MANUÁL. EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ. Kladno leden 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL. EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ. Kladno leden 2009"

Transkript

1 MANUÁL EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ Kladno leden 2009 Tato publikace vznikla v rámci projektu financovaného z Fondu ASEKOL.

2 VáÏení pfiedstavitelé obcí, Dovolujeme si Vám nabídnout manuál s názvem EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ, jehoï cílem je pomoci Vám v nalezení co nej etrnûj í cesty v nakládání s vyslouïil mi elektrospotfiebiãi z domácností va ich obãanû. Tato publikace je urãena pfiedev ím pro men í a stfiednû velké obce, ale samozfiejmû i pro obecné informování vefiejnosti. Budeme rádi, kdyï Vám manuál pomûïe k zavedení takového systému nakládání s vyslouïil mi elektrospotfiebiãi, kter pro va i obec i Ïivotní prostfiedí bude pfiedstavovat co nejniï í náklady. Autofii publikace Obsah 1. PROâ SE ZAB VAT VYSLOUÎIL MI ELEKTROSPOT EBIâI VYSLOUÎILÁ ELEKTROZA ÍZENÍ VERSUS ELEKTROODPAD CO JE ZPùTN ODBùR ELEKTROZA ÍZENÍ JAK USKUTEâNIT ZPùTN ODBùR KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY MOÎNOSTI OBCE V NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROZA ÍZENÍMI ZAJI TùNÍ MÍSTA ZPùTNÉHO ODBùRU ROZDùLENÍ ELEKTROZA ÍZENÍ ASEKOL S.R.O EKOLAMP S.R.O ELEKTROWIN A.S OFO RECYCLING S.R.O RETELA, S.R.O REMA SYSTÉM A.S V BùR KOLEKTIVNÍHO SYSTÉMU INFORMOVÁNÍ VE EJNOSTI POSTOJ OBâANÒ ZPùTNÉHO ODBùRU ZAJÍMAVOSTI ZE SVùTA VYSLOUÎIL CH ELEKTROZA ÍZENÍ VYUÎITÍ VYSLOUÎIL CH ELEKTROZA ÍZENÍ KONTAKTY NA KOLEKTIVNÍ SYSTÉMY Tento manuál obsahuje spoustu cenn ch rad jak u etfiit peníze za odpad! 3

3 1. Proã se zab vat vyslouïil mi elektrospotfiebiãi VyslouÏilá elektrozafiízení jsou nejrychleji rostoucím druhem odpadu. V domácnostech obãanû (na pûdách apod.) je uskladnûno velké mnoïství star ch elektrozafiízení. Produkce vyslouïil ch elektrozafiízení roste 3krát rychleji neï je tomu u ostatních odpadû. VyslouÏilá elektrozafiízení obsahují mnoho cenn ch surovin zlata, stfiíbra, mûdi, cínu atd., které je velká koda nevyuïít. VyslouÏilá elektrozafiízení obsahují mnoho kodliv ch látek, které by se nemûly dostávat do Ïivotního prostfiedí a potravin. Pfiedpokládanou míru rûstu produkce vyslouïil ch elektrozafiízení nám pfiibliïuje následující graf: Graf pfiedpokládané produkce vyslouïil ch EEZ 2. VyslouÏilá elektrozafiízení versus elektroodpad Co je elektrozafiízení? Vyhneme se definici dle zákona a jednodu e budeme elektrozafiízením naz vat v e co se zapojuje do zásuvky nebo pracuje na baterie. Co je vyslouïilé elektrozafiízení? Elektrozafiízení, které jiï neplní svoji funkci a je odevzdáno zpûtn m odbûrem. Co je elektroodpad? Znehodnocené, po kozené, neodbornû demontované elektrozafiízení. Je moïné vyslouïilá elektrozafiízení neodbornû skladovat, napfi. na dvorech domû? Pokud nûkterá vûc neplní svûj úãel a ohroïuje Ïivotní prostfiedí (napfi. obsahem nebezpeãn ch látek lednice, mrazniãky, TV apod.) má její majitel povinnost se jí v souladu se zákonem zbavit. 4 5

4 3. Co je zpûtn odbûr elektrozafiízení Zpûtn odbûr v robkû znamená moïnost odevzdávat nûkteré vybrané v robky po dobû jejich pouïitelnosti zpût v robci ãi dovozci. Takto lze zpûtnû odevzdávat minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické ãlánky a baterie, v bojky a záfiivky, pneumatiky a zejména elektrozafiízení pocházející z domácností. Povinnost zaji tûní zpûtného odbûru je stanovena zákonem ã. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znûní. V robci nebo dovozci elektrozafiízení mají povinnost zaji tûní jejich zpûtného odbûru. DrÏitel elektrozafiízení se jej smí zbavit pouze jeho pfiedáním zpracovateli, nebo na místo zpûtného odbûru ãi oddûleného sbûru. Obec se stává vlastníkem odpadu, kter vznikl ãinností fyzické osoby na jejím území a byl odloïen na místû k tomu urãeném. Obec je povinna urãit a zajistit místa, kde mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, a to vãetnû nebezpeãn ch sloïek. 4. Jak uskuteãnit zpûtn odbûr Obãané mají nûkolik moïností jak vyuïít systému zpûtného odbûru elektrozafiízení: Odevzdání spotfiebiãe koncovému prodejci zpûsobem kus za kus v pfiípadû koupû nového elektrozafiízení má kupující nárok na odevzdání vyslouïilého elektrozafiízení prodejci. Pfiitom se nemusí jednat o stejné druhy elektrozafiízení. OdloÏení elektrozafiízení do speciálního kontejneru nebo prostfiednictvím mobilního svozu. Odevzdání elektrozafiízení na sbûrném dvofie nebo sbûrném místû, zaji Èovaném obcí. ZpÛsob provedení zpûtného odbûru nesmí ztíïit následné vyuïití elektrozafiízení je tfieba zabezpeãit elektrozafiízení pfied po kozením pfii zacházení nebo vandalismu a odcizením. 6 7

5 5. Kolektivní systémy Kolektivní systémy jsou organizace, které pfiebírají povinnosti v robcû a dovozcû elektrozafiízení na zaji tûní zpûtného odbûru, tak aby byl proveden efektivnû a etrnû pro v echny povinné osoby v robce, dovozce, obce a obãany. Kolektivní systémy vznikly v roce 2005 v návaznosti na novelizaci zákona o odpadech. Novelou pfie la povinnost financování nakládání s vyslouïil mi elektrozafiízeními z obcí na v robce a dovozce. Cílem Kolektivních systémû je: Zajistit a financovat zpûtn odbûr elektrozafiízení. Zajistit ekologicky etrné zpracování, vyuïití a odstranûní elektrozafiízení. Splnit povinnosti v robcû a dovozcû. V kaznictví systému. V âr funguje 6 kolektivních systémû zaji Èujících zpûtn odbûr vyslouïil ch elektrozafiízení. 6. MoÏnosti obce v nakládání s elektrozafiízeními Obce mohou zaji Èovat nakládání s vyslouïil mi elektrozafiízeními z domácností dvûma základními zpûsoby. Podívejme se na základní rozdíly mezi tûmito zpûsoby: VyuÏití zpûtného odbûru vyslouïil ch elektrozafiízení. Uzavfiení smlouvy s kolektivním systémem. Zaji tûní sbûru elektrozafiízení z domácností mobilním svozem nebo odloïením na místû zpûtného odbûru. Zaji tûní elektrozafiízení pfied po kozením a odcizením. Bezplatné definitivní pfiedání elektrozafiízení kolektivnímu systému. VyuÏití v hod poskytovan ch kolektivním systémem bezplatné vybavení místa zpûtného odbûru nebo sbûrného dvora, umístûní speciálního kontejneru nebo uzamykatelného pfiístûnku, ãerpání pfiíspûvkû za odevzdání elektrozafiízení nebo získání informaãních letákû pro obãany. Vedení evidence. OBEC Elektroza ízení Peníze Kol. systém ASEKOL s.r.o. Sbûr vyslouïil ch elektrozafiízení jako odpadu. EKOLAMP s.r.o. Uzavfiení smlouvy s osobou oprávnûnou k pfievzetí elektroodpadu. Elektrowin a.s. Zaji tûní sbûru elektrozafiízení z domácností mobilním svozem nebo odloïením na místû k tomu urãeném. Zaji tûní elektroodpadu pfied po kozením a odcizením. OFO recycling s.r.o. Uhrazení poplatku za odstranûní a pfievzetí elektroodpadu. Vedení evidence. REMA Systém a.s. RETELA s.r.o. Elektroza ízení OBEC Opráv. osoba Peníze 8 9

6 7. Zaji tûní místa zpûtného odbûru Na místo zpûtného odbûru a jeho vybavení nejsou platnou legislativou kladeny tak vysoké nároky jako v pfiípadû skladování elektroodpadu. Místo zpûtného odbûru musí splàovat pouze základní kritéria k zaji tûní elektrozafiízení, které neztíïí jeho dal í vyuïití. Místo zpûtného odbûru musí: Zajistit elektrozafiízení pfied povûtrnostními vlivy musí b t zastfie ené. Zajistit elektrozafiízení pfied vandalismem, odcizením a rozebíráním musí b t uzamykatelné. Zajistit prostfiedí pfied pfiípadn m únikem nebezpeãn ch látek musí mít nepropustn povrch. Z v e uvedeného je zfiejmé, Ïe za místo zpûtného odbûru vyslouïil ch elektrozafiízení mûïe b t vyuïita uzamykatelná místnost v majetku obce. 8. Rozdûlení elektrozafiízení Vzhledem k rozdílnosti rûzn ch druhû elektrozafiízení (materiálové sloïení, velikost apod.) jsou elektrozafiízení dûlena do 10-ti skupin a kaïd kolektivní systém má vyhrazeny skupiny, se kter mi je oprávnûn nakládat a financovat. Sk. 1 Velké domácí spotfiebiãe (praãky, ledniãky, mrazáky ). Sk. 2 Malé domácí spotfiebiãe (vysavaãe, Ïehliãky, fény ). Sk. 3 Zafiízení informaãních technologií a telekomunikaãní zafiízení (poãítaãe, telefony, notebooky.). Sk. 4 Spotfiebitelská zafiízení (TV, video a audio technika.). Sk. 5 Osvûtlovací zafiízení (Ïárovky, záfiivky, úsporky, v bojky.). Sk. 6 Elektrické a elektronické nástroje (vrtaãky, zahradní technika.). Sk. 7 Hraãky, vybavení pro voln ãas a sporty (autodráhy ). Sk. 8 Lékafiské pfiístroje. Sk. 9 Pfiístroje pro monitorování a kontrolu. Sk. 10 V dejní automaty. Z hlediska uvedení na trh se elektrozafiízení dûlí na nová a historická, pfiedev ím z dûvodu zaji tûní financování nakládání s nimi. Nová uvedená na trh po pfiíspûvek hradí v robce nebo prodejce. Historická - uvedená na trh pfied pfiíspûvek hradí obãan (jedná se o recyklaãní pfiíspûvek pfiipoãítávan k cenû elektrozafiízení). V následujících kapitolách si pfiedstavíme jednotlivé kolektivní systémy a zamûfiíme se na popis v hod, které nabízejí obcím pfii uzavfiení smluv

7 8. ASEKOL s.r.o. Oprávnûní k nakládání a financování zpûtného odbûru elektrozafiízení skupin: 3, 4, 7, 8, 10, vãetnû historick ch elektrozafiízení skupin 3, 4 a 7. SluÏby pro obce, nad rámec základních povinností kolektivního systému: Zfiízení místa zpûtného odbûru elektrozafiízení. Úãast na zaji tûní zpûtného odbûru mobilním sbûrem elektrozafiízení. MoÏnost umístûní E-boxu. MoÏnost umístûní E-domku. MoÏnost ãerpání financí z Fondu ASEKOL. Zisk roãních odmûn za sbûr elektrozafiízení. Informaãní podpora. E BOX Speciální kontejner o obsahu 80 l, kter slouïí pro odkládání mal ch elektrozafiízení, pfiibliïnû do velikosti varné konvice. V pfiípadû objednání odvozu naplnûného boxu, garantuje ASEKOL jeho zaji - tûní do 24 hodin. E-box by mûl b t umístûn na zabezpeãené místo co nejlépe pfiístupné obãanûm napfi. do obecní prodejny apod. E-box je poskytován bezplatnû. E DOMEK Podmínky zpûtného odbûru jsou závislé na vybavenosti obce. Zásadním aspektem je volba zaji tûní sbûru: Prostfiednictvím sbûrného místa na sbûrném dvofie nebo napfi. v uzamykatelné místnosti. Prostfiednictvím mobilního sbûru. ASEKOL v raznû zv hodàuje obce, které zajistí otevfienost sbûrného místa pro v echny osoby podnikatelské subjekty i obãany jin ch obcí. Vzhledem k tomu, Ïe následné nakládání s elektrozafiízeními poskytuje kolektivní systém bezplatnû, není pfii odevzdávání vyslou- Ïil ch elektrozafiízení tfieba legitimovat jejich pûvodce! Naopak ãím vy í je objem shromáïdûn ch spotfiebiãû, tím vy í finanãní pfiíspûvek mûïe obec obdrïet. E-domek je uzamykateln ocelov pfiístfie ek, kter splàuje v echny podmínky pro skladování zpûtnû odebran ch elektrozafiízení. Má zkosenou stfiechu a posuvná 12 13

8 dvoudílná vrata, jeho rozmûry ãiní 5 x 3,6 x 2,5 m a je pfiipraven pojmout aï 45 m 3 vyslouïil ch elektrozafiízení. Obce mají v leto ním roce moïnost získat E-domek zcela zdarma! Fond ASEKOL Fond ASEKOL byl zfiízen na podporu projektû zamûfien ch na zlep ení efektivity sbûru elektroodpadu. Îádat o pfiíspûvek mohou obce, svazky obcí, kraje a také nevládní neziskové organizace ãi provozovatelé sbûrn ch dvorû. Roãní rozpoãet Fondu ASEKOL je nûkolik milionû korun. Vyhlá ené programy pro rok 2009: Program Intenzita (vytvofiení nebo zv ení poãtu sbûrn ch míst v konkrétní lokalitû, popfiípadû i zlep ení jejich dostupnosti). Program Rekonstrukce (je zamûfien na kvalitu sbûrn ch míst z hlediska zv ení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlep ení vybavení). Program Osvûta (je zamûfien na vzdûlání a osvûtu v oblasti problematiky zpûtného odbûru a recyklace elektrozafiízení). Program V zkum (podpora v zkumu, v voje a rozvoje technologií vãetnû aplikace do praxe v oblasti logistiky, zpûtného odbûru a recyklace elektrozafiízení). Pfiíklady poskytnut ch prostfiedkû z Fondu ASEKOL v roce 2008: Zabezpeãení sbûrného dvora v KromûfiíÏi Mûsto KromûfiíÏ ,- Kã Sídlo technick ch sluïeb a sbûrného dvora Mûsto Nová Bystfiice ,- Kã Zkvalitnûní vybavení místa zpûtného odbûru TS Zlín ,- Kã Rekonstrukce oplocení sbûrného dvora Chotû ov ,- Kã Roz ífiení kapacity sbûrného dvora SLUMEKO s.r.o ,- Kã Oprava oplocení SD obce ZáluÏí ,- Kã Pfiíspûvky za sbûr elektrozafiízení Kolektivní systém ASEKOL vyplácí obcím, které s ním uzavfiou smlouvu finanãní odmûny za sbûr vyslouïil ch elektrozafiízení, ve v i závislé na objemu sebran ch elektrozafiízení a podmínek, které obec poskytuje jejich pûvodcûm. Obce s místem zpûtného odbûru Roãní pau ální pfiíspûvek pro obce se sbûrn m místem: za sbûrné místo pro fyzické i právnické osoby za sbûrné místo pro fyzické osoby Odmûna za sbûr základní sloïky a za pomoc pfii nakládce Bonus TV, PC monitory - 3 kã za kus (+ 2 kã za pomoc) Ostatní elektrozafiízení 0,15 Kã/kg (+ 0,15 Kã/kg za pomoc) V tûïnost 0,1 0,3 kg EEZ na obyvatele = +15 % ze souãtu pau álu a základní sloïky V tûïnost nad 0,3 kg EEZ na obyvatele = +30 % Obce s mobilním svozem Obec zajistí mobilní sbûr jako dosud, ale ASEKOL pfievezme náklady na zpracování. Roãní pau ální pfiíspûvek 1 700,- Kã obec s ménû neï 2000 obyvatel 3 400,- Kã obec s více neï 2000 obyvatel 14 15

9 Na závûr v ãtu v hod, které poskytuje kolektivní systém ASEKOL obcím se podívejme na názorn pfiíklad porovnání pomûru nákladû a ziskû v pfiípadû vyuïívání zpûtného odbûru a v pfiípadû pfiedávání elektroodpadu osobû oprávnûné k jejich pfievzetí. 9. EKOLAMP s.r.o. Pfiedání osobû oprávnûné k pfievzetí Pfiedání elektroodpadu oprávnûné osobû v rámci odpadového toku (pfii prûmûrné cenû Kã / 1 tuna): 30 * TV (á 20 kg) + 5 * PC monitor (á 10 kg) * EEZ (á 2,5 kg PC + telefony + audio apod.) = 0,9 t * = náklady 8 100,- Kã Zpûtn odbûr stejn ch zafiízení ASEKOLem: Kã za sbûrné místo pro fyz. osoby + 142,50 Kã za odbûr + 87,50 Kã za pomoc pfii nakládce + 784, 50 (15 % bonus) = zisk 6 014,50 Kã Rozdíl = ,50 = ,50 Kã Oprávnûní k nakládání a financování zpûtného odbûru elektrozafiízení skupiny: 5, vãetnû historick ch elektrozafiízení skupiny 5. Kolektivní systém EKOLAMP je v hradnû zamûfien na sbûr vyslouïil ch osvûtlovacích zafiízení jako jsou záfiivky, Ïárovky, v bojky apod., a je pro tuto oblast také jedin m oprávnûn m kolektivním systémem. Doporuãujeme vyuïít sluïeb kolektivního systému EKOLAMP v kombinaci s jak mkoliv jin m kolektivním systémem. EKOLAMP nabízí obcím poskytnutí válcového kontejneru na vyslouïilá osvûtlovací zafiízení, kter jich pojme zhruba 40 kg. Stejnû jako v pfiípadû E-boxu, by tato nádoba mûla b t umístûna do vefiejnû pfiístupn ch prostor jako je napfi. obecní prodejna apod. Pfiedev ím pro sbûrné dvory je urãen speciální kontejner, kter pojme více neï 1265 kompaktních záfiivek a v bojek o hmotnosti cca 96 kg

10 Spolupráce s kolektivním systémem Ekolamp pro obce se sbûrn m dvorem: Kolektivní systém Ekolamp uzavírá Dohodu o spolupráci a zfiízení místa zpûtného odbûru pouïit ch svûteln ch zdrojû pocházejících z domácností s obcemi, na jejichï území je provozován sbûrn dvûr. Ekolamp se stará o odvoz a zpracování pouïit ch svûteln ch zdrojû shromáïdûn ch na sbûrn ch dvorech, a proto v echny sbûrné dvory zdarma vybavuje vlastními shromaïìovacími nádobami (kovové kontejnery nebo kartónové krabice). Kolektivní systém Ekolamp, po uzavfiení Dohody o spolupráci s obcí, oznaãí sbûrn dvûr cedulí Místo zpûtného odbûru a pfiedá mu Osvûdãení o zapojení sbûrného dvora do sbûrné sítû. Ekolamp smluvnû zavázané obci nebo jí povûfiené oprávnûné osobû (provozovateli sbûrného dvora) vyplácí pfiíspûvek na provoz sbûrného místa (pau ální odmûna ,- Kã + dal í bonusy). Spolupráce s kolektivním systémem EKOLAMP pro obce bez sbûrného dvoru: Obce mohou do systému pfiedat pouïité svûtelné zdroje prostfiednictvím sv ch obsluïn ch svozov ch firem: pfies Dohodu o spolupráci s obcí, v jejímï sbûrném dvofie jsou. pfies Registraci svozové firmy, která provádí mobilní sbûr, do seznamu spolupracujících osob. EKOLAMP hradí náklady: za pfiepravu pouïit ch svûteln ch zdrojû z míst, kde jsou shromaïìovány, ke zpracovatelûm. za zpracování pouïit ch svûteln ch zdrojû. 10. Elektrowin a.s. Oprávnûní k nakládání a financování zpûtného odbûru elektrozafiízení skupin: 1, 2 a 6 vãetnû historick ch elektrozafiízení skupin 1, 2 a 6. Kolektivní systém Elektrowin je zamûfien na zpûtn odbûr vyslouïil ch velk ch a mal ch domácích spotfiebiãû mrazniãek, ledniãek, vysavaãû, fritéz, mixérû apod. a elektrick ch a elektronick ch nástrojû vrtaãek, el. pil, elektromotorû nebo zahradní techniky. Kolektivní systém Elektrowin nabízí obcím následující v hody: Motivaãní program obce Smluvní obce splàující uvedené podmínky mohou Ïádat o pfiíspûvek na zabezpeãení sbûrného místa nákup kontejneru, zlep ení sbûrného dvora nebo jeho dopravní obsluïnosti apod. V e pfiíspûvku je rozdûlena dle splnûn ch kritérií na Kã. Nûkteré z podmínek: V tûïnost sbûru nad 0,125 kg EEZ na obyvatele za ãtvrtletí, pfiístupnost sbûrného místa i pro poslední prodejce apod

11 Putující kontejner Program urãen pro svazky obcí a mikroregiony. Elektrowin zajistí na své náklady pfiistavení zastfie eného a uzamykatelného kontejneru, odvozu a zpracování elektrozafiízení, vãetnû informaãních plakátû s konkrétními informacemi. Za uskuteãnûnou akci vyplatí odmûnu za administrativní a ostatní náklady svazku obcí nebo mikroregionu 3000,- Kã ,- Kã. Pro jednotlivé obce jsou odmûny ve v i 1000,- Kã ,- Kã. 11. OFO recycling s.r.o. Oprávnûní k nakládání a financování zpûtného odbûru elektrozafiízení skupin: 1, 2 a 4, bez historick ch elektrozafiízení. V dobû zpracování tohoto manuálu kolektivní systém OFO recycling, nabízí obcím individuální podmínky závislé na parametrech obcí. 12. RETELA, s.r.o. Oprávnûní k nakládání a financování zpûtného odbûru elektrozafiízení skupin: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, vãetnû historick ch elektrozafiízení skupiny 9. Odmûny za sbûr Roãní bonus za sbûr elektrozafiízení (vyjma chlazení) na 1 obãana obce za kalendáfiní rok: Do 0,5 kg 0 Kã/kg Kolektivní systém RETELA nabízí obcím plastov box na odkládání vyslouïil ch elektrozafiízení. Od 0,51 do 1 0,30Kã/kg Od 1,01 do 2 0,80Kã/kg Od 2,01 do 4 1,20Kã/kg Nad 4,01 2,00Kã/kg + mimofiádn jednolet pfiíspûvek 2009: 1,50 Kã/kg pro v echny kategorie 20 21

12 13. REMA Systém a.s. 14. V bûr kolektivního systému Kolektivní systémy potfiebují odebírat EEZ a proto se pfiedhánûjí v nabídkách lep- ích podmínek sv m klientûm. Oprávnûní k nakládání a financování zpûtného odbûru elektrozafiízení skupin: 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10, vãetnû historick ch elektrozafiízení skupiny 8. Kolektivní systém REMA Systém nabízí obcím zaji tûní místa zpûtného odbûru nebo bezplatného zaji tûní mobilního svozu pro obce bez sbûrného místa. Program Zelená obec urãen pro sbûr drobn ch EEZ: Sbûrn box zdarma Rychl svozov servis Doporuãujeme oslovení v ech kolektivních systémû s popisem va í stávající situace (sbûrn dvûr, moïnost vytvofiení místa zpûtného odbûru, poãet obyvatel apod.) a následn v bûr z nejoptimálnûj í nabídky. Získání certifikátu a loga Zelená obec Poskytnutí letákû, informaãních materiálû a legislativního poradenství Celorepublikovû pûsobí KS ASEKOL, Elektrowin a Ekolamp, ostatní spí e oblastnû. Rozdíly jsou i v plnûní smluvních podmínek. Zde je moïnost k získání informací od zástupcû obcí, které nûkter z kolektivních systémû vyuïívají

13 15. Informování vefiejnosti Úspû nost v ech prvkû zpûtného odbûru vãetnû kolektivních systémû a obcí je závislá na objemu sebran ch vyslouïil ch elektrospotfiebiãû. Aby mohl systém zpûtného odbûru fungovat, je tfieba, aby o nûm byli obãané informováni a pfiijali jej jako jeden ze základních zpûsobû zbavování se vybran ch vyslouïil ch v robkû. Dostateãné informování obãanû je povinností a zájmem obce. Jak jiï bylo v e uvedeno, v echny kolektivní systémy pomáhají obcím s nimiï mají uzavfienou smlouvu v zaji tûní pfiedávání informací obãanûm napfi. dodáním letákû nebo plakátû. Kromû tohoto zpûsobu pfiedávání informací kolektivní systémy pofiádají rûzné osvûtové akce, ãasto zamûfiené pfiedev ím na dûti a mládeï. Tuto ãinnost kolektivních systémû vám pfiiblíïí nûkolik níïe popsan ch akcí: ASEKOL, s.r.o. Recyklománie (fiíjen-listopad 2008) pfii zakoupení nové TV nebo monitoru byla zákazníkovi pfii souãasném odevzdání staré TV nebo monitoru, vyplacena odmûna 500 Kã. rotozem Èan - JiÏ tradiãní akce pfii které je z odevzdan ch EEZ sestavován rotozem Èan. EKOLAMP, s.r.o. Záfiivky do ko e nepatfií - projekt, kter má obyvatelûm Prahy 6 nabídnout více moïností pro zpûtn odbûr nefunkãních záfiivek. Informaãní kampaà PosviÈte si na Vánoce - kaïd listopadov víkend 2007 probíhala v OC Chodov, kde a jak m zpûsobem se lze zbavit pouïit ch trubicov ch a úsporn ch záfiivek, soutûïe pro dûti. Elektrowin, a.s. Ukliìme si svût! - Sbûr EEZ ve kolách, osvûtové kampanû smûrem k vefiejnosti ke zv ení mnoïství sebran ch EEZ, motivaãní pfiíspûvek 150,- Kã za kaïd velk domácí spotfiebiã nebo 150,- Kã za kaïd mal mi a stfiedními spotfiebiãi naplnûn bag. Drobnûj í akce - Stánek ELEKTROWINU je umisèován na mnoïství oborov ch akcí, Dny mal ch obcí 2008, Sbûrné místo není jen sbûrn dvûr. Roadshow informaãní kampaà na podporu ZO vyslouïil ch domácích EEZ. REMA Systém, a.s. Recyklace hrou - projekt zamûfien na environmentální vzdûlávání dûtí kolního vûku, zejména pro dûti základních kol, náv tûvy provozû pro opûtovné pouïití a demontáï elektrozafiízení spojené s pfiedná kou a soutûïemi

14 16. Nejãastûj í problémy systému zpûtného odbûru Nízké povûdomí obcí a obãanû o systému ZO EEZ Obce nevyuïívají sluïeb kolektivních systémû a nakládají s vyslouïil mi elektrozafiízeními jako s odpadem. Nízké povûdomí o moïnostech vyuïití druhotn ch surovin vyslouïil ch elektrozafiízení Mnoho obãanû si neuvûdomuje, Ïe v roba elektrozafiízení je vysoce nároãná na spotfiebu surovin a energií a jejich recyklací mûïe docházet k v znamn m úsporám. Ochota obãanû tfiídit odpady Obecná nechuè k ãinnostem nad rámec bûïného odstraàování odpadû z domácnosti a nedûvûra v recyklaci. Obecnû hor í postoj obãanû âr k ochranû ÎP oproti vyspûl m evropsk m státûm Ekologické cítûní obãanû âr je niï í neï ve vût inû zakládajících zemí EU. v âr odborníci odhadují, Ïe ekologicky odpovûdn je pouze kaïd ãtvrt obãan. patná dostupnost míst zpûtného odbûru Velká vyslouïilá elektrozafiízení jsou objemná, tûïká a nároãná na pfiepravu a nejjednodu í je jejich odloïení u kontejnerû. Malá elektrozafiízení je snadné odloïit do nádoby na smûsn komunální odpad. Názorn negativní pfiípad pfiístupu obãanû k tfiídûní odpadû mûïeme vidût na následujícím obrázku Nízké povûdomí obãanû o moïnostech odevzdání vyslouïil ch elektrozafiízení u prodejcû velmi málo uïívan a pfiitom jednoduch zpûsob zpûtného odbûru, navíc prodejny mají nejhustûj í síè míst zpûtného odbûru. patn pfiístup prodejcû znesnadàování pfiíjmu elektrozafiízení, odrazování obãanû od jeho realizace. Objevují se pfiípady kdy je nov elektrospotfiebiã bezplatnû pfiivezen, star bezplatnû pfiebrán (v souladu se zákonem), ale za jeho pfiepravu je jiï poïadována platba. Efekt cennosti Efekt cennost je lpûní na v minulosti nákladném, ale dnes jiï nepostaãujícím elektrozafiízení. Efekt cennosti vede ke skladování elektrozafiízení na pûdách, v uplících nebo v garáïích

15 17. Postoj obãanû zpûtného odbûru Za úãelem zji tûní postoje obãanû bylo dotazníkov m etfiením osloveno pfiibliïnû 1000 obãanû bez omezení vûku, pohlaví nebo dosaïeného vzdûlání. Nûkolik v sledkû dotazníkového etfiení Vám pfiibliïujeme v následujících tabulkách. Jak jste informováni o zpûtném odbûru? Obãané preferují pfiijímání informací pfiedev ím prostfiednictvím masmédií televize, rozhlasu a tisku, k jejichï vyuïití také v poslední dobû ze strany kolektivních systémû ãasto docházelo. Dal ím prostfiedkem, kter mohou ve vût inû pfiípadû vyuïívat i obce, je internet. Umístûní informací na internetové stránky obce je bezplatné a oslovuje ãím dále vût í ãást obyvatelstva, zejména potom z fiad mlad ích generací, kde je to také nejvíce Ïádoucí. Odpovûì Poãet odpovûdí % z celku Dostateãnû % âásteãnû % VÛbec % Je alarmující, Ïe 80 % dotázan ch obãanû se necítí dostateãnû informována o moïnostech provedení zpûtného odbûru vyslouïil ch elektrozafiízení. ZároveÀ tento v sledek poukazuje na rezervy v ãinnosti subjektû zpûtného odbûru, vãetnû obcí. Jak m zpûsobem nejradûji pfiijímáte informace? Odpovûì Poãet odpovûdí % z celku Televize, rozhlas, tisk % Internet % Letáky % Obecní rozhlas 56 6 % Jinou 19 2 % Jak m zpûsobem se zbavujete men ích elektrozafiízení? ZpÛsob zbavení se EEZ Poãet odpovûdí % z celku Skladování doma % Smûsn komunální odpad % Sbûrn dvûr, speciální kontejner % Prodej % Zpût do obchodu ãi servisu % Charita 48 5% V sledky v e uvedené otázky jsou velmi nepfiíznivé. Polovina z dotázan ch obãanû skladuje vyslouïilá elektrozafiízení v domácnostech nebo je dokonce odhazuje do komunálního odpadu. Cílem v ech subjektû zpûtného odbûru je zamezení právû tûmto zpûsobû nakládání s vyslouïil mi elektrozafiízeními. Je také zfiejmé, Ïe nedostateãnû je vyuïívána moïnost vracení vyslouïil ch elektrozafiízení u koncov ch prodejcû

16 Jak zpûsob zbavování se elektrozafiízení vám nejvíce vyhovuje? ZpÛsob zbavení se EEZ Poãet odpovûdí % z celku Sbûrn dvûr, speciální kontejner % Zpût do obchodu ãi servisu % Charita 67 7% Smûsn komunální odpad 29 3% Prodej 29 3% Skladování doma 9 1% Naprostá vût ina dotázan ch obãanû preferuje provedení zpûtného odbûru prostfiednictvím sbûrn ch dvorû (míst zpûtného odbûru) nebo jejich odkládáním do speciálních kontejnerû, mezi nûï jsou fiazeny i napfi. E-boxy, nádoby na vyslouïilá osvûtlovací zafiízení kolektivního systému Ekolamp apod. Pouhé 1 % dotázan ch preferuje nakládání s vyslouïil mi elektrozafiízeními jejich skladováním v domácnostech, coï hrubû nekoresponduje se skuteãností, kdy tak ãiní témûfi 30 % dotázan ch. 18. Zajímavosti ze svûta vyslouïil ch elektrozafiízení Uveìme pro zv ení povûdomí o dûleïitosti etrného nakládání s vyslouïil mi spotfiebiãi nûkolik zajímavostí. SloÏení elektrozafiízení Obecné plasty, Ïelezné a neïelezné kovy, slitiny kovû, sklo keramika. Cenné prvky zlato, stfiíbro, platina, mûì, palladium atd. Toxické prvky rtuè, olovo, kadmium, nikl, zinek, tantal atd. 1 tuna ti tûn ch spojû obsahuje v prûmûru 280 g zlata. 1 PC obsahuje zhruba 0,25 1 g zlata. Celosvûtovû elektrotechnick prûmysl spotfiebuje: 30 % roãní tûïby stfiíbra. 30 % mûdi. 60 % cínu. 50 % antimonu. 80 % india. 10 % zlata Za rok 2007 bylo prodáno: 1,14 mld. mobilních tel. celosvûtovû. To pfii prûmûrné váze mobilu 100g pfiedstavuje 250 t stfiíbra, 24 t zlata, 9 t paladia, t mûdi a t kobaltu notebookû a PC v âr

17 Mobilní telefon Obsahuje nebezpeãné sloïky: arsen, berylium, brómované zpomalovaãe hofiení, estimocn chrom, kadmium, mûì, nikl, olovo, oxid antimonit, rtuè, PVC. Obsahuje vyuïitelné suroviny: paladium, zlato, stfiíbro, mûì. PrÛmûrná doba pouïívání mobilního telefonu (pfied zakoupením nového) v âr je 12 aï 18 mûsícû. Mobilní telefon je nejãastûji mûnûn m elektrozafiízením. Roãnû se ho zbaví kaïd ãtvrt obãan âr. Ve dvou tfietinách pfiípadû je to kvûli modernizaci pfiístroje, nikoli kvûli skonãení Ïivotnosti. Recyklací pouh ch 29 mobilních telefonû se dá získat gram zlata. Pro zajímavost: KvÛli tûïbû a úpravû 1 g zlata vznikne 2900 kilogramû odpadu. V âeské republice je v domácnostech uskladnûno stále pfiibliïnû 5 8 milionu vyslouïil ch mobilû, které nebyly odevzdány k recyklaci. To pfiedstavuje kg zlata a t odpadu, kter vznikl v souvislosti s jeho tûïbou. Pfii koupi nového mobilu pfiispíváte na jeho recyklaci jednou korunou, kterou pfiiplatíte k základní cenû. Elektronická hraãka Obsahuje nebezpeãné sloïky: rtuè, kadmium, brómované zpomalovaãe hofiení, mûì, PVC Obsahuje vyuïitelné suroviny: mûì, palladium, stfiíbro, zlato Jde o nejnakupovanûj í elektrozafiízení jednou za rok koupí elektrickou hraãku kaïd druh obãan âr. Elektrické hraãky mají v domácnostech naprosto nejvût í spotfiebu baterií ze v ech druhû elektrozafiízení. Pfiedstavují nejãastûji do smûsného odpadu vyhazované elektrozafiízení Pfii koupi nové elektronické hraãky pfiispíváte na její recyklaci v prûmûru esti korunami, které pfiiplatíte k základní cenû Co v e je elektronickou hraãkou: autodráhy, modelové Ïeleznice, videohry a jejich pfiíslu enství, kapesní digitální hry gameboy, joysticky, elektrické a elektronické hraãky pohánûné baterií nebo elektromotorem, elektronické doplàky pro batolata, elektrická vozítka a dal í vybavení pro voln ãas a sport

18 19. VyuÏití vyslouïil ch elektrozafiízení Opûtovné pouïití a prodej nebo darování funkãního, ale zastaralého zafiízení napfi. dûtsk m a azylov m domovûm, obãansk m sdruïením, centrûm pro seniory nebo rodinám s nízk mi pfiíjmy. Recyklace souãástí zejména kovû. Energetické vyuïití v roba el. energie a tepla z nevyuïiteln ch zbytkû (zejména plastû) ve spalovnách odpadû. etrné odstranûní nevyuïitelného zbytku s vylouãením rizik na zdraví obyvatel a ÎP. Chránûné dílny K zpracování elektrozafiízení jsou v âr ãasto vyuïívány takzv. chránûné dílny, které zprostfiedkovávají ekonomické a sociální zapojení handicapovan ch obãanû do spoleãnosti. Napfi. kolektivní systém ASEKOL 14 chránûn ch dílen z celkového poãtu 31 zpracovatelû vyslouïil ch elektrozafiízení v rámci celé âr. Zpûtn odbûr elektrozafiízení tak pomáhá i tûm nejpotfiebnûj ím. 20. Kontakty na kolektivní systémy ASEKOL s.r.o Praha 4 Dobru ská 1 tel.: fax: Internet: EKOLAMP s.r.o. nám. I. P. Pavlova 1789/ Praha 2 tel: fax: Internet: Elektrowin a.s. Michelská 300/ Praha 4 tel.: Fax: Internet:

19 OFO recycling s.r.o. Pavlovova 2624/ Ostrava-Jih tel.: Internet: REMA Systém a.s. Velké Kunratické 1570/3a Praha 4 Kunratice tel: (002) fax: Internet: Zpracovatel manuálu: Tato publikace vznikla v rámci projektu Efektivní vyuïití systému zpûtného odbûru elektrick ch a elektronick ch zafiízení, kter byl financován z prostfiedkû Fondu ASEKOL. Vzájemná komunikace, obãanské sdruïení Pfiedsedkynû sdruïení: Vûra âerná Herbenova 1897, Kladno Iâ DIâ CZ Registrace u MV âr, ã.j. VS/1-1/56 473/04-R, dne Telefon: Internet: Zpracovatelé manuálu: Lubo Nobilis, Jan MaÀhal RETELA, s.r.o. Neklanova 152/ Praha 2 Vy ehrad tel: fax: Internet:

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 165 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 28. února 2005 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka Ústeckého

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014

Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení. Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 Finanční aspekty zpětného odběru elektrozařízení Svaz měst a obcí České republiky CFK, Praha, 4. 12. 2014 OBSAH Úvod Legislativní rámec Popis fungování modelu KS Způsoby sběru v obcích a městech Finanční

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Platnost od: 1. 11. 2014

Platnost od: 1. 11. 2014 Platnost od: 1. 11. 2014 1. článek ČINNOSTI Platnost této části od: 1. 11. 2014 ASEKOL EKOLAMP ELEKTROWIN 1. Obecné podmínky 1. Obec/ město má uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru použitých elektrozařízení

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Rukověť odpadového hospodářství. odpad měsíce Bioodpad

Rukověť odpadového hospodářství. odpad měsíce Bioodpad CENA 66 KČ ROČNÍ PŘEDPLATNÉ 660 KČ ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY 2 ÚNOR 2002 odpad měsíce Bioodpad Strategie nakládání s komunálními bioodpady v ČR téma IPPC a BAT Zákon o integrované prevenci

Více

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN

č. 1/2014 MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN MĚSTO LOUNY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LOUN č. 1/2014 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Návrh nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností

Návrh nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností Návrh nového zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností Mgr. Ing. Ladislav Trylč Oddělení zpětného odběru, Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Odpady dnes a zítra Jindřichův Hradec,

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Podpora obcím. Možnosti a výhody spolupráce při zpětném odběru elektrozařízení I N F O R M A Č N Í B R O Ž U R A

Podpora obcím. Možnosti a výhody spolupráce při zpětném odběru elektrozařízení I N F O R M A Č N Í B R O Ž U R A Podpora obcím Možnosti a výhody spolupráce při zpětném odběru elektrozařízení I N F O R M A Č N Í B R O Ž U R A Za dobu fungování kolektivního systému ASEKOL již obce ušetřily desítky milionů korun. ASEKOL

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu

Imagine. Návod k obsluze Návod na obsluhu ra Imagine Návod k obsluze Návod na obsluhu raha s.r.o. ra POPIS P ÍSTROJE / POPIS PRÍSTROJA PS 246 PS 252 1. Motorová jednotka / Motorová jednotka ano ano 2. Velk kartáã / Okrúhla kefa s veºk m priemerom

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 00284611

Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 00284611 Plán odpadového hospodářství původce Město Valašské Klobouky IČ 002846 se sídlem: Masarykovo náměstí 89, 7660 Valašské Klobouky (zpracováno v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP) BSAH A. B.

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást -

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UCZ/Kas/08 EU

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Sborník pfiedná ek. Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû. Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov

Sborník pfiedná ek. Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû. Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov Sborník pfiedná ek Vzdûlávacího programu - Minimalizace odpadû Pfiipravilo obãanské sdruïení Ekodomov Vydalo Ekodomov, o.s. V Podbabû 29b, 160 00 Praha 6 www.ekodomov.cz Sborník je spolufinancován Evropsk

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Elektrotechnické zboží 2 oblast DUM č. 32_J06_2_06

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA

METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA METODICKÝ POKYN PRO OBSLUHU SBĚRNÉHO MÍSTA týkající se provozování místa zpětného odběru použitých solárních panelů www.asekol.cz Platnost od 1. 1. 2013 Platnost této části od 1. 1. 2013 1. článek ČINNOSTI

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 Odbor životního prostředí V Písku dne: 14.01.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.01.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Studie, týkající se možnosti zpracování elektrozařízení ve městě Písku

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda

10. Mzdové formy. 10.1 Kritéria. 10.2 âasová mzda 10. Mzdové formy 10.1 Kritéria Na úvod této ãásti textu je nutno konstatovat, Ïe Ïádná terminologie ani její obsah t kající se mzdov ch forem, tedy jednotliv ch typû závislostí podmínek pro poskytování

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny v pfiechodné krizi Popis oblasti: Vzhledem k tomu,

Více

SLOVO ÚVODEM. Milí obãané, léto se pfiehouplo

SLOVO ÚVODEM. Milí obãané, léto se pfiehouplo Milí obãané, léto se pfiehouplo jako voda a najednou tady máme fiíjen. Dobu babího léta, de ÈÛ, plískanic, promûnlivého poãasí, pestrobarevn ch listû a pfiedev ím krátk ch dnû. V tu dobu se kdysi dávno

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ. č. 4/2011. Část první Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ROZKOŠ č. 4/2011 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

Detoxikaãní balíãek bioharmoni

Detoxikaãní balíãek bioharmoni Detoxikaãní balíãek bioharmoni Proã má ãlovûk provádût odstraàování toxinû ze svého organismu? Ve starovûku lidé vûdûli jen málo o toxickém pûsobení prostfiedí na ãlovûka. Neznali mikroorganismy, neznali

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více