KOMPENDIUM ANOTACÍ VYBRANÝCH ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPENDIUM ANOTACÍ VYBRANÝCH ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ"

Transkript

1 KOMPENDIUM ANOTACÍ VYBRANÝCH ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ STUDIA PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2006 Praha 2007

2 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Kompendium anotací vybraných závěrečných prací studia pro ředitele škol a školských zařízení Zpracoval: Kolektiv autorů Vydavatel: Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1, Praha 9 Vydání první. Všechna práva vyhrazena Redakční zpracování: Ing. Jan Vojtík Jazyková korektura: Mgr. Monika Ondráčková Tisk: Ediční středisko NIDV, Hradec Králové Náklad: 1000 kusů Ediční číslo: NIDV 11 Národní institut pro další vzdělávání, 2007 ISBN

3 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Předmluva Kompendium vybraných závěrečných prací obsahuje anotace metodických materiálů, které byly zpracovány jako závěrečná práce v rámci vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení I realizovaného krajskými pracovišti Národního institutu pro další vzdělávání v období od září 2005 do června Originály prací, které lze využít ke konzultačním účelům, jsou uloženy na krajských pracovištích NIDV, kde příslušná práce vznikla. Několik inspirativních prací bylo vydáno jako samostatné metodické publikace v plném znění. Přehled vydaných prací je uveden v seznamu na konci kompendia (str. 58). 3

4 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Obsah Předmluva. 3 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Brně.. 5 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Českých Budějovicích. 10 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Hradci Králové. 11 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Jihlavě.. 15 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Karlových Varech prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Liberci prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Olomouci 29 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Ostravě 33 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Pardubicích prací uložených h na krajském pracovišti NIDV v Plzni. 43 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Praze a Středních Čechách.. 47 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Ústí nad Labem.. 51 prací uložených na krajském pracovišti NIDV ve Zlíně

5 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení NIDV, krajské pracoviště Brno Křížová 22, Brno, tel.: , fax: BM 01/06 Organizační řád střední školy Autor: Brouček, Josef Práce je zaměřena na organizační řád střední školy. Stručně se zabývá obsahem organizačních řádů, možnostmi tvorby organizačních struktur a představuje školu, pro kterou je organizační řád vytvořen. Škola, kde vykonávám funkci ředitele, byla krátce před mým jmenováním sloučena ze dvou samostatných subjektů a vznikla potřeba se touto problematikou zabývat. Byl přede mne postaven úkol vytvořit nový organizační řád spojené školy pro zabezpečení efektivního řízení. V další části je uveden nový organizační řád konkrétní střední školy, kterou autor řídím. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 02/06 Střednědobý plán činnosti školy Autor: Gregorová, Marie Práce je zaměřena na problematiku střednědobého plánu školy: analýzu současného stavu, prognózu, stanovení cílů, stanovení kritérií, plán úkolů ZŠ a MŠ Únanov. Strategii rozvoje školy jsem rozdělila do několika oblastí. Jsou to: výchova a vzdělávání, mimoškolní činnost dětí, spolupráce s rodiči, spolupráce s obcí a veřejností, organizace /vytvoření kvalitního pracovního týmu s příslušnou kvalifikací a smysluplná motivující kontrolní činnost/ a také materiální podmínky školy. Toto vše je třeba naplánovat na několik let dopředu, a proto jsem se rozhodla vypracovat tento střednědobý plán. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 03/06 Školní vzdělávací program Autor: Holešová, Dana Práce je zaměřena na problematiku školního vzdělávacího programu: principy, zásady, kritéria zpracování školního vzdělávacího programu a realizaci v mateřské škole. V důsledku nového školského zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se výrazným způsobem proměňuje situace mateřských škol. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl vydán s účinností od Podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) postupují školy nejpozději od 1. září 2007, tzn. že mateřské školy si v průběhu školních let postupně připravují své školní vzdělávací programy v souladu s principy a zásadami RVP PV. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.:

6 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení BM 04/06 Školní plán EVVO Autor: Hubáčová, Renata Práce je zaměřena na problematiku zdravého životního stylu: na vytvoření školního plánu EVVO, začlenění do nově vznikajícího školního vzdělávacího programu, na funkci školního koordinátora ekologické výchovy, spolupráce s organizacemi podporujícími zdravý životní styl a ochranu přírody. Téma své práce jsem si vybrala proto, že si myslím, že naše ekologické cítění, ochrana životního prostředí a zdravý životní styl, by měly být přirozenou součástí našich životů, žádným módním jevem a stylem, jak si někdy okolí může myslet. Snažila jsem se popsat význam slova ekologie, objasnit cíle ekologické výchovy ve škole, roli ředitele a koordinátora EV, začlenění, včetně časového plánu, do školního vzdělávacího programu a návod na ekologizaci provozu školy, s odkazem na organizace a instituce, které mohou škole pomoci v této oblasti. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 05/06 Tvorba Školního vzdělávacího programu na ZŠ Bakalovo nábřeží Autor: Jemelková, Alena Práce je zaměřena na problematiku tvorby ŠVP na škole, kde jsem tuto práci koordinovala. Uvádí návaznost RVP na nový školský zákon, charakterizuje školu, kde program vznikal, východiska pro jeho vytváření. Je zde uvedena tabulace předmětů na 2. stupni a na jejím základě vyvozeny priority, které ŠVP ZŠ Bakalovo nábřeží odliší od ostatních škol. Jsou stanoveny cíle základního vzdělávání osvojení potřebných strategií učení a motivace k celoživotnímu učení, učení se tvořivému myšlení, účinné komunikaci a spolupráci, ochrana svého fyzického a psychického zdraví, vytvořených hodnot a životního prostředí, ohleduplnost a tolerance k jiným lidem, odlišným kulturám a duchovním hodnotám, poznání svých schopností a reálných možností a jejich uplatnění při rozhodování o své další životní dráze. Tyto cíle jsou přímo přeneseny do ŠVP a jeho prostřednictvím budou naplňovány. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 06/06 Střednědobý plán školy, plán rozvoje ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v letech Autor: Kadrmasová, Eva Práce je zaměřena na analýzu současného stavu školy a vytvoření plánu úkolů pro dané období. Naše škola zahájila v letošním školním roce tvorbu vlastního školního vzdělávacího programu a následujících letech ji čeká jeho dokončení a realizace. Naše práce na ŠVP začala tím, že jsme zmapovali současný stav školy. Z vytvořené analýzy vyplynula nutnost provést ještě mnohé změny a opatření v oblasti materiální, personální a organizační. Považuji proto za potřebné pro následující tříleté období sestavit kromě harmonogramu tvorby ŠVP a klasických ročních plánů ještě obecněji pojatý plán na období tří let. vzdělávacího programu do práce naší školy, v němž se odrazí potřeby školy vyplývající z provedené analýzy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.:

7 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení BM 07/06 Školní vzdělávací program sestavení učebního plánu školy Gymnázium čtyřleté všeobecné studium Autor: Klement, Václav V předložené práci je podrobně zpracován návrh učebního plánu pro čtyřleté studium všeobecného zaměření, konkretizované ve stručném návrhu učebních osnov pro výuku fyziky. Učební plán školy je tvořen souhrnem základních informací o organizaci vzdělávání na úrovni vyučovacích předmětů nebo jiných forem vzdělávání. Navazuje na školní vzdělávací program. Je zpracován do přehledné tabulky. V tabulce jsou uvedeny výčtem povinné vyučovací předměty, vymezena nabídka volitelných předmětů a současně je uvedena časová dotace pro jednotlivé předměty. Pod tabulkou jsou uvedeny poznámky k učebnímu plánu. V nich je vysvětleno a uvedeno vše, co nelze vyčíst přímo z učebního plánu (dělení třídy na skupiny, integrace, vznik nových předmětů a jejich názvy, zařazení průřezových témat do konkrétního vyučovacího předmětu atd.). Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 08/06 Vnitřní platový předpis Autor: Krystíková, Dagmar Práce je návrhem na vytvoření vnitřního předpisu pro hodnocení pracovníků školy. Návrh odpovídá konkrétní situaci v ZŠ Břeclav, Na Valtické. Odměňování pracovníků je jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení sloužící k motivaci zaměstnanců. Nárokovost odměny za vykonanou práci je založena zákoníkem práce, který je obecně závazným právním předpisem pro všechny zaměstnavatele. Vnitřní platový předpis je závaznou normou pro zaměstnavatele při respektování legislativy a konkrétních podmínek školy, pro kterou byl vypracován. Je to přehled všech ukazatelů pro odměňování všech zaměstnanců školy. Je součástí školního řádu. Vydává jej zaměstnavatel po projednání s příslušnou odborovou organizací. Nesmí být v rozporu s platnými zákony týkajícími se platových poměrů státních zaměstnanců. Vnitřní platový předpis zpracovaný v této práci je návrhem pro vypracování konkrétní závazné normy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 09/06 Analýza školy a koncepce jejího dalšího rozvoje Autor: Ludvíková, Marie Práce se zaměřuje na zmapování současné situace na Základní škole a mateřské škole, Kravsko, příspěvkové organizaci. Podtrhuje změny ve společnosti odrážející se v novém pohledu na potřeby vzdělávání žáků a stanovuje konkrétní cíle koncepce rozvoje této školy a prostředky k jejich splnění. V první kapitole analyzuji situaci ve škole z různých perspektiv materiální vybavení školy, vztahy ve škole, pedagogický proces a ostatní faktory hrající důležitou roli pro pracovníky, děti a rodiče, tedy všechny zúčastněné. Ve druhé kapitole shrnuji změny ve společnosti, které ovlivňují potřeby školy a tím i její další vývoj. Ve třetí kapitole si pak stanovuji cíle pro koncepci dalšího období a navrhuji prostředky k jejich dosažení. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.:

8 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení BM 10/06 Integrace zdravotně postiženého dítěte v mateřské škole Autor: Nešporová, Blanka Práce je zaměřena na problematiku integrace předškolního dítěte v běžné mateřské škole, legislativy spojené s touto integrací, zavedení opatření před zřízením integrace ve škole, zajištění asistentky, vypracování individuálního plánu podle skutečné situace v Mateřské škole Hustopeče, Školní 25. Problematika integrace zdravotně postižených občanů je potřebná již dlouhou dobu. Proto vidím jako velice důležité a potřebné vést nové generace k toleranci a přijímání těchto jedinců jako součást světa ve kterém žijeme. Malé děti jsou těmi nejvnímavějšími pozorovateli a posluchači. Jejich čistá mysl jim pomáhá být upřímnými a srdečnými ke všem. A my, pedagogové předškolního věku, máme nejlepší šanci jim tuto cestu ukázat, vést je správným směrem, naučit je vnímat všechny jedince rovnocenně a umět jim pomoci nezištně a bez otálení. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 11/06 Školský informační systém na okrese Znojmo Autor: Pokorný, Jiří Práce je zaměřena na školský informační systém. Stručně popisuje vývoj organizace regionálního školství, poskytování služeb školám, vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň didaktické techniky a školský informační servis na Znojemsku. Podrobněji se zabývá školským distribučním systémem celého Jihomoravského kraje, jehož správu má autor této práce na starosti. Informační servis pro školy okresu Znojmo zabezpečuje SIT prostřednictvím Zpravodajů PS Znojmo. Zpravodaje jsou školám okresu Znojmo nadále rozesílány v tištěné podobě, ale zároveň i prostřednictvím elektronické pošty. Všechny základní i střední školy jsou již schopny komunikovat prostřednictvím internetu. Internet má zatím pouze část mateřských škol. Na základě pověření Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje (OŠ KrÚ JMK) buduje SSŠ Znojmo Krajský školský elektronický distribuční systém JMK, který běží na doméně orgman.cz. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 12/06 Školní vzdělávací program Autor: Poláchová, Jana Práce je zaměřena na otázky související se Školním vzdělávacím programem na MŠ Hrušky. Cílem tohoto ŠVP je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, připravovat dětem co nepříznivější podmínky pro tento rozvoj, vést je k osvojení návyků správné životosprávy a rozvíjet jejich mravní a estetické cítění. Při tvorbě ŠVP bylo třeba vycházet jednak z individuality každého dítěte, z poznávání rodinného prostředí a rodinných vztahů, jednak z podmínek školy, prostředí vesnice a regionu. Požadavkům vedoucím ke splnění tohoto cíle přizpůsobovat prostředí MŠ. Cílům stanoveným v ŠVP je nutné podřídit práci celého kolektivu pracovnic MŠ a získat spolupráci rodičů a veřejných institucí, hlavně Obecního úřadu v Hruškách. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.:

9 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení BM 13/06 Školní vzdělávací program Autor: Řičica, Josef Práce je zaměřena na problematiku vytváření školního vzdělávacího programu. Tvorba ŠVP je práce kolektivní, která se ale v mnoha fázích odehrává na úrovni menších týmů a sem tam i jednotlivců. Vytváříme proto jednoduchý komunikační systém, kterému budou učitelé rozumět a budou ho umět využívat. Měl by mít nejspíš elektronickou podobu maximum materiálů, které budou v průběhu tvorby ŠVP vznikat, si můžeme vyměňovat s kolegy a bude také šikovné je archivovat v elektronické podobě. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 14/06 Školní vzdělávací program Autor: Sládečková, Radka K sestavení školního vzdělávacího programu bylo využito RVP PV. ŠVP je sestaven na dva roky. Vychází z charakteristiky třídy /pedagog si na začátku své práce zjišťuje a vyhodnocuje podmínky i konkrétní potřeby dětí/ a týká se konkrétní vzdělávací nabídky, které pedagog nabídne v rámci integrovaného bloku. Pedagog zajistí, aby vzdělávací obsah odpovídal svým zařazením i úrovní náročnosti potřebám, možnostem a zkušenostem dětí v třídě. Odvíjí se od nejbližšího a známého ke vzdálenějšímu a neznámému. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 15/06 Organizační řád Základní školy Blažovice Autor: Vojtová, Hana Práce je zaměřena na problematiku tvorby vnitřních směrnic školy. V této práci je zpracována zásadní směrnice školy organizační řád, ze které vycházejí všechny ostatní směrnice školy a tvoří tak ucelený systém vnitřních směrnic, kterými se řídí chod školy. Některé předpisy, například školní řád, řád školní družiny a podobně, již mají dlouho svoje místo ve vnitřních směrnicích školy. Proto jsem k této práci přiřadila ukázku další součásti organizačního řádu, uváděnou jako jeho nedílnou součást, a tou jsou pracovní náplně. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.:

10 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení NIDV, krajské pracoviště České Budějovice Hlinsko 49, České Budějovice, tel.: , fax: , CB 01/06 Hodnocení a klasifikace na základní škole praktické a základní škole speciální Autor: Jestřábová, Irena Práce byla vytvořena jako jeden z dokumentů školy, součást školního řádu. S platností nového školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání se zvláštní a pomocné školy zařadily mezi školy základní jako základní školy praktické a speciální. Tím došlo k některým změnám v podmínkách, přístupu i formách hodnocení a klasifikace žáků na základní škole praktické a speciální. Práce obsahuje kapitoly: zásady pro hodnocení, stupnice pro klasifikaci, tabulky pro slovní hodnocení, hodnocení celkového prospěchu, opravné a komisionální zkoušky, ukončení základního vzdělání, výstupní hodnocení. Materiál je sestaven pro ZŠ praktickou, ZŠ speciální. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště České Budějovice, Hlinsko 49, České Budějovice, e mail: tel.: CB 02/06 Vnitřní platový předpis 3. mateřské školy Autor: Krejčová, Jaroslava Práce je zaměřena na zpřehlednění obsahu základních zákonů a nařízení vlády týkajících se odměňování zaměstnanců školy. V poslední době často docházelo k novelizaci starších právních předpisů týkajících se školství a vycházela řada nových, a proto je potřeba vytvořit stručná, jasná a přehledná pravidla, podle kterých jsou zaměstnanci zařazování do platových tříd a stupňů. Práce řeší problematiku spravedlivého a jednotného odměňování pracovníků ve stejných profesích. Ve vnitřním platovém předpisu se zaměstnanci mohou seznámit se všemi základními principy, podle kterých jsou odměňováni za svoji práci. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště České Budějovice, Hlinsko 49, České Budějovice, tel.: CB 03/06 Klasifikace a hodnocení žáků na Základní škole praktické Vimperk Autor: Kotlíková Jaroslava : Práce je zaměřena na hodnocení a klasifikaci žáků základní školy praktické,které zaznamenalo, vydáním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, významných změn. Hodnocení a klasifikace se týká výchovně vzdělávacích výsledků ve vyučovacích předmětech, v chování, klasifikaci celkového prospěchu žáka, ukládáním výchovných opatření a pochval a postupu do vyššího ročníku. Dále práce obsahuje transformaci mezi klasifikací a slovním hodnocením, jež je velmi důležitá při přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem. Neoddělitelnou součástí jsou i formulace použitelné při tvorbě výstupního hodnocení. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště České Budějovice, Hlinsko 49, České Budějovice, tel.:

11 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové Švendova 13, P. O. Box Hradec Králové, tel.: , fax: HK 01/06 Směrnice k doplňkové činnosti školy Autor: Bečková, Ivana Práce je zaměřena na problematiku doplňkové činnosti mateřské školy: její vymezení, vztahující se právní předpisy a jejich analýzu, podmínky provozování doplňkové činnosti v mateřské škole. Konkrétní návrh směrnice je věnován skutečným aktivitám školy a formuluje její možné znění s důrazem na podrobné ošetření jednotlivých činností, stanovení kompetencí zúčastněných stran a jednotlivých zaměstnanců. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 02/06 Výroční zpráva a autoevaluace jako její východisko Autor: Brendlová, Lenka Práce je zaměřena na problematiku výroční zprávy a vlastního hodnocení školy: příslušné zákonné úpravy, funkce výročních zpráv a autoevaluace školských zařízení, názory na způsob provádění sebehodnocení, konkrétní situace v ZŠ a MŠ Čistá u Horek. Vlastní hodnocení je zaměřeno na cíle, které si škola stanovila v záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu. Dále pak posouzení, jakým způsobem škola plní stanovené cíle a oblasti, ve kterých dosahuje dobrých výsledků a ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit. Vlastní hodnocení je do značné míry etickou záležitostí. Každý pedagog by se měl podívat sám na sebe a svoji práci, aby škola měla cestu k úspěchu otevřenou. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 03/06 Jak a proč začít s evaluací školy Autor: Eliášová, Pavla Práce je zaměřena na problematiku autoevaluace školy. Obsahově se orientuje na úvodní seznámení a vymezení pojmu evaluace a jeho aplikace v podmínkách školy, a to i z hlediska školské legislativy. Středem pozornosti jsou jednotlivé etapy procesu autoevaluace, blíže jsou specifikovány oblasti, nástroje, cíle i kritéria vlastního hodnocení školy a evaluační zpráva, která je výsledkem a výstupem celého procesu. Práce je doplněna vzorovými dotazníky pro děti, rodiče a učitele, jež mohou být jedním z mnoha nástrojů vypovídajících o kvalitě a současném stavu školy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.:

12 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení HK 04/06 Vnitřní řád domu dětí a mládeže Autor: Koulová, Jitka Práce je základním dokumentem školského zařízení závazným pro všechny účastníky zájmového vzdělávání. Je proto zaměřena zejména na práva a povinnosti žáků, studentů a jejich zákonných zástupců i na pravidla vzájemného chování žáků k sobě i k pedagogům. Dále práce informuje nezasvěcené zájemce o činnosti Domu dětí a mládeže, o vnitřním režimu a provozu tohoto zařízení a dále pak obsahuje kapitoly o přijímání zájemců. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 05/06 Svobodný přístup k informacím Autor: Kubíčková, Božena Tato práce upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který je právním předpisem obecné povahy. Školám a školským zařízením svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických osob. V rozsahu této rozhodovací činnosti jsou ředitelé povinni poskytovat informace. Práce je zaměřena na problematiku svobodného přístupu k informacím v mateřské škole. Je doplněna přílohami, které jsou přehledně zpracovány a budou přínosem pro další práci. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 06/06 Poskytování informací o činnosti DDM Autor: Solár, Josef Tato práce je zaměřena na problematiku poskytování informací o činnosti DDM, informační systém DDM, informační kanály, způsobu získávání informací a konkrétní situace v Déčku DDM Rychnov nad Kněžnou. Obsahově se orientuje na proces shromažďování, třídění, získávání informací a jejich analýzu. Středem pozornosti je i proces autoregulačních mechanizmů vlastní pedagogické práce školského zařízení a poskytuje i zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů vzhledem k poskytování informací o činnosti zařízení. Práce je doplněna tabulkami a vlastním materiálem, z množství zpracovaných námětů si lze vybrat takové, které napoví o kvalitě školského zařízení a jsou přínosem pro další práci. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 07/06 Koncepce školy Autor: Švorcová, Dagmar Práce je orientována na možný postup při tvorbě koncepce rozvoje školy v optice střednědobého plánu. Zaměřuje se na shromažďování potřebných informací a jejich analýzu. Teoretická část obsahuje obecné postupy rozhodování a plánování a proces evaluace kdo ji provádí, co a jakým způsobem hodnotit. Připomíná důležitost zpětné vazby. V praktické části odhaluje SWOT analýza v konkrétních podmínkách silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby školy. Výsledky této analýzy jsou poté využity při konkrétním zpracování koncepce rozvoje školy. 12

13 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Práci doplňují: návrh na zaměření autoevaluace a dotazníky pro žáky a rodiče, které byly skutečně zadány a do návrhu koncepce školy zapracovány. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 08/06 Pracovní náplně zaměstnanců školy Autor: Thunová, Ilona Práce je orientována na problematiku pracovní náplně zaměstnanců školy, poskytuje určitý návod a postup při její tvorbě. Obsahově vysvětluje termín pracovní náplň, uvádí výčet základních právních předpisů souvisejících s její tvorbou. Středem pozornosti je funkce a význam pracovní náplně v pracovněprávním vztahu, souvislost se vznikem a ukončením pracovního poměru a se zařazováním zaměstnance do platové třídy. Práce uvádí specifika tvorby pracovní náplně ve školství, zaměřuje se na odlišnosti charakteru práce pedagogických a nepedagogických zaměstnanců a je doplněna konkrétním příkladem pracovní náplně pedagogického a nepedagogického zaměstnance. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 9/06 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v mateřské škole Autor: Tomíčková, Kateřina Oblast BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) je velice rozsáhlá a obsáhlá. Práce je zaměřená na bezpečnost a ochranu zdraví dětí, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, zásady bezpečnosti pro pobyt dětí venku a zásady bezpečnosti dětí při školních výletech. Dále pak zmiňuje rizika v mateřské škole a jejich prevence, první pomoc při úrazech dětí. Povinnosti ředitelky mateřské školy je zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci nejen zaměstnanců, ale zejména dětí navštěvující školu. Zajištění tohoto úkolu je jedním z předpokladů pro řádnou a kvalitní činnost mateřské školy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 10/06 Grantová a dotační činnost Autor: Václavík, Jan Práce se snaží z pohledu ředitele málotřídní školy rozkrýt současnou problematickou oblast grantů a dotací. Vnitřně je členěna do dvou částí. V první části je prezentován sumář rad a informací vedoucích k úspěšnému vypracování projektu, žádosti o grant a následnému získání grantových prostředků. Ve druhé části je proveden souhrn a popis jednotlivých grantových linií, z kterých lze tyto prostředky čerpat. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.:

14 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení HK 11/06 Spisová služba Autor: Vlach, Josef Práce je zaměřena na problematiku výkonu spisové služby na malé škole. Popisuje evidenci, rozdělování a oběh vlastních i došlých dokumentů, jejich vyřizování a podepisování, označování spisovými a skartačními znaky, vydání vlastního spisového a skartačního řádu, odesílání a ukládání dokumentů. Nezabývá se problémy dokumentů ukládaných v digitální podobě a problematikou elektronických podatelen. Na konkrétních příkladech ukazuje práci s různými typy dokumentů od jejich vzniku či doručení až po uložení ve spisovně. Přílohou je Spisový a skartační řád ZUŠ Hronov, jehož součástí je rovněž spisový a skartační plán, seznam dokumentů se samostatnou evidencí a také vzory dokumentů potřebné při skartačním řízení. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 12/06 Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy Autor: Zima, František Práce je zaměřena na dokonalejší porozumění výkladu fungování kontroly na ZUŠ. První část práce je věnována hospitaci a její význam pro práci ředitele. Druhá část je zaměřena na finanční kontrolu jako důležitou součast práce a odpovědnosti ředitele. Třetí část je věnována orientaci v komplikovaném tématu kontroly a fungování BOZP a PO. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.:

15 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení NIDV, krajské pracoviště Jihlava Borovská 3, Jihlava, tel.: , fax: JI 01/06 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole Autor: Libosvárová, Marie Závěrečná práce je věnována problematice hodnocení výsledků práce dětí a studentů, a to nejen ve škole, ale i na akcích mimo školu. Jde zde o snahu postihnout tuto složitou a společensky velmi závažnou stránku života ve škole a mimo něj, neboť způsob a kvalita vlastního hodnocení žáka může sice vyvolat pozitivní motivaci k dalšímu studiu, bohužel však díky chybnému přístupu často vede k negativnímu postoji ke vzdělávání, škole a pedagogickým pracovníkům vůbec. Specifická pozornost je věnována získávání podkladů přehodnocení, jejich evidenci, úloze učitele a vzájemnému informování učitelů. Práce je členěna do deseti kapitol včetně příloh a seznamu použité literatury. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 02/06 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Autor: Kylíšková, Dagmar Tato práce je sestavena dle struktury pro tvorbu ŠVP PV. Je zaměřena na následující otázky související s organizací chodu školy, řízením školy, dlouhodobými záměry školy, věcnými podmínkami školy, personálním zajištěním školy apod. ŠVP je zpracován do 10 témat s podtématy, na jejichž základě jsou pak vypracovány třídní programy. Jejich cílem je vést děti k získání kompetencí daných RVP PV. Je zde zpracován i informační systém MŠ, spolupráce s ZŠ, rodiči a dalšími orgány. Neopomíjí i všechna možná rizika pro předškolní vzdělávání v jednotlivých oblastech RVP. V závěru práce jsou i metody a prostředky evaluace, řídící činnost a hospitace. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 03/06 Tvorba učebního plánu mateřské školy Autor: Novotná, Jana Práce řeší jednu z oblastí řízení organizace tvorbu učebního plánu mateřské školy jako dokumentu určujícího výchovně vzdělávací proces organizace na celý školní rok. Práce je podrobně strukturována do 18 kapitol. První dvě kapitoly předmluva a cíle předškolního vzdělávání jsou věnovány teoretickým východiskům. Od třetí části je řešen konkrétní učební plán mateřské školy Zahradnického v Havlíčkově Brodě. Vychází z prostorových možností areálu školy, následuje organizace provozu, režim dne, témata učebního plánu školy, třídní učební plán, evaluace, plánové akce, plán pedagogických rad, plán kontrolní činnosti a analýza SWOT. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.:

16 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení JI 04/06 Koncepce rozvoje školy ve střednědobém časovém horizontu Autor: Mísařová, Marta Práce se zabývá jednou z oblastí řízení organizace stanovení tříleté koncepce Mateřské školy v Krucemburku. V úvodních kapitolách je definován současný stav charakteristika školy a SWOT analýza podmínek organizace. Na ně navazují záměry rozvoje školy pro období , rozpracované zdroje plnění, způsoby realizace, podmínky a organizace vzdělávání, vhodní partneři pro spolupráci, evaluace a hodnocení a rozpočtový výhled především v oblasti materiálně technického zabezpečení na příští tři roky. Obraz o činnosti školy doplňují fotografie uvedené v příloze. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 05/06 Učební plán MŠ Žižkov II, 1352 Havlíčkův Brod Autor: Coufalová, Dana Práce je zaměřena na přípravu a sestavování denního, týdenního a měsíčního programu pro předškolní děti. Práce řeší jednu z oblastí řízení organizace tvorbu učebního plánu mateřské školy jako dokumentu určujícího výchovně vzdělávací proces organizace na celý školní rok. Struktura práce je logicky dělena do několika kapitol. V úvodu je představen areál mateřské školy. Další části jsou věnovány učebnímu plánu školy vymezení jeho návaznosti na Rámcový vzdělávací program. Dále jsou charakterizovány tematické bloky a pět oblastí RVP pojmenovaných jako barevné kamínky. Učební plán zakončují dokumenty organizačního charakteru: režim dne MŠ, plán akcí a zásady evaluace. Plastický obraz o činnosti podává příloha s fotografiemi. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 06/06 Autor: Minimální protidrogový program, Tajemství planety Mobidius Hurda, Jiří Práce je zaměřena na společensky sledovanou problematiku protidrogového programu včetně preventivních programů. Strukturu práce tvoří popis projektu Tajemství planety Mobidius aneb Když nevíte co by, pojďte s námi mobi a minimální protidrogový program a program prevence, který zároveň obsahuje i dopravní výchovu a poskytování základní první pomoci. Práce je zpracována pro konkrétní školu včetně hojných a názorných příloh. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 07/06 Integrace zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy příprava podkladů Autor: Váchová, Jaroslava Tato práce se zabývá následujícími otázkami souvisejícími s integrací postiženého dítěte do mateřské školy. Je věnována problematice zdravotně postiženého dítěte a jeho sociální integraci nejen ve společnosti, ale zejména ve školském zařízení. První část se zabývá teoretickým zpracováním literárních pramenů k dané sledované problematice, řeší terminologickou diskusi, např. integrace či inkluze apod. 16

17 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Zvláštní pozornost je věnována vztahu postižené dítě a rodina, reakcím rodiny na tuto skutečnost, vytváření sociálního prostředí pro dítě a interakcí rodiny se školním zařízením. Druhá část práce vychází z praktických zkušeností, je konkretizována příklady v přílohách a prokazuje osvojení nejenom školských, ale i dalších právních předpisů. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 08/06 Práva a povinnosti dětí, rodičů a pracovníků ve školním poradenství versus aktuální legislativa Autor: Kabelková, Hana Práce je zaměřena na otázky související s problematikou uplatnění práv a povinností klientů i odborných pracovníků tak, jak se s nimi setkáváme v běžných pracovních situacích v poradenství. Cílem zpracování je zamyšlení nad některými nejasnostmi platné legislativy ve snaze najít optimální postupy či řešení, které respektují práva občanů. Snahou poradenských pracovníků je předejít možné kolizi s jejich uplatněním v podmínkách českého školství s přihlédnutím k daným možnostem dítěte i společnosti a při využití vědeckých poznatků o výchově a vzdělávání dětí a o stimulaci jejich pozitivního vývoje. V práci najdeme i vedle textu metodicky řazené přílohy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 09/06 Marketingový výzkum Autor: Šula, Lubomír Práce je zaměřena na využívání zájmové činnosti v zájmových zařízeních, trávení volného času, dále pak monitoring toho, jak děti v příslušné lokalitě tráví svůj volný čas a o jaké kroužky a zájmové nabídky mají zájem. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Úvodní část je věnována především teoretickým otázkám marketingu. V druhé části je rozebrán marketingový výzkum, jeho historický vývoj, modifikace a výzkumné metody. Třetí část je praktická, obsahuje přímé vypracování marketingového výzkumu pro Dům dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě. Práce obsahuje konkrétní výstupy v podobě hodnocení výsledků a úspěšnosti projektů. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 10/06 Možnosti práce s dětmi s odloženou školní docházkou Autor: Zmeková, Olga V této práci jsou shrnuty různé poznatky, jak se v mateřské škole pracuje s dětmi, které se teprve připravují na vstup do školy, ale především s dětmi, kterým byl doporučen odklad školní docházky. První část je zaměřena na vysvětlení pojmu školní připravenost a nejčastější důvody odkladu školní docházky. Druhá část obsahuje ukázky, jakými způsoby se dají rozvíjet oblasti potřebné nejen pro vzdělávání. Je zde využito bohaté praxe ve školství s různými osvědčenými náměty. Součástí přílohy jsou pracovní fotografie z mateřské školy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.:

18 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení JI 11/06 Organizační struktura školy Autor: Vacušková, Ludmila Obsahem práce je organizační řád mateřské školy. Jde zde o popis patřičných právních norem, kterými se ředitel školy při své funkci řídí. Dále jsou popsány jednotlivé interní normy, které může ředitel vydat a při své práci využívat. V práci nechybí kromě teoretické části ani praktická část, kde je rozebrána přímo mateřská škola Radkovice u Hrotovic. Praktická část se zabývá organizačním diagramem, popisem jednotlivých činností školy, včetně vnitřního řádu školy, řádu pro THP pracovníky i třídním vzdělávacím programem. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 12/06 Vedení pedagogické rady a struktura záznamu Autor: Součková, Eva Práce řeší jednu z oblastí řízení organizace vedení pedagogických rad a strukturu záznamu z nich. Práce je strukturovaná 5 zápisy z pedagogických rad z období Programy pedagogických rad řeší nejen problematiku výchovně vzdělávacího procesu, ale i další oblasti podstatné pro úspěšný chod organizace, např. seznámení s novými obecně platnými právními předpisy, organizační záležitosti, další vzdělávání pracovníků, ekonomické záležitosti apod. Z každého zápisu jsou konkrétní výstupy v podobě jasně formulovaných úkolů pro pedagogické pracovníky. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 13/06 Hodnocení výchovné práce v mateřské škole Autor: Marousková, Dana Práce řeší komplexním způsobem oblast, která je nástrojem ke kvalitnějšímu řízení organizace hodnocení výchovné práce. Práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje vývoj od obecného vymezení vzdělávání dětí v mateřské škole přes základní rámcové cíle ke konkrétnímu vzdělávacímu programu mateřské školy s názvem Hrajeme si celý rok. Druhá část se věnuje evaluaci od obecného vymezení pojmu až ke konkrétnímu zpracování jednotlivých oblastí v organizaci. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 14/06 Možnosti přípravy dětí s odkladem školní docházky na školu Autor: Mezerová, Libuše Práce je zaměřena na problematiku odkladů povinné školní docházky a je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, se zabývá celkovou charakteristikou dítěte před vstupem do školy a školní zralostí a nezralostí a s tím související charakteristikou všeho, co by měl žák vstupující do školy umět. Druhá, praktická část, obsahuje metodický materiál využitelný při práci s dětmi, které mají odloženou školní docházku. 18

19 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 15/06 Žáci se speciálními potřebami a péče o ně Autor: Kotoučková, Marcela Závěrečná práce je zaměřena na otázky související se vzděláváním dětí se speciálními potřebami a jejich integraci do běžných typů škol a školských zařízení s cílem o maximální rozvoj osobnosti postiženého nebo znevýhodněného jedince a dosažení maximálního stupně socializace. Autorka vychází z vlastních zkušeností a podrobněji se zaměřuje na vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením, zejména na charakteristiku podmínek tohoto vzdělávání. Práce se skládá z pěti kapitol s těmito tématy: diagnostika, výčet druhů postižení, možnosti vzdělávání, RVP ZV upravený pro danou cílovou skupinu a individuální vzdělávací plán. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 16/06 Autor: Prevence sociálně patologických jevů v podmínkách dětského domova Coufalová, Etela Práce vychází z dynamického vývoje a změn společnosti včetně jejich negativních stránek. Zabývá se problematikou sociálně patologických jevů a jejich prevencí v rovině obecné a zároveň ukazuje, jakým způsobem realizuje tuto prevenci konkrétní výchovné zařízení. Jedná se o společensky závažné a frekventované téma. Základ tvoří teoretická východiska, na která jsou aplikovány konkrétní analýzy života v daném zařízení. Důraz je kladen na pasáž, která metodologicky analyzuje sociální patologii, sociálně patologické jevy a jejich typologii. Práce též nastiňuje možnosti prevence, její cíle a některé zkušenosti a společenské názory. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 17/06 Roční plán práce Autor: Prušová, Helena Prakticky zaměřená závěrečná práce řeší jednu z oblastí řízení organizace tvorbu ročního plánu práce jako dokumentu určujícího výchovně vzdělávací proces i organizační zabezpečení na celý školní rok. Cílem plnění plánu je vytvořit kvalitní službu v oblasti vzdělávání a výchovy. V úvodu práce je definován význam ročního plánu zejména jako dokumentu řešícího rozvržení úkolů a činností během celého roku. Práce obsahuje též analýzu stavu na počátku roku, rozdělení úvazků, rozvrhy hodin, organizace školního roku a plán činnosti. Kladem je zpracování konkrétních úkolů a plánů činností se zadanými termíny a odpovědností za plnění a též přehlednost umocněná použitím tabulek. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.:

20 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení JI 18/06 Sociální parazitismus v problematice dětského domova Autor: Opravil, Milan V závěrečné práci je popsán pokus o analýzu problému neplatičů ošetřovného, což je složitá společenská problematika nového sociálního fenoménu sociálního parasitismu, do kterého je zpravidla zařazováno neoprávněné pobírání sociálních dávek, dávek v nezaměstnanosti, dávek pěstounské péče atd. Práce vychází z teoretických východisek sledované problematiky, stejně tak z makroekonomického ukazatele. Tato pasáž je logická a vychází z odborné literatury a z názorů odborníků z řad ekonomů a sociologů. Práce též obsahuje vlastní výzkum, srovnání sledovaného problému v obdobných zařízeních, včetně výpočtu ztrát a pokusu o klasifikaci příčin neplacení, event. placení částek ošetřovného. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.:

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL IV Organizace školy a pedagogického procesu Mgr. Miroslav Hanzelka, 2012, 28 stran Materiál je publikován

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠIH-930/09-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-930/09-H Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Lesnické práce 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Koncepce autoevaluace v řízení kvality ZŠ a PrŠ se zaměřením na specifika začleňování žáků se sociálním znevýhodněním do běžné základní školy

Koncepce autoevaluace v řízení kvality ZŠ a PrŠ se zaměřením na specifika začleňování žáků se sociálním znevýhodněním do běžné základní školy Koncepce autoevaluace v řízení kvality ZŠ a PrŠ se zaměřením na specifika začleňování žáků se sociálním zvýhodněním do běžné základní školy Základní škola a Praktická škola Krupka Karla Čapka 270 417 42

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Strojírenské práce 23-51-E/01. Verze: v1.0 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenské práce 23-51-E/01 Verze: v1.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2 Profil absolventa... 6 2.1. Úvodní identifikační údaje... 6 2.2 Popis

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-626/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Adresa: Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové Identifikátor:

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání. 23-51-E/01 Strojírenské práce Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 23-51-E/01 Strojírenské práce název: Zámečnické práce a údržba motto: Odbornost spojená se vzdělaností je základem pro důstojný a spokojený život. Střední odborná

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-965/09-H. o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-965/09-H Název školy: Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou Adresa: Tutleky 65, 517 41 Kostelec nad Orlicí Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. RVP: 64-41-L/51 Podnikání. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ RVP: 64-41-L/51 Podnikání...

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace odloučené pracoviště: Alešova 1723, 511 01 Turnov tel. 481 319 111, e-mail: info@ohsturnov.cz, www.ohsturnov.cz

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Bezpečnostně právní činnost 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17

Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): PRAKTICKÁ ŠKOLA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov)

Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) Střední škola EDUCHEM, a. s. 435 13 Meziboří, Okružní 128 (zřizovatel: PhDr. Vlastimil Doležal, Jedličkova 1166, 436 01 Litvínov) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Mechanik elektrotechnik Kód a název oboru:

Více

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění -

75 31 M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní vzdělávací program - platné znění - Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523 / 58, 400 11 Ústí nad Labem IČ: 250 120 45, IZO: 600 011 372 www.severoceska.cz Školní vzdělávací program - platné znění - 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní

Více

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Školní vzdělávací program PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Pečovatelské služby Kód: 75-41-E/01 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje 0.1 Charakteristika školy byla zřízena na dobu neurčitou ke dni 11.9.2001 zřizovací listinou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka jako samostatná příspěvková organizace.

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více