Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6."

Transkript

1 - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, nechci nikoho stresovat, ale Vánoce jsou tu za pár dní. Většina z nás, a hlavně něžné pohlaví, má nejkrásnější svátky v roce spojeny s velkým úklidem, drsní muži s hojností poživatin různého druhu, naše dětičky s obrovským množstvím dárků a všichni dohromady s velkým shonem, nestíháním toho či onoho a dost často i s pokaženým závěrem roku. Prosím zkusme letos a v příštích letech nepodlehnout reklamám a davovému šílenství a těšme se na chvíle klidu, pohody a spokojenosti, prožité společně se svými blízkými. Využijme vánočního času k procházkám po našem okolí a k návštěvám různých koncertů a akcí, které se v našem okolí pořádají. Budete překvapeni, co všechno se postavilo, opravilo a svojí účastí na akcích poděkujeme všem těm, kteří pro své spoluobčany ve svém volném čase a v drtivé většině organizují zdarma. Pokud bude počasí přát a vaše odhodlání udělat něco pro své zdraví vás vyžene na procházku, doporučuji zajít se podívat na naše opravené křížky a pomníky. S vydatným finančním přispěním Svazku obcí Košumberska a Pardubického kraje se nám podařilo všechny křížky a pomníky opravit a zachránit pro další generace. Svoje putování můžete začít u křížku v Synčanech, pokračovat můžete kolem křížku v dolních Seslávkách, zajít můžete i k pomníku obětí z napoleonských válek U Mrtvých (pokud bude umrzlo), další zastávkou může být Pomník padlých z první a druhé světové války u obecního úřadu, kde jsou nově osazeny i sienitové pamětní 1

2 desky. Na poslední zastávku jsem si nechal křížek, který nám dělá největší radost, a to mezi Markovými a Novákovými. Pan Jaroslav Košvanec dokázal z hroudy něčeho černého, co zapomenuté desítky let leželo u silážních žlabů, udělat nádherný mramorový křížek. U tohoto se určitě jedná o záchranu pro další generace. Procházku samozřejmě můžete rozšířit i o kapličku v Brčekolech, kapličky v Boru, zvoničku v Synčanech a o rosický hřbitov, kde je kostel, zvonice a márnice se starými náhrobními deskami. V kostele je vystaven i betlém, který vytvořila naše komunitní škola. Kostel bude otevřen ve dnech , , , a , vždy od do hodin. Načerpané síly z Vánoc budeme určitě potřebovat. V příštím roce k nám s velkou pravděpodobností přiteče slušné množství dotací. Završením mnohaletého úsilí bude bezesporu přidělení dotačních 82 mil. Kč na stavbu kanalizace v Rosicích a Synčanech. Postoupili jsme do úplně posledního kola bez ztráty desítky. Zbývá jenom rozhodnutí ministra. Další potěšitelnou zprávou byla akceptace (bezchybné a odůvodněné) žádosti na rozšíření systému odpadového hospodářství obce. Tam očekáváme dotaci do 2 mil. Kč. Pokud sledujete denní tisk, určitě jste se dočetli, že naše žádost o dotaci ze státního rozpočtu podpořená panem poslancem Pavlem Severou na realizaci zateplení, fasády a výměny oken na budovách ZŠ postoupila do třetího čtení. Tady se jedná o 9 mil. Kč. Stejně tak žádost o dotaci 200 tis. Kč na opravu chodníků v areálu MŠ, kterou podpořil pan poslanec Ladislav Libý, je také ve třetím čtení. K úspěchu schází jen krůček, a proto držte palce. Každopádně se potvrzuje, že poctivá týmová práce a plné nasazení přináší naší obci úspěch. V poslední době řešíme velký problém, a to kácení starých topolů okolo Žejbra u Labouně, u koupaliště a V Rybníkách. Je to celkem složitá věc. U řeky se zjistilo, že stromy nejsou Povodí Labe, jak jsme všichni předpokládali, ale že patří jednotlivým vlastníkům pozemků, a těch je více než dost. Bohužel odpovědnost za škody a úrazy způsobené přestárlými topoly ve svém důsledku mají právě vlastníci pozemků. Těm jsme rozeslali dopisy, ve kterých je upozorňujeme na havarijní stav stromů, a samozřejmě jsme jim nabídli i naši pomoc při vyřizování povolení, při kácení i výsadbě náhradních stromů. Nyní záleží jenom na tom, jak rychle se všichni vyjádří a kolik bude zbytečných protestů k námi navrhovaným variantám. Nebezpečí ohrožení majetku a hlavně zdraví a života je velmi vysoké a jakékoliv průtahy nejsou na místě. To nám potvrdili nedávné živelné události. Dodávka elektriky byla díky spadeným kusům stromů přerušena téměř na dva dny a koryto řeky jsme s rosickými hasiči uklízeli celý den. U koupaliště musíme provést zaměření, ale s největší pravděpodobností jsou topoly na obecních pozemcích, a tam problém nebude. No a V Rybníkách jsou stromy státní ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jednání s tímto úřadem je na dobré cestě a kácení budeme muset, tak jak již několikrát, zajistit na náklady obce. Ve zkratce jsem vám nastínil, co důležitého se bude v příštím roce v naší obci dít. Některá témata, jako jsou trhy, byty, vodovod, protipovodňová opatření, koupaliště atd. jsem si nechal na další vydání Rosických listů. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na chodu obce, zastupitelstvem a radou počínaje, přes zaměstnance obce, ZŠ, MŠ, Rosických trhů, včetně veřejně prospěšných prací po komunitní školu, hasiče, Dynamo, myslivce a další dobrovolníky, kteří s námi spolupracují a velkou měrou se podílí na úspěchu naší společné obce. Úplně všem přeji hodně zdraví, štěstí, úspěchů, klidu a spokojenosti nejen o Vánocích, ale po celý nový rok. Luboš Netolický, starosta obce 2

3 CO JE TO CZECH POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti mezi kontaktní místa Czech POINT, které poskytují tyto služby, patří i Obecní úřad Rosice. Tuto službu bude od vyřizovat tajemník OÚ. Pokud bude služebně mimo úřad, může občan svoji žádost vyřídit na MěÚ Chrast. Žádat můžete v úředních dnech - PO + ST hod., hod. V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrální evidence: 1. Výpis z Rejstříku trestů ČR Co potřebujete mít: platný občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince Kolik to bude stát: 50 Kč 2. Výpis z katastru nemovitostí Co potřebujete vědět: katastrální území a číslo listu vlastnictví Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku 50 Kč za každou další i započatou stránku 3. Výpis z obchodního rejstříku Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace) Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku 50 Kč za každou další i započatou stránku Výstup může požadovat anonymní žadatel. 4. Výpis ze živnostenského rejstříku Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace) Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku 50 Kč za každou další i započatou stránku Česká pošta vlastníkům počítačů s připojením na internet nabízí službu: elektronickou cestou po vyplnění formuláře - Objednávky na adr: Z pohodlí domova či kanceláře Vám doručí ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Můžete požádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku a požadovaný výpis Vám bude obratem doručen na uvedenou adresu za cenu stanovenou dle Ceníku České pošty, s.p. 3

4 RADA OBCE Výpis z usnesení ze schůze Rady obce Rosice, konané dne od hod. v úřadovně Obecního úřadu v Rosicích RO schvaluje: - zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO, - jednání s Povodím Labe, s.p. o směně pozemků, - Smlouvu o poskytování služby - zasílání výstražných SMS zpráv mezi obcí Rosice a městem Chrudim na rok 2008, za poplatek 100 Kč/rok, - nákup 200 ks plastových židlí a 35 ks plastových stolů z rozpočtu obce dle cenové nabídky fy. B a B Chrudim, - zprávu o plánovaném kácení a obnově stromů v Rosicích u koupaliště, V Rybníkách a kolem Žejbra u stadionu, - vnitroorganizační směrnici Oběh účetních dokladů. schvalování hospodářských operací, - odprodej nevyužívané barevné tiskárny ZŠ v Rosicích za cenu 1 Kč, - složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Obce Rosice. RO bere na vědomí: - zprávu starosty o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u obce Úřadem práce v Chrudimi se zaměřením na hospodařením s veřejnými prostředky ze dne , - informaci Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. o cenách vodného a stočného na rok 2009, - zprávu starosty o přidělení dotace z OPŽP na akci Kanalizace Rosice, Synčany. RO doporučuje ZO uzavření smlouvy mezi Obcí Rosice a Technickými službami Hlinsko, s.r.o. na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu na dobu 1 roku. ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis z usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Rosice, konaného dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rosicích ZO schvaluje: - plnění usnesení a zápisu z minulého zasedání ZO a zprávu o činnosti za období od minulého zasedání ZO, - prodej pozemku p.p.č. 157/4 v kú Rosice u Chrasti Janě Bouškové, za cenu 30 Kč/m 2, - zprávu starosty obce o výsledku hospodaření do konce listopadu 2008, - rozpočtové změny 3 až 12 dle přiloženého návrhu, 4

5 - aby do doby, než bude přijat a schválen rozpočet obce pro rok 2009 Obec Rosice hospodařila tak, že výdaje běžného měsíce v roce 2009 budou činit max. 1/12 rozpočtu obce pro rok Návrh rozpočtu pro rok 2009 bude projednán s účetním uzavřením roku 2008, až bude znám výsledek hospodaření za rok 2008, - složení inventarizačních komisí dle přiloženého seznamu. Hlavní inventarizační komise bude plnit i funkci likvidační komise, - uzavření Smlouvy na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu s TS Hlinsko, s.r.o. na dobu jednoho roku, - Obecně závaznou vyhlášku Obce Rosice č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a sazby poplatku na rok 2009 ve výši 470 Kč/os/rok, - dodavatele na akci Rekonstrukce chodníku v MŠ Rosice fy GRANO CZ Skuteč, s.r.o. Akce se uskuteční v případě obdržení dotace ze státního rozpočtu. ZO pověřuje účetní obce k provedení rozpočtových změn za období od až , které schválí RO na své první schůzi v roce ZO bere na vědomí zprávu o kontrole veřejně prospěšných prací z Úřadu práce Chrudim. POPLATKY Pár slov k nepopulárnímu zvyšování poplatku: Považuji za potřebné se v krátkém komentáři vyjádřit k připravované změně výše poplatků za svoz veškerých odpadů z domácností na rok 2009/osobu ve výši 470 Kč, neboť pouhý výpis z usnesení nevypovídá o okolnostech, jak se tato částka rodila. Jako každoročně zastupitelstvo obce (dále jen... ZO ) rozhodovalo na svém zasedání dne o jeho výši. Hlavními ukazateli pro návrh a hlasování jsou cenová nabídka svozové firmy a skutečné náklady obce (to jsou finanční prostředky zaplacené firmě za svoz). V posledních letech obec doplácela firmě každoročně nemalou částku, neboť obec nabízí řadu úlev, a ty nejsou zadarmo. Je potřeba říct, že letošní rozhodování ZO nebylo jednoduché, neboť snaha zastupitelů byla udržet co možná nejnižší výši poplatku. Ovšem ekonomické ukazatele se ukecat nedají. Mám zaručené zprávy, že příští rok nebude lehký, a to nejen v souvislosti s obecním rozpočtem, který se po posledních vládních opatřeních začal ztenčovat (a kdo ví, co nás ještě čeká!), ale o dopadech neúspěchů úspěšných bankéřů již snad každý alespoň slyšel. Takže je logické, že i zastupitelé došli ke shodě, že obecní rozpočet již více výjimek a další zvyšování obecního doplatku za svoz odpadu neunese. I přes výše uvedené je třeba říci, že i nadále budou platit dosud platné úlevy a osvobození (např. 50% snížení pro děti do 15 let věku, pro držitele průkazů ZTP, studenty...) a bezplatný pronájem popelnic pro seniory. Předpokládaný doplatek obce bude v roce 2009 dosahovat částky Kč z obecního rozpočtu. Tato částka je oproti roku 2008 opět vyšší a odpovídá částce cca 110 Kč na osobu/rok. Závěrem bych ještě chtěl připomenout, že poplatek se platí za osoby, ne za počet popelnic, jejich počet za domácnost není ničím omezen. Dále připomínám, že výši poplatků mohou občané přímo ovlivnit důsledným tříděním odpadů. Ale to již jistě všichni víme. No, pro jistotu... PODĚKOVÁNÍ T+J Děkuji tímto poskytovateli internetu HROCHNET p. Robertu Hudcovi a technikům p. Romanu Duškovi a Pavlu Boháčovi za nezištné připojení a bezplatný provoz internetu v Obecní knihovně Rosice. T+J 5

6 VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ Vážení občané! Během celého roku slyšíme prostřednictvím sdělovacích prostředků mnoho zpráv. Většinou jsou to negativní informace, které nás už nebaví poslouchat. V těchto dnech se připravujeme na vánoční svátky, které každému přinášejí velmi pozitivní zprávu o Boží lásce ke každému člověku. Ježíšovo narození není pouhou událostí, která se stala před dvěma tisíci roky, ale velmi pozitivní zprávou i pro dnešní dobu. Bohu na nás záleží. V Bibli se říká: Bůh je láska. Ve vánoční noci nám Bůh ukazuje velikost své lásky. Stává se člověkem a začíná prožívat lidský život se vším, co přináší a co musí podstoupit každý z nás. Kristus se nerodí jako královské dítě, ale jako velmi chudý. Bůh sestupuje do chudoby, aby tak mohlo zazářit jeho pravé bohatství, bohatství lásky pro každého člověka.vánoční poselství je velmi radostné a nadějné. Bůh není někdo vzdálený, ale blízký. Protože nás má rád, tak se nevnucuje, nýbrž nabízí. Záleží na každém z nás, jestli jsme ochotni ho přijmout. Při této příležitosti bych Vás chtěl srdečně pozvat na vánoční bohoslužby v kostele sv. Václava v Rosicích, které budou a Rovněž Vás zvu na Půlnoční mši svatou do Chrasti ve hodin mše svatá ze slavnosti Narození Páně mše svatá Přeji Vám požehnané Vánoce a vše dobré v roce MATEŘSKÁ ŠKOLA P. Jan Paseka V sobotu dne v hodin vystoupí na obecní tržnici děti z naší mateřské školy spolu s pěveckým sborem Zvoneček při ZŠ Chrast s vánočním příběhem "Stalo se v Betlémě". Srdečně všechny zveme. Mateřská škola děkuje všem příznivcům a sponzorům, OÚ Rosice a neposledně Unii rodičů při MŠ za celoroční práci a podporu. Spolu s dětmi přejeme:"vánočku, kapříka, koledy, rok plný zdraví a pohody". Zaměstnanci MŠ 6

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Třídíme odpady v rámci Recyklohraní Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. V rámci projektu Recyklohraní je naše rosická škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny hned u vchodu do školy (po jeho obou stranách). Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman, MP3 přehrávač, varné konvice, žehličky, fény, hol.strojky, videokamery, fotoaparáty, el.chůvičky atp.). Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu průběžně zadávají. Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům bude moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na Co do nádoby nepatří: baterie a akumulátory, úsporné žárovky, tv a pc monitory a elektrozařízení větších rozměrů než je naše sběrná nádoba! Bonusové body můžeme získat i za čistotu obsahu sběrných nádob (žádné vyteklé baterie!) 7

8 Milí rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn. Asekol zpětný odběr elektrozařízení Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní tvoří až 5 % hmotnosti pevného domácího odpadu, téměř jako plastové obaly. V zemích Evropské unie se v domácnostech ročně vyprodukuje asi 8 milionů tun elektroodpadu. Co recyklovat? Recyklovat můžeme prakticky všechno. Tak jako jsme se naučili třídit plast, papír, nápojové kartony či sklo, které nosíme do sběrných nádob, můžeme se šetrně zbavit i elektrošrotu, a tím zajistit jeho recyklaci. Elektroodpadem jsou všechna elektrozařízení, která jsou pro spotřebitele nepotřebná a kterých se rozhodnou zbavit. Hovoříme-li o elektroodpadu, každý si představí běžná spotřebitelská zařízení, jako jsou televize, počítače, rádia či video a DVD rekordéry. Možná si ale neuvědomí, že do této kategorie patří i drobné elektrospotřebiče, například kalkulačky, mobilní telefony, walkmany, digitální fotoaparáty a kamery, GPS navigace či elektronické chůvičky. K recyklaci je také potřeba odevzdávat i elektrické a elektronické hračky včetně těch, které jsou poháněny baterií či elektromotorem (autodráhy, elektronické vláčky, autíčka na ovládání, elektrické deskové hry, terče na šipky nebo různé doplňky pro batolata, dále pak elektrická vozítka, například elektrické koloběžky). K recyklaci elektroodpadu patří i vysloužilé hudební nástroje např. elektrické kytary či bicí, elektronická piana a různá příslušenství mikrofony, sluchátka (i bezdrátová), elektrické ladičky a metronomy. Elektrošrotem, až doslouží, se mohou stát i kapesní digitální hry, herní konzole či počítače pro cyklistiku a běh, výrobky pro akvaristiku (kompresory, turbíny, čerpadla topítka apod.), chovatele (zařízení pro sledování a výcvik zvířat) a rybáře (hlásiče záběru ryby, navijáky), elektronické doplňky ke zbraním nebo dalekohledy s elektronickými prvky. I s nimi musí být specificky nakládáno. Proč baterie do koše nepatří? Použité baterie, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, vážně narušují životní prostředí a komplikují jejich další využití. Po čase se z nich mohou uvolnit škodlivé látky, které prosakují do půdy a spodních vod. Třídění baterií a jejich správná likvidace se proto dostávají stále více do popředí ekologických aktivit a zájmu státní správy.každoročně se prodá téměř 100 milionů nových baterií. V každé domácnosti v ČR se v okamžiku, kdy čtete tyto informace, nachází průměrně 10 použitých baterií. Znamená to, že přes 40 milionů použitých baterií se povaluje v různých krabičkách a šuplících v našich domovech. Tyto baterie by mohly být efektivně recyklovány. Kovy obsažené v recyklovaných bateriích tvoří % jejich hmotnosti. Recyklací baterií se dosáhne energetických úspor na úrovni celoroční spotřeby plynu několika desítek domácnosti. 8

9 SBÍREJTE drobná vysloužilá elektrozařízení DO ČERVENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB umístěných ve škole a získejte tak pro svoji školu body v rámci projektu Recyklohraní. CO DO NÁDOBY PATŘÍ: Veškerá použitá drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo jsou napájeny elektřinou ze sítě a svým rozměrem se vejdou do sběrné nádoby...spotřební elektronika: rádia, radiobudíky, DVD přehrávače, MP3 přehrávače, walkmany, hifi věže, discmany, videokamery, fotoaparáty, elektronické chůvičky, domácí meteostanice..it elektronika: součásti počítačů (klávesnice, myši, zdroje ), PDA, GPS, kalkulačky, telefony, mobily, záznamníky..domácí spotřebiče: rychlovarné konvice, žehličky, fény,holicí strojky, topinkovače, váhy, mlýnky..elektronické hračky: autíčka na dálkové ovládání, herní konzole, digitální hry CO DO NÁDOBY NEPATŘÍ: P Baterie a akumulátory P Úsporné žárovky a zářivky P Televizory a počítačové monitory P Elektrozařízení větších rozměrů než je sběrná nádoba Školy, které si v souladu s Pravidly Recyklohraní objednají odvoz nasbíraného drobného elektrozařízení v průběhu ledna 2009, získají za nasbírané kilogramy dvojnásobný počet bodů, tzn. 6 bodů za 1 kg. KOMUNITNÍ ŠKOLA Za podporu předem děkuji žáci ZŠ Rosice a za pedagogický sbor Mgr. Danuta Kapiasová. SEMINÁŘ KARATE se konal v Karate klubu Hlinsko seminář, který vedl ing. Václav Liška vlastnící již 6. dan. Seminář byl zaměřen na techniku zápasu karate kumite. Procvičovaly se kopy a údery využitelné pro klasický zápas karate i sebeobranu. Zeptala jsem se jednoho z účastníků, Michala Němce, jak se mu seminář líbil: Seminář se mi velmi líbil, je to pro mě nová zkušenost. Poprvé jsem viděl, jak cvičí mistr v karate, a sám jsem si to mohl vyzkoušet. Domů jsem přijel velice unavený. POZOR! Hledáme lektora na cvičení rodičů s dětmi na plánovaný kurz od ledna 2009, vždy ve středu ( hod.) Podrobné informace na tel. čísle listopadu 2008 se konala v Základní škole Rosice výtvarná dílna podpořená Pardubickým krajem. Dílny se zúčastnilo 15 dětí a dvě maminky z Rosic a okolí. Práce se jim velmi povedla. Téma dílny? bylo pro Vás překvapení. Výrobky byly vystaveny u příležitosti adventního koncertu v kostele sv. Václava v Rosicích 14. prosince Vánoční jarmark 4. prosince 2008 uspořádala Základní škola Rosice ve spolupráci s komunitní školou a sdružením Rosa1 vánoční jarmark, který se již stává každoroční tradicí. Příjemným navozením vánoční atmosféry bylo vystoupení žáků 2. a. 3. třídy, kteří předvedli pohádku O dvanácti měsíčkách a pásmo s ladovskou tematikou. Jarmark byl velmi bohatý a nabídka pestrá. Lidové tradice a lidová tvořivost stále přitahují. 9

10 Své výrobky předváděli dráteník, šperkař (ozdoby z korálků), keramička, také perníkářka a košíkář. Obdivovat jsme mohli paličkované výrobky, vařečky aj. z lipového dřeva a ošatky z proutí. Zakoupit se daly i produkty zdravé výživy a různá koření. Mnozí prodejci jsou zkušenými a velmi dobrými lektory Komunitní školy Rosice, o. s. Pro děti byly připraveny výtvarné dílny, v nichž si mohly pod vedením učitelů a žáků vyšších ročníků vyzkoušet svou zručnost např. při výrobě svíček, svícínků, papírového modrotisku a zdobení perníčků. Chceme i do budoucna uchovávat lidové tradice a podporovat lidovou tvořivost. Ráda bych touto cestou popřála všem občanům Rosic a okolí krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, síly a štěstí do nového roku. Ludmila Kociánová, koordinátor komunitní školy PODĚKOVÁNÍ Přišla nám do redakce prosba, abychom prostřednictvím Rosických listů otiskli poděkování Komunitní škole Rosice. Citujeme z dopisu: Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali všem z Komunitní školy Rosice, všem organizátorům, lektorům a především koordinátorce KOŠ paní Lídě Kociánové. Děkujeme za perfektní náplň a organizaci všech kurzů. Moc ji přejeme, ať jí nadšení vydrží, dělá to moc dobře a hlavně od srdíčka, a to je opravdu vidět. Věříme, že i v příštím roce pro nás KOŠ připraví spoustu zajímavých kurzů a aktivit. Co pro nás tyto kurzy znamenají, vyjadřují asi nejlépe následující verše. Keramika, čas na chvíli zamyká, hrníčky, svícny, talíře, krása až k nevíře. Ze šáchů z kukuřic uděláš betlem, co chceš víc. Štětec a plátno, pár barevných čar a hrajeme si dál Pedik, souhra květů, zastavte mne, jestli se pletu. Korálek ke korálku, vytvoříme spoustu dárků Když už češtinou jazyk bude se Ti plést, nech se Janet angličtinou vést Je toho mnoho, co KOŠ Ti dokáže dát, tak pojď si s námi hrát Takže neseďte doma a přijďte mezi nás, vždyť komunitní škola je opravdu škola pro všechny generace. Spokojené účastnice kurzů 10

11 OSUDOVÉ OSMIČKY 28. října 1918 konec první světové války, vznik Československého státu. Letos je tomu 90 let. V roce 1914 narukovalo do Rakouské armády několik desítek mužů z Rosic. Nevrátilo se jich 44. Padli v boji nebo zemřeli na těžká zranění. Někteří padli jako legionáři. Vrátili se též invalidé, kteří umírali později na následky zranění. V rosické kronice jsou popsány osudy těchto vojáků. Na památku padlých byl postaven pomník, který byl v nedávné době opraven a je vzorně udržován. Nebylo zapomenuto na pamětní desku legionáře Antonína Bočka, která byla kdysi umístěna na jeho rodném domě. Byla neznámo kdy sundána a upadla v zapomnění. Díky současnému vedení obce byla přemístěna na důstojné místo u Pomníku padlých. Současný stav vyjadřuje fotografie. Stanislav Machala SDH ROSICE Rok 2008 byl pro náš sbor velice náročný. Hned po novém roce jsme započali stavbu Hasičského klubu v obecní tržnici, který se nám podařilo vybudovat podle našich představ. Dále jsme likvidovali následky letošních bouří, které napáchaly nemalé škody nejen na území naší obce. Při jejich odstraňování jsme vypomáhali i městu Chrast a obci Dobrkov. Další naší akcí bylo odvodnění budovy požární zbrojnice a budovy obecního úřadu. Na těchto akcích bylo pro obec odpracováno více než 1200 hodin. A protože nejenom prací živ je člověk, nevěnujeme se jen brigádám, ale i sportovní činnosti a práci s dětmi. Naše sportovní družstvo dosáhlo v letošním roce několika úspěchů, např. II. místo na okrskové soutěži v Chacholicích. V tomto roce se nám podařilo obnovit činnost mladých požárníků. Zúčastnili jsme se branného závodu v Morašicích. Sice jsme neobsadili nejlepší místa, ale na to, že naše děti běžely tento závod poprvé, byly naše pozice velmi dobré. Pracujeme také na údržbě a obnově naší techniky. Do příští sezóny bychom chtěli dokončit úpravu požární stříkačky. Dále jsme spolupracovali s obcí, komunitní školou a SRPŠD při organizování různých akcí, např. dětského dne, loučení se školou, masopustu, folkové cihelny aj. Tímto článkem bych chtěl jménem SDH Rosice poděkovat všem našim členům, našim fanouškům a příznivcům za podporu při realizaci naší činnost a popřát všem našim spoluobčanům veselé prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Luboš Netolický ml. 11

12 SDH BRČEKOLY V roce 2008 se sbor prezentoval ve své dosavadní historii největší sportovní aktivitou. Celkem družstvo absolvovalo 19 soutěží. Po vítězství na okrskové soutěži v Chacholicích se sbor umístil na okresní soutěži v Otradově na 8. místě. Navštívili jsme i soutěže Ligy okresu Chrudim se střídavými výsledky. Na ligové soutěži v Chrudimi jsme se prezentovali kupříkladu pěkným 5. místem. Zajímavé bylo také srovnání v Širokém Dole s českou a slovenskou extraligou v požárním sportu, kde jsme se umístili na 94. místě ze 132 startujících. Nicméně lze říci, že po celou sezónu se hledalo a krystalizovalo správné složení soutěžního družstva. Nyní členové sboru pracují na výstavbě startovních plat pro požární sport ze zámkové dlažby v rámci pozemků přilehlých k brčekolskému areálu. Zájem o požární sport v Brčekolech je nyní podporován i novými internetovými stránkami s hasičskou tematikou. K nalezení jsou na adrese: Dne se Sbor dobrovolných hasičů z Brčekol odměnil a uspořádal výlet do technického muzea ve Speyeru (SRN). Naše řady ještě rozšířili příznivci techniky z blízkého okolí. Velkým lákadlem kromě množství automobilů, lokomotiv, letadel a hasičské techniky byl raketoplán Buran. Prohlídku vnitřních prostor pak nabídly především letouny Boing Jumbo, Antonov An-22 a ponorka U-9. Závěrem mi dovolte za Sbor dobrovolných hasičů Brčekoly Vám popřát krásné Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v novém roce Štěpán Malina 12

13 SDH BOR Vážení čtenáři, blíží se závěr letošního roku. Je to také období hodnocení a skládání závěrečných účtů. V sobotu 13. prosince se borovští hasiči sešli na své 112. výroční členské schůzi. Je to určitě číslo, které si zaslouží, aby bylo podtrženo něčím význačným. Myslíme si, že se nám to v letošním roce podařilo, hlavně dokončením výstavby sportovního areálu a zahájením budování dětského hřiště, které bychom chtěli v příštím roce dokončit. Ekonomická situace, která kolem nás v současné době vzniká, nám asi neumožní v příštím roce rozvíjet se tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Pevně ale věříme, že budeme dál pokračovat v naší práci a využívat toho, co jsme vybudovali. Na závěr mně dovolte, abych Vám jménem borovských hasičů popřál do nového roku hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů. J. Novák ZIMNÍ BÁSEŇ Zimní Zachumláme se do kabátů, dáme vale podzimnímu blátu. Až zvonek noci zazvoní, cukroví zavoní. Rozzářený vánoční stromek a vánočního tajemství bude zas plný každý domek. Pod nohama bude křupat sníh, nemilovat v tomhle čase, byl by hřích Když vločky padají, svět je plný hvězd. Možná Ti jedna ve vlasech přistane a malý zázrak nastane Jako by někdo rozdrtil ty pravé a posypal s nimi krajinu kolem nás. Krok za krokem pomalu jdem a jediné, co roztává, je naše srdce jen A po čase dárků, rok má zase na kahánku. Všechny okamžiky co byly, ztratí se v jednu chvíli. Až půlnoc odbije, vše kolem novým nádechem ožije. Budem si zdraví, štěstí přát a život plyne dál. Irena Steklá TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Česká Katolická Charita již tradičně zorganizuje Tříkrálovou sbírku. Skupinky koledníků vyjdou po Rosicích Všem předem děkujeme za jakýkoliv finanční dar, který pomůže potřebným. Vaše finanční dary poslouží k financování projektů ČKCH (provoz hospiců, azylových domů pro matky v tísni...). Poměrná část peněz se vrací na oblastní charitativní středisko do Chrasti. R. Čápová 13

14 SDRUŽENÍ ICTUS ICTUS, o.p.s Vážení čtenáři Rosických listů, ráda bych Vás seznámila se Sdružením ICTUS, kterého jsem koordinátorkou. ICTUS-IKTUS-mozkový infarkt-mozková mrtvice jsou různé názvy pro stejnou nemoc. CMP Cévní mozková příhoda může mít různé příčiny, ale následky jsou stejné, nemocný má postiženou menší nebo větší část mozku a to značně poznamená jeho další život. CMP v ČR onemocní ročně cca lidí všech věkových kategorií ( od dětí, přes mladistvé, až po seniory). Statistika je neúprosná, a pokud s tímto onemocněním ve svém okolí nemáte žádné zkušenosti, je jen otázka času, kdy budete postaveni před skutečnost, že někdo z Vašich známých nebo blízkých onemocní touto civilizační chorobou a bude potřebovat odbornou pomoc. Naše zdravotnictví dokáže zajistit první pomoc i účinnou léčbu, ale potíže nastávají v okamžiku potřeby účinné rehabilitace, následné péče a pomoci při návratu do společnosti. A to je právě ta oblast, které se Sdružení ICTUS úspěšně věnuje.v rámci své vysokoškolské praxe jsem se s touto organizací seznámila i já, a protože i moje babička touto chorobou onemocněla a bohužel na ní i zemřela, rozhodla jsem se pro užší spolupráci. Lidé, kteří tuto společnost založili a kteří jsou ve vedení, sami toto onemocnění prodělali a díky tomu se dokáží lépe vžít do potřeb nemocných a prostřednictvím rehabilitačně-rekondičních pobytů se snaží dostat nemocné lidi zpět do plnohodnotného života, vrátit jim jejich sebevědomí a ukázat jim, že existuje cesta ke kvalitnímu a aktivnímu životu. Dále sdružení poskytuje informační servis pro všechny, kteří se o této chorobě chtějí dozvědět víc. Úzce spolupracujeme s odbornými lékaři, především z Vojenské nemocnice ve Střešovicích. Poskytujeme a organizujeme rehabilitačně-rekondiční pobyty v Měříně a Špindlerově Mlýně, pořádáme krátkodobé výlety a další aktivity. V plánu máme vybudovat kliniku, do které chceme umísťovat pacienty ihned po propuštění z nemocnice a zajistit jim specializovanou péči. Na uskutečnění těchto aktivit a plánů však potřebujeme finanční prostředky. Proto se obracím na Vás s prosbou o pomoc. Každá částka je vítána a bude použita výhradně pro pacienty po CMP. Číslo účtu je u E-banky /5500 (na požádání Vám vystavíme doklad o přijetí finančního daru). Chcete-li se o nás dozvědět více a případně s námi spolupracovat, vše potřebné, včetně kontaktů se dozvíte na našich webových stránkách Na závěr bych chtěla čtenářům Rosických listů popřát krásné Vánoce a především hodně zdraví a štěstí v novém roce. Chtěla bych jim zároveň popřát, aby nikdy neztráceli naději, věřili si a nepřestali nikdy bojovat nejen za sny svoje, ale především těch druhých. To je totiž ta největší investice, která se nám mnohonásobně zúročí. Pamatujme, že,, správně uvidíme je srdcem, co je důležité, je totiž očím neviditelné.. Lucie Šulcová, koordinátorka projektu ICTUS 14

15 DYNAMO Vážení spoluobčané a příznivci Dynama, blíží se konec roku a s ním i bilancování fotbalových soutěží. Dynamo rozjelo soutěže mimo družstva dorostu dobře až do poloviny soutěže, jak žáci tak muži byli na čele tabulky. Po polovině soutěže z pěti zápasů vyhráli dospělí jen jedno utkání, doma s Bojanovem. Tento zápas byl obrazem zápasů z jara, kdy družstvo mělo dost šancí na vstřelení branky, které se neproměnily, ale znova se objevily hrubé chyby v obrané činnosti, a tím ztrátu bodů s Bojanovem si nechali dát během posledních pěti minut dva góly s výsledkem 5 : 4! U žáků to bylo trochu obdobné, tam ale sehráli roli i někteří rodiče. Zakázali svým dětem hrát kopanou. Nevíme z jakého důvodu, ale chlapec přišel na trénink a oznámil, že má zákaz hrát kopanou. Jestli to má být trest tento zákaz, nevíme, ale určitě není účinný, pakliže chlapec se poflakuje po hřišti. Vážení rodiče, ostatním klukům byla vaším neuváženým krokem pokažena radost z výsledků a umístění tohoto družstva mohlo být daleko lepší, než je současné 5. místo. Dá se říct, že částečná spokojenost je s umístěním dorostu, který po začátečních prohrách se vzchopil a dostává se k prostředku tabulky. Doufáme, že nastoupenou cestu si podrží i v jarní časti a své umístění vylepší. Ještě závěrem Vás rodiče chci oslovit a poprosit, pojďte nám pomoct, přiveďte svoje kluky na stadión, budete je mít minimálně 2 x v týdnu po dvě hodiny na zdravém vzduchu a v pohybu. Naučí se žít v kolektivu, ve kterém se naučí prožívat radost z vítězství, ale se i naučí přijmout porážku od lepšího soupeře s hlavou nahoře a pocitem, že jsem vše udělal pro vítězství, ale holt soupeř byl lepší. Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, chtěl bych touto cestou poděkovat za práci pro chod Dynama všem hráčům od žáků po dospělé, trenérům panu Nekvindovi, Balážovi, Ivanu Kličkovi, Kraťochovi, Filipu Kouckému, Dvořáku Liborovi st. a také Tomáši Hanslovi, který se začal věnovat těm nejmenším klukům. Dále Standovi Procházkovi a jeho servisnímu týmu - trio Zahálkových a Pavlu Zemanovi, kteří se vzorně starají o autobus Dynama a zajišťují veškerou údržbu a dopravu družstev k utkáním. A v neposlední řadě všem, kteří nám pomáhají při údržbě celého sportovního areálu. Takže závěrem, Vám všem příznivcům Dynama Rosice, všem spoluobčanům, chci za celé Dynamo popřát šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví a spokojenosti. Petr Dachovský POZVÁNKA HC DYNAMO ROSICE srdečně zve na VIII. PLES HOKEJISTŮ, který se uskuteční dne 23. ledna 2009 od hodin v Hospodě Na Křižovatce. K tanci a poslechu hraje skupina QUATRO vstupné : 80 Kč, místenky v předprodeji v hostinci u p. Odvárky od 9. ledna 2009 oblečení: pouze společenské!!! tombola: bohatá 15

16 občerstvení: zajištěno VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK Věrní čtenáři Rosických listů! Dovolte, abychom se i my připojili se svým vánočním a novoročním přáním pro Vás všechny. Přejeme Vám všem krásné, klidné a spokojené Vánoce, mnoho dárků pod stromečkem a alespoň trochu bílé nadílky. Do nového roku přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, pracovních a studijních úspěchů. Ať se každému z Vás splní to, co si nejvíc přeje a co udělá radost Vám a Vašim milým. Děkujeme za spolupráci všem našim dopisovatelům. I v příštím roce se budeme těšit na spolupráci s Vámi, kteří máte chuť do Rosických listů přispívat. Věříme, že se mezi Vámi najdou i další, kteří se budou chtít podílet na tvorbě našeho obecního tisku. Redakční rada Za dlouhých zimních večerů si můžete začít chystat masky na již tradiční, i když letos trochu (po)masopustní průvod, který se bude konat dne v odpoledních hodinách. Po skončení průvodu bude v Hospodě Na Křižovatce masopustní zábava. Podrobnosti se dozvíte včas z plakátů a dalšího vydání Rosických listů. Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. února 2009 Neprodejné 16

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI

INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI INFORMAČNÍ BULLETIN PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI Zveřejňujeme informační bulletin pro školy a školská zařízení v Libereckém kraji k 28. srpnu 2008. K dispozici ve formátu *.rtf a *.pdf

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí

Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí 1) Které tonery a cartridge jsou sbírány? ANO: Všechny typy laserových toneru a inkoustových cartridgí používaných

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 12. 12. 2012 začátek: 18.30 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz

OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC LENORA 384 42 Lenora 36 obec@lenora.cz OBEC Lenora Obecně závazná vyhláška obce Lenora č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka

FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka FINANČNÍ VÝBOR Vyžlovka USNESENÍ Z 1. schůze konané dne 6. prosince 2010 Přítomní : Robert Vondrovic Irena Lososová Zdeněk Morávek Program: 1) Vyjádření se k poloţkám návrhu rozpočtu 2) Fondy Středočeského

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012

vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 vyvěšeno: 25.11.2011 sejmuto: 15.11.2011 elektronická úřední deska: vyvěšeno 25.11.2011 / sejmuto 15.12.2011 Návrh rozpočtu 2012 k projednání na schůzi 15.12.2011 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Jak je to u nás ve škole?

Jak je to u nás ve škole? Jak je to u nás ve škole? Obecná charakteristika školy a okolí Město Karviná bývá velice často a oprávněně spojováno s těžbou uhlí, haldami a odkalovacími nádržemi. Nic z toho neprospívá životnímu prostředí.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více