PETER ZUMTHOR - TOPOGRAPHIE DES TERRORS - BERLIN [Obr.1] GEORG, SCHEEL, WETZEL ARCHITEKTEN - NS-DOKUMENTAZIONSZENTRUM - MNICHOV [Obr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PETER ZUMTHOR - TOPOGRAPHIE DES TERRORS - BERLIN [Obr.1] GEORG, SCHEEL, WETZEL ARCHITEKTEN - NS-DOKUMENTAZIONSZENTRUM - MNICHOV [Obr."

Transkript

1 Akademie výtvarných umění /Ateliér architektonické tvorby / škola Emila Přikryla / teoretická část diplomové práce / Dokumentační centrum českých Němců / Filip Kotlář / Prof. Emil Přikryl / oponent Mga. Michal Fišer / TÉMA DOKUMENTAČNÍ CENTRUM ČESKÝCH NĚMCŮ V ÚSTÍ NAD LABEM Návrh Dokumentačního centra českých Němců vzniká ve spolupráci se společností Collegium Bohemicum v Ústí nad Labem. Nová instituce se chce zabývat fenoménem německého obyvatelstva v českých zemích, jeho historií a kulturním dědictvím, které v českých zemích spoluvytvářelo. Práce si klade praktický cíl sestavit reálný stavební program, vytvořit podle něj referenční architektonickou studii a napomoci nadaci nalézt vhodné místo pro realizaci skutečného návrhu. VZTAH - ÚSTÍ NAD LABEM - ČEŠTÍ NĚMCI [1] Ústí nad labem (německy Aussig an der Elbe) bylo povýšeno na město králem Přemyslem Otakarem II. někdy ve 2. polovině 30. let 13. století. V té době také pozval německé osadníky aby kolonizovali české pohraničí. Lze předpokládat že obyvatelstvo města bylo převážně německojazyčné. Ještě ve 30. letech 19. století mělo pouhých 2000 obyvatel. Vlivem své výhodné polohy jako dopravní křižovatky a zdrojům kvalitního hnědého uhlí zaznamenalo v následujícím období bouřlivý rozvoj. V roce 1841 byla zahájena paroplavba na Labi, v roce 1851 byla zprovozněna železnice z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan. Ve druhé polovině 19. století byla postupně vybudována hustá železniční síť, která spojila Ústí nad Labem se všemi významnými centry průmyslu a obchodu. Rozvoj říční dopravy dosáhl svého vrcholu na přelomu 19. a 20. století, kdy se Ústí nad Labem stalo největším přístavem Rakousko-Uherska. V roce 1900 ve městě žilo již obyvatel. Většina byla německé národnosti, neboť valná část přistěhovalců přicházela z německojazyčných oblastí. Dle sčítání lidu z roku 1930 tvořilo česky mluvící obyvatelstvo pouhých 20%. Ústí nad Labem se stalo nejdůležitějším průmyslovým centrem v s převážujícím německým obavatelstvem v Československu. Dnem 9. října 1938 se ústecko v důsledku Mnichovské dohody stalo součástí Německa. V období let 1945 až 1948 bylo z regionu vysídleno na Němců. Na jejich místa přišli osídlenci z českých zemí, Slovenska, Rumunska a Sovětského svazu, čímž v této oblasti došlo ke zpřetrhání kulturních a historických tradic. 31. července 1945 se v Ústí odehrál neobjasněný masakr německojazyčného obyvatelstva při kterém bylo zabito asi lidí. Většina obětí byla shozena z mostu Edvarda Beneše do Labe a zastřelena. V sudetoněmecké publicistice se objevují výrazně vyšší čísla, až 2700 obětí [2]. COLLEGIUM BOHEMICUM [3] Nadace Collegium Bohemicum vznikla v roce 2006 v Ústí nad Labem s cílem stát se nezávislou, otevřenou a interaktivní institucí celostátního významu, zaměřenou na kulturní dědictví, které v českých zemích spoluvytvářeli německy mluvící obyvatelé. V současnosti připravuje v Muzeu města Ústí nad Labem první stálou expozici dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí. V budoucnu plánuje pro svoji další činnost vybudovat muzeum, archiv, knihovnu, vědecká a vzdělávací pracoviště a má být místem poznávání, setkávání a dialogu zájemců z řad odborné i laické veřejnosti z České republiky, Německa, Rakouska a dalších zemí. Chce být aktivním spolutvůrcem kulturního a společenského života v Ústí nad Labem. Collegium Bohemicum organizuje vlastní i mezinárodní kulturní akce, podporuje vědeckou historickou práci, vypisuje stipendia, vydává publikace a organizuje doprovodný vzdělávací program a výstavy. Organizuje také vzdělávací projekty pro základní a střední školy.

2

3 INTERPRETACE TYPOLOGIE A REFERENČNÍ PROJEKTY Dokumentační centra jsou instituty zkoumající daný fenomén z pohledu historie, kultury, společenských věd, v kontextu místa a jeho topografie. Jsou místem interdisciplinární činnosti. Jejich smyslem je propojování různých rovin jednoho tématu komplexní vhled do problému ve všech jeho dimenzích. Jsou platformou pro vědecké bádání, ale snaží se prostřednictvím kulturních a vzdělávacích aktivit oslovit i širokou veřejnost. Z mezioborového zaměření i způsobu působení těchto center vyplývá kolážovitost stavebního programu, který je syntézou různých funkcí a typologií s odlišnými požadavky. REFERENČNÍ PROJEKTY: PETER ZUMTHOR - TOPOGRAPHIE DES TERRORS - BERLIN [Obr.1] Günther Domenig - Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände - NORIMBERK [Obr.2] Heinle, Wischer and Partner - TOPOGRAPHIE DES TERRORS - BERLIN [Obr.3] GEORG, SCHEEL, WETZEL ARCHITEKTEN - NS-DOKUMENTAZIONSZENTRUM - MNICHOV [Obr.4] Wandel, Hoefer und Lorch - Hinzert dokumentazionszentrum - HINZERT [Obr.5] PROGRAM Program je vytvořen na základě konzultací s nadací Collegium Bohemicum a za pomoci referenčních projektů obdobné velikosti a zaměření (především. NS Dokumentationszentrum v Mnichově a Topographie des Terrors v Berlíně). Celková plocha zhruba 4500 metrů čtverečních se dělí do čtyř základních oddělení: výstavní prostory, archiv s badatelnou, konferenční a seminární sál, administrativní plochy. Program se v základních rysech shoduje s programy podobných institucí. Expozice dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí (zhruba 1500 m2) nebyla po dohodě s nadací do programu zahrnuta a návrh počítá s jejím původním umístěním v prostorách Muzea města Ústí nad Labem. MÍSTO [Obr.6] Je výjimečné z mnoha důvodů. Plocha ve tvaru nepravidelného rovnoběžníku (vytyčena ulicemi Příčná, Pivovarská, Haltonská a Dlouhá) je vlastně koncipována jako malý blok a činí tak dům přístupným ze všech stran. Zajímavá je její poloha v horním cípu Mírového náměstí. Pěší zóna, která prochází ulicí Příčná a dále navazujícím dvorem přes ústecký magistrát, spojuje dvě hlavní náměstí v Ústí nad Labem Mírové a Lidické. Dokumentační centrum se tak ocitá na ose, na níž leží řada dalších důležitých institucí. Kromě ústeckého magistrátu například Severočeské divadlo opery a baletu, Muzeum města Ústí nad Labem, sokolovna, Palác Zdar, bankovní dům atd. Potvrzuje tak logiku umisťování důležitých domů ve městě. Střetají se zde dva světy. Na jedné straně je to menší měřítko původní parcelace Mírového náměstí, na druhé straně velké měřítko palácových kolosů z dob socialismu v Dlouhé ulici. Parcela vznikla sloučením vícero menších parcel z předválečného období, které byly zasaženy během bombardování z 17. dubna Místo je v současnosti neuralgickým bodem města. Od roku 2008 na něm stojí rozestavěná kancelářská budova. Investor je v současné době v úpadku.

4

5 KONCEPT Dokumentační centrum českých Němců se zabývá historickým fenoménem, který je pro zvolené místo i historickým kontextem. Kontextem, ke kterému se společnost staví nejednoznačně. Vyhýbám se proto subjektivním interpretacím a tematizaci tohoto fenoménu. Zároveň však nechci jít cestou neutrálního domu, který svou urbanistickou a společenskou roli řeší uzavřením se do sebe. Má snaha je vytvořit silný městský dům, jenž obstojí ve složitém kontextu, nerezignuji na tvůrčí stránku věci. Stavební program podrobuji analytickému rozboru, syntetizuji jednotlivé části do logických celků, které pak navzájem propojuji. Fyzický dům je převedením této metody do hmoty. Výsledkem jsou čtyři navzájem provázané domy typologie: lodžie, galerie, archiv s badatelnou a kancelářská budova s dílnami. Neinterpretuji poslání, nýbrž stavební program, který je provokativní svou fragmentací na zdánlivě nesouvisející celky. Tuto skutečnost se nesnažím popřít, nýbrž podtrhnout a využít. Zároveň tím tematizuji podstatu celé instituce a její největší přednost interdisciplinaritu, schopnost přistupovat ke zkoumanému fenoménu vícero směry, vidět jej v mnoha souvislostech a umět jej v této podobě prezentovat společnosti. Tento přístup dále rozvíjím. Průhledy do jednotlivých budov jak zvenku, tak z interiéru odhalují návštěvníkům i kolemjdoucím rozmanitost vnitřního prostoru. CELEK ZE ČTYŘ DOMŮ Výsledkem je celek ze čtyř domů - různých typologií - jenž jsou propojeny horizontálními komunikacemi. Mezi galerií a archivem běží široké jednoramenné schodiště spojující první a druhé patro galerie a badatelnu. Výtahy probíhají v archivní části a jsou dostupné i ze sousedních budov Chráněná úniková schodiště jsou umístěna v domě kancelářemi a v galerii. Až na lodžii, která je oddělená, mají ostatní budovy společné foyer, které jimi prochází napříč jako jeden prostor. Jeho součástí jsou i seminární a konferenční sál. Vstoupit je možné jedním z vchodů z Haltonské, Pivovarské či Dlouhé ulice. Parcela je obklopena nestejnorodou architekturou o nestejném měřítku. Tato nejednoznačnost způsobuje jeho rozkolísanost. Výška říms v Příčné a Dlouhé ulici se značně liší, to samé platí i o ulicích Haltonská a Pivovarská. Uvedená situace umožňuje větší volnost při rozhodování výšky jednotlivých domů. Je možno se více řídit vnitřními požadavky. LODŽIE [Obr.7] Sousedí s Příčnou ulicí. Jde o prázdný zastřešený prostor bez předem daného využití. Lze najít mnoho příkladů, které potvrzují životaschopnost takového domu (Palazzo della Raggione v Padově, Loggia del Pesce ve Florencii). Umožňuje nejen vstupovat do kulturního a společenského života města, ale obecně do veřejného prostoru, může sloužit i jako kryté tržiště. Smyslem je pomoci nadaci zapojit do svých aktivit nejširší veřejnost, dostat nový dům na mentální mapu města a naučit jeho obyvatele jej používat. GALERIE [Obr.8] Jde o vysoký otevřený prostor s horním osvětlením. Výjimkou je temná část pro projekce a školní skupiny v druhém nadzemním podlaží. Velkorysé řešení umožňuje vystavování velkoformátových objektů či performance. Ochozy se naopak hodí k tematickým výstavám fotografií nebo objektů malého měřítka. Ideální je paralelní vystavování obojího. Do lodžie galerie vstupuje širokým balkonem, který může být zároveň tribunou do veřejného prostoru.

6

7 ARCHIV S BADATELNOU [Obr.9] Jednoduché schéma archivu s posuvnými regály se opakuje v několika patrech nad sebou. Nad ním je velká badatelna, stupňovitě uspořádaná, osvětlená velkým oknem ve střeše. Regály příruční knihovny jsou rozmístěny ve stupních a přístupny po vřetenovém schodišti. Pracovní místa jsou na nejnižším stupni uprostřed knihovny. Individuální, klidná místa pro studium pak nalezneme v obou koncích dispozice v horní části. DŮM S DÍLNAMI A KANCELÁŘEMI Stojí na uliční čáře Dlouhé ulice. Ve dvou patrech nad sebou jsou dílny na restaurování knih, technické místnosti a kurátorská dílna. V horních patrech kancelářský, otevřený prostor pro administrativu instituce. REFERENCE: [1] Vladimír Kaiser a kol., Dějiny města Ústí nad Labem, Ústí n. L. 1995, ISBN [2] Jan Havel, Vladimír Kaiser, Otfrid Pustejovsky: Stalo se v Ústí nad Labem 31. července 1945 (Ústí nad Labem 2005, ISBN ) [3] Collegium Bohemicum, 2014 [online]. Poslední revize [cit ]. Dostupné z: V Praze dne 12. května 2014 Filip Kotlář

8

9 [1.1] [1.2] [1.4] [1.3] [2.1] [2.2] [2.3]

10

11 [3.1] [3.2] [3.3] [4.1] [5.1] [4.2] [5.2]

12

13 [6.1 - SITUACE] [ KNIHOVNA HUMBOLDTOVY UNIVERSITY BERLIN - MAX DUDLER ] [ DEUXIEME PROJET POUR LA BIBLIOTHÈQUE DU ROI ÉTIENNE-LOUIS BOULLÉE ] [ LOGGIA DEI LANZI - FLORENCIE ] [8.1 - SPACE THAT SEES JAMES TURREL - JERUSALEM [ LOGGIA DEL PESCE - FLORENCIE ]

14

Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení,

Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení, Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek Vážení, dovolujeme si představit koncepci neziskového projektu na oživení tzv. Werichovy vily, který Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových (dále jen nadace

Více

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014-2020 1 ÚVODNÍ INFORMACE Koncepce rozvoje kultury a památkové péče v Ústeckém kraji 2014 2020 byla zpracována v průběhu roku 2013-2014 a zohledňuje

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG

YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu. pro mladé a začínající architekty KATALOG YOUNG ARCHITECT AWARD 2010 cena za architekturu pro mladé a začínající architekty KATALOG O soutěži Schopnost měnit kulturu společnosti a posouvat ji kupředu je s mládím spojována obecně. A mladí architekti

Více

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část

Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích Analytická část Ing. Lubor Hruška, Ph. D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 2012 3 Tento dokument zpracovala společnost PROCES

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury. Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ing. Jitka Brabcová PREZENTACE, POPULARIZACE A PROPAGACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ PRESENTATION, POPULARIZATION AND PROMOTION OF CULTURAL HERITAGE ZKRÁCENÁ

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

Kreativní centrum Brno

Kreativní centrum Brno Expertní analýza na téma: Kreativní centrum Brno Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Kreativní centrum Brno Zpracovatelé expertní analýzy: Bc. Eva Doleželová

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 Autoři: - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje - ředitelé příspěvkových

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE, SPOL. S R. O. Kevin Dostál Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném rajónu (Hradec Králové) Bakalářská práce 2015 Rozvoj kongresového cestovního ruchu ve vybraném

Více

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana

Více

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14

URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 URBANISTICKÁ STUDIE TEXTILANA LIBEREC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI / FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY Katedra architektury /// Akademický rok 2013/14 TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Řešitelský kolektiv: Ing. Igor Kyselka, CSc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. RNDr. František Kuda, CSc. RNDR. Irena Smolová, Ph.D.

Řešitelský kolektiv: Ing. Igor Kyselka, CSc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. RNDr. František Kuda, CSc. RNDR. Irena Smolová, Ph.D. Revitalizace nevyužívaných neprůmyslových ploch v Olomouckém kraji Případová studie zahraničních zkušeností k problematice brownfields Dílčí cíl V004 Aktivita A410 Říjen 2006 Řešitelský kolektiv: Ing.

Více

Zamýšlení nad životem (Z konference Člověk ve stínu svého konce)

Zamýšlení nad životem (Z konference Člověk ve stínu svého konce) Zamýšlení nad životem (Z konference Člověk ve stínu svého konce) Je údělem člověka v každém dni svého života reagovat na nejrůznější situace, promýšlet jejich řešení a doufat, že vše, co si v životě předsevzal,

Více

Dosavadní role vybraných veřejných parků ve společenském životě města Pardubic a možnosti jejich budoucího využití pro kulturní akce

Dosavadní role vybraných veřejných parků ve společenském životě města Pardubic a možnosti jejich budoucího využití pro kulturní akce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře Bc. Tereza Nádvorníková Dosavadní role vybraných veřejných parků ve společenském životě města Pardubic a možnosti jejich

Více

PODPORA TRHU VÝTVARNÝM UMĚNÍM

PODPORA TRHU VÝTVARNÝM UMĚNÍM PODPORA TRHU SE SOUČASNÝM VÝTVARNÝM UMĚNÍM Analýza a návrhy opatření podporujících sbírkotvornou činnost, aktivity soukromých galerií, vzdělávání a propagaci umění v ČR a propagaci českého umění v zahraničí

Více

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013

VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 VEŘEJNÝ PROSTOR VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21. 22. 11. 2013 Mimořádná příloha časopisu

Více

3-4/ Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy

3-4/ Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy Informace o knihách a knihovnách z Moravy studie/články veřejné knihovny medailon konference/akce informace pro knihovny z činnosti MZK recenze rozhovor 3-4/ 2013 Duha online: http://duha.mzk.cz Obsah

Více

AMG. Depozitáře muzeí

AMG. Depozitáře muzeí VĚSTNÍK AMG 2/2015 Jak vznikala výstava Vně a uvnitř / 13 Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií / 16 Metodické centrum pro knižní kulturu / 29 Depozitáře muzeí Asociace muzeí a galerií ČR Muzejní

Více

Zadavatel: ÚKEP/Plzeň Zastoupený ředitelem: Ing. Erichem Benešem. Zpracovatelka: MgA. Kateřina Melenová

Zadavatel: ÚKEP/Plzeň Zastoupený ředitelem: Ing. Erichem Benešem. Zpracovatelka: MgA. Kateřina Melenová Cultural factory SVĚTOVAR 1 Podrobná studie navrhující možné varianty organizační struktury, provozního, programového řešení a rozpočtu pro projekt 4x4 Cultural factory v areálu bývalého pivovaru Světovar.

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace city logistiky na město Brno Radek Přikryl Bakalářská práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Aplikace city logistiky

Více

Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně

Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně Ing. Robert Václavík, architekt Prosinec 2013 Obsah Stadion na Kounicově ulici Textová

Více

Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým krajem na léta 2014 2020

Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým krajem na léta 2014 2020 Program rozvoje příspěvkových organizací v oblasti kultury zřizovaných Královéhradeckým krajem na léta 2014 2020 V letech 2011-2012 provedlo oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu analýzu stavu

Více

ARCHITEKTURA. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Radomíra Sedláková 2011

ARCHITEKTURA. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Radomíra Sedláková 2011 Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Radomíra Sedláková 2011 Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu Ministerstva

Více

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5. Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5. Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5 Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace Olga Badalíková Financování a řízení kulturních projektů Veronika Jurečková

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020

Integrovaná strategie území místní akční skupiny. MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 Integrovaná strategie území místní akční skupiny MAS Naděje o.p.s. na období 2014 2020 1 Obsah 1. Seznam použitých zkratek... 4 2. Seznam tabulek... 4 3. Seznam grafů... 4 4. ÚVOD... 5 4.1 Identifikace

Více