C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby a. Zdůvodnění výběru stavebního pozemku b. Zhodnocení staveniště c. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d. Zásady technického řešení e. Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení OTP f. Údaje o stávajícím stavu stavby 2. Stanovení podmínek pro přípravu stavby a. Údaje o provedených průzkumech b. Údaje o ochranných pásmech c. Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů d. Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu e. Podmínky koordinace výstavby f. Údaje o souvisejících stavbách, deponie zeminy, venkovní a sadové úpravy 3. Základní údaje o provozu 4. Zásady zajištění požární ochrany stavby 5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 7. Popis vlivu stavby na životní prostředí 8. Návrh řešení ochrany stavby před negativním účinky vnějšího prostředí 9. Civilní ochrana

2 1. Popis stavby a. Zdůvodnění výběru stavebního pozemku Umístění stavby je podmíněno plánem postupné revitalizace průmyslového areálu PREKONA a souladem s územním plánem o využití této lokality. Navržený objekt se nachází v uzavřeném průmyslovém areálu bývalých drůbežáren. V současné době jsou parcely vedeny v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a manipulační plocha, v místě stavby se nachází tři nevyužívané objekty, určené k demolici. Plocha navržená k zastavění skladovou halou je 1731,4 m 2. b. Zhodnocení staveniště Provedeným inženýrsko-geologickým průzkumem byly zjištěny středně složité až složité základové poměry. Navržená skladová hala rozměru 39,2x44,5m spadá do kategorie středně velkých a středně těžkých hal, jedná se o náročný objekt. Z hlediska předpokládaného kontaktního napětí v základové spáře se jedná o objekt středně těžký, podlaha v hale bude dynamicky zatěžována. Staveniště lze označit za podmínečně vhodné. Ustálená hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 6,8-6,9m pod terénem. V místě stavby se nachází 3 původní objekty, určené k demolici (provizorní sociální zařízení, přístavba UNIMO buněk, sklad LEVIOR) a původní betonová požární nádrž, která zůstane zachovaná a bude zasypána štěrkem s hutněním po vrstvách. Stavbou prochází stávající hloubková kanalizace v areálu, která zůstane zachována. V rámci stavby je nutno přeložit přípojku telefonního kabelu a přeložku vnitřního rozvodu vody k administrativní budově. V prostoru stavby se dnes nenalézá žádná vzrostlá zeleň a stavba bude realizována bez nároku na rozšíření záboru do okolních pozemků. c. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení Objekt expedičního skladu je navržen v jihovýchodní části areálu PREKONA. V této části působí firma LEVIOR s.r.o., která má sklady v objektech bývalé haly porážky a bývalé hale strojního zpracování drůbeže. V rámci rozvoje firmy je navržen nový sklad na místo morálně zastaralých a částečně využívaných objektů. Architektonické řešení vychází z požadavku investora, postavit jednoduchou skladovou halu se sedlovou střechou. Hala je vybavena vlastním zázemím pro zaměstnance šatnu, WC a denní místnost. Dispozičně má hala výměru 1731,4 m2, vnější rozměr 44,5 x 39,2 m, výška haly 9,3 m od podlahy, výška soklu 1,5 m. Výtvarné řešení je navrženo ve stejném stylu jako stávající skladový objekt LEVIOR. Okna a fasáda v barvě bílé, sokl šedý, krytina bílo-šedá, klempířské výrobky přírodní z titanzinku. SO.01 Expediční sklad d. Zásady technického řešení Hala bude, z důvodů eliminace vlivů nové stavby na původní zděnou konstrukci administrativy, založena na pilotech. Dle původní dokumentace je, ze stejného důvodu, provedena pilotáž i od stávajícího objektu p.č Byla zrealizována v rámci výstavby haly strojního zpracování drůbeže (sklad LEVIOR určený k demolici). Stávající zvýšené přízemí bude částečně zachována a bude součástí spodní stavby haly. Nosná obvodová konstrukce zvýšené podlahy bude vytvořena z železobetonové vany tl. 300 mm s hutněným štěrkopískovým zásypem. Konstrukce haly bude dvoulodní lehká ocelová s vazníkovým sedlovým zastřešením, založení sloupů na 135 železobetonových patkách. Podlaha je navržena z drátkobetonu tl. 200 mm na zatížení 50 KN/m 2. Opláštění a zastřešení haly je navrženo ze sendvičových PUR panelů Prosvětlení haly bude zajištěno pásovým obloukovým světlíkem z polykarbonátu a pásovým fasádním prosvětlením. Vrata jsou navržena sekční průmyslová 3x3 m, včetně vratového těsnění a vyrovnávacího můstku. Hala nebude vytápěná, pouze lokálně temperována. Hala bude vybavena umělým osvětlením a EPS systémem. Součástí haly je zázemí pro 4-6 zaměstnanců skladu. Zázemí je řešeno jako vestavba ze sendvičových PUR panelů. Tvoří denní místnost, šatnu a WC. Prostor zázemí bude vytápěn, má zajištěno přirozené větrání a denní osvětlení. 2.

3 Kanalizace: Stavbou prochází stávající hloubková kanalizace v areálu, která zůstane zachována. Na tuto kanalizaci bude napojeno odvodnění střechy a splašková kanalizace zázemí haly. Celkové množství splaškových a dešťových vod Qrok = 1435 m 3 /rok. Vodovod: Vodovod PVC DN 25 bude veden ze stávajícího skladu LEVIOR do prostor zázemí haly. Přívod vody bude doplněn vodoměrem. Celková spotřeba vody je QR = 175,2 m 3 /rok, z toho TUV 100l/den. Silnoproud: Elektřina bude vedena z rozvodné skříně stávajícího skladu LEVIOR na pozemku 6200/10 do nové elektroměrné skříně, která bude doplněna o zařízení fakturačního měření. Požadovaná hodnota celkem je 40W, z toho 30 kw (drobné spotřebiče, temperování, TUV, zázemí pro zaměstnance) a 10 kw (osvětlení). Soustava : 3PEN~50Hz,230/400V,TN-C-S Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí dle ČSN : - izolací živých částí - kryty nebo přepážkami Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN : - základní : samočinným odpojením od zdroje - zvýšená : doplňujícím pospojováním a proudovým chráničem Na střeše bude instalována mřížová soustava hromosvodní instalace EPS: Dle požárně-bezpečnostního řešení bude v hale instalována elektrická požární signalizace. SO.02 Přeložka rozvodu vody V místě navržené expediční haly je stávající vnitrozávodní rozvod vody, přímá trasa od vodoměrné šachty k administrativní budově p.č Nová trasa vodovodu je vedena mimo půdorys haly a mimo požárně nebezpečný prostor. Vodovod bude veden v nezámrzné hloubce 1,5 m pod terénem ve stejném provedení. Ukončení je navrženo v suterénu administrativy. Na této vodovodní přeložce budou osazeny dva nadzemní hydranty s vývody 2xB75 s min. odběrem Q=14 l/s dle požadavků ČSN Hydranty budou osazeny mimo požárně nebezpečný prostor expediční haly i stávajících objektů areálu PREKONA. SO.03 Přeložka telefonní přípojky V místě navržené expediční haly je trasa stávající telefonní přípojky do areálu PREKONA. Je ukončena na fasádě administrativní budovy p.č přípojný bod SR_T3/8. Nová trasa telefonní přípojky je vedena mimo půdorys haly. Přípojka bude vedena ve stejné hloubce s ukončením ve stávajícím místě na fasádě administrativy přípojný bod SR_T3/8. Uložení metalického kabelu pod zpevněnou příjezdovou plochou je navrženo v ochranné chráničce PE 90. SO.04 Zpevněné plochy Zpevněné plochy jsou situovány v místě demolice objektu DO03, stávající travnaté plochy a v místě původní betonové přístupové komunikace. Podle obecných požadavků na výstavbu jsou plochy řešeny v souladu s požadavky odpovídajících ustanovení vyhlášky 137/1998 Sb. v platném znění a vyhlášky 501/2006 Sb. Zpevněné plochy se navrhují pro návrhovou úroveň porušení D1. S ohledem na charakter provozu je uvažována TDZ IV. Odvodnění zpevněných ploch je uvažováno vsakem na pozemek. Spádování zpevněné plochy kopíruje stávající výškové poměry pozemku. 3.

4 Skladba konstrukce zpevněných ploch je: asfaltobeton ABS II 40mm obalované kamenivo OK I 110mm štěrkodrť ŠD 200mm štěrkopísek/ recyklát ŠP/R 200mm celkem 550mm e. Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení OTP Objekt je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v areálu. Odstupové vzdálenosti vychází ze stávající situace v areálu. Dle požárně bezpečnostního řešení stavby, požárně nebezpečný prostor haly nezasahuje do sousední zástavby. V místě napojení nové haly na stávající sklad, bude z požárních důvodů stávající zasklení zazděno. f. Údaje o stávajícím stavu stavby Jedná se novostavbu. V místě navržené stavby se nachází 3 původní objekty, určené k demolici (provizorní sociální zařízení, přístavba UNIMO buněk, sklad LEVIOR) a původní betonová požární nádrž, která zůstane zachovaná a bude zasypána štěrkem s hutněním po vrstvách. Stavbou prochází stávající hloubková kanalizace v areálu, která zůstane zachována. V rámci stavby je nutno přeložit přípojku telefonního kabelu a přeložku vnitřního rozvodu vody k administrativní budově. 2. Stanovení podmínek pro přípravu stavby a. Údaje o provedených průzkumech Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický a radonový průzkum. Provedeným inženýrskogeologickým průzkumem byly zjištěny středně složité až složité základové poměry. Navržená skladová hala rozměru 40,0x44,5m spadá do kategorie středně velkých a středně těžkých hal, jedná se o náročný objekt. Z hlediska předpokládaného kontaktního napětí v základové spáře se jedná o objekt středně těžký, podlaha v hale bude dynamicky zatěžována. Staveniště lze označit za podmínečně vhodné. S ohledem na ČSN Základová půda pod plošnými základy a ČSN navrhování geotechnických konstrukcí lze staveniště zařadit do 3.geotechnické kategorie. V prováděcím projektu je nutno provést výpočet mezních stavů únosnosti a sedání navržených základů s použitím laboratorních a směrných normových hodnot fyzikálně mechanických vlastností zemin. Základovou půdu v nezámrzné hloubce 0,8-1,2m ( pod navážkou) tvoří tyto typy zemin: 1) kvartérní písčité jíly tuhé až měkké F4(CS) 2) lokálně kvartérní jílovité písky S5(SC) 3) kvartérní prachovité měkké, tuhé F6(CI), - hloubka od cca-3,0m Namrzavost zemin: podle průběhu křivek zrnitosti lze v souladu s ČSN označit písčité jíly za namrzavé až nebezpečně namrzavé. Ustálená hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 6,8-6,9m pod terénem. Při plošném zakládání a zemních pracích do hloubky 2,0m pod současným terénem nedojde ke styku s podzemní vodou. Podzemní voda je slabě až středně agresivní, pro piloty s použitím betonu je nutná adekvátní ochrana. Na základě měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu v uvedené lokalitě bylo stanoviště zařazeno do kategorie středního radonového rizika. Objekt vyžaduje zvláštní opatření, zabudování protiradonové hydroizolace. b. Údaje o ochranných pásmech V místě stavby se dnes nachází dvě vnitrozávodní sítě (vodovod a hloubková kanalizace) a síť elektronických komunikací (telefonní přípojka Telefonica O2). Stávající hloubková kanalizace zůstane zachována. Přípojka telefonního kabelu je navržena k přeložení. Rozvod vody k administrativní budově je rovněž navržen k přeložení. Stavba se nenachází v ochranném pásmu minerálních vod Horní Moštěnice. Požadavek vyhl. č. 324/1990 Sb., 18 na povinnost investora zajistit průběh a vyznačení všech inž. sítí a jiných překážek je nutné dodržet u všech přípojek stavby. 4.

5 c. Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů Demolice staveb DO 01- Přístavba Unimo buněk k administrativní budově DO 02- Příjem a strojní zpracování drůbeže DO 03- Provozní sociální zařízení jsou povoleny dle Rozhodnutí odstranění stavby č. 21/2009 ze dne , č.j. 2009/2174/SÚ/Hj. Kácení dřevin v KÚ Troubky bylo povoleno Rozhodnutím OÚ Troubky č.j. KAM/79/20009 z Kácení dřevin v KÚ Přerov bylo povoleno Rozhodnutím č. 07/09 MÚ Přerov, odbor ŽP č.j /89/ZP-Do. d. Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Nejsou známy. e. Podmínky koordinace výstavby f. Údaje o souvisejících stavbách, deponie zeminy, venkovní a sadové úpravy Jedná se o stavbu v zastavěném areálu. Deponie zeminy se týká v rozsahu pro provedení spodní stavby haly a přípravy pro provedení zpevněných ploch. Venkovní stavbou dotčené plochy, se po ukončení stavby uvedou do původního stavu. Sadové úpravy nejsou součástí stavby. 3. Základní údaje o provozu a. Popis navrhovaného provozu, popř. výrobním programu Jedná se o novostavbu expediční haly, kde bude skladováno stavební nářadí, nástroje, měřidla, dílenské nářadí, vodováhy latě, železářský sortiment, potřeby pro zahrady. Součástí haly je zázemí pro 4-6 zaměstnanců skladu. Expedice zboží bude zajištěna dvěmi expedičními místy, tvořenými sekčními vraty s vratovým těsněním a vyrovnávacím můstkem. Manipulace zboží ve skladu je uvažována vysokozdvižnými elektrickými vozíky. Zboží bude ukládáno do skladových regálů. b. Předpokládané kapacity provozu a výroby Maximální kapacita skladu: ~ 2500 palet, uvažovaná kapacita skladu: ~ 500 palet, export/import ~ 150 palet/den. Orientační váhy na jednu paletu (cca 500kg) jsou: plast 45kg, dřevo 20kg, papír 30kg a kov 405kg. c. Popis technologií, výrobního programu, popř. manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systémů skladování a pomoc. provozů Expedice zboží bude zajištěna dvěmi expedičními místy, tvořenými sekčními vraty s vratovým těsněním a vyrovnávacím můstkem. Manipulace zboží uvnitř skladu je uvažována vysokozdvižnými elektrickými vozíky. Zboží bude ukládáno do skladových regálů. d. Návrh řešení dopravy v klidu Stavba neřeší dopravu v klidu. Export/import zboží je zajišťováno externími dopravními společnostmi nebo samotnými zákazníky investora. e. Odhad spotřeby materiálu, surovin V expediční hale nebude provozována výroba. Spotřeba materiálu se uvažuje pouze pro případné přebalování zboží (papír, lepenka, plastové obaly). 5.

6 f. Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod V expediční hale nebude provozována výroba. Stavbou prochází stávající hloubková kanalizace v areálu, která zůstane zachována. Na tuto kanalizaci bude napojeno odvodnění střechy a splašková kanalizace zázemí haly. Při provozu expediční haly budou produkovány pouze běžné recyklovatelné komunální odpady: - papír a lepenka recyklace - plasty recyklace g. Odhad spotřeby vody a energií pro výrobu V expediční hale nebude provozována výroba. Množství splaškových vod: 4 osoby x 120 l/osoba/den = 480 l/den Qd = 480 l/den = 0,48 m3/den Qp = 480 : = 0,0055 l/s Qm = kd x Qp = 1,5 x 0,0055 = 0,0083 l/s Qh = kh x Qp = 8,5 x 0,0083 = 0,07 l/s QR = 365 x 0,48 = 175,2 m3/rok Množství dešťových vod: plocha střechy F 1750m2 = 0,175 ha srážková intenzita i15 = 130 l/s/ha roční srážka hr = 800 mm = 0,8 m součinitel odtoku k = 0,9 Q15 = F x i15 x k = 0,175 x 130 x 0,9 = 20,5 l/s Qrok = F x hr x k = 1750 x 0,800 x 0,9 = 1260 m3/rok CELKEM dešťové a splaškové: Q15 = 20,5 l/s Qmax = 0,07 l/s + 20,5 l/s = 20,57 l/s Qrok = 175,2 m3/rok m3/rok = 1435,2 m3/rok El. energie NN cca. 40kW z toho 30 kw (drobné spotřebiče, TUV, zázemí pro zaměstnance) a 10 kw (osvětlení). h. Řešení ochrany ovzduší V expediční hale nebude provozována výroba. Při provozu nebude stavba produkovat žádné emise do ovzduší, není tedy zdrojem znečišťování ovzduší. Emise vzniknou pouze z mobilních zdrojů dopravy kamionové, zajišťující pohyb skladovaného materiálu. Lze předpokládat, že vliv nebude nijak dramatický a celkovou emisní situaci ovlivní nevýznamně. Při provozu nebudou využívány žádné zdroje radioaktivního, ionizujícího nebo elektromagnetického záření. i. Řešení ochrany proti hluku V expediční hale nebude provozována výroba. Provoz expediční haly bude spojený s hlukem a vibracemi spojenými s importem/exportem zboží nakládací prostor haly, místo expedice.tento hluk a vibrace budou mít krátkodobý negativní vliv, se zanedbatelným ovlivněním stávající situace v průmyslovém areálu. j. Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob Expediční hala je situována v uzavřeném areálu PREKONA.Vlastní expediční hala má 2 expediční místa s elektricky ovládanými vraty a jedny vstupní uzamykatelné dveře. 6.

7 4. Zásady zajištění požární ochrany stavby Viz. samostatná část POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání Řešeno návrhem použitých materiálů, konstrukčním a dispozičním řešením stavby. Bezpečnost provozu se bude řídit provozním řádem haly a souvisejícími bezpečnostními předpisy. 6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Na vlastní stavbu se nevztahuje vyhl. Č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba není řešena jako bezbariérová. 7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů a. Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popř. provedení opatření k odstranění nebo min. negativních účinků Stavbou nedochází k záboru orné půdy. Pomineme-li vlastní realizaci, pak stavba samotná a její provoz neovlivní negativně životní prostředí. Navrhované stavební materiály jsou zdravotně nezávadné. Při výstavbě, ani provozu stavby se nepředpokládá vliv na zhoršení životního prostředí, neboť tento není zdrojem škodlivých látek a nebezpečných výparů, které by mohly životní prostředí negativně ovlivnit. Při výstavbě vzniknou tyto odpady s nimiž bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami, zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., tzn. recyklace nebo uložení na skládku. - beton recyklace - cihla recyklace - asfaltové směsi recyklace - dřevo recyklace - sklo recyklace - železo a ocel recyklace - zinek recyklace - kabely skládka - izolační materiály skládka - směsný stav. odpad skládka Při provozu expediční haly budou produkovány pouze běžné recyklovatelné komunální odpady: - papír a lepenka recyklace - plasty recyklace b. Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů Stavba nebude mít významné negativní vlivy na žádnou ze složek životního prostředí. Emise do ovzduší budou relativně malé a nezhorší imisní situaci v dané oblasti. Produkce odpadů během výstavby bude poměrně malá, odpady lze bez významných negativních vlivů na životní prostředí likvidovat standardními postupy. Provedeným posouzením možných negativní vlivů na složky životního prostředí bylo prokázáno, že z hlediska celkového pohledu na jednotlivé složky životního prostředí je záměr možno doporučit k realizaci. Vlivy posuzované stavby Novostavba expediční haly LEVIOR na životní prostředí jsou ve všech sledovaných aspektech nízké. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného dodržování platných zákonných předpisů a norem. Stavba se nachází v ochranném pásmu minerálních vod Horní Moštěnice. 7.

8 c. Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby Kolem haly byl stanoveno pásma požárně nebezpečného prostoru, viz samostatná část POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 8. Návrh řešení ochrany stavby před negativním účinky vnějšího prostředí a. povodně Staveniště se nenachází v záplavovém území řeky Bečvy, stanoveném v ř.km 0,000-53,960 KÚ Olomouckého kraje dne pod č.j. KUOK 22888/2006. Prostor plánované haly nebyl při extrémní povodni v roce 1997 zaplaven a není zařazen do záplavového území při stoleté vodě. b. sesuvy půdy Stavba se nenachází v oblasti hrozící sesuvy půdy. c. poddolování Stavba se nenachází v poddolované oblasti. d. seizmicita Stavba se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmicitou. e. radon Na základě měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu v uvedené lokalitě bylo stanoviště zařazeno do kategorie středního radonového rizika. Objekt vyžaduje zabudování protiradonové hydroizolace. f. hluk V okolí stavby se nenachází žádný zdroj zvýšené hladiny hluku. 9. Civilní ochrana Vzhledem k charakteru stavby nejsou požadavky z hlediska CO kladeny. 8.

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Identifikace stavby Název stavby: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikace stavby Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj / okres: Charakter stavby: Identifikace stavebníka Název stavebníka: Sídlo stavebníka:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA

POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE MULTIFUNCTIONAL HOUSE IN GAP SITE IN PRAHA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES POLYFUNKČNÍ DŮM V PROLUCE V PRAZE

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

OZNÁMENÍ. "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída"

OZNÁMENÍ. Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Uherské Hradiště, Velehradská třída" podle zákona č. 100/2001

Více

Nový chodník v obci Zašová u nádraží

Nový chodník v obci Zašová u nádraží B Souhrnná technická zpráva Akce : Nový chodník v obci Zašová u nádraží Datum : 11/2014 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa B - Souhrnná technická zpráva - DUR Strana 1 Obsah : B.1 Popis území

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU XXXLUTZ + MÖBELIX PRAHA 9 VYSOČANY (Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí) Červenec 2012 XXXLutz + Möbelix, Kolbenova Praha 9 - Vysočany (Oznámení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD

PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD PRODEJNA POTRAVIN PLUS-DISCOUNT NÁCHOD Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších novel, naposledy zákona č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam. RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Průmyslová hala a příjezdová komunikace tiskárny Finidr (Český Těšín)

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby

RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ. záměru stavby RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby "Obchodní centrum Malinovského Uherské Hradiště" podle zákona č. 100/2001 Sb.

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ (zařízení ke sběru, výkupu a zpracování autovraků) Pražská 105 Rokycany- Borek, PSČ 337 00 Oznámení pro zjišťovací řízení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování

Více

Stavba: Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby

Stavba: Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice. Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce : Úprava parkoviště před školou v obci Bohuňovice Stupeň : Dokumentace pro ohlášení stavby Stavebník : Obec Bohuňovice

Více

MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí

MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení GP: S.H.S architekti

Více

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 údaje o stavbě název stavby: Dobudování sportovně-rekreačního areálu Pod Plachtami modernizace sportovních stezek a výstavba fitness kiosků Místo

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více