, Manažerem (jak je definováno dále) nebo některou jinou osobou nebo subjektem. Manažer může podle svého vlastního uvážení a podle platných ustanovení Prospektu, Manažerských Pravidel a všech platných právních ustanovení odmítnout provést registraci jakéhokoliv převodu v registru Podílníků nebo nuceně odkoupit zpět jakékoliv Podílové listy nabyté v rozporu s ustanoveními Prospektu, přiloženými Manažerskými pravidly nebo jakýmikoliv platnými zákony. Manažer a jím jmenovaní poskytovatelé služeb a Agenti mohou používat telefonní nahrávky pro zaznamenání, mezi jiným, transakcí, objednávek nebo pokynů. Při podávání takových pokynů nebo příkazů po telefonu se má za to, že protistrana této transakce souhlasí se záznamem svého rozhovoru s Manažerem nebo jím jmenovanými poskytovateli služeb nebo Agenty a s použitím těchto nahrávek podle vlastního uvážení Manažera nebo jeho poskytovatelů služeb nebo Agentů při soudních řízeních nebo jiným způsobem. Tento Prospekt a jakékoliv jeho dodatky mohou být rovněž přeloženy do dalších jazyků. Jakýkoliv takový překlad bude obsahovat pouze tytéž informace a bude mít tentýž význam jako anglická verze Prospektu a jeho dodatků. Pokud vznikne mezi Prospektem či dodatkem v jazyce anglickém a Prospektem či dodatkem v jiném jazyce jakákoliv nesrovnalost, bude za platný považován Prospekt či dodatek v jazyce anglickém. Další informace týkající se konkrétní země, které jsou povinnou součástí nabídkové dokumentace v dané zemi, budou poskytnuty v souladu s právním řádem a předpisy této země. 7

8 Ochrana údajů Při úpisu Podílových listů Fondu investor výslovně opravňuje Manažera ke shromažďování, ukládání a zpracovávání určitých informací o investorovi, jako je jeho totožnost, adresa a investovaná částka ( osobní údaje ), a to v elektronické či jiné podobě. Manažer si vyhrazuje právo delegovat zpracování těchto osobních údajů na zástupce nebo Agenty sídlící v zemích mimo Lucembursko (společně zpracovatel(é) ). Investor může odmítnout osobní údaje Manažerovi sdělit. Toto odmítnutí však může zabránit zpracování transakcí s Podílovými listy. Osobní údaje jsou vyžadovány proto, aby Manažer mohl poskytovat investorem požadované služby a plnit své zákonné závazky. Manažer se zavazuje, že kromě zpracovatelů nepřevede osobní údaje investora žádným jiným třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, a nebo na základě předchozího svolení ze strany investora. Investor má právo nesouhlasit s použitím svých osobních údajů pro marketingové účely. Investor má ke svým osobním údajům oprávněný přístup a může žádat o jejich opravu, jsou-li dané údaje nepřesné či neúplné. Investor se v této souvislosti může obrátit na Manažera. Osobní údaje týkající se investora nebudou drženy déle, než po dobu nutnou pro účely zpracování, pokud nebude vyžadováno jinak ze zákonných důvodů. Vykazování Fondu Auditované výroční zprávy a neauditované pololetní zprávy zašle Manažer Podílníkům na požádání zdarma. Kromě toho budou tyto zprávy k dispozici v sídle Manažera/Distributora nebo jeho případných Agentů a Depozitáře, a rovněž v sídle informačních agentů Fondu v každé zemi, kde je Fond obchodován. Účetní rok Fondu začíná vždy 1. ledna a končí 31. prosince téhož roku. Souhrnné účty Fondu jsou vedeny v eurech. Všechny další finanční informace týkající se Fondu nebo Manažera, včetně periodického výpočtu hodnoty vlastního kapitálu připadající na Podílový list, emisních, výměnných a odkupních cen budou k dispozici v sídlech Manažera/Distributora nebo jeho případných Agentů a Depozitáře a místních informačních agentů v místech, kde se s Fondem obchoduje. Všechny další podstatné informace o Fondu mohou být zveřejněny v periodickém tisku nebo oznámeny Podílníkům takovým způsobem, jaký Manažer čas od času určí. INVESTOVÁNÍ DO FONDU ZAHRNUJE RIZIKO VČETNĚ MOŽNÉ ZTRÁTY KAPITÁLU. INVESTOŘI BY SI MĚLI POZORNĚ PŘEČÍST PROSPEKT, ZEJMÉNA PAK KAPITOLU ZVLÁŠTNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY V PŘÍLOZE III. Výtisky Prospektu lze získat u: Pioneer Asset Management S.A. 4, rue Alphonse Weicker L-2721 Lucemburk Rovněž jsou k dispozici u: - Société Générale Bank & Trust, Depozitáře a Platebního agenta; - Société Générale Securities Services Luxembourg, Administrátora; 8

9 - European Fund Services S.A., Registrátora a Převodního agenta; - místních informačních agentů v jednotlivých jurisdikcích, v nichž je Fond obchodován. 9

10 FOND Struktura Pioneer Funds je fonds commun de placement ( FCP ) s několika samostatnými Podfondy (jednotlivě Podfond a souhrnně Podfondy ). Fond je zřízen podle Části I Zákona ze dne 20. prosince 2002 a řídí se Manažerskými pravidly, která vstoupila v platnost 2. března 1998 a byla zveřejněna v Mémorialu C, Recueil des Sociétés et Associations ( Mémorial ) dne 11. dubna Manažerská pravidla přiložená k tomuto Prospektu byla naposledy novelizována dne 11. prosince 2010 a zveřejněna v Mémorialu dne 20. prosince Manažerská pravidla jsou investorům k dispozici na rejstříku okresního soudu. Fond je řízen společností Pioneer Asset Management S.A. ( Manažer ) založenou v Lucemburském velkovévodství. Investiční cíl Celkovým cílem Fondu je zajistit investorům širokou účast na hlavních kategoriích aktiv na každém z hlavních světových kapitálových trhů prostřednictvím řady 62 Podfondů. Tyto Podfondy jsou rozděleny do sedmi hlavních skupin, tj. Podfondy peněžního trhu, Krátkodobé Podfondy, Podfondy s absolutní návratností, Podfondy Multi-Asset, Akciové Podfondy a Komoditní Podfondy. Investorům je dána příležitost investovat do jednoho nebo více Podfondů, a takto stanovit své preferenční zaměření podle jednotlivých regionů a/nebo kategorií aktiv na základě kategorií aktiv. Zastřešující fond Pro každý Podfond se vede samostatné sdružení (pool) aktiv a je investováno v souladu s investičním cílem příslušného Podfondu. To znamená, že Fond je tzv. zastřešujícím fondem (umbrella fund), jenž investorům umožňuje zvolit si z jednoho či více investičních cílů tím, že investují do jednoho nebo více Podfondů. Investoři si mohou zvolit, který Podfond nebo které Podfondy mohou být pro ně nejvhodnější z hlediska specifických rizik a očekávaných výnosů, či potřeby diverzifikace. Každý Podfond odpovídá konkrétní části aktiv a pasiv Fondu. Pro účely vztahů mezi Podílníky je každý Podfond považován za samostatný subjekt. Práva Podílníků a věřitelů vztahující se k jednomu Podfondu, která vznikla v souvislosti s jeho vytvořením, provozem či likvidací, se vztahují pouze na aktiva tohoto Podfondu. Aktiva Podfondu jsou k dispozici výhradně pro účely uspokojení práv Podílníků, která se vztahují k danému Podfondu, a práv věřitelů, jejichž nároky vznikly v souvislosti s vytvořením, provozem či likvidací tohoto Podfondu. Aktiva jednotlivých Podfondů jsou mimoto oddělena od aktiv Manažera. Podílové listy Podle Manažerských pravidel může představenstvo Manažera vydávat v každém Podfondu Podílové listy různých kategorií (jednotlivě Kategorie a souhrnně Kategorie ). V rámci každého Podfondu si investoři mohou vybrat takovou Kategorii, jejíž charakteristické rysy nejlépe vyhovují jejich individuální situaci podle upisované částky, délky doby, po kterou plánují své Podílové listy držet a dalších osobnostních kritérií. Podílové listy různých Kategorií v rámci Podfondů mohou být vydávány, zpětně odkupovány a vyměňovány za ceny vypočtené na základě hodnoty vlastního kapitálu na Podílový list příslušné Kategorie daného Podfondu, jak je definováno v Manažerských pravidlech. Manažer schválil emisi Podílových listů Kategorie A, B, C, E, F, H, I a X v některých nebo všech Podfondech Fondu a rovněž emisi distribuovaných a nedistribuovaných Podílových listů v příslušných Kategoriích. 10

11 V rámci každé Kategorie mohou být Podílové listy k dispozici buď v eurech nebo amerických dolarech nebo jiné takové volně směnitelné měně, o které rozhodne představenstvo Manažera. Informace o dostupnosti Kategorií Podílových listů v každé zemi, kde jsou Podílové listy Fondu registrovány k prodeji, budou k dispozici u informačních agentů. Vytvoření dalších Podfondů/Podílových listů Manažer může kdykoliv vytvořit další Podfondy, jejichž investiční cíle se mohou lišit od cílů zatím existujících Podfondů, a další Kategorie Podílových listů, jejichž vlastnosti se mohou lišit od stávajících Kategorií. Při vytvoření nových Podfondů nebo Kategorií budou Prospekt a zjednodušený prospekt či hlavní informace pro investory náležitě aktualizovány nebo doplněny. Struktura aktiv/sdružování aktiv Pokud to investiční zásady Podfondů dovolí, může Manažer pro účely efektivního řízení zvolit společnou správu aktiv některých Podfondů. V takovém případě budou aktiva různých Podfondů spravována společně. Aktiva, která jsou spravována společně, se označují jako sdružení bez ohledu na skutečnost, že tato sdružení jsou používána výlučně pro účely vnitřního řízení. Tato sdružení nepředstavují samostatné subjekty a nejsou přímo přístupná investorům. Každý ze společně spravovaných Podfondů zde má přidělena svá specifická aktiva. Tam, kde jsou sdružena aktiva více než jednoho Podfondu, budou na počátku aktiva patřící každému účastnickému Podfondu určena odkazem na jeho původní aktiva přidělená do tohoto sdružení a změní se v případě dalšího přidělení nebo stažení. Nároky každého účastnického Podfondu na společně spravovaná aktiva se vztahují na každý jednotlivý typ investic takovéhoto sdružení. Dodatečné investice prováděné jménem společně spravovaných Podfondů budou těmto Podfondům přiřazeny podle jejich příslušných nároků, zatímco prodaná aktiva budou podobným způsobem odvedena z aktiv patřících ke každému účastnickému Podfondu. 11

12 PODFONDY PŘEHLED Podfondy peněžního trhu 1. Euro Liquidity Krátkodobé Podfondy 2. Euro Short-Term 3. Euro Cash Plus 4. Euro Corporate Short-Term 5. U.S. Dollar Short-Term Dluhopisové Podfondy Investiční stupeň 6. Euro Bond 7. Euro Aggregate Bond 8. Euro Corporate Bond 9. Euro Corporate Trend Bond 10. U.S. Dollar Aggregate Bond 11. Global Aggregate Bond Datum splatnosti 12. Euro Credit Recovery Obbligazionario Euro 09/2014 con cedola (Euro Bond 09/2014 distributing) 14. Obbligazionario Euro 10/2014 con cedola (Euro Bond 10/2014 distributing) 15. Obbligazionario Euro 11/2014 con cedola (Euro Bond 11/2014 distributing) 16. Obbligazionario Euro 12/2014 con cedola (Euro Bond 12/2014 distributing) 17. U.S. Credit Recovery High Yield & Emerging Markets Bond Opportunities 2015 Vysoký výnos 19. Euro Strategic Bond 20. Euro High Yield 21. Strategic Income 22. U.S. High Yield 23. Global High Yield 24. Emerging Markets Bond Local Currencies 25. Emerging Markets Bond 26. Fixed Income Strategy Podfondy s absolutní návratností 12

13 27. Absolute Return Bond 28. Absolute Return Currencies 29. Absolute Return European Equity 30. Absolute Return Asian Equity 31. Absolute Return Emerging Markets Bond 32. Absolute Return Multi-Strategy 33. Absolute Return Multi-Strategy Growth Podfondy Multi-Asset 34. Global Balanced Akciové Podfondy Evropa 35. Euroland Equity 36. Core European Equity 37. Top European Players 38. European Equity Value 39. European Potential 40. European Research 41. Italian Equity USA 42. U.S. Pioneer Fund 43. U.S. Research 44. U.S. Fundamental Growth 45. U.S. Research Value 46. North American Basic Value 47. U.S. Mid Cap Value 48. U.S. Small Companies Globální a tematické 49. Global Diversified Equity 50. Global Select 51. Global Ecology 52. Gold and Mining Rozvíjející se trhy a Dálný východ 53. Japanese Equity 54. Emerging Markets Equity 55. Emerging Europe and Mediterranean Equity 56. Asia (Ex. Japan) Equity 57. Latin American Equity 58. China Equity 59. Indian Equity 60. Russian Equity 61. Equity Strategy Komoditní Podfondy 62. Commodity Alpha 13

14 Investiční zásady Aktiva jednotlivých Podfondů budou investována převážně do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, jak je uvedeno v článku 16.1 Manažerských pravidel. Podfondy jsou dále oprávněny investovat i do dalších povolených finančních likvidních aktiv v souladu se schválenými investicemi uvedenými v článku 16.1 Manažerských pravidel. Podfondy budou rovněž oprávněny v rámci omezení stanovených v článku 16 Manažerských pravidel a s přihlédnutím k v nich zmíněnému riziku souvisejícímu s deriváty dosáhnout svých cílů prostřednictvím investic do finančních derivátových nástrojů nebo používat určité techniky a nástroje za účelem zajištění a/nebo pro jiné účely v maximálním rozsahu stanoveném v článku 16 Manažerských pravidel, včetně opcí, forwardových devizových kontraktů, futures, včetně mezinárodních akciových a dluhopisových indexů a/nebo swapů (jako jsou kreditní swapy, měnové swapy, inflační swapy, úrokové swapy, swapce a akciové swapy/swapy s úplnou návratností) na převoditelné cenné papíry a/nebo jakékoliv finanční nástroje či měny. Jednotlivé Podfondy mohou investovat do opčních listů na převoditelné cenné papíry a mohou držet hotovost v rámci omezení stanovených v článku 16.1 B. Manažerských pravidel. Jednotlivé Podfondy mohou konečně investovat do futures a opcí na volatilitu, a rovněž do fondů obchodovaných na burze ( ETF ). Tyto investice však nesmí způsobit, aby se Podfondy odchýlily od svých investičních cílů. Futures na volatilitu se týkají volatility tvorby cen opcí a investuje se do nich především z toho důvodu, že na volatilitu jako takovou může být nahlíženo jako na samostatnou kategorii aktiv. Jednotlivé Podfondy budou investovat pouze do futures na volatilitu obchodovaných na regulovaných trzích a burzovní indexy sloužící jako podklad pro indexy volatility budou v souladu s článkem 44(1) Zákona z roku Pokud není v investičních zásadách některého Podfondu uvedeno jinak, nesmí žádný Podfond celkem investovat více než 10 % svých aktiv do podílů nebo podílových listů jiných UCI nebo UCITS. Pro Podfondy Core European Equity, Top European Players, European Research, Euroland Equity, Emerging Europe and Mediterranean Equity, Japanese Equity, U.S. Mid Cap Value, U.S. Pioneer Fund, U.S. Research, U.S. High Yield, Global High Yield, Strategic Income, Emerging Markets Equity, Asia (Ex. Japan) Equity, Gold and Mining, U.S. Dollar Aggregate Bond a U.S. Dollar Short-Term však v důsledku jejich registrace nebo plánované registrace v Tchaj-wanu celková hodnota (tj. celková hodnota převzatých závazků a prémií vyplacených s ohledem na tyto transakce) investovaná do derivátů (s výjimkou, že částky investované do měnových forwardů a měnových swapů na zajištění budou z takového výpočtu vyňaty) nesmí nikdy přesáhnout 40 % jejich hodnoty vlastního kapitálu. Toto omezení bude pro výše uvedené Podfondy platit pouze po dobu, kdy bude uvaleno tchajwanskými regulačními úřady. Investiční cíle a profily investorů Podfondy peněžního trhu profily investorů Euro Liquidity Výše uvedený Podfond je vhodný pro investory, kteří se chtějí podílet na peněžních trzích. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory s krátkodobým až střednědobým investičním horizontem. Podfond může být vhodný jako základní pozice v portfoliu. Investiční cíle 14

15 1. Pioneer Funds Euro Liquidity (dále jen Euro Liquidity ) Tento Podfond je zamýšlen jako fond peněžního trhu. Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu v souladu se zachováním kapitálu a poskytnutím návratnosti podle sazeb peněžního trhu investováním do diverzifikovaného portfolia nástrojů peněžního trhu a vkladů u úvěrových institucí denominovaných v eurech. Podfond může investovat do nástrojů denominovaných v jiných měnách než v eurech za předpokladu, že je měnové riziko zcela zajištěno zpět na euro. Podfond investuje do nástrojů se zbytkovou splatností maximálně 2 roky včetně za předpokladu, že doba zbývající do další fixace úrokové sazby je menší nebo rovna 397 dnům. Nástroje peněžního trhu vydané svrchovanými státy musí mít nejméně investiční stupeň a všechny další nástroje peněžního trhu musí mít být hodnoceny v jedné ze dvou nejvyšších ratingových kategorií každou uznávanou ratingovou agenturou, která tento cenný papír hodnotila nebo - pokud nemá rating - jej Investiční manažer považuje za nástroj rovnocenné kvality. Durace úrokové sazby Podfondu je méně než 6 měsíců a vážená průměrná životnost je méně než 12 měsíců. Aktiva tohoto Podfondu jsou oceňována s použitím metody amortizovaných nákladů v souladu s článkem 17 Stanovení hodnoty vlastního kapitálu na Podílový list Manažerských pravidel. Krátkodobé Podfondy profily investorů Euro Short-Term, Euro Cash Plus, U.S. Dollar Short-Term: Výše uvedené Podfondy jsou vhodné pro investory, kteří se chtějí podílet na trzích s pevným příjmem. Podfondy jsou pravděpodobně nejvhodnější pro investory s krátkodobým až střednědobým investičním horizontem. Podfondy mohou být vhodné jako základní pozice v portfoliu. Euro Corporate Short-Term: Výše uvedený Podfond je vhodný investory, kteří se chtějí podílet na specializovaných trzích s pevným příjmem. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory s krátkodobým až střednědobým investičním horizontem. Tento Podfond je vhodný pro účely diverzifikace portfolia, neboť je vystaven konkrétnímu segmentu trhu s pevným příjmem, jak je uvedeno v investičních zásadách Podfondu. Investiční cíle 2. Pioneer Funds Euro Short-Term (dále jen Euro Short-Term ) Tento Podfond usiluje o poskytnutí příjmů a zachování hodnoty v krátkodobém až střednědobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v eurech vydaných evropskými vládami. Podfond může investovat až 30 % do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě, denominovaných v eurech nebo jakékoliv jiné volně směnitelné měně za předpokladu, že je podkladové devizové riziko převážně zajištěno zpět na euro. Podfond nebude investovat do akcií a nástrojů spojených s akciemi ani konvertibilních cenných papírů. Celková průměrná durace úrokových sazeb Podfondu (včetně hotovosti a nástrojů peněžního trhu) nesmí být delší než 12 měsíců. 15

16 3. Pioneer Funds Euro Cash Plus (dále jen Euro Cash Plus ) Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů v souladu se zásadou zachování kapitálu v krátkodobém až střednědobém horizontu investováním nejméně 75 % svých aktiv do diverzifikovaného portfolia dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v eurech a rovněž nástrojů peněžního trhu. Podfond může investovat až 25 % svých aktiv do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v jiných volně směnitelných měnách. Do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů s nižším než investičním stupněm bude investováno nejvýše 5 %. Celková průměrná durace úrokových sazeb Podfondu (včetně hotovosti a nástrojů peněžního trhu) nesmí být delší než 12 měsíců. 4. Pioneer Funds Euro Corporate Short-Term (dále jen Euro Corporate Short-Term ) Tento Podfond usiluje o poskytnutí zhodnocení kapitálu a příjmů v krátkodobém až střednědobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů investičního stupně, včetně obchodních cenných papírů, vkladových certifikátů a dalších nástrojů peněžního trhu a rovněž cenných papírů zajištěných majetkem denominovaných v eurech. Podfond bude rovněž investovat především do nástrojů se zbývající dobou splatnosti méně než nebo rovnou 36 měsícům. Podfond nesmí investovat do akcií ani nástrojů spojených s akciemi. Dále nebude více než 25 % aktiv Podfondu investováno do konvertibilních cenných papírů. 5. Podfond Pioneer Funds U.S. Dollar Short-Term (dále jen U.S. Dollar Short-Term ) Tento Podfond usiluje o poskytnutí příjmů a zachování hodnoty v krátkodobém až střednědobém horizontu investováním především do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v amerických dolarech nebo dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v jiné volně směnitelné měně za předpokladu, že podkladové devizové riziko je převážně zajištěno zpět na americké dolary. Celková průměrná durace úrokových sazeb Podfondu (včetně hotovosti a nástrojů peněžního trhu) nesmí být delší než 12 měsíců. Dluhopisové Podfondy profily investorů Euro Bond, U.S. Dollar Aggregate Bond, Global Aggregate Bond, Euro Aggregate Bond, Fixed Income Strategy: Výše uvedené Podfondy jsou vhodné investory, kteří se chtějí podílet na trzích s pevným příjmem. Podfondy jsou pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfondy mohou být vhodné jako základní pozice v portfoliu. Euro Corporate Bond, Euro Corporate Trend Bond: Výše uvedené Podfondy jsou vhodné pro investory, kteří se chtějí podílet na specializovaných trzích s pevným příjmem. Podfondy jsou pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfondy jsou vhodné pro účely diverzifikace portfolia, neboť jsou vystaveny konkrétnímu segmentu trhu s pevným příjmem, jak je uvedeno v investičních zásadách Podfondů. Euro Strategic Bond, Euro High Yield, Strategic Income U.S. High Yield, Global High Yield: Výše uvedené Podfondy jsou vhodné pro investory, kteří se chtějí podílet na specializovaných trzích s pevným příjmem. Podfondy jsou pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až 16

17 dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfondy jsou vhodné pro účely diverzifikace portfolia, neboť jsou vystaveny konkrétnímu segmentu trhu s pevným příjmem, jak je uvedeno v investičních zásadách Podfondů. Investoři by si měli být vědomi toho, že portfolio obsahující vysoce výnosné cenné papíry může být více volatilní než portfolio, které je diverzifikované šíře. Euro Credit Recovery 2012, U.S. Credit Recovery 2014: Výše uvedené Podfondy jsou vhodné pro investory, kteří se chtějí podílet na specializovaných trzích s pevným příjmem. Podfondy jsou pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfondy jsou vhodné pro účely diverzifikace portfolia, neboť jsou vystaveny konkrétnímu segmentu trhu s pevným příjmem, jak je uvedeno v investičních zásadách Podfondů. Po Datu splatnosti budou Podfondy vhodné pro individuální investory, kteří se chtějí podílet na trzích s pevným příjmem a peněžních trzích. Podfondy jsou pravděpodobně nejvhodnější pro investory s krátkodobým až střednědobým investičním horizontem. Obbligazionario Euro 09/2014 con cedola, Obbligazionario Euro 10/2014 con cedola, Obbligazionario Euro 11/2014 con cedola, Obbligazionario Euro 12/2014 con cedola: Výše uvedené Podfondy jsou vhodné pro investory, kteří se chtějí podílet na specializovaných trzích s pevným příjmem. Podfondy jsou pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. High Yield & Emerging Markets Bond Opportunities 2015: Podfond je vhodný pro individuální investory, kteří se chtějí podílet na specializovaných trzích s pevným příjmem. Podfond je pravděpodobně nejvhodnější pro investory s 5letým investičním horizontem. Tento Podfond je vhodný pro účely diverzifikace portfolia, neboť je vystaven konkrétnímu segmentu trhu s pevným příjmem, jak je uvedeno v investičních zásadách Podfondu. Investoři by si měli být vědomi toho, že portfolio obsahující vysoce výnosné dluhové cenné papíry a dluhové cenné papíry rozvíjejících se trhů může být více volatilní než portfolio, které je diverzifikované šíře. Emerging Markets Bond, Emerging Markets Bond Local Currencies: Výše uvedené Podfondy jsou vhodné pro investory, kteří se chtějí podílet na specializovaných trzích s pevným příjmem. Podfondy jsou pravděpodobně nejvhodnější pro investory se střednědobým až dlouhodobým investičním horizontem, neboť může dojít ke ztrátám vzhledem k výkyvům na trhu. Podfondy jsou vhodné pro účely diverzifikace portfolia, neboť jsou vystaveny konkrétnímu segmentu trhu s pevným příjmem, jak je uvedeno v investičních zásadách Podfondů. Investoři by si měli být vědomi toho, že portfolio obsahující cenné papíry rozvíjejících se trhů může být více volatilní než portfolio, které je diverzifikované šíře. Investiční cíle 6. Pioneer Funds Euro Bond (dále jen Euro Bond ) Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v eurech vydaných evropskými vládami. Podfond může investovat až 30 % do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů vydaných společnostmi, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě, denominovaných 17

18 v eurech nebo jakékoliv jiné volně směnitelné měně za předpokladu, že je podkladové devizové riziko převážně zajištěno zpět na euro. Podfond nebude investovat do akcií a nástrojů spojených s akciemi ani konvertibilních cenných papírů. 7. Pioneer Funds Euro Aggregate Bond (dále jen Euro Aggregate Bond ) Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů investičního stupně denominovaných v eurech. Podfond se věnuje aktivní a flexibilní alokaci do různých segmentů trhů s pevným příjmem a investuje do široké škály emitentů dluhových trhů, včetně mimo jiné vládních emitentů, nadnárodních institucí, místních správních orgánů, mezinárodních veřejných organizací a firemních emitentů, kteří byli založeni, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě. Podfond nebude investovat do akcií a nástrojů spojených s akciemi ani konvertibilních cenných papírů. 8. Pioneer Funds Euro Corporate Bond (dále jen Euro Corporate Bond ) Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících firemních nástrojů investičního stupně denominovaných v eurech. Podfond může doplňkově investovat také do vládních dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů. Podfond může investovat do dluhopisů rozvíjejících se trhů. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování na rozvíjejících se trzích, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III. 9. Pioneer Funds Euro Corporate Trend Bond (dále jen Euro Corporate Trend Bond ) Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících firemních nástrojů investičního stupně denominovaných v eurech. Podfond může doplňkově investovat také do vládních dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů. Investiční proces Podfondu vychází z kvantitativního modelu na základě skríningu oblasti investování. Durace portfolia je aktivně řízena podle vlastního systému sledování trendů. Podfond může investovat do dluhopisů rozvíjejících se trhů. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování na rozvíjejících se trzích, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III. 10. Pioneer Funds U.S. Dollar Aggregate Bond (dále jen U.S. Dollar Aggregate Bond ) Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů investičního stupně denominovaných v amerických dolarech. 18

19 Podfond může investovat až: (i) 10 % svých aktiv do akcií a nástrojů spojených s akciemi; (ii) 25 % svých aktiv do konvertibilních cenných papírů; a (iii) 20 % svých aktiv do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů s nižším než investičním stupněm. Podfond se věnuje aktivní a flexibilní alokaci do různých segmentů trhů s pevným příjmem a investuje do široké škály emitentů dluhových trhů, včetně mimo jiné vládních emitentů, nadnárodních institucí, místních správních orgánů, mezinárodních veřejných organizací a firemních emitentů, kteří byli založeni, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v USA. Investoři by si měli být vědomi zvýšeného rizika investování do cenných papírů s nižším než investičním stupněm, jak je uvedeno v kapitole Zvláštní rizikové faktory v Příloze III. 11. Pioneer Funds Global Aggregate Bond (dále jen Global Aggregate Bond ) Tento Podfond usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu a příjmů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu investováním především do diverzifikovaného portfolia sestávajícího z dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů investičního stupně denominovaných v jakékoliv měně jakéhokoliv členského státu OECD nebo v jiných volně směnitelných měnách. Podfond se věnuje aktivní a flexibilní alokaci do různých segmentů trhů s pevným příjmem a investuje do široké škály emitentů dluhových trhů, včetně mimo jiné vládních emitentů, nadnárodních institucí, místních správních orgánů, mezinárodních veřejných organizací a firemních emitentů, kteří byli založeni, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost na celém světě. 12. Pioneer Funds Euro Credit Recovery 2012 (dále jen Euro Credit Recovery 2012 ) Do Data splatnosti Cílem tohoto Podfondu je dosahovat příjmů a zhodnocení kapitálu po dobu 3 let investováním do diverzifikovaného portfolia: - dluhových a s dluhem souvisejících firemních nástrojů investičního stupně denominovaných v eurech a vydaných evropskými společnostmi. Datum splatnosti těchto nástrojů není především delší než Datum splatnosti (viz níže uvedená definice); - nástrojů peněžního trhu denominovaných v eurech se zbytkovou splatností, která není více než 3 měsíce; - dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v eurech vydaných jakoukoliv evropskou vládou nebo nadnárodními orgány, místně správními orgány a mezinárodními orgány bez omezení, pokud jde o splatnost. Po zahájení činnosti se bude portfolio Podfondu skládat z firemních dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů investičního stupně vydaných nejméně 100 různými emitenty, aby byla zajištěna široká diverzifikace investice. Následně až do Data splatnosti zůstane portfolio Podfondu široce diverzifikováno. Po Datu splatnosti Po Datu splatnosti je cílem Podfondu dosahovat příjmů a stabilní hodnoty v krátkodobém horizontu investováním do nástrojů peněžního trhu investičního stupně denominovaných v eurech a obchodovatelných dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů investičního stupně vydaných evropskými vládními emitenty nebo mezinárodními orgány, jejichž durace není delší než 3 měsíce. 19

20 Doba pro počáteční úpis a cena za počáteční úpis Doba pro počáteční úpis ( doba pro počáteční úpis ) pro tento Podfond začala 9. ledna 2009 (s výjimkou Podílových listů Kategorie B, jejichž doba pro počáteční úpis začne 4. března 2009) a skončí 10. května 2009 nebo k dřívějšímu či pozdějšímu datu dle určení Manažera. Po uplynutí doby pro počáteční úpis bude Podfond pro další upisování uzavřen. Cena za počáteční úpis ( cena za počáteční úpis ) jednoho Podílového listu v Podfondu je 50 eur za Podílové listy Kategorie A a B, 5 eur za Podílové listy Kategorie E a F a eur za Podílové listy Kategorie I a X. Minimální částka pro úpis pro Podílové listy Kategorie A, E a F v Podfondu bude eur. Splatnost a durace Podfond zahájí činnost dne 11. května 2009 ( datum zahájení činnosti ) a bude splatný dne 11. května 2012 ( Datum splatnosti ). Podfond však bude nadále existovat i po tomto Datu splatnosti, neboť byl vytvořen na dobu neurčitou. Po Datu splatnosti bude Podfond zainvestován v souladu s odstavcem Po datu splatnosti. Minimální částka pro životnost Podfondu ( minimální částka pro životnost ) je 20 milionů eur. V případě, že celková částka úpisů před ukončením doby pro počáteční úpis nedosáhne minimální částky pro životnost nebo hodnota vlastního kapitálu tohoto Podfondu klesne pod minimální částku pro životnost, může Manažer rozhodnout nezahájit činnost Podfondu nebo zrušit Podfond v souladu s článkem 20 Manažerských pravidel. 13. Pioneer Funds Obbligazionario Euro 09/2014 con cedola (Euro Bond 09/2014 distributing) (dále jen Obbligazionario Euro 09/2014 con cedola (Euro Bond 09/2014 distributing) ) Cílem tohoto Podfondu je dosahovat příjmů a zhodnocení kapitálu po dobu 5 let investováním do diverzifikovaného portfolia: - dluhových a s dluhem souvisejících firemních nástrojů investičního stupně denominovaných v eurech. Datum splatnosti těchto nástrojů se bude obecně shodovat s Datem splatnosti Podfondu (viz níže uvedená definice); - nástrojů peněžního trhu denominovaných v eurech; - dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v eurech vydaných vládami zemí OECD nebo nadnárodními orgány, místně správními orgány a mezinárodními orgány. Cílem Podfondu bude dosažení široké diverzifikace do Data splatnosti. K Datu splatnosti bude Podfond zrušen a čisté výnosy z této likvidace budou rozděleny mezi Podílníky. Doba pro počáteční úpis Doba pro počáteční úpis ( doba pro počáteční úpis ) pro tento Podfond začne ke dni autorizace Podfondu u Regulačního úřadu a skončí 28. srpna 2009 nebo k dřívějšímu či pozdějšímu datu dle určení Manažera. Cena za počáteční úpis jednoho Podílového listu v Podfondu je 5 eur za Podílové listy Kategorie E. Po uplynutí doby pro počáteční úpis bude Podfond pro další upisování uzavřen. 20

21 Minimální částka pro úpis pro Podílové listy Kategorie E v Podfondu bude měnových jednotek. Splatnost a durace Podfond zahájí činnost dne 31. srpna 2009 nebo k dřívějšímu datu dle určení Manažera ( Datum zahájení činnosti ) a bude splatný dne 1. září 2014 ( Datum splatnosti ). K Datu splatnosti bude Podfond zrušen v souladu s článkem 20 Manažerských pravidel a čisté výnosy z této likvidace budou rozděleny mezi Podílníky. Minimální částka pro životnost Podfondu ( minimální částka pro životnost ) je 50 milionů eur. V případě, že celková částka úpisů před ukončením doby pro počáteční úpis nedosáhne minimální částky pro životnost nebo celkový majetek tohoto Podfondu klesne pod minimální částku pro životnost nebo v případě, že Manažer výhradně na základě svého vlastního uvážení usoudí, že na trhu přetrvávají takové podmínky, že by nebylo v zájmu investorů zahajovat činnost Podfondu, může Manažer rozhodnout nezahájit činnost Podfondu nebo zrušit Podfond v souladu s článkem 20 Manažerských pravidel. 14. Pioneer Funds Obbligazionario Euro 10/2014 con cedola (Euro Bond 10/2014 distributing) (dále jen Obbligazionario Euro 10/2014 con cedola (Euro Bond 10/2014 distributing) ) Cílem tohoto Podfondu je dosahovat příjmů a zhodnocení kapitálu po dobu 5 let investováním nejméně 90 % jeho aktiv do diverzifikovaného portfolia: - dluhových a s dluhem souvisejících firemních nástrojů investičního stupně denominovaných v eurech. Datum splatnosti těchto nástrojů se bude obecně shodovat s Datem splatnosti Podfondu (viz níže uvedená definice); - nástrojů peněžního trhu denominovaných v eurech; - dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v eurech vydaných vládami zemí OECD nebo nadnárodními orgány, místně správními orgány a mezinárodními orgány. Cílem Podfondu bude dosažení široké diverzifikace do Data splatnosti. K Datu splatnosti bude Podfond zrušen a čisté výnosy z této likvidace budou rozděleny mezi Podílníky. Podfond nesmí investovat do akciových a s akciemi souvisejících nástrojů. Doba pro počáteční úpis Doba pro počáteční úpis ( doba pro počáteční úpis ) pro tento Podfond začne ke dni autorizace Podfondu u Regulačního úřadu a skončí 29. září 2009 nebo k dřívějšímu či pozdějšímu datu dle určení Manažera. Cena za počáteční úpis jednoho Podílového listu v Podfondu je 5 eur za Podílové listy Kategorie E. Po uplynutí doby pro počáteční úpis bude Podfond pro další upisování uzavřen. Minimální částka pro úpis pro Podílové listy Kategorie E v Podfondu bude měnových jednotek. Splatnost a durace Podfond zahájí činnost dne 30. září 2009 nebo k dřívějšímu datu dle určení Manažera ( Datum zahájení činnosti ) a bude splatný dne 1. října 2014 ( Datum splatnosti ). 21

22 K Datu splatnosti bude Podfond zrušen a Manažer jednající prostřednictvím Investičního manažera a v nejlepším zájmu všech Podílníků bude usilovat o co nejrychlejší likvidaci cenných papírů (v souladu s článkem 20 Manažerských pravidel), přičemž čisté výnosy z této likvidace budou rozděleny mezi Podílníky. Minimální částka pro životnost Podfondu ( minimální částka pro životnost ) je 50 milionů eur. V případě, že celková částka úpisů před ukončením doby pro počáteční úpis nedosáhne minimální částky pro životnost nebo celkový majetek tohoto Podfondu klesne pod minimální částku pro životnost nebo v případě, že Manažer výhradně na základě svého vlastního uvážení usoudí, že na trhu přetrvávají takové podmínky, že by nebylo v zájmu investorů zahajovat činnost Podfondu, může Manažer rozhodnout nezahájit činnost Podfondu nebo zrušit Podfond v souladu s článkem 20 Manažerských pravidel. 15. Pioneer Funds Obbligazionario Euro 11/2014 con cedola (Euro Bond 11/2014 distributing) (dále jen Obbligazionario Euro 11/2014 con cedola (Euro Bond 11/2014 distributing) ) Cílem tohoto Podfondu je dosahovat příjmů a zhodnocení kapitálu po dobu 5 let investováním nejméně 90 % jeho aktiv do diverzifikovaného portfolia: - dluhových a s dluhem souvisejících firemních nástrojů investičního stupně denominovaných v eurech. Datum splatnosti těchto nástrojů se bude obecně shodovat s Datem splatnosti Podfondu (viz níže uvedená definice); - nástrojů peněžního trhu denominovaných v eurech; - dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů denominovaných v eurech vydaných vládami zemí OECD nebo nadnárodními orgány, místně správními orgány a mezinárodními orgány. Podfond nesmí investovat do akcií a s akciemi souvisejících nástrojů. Cílem Podfondu bude dosažení široké diverzifikace do Data splatnosti. K Datu splatnosti bude Podfond zrušen a Manažer jednající prostřednictvím Investičního manažera a v nejlepším zájmu všech Podílníků bude usilovat o co nejrychlejší likvidaci cenných papírů (v souladu s článkem 20 Manažerských pravidel), přičemž čisté výnosy z této likvidace budou rozděleny mezi Podílníky. Doba pro počáteční úpis Doba pro počáteční úpis ( doba pro počáteční úpis ) pro tento Podfond začne ke dni autorizace Podfondu u Regulačního úřadu a skončí 13. listopadu 2009 nebo k dřívějšímu či pozdějšímu datu dle určení Manažera. Cena za počáteční úpis jednoho Podílového listu v Podfondu je 50 eur za Podílové listy Kategorie A a 5 eur za Podílové listy Kategorie E. Po uplynutí doby pro počáteční úpis bude Podfond pro další upisování uzavřen. Minimální částka pro úpis pro Podílové listy Kategorie A a E v Podfondu bude měnových jednotek. Splatnost a durace Podfond zahájí činnost dne 16. listopadu 2009 nebo k dřívějšímu datu dle určení Manažera ( Datum zahájení činnosti ) a bude splatný dne 17. listopadu 2014 ( Datum splatnosti ). 22

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd 1 3.11.2010 8:46:47 Pioneer Funds - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01b.indd

Více

Prospekt. z července 2015 a Manažerská pravidla. ze dne 30. prosince 2014 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement)

Prospekt. z července 2015 a Manažerská pravidla. ze dne 30. prosince 2014 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Prospekt z července 2015 a Manažerská pravidla ze dne 30. prosince 2014 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Inhaltsverzeichnis Definice... 4 Důležité Informace... 6 Ochrana

Více

PIONEER S.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z července 2015 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 23.

PIONEER S.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z července 2015 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 23. PIONEER S.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT z července 2015 A MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ze dne 23. prosince 2014 1 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 8 Ochrana údajů...

Více

Prospekt. ze září 2016 a Manažerská Pravidla. ze dne 3. srpna 2015 Pioneer S.F. A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement)

Prospekt. ze září 2016 a Manažerská Pravidla. ze dne 3. srpna 2015 Pioneer S.F. A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Prospekt ze září 2016 a Manažerská Pravidla ze dne 3. srpna 2015 Pioneer S.F. A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Obsah Definice... 4 Důležité informace... 6 Ochrana údajů... 7 Vykazování

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. 30. června 2010 (neauditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva 30. června 2010 (neauditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6.

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6. PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT z února 2014 A MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ze dne 6. února 2014 OBSAH DEFINICE...5 DŮLEŽITÉ INFORMACE...8 Ochrana údajů...9 Vykazování

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015)

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015) Oznámení podílníkům Pioneer Funds Global Investment Grade Corporate Bond Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy Growth Pioneer Funds Multi Asset Real Return (dne 30. listopadu 2015) Obsah I. Společná

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Prospekt. Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement)

Prospekt. Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Prospekt Leden 07 Pioneer Funds Lucemburský investiční fond (Fonds Commun de Placement) Manažerská pravidla Obsah Informace pro potenciální investory Definice Fond 5 Podfondy 6 KRÁTKODOBÉ PODFONDY Euro

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Informace pro podílníky

Informace pro podílníky Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Pioneer Funds - Strategic Income

Pioneer Funds - Strategic Income KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon.účelem je, aby investor lépe pochopil

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2010 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2010 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2010 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2007 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2007 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011

PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 PIONEER P.F. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT z prosince 2011 OBSAH I. MANAGEMENT A ADMINISTRATIVA... 3 II. MÍSTNÍ ZÁSTUPCI... 4 III. PODFONDY... 6 PODFONDY SE ZAJIŠTĚNÝM KAPITÁLEM... 7 1. PIONEER P.F. DYNAMIC HYBRID

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN

Více

CS Investment Funds 2

CS Investment Funds 2 Sídlo: 1. Oznámení podílníkům podfondu Credit Suis (Lux) European Property Equity Fund (dále jen Zanikající podfond ), podfondu a akcionářům Credit Suis (Lux) Global Property Income Maximir Equity Fund

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity

Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity Minimální částka první investice - 6 000 CZK Minimální částka následné

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT0000634704 (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG Údaje o fondu k 28. 02. 2014 Investiční společnost C-QUADRAT Portfolio manažer ARTS Asset

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Oznámení akcionářům. Hlavní

Oznámení akcionářům. Hlavní Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT

PIONEER FUND SOLUTIONS. Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT PIONEER FUND SOLUTIONS Société d Investissement à Capital Variable LUCEMBURSKÝ INVESTIČNÍ FOND PROSPEKT z října 2014 2 OBSAH DEFINICE... 5 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 8 Ochrana údajů... 9 Vykazování... 9 DODATEČNÉ

Více

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Prosinec 2016 Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Výkonnosti všech portfolií od vzniku

Více

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2008 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Výroční zpráva. Pioneer Funds. 31. prosince 2008 (auditovaná) A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Výroční zpráva 31. prosince 2008 (auditovaná) Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Na základě této finanční zprávy nelze přijímat žádné úpisy. Úpisy jsou platné pouze

Více

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků

Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků Příloha č. 1 k usnesení Rady č. 1253 ze dne 30. 8. 2011 Zásady investiční politiky hl. m. Prahy při zhodnocování volných finančních prostředků ) Základní principy strategie při zhodnocování dočasně volných

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU0254364663 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Investiční akademie Typologie podílových fondů

Investiční akademie Typologie podílových fondů Investiční akademie Typologie podílových fondů Michal Mitrega, Petr Žabža Praha, 9. březen 2017 Agenda dnešního online webináře Typologie podílových fondů trochu jinak 1. Kdo by o investici do podílových

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Pioneer Invest. Investujeme již od roku

Pioneer Invest. Investujeme již od roku Pioneer Invest Investujeme již od roku 1928... Číslo Smlouvy je shodné s rodným číslem nebo IČ/NID/VID Klienta SMLOUVA O PŘIJÍMÁNÍ, PŘEDÁVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ POKYNŮ TÝKAJÍCÍCH SE CENNÝCH PAPÍRŮ KOLEKTIVNÍHO

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

Prospekt. z října 2015 Pioneer Fund Solutions Lucemburský Investiční Fond Société d Investissement à Capital Variable

Prospekt. z října 2015 Pioneer Fund Solutions Lucemburský Investiční Fond Société d Investissement à Capital Variable Prospekt z října 2015 Pioneer Fund Solutions Lucemburský Investiční Fond Société d Investissement à Capital Variable Obsah Definice... 4 Důležité informace... 6 Ochrana údajů... 7 Vykazování... 7 Dodatečné

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 116 Všeobecné

Více

PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A.

PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A. PIONEER FUNDS GLOBAL ECOLOGY Pioneer Funds - Global Ecology, ISIN: LU0271656133 Správcovskou společností je společnost Pioneer Asset Management S.A. Charakteristika Fondu Fond je jedním z podfondů podílového

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013 Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking

mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking mynext - měsíční zpráva Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Září 2016 Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Výkonnosti všech portfolií od vzniku

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent

Zjednodušený prospekt. Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

HSBC Global Investment Funds. Globální fondy HSBC Freedom. Červenec 2007. Podmínky pro podání žádosti. Smlouva o poskytování služeb nominee

HSBC Global Investment Funds. Globální fondy HSBC Freedom. Červenec 2007. Podmínky pro podání žádosti. Smlouva o poskytování služeb nominee HSBC Global Investment Funds Globální fondy HSBC Freedom Červenec 2007 Podmínky pro podání žádosti Smlouva o poskytování služeb nominee 3 Obsah DŮLEŽITÉ INFORMACE 4 ČÁST 1 INFORMACE O PODFONDU 5 1.1.

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více