SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)"

Transkript

1 SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k ) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím konkrétních nástrojů a pomocí nich zajistit realizaci tohoto procesu v prostředí státní správy a samosprávy Libereckého kraje. Materiál vznikl dle zadání Krajského úřadu Libereckého kraje, dodavatelem metodiky je společnost Liberecká IS, a.s. Zpracoval: Ing. Tomáš Hrabík Mgr. Libor Rygál

2 metodika Sdílení dat v oblasti GIS mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a obcemi Obsah ODDÍL I ÚVOD DO PROBLEMATIKY... 1 Motto: Stavíme informačně bezbariérový region Shrnutí obsahu Definice cílů a základních požadavků NÁVAZNOST NA PROJEKTY ROLE A VYMEZENÍ METODIKY DŮVODY SDÍLENÍ Vliv GI na ekonomickou efektivitu Důvody vedoucí k implementaci sdílení dat Proces života GI ETAPY ŽIVOTNÍHO CYKLU Popis životního cyklu ZÁKLADNÍ TEZE... 8 ODDÍL II - METODIKA Zasazení do kontextu Formulace potřeb sdílet vzdálená data VÝCHOZÍ MATERIÁLY POHLED METODIKY Pojem Katalog potřeb Definice oblastí Pojem Komunikační mapa Forma sdílení KATALOG POTŘEB POSTUP V RÁMCI PROCESU SDÍLENÍ ZA PODMÍNKY IMPLEMENTACE METODIKY Legislativa OCHRANA PRÁVA K NAKLÁDÁNÍ SE SDÍLENÝMI DATY Obecně výklad pojmů Trestněprávní ochrana Autorskoprávní ochrana Zvláštní práva pořizovatelů databází ZÁVĚRY STUDIE PROVEDITELNOSTI KOMPLEXNÍ INFORMATIZACE KRAJŮ Sdílení metadat k základním bázím dat jednotlivých systémů LEGISLATIVNÍ PROSTŘEDÍ MIDAS POSTAVENÍ KRAJE VŮČI METADATŮM PRINCIPY VYUŽÍVÁNÍ METADAT PRO POTŘEBY METODIKY Struktura metadat Proces správy metadat KATALOGOVÉ SLUŽBY Zpoplatňování přístupů k údajům FINANČNÍ OHODNOCENÍ GI MOŽNOSTI PŘÍSTUPŮ K NABÍZENÉ SLUŽBĚ OBCHOD... 25

3 metodika Sdílení dat v oblasti GIS mezi Krajským úřadem Libereckého kraje a obcemi 6. Kooperace na společných projektech DATOVÉ PROJEKTY Digitální technická mapa Katastrální mapa Letecké snímkování a Ostatní (obecné) datové sady SLUŽBY Technické podmínky datového spojení KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDÍ ARCHITEKTURA Konverze dat Schválení možnosti sdílet data NUTNÉ KROKY VEDOUCÍ KE SPOLUPRÁCI PRAVIDLA CHOVÁNÍ PODPORA PROCESU Závěrečná rekapitulace ROZDĚLENÍ DO ETAP PŘI ZAVÁDĚNÍ METODIKY ZÁKLADNÍ SCHÉMA SPOLUPRÁCE SHRNUTÍ PRO ÚČASTNÍKY Pohled poskytovatele Pohled žadatele Pohled odborné veřejnosti Pohled laické veřejnosti STANDARDY V RÁMCI METODIKY Návrh minima standardů, které KU LK musí respektovat Návrh minima opatření, které KU LK musí prosadit ODDÍL III - TERMINOLOGIE Použité zkratky Vybrané termíny a definice Použité zdroje Rejstřík PŘÍLOHA Č.1 - KATALOG POTŘEB... 1 Oblast ekonomiky... 8 Oblast informatiky... 9 Oblast krizového řízení Oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Oblast legislativy a práva Oblast majetku Oblast sociálních věcí Oblast rozvoje kraje Oblast školství, mládeže a sportu Oblast územního plánování a stavebního řádu Oblast vnějších vztahů Oblast vnitřních věcí Oblast zdravotnictví Oblast životního prostředí a zemědělství Oblast živnostenského podnikání... 63

4 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod do problematiky Motto ODDÍL I ÚVOD DO PROBLEMATIKY Motto: Stavíme informačně bezbariérový region data z internetu lokální data Internet územní plán DTMM ortofoto pasporty uživatelské vrstvy 1, 2,... WMS zdroj - KM WMS zdroj - ZABAGED WMS zdroj - druž. snímky Liberecká IS, a.s. Strana 1

5 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod do problematiky Kap.1 - Shrnutí obsahu 1. Shrnutí obsahu Následující text se snaží vystihnout hlavní cíle a obsah jednotlivých kapitol. I. část metodiky je zaměřena na definování cílů a základních požadavků na zpracovávanou problematiku. Jednotlivé členění kapitol je navrženo s cílem seznámit čtenáře se základními tezemi v řešené oblasti. Cílem je též sjednotit pohled na roli a vymezení metodiky, důvody sdílení a následně popsat proces životního cyklu geodat. Na závěr jsou vymezeny základní teze, které determinují oblast sdílení a definují problémy, které se v řešené problematice vyskytují. Stěžejní II. část metodiky formuluje Katalog potřeb, a to prostřednictvím forem sdílení a komunikační mapy. Detailní popis činností, u kterých byl identifikován určitý vztah ke geografické informaci, je popsán v samostatné příloze č.1 Katalog potřeb, který je členěn podle vymezených oblastí, které určitým způsobem korespondují s oblastmi definovanými v Úvodní studii GIS a Studii proveditelnosti - Komplexní informatizace krajů. Další kapitoly popisují oblast řešení z pohledu legislativy, sdílení metadat jako podpůrného nástroje, zpoplatňování přístupu včetně problematiky finančního ohodnocení a možností přístupů k nabízené službě. V neposlední řadě jsou popisovány možnosti kooperace na společných projektech, vymezení technických podmínek datového spojení a nastínění problematiky konverze dat. Součástí sekce je rovněž shrnutí poznatků získaných v předcházejících částech metodiky. Poslední oddíl pouze doplňuje materiál o terminologii, a to o použité zkratky, vysvětluje vybrané termíny použité v textu a sumarizuje zdroje, které sloužily k čerpání poznatků či byly přímo citovány. Součástí oddílu je i rejstřík. Liberecká IS, a.s. Strana 2

6 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.2 - Definice cílů a základních požadavků 2. Definice cílů a základních požadavků 2.1 Návaznost na projekty Metodika navazuje na úvodní studii Geografický informační systém Libereckého kraje zpracovanou společností T-MAPY, spol. s r.o., dále na projekty týkající se informatizace krajských úřadů, zejména projekt Základní informatizace krajských úřadů (realizační projekt) zpracovaný firmou ICZ a.s. a studii proveditelnosti - Komplexní informatizace krajů (KIK), jejímž zpracovatelem byla společnost Logica s.r.o., přičemž společnost Plzeňský holding a.s. vystupovala jako jeden z hlavních subdodavatelů. Zákazník ve svém zadání definoval následující požadavky na výstup: - metodika bude zpracována ve formě postupných kroků a opatření, jejichž realizací Krajský úřad Libereckého kraje (KU LK) vytvoří podmínky pro vznik typových pracovišť (klientů) umožňujících vytvářet, sdílet a aktualizovat geografická data s uživateli Libereckého kraje (LK) v oblasti státní správy a samosprávy - metodika představí návrh minima standardů (závazných a doporučujících), které KU LK musí prosadit, aby proces sdílení dat mohl být úspěšně nastartován Osnova řešení koresponduje s obsahem tohoto materiálu a je vymezena následovně: - formulace potřeb sdílet vzdálená data (návrh dohody, požadavků), - schválení možnosti sdílet data (politický mandát), - sdílení metadat k základním bázím dat jednotlivých systémů, - technické podmínky datového spojení (přístup k datům), - konverze dat z jednoho systému do základního formátu druhého systému, - autorská práva k nakládání se sdílenými daty, - zpoplatňování přístupů k údajům (provozní ekonomika, náklady), - kooperace na společných datových projektech (investiční ekonomika, náklady). Liberecká IS, a.s. Strana 3

7 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.2 - Definice cílů a základních požadavků 2.2 Role a vymezení metodiky Navrhovaná metodika by měla sloužit jako základní výchozí dokument pro sdílení geodat zejména mezi Krajským úřadem Libereckého kraje, obcemi a občany (vertikální úroveň), okrajově pak i sdílením na horizontální úrovni, tedy i mezi KU LK a zřízenými příspěvkovými organizacemi (PO) či dalšími komerčními i nekomerčními organizacemi. Vlastní metodice předchází analýza činností jednotlivých odborů KU LK a obcí (byla provedena v rámci Studie proveditelnosti - Komplexní informatizace krajů), a to na základě typových organizačních řádů, dále pak z hlediska komunikačních potřeb a možností jednotlivých subjektů, které se komunikace mohou účastnit. Pro potřeby zpracování metodiky je nutné vymezit vztah k určitému procesu v celé jeho šíři, je nutné tedy minimální znalosti v oblastech: - samotného procesu včetně vazeb na externí objekty, - vstupů a výstupů ve smyslu datovém včetně jejich specifik, - podpory v aplikačních vybaveních, tzn. metodika musí korespondovat s vlastnostmi a podporovanými funkcemi (příp. generuje požadavky na rozvoj), - garanta za zpracování dat (včetně workflow u složitějších procesů). Vlastní metodika musí definovat: - výchozí podklady, - základní pojmy, - popis procesu, účel metodiky, - pravidla, postupy, - odpovědnosti, povinnosti vlastníka, správce procesu aktualizace (nutností v samotném procesu je podchycení metadat), - informační či jinou (např. organizační) podporu. Splněním výše stanovených tezí je možné definovat materiál, jehož dodržováním a připojením se k realizaci dotčenými stranami je možné vybudovat prostředí, na němž lze postavit základy pro sdílení geodat na úrovni kraje. Liberecká IS, a.s. Strana 4

8 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.2 - Definice cílů a základních požadavků 2.3 Důvody sdílení Zdá se, že geografické informace (GI) mají ve statistice národních ekonomik menší význam. Geografické informace sdílejí tento problém s množstvím jiných aktivit, které se obvykle nevykonávají za poplatek a které se nepovažují za ekonomickou aktivitu. Odhad, že 80% lidských rozhodnutí je ovlivněných prostorem nebo prostorovou situací (Albaredes, 1992), je všeobecně uznávaný. Tento odhad je nízký; je těžké nalézt příklady čistě neprostorových rozhodnutí; dokonce rozhodnutí o osobách jsou ovlivněny prostorovými souvislostmi. K posouzení hodnoty GI musíme zvážit, jak přispívají k produkci ekonomických hodnot: informace o prostorové situaci zlepšují všechna prostorová rozhodnutí. V současnosti tyto prostorové informace nejsou ve většině případů rozhodování přímo dostupné, a proto se ani nepoužívají, což vede k vyššímu používání zdrojů a redukci efektivity. Je možné odhadnout hodnotu GI pro konkrétní rozhodnutí: je to hodnota zkvalitnění rozhodnutí s ohledem na požadovaný cíl. Tato hodnota může spočívat v: - redukci zdrojů potřebných k dosažení cíle, - redukci rizika, což znamená, že rozhodnutí je v průměru vylepšené, - redukci nákladů na přijetí rozhodnutí. V jakémkoli případě je možné na hodnotu nazírat v pojmech redukce použití zdrojů, tj. ze standardního ekonomického hlediska Vliv GI na ekonomickou efektivitu Přijatý odhad 20% zlepšení efektivity v logistice je široce dokumentován jednotlivými případy (Leiberich 1997). Logistika je oblastí, kde je použití GI pravděpodobně nejjednodušší - protože rozhodnutí jsou jednoduchá - a nejpokročilejší. GI jsou zásadní pro správce technické infrastruktury, kteří interně utratí okolo 20 EURO za rok na jednoho zákazníka u vyspělých zemí a mohou dokumentovat, že šetří náklady; očekávají další investice, které přinesou ještě efektivnější výsledky. Můžeme směle odhadnout, že potenciál GI na zlepšení celkové efektivity je asi 15%, protože 80% všech rozhodnutí má prostorový kontext a příspěvek GI ve zdokumentovaných případech přineslo zvýšení efektivity o 20%. Zvýšení efektivity v ekonomice neznamená, že pracovníci budou zbyteční, ale znamená, že společnost může použít tyto zdroje k jiným záměrům. V polovině 90-tých let činil odhad ve výdajích okolo 100 EURO na osobu za rok za explicitní GI. To je střízlivý odhad, který většinou zahrnuje náklady na sběr prostorových dat a jejich správu v papírových nebo elektronických archivech. Nezahrnuje implicitní sběr nebo získávání GI v odvětvích jako je doprava, logistika (pokud není podporována pomocí IT), správa nemovitostí atd., jež jsou odvětvími s nejvyšším růstem a nejvyšším ekonomickým potenciálem. V posledních letech byl v jednotlivých odvětvích vykazován značný nárůst. Celkově je nutné pro období 2005 až 2010 očekávat hodnotu okolo 500 EURO/osobu a rok u vyspělých zemí. Rychlost rozvoje není limitována ekonomickými faktory, ale většinou dostupností dat, školeným personálem a znalostmi. Tyto poznatky jednoznačně definují potřebu GI pro společnost a současně jejich finanční náročnost a právě zde si začínáme uvědomovat problematické získávání GI, zejména s ohledem na jejich duplicitní vytváření a následnou aktualizaci. Nastíněná problematika se v dnešní době promítá především do soukromého sektoru, kdy si např. správci technické infrastruktury uvědomují časovou a finanční náročnost získání GI a Liberecká IS, a.s. Strana 5

9 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.2 - Definice cílů a základních požadavků především duplicitu v jejím pořizování. I proto je v současnosti vyvíjeno z jejich strany obrovské úsilí o spolupráci v této oblasti. Stejně jako u komerčních subjektů je i ve veřejném sektoru obrovský potenciál pro šetření nákladů, ať už při vytváření, aktualizaci či prezentaci GI. Právě metodika ve sdílení dat může napomoci v určité části ke zefektivnění s vynakládanými prostředky Důvody vedoucí k implementaci sdílení dat Pro identifikaci nároků na datový fond z pohledu Krajského úřadu Libereckého kraje je nutné uvést následující poznatky: - klíčovou položku v cenách dat hrazených přímo z rozpočtu GIS tvoří jednoznačně data referenční, - další významnou položku tvoří data skrytá v projektech zadávaných jednotlivými odbory, nejsou tedy financována přímo z GIS, - do daného rozptylu uváděného ve Studii proveditelnosti - Komplexní informatizace krajů pro prvotní pořízení geodat (3,6 9,6 mil. Kč) se s největší pravděpodobností schovají ceny za další data; ceny jsou kalkulovány včetně pořízení dat z KN, - průměrný kraj je odhadován na cca 5 7 mil. Kč, - kalkulace cen je vztažena pouze za prvotní pořízení, tzn. nejsou v nich zahrnuty náklady na údržbu / aktualizaci, která je odhadována cca na 1,5 mil. Kč ročně v případě KU LK. Uvedené cenové kalkulace korespondují s finančními odhady, které jsou zmiňované v předcházející kapitole jednoznačně poukazují na náročnost nejen z pohledu prvotního pořízení, ale i následné aktualizace. Uvědomíme-li si, že část datového fondu kraje pokrývá zároveň i potřeby obcí, jednoznačně se tím otevírá prostor pro spolupráci, ať už na úrovni sdružování finančních prostředků při samotném pořizování, tak i na možnosti přenesení zodpovědnosti za aktualizaci k samotným správcům území, což mohou být v některých případech právě obce nebo v jiných případech krajský úřad. Sdílení by v takovém případě ušetřilo náklady všem zúčastněným. Liberecká IS, a.s. Strana 6

10 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.3 - Proces života GI 3. Proces života GI 3.1 Etapy životního cyklu Proces života geodat koresponduje se standardně přijatým modelem jakýchkoli dat. Jedná se o následující životní etapy (vychází z detailního popisu v materiálu Komplexní informatizace krajů): - sběr podmínkou jakékoli další práce je nutná znalost data a důvodů vzniku, jejich důvěryhodnosti a data posledního ověření - shromažďování, zpracování (včetně kontrolních chodů), uložení, historizace v každé etapě životního cyklu (tedy i po konsolidaci a zpracování) musí být dostupná znalost o původu dat, tedy odlučitelnost primárně získaných zdrojových dat od dat přejatých, a to tak, aby byla i nadále zajištěna dohledatelnost zdroje u všech dat (místo vzniku a primárního uložení, datum, osoba a účel pořízení, garant) - distribuce a prezentace zpracovaná data jsou považována za primární, tedy další zpracovatel tato data má určena pouze pro čtení - musí být nastaven jasný princip, že ten, kdo primární data pořizuje, se stává jejich garantem a je jediným, který má právo na jejich změnu nebo předání V tomto dokumentu se primárním problémem stává etapa distribuce a prezentace, v našem pojetí se jedná o sdílení (rozšířené chápání), které dále dělíme na několik forem (za jednu z forem považujeme i prezentaci / jiná cílová skupina a forma). Pro proces sdílení je však nutné přijmout základní teze z ostatních etap, nejen pro pochopení, ale i pro další činnosti, které jsou spojené se získanými daty prostřednictvím procesu sdílení Popis životního cyklu Životní cyklus je zahájen získáním zdrojových dat, jedná se o proces sběru a následné zpracování. V této etapě je možno připojit další data, a to vlastní či cizí (externí systém). Součástí zpracování jsou kontrolní chody (může jít např. o topologii). V momentě schválení následuje další fáze - uložení do lokálního úložiště (v případě přidané hodnoty oproti datům zdrojovým, která už byla primární, se z těchto dat stávají data primární a organizace se stává garantem, tzn. že má jako jediná v celém procesu sdílení právo data měnit a zároveň povinnost data udržovat konzistentní, ověřená, bezpečná a předávat dál jakékoli změny). Následuje etapa distribuce (včetně prezentace). Zpracovaná data jsou odeslána (přes referenční rozhraní) organizačním jednotkám, které si data objednaly a jsou k odběru autorizované. Tyto organizační jednotky si vedou vlastní replikační databázi. Data v této databázi jsou jen pro čtení. Jakákoli změna musí být provedena na primárních datech. Pokud ale data nezůstanou uložena v primární organizační jednotce, primární data jsou vytvořena u dalšího v pořadí. V tom případě je třeba zvážit, kdo bude garantem dat s největší pravděpodobností držitel primárních dat. V případě prezentace data zůstávají v úložišti a ostatní k nim přistupují externě přes definované služby referenčního rozhraní. Poslední etapou v rámci životního cyklu je případná skartace či poslední dobou preferovaná historizace. Liberecká IS, a.s. Strana 7

11 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl I - Úvod Kap.3 - Proces života GI 3.2 Základní teze Popis životního cyklu a předpokládané problémy z hlediska možného principu sdílení definují základní teze, o které je nutné se z hlediska vytvářené metodiky opřít. Jedná se o následující: - při zpracování zdrojových dat vznikají primární data, - primární data jsou uložena u jejich prvotního zpracovatele, který se stává jejich garantem, - primární úložiště je jen jedno, ostatní jsou pouze repliky (s právem pouhého čtení), - změnu v primárních datech nebo předání jejich správy může provést pouze jejich garant, - aktualizace dat se provádí v místě primárního uložení, odtud je změna distribuována, - všechna data musí mít dohledatelný zdroj (místo vzniku a primárního uložení, datum, osoba a účel pořízení, garant), - při dalším zpracování musí docházet k zajištění informace o původu (odlišovat nová data od přejatých); u výsledných dat musejí být dohledatelné jejich zdroje, - uvolňování dál probíhá jen u dat s výraznou přidanou hodnotou (nedělat jen repliku repliky), - vyřešení postupu při požadavku na změnu cizích dat a postupu předání správy primárních dat mezi jednotkami, - vyřešení bezpečnosti uložených i šířených dat tj. adresářové služby, přístupový portál a infrastruktura veřejných klíčů, - dodržení platné legislativy (ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných skutečností, ochrana obchodního tajemství atd.). Liberecká IS, a.s. Strana 8

12 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.1 - Zasazení do kontextu ODDÍL II - METODIKA 1. Zasazení do kontextu Celý proces (životní cyklus geodat) v kraji je možné sledovat jak na vertikální úrovni obec - obec s rozšířenou působností - (okresní úřad) krajský úřad - příslušné ministerstvo, tak i na horizontální úrovni občan - zřízená organizace (organizační složka, příspěvková organizace, obchodní společnost, obecně prospěšná společnost) - krajský úřad - krajský úřad (ostatní) - externí (autonomní) společnost. Kromě omezujících faktorů již uvedených v předchozích kapitolách zde existují další překážky. Pro vyjádření určitých vazeb a možných typů spolupráce je možné vybrat pasáže z platné legislativy: - na spolupráci krajů s ostatními kraji a s obcemi nelze použít ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení, pokud tento zákon nestanoví jinak - při výkonu přenesené působnosti jsou orgány územní samosprávy podřízeny příslušnému ministerstvu, ministerstvo ve vztahu ke krajům na úseku přenesené působnosti řídí a ve spolupráci s příslušnými ministerstvy koordinuje výstavbu a realizaci informačních systémů krajů a zabezpečuje řešení a realizaci projektů - při výkonu dozoru je obec povinna předložit na vyžádání dokumenty o kontrolách všeho druhu, a to i těch, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah k předmětu kontroly; na vyžádání je obecní úřad této obce povinen předat kopie celých databází k vyhodnocení v nich obsažených informací souvisejících s předmětem kontroly - státní orgány a orgány obcí poskytují orgánům kraje na požádání bezplatně údaje a informace pro výkon jejich působností, tuto povinnost má i kraj vůči státním orgánům a orgánům obcí; ochrana údajů a utajovaných skutečností podle zvláštních právních předpisů při tom zůstává nedotčena. Pro potřeby spojené s koordinací a realizací politiky hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropské unie, jsou zřízeny regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS 1 2, tzv. regiony soudržnosti (Liberecký, Pardubický a Královéhradecký kraj). Z těchto důvodů lze v nejbližší době očekávat silný tlak na výměnu a řešení sdílení údajů mezi kraji vytvářející právě výstupy za oblast NUTS 2. 1 NUTS evropská klasifikace územních jednotek pro potřeby statistiky Evropské unie (La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) Liberecká IS, a.s. Strana 9

13 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb 2. Formulace potřeb sdílet vzdálená data Mluvíme-li o sdílení dat, je nutné si uvědomit souvislosti samotného procesu. Sdílení můžeme definovat jako řízenou činnost, při které jsou data nebo služby poskytované primární organizací přístupné prostřednictvím konkrétní formy (v našem případě definované v kap ) jiné organizaci, přičemž místo uložení nebo správy služby zůstává zachováno. 2.1 Výchozí materiály Studie zpracované společností T-MAPY a Logica se zabývaly procesem sdílení dat okrajově, nicméně postavily základy, na kterých lze vybudovat materiál, který bude danou problematiku detailněji definovat a řešit. Oba výše zmiňované materiály se zabývají rozkladem činností krajského úřadu a k nim se snaží definovat určité datové toky, nicméně z hlediska sdílení dat pouze minoritně. Studie proveditelnosti Komplexní informatizace krajů vychází z rozkladu jednotlivých činností ze zákona 129/2000 o krajích na jednotlivé funkce, přičemž se k jednotlivým funkcím snaží přiřadit komunikující subjekty včetně určitého pokusu pokrytí funkcí datovými prvky. Datové prvky ovšem zůstávají spíše v obecné rovině a nekorespondují s konkrétními datovými zdroji. Materiál formuluje metodiku komplexní specifikace funkcionalit vytvoření funkčního modelu kraje. Metodika byla aplikována na typový organizační řád kraje (typové spektrum činností kraje), který neobsahoval činnosti definované v organizačních řádech (zřizovacích listinách) organizací zřizovaných krajem, dále činnosti, které kraj zajišťuje dodavatelsky prostřednictvím externích subjektů (např. tvorba koncepce rozvoje). I když je v celém materiálu zvýrazňována skutečnost, že nelze chápat funkční oblasti jako odbory krajského úřadu, koresponduje mnohem více právě s organizačním řádem, než jak popisuje jednotlivé oblasti Úvodní studie GIS od firmy T-MAPY. Aby materiál, jehož hodnotu lze hledat právě v určité metodice pokrytí funkcionalit, byl úplný pro nasazení do praxe, je třeba jej doplnit (a to je i autory doporučováno) o zpracování procesní a datové analýzy jednotlivých oblastí v rámci krajského úřadu. Naproti tomu materiál Úvodní studie GIS je zaměřen více technologicky a především v rovině sdílení dat prezentuje jednotlivé technologické zabezpečení prezentace dat či služeb. Materiály mají společný náhled na problém, posuzují problematiku dat z poněkud jednostranného pohledu krajského úřadu. 2.2 Pohled metodiky Role vytvářené metodiky sdílení dat mezi KU LK a obcemi je v možnosti zaplnění určitého prostoru mezi výše zmiňovanými materiály, a to v pokrytí mezi pohledem procesním a technologickým. Nástrojem, jak realizovat takto definovaný cíl, je stanovení následujícího postupu: - zavedení pojmu Katalog potřeb, - redefinování oblastí činností (konfrontace pohledu KIK a Úvodní studie GIS), - validace činností z KIK, rozšíření o činnosti vykonávané v rámci kompetencí obcí, - výběr činností, kde byla v určité míře identifikována GI, - konfrontace s datovými zdroji druhé úrovně definovanými v konceptuálním modelu Úvodní studie GIS, - vytvoření Komunikační mapy, - definice a struktura pojmu Forma sdílení, pokrytí Formy sdílení v jednotlivých činnostech. Liberecká IS, a.s. Strana 10

14 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb Pojem Katalog potřeb Katalog potřeb je sumář, který se snaží vymezit jednotlivé činnosti v rámci oblastí, kde se předpokládá využití GI, a to nejen pouze z pohledu vytváření vrstev, ale i z hlediska podpory celého procesu. Základní členění je na přenesenou a samostatnou působnost. Rozpad tabulky na jednotlivé sloupce se pokouší rozklíčovat danou činnost na primární subjekt (odkud), který ji vykonává a dále přiřazuje možné výstupy konkrétním subjektům (kam). GI koresponduje s konceptuálním modelem Úvodní studie GIS (vychází z 2. úrovně, může se v jednotlivostech lišit) a je jakýmsi ukazatelem GI v rámci definované činnosti. Forma následně poukazuje na potřeby sdílení v rámci primárního a sekundárního subjektu. činnost odkud kam GI forma interní/ /externí Záměrem vytvářeného Katalogu potřeb je vytvoření určité mapy, která by provázela uživatele jednotlivými oblastmi a činnostmi a napomohla mu v orientaci v prostředí GI a v možnostech získání informací prostřednictvím různých prostředků. Je zcela zřejmé, že Katalog potřeb není uzavřený změnám, a to ať už po stránce změn legislativy, tak samozřejmě z hlediska potřeb uživatelů. Validace informací v něm obsažených bude korespondovat s jeho používáním v praxi Definice oblastí Pro tuto metodiku bylo navrženo následující členění do oblastí, které kombinuje členění ve výše citovaných materiálech. Je otázkou diskuze, zda toto členění vyhovuje potřebám uživatelů, i proto je možné je modifikovat, nicméně pokrývá uceleně problematiku statní správy a samosprávy. tabulka 1- Definice oblastí oblast Úvod GIS oblast KIK oblast Metodika cestovní ruch kultura a památková péče kultura kultura, památková péče a cestovní ruch doprava doprava doprava ekonomika ekonomika ekonomika hospodářská správa živnostenské podnikání živnostenské podnikání majetek investice majetek majetek informatika informatika informatika krizové řízení obrana a ochrana krizové řízení legislativa a právo legislativa a právní služba legislativa a právo regionální rozvoj strategický marketing rozvoj kraje rozvoj kraje sociální věci sociální věci sociální věci Liberecká IS, a.s. Strana 11

15 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb oblast Úvod GIS oblast KIK oblast Metodika školství, mládež a sport školství školství, mládež a sport územní a stavební řízení územní plánování vnější vztahy vnitřní věci územní plánování a stavební řád správní kontrola interní audit sekretariát hejtmana sekretariát ředitele územní plánování a stavební řád vnější vztahy vnitřní věci zdravotnictví zdravotnictví zdravotnictví životní prostředí životní prostředí a zemědělství životní prostředí a zemědělství Pojem Komunikační mapa Pramen: Studie proveditelnosti KIK, Úvodní studie GIS Komunikační mapa je součástí Katalogu potřeb. Jak bylo vysvětleno výše, snaží se o zachycení určité vazby mezi jednotlivými subjekty - pohled na problematiku je převážně z krajského úřadu a obcí (vychází z rozkladu činností těchto subjektů) Forma sdílení Formy sdílení jsou určitým způsobem definovány v rámci Úvodní studie GIS, i když se spíše zabývají technologickým řešením bez uživatelského pohledu. Následující text vymezuje jednotlivé formy z hlediska jejich účelu a potřeby v konfrontaci s činnostmi, které mají ze svého principu podporovat. Pro potřeby této metodiky byly jako základní zvoleny následující formy: - tiskový výstup, - elektronická mapová kompozice, - off-line distribuce dat, - on-line distribuce dat (datové služby), - analytická služba (síťové, prostorové operace, transformace souřadných systémů, 3D). Tiskový výstup (TISK) Tiskovým výstupem se v tomto materiálu rozumí mapa v analogové formě. Součástí výstupu jsou i mimorámové údaje, jako je anotace, legenda, měřítko a další. Elektronická mapová kompozice () Jedná se o dynamické zobrazení GI v pevně definované datové struktuře v prostředí WWW. Uživatel disponuje možností zvětšení/zmenšení, posunu oblasti, tisku, získání základních, předem definovaných informací o objektu. Off-line distribuce dat (OFD) Tento způsob distribuce odpovídá relativně zavedenému způsobu předání dat, nejčastěji na nějakém médiu (CD) v předem stanoveném formátu a symbologii. Součástí bývá textový Liberecká IS, a.s. Strana 12

16 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb soubor s popisem předávaných dat (metadata o způsobu vzniku, datu pořízení a aktualizace, struktuře, ). On-line distribuce dat - datové služby (OND) Služba pro výdej dat umožňuje autorizovaným uživatelům provést výběr GI a jejich export do službou podporovaného formátu. Analytická služba (ASL) V budoucnu se očekává rozvoj služeb jedná se např. o předem definované síťové služby, prostorové operace, příp. transformace. 2.3 Katalog potřeb V příloze č.1 Katalog potřeb jsou specifikovány jednotlivé činnosti v rámci stanovených oblastí včetně určení vztahů mezi jednotlivými subjekty, předpokládaného pokrytí datovými zdroji a formami sdílení. Tento Katalog je nutné brát jako první pracovní materiál, který musí být průběžně doplňován a korigován přesně podle potřeb uživatelů. Jedná se o živý materiál, který je vytvořen pro vymezení mantinelů možné spolupráce, nicméně se nejedná v žádném případě o uzavřené dílo. 2.4 Postup v rámci procesu sdílení za podmínky implementace metodiky Následující schéma popisuje postup v rámci procesu sdílení za podmínky implementace metodiky. Detailnější popis je uveden na schématu níže. Obecně lze ke každé činnosti přiřadit konkrétní funkce, které jsou vykonávány pracovníky, kteří náleží konkrétní organizační jednotce. Organizační jednotka při provádění svých úloh využívá určité zdroje informační techniky (např. PC, tiskárny, plotry, atd.). Aby byl celý proces důsledně popsán, museli bychom ke každé komponentě přiřadit určitý stav, pracovníky, organizační jednotky a informační technologie, což z důvodu přehlednosti schématu nebylo zpracováno. Nicméně určité doplnění lze nalézt v tabulce č.2, která doplňuje schéma právě o tyto prvky. Liberecká IS, a.s. Strana 13

17 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb Schéma postupu v rámci procesu sdílení za podmínky implementace metodiky. Z poptávka NE autorizace ANO NE vyplnění ESUIc ANO nalezení NE lze formulovat jinak? ANO verifikace požadavku ANO NE je důležité zásadně? NE ANO doplnění ESUIc získání dat souhlas s podmínkami NE nastavení formy ANO nastavení příst. práv naplnění sdílení odhlášení ze systému K Liberecká IS, a.s. Strana 14

18 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb Pro jednoznačnou formulaci výše uvedeného schématu je nutno doplnit některé charakteristiky. Vzhledem k tomu, že samotný proces je složitý a bylo by jej nutno detailněji členit na dílčí procesy, bylo kvůli přehlednosti přistoupeno k určitému generalizování. Před zahájením popisu je nutné definovat základní teze: - metodika je schválená a všeobecně přijatá, - existuje prostředí (HW, SW, personální kapacity). tabulka 2 - Popis procesu sdílení Činnost / funkce vstup výstup Z zahájení základní teze Jedná se o zahájení samotného procesu. Podmínky korespondují se základními tezemi viz. výše. Poptávka požadavek specifikace požadavku Jedná se o vznesení požadavku na určitou konkrétní oblast datového fondu, který není k dispozici účastníku spolupráce. Autorizace zájemce o spolupráci autorizace Jedná se o proces určité validace, kdy se účastník přihlásí k pravidlům a postupům, které byly metodikou definovány (např. povinnosti vyplnění metainformačního systému). V případě nesplnění je proces ukončen viz. K konec. Vyplnění ESUIc specifikace požadavku autorizace vyplnění ESUIc Evidence sdílených územních informací jedná se o část katalogu (metainformačního systému), který pokrývá požadovanou oblast rozčleněnou na dílčí části dle územního členění. Účastník, který projevil zájem o požadovaná data, je povinen vyplnit ESUIc, k čemuž se mimo jiné zavazuje přistoupením k metodice. V případě nesplnění této povinnosti je proces ukončen viz. K konec. Nalezení metainformační systém specifikace požadavku nalezená informace nenalezená informace Nalezením informace v metainformačním systému a následným odsouhlasením podmínek (viz. dále) v podstatě zahajujeme proces vlastního získání dat, a to v určité formě definované metodikou a potřebami zájemce a možnostmi poskytovatele. V případě nenalezení dochází k k řešení přeformulace příp. zahájení procesů získávání dat (viz. pravá větev schématu). Lze přeformulovat jinak? nenalezená informace ano lze přeformulovat ne nelze přeformulovat V případě, že požadovaná informace není obsažena v metainformačním systému (je tedy předpoklad, že není možné požadovaná data získat od jiného subjektu), dochází k upřesnění či nové specifikaci požadavku. Verifikace požadavku ano lze přeformulovat specifikace požadavku Liberecká IS, a.s. Strana 15

19 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.2 - Formulace potřeb Lze-li požadavek přeformulovat, bude nově specifikován a následně zařazen do procesu k entitě Vyplnění ESUIc. Je důležité zásadně? ne nelze přeformulovat ano je důležité zásadně ne není důležité zásadně Jedná-li se o zásadní požadavek, který nelze přehodnotit a je nutné na jeho základě získat požadovaná data či službu, musí dojít k doplnění ESUIc a následně k zahájení samostatných procesů získání dat (např. i ve spolupráci s dalšími účastníky), následně definování a nastavení odpovídajících forem dle možností a potřeb a začlenění do metainformačního systému tak, aby bylo možno v případě vzneseného požadavku jiným účastníkem pokrýt případnou poptávku. Souhlas s podmínkami nalezená informace vyjádření souhlasu vyjádření nesouhlasu V případě souhlasu s podmínkami (podmínkou se v tomto případě myslí např. platební, typ poskytované formy, pravidla vyplývající např. z ochrany a autorského zákona) je možné přistoupit k následné etapě Nastavení přístupových práv. Není-li vyjádřen souhlas, je proces ukončen viz. K konec. Nastavení přístupových práv vyjádření souhlasu přístupová práva Entita definuje postup nastavení přístupových práv dle typu požadované formy, a to v případě vyjádření souhlasu. Může se jednat např. o přidělení práv k dostupné elektronické mapové kompozici v prostředí WWW nebo službě, předání CD s vypálenými daty nebo předání tiskových výstupů. Naplnění sdílení přístupová práva Jedná se o fyzické využívání služby či dat uživatelem, který vznesl požadavek a byl uspokojen. Odhlášení ze systému ukončení činnosti Po naplnění požadavku dochází buď ve stanoveném termínu (viz. Souhlas s podmínkami) nebo na pokyn uživatele k odebrání přístupových práv k poskytované formě, čímž je celý proces sdílení uzavřen. K konec Jedná se o ukončení samotného procesu. Pramen: Plzeňský holding Liberecká IS, a.s. Strana 16

20 studie Sdílení dat v oblasti GIS mezi KU LK a obcemi Oddíl II - Metodika Kap.3 - Legislativa 3. Legislativa Kapitola je rozdělena na dvě sekce, první se zabývá problematikou autorského a trestněprávního práva a druhá krátce shrnuje poznatky získané ve Studii proveditelnosti Komplexní informatizace krajů v oblasti GIS (a sdílení dat) zpracované firmou Logica. 3.1 Ochrana práva k nakládání se sdílenými daty Následující text stručně nastiňuje problematiku autorského a trestněprávního práva k navrhované metodice Obecně výklad pojmů Pro pochopení rozdílu mezi pojmy poskytování vers. sdílení dat slouží následující výklad. tabulka 3 - Výklad základních pojmů pojem popis * termín poskytnutí sdílení databáze nepochybně se tím může myslet vědomé a adresné sdělení určitých údajů je zřejmě myšlen stav, kdy má třetí osoba možnost data zjistit (nahlédnutím do registrů apod.) podle ust. 88 Autorského zákona se rozumí soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření (tato databáze není autorským dílem ve smyslu 2 Autorského zákona, a její pořizovatel nezasahuje do autorských práv) = sdělení údajů = zpřístupnění údajů * S těmito termíny je nadále v textu pracováno. Pramen: Plzeňský holding Trestněprávní ochrana Neoprávněné sdělení, zpřístupnění nebo jiné zpracování, nebo přisvojení osobních údajů shromážděné o jiné osobě v souvislosti s výkonem veřejné správy (tím se rozumí pro tyto účely státní správa i samospráva), byť z nedbalosti, je skutkovou podstatou trestného činu neoprávněné nakládání s osobními údaji, s trestní sazbou až 3 roky odnětí svobody (příp. zákazu činnosti či peněžitým trestem). Údaje sdílené podle navrhované metodiky tedy nesmí mít charakter osobních údajů Autorskoprávní ochrana Autorským dílem je mimo jiné i: - databáze, pokud je způsobem výběru nebo uspořádáním autorovým vlastním duševním výtvorem ( 2 odst. 2 Autorského zákona 2 ) jako taková požívá autorskoprávní ochrany, - je-li databáze způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, je dílem souborným ve smyslu ust. 2 odst. 5. Z 5 odst. 2 2 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon, dále AZ) Liberecká IS, a.s. Strana 17

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Autorské právo & open data

Autorské právo & open data Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS 21. a 22. října 2014 Praha, hotel Olšanka Sekce Geoinformační systémy II Autorské právo & open data RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. Katedra geoinformatiky,

Více

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje SPRÁVA NEMOVITÉHO

Více

Informační strategie Zlínského kraje

Informační strategie Zlínského kraje Informační strategie Zlínského kraje Strategie užívání informací a nakládání s nimi Hynek Steska, radní Zlínského kraje (územní plánování a informatika) Josef Beneš, Soluziona s.r.o. 14.11.2006 1 2 Motto

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE

UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE UŽITÍ VEŘEJNÝCH LICENCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ DATABÁZE METADAT MICHAL REINÖHL m ichal@re inohl.cz 7. R O Č NÍK KO NFERENCE O Š E D É L I T E R AT U Ř E A R E P OZ I TÁ Ř Í CH Prezentace je dostupná pod licencí

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------ MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 12. prosince 2014 Č.j.: MF 69 949/2014/4703-2 S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

Více

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS

Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Projekty Plzeňského kraje v oblasti (G)IS Geoinformace ve veřejné správě 2013 Praha 27. 28. 5. 2013 Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky Projekt - Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY A JEHO VZTAH K OSTATNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMŮM

INFORMAČNÍ SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY A JEHO VZTAH K OSTATNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMŮM INFORMAČNÍ SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY A JEHO VZTAH K OSTATNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMŮM Vladimír Šmíd Masarykova univerzita v Brně, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, ČR e-mail: smid@rect.muni.cz Abstrakt V roce 2000

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček

Nové služby nad údaji KN. JiříPoláček Nové služby nad údaji KN JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné a nové formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

Autorské právo v kartografii a geoinformatice

Autorské právo v kartografii a geoinformatice Autorské právo v kartografii a geoinformatice RNDr. Alena Vondráková, Ph.D. alena.vondrakova@upol.cz Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci Přehled témat Co je to autorské právo? Jak souvisejí

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM

Digitální mapa veřejné správy. Portál DMVS a ÚKM Digitální mapa veřejné správy Portál DMVS a ÚKM Základní informace o DMVS DMVS zajišťuje garantovaná, jednotná data pro konzistentní výkon příslušných agend veřejné správy v území transparentnost výkonu

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1495 ze dne 24.6.2014 k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl.m. Prahy a návrhu Strategie rozvoje veřejných prostranství

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geoinformace ve veřejné správě 27. 28. 5. 2013, Praha http://geoportal.cuzk.cz Přehled prezentace

Více

Celoměstská geografická data a mapové služby

Celoměstská geografická data a mapové služby Celoměstská geografická data a mapové služby * Ing. Nora Lebrová INF MHMP 1 Celoměstská geografická data a mapové služby zajišťuje a koordinuje pro hl.m. Prahu Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Data a služby Zeměměřického úřadu

Data a služby Zeměměřického úřadu ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Data a služby Zeměměřického úřadu Jana Kuchařová GIVS 2015, Praha 4. 5. 2015 Poskytování dat ZÚ Digitální data (souborová data, služby), tištěné mapy, publikace Smlouva x Dohoda (OCL)

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

CorSet KNIHA 5. Informační architektura. David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová

CorSet KNIHA 5. Informační architektura. David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová CorSet KNIHA 5 Informační architektura David Melichar Tomáš Hrabík Tomáš Kuba Michal Hala Ivana Protivová 31. 07. 2008 Shrnutí Metodický referenční rámec CorSet vznikl proto, aby organizace ve veřejném

Více

http://gis.plzen-city.cz

http://gis.plzen-city.cz MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Mapový portál města Plzně Předdefinované mapy (nejen) pro veřejnost http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Zeměměřický úřad DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU Ing. Bohumil Vlček Zeměměřický úřad Odbor správy a užití geoinformací 8. 11. 2013 Geografické informace poskytované ZÚ Geografické podklady, produkty

Více

Nové geovědní informační služby:

Nové geovědní informační služby: Nové geovědní informační služby: - Portál státní geologické služby (SGS) - Portál rizikových geofaktorů Mgr. Robert Tomas, Ph.D. náměstek pro informatiku Mgr. Olga Moravcová, Ph.D. vedoucí oddělení GIS

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Obsah prezentace I. O projektu CRAB II. Využití systému CRAB pro státní správu a veřejnost

Více

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje:

Chybová hlášení METODIKA MET-01/2014. SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0. Nahrazuje: MET-01/2014 METODIKA SZR-56-1/OPICT-2013 počet stran 28 přílohy 0 Chybová hlášení Gestor, podpis: Ing. Radovan Pártl Zpracovatel, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl Odborný garant, podpis: RNDr. Miroslav Šejdl

Více

D5 Životní cyklus projektu

D5 Životní cyklus projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D5 Životní cyklus projektu Toto téma obsahuje informace o vhodné posloupnosti kroků přípravy a realizace

Více

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy

Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy Aktivity Ministerstva vnitra ČR v oblasti ICT pro orgány územní samosprávy RNDr. Pavel Bureš odbor informatizace veřejné správy sekce informatiky Ministerstvo vnitra ČR ITAPA 2006 Bratislava 1 Úvod Reforma

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV

Ověřitelnost výsledků vykazovaných v RIV - znění materiálu předkládaného na 248. zasedání Rady, dne 11.prosince 2009 Ověřitelnost vykazovaných v 24-6-A (podklad pro hlasování KHV se všemi navrženými změnami) Úkol byl uložen na 246. zasedání Rady

Více

Veřejná správa veřejně a správně

Veřejná správa veřejně a správně Veřejná správa veřejně a správně Ministerstvo vnitra ČR Procesní modelování agend Josef Beneš Mikulov, 9/9/2014 Veřejná správa veřejně a správně OBSAH PREZENTACE Důvody realizace Program PMA Využití procesních

Více

Příloha 02 Pracovní skupina

Příloha 02 Pracovní skupina Příloha 02 Pracovní skupina (úloha a způsob práce PS, práva a povinnosti členů PS, formulář seznam členů PS) Pracovní skupina (PS) Konkretizace úlohy pracovní skupiny tvorba a aktualizace struktury a

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany

Smlouva o spolupráci. I. Smluvní strany strana 1 / stran 5 Smlouva o spolupráci I. Smluvní strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ

ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ ZÁVAZNÉ OSNOVY EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ AKCÍ V RÁMCI GRANTOVÝCH SCHÉMAT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZÁVAZNÉ OSNOVY JSOU ZALOŽENY NA METODICE VYDANÉ MMR PRO FINANČNÍ A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ AKCE V RÁMCI 2. KOLA

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra

Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha

GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha Autorské právo v geoinformatice GIVS 2013 28. 5. 2013 Praha www.cagi.cz Sekce GIVS 2013 Autorské právo v geoinformatice 11.15 11.45 RNDr. Alena Vondráková Univerzita Palackého v Olomouci Práce s prostorovými

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM

ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY A KATASTR NEMOVITOSTÍ, DOKUMENT MANAGEMENT SYSTEM Ing. Bc. Vladimíra Žufanová, Ph.D., ČÚZK Ing. Vít Suchánek, ČÚZK Konference e government 20:10 Mikulov, 4. září 2012 Projekt DMS

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk

Směrnice pro nakládání s osobními údaji. Městský úřad Vamberk Směrnice pro nakládání s osobními údaji Městský úřad Vamberk Copyright Pro IT, a. s., 2010 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Citlivé údaje... 4 3. Pověřené osoby... 5 4. Bezpečnost informací... 6 4.1.

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat

Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat Otevřená a propojitelná data ve veřejné správě Národní katalog otevřených dat Dušan Chlapek, Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze, Tomáš Kroupa, Ministerstvo vnitra - Odbor

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj

Výzva č. 19 IOP Služby TCK. Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Výzva č. 19 IOP Služby TCK Ing. Tomáš Kuba Plzeňský kraj Na počátku byl seznam Detailní popis tématu Zadal kraj DO konce roku 2014 musí všechny zdrav. zařízení a lékárny být schopny pracovat s el. recepty.

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Bezpečnost na internetu. přednáška

Bezpečnost na internetu. přednáška Bezpečnost na internetu přednáška Autorské právo a bezpečnost na internetu Bezpečnost informačního systému školy Ing. Ludmila Kunderová Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně lidak@pef.mendelu.cz internetu

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

CZ.1.06/1.1.00/10.06977. Vnitřní úřadování v elektronické podobě: chtěné nebo nechtěné dítě? PhDr. Tomáš Kalina Mgr.

CZ.1.06/1.1.00/10.06977. Vnitřní úřadování v elektronické podobě: chtěné nebo nechtěné dítě? PhDr. Tomáš Kalina Mgr. CZ.1.06/1.1.00/10.06977 Vnitřní úřadování v elektronické podobě: chtěné nebo nechtěné dítě? PhDr. Tomáš Kalina Mgr. Zbyšek Stodůlka Právní rámec Od poloviny 90. let strategické dokumenty k elektronizaci

Více

Portál veřejné správy ČR - CENIA

Portál veřejné správy ČR - CENIA Dostupné zdroje geodat v ČR - nekomerční, státní správa, privátní sféra Geografická data nekomerční nebo volně dostupná komerční státní správa privátní sféra všeobecná specializovaná pokrývají celé území

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služeb Zkušenosti s nově zavedenými službami Provozní statistiky Připravované novinky Stránka 2 On-line Geoportál

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy I. Všeobecná ustanovení 1. Cílem tohoto dokumentu je stanovení pravidel (dále jen pravidla ) pro

Více

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory

Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 22/2014 Zásady pro poskytování a přijímání veřejné podpory Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Účelem tohoto vnitřního předpisu je poskytnutí základních informací

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH

AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH PŘEHLED TÉMAT AUTORSKÉ PRÁVO PRO VZDĚLAVATELE DOSPĚLÝCH Mgr. Jiří Slavík Související právní předpisy Dílo Autorské právo Některá zvláštní díla Omezení autorského práva Licenční smlouva Ochrana autorského

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více