ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM"

Transkript

1 OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, Staré Město, IČ ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Ing. Richard Podráský tel Pověřený zástupce: Ing. Miloslav Maňásek, tel Kontakt: Dohlížecí orgány: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, tel.: (územní pracoviště Uherské Hradiště, Františkánská 144, Uherské Hradiště, tel: ) MěÚ Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, , tel.: MěÚ Staré Město, nám. Hrdinů 100, Staré Město, tel.: ČIŽP Brno, odd. ochrany vod, Lieberzeitova 748/14, Brno, tel.: ČIŽP Brno odd. odpad. hosp., Lieberzeitova 748/14, Brno, tel.: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, tel.: Charakter a účel zařízení Zařízení slouží k soustřeďování, sběru, výkupu a využití stavebních a dřevních odpadů. Soustřeďování probíhá po dobu nashromáždění množství jednotlivých druhů materiálů, úprava probíhá tříděním odpadů, drcením, zpracováním na recykláty a suroviny. V zařízení není žádný odpad skládkován, všechen je znovu využíván nebo předán k odstranění oprávněným osobám. Sběr probíhá pomocí nákladních automobilů vanovými kontejnery nebo přímým odevzdáváním odpadů původci v zařízení. S provozním řádem souvisí i provoz mobilních strojů pro zpracování odpadů povolený samostatným provozním řádem. Provozovatel si vyhražuje právo odmítnutí převzetí: - pěnosilikátových výrobků - plynosilikátových výrobků - odpadů jejichž složení neumožňuje recyklaci Pokud budou zpracovávány odpady původců, které nebudou předávány do vlastnictví firmy OTR Recycling, s.r.o., budou ke zpracování přijímány pouze ostatní odpady bez nebezpečných vlastností. Přehled odpadů, které se nesmějí v zařízení přijímat - odpady, které mají některou z nebezpečných vlastností podle přílohy č.2 k zák. č. 185/2001 Sb. - odpady, které jsou složené z částic tak malých, že lze předpokládat unášení větrem za běžných podmínek a zvyšování prašnosti Ze zpracování jsou vyloučeny zejména : - odpady obsahující znečištění ropnými produkty - stavební odpady obsahující azbest - azbestocementové výrobky Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů Každá přijatá dodávka odpadu je průběžná zaevidována v souladu se zákonem a vyhláškou 383/2001 Sb., evidence obsahuje: - pořadové číslo zápisu, datum a čas přijetí, podpis osoby, která zápis provedla - kód druhu odpadu, název druhu odpadu, kategorii odpadu - hmotnost v tunách - původce odpadu (název, právní forma, sídlo nebo jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, IČ) - kód způsobu nakládání dle vyhl. 683/01 Sb, přílohy 20, tab. č.1 - přepravce (název, SPZ, řidič), podpis řidiče Při zpracování mobilními technologiemi jsou zpracovávané odpady přesně evidovány po denních množstvích v záznamech o provozu strojů.

2 Přehled zpracovávaných druhů odpadů kategorie,,o : a) odpad z těžby rudných surovin odpad z těžby nerudných surovin jiná hlušina z fyzikálního zpracování nerostů odpadní štěrk a kamenivo z fyzikálního zpracování nerudných nerostů odpadní písek a jíl z fyzikálního zpracování nerudných nerostů odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem škvára, struska a kotelní prach licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním vyřazené formy odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) odp. z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly a odpadní beton a betonový kal odpadní materiál z otryskávání vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem beton cihly tašky a keramické výrobky směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neobsahující nebezpečné látky sklo asfaltové směsi neobsahující dehet zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky vytěžená hlušina neobsahující nebezpečné látky štěrk ze železničního svršku neobsahující nebezpečné látky směsné stavební a demoliční odpady neobsahující nebezpečné látky sklo odpady z lapáků písku vyhovující z hlediska mikrobiologických rozborů nerosty jiné odpady z mechanické úpravy odpadu - již přetříděné frakce odpadu umožňující zpracování do recyklátů pevné odpady ze sanace zeminy zemina a kameny uliční smetky b) piliny, odřezky, dřevo dřevěné obaly dřevo dřevo dřevo Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnutí převzetí: - pěnosilikátových výrobků - plynosilikátových výrobků - odpadů jejichž složení neumožňuje recyklaci Pokud budou zpracovávány odpady původců, které nebudou předávány do vlastnictví firmy OTR Recycling, s.r.o., budou ke zpracování přijímány pouze ostatní odpady bez nebezpečných vlastností.

3 OTR Recycling s.r.o., Kostelanská 2128, Staré Město, IČ ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S OBJEMNÝM ODPADEM Zodpovědný vedoucí zařízení: Petra Slavíková tel Pověřený zástupce: Ing Miloslav Maňásek, tel Kontakt: Dohlížecí orgány: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín, tel.: (územní pracoviště Uherské Hradiště, Františkánská 144, Uherské Hradiště, tel: ) MěÚ Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, , tel.: MěÚ Staré Město, nám. Hrdinů 100, Staré Město, tel.: ČIŽP Brno, odd. ochrany vod, Lieberzeitova 748/14, Brno, tel.: ČIŽP Brno odd. odpad. hosp., Lieberzeitova 748/14, Brno, tel.: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, Zlín, tel.: Charakter a účel zařízení Zařízení slouží ke sběru, výkupu a využití prvotně vytříděných objemných a podobných odpadů od původců. Z důvodu zajištění čistoty objemných a podobných odpadů a vyloučení obsahu nebezpečných složek budou prvotní třídění provádět původci ve svých provozech a obce ve sběrných dvorech.

4 Přehled sbíraných a využívaných druhů odpadů kategorie,,o odpadní plasty (kromě obalů) odpad rostlinných pletiv (s příměsemi hlavně plastů,kovů) mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadového papíru a lepenky odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci odpady z kompozitních tkanin odpady z nezpracovaných textilních vláken odpady ze zpracovaných textilních vláken plastový odpad plastové hobliny a třísky papírové a lepenkové obaly plastové obaly dřevěné obaly kompozitní obaly směsné obaly textilní obaly absorp. činidla, filtrační mat., čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod k.č plasty organic. odpady neuvedené pod čís (vadné šarže a nepoužité výrobky) dřevo plasty izolační materiály neuvedené pod čísly a (např.polystyren mechanicky znečištěný) lepenka plasty a kaučuk dřevo neuvedené pod číslem textil spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) - materiálově nevyužitelná směs plastů, textilu jiné odpady včetně směsí mater. z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod č papír a lepenka oděvy textilní materiály plasty jiný biologicky nerozložitelný odpad (hřbitovní) plastové kytice, věnce, zeleň, květináče směsný komunální odpad ve velkoobjemových kontejnerech od podnikatelů odpad z tržišť (směs zbytků zeleně, dřevěných obalů s příměsí plastů) objemný odpad ze sběrných dvorů obcí a od dalších původců Odpady č , , budou přijímány ke zpracování pouze mechanicky znečištěné Odpady č , , , , , , , budou přijímány ke zpracování pouze mechanicky znečištěné Odpad kat. č , pouze od firem ve velkoobjemových kontejnerech k dotřídění

5 Seznam odpadů kategorie O vznikajících při třídění v zařízení : mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadového papíru a lepenky odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci plastový odpad plastové hobliny a třísky papírové a lepenkové obaly plastové obaly dřevěné obaly dřevo plasty pneumatiky kabely neuvedené pod papír a lepenka železné kovy neželezné kovy dřevo neuvedené pod číslem textil jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mech. úpravy neuvedené pod č papír a lepenka oděvy jiný biologicky nerozložitelný odpad (hřbitovní) směsný komunální odpad objemný odpad

6 V případě havárie obsluha postupuje podle hlášenky, viz vzor: Hlášenka havárie Datum havárie: Hodina, minuta havárie: Havárie oznámena kdy: Kým: Místo havárie: Zasažená oblast (název recipientu či lokality): Znečišťovatel: Druh uniklé látky: Množství uniklé látky: Příčiny havárie a její průběh: Vzniklé škody: Kam byla havárie hlášena: Pověřený úřad: MěÚ Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, , tel.: Česká inspekce ŽP Brno, tel.: Podle charakteru havárie: Správce toku: Povodí Moravy, tel.: Správa a útvar Hasičského záchranného sboru, tel.: 150 Další navrhovaný postup: Havárii zapsal:

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze

01 03 06 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 A Nelze SEZNAM ODPADŮ, KTERÉ SE SMĚJÍ UKLÁDAT NA SKLÁDKU ORLÍK IV příloha č. 3 Odpady lze na skládce uložit na základě vlastností určených charakterem, makroskopickým popisem, složením a původem uvedených odpadů

Více

Výňatek provozního řádu r. 2012

Výňatek provozního řádu r. 2012 2.3.1 Odpady kategorie Ostatní ukládané na skládce 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů 01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů 01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 01 03

Více

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV

SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV TALPA - RPF, s.r.o., 718 00 Ostrava Kunčičky, Holvekova 36 Kód druhu odpadu dle Katalogu odpadů SEZNAM ODPADŬ ODSTRAŇOVANÝCH NA SKLÁDCE DOLNÍ BENEŠOV Název druhu odpadů dle Kategorie Katalogu odpadů odpadu

Více

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x

Název odpadu. 010412 O Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 x CELIO a.s. Název odpadu S OO 010101 O Odpady z těžby rudných nerostů x 010102 O Odpady z těžby nerudných nerostů x 010306 O Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 x 010308 O Rudný prach neuvedený

Více

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A

ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A Poznámky: odpady se na skládku přijímají pouze v pevném stavu (barvy vytvrzené, kaly v odvodněném, tzv. rypném stavu) 2 odpady, kategorie ostatní odpad, které smějí být používány jako biologicky aktivní

Více

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1)

Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Seznam odpadů k odstraňování uložením (D1) Kat. Katalogové číslo Název druhu odpadu 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene O 01 01 01 Odpad z těžby rudných

Více

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O

Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku. Kód druhu odpadu. Název druhu odpadu kategorie ostatních O Příloha č. 4 Seznam druhů odpadů dle katalogových čísel, které se budou ukládat na skládku Kód druhu Název druhu kategorie ostatních O 01 01 Odpady z těžby nerostů 01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů

Více

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP )

Rozhodnutí. II. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen II. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního

Více

Příloha č. 1 Katalog odpadů mobilního zařízení KATALOG ODPADŮ MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ k.č. Název odpadu 010101 Odpady z těžby rudných nerostů 010102 Odpady z těžby nerudných nerostů 010304 * Hlušina ze zpracování

Více

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2. 1 z 26 Aktualizované znění předpisu, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 374/2008 Sb. s účinností od 1. listopadu 2008 (Poslední změny jsou podtrženy) 381 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí

Více

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: 1) Identifikační údaje KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí a zemědělství obdrží: viz rozdělovník VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA HRADEC KRÁLOVÉ - 2102/ZP/07-Mt-P Morávek/495817425

Více

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu

C E N Í K. za ukládání odpadů na skládce Životice. Platnost ceníku od 1. ledna 2015. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu C E N Í K za ukládání odpadů na skládce Životice Platnost ceníku od 1. ledna 2015 Kat. č. Zákl. cena Poplatek odpadu Název druhu odpadu bez DPH (Kč/t) (Kč/t) 02 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství,

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 1.1. Vlastník a provozovatel zařízení, Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti Tel.: 354 432 238, Mobil: 606 606 222, phkovo@phkovo.cz

Více

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou

Plán odpadového hospodářství Týnec nad Sázavou Týnec nad Sázavou dle zák. 185/2001, 44, v platném znění Příslušný kraj: Středočeský květen 2012 Vypracoval: ing.pavel.novak@seznam.cz; tel. 603 161 021 Obsah A. ÚČEL PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

Více

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Mgr. Věry Matuštíkové a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2006 Jaroslav Drábek Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Management a Marketing Zahraničního Obchodu MANAGEMENT

Více

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod...

Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů. OBSAH 1 Úvod... Metodický návod o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady podle stávajících právních předpisů OBSAH 1 Úvod... 2 1.1 Oblast použití... 2 2 Pojmy a definice... 2 3 Vybrané povinnosti zákona

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Město Kojetín Masarykovo nám.20; 752 01 Kojetín tel.: 581 277 411; fax: 581 277 403; e-mail: radnice@radnice.cz; http://www.kojetin.cz Plán odpadového hospodářství Města Kojetín 2005-2013 evidenční číslo

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 105 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ PODMÍNKY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI PŘI VÝSTAVBĚ, OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ PK Schváleno MD Odbor silniční infrastruktury č. j. 17/2011-910-IPK/1

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. METODICKÝ POKYN odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb Obsah Strana 1. Předmluva...........................................................................6

Více

Čl. 1 Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Závaznost vyhlášky Příloha č. 1 Obecně závazná vyhláška města Hlinska č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické. likvidace vozidel OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: Autoopravna osobních vozidel včetně ekologické likvidace vozidel Oznamovatel: Westpra, s.r.o.

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Verze se zapracovanými připomínkami vznesenými krajským úřadem Moravskoslezského kraje Červenec 2005 Zpracovatel:.A.S.A., spol. s r. o. Ing. Pavla Pajtlová

Více

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice

Zařízení pro nakládání s odpady Přibyšice skládka TKO Přibyšice Dekont International s.r.o. Chaloupkova 10 Brno, 612 00 Tel/fax: + 420 549 212 816 http://www.dekont.cz/ e-mail: dekont.cz@dekont.cz Evidenční číslo dokumentace: 3048/03 Zařízení pro nakládání s odpady

Více

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ

S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ ČISTÉ MĚSTO aneb KAM S ODPADEM V BRNĚ 2011 RÁDCE PRO OBČANY A PODNIKATELE TŘINÁCTÉ VYDÁNÍ www.soliton.cz RNDr. Miroslav Sedláček Čisté město aneb Kam s odpadem v Brně 2011 Třinácté aktualizované a doplněné

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi Praha, leden 2008 Obsah Strana 1. Úvod 2 1.1 Oblast použití 3 1.2 Právní předpisy, ze kterých návod

Více

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin

Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Povinnosti při nakládání s prázdnými obaly od přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství 14.11.2013 Ing. Veronika Jarolímová Ř ČIŽP OOH jarolimova_veronika@cizp.cz Legislativa Zákon č. 185/2001

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více