C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby a. Zdůvodnění výběru stavebního pozemku b. Zhodnocení staveniště c. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d. Zásady technického řešení e. Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení OTP f. Údaje o stávajícím stavu stavby 2. Stanovení podmínek pro přípravu stavby a. Údaje o provedených průzkumech b. Údaje o ochranných pásmech c. Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů d. Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu e. Podmínky koordinace výstavby f. Údaje o souvisejících stavbách, deponie zeminy, venkovní a sadové úpravy 3. Základní údaje o provozu 4. Zásady zajištění požární ochrany stavby 5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 7. Popis vlivu stavby na životní prostředí 8. Návrh řešení ochrany stavby před negativním účinky vnějšího prostředí 9. Civilní ochrana

2 1. Popis stavby a. Zdůvodnění výběru stavebního pozemku Umístění stavby je podmíněno plánem postupné revitalizace průmyslového areálu PREKONA a souladem s územním plánem o využití této lokality. Navržený objekt se nachází v uzavřeném průmyslovém areálu bývalých drůbežáren. V současné době jsou parcely vedeny v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří a manipulační plocha, v místě stavby se nachází tři nevyužívané objekty, určené k demolici. Plocha navržená k zastavění skladovou halou je 1731,4 m 2. b. Zhodnocení staveniště Provedeným inženýrsko-geologickým průzkumem byly zjištěny středně složité až složité základové poměry. Navržená skladová hala rozměru 39,2x44,5m spadá do kategorie středně velkých a středně těžkých hal, jedná se o náročný objekt. Z hlediska předpokládaného kontaktního napětí v základové spáře se jedná o objekt středně těžký, podlaha v hale bude dynamicky zatěžována. Staveniště lze označit za podmínečně vhodné. Ustálená hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 6,8-6,9m pod terénem. V místě stavby se nachází 3 původní objekty, určené k demolici (provizorní sociální zařízení, přístavba UNIMO buněk, sklad LEVIOR) a původní betonová požární nádrž, která zůstane zachovaná a bude zasypána štěrkem s hutněním po vrstvách. Stavbou prochází stávající hloubková kanalizace v areálu, která zůstane zachována. V rámci stavby je nutno přeložit přípojku telefonního kabelu a přeložku vnitřního rozvodu vody k administrativní budově. V prostoru stavby se dnes nenalézá žádná vzrostlá zeleň a stavba bude realizována bez nároku na rozšíření záboru do okolních pozemků. c. Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení Objekt expedičního skladu je navržen v jihovýchodní části areálu PREKONA. V této části působí firma LEVIOR s.r.o., která má sklady v objektech bývalé haly porážky a bývalé hale strojního zpracování drůbeže. V rámci rozvoje firmy je navržen nový sklad na místo morálně zastaralých a částečně využívaných objektů. Architektonické řešení vychází z požadavku investora, postavit jednoduchou skladovou halu se sedlovou střechou. Hala je vybavena vlastním zázemím pro zaměstnance šatnu, WC a denní místnost. Dispozičně má hala výměru 1731,4 m2, vnější rozměr 44,5 x 39,2 m, výška haly 9,3 m od podlahy, výška soklu 1,5 m. Výtvarné řešení je navrženo ve stejném stylu jako stávající skladový objekt LEVIOR. Okna a fasáda v barvě bílé, sokl šedý, krytina bílo-šedá, klempířské výrobky přírodní z titanzinku. SO.01 Expediční sklad d. Zásady technického řešení Hala bude, z důvodů eliminace vlivů nové stavby na původní zděnou konstrukci administrativy, založena na pilotech. Dle původní dokumentace je, ze stejného důvodu, provedena pilotáž i od stávajícího objektu p.č Byla zrealizována v rámci výstavby haly strojního zpracování drůbeže (sklad LEVIOR určený k demolici). Stávající zvýšené přízemí bude částečně zachována a bude součástí spodní stavby haly. Nosná obvodová konstrukce zvýšené podlahy bude vytvořena z železobetonové vany tl. 300 mm s hutněným štěrkopískovým zásypem. Konstrukce haly bude dvoulodní lehká ocelová s vazníkovým sedlovým zastřešením, založení sloupů na 135 železobetonových patkách. Podlaha je navržena z drátkobetonu tl. 200 mm na zatížení 50 KN/m 2. Opláštění a zastřešení haly je navrženo ze sendvičových PUR panelů Prosvětlení haly bude zajištěno pásovým obloukovým světlíkem z polykarbonátu a pásovým fasádním prosvětlením. Vrata jsou navržena sekční průmyslová 3x3 m, včetně vratového těsnění a vyrovnávacího můstku. Hala nebude vytápěná, pouze lokálně temperována. Hala bude vybavena umělým osvětlením a EPS systémem. Součástí haly je zázemí pro 4-6 zaměstnanců skladu. Zázemí je řešeno jako vestavba ze sendvičových PUR panelů. Tvoří denní místnost, šatnu a WC. Prostor zázemí bude vytápěn, má zajištěno přirozené větrání a denní osvětlení. 2.

3 Kanalizace: Stavbou prochází stávající hloubková kanalizace v areálu, která zůstane zachována. Na tuto kanalizaci bude napojeno odvodnění střechy a splašková kanalizace zázemí haly. Celkové množství splaškových a dešťových vod Qrok = 1435 m 3 /rok. Vodovod: Vodovod PVC DN 25 bude veden ze stávajícího skladu LEVIOR do prostor zázemí haly. Přívod vody bude doplněn vodoměrem. Celková spotřeba vody je QR = 175,2 m 3 /rok, z toho TUV 100l/den. Silnoproud: Elektřina bude vedena z rozvodné skříně stávajícího skladu LEVIOR na pozemku 6200/10 do nové elektroměrné skříně, která bude doplněna o zařízení fakturačního měření. Požadovaná hodnota celkem je 40W, z toho 30 kw (drobné spotřebiče, temperování, TUV, zázemí pro zaměstnance) a 10 kw (osvětlení). Soustava : 3PEN~50Hz,230/400V,TN-C-S Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí dle ČSN : - izolací živých částí - kryty nebo přepážkami Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN : - základní : samočinným odpojením od zdroje - zvýšená : doplňujícím pospojováním a proudovým chráničem Na střeše bude instalována mřížová soustava hromosvodní instalace EPS: Dle požárně-bezpečnostního řešení bude v hale instalována elektrická požární signalizace. SO.02 Přeložka rozvodu vody V místě navržené expediční haly je stávající vnitrozávodní rozvod vody, přímá trasa od vodoměrné šachty k administrativní budově p.č Nová trasa vodovodu je vedena mimo půdorys haly a mimo požárně nebezpečný prostor. Vodovod bude veden v nezámrzné hloubce 1,5 m pod terénem ve stejném provedení. Ukončení je navrženo v suterénu administrativy. Na této vodovodní přeložce budou osazeny dva nadzemní hydranty s vývody 2xB75 s min. odběrem Q=14 l/s dle požadavků ČSN Hydranty budou osazeny mimo požárně nebezpečný prostor expediční haly i stávajících objektů areálu PREKONA. SO.03 Přeložka telefonní přípojky V místě navržené expediční haly je trasa stávající telefonní přípojky do areálu PREKONA. Je ukončena na fasádě administrativní budovy p.č přípojný bod SR_T3/8. Nová trasa telefonní přípojky je vedena mimo půdorys haly. Přípojka bude vedena ve stejné hloubce s ukončením ve stávajícím místě na fasádě administrativy přípojný bod SR_T3/8. Uložení metalického kabelu pod zpevněnou příjezdovou plochou je navrženo v ochranné chráničce PE 90. SO.04 Zpevněné plochy Zpevněné plochy jsou situovány v místě demolice objektu DO03, stávající travnaté plochy a v místě původní betonové přístupové komunikace. Podle obecných požadavků na výstavbu jsou plochy řešeny v souladu s požadavky odpovídajících ustanovení vyhlášky 137/1998 Sb. v platném znění a vyhlášky 501/2006 Sb. Zpevněné plochy se navrhují pro návrhovou úroveň porušení D1. S ohledem na charakter provozu je uvažována TDZ IV. Odvodnění zpevněných ploch je uvažováno vsakem na pozemek. Spádování zpevněné plochy kopíruje stávající výškové poměry pozemku. 3.

4 Skladba konstrukce zpevněných ploch je: asfaltobeton ABS II 40mm obalované kamenivo OK I 110mm štěrkodrť ŠD 200mm štěrkopísek/ recyklát ŠP/R 200mm celkem 550mm e. Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení OTP Objekt je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v areálu. Odstupové vzdálenosti vychází ze stávající situace v areálu. Dle požárně bezpečnostního řešení stavby, požárně nebezpečný prostor haly nezasahuje do sousední zástavby. V místě napojení nové haly na stávající sklad, bude z požárních důvodů stávající zasklení zazděno. f. Údaje o stávajícím stavu stavby Jedná se novostavbu. V místě navržené stavby se nachází 3 původní objekty, určené k demolici (provizorní sociální zařízení, přístavba UNIMO buněk, sklad LEVIOR) a původní betonová požární nádrž, která zůstane zachovaná a bude zasypána štěrkem s hutněním po vrstvách. Stavbou prochází stávající hloubková kanalizace v areálu, která zůstane zachována. V rámci stavby je nutno přeložit přípojku telefonního kabelu a přeložku vnitřního rozvodu vody k administrativní budově. 2. Stanovení podmínek pro přípravu stavby a. Údaje o provedených průzkumech Na pozemku byl proveden inženýrsko-geologický a radonový průzkum. Provedeným inženýrskogeologickým průzkumem byly zjištěny středně složité až složité základové poměry. Navržená skladová hala rozměru 40,0x44,5m spadá do kategorie středně velkých a středně těžkých hal, jedná se o náročný objekt. Z hlediska předpokládaného kontaktního napětí v základové spáře se jedná o objekt středně těžký, podlaha v hale bude dynamicky zatěžována. Staveniště lze označit za podmínečně vhodné. S ohledem na ČSN Základová půda pod plošnými základy a ČSN navrhování geotechnických konstrukcí lze staveniště zařadit do 3.geotechnické kategorie. V prováděcím projektu je nutno provést výpočet mezních stavů únosnosti a sedání navržených základů s použitím laboratorních a směrných normových hodnot fyzikálně mechanických vlastností zemin. Základovou půdu v nezámrzné hloubce 0,8-1,2m ( pod navážkou) tvoří tyto typy zemin: 1) kvartérní písčité jíly tuhé až měkké F4(CS) 2) lokálně kvartérní jílovité písky S5(SC) 3) kvartérní prachovité měkké, tuhé F6(CI), - hloubka od cca-3,0m Namrzavost zemin: podle průběhu křivek zrnitosti lze v souladu s ČSN označit písčité jíly za namrzavé až nebezpečně namrzavé. Ustálená hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 6,8-6,9m pod terénem. Při plošném zakládání a zemních pracích do hloubky 2,0m pod současným terénem nedojde ke styku s podzemní vodou. Podzemní voda je slabě až středně agresivní, pro piloty s použitím betonu je nutná adekvátní ochrana. Na základě měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu v uvedené lokalitě bylo stanoviště zařazeno do kategorie středního radonového rizika. Objekt vyžaduje zvláštní opatření, zabudování protiradonové hydroizolace. b. Údaje o ochranných pásmech V místě stavby se dnes nachází dvě vnitrozávodní sítě (vodovod a hloubková kanalizace) a síť elektronických komunikací (telefonní přípojka Telefonica O2). Stávající hloubková kanalizace zůstane zachována. Přípojka telefonního kabelu je navržena k přeložení. Rozvod vody k administrativní budově je rovněž navržen k přeložení. Stavba se nenachází v ochranném pásmu minerálních vod Horní Moštěnice. Požadavek vyhl. č. 324/1990 Sb., 18 na povinnost investora zajistit průběh a vyznačení všech inž. sítí a jiných překážek je nutné dodržet u všech přípojek stavby. 4.

5 c. Požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů Demolice staveb DO 01- Přístavba Unimo buněk k administrativní budově DO 02- Příjem a strojní zpracování drůbeže DO 03- Provozní sociální zařízení jsou povoleny dle Rozhodnutí odstranění stavby č. 21/2009 ze dne , č.j. 2009/2174/SÚ/Hj. Kácení dřevin v KÚ Troubky bylo povoleno Rozhodnutím OÚ Troubky č.j. KAM/79/20009 z Kácení dřevin v KÚ Přerov bylo povoleno Rozhodnutím č. 07/09 MÚ Přerov, odbor ŽP č.j /89/ZP-Do. d. Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu Stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Nejsou známy. e. Podmínky koordinace výstavby f. Údaje o souvisejících stavbách, deponie zeminy, venkovní a sadové úpravy Jedná se o stavbu v zastavěném areálu. Deponie zeminy se týká v rozsahu pro provedení spodní stavby haly a přípravy pro provedení zpevněných ploch. Venkovní stavbou dotčené plochy, se po ukončení stavby uvedou do původního stavu. Sadové úpravy nejsou součástí stavby. 3. Základní údaje o provozu a. Popis navrhovaného provozu, popř. výrobním programu Jedná se o novostavbu expediční haly, kde bude skladováno stavební nářadí, nástroje, měřidla, dílenské nářadí, vodováhy latě, železářský sortiment, potřeby pro zahrady. Součástí haly je zázemí pro 4-6 zaměstnanců skladu. Expedice zboží bude zajištěna dvěmi expedičními místy, tvořenými sekčními vraty s vratovým těsněním a vyrovnávacím můstkem. Manipulace zboží ve skladu je uvažována vysokozdvižnými elektrickými vozíky. Zboží bude ukládáno do skladových regálů. b. Předpokládané kapacity provozu a výroby Maximální kapacita skladu: ~ 2500 palet, uvažovaná kapacita skladu: ~ 500 palet, export/import ~ 150 palet/den. Orientační váhy na jednu paletu (cca 500kg) jsou: plast 45kg, dřevo 20kg, papír 30kg a kov 405kg. c. Popis technologií, výrobního programu, popř. manipulace s materiálem, vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systémů skladování a pomoc. provozů Expedice zboží bude zajištěna dvěmi expedičními místy, tvořenými sekčními vraty s vratovým těsněním a vyrovnávacím můstkem. Manipulace zboží uvnitř skladu je uvažována vysokozdvižnými elektrickými vozíky. Zboží bude ukládáno do skladových regálů. d. Návrh řešení dopravy v klidu Stavba neřeší dopravu v klidu. Export/import zboží je zajišťováno externími dopravními společnostmi nebo samotnými zákazníky investora. e. Odhad spotřeby materiálu, surovin V expediční hale nebude provozována výroba. Spotřeba materiálu se uvažuje pouze pro případné přebalování zboží (papír, lepenka, plastové obaly). 5.

6 f. Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace splaškových a dešťových vod V expediční hale nebude provozována výroba. Stavbou prochází stávající hloubková kanalizace v areálu, která zůstane zachována. Na tuto kanalizaci bude napojeno odvodnění střechy a splašková kanalizace zázemí haly. Při provozu expediční haly budou produkovány pouze běžné recyklovatelné komunální odpady: - papír a lepenka recyklace - plasty recyklace g. Odhad spotřeby vody a energií pro výrobu V expediční hale nebude provozována výroba. Množství splaškových vod: 4 osoby x 120 l/osoba/den = 480 l/den Qd = 480 l/den = 0,48 m3/den Qp = 480 : = 0,0055 l/s Qm = kd x Qp = 1,5 x 0,0055 = 0,0083 l/s Qh = kh x Qp = 8,5 x 0,0083 = 0,07 l/s QR = 365 x 0,48 = 175,2 m3/rok Množství dešťových vod: plocha střechy F 1750m2 = 0,175 ha srážková intenzita i15 = 130 l/s/ha roční srážka hr = 800 mm = 0,8 m součinitel odtoku k = 0,9 Q15 = F x i15 x k = 0,175 x 130 x 0,9 = 20,5 l/s Qrok = F x hr x k = 1750 x 0,800 x 0,9 = 1260 m3/rok CELKEM dešťové a splaškové: Q15 = 20,5 l/s Qmax = 0,07 l/s + 20,5 l/s = 20,57 l/s Qrok = 175,2 m3/rok m3/rok = 1435,2 m3/rok El. energie NN cca. 40kW z toho 30 kw (drobné spotřebiče, TUV, zázemí pro zaměstnance) a 10 kw (osvětlení). h. Řešení ochrany ovzduší V expediční hale nebude provozována výroba. Při provozu nebude stavba produkovat žádné emise do ovzduší, není tedy zdrojem znečišťování ovzduší. Emise vzniknou pouze z mobilních zdrojů dopravy kamionové, zajišťující pohyb skladovaného materiálu. Lze předpokládat, že vliv nebude nijak dramatický a celkovou emisní situaci ovlivní nevýznamně. Při provozu nebudou využívány žádné zdroje radioaktivního, ionizujícího nebo elektromagnetického záření. i. Řešení ochrany proti hluku V expediční hale nebude provozována výroba. Provoz expediční haly bude spojený s hlukem a vibracemi spojenými s importem/exportem zboží nakládací prostor haly, místo expedice.tento hluk a vibrace budou mít krátkodobý negativní vliv, se zanedbatelným ovlivněním stávající situace v průmyslovém areálu. j. Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob Expediční hala je situována v uzavřeném areálu PREKONA.Vlastní expediční hala má 2 expediční místa s elektricky ovládanými vraty a jedny vstupní uzamykatelné dveře. 6.

7 4. Zásady zajištění požární ochrany stavby Viz. samostatná část POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání Řešeno návrhem použitých materiálů, konstrukčním a dispozičním řešením stavby. Bezpečnost provozu se bude řídit provozním řádem haly a souvisejícími bezpečnostními předpisy. 6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Na vlastní stavbu se nevztahuje vyhl. Č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba není řešena jako bezbariérová. 7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů a. Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, popř. provedení opatření k odstranění nebo min. negativních účinků Stavbou nedochází k záboru orné půdy. Pomineme-li vlastní realizaci, pak stavba samotná a její provoz neovlivní negativně životní prostředí. Navrhované stavební materiály jsou zdravotně nezávadné. Při výstavbě, ani provozu stavby se nepředpokládá vliv na zhoršení životního prostředí, neboť tento není zdrojem škodlivých látek a nebezpečných výparů, které by mohly životní prostředí negativně ovlivnit. Při výstavbě vzniknou tyto odpady s nimiž bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami, zvláště vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., tzn. recyklace nebo uložení na skládku. - beton recyklace - cihla recyklace - asfaltové směsi recyklace - dřevo recyklace - sklo recyklace - železo a ocel recyklace - zinek recyklace - kabely skládka - izolační materiály skládka - směsný stav. odpad skládka Při provozu expediční haly budou produkovány pouze běžné recyklovatelné komunální odpady: - papír a lepenka recyklace - plasty recyklace b. Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů Stavba nebude mít významné negativní vlivy na žádnou ze složek životního prostředí. Emise do ovzduší budou relativně malé a nezhorší imisní situaci v dané oblasti. Produkce odpadů během výstavby bude poměrně malá, odpady lze bez významných negativních vlivů na životní prostředí likvidovat standardními postupy. Provedeným posouzením možných negativní vlivů na složky životního prostředí bylo prokázáno, že z hlediska celkového pohledu na jednotlivé složky životního prostředí je záměr možno doporučit k realizaci. Vlivy posuzované stavby Novostavba expediční haly LEVIOR na životní prostředí jsou ve všech sledovaných aspektech nízké. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného dodržování platných zákonných předpisů a norem. Stavba se nachází v ochranném pásmu minerálních vod Horní Moštěnice. 7.

8 c. Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované stavby Kolem haly byl stanoveno pásma požárně nebezpečného prostoru, viz samostatná část POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ. 8. Návrh řešení ochrany stavby před negativním účinky vnějšího prostředí a. povodně Staveniště se nenachází v záplavovém území řeky Bečvy, stanoveném v ř.km 0,000-53,960 KÚ Olomouckého kraje dne pod č.j. KUOK 22888/2006. Prostor plánované haly nebyl při extrémní povodni v roce 1997 zaplaven a není zařazen do záplavového území při stoleté vodě. b. sesuvy půdy Stavba se nenachází v oblasti hrozící sesuvy půdy. c. poddolování Stavba se nenachází v poddolované oblasti. d. seizmicita Stavba se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmicitou. e. radon Na základě měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu v uvedené lokalitě bylo stanoviště zařazeno do kategorie středního radonového rizika. Objekt vyžaduje zabudování protiradonové hydroizolace. f. hluk V okolí stavby se nenachází žádný zdroj zvýšené hladiny hluku. 9. Civilní ochrana Vzhledem k charakteru stavby nejsou požadavky z hlediska CO kladeny. 8.

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H

SO01 STAVEBNÍ ÚPRAVY B.M.H A. Průvodní zpráva 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce, Řešený stávající skladovací objekt se nachází v centrální zastavěné části obce Hrádek

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání OBSAH 1. Popis stavby a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku b) zhodnocení staveniště c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního,

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a

1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 3 2 Celkový popis stavby... 4 2.1 Účel užívaní stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 4 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 4 2.2.1 Urbanismus...

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu.

B. Souhrnná technická zpráva. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. B. Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o inženýrskou podzemní stavbu. 2. Mechanická odolnost a stabilita Není nutné prokazovat. Jedná se o inženýrskou

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 503/2006 Sb.

Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 503/2006 Sb. Vyhláška ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ HLAVA I - ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY a) Charakteristika stavebního pozemku Stavba se nachází v nezastavěné části obce Kupařovice. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Stavba

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Renata Novotná, projektová a inženýrská kancelář Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy Vary Mob.: 605 210 771, e-mail: rena.novotna@email.cz IČ: 61792829 PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku, Daný pozemek s ohledem na účel využití není v rozporu s regulativy územního plánu. -Charakteristika území stavby-

Více

A, B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A, B. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Roman HAVLAN Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV Mobil: 721 780 797 E-mail: roman.havlan@volny.cz REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE, KRUŠNOHORSKÁ 304, OSTROV A,

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VRCHLABÍ, UL. DĚLNICKÁ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Lukáš Jirásek str. 1 OBSAH 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 3 a) zhodnocení staveniště, u změny

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby nebo zařízení o změně stavby a o změně

Více

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě

A Průvodní zpráva. A. 1 Identifikační údaje. A. 1.1 Údaje o stavbě A Průvodní zpráva A. 1 Identifikační údaje A. 1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, Objekt: Veřejné osvětlení b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Místo : k.ú.

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina E. Zásady organizace výstavby Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997, Sokolov Investor: Město Sokolov,

Více

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín

Stavebně architektonická část (sloučené územní a stavební řízení) FORŠT - Stavební projekce, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 1 STAVEBNÍ PROJEKCE ing. Milan Foršt, Ke Klejnarce 344, Starý Kolín 281 23, tel/fax:+420 321 764 285, mobil +420 603 728 439, e-mail:projekce.forst@quick.cz Stavebně architektonická část (sloučené územní

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD:

A Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje. Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: A Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Stupeň PD: Město Modřice ulice Chrlická Účelová komunikace podél Mlýnského náhonu, lávka a chodník pro pěší ulice

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Rovinatý pozemek. B. Souhrnná technická zpráva b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice.

Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice. Rodinný dům, na pozemku p. p. č. 109, k. ú. Třeboradice, Lenka a Richard Walker, Jirsákova 85, Praha 9 Třeboradice Odstranění stavby A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA Odstranění stavby Rodinný dům, na pozemku p. p. č.

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ Akce : INŽENÝRSKÉ SÍTĚ PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ NA FARÁCH, NOVÝ HRÁDEK Investor : MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK, Náměstí 28, 549 22 NOVÝ HRÁDEK Stupeň : Dokumentace k provedení stavby Číslo zak.: 4571 A. PRŮVODNÍ

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ: staveniště je vhodné pro uvažované rozšíření hřbitova. Stavební pozemek je rovinatý,

Více

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK 1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden Novostavba tribuny, ul. Novoměstská, Chrudim II

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden Novostavba tribuny, ul. Novoměstská, Chrudim II A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zpracovala Ing. arch. Věra Junová leden 2014 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: NOVOSTAVBA TRIBUNY, ul. Novoměstská, Chrudim Místo stavby:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Bilance nároků na příkon el. energie připojovaného objektu: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je elektropřípojka nn ČOV Cerhovice. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor. Základní technické údaje: Napěťová soustava: 3x230/400V ~50Hz,

Více

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel.

FHJ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. kolektiv Prosinec 2013 780/13. info@fhj-building.cz. Tel. ±0,000 = 394,850 B. p. v. FHJ Building spol.s.r.o. 106 00 Tel.: e-mail: 64576183 272 769 786 info@fhj-building.cz FHJ building Investor : Místo stavby : Stavba : Vypracoval : Datum : kolektiv Prosinec

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/ Horní Slavkov. V... dne... Věc: Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, Liberec 6, tel : , IČO

Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, Liberec 6, tel : , IČO Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300 Stavba : Sanace části schodišťových stupňů hlavní tribuny stadionu DUKLA PRAHA Stupeň : Dokumentace k výběru dodavatele Objednatel : Ministerstvo

Více

A. - Průvodní zpráva

A. - Průvodní zpráva A. - Obsah: A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.2. Údaje o stavebníkovi A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Seznam vstupních podkladů Údaje o území Údaje

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ÚP ČR - Pardubice výstavba budovy a školicího střediska Sportovní hala a přilehlé zpevněné plochy Stupeň PD: Ohlášení odstranění stavby Datum: 04/2013 ArcDesign s.r.o.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s

D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s D o k u m e n t a c e p r o ú z e m n í s o u h l a s na akci: KŘP LBK REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA SO 04 ÚPRAVA OPLOCENÍ AREÁLU Vedoucí projektant: Ing. Jiří Khol Mošnova 1167, Liberec 14 Zodpovědný

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Ladislav Dobiáš PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 434 01 MOST Jana Kubelíka 1472/7 Tel.: 723 413 292 (mobil) e-mail : lada.dobias@seznam.cz B. Souhrnná technická zpráva Stavba : Vybudování sklepních kojí laťových J.Dobrovského

Více

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č.

A. Průvodní zpráva. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ OBJEKTU TĚLOCVIČNY V AREÁLU MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ, p.č. 2157/9 DOKUMENTACE K STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ (OHLÁŠENÍ) INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA HORNÍ

Více

A. Průvodní zpráva. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 IČ: 70882525

A. Průvodní zpráva. HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 IČ: 70882525 A. Průvodní zpráva Obsah: A.1 Identifikační údaje...1 A.1.1 Údaje o stavbě...1 A.1.2 Údaje o stavebníkovi...1 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace...2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3

Více

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení

Identifikační údaje. - stavební úřad, - odbor dopravy. Následný možný provozovatel: projektová dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje Název a sídlo investora: Obec Stratov, Stratov 90, 289 22 Lysá n.l. Schvalující orgán: Městský úřad Lysá nad Labem - stavební úřad, - odbor dopravy Následný možný provozovatel: Obec

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 148 BEDŘICHOV B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: ing. Miroslav Moţíš Počet stran dokumentu: 6 Jméno dokumentu: B.Souhrnná technická zpráva Špindlerův Mlýn

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL UL. HÁJECKÁ, HOSTIVICE - BŘVE. investor: Město Hostivice, Husovo náměstí 13, Hostivice akce:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL UL. HÁJECKÁ, HOSTIVICE - BŘVE. investor: Město Hostivice, Husovo náměstí 13, Hostivice akce: vedoucí projektant zodp. projektant vypracoval kontroloval Ing. Pohořelý Ing. Pohořelý Šturcová Ing. Sedlák investor: Město Hostivice, Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice akce: VÝSTAVBA CHODNÍKU PODÉL

Více

PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP

PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP PŘÍPOJKA NN A STOŽÁR PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI V ULICI BRNĚNSKÁ, ŠLAPANICE DÚR + DSP Průvodní zpráva byla zpracována v souladu s Přílohou č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb. a zákonem č.183/2006 Sb. (Stavební zákon).

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKSTRUKCE PŘEDÍ ČÁSTI PLCEÍ AREÁLU 3.MATEŘSKÉ ŠKLY TŘEBŇ, JERÝMVA 183 V K.Ú. TŘEBŇ B. SUHRÁ TECHICKÁ ZPRÁVA DKUMETACE PR ÚZEMÍ SUHLAS Investor : Město Třeboň, Palackého nám.46, 379 01 Třeboň Zpracoval

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPNÍCH PROSTORŮ Řešovská 515-519, Praha 8 - Bohnice Investor: Bytové družstvo Řešovská Praha 8 - Bohnice, Řešovská 516/7 IČ: 24720500 Zhotovitel projektové dokumentace: CERTIGO

Více

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU

ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH PŘED ŠKOLOU V BRUŠPERKU B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYPRACOVAL A R C H I T E K T O N I C K Á K A N C E L Á Ř ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ autorizovaný architekt Českou komorou architektů

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

Situace katastrální mapy v měřítku 1:1000 a projektová dokumentace stavby.

Situace katastrální mapy v měřítku 1:1000 a projektová dokumentace stavby. VODOVODNÍ PŘÍPOJKA : 1. Použité podklady: Situace katastrální mapy v měřítku 1:1000 a projektová dokumentace stavby. 2. Stávající sítě: Zákresy sítí a jejich výškopisné umístění jsou pouze orientační a

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

B-Souhrnná technická zpráva

B-Souhrnná technická zpráva B-Souhrnná technická zpráva Název stavby: Stavebník: Projektant: Autorizovaný projektant: Kraj: Okres: Stupeň dokumentace: Způsob provádění stavby: NOVÉ CHODNÍKY V OBCI OHAŘE Obec Ohaře Ohaře 45 281 30

Více

Sklad materiálu a hotových výrobků přístavba ke stávajícímu objektu a manipulační plocha Dolní Roveň

Sklad materiálu a hotových výrobků přístavba ke stávajícímu objektu a manipulační plocha Dolní Roveň a) Sklad materiálu a hotových výrobků přístavba ke stávajícímu objektu a manipulační plocha Dolní Roveň stavebník: TVAR výrobní družstvo Pardubice Husova 1682 530 03 Pardubice provozovna Dolní Roveň IČ:

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV TECHNICKÁ ZPRÁVA 01.PKV 1. Úvod: Tato dokumentace obsahuje návrh kanalizačních a vodovodních přípojek pro stavbu DOB-CENTRUM v Dobřichovicích, parc. č. 155/2, 157, 158. Projekt zdravotních instalací na

Více

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE

STUDIE ROZŠÍŘENÍ VODOVODU OBCE HALENKOVICE --------------------------------------------------- arekop, s.r.o. ------------------------------------------- 760 01 Zlín, Kvítková 1576, tel. 577 011 045-47 -------------------------------------------------

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

OBJEKT NA CIKORCE 1740, PRAHA 12

OBJEKT NA CIKORCE 1740, PRAHA 12 OBJEKT NA CIKORCE 1740, PRAHA 12 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zpracovatel: RHM Projekt, spol. s r.o. Převoznická 304/4 143 00 Praha 12 Modřany IČ: 496 17 389 DIČ: CZ 496 17 389 RHM Projekt, spol. s r.o.

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Výměna oken v objektu DDM Pelíšek ve Vrchlabí, Husova 212, 543 01 Vrchlabí Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí B. Souhrnná technická zpráva k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby

Více

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. PUSTÝ. Technická zpráva OPRAVA MK ul. PUSTÝ Stavba: OPRAVA MK ul. PUSTÝ Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč DEŠŤOVÁ KANALIZACE Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 15.7.2015 1 Obsah 1. ÚVOD 3 2. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 3 2.1. Dešťová kanalizace 3 2.2. Odvodňované plochy

Více

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. Obsah: B.1. Popis území stavby...3 B.2. Celkový popis stavby...4 B.2.1. Účel, užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...4 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení...4 B.2.3. Celkové

Více

: SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK

: SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK akce : SPOLEČENSKÝ DŮM RYBNÍK na p. č. kat. 55/1 v k. ú. Rybník zak. číslo : 21/2012 investor : Obec Rybník, Rybník č.p. 64, 560 02 Česká Třebová ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST B.1 Popis území stavby B.2 Celkový

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

Výkon SPD v oblasti stavební prevence

Výkon SPD v oblasti stavební prevence Výkon SPD v oblasti stavební prevence mjr. Ing. Pavel TUČEK HZS Olomouckého kraje 2.3.2013 Legislativa zákon č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. A.1.1 Údaje o stavbě:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. A.1.1 Údaje o stavbě: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1.1 Údaje o stavbě: Název stavby: Stavební úprava objektu s prodejnou potravin Místo stavby: parc. č. 1043, k. ú. Voznice Předmět projektové dokumentace: Stavební

Více

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva

OPRAVA MK ul. FORTŇA. Technická zpráva OPRAVA MK ul. FORTŇA Stavba: OPRAVA MK ul. FORTŇA Místo stavby: Archlebov, k.ú. Archlebov, Jihomoravský kraj Investor: Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ : 00284751 Stupeň: Projektant: DSP Ing. Jindřich

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Obsah. A.Úvodní údaje

Obsah. A.Úvodní údaje Obsah A.Úvodní údaje B.Průvodní zpráva B.1. Charakteristika území a stavebního pozemku B.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání B.3. Orientační údaje stavby B.3.1.Budované kapacity B.3.2.

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby, ŠPEJCHAR Ražice čp. 60 Sanace nesaturované zóny objektů a venkovních ploch b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální

Více

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA SVITAVY IO05 PŘÍPOJKA NN A AREÁLOVÉ ROZVODY NN zakázkové číslo : 34/2012/DPS DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Technická zpráva Obsah : a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení,... 2 b) požadavky na vybavení,... 3 c) napojení na stávající technickou infrastrukturu,...

Více

PRŮVODNÍA SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍA SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍA SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby : Odvodnění části komunikace S.K. Neumanna Investor : Městská část Praha 8 Zenklova 1/35 180 48, Praha 8 - Libeň Místo stavby

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

B. - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : VÝMĚNA PÁLENÉ KRYTINY NA BUDOVĚ DOMOVA MLÁDEŽE Stupeň : Dokumentace stavby Investor : Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 499/3, Veveří, Brno, 60200 B. - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA datum : srpen 2015

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah: 1. Identifikační údaje... 2 2. Popis staveniště... 2 3. Sítě technické infrastruktury... 3 4. Napojení staveniště... 3 5. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob... 3 6. Řešení zařízení staveniště

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE p r o s t a v e b n í p o v o l e n í a p r o v á d ě n í s t a v b y

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE p r o s t a v e b n í p o v o l e n í a p r o v á d ě n í s t a v b y PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE p r o s t a v e b n í p o v o l e n í a p r o v á d ě n í s t a v b y Oprava střechy empírové budovy s průjezdem (příhrádku) v areálu Hradu Svojanov INVESTOR: Město Polička Palackého

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více