Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6."

Transkript

1 - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, nechci nikoho stresovat, ale Vánoce jsou tu za pár dní. Většina z nás, a hlavně něžné pohlaví, má nejkrásnější svátky v roce spojeny s velkým úklidem, drsní muži s hojností poživatin různého druhu, naše dětičky s obrovským množstvím dárků a všichni dohromady s velkým shonem, nestíháním toho či onoho a dost často i s pokaženým závěrem roku. Prosím zkusme letos a v příštích letech nepodlehnout reklamám a davovému šílenství a těšme se na chvíle klidu, pohody a spokojenosti, prožité společně se svými blízkými. Využijme vánočního času k procházkám po našem okolí a k návštěvám různých koncertů a akcí, které se v našem okolí pořádají. Budete překvapeni, co všechno se postavilo, opravilo a svojí účastí na akcích poděkujeme všem těm, kteří pro své spoluobčany ve svém volném čase a v drtivé většině organizují zdarma. Pokud bude počasí přát a vaše odhodlání udělat něco pro své zdraví vás vyžene na procházku, doporučuji zajít se podívat na naše opravené křížky a pomníky. S vydatným finančním přispěním Svazku obcí Košumberska a Pardubického kraje se nám podařilo všechny křížky a pomníky opravit a zachránit pro další generace. Svoje putování můžete začít u křížku v Synčanech, pokračovat můžete kolem křížku v dolních Seslávkách, zajít můžete i k pomníku obětí z napoleonských válek U Mrtvých (pokud bude umrzlo), další zastávkou může být Pomník padlých z první a druhé světové války u obecního úřadu, kde jsou nově osazeny i sienitové pamětní 1

2 desky. Na poslední zastávku jsem si nechal křížek, který nám dělá největší radost, a to mezi Markovými a Novákovými. Pan Jaroslav Košvanec dokázal z hroudy něčeho černého, co zapomenuté desítky let leželo u silážních žlabů, udělat nádherný mramorový křížek. U tohoto se určitě jedná o záchranu pro další generace. Procházku samozřejmě můžete rozšířit i o kapličku v Brčekolech, kapličky v Boru, zvoničku v Synčanech a o rosický hřbitov, kde je kostel, zvonice a márnice se starými náhrobními deskami. V kostele je vystaven i betlém, který vytvořila naše komunitní škola. Kostel bude otevřen ve dnech , , , a , vždy od do hodin. Načerpané síly z Vánoc budeme určitě potřebovat. V příštím roce k nám s velkou pravděpodobností přiteče slušné množství dotací. Završením mnohaletého úsilí bude bezesporu přidělení dotačních 82 mil. Kč na stavbu kanalizace v Rosicích a Synčanech. Postoupili jsme do úplně posledního kola bez ztráty desítky. Zbývá jenom rozhodnutí ministra. Další potěšitelnou zprávou byla akceptace (bezchybné a odůvodněné) žádosti na rozšíření systému odpadového hospodářství obce. Tam očekáváme dotaci do 2 mil. Kč. Pokud sledujete denní tisk, určitě jste se dočetli, že naše žádost o dotaci ze státního rozpočtu podpořená panem poslancem Pavlem Severou na realizaci zateplení, fasády a výměny oken na budovách ZŠ postoupila do třetího čtení. Tady se jedná o 9 mil. Kč. Stejně tak žádost o dotaci 200 tis. Kč na opravu chodníků v areálu MŠ, kterou podpořil pan poslanec Ladislav Libý, je také ve třetím čtení. K úspěchu schází jen krůček, a proto držte palce. Každopádně se potvrzuje, že poctivá týmová práce a plné nasazení přináší naší obci úspěch. V poslední době řešíme velký problém, a to kácení starých topolů okolo Žejbra u Labouně, u koupaliště a V Rybníkách. Je to celkem složitá věc. U řeky se zjistilo, že stromy nejsou Povodí Labe, jak jsme všichni předpokládali, ale že patří jednotlivým vlastníkům pozemků, a těch je více než dost. Bohužel odpovědnost za škody a úrazy způsobené přestárlými topoly ve svém důsledku mají právě vlastníci pozemků. Těm jsme rozeslali dopisy, ve kterých je upozorňujeme na havarijní stav stromů, a samozřejmě jsme jim nabídli i naši pomoc při vyřizování povolení, při kácení i výsadbě náhradních stromů. Nyní záleží jenom na tom, jak rychle se všichni vyjádří a kolik bude zbytečných protestů k námi navrhovaným variantám. Nebezpečí ohrožení majetku a hlavně zdraví a života je velmi vysoké a jakékoliv průtahy nejsou na místě. To nám potvrdili nedávné živelné události. Dodávka elektriky byla díky spadeným kusům stromů přerušena téměř na dva dny a koryto řeky jsme s rosickými hasiči uklízeli celý den. U koupaliště musíme provést zaměření, ale s největší pravděpodobností jsou topoly na obecních pozemcích, a tam problém nebude. No a V Rybníkách jsou stromy státní ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jednání s tímto úřadem je na dobré cestě a kácení budeme muset, tak jak již několikrát, zajistit na náklady obce. Ve zkratce jsem vám nastínil, co důležitého se bude v příštím roce v naší obci dít. Některá témata, jako jsou trhy, byty, vodovod, protipovodňová opatření, koupaliště atd. jsem si nechal na další vydání Rosických listů. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na chodu obce, zastupitelstvem a radou počínaje, přes zaměstnance obce, ZŠ, MŠ, Rosických trhů, včetně veřejně prospěšných prací po komunitní školu, hasiče, Dynamo, myslivce a další dobrovolníky, kteří s námi spolupracují a velkou měrou se podílí na úspěchu naší společné obce. Úplně všem přeji hodně zdraví, štěstí, úspěchů, klidu a spokojenosti nejen o Vánocích, ale po celý nový rok. Luboš Netolický, starosta obce 2

3 CO JE TO CZECH POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti mezi kontaktní místa Czech POINT, které poskytují tyto služby, patří i Obecní úřad Rosice. Tuto službu bude od vyřizovat tajemník OÚ. Pokud bude služebně mimo úřad, může občan svoji žádost vyřídit na MěÚ Chrast. Žádat můžete v úředních dnech - PO + ST hod., hod. V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrální evidence: 1. Výpis z Rejstříku trestů ČR Co potřebujete mít: platný občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince Kolik to bude stát: 50 Kč 2. Výpis z katastru nemovitostí Co potřebujete vědět: katastrální území a číslo listu vlastnictví Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku 50 Kč za každou další i započatou stránku 3. Výpis z obchodního rejstříku Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace) Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku 50 Kč za každou další i započatou stránku Výstup může požadovat anonymní žadatel. 4. Výpis ze živnostenského rejstříku Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace) Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku 50 Kč za každou další i započatou stránku Česká pošta vlastníkům počítačů s připojením na internet nabízí službu: elektronickou cestou po vyplnění formuláře - Objednávky na adr: Z pohodlí domova či kanceláře Vám doručí ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Můžete požádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku a požadovaný výpis Vám bude obratem doručen na uvedenou adresu za cenu stanovenou dle Ceníku České pošty, s.p. 3

4 RADA OBCE Výpis z usnesení ze schůze Rady obce Rosice, konané dne od hod. v úřadovně Obecního úřadu v Rosicích RO schvaluje: - zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO, - jednání s Povodím Labe, s.p. o směně pozemků, - Smlouvu o poskytování služby - zasílání výstražných SMS zpráv mezi obcí Rosice a městem Chrudim na rok 2008, za poplatek 100 Kč/rok, - nákup 200 ks plastových židlí a 35 ks plastových stolů z rozpočtu obce dle cenové nabídky fy. B a B Chrudim, - zprávu o plánovaném kácení a obnově stromů v Rosicích u koupaliště, V Rybníkách a kolem Žejbra u stadionu, - vnitroorganizační směrnici Oběh účetních dokladů. schvalování hospodářských operací, - odprodej nevyužívané barevné tiskárny ZŠ v Rosicích za cenu 1 Kč, - složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Obce Rosice. RO bere na vědomí: - zprávu starosty o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u obce Úřadem práce v Chrudimi se zaměřením na hospodařením s veřejnými prostředky ze dne , - informaci Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. o cenách vodného a stočného na rok 2009, - zprávu starosty o přidělení dotace z OPŽP na akci Kanalizace Rosice, Synčany. RO doporučuje ZO uzavření smlouvy mezi Obcí Rosice a Technickými službami Hlinsko, s.r.o. na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu na dobu 1 roku. ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis z usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Rosice, konaného dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rosicích ZO schvaluje: - plnění usnesení a zápisu z minulého zasedání ZO a zprávu o činnosti za období od minulého zasedání ZO, - prodej pozemku p.p.č. 157/4 v kú Rosice u Chrasti Janě Bouškové, za cenu 30 Kč/m 2, - zprávu starosty obce o výsledku hospodaření do konce listopadu 2008, - rozpočtové změny 3 až 12 dle přiloženého návrhu, 4

5 - aby do doby, než bude přijat a schválen rozpočet obce pro rok 2009 Obec Rosice hospodařila tak, že výdaje běžného měsíce v roce 2009 budou činit max. 1/12 rozpočtu obce pro rok Návrh rozpočtu pro rok 2009 bude projednán s účetním uzavřením roku 2008, až bude znám výsledek hospodaření za rok 2008, - složení inventarizačních komisí dle přiloženého seznamu. Hlavní inventarizační komise bude plnit i funkci likvidační komise, - uzavření Smlouvy na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu s TS Hlinsko, s.r.o. na dobu jednoho roku, - Obecně závaznou vyhlášku Obce Rosice č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a sazby poplatku na rok 2009 ve výši 470 Kč/os/rok, - dodavatele na akci Rekonstrukce chodníku v MŠ Rosice fy GRANO CZ Skuteč, s.r.o. Akce se uskuteční v případě obdržení dotace ze státního rozpočtu. ZO pověřuje účetní obce k provedení rozpočtových změn za období od až , které schválí RO na své první schůzi v roce ZO bere na vědomí zprávu o kontrole veřejně prospěšných prací z Úřadu práce Chrudim. POPLATKY Pár slov k nepopulárnímu zvyšování poplatku: Považuji za potřebné se v krátkém komentáři vyjádřit k připravované změně výše poplatků za svoz veškerých odpadů z domácností na rok 2009/osobu ve výši 470 Kč, neboť pouhý výpis z usnesení nevypovídá o okolnostech, jak se tato částka rodila. Jako každoročně zastupitelstvo obce (dále jen... ZO ) rozhodovalo na svém zasedání dne o jeho výši. Hlavními ukazateli pro návrh a hlasování jsou cenová nabídka svozové firmy a skutečné náklady obce (to jsou finanční prostředky zaplacené firmě za svoz). V posledních letech obec doplácela firmě každoročně nemalou částku, neboť obec nabízí řadu úlev, a ty nejsou zadarmo. Je potřeba říct, že letošní rozhodování ZO nebylo jednoduché, neboť snaha zastupitelů byla udržet co možná nejnižší výši poplatku. Ovšem ekonomické ukazatele se ukecat nedají. Mám zaručené zprávy, že příští rok nebude lehký, a to nejen v souvislosti s obecním rozpočtem, který se po posledních vládních opatřeních začal ztenčovat (a kdo ví, co nás ještě čeká!), ale o dopadech neúspěchů úspěšných bankéřů již snad každý alespoň slyšel. Takže je logické, že i zastupitelé došli ke shodě, že obecní rozpočet již více výjimek a další zvyšování obecního doplatku za svoz odpadu neunese. I přes výše uvedené je třeba říci, že i nadále budou platit dosud platné úlevy a osvobození (např. 50% snížení pro děti do 15 let věku, pro držitele průkazů ZTP, studenty...) a bezplatný pronájem popelnic pro seniory. Předpokládaný doplatek obce bude v roce 2009 dosahovat částky Kč z obecního rozpočtu. Tato částka je oproti roku 2008 opět vyšší a odpovídá částce cca 110 Kč na osobu/rok. Závěrem bych ještě chtěl připomenout, že poplatek se platí za osoby, ne za počet popelnic, jejich počet za domácnost není ničím omezen. Dále připomínám, že výši poplatků mohou občané přímo ovlivnit důsledným tříděním odpadů. Ale to již jistě všichni víme. No, pro jistotu... PODĚKOVÁNÍ T+J Děkuji tímto poskytovateli internetu HROCHNET p. Robertu Hudcovi a technikům p. Romanu Duškovi a Pavlu Boháčovi za nezištné připojení a bezplatný provoz internetu v Obecní knihovně Rosice. T+J 5

6 VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ Vážení občané! Během celého roku slyšíme prostřednictvím sdělovacích prostředků mnoho zpráv. Většinou jsou to negativní informace, které nás už nebaví poslouchat. V těchto dnech se připravujeme na vánoční svátky, které každému přinášejí velmi pozitivní zprávu o Boží lásce ke každému člověku. Ježíšovo narození není pouhou událostí, která se stala před dvěma tisíci roky, ale velmi pozitivní zprávou i pro dnešní dobu. Bohu na nás záleží. V Bibli se říká: Bůh je láska. Ve vánoční noci nám Bůh ukazuje velikost své lásky. Stává se člověkem a začíná prožívat lidský život se vším, co přináší a co musí podstoupit každý z nás. Kristus se nerodí jako královské dítě, ale jako velmi chudý. Bůh sestupuje do chudoby, aby tak mohlo zazářit jeho pravé bohatství, bohatství lásky pro každého člověka.vánoční poselství je velmi radostné a nadějné. Bůh není někdo vzdálený, ale blízký. Protože nás má rád, tak se nevnucuje, nýbrž nabízí. Záleží na každém z nás, jestli jsme ochotni ho přijmout. Při této příležitosti bych Vás chtěl srdečně pozvat na vánoční bohoslužby v kostele sv. Václava v Rosicích, které budou a Rovněž Vás zvu na Půlnoční mši svatou do Chrasti ve hodin mše svatá ze slavnosti Narození Páně mše svatá Přeji Vám požehnané Vánoce a vše dobré v roce MATEŘSKÁ ŠKOLA P. Jan Paseka V sobotu dne v hodin vystoupí na obecní tržnici děti z naší mateřské školy spolu s pěveckým sborem Zvoneček při ZŠ Chrast s vánočním příběhem "Stalo se v Betlémě". Srdečně všechny zveme. Mateřská škola děkuje všem příznivcům a sponzorům, OÚ Rosice a neposledně Unii rodičů při MŠ za celoroční práci a podporu. Spolu s dětmi přejeme:"vánočku, kapříka, koledy, rok plný zdraví a pohody". Zaměstnanci MŠ 6

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Třídíme odpady v rámci Recyklohraní Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. V rámci projektu Recyklohraní je naše rosická škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny hned u vchodu do školy (po jeho obou stranách). Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman, MP3 přehrávač, varné konvice, žehličky, fény, hol.strojky, videokamery, fotoaparáty, el.chůvičky atp.). Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu průběžně zadávají. Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům bude moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na Co do nádoby nepatří: baterie a akumulátory, úsporné žárovky, tv a pc monitory a elektrozařízení větších rozměrů než je naše sběrná nádoba! Bonusové body můžeme získat i za čistotu obsahu sběrných nádob (žádné vyteklé baterie!) 7

8 Milí rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn. Asekol zpětný odběr elektrozařízení Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní tvoří až 5 % hmotnosti pevného domácího odpadu, téměř jako plastové obaly. V zemích Evropské unie se v domácnostech ročně vyprodukuje asi 8 milionů tun elektroodpadu. Co recyklovat? Recyklovat můžeme prakticky všechno. Tak jako jsme se naučili třídit plast, papír, nápojové kartony či sklo, které nosíme do sběrných nádob, můžeme se šetrně zbavit i elektrošrotu, a tím zajistit jeho recyklaci. Elektroodpadem jsou všechna elektrozařízení, která jsou pro spotřebitele nepotřebná a kterých se rozhodnou zbavit. Hovoříme-li o elektroodpadu, každý si představí běžná spotřebitelská zařízení, jako jsou televize, počítače, rádia či video a DVD rekordéry. Možná si ale neuvědomí, že do této kategorie patří i drobné elektrospotřebiče, například kalkulačky, mobilní telefony, walkmany, digitální fotoaparáty a kamery, GPS navigace či elektronické chůvičky. K recyklaci je také potřeba odevzdávat i elektrické a elektronické hračky včetně těch, které jsou poháněny baterií či elektromotorem (autodráhy, elektronické vláčky, autíčka na ovládání, elektrické deskové hry, terče na šipky nebo různé doplňky pro batolata, dále pak elektrická vozítka, například elektrické koloběžky). K recyklaci elektroodpadu patří i vysloužilé hudební nástroje např. elektrické kytary či bicí, elektronická piana a různá příslušenství mikrofony, sluchátka (i bezdrátová), elektrické ladičky a metronomy. Elektrošrotem, až doslouží, se mohou stát i kapesní digitální hry, herní konzole či počítače pro cyklistiku a běh, výrobky pro akvaristiku (kompresory, turbíny, čerpadla topítka apod.), chovatele (zařízení pro sledování a výcvik zvířat) a rybáře (hlásiče záběru ryby, navijáky), elektronické doplňky ke zbraním nebo dalekohledy s elektronickými prvky. I s nimi musí být specificky nakládáno. Proč baterie do koše nepatří? Použité baterie, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, vážně narušují životní prostředí a komplikují jejich další využití. Po čase se z nich mohou uvolnit škodlivé látky, které prosakují do půdy a spodních vod. Třídění baterií a jejich správná likvidace se proto dostávají stále více do popředí ekologických aktivit a zájmu státní správy.každoročně se prodá téměř 100 milionů nových baterií. V každé domácnosti v ČR se v okamžiku, kdy čtete tyto informace, nachází průměrně 10 použitých baterií. Znamená to, že přes 40 milionů použitých baterií se povaluje v různých krabičkách a šuplících v našich domovech. Tyto baterie by mohly být efektivně recyklovány. Kovy obsažené v recyklovaných bateriích tvoří % jejich hmotnosti. Recyklací baterií se dosáhne energetických úspor na úrovni celoroční spotřeby plynu několika desítek domácnosti. 8

9 SBÍREJTE drobná vysloužilá elektrozařízení DO ČERVENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB umístěných ve škole a získejte tak pro svoji školu body v rámci projektu Recyklohraní. CO DO NÁDOBY PATŘÍ: Veškerá použitá drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo jsou napájeny elektřinou ze sítě a svým rozměrem se vejdou do sběrné nádoby...spotřební elektronika: rádia, radiobudíky, DVD přehrávače, MP3 přehrávače, walkmany, hifi věže, discmany, videokamery, fotoaparáty, elektronické chůvičky, domácí meteostanice..it elektronika: součásti počítačů (klávesnice, myši, zdroje ), PDA, GPS, kalkulačky, telefony, mobily, záznamníky..domácí spotřebiče: rychlovarné konvice, žehličky, fény,holicí strojky, topinkovače, váhy, mlýnky..elektronické hračky: autíčka na dálkové ovládání, herní konzole, digitální hry CO DO NÁDOBY NEPATŘÍ: P Baterie a akumulátory P Úsporné žárovky a zářivky P Televizory a počítačové monitory P Elektrozařízení větších rozměrů než je sběrná nádoba Školy, které si v souladu s Pravidly Recyklohraní objednají odvoz nasbíraného drobného elektrozařízení v průběhu ledna 2009, získají za nasbírané kilogramy dvojnásobný počet bodů, tzn. 6 bodů za 1 kg. KOMUNITNÍ ŠKOLA Za podporu předem děkuji žáci ZŠ Rosice a za pedagogický sbor Mgr. Danuta Kapiasová. SEMINÁŘ KARATE se konal v Karate klubu Hlinsko seminář, který vedl ing. Václav Liška vlastnící již 6. dan. Seminář byl zaměřen na techniku zápasu karate kumite. Procvičovaly se kopy a údery využitelné pro klasický zápas karate i sebeobranu. Zeptala jsem se jednoho z účastníků, Michala Němce, jak se mu seminář líbil: Seminář se mi velmi líbil, je to pro mě nová zkušenost. Poprvé jsem viděl, jak cvičí mistr v karate, a sám jsem si to mohl vyzkoušet. Domů jsem přijel velice unavený. POZOR! Hledáme lektora na cvičení rodičů s dětmi na plánovaný kurz od ledna 2009, vždy ve středu ( hod.) Podrobné informace na tel. čísle listopadu 2008 se konala v Základní škole Rosice výtvarná dílna podpořená Pardubickým krajem. Dílny se zúčastnilo 15 dětí a dvě maminky z Rosic a okolí. Práce se jim velmi povedla. Téma dílny? bylo pro Vás překvapení. Výrobky byly vystaveny u příležitosti adventního koncertu v kostele sv. Václava v Rosicích 14. prosince Vánoční jarmark 4. prosince 2008 uspořádala Základní škola Rosice ve spolupráci s komunitní školou a sdružením Rosa1 vánoční jarmark, který se již stává každoroční tradicí. Příjemným navozením vánoční atmosféry bylo vystoupení žáků 2. a. 3. třídy, kteří předvedli pohádku O dvanácti měsíčkách a pásmo s ladovskou tematikou. Jarmark byl velmi bohatý a nabídka pestrá. Lidové tradice a lidová tvořivost stále přitahují. 9

10 Své výrobky předváděli dráteník, šperkař (ozdoby z korálků), keramička, také perníkářka a košíkář. Obdivovat jsme mohli paličkované výrobky, vařečky aj. z lipového dřeva a ošatky z proutí. Zakoupit se daly i produkty zdravé výživy a různá koření. Mnozí prodejci jsou zkušenými a velmi dobrými lektory Komunitní školy Rosice, o. s. Pro děti byly připraveny výtvarné dílny, v nichž si mohly pod vedením učitelů a žáků vyšších ročníků vyzkoušet svou zručnost např. při výrobě svíček, svícínků, papírového modrotisku a zdobení perníčků. Chceme i do budoucna uchovávat lidové tradice a podporovat lidovou tvořivost. Ráda bych touto cestou popřála všem občanům Rosic a okolí krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, síly a štěstí do nového roku. Ludmila Kociánová, koordinátor komunitní školy PODĚKOVÁNÍ Přišla nám do redakce prosba, abychom prostřednictvím Rosických listů otiskli poděkování Komunitní škole Rosice. Citujeme z dopisu: Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali všem z Komunitní školy Rosice, všem organizátorům, lektorům a především koordinátorce KOŠ paní Lídě Kociánové. Děkujeme za perfektní náplň a organizaci všech kurzů. Moc ji přejeme, ať jí nadšení vydrží, dělá to moc dobře a hlavně od srdíčka, a to je opravdu vidět. Věříme, že i v příštím roce pro nás KOŠ připraví spoustu zajímavých kurzů a aktivit. Co pro nás tyto kurzy znamenají, vyjadřují asi nejlépe následující verše. Keramika, čas na chvíli zamyká, hrníčky, svícny, talíře, krása až k nevíře. Ze šáchů z kukuřic uděláš betlem, co chceš víc. Štětec a plátno, pár barevných čar a hrajeme si dál Pedik, souhra květů, zastavte mne, jestli se pletu. Korálek ke korálku, vytvoříme spoustu dárků Když už češtinou jazyk bude se Ti plést, nech se Janet angličtinou vést Je toho mnoho, co KOŠ Ti dokáže dát, tak pojď si s námi hrát Takže neseďte doma a přijďte mezi nás, vždyť komunitní škola je opravdu škola pro všechny generace. Spokojené účastnice kurzů 10

11 OSUDOVÉ OSMIČKY 28. října 1918 konec první světové války, vznik Československého státu. Letos je tomu 90 let. V roce 1914 narukovalo do Rakouské armády několik desítek mužů z Rosic. Nevrátilo se jich 44. Padli v boji nebo zemřeli na těžká zranění. Někteří padli jako legionáři. Vrátili se též invalidé, kteří umírali později na následky zranění. V rosické kronice jsou popsány osudy těchto vojáků. Na památku padlých byl postaven pomník, který byl v nedávné době opraven a je vzorně udržován. Nebylo zapomenuto na pamětní desku legionáře Antonína Bočka, která byla kdysi umístěna na jeho rodném domě. Byla neznámo kdy sundána a upadla v zapomnění. Díky současnému vedení obce byla přemístěna na důstojné místo u Pomníku padlých. Současný stav vyjadřuje fotografie. Stanislav Machala SDH ROSICE Rok 2008 byl pro náš sbor velice náročný. Hned po novém roce jsme započali stavbu Hasičského klubu v obecní tržnici, který se nám podařilo vybudovat podle našich představ. Dále jsme likvidovali následky letošních bouří, které napáchaly nemalé škody nejen na území naší obce. Při jejich odstraňování jsme vypomáhali i městu Chrast a obci Dobrkov. Další naší akcí bylo odvodnění budovy požární zbrojnice a budovy obecního úřadu. Na těchto akcích bylo pro obec odpracováno více než 1200 hodin. A protože nejenom prací živ je člověk, nevěnujeme se jen brigádám, ale i sportovní činnosti a práci s dětmi. Naše sportovní družstvo dosáhlo v letošním roce několika úspěchů, např. II. místo na okrskové soutěži v Chacholicích. V tomto roce se nám podařilo obnovit činnost mladých požárníků. Zúčastnili jsme se branného závodu v Morašicích. Sice jsme neobsadili nejlepší místa, ale na to, že naše děti běžely tento závod poprvé, byly naše pozice velmi dobré. Pracujeme také na údržbě a obnově naší techniky. Do příští sezóny bychom chtěli dokončit úpravu požární stříkačky. Dále jsme spolupracovali s obcí, komunitní školou a SRPŠD při organizování různých akcí, např. dětského dne, loučení se školou, masopustu, folkové cihelny aj. Tímto článkem bych chtěl jménem SDH Rosice poděkovat všem našim členům, našim fanouškům a příznivcům za podporu při realizaci naší činnost a popřát všem našim spoluobčanům veselé prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Luboš Netolický ml. 11

12 SDH BRČEKOLY V roce 2008 se sbor prezentoval ve své dosavadní historii největší sportovní aktivitou. Celkem družstvo absolvovalo 19 soutěží. Po vítězství na okrskové soutěži v Chacholicích se sbor umístil na okresní soutěži v Otradově na 8. místě. Navštívili jsme i soutěže Ligy okresu Chrudim se střídavými výsledky. Na ligové soutěži v Chrudimi jsme se prezentovali kupříkladu pěkným 5. místem. Zajímavé bylo také srovnání v Širokém Dole s českou a slovenskou extraligou v požárním sportu, kde jsme se umístili na 94. místě ze 132 startujících. Nicméně lze říci, že po celou sezónu se hledalo a krystalizovalo správné složení soutěžního družstva. Nyní členové sboru pracují na výstavbě startovních plat pro požární sport ze zámkové dlažby v rámci pozemků přilehlých k brčekolskému areálu. Zájem o požární sport v Brčekolech je nyní podporován i novými internetovými stránkami s hasičskou tematikou. K nalezení jsou na adrese: Dne se Sbor dobrovolných hasičů z Brčekol odměnil a uspořádal výlet do technického muzea ve Speyeru (SRN). Naše řady ještě rozšířili příznivci techniky z blízkého okolí. Velkým lákadlem kromě množství automobilů, lokomotiv, letadel a hasičské techniky byl raketoplán Buran. Prohlídku vnitřních prostor pak nabídly především letouny Boing Jumbo, Antonov An-22 a ponorka U-9. Závěrem mi dovolte za Sbor dobrovolných hasičů Brčekoly Vám popřát krásné Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v novém roce Štěpán Malina 12

13 SDH BOR Vážení čtenáři, blíží se závěr letošního roku. Je to také období hodnocení a skládání závěrečných účtů. V sobotu 13. prosince se borovští hasiči sešli na své 112. výroční členské schůzi. Je to určitě číslo, které si zaslouží, aby bylo podtrženo něčím význačným. Myslíme si, že se nám to v letošním roce podařilo, hlavně dokončením výstavby sportovního areálu a zahájením budování dětského hřiště, které bychom chtěli v příštím roce dokončit. Ekonomická situace, která kolem nás v současné době vzniká, nám asi neumožní v příštím roce rozvíjet se tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Pevně ale věříme, že budeme dál pokračovat v naší práci a využívat toho, co jsme vybudovali. Na závěr mně dovolte, abych Vám jménem borovských hasičů popřál do nového roku hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů. J. Novák ZIMNÍ BÁSEŇ Zimní Zachumláme se do kabátů, dáme vale podzimnímu blátu. Až zvonek noci zazvoní, cukroví zavoní. Rozzářený vánoční stromek a vánočního tajemství bude zas plný každý domek. Pod nohama bude křupat sníh, nemilovat v tomhle čase, byl by hřích Když vločky padají, svět je plný hvězd. Možná Ti jedna ve vlasech přistane a malý zázrak nastane Jako by někdo rozdrtil ty pravé a posypal s nimi krajinu kolem nás. Krok za krokem pomalu jdem a jediné, co roztává, je naše srdce jen A po čase dárků, rok má zase na kahánku. Všechny okamžiky co byly, ztratí se v jednu chvíli. Až půlnoc odbije, vše kolem novým nádechem ožije. Budem si zdraví, štěstí přát a život plyne dál. Irena Steklá TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Česká Katolická Charita již tradičně zorganizuje Tříkrálovou sbírku. Skupinky koledníků vyjdou po Rosicích Všem předem děkujeme za jakýkoliv finanční dar, který pomůže potřebným. Vaše finanční dary poslouží k financování projektů ČKCH (provoz hospiců, azylových domů pro matky v tísni...). Poměrná část peněz se vrací na oblastní charitativní středisko do Chrasti. R. Čápová 13

14 SDRUŽENÍ ICTUS ICTUS, o.p.s Vážení čtenáři Rosických listů, ráda bych Vás seznámila se Sdružením ICTUS, kterého jsem koordinátorkou. ICTUS-IKTUS-mozkový infarkt-mozková mrtvice jsou různé názvy pro stejnou nemoc. CMP Cévní mozková příhoda může mít různé příčiny, ale následky jsou stejné, nemocný má postiženou menší nebo větší část mozku a to značně poznamená jeho další život. CMP v ČR onemocní ročně cca lidí všech věkových kategorií ( od dětí, přes mladistvé, až po seniory). Statistika je neúprosná, a pokud s tímto onemocněním ve svém okolí nemáte žádné zkušenosti, je jen otázka času, kdy budete postaveni před skutečnost, že někdo z Vašich známých nebo blízkých onemocní touto civilizační chorobou a bude potřebovat odbornou pomoc. Naše zdravotnictví dokáže zajistit první pomoc i účinnou léčbu, ale potíže nastávají v okamžiku potřeby účinné rehabilitace, následné péče a pomoci při návratu do společnosti. A to je právě ta oblast, které se Sdružení ICTUS úspěšně věnuje.v rámci své vysokoškolské praxe jsem se s touto organizací seznámila i já, a protože i moje babička touto chorobou onemocněla a bohužel na ní i zemřela, rozhodla jsem se pro užší spolupráci. Lidé, kteří tuto společnost založili a kteří jsou ve vedení, sami toto onemocnění prodělali a díky tomu se dokáží lépe vžít do potřeb nemocných a prostřednictvím rehabilitačně-rekondičních pobytů se snaží dostat nemocné lidi zpět do plnohodnotného života, vrátit jim jejich sebevědomí a ukázat jim, že existuje cesta ke kvalitnímu a aktivnímu životu. Dále sdružení poskytuje informační servis pro všechny, kteří se o této chorobě chtějí dozvědět víc. Úzce spolupracujeme s odbornými lékaři, především z Vojenské nemocnice ve Střešovicích. Poskytujeme a organizujeme rehabilitačně-rekondiční pobyty v Měříně a Špindlerově Mlýně, pořádáme krátkodobé výlety a další aktivity. V plánu máme vybudovat kliniku, do které chceme umísťovat pacienty ihned po propuštění z nemocnice a zajistit jim specializovanou péči. Na uskutečnění těchto aktivit a plánů však potřebujeme finanční prostředky. Proto se obracím na Vás s prosbou o pomoc. Každá částka je vítána a bude použita výhradně pro pacienty po CMP. Číslo účtu je u E-banky /5500 (na požádání Vám vystavíme doklad o přijetí finančního daru). Chcete-li se o nás dozvědět více a případně s námi spolupracovat, vše potřebné, včetně kontaktů se dozvíte na našich webových stránkách Na závěr bych chtěla čtenářům Rosických listů popřát krásné Vánoce a především hodně zdraví a štěstí v novém roce. Chtěla bych jim zároveň popřát, aby nikdy neztráceli naději, věřili si a nepřestali nikdy bojovat nejen za sny svoje, ale především těch druhých. To je totiž ta největší investice, která se nám mnohonásobně zúročí. Pamatujme, že,, správně uvidíme je srdcem, co je důležité, je totiž očím neviditelné.. Lucie Šulcová, koordinátorka projektu ICTUS 14

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 13. 2. 2009 * ročník VI * školní rok 2008/2009 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Úvodní slovo. Hodnocení roku 2012

Úvodní slovo. Hodnocení roku 2012 www.raskovice.cz 12 / 2012 Rok s rokem se sešel. Je tu prosinec, poslední měsíc roku 2012. Čas bilancování celého roku, ale především čas Vánoc. Období plné shonu, uklízení, shánění dárečků, obav, že nám

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

PŘEDSLAVICKÝ. Infomace obecního úřadu. Zpráva o činnosti SDH. Výlet do historie. 3/2012 Iročník 3. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy

PŘEDSLAVICKÝ. Infomace obecního úřadu. Zpráva o činnosti SDH. Výlet do historie. 3/2012 Iročník 3. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy 3/2012 Iročník 3. č.3/2012 Vychází každé 4 měsíce/ zdarma Infomace obecního úřadu Zpráva o činnosti SDH Výlet do historie Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy Milé čtenářky a čtenáři, zpravodaj

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3.

Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3. Zpravodaj obce ROSICE Červen 2007; ročník 2.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, čas letních prázdnin je za dveřmi a opět čtete Rosické listy. V mém příspěvku bych Vás chtěl informovat o tom,

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Jaké jsou uzávěrky

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 2 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS Foto: J. Vyčítal NIEMCZA DARUVAR Nejstarší občan města, pan Josef Štěpánek, oslavil 103.

Více

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009

Obsah. zimní. Slovo starostky. Začátek adventu tradičně. 21. prosince 2009 zimní 21. prosince 2009 Slovo starostky Vážení občané, v tomto adventním čase si přejeme šťastné a veselé vánoční svátky, ale často to vypadá, že na ně většina lidí nevěří. Stáváme se rukojmími náročných

Více

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň LEDEN - ÚNOR 2014 FLORIÁN 1 FLORIÁN Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň 18. listopadu roku 2013 bylo úspěšně završeno úsilí mnoha lidí a děti se

Více

SLOVO STAROSTKY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

SLOVO STAROSTKY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1 Staříč SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v průběhu roku jste byli průběžně ve zpravodaji informování o dění v naší obci, nebudu se proto k tomuto vracet a rekapitulovat. Spíš bych chtěla poděkovat

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9

CO S TÍM UDĚLÁME? O videu Borovský rok str. 5. Šachy - rozhovor s vítězem str. 10. SDH - ohlédnutí za r. 2012 str. 9 BOROVSKÉ LISTY www.havlickovaborova.cz * urad@havlickovaborova.cz * 569 642 101 CO S TÍM UDĚLÁME? Tak už to zase začalo. Běžkaři se radují, že konečně vyrazí do stopy za humna, sjezdaři si zase rádi vyjedou

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

Kontrola veřejných prostranství

Kontrola veřejných prostranství Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 06 2 0 1 4 Na prahu léta Červen je tu a všichni malí i velcí vyhlížíme školní prázdniny a letní dovolené. Ještě před koncem školního

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1.

Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1. Zpravodaj obce ROSICE Únor 2008; ročník 3.; vydání 1. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první vydání Rosických listů v roce bývá plné velice důležitých informací pro celoroční chod obce. Nejinak tomu

Více

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách

Z pravodaj. p f. Přečtěte si v tomto čísle: Vandalismus. Hana Maciuchová v Kralupech. v našem městě. str. Vánoční čas v kralupských školkách K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou p f 2 0 Přečtěte si v tomto čísle: leden / 2013 1 3 15,- Kč str. 22 a 26 str. 5 Rekonstrukce silnice na Hostibejk str. 18 Hana

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY

HORECKÝ ZPRAVODAJ PF 2015 12/2014. Vážení a milí spoluobčané, AKCE BOHOSLUŽBY HORECKÝ ZPRAVODAJ 12/2014 Vážení a milí spoluobčané, před čtyřmi lety jsem se stala novou starostkou Horky nad Moravou. Tehdy jsem vstupovala do komunální politiky jako nováček. S velkým odhodláním, elánem

Více