mezinárodní konferenci ádanou v rámci eského p edsednictví v Rad

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mezinárodní konferenci ádanou v rámci eského p edsednictví v Rad"

Transkript

1 Ministerstvo životního prostředí Masarykova univerzita v Brně Univerzita Pardubice Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomie a managamentu v Praze Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou v rámci českého předsednictví v Radě EU Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni která se koná v Brně ve dnech v prostorách Výstaviště jako doprovodná konference Veletrhu WATENVI, tj. společného mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO a mezinárodní výstavy vodovodů a kanalizací VOD-KA Cíl konference: Diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikro i makro úrovni. Na jednání budou zároveň prezentovány výsledky řešení projektů vědy a výzkumu zaměřených na danou problematiku. Předběžný program mezinárodní konference: Prezence účastníků: hod. 1. Úvodní vystoupení zástupci Ministerstva životního prostředí, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Pardubice, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoké školy ekonomické v Praze a Vysoké školy ekonomie a managamentu v Praze 2. Integrace politik - cesta k efektivnosti státní regulace prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. doc. Ing. Jaroslav Knápek - Jiří Louda Ing. Michaela Valentová (Vysoká škola ekonomická v Praze) 3. Koncept metodiky ex-post hodnocení politiky životního prostředí Doc. Ing. Petr Šauer, CSc., Ing. Jaroslav Kreuz, Doc. Ing. Antonín Dvořák, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze) 4. Administrativní náklady environmentální regulace doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D. (Vysoká 5. Zohledňování životního prostředí v rozpočtových předpisech České republiky - Mgr. Jitka Bělohradová, Mgr. Bc. Libor Kyncl, Mgr. Marie Poláčková, JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) 6. Používání nástrojů procesu IPPC pro zavádění BAT/BEP pro POPs Ing. Blanka Kapustová, Ph.D. (Slovenská agentura životního prostředí, Banská Bystrica)

2 7. Hodnocení efektivnosti environmentálních investic Doc. Ing. Miroslav Farský, CSc., Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Ing. D. Vysloužilová, Ing. Egor Sidorov (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) 8. Environmentální poplatky - ekonomický stimul podniků k environmentálně šetrnému chování - Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., Ing. Egor Sidorov (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem), JUDr. Eva Tošovská, CSc. (Národohospodářský ústav AV ČR, Praha) 9. Statistika odpadů z pohledu ČR a EU Ing. Miloslava Veselá, Ing. Lucie Šimonová (Český statistický úřad) 10. Komparace efektivnosti vybraných nástrojů regulace nakládání s obalovými odpady - Ing. Jan Slavík, Bc. Jana Matějovská (Vysoká 11. Problém sociální přijatelnosti vodného a stočného v podmínkách ČR - Ing. Lubomír Petružela, prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Ing. Lenka Slavíková (Vysoká škola ekonomická v Praze) 12. Materiálové toky a Česká republika Ing. Světlana Svitáková (Ministerstvo životního prostředí) 13. Sledování materiálových toků v území Doc. Ing. Ilona Obršálová, CSc., Ing. Robert Baťa, Ph.D., Ing. Ticiano Costa Jordao (Univerzita Pardubice) 14. Kvantitativní metody a jejich využití při hodnocení efektivnosti výdajů místních rozpočtů do oblasti ochrany ŽP - Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) 15. Místní agenda 21 v Cenách MV za kvalitu a inovaci za roky Ing. Jarmila Neshybová (Masarykova univerzita v Brně) 16. Porovnání vykazovaných environmentálních dat se zaměřením na úroveň municipalit - Ing. Eduard Bakoš (Masarykova univerzita v Brně) 17. Vývoj disparit v kvalitě života v okresech Jihomoravského kraje - Prof. Ing. Iva Živělová, CSc., Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně) 18. Faktory ovlivňující kvalitu v obcích mikroregionu Podluží - Doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc., Prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně) 19. Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně Ing. Jana Tesařová (Ekologický institut Veronica) 20. Zkušenosti obcí se sběrem BRKO - Ing. Jitka Vlčková (IREAS Praha, o. p. s. Praha) 21. Matematicko-ekonomické modely s počítačovou podporou jako podpora rozhodování pro environmentální management - RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (Vysoké učení technické v Brně) 22. Vybrané vazby mezi mikro a makroúrovní Ing. Bohumil Beneš hod - Degustace vín, kterou pořádá společnost Znovín Znojmo (v prostorách Kongresového centra)

3 hod. - Návštěva mezinárodního veletrhu tvorby a ochrany životního prostředí ENVIBRNO a mezinárodní výstavy vodovodů a kanalizací VOD-KA (slavnostní zahájení a doprovodné programy) hod. Společenský večer s vystoupením zpěváka Radka Tomáška (více se o něm dozvíte na internetových stránkách a s občerstvením (v prostorách restaurace Nika) Prezence účastníků: hod. 1. Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje České republiky RNDr. Alena Marková (Ministerstvo životního prostředí) 2. Státní fond životního prostředí ČR - Národní programy a GIS Ing. Radka Pokorná, Ing.Adam Helebrant (Ministerstvo životního prostředí) 3. Daňové nástroje podpory ekologických investic v zahraničí doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D., (Vysoká 4. Ekonomické nástroje pro ekologicky šetrnou dopravu v České republice Ing. Jarmila Zimmermannová (Ministerstvo životního prostředí) 5. Klimaticko-energetický balíček - dopady revize EU ETS na český průmysl Ing. Ondřej Boreš (Ministerstvo životního prostředí) 6. Využití obchodování s emisemi v chemickém průmyslu - Bc. Jaroslav Suchý (Chemoprojekt, a.s.) 7. Revize EMAS Ing. Pavel Růžička (Ministerstvo životního prostředí) 8. Revize evropského systému ekoznačení Mgr. Daniel Hájek (Ministerstvo životního prostředí) 9. Environmentální prohlášení o výrobku EPD Ing. Květoslava Remtová, CSc. (Vysoká 10. Povědomí spotřebitelů o environmentálních značkách typu I RNDr. Miroslav Rusko, Ing. Jana Chovancová (Slovenská technická univerzita v Bratislavě) 11. Praktické zkušenosti s uplatňováním Národního akčního plánu pro zelené veřejné zakázky v Slovenské republice na roky Ing. Soňa Záhoranová (Ministerstvo životního prostředí SR, Bratislava) 12. Kvalita z makro a mikroekonomického pohledu - Doc. Ing. Renata Nováková, Ph.D. (Ústav průmyslového inženýrství, managementu a kvality, Trnava) 13. Mají se podniky řídit optikou trvale udržitelného rozvoje? Ing. Jakub Stránský (Vysoká 14. EnviWeb.cz národní portál v oblasti životního prostředí RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. (EnviWeb s.r.o) 15. Využití simulace při hodnocení trvalé udržitelnosti projektů Doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc. (MtF Slovenská technická univerzita, Trnava)

4 16. Aplikace informací podle segmentů týkajících se podnikatelských společností v České republice Ing. Bohuslava Knapová, CSc. (Vysoká 17. Průzkum environmentálních služeb v ČR ukončení projektu Ing. Jiří Študent (České ekologické manažerské centrum Praha) 18. Zavádění bioplynových stanic v zemědělských podnicích z pohledu trvale udržitelného rozvoje Ing. Jitka Šišková (Česká zemědělská univerzita v Praze) 19. Ekonomické aspekty snižování obsahu olova ve zbytkových materiálech při výrobě mědi Vasile Hotea, Irina Smical, Elena Pop, Gh. Iepure, Juhasz Jozsef (North University of Baia Mare, Romania) 20. Automatický monitoring kvality ovzduší v Baia Mare Ana Irina Smical (Environmental Protection Agency of Maramures County), Vasile Hotea, Elena Pop, Juhasz Jozsef (North University of Baia Mare, Romania), Dan Constantinescu (Politechnica University of Bucharest) 21. Systém monitoringu při zpracování olova v Baia Mare - Juhasz Jozsef. Vasile Hotea, Elena Pop, (North University of Baia Mare, Romania), Ana Irina Smical (Environmental Protection Agency of Maramures County) 22. Ochrana investora a spolehlivost údajů v účetních dokladech: systém v Evropské unii Suntaree Patpanichchot (The National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand) 23. Přístupy a možnosti využití účetních informací pro měření udržitelného rozvoje podniku Prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. (Vysoká 24. K některým otázkám propojení ekologické logistiky a podnikové strategie - Mgr. Zuzana Marečková (Ekonomická univerzita v Bratislavě) 25. Význam reverzní logistiky a její postavení v praxi Ing. et Ing. Radim Keřt, Ph.D. (Univerzita Pardubice) 26. Účetnictví a výkaznictví pro trvale udržitelný rozvoj - doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (Vysoká 27. Environmentální reporting - Ing. Petra Mísařová (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně) 28. Dobrovolný reporting v České republice a indikátory udržitelného rozvoje Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.(Masarykova univerzita v Brně) 29. Případová studie dobrovolného reportingu v malých a středních podnicích Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. (Masarykova univerzita v Brně), Mgr. František Piliar (ECO-management, spol. s r. o.) 30. Environmentální indikátory dopravní organizace Doc. Ing. Petr Škapa, CSc. (VŠB-TU Ostrava, Institut dopravy) 31. Náklady na bezpečí a udržitelný rozvoj - doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. (Univerzita Jana Amose Komenského, Praha)

5 32. Nákladové účetnictví materiálových toků a příprava nové normy ISO - Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. (Ministerstvo životního prostředí) 33. Material Flow Cost Accounting - informační podpora řízení výroby Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. (Vysoká škola ekonomie a managamentu v Praze) 34. Překážky pro efektivní environmentální účetnictví na mikroúrovni a jejich překonání zkušenosti z projektu EMPRESS - Ing. Vladimír Dobeš, M.Sc. (EMPRESS) 35. Kultura vztahů se zaměstnanci jako významnými stakeholdery v podniku chemického průmyslu Ing. Marie Bednaříková, CSc. (Univerzita Pardubice) Závěrečná diskuse a shrnutí Místo konání: prostory Výstaviště, Kongresové centrum, sál B, Brno Na místo konání se lze dostat z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 (směr Pisárky), vystoupit na stanici Výstaviště. Ubytování: Je zajištěno na vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity hotel GARNI, Vinařská 5, Brno, Blok A3, vedle ekonomicko správní fakulty (z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 směr Pisárky, vystoupit na stanici Lipová, přejít silnici a do kopečka nahoru asi 150 m po pravé straně je univerzita a vysokoškolské koleje) a každý účastník si ho hradí sám. Cena ubytování je 790,-Kč / noc za jednolůžkový pokoj a 980,- Kč/noc za dvoulůžkový pokoj. Při objednávce bude automaticky zajištěn jednolůžkový pokoj. Pokud máte zájem o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je nutno při potvrzení účasti nahlásit i jméno spolunocležníka. Parkování: Parkovat lze v areálu vysokoškolských kolejí. Stravování: Zajišťuje si každý účastník sám. Vložné: Seminář je organizován bez vložného. Poznámka: V rámci této mezinárodní konference mohou účastníci na volnou vstupenku navštívit zahájení Ekologických veletrhů Brno, tj. společného 14. mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO a 14. mezinárodní výstavy vodovodů a kanalizací VOD-KA, organizovaných společně Brněnskými veletrhy a Sdružením ochrany vod a kanalizací - SOVAK. Svoji účast na konferenci, na společenském večeru a počet nocí, na které chcete objednat ubytování, prosím, potvrďte do na adrese: Ministerstvo životního prostředí odbor ekonomických nástrojů Vršovická 65, Praha 10 tel.: (Ing. A. Krejčová) fax:

ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (na mikroekonomické a makroekonomické úrovni) Milan Žák (Ed.)

ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (na mikroekonomické a makroekonomické úrovni) Milan Žák (Ed.) ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (na mikroekonomické a makroekonomické úrovni) Milan Žák (Ed.) Editor: Prof. Ing. Milan Žák, CSc. Recenzenti: Prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc. Doc. Ing. Miroslav

Více

DOPROVODNÝ PROGRAM. 23. 5. 2011, pondělí

DOPROVODNÝ PROGRAM. 23. 5. 2011, pondělí DOPROVODNÝ PROGRAM 23. 5. 2011, pondělí 13:00-18:00 hod Mezinárodní konference Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni kongresové centrum, sál B 12:30 13:00

Více

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ změny vyhrazeny

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ změny vyhrazeny PONDĚLÍ 7. 10. 2013 11.00-13.00 hod SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VELETRHU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Pavilon Z, expozice Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, Mgr. Jarmila Bábíčková,

Více

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ k datu 18.8.2015, změny vyhrazeny

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ k datu 18.8.2015, změny vyhrazeny PONDĚLÍ 14. 9. 2015 8.30 18.00 hod. KONTAKT-KONTRAKT (DEN 1) Kontakt-Kontrakt se koná v rámci projektu Enterprise Europe Network, který je podporován Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu

Více

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá

SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební - AdMaS pořádá ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA REGISTRAČNÍ www.ssbk.cz FORMULÁŘ DOPROVODNÁ ODBORNÁ VÝSTAVA GENERÁLNÍ PARTNER PARTNER SYMPOZIA SDRUŽENÍ PRO SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ a Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZA ROK 2007 O ZO ČSOP VERONICA Veronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Program odborných konferencí a seminářů k 7. 9. 2009

Program odborných konferencí a seminářů k 7. 9. 2009 14. 9. 2009 pondělí 14.00 16.00 hod SNĚM SVAZU PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Pavilon A Rotunda Svaz průmyslu a dopravy ČR (ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s.), Jankovcova 1569/2c, 170 04 Praha 7, Miroslava

Více

Organizátor a příjem přihlášek: DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Pořadatel a odborný garant konference: Programový výbor.

Organizátor a příjem přihlášek: DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014. Pořadatel a odborný garant konference: Programový výbor. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2014 navazují na tradici předcházejících 19. ročníků konference Dálkové zásobování teplem a chladem pořádané Teplárenským sdružením ČR. Kromě teplárenství se více věnujeme

Více

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO

Národní vzdělávací fond, o.p.s. ANO Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. Technická univerzita v Liberci ANO Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů doporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010024

Více

1. Zaměření odborných sekcí

1. Zaměření odborných sekcí 1. Zaměření odborných sekcí Odborné sekce Rady 1. Sekce pro kvalitu HK ČR 2. Kvalita v průmyslu a stavebnictví 1. Gestor 2. Předseda 3. Místopředseda 4. Tajemník 1. HK ČR 2. František Holec (HK ČR) 3.

Více

TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008. motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ. www.kpmconsult.cz

TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008. motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ. www.kpmconsult.cz TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2008 motto: Propojení vědy a praxe SBORNÍK ANOTACÍ www.kpmconsult.cz KPM CONSULT, a.s., člen Sdružení pro dopravní telematiku ČR, pořádá 3. ročník odborné konference TELEMATIKA

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2003 Opava, květen 2004 Obsah: Výroční zpráva o čínnosti

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA PARDUBICE ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (Vybrané stati k problematice environmentálního účetnictví) Pardubice 2005 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR

PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR PROGRAM III. VÝROČNÍHO KONGRESU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR Mezinárodní kongres se koná v rámci Týdne sociálních služeb ČR ve dnech 13. 14. října 2011

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR UNIVERZITA PARDUBICE SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ Pardubice 15. 11. 2002 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE!

REKREACE A OCHRANA PŘÍRODY S ČLOVĚKEM RUKU V RUCE! 2.cirkulář Rekreace a ochrana přírody s člověkem ruku v ruce! 3. - 5. května 2015, Brno Vážení přátelé, kolegyně a kolegové, jménem České společnosti krajinných inženýrů a Ústavu inženýrských staveb, tvorby

Více

ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA MIKROEKONOMICKÉ A MAKROEKONOMICKÉ ÚROVNI

ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA MIKROEKONOMICKÉ A MAKROEKONOMICKÉ ÚROVNI MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ČZU PRAHA ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA MIKROEKONOMICKÉ A MAKROEKONOMICKÉ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha

Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha IEEP Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha Výroční zpráva za rok 2005 Praha, 2006 1 Obsah:

Více

STUDIE Srovnávací studie pro přenos firemních nástrojů v oblasti řízení

STUDIE Srovnávací studie pro přenos firemních nástrojů v oblasti řízení Projekt: Kvalitní management ve vzdělávání - cesta k úspěchu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.07/11.0002 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR STUDIE

Více

Pitná voda z údolních nádrží

Pitná voda z údolních nádrží W&ET Team, České Budějovice ČSAVE - Československá asociace vodárenských expertů Envi-Pur, s.r.o., Tábor Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. SVS a.s., Severočeská vodárenská společnost a.s.,teplice PVK,

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULTY 2008 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ FAKULTY V ROCE 2008... 4

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více