KOMPENDIUM ANOTACÍ VYBRANÝCH ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPENDIUM ANOTACÍ VYBRANÝCH ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ"

Transkript

1 KOMPENDIUM ANOTACÍ VYBRANÝCH ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ STUDIA PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2006 Praha 2007

2 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Kompendium anotací vybraných závěrečných prací studia pro ředitele škol a školských zařízení Zpracoval: Kolektiv autorů Vydavatel: Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1, Praha 9 Vydání první. Všechna práva vyhrazena Redakční zpracování: Ing. Jan Vojtík Jazyková korektura: Mgr. Monika Ondráčková Tisk: Ediční středisko NIDV, Hradec Králové Náklad: 1000 kusů Ediční číslo: NIDV 11 Národní institut pro další vzdělávání, 2007 ISBN

3 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Předmluva Kompendium vybraných závěrečných prací obsahuje anotace metodických materiálů, které byly zpracovány jako závěrečná práce v rámci vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení I realizovaného krajskými pracovišti Národního institutu pro další vzdělávání v období od září 2005 do června Originály prací, které lze využít ke konzultačním účelům, jsou uloženy na krajských pracovištích NIDV, kde příslušná práce vznikla. Několik inspirativních prací bylo vydáno jako samostatné metodické publikace v plném znění. Přehled vydaných prací je uveden v seznamu na konci kompendia (str. 58). 3

4 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Obsah Předmluva. 3 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Brně.. 5 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Českých Budějovicích. 10 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Hradci Králové. 11 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Jihlavě.. 15 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Karlových Varech prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Liberci prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Olomouci 29 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Ostravě 33 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Pardubicích prací uložených h na krajském pracovišti NIDV v Plzni. 43 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Praze a Středních Čechách.. 47 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Ústí nad Labem.. 51 prací uložených na krajském pracovišti NIDV ve Zlíně

5 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení NIDV, krajské pracoviště Brno Křížová 22, Brno, tel.: , fax: BM 01/06 Organizační řád střední školy Autor: Brouček, Josef Práce je zaměřena na organizační řád střední školy. Stručně se zabývá obsahem organizačních řádů, možnostmi tvorby organizačních struktur a představuje školu, pro kterou je organizační řád vytvořen. Škola, kde vykonávám funkci ředitele, byla krátce před mým jmenováním sloučena ze dvou samostatných subjektů a vznikla potřeba se touto problematikou zabývat. Byl přede mne postaven úkol vytvořit nový organizační řád spojené školy pro zabezpečení efektivního řízení. V další části je uveden nový organizační řád konkrétní střední školy, kterou autor řídím. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 02/06 Střednědobý plán činnosti školy Autor: Gregorová, Marie Práce je zaměřena na problematiku střednědobého plánu školy: analýzu současného stavu, prognózu, stanovení cílů, stanovení kritérií, plán úkolů ZŠ a MŠ Únanov. Strategii rozvoje školy jsem rozdělila do několika oblastí. Jsou to: výchova a vzdělávání, mimoškolní činnost dětí, spolupráce s rodiči, spolupráce s obcí a veřejností, organizace /vytvoření kvalitního pracovního týmu s příslušnou kvalifikací a smysluplná motivující kontrolní činnost/ a také materiální podmínky školy. Toto vše je třeba naplánovat na několik let dopředu, a proto jsem se rozhodla vypracovat tento střednědobý plán. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 03/06 Školní vzdělávací program Autor: Holešová, Dana Práce je zaměřena na problematiku školního vzdělávacího programu: principy, zásady, kritéria zpracování školního vzdělávacího programu a realizaci v mateřské škole. V důsledku nového školského zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se výrazným způsobem proměňuje situace mateřských škol. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl vydán s účinností od Podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) postupují školy nejpozději od 1. září 2007, tzn. že mateřské školy si v průběhu školních let postupně připravují své školní vzdělávací programy v souladu s principy a zásadami RVP PV. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.:

6 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení BM 04/06 Školní plán EVVO Autor: Hubáčová, Renata Práce je zaměřena na problematiku zdravého životního stylu: na vytvoření školního plánu EVVO, začlenění do nově vznikajícího školního vzdělávacího programu, na funkci školního koordinátora ekologické výchovy, spolupráce s organizacemi podporujícími zdravý životní styl a ochranu přírody. Téma své práce jsem si vybrala proto, že si myslím, že naše ekologické cítění, ochrana životního prostředí a zdravý životní styl, by měly být přirozenou součástí našich životů, žádným módním jevem a stylem, jak si někdy okolí může myslet. Snažila jsem se popsat význam slova ekologie, objasnit cíle ekologické výchovy ve škole, roli ředitele a koordinátora EV, začlenění, včetně časového plánu, do školního vzdělávacího programu a návod na ekologizaci provozu školy, s odkazem na organizace a instituce, které mohou škole pomoci v této oblasti. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 05/06 Tvorba Školního vzdělávacího programu na ZŠ Bakalovo nábřeží Autor: Jemelková, Alena Práce je zaměřena na problematiku tvorby ŠVP na škole, kde jsem tuto práci koordinovala. Uvádí návaznost RVP na nový školský zákon, charakterizuje školu, kde program vznikal, východiska pro jeho vytváření. Je zde uvedena tabulace předmětů na 2. stupni a na jejím základě vyvozeny priority, které ŠVP ZŠ Bakalovo nábřeží odliší od ostatních škol. Jsou stanoveny cíle základního vzdělávání osvojení potřebných strategií učení a motivace k celoživotnímu učení, učení se tvořivému myšlení, účinné komunikaci a spolupráci, ochrana svého fyzického a psychického zdraví, vytvořených hodnot a životního prostředí, ohleduplnost a tolerance k jiným lidem, odlišným kulturám a duchovním hodnotám, poznání svých schopností a reálných možností a jejich uplatnění při rozhodování o své další životní dráze. Tyto cíle jsou přímo přeneseny do ŠVP a jeho prostřednictvím budou naplňovány. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 06/06 Střednědobý plán školy, plán rozvoje ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v letech Autor: Kadrmasová, Eva Práce je zaměřena na analýzu současného stavu školy a vytvoření plánu úkolů pro dané období. Naše škola zahájila v letošním školním roce tvorbu vlastního školního vzdělávacího programu a následujících letech ji čeká jeho dokončení a realizace. Naše práce na ŠVP začala tím, že jsme zmapovali současný stav školy. Z vytvořené analýzy vyplynula nutnost provést ještě mnohé změny a opatření v oblasti materiální, personální a organizační. Považuji proto za potřebné pro následující tříleté období sestavit kromě harmonogramu tvorby ŠVP a klasických ročních plánů ještě obecněji pojatý plán na období tří let. vzdělávacího programu do práce naší školy, v němž se odrazí potřeby školy vyplývající z provedené analýzy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.:

7 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení BM 07/06 Školní vzdělávací program sestavení učebního plánu školy Gymnázium čtyřleté všeobecné studium Autor: Klement, Václav V předložené práci je podrobně zpracován návrh učebního plánu pro čtyřleté studium všeobecného zaměření, konkretizované ve stručném návrhu učebních osnov pro výuku fyziky. Učební plán školy je tvořen souhrnem základních informací o organizaci vzdělávání na úrovni vyučovacích předmětů nebo jiných forem vzdělávání. Navazuje na školní vzdělávací program. Je zpracován do přehledné tabulky. V tabulce jsou uvedeny výčtem povinné vyučovací předměty, vymezena nabídka volitelných předmětů a současně je uvedena časová dotace pro jednotlivé předměty. Pod tabulkou jsou uvedeny poznámky k učebnímu plánu. V nich je vysvětleno a uvedeno vše, co nelze vyčíst přímo z učebního plánu (dělení třídy na skupiny, integrace, vznik nových předmětů a jejich názvy, zařazení průřezových témat do konkrétního vyučovacího předmětu atd.). Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 08/06 Vnitřní platový předpis Autor: Krystíková, Dagmar Práce je návrhem na vytvoření vnitřního předpisu pro hodnocení pracovníků školy. Návrh odpovídá konkrétní situaci v ZŠ Břeclav, Na Valtické. Odměňování pracovníků je jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení sloužící k motivaci zaměstnanců. Nárokovost odměny za vykonanou práci je založena zákoníkem práce, který je obecně závazným právním předpisem pro všechny zaměstnavatele. Vnitřní platový předpis je závaznou normou pro zaměstnavatele při respektování legislativy a konkrétních podmínek školy, pro kterou byl vypracován. Je to přehled všech ukazatelů pro odměňování všech zaměstnanců školy. Je součástí školního řádu. Vydává jej zaměstnavatel po projednání s příslušnou odborovou organizací. Nesmí být v rozporu s platnými zákony týkajícími se platových poměrů státních zaměstnanců. Vnitřní platový předpis zpracovaný v této práci je návrhem pro vypracování konkrétní závazné normy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 09/06 Analýza školy a koncepce jejího dalšího rozvoje Autor: Ludvíková, Marie Práce se zaměřuje na zmapování současné situace na Základní škole a mateřské škole, Kravsko, příspěvkové organizaci. Podtrhuje změny ve společnosti odrážející se v novém pohledu na potřeby vzdělávání žáků a stanovuje konkrétní cíle koncepce rozvoje této školy a prostředky k jejich splnění. V první kapitole analyzuji situaci ve škole z různých perspektiv materiální vybavení školy, vztahy ve škole, pedagogický proces a ostatní faktory hrající důležitou roli pro pracovníky, děti a rodiče, tedy všechny zúčastněné. Ve druhé kapitole shrnuji změny ve společnosti, které ovlivňují potřeby školy a tím i její další vývoj. Ve třetí kapitole si pak stanovuji cíle pro koncepci dalšího období a navrhuji prostředky k jejich dosažení. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.:

8 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení BM 10/06 Integrace zdravotně postiženého dítěte v mateřské škole Autor: Nešporová, Blanka Práce je zaměřena na problematiku integrace předškolního dítěte v běžné mateřské škole, legislativy spojené s touto integrací, zavedení opatření před zřízením integrace ve škole, zajištění asistentky, vypracování individuálního plánu podle skutečné situace v Mateřské škole Hustopeče, Školní 25. Problematika integrace zdravotně postižených občanů je potřebná již dlouhou dobu. Proto vidím jako velice důležité a potřebné vést nové generace k toleranci a přijímání těchto jedinců jako součást světa ve kterém žijeme. Malé děti jsou těmi nejvnímavějšími pozorovateli a posluchači. Jejich čistá mysl jim pomáhá být upřímnými a srdečnými ke všem. A my, pedagogové předškolního věku, máme nejlepší šanci jim tuto cestu ukázat, vést je správným směrem, naučit je vnímat všechny jedince rovnocenně a umět jim pomoci nezištně a bez otálení. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 11/06 Školský informační systém na okrese Znojmo Autor: Pokorný, Jiří Práce je zaměřena na školský informační systém. Stručně popisuje vývoj organizace regionálního školství, poskytování služeb školám, vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň didaktické techniky a školský informační servis na Znojemsku. Podrobněji se zabývá školským distribučním systémem celého Jihomoravského kraje, jehož správu má autor této práce na starosti. Informační servis pro školy okresu Znojmo zabezpečuje SIT prostřednictvím Zpravodajů PS Znojmo. Zpravodaje jsou školám okresu Znojmo nadále rozesílány v tištěné podobě, ale zároveň i prostřednictvím elektronické pošty. Všechny základní i střední školy jsou již schopny komunikovat prostřednictvím internetu. Internet má zatím pouze část mateřských škol. Na základě pověření Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje (OŠ KrÚ JMK) buduje SSŠ Znojmo Krajský školský elektronický distribuční systém JMK, který běží na doméně orgman.cz. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 12/06 Školní vzdělávací program Autor: Poláchová, Jana Práce je zaměřena na otázky související se Školním vzdělávacím programem na MŠ Hrušky. Cílem tohoto ŠVP je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, připravovat dětem co nepříznivější podmínky pro tento rozvoj, vést je k osvojení návyků správné životosprávy a rozvíjet jejich mravní a estetické cítění. Při tvorbě ŠVP bylo třeba vycházet jednak z individuality každého dítěte, z poznávání rodinného prostředí a rodinných vztahů, jednak z podmínek školy, prostředí vesnice a regionu. Požadavkům vedoucím ke splnění tohoto cíle přizpůsobovat prostředí MŠ. Cílům stanoveným v ŠVP je nutné podřídit práci celého kolektivu pracovnic MŠ a získat spolupráci rodičů a veřejných institucí, hlavně Obecního úřadu v Hruškách. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.:

9 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení BM 13/06 Školní vzdělávací program Autor: Řičica, Josef Práce je zaměřena na problematiku vytváření školního vzdělávacího programu. Tvorba ŠVP je práce kolektivní, která se ale v mnoha fázích odehrává na úrovni menších týmů a sem tam i jednotlivců. Vytváříme proto jednoduchý komunikační systém, kterému budou učitelé rozumět a budou ho umět využívat. Měl by mít nejspíš elektronickou podobu maximum materiálů, které budou v průběhu tvorby ŠVP vznikat, si můžeme vyměňovat s kolegy a bude také šikovné je archivovat v elektronické podobě. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 14/06 Školní vzdělávací program Autor: Sládečková, Radka K sestavení školního vzdělávacího programu bylo využito RVP PV. ŠVP je sestaven na dva roky. Vychází z charakteristiky třídy /pedagog si na začátku své práce zjišťuje a vyhodnocuje podmínky i konkrétní potřeby dětí/ a týká se konkrétní vzdělávací nabídky, které pedagog nabídne v rámci integrovaného bloku. Pedagog zajistí, aby vzdělávací obsah odpovídal svým zařazením i úrovní náročnosti potřebám, možnostem a zkušenostem dětí v třídě. Odvíjí se od nejbližšího a známého ke vzdálenějšímu a neznámému. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 15/06 Organizační řád Základní školy Blažovice Autor: Vojtová, Hana Práce je zaměřena na problematiku tvorby vnitřních směrnic školy. V této práci je zpracována zásadní směrnice školy organizační řád, ze které vycházejí všechny ostatní směrnice školy a tvoří tak ucelený systém vnitřních směrnic, kterými se řídí chod školy. Některé předpisy, například školní řád, řád školní družiny a podobně, již mají dlouho svoje místo ve vnitřních směrnicích školy. Proto jsem k této práci přiřadila ukázku další součásti organizačního řádu, uváděnou jako jeho nedílnou součást, a tou jsou pracovní náplně. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.:

10 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení NIDV, krajské pracoviště České Budějovice Hlinsko 49, České Budějovice, tel.: , fax: , CB 01/06 Hodnocení a klasifikace na základní škole praktické a základní škole speciální Autor: Jestřábová, Irena Práce byla vytvořena jako jeden z dokumentů školy, součást školního řádu. S platností nového školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání se zvláštní a pomocné školy zařadily mezi školy základní jako základní školy praktické a speciální. Tím došlo k některým změnám v podmínkách, přístupu i formách hodnocení a klasifikace žáků na základní škole praktické a speciální. Práce obsahuje kapitoly: zásady pro hodnocení, stupnice pro klasifikaci, tabulky pro slovní hodnocení, hodnocení celkového prospěchu, opravné a komisionální zkoušky, ukončení základního vzdělání, výstupní hodnocení. Materiál je sestaven pro ZŠ praktickou, ZŠ speciální. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště České Budějovice, Hlinsko 49, České Budějovice, e mail: tel.: CB 02/06 Vnitřní platový předpis 3. mateřské školy Autor: Krejčová, Jaroslava Práce je zaměřena na zpřehlednění obsahu základních zákonů a nařízení vlády týkajících se odměňování zaměstnanců školy. V poslední době často docházelo k novelizaci starších právních předpisů týkajících se školství a vycházela řada nových, a proto je potřeba vytvořit stručná, jasná a přehledná pravidla, podle kterých jsou zaměstnanci zařazování do platových tříd a stupňů. Práce řeší problematiku spravedlivého a jednotného odměňování pracovníků ve stejných profesích. Ve vnitřním platovém předpisu se zaměstnanci mohou seznámit se všemi základními principy, podle kterých jsou odměňováni za svoji práci. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště České Budějovice, Hlinsko 49, České Budějovice, tel.: CB 03/06 Klasifikace a hodnocení žáků na Základní škole praktické Vimperk Autor: Kotlíková Jaroslava : Práce je zaměřena na hodnocení a klasifikaci žáků základní školy praktické,které zaznamenalo, vydáním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, významných změn. Hodnocení a klasifikace se týká výchovně vzdělávacích výsledků ve vyučovacích předmětech, v chování, klasifikaci celkového prospěchu žáka, ukládáním výchovných opatření a pochval a postupu do vyššího ročníku. Dále práce obsahuje transformaci mezi klasifikací a slovním hodnocením, jež je velmi důležitá při přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem. Neoddělitelnou součástí jsou i formulace použitelné při tvorbě výstupního hodnocení. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště České Budějovice, Hlinsko 49, České Budějovice, tel.:

11 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové Švendova 13, P. O. Box Hradec Králové, tel.: , fax: HK 01/06 Směrnice k doplňkové činnosti školy Autor: Bečková, Ivana Práce je zaměřena na problematiku doplňkové činnosti mateřské školy: její vymezení, vztahující se právní předpisy a jejich analýzu, podmínky provozování doplňkové činnosti v mateřské škole. Konkrétní návrh směrnice je věnován skutečným aktivitám školy a formuluje její možné znění s důrazem na podrobné ošetření jednotlivých činností, stanovení kompetencí zúčastněných stran a jednotlivých zaměstnanců. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 02/06 Výroční zpráva a autoevaluace jako její východisko Autor: Brendlová, Lenka Práce je zaměřena na problematiku výroční zprávy a vlastního hodnocení školy: příslušné zákonné úpravy, funkce výročních zpráv a autoevaluace školských zařízení, názory na způsob provádění sebehodnocení, konkrétní situace v ZŠ a MŠ Čistá u Horek. Vlastní hodnocení je zaměřeno na cíle, které si škola stanovila v záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu. Dále pak posouzení, jakým způsobem škola plní stanovené cíle a oblasti, ve kterých dosahuje dobrých výsledků a ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit. Vlastní hodnocení je do značné míry etickou záležitostí. Každý pedagog by se měl podívat sám na sebe a svoji práci, aby škola měla cestu k úspěchu otevřenou. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 03/06 Jak a proč začít s evaluací školy Autor: Eliášová, Pavla Práce je zaměřena na problematiku autoevaluace školy. Obsahově se orientuje na úvodní seznámení a vymezení pojmu evaluace a jeho aplikace v podmínkách školy, a to i z hlediska školské legislativy. Středem pozornosti jsou jednotlivé etapy procesu autoevaluace, blíže jsou specifikovány oblasti, nástroje, cíle i kritéria vlastního hodnocení školy a evaluační zpráva, která je výsledkem a výstupem celého procesu. Práce je doplněna vzorovými dotazníky pro děti, rodiče a učitele, jež mohou být jedním z mnoha nástrojů vypovídajících o kvalitě a současném stavu školy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.:

12 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení HK 04/06 Vnitřní řád domu dětí a mládeže Autor: Koulová, Jitka Práce je základním dokumentem školského zařízení závazným pro všechny účastníky zájmového vzdělávání. Je proto zaměřena zejména na práva a povinnosti žáků, studentů a jejich zákonných zástupců i na pravidla vzájemného chování žáků k sobě i k pedagogům. Dále práce informuje nezasvěcené zájemce o činnosti Domu dětí a mládeže, o vnitřním režimu a provozu tohoto zařízení a dále pak obsahuje kapitoly o přijímání zájemců. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 05/06 Svobodný přístup k informacím Autor: Kubíčková, Božena Tato práce upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který je právním předpisem obecné povahy. Školám a školským zařízením svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických osob. V rozsahu této rozhodovací činnosti jsou ředitelé povinni poskytovat informace. Práce je zaměřena na problematiku svobodného přístupu k informacím v mateřské škole. Je doplněna přílohami, které jsou přehledně zpracovány a budou přínosem pro další práci. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 06/06 Poskytování informací o činnosti DDM Autor: Solár, Josef Tato práce je zaměřena na problematiku poskytování informací o činnosti DDM, informační systém DDM, informační kanály, způsobu získávání informací a konkrétní situace v Déčku DDM Rychnov nad Kněžnou. Obsahově se orientuje na proces shromažďování, třídění, získávání informací a jejich analýzu. Středem pozornosti je i proces autoregulačních mechanizmů vlastní pedagogické práce školského zařízení a poskytuje i zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů vzhledem k poskytování informací o činnosti zařízení. Práce je doplněna tabulkami a vlastním materiálem, z množství zpracovaných námětů si lze vybrat takové, které napoví o kvalitě školského zařízení a jsou přínosem pro další práci. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 07/06 Koncepce školy Autor: Švorcová, Dagmar Práce je orientována na možný postup při tvorbě koncepce rozvoje školy v optice střednědobého plánu. Zaměřuje se na shromažďování potřebných informací a jejich analýzu. Teoretická část obsahuje obecné postupy rozhodování a plánování a proces evaluace kdo ji provádí, co a jakým způsobem hodnotit. Připomíná důležitost zpětné vazby. V praktické části odhaluje SWOT analýza v konkrétních podmínkách silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby školy. Výsledky této analýzy jsou poté využity při konkrétním zpracování koncepce rozvoje školy. 12

13 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Práci doplňují: návrh na zaměření autoevaluace a dotazníky pro žáky a rodiče, které byly skutečně zadány a do návrhu koncepce školy zapracovány. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 08/06 Pracovní náplně zaměstnanců školy Autor: Thunová, Ilona Práce je orientována na problematiku pracovní náplně zaměstnanců školy, poskytuje určitý návod a postup při její tvorbě. Obsahově vysvětluje termín pracovní náplň, uvádí výčet základních právních předpisů souvisejících s její tvorbou. Středem pozornosti je funkce a význam pracovní náplně v pracovněprávním vztahu, souvislost se vznikem a ukončením pracovního poměru a se zařazováním zaměstnance do platové třídy. Práce uvádí specifika tvorby pracovní náplně ve školství, zaměřuje se na odlišnosti charakteru práce pedagogických a nepedagogických zaměstnanců a je doplněna konkrétním příkladem pracovní náplně pedagogického a nepedagogického zaměstnance. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 9/06 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v mateřské škole Autor: Tomíčková, Kateřina Oblast BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) je velice rozsáhlá a obsáhlá. Práce je zaměřená na bezpečnost a ochranu zdraví dětí, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, zásady bezpečnosti pro pobyt dětí venku a zásady bezpečnosti dětí při školních výletech. Dále pak zmiňuje rizika v mateřské škole a jejich prevence, první pomoc při úrazech dětí. Povinnosti ředitelky mateřské školy je zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci nejen zaměstnanců, ale zejména dětí navštěvující školu. Zajištění tohoto úkolu je jedním z předpokladů pro řádnou a kvalitní činnost mateřské školy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 10/06 Grantová a dotační činnost Autor: Václavík, Jan Práce se snaží z pohledu ředitele málotřídní školy rozkrýt současnou problematickou oblast grantů a dotací. Vnitřně je členěna do dvou částí. V první části je prezentován sumář rad a informací vedoucích k úspěšnému vypracování projektu, žádosti o grant a následnému získání grantových prostředků. Ve druhé části je proveden souhrn a popis jednotlivých grantových linií, z kterých lze tyto prostředky čerpat. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.:

14 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení HK 11/06 Spisová služba Autor: Vlach, Josef Práce je zaměřena na problematiku výkonu spisové služby na malé škole. Popisuje evidenci, rozdělování a oběh vlastních i došlých dokumentů, jejich vyřizování a podepisování, označování spisovými a skartačními znaky, vydání vlastního spisového a skartačního řádu, odesílání a ukládání dokumentů. Nezabývá se problémy dokumentů ukládaných v digitální podobě a problematikou elektronických podatelen. Na konkrétních příkladech ukazuje práci s různými typy dokumentů od jejich vzniku či doručení až po uložení ve spisovně. Přílohou je Spisový a skartační řád ZUŠ Hronov, jehož součástí je rovněž spisový a skartační plán, seznam dokumentů se samostatnou evidencí a také vzory dokumentů potřebné při skartačním řízení. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 12/06 Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy Autor: Zima, František Práce je zaměřena na dokonalejší porozumění výkladu fungování kontroly na ZUŠ. První část práce je věnována hospitaci a její význam pro práci ředitele. Druhá část je zaměřena na finanční kontrolu jako důležitou součast práce a odpovědnosti ředitele. Třetí část je věnována orientaci v komplikovaném tématu kontroly a fungování BOZP a PO. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.:

15 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení NIDV, krajské pracoviště Jihlava Borovská 3, Jihlava, tel.: , fax: JI 01/06 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole Autor: Libosvárová, Marie Závěrečná práce je věnována problematice hodnocení výsledků práce dětí a studentů, a to nejen ve škole, ale i na akcích mimo školu. Jde zde o snahu postihnout tuto složitou a společensky velmi závažnou stránku života ve škole a mimo něj, neboť způsob a kvalita vlastního hodnocení žáka může sice vyvolat pozitivní motivaci k dalšímu studiu, bohužel však díky chybnému přístupu často vede k negativnímu postoji ke vzdělávání, škole a pedagogickým pracovníkům vůbec. Specifická pozornost je věnována získávání podkladů přehodnocení, jejich evidenci, úloze učitele a vzájemnému informování učitelů. Práce je členěna do deseti kapitol včetně příloh a seznamu použité literatury. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 02/06 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Autor: Kylíšková, Dagmar Tato práce je sestavena dle struktury pro tvorbu ŠVP PV. Je zaměřena na následující otázky související s organizací chodu školy, řízením školy, dlouhodobými záměry školy, věcnými podmínkami školy, personálním zajištěním školy apod. ŠVP je zpracován do 10 témat s podtématy, na jejichž základě jsou pak vypracovány třídní programy. Jejich cílem je vést děti k získání kompetencí daných RVP PV. Je zde zpracován i informační systém MŠ, spolupráce s ZŠ, rodiči a dalšími orgány. Neopomíjí i všechna možná rizika pro předškolní vzdělávání v jednotlivých oblastech RVP. V závěru práce jsou i metody a prostředky evaluace, řídící činnost a hospitace. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 03/06 Tvorba učebního plánu mateřské školy Autor: Novotná, Jana Práce řeší jednu z oblastí řízení organizace tvorbu učebního plánu mateřské školy jako dokumentu určujícího výchovně vzdělávací proces organizace na celý školní rok. Práce je podrobně strukturována do 18 kapitol. První dvě kapitoly předmluva a cíle předškolního vzdělávání jsou věnovány teoretickým východiskům. Od třetí části je řešen konkrétní učební plán mateřské školy Zahradnického v Havlíčkově Brodě. Vychází z prostorových možností areálu školy, následuje organizace provozu, režim dne, témata učebního plánu školy, třídní učební plán, evaluace, plánové akce, plán pedagogických rad, plán kontrolní činnosti a analýza SWOT. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.:

16 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení JI 04/06 Koncepce rozvoje školy ve střednědobém časovém horizontu Autor: Mísařová, Marta Práce se zabývá jednou z oblastí řízení organizace stanovení tříleté koncepce Mateřské školy v Krucemburku. V úvodních kapitolách je definován současný stav charakteristika školy a SWOT analýza podmínek organizace. Na ně navazují záměry rozvoje školy pro období , rozpracované zdroje plnění, způsoby realizace, podmínky a organizace vzdělávání, vhodní partneři pro spolupráci, evaluace a hodnocení a rozpočtový výhled především v oblasti materiálně technického zabezpečení na příští tři roky. Obraz o činnosti školy doplňují fotografie uvedené v příloze. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 05/06 Učební plán MŠ Žižkov II, 1352 Havlíčkův Brod Autor: Coufalová, Dana Práce je zaměřena na přípravu a sestavování denního, týdenního a měsíčního programu pro předškolní děti. Práce řeší jednu z oblastí řízení organizace tvorbu učebního plánu mateřské školy jako dokumentu určujícího výchovně vzdělávací proces organizace na celý školní rok. Struktura práce je logicky dělena do několika kapitol. V úvodu je představen areál mateřské školy. Další části jsou věnovány učebnímu plánu školy vymezení jeho návaznosti na Rámcový vzdělávací program. Dále jsou charakterizovány tematické bloky a pět oblastí RVP pojmenovaných jako barevné kamínky. Učební plán zakončují dokumenty organizačního charakteru: režim dne MŠ, plán akcí a zásady evaluace. Plastický obraz o činnosti podává příloha s fotografiemi. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 06/06 Autor: Minimální protidrogový program, Tajemství planety Mobidius Hurda, Jiří Práce je zaměřena na společensky sledovanou problematiku protidrogového programu včetně preventivních programů. Strukturu práce tvoří popis projektu Tajemství planety Mobidius aneb Když nevíte co by, pojďte s námi mobi a minimální protidrogový program a program prevence, který zároveň obsahuje i dopravní výchovu a poskytování základní první pomoci. Práce je zpracována pro konkrétní školu včetně hojných a názorných příloh. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 07/06 Integrace zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy příprava podkladů Autor: Váchová, Jaroslava Tato práce se zabývá následujícími otázkami souvisejícími s integrací postiženého dítěte do mateřské školy. Je věnována problematice zdravotně postiženého dítěte a jeho sociální integraci nejen ve společnosti, ale zejména ve školském zařízení. První část se zabývá teoretickým zpracováním literárních pramenů k dané sledované problematice, řeší terminologickou diskusi, např. integrace či inkluze apod. 16

17 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Zvláštní pozornost je věnována vztahu postižené dítě a rodina, reakcím rodiny na tuto skutečnost, vytváření sociálního prostředí pro dítě a interakcí rodiny se školním zařízením. Druhá část práce vychází z praktických zkušeností, je konkretizována příklady v přílohách a prokazuje osvojení nejenom školských, ale i dalších právních předpisů. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 08/06 Práva a povinnosti dětí, rodičů a pracovníků ve školním poradenství versus aktuální legislativa Autor: Kabelková, Hana Práce je zaměřena na otázky související s problematikou uplatnění práv a povinností klientů i odborných pracovníků tak, jak se s nimi setkáváme v běžných pracovních situacích v poradenství. Cílem zpracování je zamyšlení nad některými nejasnostmi platné legislativy ve snaze najít optimální postupy či řešení, které respektují práva občanů. Snahou poradenských pracovníků je předejít možné kolizi s jejich uplatněním v podmínkách českého školství s přihlédnutím k daným možnostem dítěte i společnosti a při využití vědeckých poznatků o výchově a vzdělávání dětí a o stimulaci jejich pozitivního vývoje. V práci najdeme i vedle textu metodicky řazené přílohy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 09/06 Marketingový výzkum Autor: Šula, Lubomír Práce je zaměřena na využívání zájmové činnosti v zájmových zařízeních, trávení volného času, dále pak monitoring toho, jak děti v příslušné lokalitě tráví svůj volný čas a o jaké kroužky a zájmové nabídky mají zájem. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Úvodní část je věnována především teoretickým otázkám marketingu. V druhé části je rozebrán marketingový výzkum, jeho historický vývoj, modifikace a výzkumné metody. Třetí část je praktická, obsahuje přímé vypracování marketingového výzkumu pro Dům dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě. Práce obsahuje konkrétní výstupy v podobě hodnocení výsledků a úspěšnosti projektů. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 10/06 Možnosti práce s dětmi s odloženou školní docházkou Autor: Zmeková, Olga V této práci jsou shrnuty různé poznatky, jak se v mateřské škole pracuje s dětmi, které se teprve připravují na vstup do školy, ale především s dětmi, kterým byl doporučen odklad školní docházky. První část je zaměřena na vysvětlení pojmu školní připravenost a nejčastější důvody odkladu školní docházky. Druhá část obsahuje ukázky, jakými způsoby se dají rozvíjet oblasti potřebné nejen pro vzdělávání. Je zde využito bohaté praxe ve školství s různými osvědčenými náměty. Součástí přílohy jsou pracovní fotografie z mateřské školy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.:

18 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení JI 11/06 Organizační struktura školy Autor: Vacušková, Ludmila Obsahem práce je organizační řád mateřské školy. Jde zde o popis patřičných právních norem, kterými se ředitel školy při své funkci řídí. Dále jsou popsány jednotlivé interní normy, které může ředitel vydat a při své práci využívat. V práci nechybí kromě teoretické části ani praktická část, kde je rozebrána přímo mateřská škola Radkovice u Hrotovic. Praktická část se zabývá organizačním diagramem, popisem jednotlivých činností školy, včetně vnitřního řádu školy, řádu pro THP pracovníky i třídním vzdělávacím programem. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 12/06 Vedení pedagogické rady a struktura záznamu Autor: Součková, Eva Práce řeší jednu z oblastí řízení organizace vedení pedagogických rad a strukturu záznamu z nich. Práce je strukturovaná 5 zápisy z pedagogických rad z období Programy pedagogických rad řeší nejen problematiku výchovně vzdělávacího procesu, ale i další oblasti podstatné pro úspěšný chod organizace, např. seznámení s novými obecně platnými právními předpisy, organizační záležitosti, další vzdělávání pracovníků, ekonomické záležitosti apod. Z každého zápisu jsou konkrétní výstupy v podobě jasně formulovaných úkolů pro pedagogické pracovníky. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 13/06 Hodnocení výchovné práce v mateřské škole Autor: Marousková, Dana Práce řeší komplexním způsobem oblast, která je nástrojem ke kvalitnějšímu řízení organizace hodnocení výchovné práce. Práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje vývoj od obecného vymezení vzdělávání dětí v mateřské škole přes základní rámcové cíle ke konkrétnímu vzdělávacímu programu mateřské školy s názvem Hrajeme si celý rok. Druhá část se věnuje evaluaci od obecného vymezení pojmu až ke konkrétnímu zpracování jednotlivých oblastí v organizaci. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 14/06 Možnosti přípravy dětí s odkladem školní docházky na školu Autor: Mezerová, Libuše Práce je zaměřena na problematiku odkladů povinné školní docházky a je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, se zabývá celkovou charakteristikou dítěte před vstupem do školy a školní zralostí a nezralostí a s tím související charakteristikou všeho, co by měl žák vstupující do školy umět. Druhá, praktická část, obsahuje metodický materiál využitelný při práci s dětmi, které mají odloženou školní docházku. 18

19 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 15/06 Žáci se speciálními potřebami a péče o ně Autor: Kotoučková, Marcela Závěrečná práce je zaměřena na otázky související se vzděláváním dětí se speciálními potřebami a jejich integraci do běžných typů škol a školských zařízení s cílem o maximální rozvoj osobnosti postiženého nebo znevýhodněného jedince a dosažení maximálního stupně socializace. Autorka vychází z vlastních zkušeností a podrobněji se zaměřuje na vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením, zejména na charakteristiku podmínek tohoto vzdělávání. Práce se skládá z pěti kapitol s těmito tématy: diagnostika, výčet druhů postižení, možnosti vzdělávání, RVP ZV upravený pro danou cílovou skupinu a individuální vzdělávací plán. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 16/06 Autor: Prevence sociálně patologických jevů v podmínkách dětského domova Coufalová, Etela Práce vychází z dynamického vývoje a změn společnosti včetně jejich negativních stránek. Zabývá se problematikou sociálně patologických jevů a jejich prevencí v rovině obecné a zároveň ukazuje, jakým způsobem realizuje tuto prevenci konkrétní výchovné zařízení. Jedná se o společensky závažné a frekventované téma. Základ tvoří teoretická východiska, na která jsou aplikovány konkrétní analýzy života v daném zařízení. Důraz je kladen na pasáž, která metodologicky analyzuje sociální patologii, sociálně patologické jevy a jejich typologii. Práce též nastiňuje možnosti prevence, její cíle a některé zkušenosti a společenské názory. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 17/06 Roční plán práce Autor: Prušová, Helena Prakticky zaměřená závěrečná práce řeší jednu z oblastí řízení organizace tvorbu ročního plánu práce jako dokumentu určujícího výchovně vzdělávací proces i organizační zabezpečení na celý školní rok. Cílem plnění plánu je vytvořit kvalitní službu v oblasti vzdělávání a výchovy. V úvodu práce je definován význam ročního plánu zejména jako dokumentu řešícího rozvržení úkolů a činností během celého roku. Práce obsahuje též analýzu stavu na počátku roku, rozdělení úvazků, rozvrhy hodin, organizace školního roku a plán činnosti. Kladem je zpracování konkrétních úkolů a plánů činností se zadanými termíny a odpovědností za plnění a též přehlednost umocněná použitím tabulek. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.:

20 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení JI 18/06 Sociální parazitismus v problematice dětského domova Autor: Opravil, Milan V závěrečné práci je popsán pokus o analýzu problému neplatičů ošetřovného, což je složitá společenská problematika nového sociálního fenoménu sociálního parasitismu, do kterého je zpravidla zařazováno neoprávněné pobírání sociálních dávek, dávek v nezaměstnanosti, dávek pěstounské péče atd. Práce vychází z teoretických východisek sledované problematiky, stejně tak z makroekonomického ukazatele. Tato pasáž je logická a vychází z odborné literatury a z názorů odborníků z řad ekonomů a sociologů. Práce též obsahuje vlastní výzkum, srovnání sledovaného problému v obdobných zařízeních, včetně výpočtu ztrát a pokusu o klasifikaci příčin neplacení, event. placení částek ošetřovného. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.:

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ VI. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Hodnocení žáků školy je běžnou činností, kterou učitel ve škole vykonává po celý školní rok. Je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah 1. Základní údaje o sledování... 2 2. Souhrnné výsledky šetření v roce 2009... 3 2.1 Výsledky zjištěné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST

CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST CÍL INDIKÁTORY NÁSTROJ ČETNOST EVALUACE KOMPLEXNÍ ZHODNOCENÍ PRÁCE A JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ Soulad Hodnocení hodin, znalostí a dovedností Česká školní inspekce - zpráva ČŠI škola ŠVP a RVP žáků, aktivita,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Tento organizační řád je základním předpisem zařízení. Je vydán proto, aby: a) stanovil dělbu pravomoci a odpovědnosti mezi

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a:

POSTUP PŘI REALIZACI INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ŠKOLY Platnost od: Schválil/a: 1. Legislativní východiska Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Platné metodické prováděcí předpisy.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova

Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Statutární město Prostějov Magistrát města Prostějova Vnitřní platový předpis pro ředitele škol, školských zařízení a ředitele dalších příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Prostějovem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2.

Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. ze dne 9. 2. Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina ze dne 9. 2. 2010 č. 02/10 Strana 1 (celkem 8) Preambule

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.:122 324/98-11135 Inspektorát č. 12 Signatura: ol2os201 Okresní pracoviště Brno-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Speciální školy a školská zařízení

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

pozorování pohybový režim vhodné prostory pro odpočinek,přípravu a setkávání pedagogů průběžně

pozorování pohybový režim vhodné prostory pro odpočinek,přípravu a setkávání pedagogů průběžně 1.Podmínky ke vzdělávání prostorové podmínky pozorování ve šk.r.2007/08, dále materiální podmínky hygienické a bezpečnostní podmínky pohybový režim vhodné prostory pro odpočinek,přípravu a setkávání pedagogů

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032 Obsah ČÁST I DÍL 1 Ředitel školy Manažer Manažer vedoucí pracovník..................................... 1005 Vedení zaměstnanců............................................. 1032 DÍL 2 Povinnosti a odpovědnost

Více