Diplomová práce. Bc. Kortová Kristýna VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. katedra cestovního ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce. Bc. Kortová Kristýna VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. katedra cestovního ruchu"

Transkript

1 Význam Číny jako největšího zdrojového trhu CR pro ČR Diplomová práce Bc. Kortová Kristýna VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové práce: Mgr. Monika Klímová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Kontakt: Praha 2015

2 Master s Dissertation The importance of China as the largest source market of tourism for Czech Republic Kortová Kristýna The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Tourism Major field of study: Destination Management in the Travel and Tourism Industry Thesis Advisor: Mgr. Monika Klímová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Contact: Prague 2015

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Význam Číny jako největšího zdrojového trhu CR pro ČR zpracovala samostatně. Použitou literaturu a veškeré podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s. r. o. V Praze dne 7. května 2015

4 Abstrakt KORTOVÁ, Kristýna. Význam Číny jako největšího zdrojového trhu CR pro ČR. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha: Celkový počet stran 88. Tato práce navazuje na již zpracovanou bakalářskou práci na téma Čína jako zdrojový trh českého příjezdového cestovního ruchu. Práce reflektuje vývoj čínského příjezdového cestovního ruchu do České republiky a jeho aktuální stav. Práce se ve své teoretické stránce zaměřuje na základní charakteristiku pojmů, které jsou posléze využity v části analytické a návrhové. Jádro práce rozebírá zejména význam kulturních specifik, se kterými jsou konfrontovány obě strany při aktivitách cestovního ruchu. Dále pak vymezuje a rozebírá aktivity, které jsou iniciované vládami či státními agenturami, pro rozvoj ekonomické spolupráce, zejména pak cestovního ruchu. Dále se pak zabývá zhodnocením připravenosti českých poskytovatelů služeb cestovního ruchu na čínskou klientelu. Na závěr diplomové práce následně přicházím s konkrétními kroky ke zlepšení situace na trhu poskytovatelů služeb cestovního ruchu v České republice, zejména tedy v Praze. Klíčová slova: čínský turista, optimalizace, příjezdový cestovní ruch, výjezdový cestovní ruch, destinace tzv. chinese friendly

5 The Abstract This master s dissertation concurs on already elaborated bachelor s dissertation with the topic China as the largest source of Czech inbound tourism. This thesis reflects the development of China s inbound tourism to the Czech Republic and it s current status. Work in its theoretical aspect focuses on the basic characteristics of the concept, which are then used in the analysis and proposal part. The core of the thesis analyzes in particilar the importance of cultural specifics, faced by both sides of czech-chinese tourism activities. Then the analytical part ifentifies the activities for develepment of oconomics, especially tourism, initiated by governments or state agencies. Last part of analitical part evaluates peparedness of Czech tourism service provider, with the special orientation to Chinese clients. In conclusion of the thesis I subsequently come woth concrete steps to improve the situation of the tourism services provided in Czech Republic to Chinese clientele. Keywords: Chinese tourist, optimization, inbound tourism, outbound tourism,,,chinese friendly destination

6 Obsah Abstrakt... 4 Obsah... 6 Seznam obrázků, grafů a tabulek... 9 Seznam použitých zkratek Úvod TEORETICKÁ ČÁST Cestovní ruch a jeho význam Význam cestovního ruchu Definice příjezdového cestovního ruchu Příjezdový cestovní ruch ČR v roce Produkt cestovního ruchu a jeho specifika v CR Čínská lidová republika Jazyk a písmo v ČLR Ekonomika v ČLR Antropologické pojetí kultury Sinologie Specifika čínské kultury Tetrafobie Hypolaktázie Internet SEO webových stránek Weibo & RenRen Společnost s ručením omezeným ANALYTICKÁ ČÁST Cestovní ruch v ČLR Informace o vývoji cestovního ruchu v ČLR Vývoj diplomatické činnosti v rámci česko-čínských vztahů Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce Role čínské vlády v cestování a cestovních ruchu Omezení spojená s výjezdovým CR - Memorandum ADS Povinnosti nutné ke konkrétnímu výjezdu Organizace zabývající se problematikou čínského výjezdového CR... 33

7 2.2 Čínští turisté Struktura čínského výjezdového CR Výdaje čínských turistů Statistiky o čínských turistech v ČR Rozvrstvení čínských turistů v Evropě Segmentace čínských turistů s hlubším pohledem na jejich charakteristiku Význam stolování v čínské kultuře Rozhovor s českou průvodkyní Kateřinou Záhumenskou CHINA SEO webových stránek Aktivity k posílení popularity ČR v ČLR České dny v Číně Marketingová propagace Visegrádské čtyřky Politické kroky vedoucí k posílení vzájemných česko-čínských vztahů Delegace CNTA Projekt agentury CzechTourism TV kampaň ČÍNA Čínský film v Praze Natáčení dvou epizod Travelogue: Happy Earth v České republice NÁVRHOVÁ ČÁST Restaurační zařízení Menu ušité na míru čínským turistům Seznam českých pokrmů a optimalizování jejich přípravy Hotelová zařízení Obchody Agentura PŘILÁKEJ ČÍNU Zhodnocení Závěr Zdroje Přílohy... 77

8 Tímto bych chtěla velice poděkovat vedoucí mé práce, paní magistře Klímové, za cenné rady, podporu a spolupráci, díky kterým jsem zpracovala práci, jíž budu v budoucnu hrdě prezentovat.

9 Seznam obrázků, grafů a tabulek Obrázek 1: Hygienicky zabalený set Obrázek 2: Konvička Obrázek 3: Optimalizované servírování pokrmu Obrázek 4: Stůl připravený pro čínskou klientelu s naservírovaným českým jídlem Obrázek 5: Organizační struktura firmy Přilákej Čínu

10 Seznam použitých zkratek AČCKA Asociace českých cestovních kanceláří a agentur ADS - Aproved Destination Status - Status schváleného místa určení CCTV - China Central Television Čínská televizní stanice CIA - Central Intelligency Agency Ústřední zpravodajská služba CK - cestovní kancelář CNTA - China National Tourism Administration - Čínský národní úřad pro cestovní ruch COTRI - China Outbound Tourism Research Institute - Výzkumný ústav pro čínský výjezdový cestovní ruch ČLR - Čínská lidová republika ČNB - Česká národní banka ČR - Česká republika ČSR - Československá republika EU - Evropská unie HDP - Hrubý domácí produkt KS - komunistická strana MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj MZV - Ministerstvo zahraničních věcí NBS - National Bureau of Statistics of China Národní čínský statistický úřad OSN - Organizace spojených národů RMB - běžně používaná zkratka pro čínský jüan SAR - speciální administrativní regiony (Hongkong, Macao, Tchaj-wan)

11 SARS - Severe Acure Respiratory syndrome Těžký akutní respirační syndrom SVE - Střední a východní Evropa TSA - Satelitní účet cestovního ruchu UNWTO - United Nations World Tourism Organization Světová organizace cestovního ruchu USA United States of America Spojené státy americké

12 Úvod Téma Význam Číny jako největšího zdrojového trhu cestovního ruchu pro Českou republiku jsem si zvolila na základě mnoha faktorů. Jedním z nich byl fakt, že se tímto tématem zabývám již víc jak čtyři roky, velice mě dění v této oblasti zajímá a předpokládám, nejen na základě veškerých dostupných statistik a údajů, že budoucnost příjezdového cestovního ruchu České republiky bude markantně ovlivněna čínským výjezdovým cestovním ruchem. Zprvu jsem se blíže seznámila s čínským prostředím díky pracovní zkušenosti, kterou jsem získala ve společnosti zabývající se distribucí elektromateriálu, a má osoba měla na starosti objednávky ze zahraničí, především právě z Číny. Zde jsem se poprvé setkala s rozdílností čínské kultury a chování jedinců při obchodním jednání, ale i během soukromého styku. Díky tomuto prvnímu impulzu jsem se během svého bakalářského studia na Vysoké škole hotelové začala zaměřovat na specifika čínského cestovního ruchu a svou závěrečnou bakalářskou práci jsem zpracovala na téma Čína jako zdrojový trh českého příjezdového cestovního ruchu. V této práci jsem zpracovala základní charakteristiku čínského příjezdového cestovního ruchu do České republiky, jeho specifika a v návrhové části jsem nastínila pár bodů, které by pomohly poskytovatelům služeb v cestovním ruchu, tedy především hoteliérům, komunikovat s čínskou klientelou. Nedílnou součástí mého rozhodování ohledně výběru tématu byla i stávající práce, kterou dělám. Pracuji v průvodcovské službě společnosti, která organizuje vyjížďky v duchu ekologického cestování, a tedy proto se specializuje na vyjížďky na kolech, ekolech, ale například i vozítkách segway, díky nimž mohou turisté během krátké zábavné chvíle poznávat krásy pražského města. Zásluhou této jedinečné zkušenosti se každý den setkávám s lidmi z celého světa a mám tedy jedinečnou možnost zkoumat chování, rozdílnosti kultur a specifika jedinců, kteří si za svou destinaci vybrali právě Prahu. Prostřednictvím této pracovní zkušenosti jsem se seznámila s mnoha čínskými turisty, kteří se během své vyjížďky občas i podělili o různé zajímavosti a informace, které v práci také zmíním. Bylo mi opravdu potěšením seznámit se s panem Juangem z Tchaj-wanu, který byl prvním člověkem, který mě seznámil s pojmem guanxi - tedy síťování v rámci komunikace mezi lidmi. Sám mi vysvětlil, 12

13 jak moc důležitý pojem to pro Číňany je, a jak moc si na něm zakládají. Přesnou charakteristiku tohoto pojmu uvádím v teoretické části, kde termín rozvádím a obohacuji o termín MianZi, neboli jak si zachovat svou tvář. Prací diplomovou tedy navazuji na zpracovanou bakalářskou práci s tím, že v textu detailněji rozpracovávám danou problematiku, srovnávám proběhlé razantní změny, které trh čínského výjezdového cestovního ruchu zaznamenaly, a poté v návrhové části navrhuji konkrétní fungování společnosti, jejíž založení jsem již nastiňovala v práci bakalářské. V úvodu práce si stanovuji tři základní hypotézy, s kterými následně pracuji. Tyto hypotézy se následně díky aktuálním údajům potvrdí či vyvrátí. Prvním mým předpokladem bylo v době výběru tématu to, že se Česká republika dostatečně neprezentuje na čínském trhu cestovního ruchu, a nepodniká kroky k prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti CR. Tuto problematiku rozebírám zejména v analytické části, ve které uvádím, jaké aktivity, které subjekty vykonávají pro rozvoj česko-čínských vztahů na poli cestovního ruchu. Další hypotézou je, že díky nestabilní politické situaci v ČR nejsou mezinárodní jednání dlouhodobá a účelná. Jedná se zde především o to, že za posledních sedm let se například na pozici ministra pro místní rozvoj vystřídalo 11 lidí, z rozdílných politických stran, kteří očividně během svého působení preferovali zájmy jim a jejich politické straně vlastní. V tomto bodě se jedná především o zajištění intenzivních jednání ohledně přímého leteckého spoje Praha-Peking/Šanghaj, jehož zavedení aktuálně potvrdilo letiště Praha, vyjednávání o zmírnění podmínek ADS pro ČR či jednání na poli Evropské unie, pro zmírnění těchto podmínek pro celý Schengenský prostor. Při zaměření se na konkrétní subjekty cestovního ruchu v ČR, přímé poskytovatele ubytovacích, stravovacích a kulturních služeb, vycházím třetím předpokladem z domněnky, že existuje jen malá část poskytovatelů služeb v České republice, kteří jsou připraveni na čínskou klientelu, se svými charakteristickými potřebami. Přes neuvěřitelný dvouciferný procentuální každoroční nárůst čínské klientely nejsou stále hotelová či restaurační zařízení dostatečně připravena na specifické požadavky. Za cíl mé diplomové práce jsem si stanovila navrhnout koncept pro posílení čínského příjezdového cestovního ruchu. Základním pilířem pro tento cíl bude navrhnout takové kroky, aby se Česká republika stala tzv. nejvíce chinese friendly destinací ve střední a východní Evropě. 13

14 V návrhové části se detailně zaměřím na to, jak by jednotliví poskytovatelé služeb mohli optimalizovat svou nabídku tak, aby byla příhodnější čínské klientele. Tímto z počátku vybudovat pražskou síť poskytovatelů služeb, kteří by byli propojení a poskytovali by díky společnosti, kterou navrhuji zakládat, standard služeb, který čínské klientele bude vyhovovat a tak se Česká republika dostane do povědomí potenciální čínské klientely jako destinace, která je připravena na neustálý nárůst čínského výjezdového cestovního ruchu se svými charakteristickými specifiky, neboli tzv. destinace chinese friendly. Jak v celé práci rozebírám, čínská kultura dbá na mezilidské vztahy, na vytvoření tvz. guanxi, a tímto návrhem bych chtěla vytvořit základ pro vytvoření dobrého guanxi mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou. V části teoretické budu rozebírat základní teoretické pojmy, se kterými budu následně pracovat v části analytické a teoretické. Zde detailně popisuji Čínskou lidovou republiku a její základní charakteristiku, význam kultury, a kulturní specifika, která jsou diametrálně odlišná například od našich českých zvláštností a jedinečností. Vzhledem k dnešnímu světu internetu a digitální době následně charakterizuji význam optimalizování webových stránek, na toto téma navazuji v návrhové části SE optimalizací webu na čínský trh. Vzhledem k tomu, že budu navrhovat v poslední části konkrétní podobu firmy, která bude veškerou navrhovanou činnost provádět, krátce se v teoretické části věnuji i problematice založení společnosti s ručením omezeným. Část analytickou dělím do tří základních subkapitol. První z těchto subkapitol pojednává o stavu cestovního ruchu v ČLR, jeho vývoji, roli vlády ČLR při vývoji a jednání o výjezdovém cestovním ruchu. Druhá subkapitola statisticky zhodnocuje čínský příjezdový cestovní ruch do Evropy a zhodnocuje vývoj za poslední dekádu let. Třetí subkapitola rozebírá zásadní aktivity, které česká strana podniká o posílení povědomí o ČR v ČLR. Rozebírám zde aktivity agentury CzechTourism, Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce a politiku MMR a MZV. V návrhové části na základě zjištění o výše zmíněných aktivitách navrhuji pro konkrétní podnikatelské subjekty konkrétní návrhy optimalizace. Veškerá šetření a rozhovory jsem prováděla individuálně, osobními či telefonickými rozhovory. Rozhovory, které jsem vedla, jsem vedla 14

15 polostandardizovaně, tedy základní okruhy otázek byly předem stanovené, ale během rozhovorů jsem nechala téma plynout samovolně, jen s lehkými ukazateli směru konverzace. Statistická data jsem čerpala z dostupných internetových zdrojů ČSU, Global Blue, CNTA, UNWTO a COTRI. Návrh řešení aktuální situace pro poskytovatele služeb cestovního ruchu jsem navrhla na základě vlastních iniciativ a znalostí. 15

16 1 TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Cestovní ruch a jeho význam Cestovní ruch zaujímá v současné době významné místo v životní úrovni kultur, reprodukci pracovní síly, je významným faktorem rozvoje ekonomiky. Cestovní ruch je poměrně mladý obor, který má multidisciplinární charakter a propojuje různé ekonomické sektory. Často bývá odborníky označován jako fenomén 21. století. (11, Indrová J., 2007) Význam cestovního ruchu Cestovní ruch má řadu ekonomických, environmentálních a sociokulturních dopadů, které mohou způsobit vratné, ale i nevratné změny v oblasti. Tyto změny mohou být globální, národní, regionální nebo lokální. Na základě výzkumu Světové rady cestování a cestovního ruchu (WTTC) z roku 2012, který je zaměřen na ekonomické dopady cestovního ruchu, i přes mnoho ekonomických problémů, kterými dnes svět trpí, vzrostl celkový příspěvek na světovém HPD o 3,0 %. Cestovní ruch se tedy dnes podílí na světovém HPD 9,3 %. Celkový příspěvek v US$ je 2,1 bilionů a přímo bylo podpořeno přes 101 milionů pracovních míst. (63) Dopady, které jsou způsobeny cestovním ruchem dle organizace UNEP, mohou být jak negativní, tak pozitivní. Pozitivní dopady cestovního ruchu Vznik nových pracovních míst v destinaci přímo vázané zaměstnání na CR (například průvodce), nebo v druhotné sféře (například dodavatelé potravin a provozovatelé služeb, kteří nesouvisí přímo s CR) Zvýšení příjmů - zvýšené výdaje kvůli turistům v rámci oblasti, mohou přímo i nepřímo podporovat životaschopnost místního podnikání Podpora zachování služeb například zachování veřejné dopravy, nebo dalších služeb, které by bez CR nebyly v destinaci dostatečně rezidenty využité Navýšení poptávky po místních produktech a řemeslech Tlak na zachování neporušené přírody. (69) 16

17 Negativní dopady Poškození krajiny eroze, požáry, vandalismus, znečištění ovzduší, kácení lesů za účelem zbudování nových stavebních ploch Zdražení a možná nedostupnost zboží denní potřeby turisté jsou ochotni zaplatit více, ale rezidenti ne Sezonnost v určitých oblastech je poptávka po pracovní síle jen několik měsíců (66) Definice příjezdového cestovního ruchu Příjezdový cestovní ruch (také aktivní) dle TSA zahrnuje návštěvu a pobyt nerezidentů na území České republiky. Spotřeba v příjezdovém cestovním ruchu je chápána jako celkový objem prostředků, vydaných na cestovní ruch nerezidenty, plynoucí do navštívené země. To znamená, že započítávána je i ta část výdajů, které jsou zaplaceny mimo území České republiky (v zemi nerezidenta), ale formou různých plateb do České republiky směřují (např. platby za ubytování v rámci zájezdu). (25) Podle výkladového slovníku cestovního ruchu je popsán příjezdový cestovní ruch (též aktivní cestovní ruch, angl. Inboundtravel/tourism) jako cestovní ruch, který je realizován do země obyvateli jiných zemí, buď jednodenními návštěvníky, nebo turisty (25). Definice UNWTO charakterizuje příjezdový cestovní ruch jako aktivity zahraničních návštěvníků v dané oblasti, pohybujících se mimo jejich obvyklé prostředí a pobývajících zde po dobu ne delší než jeden rok za účelem trávení volného času. (16) Příjezdový cestovní ruch ČR v roce 2014 Na základě dat, která poskytl Český statistický úřad a Ministerstvo pro místní rozvoj, je možné zhodnotit, že i přes veškeré externality má příjezdový cestovní ruch do České republiky narůstající tendenci. V roce 2012 navštívilo Českou republiku téměř 22,7 milionu zahraničních návštěvníků, v roce 2013 více jak 23 milionů návštěvníků a neuzavřené statistiky předpokládají, že celkový počet návštěvníků za rok 2014 bude 23,2 milionu. Trend rozvrstvení turistů je konstantní 17

18 a to v poměru: 39 % zahraniční turisté, 51 % jednodenní návštěvníci a 10 % tranzitující cizinci. Průměrné výdaje turistů také mírným tempem rostou. Podle agentury STEM/MARK, která čtvrtletně zpracovává pro MMR souhrnnou zprávu o vývoji cestovního ruchu v ČR, je průměrný denní výdaj zahraničního turisty v ČR Kč. Zaměřuji se zde záměrně na zahraniční turisty, protože v následné analýze považujeme čínské turisty za zahraniční turisty a nepředpokládáme, že by jejich návštěva ČR měla charakter tranzitujícího turisty či jednodenního návštěvníka. Tuto problematiku však proberu v části analytické. Porovnáme-li průměrné denní výdaje zahraničních turistů dle národností, které Českou republiku navštěvují nejvíce, Němci průměrně utratí za den Kč, Rusové Kč, Slováci Kč, Britové Kč. Tato data nám budou následně v analytické části sloužit k porovnání s výdaji čínských turistů. (60) Produkt cestovního ruchu a jeho specifika v CR Produkt cestovního ruchu je obecně komplex dílčích služeb prodávaných jako komplexní produkt pod společným názvem. Spotřebou vzniká zážitek z pobytu či návštěvy destinace. Charakteristickým rysem produktu je prolínání hmatatelných (hotely, restaurace, lázně atp.) a nehmatatelných (atmosféra) složek. Je nehmatatelný, neskladovatelný a často neoddělitelný od osoby poskytovatele. Klient musí být k produktu doveden, vytváření produktů je tedy marketingovým procesem ze strany nabídky. (5, Kratochvíl, P; Pažout, R, 2012) K potřebě tvorby nového produktu, podle Vystoupila, Šauera, Holešinské a Metelkové, vede šest základních faktorů. Stávající výrobek dosloužil (proto je důležité sledovat životní cyklus každého produktu nebo služby) Konkurence vytvořila nový produkt a my musíme zareagovat Vznikla zcela nová technologie a umožnila vznik nového produktu Zákazník si vyžaduje zcela nový produkt nebo službu Nový trend do lidského života trendy recyklace, zdravý životní styl 18

19 Jsme společností, která je orientovaná na trend být na špici a přemýšlíme strategicky (27). 1.2 Čínská lidová republika Čína je dnes nejlidnatější stát světa, tedy největší potenciální trh turistů. K červnu 2014 zde žilo obyvatel; do počtu obyvatel nejsou započítáni obyvatelé zvláštních administrativních oblastí Hongkong, Macao a provincie Tchajwan. Čínský národní statistický úřad vydal v roce 2012 ročenku, ve které aktualizuje informace o rozvrstvení obyvatelstva. V oblastech centrální Číny je etnicky zastoupena nejvíce skupina čínských Hanů, ke které se řadí až 91,5 % veškerého čínského obyvatelstva. Mimo tzv. centrální Čínu a ve strategicky významných pohraničních pásmech jsou zastoupeny více jiné skupiny obyvatel, jako např. Čuangové, Mandžuové, Chuejové, Miaové, Ujgurové, Iové, Mongolové, Tibeťané, Hakkové, Kyrgyzové a ostatní národnosti (až 55); tato etnika tvoří zbylých 8,5 % čínského obyvatelstva. Jsou většinou spjata s jim příslušnou oblastí. Poměr mezi venkovským a městským obyvatelstvem se každým rokem mění ku prospěchu měst (46,52 % ku 53,48 %). V roce 2000 byl například poměr mezi venkovským a městským obyvatelstvem v poměru 63,78 % ku 36,22 %, v roce 2013 již převažoval počet městského obyvatelstva a to v poměru 53,73 % ku 46,27 % (8, NBS, 2013). Je nutno brát na vědomí, že čínský venkov je stále velmi chudý a v ČLR dochází k tzv. vnitřní migraci i přes fakt, že zde existuje striktní registrační systém hukou, který udává, že mají lidé nárok na sociální podporu, zdravotní péči a školství jen v místě svého bydliště, vnitřní migraci to značně omezuje. Podle dostupných údajů v roce 2011 přes 252 milionů obyvatel migrovalo za prací do velkých měst. (9) Jazyk a písmo v ČLR Mluví se zde čínsky, je to jeden z nejstarších a nejrozšířenějších jazyků světa. Tento jazyk je víc než 3000 let starý. Většina světových sinologů se shoduje, že spíše než čínský jazyk bychom měli používat pojem čínské jazyky. Různé zdroje uvádějí různý počet používaných dialektů, počet ve většině případů přesahuje 19

20 200. Nejrozšířenější je však mandarínština, které rozumí zhruba 95 % obyvatel ČLR a od roku 1983 je i jedním z šesti oficiálních jazyků OSN. (62) Čínské znaky, vycházející z piktogramů, slouží jako prostředek k dorozumění nejenom pro Číňany, žijící v různých oblastech světa, ale díky nim mohou Číňané komunikovat i s Japonci či Jihokorejci, protože do jejich národních slabičných abeced jsou klasické čínské znaky zařazeny jako neoddělitelná součást psaného jazyka, i když jsou dnes čteny jinak. Vzhledem k tomu, že znaky vycházejí z piktogramů, tedy obrazce, který znázorňuje celé slovo, Číňané dbají ve své kultuře především na holistické smýšlení, než rozbor jednotlivých detailních segmentů. Výraznou zvláštností čínštiny je existence tzv. suprasegmentálních fonémů neboli tónů, které odlišují význam stejně znějících slabičných slov. (11) Ekonomika v ČLR V roce 1978 zavedla čínská vláda reformu, která přeměnila ekonomiku z centrálně plánované na více tržně orientovanou. Od tohoto roku rostla čínská ekonomika každoročně v průměru o 10 %. Nastala liberalizace cen, fiskální decentralizace, zvýšení autonomie státních podniků, vývoj akciových trhů, růst soukromého sektoru, otevření zahraničnímu obchodu a investicím a další (12, CIA, 2015). Díky tomuto faktu se v roce 2010 stala Čína největším světovým vývozcem a aktuálně nejsilnější ekonomikou světa, kdy v roce 2014 ekonomika posílila natolik, že se umístila i před hegemonem USA, který byl v čele od roku Stejně, jako celý svět, i Čínu zasáhla celosvětová ekonomická krize, která zapříčinila pokles růstu HDP na 8 %. Aktuálně tempo růstu HDP v ČLR kleslo na 7,5 %, kdy se čínská ekonomika začíná orientovat spíše kvalitativně než kvantitativně. (50) Podíl cestovního ruchu na celkovém HDP země je 9 %. Čínská vláda začala považovat mezinárodní turismus za jemný mocenský nástroj, jak ukázat světu ekonomickou sílu ČLR. (51) Antropologické pojetí kultury Pojem kultura vznikl z latinského slova colo / coléré, což znamená obdělávat či pečovat a tento pojem byl historicky spojován se zemědělskou činností. Poté se 20

21 díky filozofovi Marcu Tulliovi Cicerovi v 1. století př. n. l. začalo hovořit o kultuře člověka či ducha a šlo o první z forem definování lidské vzdělanosti. V 18. století byla kultura vymezena Edwardem Burnettem Taylorem takto: Kultura nebo civilizace je komplexní celek, který zahrnuje poznání, víru, umění, právo, morálku, zvyky a všechny ostatní schopnosti a obyčeje, jež si člověk osvojil jako člen společnosti. (26) Pro další využití tohoto pojmu v textu je nutno kulturu také charakterizovat dle p. Ph.D. Hirta jako tzv. sdílené návody pro život či sdílené naučené vzorce chování lidí a sdílení hodnot norem, idejí a jazyka. Kultura je plurální, tedy v různých společnostech panuje rozdílná kultura. Kultura není uniformní, tedy neexistuje jedna celosvětová kultura, jenž by byla univerzální. Nejedná se o informaci, která by byla předávána geneticky, jedinec se tedy kulturní vzorce může naučit a adaptovat se na ně, přizpůsobit se jim a respektovat daná specifika a rozdílnosti. (13, 12) Kultura je znak odlišující lidskou rasu od zvířecí Sinologie Obor sinologie jako vědecké disciplíny je poměrně mladý, jeho vznik je časově zařazen do období první poloviny 19. století. Pojem se dá charakterizovat jako studium Číny, čínského jazyka a čínské kultury. Vychází z dvou řeckých slov Sinae a Logos, přičemž Sinae po mnoha jazykových mutacích vychází ze slova Čchin, což byla první plně sjednocená císařská dynastie v Číně ve 3. století př. n. l., logos pak slovo, řeč či myšlenku.(17) Specifika čínské kultury Čínská kultura historicky vychází ze dvou filozofických směrů; konfucianismu a taoismu. Oba tyto směry mají různá specifika, která se dodnes promítají v každodenním životě obyčejného Číňana a je zřetelné, jak prvky těchto filozofických směrů po staletí přetrvávají a jsou zakořeněna v čínské kultuře. Konfucianismus jako filozofický směr či životní styl uznává nastavené hodnoty. Nejmocnějším člověkem byl vždy historicky vládce, o kterém bylo smýšleno, jako o držiteli moci z nebes, proto k němu celý národ choval přízeň, respekt a autoritu. Jedině vytvořením uceleného systému hierarchie společnosti dosáhneme harmonie této společnosti (10). 21

22 Cílem je zdokonalení sebe sama a konání dobra jak pro sebe, tak pro lidi okolo. Jedním ze základních kamenů je respektování hierarchických vztahů, například vztah otec-syn, nadřízený-podřízený apod. Nejen to vede k přirozené poslušnosti a uznání autority, soudržnosti rodiny a cenění si jí. Pro shrnutí se dá říct, že konfucianismus má tři základní pravidla: správné chování a jednání člověka, spolupráce, ohleduplnost a soucit k druhým, úcta ke starším a předkům. Taoismus, druhý filozofický směr, ze kterého čínská kultura vychází, se zaměřuje především na význam přírodních sil. Tao, v překladu cesta, je právě taoisty chápána jako nejsilnější přírodní síla. S touto silou je nutno udržovat životní harmonii. (18) Guanxi 关 系 Tento pojem vychází ze dvou slov, znaků guan 关 a 系 xi. Znak guan se dá volně dle Dr. Chana z australské univerzity přeložit jako brána, znak xi pak jako závazek či vztah. Do českého jazyka je tento pojem poměrně obtížné přeložit, ale jedná se o slovní vyjádření formy budování vztahů, cenění si jich a respektování lidí, se kterými komunikujeme a tyto vztahy navazujeme. Dle Lee a Dawese pojem guanxi znamená projdi branou a spoj se. Jedná se o klíčový pojem pro budování jakýchkoliv vztahů s Číňany. Tyto vztahy mohou být prospěšné oběma stranám, Číňané to ví, a proto se podle toho i tak chovají. Nastolení dobrého guanxi je rozhodující část obchodního a společenského života v Číně. Není přesně charakterizováno, co dělat pro kvalitní budování guanxi, avšak obecně je mnoho kroků a bodů, ale při splnění vedou k pozitivnímu přijetí nejen cizince, ale i Číňana ostatními čínskými lidmi. Dle Dr. Changa jsou známy čtyři základní metody, jak kvalitně budovat guanxi. Zaprvé je nutné apelovat, dbát a starat se o pokrevnost. Tedy dobře vycházet se členy rodiny. Zadruhé je dobré využít situace, kdy už se jedinci viděli či seznámili, a budovat na tomto poutu vztah - referovat na již proběhlé setkání. 3. metoda referuje k novým seznámením. Pokud se jedinci ještě neznají, je dobré při seznámení použít prostředníka, který průběh seznámení bude mediovat. Začtvrté je nutné znát pojem renqing a být ochoten tzv. hrát tuto hru, tedy vzájemně si prokazovat laskavosti. 22

23 Číňané chtějí navazovat kvalitní a dlouhodobá přátelství či obchodní vztahy s lidmi, kteří je respektují a uznávají, proto je třeba, aby proces guanxi, tedy vytváření těchto vztahů, nebyl podceněn. Tyto vztahy (guanxi) budou navazovat zástupci společnosti, kterou budu v návrhové části zakládat. Je však potřebné, aby zástupci této firmy obeznámili se základními pravidly všechny stakeholdery zapojené do procesu obsluhy čínské klientely v ČR. V západních kulturách se tento pojem přestává překládat, podobně jako japonský pojem umami, a užívá se prosté guanxi. V rámci nastolení a prohlubování kvalitního a pozitivního guanxi jsou různé zásady, které se doporučují dodržovat. Při navazování vztahů mezi obchodníky jde například o proces předání vizitky účastníků. Vždy se vizitka předává a přijímá oběma rukama, poté je slušnost si vizitku prohlédnout, přečíst a uložit, avšak nikdy ne do zadní kapsy, ale do vizitkáře. Dále pak jde o dlouhodobý projev úcty a respektování čínské kultury se svými specifiky, jak v rámci obchodování, tak například stolování a komunikování. K prohlubování guanxi se velmi často darují různé dárky. Pokud jsou dárci cizinci, zpravidla darují různé specifické produkty ze své vlasti, které Číňané velice oceňují kvůli své jedinečnosti. Je velice důležité, aby si dárci předem důkladně prostudovali, co se v Číně může a co nemůže dávat za dárky (14). Mian Zi 面 子 Pointou mianzi, neboli v překladu zachování si tváře, je zachovat si v jakékoliv situaci reputaci a postoj před ostatními. Nejenom, že se člověk ve vypjatých situacích soustředí na to, aby sám neztratil tvář, soustředí se však i na to, aby lidi kolem sebe nevystavil možnosti ztráty tváře. Ztráta tváře jednoduše znamená, že si člověk nezaslouží ocenění, poctu ani slávu. Číňané přirovnávají potřebu mian, tedy tváře, ke stromu, který potřebuje na ochranu kůru. Na základě průzkumu, který publikovala společnost Sina Corporation v roce 1998, z respondentů odpovědělo 83,2 %, že mianzi je nedílnou součástí jejich životů, a je klíčové pro jejich jednání. 12,1 % respondentů odpovědělo, že považují mianzi za důležité, ne však prioritní. 2,7 % respondentů odpovědělo, že mianzi nepovažují za důležité, zbylé 1,9 % respondentů nemělo žádný názor na diskutovanou tematiku. Je tedy zřejmé, že čínská kultura dbá na mianzi, a celý jejich život mianzi budují. Pokud člověk zaviní ztrátu tváře jinému člověku, měl by to odčinit, aby mu 23

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Aneta Suchá Aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří a cestovních agentur v České republice Bakalářská práce 2014 Aktuální trendy na trhu cestovních kanceláří

Více

Specifika provozu hotelu, který poskytuje služby japonské a čínské klientele

Specifika provozu hotelu, který poskytuje služby japonské a čínské klientele Specifika provozu hotelu, který poskytuje služby japonské a čínské klientele Bakalářská práce Josef Ebr Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra Hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE

CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch CESTOVNÍ RUCH A GOLF V ČESKÉ REPUBLICE Tourism and Golf in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Anastasiya Rynkova Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce 2014 Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce Anastasiya Rynkova Vysoká

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Cestovní ruch jako faktor zvyšování konkurenceschopnosti regionu Bc. Pavlína Pačesová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina Kubíková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav Systémového inženýrství a informatiky Marketing organizací

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Dana Mračková Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech 2007 2013 v České republice Diplomová práce 2014 Analýza veřejné podpory

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Zuzana Růžičková Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu v Evropě a ČR Diplomová práce 2014 Role Evropské unie na rozvoj hotelového průmyslu

Více

Inovace nabídky hotelu Stein

Inovace nabídky hotelu Stein VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Martin Záboj Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce 2014 Inovace nabídky hotelu Stein Diplomová práce Bc. Martin Záboj Vysoká škola hotelová v Praze

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Monika Amentová Cizojazyčná kompetence pracovníků cestovních kanceláří Bakalářská práce 2014 Cizojazyčná kompetence pracovníků v cestovních kancelářích Bakalářská

Více

Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Bc. Petra Habartová

Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Bc. Petra Habartová Projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska Bc. Petra Habartová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Tématem diplomové práce je projekt poznávacího zájezdu pro české turisty do Skotska. Skotsko

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Hodnocení struktury cen zájezdů cestovních kanceláří

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Hodnocení struktury cen zájezdů cestovních kanceláří Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Hodnocení struktury cen zájezdů cestovních kanceláří Lenka Samková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora

Prohlášení. Ve Znojmě dne 30. dubna 2010. Podpis autora 0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Přibyla, Ph.D. a v přehledu literatury jsem uvedla všechny použité literární a internetové zdroje. Ve

Více

Propagace brněnské kultury se zaměřením na zahraniční návštěvníky

Propagace brněnské kultury se zaměřením na zahraniční návštěvníky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Propagace brněnské kultury se zaměřením na zahraniční návštěvníky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Kamila Čermáková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Kamila Čermáková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Kamila Čermáková Cestovní ruch v rámci EU - Filmový turismus Diplomová práce 2014 Cestovní ruch v rámci EU - Filmový turismus Diplomová práce Bc. Kamila

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Analýza cestovního ruchu se zaměřením na LGBT

Analýza cestovního ruchu se zaměřením na LGBT Analýza cestovního ruchu se zaměřením na LGBT Diplomová práce Bc. Josef Rudolf Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Nicole Uhrová Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost v zahraničí Diplomová práce 2013 Český hotelový řetězec a jeho aktuální konkurenceschopnost

Více

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce

Jakub Salčák. Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno. Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jakub Salčák Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce 2014 Možnosti rozvoje Skiareálu Lipno Bakalářská práce Jakub Salčák Vysoká škola hotelová v

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích Diplomová práce 2014 Bc. Tereza Třešňáková Rozvoj cestovního ruchu ve vybraných horských střediscích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Alena Zýková Udrţitelný cestovní ruch v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Diplomová práce 2013 Udrţitelný cestovní ruch v chráněné krajinné oblasti

Více

Moţnosti spolupráce podnikatelů CR ve vybraném regionu a jejich společné projekty

Moţnosti spolupráce podnikatelů CR ve vybraném regionu a jejich společné projekty Moţnosti spolupráce podnikatelů CR ve vybraném regionu a jejich společné projekty Diplomová práce Bc. Josef Ţid Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management

Více

Marketingová strategie destinace cestovního ruchu MALTA. Bc. Martina Brtnická

Marketingová strategie destinace cestovního ruchu MALTA. Bc. Martina Brtnická Marketingová strategie destinace cestovního ruchu MALTA Bc. Martina Brtnická Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem předložené diplomové práce je vytvoření marketingové strategie destinace cestovního ruchu

Více