Diplomová práce. Bc. Kortová Kristýna VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. katedra cestovního ruchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce. Bc. Kortová Kristýna VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. katedra cestovního ruchu"

Transkript

1 Význam Číny jako největšího zdrojového trhu CR pro ČR Diplomová práce Bc. Kortová Kristýna VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové práce: Mgr. Monika Klímová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Kontakt: Praha 2015

2 Master s Dissertation The importance of China as the largest source market of tourism for Czech Republic Kortová Kristýna The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Tourism Major field of study: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Mgr. Monika Klímová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Contact: Prague 2015

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Význam Číny jako největšího zdrojového trhu CR pro ČR zpracovala samostatně. Použitou literaturu a veškeré podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s. r. o. V Praze dne 7. května 2015

4 Abstrakt KORTOVÁ, Kristýna. Význam Číny jako největšího zdrojového trhu CR pro ČR. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 88. Tato práce navazuje na již zpracovanou bakalářskou práci na téma Čína jako zdrojový trh českého příjezdového cestovního ruchu. Práce reflektuje vývoj čínského příjezdového cestovního ruchu do České republiky a jeho aktuální stav. Práce se ve své teoretické stránce zaměřuje na základní charakteristiku pojmů, které jsou posléze využity v části analytické a návrhové. Jádro práce rozebírá zejména význam kulturních specifik, se kterými jsou konfrontovány obě strany při aktivitách cestovního ruchu. Dále pak vymezuje a rozebírá aktivity, které jsou iniciované vládami či státními agenturami, pro rozvoj ekonomické spolupráce, zejména pak cestovního ruchu. Dále se pak zabývá zhodnocením připravenosti českých poskytovatelů služeb cestovního ruchu na čínskou klientelu. Na závěr diplomové práce následně přicházím s konkrétními kroky ke zlepšení situace na trhu poskytovatelů služeb cestovního ruchu v České republice, zejména tedy v Praze. Klíčová slova: čínský turista, optimalizace, příjezdový cestovní ruch, výjezdový cestovní ruch, destinace tzv. chinese friendly

5 The Abstract This master s dissertation concurs on already elaborated bachelor s dissertation with the topic China as the largest source of Czech inbound tourism. This thesis reflects the development of China s inbound tourism to the Czech Republic and it s current status. Work in its theoretical aspect focuses on the basic characteristics of the concept, which are then used in the analysis and proposal part. The core of the thesis analyzes in particilar the importance of cultural specifics, faced by both sides of czech-chinese tourism activities. Then the analytical part ifentifies the activities for develepment of oconomics, especially tourism, initiated by governments or state agencies. Last part of analitical part evaluates peparedness of Czech tourism service provider, with the special orientation to Chinese clients. In conclusion of the thesis I subsequently come woth concrete steps to improve the situation of the tourism services provided in Czech Republic to Chinese clientele. Keywords: Chinese tourist, optimization, inbound tourism, outbound tourism,,,chinese friendly destination

6 Obsah Abstrakt... 4 Obsah... 6 Seznam obrázků, grafů a tabulek... 9 Seznam použitých zkratek Úvod TEORETICKÁ ČÁST Cestovní ruch a jeho význam Význam cestovního ruchu Definice příjezdového cestovního ruchu Příjezdový cestovní ruch ČR v roce Produkt cestovního ruchu a jeho specifika v CR Čínská lidová republika Jazyk a písmo v ČLR Ekonomika v ČLR Antropologické pojetí kultury Sinologie Specifika čínské kultury Tetrafobie Hypolaktázie Internet SEO webových stránek Weibo & RenRen Společnost s ručením omezeným ANALYTICKÁ ČÁST Cestovní ruch v ČLR Informace o vývoji cestovního ruchu v ČLR Vývoj diplomatické činnosti v rámci česko-čínských vztahů Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce Role čínské vlády v cestování a cestovních ruchu Omezení spojená s výjezdovým CR - Memorandum ADS Povinnosti nutné ke konkrétnímu výjezdu Organizace zabývající se problematikou čínského výjezdového CR... 33

7 2.2 Čínští turisté Struktura čínského výjezdového CR Výdaje čínských turistů Statistiky o čínských turistech v ČR Rozvrstvení čínských turistů v Evropě Segmentace čínských turistů s hlubším pohledem na jejich charakteristiku Význam stolování v čínské kultuře Rozhovor s českou průvodkyní Kateřinou Záhumenskou CHINA SEO webových stránek Aktivity k posílení popularity ČR v ČLR České dny v Číně Marketingová propagace Visegrádské čtyřky Politické kroky vedoucí k posílení vzájemných česko-čínských vztahů Delegace CNTA Projekt agentury CzechTourism TV kampaň ČÍNA Čínský film v Praze Natáčení dvou epizod Travelogue: Happy Earth v České republice NÁVRHOVÁ ČÁST Restaurační zařízení Menu ušité na míru čínským turistům Seznam českých pokrmů a optimalizování jejich přípravy Hotelová zařízení Obchody Agentura PŘILÁKEJ ČÍNU Zhodnocení Závěr Zdroje Přílohy... 77

8 Tímto bych chtěla velice poděkovat vedoucí mé práce, paní magistře Klímové, za cenné rady, podporu a spolupráci, díky kterým jsem zpracovala práci, jíž budu v budoucnu hrdě prezentovat.

9 Seznam obrázků, grafů a tabulek Obrázek 1: Hygienicky zabalený set Obrázek 2: Konvička Obrázek 3: Optimalizované servírování pokrmu Obrázek 4: Stůl připravený pro čínskou klientelu s naservírovaným českým jídlem Obrázek 5: Organizační struktura firmy Přilákej Čínu

10 Seznam použitých zkratek AČCKA Asociace českých cestovních kanceláří a agentur ADS - Aproved Destination Status - Status schváleného místa určení CCTV - China Central Television Čínská televizní stanice CIA - Central Intelligency Agency Ústřední zpravodajská služba CK - cestovní kancelář CNTA - China National Tourism Administration - Čínský národní úřad pro cestovní ruch COTRI - China Outbound Tourism Research Institute - Výzkumný ústav pro čínský výjezdový cestovní ruch ČLR - Čínská lidová republika ČNB - Česká národní banka ČR - Česká republika ČSR - Československá republika EU - Evropská unie HDP - Hrubý domácí produkt KS - komunistická strana MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj MZV - Ministerstvo zahraničních věcí NBS - National Bureau of Statistics of China Národní čínský statistický úřad OSN - Organizace spojených národů RMB - běžně používaná zkratka pro čínský jüan SAR - speciální administrativní regiony (Hongkong, Macao, Tchaj-wan)

11 SARS - Severe Acure Respiratory syndrome Těžký akutní respirační syndrom SVE - Střední a východní Evropa TSA - Satelitní účet cestovního ruchu UNWTO - United Nations World Tourism Organization Světová organizace cestovního ruchu USA United States of America Spojené státy americké

12 Úvod Téma Význam Číny jako největšího zdrojového trhu cestovního ruchu pro Českou republiku jsem si zvolila na základě mnoha faktorů. Jedním z nich byl fakt, že se tímto tématem zabývám již víc jak čtyři roky, velice mě dění v této oblasti zajímá a předpokládám, nejen na základě veškerých dostupných statistik a údajů, že budoucnost příjezdového cestovního ruchu České republiky bude markantně ovlivněna čínským výjezdovým cestovním ruchem. Zprvu jsem se blíže seznámila s čínským prostředím díky pracovní zkušenosti, kterou jsem získala ve společnosti zabývající se distribucí elektromateriálu, a má osoba měla na starosti objednávky ze zahraničí, především právě z Číny. Zde jsem se poprvé setkala s rozdílností čínské kultury a chování jedinců při obchodním jednání, ale i během soukromého styku. Díky tomuto prvnímu impulzu jsem se během svého bakalářského studia na Vysoké škole hotelové začala zaměřovat na specifika čínského cestovního ruchu a svou závěrečnou bakalářskou práci jsem zpracovala na téma Čína jako zdrojový trh českého příjezdového cestovního ruchu. V této práci jsem zpracovala základní charakteristiku čínského příjezdového cestovního ruchu do České republiky, jeho specifika a v návrhové části jsem nastínila pár bodů, které by pomohly poskytovatelům služeb v cestovním ruchu, tedy především hoteliérům, komunikovat s čínskou klientelou. Nedílnou součástí mého rozhodování ohledně výběru tématu byla i stávající práce, kterou dělám. Pracuji v průvodcovské službě společnosti, která organizuje vyjížďky v duchu ekologického cestování, a tedy proto se specializuje na vyjížďky na kolech, ekolech, ale například i vozítkách segway, díky nimž mohou turisté během krátké zábavné chvíle poznávat krásy pražského města. Zásluhou této jedinečné zkušenosti se každý den setkávám s lidmi z celého světa a mám tedy jedinečnou možnost zkoumat chování, rozdílnosti kultur a specifika jedinců, kteří si za svou destinaci vybrali právě Prahu. Prostřednictvím této pracovní zkušenosti jsem se seznámila s mnoha čínskými turisty, kteří se během své vyjížďky občas i podělili o různé zajímavosti a informace, které v práci také zmíním. Bylo mi opravdu potěšením seznámit se s panem Juangem z Tchaj-wanu, který byl prvním člověkem, který mě seznámil s pojmem guanxi - tedy síťování v rámci komunikace mezi lidmi. Sám mi vysvětlil, 12

13 jak moc důležitý pojem to pro Číňany je, a jak moc si na něm zakládají. Přesnou charakteristiku tohoto pojmu uvádím v teoretické části, kde termín rozvádím a obohacuji o termín MianZi, neboli jak si zachovat svou tvář. Prací diplomovou tedy navazuji na zpracovanou bakalářskou práci s tím, že v textu detailněji rozpracovávám danou problematiku, srovnávám proběhlé razantní změny, které trh čínského výjezdového cestovního ruchu zaznamenaly, a poté v návrhové části navrhuji konkrétní fungování společnosti, jejíž založení jsem již nastiňovala v práci bakalářské. V úvodu práce si stanovuji tři základní hypotézy, s kterými následně pracuji. Tyto hypotézy se následně díky aktuálním údajům potvrdí či vyvrátí. Prvním mým předpokladem bylo v době výběru tématu to, že se Česká republika dostatečně neprezentuje na čínském trhu cestovního ruchu, a nepodniká kroky k prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti CR. Tuto problematiku rozebírám zejména v analytické části, ve které uvádím, jaké aktivity, které subjekty vykonávají pro rozvoj česko-čínských vztahů na poli cestovního ruchu. Další hypotézou je, že díky nestabilní politické situaci v ČR nejsou mezinárodní jednání dlouhodobá a účelná. Jedná se zde především o to, že za posledních sedm let se například na pozici ministra pro místní rozvoj vystřídalo 11 lidí, z rozdílných politických stran, kteří očividně během svého působení preferovali zájmy jim a jejich politické straně vlastní. V tomto bodě se jedná především o zajištění intenzivních jednání ohledně přímého leteckého spoje Praha-Peking/Šanghaj, jehož zavedení aktuálně potvrdilo letiště Praha, vyjednávání o zmírnění podmínek ADS pro ČR či jednání na poli Evropské unie, pro zmírnění těchto podmínek pro celý Schengenský prostor. Při zaměření se na konkrétní subjekty cestovního ruchu v ČR, přímé poskytovatele ubytovacích, stravovacích a kulturních služeb, vycházím třetím předpokladem z domněnky, že existuje jen malá část poskytovatelů služeb v České republice, kteří jsou připraveni na čínskou klientelu, se svými charakteristickými potřebami. Přes neuvěřitelný dvouciferný procentuální každoroční nárůst čínské klientely nejsou stále hotelová či restaurační zařízení dostatečně připravena na specifické požadavky. Za cíl mé diplomové práce jsem si stanovila navrhnout koncept pro posílení čínského příjezdového cestovního ruchu. Základním pilířem pro tento cíl bude navrhnout takové kroky, aby se Česká republika stala tzv. nejvíce chinese friendly destinací ve střední a východní Evropě. 13

14 V návrhové části se detailně zaměřím na to, jak by jednotliví poskytovatelé služeb mohli optimalizovat svou nabídku tak, aby byla příhodnější čínské klientele. Tímto z počátku vybudovat pražskou síť poskytovatelů služeb, kteří by byli propojení a poskytovali by díky společnosti, kterou navrhuji zakládat, standard služeb, který čínské klientele bude vyhovovat a tak se Česká republika dostane do povědomí potenciální čínské klientely jako destinace, která je připravena na neustálý nárůst čínského výjezdového cestovního ruchu se svými charakteristickými specifiky, neboli tzv. destinace chinese friendly. Jak v celé práci rozebírám, čínská kultura dbá na mezilidské vztahy, na vytvoření tvz. guanxi, a tímto návrhem bych chtěla vytvořit základ pro vytvoření dobrého guanxi mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou. V části teoretické budu rozebírat základní teoretické pojmy, se kterými budu následně pracovat v části analytické a teoretické. Zde detailně popisuji Čínskou lidovou republiku a její základní charakteristiku, význam kultury, a kulturní specifika, která jsou diametrálně odlišná například od našich českých zvláštností a jedinečností. Vzhledem k dnešnímu světu internetu a digitální době následně charakterizuji význam optimalizování webových stránek, na toto téma navazuji v návrhové části SE optimalizací webu na čínský trh. Vzhledem k tomu, že budu navrhovat v poslední části konkrétní podobu firmy, která bude veškerou navrhovanou činnost provádět, krátce se v teoretické části věnuji i problematice založení společnosti s ručením omezeným. Část analytickou dělím do tří základních subkapitol. První z těchto subkapitol pojednává o stavu cestovního ruchu v ČLR, jeho vývoji, roli vlády ČLR při vývoji a jednání o výjezdovém cestovním ruchu. Druhá subkapitola statisticky zhodnocuje čínský příjezdový cestovní ruch do Evropy a zhodnocuje vývoj za poslední dekádu let. Třetí subkapitola rozebírá zásadní aktivity, které česká strana podniká o posílení povědomí o ČR v ČLR. Rozebírám zde aktivity agentury CzechTourism, Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce a politiku MMR a MZV. V návrhové části na základě zjištění o výše zmíněných aktivitách navrhuji pro konkrétní podnikatelské subjekty konkrétní návrhy optimalizace. Veškerá šetření a rozhovory jsem prováděla individuálně, osobními či telefonickými rozhovory. Rozhovory, které jsem vedla, jsem vedla 14

15 polostandardizovaně, tedy základní okruhy otázek byly předem stanovené, ale během rozhovorů jsem nechala téma plynout samovolně, jen s lehkými ukazateli směru konverzace. Statistická data jsem čerpala z dostupných internetových zdrojů ČSU, Global Blue, CNTA, UNWTO a COTRI. Návrh řešení aktuální situace pro poskytovatele služeb cestovního ruchu jsem navrhla na základě vlastních iniciativ a znalostí. 15

16 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Cestovní ruch a jeho význam Cestovní ruch zaujímá v současné době významné místo v životní úrovni kultur, reprodukci pracovní síly, je významným faktorem rozvoje ekonomiky. Cestovní ruch je poměrně mladý obor, který má multidisciplinární charakter a propojuje různé ekonomické sektory. Často bývá odborníky označován jako fenomén 21. století. (11, Indrová J., 2007) Význam cestovního ruchu Cestovní ruch má řadu ekonomických, environmentálních a sociokulturních dopadů, které mohou způsobit vratné, ale i nevratné změny v oblasti. Tyto změny mohou být globální, národní, regionální nebo lokální. Na základě výzkumu Světové rady cestování a cestovního ruchu (WTTC) z roku 2012, který je zaměřen na ekonomické dopady cestovního ruchu, i přes mnoho ekonomických problémů, kterými dnes svět trpí, vzrostl celkový příspěvek na světovém HPD o 3,0 %. Cestovní ruch se tedy dnes podílí na světovém HPD 9,3 %. Celkový příspěvek v US$ je 2,1 bilionů a přímo bylo podpořeno přes 101 milionů pracovních míst. (63) Dopady, které jsou způsobeny cestovním ruchem dle organizace UNEP, mohou být jak negativní, tak pozitivní. Pozitivní dopady cestovního ruchu Vznik nových pracovních míst v destinaci přímo vázané zaměstnání na CR (například průvodce), nebo v druhotné sféře (například dodavatelé potravin a provozovatelé služeb, kteří nesouvisí přímo s CR) Zvýšení příjmů - zvýšené výdaje kvůli turistům v rámci oblasti, mohou přímo i nepřímo podporovat životaschopnost místního podnikání Podpora zachování služeb například zachování veřejné dopravy, nebo dalších služeb, které by bez CR nebyly v destinaci dostatečně rezidenty využité Navýšení poptávky po místních produktech a řemeslech Tlak na zachování neporušené přírody. (69) 16

17 Negativní dopady Poškození krajiny eroze, požáry, vandalismus, znečištění ovzduší, kácení lesů za účelem zbudování nových stavebních ploch Zdražení a možná nedostupnost zboží denní potřeby turisté jsou ochotni zaplatit více, ale rezidenti ne Sezonnost v určitých oblastech je poptávka po pracovní síle jen několik měsíců (66) Definice příjezdového cestovního ruchu Příjezdový cestovní ruch (také aktivní) dle TSA zahrnuje návštěvu a pobyt nerezidentů na území České republiky. Spotřeba v příjezdovém cestovním ruchu je chápána jako celkový objem prostředků, vydaných na cestovní ruch nerezidenty, plynoucí do navštívené země. To znamená, že započítávána je i ta část výdajů, které jsou zaplaceny mimo území České republiky (v zemi nerezidenta), ale formou různých plateb do České republiky směřují (např. platby za ubytování v rámci zájezdu). (25) Podle výkladového slovníku cestovního ruchu je popsán příjezdový cestovní ruch (též aktivní cestovní ruch, angl. Inboundtravel/tourism) jako cestovní ruch, který je realizován do země obyvateli jiných zemí, buď jednodenními návštěvníky, nebo turisty (25). Definice UNWTO charakterizuje příjezdový cestovní ruch jako aktivity zahraničních návštěvníků v dané oblasti, pohybujících se mimo jejich obvyklé prostředí a pobývajících zde po dobu ne delší než jeden rok za účelem trávení volného času. (16) Příjezdový cestovní ruch ČR v roce 2014 Na základě dat, která poskytl Český statistický úřad a Ministerstvo pro místní rozvoj, je možné zhodnotit, že i přes veškeré externality má příjezdový cestovní ruch do České republiky narůstající tendenci. V roce 2012 navštívilo Českou republiku téměř 22,7 milionu zahraničních návštěvníků, v roce 2013 více jak 23 milionů návštěvníků a neuzavřené statistiky předpokládají, že celkový počet návštěvníků za rok 2014 bude 23,2 milionu. Trend rozvrstvení turistů je konstantní 17

18 a to v poměru: 39 % zahraniční turisté, 51 % jednodenní návštěvníci a 10 % tranzitující cizinci. Průměrné výdaje turistů také mírným tempem rostou. Podle agentury STEM/MARK, která čtvrtletně zpracovává pro MMR souhrnnou zprávu o vývoji cestovního ruchu v ČR, je průměrný denní výdaj zahraničního turisty v ČR Kč. Zaměřuji se zde záměrně na zahraniční turisty, protože v následné analýze považujeme čínské turisty za zahraniční turisty a nepředpokládáme, že by jejich návštěva ČR měla charakter tranzitujícího turisty či jednodenního návštěvníka. Tuto problematiku však proberu v části analytické. Porovnáme-li průměrné denní výdaje zahraničních turistů dle národností, které Českou republiku navštěvují nejvíce, Němci průměrně utratí za den Kč, Rusové Kč, Slováci Kč, Britové Kč. Tato data nám budou následně v analytické části sloužit k porovnání s výdaji čínských turistů. (60) Produkt cestovního ruchu a jeho specifika v CR Produkt cestovního ruchu je obecně komplex dílčích služeb prodávaných jako komplexní produkt pod společným názvem. Spotřebou vzniká zážitek z pobytu či návštěvy destinace. Charakteristickým rysem produktu je prolínání hmatatelných (hotely, restaurace, lázně atp.) a nehmatatelných (atmosféra) složek. Je nehmatatelný, neskladovatelný a často neoddělitelný od osoby poskytovatele. Klient musí být k produktu doveden, vytváření produktů je tedy marketingovým procesem ze strany nabídky. (5, Kratochvíl, P; Pažout, R, 2012) K potřebě tvorby nového produktu, podle Vystoupila, Šauera, Holešinské a Metelkové, vede šest základních faktorů. Stávající výrobek dosloužil (proto je důležité sledovat životní cyklus každého produktu nebo služby) Konkurence vytvořila nový produkt a my musíme zareagovat Vznikla zcela nová technologie a umožnila vznik nového produktu Zákazník si vyžaduje zcela nový produkt nebo službu Nový trend do lidského života trendy recyklace, zdravý životní styl 18

19 Jsme společností, která je orientovaná na trend být na špici a přemýšlíme strategicky (27). 1.2 Čínská lidová republika Čína je dnes nejlidnatější stát světa, tedy největší potenciální trh turistů. K červnu 2014 zde žilo obyvatel; do počtu obyvatel nejsou započítáni obyvatelé zvláštních administrativních oblastí Hongkong, Macao a provincie Tchajwan. Čínský národní statistický úřad vydal v roce 2012 ročenku, ve které aktualizuje informace o rozvrstvení obyvatelstva. V oblastech centrální Číny je etnicky zastoupena nejvíce skupina čínských Hanů, ke které se řadí až 91,5 % veškerého čínského obyvatelstva. Mimo tzv. centrální Čínu a ve strategicky významných pohraničních pásmech jsou zastoupeny více jiné skupiny obyvatel, jako např. Čuangové, Mandžuové, Chuejové, Miaové, Ujgurové, Iové, Mongolové, Tibeťané, Hakkové, Kyrgyzové a ostatní národnosti (až 55); tato etnika tvoří zbylých 8,5 % čínského obyvatelstva. Jsou většinou spjata s jim příslušnou oblastí. Poměr mezi venkovským a městským obyvatelstvem se každým rokem mění ku prospěchu měst (46,52 % ku 53,48 %). V roce 2000 byl například poměr mezi venkovským a městským obyvatelstvem v poměru 63,78 % ku 36,22 %, v roce 2013 již převažoval počet městského obyvatelstva a to v poměru 53,73 % ku 46,27 % (8, NBS, 2013). Je nutno brát na vědomí, že čínský venkov je stále velmi chudý a v ČLR dochází k tzv. vnitřní migraci i přes fakt, že zde existuje striktní registrační systém hukou, který udává, že mají lidé nárok na sociální podporu, zdravotní péči a školství jen v místě svého bydliště, vnitřní migraci to značně omezuje. Podle dostupných údajů v roce 2011 přes 252 milionů obyvatel migrovalo za prací do velkých měst. (9) Jazyk a písmo v ČLR Mluví se zde čínsky, je to jeden z nejstarších a nejrozšířenějších jazyků světa. Tento jazyk je víc než 3000 let starý. Většina světových sinologů se shoduje, že spíše než čínský jazyk bychom měli používat pojem čínské jazyky. Různé zdroje uvádějí různý počet používaných dialektů, počet ve většině případů přesahuje 19

20 200. Nejrozšířenější je však mandarínština, které rozumí zhruba 95 % obyvatel ČLR a od roku 1983 je i jedním z šesti oficiálních jazyků OSN. (62) Čínské znaky, vycházející z piktogramů, slouží jako prostředek k dorozumění nejenom pro Číňany, žijící v různých oblastech světa, ale díky nim mohou Číňané komunikovat i s Japonci či Jihokorejci, protože do jejich národních slabičných abeced jsou klasické čínské znaky zařazeny jako neoddělitelná součást psaného jazyka, i když jsou dnes čteny jinak. Vzhledem k tomu, že znaky vycházejí z piktogramů, tedy obrazce, který znázorňuje celé slovo, Číňané dbají ve své kultuře především na holistické smýšlení, než rozbor jednotlivých detailních segmentů. Výraznou zvláštností čínštiny je existence tzv. suprasegmentálních fonémů neboli tónů, které odlišují význam stejně znějících slabičných slov. (11) Ekonomika v ČLR V roce 1978 zavedla čínská vláda reformu, která přeměnila ekonomiku z centrálně plánované na více tržně orientovanou. Od tohoto roku rostla čínská ekonomika každoročně v průměru o 10 %. Nastala liberalizace cen, fiskální decentralizace, zvýšení autonomie státních podniků, vývoj akciových trhů, růst soukromého sektoru, otevření zahraničnímu obchodu a investicím a další (12, CIA, 2015). Díky tomuto faktu se v roce 2010 stala Čína největším světovým vývozcem a aktuálně nejsilnější ekonomikou světa, kdy v roce 2014 ekonomika posílila natolik, že se umístila i před hegemonem USA, který byl v čele od roku Stejně, jako celý svět, i Čínu zasáhla celosvětová ekonomická krize, která zapříčinila pokles růstu HDP na 8 %. Aktuálně tempo růstu HDP v ČLR kleslo na 7,5 %, kdy se čínská ekonomika začíná orientovat spíše kvalitativně než kvantitativně. (50) Podíl cestovního ruchu na celkovém HDP země je 9 %. Čínská vláda začala považovat mezinárodní turismus za jemný mocenský nástroj, jak ukázat světu ekonomickou sílu ČLR. (51) Antropologické pojetí kultury Pojem kultura vznikl z latinského slova colo / coléré, což znamená obdělávat či pečovat a tento pojem byl historicky spojován se zemědělskou činností. Poté se 20

21 díky filozofovi Marcu Tulliovi Cicerovi v 1. století př. n. l. začalo hovořit o kultuře člověka či ducha a šlo o první z forem definování lidské vzdělanosti. V 18. století byla kultura vymezena Edwardem Burnettem Taylorem takto: Kultura nebo civilizace je komplexní celek, který zahrnuje poznání, víru, umění, právo, morálku, zvyky a všechny ostatní schopnosti a obyčeje, jež si člověk osvojil jako člen společnosti. (26) Pro další využití tohoto pojmu v textu je nutno kulturu také charakterizovat dle p. Ph.D. Hirta jako tzv. sdílené návody pro život či sdílené naučené vzorce chování lidí a sdílení hodnot norem, idejí a jazyka. Kultura je plurální, tedy v různých společnostech panuje rozdílná kultura. Kultura není uniformní, tedy neexistuje jedna celosvětová kultura, jenž by byla univerzální. Nejedná se o informaci, která by byla předávána geneticky, jedinec se tedy kulturní vzorce může naučit a adaptovat se na ně, přizpůsobit se jim a respektovat daná specifika a rozdílnosti. (13, 12) Kultura je znak odlišující lidskou rasu od zvířecí Sinologie Obor sinologie jako vědecké disciplíny je poměrně mladý, jeho vznik je časově zařazen do období první poloviny 19. století. Pojem se dá charakterizovat jako studium Číny, čínského jazyka a čínské kultury. Vychází z dvou řeckých slov Sinae a Logos, přičemž Sinae po mnoha jazykových mutacích vychází ze slova Čchin, což byla první plně sjednocená císařská dynastie v Číně ve 3. století př. n. l., logos pak slovo, řeč či myšlenku.(17) Specifika čínské kultury Čínská kultura historicky vychází ze dvou filozofických směrů; konfucianismu a taoismu. Oba tyto směry mají různá specifika, která se dodnes promítají v každodenním životě obyčejného Číňana a je zřetelné, jak prvky těchto filozofických směrů po staletí přetrvávají a jsou zakořeněna v čínské kultuře. Konfucianismus jako filozofický směr či životní styl uznává nastavené hodnoty. Nejmocnějším člověkem byl vždy historicky vládce, o kterém bylo smýšleno, jako o držiteli moci z nebes, proto k němu celý národ choval přízeň, respekt a autoritu. Jedině vytvořením uceleného systému hierarchie společnosti dosáhneme harmonie této společnosti (10). 21

22 Cílem je zdokonalení sebe sama a konání dobra jak pro sebe, tak pro lidi okolo. Jedním ze základních kamenů je respektování hierarchických vztahů, například vztah otec-syn, nadřízený-podřízený apod. Nejen to vede k přirozené poslušnosti a uznání autority, soudržnosti rodiny a cenění si jí. Pro shrnutí se dá říct, že konfucianismus má tři základní pravidla: správné chování a jednání člověka, spolupráce, ohleduplnost a soucit k druhým, úcta ke starším a předkům. Taoismus, druhý filozofický směr, ze kterého čínská kultura vychází, se zaměřuje především na význam přírodních sil. Tao, v překladu cesta, je právě taoisty chápána jako nejsilnější přírodní síla. S touto silou je nutno udržovat životní harmonii. (18) Guanxi 关 系 Tento pojem vychází ze dvou slov, znaků guan 关 a 系 xi. Znak guan se dá volně dle Dr. Chana z australské univerzity přeložit jako brána, znak xi pak jako závazek či vztah. Do českého jazyka je tento pojem poměrně obtížné přeložit, ale jedná se o slovní vyjádření formy budování vztahů, cenění si jich a respektování lidí, se kterými komunikujeme a tyto vztahy navazujeme. Dle Lee a Dawese pojem guanxi znamená projdi branou a spoj se. Jedná se o klíčový pojem pro budování jakýchkoliv vztahů s Číňany. Tyto vztahy mohou být prospěšné oběma stranám, Číňané to ví, a proto se podle toho i tak chovají. Nastolení dobrého guanxi je rozhodující část obchodního a společenského života v Číně. Není přesně charakterizováno, co dělat pro kvalitní budování guanxi, avšak obecně je mnoho kroků a bodů, ale při splnění vedou k pozitivnímu přijetí nejen cizince, ale i Číňana ostatními čínskými lidmi. Dle Dr. Changa jsou známy čtyři základní metody, jak kvalitně budovat guanxi. Zaprvé je nutné apelovat, dbát a starat se o pokrevnost. Tedy dobře vycházet se členy rodiny. Zadruhé je dobré využít situace, kdy už se jedinci viděli či seznámili, a budovat na tomto poutu vztah - referovat na již proběhlé setkání. 3. metoda referuje k novým seznámením. Pokud se jedinci ještě neznají, je dobré při seznámení použít prostředníka, který průběh seznámení bude mediovat. Začtvrté je nutné znát pojem renqing a být ochoten tzv. hrát tuto hru, tedy vzájemně si prokazovat laskavosti. 22

23 Číňané chtějí navazovat kvalitní a dlouhodobá přátelství či obchodní vztahy s lidmi, kteří je respektují a uznávají, proto je třeba, aby proces guanxi, tedy vytváření těchto vztahů, nebyl podceněn. Tyto vztahy (guanxi) budou navazovat zástupci společnosti, kterou budu v návrhové části zakládat. Je však potřebné, aby zástupci této firmy obeznámili se základními pravidly všechny stakeholdery zapojené do procesu obsluhy čínské klientely v ČR. V západních kulturách se tento pojem přestává překládat, podobně jako japonský pojem umami, a užívá se prosté guanxi. V rámci nastolení a prohlubování kvalitního a pozitivního guanxi jsou různé zásady, které se doporučují dodržovat. Při navazování vztahů mezi obchodníky jde například o proces předání vizitky účastníků. Vždy se vizitka předává a přijímá oběma rukama, poté je slušnost si vizitku prohlédnout, přečíst a uložit, avšak nikdy ne do zadní kapsy, ale do vizitkáře. Dále pak jde o dlouhodobý projev úcty a respektování čínské kultury se svými specifiky, jak v rámci obchodování, tak například stolování a komunikování. K prohlubování guanxi se velmi často darují různé dárky. Pokud jsou dárci cizinci, zpravidla darují různé specifické produkty ze své vlasti, které Číňané velice oceňují kvůli své jedinečnosti. Je velice důležité, aby si dárci předem důkladně prostudovali, co se v Číně může a co nemůže dávat za dárky (14). Mian Zi 面 子 Pointou mianzi, neboli v překladu zachování si tváře, je zachovat si v jakékoliv situaci reputaci a postoj před ostatními. Nejenom, že se člověk ve vypjatých situacích soustředí na to, aby sám neztratil tvář, soustředí se však i na to, aby lidi kolem sebe nevystavil možnosti ztráty tváře. Ztráta tváře jednoduše znamená, že si člověk nezaslouží ocenění, poctu ani slávu. Číňané přirovnávají potřebu mian, tedy tváře, ke stromu, který potřebuje na ochranu kůru. Na základě průzkumu, který publikovala společnost Sina Corporation v roce 1998, z respondentů odpovědělo 83,2 %, že mianzi je nedílnou součástí jejich životů, a je klíčové pro jejich jednání. 12,1 % respondentů odpovědělo, že považují mianzi za důležité, ne však prioritní. 2,7 % respondentů odpovědělo, že mianzi nepovažují za důležité, zbylé 1,9 % respondentů nemělo žádný názor na diskutovanou tematiku. Je tedy zřejmé, že čínská kultura dbá na mianzi, a celý jejich život mianzi budují. Pokud člověk zaviní ztrátu tváře jinému člověku, měl by to odčinit, aby mu 23

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Právní dokumenty v cestovním ruchu Téma Ročník Autor

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014

Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014 Přihláška do soutěže o Film Friendly Region 2014 vyhlášené Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism, Czech Film Commission a Asociací producentů v audiovizi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny, priorita EU. Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny, priorita EU Ing. Zdenka Petrů, Katedra cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny v materiálech EU Segmenty cestovního ruchu pro všechny Formy podpory rozvoje cestovního

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Mějte své finance v Číně pod kontrolou

Mějte své finance v Číně pod kontrolou Mějte své finance v Číně pod kontrolou Kateřina Brynychová manažerka odboru Platby, KB, a.s. 21. března 2013 OBSAH Čínský bankovní systém, jeho vývoj a současný stav Specifika čínské měny Vývoj čínské

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Závěrečná zpráva z vědeckého projektu zpracovaného Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v České republice

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Regionální značky podpora místní produkce

Regionální značky podpora místní produkce Regionální značky podpora místní produkce Kateřina Čadilová Asociace regionálních značek, o.s. Olomouc, 11. 6. 2013 Co je to regionální značka? vizuální označení záruka původu záruka kvality Regionální

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

TRANSAKČNÍ BANKOVNICTVÍ NÁSTROJE PRO OBCHODOVÁNÍ MEZI ČR A ČÍNOU

TRANSAKČNÍ BANKOVNICTVÍ NÁSTROJE PRO OBCHODOVÁNÍ MEZI ČR A ČÍNOU TRANSAKČNÍ BANKOVNICTVÍ NÁSTROJE PRO OBCHODOVÁNÍ MEZI ČR A ČÍNOU Gabriela Kostková Global Transaction Banking Praha, 30. října 2013 OBSAH Čínský bankovní systém Renminbi versus Jüan Specifika zahraničních

Více

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi...

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi... Obsah Obsah... 1 Bankovnictví... 2 Cestovní ruch... 3 Marketing a management... 4 Matematika volitelná... 5 Podnikání v praxi... 6 1 Bankovnictví pro studenty 3. a 4. ročníku obchodní akademie ve školním

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU

5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5 PŘÍPADOVÉ STUDIE REGIONŮ ŘEŠENÍ DISPARIT ROZVOJEM CESTOVNÍHO RUCHU 5.1 Přehled použitých metod a jejich základní charakteristiky 5.1.1 Základní metody výzkumu Ze základních metod výzkumu byly použity:

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více