Studijní opora BIVŠ. Marketing. Ing. Helena Cetlová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní opora BIVŠ. Marketing. Ing. Helena Cetlová"

Transkript

1 Studijní opora BIVŠ Marketing Ing. Helena Cetlová Srpen

2 Úvod Studijní opora Marketing je určena posluchačům bakalářského studia BIVŠ a pokouší se spojit historické poznání a teoretické principy obecného marketingu platné a ověřené v ekonomicky vyspělých zemích a současné úrovně marketingového myšlení v České republice s konkrétními aplikacemi pro hlavní trţní segmenty, a to jak na straně poptávky, tak na straně nabídky. Klade si za cíl stát se efektivní pomůckou pro pochopení podstaty marketingu jako podnikatelské filosofie a osvojení nástrojů, metod a postupů vedoucích k dosaţení prosperity podnikatelských subjektů trhu. Tato studijní opora vychází z publikací předních světových i tuzemských autorů specializujících se na marketing management a z celé řady dalších informačních zdrojů, zejména těch, které reflektují moderní marketingové přístupy. Stěţejním cílem této studijní opory je naučit studenty: Analyzovat strategickou důleţitost marketingu a jeho místo ve firmě Vymezit základní principy marketingového mixu a jeho hlavních konceptů Formulovat základní principy a metody marketingového řízení u různých typů podnikatelských subjektů (velké globální firmy, malé a střední podnikání, finanční instituce, IT firmy, neziskové subjekty) Vymezit základní principy průzkumu trhu a jeho procesní i systémové struktury Jak vstoupit na trh? Jak na něm být dlouhodobě úspěšným? To jsou otázky, které kaţdý podnikatelský subjekt si klade ještě neţ podnikat reálně začne. Jakmile své podnikání zahájí, k těmto otázkám se však znovu a znovu vrací A odpověď tkví z velké části jen a jen na jeho dobré znalosti marketingu a marketingové komunikace. Tajemství dlouhodobého podnikatelského úspěchufirem zahrnuje určité teoretické znalosti marketingu jejich managementu, ale i schopnosti těchto firem mít vize, hledat nové neotřelé cesty a učit se z vlastní praxe i jiných. Schopnost inspirovat se u konkurence a sám přicházet s novými a neotřelými nápady jak se úspěšně prosadit na trhu, jak přilákat a udrţet si zákazníky, je kaţdodenním úsilím kaţdého podnikání. Nicméně, existují specifika některých trţních segmentů, např. malé a střední podnikání je v podmínkách zvyšujícího se konkurenčního tlaku globálních firem působících na lokálních trzích silně ovlivněno rozvojem nových prodejních konceptů (obchodní řetězce) i moderních alternativních distribučních kanálů (e-shop). Tyto významné změny v oblasti distribuce produktů a sluţeb k zákazníkovi přinášejí i změny v jeho chování, a to pro podnikání zejména malých a středních podnikatelských subjektů v lokálních podmínkách není vţdy jen podnikání usnadňujícím 2

3 vlivem. O to víc vyvstává potřeba v kaţdém segmentu podnikání stále si osvojovat teoretické i praktické znalosti a dovednosti jak si udrţet konkurence schopnost na trhu. Cesty, kterými se dostat k zákazníkovi, upevnit v něm přesvědčení, ţe se k prodávajícímu musí stále vracet, jsou mnohočetné a stále se přichází na nové a nové. Obsah této studijní oporyby měl inspirovat k uvaţování, k osvojení si marketingového myšlení, které je pro konkurence schopnost v podnikání tím svatým grálem. V rámci rozsahu této studijní opory zdaleka není moţné o celé problematice marketingu vůbec jen zmínit, natoţ je detailněji popsat a ukázat na konkrétní vyuţití, například detailněji není rozebírána marketingová komunikace a komunikační mix a rovněţ nové marketingové přístupy, které jsou jen stručně zmíněny, protoţe jsou v rámci studijního programu BIVŠ samostatným vyučovaným předmětem. Tato studijní podpora přináší jen základní orientaci v problematice a vyţaduje pro získání komplexní znalosti problematiky účast na přednáškách a cvičeních. 1. Základní pojmy, členění marketingu, marketing jako podnikatelská koncepce Cíl: Student by po prostudování této kapitolyměl umět: - vysvětlit podstatu marketingu a definovat ho - Jmenovat významné osobnosti tohoto oboru - Vysvětlit podstatu základních podnikatelských koncepcí výrobní, výrobkovou, prodejní, marketingovou a sociálně - etickou koncepci - Vysvětlit podstatu hlavních druhů marketingu, včetně nových marketingových směrů - Vysvětlit specifika sluţeb a faktory, které růst sluţeb ovlivňují 1.1. Definice marketingu Marketing je důleţitou vědní disciplínou v zemích s vyspělou ekonomikou, ale své místo rychle získává i v méně rozvinutých ekonomických systémech. Je prostředkem ke zvýšení účinnosti vazby mezi firmou, trhem a zákazníkem. Pro současné trhy je příznačná dynamičnost, rostoucí síla spotřebitele a intenzívní konkurence. Zkracuje se doba, po kterou jsou výrobky nebo sluţby právě zavedené na trh povaţovány za nové. Podstatně se mění i chování spotřebitele, který můţe vybírat ze stále pestřejší nabídky. Jeho kupní síla roste a zvyšují se nároky na spotřebovávané statky a nabízené sluţby. 3

4 Marketing jako stěţejní podnikatelská filozofie firmyvytyčuje cíle a napomáhá jejich naplnění, kterými v obecné rovině je: uspokojení potřeb zákazníka, dosaţení konkurenční výhody nad ostatními účastníky ekonomické soutěţe (konkurencí). Marketing nelze vyjádřit jen jedinou přesnou definicí, protoţe i definice vyřčené stejným autorem se většinou liší v závislosti na době, kdy byla vyřčena. Marketing je relativně mladou vědní disciplínou, která se po druhé světové válce postupně vyvinula jako společenský a manaţerský proces, jenţ dokáţe zprostředkovat uspokojení potřeb a přání v procesu výroby a směny produktů a sluţeb jednotlivců i skupin. Definice jednoho z nejuznávanějších odborníků na světě věnujících se problematice marketingu, Philipa Kotlera 1, je rovněţ několik. Například v publikací Marketing management, vydané rovněţ v České republice jako 12. vydání, Kotler uvádí jednu ze svých definic. Definice podle P. Kotlera Marketing je sociální proces, při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů s ostatními. Tato Kotlerova definice patří do sociálního přístupu k marketingu. Druhé pojetí marketingu se označuje jako manaţerský přístup a mezi těmito marketingovými přístupy jsou zřetelné velké rozdíly. Sociální definice poukazují na roli marketingu ve společnosti. Jedna z nich tvrdí, ţe úlohou marketingu je poskytovat vyšší ţivotní standard. Naproti tomu v manaţerských definicích bývá většinou marketing chápán jako umění prodávat produkty. To můţe vést k přesvědčení, ţe prodej je nejdůleţitější částí marketingu, coţ ve skutečnosti není pravda, protoţe prodej je pouze špičkou celého ledovce. Další velmi často uváděnou definicí marketingu je ta, kterou prezentuje uznávaná organizace American Marketing Assotiation (AMA). Definice podle American Marketing Assotiation /AMA/ Marketing je procesem plánování a naplňování koncepce, oceňování a distribuce myšlenek, výrobků a sluţeb, který směřuje k uskutečňování vzájemné výměny, 1 Philips Kotler, narozen v Chicago, USA, proslavil se knihou Marketing management. V současné době je na trhu jiţ 13. upravené vydání.této bible marketingu 4

5 uspokojující potřeby jedince a organizací. Na této definici je zajímavé i to, ţe byla formulována uţ v roce I přes toto zdánlivé stáří, je její přínos nepopiratelný. Ve své podstatě je téměř shodná s definicí Philip Kotlera, protoţe také klade velký důraz na uspokojování potřeb jedinců a vzájemnou směnu hodnot. Aktualizovaná a upravená podoba této definice, kterou organizace AMA rovněţ uvedla, je z roku 2004: Definice podle American Marketing Assotiation /AMA/ Marketing je jednou z činností vykonávaných organizacemi a sadou procesů pro vytváření, sdělení a poskytnutí hodnoty zákazníkům a pro řízení vtahů se zákazníky takovým způsobem, z něhoţ má prostých organizace a zájmové skupiny s ní spojené. V této definice se autoři trochu odklánějí od uspokojování potřeb a zaměřují se spíše na nový pojem hodnota pro zákazníka. Tento pojem však i nadále úzce souvisí s uspokojením potřeb, protoţe čím vyšší hodnota pro zákazníka bude, tím více uspokojíme jeho potřeby a poţadavky. Trochu konkrétnější definici uvádí ve své publikaci Jaroslav Světlík, který o marketingu říká, ţe jde o proces řízení, jehoţ výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a vhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. Předností této definice je velmi názorný výčet důleţitých činností potřebných k uskutečnění vlastní marketingové strategie. Podle Dagmar Jakubíkové je marketing definován jako společenský a manaţerský proces, jenţ dokáţe zprostředkovat uspokojení potřeb a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot jednotlivců i skupin. Příklady některých dalších definic marketingu: Proces, prostřednictvím kterého někdo nabízí produkt nebo službu, kterou někdo jiný chce, což uspokojuje obě strany a udržuje trvalý vztah. 2 Marketing je funkcí organizace a souborem procesů k vytváření, sdělování a poskytování hodnoty zákazníkům a k rozvíjení vztahů se zákazníky takovým způsobem, aby z nich měla prospěch firma a držitelé jejích akcií. 3 2 American Marketing Association, Kotler, P. -Marketing management,

6 Marketing je společenský proces, v němž jedinci a skupiny získávají to, co potřebují a chtějí, a během něhož vytváříme, nabízíme a svobodně směňujeme s jinými výrobky a službami, které mají hodnotu. 2 Marketing je umění prodeje výrobků 2 Kromě výše uvedených definic existuje celá řada dalších, u kterých často ani nelze jednoznačně prokázat, kdo je formuloval, svojí podstatou však přispívají k pochopení problematiky marketingu. Příklady některý z nich: Marketing je ucelený systém aktivit, který vede k řízené nabídce správného výrobku ve správnou dobu na správném trhu, za správnou cenu. Marketing je na trh zaměřená a proto trhu odpovídající podnikatelská politika. Marketing je výkon podnikatelských činností, které usměrňují tok zboţí a sluţeb od výrobce ke spotřebiteli. Marketing nelze ztotoţňovat s odbytem výrobků. Funkcí systému odbytu je přesvědčit kupujícího, aby získal to, co jiţ bylo vyrobeno, úlohou marketingu je dodat na trh zboţí, které spotřebitel skutečně potřebuje, chce a můţe koupit. Marketing je lidská činnost vykonávaná ve vztahu k trhu Marketing představuje práci s trhy, která sleduje realizaci potenciální směny s cílem uspokojit lidské potřeby a poţadavky Kaţdá zde uvedená definice má své slabší stránky, zároveň však obsahuje určitou přednost, kterou nelze opomenout. Podstatou marketingu je hledání cest, jak co nejvíce vyhovět přáním zákazníků, coţ ve svém důsledku vede k získání nové klientely, udrţení si stávající klientely a dosaţení zisku. Ať je marketing definován jakýmkoliv způsobem, je nejpodstatnější to, ţe by měl být marketing součástí podnikatelské činnosti kaţdé firmy, ve formě marketingové strategie.jde o vědu i uměnía o neustále se vyvíjející disciplínu, tak jak se vyvíjí trh. 6

7 Marketing podle Zymana stojí na rozcestí, nebude se uplatňovat ve stejné podobě jako dosud. V důsledku niţší citlivosti na vnímání marketingových aktivity ze strany zákazníků, se sniţuje jeho účinnost.proto se hledají nové cesty pro efektivní levný a účinný marketing Vztah strategického řízení, marketingu a prodeje Prodej je výsledkem strategického rozhodování, řízení a plánování a na základě toho realizace marketingových strategií a dalších aktivit (analýzy, výzkumy, působení marketingových a komunikačních nástrojů). Marketingové aktivity předcházejí akt prodeje nebo probíhají současně nebo aţ po uskutečněném prodeji. Jde o opakující se procesy Marketing se podle Kotlera ale zabývá rovněţ i analýzou uskutečněných nebo neuskutečněných prodejů a vyvozuje z nich závěry pro nová efektivnější opatření, jak dát vědět zákazníkům o firmě, její nabídce a získat tak pozornost potenciálních zákazníků. Úlohou marketingu je připravit půdu pro prodej v delším časovém horizontu. 4 Marketing lze tedy na základě výše uvedených vyjádření definovat jako soubor aktivit a činností k prosazení firmy na trhu, coţ však má současné době poměrně těţce definovatelnou obecnou podobu. Konkrétní podoba marketingu uplatňovaná v těch nejúspěšnějších firmách se liší podle segmentu zákazníků, na které je firma zaměřena, podle finančních zdrojů firmy, které na marketingové aktivity můţe pouţít, liší se ale i v čase podle marketingových módních trendů. 4 Volně zpracováno podle P. Kotlera Marketing Management 7

8 Fakt, ţe existuje celá řada marketingových definic, které se liší i u jednoho stejného autora, podle doby, kdy byla definice vyřčena 5, je právě důkazem specifiky marketingu, ţe odráţí trh, který se neustále dál vyvíjí.a tak se neustále vyvíjí jak marketingová teorie, tak i její aplikace pro různé trhy i marketingové myšlení v konkrétním podnikání. 1.2 Koncepce řízení Dá se říci, ţe koncepce obecně vyjadřuje určitý přístup, filosofii nebo směr podnikatelského myšlení. Podnikatelská koncepce vyjadřuje moţnosti firmy k co nejefektivnějšímu dosahování vytýčených trţních cílů. V průběhu historie se vyvinuly různé podnikatelské koncepce. Hlavní koncepce jsou výrobní koncepce, výrobková koncepce, prodejní koncepce, marketingová koncepce a sociálně etická koncepce. Výrobní koncepce Vznikla ve Spojených státech zhruba v první polovině 19. století ve výrobě a ve sluţbách o něco později. V této době poptávka po zboţí a sluţbách převyšovala nabídku a firmy zaměřovaly svou pozornost na výrobu, náklady, výrobní prostředky a objem produkce. Firmy se lišily počtem továren a výrobní kapacitou. V této koncepci se předpokládá, ţe spotřebitelé dávají přednost snadno dostupným a levným výrobkům. Proto se firmy orientují na dosaţení vysoké výrobní efektivity, nízkých nákladů a masové distribuce. V současnosti se výrobní koncepce pouţívá zejména pro rozšíření trhu. Výrobková koncepce Je charakteristická pro dobu, kdy poptávka ještě převyšuje nabídku, ale vyskytuje se i v podmínkách konkurence a nadměrné nabídky výrobku na trhu. Prodejci se soustřeďují na výrobek, jeho vlastnosti, design a kvalitu, aniţ by se zajímali o trh, na kterém je výrobek nabízen. V této koncepci dávají spotřebitelé přednost výrobku s nejvyšší kvalitou, funkčními vlastnostmi a zajímají se o inovační prvky. Tato koncepce se začala pouţívat v USA od druhé poloviny 19. století aţ do 20. let minulého století. Prodejní koncepce 5 K významným marketingovým osobnostem kromě P. Kotler, patří P. Drucker, Lee Yaccoca, J. Welch, S. Zeman, N. Kumar, M. Porter a další. Tyto osobnosti jsou povaţovány za marketingové odborníky, nicméně jejich profesní zacílení je různé, od teorie marketingu, přes management aţ po psychologii. 8

9 Začala se uplatňovat v USA ve letech minulého století, za vzniku výrobních řetězců, při produkci výrobce bez znalosti potřeb trhu. Nabídka zde převyšuje poptávku a dochází k hromadění zásob neprodaného zboţí. To následně vede k nutnosti vyvíjení agresivní prodejní a propagační snahy. Prodejci sledují zejména objem prodeje, vyprodání zásob a hledání okamţitého prospěchu. Marketingová koncepce Objevilase ve Spojených státech od 60. let minulého století. Představuje tak zvaný vědomý marketing a vyznačuje se úkolem najít výrobky pro zákazníky. Výrobci přicházejí na trh se zboţím a sluţbami, které zákazník chce koupit. Trh je zde chápán jako hlavní předmět zájmu výrobců či prodejců. Jejich cílem je uspokojit zákazníka, který se k nim následně vrací. Sociálně etická marketingová koncepce (eko-sociální) Vznikla postupně ve Spojených státech od 60. let minulého století. Je zaloţena na poţadavku, aby činnost firmy, která vede k uspokojení potřeb a přání spotřebitelů, neměla nepříznivé důsledky pro společnost jako celek. Tato koncepce se například projevuje jako angaţovanost společnosti v činnostech jako je charita, péče o ţivotní prostředí a udrţitelný rozvoj apod Druhy marketingu 1.3.1Marketing podle oblasti zaměření Marketing je moţné rozlišovat podle toho, na jakou oblast se zaměřuje: Marketing výrobků Marketing sluţeb (bankovnictví, cestovní ruch, doprava, maloobchod (retail) Komunální marketing (města, obce) Marketing neziskových organizací Trţně nediferencovaný a diferencovaný marketing Definice nediferencovaného marketingu 6 Volně zpracováno podlekotler, P. - Marketing management,

10 Základním principem trţně nediferencovaného marketingu je, ţe se firma zaměřuje na všechny moţné potenciální zákazníky. Znamená to, ţe firma nerozlišuje trh zákazníků podle jejich potřeb, přání, kupní síly, pohlaví, věku, atd. Typy nediferencovaného marketingu: Masový (firma hromadně vyrábí a distribuuje jeden výrobek) Variantní (firma vyrábí dva nebo tři výrobky v různém provedení, kvalitě, velikosti. Výrobky jsou však nabízeny stejným způsobem všem zákazníkům. Prodávající se nesnaţí diferencovaně oslovovat jednotlivé trţní segmenty Definice diferencovaného marketingu Podstatou diferencovaného (cíleného) marketingu je vědomí, ţe kaţdý zákazník je individuální ve svých potřebách, paţních, příjmech, zájmech, spotřebním chování. Při uplatňování diferencovaného marketingu se firma nesnaţí oslovovat zákazníky jako celek, ale přistupuje k částem zákazníků diferencovaně. (Návaznost v partii o segmentaci trhu). Diferencovaný (cílený) marketing se podle Kotlera skládá ze tří částí: Segmentace trhu Trţního zacílení Trţního umístění Další marketingové koncepty Marketing v posledních dvaceti letech se velmi dynamicky vyvíjí a v závislosti na rozvoji řady nových technologií, ale i vnímání subjektů trhu a zejména zákazníků a jejich schopnosti efektivně reagovat na marketingové snaţení subjektů reprezentujících nabídku produktů a sluţeb. K těmto novým konceptům marketingu, které se v posledních letech prosazují jako efektivní marketing u řady firem patří: Strategický marketing - Pod vlivem ekonomických, technických a vědeckých poznatků se mění způsob chápání marketingu firmami a jaké místo mu v rámci firmy přisuzují. V 10

11 průběhu let funkce marketingu nabývá více na strategickém významu a marketing jako metoda pro ovládnutí trhu se stává základním faktorem současné i budoucí existence firmy. Strategický marketing je nový pojem pro kvalitativně vyšší stupeň cílené marketingové aktivity firmy a chápání jejího strategického významu pro současnou i budoucí existenci firmy. Filosofie moderního strategického marketingu je zaloţena na globální strategii, která vede ke stabilní podnikatelské úspěšnosti (model business excellence). Ta je zaloţena na znalosti trhu, identifikaci potřeb zákazníků a jejich uspokojení v očekávané kvalitě. Globální marketing Jedná se o integrované marketingové aktivity rozvíjené na globálních trzích, tj. na trzích, které přesahují hranice jednotlivých zemí. Ještě v 90. letech se pouţíval pojem mezinárodní marketing pro zkoumání trhů přesahujících hranice jedné země a pro dosaţení podnikatelského úspěchu na těchto trzích. Ovšem postupně se ujímá termín globální marketing. Globální trh vytváří nové trţní příleţitosti i hrozby, kde na trhu působí globální konkurence tvořená globálními firmami pro globálního konzumenta. O globální konkurenci hovoříme tehdy, kdyţ firma produkuje a prodává produkty a sluţby celosvětově, čili pokud jsou nakupovány a konzumovány na všech kontinentech. Produkty těchto firem konkurují nejen všem lokálním, ale i ostatním globálním výrobkům a sluţbám. Globální společnosti rozdělujeme do tří skupin. A to na: Internacionální - marketingová strategie je přizpůsobena podmínkám domácího trhu a prodej se uskutečňuje prostřednictvím domácích dealerů, kteří zpravidla nabízejí i jiné značky. Multinacionální - marketingová strategie je modifikována pro kaţdou zemi a pro jednotlivé země se pouţívají jiné značky a jiná reklama pro stejné produkty. Trans - nacionální - mají globální marketingovou strategii a všechny marketingové aktivity jsou standardizovány pro celý globální trh. Kde globální zákazníky tvoří skupiny zákazníků v různých zemích a regionech světa, kteří mají stejné potřeby a hledají stejný způsob jejich uspokojení. 7 7 Volně zpracováno podle H. Cetlová studijní materiály,

12 Internetový marketing - Jedná se o komplex konkrétních forem a strategií propagující jakýkoliv produkt nebo firmu na internetu. Spadá sem doménová politika, webová prezentace produktu nebo firmy, bannery, distribuce produktu, propagace produktu třeba jako informativní nebo image atd... Engagement marketing Marketingová strategie, která vede zákazníky k účasti na rozvíjení produktu nebo značky. Obecně se pojem téţ pouţívá jako vtáhnutí zákazníka do hry. Buzz marketing Je zaměřený na vyvolání rozruchu, bzukotu (buzz) okolo určité značky nebo produktu. Buzz marketing má za cíl poskytnout skvělé téma pro diskusi mezi lidmi a v médiích. Mezi součást buzz marketingu lze označit i virální marketing. Dá se sem téţ zařadit i získání kladných doporučení a referencí na nějaký produkt od samotných zákazníků. Virální marketing Jde především o jednu z forem internetovéhomarketingu. Spočívá ve vytvoření zajímavé kreativity jako je obrázek, video, či aplikace, kterou si jiţ následně uţivatelé internetu sami přeposílají. Kreativita bývá většinou vtipná, se sexuálním podtextem, šokující či drsná, s originální myšlenkou nebo krásná jako zvířátka nebo malé děti, atp. Guerilla marketing - Je zvláštní nekonvenční forma marketingu, například šokující, extravagantní, kontroverzní, při níţ se nevyuţívají tradiční media typy nebo se vyuţívají, ale netradičně. Obvykle guerilla marketing vyuţívají menší firmy s niţšími reklamními rozpočty, které co se prostředků na reklamu týče, nemohou soupeřit s velkými zadavateli. Velcí zadavatelé si však na guerillu občas také rádi zahrají. Mobile marketing - Vyuţívá mobilních telefonů, respektive jejich sluţeb. Zahrnuje vyuţívání SMS, MMS, bluetooth, her do mobilů, obrázky, tapety, atd. Competitive intelligence(ci) - Je systematický, legální a etický proces sbírání, zjišťování, sledování, analýzy a organizování informací o konkurenčních firmách, ekonomickém prostředí a vlastní firmě, které jsou následně analyzovány tak, aby pomohly odhalit slabé a silné stránky konkurence, rozpoznat její strategické záměry a provést správné strategické rozhodnutí, které pomůţe zvýhodnit firmu oproti ostatním konkurentům. V mediální branţi se můţe jednat o sledování investic do reklamy, celkovou komunikaci vůči zákazníkům, atd. 12

13 Infiltration marketing Jedná se o marketingovou taktiku spočívající v infiltraci do určitých komunit. Za infiltrační marketing můţeme povaţovat vydávání "marketingových pracovníků" v diskusních fórech za běţné uţivatele a propagující tam i nepřímo nějaký produkt. Gender marketing - Jde o princip v marketingu, který pracuje se znalostmi o odlišnostech investičních strategií nebo hodnot nákupního chování, preferencí, předpokládaných hodnot v rodině a potřeb muţů a ţen. Gender marketing se stal ekonomickou záleţitostí a schopností vyuţití znalosti o konstrukci gender identity a stereotypizaci pohlaví měřítkem obchodního úspěchu. Na základě těchto a více dat je pak moţné upravit stránky od struktury po desing tak, aby co nejlépe splňovaly nároky uţivatele. Behaviorální marketing Pojem obecně označující komplexní analyzování zákazníkova chování pro větší marketingovou efektivitu. Behaviorální marketing je spíše internetový pojem, i kdyţ snaha o pochopení návyků a oblib zákazníka provází obchod jiţ od nepaměti. Behaviorální marketing na internetu můţeme rozdělit do dvou oblastí, a to: Sledování chování uţivatele na konkrétním webu. Můţe se zde sledovat z jakého regionu uţivatel pochází, z jakých stránek se na web dostal, zda je na stránkách prvně, nebo co ho nejvíce zajímalo. Sofistikované reklamní systémy, tak zvané bt systémy (behavioral targeting) umoţňující cílit na uţivatele na základě jeho nedávného chování na internetu. Jsou to: Ty, které se zakládají na tom, jaké weby (součástí velkých portálů) se navštívili. Co uţivatel v minulosti vyhledával ve vyhledávačích. Jedná se o tak zvanou kontextovou reklamu (především chápáno jako reklama zobrazována na základě klíčových slov) Specifika marketingu sluţeb Definice sluţby Pod pojmem sluţba obecně rozumíme nehmotné výsledky cílevědomé produkční činnosti, resp. uţitečné efekty, které můţe jedna strana nabídnout druhé k uspokojení 13

14 její určité potřeby. K charakteristice sluţeb patří její vlastnosti, jako je jejich nehmotnost, nedělitelnost, sluţby nemají vůni ani zápach, nedají se skladovat a člověk se podílí na jejich vzniku. Většinou jsou spojeny s hmotným výrobkem. Sluţby pronikají do všech sfér společenského reprodukčního procesu, do všech ekonomických odvětví. V rozvinutých ekonomikách dosahují sluţby vysokého podílu na HDP, zaměstnanosti a na výdajích domácnosti. Dynamický je i vývoj jejich objemu a úrovně. Hmotné výrobky jsou zpravidla nabízeny s řadou sluţeb, které pak zvyšují prodávajícímu konkurenční výhodu. Teorie marketingu je podle Kotlera závazná pro všechny směnné vztahy, nicméně odlišné vlastnosti oblasti sluţeb mohou vyvolat potřebu zdůraznění některých marketingových prvků nebo jejich rozdílné aplikace Z časového hlediska se marketing v oblasti sluţeb prosazoval se zpoţděním za výrobní sférou. Marketingový přístup se v současnosti uplatňuje i v politické sféře (politický marketing),ve veřejné správě a neziskových organizacích, nadacích a nadačních fondech Teorie marketingu je závazná pro všechny směnné vztahy, nicméně odlišné vlastnosti oblasti sluţeb mohou vyvolat potřebu zdůraznění některých marketingových prvků nebo jejich rozdílné aplikace Existují terminologické nejasnosti. Za produkt se povaţuje souhrn objektů nebo procesů přinášejících zákazníkovi určitou hodnotu a mohou to být hmotné výrobky a sluţby výrobky a sluţby přestavují subkategorie, tj. dva typy produktu Sluţby v sobě skrývají v sobě potenciál pro dosaţení dalších konkurenčních výhod. mezi sluţby, které doplňují výrobní produkty patře např. prodej na splátky, leasing, školení, smlouvy o technické podpoře, poradenství, smlouvy o opravách a údrţbě, úschova, skladování, atd. Není ustálený názor na rozsah sektoru sluţeb. Některé teorie zavádějí pojem kvartérního sektoru pro část sluţeb, která neslouţí soukromým hospodářským procesům 14

15 a individuálním potřebám obyvatelstva (veřejná správa, soudnictví, národní obrana, policie). Faktory ovlivňující růst sektoru sluţeb: Demografické - souvisejí s prodlouţením průměrné délky ţivota a s poţadavky na nový ţivotní styl, tj. změnami v trávení volného času a péčí o zdraví, ale i s koncentrací obyvatelstva do měst vyvolává potřebu infrastruktury a podpůrných sluţeb Sociální - změny jsou způsobeny např. zaměstnaností ţen a přesunem tradičních domácích prací mimo domov, stíráním rozdílu v charakteru. Vliv můţe mít i míra nezaměstnanosti. Výše příjmů v domácnosti má vliv na poptávku po osobních sluţbách v maloobchodě, ale i po finančních sluţbách, realitách, vzdělávání, právních a poradenských sluţbách Ekonomické - ekonomické změny (vyšší příjmy) zvyšují potřebu komunikačních, cestovních a informačních sluţeb. Souvisí to i s rozvojem informačních technologií a s procesy globalizace Politické a právní - Souvisejí s politickým systémem, v ČR rovněţ i s procesem vstupu do EU. Tento proces doprovází vznik rozsáhlé infrastruktury sluţeb. Proces propojování výrobní činnosti a sluţeb Sluţby a výrobní činnosti jsou stále více vzájemně propojeny Odvětvová klasifikace OKEČ definuje produktivní sféru a tvoří východisko pro definování sféry sluţeb. Ty přesahují dosud chápaný rámec terciálního sektoru. Pouţívá se pojemtercializace celého komplexu ekonomických činností Sluţby se staly významným nástrojem konkurence ve všech podnikatelských činnostech ve sluţbách samotných i ve výrobě. 2. Trh Cíl: Po prostudování této partie by student měl být schopen: 15

16 vysvětlit podstatu trhu, definovat trh a jeho subjekty vysvětlit vztah nabídky a poptávky a trţní rovnováhu a vyuţít znalost získanou z makroekonomie odlišit diferencovaný a nediferencovaný marketing pochopit podstatu segmentace trhu a zvládnout obecný postup při segmentaci trhu 2.1 Ekonomické systémy Kaţdé hospodářství v průběhu historie lidské společnosti vţdy funguje podle určitých pravidel, tj. tvoří tzv. ekonomický systém. Ekonomické systémy mohou mít různou podobu: Tzv. zvykový systém Příkazový systém Čistě trţní systém Sociálně trţní systém 2.2 Definice trhu a jeho dělení Trh lze tedy definovatz hlediska teorie ekonomie jako prostor, kde se střetává nabídka a poptávka a základními subjekty jsou stát, podniky a domácnosti, tj. trh tvoří lidé, firmy a další instituce se současným či potenciálním zájmem o výrobek nebo sluţbu a jsou připraveni si zboţí či sluţbu koupit či pořídit za jinou protihodnotu. Tyto subjekty se v trţních podmínkách rozhodují v souladu zákonů trhu samy. Tato ochota koupit představuje kromě skutečného zájmu koupit si produkt i existenci dostačující kupní síly Rozdělení trhu Z hlediska mnoţství zboţí se trh dělí na dílčí a agregátní Z hlediska území se trhy dělí na lokální, národní, nadnárodní (globální) Podle předmětu směny se trhy dělí na: o Trh výrobků a sluţeb (trh sluţeb se dělí na trh finanční, IT sluţeb, atd) o Trh výrobních faktorů (práce, půda, kapitál) Nabídka a poptávka Předpokládá se znalost z ekonomie o zákonech nabídky a poptávky, student by měl umět nakreslit a vysvětlit poptávkovou funkci a nabídkovou funkci a vyjmenovat faktory 16

17 ovlivňující nabídku a poptávku. Dále by měl mít znalosti o konkurenčním prostředí podmínky dokonalé a nedokonalé konkurence. poptávka je formou projevu potřeb spotřebitelů a můţe být uspokojena nákupem zboţí nebo sluţeb Nabídka je souhrn zboţí a sluţeb, které chtějí jejich výrobci na trhu realizovat, tj. prodat Poptávka a nabídka můţe být hmotná nebo nehmotná. Podle toho se trh dá dělit na trh zboţí a trh sluţeb 2.3 Marketingové prostředí Kaţdá firma je v neustálém kontaktu s prostředím, ve kterém působí a je působí na ni mnoho vlivů. Ty přicházejí z jednak zevnitř firmy, ale také z bezprostředního okolí a rovněţ z prostředí, které firma nemůţe ovlivnit. Jde o: Definice Makroprostředí Mikroprostředí Marketingové prostředí je tvořeno vnějšími vlivy (makroprostředí), které jsou schopny ovlivnit firemní řízení a vztah firmy k zákazníkům (mikroprostředí). K posouzení makro a mikroprostředí slouţí SWOT analýza. Mikroprostředí je tvořeno: Samotnou firmou Dodavateli Zprostředkovateli Konkurencí Zákazníky veřejností Makroprostředí je tvořeno prostředím, které firma nemůţe ovlivnit: Technologické prostředí - silné podněty k technologickému výzkumu a inovacím způsobují významné změny v lidských zdrojích a hmotné spotřebě. Je lhostejné, z jakého sektoru vývoj a inovace přichází 17

18 institucionální prostředí - determinuje politickou a ekonomickou stabilitu. Typ vlády ovlivňuje rozvoj kaţdé společnosti a instituce - jejich funkce vycházejí z legislativních úprav, tj. legislativa dává zákony, které určují způsob, jakým společnosti (jejich instituce) fungují kulturní prostředí - kultura a zvyky ovlivňují chování a spotřebu. I v rámci jedné země existují výrazné rozdílné sociokulturní vlivy demografické, ekonomické, ţivotní a sociální prostředí - demografický vývoj společnosti (délka ţivota, populační pohyby, změny v ţivotním stylu), míra úspor, míra inflace, motivační a demotivační faktory ve vztahu k dlouhodobějším investicím, dostupnost přírodních zdrojů, mizející zásoby energie Diagram trhu vztahy účastníků k prostředí Technologické prostředí ovlivňuje výrobce a institucionální prostředí Výrobci ovlivňují agenty, distributory, spotřebitele Kulturní prostředí ovlivňuje agenty a spotřebitele 2.3 Segmentace trhu Segmentace trhu je jednou z částí diferencovaného cíleného marketingu. Představuje proces, kterým zkoumáme trh a dělíme ho do skupin (zákazníků) se nazývá segmentace. Definice Segmentace trhu podle Kotlera je metoda, která organizuje a rozděluje celkový trh na skupiny zákazníků, kteří mají určité společné vlastnosti a kteří hledají a spotřebovávají společné produkty a sluţby. Firma (prodávající) se k nim můţe chovat stejným způsobem Důvody (výhody) segmentace Lepší uspokojení potřeb zákazníků Efektivnější stimulace a distribuce Získání konkurenční výhody Ekonomický prospěch pro firmu Koncepce trţních segmentů 18

19 Různé skupiny potenciálních klientů mají vlastní charakteristické potřeby Produkty a sluţby mohou být prodávány v kaţdém segmentu trhu odlišnou formou (jiné ceny, jiné distribuční kanály, pod jiným obchodním jménem Firma neútočí na všechny segmenty najednou, ale vybírá si ten, který je pro ni nejvýnosnější. Pro tento segment se pak pouţívá výraz cílový segment Průběh procesu segmentace Proces segmentace prochází čtyřmi etapami: Volba proměnných segmentace Geografické (kontinent, země, podnebí) Demografické (věk, pohlaví, postavení, zaměstnání, příjem, vzdělání, vyznání, národnost, ţivotní cyklus rodiny, etnický původ) Psycho-grafické (sociální třída, ţivotní styl, osobnost) Behaviorální (chování, klasifikace spotřebitele, rozsah vědomostí, postoj) Kritéria segmentace Popis a analýza kaţdého ze segmentů Výběr jednoho či více cílových segmentů Příprava marketingového mixu Segment musí splňovat společné vlastnosti Segment musí být identifikovatelný a měřitelný Segment musí být oslovitelný marketingovým mixem 2.4. Trţní zacílení a umístění Trţní zacílení je druhou částí cíleného marketingu. Definice Trţní zacílení znamená, ţe se firma zaměřuje na jednotlivé segmenty v souladu se svou marketingovou strategií. 19

20 Pro firmu je podle Kotlera rozhodující velikost a síla segmentu trhu, s vysokou kupní silou (to ovšem často vyvolává silné konkurenční tlaky). Je-li firma rozhodnuta, na který segment se zaměří, musí si určit strategii k získání zákazníků. 3. Zákazník Cíl: Po prostudování této kapitoly by student měl umět: - Vnímat zákazníka jako nejdůleţitější subjekt trhu - Porozumět kupnímu rozhodování zákazníků - Umět komplexně posoudit faktory ovlivňující chování zákazníků - Odvodit různákritéria segmentace fyzických a právnických osob Ve všech oborech podnikání by zákazník měl být středem veškeré podnikatelské aktivity, tj. důvodem existence firmy, protoţe zákazníkova ochota koupit nabízený produkt/sluţbu musí zajistit pokrytí vynaloţených nákladů a přiměřený zisk. Definice Pod pojmem zákazník rozumíme souhrn všech fyzických a právnických osob, které mohou konzumovat produkty a sluţby nabízené konkrétní firmou. Zákazník zahrnuje širokou škálu osob s různými, společnými či unikátními potřebami, chováním, očekáváními a způsoby hodnocení 3.1 Novodobý aspekt postavení zákazníka Zákazník je nejdůleţitějším účastníkem trhu, ale nemusí být nezbytně vţdy fyzicky přítomen.moderní distribuční kanály se obejdou bez fyzického (hlasového) kontaktu firmy se zákazníkem a neznamená to degradaci postavení zákazníka ve firmě. Mění se jen forma kontaktu a moţnosti jeho ovlivňování. Zákazník jako ústřední bod veškerých aktivit firmy je zobrazován v modelech tzv. zákaznické orientace firmy. Zákazník je hlavním motivem pro definování poslání a vize firmy. 3.2 Modely kupního rozhodování Motivace chování zákazníků je komplexní problematika zasahující zejména do psychologie. Proces získávání nových zákazníků má své zákonitosti a existují různé modely kupního 20

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14

Zákazník a business. Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Zákazník a business Materiály pro studenty U3V ve školním roce 2013/14 Martin Přibyl Obsah Zákazník jeho chápání... 1 Vztah podniku a a nákupní chování... 1 Pravidla businessu a produkt... 2 Úrovně produktu...

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Marketing. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Marketing Ing. Ivana Pražanová Marketing - definice = Marketing je proces plánování a realizace koncepcí, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, výrobků a služeb s cílem dosáhnout

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher Neuromarketing a jeho aplikace Pavel Rosenlacher Obsah prezentace Definice neuromarketingu Východiska neuromarketingu Vědecké disciplíny a NMK Historie neuromarketingu Cíle neuromarketingu Přínosy neuromarketingu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak

METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ. B_Smak Ročník/semestr METODICKÝ LIST PRVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ STRUKTURA MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ B_Smak Zápočet doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. Cílem prvního tématického celku je definovat základní historické vývojové

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Modul Základy marketingu. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Modul Základy marketingu Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ Co je to marketing? Podnikatelská metoda, která umožňuje podniku hledat odbytový trh pro své výrobky, trh utvářet a systematicky o něj pečovat.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY

ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY přednáška 6 - denní studium ZS 2014 Segmentace a ŘVZ Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt. Struktura předmětu / přednášek 1. 1. Úvod do do studia předmětu 2. 2. Hodnototvorný proces 3. 3. Řízení vztahů se se zákazníky

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA)

ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) ZKOUŠKOVÁ DATABÁZE ZZK (BC/ING/MBA) Obsah: Závěrečné zkoušky pro Bc. - zahájení studia od 10/2014... 5 ZZK Ekonomika podniku... 5 ZZK Management... 7 ZZK Ekonomika a management... 8 ZZK Komunikace a lidské

Více