MANUÁL. EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ. Kladno leden 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL. EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ. Kladno leden 2009"

Transkript

1 MANUÁL EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ Kladno leden 2009 Tato publikace vznikla v rámci projektu financovaného z Fondu ASEKOL.

2 VáÏení pfiedstavitelé obcí, Dovolujeme si Vám nabídnout manuál s názvem EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ, jehoï cílem je pomoci Vám v nalezení co nej etrnûj í cesty v nakládání s vyslouïil mi elektrospotfiebiãi z domácností va ich obãanû. Tato publikace je urãena pfiedev ím pro men í a stfiednû velké obce, ale samozfiejmû i pro obecné informování vefiejnosti. Budeme rádi, kdyï Vám manuál pomûïe k zavedení takového systému nakládání s vyslouïil mi elektrospotfiebiãi, kter pro va i obec i Ïivotní prostfiedí bude pfiedstavovat co nejniï í náklady. Autofii publikace Obsah 1. PROâ SE ZAB VAT VYSLOUÎIL MI ELEKTROSPOT EBIâI VYSLOUÎILÁ ELEKTROZA ÍZENÍ VERSUS ELEKTROODPAD CO JE ZPùTN ODBùR ELEKTROZA ÍZENÍ JAK USKUTEâNIT ZPùTN ODBùR KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY MOÎNOSTI OBCE V NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROZA ÍZENÍMI ZAJI TùNÍ MÍSTA ZPùTNÉHO ODBùRU ROZDùLENÍ ELEKTROZA ÍZENÍ ASEKOL S.R.O EKOLAMP S.R.O ELEKTROWIN A.S OFO RECYCLING S.R.O RETELA, S.R.O REMA SYSTÉM A.S V BùR KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU INFORMOVÁNÍ VE EJNOSTI POSTOJ OBâANÒ ZPùTNÉHO ODBùRU ZAJÍMAVOSTI ZE SVùTA VYSLOUÎIL CH ELEKTROZA ÍZENÍ VYUÎITÍ VYSLOUÎIL CH ELEKTROZA ÍZENÍ KONTAKTY NA KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY Tento manuál obsahuje spoustu cenn ch rad jak u etfiit peníze za odpad! 3

3 1. Proã se zab vat vyslouïil mi elektrospotfiebiãi VyslouÏilá elektrozafiízení jsou nejrychleji rostoucím druhem odpadu. V domácnostech obãanû (na pûdách apod.) je uskladnûno velké mnoïství star ch elektrozafiízení. Produkce vyslouïil ch elektrozafiízení roste 3krát rychleji neï je tomu u ostatních odpadû. VyslouÏilá elektrozafiízení obsahují mnoho cenn ch surovin zlata, stfiíbra, mûdi, cínu atd., které je velká koda nevyuïít. VyslouÏilá elektrozafiízení obsahují mnoho kodliv ch látek, které by se nemûly dostávat do Ïivotního prostfiedí a potravin. Pfiedpokládanou míru rûstu produkce vyslouïil ch elektrozafiízení nám pfiibliïuje následující graf: Graf pfiedpokládané produkce vyslouïil ch EEZ 2. VyslouÏilá elektrozafiízení versus elektroodpad Co je elektrozafiízení? Vyhneme se definici dle zákona a jednodu e budeme elektrozafiízením naz vat v e co se zapojuje do zásuvky nebo pracuje na baterie. Co je vyslouïilé elektrozafiízení? Elektrozafiízení, které jiï neplní svoji funkci a je odevzdáno zpûtn m odbûrem. Co je elektroodpad? Znehodnocené, po kozené, neodbornû demontované elektrozafiízení. Je moïné vyslouïilá elektrozafiízení neodbornû skladovat, napfi. na dvorech domû? Pokud nûkterá vûc neplní svûj úãel a ohroïuje Ïivotní prostfiedí (napfi. obsahem nebezpeãn ch látek lednice, mrazniãky, TV apod.) má její majitel povinnost se jí v souladu se zákonem zbavit. 4 5

4 3. Co je zpûtn odbûr elektrozafiízení Zpûtn odbûr v robkû znamená moïnost odevzdávat nûkteré vybrané v robky po dobû jejich pouïitelnosti zpût v robci ãi dovozci. Takto lze zpûtnû odevzdávat minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické ãlánky a baterie, v bojky a záfiivky, pneumatiky a zejména elektrozafiízení pocházející z domácností. Povinnost zaji tûní zpûtného odbûru je stanovena zákonem ã. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znûní. V robci nebo dovozci elektrozafiízení mají povinnost zaji tûní jejich zpûtného odbûru. DrÏitel elektrozafiízení se jej smí zbavit pouze jeho pfiedáním zpracovateli, nebo na místo zpûtného odbûru ãi oddûleného sbûru. Obec se stává vlastníkem odpadu, kter vznikl ãinností fyzické osoby na jejím území a byl odloïen na místû k tomu urãeném. Obec je povinna urãit a zajistit místa, kde mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, a to vãetnû nebezpeãn ch sloïek. 4. Jak uskuteãnit zpûtn odbûr Obãané mají nûkolik moïností jak vyuïít systému zpûtného odbûru elektrozafiízení: Odevzdání spotfiebiãe koncovému prodejci zpûsobem kus za kus v pfiípadû koupû nového elektrozafiízení má kupující nárok na odevzdání vyslouïilého elektrozafiízení prodejci. Pfiitom se nemusí jednat o stejné druhy elektrozafiízení. OdloÏení elektrozafiízení do speciálního kontejneru nebo prostfiednictvím mobilního svozu. Odevzdání elektrozafiízení na sbûrném dvofie nebo sbûrném místû, zaji Èovaném obcí. ZpÛsob provedení zpûtného odbûru nesmí ztíïit následné vyuïití elektrozafiízení je tfieba zabezpeãit elektrozafiízení pfied po kozením pfii zacházení nebo vandalismu a odcizením. 6 7

5 5. Kolektivní systémy Kolektivní systémy jsou organizace, které pfiebírají povinnosti v robcû a dovozcû elektrozafiízení na zaji tûní zpûtného odbûru, tak aby byl proveden efektivnû a etrnû pro v echny povinné osoby v robce, dovozce, obce a obãany. Kolektivní systémy vznikly v roce 2005 v návaznosti na novelizaci zákona o odpadech. Novelou pfie la povinnost financování nakládání s vyslouïil mi elektrozafiízeními z obcí na v robce a dovozce. Cílem Kolektivních systémû je: Zajistit a financovat zpûtn odbûr elektrozafiízení. Zajistit ekologicky etrné zpracování, vyuïití a odstranûní elektrozafiízení. Splnit povinnosti v robcû a dovozcû. V kaznictví systému. V âr funguje 6 kolektivních systémû zaji Èujících zpûtn odbûr vyslouïil ch elektrozafiízení. 6. MoÏnosti obce v nakládání s elektrozafiízeními Obce mohou zaji Èovat nakládání s vyslouïil mi elektrozafiízeními z domácností dvûma základními zpûsoby. Podívejme se na základní rozdíly mezi tûmito zpûsoby: VyuÏití zpûtného odbûru vyslouïil ch elektrozafiízení. Uzavfiení smlouvy s kolektivním systémem. Zaji tûní sbûru elektrozafiízení z domácností mobilním svozem nebo odloïením na místû zpûtného odbûru. Zaji tûní elektrozafiízení pfied po kozením a odcizením. Bezplatné definitivní pfiedání elektrozafiízení kolektivnímu systému. VyuÏití v hod poskytovan ch kolektivním systémem bezplatné vybavení místa zpûtného odbûru nebo sbûrného dvora, umístûní speciálního kontejneru nebo uzamykatelného pfiístûnku, ãerpání pfiíspûvkû za odevzdání elektrozafiízení nebo získání informaãních letákû pro obãany. Vedení evidence. OBEC Elektroza ízení Peníze Kol. systém ASEKOL s.r.o. Sbûr vyslouïil ch elektrozafiízení jako odpadu. EKOLAMP s.r.o. Uzavfiení smlouvy s osobou oprávnûnou k pfievzetí elektroodpadu. Elektrowin a.s. Zaji tûní sbûru elektrozafiízení z domácností mobilním svozem nebo odloïením na místû k tomu urãeném. Zaji tûní elektroodpadu pfied po kozením a odcizením. OFO recycling s.r.o. Uhrazení poplatku za odstranûní a pfievzetí elektroodpadu. Vedení evidence. REMA Systém a.s. RETELA s.r.o. Elektroza ízení OBEC Opráv. osoba Peníze 8 9

6 7. Zaji tûní místa zpûtného odbûru Na místo zpûtného odbûru a jeho vybavení nejsou platnou legislativou kladeny tak vysoké nároky jako v pfiípadû skladování elektroodpadu. Místo zpûtného odbûru musí splàovat pouze základní kritéria k zaji tûní elektrozafiízení, které neztíïí jeho dal í vyuïití. Místo zpûtného odbûru musí: Zajistit elektrozafiízení pfied povûtrnostními vlivy musí b t zastfie ené. Zajistit elektrozafiízení pfied vandalismem, odcizením a rozebíráním musí b t uzamykatelné. Zajistit prostfiedí pfied pfiípadn m únikem nebezpeãn ch látek musí mít nepropustn povrch. Z v e uvedeného je zfiejmé, Ïe za místo zpûtného odbûru vyslouïil ch elektrozafiízení mûïe b t vyuïita uzamykatelná místnost v majetku obce. 8. Rozdûlení elektrozafiízení Vzhledem k rozdílnosti rûzn ch druhû elektrozafiízení (materiálové sloïení, velikost apod.) jsou elektrozafiízení dûlena do 10-ti skupin a kaïd kolektivní systém má vyhrazeny skupiny, se kter mi je oprávnûn nakládat a financovat. Sk. 1 Velké domácí spotfiebiãe (praãky, ledniãky, mrazáky ). Sk. 2 Malé domácí spotfiebiãe (vysavaãe, Ïehliãky, fény ). Sk. 3 Zafiízení informaãních technologií a telekomunikaãní zafiízení (poãítaãe, telefony, notebooky.). Sk. 4 Spotfiebitelská zafiízení (TV, video a audio technika.). Sk. 5 Osvûtlovací zafiízení (Ïárovky, záfiivky, úsporky, v bojky.). Sk. 6 Elektrické a elektronické nástroje (vrtaãky, zahradní technika.). Sk. 7 Hraãky, vybavení pro voln ãas a sporty (autodráhy ). Sk. 8 Lékafiské pfiístroje. Sk. 9 Pfiístroje pro monitorování a kontrolu. Sk. 10 V dejní automaty. Z hlediska uvedení na trh se elektrozafiízení dûlí na nová a historická, pfiedev ím z dûvodu zaji tûní financování nakládání s nimi. Nová uvedená na trh po pfiíspûvek hradí v robce nebo prodejce. Historická - uvedená na trh pfied pfiíspûvek hradí obãan (jedná se o recyklaãní pfiíspûvek pfiipoãítávan k cenû elektrozafiízení). V následujících kapitolách si pfiedstavíme jednotlivé kolektivní systémy a zamûfiíme se na popis v hod, které nabízejí obcím pfii uzavfiení smluv

7 8. ASEKOL s.r.o. Oprávnûní k nakládání a financování zpûtného odbûru elektrozafiízení skupin: 3, 4, 7, 8, 10, vãetnû historick ch elektrozafiízení skupin 3, 4 a 7. SluÏby pro obce, nad rámec základních povinností kolektivního systému: Zfiízení místa zpûtného odbûru elektrozafiízení. Úãast na zaji tûní zpûtného odbûru mobilním sbûrem elektrozafiízení. MoÏnost umístûní E-boxu. MoÏnost umístûní E-domku. MoÏnost ãerpání financí z Fondu ASEKOL. Zisk roãních odmûn za sbûr elektrozafiízení. Informaãní podpora. E BOX Speciální kontejner o obsahu 80 l, kter slouïí pro odkládání mal ch elektrozafiízení, pfiibliïnû do velikosti varné konvice. V pfiípadû objednání odvozu naplnûného boxu, garantuje ASEKOL jeho zaji - tûní do 24 hodin. E-box by mûl b t umístûn na zabezpeãené místo co nejlépe pfiístupné obãanûm napfi. do obecní prodejny apod. E-box je poskytován bezplatnû. E DOMEK Podmínky zpûtného odbûru jsou závislé na vybavenosti obce. Zásadním aspektem je volba zaji tûní sbûru: Prostfiednictvím sbûrného místa na sbûrném dvofie nebo napfi. v uzamykatelné místnosti. Prostfiednictvím mobilního sbûru. ASEKOL v raznû zv hodàuje obce, které zajistí otevfienost sbûrného místa pro v echny osoby podnikatelské subjekty i obãany jin ch obcí. Vzhledem k tomu, Ïe následné nakládání s elektrozafiízeními poskytuje kolektivní systém bezplatnû, není pfii odevzdávání vyslou- Ïil ch elektrozafiízení tfieba legitimovat jejich pûvodce! Naopak ãím vy í je objem shromáïdûn ch spotfiebiãû, tím vy í finanãní pfiíspûvek mûïe obec obdrïet. E-domek je uzamykateln ocelov pfiístfie ek, kter splàuje v echny podmínky pro skladování zpûtnû odebran ch elektrozafiízení. Má zkosenou stfiechu a posuvná 12 13

8 dvoudílná vrata, jeho rozmûry ãiní 5 x 3,6 x 2,5 m a je pfiipraven pojmout aï 45 m 3 vyslouïil ch elektrozafiízení. Obce mají v leto ním roce moïnost získat E-domek zcela zdarma! Fond ASEKOL Fond ASEKOL byl zfiízen na podporu projektû zamûfien ch na zlep ení efektivity sbûru elektroodpadu. Îádat o pfiíspûvek mohou obce, svazky obcí, kraje a také nevládní neziskové organizace ãi provozovatelé sbûrn ch dvorû. Roãní rozpoãet Fondu ASEKOL je nûkolik milionû korun. Vyhlá ené programy pro rok 2009: Program Intenzita (vytvofiení nebo zv ení poãtu sbûrn ch míst v konkrétní lokalitû, popfiípadû i zlep ení jejich dostupnosti). Program Rekonstrukce (je zamûfien na kvalitu sbûrn ch míst z hlediska zv ení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlep ení vybavení). Program Osvûta (je zamûfien na vzdûlání a osvûtu v oblasti problematiky zpûtného odbûru a recyklace elektrozafiízení). Program V zkum (podpora v zkumu, v voje a rozvoje technologií vãetnû aplikace do praxe v oblasti logistiky, zpûtného odbûru a recyklace elektrozafiízení). Pfiíklady poskytnut ch prostfiedkû z Fondu ASEKOL v roce 2008: Zabezpeãení sbûrného dvora v KromûfiíÏi Mûsto KromûfiíÏ ,- Kã Sídlo technick ch sluïeb a sbûrného dvora Mûsto Nová Bystfiice ,- Kã Zkvalitnûní vybavení místa zpûtného odbûru TS Zlín ,- Kã Rekonstrukce oplocení sbûrného dvora Chotû ov ,- Kã Roz ífiení kapacity sbûrného dvora SLUMEKO s.r.o ,- Kã Oprava oplocení SD obce ZáluÏí ,- Kã Pfiíspûvky za sbûr elektrozafiízení Kolektivní systém ASEKOL vyplácí obcím, které s ním uzavfiou smlouvu finanãní odmûny za sbûr vyslouïil ch elektrozafiízení, ve v i závislé na objemu sebran ch elektrozafiízení a podmínek, které obec poskytuje jejich pûvodcûm. Obce s místem zpûtného odbûru Roãní pau ální pfiíspûvek pro obce se sbûrn m místem: za sbûrné místo pro fyzické i právnické osoby za sbûrné místo pro fyzické osoby Odmûna za sbûr základní sloïky a za pomoc pfii nakládce Bonus TV, PC monitory - 3 kã za kus (+ 2 kã za pomoc) Ostatní elektrozafiízení 0,15 Kã/kg (+ 0,15 Kã/kg za pomoc) V tûïnost 0,1 0,3 kg EEZ na obyvatele = +15 % ze souãtu pau álu a základní sloïky V tûïnost nad 0,3 kg EEZ na obyvatele = +30 % Obce s mobilním svozem Obec zajistí mobilní sbûr jako dosud, ale ASEKOL pfievezme náklady na zpracování. Roãní pau ální pfiíspûvek 1 700,- Kã obec s ménû neï 2000 obyvatel 3 400,- Kã obec s více neï 2000 obyvatel 14 15

9 Na závûr v ãtu v hod, které poskytuje kolektivní systém ASEKOL obcím se podívejme na názorn pfiíklad porovnání pomûru nákladû a ziskû v pfiípadû vyuïívání zpûtného odbûru a v pfiípadû pfiedávání elektroodpadu osobû oprávnûné k jejich pfievzetí. 9. EKOLAMP s.r.o. Pfiedání osobû oprávnûné k pfievzetí Pfiedání elektroodpadu oprávnûné osobû v rámci odpadového toku (pfii prûmûrné cenû Kã / 1 tuna): 30 * TV (á 20 kg) + 5 * PC monitor (á 10 kg) * EEZ (á 2,5 kg PC + telefony + audio apod.) = 0,9 t * = náklady 8 100,- Kã Zpûtn odbûr stejn ch zafiízení ASEKOLem: Kã za sbûrné místo pro fyz. osoby + 142,50 Kã za odbûr + 87,50 Kã za pomoc pfii nakládce + 784, 50 (15 % bonus) = zisk 6 014,50 Kã Rozdíl = ,50 = ,50 Kã Oprávnûní k nakládání a financování zpûtného odbûru elektrozafiízení skupiny: 5, vãetnû historick ch elektrozafiízení skupiny 5. Kolektivní systém EKOLAMP je v hradnû zamûfien na sbûr vyslouïil ch osvûtlovacích zafiízení jako jsou záfiivky, Ïárovky, v bojky apod., a je pro tuto oblast také jedin m oprávnûn m kolektivním systémem. Doporuãujeme vyuïít sluïeb kolektivního systému EKOLAMP v kombinaci s jak mkoliv jin m kolektivním systémem. EKOLAMP nabízí obcím poskytnutí válcového kontejneru na vyslouïilá osvûtlovací zafiízení, kter jich pojme zhruba 40 kg. Stejnû jako v pfiípadû E-boxu, by tato nádoba mûla b t umístûna do vefiejnû pfiístupn ch prostor jako je napfi. obecní prodejna apod. Pfiedev ím pro sbûrné dvory je urãen speciální kontejner, kter pojme více neï 1265 kompaktních záfiivek a v bojek o hmotnosti cca 96 kg

10 Spolupráce s kolektivním systémem Ekolamp pro obce se sbûrn m dvorem: Kolektivní systém Ekolamp uzavírá Dohodu o spolupráci a zfiízení místa zpûtného odbûru pouïit ch svûteln ch zdrojû pocházejících z domácností s obcemi, na jejichï území je provozován sbûrn dvûr. Ekolamp se stará o odvoz a zpracování pouïit ch svûteln ch zdrojû shromáïdûn ch na sbûrn ch dvorech, a proto v echny sbûrné dvory zdarma vybavuje vlastními shromaïìovacími nádobami (kovové kontejnery nebo kartónové krabice). Kolektivní systém Ekolamp, po uzavfiení Dohody o spolupráci s obcí, oznaãí sbûrn dvûr cedulí Místo zpûtného odbûru a pfiedá mu Osvûdãení o zapojení sbûrného dvora do sbûrné sítû. Ekolamp smluvnû zavázané obci nebo jí povûfiené oprávnûné osobû (provozovateli sbûrného dvora) vyplácí pfiíspûvek na provoz sbûrného místa (pau ální odmûna ,- Kã + dal í bonusy). Spolupráce s kolektivním systémem EKOLAMP pro obce bez sbûrného dvoru: Obce mohou do systému pfiedat pouïité svûtelné zdroje prostfiednictvím sv ch obsluïn ch svozov ch firem: pfies Dohodu o spolupráci s obcí, v jejímï sbûrném dvofie jsou. pfies Registraci svozové firmy, která provádí mobilní sbûr, do seznamu spolupracujících osob. EKOLAMP hradí náklady: za pfiepravu pouïit ch svûteln ch zdrojû z míst, kde jsou shromaïìovány, ke zpracovatelûm. za zpracování pouïit ch svûteln ch zdrojû. 10. Elektrowin a.s. Oprávnûní k nakládání a financování zpûtného odbûru elektrozafiízení skupin: 1, 2 a 6 vãetnû historick ch elektrozafiízení skupin 1, 2 a 6. Kolektivní systém Elektrowin je zamûfien na zpûtn odbûr vyslouïil ch velk ch a mal ch domácích spotfiebiãû mrazniãek, ledniãek, vysavaãû, fritéz, mixérû apod. a elektrick ch a elektronick ch nástrojû vrtaãek, el. pil, elektromotorû nebo zahradní techniky. Kolektivní systém Elektrowin nabízí obcím následující v hody: Motivaãní program obce Smluvní obce splàující uvedené podmínky mohou Ïádat o pfiíspûvek na zabezpeãení sbûrného místa nákup kontejneru, zlep ení sbûrného dvora nebo jeho dopravní obsluïnosti apod. V e pfiíspûvku je rozdûlena dle splnûn ch kritérií na Kã. Nûkteré z podmínek: V tûïnost sbûru nad 0,125 kg EEZ na obyvatele za ãtvrtletí, pfiístupnost sbûrného místa i pro poslední prodejce apod

11 Putující kontejner Program urãen pro svazky obcí a mikroregiony. Elektrowin zajistí na své náklady pfiistavení zastfie eného a uzamykatelného kontejneru, odvozu a zpracování elektrozafiízení, vãetnû informaãních plakátû s konkrétními informacemi. Za uskuteãnûnou akci vyplatí odmûnu za administrativní a ostatní náklady svazku obcí nebo mikroregionu 3000,- Kã ,- Kã. Pro jednotlivé obce jsou odmûny ve v i 1000,- Kã ,- Kã. 11. OFO recycling s.r.o. Oprávnûní k nakládání a financování zpûtného odbûru elektrozafiízení skupin: 1, 2 a 4, bez historick ch elektrozafiízení. V dobû zpracování tohoto manuálu kolektivní systém OFO recycling, nabízí obcím individuální podmínky závislé na parametrech obcí. 12. RETELA, s.r.o. Oprávnûní k nakládání a financování zpûtného odbûru elektrozafiízení skupin: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, vãetnû historick ch elektrozafiízení skupiny 9. Odmûny za sbûr Roãní bonus za sbûr elektrozafiízení (vyjma chlazení) na 1 obãana obce za kalendáfiní rok: Do 0,5 kg 0 Kã/kg Kolektivní systém RETELA nabízí obcím plastov box na odkládání vyslouïil ch elektrozafiízení. Od 0,51 do 1 0,30Kã/kg Od 1,01 do 2 0,80Kã/kg Od 2,01 do 4 1,20Kã/kg Nad 4,01 2,00Kã/kg + mimofiádn jednolet pfiíspûvek 2009: 1,50 Kã/kg pro v echny kategorie 20 21

12 13. REMA Systém a.s. 14. V bûr kolektivního systému Kolektivní systémy potfiebují odebírat EEZ a proto se pfiedhánûjí v nabídkách lep- ích podmínek sv m klientûm. Oprávnûní k nakládání a financování zpûtného odbûru elektrozafiízení skupin: 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10, vãetnû historick ch elektrozafiízení skupiny 8. Kolektivní systém REMA Systém nabízí obcím zaji tûní místa zpûtného odbûru nebo bezplatného zaji tûní mobilního svozu pro obce bez sbûrného místa. Program Zelená obec urãen pro sbûr drobn ch EEZ: Sbûrn box zdarma Rychl svozov servis Doporuãujeme oslovení v ech kolektivních systémû s popisem va í stávající situace (sbûrn dvûr, moïnost vytvofiení místa zpûtného odbûru, poãet obyvatel apod.) a následn v bûr z nejoptimálnûj í nabídky. Získání certifikátu a loga Zelená obec Poskytnutí letákû, informaãních materiálû a legislativního poradenství Celorepublikovû pûsobí KS ASEKOL, Elektrowin a Ekolamp, ostatní spí e oblastnû. Rozdíly jsou i v plnûní smluvních podmínek. Zde je moïnost k získání informací od zástupcû obcí, které nûkter z kolektivních systémû vyuïívají

13 15. Informování vefiejnosti Úspû nost v ech prvkû zpûtného odbûru vãetnû kolektivních systémû a obcí je závislá na objemu sebran ch vyslouïil ch elektrospotfiebiãû. Aby mohl systém zpûtného odbûru fungovat, je tfieba, aby o nûm byli obãané informováni a pfiijali jej jako jeden ze základních zpûsobû zbavování se vybran ch vyslouïil ch v robkû. Dostateãné informování obãanû je povinností a zájmem obce. Jak jiï bylo v e uvedeno, v echny kolektivní systémy pomáhají obcím s nimiï mají uzavfienou smlouvu v zaji tûní pfiedávání informací obãanûm napfi. dodáním letákû nebo plakátû. Kromû tohoto zpûsobu pfiedávání informací kolektivní systémy pofiádají rûzné osvûtové akce, ãasto zamûfiené pfiedev ím na dûti a mládeï. Tuto ãinnost kolektivních systémû vám pfiiblíïí nûkolik níïe popsan ch akcí: ASEKOL, s.r.o. Recyklománie (fiíjen-listopad 2008) pfii zakoupení nové TV nebo monitoru byla zákazníkovi pfii souãasném odevzdání staré TV nebo monitoru, vyplacena odmûna 500 Kã. rotozem Èan - JiÏ tradiãní akce pfii které je z odevzdan ch EEZ sestavován rotozem Èan. EKOLAMP, s.r.o. Záfiivky do ko e nepatfií - projekt, kter má obyvatelûm Prahy 6 nabídnout více moïností pro zpûtn odbûr nefunkãních záfiivek. Informaãní kampaà PosviÈte si na Vánoce - kaïd listopadov víkend 2007 probíhala v OC Chodov, kde a jak m zpûsobem se lze zbavit pouïit ch trubicov ch a úsporn ch záfiivek, soutûïe pro dûti. Elektrowin, a.s. Ukliìme si svût! - Sbûr EEZ ve kolách, osvûtové kampanû smûrem k vefiejnosti ke zv ení mnoïství sebran ch EEZ, motivaãní pfiíspûvek 150,- Kã za kaïd velk domácí spotfiebiã nebo 150,- Kã za kaïd mal mi a stfiedními spotfiebiãi naplnûn bag. Drobnûj í akce - Stánek ELEKTROWINU je umisèován na mnoïství oborov ch akcí, Dny mal ch obcí 2008, Sbûrné místo není jen sbûrn dvûr. Roadshow informaãní kampaà na podporu ZO vyslouïil ch domácích EEZ. REMA Systém, a.s. Recyklace hrou - projekt zamûfien na environmentální vzdûlávání dûtí kolního vûku, zejména pro dûti základních kol, náv tûvy provozû pro opûtovné pouïití a demontáï elektrozafiízení spojené s pfiedná kou a soutûïemi

14 16. Nejãastûj í problémy systému zpûtného odbûru Nízké povûdomí obcí a obãanû o systému ZO EEZ Obce nevyuïívají sluïeb kolektivních systémû a nakládají s vyslouïil mi elektrozafiízeními jako s odpadem. Nízké povûdomí o moïnostech vyuïití druhotn ch surovin vyslouïil ch elektrozafiízení Mnoho obãanû si neuvûdomuje, Ïe v roba elektrozafiízení je vysoce nároãná na spotfiebu surovin a energií a jejich recyklací mûïe docházet k v znamn m úsporám. Ochota obãanû tfiídit odpady Obecná nechuè k ãinnostem nad rámec bûïného odstraàování odpadû z domácnosti a nedûvûra v recyklaci. Obecnû hor í postoj obãanû âr k ochranû ÎP oproti vyspûl m evropsk m státûm Ekologické cítûní obãanû âr je niï í neï ve vût inû zakládajících zemí EU. v âr odborníci odhadují, Ïe ekologicky odpovûdn je pouze kaïd ãtvrt obãan. patná dostupnost míst zpûtného odbûru Velká vyslouïilá elektrozafiízení jsou objemná, tûïká a nároãná na pfiepravu a nejjednodu í je jejich odloïení u kontejnerû. Malá elektrozafiízení je snadné odloïit do nádoby na smûsn komunální odpad. Názorn negativní pfiípad pfiístupu obãanû k tfiídûní odpadû mûïeme vidût na následujícím obrázku Nízké povûdomí obãanû o moïnostech odevzdání vyslouïil ch elektrozafiízení u prodejcû velmi málo uïívan a pfiitom jednoduch zpûsob zpûtného odbûru, navíc prodejny mají nejhustûj í síè míst zpûtného odbûru. patn pfiístup prodejcû znesnadàování pfiíjmu elektrozafiízení, odrazování obãanû od jeho realizace. Objevují se pfiípady kdy je nov elektrospotfiebiã bezplatnû pfiivezen, star bezplatnû pfiebrán (v souladu se zákonem), ale za jeho pfiepravu je jiï poïadována platba. Efekt cennosti Efekt cennost je lpûní na v minulosti nákladném, ale dnes jiï nepostaãujícím elektrozafiízení. Efekt cennosti vede ke skladování elektrozafiízení na pûdách, v uplících nebo v garáïích

15 17. Postoj obãanû zpûtného odbûru Za úãelem zji tûní postoje obãanû bylo dotazníkov m etfiením osloveno pfiibliïnû 1000 obãanû bez omezení vûku, pohlaví nebo dosaïeného vzdûlání. Nûkolik v sledkû dotazníkového etfiení Vám pfiibliïujeme v následujících tabulkách. Jak jste informováni o zpûtném odbûru? Obãané preferují pfiijímání informací pfiedev ím prostfiednictvím masmédií televize, rozhlasu a tisku, k jejichï vyuïití také v poslední dobû ze strany kolektivních systémû ãasto docházelo. Dal ím prostfiedkem, kter mohou ve vût inû pfiípadû vyuïívat i obce, je internet. Umístûní informací na internetové stránky obce je bezplatné a oslovuje ãím dále vût í ãást obyvatelstva, zejména potom z fiad mlad ích generací, kde je to také nejvíce Ïádoucí. Odpovûì Poãet odpovûdí % z celku Dostateãnû % âásteãnû % VÛbec % Je alarmující, Ïe 80 % dotázan ch obãanû se necítí dostateãnû informována o moïnostech provedení zpûtného odbûru vyslouïil ch elektrozafiízení. ZároveÀ tento v sledek poukazuje na rezervy v ãinnosti subjektû zpûtného odbûru, vãetnû obcí. Jak m zpûsobem nejradûji pfiijímáte informace? Odpovûì Poãet odpovûdí % z celku Televize, rozhlas, tisk % Internet % Letáky % Obecní rozhlas 56 6 % Jinou 19 2 % Jak m zpûsobem se zbavujete men ích elektrozafiízení? ZpÛsob zbavení se EEZ Poãet odpovûdí % z celku Skladování doma % Smûsn komunální odpad % Sbûrn dvûr, speciální kontejner % Prodej % Zpût do obchodu ãi servisu % Charita 48 5% V sledky v e uvedené otázky jsou velmi nepfiíznivé. Polovina z dotázan ch obãanû skladuje vyslouïilá elektrozafiízení v domácnostech nebo je dokonce odhazuje do komunálního odpadu. Cílem v ech subjektû zpûtného odbûru je zamezení právû tûmto zpûsobû nakládání s vyslouïil mi elektrozafiízeními. Je také zfiejmé, Ïe nedostateãnû je vyuïívána moïnost vracení vyslouïil ch elektrozafiízení u koncov ch prodejcû

16 Jak zpûsob zbavování se elektrozafiízení vám nejvíce vyhovuje? ZpÛsob zbavení se EEZ Poãet odpovûdí % z celku Sbûrn dvûr, speciální kontejner % Zpût do obchodu ãi servisu % Charita 67 7% Smûsn komunální odpad 29 3% Prodej 29 3% Skladování doma 9 1% Naprostá vût ina dotázan ch obãanû preferuje provedení zpûtného odbûru prostfiednictvím sbûrn ch dvorû (míst zpûtného odbûru) nebo jejich odkládáním do speciálních kontejnerû, mezi nûï jsou fiazeny i napfi. E-boxy, nádoby na vyslouïilá osvûtlovací zafiízení kolektivního systému Ekolamp apod. Pouhé 1 % dotázan ch preferuje nakládání s vyslouïil mi elektrozafiízeními jejich skladováním v domácnostech, coï hrubû nekoresponduje se skuteãností, kdy tak ãiní témûfi 30 % dotázan ch. 18. Zajímavosti ze svûta vyslouïil ch elektrozafiízení Uveìme pro zv ení povûdomí o dûleïitosti etrného nakládání s vyslouïil mi spotfiebiãi nûkolik zajímavostí. SloÏení elektrozafiízení Obecné plasty, Ïelezné a neïelezné kovy, slitiny kovû, sklo keramika. Cenné prvky zlato, stfiíbro, platina, mûì, palladium atd. Toxické prvky rtuè, olovo, kadmium, nikl, zinek, tantal atd. 1 tuna ti tûn ch spojû obsahuje v prûmûru 280 g zlata. 1 PC obsahuje zhruba 0,25 1 g zlata. Celosvûtovû elektrotechnick prûmysl spotfiebuje: 30 % roãní tûïby stfiíbra. 30 % mûdi. 60 % cínu. 50 % antimonu. 80 % india. 10 % zlata Za rok 2007 bylo prodáno: 1,14 mld. mobilních tel. celosvûtovû. To pfii prûmûrné váze mobilu 100g pfiedstavuje 250 t stfiíbra, 24 t zlata, 9 t paladia, t mûdi a t kobaltu notebookû a PC v âr

17 Mobilní telefon Obsahuje nebezpeãné sloïky: arsen, berylium, brómované zpomalovaãe hofiení, estimocn chrom, kadmium, mûì, nikl, olovo, oxid antimonit, rtuè, PVC. Obsahuje vyuïitelné suroviny: paladium, zlato, stfiíbro, mûì. PrÛmûrná doba pouïívání mobilního telefonu (pfied zakoupením nového) v âr je 12 aï 18 mûsícû. Mobilní telefon je nejãastûji mûnûn m elektrozafiízením. Roãnû se ho zbaví kaïd ãtvrt obãan âr. Ve dvou tfietinách pfiípadû je to kvûli modernizaci pfiístroje, nikoli kvûli skonãení Ïivotnosti. Recyklací pouh ch 29 mobilních telefonû se dá získat gram zlata. Pro zajímavost: KvÛli tûïbû a úpravû 1 g zlata vznikne 2900 kilogramû odpadu. V âeské republice je v domácnostech uskladnûno stále pfiibliïnû 5 8 milionu vyslouïil ch mobilû, které nebyly odevzdány k recyklaci. To pfiedstavuje kg zlata a t odpadu, kter vznikl v souvislosti s jeho tûïbou. Pfii koupi nového mobilu pfiispíváte na jeho recyklaci jednou korunou, kterou pfiiplatíte k základní cenû. Elektronická hraãka Obsahuje nebezpeãné sloïky: rtuè, kadmium, brómované zpomalovaãe hofiení, mûì, PVC Obsahuje vyuïitelné suroviny: mûì, palladium, stfiíbro, zlato Jde o nejnakupovanûj í elektrozafiízení jednou za rok koupí elektrickou hraãku kaïd druh obãan âr. Elektrické hraãky mají v domácnostech naprosto nejvût í spotfiebu baterií ze v ech druhû elektrozafiízení. Pfiedstavují nejãastûji do smûsného odpadu vyhazované elektrozafiízení Pfii koupi nové elektronické hraãky pfiispíváte na její recyklaci v prûmûru esti korunami, které pfiiplatíte k základní cenû Co v e je elektronickou hraãkou: autodráhy, modelové Ïeleznice, videohry a jejich pfiíslu enství, kapesní digitální hry gameboy, joysticky, elektrické a elektronické hraãky pohánûné baterií nebo elektromotorem, elektronické doplàky pro batolata, elektrická vozítka a dal í vybavení pro voln ãas a sport

18 19. VyuÏití vyslouïil ch elektrozafiízení Opûtovné pouïití a prodej nebo darování funkãního, ale zastaralého zafiízení napfi. dûtsk m a azylov m domovûm, obãansk m sdruïením, centrûm pro seniory nebo rodinám s nízk mi pfiíjmy. Recyklace souãástí zejména kovû. Energetické vyuïití v roba el. energie a tepla z nevyuïiteln ch zbytkû (zejména plastû) ve spalovnách odpadû. etrné odstranûní nevyuïitelného zbytku s vylouãením rizik na zdraví obyvatel a ÎP. Chránûné dílny K zpracování elektrozafiízení jsou v âr ãasto vyuïívány takzv. chránûné dílny, které zprostfiedkovávají ekonomické a sociální zapojení handicapovan ch obãanû do spoleãnosti. Napfi. kolektivní systém ASEKOL 14 chránûn ch dílen z celkového poãtu 31 zpracovatelû vyslouïil ch elektrozafiízení v rámci celé âr. Zpûtn odbûr elektrozafiízení tak pomáhá i tûm nejpotfiebnûj ím. 20. Kontakty na kolektivní systémy ASEKOL s.r.o Praha 4 Dobru ská 1 tel.: fax: Internet: EKOLAMP s.r.o. nám. I. P. Pavlova 1789/ Praha 2 tel: fax: Internet: Elektrowin a.s. Michelská 300/ Praha 4 tel.: Fax: Internet:

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 3 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY BŘEZEN 2001 odpad měsíce Kovový odpad Železné odpady Odpad amalgamu Přehled firem Nové kontejnerové nůžky na šrot Recyklace autobaterií ve světě

Více

Krize: Skončí dobrý byznys s odpadky?

Krize: Skončí dobrý byznys s odpadky? REGIONÁLNÍ INFORMACE ÚNOR 2009 HLAVNÍ TÉMA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZAOSTŘENO NA VELETRHY, KONFERENCE A SEMINÁŘE Rozhovor s hejtmanem Zlínského kraje Přehled nejdůležitějších akcí v regionech O datových schránkách

Více

odpad měsíce Zdravotnický odpad dále z obsahu odborná příloha Ekologické zátěže pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Zdravotnický odpad dále z obsahu odborná příloha Ekologické zátěže pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 5 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY KVĚTEN 2001 odpad měsíce Zdravotnický odpad Metodický návod Ministerstva zdravotnictví pro nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení Informace

Více

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH V ROâNÍ ZPRÁVA âiîp ZA ROK 2006 1. Úvod...5 1.1 Základní identifikaãní údaje...5 1.2 Obecné údaje...6 1.3 Charakteristika ãinnosti âiîp...6 1.4 Organizaãní

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

SLOVO ÚVODEM. Prezentace na internetu

SLOVO ÚVODEM. Prezentace na internetu Milí obãané, dne 27. kvûtna se v Psárech konalo dal í vítání obãánkû a i tentokráte byla na Obecním úfiadû v Psárech zastoupena dvojãata. Mgr. Jan Vrba popfiál v em maminkám hodnû radosti s nov mi obãánky,

Více

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012

VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 VáÏení spoluobãané, âíslo 1/ 2012 jsme na prahu nového roku a po uplynutí dvanácti mûsícû v roce 2011 zaãínáme dal í roãní období práce v zastupitelstvu obce a vzájemné spolupráce s Vámi, obãany obce.

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4

1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 OBSAH 1. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 2. Profil spoleãnosti 2.1 Základní údaje o spoleãnosti 5 2.2 Orgány a vedení spoleãnosti 6 2.3 Investiãní ãinnost 8 2.4 Schéma fiízení spoleãnosti 9 2.5

Více

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s.

Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. KOMERâNÍ BANKA, A. S. V ROâNÍ ZPRÁVA 1999 Obsah 2 3 4 7 8 10 32 33 55 61 65 69 97 100 Základní charakteristiky Komerãní banky, a. s. Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva a generálního fieditele Pfiedstavenstvo

Více

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9

v r o ã n í z p r á v a 1 9 9 9 v roãní zpráva 1999 v roãní zpráva 1999 Metrostav je univerzální stavební spoleãnost, která zaujímá vedoucí postavení v klíãov ch segmentech podzemního stavitelství a Ïelezobetonov ch konstrukcí v âeské

Více

Bio-CHP KOMBINOVANÁ V ROBA ELEKT INY A PLYNU Z BIOMASY V EVROPSKÉ PRAXI

Bio-CHP KOMBINOVANÁ V ROBA ELEKT INY A PLYNU Z BIOMASY V EVROPSKÉ PRAXI Bio-CHP KOMBINOVANÁ V ROBA ELEKT INY A PLYNU Z BIOMASY V EVROPSKÉ PRAXI Období zpracování: 01/2003 03/2006 Sektory: obnovitelná elektfiina, obnovitelné teplo Zpracovatelsk t m: FORCE Technology Dánsko,

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 2 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Natura 2000 v âeské republice Za peníze z Evropské unie mûïete obnovit les Na e lesy nejsou jen továrnou na dfievo Jedle má anci Stfiípky z Indonésie Sumatra

Více