-l.42'kg. Z 2831/00 'Územního plánu sídelníhlo útvam hlavnfho města Prahy,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-l.42'kg. Z 2831/00 'Územního plánu sídelníhlo útvam hlavnfho města Prahy,"

Transkript

1 lm mm? J?j Á J & m m m l 'i '1 J Á rl l Á m m m 1 'Q J A 'q Á m m m * J í! ř A JL l m m m l W í«i Á él«í!'í= p Q i }}LAVNÍ MF.STO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MF.STA PRAHY ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE o VEŘEJNÁ VYHLÁŠ?KA - OZNÁMENÍ společném jednání a vystavení návrhů 18 celoměstsky významných změn vlny IV č. Z 2759/00, Z 2772/00, Z 2781/00, Z 2789/00, Z 2792/00, Z 2793/00, Z 2795/00, Z 2797/00, Z 2798/00, Z 2800/00, Z 2804/00, Z 2808/00, Z 2809/00, Z 2820/00, Z 2821/00, Z 2822/00, Z 2827/00, Z 2831/00 'Územního plánu sídelníhlo útvam hlavnfho města Prahy, a vyhodnocení vlivů projednávaných změn (vyjma změny ě. Z 2822/00) na udržitelný rozvoj území (na území Mč Praha 4, Mč P4aha 5, Mč Praha 6, Mč Praha 9, Mč Praha 10, Mč Praha 11, MČ Praha i:2, Mč Praha' 14, Mč Praha 18, víč Praha i9, Mč Praha 20, Mč Praha - Běchovice, Mč Praha - čakovice, Mč Praha - Dolní Počernice, Mč Praha - Satalice, Mč Praha - Troja, MČ Praha - Újezd, MČ Praha - Zličín) Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro území hlavního města Prahy, (dále jen,,pořizovatel") v souladu s 50 odst. 2 a 3 ve spojení s 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen,,stavební zákon") oznamqie zahájení projednávání návrm 18 celoměstsky význarnných změn vlny IV č. Z 2759/00, Z 2772/00, Z 2781/00, Z 2789/00, Z2792/00, Z 2793/00, Z 2795/00, Z 2797/00, Z 2798/00, Z 2800/00, Z804/00, Z2808/00, Z2809/00, Z 2820/00, Z 2821/00, Z2822/00, Z2827/00 a Z2:,31/09 Územního plánu sídelnflío útvaru hl. m. Prahy (dále jen,,změny vlny IV? ÚP Sú iím návrm těchto změn vlny IV ÚP HMP?) společným jednáním a zveřejněním návrm těchto změn vlny IV ÚP SÚ HMP, Společně s návrhy změn vlny IV ÚP SÚ HMP je vystavena a bude projednána dokumentace vyhodnocení vlivů projednávaných yaných změn (vyjma změny č. Z 2822/00) na udržitelný rozvoj území (dále jen,,vvurú"), JRÚ"), jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a posouzení vlivu na lokality soustavy Natura 2000, konkrétně evropsky význarnnou lokalitu Praha - Letňany. U zrněny č. Z 2822/00 nebylo zpracování vyhodnocení vlivů na udížitelný rozvo3 území požadováno. Spoleěné jednání se bude konat dne od 9:00 hod. ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy VyŠehradská 57, Praha 2 Společné jednání o návrzích zrněn vlny IV ÚP SÚ HMP a VVURÚ bude spojeno s odborným výkladern. Sídlo: Mariánské nám. 2, i í0 0l Prahal Pracoviště: Jungmannova 35/29, ] Praha í ícl.: lil, fax: l.42'kg Obec Cliýně Hlavni l Hort3si:,-í,?', J,la. a 'lao ';i / -ů /ícl(3<b

2 Návrhy uvedených změn vlny IV ÚP SÚ HMP byly zpracovány na základě usnesení Zastupiteístva hl. m. Prahy č. 31/16 ze dne l3, č. 31/25 ze dne , č. 6/10 ze dne , č. 33/10 ze dne l3, č- 33/13 ze dne l3, č. 33/14 ze dne , č. 33/15 ze dne? , č. 33/17 ze dne 12.l2.2013, č. 33/18 ze dne , č. 33/20 ze dne , č. 33/24 ze dne , č. 33/28 ze dne , č. 33/29 ze ďne , č. 33/37 ze dne , č. 33/38 ze dne , č. 18/22 ze dne , č. 33/43 ze dne a č. 33/46 ze dne , kterými byla schválena zadání těchto změn ÚP SÚ HMP. Veřejná vyhláška - Oznámení bude vyvěšena na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ul. 35/29, Praha 1, (i způsobem umožňujícím dálkový přístup) v době od do včetně. Návrhy změn vlny IV ÚP SÚ HMP a VVťJR'Ú budou ve stejné 1Mtě vystaveny k nahlédnutí: v tištěné podobě v kanceláři č dboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ul. 35/29, Praha 1, každý den od 9:00 do 16:00 hod., v pondělí do?7:00 hod. a ve středu do 18:00 hod.; způsobem umožřiuiícím dálkový přístup - na intemetové adrese.=vvww.prahí?i.eu v ekci O městě -+ Budoucnost města -> Odbor územního rozvo3e -+ Územní plánování -> Změny územního plánu -* Aktuálně pořizované změíiy -+ Wna celoměstsky významných změn IV meste/magistra?/odbor uzenmiho rozvoje/uz emni planovani/zmeny uzemniho plan?i/? porizovane zmeny/index.html Do 30 dnů ode dne doručení Veřejné vyhlášky - Oznámení, tj. do včetně, může každý podle 50 odst. 3 stavebního zákona uplatnit u pořizovatele p?i? připomínky, a to podáním do podatelny Magistrátu hl. m, Prahy či zasláním na adresu: Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního rozvoje Jungmannova 35/ Praha 1 nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu hl. m. Prahy: či datovou schránkou Magistrátu hl. m. Prahy (opatřené uznávaným elektronickým podpisem): 48ia97h. Vsouladu scitovaným 50 odst. 3 stavebního zákona se k připomínkám uplatněným po této Ibůtě nepřihlíží. Do 30 dnů ode dne konání společného jednámi, tj. rovněž do l7 včetně, mohou vyzvané subjekty (podle 50 odst. 2 stavebního zákona a e? 25c odst. 5 Statutu hlavního města Prahy) podávat na shora uvedené adresy svá stanoviska a připomínky; ke stanovismm a připomínkám uplatněným po této?hůtě se nepřihlíží.

3 Stanoviska vydávají dotčené orgáíny v souladu s í 50 odst. 2 stavebního zákona. Dotčené orgány mohou vydat své stanovisko, pokud chrání zájmy yyplývající ze znění zvlutních právmch předpisů, a dále mimo oblast chráněných zájmů mohou vydat připomínky. Ztohoto důvodu pořizovatel upozorňuje, že za stanovisko dotčeného orgánu bude považovat pouze taková vyjádřeni, ve kterých bude?iplatnění cbráněných zájmů dotčeného orgánu zdůvodněno odkazem na konkrétní ustanovení příslušného zákona, a zdůvodněno tak, aby byl jednoznačně zjistitelný dmh cbráněnébo zájmu ke každému konkrétnímu požadavku dotčeného orgánu. Pokud pmslušné požadavky nebudou takto doloženy, budou pořizovatelem vyhodnoceny 3ako připomínky, nikoliv jako stanoviska dotčených orgánů. Připomínky může v souladu s 50 odst. 3 stavebního zákona uplatnit každý. : :'?.l'va; y :íl:»st?j Prah,a f?;f j..':5'í'.i':l' Ini. ;rí. F'{aÍ'í'l :. 'a,?a ':' I,'):,,l',?'?;'o,I?l0 i'0,7'!?l!3 " :?; '.'tai?(a';?3 j /2/ Ing. Ma0%pp;us pověřeg>

4

5 m m mimiim w «'f; 1.! Ip l- 4 Jl í m im Il m Il Il řa1 «l' ' e,.1 m Jk Á Tzl' IJ [ž m m Il m m B «B '»a fi V jl Á Á I k m im m m Q «B % A & m ii m m b HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje Ť IlllllllllllllllllQlgl;5gl3Q%lgý0,Ilillllllllllllllllll MHMPXP4GKQNX Adresáti dle rozdělovníku a Váš dopis zn. č.3. MHMP /2016 Sp. zn. S-MHMP /2016 UZR Vyřizuje / linka Ing. Jana Dvořáková / 4832 Datum Věc: Oznámení o konání společného jednání o návrzích 18 celoměstsky významných změn vlny IV, a to změn č. Z 2759/00, Z 2772/00, Z 2781/00, Z 2789/00, Z 2792/00, Z2793/00, Z 2795/00, Z 2797/00, Z 2798/00, Z 2800/00, Z2804/00, Z 2808/00, Z 2809/00, Z 2820/00, Z 2821/00, Z 2822/00, Z 2827/00 a Z 2831/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů projednávaných změn (vyjma změny ě. Z 2822) na udržitelný rozvoj území (území MČ Praha 4, MČ Praha 5, MČ Praha 6, MČ Praha 9, MČ Praha 10, MČ Praha 11, MČ Praha 12, MČ Praha 14, MČ Praha 18, MČ Praha 19, MČ Praha 20, MČ Praha - Běchovice, MČ Praha - Čakovice, MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha - Satalice, MČ Praha - Tro5a, MČ Praha - Újezd, MČ Praha - Zličín) Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro území hlavního města Prahy, (dále jen,,pořizovatel") Vám v souladu s 50 odst. 2 ve spojení s 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen,,stavební zákon") a rovněž v souladu s 25c odst. 5 ve spojení s 25c odst. 1l Obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen,,statut?) oznamuje konání společného jednání o návrzích 18 celoměstsky významných změn vlny IV č. Z 2759/00, Z 2772/00, Z 2781/00, Z 2789/00, Z 2792/00, Z 2793/00, Z 2795/00, Z 2797/00, Z2798/00, Z 2800/00, Z 2804/00, Z 2808/00, Z 2809/00, Z 2820/00, Z 2821/00, Z 2822/00, Z 2827/00 a Z 2831/00 Uzemního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen,,změny vlny IV UP SÚ HMP?) a dokumentaci vyhodnocení vlivů projednávaných změn (vyjma změny č. Z 2822/00) na udržitelný rozvoj území (dále jen,,vvurú"). Společné jednání se bude konat dne l7 od 9:00 hod. ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Vyšehradská 57, Praha 2? Společné jednání o návrzích změn vlny IV ÚP SÚ HMP a VVURÚ bude spojeno s odborným výkladem. Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 0l Praha l Pracoviště: Jungmannova 35/29, Praha l tel.: Kontaktní centrum: , fax: postaíg,.praha.e?i, ID DS: 48ia97h

6 Součástí VVURÚ je vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) a posouzení vlivu na lokality soustavy Natura 2000, konkrétně evropsky významnou lokalitu Praha - Letňany. U změny č. Z 2822/00 nebylo zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území požadováno. Pořizovatel předává Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v souladu s 50 odst. 2 stavebního zákona projednávané zveřejněné materiály (návrhy změn vlny IV 'CJP SU HMP a VVURÚ na CD nosiči - viz příloha) za účelem posouzení návrhů změn vlny IV UP SÚ HMP podle 50 odst. 7 téhož zákona. Pořizovatel predává v souladu s 50 odst. 2 stavebního zákona Magistrátu hl. m. Prahy - odboru ochrany prostředí jako příslušnému úřadu podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.) a jako příslušnému orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně prírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb;) projednávané zveřejněné materiály (návrhy změn vlny IV ÚP SU HMP a VVURU na CD nosiči a v tištěné podobě - viz příloha) za účelem posouzení podle 50 odst. 5 a 6 téhož zákona. V souladu s 50 odst. 2 stavebního zákona pořizovatel vyzývá dotčené orgány k uplatnění stanovisek ve?hůtě 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do včetně. Dle téhož ustanovení mohou sousední obce i Krajský úřad Středočeského kraje v téže 1Mtě uplatnit připomínky. V souladu s 50 odst. 2 stavebního zákona se k později uplatněným stanoviskům a připomínkám nepřihlíží. V souladu s S, 25c odst. 5 ve spojení s 25c odst. 1l Statutu mohou městské části hlavního města Prahy uplatnit do 30 dnů ode dne konání společného jednání, tj. do l7 včetně, své připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží ( 25c odst. 5 Statutu). V souladu s 50 odst. 3 stavebního zákona pořizovatel doručuje návrhy uvedených změn vlny IV ÚP SÚ HMP a VVURÚ veřejnou vyhláškou - oznám'ením, která bude 'vyvěšena na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy v Jungmannově ul. 35/29, Praha 1, (i způsobem umožňujícím dálkový přístup) v době od do včetně. V zájmu infortnovanosti občanů pořizovatel žádá jednotlivé městské části hl. m. Prahy o vyvěšení veřejné vyhlášky - oznámení na jejich úředních deskách a o sejmutí z úřední desky dne l7 (tj. den, který následuje po posledním dnu?hůty pro podání připomínek). Pořizovatel by rovněž uvítal, kdyby sousední obce vyvěsily veřejnou vyhlášku - oznámení na své úřední desce. Veřejná vyhláška - oznámení je přiložena v příloze. Návrhy změn vlny IV ÚP SÚ HMP a VVURÚ budou ve stejné?hůtě, tj. od do včetně vystaveny k nahlédnutí: v tištěné podobě v kanceláři č dboru územního rozvo3e Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova ul. 35/29, Praha 1, každý den od 9:00 do 16:00 hod., v pondělí do 17:00 hod. a ve středu do 18:00 hod.; 2

7 způsobem umožňujícím dálkový přístup - na internetové adrese svww.praha.eu v sekci O městě -> Budoucnost města -> Odbor územního rozvo3e -> Uzemní plánování -> Změny územního plánu -> Aktuálně pořizované změny -> Vlna celoměstsky významných změn IV Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy meste/magistrat/odbory/odboi- uzemniho rozvoje/uze mni planovani/zmenv uzeinniho planu/aktualne porizovane zmeny/index.html Stanoviska vydávají dotčené orgány v souladu s 50 odst. 2 stavebního zákona. Dotčené orgány mohou vydat své stanovisko, pokud chrání zájmy vyp}ýva3ící ze znění zvláštních právních předpisů, a dále mimo oblast chráněných zájmů mohou vydat připomínky. Ztohoto důvodu pořizovatel upozorňuje, že za stanovisko dotčeného orgánu bude považovat pouze taková vyjádření, ve kterých bude uplatnění chráněných zájmů dotčeného orgánu zdůvodněno odkazem na konkrétní ustanovenf příslušného zákona, a zdůvodněno tak, aby byl jednoznačně zjistitelný druh chráněného zájmu ke každému konkrétnímu požadavku dotčeného orgánu. Pokud příslušné požadavky nebudou takto doloženy, budou pořizovatelem vyhodnoceny jako připomínky, nikoliv jako stanoviska dotčených orgánů. Připomínky rnůže v souladu s 50 odst. 3 stavebního zákona uplatnit každý. S pozdravem Ing. Martin Čemus pověřený řízením odboru? (viz rozdělovník): a) Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a zveřejnění návrhů změn vlny IV ÚP SU HMP a VVURU b) Návrhy změn vlny IV ÚP SÚ HMP a VVURÚ na CD nosiči c) Návrhy změn vlny IV ÚP SÚ HMP a VVURÚ v tištěné podobě 3

8 Rozdělovník: Dotěené orgány a orgány státní správy (obeslání jednotlivě datovou schránkou / s doručenkou) Přílohaprol)-21).' přílohaa) Příloha pro 1): příloha b) Příloha pro 19): přílohy b) a c) Ústřední správní úřad ve věcech územního plánování.' l) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské nám. 6, Praha 1 Ústřední správní úřady (dotčené orgány).' 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 471/1, Praha l Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 65, Praha 10 Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 12, Praha l Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku-32, Praha l Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 1, Praha 6 Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, Praha 7 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu, Husinecká 1024/l la, Praha 3 Dotčené orgány: 9) 10) 1l) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Hygienická stanice hl.m. Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 0l Praha l Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Sokolská 62, Praha 2 Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné náměstí 9, Praha l Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, P.O.Box 31, 110 0l Praha l Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu, Legerova 1825/49, Praha 2 Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy, Na Kozačce 3, Praha 2 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 414 Ministerstvo obrany, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, Hradební 12/772, P.O.Box 45, 1ll 05 Praha l Ministerstvo obrany, Vojenský lesní úřad, Hradební 12/772, P.O.Box 45, 11l 05 Praha l MHMP odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, Praha l MHMP odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, Praha l MHMP odbor dopravních agend, Jungmannova 35/29, Praha l MHMP odbor RED - oddělení krizového managementu, Franze Kafky 1, Praha l 4

9 Městské části (obeslání jednotlivě datovou schránkou / s doručenkou) Příloha pro 22)-78): příloha a) 22) MČ Praha 1, starosta, Vodičkova 18, Praha l 23) MČ Praha 2, starosta, nám. Míru 20, Praha 2 24) MČ Praha 3, starosta, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 25) MČ Praha 4, starosta, Antala Staška 2059/80b Praha M(2 Praha 5, starosta, Nám. 14. Října 1381/4, Praha 5 27) MČ Praha 6, starosta, Československé armády 23, Praha 6 28) MČ Praha 7, starosta, Nábř. kpt. Jaroše 1000, Praha 7 29) MČ Praha 8, starosta, Zenklova l/35, Praha MČ Praha 9, starosta, Sokolovská 324/14, Praha MČ Praha 10, starosta, Vršovická 68, Praha MČ Praha 1l, starosta, Ocelíkova 672/1, Praha ) MČ Praha 12, starosta, Písková 830/25, Praha 4 34) MČ Praha 13, starosta, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 35) MČ Praha 14, starosta, Bratří Venclíků 1073, Praha 9 36) MČ Praha 15, starosta, Boloňská 478/}, Praha 10 37) MČ Praha 16, starosta, Václava Balého 23, Praha MČ Praha 17, starosta, Žalanského 291/12b, Praha 6 39) MČ Praha 18, starosta, Bechyňská 639, Praha 9 40) MČ Praha 19, starosta, SemiÍská 43/1, Praha 9 41) MČ Praha 20, starosta, Jívanská 647, Praha 9 42) MČ Praha 21, starosta, Staroklánovická 260, Praha MČ Praha 22, starosta, Nové náměstí 1250/10, Praha ) MČ Praha Benice, starosta, Květnového povstání 21, Praha 10 45) MČ Praha Běchovice, starosta, Českobrodská 3, Praha MČ Praha Březiněves, starosta, U parku 140, Praha 8 47) MČ Praha Čakovice, starosta, nám. 25. března 121/1, Praha 9 48) MČ Praha Ďáblice, starosta, Květnová 553/52, Praha 8 49) MČ Praha Dolní Chabry, starosta, Hrušovanské nám. 253/5, Praha MČ Praha Dolní Měcholupy, starosta, Dolnoměcholupská 168/37, Praha 10 51) MČ Praha Dolní Počernice,- starosta, Stará obec 10, Praha 9 52) MČ Praha Dubeč, starosta, Starodubečská 401/36, Praha 10 53) MČ Praha Klánovice, starosta, U Besedy 300, Praha 9 54) MČ Praha Koloděje, starosta, K jízdárně 9/20, Praha 9 55) MČ Praha Kolovraty, starosta, Mírová 364, Praha 10 56) MČ Praha Královice, starosta, K Nedvězí 66, Praha MČ Praha Křeslice, starosta, Štychova 2, Praha 10 58) MČ Praha Kunratice, starosta, K Libuši 7, Praha 4 59) MČ Praha Libuš, starosta, Libušská 35, Praha 4 60) MČ Praha Lipence, starosta, K obci 47, Praha 5 61) MČ Praha Lochkov, starosta, Za ovčínem 1, Praha 5 62) MČ Praha Lysolaje, starosta, Kovárenská 8/5, Praha 6 63) MČPrahaNebušice,starosta,Nebušickál28,16400Praha6 645 MČ Praha Nedvězí, starosta, Únorová 15/3, Praha 10 65) MČ Praha Petrovice, starosta, Edisonova 429, Praha 10 66) MČ Praha Přední Kopanina, starosta, K Padesátníku 10, Praha 6 5

10 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) MČ Praha Řeporyje, starosta, Nad náměstím 84, Praha 5 MČ Praha Satalice, starosta, K Radonicům 81, Praha 9 MČ Praha Slivenec, starosta, K Lochkovu 6, Praha 5 MČ Praha Suchdol, starosta, Suchdolské nám. 734/3, Praha 6 MČ Praha Šeberov, starosta, K Hrnčířům 160, Praha 4 MČ Praha Štěrboholy, starosta, Ústřední 135/15, Praha 10 M(2 Praha Tro3a, starosta, Trojská 96, Praha 7 MČ Praha Újezd, starosta, Kateřinské náměstí 465/ 1, Praha 4 MČ Praha Velká Chuchle, starosta, U skály 262, Praha 5 MČ Praha Vinoř, starosta, Bohdanečská 97, Praha 9 M(2 Praha Zbraslav, starosta, Zbraslavské nám. 464, Praha 5 MČ Praha Zličín, starosta, Tylovická 207, Praha 5 Orgán územního plánování sousedního kraje a sousední obce (obeslání jednotlivě datovou schránkou / s doručenkou) Příloha pro 79)-122): příloha a) 79) Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 1l, Praha 5 Sousední obce: 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) OÚ Zdiby, Průběžná 1l, Zdiby OÚ Bořanovice, Ke Kampeličce 67, Líbeznice OU Hovorčovice, Revoluční 33, Měšice OÚ Veleň, Hlavní 160, Veleň OÚ Přezletice, Veleňská 48, Jenštejn OÚ Podolanka, Hlavní 15, Jenštejn OÚ Jenštejn, 9. května 60, Jenštejn OÚ Radonice, Na Skále 185, Jenštejn OÚ Zeleneč, Kasalova 467, Zeleneč OÚ Šestajovice, Husova 60, Šestajovice OU Jirny, Brandýská 9, Jirny MěÚ Úvaly, Pražská 276, Úvaly MěÚ Brandýs nad Labem, Masarykovo nám. 1, 250 0l Brandýs n.l.- Stará Boleslav 93) OÚ Květnice, Na Ladech 14, Sibřina 94) OÚ Sibřina, Říčanská 15, Sibřina 95) OÚ Křenice, č.p. 8, Sibřina 96) MěÚ Řfčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 0l Říčany 97) OÚNupaky,č.p.l06,25170Nup:?aky 1 Ríi 98) OÚČestlice,Pitkovickál7,2510lŘíčany 99) MěÚ Černošice, Riegrova 1209, Černošice 100) OU Dobrovíz, Pražská 13, Jeneč 101) OÚ Dolní Břežany, 5. května 78, Dolní Břežany 102) OÚ Horoměřice, Velvarská 100, Horoměřice 103) MěU Hostivice, Husovo nám. 13, 253 0l Hostivice 104) OÚ Chrášt'any, Chrášt'any 28, Rudná u Prahy 105) OÚ Chýně, Hlavní 200, 253 0l Chýně 6

11 106) OÚ Jesenice, Budějovická 303, Jesenice 107) OU Jíloviště, Pražská 81, Jíloviště 108) OÚ Jinočany, nám. 5. května 19, Jinočany 109) OÚ Kněževes, U Národního výboru 62, Kněževes 110) OU KOSOř, Průběžná 23, Třebotov 1ll) OÚ Ohrobec, V dolích 5, hrobec 112) OU Ořech, Baarovo nám. 20, řech 113) OÚ Průhonice, Květnové nám. 73, Průhonice 114) MěU Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky 115) OÚ Tuchoměřice, V Kněžívce 212, Tuchoměřice 116) OÚ Únětice, Únětice 17, Horoměřice 117) OÚ Vestec, Vestecká 3, Jesenice u Prahy 118) OÚ Vrané n/vlt., Březovská 112, Vrané n/v?t. 119) OÚ Zbuzany, Ořešská 141, Zbuzany 120) OU Zlatníky - Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 41, Dolní Břežany 121) OU Zvole, Hlavní 33, Zvole 122) OÚ Husinec, U Radnice 64, Řež Obeslání bez doručenky Příloha pro 123)-129).' Příloha pro 125): příloha a) příloha b) Ostatní adresáti: 123) Institut plánování a rozvo3c hl. m. Prahy, Vyšehradská 57/2077, Praha 2 - ředitel IPR 124) - Ing. Martina Rajnišová 125) MHMP - radní Mgr. Petra Kolínská, Mariánské nám. 2, Praha l 126) MHMP - UZR - Ing. Martin Čemus, pověrený řízením odboru 127) MHMP - STR 128) MHMP - UZR 129) MHMP - spisovna 7

12

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Ing. Jana Dvořáková / Sp. zn. S-MHMP /2016 UZR

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Ing. Jana Dvořáková / Sp. zn. S-MHMP /2016 UZR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP4GKQNX* MHMPXP4GKQNX Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 1208367/2016 Ing. Jana Dvořáková

Více

S-MHMP /2015 UZR

S-MHMP /2015 UZR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP3EPEKC* MHMPXP3EPEKC adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 226846/2016 Mgr. Sýkorová /4865

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Mgr. Sýkorová / Sp. zn. S-MHMP /2015 UZR Počet listů / příloh 2/2

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Mgr. Sýkorová / Sp. zn. S-MHMP /2015 UZR Počet listů / příloh 2/2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP3AVZTQ* MHMPXP3AVZTQ adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 122415/2016 Mgr. Sýkorová /

Více

*MHMPXP62BVJB* HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Odbor územního rozvoje. Adresáti dle rozdělovníku

*MHMPXP62BVJB* HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Odbor územního rozvoje. Adresáti dle rozdělovníku HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP62BVJB* MHMPXP62BVJB Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 381623/2017 Ing. Dvořáčková

Více

přílohy: a) veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny b) návrh Z 3016/00 ÚP SÚ HMP s přílohami

přílohy: a) veřejná vyhláška oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny b) návrh Z 3016/00 ÚP SÚ HMP s přílohami HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP52KJDR* MHMPXP52KJDR Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 1758035/2016 Ing. Skopec,

Více

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor územního rozvoje

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor územního rozvoje HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP5ELL2V* MHMPXP5ELL2V Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 2064149/2016 Ing. arch.

Více

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor územního rozvoje

Magistrát hlavního města Prahy. Odbor územního rozvoje HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP5W1YIU* MHMPXP5W1YIU Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 216775/2017 Ing. Dvořáčková

Více

Oddělení pořizování celoměstských dokumentací

Oddělení pořizování celoměstských dokumentací HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje Oddělení pořizování celoměstských dokumentací *MHMPXP8HAFT9* MHMPXP8HAFT9 Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 13. září /ENV/16 Ing. Benková V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.:

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. 13. září /ENV/16 Ing. Benková V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Ing. Jana Dvořáková / Sp. zn. S-MHMP /2016

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Ing. Jana Dvořáková / Sp. zn. S-MHMP /2016 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP56FM57* MHMPXP56FM57 Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 1860392/2016 Ing. Jana Dvořáková

Více

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Ing. Vladimír Skopec / Sp. zn. S-MHMP /2013 UZR

Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP /2016 Ing. Vladimír Skopec / Sp. zn. S-MHMP /2013 UZR HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP3EW2AJ* MHMPXP3EW2AJ Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 231803/2016 Ing. Vladimír Skopec

Více

*MHMPXP6ANSSJ* HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje. Adresáti dle rozdělovníku

*MHMPXP6ANSSJ* HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje. Adresáti dle rozdělovníku HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP6ANSSJ* MHMPXP6ANSSJ Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 590615/2017 Ing. Jakub

Více

Věc: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP. Odbor územního rozvoje

Věc: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3016/00 ÚP SÚ HMP. Odbor územního rozvoje HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje *MHMPXP5ZTMF2* MHMPXP5ZTMF2 adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 314608/2017 Ing. Skopec,

Více

ODESILATEL: ADRESÁT: Rozděl o vnik. V Praze dne. 13. září /ENV/16 Ing. Benková

ODESILATEL: ADRESÁT: Rozděl o vnik. V Praze dne. 13. září /ENV/16 Ing. Benková 11 Doručeno 15 09 2016 MCP11/16/049982 listy 4 druh cd pfflohy 1 ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje Oddělení pořizování celoměstských dokumentací

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje Oddělení pořizování celoměstských dokumentací HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor územního rozvoje Oddělení pořizování celoměstských dokumentací *MHMPXP7CT9A3* MHMPXP7CT9A3 adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:

Více

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí

Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí Váš dopis zn. Č. j. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP 1562044/2013/UZR Bc.Razímová/4216 09.10.2015 MHMP 1582062/2015/UZR MHMP-1768543/2015/OCP/

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-8/2011-101 / Košťálová Jitka/ 284042037

Více

Společné jednání se bude konat dne 20, od 9.00 hod. ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy Vyšehradská 57, Praha 2

Společné jednání se bude konat dne 20, od 9.00 hod. ve velkém zasedacím sále Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy Vyšehradská 57, Praha 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ A ÚZEMNÍHO PLÁNU n adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. S-MHMP 545554/2014/SUP S-MHMP 545570 /2014/SUP Vyřizuje / linka * / Datum

Více

Adresáti dle rozdělovníku

Adresáti dle rozdělovníku HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAV NÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNU Adresáti dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 110 547/2005/OUP Ing.arch.L.Hadravová/4754 20.2. 2009 S-MHMP

Více

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice dálnice D1

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice dálnice D1 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2010-101 / Predescu Adrian/ 284042048

Více

Dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady dále upozorňujeme ve smyslu 10f odst. 5 zákona na možnost zaslání vyjádření k návrhu

Dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady dále upozorňujeme ve smyslu 10f odst. 5 zákona na možnost zaslání vyjádření k návrhu ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

1 ^ -0^- 2915. Ministerstvo životního prostředí

1 ^ -0^- 2915. Ministerstvo životního prostředí ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2t 1 ^ -0^- 2915 ODESILATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10

Více

Magistrát hlavního města Prahy. Městská část Praha 1 Správní obvod Praha 1. Praha 1 - Staré Město Správní obvod Praha 1

Magistrát hlavního města Prahy. Městská část Praha 1 Správní obvod Praha 1. Praha 1 - Staré Město Správní obvod Praha 1 ALMANACH obce.info Magistrát hlavního města Prahy Obecní úřad tel.: 236 00 11 11 primator: Mariánské náměstí 2 fax: 236 00 70 88 Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. PSČ 110 01 mobil: Počet obyvatel: 1 276

Více

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) , , , ,02

5. Úhrn zdrojů fin. vypořádání (ř.3 a ř.4) , , , ,02 Příloha 6 k usnesení Zastupitelstva HMP ze dne PŘEHLED FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ MČ celkem 1 2 3 v Kč Praha 1 Praha 2 Praha 3 4 760 385,54 0,00 0,00 2 192 825,02 183 277,34 3 522 257,31 2 127 781,02 1 054

Více

OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR STAVEBNÍ Sp. zn. Praha S-MHMP 387742/2008/OST/He 17.2.2015 OZNÁMENÍ o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Odbor stavební

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 18. ledna /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 18. ledna /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 33964/ENV/14 Ing. Soukupová/l.2321 14. 5. 2014 Věc: Posuzování

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 5234/15-SEB-1017/15-326.1-6 VYŘIZUJE:

Více

ZÁSILKA NA AUTO ZÁSILKA NA PICK-UP

ZÁSILKA NA AUTO ZÁSILKA NA PICK-UP C e n í k P R A H A a o k o l í BĚŽNÉ doručení c e n y j s o u u v e d e n y b e z D P H (vyzvednutí podle aktuální situace, doručení do 2-3 hodin od objednání, není garantováno) MALÁ ZÁSILKA AUTO PICK-UP

Více

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Vládní návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014 stanovil finanční vztah

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 7505/15-SEB-3409/12-326.1-87 VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21624/12-SEB-3409/12-326.1-8 Vyřizuje:

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 19550/15-SEB-50/10-326.1-237 VYŘIZUJE:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Pražská 2460 393 01 PELHŘIMOV VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TELEFON PELHŘIMOV OV/540/2015-3 Souček/565 351 468 17. června 2015 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

USNESENÍ ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

USNESENÍ ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor stavebního řádu *MHMPXP6MP9FN* *MHMPXP6MP9FN* Č.j.: MHMP 889612/2017 Sp.zn.: S-MHMP 387742/2008/SUP/He Vyřizuje/tel. Ing. Vladimíra Helebrantová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 14886 /12-SEB-1098/12-326.1-11 Vyřizuje:

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: MUVPK-VÚP 20374/16-SEB-5743/14-103 VYŘIZUJE:

Více

S-MHMP /2016 OCP

S-MHMP /2016 OCP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor ochrany prostředí dle rozdělovníku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / telefon Datum MHMP 22323/2017/II/Fi Ing.Fidranská / 236004259 9.1.2017 Sp. zn. S-MHMP-1975347/2016

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 533 26,53 29 215,00 Požár bez účasti JPO 9 0,45 500,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 188 9,36 0,00

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 16020/13-SEB-2597/13-326.1-16 Vyřizuje:

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-4/2009-101 / Košťálová Jitka/ 284042037

Více

Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor leden 2016)

Návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor leden 2016) V Praze dne: Spisová značka: Č.j.: Krajsk" úřad Středočeského kraje..:,....... Vyřizuje: 27. l. 2016 SZ 009651/2016/KUSK 009810/2016/KUSK Ing. Pilař 1 257 280 564 REG/JP OBECNí Došlo: viz rozdělovník POCet

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 21806/12-SEB-1797/12-326.1-13 Vyřizuje:

Více

V Y H O D N O C E N Í. projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu D OL NÍ CH B ŘE Ž A N

V Y H O D N O C E N Í. projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu D OL NÍ CH B ŘE Ž A N V Y H O D N O C E N Í projednávání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu D OL NÍ CH B ŘE Ž A N 1 Vyhodnocení projednávání návrhu zadání změny č. 1 ÚP Dolních Břežan Ř A Z E N Í : pořadové Požadavky dotčených

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 551 23,68 40 652,00 Požár bez účasti JPO 8 0,34 0,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 176 7,56 0,00

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Čl.

Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného. Čl. Návrh OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne.vydat podle 44 odst.

Více

Bilance schválených r ozpočtů MČ na r ok 2012

Bilance schválených r ozpočtů MČ na r ok 2012 Soubor rozpočtů Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 MČ hl.m.prahy 1 2 3 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 150,50 13,00 5,00 40,00 434 648,00 115 900,00 18 150,00 25 800,00 48 550,00 28 450,00 25 750,00

Více

Městský úřad Holešov. Útvar územního plánování a architekta města. Věc: Oznámení o společném jednání o návrhu Územní plán Němčice

Městský úřad Holešov. Útvar územního plánování a architekta města. Věc: Oznámení o společném jednání o návrhu Územní plán Němčice Městský úřad Holešov Útvar územního plánování a architekta města Dle rozdělovníku Číslo jednací: HOL-9293/2015/UPA/PK Spisová zn.: 701/2012 Počet listů: Počet příloh: Vyřizuje: Telefon: 573 521 176 E-mail:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: RR/3486/13 VYŘIZUJE: Bc. Josef Velíšek TEL.: 377 195 483 FAX: 377 195 478 E-MAIL: josef.velisek@plzensky-kraj.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 2679/12-SEB-313/10-326.1-122 Vyřizuje:

Více

Aktuální součtová tabulka Období od : do:

Aktuální součtová tabulka Období od : do: Aktuální součtová tabulka Období od : 1.4.2012 do: 30.6.2012 Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 706 31,31 85 860,10 Požár bez účasti JPO 16 0,71 20,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 7713/15-SEB-4584/12-326.1-136 Vyřizuje:

Více

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne.

BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1. Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy. č... ze dne. BRODESLAVY Ú Z E M N Í P L Á N - ZMĚNA Č. 1 Vydáno usnesením Zastupitelstva obce Brodeslavy č.... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-14/2010-101 / Kudrlová Kateřina/ 284042039

Více

1. Finanční prostředky na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

1. Finanční prostředky na asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽA A TĚLOVÝCHOVY Určeno ředitelům mateřských, základních, speciálních, středních a soukromých škol na území hl. m.prahy Váš dopis

Více

Svaz důchodců ČR nám.w.churchilla 2 Praha 3 113 59 300 1. odbor zdravotnictví, sociální a bytové politiky Mariánské nám. 2 Praha 1 110 00 100 1

Svaz důchodců ČR nám.w.churchilla 2 Praha 3 113 59 300 1. odbor zdravotnictví, sociální a bytové politiky Mariánské nám. 2 Praha 1 110 00 100 1 Kontaktní Název Email Telefon Ulice ČP Město PSČ osoba Počet ks časopisu Počet ks CD Centrum sociálních služeb Praha Chelčického 842/39 Praha 3 Žižkov 130 00 35 1 Rada seniorů ČR nám.w.churchilla 2 Praha

Více

Obsah. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa

Obsah. E. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Obsah Obsah...3 1. Zemědělský půdní fond...5 Tabulka č. 1: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně ÚSES)...6 Tabulka č. 1v: Plošné bilance záborů ZPF podle katastrálních území (včetně

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP - 19078/2015/No V Sedlčanech 30.9.2015 Tel.: 318 822 742, linka 239 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ

Více

Aktuální součtová tabulka

Aktuální součtová tabulka Aktuální součtová tabulka Typ události počet tj. v % uchráněno (tis. Kč) Požár (P) požár 479 22,79 110 693,00 Požár bez účasti JPO 15 0,71 2 030,00 Dopravní nehoda (DN) Dopravní nehoda silniční 230 10,94

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 v,,,,,v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SZ SPU 228397/2015 NABÍDKA POZEMKŮ K PRON ÁJMU/PACHTU Krajský pozemkový úřad pro

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 48185/ENV/11 Ing. Špačková/l.2921 17. 6. 2011 Věc: Posuzování

Více

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Tel:485 177 025, 482 728 014-5 e-mail: prisovice @iol.cz www.prisovice.cz Dle rozdělovníku NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON PŘÍŠOVICE 3/2011/OÚ/ALí/327 Lízner / 485177025 6.1.2011 OZNÁMENÍ

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, , Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, , Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 12381/16-SEB-600/16-327 VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADiŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor architektury, plánování a rozvoje.

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADiŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor architektury, plánování a rozvoje. MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADiŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Čj. : MUUH-APR/2337912015/MACH DNE: 30.3.2015 SPIS11420512013 Veřejná vyhláška Oznámení o projednávání návrhu Územního plánu

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A SPRÁVY MAJETKU Dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa, úřad územního plánování. náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: - Ze dne: - Naše zn.: MUCL/116871./2011 EČ: 130630/2011 Vyřizuje: Ing. Jaromír Smělý Telefon:

Více

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy na rok 2014 Celkový objem dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy ( dále jen DVz) k městským částem

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STUDÉN nám. Republiky 762,742 13 Studénka

MĚSTSKÝ ÚŘAD STUDÉN nám. Republiky 762,742 13 Studénka MĚSTSKÝ ÚŘAD STUDÉN nám. Republiky 762,742 13 Studénka K Vydal Elektronický podpis 8.8.2011 Certifikát autora podpisu : Jméno Ing Radmila Novákovi! CA 2 PostS'9nurTl Qualtfted J Platnost do 1552012 ODBOR

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 90177/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 19.10.20121. 2. 2006 Věc:

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: E DNE: NAŠE ZN: VÚP 11651/14-SEB-4584/12-326.1-99 VYŘIZUJE:

Více

Seznam nalezených obchodních míst více na

Seznam nalezených obchodních míst více na Praha 2 - Vinohrady Italská 384/3 Praha 2 - Vinohrady Moravská 1530/9 Praha 2 - Vinohrady Belgická 519/21 Přemyslovská 2 Praha 1 - Nové Město Jindřišská 909/14 Kubelíkova 1155/44 Praha 2 - Nové Město Karlovo

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE

STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE 1 STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA V ČESKÉ REPUBLICE Diskusní setkání, 24. 5. 2012 VÝSLEDKY SLDB Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu ČR Obydlené byty celkem ve vlastním domě v osobním vlastnictví

Více

Seznam nalezených obchodních míst více na

Seznam nalezených obchodních míst více na Praha 2 - Vinohrady Italská 384/3 Praha 2 - Vinohrady Moravská 1530/9 Praha 2 - Vinohrady Belgická 519/21 Přemyslovská 2 Praha 1 - Nové Město Jindřišská 909/14 Kubelíkova 1155/44 Praha 2 - Nové Město Karlovo

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 83943/ENV/11 Ing. Mračková/l. 2760 31. 10. 2011 Věc: Posuzování

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 326.1-12/19/09 ŠE-95 Vyřizuje: Ing.

Více

PROJEDNÁVÁNÍ. návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu Třeboň.

PROJEDNÁVÁNÍ. návrhu zadání Změny č. 4 územního plánu Třeboň. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel.: +420 384 342 156, fax.: +420 384 723 505 e-mail: jiri.zahradnik@mesto-trebon.cz doručí se dle rozdělovníku Spis. zn.: METR_S 4144/2016 OÚPaSŘ Naše č.j.:

Více

Městský úřad Vimperk OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU. "Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Borová Lada"

Městský úřad Vimperk OZNÁMENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ O NÁVRHU. Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Borová Lada Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: VÚP 326.1-12/19/09 ŠE-54 Ing. Marcela Šebelíková

Více

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne.

K R A L O V I C E. ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3. Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice. č... ze dne. K R A L O V I C E ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA č. 3 Vydáno usnesením Zastupitelstva města Kralovice č..... ze dne. Pořizovatel Městský úřad Kralovice odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ Kralovice... datum nabytí

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 31799/11-1150/10-SEB-74 Vyřizuje: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/11 ze dne

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/11 ze dne Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/11 ze dne 29. 5. 2014 Bilance schválených rozpočtů MČ na rok 2014 Soubor rozpočtů Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 MČ hl.m.prahy 1 2 3 4

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP 13082/2010/Ci V Sedlčanech dne: 8.6.2010 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.2

Více

muts412816kle V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Petříkov

muts412816kle V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Petříkov Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 4120/ZOUUP/2016/K Trhové Sviny, dne 17.2.2016 Vyřizuje : Ing. Luděk

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 v,,,,,v CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká l024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 NABÍDKA POZEMKŮ K PRON ÁJMU/PACHTU Krajský pozemkový úřad pro hlavní město Praha

Více

Rozhodnutí. Odvolání Městské části Praha-Kunratice č.j. 01921/2009 ze dne 1.10.2009 se zamítá

Rozhodnutí. Odvolání Městské části Praha-Kunratice č.j. 01921/2009 ze dne 1.10.2009 se zamítá V Praze dne 4.10.2010 č.j. 1826/500/10 Rozhodnutí Ministerstva ţivotního prostředí, odboru výkonu státní správy I (dále také MŢP OVSS I) ve věci odvolání Městské části Praha-Kunratice č.j. 01921/2009 ze

Více

5. Vybrané ekonomické údaje

5. Vybrané ekonomické údaje 5. Vybrané ekonomické údaje 5.1. Finanční vypořádání s městskými částmi hl. m. Prahy za rok 2010 Projednání návrhů finančních vypořádání s představiteli jednotlivých městských částí hl. m. Prahy proběhlo

Více

Přehled kandidátních listin podaných do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m.

Přehled kandidátních listin podaných do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Přehled kandidátních listin podaných do zastupitelstev městských částí, ze kterých se kandidátní listiny podávají Magistrátu hl. m. Prahy Volební strany jsou u jednotlivých městských částí uvedeny v abecedním

Více

www.nasregion.cz V Praze dne 1. března 2016 Noviny Náš REGION Noviny do každé schránky

www.nasregion.cz V Praze dne 1. března 2016 Noviny Náš REGION Noviny do každé schránky www.nasregion.cz V Praze dne 1. března 2016 Noviny Náš REGION Noviny do každé schránky Regionální noviny pomáhají tvořit image a povědomí o Vaší společnosti. Na inzeráty v takových v novinách zareaguje

Více

Seznam usnesení 21. Zastupitelstva HMP ze dne

Seznam usnesení 21. Zastupitelstva HMP ze dne Z-4719 21/28 15.12.2016 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního obvodu Prahy 6 Z-4734 21/29 15.12.2016 k návrhu na pořízení změn vlny 10 ÚP SÚ hl.m. Prahy na území správního

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 351/2016 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 2247/2016/Bd/Dopi Jilemnice, dne: 17.2.2016 Vyřizuje:

Více

Steinbrenerova 6, VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk. odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, Vimperk odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 058 Ve Vimperku dne: 5. ledna 2010

Více

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY

VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY LIDÉ A SPOLEČNOST Ročník 2011 Obyvatelstvo Praha, 2011 Kód publikace: 104003-11 Č. j.: 00482/2011-7105 VĚKOVÉ SLOŽENÍ OBYVATELSTVA HL. M. PRAHY v roce 2010 Zpracoval: Oddělení regionálních analýz a informačních

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 16. května /ENV/16 Ing. Hejhal

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 16. května /ENV/16 Ing. Hejhal ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10010 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: 15620lENV /12 Vyřizuje: Ing. Hejhal/1.2730 PRAHA: 5.3.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více