SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)"

Transkript

1 SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k ) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím konkrétních nástrojů a pomocí nich zajistit realizaci tohoto procesu v prostředí státní správy a samosprávy Libereckého kraje. Materiál vznikl dle zadání Krajského úřadu Libereckého kraje, dodavatelem metodiky je společnost Liberecká IS, a.s. Zpracoval: Ing. Tomáš Hrabík Mgr. Libor Rygál

2 metodika Sdílení dat v oblasti GIS mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a obcemi Obsah ODDÍL I ÚVOD DO PROBLEMATIKY... 1 Motto: Stavíme informačně bezbariérový region Shrnutí obsahu Definice cílů a základních požadavků NÁVAZNOST NA PROJEKTY ROLE A VYMEZENÍ METODIKY DŮVODY SDÍLENÍ Vliv GI na ekonomickou efektivitu Důvody vedoucí k implementaci sdílení dat Proces života GI ETAPY ŽIVOTNÍHO CYKLU Popis životního cyklu ZÁKLADNÍ TEZE... 8 ODDÍL II - METODIKA Zasazení do kontextu Formulace potřeb sdílet vzdálená data VÝCHOZÍ MATERIÁLY POHLED METODIKY Pojem Katalog potřeb Definice oblastí Pojem Komunikační mapa Forma sdílení KATALOG POTŘEB POSTUP V RÁMCI PROCESU SDÍLENÍ ZA PODMÍNKY IMPLEMENTACE METODIKY Legislativa OCHRANA PRÁVA K NAKLÁDÁNÍ SE SDÍLENÝMI DATY Obecně výklad pojmů Trestněprávní ochrana Autorskoprávní ochrana Zvláštní práva pořizovatelů databází ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI KOMPLEXNÍ INFORMATIZACE KRAJŮ Sdílení metadat k základním bázím dat jednotlivých systémů LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ MIDAS POSTAVENÍ KRAJE VŮČI METADATŮM PRINCIPY VYUŽÍVÁNÍ METADAT PRO POTŘEBY METODIKY Struktura metadat Proces správy metadat KATALOGOVÉ SLUŽBY Zpoplatňování přístupů k údajům FINANČNÍ OHODNOCENÍ GI MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ K NABÍZENÉ SLUŽBĚ OBCHOD... 25

3 metodika Sdílení dat v oblasti GIS mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a obcemi 6. Kooperace na společných projektech DATOVÉ PROJEKTY Digitální technická mapa Katastrální mapa Letecké snímkování a Ostatní (obecné) datové sady SLUŽBY Technické podmínky datového spojení KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDÍ ARCHITEKTURA Konverze dat Schválení možnosti sdílet data NUTNÉ KROKY VEDOUCÍ KE SPOLUPRÁCI PRAVIDLA CHOVÁNÍ PODPORA PROCESU Závěrečná rekapitulace ROZDĚLENÍ DO ETAP PŘI ZAVÁDĚNÍ METODIKY ZÁKLADNÍ SCHÉMA SPOLUPRÁCE SHRNUTÍ PRO ÚČASTNÍKY Pohled poskytovatele Pohled žadatele Pohled odborné veřejnosti Pohled laické veřejnosti STANDARDY V RÁMCI METODIKY Návrh minima standardů, které KU LK musí respektovat Návrh minima opatření, které KU LK musí prosadit ODDÍL III - TERMINOLOGIE Použité zkratky Vybrané termíny a definice Použité zdroje Rejstřík PŘÍLOHA Č.1 - KATALOG POTŘEB... 1 Oblast ekonomiky... 8 Oblast informatiky... 9 Oblast krizového řízení Oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Oblast legislativy a práva Oblast majetku Oblast sociálních věcí Oblast rozvoje kraje Oblast školství, mládeže a sportu Oblast územního plánování a stavebního řádu Oblast vnějších vztahů Oblast vnitřních věcí Oblast zdravotnictví Oblast životního prostředí a zemědělství Oblast živnostenského podnikání... 63

4 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod do problematiky Motto ODDÍL I ÚVOD DO PROBLEMATIKY Motto: Stavíme informačně bezbariérový region data z internetu lokální data Internet územní plán DTMM ortofoto pasporty uživatelské vrstvy 1, 2,... WMS zdroj - KM WMS zdroj - ZABAGED WMS zdroj - druž. snímky Liberecká IS, a.s. Strana 1

5 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod do problematiky Kap.1 - Shrnutí obsahu 1. Shrnutí obsahu Následující text se snaží vystihnout hlavní cíle a obsah jednotlivých kapitol. I. část metodiky je zaměřena na definování cílů a základních požadavků na zpracovávanou problematiku. Jednotlivé členění kapitol je navrženo s cílem seznámit čtenáře se základními tezemi v řešené oblasti. Cílem je též sjednotit pohled na roli a vymezení metodiky, důvody sdílení a následně popsat proces životního cyklu geodat. Na závěr jsou vymezeny základní teze, které determinují oblast sdílení a definují problémy, které se v řešené problematice vyskytují. Stěžejní II. část metodiky formuluje Katalog potřeb, a to prostřednictvím forem sdílení a komunikační mapy. Detailní popis činností, u kterých byl identifikován určitý vztah ke geografické informaci, je popsán v samostatné příloze č.1 Katalog potřeb, který je členěn podle vymezených oblastí, které určitým způsobem korespondují s oblastmi definovanými v Úvodní studii GIS a Studii proveditelnosti - Komplexní informatizace krajů. Další kapitoly popisují oblast řešení z pohledu legislativy, sdílení metadat jako podpůrného nástroje, zpoplatňování přístupu včetně problematiky finančního ohodnocení a možností přístupů k nabízené službě. V neposlední řadě jsou popisovány možnosti kooperace na společných projektech, vymezení technických podmínek datového spojení a nastínění problematiky konverze dat. Součástí sekce je rovněž shrnutí poznatků získaných v předcházejících částech metodiky. Poslední oddíl pouze doplňuje materiál o terminologii, a to o použité zkratky, vysvětluje vybrané termíny použité v textu a sumarizuje zdroje, které sloužily k čerpání poznatků či byly přímo citovány. Součástí oddílu je i rejstřík. Liberecká IS, a.s. Strana 2

6 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.2 - Definice cílů a základních požadavků 2. Definice cílů a základních požadavků 2.1 Návaznost na projekty Metodika navazuje na úvodní studii Geografický informační systém Libereckého kraje zpracovanou společností T-MAPY, spol. s r.o., dále na projekty týkající se informatizace krajských úřadů, zejména projekt Základní informatizace krajských úřadů (realizační projekt) zpracovaný firmou ICZ a.s. a studii proveditelnosti - Komplexní informatizace krajů (KIK), jejímž zpracovatelem byla společnost Logica s.r.o., přičemž společnost Plzeňský holding a.s. vystupovala jako jeden z hlavních subdodavatelů. Zákazník ve svém zadání definoval následující požadavky na výstup: - metodika bude zpracována ve formě postupných kroků a opatření, jejichž realizací Krajský úřad Libereckého kraje (KU LK) vytvoří podmínky pro vznik typových pracovišť (klientů) umožňujících vytvářet, sdílet a aktualizovat geografická data s uživateli Libereckého kraje (LK) v oblasti státní správy a samosprávy - metodika představí návrh minima standardů (závazných a doporučujících), které KU LK musí prosadit, aby proces sdílení dat mohl být úspěšně nastartován Osnova řešení koresponduje s obsahem tohoto materiálu a je vymezena následovně: - formulace potřeb sdílet vzdálená data (návrh dohody, požadavků), - schválení možnosti sdílet data (politický mandát), - sdílení metadat k základním bázím dat jednotlivých systémů, - technické podmínky datového spojení (přístup k datům), - konverze dat z jednoho systému do základního formátu druhého systému, - autorská práva k nakládání se sdílenými daty, - zpoplatňování přístupů k údajům (provozní ekonomika, náklady), - kooperace na společných datových projektech (investiční ekonomika, náklady). Liberecká IS, a.s. Strana 3

7 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.2 - Definice cílů a základních požadavků 2.2 Role a vymezení metodiky Navrhovaná metodika by měla sloužit jako základní výchozí dokument pro sdílení geodat zejména mezi Krajským úřadem Libereckého kraje, obcemi a občany (vertikální úroveň), okrajově pak i sdílením na horizontální úrovni, tedy i mezi KU LK a zřízenými příspěvkovými organizacemi (PO) či dalšími komerčními i nekomerčními organizacemi. Vlastní metodice předchází analýza činností jednotlivých odborů KU LK a obcí (byla provedena v rámci Studie proveditelnosti - Komplexní informatizace krajů), a to na základě typových organizačních řádů, dále pak z hlediska komunikačních potřeb a možností jednotlivých subjektů, které se komunikace mohou účastnit. Pro potřeby zpracování metodiky je nutné vymezit vztah k určitému procesu v celé jeho šíři, je nutné tedy minimální znalosti v oblastech: - samotného procesu včetně vazeb na externí objekty, - vstupů a výstupů ve smyslu datovém včetně jejich specifik, - podpory v aplikačních vybaveních, tzn. metodika musí korespondovat s vlastnostmi a podporovanými funkcemi (příp. generuje požadavky na rozvoj), - garanta za zpracování dat (včetně workflow u složitějších procesů). Vlastní metodika musí definovat: - výchozí podklady, - základní pojmy, - popis procesu, účel metodiky, - pravidla, postupy, - odpovědnosti, povinnosti vlastníka, správce procesu aktualizace (nutností v samotném procesu je podchycení metadat), - informační či jinou (např. organizační) podporu. Splněním výše stanovených tezí je možné definovat materiál, jehož dodržováním a připojením se k realizaci dotčenými stranami je možné vybudovat prostředí, na němž lze postavit základy pro sdílení geodat na úrovni kraje. Liberecká IS, a.s. Strana 4

8 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.2 - Definice cílů a základních požadavků 2.3 Důvody sdílení Zdá se, že geografické informace (GI) mají ve statistice národních ekonomik menší význam. Geografické informace sdílejí tento problém s množstvím jiných aktivit, které se obvykle nevykonávají za poplatek a které se nepovažují za ekonomickou aktivitu. Odhad, že 80% lidských rozhodnutí je ovlivněných prostorem nebo prostorovou situací (Albaredes, 1992), je všeobecně uznávaný. Tento odhad je nízký; je těžké nalézt příklady čistě neprostorových rozhodnutí; dokonce rozhodnutí o osobách jsou ovlivněny prostorovými souvislostmi. K posouzení hodnoty GI musíme zvážit, jak přispívají k produkci ekonomických hodnot: informace o prostorové situaci zlepšují všechna prostorová rozhodnutí. V současnosti tyto prostorové informace nejsou ve většině případů rozhodování přímo dostupné, a proto se ani nepoužívají, což vede k vyššímu používání zdrojů a redukci efektivity. Je možné odhadnout hodnotu GI pro konkrétní rozhodnutí: je to hodnota zkvalitnění rozhodnutí s ohledem na požadovaný cíl. Tato hodnota může spočívat v: - redukci zdrojů potřebných k dosažení cíle, - redukci rizika, což znamená, že rozhodnutí je v průměru vylepšené, - redukci nákladů na přijetí rozhodnutí. V jakémkoli případě je možné na hodnotu nazírat v pojmech redukce použití zdrojů, tj. ze standardního ekonomického hlediska Vliv GI na ekonomickou efektivitu Přijatý odhad 20% zlepšení efektivity v logistice je široce dokumentován jednotlivými případy (Leiberich 1997). Logistika je oblastí, kde je použití GI pravděpodobně nejjednodušší - protože rozhodnutí jsou jednoduchá - a nejpokročilejší. GI jsou zásadní pro správce technické infrastruktury, kteří interně utratí okolo 20 EURO za rok na jednoho zákazníka u vyspělých zemí a mohou dokumentovat, že šetří náklady; očekávají další investice, které přinesou ještě efektivnější výsledky. Můžeme směle odhadnout, že potenciál GI na zlepšení celkové efektivity je asi 15%, protože 80% všech rozhodnutí má prostorový kontext a příspěvek GI ve zdokumentovaných případech přineslo zvýšení efektivity o 20%. Zvýšení efektivity v ekonomice neznamená, že pracovníci budou zbyteční, ale znamená, že společnost může použít tyto zdroje k jiným záměrům. V polovině 90-tých let činil odhad ve výdajích okolo 100 EURO na osobu za rok za explicitní GI. To je střízlivý odhad, který většinou zahrnuje náklady na sběr prostorových dat a jejich správu v papírových nebo elektronických archivech. Nezahrnuje implicitní sběr nebo získávání GI v odvětvích jako je doprava, logistika (pokud není podporována pomocí IT), správa nemovitostí atd., jež jsou odvětvími s nejvyšším růstem a nejvyšším ekonomickým potenciálem. V posledních letech byl v jednotlivých odvětvích vykazován značný nárůst. Celkově je nutné pro období 2005 až 2010 očekávat hodnotu okolo 500 EURO/osobu a rok u vyspělých zemí. Rychlost rozvoje není limitována ekonomickými faktory, ale většinou dostupností dat, školeným personálem a znalostmi. Tyto poznatky jednoznačně definují potřebu GI pro společnost a současně jejich finanční náročnost a právě zde si začínáme uvědomovat problematické získávání GI, zejména s ohledem na jejich duplicitní vytváření a následnou aktualizaci. Nastíněná problematika se v dnešní době promítá především do soukromého sektoru, kdy si např. správci technické infrastruktury uvědomují časovou a finanční náročnost získání GI a Liberecká IS, a.s. Strana 5

9 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.2 - Definice cílů a základních požadavků především duplicitu v jejím pořizování. I proto je v současnosti vyvíjeno z jejich strany obrovské úsilí o spolupráci v této oblasti. Stejně jako u komerčních subjektů je i ve veřejném sektoru obrovský potenciál pro šetření nákladů, ať už při vytváření, aktualizaci či prezentaci GI. Právě metodika ve sdílení dat může napomoci v určité části ke zefektivnění s vynakládanými prostředky Důvody vedoucí k implementaci sdílení dat Pro identifikaci nároků na datový fond z pohledu Krajského úřadu Libereckého kraje je nutné uvést následující poznatky: - klíčovou položku v cenách dat hrazených přímo z rozpočtu GIS tvoří jednoznačně data referenční, - další významnou položku tvoří data skrytá v projektech zadávaných jednotlivými odbory, nejsou tedy financována přímo z GIS, - do daného rozptylu uváděného ve Studii proveditelnosti - Komplexní informatizace krajů pro prvotní pořízení geodat (3,6 9,6 mil. Kč) se s největší pravděpodobností schovají ceny za další data; ceny jsou kalkulovány včetně pořízení dat z KN, - průměrný kraj je odhadován na cca 5 7 mil. Kč, - kalkulace cen je vztažena pouze za prvotní pořízení, tzn. nejsou v nich zahrnuty náklady na údržbu / aktualizaci, která je odhadována cca na 1,5 mil. Kč ročně v případě KU LK. Uvedené cenové kalkulace korespondují s finančními odhady, které jsou zmiňované v předcházející kapitole jednoznačně poukazují na náročnost nejen z pohledu prvotního pořízení, ale i následné aktualizace. Uvědomíme-li si, že část datového fondu kraje pokrývá zároveň i potřeby obcí, jednoznačně se tím otevírá prostor pro spolupráci, ať už na úrovni sdružování finančních prostředků při samotném pořizování, tak i na možnosti přenesení zodpovědnosti za aktualizaci k samotným správcům území, což mohou být v některých případech právě obce nebo v jiných případech krajský úřad. Sdílení by v takovém případě ušetřilo náklady všem zúčastněným. Liberecká IS, a.s. Strana 6

10 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.3 - Proces života GI 3. Proces života GI 3.1 Etapy životního cyklu Proces života geodat koresponduje se standardně přijatým modelem jakýchkoli dat. Jedná se o následující životní etapy (vychází z detailního popisu v materiálu Komplexní informatizace krajů): - sběr podmínkou jakékoli další práce je nutná znalost data a důvodů vzniku, jejich důvěryhodnosti a data posledního ověření - shromažďování, zpracování (včetně kontrolních chodů), uložení, historizace v každé etapě životního cyklu (tedy i po konsolidaci a zpracování) musí být dostupná znalost o původu dat, tedy odlučitelnost primárně získaných zdrojových dat od dat přejatých, a to tak, aby byla i nadále zajištěna dohledatelnost zdroje u všech dat (místo vzniku a primárního uložení, datum, osoba a účel pořízení, garant) - distribuce a prezentace zpracovaná data jsou považována za primární, tedy další zpracovatel tato data má určena pouze pro čtení - musí být nastaven jasný princip, že ten, kdo primární data pořizuje, se stává jejich garantem a je jediným, který má právo na jejich změnu nebo předání V tomto dokumentu se primárním problémem stává etapa distribuce a prezentace, v našem pojetí se jedná o sdílení (rozšířené chápání), které dále dělíme na několik forem (za jednu z forem považujeme i prezentaci / jiná cílová skupina a forma). Pro proces sdílení je však nutné přijmout základní teze z ostatních etap, nejen pro pochopení, ale i pro další činnosti, které jsou spojené se získanými daty prostřednictvím procesu sdílení Popis životního cyklu Životní cyklus je zahájen získáním zdrojových dat, jedná se o proces sběru a následné zpracování. V této etapě je možno připojit další data, a to vlastní či cizí (externí systém). Součástí zpracování jsou kontrolní chody (může jít např. o topologii). V momentě schválení následuje další fáze - uložení do lokálního úložiště (v případě přidané hodnoty oproti datům zdrojovým, která už byla primární, se z těchto dat stávají data primární a organizace se stává garantem, tzn. že má jako jediná v celém procesu sdílení právo data měnit a zároveň povinnost data udržovat konzistentní, ověřená, bezpečná a předávat dál jakékoli změny). Následuje etapa distribuce (včetně prezentace). Zpracovaná data jsou odeslána (přes referenční rozhraní) organizačním jednotkám, které si data objednaly a jsou k odběru autorizované. Tyto organizační jednotky si vedou vlastní replikační databázi. Data v této databázi jsou jen pro čtení. Jakákoli změna musí být provedena na primárních datech. Pokud ale data nezůstanou uložena v primární organizační jednotce, primární data jsou vytvořena u dalšího v pořadí. V tom případě je třeba zvážit, kdo bude garantem dat s největší pravděpodobností držitel primárních dat. V případě prezentace data zůstávají v úložišti a ostatní k nim přistupují externě přes definované služby referenčního rozhraní. Poslední etapou v rámci životního cyklu je případná skartace či poslední dobou preferovaná historizace. Liberecká IS, a.s. Strana 7

11 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.3 - Proces života GI 3.2 Základní teze Popis životního cyklu a předpokládané problémy z hlediska možného principu sdílení definují základní teze, o které je nutné se z hlediska vytvářené metodiky opřít. Jedná se o následující: - při zpracování zdrojových dat vznikají primární data, - primární data jsou uložena u jejich prvotního zpracovatele, který se stává jejich garantem, - primární úložiště je jen jedno, ostatní jsou pouze repliky (s právem pouhého čtení), - změnu v primárních datech nebo předání jejich správy může provést pouze jejich garant, - aktualizace dat se provádí v místě primárního uložení, odtud je změna distribuována, - všechna data musí mít dohledatelný zdroj (místo vzniku a primárního uložení, datum, osoba a účel pořízení, garant), - při dalším zpracování musí docházet k zajištění informace o původu (odlišovat nová data od přejatých); u výsledných dat musejí být dohledatelné jejich zdroje, - uvolňování dál probíhá jen u dat s výraznou přidanou hodnotou (nedělat jen repliku repliky), - vyřešení postupu při požadavku na změnu cizích dat a postupu předání správy primárních dat mezi jednotkami, - vyřešení bezpečnosti uložených i šířených dat tj. adresářové služby, přístupový portál a infrastruktura veřejných klíčů, - dodržení platné legislativy (ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných skutečností, ochrana obchodního tajemství atd.). Liberecká IS, a.s. Strana 8

12 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.1 - Zasazení do kontextu ODDÍL II - METODIKA 1. Zasazení do kontextu Celý proces (životní cyklus geodat) v kraji je možné sledovat jak na vertikální úrovni obec - obec s rozšířenou působností - (okresní úřad) krajský úřad - příslušné ministerstvo, tak i na horizontální úrovni občan - zřízená organizace (organizační složka, příspěvková organizace, obchodní společnost, obecně prospěšná společnost) - krajský úřad - krajský úřad (ostatní) - externí (autonomní) společnost. Kromě omezujících faktorů již uvedených v předchozích kapitolách zde existují další překážky. Pro vyjádření určitých vazeb a možných typů spolupráce je možné vybrat pasáže z platné legislativy: - na spolupráci krajů s ostatními kraji a s obcemi nelze použít ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení, pokud tento zákon nestanoví jinak - při výkonu přenesené působnosti jsou orgány územní samosprávy podřízeny příslušnému ministerstvu, ministerstvo ve vztahu ke krajům na úseku přenesené působnosti řídí a ve spolupráci s příslušnými ministerstvy koordinuje výstavbu a realizaci informačních systémů krajů a zabezpečuje řešení a realizaci projektů - při výkonu dozoru je obec povinna předložit na vyžádání dokumenty o kontrolách všeho druhu, a to i těch, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah k předmětu kontroly; na vyžádání je obecní úřad této obce povinen předat kopie celých databází k vyhodnocení v nich obsažených informací souvisejících s předmětem kontroly - státní orgány a orgány obcí poskytují orgánům kraje na požádání bezplatně údaje a informace pro výkon jejich působností, tuto povinnost má i kraj vůči státním orgánům a orgánům obcí; ochrana údajů a utajovaných skutečností podle zvláštních právních předpisů při tom zůstává nedotčena. Pro potřeby spojené s koordinací a realizací politiky hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropské unie, jsou zřízeny regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS 1 2, tzv. regiony soudržnosti (Liberecký, Pardubický a Královéhradecký kraj). Z těchto důvodů lze v nejbližší době očekávat silný tlak na výměnu a řešení sdílení údajů mezi kraji vytvářející právě výstupy za oblast NUTS 2. 1 NUTS evropská klasifikace územních jednotek pro potřeby statistiky Evropské unie (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) Liberecká IS, a.s. Strana 9

13 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb 2. Formulace potřeb sdílet vzdálená data Mluvíme-li o sdílení dat, je nutné si uvědomit souvislosti samotného procesu. Sdílení můžeme definovat jako řízenou činnost, při které jsou data nebo služby poskytované primární organizací přístupné prostřednictvím konkrétní formy (v našem případě definované v kap ) jiné organizaci, přičemž místo uložení nebo správy služby zůstává zachováno. 2.1 Výchozí materiály Studie zpracované společností T-MAPY a Logica se zabývaly procesem sdílení dat okrajově, nicméně postavily základy, na kterých lze vybudovat materiál, který bude danou problematiku detailněji definovat a řešit. Oba výše zmiňované materiály se zabývají rozkladem činností krajského úřadu a k nim se snaží definovat určité datové toky, nicméně z hlediska sdílení dat pouze minoritně. Studie proveditelnosti Komplexní informatizace krajů vychází z rozkladu jednotlivých činností ze zákona 129/2000 o krajích na jednotlivé funkce, přičemž se k jednotlivým funkcím snaží přiřadit komunikující subjekty včetně určitého pokusu pokrytí funkcí datovými prvky. Datové prvky ovšem zůstávají spíše v obecné rovině a nekorespondují s konkrétními datovými zdroji. Materiál formuluje metodiku komplexní specifikace funkcionalit vytvoření funkčního modelu kraje. Metodika byla aplikována na typový organizační řád kraje (typové spektrum činností kraje), který neobsahoval činnosti definované v organizačních řádech (zřizovacích listinách) organizací zřizovaných krajem, dále činnosti, které kraj zajišťuje dodavatelsky prostřednictvím externích subjektů (např. tvorba koncepce rozvoje). I když je v celém materiálu zvýrazňována skutečnost, že nelze chápat funkční oblasti jako odbory krajského úřadu, koresponduje mnohem více právě s organizačním řádem, než jak popisuje jednotlivé oblasti Úvodní studie GIS od firmy T-MAPY. Aby materiál, jehož hodnotu lze hledat právě v určité metodice pokrytí funkcionalit, byl úplný pro nasazení do praxe, je třeba jej doplnit (a to je i autory doporučováno) o zpracování procesní a datové analýzy jednotlivých oblastí v rámci krajského úřadu. Naproti tomu materiál Úvodní studie GIS je zaměřen více technologicky a především v rovině sdílení dat prezentuje jednotlivé technologické zabezpečení prezentace dat či služeb. Materiály mají společný náhled na problém, posuzují problematiku dat z poněkud jednostranného pohledu krajského úřadu. 2.2 Pohled metodiky Role vytvářené metodiky sdílení dat mezi KU LK a obcemi je v možnosti zaplnění určitého prostoru mezi výše zmiňovanými materiály, a to v pokrytí mezi pohledem procesním a technologickým. Nástrojem, jak realizovat takto definovaný cíl, je stanovení následujícího postupu: - zavedení pojmu Katalog potřeb, - redefinování oblastí činností (konfrontace pohledu KIK a Úvodní studie GIS), - validace činností z KIK, rozšíření o činnosti vykonávané v rámci kompetencí obcí, - výběr činností, kde byla v určité míře identifikována GI, - konfrontace s datovými zdroji druhé úrovně definovanými v konceptuálním modelu Úvodní studie GIS, - vytvoření Komunikační mapy, - definice a struktura pojmu Forma sdílení, pokrytí Formy sdílení v jednotlivých činnostech. Liberecká IS, a.s. Strana 10

14 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb Pojem Katalog potřeb Katalog potřeb je sumář, který se snaží vymezit jednotlivé činnosti v rámci oblastí, kde se předpokládá využití GI, a to nejen pouze z pohledu vytváření vrstev, ale i z hlediska podpory celého procesu. Základní členění je na přenesenou a samostatnou působnost. Rozpad tabulky na jednotlivé sloupce se pokouší rozklíčovat danou činnost na primární subjekt (odkud), který ji vykonává a dále přiřazuje možné výstupy konkrétním subjektům (kam). GI koresponduje s konceptuálním modelem Úvodní studie GIS (vychází z 2. úrovně, může se v jednotlivostech lišit) a je jakýmsi ukazatelem GI v rámci definované činnosti. Forma následně poukazuje na potřeby sdílení v rámci primárního a sekundárního subjektu. činnost odkud kam GI forma interní/ /externí Záměrem vytvářeného Katalogu potřeb je vytvoření určité mapy, která by provázela uživatele jednotlivými oblastmi a činnostmi a napomohla mu v orientaci v prostředí GI a v možnostech získání informací prostřednictvím různých prostředků. Je zcela zřejmé, že Katalog potřeb není uzavřený změnám, a to ať už po stránce změn legislativy, tak samozřejmě z hlediska potřeb uživatelů. Validace informací v něm obsažených bude korespondovat s jeho používáním v praxi Definice oblastí Pro tuto metodiku bylo navrženo následující členění do oblastí, které kombinuje členění ve výše citovaných materiálech. Je otázkou diskuze, zda toto členění vyhovuje potřebám uživatelů, i proto je možné je modifikovat, nicméně pokrývá uceleně problematiku statní správy a samosprávy. tabulka 1- Definice oblastí oblast Úvod GIS oblast KIK oblast Metodika cestovní ruch kultura a památková péče kultura kultura, památková péče a cestovní ruch doprava doprava doprava ekonomika ekonomika ekonomika hospodářská správa živnostenské podnikání živnostenské podnikání majetek investice majetek majetek informatika informatika informatika krizové řízení obrana a ochrana krizové řízení legislativa a právo legislativa a právní služba legislativa a právo regionální rozvoj strategický marketing rozvoj kraje rozvoj kraje sociální věci sociální věci sociální věci Liberecká IS, a.s. Strana 11

15 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb oblast Úvod GIS oblast KIK oblast Metodika školství, mládež a sport školství školství, mládež a sport územní a stavební řízení územní plánování vnější vztahy vnitřní věci územní plánování a stavební řád správní kontrola interní audit sekretariát hejtmana sekretariát ředitele územní plánování a stavební řád vnější vztahy vnitřní věci zdravotnictví zdravotnictví zdravotnictví životní prostředí životní prostředí a zemědělství životní prostředí a zemědělství Pojem Komunikační mapa Pramen: Studie proveditelnosti KIK, Úvodní studie GIS Komunikační mapa je součástí Katalogu potřeb. Jak bylo vysvětleno výše, snaží se o zachycení určité vazby mezi jednotlivými subjekty - pohled na problematiku je převážně z krajského úřadu a obcí (vychází z rozkladu činností těchto subjektů) Forma sdílení Formy sdílení jsou určitým způsobem definovány v rámci Úvodní studie GIS, i když se spíše zabývají technologickým řešením bez uživatelského pohledu. Následující text vymezuje jednotlivé formy z hlediska jejich účelu a potřeby v konfrontaci s činnostmi, které mají ze svého principu podporovat. Pro potřeby této metodiky byly jako základní zvoleny následující formy: - tiskový výstup, - elektronická mapová kompozice, - off-line distribuce dat, - on-line distribuce dat (datové služby), - analytická služba (síťové, prostorové operace, transformace souřadných systémů, 3D). Tiskový výstup (TISK) Tiskovým výstupem se v tomto materiálu rozumí mapa v analogové formě. Součástí výstupu jsou i mimorámové údaje, jako je anotace, legenda, měřítko a další. Elektronická mapová kompozice () Jedná se o dynamické zobrazení GI v pevně definované datové struktuře v prostředí WWW. Uživatel disponuje možností zvětšení/zmenšení, posunu oblasti, tisku, získání základních, předem definovaných informací o objektu. Off-line distribuce dat (OFD) Tento způsob distribuce odpovídá relativně zavedenému způsobu předání dat, nejčastěji na nějakém médiu (CD) v předem stanoveném formátu a symbologii. Součástí bývá textový Liberecká IS, a.s. Strana 12

16 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb soubor s popisem předávaných dat (metadata o způsobu vzniku, datu pořízení a aktualizace, struktuře, ). On-line distribuce dat - datové služby (OND) Služba pro výdej dat umožňuje autorizovaným uživatelům provést výběr GI a jejich export do službou podporovaného formátu. Analytická služba (ASL) V budoucnu se očekává rozvoj služeb jedná se např. o předem definované síťové služby, prostorové operace, příp. transformace. 2.3 Katalog potřeb V příloze č.1 Katalog potřeb jsou specifikovány jednotlivé činnosti v rámci stanovených oblastí včetně určení vztahů mezi jednotlivými subjekty, předpokládaného pokrytí datovými zdroji a formami sdílení. Tento Katalog je nutné brát jako první pracovní materiál, který musí být průběžně doplňován a korigován přesně podle potřeb uživatelů. Jedná se o živý materiál, který je vytvořen pro vymezení mantinelů možné spolupráce, nicméně se nejedná v žádném případě o uzavřené dílo. 2.4 Postup v rámci procesu sdílení za podmínky implementace metodiky Následující schéma popisuje postup v rámci procesu sdílení za podmínky implementace metodiky. Detailnější popis je uveden na schématu níže. Obecně lze ke každé činnosti přiřadit konkrétní funkce, které jsou vykonávány pracovníky, kteří náleží konkrétní organizační jednotce. Organizační jednotka při provádění svých úloh využívá určité zdroje informační techniky (např. PC, tiskárny, plotry, atd.). Aby byl celý proces důsledně popsán, museli bychom ke každé komponentě přiřadit určitý stav, pracovníky, organizační jednotky a informační technologie, což z důvodu přehlednosti schématu nebylo zpracováno. Nicméně určité doplnění lze nalézt v tabulce č.2, která doplňuje schéma právě o tyto prvky. Liberecká IS, a.s. Strana 13

17 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb Schéma postupu v rámci procesu sdílení za podmínky implementace metodiky. Z poptávka NE autorizace ANO NE vyplnění ESUIc ANO nalezení NE lze formulovat jinak? ANO verifikace požadavku ANO NE je důležité zásadně? NE ANO doplnění ESUIc získání dat souhlas s podmínkami NE nastavení formy ANO nastavení příst. práv naplnění sdílení odhlášení ze systému K Liberecká IS, a.s. Strana 14

18 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb Pro jednoznačnou formulaci výše uvedeného schématu je nutno doplnit některé charakteristiky. Vzhledem k tomu, že samotný proces je složitý a bylo by jej nutno detailněji členit na dílčí procesy, bylo kvůli přehlednosti přistoupeno k určitému generalizování. Před zahájením popisu je nutné definovat základní teze: - metodika je schválená a všeobecně přijatá, - existuje prostředí (HW, SW, personální kapacity). tabulka 2 - Popis procesu sdílení Činnost / funkce vstup výstup Z zahájení základní teze Jedná se o zahájení samotného procesu. Podmínky korespondují se základními tezemi viz. výše. Poptávka požadavek specifikace požadavku Jedná se o vznesení požadavku na určitou konkrétní oblast datového fondu, který není k dispozici účastníku spolupráce. Autorizace zájemce o spolupráci autorizace Jedná se o proces určité validace, kdy se účastník přihlásí k pravidlům a postupům, které byly metodikou definovány (např. povinnosti vyplnění metainformačního systému). V případě nesplnění je proces ukončen viz. K konec. Vyplnění ESUIc specifikace požadavku autorizace vyplnění ESUIc Evidence sdílených územních informací jedná se o část katalogu (metainformačního systému), který pokrývá požadovanou oblast rozčleněnou na dílčí části dle územního členění. Účastník, který projevil zájem o požadovaná data, je povinen vyplnit ESUIc, k čemuž se mimo jiné zavazuje přistoupením k metodice. V případě nesplnění této povinnosti je proces ukončen viz. K konec. Nalezení metainformační systém specifikace požadavku nalezená informace nenalezená informace Nalezením informace v metainformačním systému a následným odsouhlasením podmínek (viz. dále) v podstatě zahajujeme proces vlastního získání dat, a to v určité formě definované metodikou a potřebami zájemce a možnostmi poskytovatele. V případě nenalezení dochází k k řešení přeformulace příp. zahájení procesů získávání dat (viz. pravá větev schématu). Lze přeformulovat jinak? nenalezená informace ano lze přeformulovat ne nelze přeformulovat V případě, že požadovaná informace není obsažena v metainformačním systému (je tedy předpoklad, že není možné požadovaná data získat od jiného subjektu), dochází k upřesnění či nové specifikaci požadavku. Verifikace požadavku ano lze přeformulovat specifikace požadavku Liberecká IS, a.s. Strana 15

19 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb Lze-li požadavek přeformulovat, bude nově specifikován a následně zařazen do procesu k entitě Vyplnění ESUIc. Je důležité zásadně? ne nelze přeformulovat ano je důležité zásadně ne není důležité zásadně Jedná-li se o zásadní požadavek, který nelze přehodnotit a je nutné na jeho základě získat požadovaná data či službu, musí dojít k doplnění ESUIc a následně k zahájení samostatných procesů získání dat (např. i ve spolupráci s dalšími účastníky), následně definování a nastavení odpovídajících forem dle možností a potřeb a začlenění do metainformačního systému tak, aby bylo možno v případě vzneseného požadavku jiným účastníkem pokrýt případnou poptávku. Souhlas s podmínkami nalezená informace vyjádření souhlasu vyjádření nesouhlasu V případě souhlasu s podmínkami (podmínkou se v tomto případě myslí např. platební, typ poskytované formy, pravidla vyplývající např. z ochrany a autorského zákona) je možné přistoupit k následné etapě Nastavení přístupových práv. Není-li vyjádřen souhlas, je proces ukončen viz. K konec. Nastavení přístupových práv vyjádření souhlasu přístupová práva Entita definuje postup nastavení přístupových práv dle typu požadované formy, a to v případě vyjádření souhlasu. Může se jednat např. o přidělení práv k dostupné elektronické mapové kompozici v prostředí WWW nebo službě, předání CD s vypálenými daty nebo předání tiskových výstupů. Naplnění sdílení přístupová práva Jedná se o fyzické využívání služby či dat uživatelem, který vznesl požadavek a byl uspokojen. Odhlášení ze systému ukončení činnosti Po naplnění požadavku dochází buď ve stanoveném termínu (viz. Souhlas s podmínkami) nebo na pokyn uživatele k odebrání přístupových práv k poskytované formě, čímž je celý proces sdílení uzavřen. K konec Jedná se o ukončení samotného procesu. Pramen: Plzeňský holding Liberecká IS, a.s. Strana 16

20 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.3 - Legislativa 3. Legislativa Kapitola je rozdělena na dvě sekce, první se zabývá problematikou autorského a trestněprávního práva a druhá krátce shrnuje poznatky získané ve Studii proveditelnosti Komplexní informatizace krajů v oblasti GIS (a sdílení dat) zpracované firmou Logica. 3.1 Ochrana práva k nakládání se sdílenými daty Následující text stručně nastiňuje problematiku autorského a trestněprávního práva k navrhované metodice Obecně výklad pojmů Pro pochopení rozdílu mezi pojmy poskytování vers. sdílení dat slouží následující výklad. tabulka 3 - Výklad základních pojmů pojem popis * termín poskytnutí sdílení databáze nepochybně se tím může myslet vědomé a adresné sdělení určitých údajů je zřejmě myšlen stav, kdy má třetí osoba možnost data zjistit (nahlédnutím do registrů apod.) podle ust. 88 Autorského zákona se rozumí soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření (tato databáze není autorským dílem ve smyslu 2 Autorského zákona, a její pořizovatel nezasahuje do autorských práv) = sdělení údajů = zpřístupnění údajů * S těmito termíny je nadále v textu pracováno. Pramen: Plzeňský holding Trestněprávní ochrana Neoprávněné sdělení, zpřístupnění nebo jiné zpracování, nebo přisvojení osobních údajů shromážděné o jiné osobě v souvislosti s výkonem veřejné správy (tím se rozumí pro tyto účely státní správa i samospráva), byť z nedbalosti, je skutkovou podstatou trestného činu neoprávněné nakládání s osobními údaji, s trestní sazbou až 3 roky odnětí svobody (příp. zákazu činnosti či peněžitým trestem). Údaje sdílené podle navrhované metodiky tedy nesmí mít charakter osobních údajů Autorskoprávní ochrana Autorským dílem je mimo jiné i: - databáze, pokud je způsobem výběru nebo uspořádáním autorovým vlastním duševním výtvorem ( 2 odst. 2 Autorského zákona 2 ) jako taková požívá autorskoprávní ochrany, - je-li databáze způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, je dílem souborným ve smyslu ust. 2 odst. 5. Z 5 odst. 2 2 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon, dále AZ) Liberecká IS, a.s. Strana 17

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje SPRÁVA NEMOVITÉHO

Více

Právní aspekty knihovních služeb

Právní aspekty knihovních služeb Právní aspekty knihovních služeb Jaromír Šavelka Konf. EFI NTK, 21. 3. 2012 Přehled přednášky Knihovní databáze Citace Knihovní licence Novela autorského zákona a knihovny Právní aspekty knihovních služeb

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012

Seminář. Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Seminář Územně analytické podklady v Plzeňském kraji 8.3.2012 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor regionálního rozvoje a Odbor informatiky Program 2 Zahájení Úvodní slovo Ing. arch. Miloslav Michalec vedoucí

Více

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy

Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Technická mapa v kontextu digitální mapy veřejné správy Eva Kubátová 15. listopadu 2010, Praha, Novotného lávka 5 Obsah prezentace - Úvod - Úloha MV v oblasti ICT - Úloha MV v oblasti prostorových dat

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78

PRÁVO VÝROBCE PRÁVO ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-78 PRÁVO VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU K JEHO ZÁZNAMU 75-7878 ZVUKOVÝ ZÁZNAM JE VÝLUČNĚ SLUCHEM VNÍMATELNÝ ZÁZNAM ZVUKŮ VÝKONU VÝKONNÉHO UMĚLCE ČI JINÝCH ZVUKŮ, NEBO JEJICH VÝJÁDŘENÍ VÝROBCE ZVUKOVÉHO ZÁZNAMU

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 OBSAH PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ, OBSAH SOUČASNÝ STAV PŘEDSTAVENÍ FUNKCIONALIT DMG 4.2 PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ,

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 - PRONÁJEM/VÝPŮJČKA MAJETKU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU POŘÍZENÉHO Z DOTACE PO DOBU REALIZACE A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU Verze 1 13. února 2013 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 56 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů

Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů Z1.3.1 Rozúčtování mezd z více zdrojů Popis procesu Řízená kopie č. Razítko a podpis správce dokumentace: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem 1 / 12 razítka správce úložiště

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Úvod do Geografických Informačních Systémů 3.seminární práce Představení organizace Jana Bittnerová Plzeň, 2004 Osnova: 1. vznik asociace 2. organizační

Více

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky

Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Otevřená data veřejné správy z pohledu České republiky Mgr. Tomáš Kroupa Ministerstvo vnitra - Samostatné oddělení hlavního architekta egovernmentu Agenda Proč to všechno děláme Co máme za sebou Co nás

Více

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje Autor: Michal Souček, Plzeňský kraj Konzultace: Mgr. Martin Schejbal, Ing. Antonín Procházka, Ing. Eliška Pečenková Verze: 1.3 Datum: 9.

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Dodávka základního SW pro projekt DMVS PK Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II. Zadávací dokumentace výběrového řízení: "Dodávka základního SW pro

Více

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy RNDr. Pavel Bureš odbor informatizace veřejné správy sekce informatiky Ministerstvo vnitra ČR ITAPA 2006 Bratislava 1 Úvod Reforma

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje Datum: - 1 - Digitální technická mapa je mapové dílo velkého měřítka, které se skládá z mapy povrchové situace a z průběhů sítí technické infrastruktury

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

CorSet KNIHA 5. Informační architektura. David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová

CorSet KNIHA 5. Informační architektura. David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová CorSet KNIHA 5 Informační architektura David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová 31. 07. 2008 Shrnutí Metodický referenční rámec CorSet vznikl proto, aby organizace ve veřejném

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

Hodnocení železničních systémů podle Evropských standardů. Doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský Ing. Martin Leso, PhD Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Hodnocení železničních systémů podle Evropských standardů. Doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský Ing. Martin Leso, PhD Fakulta dopravní ČVUT v Praze Hodnocení železničních systémů podle Evropských standardů Doc. Dr. Ing. Tomáš Brandejský Ing. Martin Leso, PhD Fakulta dopravní ČVUT v Praze Obecné požadavky Přechod do bezpečnějšího stavu při poruše Náhodné

Více

Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně. Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav

Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně. Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav Floret, Průhonice 25. 26. 11. 2014 IISPP Integrovaný informační systém památkové péče V roce

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy I. Všeobecná ustanovení 1. Cílem tohoto dokumentu je stanovení pravidel (dále jen pravidla ) pro

Více

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK)

Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje (DTM MSK) Digitální technická mapa Moravskoslezského (DTM MSK) Zkušenosti z přípravy projektu Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica, Ing. Ivan Ivanov Zpracoval: Ing. Tomáš Vašica 1 Datum: 17. 9. 2008 Cíle projektu Hlavní

Více

Autorské právo & open data

Autorské právo & open data Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS 21. a 22. října 2014 Praha, hotel Olšanka Sekce Geoinformační systémy II Autorské právo & open data RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. Katedra geoinformatiky,

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček Služby katastru nemovitostí JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Základní popis Verze dokumentu: 1.1 (z 12.4.2011) Strana: 1/6 1. Koncepce CSÚIS CSÚIS je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje

K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje K otázkám strategie zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro oblast výzkumu a vývoje Úvod: Stanovisko Asociace knihoven vysokých škol ČR Předkládaný materiál shrnuje zkušenosti, poznatky a

Více

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206

Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Státní technická knihovna Mariánské nám. 5, 110 01, Praha 1, pošt. přihr. 206 Směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Aplikace bodových procesů při analýze veřejné správy

Aplikace bodových procesů při analýze veřejné správy Aplikace bodových procesů při analýze veřejné správy Radka Lechnerová Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. Katedra matematiky a IT Tomáš Lechner Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Autorské právo v územním plánování

Autorské právo v územním plánování Autorské právo v územním plánování Krajský úřad Olomouckého kraje oddělení územního plánu a stavebního řádu Mgr. Dagmar Valchařová (d.valcharova@kr-olomoucky.cz) Autorské právo v územním plánování Územní

Více

Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji

Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Příprava modelu víceletého financování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji Aktuální stav a perspektivy v oblasti plánování a financování sociálních služeb Hradec Králové, 21. 6. 2012 1 Víceleté

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace

Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Co nového ve spisové službě? Národní standard pro elektronické systémy spisové služby a jeho optimalizace Tomáš Dvořák, Archiv hl. města Prahy Radek Pokorný, Státní okresní archiv Hradec Králové DRMS Forum

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009

Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Národní digitální archiv a egovernment 2. 12. 2009 Elektronizace veřejné správy - rok 2009 je z hlediska eletronizace přelomový - Informační systém datových schránek (ISDS) - zákon č. 300/2008 Sb. - povinnost

Více

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb

Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Nejednotnost datových zdrojů systémů zdravotních a sociálních služeb překážka k optimalizaci těchto služeb Zdeněk Kadlec, náměstek ministryně práce a sociálních věcí Optimalizace sítě zdravotních a sociálních

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D., ČÚZK Ing. Vít Suchánek, ČÚZK Konference e government 20:10 Mikulov, 4. září 2012 Projekt DMS

Více

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj Foto: František Maršálek Ústav územního rozvoje Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj (metodika pro obce) Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Informace o metodice Metodika je výstupem výzkumného

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů:

V souladu s ustanovením 49 zákona sděluje zadavatel následující dodatečné informace na základě dotazu jednoho z dodavatelů: Dodatečná informace č. 1 pro otevřené nadlimitní řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle metodiky IOP Název veřejné zakázky Vnitřní integrace úřadu

Více

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020

Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Role MV v oblasti egovernmentu v programovém období 2014-2020 Konference e-government 20:10 Mikulov, 8. 9. 9. 2015 Mgr. Jiří Zmatlík náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Registr Osob. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010. http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/ Registr Osob v provozu od 1. července 2012 (opožděno o 12 měsíců) odhadovaná cena 385,425 milionů konečná cena 371,5 milionů realizátor ADASTRA, s.r.o. zveřejněno 16.11.2009 podepsáno 13.4.2010 http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/

Více

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ

MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ MAPOVÉ PRODUKTY A SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK, CO NABÍZEJÍ STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ Ing. Danuše Svobodová, Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 1 Obsah prezentace Geportál ČÚZK stručný přehled možností, jež

Více

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII

AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII RNDr. Alena VONDRÁKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci alena.vondrakova@upol.cz AUTORSKO PRÁVNÍ PROBLEMATIKA V GEOINFORMATICE A KARTOGRAFII Tato prezentace byla podpořena v rámci projektu ESF reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0078

Více

Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet. David Melichar Tomáš Hrabík

Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet. David Melichar Tomáš Hrabík Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet David Melichar Tomáš Hrabík Agenda prezentace 1. Stručné představení firmy CORTIS Consulting 2. Procesní řízení a veřejná správa Základní východiska

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více