SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)"

Transkript

1 SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k ) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím konkrétních nástrojů a pomocí nich zajistit realizaci tohoto procesu v prostředí státní správy a samosprávy Libereckého kraje. Materiál vznikl dle zadání Krajského úřadu Libereckého kraje, dodavatelem metodiky je společnost Liberecká IS, a.s. Zpracoval: Ing. Tomáš Hrabík Mgr. Libor Rygál

2 metodika Sdílení dat v oblasti GIS mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a obcemi Obsah ODDÍL I ÚVOD DO PROBLEMATIKY... 1 Motto: Stavíme informačně bezbariérový region Shrnutí obsahu Definice cílů a základních požadavků NÁVAZNOST NA PROJEKTY ROLE A VYMEZENÍ METODIKY DŮVODY SDÍLENÍ Vliv GI na ekonomickou efektivitu Důvody vedoucí k implementaci sdílení dat Proces života GI ETAPY ŽIVOTNÍHO CYKLU Popis životního cyklu ZÁKLADNÍ TEZE... 8 ODDÍL II - METODIKA Zasazení do kontextu Formulace potřeb sdílet vzdálená data VÝCHOZÍ MATERIÁLY POHLED METODIKY Pojem Katalog potřeb Definice oblastí Pojem Komunikační mapa Forma sdílení KATALOG POTŘEB POSTUP V RÁMCI PROCESU SDÍLENÍ ZA PODMÍNKY IMPLEMENTACE METODIKY Legislativa OCHRANA PRÁVA K NAKLÁDÁNÍ SE SDÍLENÝMI DATY Obecně výklad pojmů Trestněprávní ochrana Autorskoprávní ochrana Zvláštní práva pořizovatelů databází ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI KOMPLEXNÍ INFORMATIZACE KRAJŮ Sdílení metadat k základním bázím dat jednotlivých systémů LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ MIDAS POSTAVENÍ KRAJE VŮČI METADATŮM PRINCIPY VYUŽÍVÁNÍ METADAT PRO POTŘEBY METODIKY Struktura metadat Proces správy metadat KATALOGOVÉ SLUŽBY Zpoplatňování přístupů k údajům FINANČNÍ OHODNOCENÍ GI MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ K NABÍZENÉ SLUŽBĚ OBCHOD... 25

3 metodika Sdílení dat v oblasti GIS mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a obcemi 6. Kooperace na společných projektech DATOVÉ PROJEKTY Digitální technická mapa Katastrální mapa Letecké snímkování a Ostatní (obecné) datové sady SLUŽBY Technické podmínky datového spojení KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDÍ ARCHITEKTURA Konverze dat Schválení možnosti sdílet data NUTNÉ KROKY VEDOUCÍ KE SPOLUPRÁCI PRAVIDLA CHOVÁNÍ PODPORA PROCESU Závěrečná rekapitulace ROZDĚLENÍ DO ETAP PŘI ZAVÁDĚNÍ METODIKY ZÁKLADNÍ SCHÉMA SPOLUPRÁCE SHRNUTÍ PRO ÚČASTNÍKY Pohled poskytovatele Pohled žadatele Pohled odborné veřejnosti Pohled laické veřejnosti STANDARDY V RÁMCI METODIKY Návrh minima standardů, které KU LK musí respektovat Návrh minima opatření, které KU LK musí prosadit ODDÍL III - TERMINOLOGIE Použité zkratky Vybrané termíny a definice Použité zdroje Rejstřík PŘÍLOHA Č.1 - KATALOG POTŘEB... 1 Oblast ekonomiky... 8 Oblast informatiky... 9 Oblast krizového řízení Oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Oblast legislativy a práva Oblast majetku Oblast sociálních věcí Oblast rozvoje kraje Oblast školství, mládeže a sportu Oblast územního plánování a stavebního řádu Oblast vnějších vztahů Oblast vnitřních věcí Oblast zdravotnictví Oblast životního prostředí a zemědělství Oblast živnostenského podnikání... 63

4 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod do problematiky Motto ODDÍL I ÚVOD DO PROBLEMATIKY Motto: Stavíme informačně bezbariérový region data z internetu lokální data Internet územní plán DTMM ortofoto pasporty uživatelské vrstvy 1, 2,... WMS zdroj - KM WMS zdroj - ZABAGED WMS zdroj - druž. snímky Liberecká IS, a.s. Strana 1

5 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod do problematiky Kap.1 - Shrnutí obsahu 1. Shrnutí obsahu Následující text se snaží vystihnout hlavní cíle a obsah jednotlivých kapitol. I. část metodiky je zaměřena na definování cílů a základních požadavků na zpracovávanou problematiku. Jednotlivé členění kapitol je navrženo s cílem seznámit čtenáře se základními tezemi v řešené oblasti. Cílem je též sjednotit pohled na roli a vymezení metodiky, důvody sdílení a následně popsat proces životního cyklu geodat. Na závěr jsou vymezeny základní teze, které determinují oblast sdílení a definují problémy, které se v řešené problematice vyskytují. Stěžejní II. část metodiky formuluje Katalog potřeb, a to prostřednictvím forem sdílení a komunikační mapy. Detailní popis činností, u kterých byl identifikován určitý vztah ke geografické informaci, je popsán v samostatné příloze č.1 Katalog potřeb, který je členěn podle vymezených oblastí, které určitým způsobem korespondují s oblastmi definovanými v Úvodní studii GIS a Studii proveditelnosti - Komplexní informatizace krajů. Další kapitoly popisují oblast řešení z pohledu legislativy, sdílení metadat jako podpůrného nástroje, zpoplatňování přístupu včetně problematiky finančního ohodnocení a možností přístupů k nabízené službě. V neposlední řadě jsou popisovány možnosti kooperace na společných projektech, vymezení technických podmínek datového spojení a nastínění problematiky konverze dat. Součástí sekce je rovněž shrnutí poznatků získaných v předcházejících částech metodiky. Poslední oddíl pouze doplňuje materiál o terminologii, a to o použité zkratky, vysvětluje vybrané termíny použité v textu a sumarizuje zdroje, které sloužily k čerpání poznatků či byly přímo citovány. Součástí oddílu je i rejstřík. Liberecká IS, a.s. Strana 2

6 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.2 - Definice cílů a základních požadavků 2. Definice cílů a základních požadavků 2.1 Návaznost na projekty Metodika navazuje na úvodní studii Geografický informační systém Libereckého kraje zpracovanou společností T-MAPY, spol. s r.o., dále na projekty týkající se informatizace krajských úřadů, zejména projekt Základní informatizace krajských úřadů (realizační projekt) zpracovaný firmou ICZ a.s. a studii proveditelnosti - Komplexní informatizace krajů (KIK), jejímž zpracovatelem byla společnost Logica s.r.o., přičemž společnost Plzeňský holding a.s. vystupovala jako jeden z hlavních subdodavatelů. Zákazník ve svém zadání definoval následující požadavky na výstup: - metodika bude zpracována ve formě postupných kroků a opatření, jejichž realizací Krajský úřad Libereckého kraje (KU LK) vytvoří podmínky pro vznik typových pracovišť (klientů) umožňujících vytvářet, sdílet a aktualizovat geografická data s uživateli Libereckého kraje (LK) v oblasti státní správy a samosprávy - metodika představí návrh minima standardů (závazných a doporučujících), které KU LK musí prosadit, aby proces sdílení dat mohl být úspěšně nastartován Osnova řešení koresponduje s obsahem tohoto materiálu a je vymezena následovně: - formulace potřeb sdílet vzdálená data (návrh dohody, požadavků), - schválení možnosti sdílet data (politický mandát), - sdílení metadat k základním bázím dat jednotlivých systémů, - technické podmínky datového spojení (přístup k datům), - konverze dat z jednoho systému do základního formátu druhého systému, - autorská práva k nakládání se sdílenými daty, - zpoplatňování přístupů k údajům (provozní ekonomika, náklady), - kooperace na společných datových projektech (investiční ekonomika, náklady). Liberecká IS, a.s. Strana 3

7 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.2 - Definice cílů a základních požadavků 2.2 Role a vymezení metodiky Navrhovaná metodika by měla sloužit jako základní výchozí dokument pro sdílení geodat zejména mezi Krajským úřadem Libereckého kraje, obcemi a občany (vertikální úroveň), okrajově pak i sdílením na horizontální úrovni, tedy i mezi KU LK a zřízenými příspěvkovými organizacemi (PO) či dalšími komerčními i nekomerčními organizacemi. Vlastní metodice předchází analýza činností jednotlivých odborů KU LK a obcí (byla provedena v rámci Studie proveditelnosti - Komplexní informatizace krajů), a to na základě typových organizačních řádů, dále pak z hlediska komunikačních potřeb a možností jednotlivých subjektů, které se komunikace mohou účastnit. Pro potřeby zpracování metodiky je nutné vymezit vztah k určitému procesu v celé jeho šíři, je nutné tedy minimální znalosti v oblastech: - samotného procesu včetně vazeb na externí objekty, - vstupů a výstupů ve smyslu datovém včetně jejich specifik, - podpory v aplikačních vybaveních, tzn. metodika musí korespondovat s vlastnostmi a podporovanými funkcemi (příp. generuje požadavky na rozvoj), - garanta za zpracování dat (včetně workflow u složitějších procesů). Vlastní metodika musí definovat: - výchozí podklady, - základní pojmy, - popis procesu, účel metodiky, - pravidla, postupy, - odpovědnosti, povinnosti vlastníka, správce procesu aktualizace (nutností v samotném procesu je podchycení metadat), - informační či jinou (např. organizační) podporu. Splněním výše stanovených tezí je možné definovat materiál, jehož dodržováním a připojením se k realizaci dotčenými stranami je možné vybudovat prostředí, na němž lze postavit základy pro sdílení geodat na úrovni kraje. Liberecká IS, a.s. Strana 4

8 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.2 - Definice cílů a základních požadavků 2.3 Důvody sdílení Zdá se, že geografické informace (GI) mají ve statistice národních ekonomik menší význam. Geografické informace sdílejí tento problém s množstvím jiných aktivit, které se obvykle nevykonávají za poplatek a které se nepovažují za ekonomickou aktivitu. Odhad, že 80% lidských rozhodnutí je ovlivněných prostorem nebo prostorovou situací (Albaredes, 1992), je všeobecně uznávaný. Tento odhad je nízký; je těžké nalézt příklady čistě neprostorových rozhodnutí; dokonce rozhodnutí o osobách jsou ovlivněny prostorovými souvislostmi. K posouzení hodnoty GI musíme zvážit, jak přispívají k produkci ekonomických hodnot: informace o prostorové situaci zlepšují všechna prostorová rozhodnutí. V současnosti tyto prostorové informace nejsou ve většině případů rozhodování přímo dostupné, a proto se ani nepoužívají, což vede k vyššímu používání zdrojů a redukci efektivity. Je možné odhadnout hodnotu GI pro konkrétní rozhodnutí: je to hodnota zkvalitnění rozhodnutí s ohledem na požadovaný cíl. Tato hodnota může spočívat v: - redukci zdrojů potřebných k dosažení cíle, - redukci rizika, což znamená, že rozhodnutí je v průměru vylepšené, - redukci nákladů na přijetí rozhodnutí. V jakémkoli případě je možné na hodnotu nazírat v pojmech redukce použití zdrojů, tj. ze standardního ekonomického hlediska Vliv GI na ekonomickou efektivitu Přijatý odhad 20% zlepšení efektivity v logistice je široce dokumentován jednotlivými případy (Leiberich 1997). Logistika je oblastí, kde je použití GI pravděpodobně nejjednodušší - protože rozhodnutí jsou jednoduchá - a nejpokročilejší. GI jsou zásadní pro správce technické infrastruktury, kteří interně utratí okolo 20 EURO za rok na jednoho zákazníka u vyspělých zemí a mohou dokumentovat, že šetří náklady; očekávají další investice, které přinesou ještě efektivnější výsledky. Můžeme směle odhadnout, že potenciál GI na zlepšení celkové efektivity je asi 15%, protože 80% všech rozhodnutí má prostorový kontext a příspěvek GI ve zdokumentovaných případech přineslo zvýšení efektivity o 20%. Zvýšení efektivity v ekonomice neznamená, že pracovníci budou zbyteční, ale znamená, že společnost může použít tyto zdroje k jiným záměrům. V polovině 90-tých let činil odhad ve výdajích okolo 100 EURO na osobu za rok za explicitní GI. To je střízlivý odhad, který většinou zahrnuje náklady na sběr prostorových dat a jejich správu v papírových nebo elektronických archivech. Nezahrnuje implicitní sběr nebo získávání GI v odvětvích jako je doprava, logistika (pokud není podporována pomocí IT), správa nemovitostí atd., jež jsou odvětvími s nejvyšším růstem a nejvyšším ekonomickým potenciálem. V posledních letech byl v jednotlivých odvětvích vykazován značný nárůst. Celkově je nutné pro období 2005 až 2010 očekávat hodnotu okolo 500 EURO/osobu a rok u vyspělých zemí. Rychlost rozvoje není limitována ekonomickými faktory, ale většinou dostupností dat, školeným personálem a znalostmi. Tyto poznatky jednoznačně definují potřebu GI pro společnost a současně jejich finanční náročnost a právě zde si začínáme uvědomovat problematické získávání GI, zejména s ohledem na jejich duplicitní vytváření a následnou aktualizaci. Nastíněná problematika se v dnešní době promítá především do soukromého sektoru, kdy si např. správci technické infrastruktury uvědomují časovou a finanční náročnost získání GI a Liberecká IS, a.s. Strana 5

9 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.2 - Definice cílů a základních požadavků především duplicitu v jejím pořizování. I proto je v současnosti vyvíjeno z jejich strany obrovské úsilí o spolupráci v této oblasti. Stejně jako u komerčních subjektů je i ve veřejném sektoru obrovský potenciál pro šetření nákladů, ať už při vytváření, aktualizaci či prezentaci GI. Právě metodika ve sdílení dat může napomoci v určité části ke zefektivnění s vynakládanými prostředky Důvody vedoucí k implementaci sdílení dat Pro identifikaci nároků na datový fond z pohledu Krajského úřadu Libereckého kraje je nutné uvést následující poznatky: - klíčovou položku v cenách dat hrazených přímo z rozpočtu GIS tvoří jednoznačně data referenční, - další významnou položku tvoří data skrytá v projektech zadávaných jednotlivými odbory, nejsou tedy financována přímo z GIS, - do daného rozptylu uváděného ve Studii proveditelnosti - Komplexní informatizace krajů pro prvotní pořízení geodat (3,6 9,6 mil. Kč) se s největší pravděpodobností schovají ceny za další data; ceny jsou kalkulovány včetně pořízení dat z KN, - průměrný kraj je odhadován na cca 5 7 mil. Kč, - kalkulace cen je vztažena pouze za prvotní pořízení, tzn. nejsou v nich zahrnuty náklady na údržbu / aktualizaci, která je odhadována cca na 1,5 mil. Kč ročně v případě KU LK. Uvedené cenové kalkulace korespondují s finančními odhady, které jsou zmiňované v předcházející kapitole jednoznačně poukazují na náročnost nejen z pohledu prvotního pořízení, ale i následné aktualizace. Uvědomíme-li si, že část datového fondu kraje pokrývá zároveň i potřeby obcí, jednoznačně se tím otevírá prostor pro spolupráci, ať už na úrovni sdružování finančních prostředků při samotném pořizování, tak i na možnosti přenesení zodpovědnosti za aktualizaci k samotným správcům území, což mohou být v některých případech právě obce nebo v jiných případech krajský úřad. Sdílení by v takovém případě ušetřilo náklady všem zúčastněným. Liberecká IS, a.s. Strana 6

10 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.3 - Proces života GI 3. Proces života GI 3.1 Etapy životního cyklu Proces života geodat koresponduje se standardně přijatým modelem jakýchkoli dat. Jedná se o následující životní etapy (vychází z detailního popisu v materiálu Komplexní informatizace krajů): - sběr podmínkou jakékoli další práce je nutná znalost data a důvodů vzniku, jejich důvěryhodnosti a data posledního ověření - shromažďování, zpracování (včetně kontrolních chodů), uložení, historizace v každé etapě životního cyklu (tedy i po konsolidaci a zpracování) musí být dostupná znalost o původu dat, tedy odlučitelnost primárně získaných zdrojových dat od dat přejatých, a to tak, aby byla i nadále zajištěna dohledatelnost zdroje u všech dat (místo vzniku a primárního uložení, datum, osoba a účel pořízení, garant) - distribuce a prezentace zpracovaná data jsou považována za primární, tedy další zpracovatel tato data má určena pouze pro čtení - musí být nastaven jasný princip, že ten, kdo primární data pořizuje, se stává jejich garantem a je jediným, který má právo na jejich změnu nebo předání V tomto dokumentu se primárním problémem stává etapa distribuce a prezentace, v našem pojetí se jedná o sdílení (rozšířené chápání), které dále dělíme na několik forem (za jednu z forem považujeme i prezentaci / jiná cílová skupina a forma). Pro proces sdílení je však nutné přijmout základní teze z ostatních etap, nejen pro pochopení, ale i pro další činnosti, které jsou spojené se získanými daty prostřednictvím procesu sdílení Popis životního cyklu Životní cyklus je zahájen získáním zdrojových dat, jedná se o proces sběru a následné zpracování. V této etapě je možno připojit další data, a to vlastní či cizí (externí systém). Součástí zpracování jsou kontrolní chody (může jít např. o topologii). V momentě schválení následuje další fáze - uložení do lokálního úložiště (v případě přidané hodnoty oproti datům zdrojovým, která už byla primární, se z těchto dat stávají data primární a organizace se stává garantem, tzn. že má jako jediná v celém procesu sdílení právo data měnit a zároveň povinnost data udržovat konzistentní, ověřená, bezpečná a předávat dál jakékoli změny). Následuje etapa distribuce (včetně prezentace). Zpracovaná data jsou odeslána (přes referenční rozhraní) organizačním jednotkám, které si data objednaly a jsou k odběru autorizované. Tyto organizační jednotky si vedou vlastní replikační databázi. Data v této databázi jsou jen pro čtení. Jakákoli změna musí být provedena na primárních datech. Pokud ale data nezůstanou uložena v primární organizační jednotce, primární data jsou vytvořena u dalšího v pořadí. V tom případě je třeba zvážit, kdo bude garantem dat s největší pravděpodobností držitel primárních dat. V případě prezentace data zůstávají v úložišti a ostatní k nim přistupují externě přes definované služby referenčního rozhraní. Poslední etapou v rámci životního cyklu je případná skartace či poslední dobou preferovaná historizace. Liberecká IS, a.s. Strana 7

11 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.3 - Proces života GI 3.2 Základní teze Popis životního cyklu a předpokládané problémy z hlediska možného principu sdílení definují základní teze, o které je nutné se z hlediska vytvářené metodiky opřít. Jedná se o následující: - při zpracování zdrojových dat vznikají primární data, - primární data jsou uložena u jejich prvotního zpracovatele, který se stává jejich garantem, - primární úložiště je jen jedno, ostatní jsou pouze repliky (s právem pouhého čtení), - změnu v primárních datech nebo předání jejich správy může provést pouze jejich garant, - aktualizace dat se provádí v místě primárního uložení, odtud je změna distribuována, - všechna data musí mít dohledatelný zdroj (místo vzniku a primárního uložení, datum, osoba a účel pořízení, garant), - při dalším zpracování musí docházet k zajištění informace o původu (odlišovat nová data od přejatých); u výsledných dat musejí být dohledatelné jejich zdroje, - uvolňování dál probíhá jen u dat s výraznou přidanou hodnotou (nedělat jen repliku repliky), - vyřešení postupu při požadavku na změnu cizích dat a postupu předání správy primárních dat mezi jednotkami, - vyřešení bezpečnosti uložených i šířených dat tj. adresářové služby, přístupový portál a infrastruktura veřejných klíčů, - dodržení platné legislativy (ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných skutečností, ochrana obchodního tajemství atd.). Liberecká IS, a.s. Strana 8

12 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.1 - Zasazení do kontextu ODDÍL II - METODIKA 1. Zasazení do kontextu Celý proces (životní cyklus geodat) v kraji je možné sledovat jak na vertikální úrovni obec - obec s rozšířenou působností - (okresní úřad) krajský úřad - příslušné ministerstvo, tak i na horizontální úrovni občan - zřízená organizace (organizační složka, příspěvková organizace, obchodní společnost, obecně prospěšná společnost) - krajský úřad - krajský úřad (ostatní) - externí (autonomní) společnost. Kromě omezujících faktorů již uvedených v předchozích kapitolách zde existují další překážky. Pro vyjádření určitých vazeb a možných typů spolupráce je možné vybrat pasáže z platné legislativy: - na spolupráci krajů s ostatními kraji a s obcemi nelze použít ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení, pokud tento zákon nestanoví jinak - při výkonu přenesené působnosti jsou orgány územní samosprávy podřízeny příslušnému ministerstvu, ministerstvo ve vztahu ke krajům na úseku přenesené působnosti řídí a ve spolupráci s příslušnými ministerstvy koordinuje výstavbu a realizaci informačních systémů krajů a zabezpečuje řešení a realizaci projektů - při výkonu dozoru je obec povinna předložit na vyžádání dokumenty o kontrolách všeho druhu, a to i těch, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah k předmětu kontroly; na vyžádání je obecní úřad této obce povinen předat kopie celých databází k vyhodnocení v nich obsažených informací souvisejících s předmětem kontroly - státní orgány a orgány obcí poskytují orgánům kraje na požádání bezplatně údaje a informace pro výkon jejich působností, tuto povinnost má i kraj vůči státním orgánům a orgánům obcí; ochrana údajů a utajovaných skutečností podle zvláštních právních předpisů při tom zůstává nedotčena. Pro potřeby spojené s koordinací a realizací politiky hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropské unie, jsou zřízeny regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS 1 2, tzv. regiony soudržnosti (Liberecký, Pardubický a Královéhradecký kraj). Z těchto důvodů lze v nejbližší době očekávat silný tlak na výměnu a řešení sdílení údajů mezi kraji vytvářející právě výstupy za oblast NUTS 2. 1 NUTS evropská klasifikace územních jednotek pro potřeby statistiky Evropské unie (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) Liberecká IS, a.s. Strana 9

13 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb 2. Formulace potřeb sdílet vzdálená data Mluvíme-li o sdílení dat, je nutné si uvědomit souvislosti samotného procesu. Sdílení můžeme definovat jako řízenou činnost, při které jsou data nebo služby poskytované primární organizací přístupné prostřednictvím konkrétní formy (v našem případě definované v kap ) jiné organizaci, přičemž místo uložení nebo správy služby zůstává zachováno. 2.1 Výchozí materiály Studie zpracované společností T-MAPY a Logica se zabývaly procesem sdílení dat okrajově, nicméně postavily základy, na kterých lze vybudovat materiál, který bude danou problematiku detailněji definovat a řešit. Oba výše zmiňované materiály se zabývají rozkladem činností krajského úřadu a k nim se snaží definovat určité datové toky, nicméně z hlediska sdílení dat pouze minoritně. Studie proveditelnosti Komplexní informatizace krajů vychází z rozkladu jednotlivých činností ze zákona 129/2000 o krajích na jednotlivé funkce, přičemž se k jednotlivým funkcím snaží přiřadit komunikující subjekty včetně určitého pokusu pokrytí funkcí datovými prvky. Datové prvky ovšem zůstávají spíše v obecné rovině a nekorespondují s konkrétními datovými zdroji. Materiál formuluje metodiku komplexní specifikace funkcionalit vytvoření funkčního modelu kraje. Metodika byla aplikována na typový organizační řád kraje (typové spektrum činností kraje), který neobsahoval činnosti definované v organizačních řádech (zřizovacích listinách) organizací zřizovaných krajem, dále činnosti, které kraj zajišťuje dodavatelsky prostřednictvím externích subjektů (např. tvorba koncepce rozvoje). I když je v celém materiálu zvýrazňována skutečnost, že nelze chápat funkční oblasti jako odbory krajského úřadu, koresponduje mnohem více právě s organizačním řádem, než jak popisuje jednotlivé oblasti Úvodní studie GIS od firmy T-MAPY. Aby materiál, jehož hodnotu lze hledat právě v určité metodice pokrytí funkcionalit, byl úplný pro nasazení do praxe, je třeba jej doplnit (a to je i autory doporučováno) o zpracování procesní a datové analýzy jednotlivých oblastí v rámci krajského úřadu. Naproti tomu materiál Úvodní studie GIS je zaměřen více technologicky a především v rovině sdílení dat prezentuje jednotlivé technologické zabezpečení prezentace dat či služeb. Materiály mají společný náhled na problém, posuzují problematiku dat z poněkud jednostranného pohledu krajského úřadu. 2.2 Pohled metodiky Role vytvářené metodiky sdílení dat mezi KU LK a obcemi je v možnosti zaplnění určitého prostoru mezi výše zmiňovanými materiály, a to v pokrytí mezi pohledem procesním a technologickým. Nástrojem, jak realizovat takto definovaný cíl, je stanovení následujícího postupu: - zavedení pojmu Katalog potřeb, - redefinování oblastí činností (konfrontace pohledu KIK a Úvodní studie GIS), - validace činností z KIK, rozšíření o činnosti vykonávané v rámci kompetencí obcí, - výběr činností, kde byla v určité míře identifikována GI, - konfrontace s datovými zdroji druhé úrovně definovanými v konceptuálním modelu Úvodní studie GIS, - vytvoření Komunikační mapy, - definice a struktura pojmu Forma sdílení, pokrytí Formy sdílení v jednotlivých činnostech. Liberecká IS, a.s. Strana 10

14 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb Pojem Katalog potřeb Katalog potřeb je sumář, který se snaží vymezit jednotlivé činnosti v rámci oblastí, kde se předpokládá využití GI, a to nejen pouze z pohledu vytváření vrstev, ale i z hlediska podpory celého procesu. Základní členění je na přenesenou a samostatnou působnost. Rozpad tabulky na jednotlivé sloupce se pokouší rozklíčovat danou činnost na primární subjekt (odkud), který ji vykonává a dále přiřazuje možné výstupy konkrétním subjektům (kam). GI koresponduje s konceptuálním modelem Úvodní studie GIS (vychází z 2. úrovně, může se v jednotlivostech lišit) a je jakýmsi ukazatelem GI v rámci definované činnosti. Forma následně poukazuje na potřeby sdílení v rámci primárního a sekundárního subjektu. činnost odkud kam GI forma interní/ /externí Záměrem vytvářeného Katalogu potřeb je vytvoření určité mapy, která by provázela uživatele jednotlivými oblastmi a činnostmi a napomohla mu v orientaci v prostředí GI a v možnostech získání informací prostřednictvím různých prostředků. Je zcela zřejmé, že Katalog potřeb není uzavřený změnám, a to ať už po stránce změn legislativy, tak samozřejmě z hlediska potřeb uživatelů. Validace informací v něm obsažených bude korespondovat s jeho používáním v praxi Definice oblastí Pro tuto metodiku bylo navrženo následující členění do oblastí, které kombinuje členění ve výše citovaných materiálech. Je otázkou diskuze, zda toto členění vyhovuje potřebám uživatelů, i proto je možné je modifikovat, nicméně pokrývá uceleně problematiku statní správy a samosprávy. tabulka 1- Definice oblastí oblast Úvod GIS oblast KIK oblast Metodika cestovní ruch kultura a památková péče kultura kultura, památková péče a cestovní ruch doprava doprava doprava ekonomika ekonomika ekonomika hospodářská správa živnostenské podnikání živnostenské podnikání majetek investice majetek majetek informatika informatika informatika krizové řízení obrana a ochrana krizové řízení legislativa a právo legislativa a právní služba legislativa a právo regionální rozvoj strategický marketing rozvoj kraje rozvoj kraje sociální věci sociální věci sociální věci Liberecká IS, a.s. Strana 11

15 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb oblast Úvod GIS oblast KIK oblast Metodika školství, mládež a sport školství školství, mládež a sport územní a stavební řízení územní plánování vnější vztahy vnitřní věci územní plánování a stavební řád správní kontrola interní audit sekretariát hejtmana sekretariát ředitele územní plánování a stavební řád vnější vztahy vnitřní věci zdravotnictví zdravotnictví zdravotnictví životní prostředí životní prostředí a zemědělství životní prostředí a zemědělství Pojem Komunikační mapa Pramen: Studie proveditelnosti KIK, Úvodní studie GIS Komunikační mapa je součástí Katalogu potřeb. Jak bylo vysvětleno výše, snaží se o zachycení určité vazby mezi jednotlivými subjekty - pohled na problematiku je převážně z krajského úřadu a obcí (vychází z rozkladu činností těchto subjektů) Forma sdílení Formy sdílení jsou určitým způsobem definovány v rámci Úvodní studie GIS, i když se spíše zabývají technologickým řešením bez uživatelského pohledu. Následující text vymezuje jednotlivé formy z hlediska jejich účelu a potřeby v konfrontaci s činnostmi, které mají ze svého principu podporovat. Pro potřeby této metodiky byly jako základní zvoleny následující formy: - tiskový výstup, - elektronická mapová kompozice, - off-line distribuce dat, - on-line distribuce dat (datové služby), - analytická služba (síťové, prostorové operace, transformace souřadných systémů, 3D). Tiskový výstup (TISK) Tiskovým výstupem se v tomto materiálu rozumí mapa v analogové formě. Součástí výstupu jsou i mimorámové údaje, jako je anotace, legenda, měřítko a další. Elektronická mapová kompozice () Jedná se o dynamické zobrazení GI v pevně definované datové struktuře v prostředí WWW. Uživatel disponuje možností zvětšení/zmenšení, posunu oblasti, tisku, získání základních, předem definovaných informací o objektu. Off-line distribuce dat (OFD) Tento způsob distribuce odpovídá relativně zavedenému způsobu předání dat, nejčastěji na nějakém médiu (CD) v předem stanoveném formátu a symbologii. Součástí bývá textový Liberecká IS, a.s. Strana 12

16 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb soubor s popisem předávaných dat (metadata o způsobu vzniku, datu pořízení a aktualizace, struktuře, ). On-line distribuce dat - datové služby (OND) Služba pro výdej dat umožňuje autorizovaným uživatelům provést výběr GI a jejich export do službou podporovaného formátu. Analytická služba (ASL) V budoucnu se očekává rozvoj služeb jedná se např. o předem definované síťové služby, prostorové operace, příp. transformace. 2.3 Katalog potřeb V příloze č.1 Katalog potřeb jsou specifikovány jednotlivé činnosti v rámci stanovených oblastí včetně určení vztahů mezi jednotlivými subjekty, předpokládaného pokrytí datovými zdroji a formami sdílení. Tento Katalog je nutné brát jako první pracovní materiál, který musí být průběžně doplňován a korigován přesně podle potřeb uživatelů. Jedná se o živý materiál, který je vytvořen pro vymezení mantinelů možné spolupráce, nicméně se nejedná v žádném případě o uzavřené dílo. 2.4 Postup v rámci procesu sdílení za podmínky implementace metodiky Následující schéma popisuje postup v rámci procesu sdílení za podmínky implementace metodiky. Detailnější popis je uveden na schématu níže. Obecně lze ke každé činnosti přiřadit konkrétní funkce, které jsou vykonávány pracovníky, kteří náleží konkrétní organizační jednotce. Organizační jednotka při provádění svých úloh využívá určité zdroje informační techniky (např. PC, tiskárny, plotry, atd.). Aby byl celý proces důsledně popsán, museli bychom ke každé komponentě přiřadit určitý stav, pracovníky, organizační jednotky a informační technologie, což z důvodu přehlednosti schématu nebylo zpracováno. Nicméně určité doplnění lze nalézt v tabulce č.2, která doplňuje schéma právě o tyto prvky. Liberecká IS, a.s. Strana 13

17 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb Schéma postupu v rámci procesu sdílení za podmínky implementace metodiky. Z poptávka NE autorizace ANO NE vyplnění ESUIc ANO nalezení NE lze formulovat jinak? ANO verifikace požadavku ANO NE je důležité zásadně? NE ANO doplnění ESUIc získání dat souhlas s podmínkami NE nastavení formy ANO nastavení příst. práv naplnění sdílení odhlášení ze systému K Liberecká IS, a.s. Strana 14

18 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb Pro jednoznačnou formulaci výše uvedeného schématu je nutno doplnit některé charakteristiky. Vzhledem k tomu, že samotný proces je složitý a bylo by jej nutno detailněji členit na dílčí procesy, bylo kvůli přehlednosti přistoupeno k určitému generalizování. Před zahájením popisu je nutné definovat základní teze: - metodika je schválená a všeobecně přijatá, - existuje prostředí (HW, SW, personální kapacity). tabulka 2 - Popis procesu sdílení Činnost / funkce vstup výstup Z zahájení základní teze Jedná se o zahájení samotného procesu. Podmínky korespondují se základními tezemi viz. výše. Poptávka požadavek specifikace požadavku Jedná se o vznesení požadavku na určitou konkrétní oblast datového fondu, který není k dispozici účastníku spolupráce. Autorizace zájemce o spolupráci autorizace Jedná se o proces určité validace, kdy se účastník přihlásí k pravidlům a postupům, které byly metodikou definovány (např. povinnosti vyplnění metainformačního systému). V případě nesplnění je proces ukončen viz. K konec. Vyplnění ESUIc specifikace požadavku autorizace vyplnění ESUIc Evidence sdílených územních informací jedná se o část katalogu (metainformačního systému), který pokrývá požadovanou oblast rozčleněnou na dílčí části dle územního členění. Účastník, který projevil zájem o požadovaná data, je povinen vyplnit ESUIc, k čemuž se mimo jiné zavazuje přistoupením k metodice. V případě nesplnění této povinnosti je proces ukončen viz. K konec. Nalezení metainformační systém specifikace požadavku nalezená informace nenalezená informace Nalezením informace v metainformačním systému a následným odsouhlasením podmínek (viz. dále) v podstatě zahajujeme proces vlastního získání dat, a to v určité formě definované metodikou a potřebami zájemce a možnostmi poskytovatele. V případě nenalezení dochází k k řešení přeformulace příp. zahájení procesů získávání dat (viz. pravá větev schématu). Lze přeformulovat jinak? nenalezená informace ano lze přeformulovat ne nelze přeformulovat V případě, že požadovaná informace není obsažena v metainformačním systému (je tedy předpoklad, že není možné požadovaná data získat od jiného subjektu), dochází k upřesnění či nové specifikaci požadavku. Verifikace požadavku ano lze přeformulovat specifikace požadavku Liberecká IS, a.s. Strana 15

19 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb Lze-li požadavek přeformulovat, bude nově specifikován a následně zařazen do procesu k entitě Vyplnění ESUIc. Je důležité zásadně? ne nelze přeformulovat ano je důležité zásadně ne není důležité zásadně Jedná-li se o zásadní požadavek, který nelze přehodnotit a je nutné na jeho základě získat požadovaná data či službu, musí dojít k doplnění ESUIc a následně k zahájení samostatných procesů získání dat (např. i ve spolupráci s dalšími účastníky), následně definování a nastavení odpovídajících forem dle možností a potřeb a začlenění do metainformačního systému tak, aby bylo možno v případě vzneseného požadavku jiným účastníkem pokrýt případnou poptávku. Souhlas s podmínkami nalezená informace vyjádření souhlasu vyjádření nesouhlasu V případě souhlasu s podmínkami (podmínkou se v tomto případě myslí např. platební, typ poskytované formy, pravidla vyplývající např. z ochrany a autorského zákona) je možné přistoupit k následné etapě Nastavení přístupových práv. Není-li vyjádřen souhlas, je proces ukončen viz. K konec. Nastavení přístupových práv vyjádření souhlasu přístupová práva Entita definuje postup nastavení přístupových práv dle typu požadované formy, a to v případě vyjádření souhlasu. Může se jednat např. o přidělení práv k dostupné elektronické mapové kompozici v prostředí WWW nebo službě, předání CD s vypálenými daty nebo předání tiskových výstupů. Naplnění sdílení přístupová práva Jedná se o fyzické využívání služby či dat uživatelem, který vznesl požadavek a byl uspokojen. Odhlášení ze systému ukončení činnosti Po naplnění požadavku dochází buď ve stanoveném termínu (viz. Souhlas s podmínkami) nebo na pokyn uživatele k odebrání přístupových práv k poskytované formě, čímž je celý proces sdílení uzavřen. K konec Jedná se o ukončení samotného procesu. Pramen: Plzeňský holding Liberecká IS, a.s. Strana 16

20 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.3 - Legislativa 3. Legislativa Kapitola je rozdělena na dvě sekce, první se zabývá problematikou autorského a trestněprávního práva a druhá krátce shrnuje poznatky získané ve Studii proveditelnosti Komplexní informatizace krajů v oblasti GIS (a sdílení dat) zpracované firmou Logica. 3.1 Ochrana práva k nakládání se sdílenými daty Následující text stručně nastiňuje problematiku autorského a trestněprávního práva k navrhované metodice Obecně výklad pojmů Pro pochopení rozdílu mezi pojmy poskytování vers. sdílení dat slouží následující výklad. tabulka 3 - Výklad základních pojmů pojem popis * termín poskytnutí sdílení databáze nepochybně se tím může myslet vědomé a adresné sdělení určitých údajů je zřejmě myšlen stav, kdy má třetí osoba možnost data zjistit (nahlédnutím do registrů apod.) podle ust. 88 Autorského zákona se rozumí soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření (tato databáze není autorským dílem ve smyslu 2 Autorského zákona, a její pořizovatel nezasahuje do autorských práv) = sdělení údajů = zpřístupnění údajů * S těmito termíny je nadále v textu pracováno. Pramen: Plzeňský holding Trestněprávní ochrana Neoprávněné sdělení, zpřístupnění nebo jiné zpracování, nebo přisvojení osobních údajů shromážděné o jiné osobě v souvislosti s výkonem veřejné správy (tím se rozumí pro tyto účely státní správa i samospráva), byť z nedbalosti, je skutkovou podstatou trestného činu neoprávněné nakládání s osobními údaji, s trestní sazbou až 3 roky odnětí svobody (příp. zákazu činnosti či peněžitým trestem). Údaje sdílené podle navrhované metodiky tedy nesmí mít charakter osobních údajů Autorskoprávní ochrana Autorským dílem je mimo jiné i: - databáze, pokud je způsobem výběru nebo uspořádáním autorovým vlastním duševním výtvorem ( 2 odst. 2 Autorského zákona 2 ) jako taková požívá autorskoprávní ochrany, - je-li databáze způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, je dílem souborným ve smyslu ust. 2 odst. 5. Z 5 odst. 2 2 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon, dále AZ) Liberecká IS, a.s. Strana 17

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu

Veřejná podpora. studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Vzdělávací modul č.: 4 Veřejná podpora studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659, spolufinancovaného

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Jak na základní registry?

Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce 20mm Jak na základní registry? 15mm 9mm 7mm 5mm Ministerstvo vnitra 2012 20mm Jak na základní registry? Příručka pro kraje a obce Zpracovalo Ministerstvo vnitra 20mm Obsah 1.

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Kvalita dalšího vzdělávání

Kvalita dalšího vzdělávání Název klíčové aktivity: Kvalita dalšího vzdělávání Koncepční část Materiál pro analyticko koncepční studii IPN KONCEPT Jméno hlavního metodika: Mgr. Klára Bezděková Jména spolupracujících autorů: Mgr.

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013

Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 Druhá aktualizace metodiky pro poskytování podpory z ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU červenec 2013 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika, www.jzp.cz

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více