KOMPENDIUM ANOTACÍ VYBRANÝCH ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPENDIUM ANOTACÍ VYBRANÝCH ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ"

Transkript

1 KOMPENDIUM ANOTACÍ VYBRANÝCH ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ STUDIA PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2006 Praha 2007

2 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Kompendium anotací vybraných závěrečných prací studia pro ředitele škol a školských zařízení Zpracoval: Kolektiv autorů Vydavatel: Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1, Praha 9 Vydání první. Všechna práva vyhrazena Redakční zpracování: Ing. Jan Vojtík Jazyková korektura: Mgr. Monika Ondráčková Tisk: Ediční středisko NIDV, Hradec Králové Náklad: 1000 kusů Ediční číslo: NIDV 11 Národní institut pro další vzdělávání, 2007 ISBN

3 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Předmluva Kompendium vybraných závěrečných prací obsahuje anotace metodických materiálů, které byly zpracovány jako závěrečná práce v rámci vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení I realizovaného krajskými pracovišti Národního institutu pro další vzdělávání v období od září 2005 do června Originály prací, které lze využít ke konzultačním účelům, jsou uloženy na krajských pracovištích NIDV, kde příslušná práce vznikla. Několik inspirativních prací bylo vydáno jako samostatné metodické publikace v plném znění. Přehled vydaných prací je uveden v seznamu na konci kompendia (str. 58). 3

4 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Obsah Předmluva. 3 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Brně.. 5 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Českých Budějovicích. 10 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Hradci Králové. 11 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Jihlavě.. 15 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Karlových Varech prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Liberci prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Olomouci 29 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Ostravě 33 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Pardubicích prací uložených h na krajském pracovišti NIDV v Plzni. 43 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Praze a Středních Čechách.. 47 prací uložených na krajském pracovišti NIDV v Ústí nad Labem.. 51 prací uložených na krajském pracovišti NIDV ve Zlíně

5 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení NIDV, krajské pracoviště Brno Křížová 22, Brno, tel.: , fax: BM 01/06 Organizační řád střední školy Autor: Brouček, Josef Práce je zaměřena na organizační řád střední školy. Stručně se zabývá obsahem organizačních řádů, možnostmi tvorby organizačních struktur a představuje školu, pro kterou je organizační řád vytvořen. Škola, kde vykonávám funkci ředitele, byla krátce před mým jmenováním sloučena ze dvou samostatných subjektů a vznikla potřeba se touto problematikou zabývat. Byl přede mne postaven úkol vytvořit nový organizační řád spojené školy pro zabezpečení efektivního řízení. V další části je uveden nový organizační řád konkrétní střední školy, kterou autor řídím. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 02/06 Střednědobý plán činnosti školy Autor: Gregorová, Marie Práce je zaměřena na problematiku střednědobého plánu školy: analýzu současného stavu, prognózu, stanovení cílů, stanovení kritérií, plán úkolů ZŠ a MŠ Únanov. Strategii rozvoje školy jsem rozdělila do několika oblastí. Jsou to: výchova a vzdělávání, mimoškolní činnost dětí, spolupráce s rodiči, spolupráce s obcí a veřejností, organizace /vytvoření kvalitního pracovního týmu s příslušnou kvalifikací a smysluplná motivující kontrolní činnost/ a také materiální podmínky školy. Toto vše je třeba naplánovat na několik let dopředu, a proto jsem se rozhodla vypracovat tento střednědobý plán. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 03/06 Školní vzdělávací program Autor: Holešová, Dana Práce je zaměřena na problematiku školního vzdělávacího programu: principy, zásady, kritéria zpracování školního vzdělávacího programu a realizaci v mateřské škole. V důsledku nového školského zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání se výrazným způsobem proměňuje situace mateřských škol. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl vydán s účinností od Podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) postupují školy nejpozději od 1. září 2007, tzn. že mateřské školy si v průběhu školních let postupně připravují své školní vzdělávací programy v souladu s principy a zásadami RVP PV. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.:

6 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení BM 04/06 Školní plán EVVO Autor: Hubáčová, Renata Práce je zaměřena na problematiku zdravého životního stylu: na vytvoření školního plánu EVVO, začlenění do nově vznikajícího školního vzdělávacího programu, na funkci školního koordinátora ekologické výchovy, spolupráce s organizacemi podporujícími zdravý životní styl a ochranu přírody. Téma své práce jsem si vybrala proto, že si myslím, že naše ekologické cítění, ochrana životního prostředí a zdravý životní styl, by měly být přirozenou součástí našich životů, žádným módním jevem a stylem, jak si někdy okolí může myslet. Snažila jsem se popsat význam slova ekologie, objasnit cíle ekologické výchovy ve škole, roli ředitele a koordinátora EV, začlenění, včetně časového plánu, do školního vzdělávacího programu a návod na ekologizaci provozu školy, s odkazem na organizace a instituce, které mohou škole pomoci v této oblasti. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 05/06 Tvorba Školního vzdělávacího programu na ZŠ Bakalovo nábřeží Autor: Jemelková, Alena Práce je zaměřena na problematiku tvorby ŠVP na škole, kde jsem tuto práci koordinovala. Uvádí návaznost RVP na nový školský zákon, charakterizuje školu, kde program vznikal, východiska pro jeho vytváření. Je zde uvedena tabulace předmětů na 2. stupni a na jejím základě vyvozeny priority, které ŠVP ZŠ Bakalovo nábřeží odliší od ostatních škol. Jsou stanoveny cíle základního vzdělávání osvojení potřebných strategií učení a motivace k celoživotnímu učení, učení se tvořivému myšlení, účinné komunikaci a spolupráci, ochrana svého fyzického a psychického zdraví, vytvořených hodnot a životního prostředí, ohleduplnost a tolerance k jiným lidem, odlišným kulturám a duchovním hodnotám, poznání svých schopností a reálných možností a jejich uplatnění při rozhodování o své další životní dráze. Tyto cíle jsou přímo přeneseny do ŠVP a jeho prostřednictvím budou naplňovány. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 06/06 Střednědobý plán školy, plán rozvoje ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 v letech Autor: Kadrmasová, Eva Práce je zaměřena na analýzu současného stavu školy a vytvoření plánu úkolů pro dané období. Naše škola zahájila v letošním školním roce tvorbu vlastního školního vzdělávacího programu a následujících letech ji čeká jeho dokončení a realizace. Naše práce na ŠVP začala tím, že jsme zmapovali současný stav školy. Z vytvořené analýzy vyplynula nutnost provést ještě mnohé změny a opatření v oblasti materiální, personální a organizační. Považuji proto za potřebné pro následující tříleté období sestavit kromě harmonogramu tvorby ŠVP a klasických ročních plánů ještě obecněji pojatý plán na období tří let. vzdělávacího programu do práce naší školy, v němž se odrazí potřeby školy vyplývající z provedené analýzy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.:

7 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení BM 07/06 Školní vzdělávací program sestavení učebního plánu školy Gymnázium čtyřleté všeobecné studium Autor: Klement, Václav V předložené práci je podrobně zpracován návrh učebního plánu pro čtyřleté studium všeobecného zaměření, konkretizované ve stručném návrhu učebních osnov pro výuku fyziky. Učební plán školy je tvořen souhrnem základních informací o organizaci vzdělávání na úrovni vyučovacích předmětů nebo jiných forem vzdělávání. Navazuje na školní vzdělávací program. Je zpracován do přehledné tabulky. V tabulce jsou uvedeny výčtem povinné vyučovací předměty, vymezena nabídka volitelných předmětů a současně je uvedena časová dotace pro jednotlivé předměty. Pod tabulkou jsou uvedeny poznámky k učebnímu plánu. V nich je vysvětleno a uvedeno vše, co nelze vyčíst přímo z učebního plánu (dělení třídy na skupiny, integrace, vznik nových předmětů a jejich názvy, zařazení průřezových témat do konkrétního vyučovacího předmětu atd.). Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 08/06 Vnitřní platový předpis Autor: Krystíková, Dagmar Práce je návrhem na vytvoření vnitřního předpisu pro hodnocení pracovníků školy. Návrh odpovídá konkrétní situaci v ZŠ Břeclav, Na Valtické. Odměňování pracovníků je jedním z nejdůležitějších nástrojů řízení sloužící k motivaci zaměstnanců. Nárokovost odměny za vykonanou práci je založena zákoníkem práce, který je obecně závazným právním předpisem pro všechny zaměstnavatele. Vnitřní platový předpis je závaznou normou pro zaměstnavatele při respektování legislativy a konkrétních podmínek školy, pro kterou byl vypracován. Je to přehled všech ukazatelů pro odměňování všech zaměstnanců školy. Je součástí školního řádu. Vydává jej zaměstnavatel po projednání s příslušnou odborovou organizací. Nesmí být v rozporu s platnými zákony týkajícími se platových poměrů státních zaměstnanců. Vnitřní platový předpis zpracovaný v této práci je návrhem pro vypracování konkrétní závazné normy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 09/06 Analýza školy a koncepce jejího dalšího rozvoje Autor: Ludvíková, Marie Práce se zaměřuje na zmapování současné situace na Základní škole a mateřské škole, Kravsko, příspěvkové organizaci. Podtrhuje změny ve společnosti odrážející se v novém pohledu na potřeby vzdělávání žáků a stanovuje konkrétní cíle koncepce rozvoje této školy a prostředky k jejich splnění. V první kapitole analyzuji situaci ve škole z různých perspektiv materiální vybavení školy, vztahy ve škole, pedagogický proces a ostatní faktory hrající důležitou roli pro pracovníky, děti a rodiče, tedy všechny zúčastněné. Ve druhé kapitole shrnuji změny ve společnosti, které ovlivňují potřeby školy a tím i její další vývoj. Ve třetí kapitole si pak stanovuji cíle pro koncepci dalšího období a navrhuji prostředky k jejich dosažení. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.:

8 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení BM 10/06 Integrace zdravotně postiženého dítěte v mateřské škole Autor: Nešporová, Blanka Práce je zaměřena na problematiku integrace předškolního dítěte v běžné mateřské škole, legislativy spojené s touto integrací, zavedení opatření před zřízením integrace ve škole, zajištění asistentky, vypracování individuálního plánu podle skutečné situace v Mateřské škole Hustopeče, Školní 25. Problematika integrace zdravotně postižených občanů je potřebná již dlouhou dobu. Proto vidím jako velice důležité a potřebné vést nové generace k toleranci a přijímání těchto jedinců jako součást světa ve kterém žijeme. Malé děti jsou těmi nejvnímavějšími pozorovateli a posluchači. Jejich čistá mysl jim pomáhá být upřímnými a srdečnými ke všem. A my, pedagogové předškolního věku, máme nejlepší šanci jim tuto cestu ukázat, vést je správným směrem, naučit je vnímat všechny jedince rovnocenně a umět jim pomoci nezištně a bez otálení. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 11/06 Školský informační systém na okrese Znojmo Autor: Pokorný, Jiří Práce je zaměřena na školský informační systém. Stručně popisuje vývoj organizace regionálního školství, poskytování služeb školám, vzdělávání pedagogických pracovníků, úroveň didaktické techniky a školský informační servis na Znojemsku. Podrobněji se zabývá školským distribučním systémem celého Jihomoravského kraje, jehož správu má autor této práce na starosti. Informační servis pro školy okresu Znojmo zabezpečuje SIT prostřednictvím Zpravodajů PS Znojmo. Zpravodaje jsou školám okresu Znojmo nadále rozesílány v tištěné podobě, ale zároveň i prostřednictvím elektronické pošty. Všechny základní i střední školy jsou již schopny komunikovat prostřednictvím internetu. Internet má zatím pouze část mateřských škol. Na základě pověření Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje (OŠ KrÚ JMK) buduje SSŠ Znojmo Krajský školský elektronický distribuční systém JMK, který běží na doméně orgman.cz. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 12/06 Školní vzdělávací program Autor: Poláchová, Jana Práce je zaměřena na otázky související se Školním vzdělávacím programem na MŠ Hrušky. Cílem tohoto ŠVP je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, připravovat dětem co nepříznivější podmínky pro tento rozvoj, vést je k osvojení návyků správné životosprávy a rozvíjet jejich mravní a estetické cítění. Při tvorbě ŠVP bylo třeba vycházet jednak z individuality každého dítěte, z poznávání rodinného prostředí a rodinných vztahů, jednak z podmínek školy, prostředí vesnice a regionu. Požadavkům vedoucím ke splnění tohoto cíle přizpůsobovat prostředí MŠ. Cílům stanoveným v ŠVP je nutné podřídit práci celého kolektivu pracovnic MŠ a získat spolupráci rodičů a veřejných institucí, hlavně Obecního úřadu v Hruškách. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.:

9 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení BM 13/06 Školní vzdělávací program Autor: Řičica, Josef Práce je zaměřena na problematiku vytváření školního vzdělávacího programu. Tvorba ŠVP je práce kolektivní, která se ale v mnoha fázích odehrává na úrovni menších týmů a sem tam i jednotlivců. Vytváříme proto jednoduchý komunikační systém, kterému budou učitelé rozumět a budou ho umět využívat. Měl by mít nejspíš elektronickou podobu maximum materiálů, které budou v průběhu tvorby ŠVP vznikat, si můžeme vyměňovat s kolegy a bude také šikovné je archivovat v elektronické podobě. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 14/06 Školní vzdělávací program Autor: Sládečková, Radka K sestavení školního vzdělávacího programu bylo využito RVP PV. ŠVP je sestaven na dva roky. Vychází z charakteristiky třídy /pedagog si na začátku své práce zjišťuje a vyhodnocuje podmínky i konkrétní potřeby dětí/ a týká se konkrétní vzdělávací nabídky, které pedagog nabídne v rámci integrovaného bloku. Pedagog zajistí, aby vzdělávací obsah odpovídal svým zařazením i úrovní náročnosti potřebám, možnostem a zkušenostem dětí v třídě. Odvíjí se od nejbližšího a známého ke vzdálenějšímu a neznámému. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.: BM 15/06 Organizační řád Základní školy Blažovice Autor: Vojtová, Hana Práce je zaměřena na problematiku tvorby vnitřních směrnic školy. V této práci je zpracována zásadní směrnice školy organizační řád, ze které vycházejí všechny ostatní směrnice školy a tvoří tak ucelený systém vnitřních směrnic, kterými se řídí chod školy. Některé předpisy, například školní řád, řád školní družiny a podobně, již mají dlouho svoje místo ve vnitřních směrnicích školy. Proto jsem k této práci přiřadila ukázku další součásti organizačního řádu, uváděnou jako jeho nedílnou součást, a tou jsou pracovní náplně. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, Brno tel.:

10 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení NIDV, krajské pracoviště České Budějovice Hlinsko 49, České Budějovice, tel.: , fax: , CB 01/06 Hodnocení a klasifikace na základní škole praktické a základní škole speciální Autor: Jestřábová, Irena Práce byla vytvořena jako jeden z dokumentů školy, součást školního řádu. S platností nového školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a jiném vzdělávání se zvláštní a pomocné školy zařadily mezi školy základní jako základní školy praktické a speciální. Tím došlo k některým změnám v podmínkách, přístupu i formách hodnocení a klasifikace žáků na základní škole praktické a speciální. Práce obsahuje kapitoly: zásady pro hodnocení, stupnice pro klasifikaci, tabulky pro slovní hodnocení, hodnocení celkového prospěchu, opravné a komisionální zkoušky, ukončení základního vzdělání, výstupní hodnocení. Materiál je sestaven pro ZŠ praktickou, ZŠ speciální. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště České Budějovice, Hlinsko 49, České Budějovice, e mail: tel.: CB 02/06 Vnitřní platový předpis 3. mateřské školy Autor: Krejčová, Jaroslava Práce je zaměřena na zpřehlednění obsahu základních zákonů a nařízení vlády týkajících se odměňování zaměstnanců školy. V poslední době často docházelo k novelizaci starších právních předpisů týkajících se školství a vycházela řada nových, a proto je potřeba vytvořit stručná, jasná a přehledná pravidla, podle kterých jsou zaměstnanci zařazování do platových tříd a stupňů. Práce řeší problematiku spravedlivého a jednotného odměňování pracovníků ve stejných profesích. Ve vnitřním platovém předpisu se zaměstnanci mohou seznámit se všemi základními principy, podle kterých jsou odměňováni za svoji práci. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště České Budějovice, Hlinsko 49, České Budějovice, tel.: CB 03/06 Klasifikace a hodnocení žáků na Základní škole praktické Vimperk Autor: Kotlíková Jaroslava : Práce je zaměřena na hodnocení a klasifikaci žáků základní školy praktické,které zaznamenalo, vydáním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, významných změn. Hodnocení a klasifikace se týká výchovně vzdělávacích výsledků ve vyučovacích předmětech, v chování, klasifikaci celkového prospěchu žáka, ukládáním výchovných opatření a pochval a postupu do vyššího ročníku. Dále práce obsahuje transformaci mezi klasifikací a slovním hodnocením, jež je velmi důležitá při přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem. Neoddělitelnou součástí jsou i formulace použitelné při tvorbě výstupního hodnocení. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště České Budějovice, Hlinsko 49, České Budějovice, tel.:

11 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové Švendova 13, P. O. Box Hradec Králové, tel.: , fax: HK 01/06 Směrnice k doplňkové činnosti školy Autor: Bečková, Ivana Práce je zaměřena na problematiku doplňkové činnosti mateřské školy: její vymezení, vztahující se právní předpisy a jejich analýzu, podmínky provozování doplňkové činnosti v mateřské škole. Konkrétní návrh směrnice je věnován skutečným aktivitám školy a formuluje její možné znění s důrazem na podrobné ošetření jednotlivých činností, stanovení kompetencí zúčastněných stran a jednotlivých zaměstnanců. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 02/06 Výroční zpráva a autoevaluace jako její východisko Autor: Brendlová, Lenka Práce je zaměřena na problematiku výroční zprávy a vlastního hodnocení školy: příslušné zákonné úpravy, funkce výročních zpráv a autoevaluace školských zařízení, názory na způsob provádění sebehodnocení, konkrétní situace v ZŠ a MŠ Čistá u Horek. Vlastní hodnocení je zaměřeno na cíle, které si škola stanovila v záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu. Dále pak posouzení, jakým způsobem škola plní stanovené cíle a oblasti, ve kterých dosahuje dobrých výsledků a ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit. Vlastní hodnocení je do značné míry etickou záležitostí. Každý pedagog by se měl podívat sám na sebe a svoji práci, aby škola měla cestu k úspěchu otevřenou. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 03/06 Jak a proč začít s evaluací školy Autor: Eliášová, Pavla Práce je zaměřena na problematiku autoevaluace školy. Obsahově se orientuje na úvodní seznámení a vymezení pojmu evaluace a jeho aplikace v podmínkách školy, a to i z hlediska školské legislativy. Středem pozornosti jsou jednotlivé etapy procesu autoevaluace, blíže jsou specifikovány oblasti, nástroje, cíle i kritéria vlastního hodnocení školy a evaluační zpráva, která je výsledkem a výstupem celého procesu. Práce je doplněna vzorovými dotazníky pro děti, rodiče a učitele, jež mohou být jedním z mnoha nástrojů vypovídajících o kvalitě a současném stavu školy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.:

12 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení HK 04/06 Vnitřní řád domu dětí a mládeže Autor: Koulová, Jitka Práce je základním dokumentem školského zařízení závazným pro všechny účastníky zájmového vzdělávání. Je proto zaměřena zejména na práva a povinnosti žáků, studentů a jejich zákonných zástupců i na pravidla vzájemného chování žáků k sobě i k pedagogům. Dále práce informuje nezasvěcené zájemce o činnosti Domu dětí a mládeže, o vnitřním režimu a provozu tohoto zařízení a dále pak obsahuje kapitoly o přijímání zájemců. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 05/06 Svobodný přístup k informacím Autor: Kubíčková, Božena Tato práce upravuje organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který je právním předpisem obecné povahy. Školám a školským zařízením svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických osob. V rozsahu této rozhodovací činnosti jsou ředitelé povinni poskytovat informace. Práce je zaměřena na problematiku svobodného přístupu k informacím v mateřské škole. Je doplněna přílohami, které jsou přehledně zpracovány a budou přínosem pro další práci. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 06/06 Poskytování informací o činnosti DDM Autor: Solár, Josef Tato práce je zaměřena na problematiku poskytování informací o činnosti DDM, informační systém DDM, informační kanály, způsobu získávání informací a konkrétní situace v Déčku DDM Rychnov nad Kněžnou. Obsahově se orientuje na proces shromažďování, třídění, získávání informací a jejich analýzu. Středem pozornosti je i proces autoregulačních mechanizmů vlastní pedagogické práce školského zařízení a poskytuje i zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených cílů vzhledem k poskytování informací o činnosti zařízení. Práce je doplněna tabulkami a vlastním materiálem, z množství zpracovaných námětů si lze vybrat takové, které napoví o kvalitě školského zařízení a jsou přínosem pro další práci. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 07/06 Koncepce školy Autor: Švorcová, Dagmar Práce je orientována na možný postup při tvorbě koncepce rozvoje školy v optice střednědobého plánu. Zaměřuje se na shromažďování potřebných informací a jejich analýzu. Teoretická část obsahuje obecné postupy rozhodování a plánování a proces evaluace kdo ji provádí, co a jakým způsobem hodnotit. Připomíná důležitost zpětné vazby. V praktické části odhaluje SWOT analýza v konkrétních podmínkách silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby školy. Výsledky této analýzy jsou poté využity při konkrétním zpracování koncepce rozvoje školy. 12

13 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Práci doplňují: návrh na zaměření autoevaluace a dotazníky pro žáky a rodiče, které byly skutečně zadány a do návrhu koncepce školy zapracovány. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 08/06 Pracovní náplně zaměstnanců školy Autor: Thunová, Ilona Práce je orientována na problematiku pracovní náplně zaměstnanců školy, poskytuje určitý návod a postup při její tvorbě. Obsahově vysvětluje termín pracovní náplň, uvádí výčet základních právních předpisů souvisejících s její tvorbou. Středem pozornosti je funkce a význam pracovní náplně v pracovněprávním vztahu, souvislost se vznikem a ukončením pracovního poměru a se zařazováním zaměstnance do platové třídy. Práce uvádí specifika tvorby pracovní náplně ve školství, zaměřuje se na odlišnosti charakteru práce pedagogických a nepedagogických zaměstnanců a je doplněna konkrétním příkladem pracovní náplně pedagogického a nepedagogického zaměstnance. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 9/06 Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v mateřské škole Autor: Tomíčková, Kateřina Oblast BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) je velice rozsáhlá a obsáhlá. Práce je zaměřená na bezpečnost a ochranu zdraví dětí, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, zásady bezpečnosti pro pobyt dětí venku a zásady bezpečnosti dětí při školních výletech. Dále pak zmiňuje rizika v mateřské škole a jejich prevence, první pomoc při úrazech dětí. Povinnosti ředitelky mateřské školy je zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci nejen zaměstnanců, ale zejména dětí navštěvující školu. Zajištění tohoto úkolu je jedním z předpokladů pro řádnou a kvalitní činnost mateřské školy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 10/06 Grantová a dotační činnost Autor: Václavík, Jan Práce se snaží z pohledu ředitele málotřídní školy rozkrýt současnou problematickou oblast grantů a dotací. Vnitřně je členěna do dvou částí. V první části je prezentován sumář rad a informací vedoucích k úspěšnému vypracování projektu, žádosti o grant a následnému získání grantových prostředků. Ve druhé části je proveden souhrn a popis jednotlivých grantových linií, z kterých lze tyto prostředky čerpat. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.:

14 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení HK 11/06 Spisová služba Autor: Vlach, Josef Práce je zaměřena na problematiku výkonu spisové služby na malé škole. Popisuje evidenci, rozdělování a oběh vlastních i došlých dokumentů, jejich vyřizování a podepisování, označování spisovými a skartačními znaky, vydání vlastního spisového a skartačního řádu, odesílání a ukládání dokumentů. Nezabývá se problémy dokumentů ukládaných v digitální podobě a problematikou elektronických podatelen. Na konkrétních příkladech ukazuje práci s různými typy dokumentů od jejich vzniku či doručení až po uložení ve spisovně. Přílohou je Spisový a skartační řád ZUŠ Hronov, jehož součástí je rovněž spisový a skartační plán, seznam dokumentů se samostatnou evidencí a také vzory dokumentů potřebné při skartačním řízení. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.: HK 12/06 Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy Autor: Zima, František Práce je zaměřena na dokonalejší porozumění výkladu fungování kontroly na ZUŠ. První část práce je věnována hospitaci a její význam pro práci ředitele. Druhá část je zaměřena na finanční kontrolu jako důležitou součast práce a odpovědnosti ředitele. Třetí část je věnována orientaci v komplikovaném tématu kontroly a fungování BOZP a PO. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové, Švendova 13, Hradec Králové tel.:

15 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení NIDV, krajské pracoviště Jihlava Borovská 3, Jihlava, tel.: , fax: JI 01/06 Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole Autor: Libosvárová, Marie Závěrečná práce je věnována problematice hodnocení výsledků práce dětí a studentů, a to nejen ve škole, ale i na akcích mimo školu. Jde zde o snahu postihnout tuto složitou a společensky velmi závažnou stránku života ve škole a mimo něj, neboť způsob a kvalita vlastního hodnocení žáka může sice vyvolat pozitivní motivaci k dalšímu studiu, bohužel však díky chybnému přístupu často vede k negativnímu postoji ke vzdělávání, škole a pedagogickým pracovníkům vůbec. Specifická pozornost je věnována získávání podkladů přehodnocení, jejich evidenci, úloze učitele a vzájemnému informování učitelů. Práce je členěna do deseti kapitol včetně příloh a seznamu použité literatury. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 02/06 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Autor: Kylíšková, Dagmar Tato práce je sestavena dle struktury pro tvorbu ŠVP PV. Je zaměřena na následující otázky související s organizací chodu školy, řízením školy, dlouhodobými záměry školy, věcnými podmínkami školy, personálním zajištěním školy apod. ŠVP je zpracován do 10 témat s podtématy, na jejichž základě jsou pak vypracovány třídní programy. Jejich cílem je vést děti k získání kompetencí daných RVP PV. Je zde zpracován i informační systém MŠ, spolupráce s ZŠ, rodiči a dalšími orgány. Neopomíjí i všechna možná rizika pro předškolní vzdělávání v jednotlivých oblastech RVP. V závěru práce jsou i metody a prostředky evaluace, řídící činnost a hospitace. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 03/06 Tvorba učebního plánu mateřské školy Autor: Novotná, Jana Práce řeší jednu z oblastí řízení organizace tvorbu učebního plánu mateřské školy jako dokumentu určujícího výchovně vzdělávací proces organizace na celý školní rok. Práce je podrobně strukturována do 18 kapitol. První dvě kapitoly předmluva a cíle předškolního vzdělávání jsou věnovány teoretickým východiskům. Od třetí části je řešen konkrétní učební plán mateřské školy Zahradnického v Havlíčkově Brodě. Vychází z prostorových možností areálu školy, následuje organizace provozu, režim dne, témata učebního plánu školy, třídní učební plán, evaluace, plánové akce, plán pedagogických rad, plán kontrolní činnosti a analýza SWOT. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.:

16 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení JI 04/06 Koncepce rozvoje školy ve střednědobém časovém horizontu Autor: Mísařová, Marta Práce se zabývá jednou z oblastí řízení organizace stanovení tříleté koncepce Mateřské školy v Krucemburku. V úvodních kapitolách je definován současný stav charakteristika školy a SWOT analýza podmínek organizace. Na ně navazují záměry rozvoje školy pro období , rozpracované zdroje plnění, způsoby realizace, podmínky a organizace vzdělávání, vhodní partneři pro spolupráci, evaluace a hodnocení a rozpočtový výhled především v oblasti materiálně technického zabezpečení na příští tři roky. Obraz o činnosti školy doplňují fotografie uvedené v příloze. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 05/06 Učební plán MŠ Žižkov II, 1352 Havlíčkův Brod Autor: Coufalová, Dana Práce je zaměřena na přípravu a sestavování denního, týdenního a měsíčního programu pro předškolní děti. Práce řeší jednu z oblastí řízení organizace tvorbu učebního plánu mateřské školy jako dokumentu určujícího výchovně vzdělávací proces organizace na celý školní rok. Struktura práce je logicky dělena do několika kapitol. V úvodu je představen areál mateřské školy. Další části jsou věnovány učebnímu plánu školy vymezení jeho návaznosti na Rámcový vzdělávací program. Dále jsou charakterizovány tematické bloky a pět oblastí RVP pojmenovaných jako barevné kamínky. Učební plán zakončují dokumenty organizačního charakteru: režim dne MŠ, plán akcí a zásady evaluace. Plastický obraz o činnosti podává příloha s fotografiemi. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 06/06 Autor: Minimální protidrogový program, Tajemství planety Mobidius Hurda, Jiří Práce je zaměřena na společensky sledovanou problematiku protidrogového programu včetně preventivních programů. Strukturu práce tvoří popis projektu Tajemství planety Mobidius aneb Když nevíte co by, pojďte s námi mobi a minimální protidrogový program a program prevence, který zároveň obsahuje i dopravní výchovu a poskytování základní první pomoci. Práce je zpracována pro konkrétní školu včetně hojných a názorných příloh. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 07/06 Integrace zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy příprava podkladů Autor: Váchová, Jaroslava Tato práce se zabývá následujícími otázkami souvisejícími s integrací postiženého dítěte do mateřské školy. Je věnována problematice zdravotně postiženého dítěte a jeho sociální integraci nejen ve společnosti, ale zejména ve školském zařízení. První část se zabývá teoretickým zpracováním literárních pramenů k dané sledované problematice, řeší terminologickou diskusi, např. integrace či inkluze apod. 16

17 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Zvláštní pozornost je věnována vztahu postižené dítě a rodina, reakcím rodiny na tuto skutečnost, vytváření sociálního prostředí pro dítě a interakcí rodiny se školním zařízením. Druhá část práce vychází z praktických zkušeností, je konkretizována příklady v přílohách a prokazuje osvojení nejenom školských, ale i dalších právních předpisů. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 08/06 Práva a povinnosti dětí, rodičů a pracovníků ve školním poradenství versus aktuální legislativa Autor: Kabelková, Hana Práce je zaměřena na otázky související s problematikou uplatnění práv a povinností klientů i odborných pracovníků tak, jak se s nimi setkáváme v běžných pracovních situacích v poradenství. Cílem zpracování je zamyšlení nad některými nejasnostmi platné legislativy ve snaze najít optimální postupy či řešení, které respektují práva občanů. Snahou poradenských pracovníků je předejít možné kolizi s jejich uplatněním v podmínkách českého školství s přihlédnutím k daným možnostem dítěte i společnosti a při využití vědeckých poznatků o výchově a vzdělávání dětí a o stimulaci jejich pozitivního vývoje. V práci najdeme i vedle textu metodicky řazené přílohy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 09/06 Marketingový výzkum Autor: Šula, Lubomír Práce je zaměřena na využívání zájmové činnosti v zájmových zařízeních, trávení volného času, dále pak monitoring toho, jak děti v příslušné lokalitě tráví svůj volný čas a o jaké kroužky a zájmové nabídky mají zájem. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. Úvodní část je věnována především teoretickým otázkám marketingu. V druhé části je rozebrán marketingový výzkum, jeho historický vývoj, modifikace a výzkumné metody. Třetí část je praktická, obsahuje přímé vypracování marketingového výzkumu pro Dům dětí a mládeže v Novém Městě na Moravě. Práce obsahuje konkrétní výstupy v podobě hodnocení výsledků a úspěšnosti projektů. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 10/06 Možnosti práce s dětmi s odloženou školní docházkou Autor: Zmeková, Olga V této práci jsou shrnuty různé poznatky, jak se v mateřské škole pracuje s dětmi, které se teprve připravují na vstup do školy, ale především s dětmi, kterým byl doporučen odklad školní docházky. První část je zaměřena na vysvětlení pojmu školní připravenost a nejčastější důvody odkladu školní docházky. Druhá část obsahuje ukázky, jakými způsoby se dají rozvíjet oblasti potřebné nejen pro vzdělávání. Je zde využito bohaté praxe ve školství s různými osvědčenými náměty. Součástí přílohy jsou pracovní fotografie z mateřské školy. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.:

18 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení JI 11/06 Organizační struktura školy Autor: Vacušková, Ludmila Obsahem práce je organizační řád mateřské školy. Jde zde o popis patřičných právních norem, kterými se ředitel školy při své funkci řídí. Dále jsou popsány jednotlivé interní normy, které může ředitel vydat a při své práci využívat. V práci nechybí kromě teoretické části ani praktická část, kde je rozebrána přímo mateřská škola Radkovice u Hrotovic. Praktická část se zabývá organizačním diagramem, popisem jednotlivých činností školy, včetně vnitřního řádu školy, řádu pro THP pracovníky i třídním vzdělávacím programem. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 12/06 Vedení pedagogické rady a struktura záznamu Autor: Součková, Eva Práce řeší jednu z oblastí řízení organizace vedení pedagogických rad a strukturu záznamu z nich. Práce je strukturovaná 5 zápisy z pedagogických rad z období Programy pedagogických rad řeší nejen problematiku výchovně vzdělávacího procesu, ale i další oblasti podstatné pro úspěšný chod organizace, např. seznámení s novými obecně platnými právními předpisy, organizační záležitosti, další vzdělávání pracovníků, ekonomické záležitosti apod. Z každého zápisu jsou konkrétní výstupy v podobě jasně formulovaných úkolů pro pedagogické pracovníky. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 13/06 Hodnocení výchovné práce v mateřské škole Autor: Marousková, Dana Práce řeší komplexním způsobem oblast, která je nástrojem ke kvalitnějšímu řízení organizace hodnocení výchovné práce. Práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje vývoj od obecného vymezení vzdělávání dětí v mateřské škole přes základní rámcové cíle ke konkrétnímu vzdělávacímu programu mateřské školy s názvem Hrajeme si celý rok. Druhá část se věnuje evaluaci od obecného vymezení pojmu až ke konkrétnímu zpracování jednotlivých oblastí v organizaci. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 14/06 Možnosti přípravy dětí s odkladem školní docházky na školu Autor: Mezerová, Libuše Práce je zaměřena na problematiku odkladů povinné školní docházky a je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část, se zabývá celkovou charakteristikou dítěte před vstupem do školy a školní zralostí a nezralostí a s tím související charakteristikou všeho, co by měl žák vstupující do školy umět. Druhá, praktická část, obsahuje metodický materiál využitelný při práci s dětmi, které mají odloženou školní docházku. 18

19 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 15/06 Žáci se speciálními potřebami a péče o ně Autor: Kotoučková, Marcela Závěrečná práce je zaměřena na otázky související se vzděláváním dětí se speciálními potřebami a jejich integraci do běžných typů škol a školských zařízení s cílem o maximální rozvoj osobnosti postiženého nebo znevýhodněného jedince a dosažení maximálního stupně socializace. Autorka vychází z vlastních zkušeností a podrobněji se zaměřuje na vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením, zejména na charakteristiku podmínek tohoto vzdělávání. Práce se skládá z pěti kapitol s těmito tématy: diagnostika, výčet druhů postižení, možnosti vzdělávání, RVP ZV upravený pro danou cílovou skupinu a individuální vzdělávací plán. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 16/06 Autor: Prevence sociálně patologických jevů v podmínkách dětského domova Coufalová, Etela Práce vychází z dynamického vývoje a změn společnosti včetně jejich negativních stránek. Zabývá se problematikou sociálně patologických jevů a jejich prevencí v rovině obecné a zároveň ukazuje, jakým způsobem realizuje tuto prevenci konkrétní výchovné zařízení. Jedná se o společensky závažné a frekventované téma. Základ tvoří teoretická východiska, na která jsou aplikovány konkrétní analýzy života v daném zařízení. Důraz je kladen na pasáž, která metodologicky analyzuje sociální patologii, sociálně patologické jevy a jejich typologii. Práce též nastiňuje možnosti prevence, její cíle a některé zkušenosti a společenské názory. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.: JI 17/06 Roční plán práce Autor: Prušová, Helena Prakticky zaměřená závěrečná práce řeší jednu z oblastí řízení organizace tvorbu ročního plánu práce jako dokumentu určujícího výchovně vzdělávací proces i organizační zabezpečení na celý školní rok. Cílem plnění plánu je vytvořit kvalitní službu v oblasti vzdělávání a výchovy. V úvodu práce je definován význam ročního plánu zejména jako dokumentu řešícího rozvržení úkolů a činností během celého roku. Práce obsahuje též analýzu stavu na počátku roku, rozdělení úvazků, rozvrhy hodin, organizace školního roku a plán činnosti. Kladem je zpracování konkrétních úkolů a plánů činností se zadanými termíny a odpovědností za plnění a též přehlednost umocněná použitím tabulek. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.:

20 závěrečných prácí funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení JI 18/06 Sociální parazitismus v problematice dětského domova Autor: Opravil, Milan V závěrečné práci je popsán pokus o analýzu problému neplatičů ošetřovného, což je složitá společenská problematika nového sociálního fenoménu sociálního parasitismu, do kterého je zpravidla zařazováno neoprávněné pobírání sociálních dávek, dávek v nezaměstnanosti, dávek pěstounské péče atd. Práce vychází z teoretických východisek sledované problematiky, stejně tak z makroekonomického ukazatele. Tato pasáž je logická a vychází z odborné literatury a z názorů odborníků z řad ekonomů a sociologů. Práce též obsahuje vlastní výzkum, srovnání sledovaného problému v obdobných zařízeních, včetně výpočtu ztrát a pokusu o klasifikaci příčin neplacení, event. placení částek ošetřovného. Práce je archivována v NIDV, krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 3, Jihlava tel.:

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009

ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 ABSOLVENTI STUDIA OBORU ŠKOLSKÝ MANAGEMENT 2009 PŘEHLED TÉMAT ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ ABSOLVENTŮ STUDIA PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (Řazeno podle data závěrečné zkoušky.) Závěrečné práce jsou přístupné

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů

Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů ODBORNÁ ŠKOLA VÝROBY A SLUŽEB PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Zhodnocení tvorby Školních vzdělávacích programů Evaluace ŠVP Bc. Lenka Radová 7.10.2013 Zhodnocení tvorby ŠVP Od roku 2008 do současnosti jsme vytvořili

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-138/08-07. Předmět inspekční činnosti: Inspekční zjištění:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-138/08-07. Předmět inspekční činnosti: Inspekční zjištění: + Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-138/08-07 Název školy: Základní škola Tábor, Zborovská 2696 Adresa: Zborovská 2696, 390 03 Tábor Identifikátor: 600 064 620 IČ: 00582859

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Číslo jednací: 780/2007/1 Platnost: od 1. 9. 2007 Obsah: Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032

KAPITOLA 1 Manažer vedoucí pracovník... 1005 KAPITOLA 2 Vedení zaměstnanců... 1032 Obsah ČÁST I DÍL 1 Ředitel školy Manažer Manažer vedoucí pracovník..................................... 1005 Vedení zaměstnanců............................................. 1032 DÍL 2 Povinnosti a odpovědnost

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová

Právo pro øeditele škol v kostce. Monika Puškinová Právo pro øeditele škol v kostce Monika Puškinová Právo pro ředitele škol v kostce Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PUŠKINOVÁ, M. Právo pro ředitele škol v kostce. Praha:

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD

Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy. Čl. I. ÚVOD Stanovení kritérií pro hodnocení Masarykovy základní školy, Polesná 1690, Praha 9 Újezd nad Lesy OBSAH: Čl. I. ÚVOD... 1 Čl. II ZDROJE INFORMACÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONNÝCH PŘEDPISŮ... 2 Čl. III INTERNÍ DOKUMENTY

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastní Při procesu sebe systematicky shromažďujeme a analyzujeme řadu informací a podkladů, včetně zpětných vazeb od i rodičů. Na začátku každého školního roku je vypracováván roční plán rozvoje. Jedenkrát

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více