KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE"

Transkript

1 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne SEK(2007) 1497 PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ {KOM(2007) 709 final SEK(2007) 1496} CS CS

2 1. ÚVOD Tento dokument je shrnutím zprávy o posouzení dopadů, která popisuje problémy současného právního rámce pro používání počítačových rezervačních systémů v odvětví letecké dopravy a analyzuje různé možné varianty jejich řešení. Počítačové rezervační systémy poskytují předplatitelům bezprostředně aktuální informace o dostupných službách letecké dopravy a jejich cenách. Umožňují cestovním kancelářím, ať provozují činnost jako kamenné obchody nebo pouze na internetu, provádět pro klienty okamžité potvrzené rezervace. Na evropském trhu v současnosti aktivně působí čtyři hlavní poskytovatelé počítačových rezervačních systémů: Amadeus, Sabre, Galileo a Worldspan (poslední dva právě procházejí fúzí). 2. NAŘÍZENÍ Č. 2299/89 A MĚNÍCÍ SE SITUACE NA TRHU Kodex chování pro používání počítačových rezervačních systémů (dále jen kodex chování ) byl poprvé zaveden v roce 1989 přijetím nařízení č. 2299/89. Tehdy se převážná většina rezervací letenek prováděla přes počítačové rezervační systémy. V letecké dopravě byli spotřebitelé v podstatě odkázáni na jeden jediný informační a distribuční prostředek, a to ten, který představovaly počítačové rezervační systémy a cestovní kanceláře. Navíc většinu počítačových rezervačních systémů vlastnily a kontrolovaly letecké společnosti. Za těchto okolností vzniklo specifické riziko zneužití postavení na trhu, kterému nemohla dostatečně bránit obecná pravidla hospodářské soutěže, a bylo tedy nutné přijmout konkrétní ad hoc pravidla ve formě kodexu chování. Vzhledem ke složitosti a nadnárodní povaze služeb poskytovaných počítačovými rezervačními systémy a vzhledem k jejich přispění k jednotnému leteckému trhu přináší právní úprava na úrovni EU tomuto odvětví významnou hodnotu. Změny technologických a ekonomických aspektů počítačových rezervačních systémů postupně mění hlavní znaky konkurenčního prostředí, pro které byl kodex chování určen. Za prvé, mnoho leteckých společností své počítačové rezervační systémy prodalo. Tři ze čtyř počítačových rezervačních systémů (Galileo, Worldspan a Sabre) již nejsou ve vlastnictví žádné letecké společnosti, přičemž v systému Amadeus drží tři letecké společnosti pouze menšinové podíly. Za druhé, díky rozvoji alternativních prostředků distribuce, jako jsou internetové stránky leteckých společností nebo jejich klientská telefonní centra, mají dnes spotřebitelé přístup k četným informačním a rezervačním prostředkům pro služby letecké dopravy. Zhruba 40 % všech letenek se v EU rezervuje přes alternativní prostředky a zhruba 60 % přes cestovní kanceláře a počítačové rezervační systémy. Kodex chování stále méně odpovídá novým podmínkám na trhu a zapříčiňuje ekonomickou neefektivnost: ustanovení kodexu zvyšují náklady služeb počítačových rezervačních systémů (ty představují v průměru 10 EUR na zpáteční letenku) a omezují pružnost a přizpůsobivost služeb počítačových rezervačních systémů specifickým potřebám leteckých společností a cestovních kanceláří. Nejdůležitější však je, že požadavek na nediskriminační přístup u rezervačních poplatků brání cenové konkurenci a zákaz poskytovat počítačovým rezervačním systémům rozdílné informace výrazně omezuje svobodu leteckých společností při vyjednávání podmínek. Z toho vyplývající CS 2 CS

3 nedostatek konkurence vede k vyšším rezervačním poplatkům placeným počítačovým rezervačním systémům a vytváří systém ekonomických zisků pro počítačové rezervační systémy a cestovní kanceláře na úkor leteckých společností a cestujících. Jelikož jsou rezervační poplatky vyšší, než je nutné, letecké společnosti mají tendenci prodávat stále větší počet letenek přes alternativní prostředky distribuce, např. přes vlastní internetové stránky, které jsou méně nákladné a z technického hlediska flexibilnější. Mnoho nízkonákladových leteckých společností služby počítačových rezervačních systémů nevyužívá vůbec, a proto je mnoho cestovních kanceláří ani nezahrnuje do své nabídky. Jelikož navíc trhy s počítačovými rezervačními systémy v ostatních částech světa byly deregulovány, je nezbytné zajistit, aby si letecké společnosti a poskytovatelé počítačových rezervačních systémů uvnitř a mimo území EU konkurovali za stejných podmínek. 3. VEŘEJNÉ KONZULTACE V období od 23. února 2007 do 27. dubna 2007 proběhla otevřená konzultace na internetu. Za tímto účelem zveřejnily útvary Komise konzultační dokument se shrnutím posledního vývoje na trhu, který se vyznačuje zejména rozvojem alternativních distribučních prostředků, změnami ve struktuře vlastnictví a kontroly počítačových rezervačních systémů a liberalizací trhu ve Spojených státech. Dne 2. května 2007 byly zainteresované strany a jejich organizace pozvány na setkání v Bruselu, kde měly stručně představit své příspěvky. Komise obdržela 48 příspěvků od jednotlivých subjektů nebo jejich zastupujících organizací, a to z řad leteckých dopravců, poskytovatelů počítačových rezervačních systémů a IT služeb, spotřebitelů/cestujících, cestovních kanceláří a provozovatelů železniční dopravy. Konzultační dokument, shrnutí příspěvků a jednotlivé příspěvky (nedůvěrné verze) jsou k dispozici na této internetové stránce Komise: Veřejné konzultace ukázaly, že většina zainteresovaných subjektů dává přednost revizi kodexu chování tak, aby odpovídal současným podmínkám, avšak zároveň zachoval hlavní ustanovení zaručující poskytování neutrálních informací předplatitelům a ochranná opatření proti možnému zneužití postavení na trhu v případě úzkého propojení mezi leteckými dopravci a poskytovateli počítačových rezervačních systémů. 4. MOŽNÉ VARIANTY V tomto posouzení dopadů byly srovnávány dvě varianty revize částečná a úplná deregulace oproti výchozímu bodu, kterým je současný stav. První varianta částečná deregulace byla dále rozdělena do tří podvariant, které se liší podle ochranných opatření pro případ úzkého propojení leteckých společností a počítačových rezervačních CS 3 CS

4 systémů. Cílem všech variant je rozšířit prostor pro konkurenci na trhu počítačových rezervačních systémů: Varianta 0: současný stav Varianta 1: částečná deregulace Varianta 1a: částečná deregulace s oddělením kontrolních struktur leteckých společností a počítačových rezervačních systémů. Tato varianta nedovoluje leteckým společnostem vykonávat kontrolu nad poskytovateli počítačových rezervačních systémů a naopak; Varianta 1b: částečná deregulace se zvláštní úpravou vztahující se na mateřské dopravce počítačových rezervačních systémů. Tato varianta by zachovala povinnost mateřských dopravců účastnit se za stejných podmínek v jiných než vlastních počítačových rezervačních systémech a zákaz uplatňovat pobídky nebo odrazující opatření vůči cestovním kancelářím za používání určitého počítačového rezervačního systému; Varianta 1c: částečná deregulace bez zvláštní úpravy pro mateřské dopravce počítačových rezervačních systémů; Varianta 2: úplná deregulace (zrušení kodexu chování). 5. POROVNÁNÍ MOŽNÝCH VARIANT Zachování současného stavu bylo zamítnuto, protože omezení svobody určování cen a vyjednávání, které vyplývá ze stávajícího nařízení, má stále větší negativní dopady, zejména pokud jde o vysoké distribuční náklady. Tyto náklady nutí letecké společnosti směrovat prodej stále většího počtu letenek přes alternativní distribuční prostředky. Větší svoboda určování cen v souvislosti s rezervačními poplatky by posílila tržní pobídky na trhu počítačových rezervačních systémů, umožnila leteckým společnostem využít svou přirozenou vyjednávací sílu a donutila počítačové rezervační systémy k agresivnější soutěži o účast dopravců na základě ceny a kvality služeb. Při nižších rezervačních poplatcích letecké společnosti ochotně poskytnou více informací o tarifech cestovním kancelářím a umožní tak všem spotřebitelům včetně těch, kteří nemají přístup na internet volbu ze širší nabídky variant dopravních spojení. Úplná deregulace (varianta 2) však byla zamítnuta vzhledem k současnému stavu trhu. Mnoho firemních cestujících je nadále velmi závislých na jediném prostředku distribuce, který představují cestovní kanceláře a počítačové rezervační systémy. Totéž platí pro cestující v členských státech s nízkou mírou rozšíření internetu: přístup k internetu, který je nejdůležitějším alternativním distribučním prostředkem, má méně než polovina obyvatel EU. V tom se EU liší od situace pozorované v USA, kde má přístup k internetu 70 % obyvatelstva (s menšími rozdíly mezi jednotlivými státy než v EU) a kde je prodej přes internet jako alternativní prostředek k počítačovým rezervačním systémům více rozvinut. CS 4 CS

5 Za těchto okolností jsou rizika zneužití postavení na trhu větší než v jiných hospodářských odvětvích a pouze se spoléhat na obecná pravidla hospodářské soutěže by nestačilo, zejména v případě úzkého propojení mezi leteckými společnostmi a počítačovými rezervačními systémy. Navíc určité chování počítačových rezervačních systémů na trhu (např. jednostranné zobrazení) by poškodilo spotřebitele, i kdyby nebylo výsledkem zneužití postavení na trhu. Nařízení č. 2299/89 bylo určeno ke zrušení v rámci strategie Komise pro zjednodušení právního prostředí 1. Podle závěrů tohoto posouzení dopadů existuje prostor pro zjednodušení tohoto nařízení, avšak určité charakteristické rysy trhu vyžadují zachování pravidel specifických pro dané odvětví. Posouzení dopadů ukazuje, že varianta 1b nabízí nejpříznivější výsledky, pokud jde o zvýšení konkurence, ochranná opatření proti zneužití postavení na trhu, poskytování neutrálních, transparentních a úplných informací spotřebitelům a propagovaní železniční dopravy v zobrazeních počítačových rezervačních systémů. 6. DODATEČNÁ OPATŘENÍ U každé z uvažovaných variant byly řešeny tyto dodatečné otázky: (1) Pokud jde o definici mateřského dopravce, podle posouzení dopadů není nutná změna. (2) Posouzení dopadů prosazuje zjednodušení pravidel pro základní zobrazení při současném zachování ochranných opatření, která zajistí neutrální zobrazení variant dopravního spojení. (3) V souladu s návrhem Komise na nařízení o společných pravidlech pro provozování služeb letecké dopravy ve Společenství (KOM(2006) 396), pokud prodejce systému řadí varianty dopravních spojení podle tarifů, tarify by měly být zobrazeny včetně všech příslušných daní a povinných poplatků placených leteckým společnostem. (4) Pokud jde o datové pásky s marketingovými informacemi (MIDT), neměla by se již sdělovat totožnost cestovní kanceláře. Není však nutné zachovávat zvláštní ustanovení pro skupinový nákup těchto datových souborů. (5) Ustanovení týkající se smluv mezi poskytovateli počítačových rezervačních systémů a předplatiteli: v kontextu částečné deregulace může být řada těchto pravidel zrušena nebo zjednodušena. Nicméně je třeba zachovat ochranná opatření proti nepřiměřeným podmínkám smluv, zejména pro menší cestovní kanceláře. 1 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, Provádění lisabonského programu Společenství: Strategie pro zjednodušení právního prostředí (KOM(2005) 535, , s. 15). CS 5 CS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.10.2008 KOM(2008) 614 v konečném znění 2008/0196 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008)

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zprostředkování pojištění. (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zprostředkování pojištění. (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zprostředkování pojištění (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Bílá kniha o službách obecného zájmu KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 12. 5. 2004 KOM(2004) 374 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Bílá kniha o

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2014 COM(2014) 32 final 2014/0014 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde

Více

ZELENÁ KNIHA. O on-line hazardních hrách na vnitřním trhu. SEK(2011) 321 v konečném znění

ZELENÁ KNIHA. O on-line hazardních hrách na vnitřním trhu. SEK(2011) 321 v konečném znění CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.3.2011 KOM(2011) 128 v konečném znění ZELENÁ KNIHA O on-line hazardních hrách na vnitřním trhu SEK(2011) 321 v konečném znění CS CS OBSAH ZELENÁ KNIHA O on-line

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.11.2011 KOM(2011) 794 v konečném znění 2011/0374 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. ledna 2014 (OR. en) 5567/14 Interinstitucionální spis: 2014/0002 (COD) PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

POKYNY GŘ PRO SPRAVEDLNOST. týkající se

POKYNY GŘ PRO SPRAVEDLNOST. týkající se POKYNY GŘ PRO SPRAVEDLNOST týkající se směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu

Více

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE

ENERGIE A DOPRAVA. Zpráva o vývoji za období let 2000-2004. Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE ENERGIE A DOPRAVA Zpráva o vývoji za období let 2000-2004 Generální ředitelství pro energii a dopravu EVROPSKÁ KOMISE OBSAH ÚVOD... 3 1. Ekonomický kontext, vliv událostí a obecné směry politiky... 6 1.1

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. prosince 2010. 16348/1/10 REV 1 (cs) AGRI 477 AGRISTR 14 AGRIORG 51

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. prosince 2010. 16348/1/10 REV 1 (cs) AGRI 477 AGRISTR 14 AGRIORG 51 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. prosince 2010 16348/1/10 REV 1 (cs) AGRI 477 AGRISTR 14 AGRIORG 51 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Č. dokumentu KOM(2010) 672 v konečném znění/2 Komise: Předmět: SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Stanovisko České národní banky

Stanovisko České národní banky Stanovisko České národní banky ke konzultačnímu materiálu Evropské komise ZELENÁ KNIHA Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (ze

Více

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 L 129/52 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP)

ZELENÁ KNIHA. Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.1.2012 KOM(2011) 941 v konečném znění ZELENÁ KNIHA Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (Text s

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2012 COM(2012) 756 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU Posílení jednotného trhu odstraněním přeshraničních

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Evropský parlament, s ohledem na Úmluvu MOP C87 o svobodě

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.11.2013 COM(2013) 794 final 2013/0403 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 ze dne 11.

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EU L 304/64 Úřední věstník Evropské unie 22.11.2011 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice

Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Obsah 1. Manažerské shrnutí... 3 2. Aktuální stav plnění úkolů vyplývajících ze Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko... 6 3.

Více

PLENÁRNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. VE DNECH 30. a 31. KVĚTNA 2007 SOUHRN PŘIJATÝCH STANOVISEK

PLENÁRNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. VE DNECH 30. a 31. KVĚTNA 2007 SOUHRN PŘIJATÝCH STANOVISEK Evropský hospodářský a sociální výbor V Bruselu dne 8. června 2007 PLENÁRNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VE DNECH 30. a 31. KVĚTNA 2007 SOUHRN PŘIJATÝCH STANOVISEK Stanoviska EHSV v plném znění jsou k dispozici v úředních

Více

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008

SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES. ze dne 23. dubna 2008 L 133/66 CS Úřední věstník Evropské unie 22.5.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 676 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. dubna 2013 (OR. en) 8066/13 Interinstitucionální spis: 2013/0089 (COD) PI 52 CODEC 711

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 3. dubna 2013 (OR. en) 8066/13 Interinstitucionální spis: 2013/0089 (COD) PI 52 CODEC 711 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. dubna 2013 (OR. en) 8066/13 Interinstitucionální spis: 2013/0089 (COD) PI 52 CODEC 711 NÁVRH Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 24.11.2009 KOM(2009)647 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE KONZULTACE O BUDOUCÍ STRATEGII EU 2020 CS CS PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více