Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6."

Transkript

1 - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Prosinec 2008; ročník 3.; vydání 6. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, nechci nikoho stresovat, ale Vánoce jsou tu za pár dní. Většina z nás, a hlavně něžné pohlaví, má nejkrásnější svátky v roce spojeny s velkým úklidem, drsní muži s hojností poživatin různého druhu, naše dětičky s obrovským množstvím dárků a všichni dohromady s velkým shonem, nestíháním toho či onoho a dost často i s pokaženým závěrem roku. Prosím zkusme letos a v příštích letech nepodlehnout reklamám a davovému šílenství a těšme se na chvíle klidu, pohody a spokojenosti, prožité společně se svými blízkými. Využijme vánočního času k procházkám po našem okolí a k návštěvám různých koncertů a akcí, které se v našem okolí pořádají. Budete překvapeni, co všechno se postavilo, opravilo a svojí účastí na akcích poděkujeme všem těm, kteří pro své spoluobčany ve svém volném čase a v drtivé většině organizují zdarma. Pokud bude počasí přát a vaše odhodlání udělat něco pro své zdraví vás vyžene na procházku, doporučuji zajít se podívat na naše opravené křížky a pomníky. S vydatným finančním přispěním Svazku obcí Košumberska a Pardubického kraje se nám podařilo všechny křížky a pomníky opravit a zachránit pro další generace. Svoje putování můžete začít u křížku v Synčanech, pokračovat můžete kolem křížku v dolních Seslávkách, zajít můžete i k pomníku obětí z napoleonských válek U Mrtvých (pokud bude umrzlo), další zastávkou může být Pomník padlých z první a druhé světové války u obecního úřadu, kde jsou nově osazeny i sienitové pamětní 1

2 desky. Na poslední zastávku jsem si nechal křížek, který nám dělá největší radost, a to mezi Markovými a Novákovými. Pan Jaroslav Košvanec dokázal z hroudy něčeho černého, co zapomenuté desítky let leželo u silážních žlabů, udělat nádherný mramorový křížek. U tohoto se určitě jedná o záchranu pro další generace. Procházku samozřejmě můžete rozšířit i o kapličku v Brčekolech, kapličky v Boru, zvoničku v Synčanech a o rosický hřbitov, kde je kostel, zvonice a márnice se starými náhrobními deskami. V kostele je vystaven i betlém, který vytvořila naše komunitní škola. Kostel bude otevřen ve dnech , , , a , vždy od do hodin. Načerpané síly z Vánoc budeme určitě potřebovat. V příštím roce k nám s velkou pravděpodobností přiteče slušné množství dotací. Završením mnohaletého úsilí bude bezesporu přidělení dotačních 82 mil. Kč na stavbu kanalizace v Rosicích a Synčanech. Postoupili jsme do úplně posledního kola bez ztráty desítky. Zbývá jenom rozhodnutí ministra. Další potěšitelnou zprávou byla akceptace (bezchybné a odůvodněné) žádosti na rozšíření systému odpadového hospodářství obce. Tam očekáváme dotaci do 2 mil. Kč. Pokud sledujete denní tisk, určitě jste se dočetli, že naše žádost o dotaci ze státního rozpočtu podpořená panem poslancem Pavlem Severou na realizaci zateplení, fasády a výměny oken na budovách ZŠ postoupila do třetího čtení. Tady se jedná o 9 mil. Kč. Stejně tak žádost o dotaci 200 tis. Kč na opravu chodníků v areálu MŠ, kterou podpořil pan poslanec Ladislav Libý, je také ve třetím čtení. K úspěchu schází jen krůček, a proto držte palce. Každopádně se potvrzuje, že poctivá týmová práce a plné nasazení přináší naší obci úspěch. V poslední době řešíme velký problém, a to kácení starých topolů okolo Žejbra u Labouně, u koupaliště a V Rybníkách. Je to celkem složitá věc. U řeky se zjistilo, že stromy nejsou Povodí Labe, jak jsme všichni předpokládali, ale že patří jednotlivým vlastníkům pozemků, a těch je více než dost. Bohužel odpovědnost za škody a úrazy způsobené přestárlými topoly ve svém důsledku mají právě vlastníci pozemků. Těm jsme rozeslali dopisy, ve kterých je upozorňujeme na havarijní stav stromů, a samozřejmě jsme jim nabídli i naši pomoc při vyřizování povolení, při kácení i výsadbě náhradních stromů. Nyní záleží jenom na tom, jak rychle se všichni vyjádří a kolik bude zbytečných protestů k námi navrhovaným variantám. Nebezpečí ohrožení majetku a hlavně zdraví a života je velmi vysoké a jakékoliv průtahy nejsou na místě. To nám potvrdili nedávné živelné události. Dodávka elektriky byla díky spadeným kusům stromů přerušena téměř na dva dny a koryto řeky jsme s rosickými hasiči uklízeli celý den. U koupaliště musíme provést zaměření, ale s největší pravděpodobností jsou topoly na obecních pozemcích, a tam problém nebude. No a V Rybníkách jsou stromy státní ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jednání s tímto úřadem je na dobré cestě a kácení budeme muset, tak jak již několikrát, zajistit na náklady obce. Ve zkratce jsem vám nastínil, co důležitého se bude v příštím roce v naší obci dít. Některá témata, jako jsou trhy, byty, vodovod, protipovodňová opatření, koupaliště atd. jsem si nechal na další vydání Rosických listů. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na chodu obce, zastupitelstvem a radou počínaje, přes zaměstnance obce, ZŠ, MŠ, Rosických trhů, včetně veřejně prospěšných prací po komunitní školu, hasiče, Dynamo, myslivce a další dobrovolníky, kteří s námi spolupracují a velkou měrou se podílí na úspěchu naší společné obce. Úplně všem přeji hodně zdraví, štěstí, úspěchů, klidu a spokojenosti nejen o Vánocích, ale po celý nový rok. Luboš Netolický, starosta obce 2

3 CO JE TO CZECH POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti mezi kontaktní místa Czech POINT, které poskytují tyto služby, patří i Obecní úřad Rosice. Tuto službu bude od vyřizovat tajemník OÚ. Pokud bude služebně mimo úřad, může občan svoji žádost vyřídit na MěÚ Chrast. Žádat můžete v úředních dnech - PO + ST hod., hod. V současné době se jedná o tyto ověřené výstupy z centrální evidence: 1. Výpis z Rejstříku trestů ČR Co potřebujete mít: platný občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení pobytu cizince Kolik to bude stát: 50 Kč 2. Výpis z katastru nemovitostí Co potřebujete vědět: katastrální území a číslo listu vlastnictví Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku 50 Kč za každou další i započatou stránku 3. Výpis z obchodního rejstříku Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace) Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku 50 Kč za každou další i započatou stránku Výstup může požadovat anonymní žadatel. 4. Výpis ze živnostenského rejstříku Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo organizace) Kolik to bude stát: 100 Kč za první stránku 50 Kč za každou další i započatou stránku Česká pošta vlastníkům počítačů s připojením na internet nabízí službu: elektronickou cestou po vyplnění formuláře - Objednávky na adr: Z pohodlí domova či kanceláře Vám doručí ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Můžete požádat o výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku a požadovaný výpis Vám bude obratem doručen na uvedenou adresu za cenu stanovenou dle Ceníku České pošty, s.p. 3

4 RADA OBCE Výpis z usnesení ze schůze Rady obce Rosice, konané dne od hod. v úřadovně Obecního úřadu v Rosicích RO schvaluje: - zprávu o plnění usnesení z minulé schůze RO, - jednání s Povodím Labe, s.p. o směně pozemků, - Smlouvu o poskytování služby - zasílání výstražných SMS zpráv mezi obcí Rosice a městem Chrudim na rok 2008, za poplatek 100 Kč/rok, - nákup 200 ks plastových židlí a 35 ks plastových stolů z rozpočtu obce dle cenové nabídky fy. B a B Chrudim, - zprávu o plánovaném kácení a obnově stromů v Rosicích u koupaliště, V Rybníkách a kolem Žejbra u stadionu, - vnitroorganizační směrnici Oběh účetních dokladů. schvalování hospodářských operací, - odprodej nevyužívané barevné tiskárny ZŠ v Rosicích za cenu 1 Kč, - složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku Obce Rosice. RO bere na vědomí: - zprávu starosty o výsledku veřejnosprávní kontroly provedené u obce Úřadem práce v Chrudimi se zaměřením na hospodařením s veřejnými prostředky ze dne , - informaci Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. o cenách vodného a stočného na rok 2009, - zprávu starosty o přidělení dotace z OPŽP na akci Kanalizace Rosice, Synčany. RO doporučuje ZO uzavření smlouvy mezi Obcí Rosice a Technickými službami Hlinsko, s.r.o. na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu na dobu 1 roku. ZASTUPITELSTVO OBCE Výpis z usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Rosice, konaného dne v hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rosicích ZO schvaluje: - plnění usnesení a zápisu z minulého zasedání ZO a zprávu o činnosti za období od minulého zasedání ZO, - prodej pozemku p.p.č. 157/4 v kú Rosice u Chrasti Janě Bouškové, za cenu 30 Kč/m 2, - zprávu starosty obce o výsledku hospodaření do konce listopadu 2008, - rozpočtové změny 3 až 12 dle přiloženého návrhu, 4

5 - aby do doby, než bude přijat a schválen rozpočet obce pro rok 2009 Obec Rosice hospodařila tak, že výdaje běžného měsíce v roce 2009 budou činit max. 1/12 rozpočtu obce pro rok Návrh rozpočtu pro rok 2009 bude projednán s účetním uzavřením roku 2008, až bude znám výsledek hospodaření za rok 2008, - složení inventarizačních komisí dle přiloženého seznamu. Hlavní inventarizační komise bude plnit i funkci likvidační komise, - uzavření Smlouvy na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu s TS Hlinsko, s.r.o. na dobu jednoho roku, - Obecně závaznou vyhlášku Obce Rosice č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a sazby poplatku na rok 2009 ve výši 470 Kč/os/rok, - dodavatele na akci Rekonstrukce chodníku v MŠ Rosice fy GRANO CZ Skuteč, s.r.o. Akce se uskuteční v případě obdržení dotace ze státního rozpočtu. ZO pověřuje účetní obce k provedení rozpočtových změn za období od až , které schválí RO na své první schůzi v roce ZO bere na vědomí zprávu o kontrole veřejně prospěšných prací z Úřadu práce Chrudim. POPLATKY Pár slov k nepopulárnímu zvyšování poplatku: Považuji za potřebné se v krátkém komentáři vyjádřit k připravované změně výše poplatků za svoz veškerých odpadů z domácností na rok 2009/osobu ve výši 470 Kč, neboť pouhý výpis z usnesení nevypovídá o okolnostech, jak se tato částka rodila. Jako každoročně zastupitelstvo obce (dále jen... ZO ) rozhodovalo na svém zasedání dne o jeho výši. Hlavními ukazateli pro návrh a hlasování jsou cenová nabídka svozové firmy a skutečné náklady obce (to jsou finanční prostředky zaplacené firmě za svoz). V posledních letech obec doplácela firmě každoročně nemalou částku, neboť obec nabízí řadu úlev, a ty nejsou zadarmo. Je potřeba říct, že letošní rozhodování ZO nebylo jednoduché, neboť snaha zastupitelů byla udržet co možná nejnižší výši poplatku. Ovšem ekonomické ukazatele se ukecat nedají. Mám zaručené zprávy, že příští rok nebude lehký, a to nejen v souvislosti s obecním rozpočtem, který se po posledních vládních opatřeních začal ztenčovat (a kdo ví, co nás ještě čeká!), ale o dopadech neúspěchů úspěšných bankéřů již snad každý alespoň slyšel. Takže je logické, že i zastupitelé došli ke shodě, že obecní rozpočet již více výjimek a další zvyšování obecního doplatku za svoz odpadu neunese. I přes výše uvedené je třeba říci, že i nadále budou platit dosud platné úlevy a osvobození (např. 50% snížení pro děti do 15 let věku, pro držitele průkazů ZTP, studenty...) a bezplatný pronájem popelnic pro seniory. Předpokládaný doplatek obce bude v roce 2009 dosahovat částky Kč z obecního rozpočtu. Tato částka je oproti roku 2008 opět vyšší a odpovídá částce cca 110 Kč na osobu/rok. Závěrem bych ještě chtěl připomenout, že poplatek se platí za osoby, ne za počet popelnic, jejich počet za domácnost není ničím omezen. Dále připomínám, že výši poplatků mohou občané přímo ovlivnit důsledným tříděním odpadů. Ale to již jistě všichni víme. No, pro jistotu... PODĚKOVÁNÍ T+J Děkuji tímto poskytovateli internetu HROCHNET p. Robertu Hudcovi a technikům p. Romanu Duškovi a Pavlu Boháčovi za nezištné připojení a bezplatný provoz internetu v Obecní knihovně Rosice. T+J 5

6 VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ Vážení občané! Během celého roku slyšíme prostřednictvím sdělovacích prostředků mnoho zpráv. Většinou jsou to negativní informace, které nás už nebaví poslouchat. V těchto dnech se připravujeme na vánoční svátky, které každému přinášejí velmi pozitivní zprávu o Boží lásce ke každému člověku. Ježíšovo narození není pouhou událostí, která se stala před dvěma tisíci roky, ale velmi pozitivní zprávou i pro dnešní dobu. Bohu na nás záleží. V Bibli se říká: Bůh je láska. Ve vánoční noci nám Bůh ukazuje velikost své lásky. Stává se člověkem a začíná prožívat lidský život se vším, co přináší a co musí podstoupit každý z nás. Kristus se nerodí jako královské dítě, ale jako velmi chudý. Bůh sestupuje do chudoby, aby tak mohlo zazářit jeho pravé bohatství, bohatství lásky pro každého člověka.vánoční poselství je velmi radostné a nadějné. Bůh není někdo vzdálený, ale blízký. Protože nás má rád, tak se nevnucuje, nýbrž nabízí. Záleží na každém z nás, jestli jsme ochotni ho přijmout. Při této příležitosti bych Vás chtěl srdečně pozvat na vánoční bohoslužby v kostele sv. Václava v Rosicích, které budou a Rovněž Vás zvu na Půlnoční mši svatou do Chrasti ve hodin mše svatá ze slavnosti Narození Páně mše svatá Přeji Vám požehnané Vánoce a vše dobré v roce MATEŘSKÁ ŠKOLA P. Jan Paseka V sobotu dne v hodin vystoupí na obecní tržnici děti z naší mateřské školy spolu s pěveckým sborem Zvoneček při ZŠ Chrast s vánočním příběhem "Stalo se v Betlémě". Srdečně všechny zveme. Mateřská škola děkuje všem příznivcům a sponzorům, OÚ Rosice a neposledně Unii rodičů při MŠ za celoroční práci a podporu. Spolu s dětmi přejeme:"vánočku, kapříka, koledy, rok plný zdraví a pohody". Zaměstnanci MŠ 6

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Třídíme odpady v rámci Recyklohraní Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. V rámci projektu Recyklohraní je naše rosická škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny hned u vchodu do školy (po jeho obou stranách). Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman, MP3 přehrávač, varné konvice, žehličky, fény, hol.strojky, videokamery, fotoaparáty, el.chůvičky atp.). Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu průběžně zadávají. Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům bude moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na Co do nádoby nepatří: baterie a akumulátory, úsporné žárovky, tv a pc monitory a elektrozařízení větších rozměrů než je naše sběrná nádoba! Bonusové body můžeme získat i za čistotu obsahu sběrných nádob (žádné vyteklé baterie!) 7

8 Milí rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn. Asekol zpětný odběr elektrozařízení Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní tvoří až 5 % hmotnosti pevného domácího odpadu, téměř jako plastové obaly. V zemích Evropské unie se v domácnostech ročně vyprodukuje asi 8 milionů tun elektroodpadu. Co recyklovat? Recyklovat můžeme prakticky všechno. Tak jako jsme se naučili třídit plast, papír, nápojové kartony či sklo, které nosíme do sběrných nádob, můžeme se šetrně zbavit i elektrošrotu, a tím zajistit jeho recyklaci. Elektroodpadem jsou všechna elektrozařízení, která jsou pro spotřebitele nepotřebná a kterých se rozhodnou zbavit. Hovoříme-li o elektroodpadu, každý si představí běžná spotřebitelská zařízení, jako jsou televize, počítače, rádia či video a DVD rekordéry. Možná si ale neuvědomí, že do této kategorie patří i drobné elektrospotřebiče, například kalkulačky, mobilní telefony, walkmany, digitální fotoaparáty a kamery, GPS navigace či elektronické chůvičky. K recyklaci je také potřeba odevzdávat i elektrické a elektronické hračky včetně těch, které jsou poháněny baterií či elektromotorem (autodráhy, elektronické vláčky, autíčka na ovládání, elektrické deskové hry, terče na šipky nebo různé doplňky pro batolata, dále pak elektrická vozítka, například elektrické koloběžky). K recyklaci elektroodpadu patří i vysloužilé hudební nástroje např. elektrické kytary či bicí, elektronická piana a různá příslušenství mikrofony, sluchátka (i bezdrátová), elektrické ladičky a metronomy. Elektrošrotem, až doslouží, se mohou stát i kapesní digitální hry, herní konzole či počítače pro cyklistiku a běh, výrobky pro akvaristiku (kompresory, turbíny, čerpadla topítka apod.), chovatele (zařízení pro sledování a výcvik zvířat) a rybáře (hlásiče záběru ryby, navijáky), elektronické doplňky ke zbraním nebo dalekohledy s elektronickými prvky. I s nimi musí být specificky nakládáno. Proč baterie do koše nepatří? Použité baterie, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, vážně narušují životní prostředí a komplikují jejich další využití. Po čase se z nich mohou uvolnit škodlivé látky, které prosakují do půdy a spodních vod. Třídění baterií a jejich správná likvidace se proto dostávají stále více do popředí ekologických aktivit a zájmu státní správy.každoročně se prodá téměř 100 milionů nových baterií. V každé domácnosti v ČR se v okamžiku, kdy čtete tyto informace, nachází průměrně 10 použitých baterií. Znamená to, že přes 40 milionů použitých baterií se povaluje v různých krabičkách a šuplících v našich domovech. Tyto baterie by mohly být efektivně recyklovány. Kovy obsažené v recyklovaných bateriích tvoří % jejich hmotnosti. Recyklací baterií se dosáhne energetických úspor na úrovni celoroční spotřeby plynu několika desítek domácnosti. 8

9 SBÍREJTE drobná vysloužilá elektrozařízení DO ČERVENÝCH SBĚRNÝCH NÁDOB umístěných ve škole a získejte tak pro svoji školu body v rámci projektu Recyklohraní. CO DO NÁDOBY PATŘÍ: Veškerá použitá drobná elektrozařízení, kde zdrojem energie jsou baterie, akumulátory nebo jsou napájeny elektřinou ze sítě a svým rozměrem se vejdou do sběrné nádoby...spotřební elektronika: rádia, radiobudíky, DVD přehrávače, MP3 přehrávače, walkmany, hifi věže, discmany, videokamery, fotoaparáty, elektronické chůvičky, domácí meteostanice..it elektronika: součásti počítačů (klávesnice, myši, zdroje ), PDA, GPS, kalkulačky, telefony, mobily, záznamníky..domácí spotřebiče: rychlovarné konvice, žehličky, fény,holicí strojky, topinkovače, váhy, mlýnky..elektronické hračky: autíčka na dálkové ovládání, herní konzole, digitální hry CO DO NÁDOBY NEPATŘÍ: P Baterie a akumulátory P Úsporné žárovky a zářivky P Televizory a počítačové monitory P Elektrozařízení větších rozměrů než je sběrná nádoba Školy, které si v souladu s Pravidly Recyklohraní objednají odvoz nasbíraného drobného elektrozařízení v průběhu ledna 2009, získají za nasbírané kilogramy dvojnásobný počet bodů, tzn. 6 bodů za 1 kg. KOMUNITNÍ ŠKOLA Za podporu předem děkuji žáci ZŠ Rosice a za pedagogický sbor Mgr. Danuta Kapiasová. SEMINÁŘ KARATE se konal v Karate klubu Hlinsko seminář, který vedl ing. Václav Liška vlastnící již 6. dan. Seminář byl zaměřen na techniku zápasu karate kumite. Procvičovaly se kopy a údery využitelné pro klasický zápas karate i sebeobranu. Zeptala jsem se jednoho z účastníků, Michala Němce, jak se mu seminář líbil: Seminář se mi velmi líbil, je to pro mě nová zkušenost. Poprvé jsem viděl, jak cvičí mistr v karate, a sám jsem si to mohl vyzkoušet. Domů jsem přijel velice unavený. POZOR! Hledáme lektora na cvičení rodičů s dětmi na plánovaný kurz od ledna 2009, vždy ve středu ( hod.) Podrobné informace na tel. čísle listopadu 2008 se konala v Základní škole Rosice výtvarná dílna podpořená Pardubickým krajem. Dílny se zúčastnilo 15 dětí a dvě maminky z Rosic a okolí. Práce se jim velmi povedla. Téma dílny? bylo pro Vás překvapení. Výrobky byly vystaveny u příležitosti adventního koncertu v kostele sv. Václava v Rosicích 14. prosince Vánoční jarmark 4. prosince 2008 uspořádala Základní škola Rosice ve spolupráci s komunitní školou a sdružením Rosa1 vánoční jarmark, který se již stává každoroční tradicí. Příjemným navozením vánoční atmosféry bylo vystoupení žáků 2. a. 3. třídy, kteří předvedli pohádku O dvanácti měsíčkách a pásmo s ladovskou tematikou. Jarmark byl velmi bohatý a nabídka pestrá. Lidové tradice a lidová tvořivost stále přitahují. 9

10 Své výrobky předváděli dráteník, šperkař (ozdoby z korálků), keramička, také perníkářka a košíkář. Obdivovat jsme mohli paličkované výrobky, vařečky aj. z lipového dřeva a ošatky z proutí. Zakoupit se daly i produkty zdravé výživy a různá koření. Mnozí prodejci jsou zkušenými a velmi dobrými lektory Komunitní školy Rosice, o. s. Pro děti byly připraveny výtvarné dílny, v nichž si mohly pod vedením učitelů a žáků vyšších ročníků vyzkoušet svou zručnost např. při výrobě svíček, svícínků, papírového modrotisku a zdobení perníčků. Chceme i do budoucna uchovávat lidové tradice a podporovat lidovou tvořivost. Ráda bych touto cestou popřála všem občanům Rosic a okolí krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, síly a štěstí do nového roku. Ludmila Kociánová, koordinátor komunitní školy PODĚKOVÁNÍ Přišla nám do redakce prosba, abychom prostřednictvím Rosických listů otiskli poděkování Komunitní škole Rosice. Citujeme z dopisu: Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali všem z Komunitní školy Rosice, všem organizátorům, lektorům a především koordinátorce KOŠ paní Lídě Kociánové. Děkujeme za perfektní náplň a organizaci všech kurzů. Moc ji přejeme, ať jí nadšení vydrží, dělá to moc dobře a hlavně od srdíčka, a to je opravdu vidět. Věříme, že i v příštím roce pro nás KOŠ připraví spoustu zajímavých kurzů a aktivit. Co pro nás tyto kurzy znamenají, vyjadřují asi nejlépe následující verše. Keramika, čas na chvíli zamyká, hrníčky, svícny, talíře, krása až k nevíře. Ze šáchů z kukuřic uděláš betlem, co chceš víc. Štětec a plátno, pár barevných čar a hrajeme si dál Pedik, souhra květů, zastavte mne, jestli se pletu. Korálek ke korálku, vytvoříme spoustu dárků Když už češtinou jazyk bude se Ti plést, nech se Janet angličtinou vést Je toho mnoho, co KOŠ Ti dokáže dát, tak pojď si s námi hrát Takže neseďte doma a přijďte mezi nás, vždyť komunitní škola je opravdu škola pro všechny generace. Spokojené účastnice kurzů 10

11 OSUDOVÉ OSMIČKY 28. října 1918 konec první světové války, vznik Československého státu. Letos je tomu 90 let. V roce 1914 narukovalo do Rakouské armády několik desítek mužů z Rosic. Nevrátilo se jich 44. Padli v boji nebo zemřeli na těžká zranění. Někteří padli jako legionáři. Vrátili se též invalidé, kteří umírali později na následky zranění. V rosické kronice jsou popsány osudy těchto vojáků. Na památku padlých byl postaven pomník, který byl v nedávné době opraven a je vzorně udržován. Nebylo zapomenuto na pamětní desku legionáře Antonína Bočka, která byla kdysi umístěna na jeho rodném domě. Byla neznámo kdy sundána a upadla v zapomnění. Díky současnému vedení obce byla přemístěna na důstojné místo u Pomníku padlých. Současný stav vyjadřuje fotografie. Stanislav Machala SDH ROSICE Rok 2008 byl pro náš sbor velice náročný. Hned po novém roce jsme započali stavbu Hasičského klubu v obecní tržnici, který se nám podařilo vybudovat podle našich představ. Dále jsme likvidovali následky letošních bouří, které napáchaly nemalé škody nejen na území naší obce. Při jejich odstraňování jsme vypomáhali i městu Chrast a obci Dobrkov. Další naší akcí bylo odvodnění budovy požární zbrojnice a budovy obecního úřadu. Na těchto akcích bylo pro obec odpracováno více než 1200 hodin. A protože nejenom prací živ je člověk, nevěnujeme se jen brigádám, ale i sportovní činnosti a práci s dětmi. Naše sportovní družstvo dosáhlo v letošním roce několika úspěchů, např. II. místo na okrskové soutěži v Chacholicích. V tomto roce se nám podařilo obnovit činnost mladých požárníků. Zúčastnili jsme se branného závodu v Morašicích. Sice jsme neobsadili nejlepší místa, ale na to, že naše děti běžely tento závod poprvé, byly naše pozice velmi dobré. Pracujeme také na údržbě a obnově naší techniky. Do příští sezóny bychom chtěli dokončit úpravu požární stříkačky. Dále jsme spolupracovali s obcí, komunitní školou a SRPŠD při organizování různých akcí, např. dětského dne, loučení se školou, masopustu, folkové cihelny aj. Tímto článkem bych chtěl jménem SDH Rosice poděkovat všem našim členům, našim fanouškům a příznivcům za podporu při realizaci naší činnost a popřát všem našim spoluobčanům veselé prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Luboš Netolický ml. 11

12 SDH BRČEKOLY V roce 2008 se sbor prezentoval ve své dosavadní historii největší sportovní aktivitou. Celkem družstvo absolvovalo 19 soutěží. Po vítězství na okrskové soutěži v Chacholicích se sbor umístil na okresní soutěži v Otradově na 8. místě. Navštívili jsme i soutěže Ligy okresu Chrudim se střídavými výsledky. Na ligové soutěži v Chrudimi jsme se prezentovali kupříkladu pěkným 5. místem. Zajímavé bylo také srovnání v Širokém Dole s českou a slovenskou extraligou v požárním sportu, kde jsme se umístili na 94. místě ze 132 startujících. Nicméně lze říci, že po celou sezónu se hledalo a krystalizovalo správné složení soutěžního družstva. Nyní členové sboru pracují na výstavbě startovních plat pro požární sport ze zámkové dlažby v rámci pozemků přilehlých k brčekolskému areálu. Zájem o požární sport v Brčekolech je nyní podporován i novými internetovými stránkami s hasičskou tematikou. K nalezení jsou na adrese: Dne se Sbor dobrovolných hasičů z Brčekol odměnil a uspořádal výlet do technického muzea ve Speyeru (SRN). Naše řady ještě rozšířili příznivci techniky z blízkého okolí. Velkým lákadlem kromě množství automobilů, lokomotiv, letadel a hasičské techniky byl raketoplán Buran. Prohlídku vnitřních prostor pak nabídly především letouny Boing Jumbo, Antonov An-22 a ponorka U-9. Závěrem mi dovolte za Sbor dobrovolných hasičů Brčekoly Vám popřát krásné Vánoce a hodně zdraví a úspěchů v novém roce Štěpán Malina 12

13 SDH BOR Vážení čtenáři, blíží se závěr letošního roku. Je to také období hodnocení a skládání závěrečných účtů. V sobotu 13. prosince se borovští hasiči sešli na své 112. výroční členské schůzi. Je to určitě číslo, které si zaslouží, aby bylo podtrženo něčím význačným. Myslíme si, že se nám to v letošním roce podařilo, hlavně dokončením výstavby sportovního areálu a zahájením budování dětského hřiště, které bychom chtěli v příštím roce dokončit. Ekonomická situace, která kolem nás v současné době vzniká, nám asi neumožní v příštím roce rozvíjet se tak, jak jsme byli doposud zvyklí. Pevně ale věříme, že budeme dál pokračovat v naší práci a využívat toho, co jsme vybudovali. Na závěr mně dovolte, abych Vám jménem borovských hasičů popřál do nového roku hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů. J. Novák ZIMNÍ BÁSEŇ Zimní Zachumláme se do kabátů, dáme vale podzimnímu blátu. Až zvonek noci zazvoní, cukroví zavoní. Rozzářený vánoční stromek a vánočního tajemství bude zas plný každý domek. Pod nohama bude křupat sníh, nemilovat v tomhle čase, byl by hřích Když vločky padají, svět je plný hvězd. Možná Ti jedna ve vlasech přistane a malý zázrak nastane Jako by někdo rozdrtil ty pravé a posypal s nimi krajinu kolem nás. Krok za krokem pomalu jdem a jediné, co roztává, je naše srdce jen A po čase dárků, rok má zase na kahánku. Všechny okamžiky co byly, ztratí se v jednu chvíli. Až půlnoc odbije, vše kolem novým nádechem ožije. Budem si zdraví, štěstí přát a život plyne dál. Irena Steklá TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Česká Katolická Charita již tradičně zorganizuje Tříkrálovou sbírku. Skupinky koledníků vyjdou po Rosicích Všem předem děkujeme za jakýkoliv finanční dar, který pomůže potřebným. Vaše finanční dary poslouží k financování projektů ČKCH (provoz hospiců, azylových domů pro matky v tísni...). Poměrná část peněz se vrací na oblastní charitativní středisko do Chrasti. R. Čápová 13

14 SDRUŽENÍ ICTUS ICTUS, o.p.s Vážení čtenáři Rosických listů, ráda bych Vás seznámila se Sdružením ICTUS, kterého jsem koordinátorkou. ICTUS-IKTUS-mozkový infarkt-mozková mrtvice jsou různé názvy pro stejnou nemoc. CMP Cévní mozková příhoda může mít různé příčiny, ale následky jsou stejné, nemocný má postiženou menší nebo větší část mozku a to značně poznamená jeho další život. CMP v ČR onemocní ročně cca lidí všech věkových kategorií ( od dětí, přes mladistvé, až po seniory). Statistika je neúprosná, a pokud s tímto onemocněním ve svém okolí nemáte žádné zkušenosti, je jen otázka času, kdy budete postaveni před skutečnost, že někdo z Vašich známých nebo blízkých onemocní touto civilizační chorobou a bude potřebovat odbornou pomoc. Naše zdravotnictví dokáže zajistit první pomoc i účinnou léčbu, ale potíže nastávají v okamžiku potřeby účinné rehabilitace, následné péče a pomoci při návratu do společnosti. A to je právě ta oblast, které se Sdružení ICTUS úspěšně věnuje.v rámci své vysokoškolské praxe jsem se s touto organizací seznámila i já, a protože i moje babička touto chorobou onemocněla a bohužel na ní i zemřela, rozhodla jsem se pro užší spolupráci. Lidé, kteří tuto společnost založili a kteří jsou ve vedení, sami toto onemocnění prodělali a díky tomu se dokáží lépe vžít do potřeb nemocných a prostřednictvím rehabilitačně-rekondičních pobytů se snaží dostat nemocné lidi zpět do plnohodnotného života, vrátit jim jejich sebevědomí a ukázat jim, že existuje cesta ke kvalitnímu a aktivnímu životu. Dále sdružení poskytuje informační servis pro všechny, kteří se o této chorobě chtějí dozvědět víc. Úzce spolupracujeme s odbornými lékaři, především z Vojenské nemocnice ve Střešovicích. Poskytujeme a organizujeme rehabilitačně-rekondiční pobyty v Měříně a Špindlerově Mlýně, pořádáme krátkodobé výlety a další aktivity. V plánu máme vybudovat kliniku, do které chceme umísťovat pacienty ihned po propuštění z nemocnice a zajistit jim specializovanou péči. Na uskutečnění těchto aktivit a plánů však potřebujeme finanční prostředky. Proto se obracím na Vás s prosbou o pomoc. Každá částka je vítána a bude použita výhradně pro pacienty po CMP. Číslo účtu je u E-banky /5500 (na požádání Vám vystavíme doklad o přijetí finančního daru). Chcete-li se o nás dozvědět více a případně s námi spolupracovat, vše potřebné, včetně kontaktů se dozvíte na našich webových stránkách Na závěr bych chtěla čtenářům Rosických listů popřát krásné Vánoce a především hodně zdraví a štěstí v novém roce. Chtěla bych jim zároveň popřát, aby nikdy neztráceli naději, věřili si a nepřestali nikdy bojovat nejen za sny svoje, ale především těch druhých. To je totiž ta největší investice, která se nám mnohonásobně zúročí. Pamatujme, že,, správně uvidíme je srdcem, co je důležité, je totiž očím neviditelné.. Lucie Šulcová, koordinátorka projektu ICTUS 14

15 DYNAMO Vážení spoluobčané a příznivci Dynama, blíží se konec roku a s ním i bilancování fotbalových soutěží. Dynamo rozjelo soutěže mimo družstva dorostu dobře až do poloviny soutěže, jak žáci tak muži byli na čele tabulky. Po polovině soutěže z pěti zápasů vyhráli dospělí jen jedno utkání, doma s Bojanovem. Tento zápas byl obrazem zápasů z jara, kdy družstvo mělo dost šancí na vstřelení branky, které se neproměnily, ale znova se objevily hrubé chyby v obrané činnosti, a tím ztrátu bodů s Bojanovem si nechali dát během posledních pěti minut dva góly s výsledkem 5 : 4! U žáků to bylo trochu obdobné, tam ale sehráli roli i někteří rodiče. Zakázali svým dětem hrát kopanou. Nevíme z jakého důvodu, ale chlapec přišel na trénink a oznámil, že má zákaz hrát kopanou. Jestli to má být trest tento zákaz, nevíme, ale určitě není účinný, pakliže chlapec se poflakuje po hřišti. Vážení rodiče, ostatním klukům byla vaším neuváženým krokem pokažena radost z výsledků a umístění tohoto družstva mohlo být daleko lepší, než je současné 5. místo. Dá se říct, že částečná spokojenost je s umístěním dorostu, který po začátečních prohrách se vzchopil a dostává se k prostředku tabulky. Doufáme, že nastoupenou cestu si podrží i v jarní časti a své umístění vylepší. Ještě závěrem Vás rodiče chci oslovit a poprosit, pojďte nám pomoct, přiveďte svoje kluky na stadión, budete je mít minimálně 2 x v týdnu po dvě hodiny na zdravém vzduchu a v pohybu. Naučí se žít v kolektivu, ve kterém se naučí prožívat radost z vítězství, ale se i naučí přijmout porážku od lepšího soupeře s hlavou nahoře a pocitem, že jsem vše udělal pro vítězství, ale holt soupeř byl lepší. Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, chtěl bych touto cestou poděkovat za práci pro chod Dynama všem hráčům od žáků po dospělé, trenérům panu Nekvindovi, Balážovi, Ivanu Kličkovi, Kraťochovi, Filipu Kouckému, Dvořáku Liborovi st. a také Tomáši Hanslovi, který se začal věnovat těm nejmenším klukům. Dále Standovi Procházkovi a jeho servisnímu týmu - trio Zahálkových a Pavlu Zemanovi, kteří se vzorně starají o autobus Dynama a zajišťují veškerou údržbu a dopravu družstev k utkáním. A v neposlední řadě všem, kteří nám pomáhají při údržbě celého sportovního areálu. Takže závěrem, Vám všem příznivcům Dynama Rosice, všem spoluobčanům, chci za celé Dynamo popřát šťastné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví a spokojenosti. Petr Dachovský POZVÁNKA HC DYNAMO ROSICE srdečně zve na VIII. PLES HOKEJISTŮ, který se uskuteční dne 23. ledna 2009 od hodin v Hospodě Na Křižovatce. K tanci a poslechu hraje skupina QUATRO vstupné : 80 Kč, místenky v předprodeji v hostinci u p. Odvárky od 9. ledna 2009 oblečení: pouze společenské!!! tombola: bohatá 15

16 občerstvení: zajištěno VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK Věrní čtenáři Rosických listů! Dovolte, abychom se i my připojili se svým vánočním a novoročním přáním pro Vás všechny. Přejeme Vám všem krásné, klidné a spokojené Vánoce, mnoho dárků pod stromečkem a alespoň trochu bílé nadílky. Do nového roku přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, pracovních a studijních úspěchů. Ať se každému z Vás splní to, co si nejvíc přeje a co udělá radost Vám a Vašim milým. Děkujeme za spolupráci všem našim dopisovatelům. I v příštím roce se budeme těšit na spolupráci s Vámi, kteří máte chuť do Rosických listů přispívat. Věříme, že se mezi Vámi najdou i další, kteří se budou chtít podílet na tvorbě našeho obecního tisku. Redakční rada Za dlouhých zimních večerů si můžete začít chystat masky na již tradiční, i když letos trochu (po)masopustní průvod, který se bude konat dne v odpoledních hodinách. Po skončení průvodu bude v Hospodě Na Křižovatce masopustní zábava. Podrobnosti se dozvíte včas z plakátů a dalšího vydání Rosických listů. Rosické listy vydává Obecní úřad Rosice ve spolupráci s redakční radou. Schváleno Ministerstvem kultury pod evid. č. MK ČR E Náklad 500 kusů Uzávěrka příštího čísla 15. února 2009 Neprodejné 16

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC.

OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC. OBECNÍ ZPRAVODAJ STARÉ SEDLIŠTĚ ČERVENEC 2014 www.ssedliste.cz e-mail: obec@ssedliste.cz Vážení spoluobčané, milí čtenáři, ÚVODNÍ SLOVO dovolte mi, abych Vás před létem v krátkosti informovala o dění v

Více

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3.

Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Červen 2008; ročník 3.; vydání 3. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, školní prázdniny, čas zasloužené dovolené a doufám že i pěkného počasí, začíná pro většinu z nás. První

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

Výpis usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 9.zasedání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 2. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017

Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014,

MĚSTO BENEŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, MĚSTO BENEŠOV Obecně závazná vyhláška č. 6/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Nevcehle konaného dne 17.12.2014 Přítomni: Hák Libor, Hemza Rostislav, Hirš Karel, ing. Hiršová Jitka (účetní obce), Poukar Jiří, Poukar Radim, Poukar Václav, Soukupová

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne

Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves konaného dne 18. 11. 2014. Zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves bylo zahájeno v 16,00 hodin starostkou obce Ludmilou Němcovou (dále předsedající).

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 18/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 1.srpna 2013 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě

Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Usnesení č. 7/2014 /2 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 1.12.2014 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce

Hlasování č. 1 pro 7 proti 0 zdržel se 0. Bod č. 2 Kontrola plnění úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 15. zasedání

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 30. prosince 2014 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček J. Omluvena:

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne

Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne Zápis č. 29/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Těmice, konaného dne 7.2.2017 Přítomni: H.Tomanová, Z.Vondrušová, E.Bočková, E.Šonková, K.Šebesta M.Nováková, I.Zetocha, J.Kuklová, P.Janouš Omluveni: Zasedání

Více

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014

OBEC VLČEVES. Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251. Z á p i s č. 2/2014 OBEC VLČEVES Vlčeves čp. 50, 392 01 Soběslav, tel. 606103359, IČ: 00667251 www.vlceves.cz, e-mail: Obec.Vlceves@seznam.cz, IDDS: qsjb7i3 Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Vlčeves konaného

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.11.2016 Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Vladimír Krejčí, Monika Kubařová, Josef Topka, Jana Mrázová, Dana Cimburková Omluveni: Pavla Rácová, Karel Sokol, Jiří

Více

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci.

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 3/2011 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V dubnu oslaví své narozeniny: Točoňová Helena, Zajíc Vladislav, Dudys Stanislav. Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY Prosinec 2015 Vážení spoluobčané, blíží se nám konec roku 2015, roku, který byl v naší obci výjimečný počtem a náročností investičních

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC DYNÍN ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC DYNÍN Obecně závazná vyhláška obce Dynín č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce, včetně systému nakládání

Více

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově.

Zápis. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě v Libňatově. Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 13. 12. 2016 od 19.00 hodin v kulturním domě v Libňatově. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření 4/2016 3. Rozpočtové

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky

Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky Zápis 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol na Horkách u Staré Paky datum konání: 12. 12. 2012 začátek: 18.30 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno:

Více

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 2/2013. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 2/2013 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 17.6. 2013 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 22. června 2016 od 16:00 do 18:15 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013

Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 11.12.2013 ZPRAVODAJ č. 5/2013 Vážení spoluobčané, poslední měsíc roku 2013 se blíží do své poloviny a my můžeme pomalu hodnotit, jaký ten rok s třináctkou

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 8.9.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek. Omluveni: Šárka Kočová, Josef Tesárek

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV PROSINEC 2011 ČÍSLO 5-6 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulášská besídka Zveme všechny děti a jejich rodiče na mikulášskou besídku, která se koná v pondělí 5. prosince 2011 v 16.00 hodin v zasedací

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková

NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková NÁVRH ROZPOČTU OBCE SRUBEC na rok 2015 Obec Srubec, IČ: 00245445 Starostka: PhDr. Zuzana Vyhnálková Rozpočtové příjmy Pol. 2015 0 1111 Daň z příj. fyz.osob.ze závislé čin. 3 700 000 0 1112 Daň z příj.

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více