Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola Heřmanice u okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Zpracoval: Mgr. Moravec Kamil, ředitel školy 1

2 OSNOVA : I. Základní údaje o škole II. Vzdělávací programy III. Přehled pracovníků školy IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti VIII. Údaje o dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků IX. Závěr 2

3 I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Heřmanice u okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa školy: Základní škola Heřmanice u č.p. 47, Odry IČO: Identifikátor školy: Do sítě škol byla vřazena IZO (škola) Ředitel školy: Mgr. Moravec Kamil, do funkce jmenován od Kontakty: Telefon: , Právní forma: Příspěvková organizace od s formou právní subjektivity Zřizovatel: Obecní úřad, Heřmanice u č.p. 47, Odry telefon: , Zástupce zřizovatele: starostka obce Heřmanice u : Irena Šímová mobil: , je umístěna ve starší udržované budově č.p. 47 v níž sídlí i místní obecní úřad. Škola má prostory, ve kterých sídlí, svěřeny do bezplatného užívání. Žákům jsou k dispozici kromě domovských tříd s hracím koutkem a počítači, učebna PC, tělocvična, školní družina a jídelna. Materiální podmínky přiměřené vybavení pomůckami, učebnicemi, učebními texty apod., dosluhující kopírovací zařízení a PC vybavení, počítačová učebna, rozvod počítačové sítě s přístupem na internet, žákovská a učitelská knihovna. 3

4 Hygienické podmínky škola má kvalitní hygienické zázemí (šatny a WC jsou v souladu s normami), v rámci možností obnovujeme žákovský nábytek, dbáme na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a organizační zajištění režimu školy s ohledem na psychické a fyzické zdraví žáků. je dvoutřídní školou pro první až čtvrtý postupný ročník. Výuka je organizována ve dvou třídách, vždy se dvěmi sousedními sloučenými ročníky. Poté žáci pokračují v plnění povinné školní docházky v ZŠ Komenského ve Vítkově. Rozdělení tříd: I. třída 1. a 2. ročník vzdělával ředitel a třídní učitel Mgr. Moravec Kamil II. třída 3. a 4. ročník vzdělávala třídní učitelka Naděžda Kaňáková paní učitelka Helena Hrabovská vyučovala v obou třídách hudební výchovu, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a v I. třídě tělesnou výchovu a prvouku/člověk a jeho svět třída chlapci dívky celkem počty žáků I. /1. a 2.r./ II. /3. a 4.r./ celkem Značný důraz při vzdělávání dětí je kladen na informační a komunikační technologie, jejichž využívání by se mělo stát pro naše žáky samozřejmostí. Škola disponuje počítačovou učebnou s pěti PC a v každé třídě je pracovní počítač pro přestávkové aktivity dětí. Pedagogové jsou vyškoleni ke kvalifikované obsluze PC. V rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání všichni pedagogové absolvovali kurz informační gramotnosti a dosáhli uživatelských ICT znalostí. Školní družina Provoz školní družiny s kapacitou 30 žáků (identifikační číslo ŠD/IZO/: ) probíhal v čase od do hodin a bylo otevřeno jedno oddělení. O děti ve školní družině pečovala paní vychovatelka Helena Hrabovská. Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času jsme nabídli dětem rozmanitou nabídku zájmových činností. Zájmové kroužky probíhaly v rámci školní družiny. Individuální péče pedagogů o žáky se projevovala v zapojení dětí do olympiád, soutěží a přehlídek. Školní jídelna 4

5 Školní jídelna s kapacitou 50 jídel (identifikační číslo ŠJ/IZO/: ) zajišťovala přípravu a výdej obědů žákům, zaměstnancům školy a cizím strávníkům. Vedoucí školní jídelny je paní Naděžda Kaňáková a kuchařkou paní Dana Vašutová. Školská rada: Obecní úřad Heřmanice u na základě usnesení č.1 ze dne vydal zřizovací listinu školské rady při. Školská rada má tři členy a její činnost začala dnem Zájmem školy je, aby i v podmínkách platnosti nové školské legislativy pokračovala v činnosti stávající rada školy. II. Vzdělávací programy Žáci 1. ročníku se vzdělávali podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: Škola pro 21. století, žáci 2. až 4. ročníku se vzdělávali podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 III. Přehled pracovníků školy Charakteristika pedagogického sboru: Pedagogický sbor tvoří ředitel a třídní učitel Mgr. Moravec Kamil, třídní učitelka Naděžda Kaňáková a vychovatelka školní družiny Helena Hrabovská. Ředitel Mgr. Moravec Kamil je absolventem Vysoké voj. pedagogické školy v Bratislavě obor Teorie a řízení kultury. Učitelka Naděžda Kaňáková ukončila dálkové studium vychovatelství na Střední pedagogické škole v Přerově. Vychovatelka Helena Hrabovská je absolventkou doplňujícího pedagogického studia, zaměření vychovatel školských zařízení, na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Na škole působí pedagogický sbor, jehož členové vnímají nutnost osobního růstu a dalšího vzdělávání jako samozřejmost. Pedagogičtí pracovníci jsou součástí metodického sdružení malotřídních základních škol Mikroregionu sko. IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy K zápisu pro školní rok 2008/2009 bylo pozváno 6 dětí a všechny byly zapsány do 1.ročníku ZŠ pro školní rok 2008/2009. Celkem nastoupilo do 1. ročníku ve školním roce 2008/2009 pět dětí. 5

6 V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Tabulka prospěchu Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce nebyla na naší škole provedena inspekce ČŠI. VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Škola spolupracující Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich zákonným zástupcům. Rodiče mohli školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě s ředitelem nebo vyučujícím, v době konzultací a třídních schůzek. Konzultační dny: I. třída - čtvrtek od do hodin II. třída - pondělí od do hodin Škola byla pro veřejnost otevřena také v době besídek, jarmarků, tvůrčích dílen apod. Veřejnost je o činnosti a aktivitách školy informována prostřednictvím školního časopisu Poškoláček, Zpravodaje obce a také na webových stránkách školy. Snažíme se zapojit rodiče o veřejnost do projektů a aktivit školy. Přejeme si být školou úzce spolupracující s jednotlivci a neziskovými organizacemi spádové oblasti. Systematicky si budujeme síť fanoušků a dobrovolníků, kteří pro děti vymýšlejí tvůrčí dílny, přednášky, výstavy, koncerty. Partnery naší školičky při realizaci Minimálního preventivního programu jsou: PPP Vítkov a Nový Jičín vedení obce Heřmanice u 6

7 MŠ Kamenka, ZŠ Komenského Vítkov Armáda ČR a Policie ČR Správa CHKO Poodří, ČSOP Fulnek a ČSOP Studénka, dobrovolníci hnutí Brontosaurus a DUHA Spolek žen Heřmanice u, Sbor dobrovolných hasičů ve Vésce a fara ve Vésce, Historicko-vlastivědný spolek v Odrách Škola spolupracuje s odbornými institucemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů: Okresní metodik preventivních aktivit PPP Nový Jičín - Bc. Letý P., tel.: , Preventivně informační skupina Okresního ředitelství Policie ČR nprap. Tomšík Z., tel.: , Městský úřad Odry, sociálně právní ochrana dětí - Hrčková M., tel.: Městský úřad Odry, kurátor pro mládež - Homolová P., tel: Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Na škole působí pedagogický sbor, jehož členové mají zkušenosti a dobré výsledky s integrací žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Kaňáková Naděžda a Mgr. Moravec Kamil absolvovali tématické kurzy věnující se problematice specifických vývojových poruch. Děti se specifickými poruchami jsou plně integrovány, navštěvují doporučené cvičení pro nápravu poruch učení a dle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. Školním dyslektickým asistentem je Mgr. Moravec Kamil, který při reedukační péči spolupracuje se specialisty z PPP Nový Jičín a PPP Vítkov. Ve školním roce 2007/08 navštěvovali individuální nápravu SPUCH 2 žáci (jeden žák 3. ročníku u kterého byla diagnostikována vývojová porucha učení: dysortografie a žákyně 4.ročníku u které byla také diagnostikována vývojová porucha učení: dysortografie). Nápravu prováděl ředitel školy Mgr. Moravec Kamil (1 hodinu týdně). Škola spolupracuje v oblasti nápravy SPUCH s odbornými institucemi: PPP Vítkov - Mgr. Šuláková D., PPP Nový Jičín Mgr. Sopuchová J., tel.: Aktivity nespecifické primární prevence V rámci diskuze během třídnických hodin, při individuálních pohovorech s dětmi a zákonnými zástupci žáků, z dotazníků a vzkazů ve schránce důvěry jsme se dozvěděli o zájmu dětí o bohatší volnočasový život ve škole. Nově jsme nabídli dětem možnost trávit čas akčně v tělocvičně nebo v PC učebně a rozšířili jsme nabídku kroužků fungujících při ŠD. 7

8 Kroužek den/čas vyučující Na podněty jsme zareagovali audio a video technikou, PC v Hudebně/dramatický kroužek pondělí hodin Helena Hrabovská Sborový zpěv středa hodin Helena Hrabovská Sportovní hry pondělí hodin Naděžda Kaňáková Angličtinka úterý a čtvrtek Naděžda hodin Kaňáková Výtvarný kroužek pátek hodin Terezie Mičková Počítačové hry úterý hodin Moravec Kamil dokoupili jsme do hracích koutků stavebnice a společenské hry, které zatraktivnily přestávkový ruch. dovybavením domovských tříd učebnách jsou zkompletovány a Osu aktivit nespecifické primární prevence tvořily školní projekty, které vhodně dotvářely obsah vzdělávacího procesu celé školy: Projekt Škola jako komunitní centrum obce Projekt Samizdat Projekt Zelená škola Projekt Kořeny Projekt Velké srdce Realizované akce datum místo konání název akce organizátor Bazén Nový Jičín Plavecký výcvik všech žáků ZŠ ZŠ a KVS Laguna N.J Véska-výletiště Drakiáda Spolek žen a ZŠ Setkání s mjr. Pavlem Šebestou: Život v poválečné africké Sierra Leone ZŠ Podzimní spaní ve škole ZŠ a maminky 8

9 Setkání s vojáky 71. mech. praporu v Hranicích: Život v Kosovu očima vojáků KFOR ZŠ Lampiónový průvod Spolek žen a ZŠ Jakubčovice n.o. Mikulášský bál ZŠ a ZŠ Jakubčovice n. O Sál Heřmanice u Mikulášská nadílka Obecní úřad a ZŠ Vánoční pečení cukroví ZŠ a Spolek žen Heřmanice u Školní vánoční koncert a jarmark ZŠ Setkání se spisovatelem Martinem Šmausem ZŠ MŠ Kamenka Třikrálová koleda v MŠ Kamenka ZŠ a MŠ Návštěva dětí z MŠ Kamenka ZŠ a MŠ Setkání s archeologem Danielem Fryčem: Pravěké lokality v okolí Husího potoka ZŠ Heřmanice u Dětský maškarní ples ZŠ, Klub rodičů ZŠ Kom. Vítkov Školní akademie ZŠ Velikonoční pečení jidáše ZŠ a maminky Pletení tatarů a výroba píšťalek z lipových špalíčků ČSOP Fulnek a ZŠ Setkání s kytaristou Jaromírem Heryánem: Toulky hudební historií ZŠ Setkání s Brontosaury: videoprojekce s besedou o velkých šelmách, filcování ovčí vlny a promítání filmů o ZŠ a Křivonožka J. 9

10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 lidských právech 1.informační blok na téma: Bezpečnost chodce v silničním provozu BESIP, ZŠ a Křenek Prodejní výstava knih ZŠ Den Země alias jarní přespání ve škole (odvoz sběrového papíru, tvůrčí dílna, setkání s astronomem, sportovní ZŠ, vedení obce, Klub olympiáda, ekobrigáda Ukliďme svět ) rodičů, ČSOP 2. informační blok na téma: Bezpečnost cyklisty na silnici BESIP, ZŠ a Křenek Heřmanice u Vítání občánků - Den matek besídka, kulturní pásmo žáků ZŠ (recitace, zpěv, tanec, divadlo) vedení obce, ZŠ Výletiště Véska Den dětí - zábavné odpoledne a kulturním vystoupením žáků Spolek žen a ZŠ Setkání s policisty - beseda o bezpečnosti na silnici, ukázka policejní techniky ZŠ a OO Policie ČR Odry ZŚ Heřmanice u vedení obce, ZŠ, Klub Den dětí (stanování na školní zahradě, sportovní olympiáda, žákovský koncert, diskotéka, opékání) rodičů CHKO Poodří rezervace Kotvice - pozorování života kolem vodní plochy se zoologem ing. Ivo Otáhalem, sběr přírodnin a ZŠ, Správa CHKO Poodří, odpadků, plavba na raftu po Bartošovickém rybníku, exkurze po Záchranné stanici pro volně žijící živočichy Muzeum Novojičínska a v Bartošovicích, v Centru ekologické výchovy Aquila - vzdělávací programy pro žáky Boudo, budko, kdo v ČSOP Fulnek tobě přebývá a Živá příroda nadosah, poznávání ptáků, jejich hlasů a praktická výroba budek, Hranice na Moravě HRANICKÉ HRY BEZ HRANIC ukázka výcviku služebních psů Policie ČR, ukázka výcviku policistů, ZŠ a 71. mech. prapor ukázka bojových umění, ukázka bojové akce (Armáda ČR), Nadále probíhala akce "Školní mléko". VIII. Údaje o dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Plán DVPP a dalšího osobního rozvoje pedagogických pracovníků ve školním roce 2007/08 byl limitován trvalým, chronickým nedostatkem finančních prostředků v rozpočtu školy. 10

11 Funkční a specializační studium: Moravec Kamil Mgr Obhajoba závěrečné práce Studia pro ředitele škol a školských zařízení (KVIC Opava) Moravec Kamil Mgr Studium pro ředitele škol a školských zařízení (KVIC Opava) Moravec Kamil Mgr Studium pro ředitele škol a školských zařízení (KVIC Opava) Moravec Kamil Mgr Studium pro ředitele škol a školských zařízení (KVIC Opava) Moravec Kamil Mgr Studium pro ředitele škol a školských zařízení (KVIC Opava) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 DVPP: vzdělávací akce a kurzy věnující se tématům managemantu, práva, správního řádu, BOZP, PO apod. Moravec Kamil Mgr. 21. a Kurz matematiky na PdF OU v Ostravě Moravec Kamil Mgr. 2. až Kurz českého jazyka a literatury na PdF OU v Ostravě Moravec Kamil Mgr Kurz hudební výchovy a hry na klavír na PdF OU v Ostravě Moravec Kamil Mgr Metodická poradna pro ředitele škol (KVIC Nový Jičín Mgr. Grosmanová) Moravec Kamil Mgr Konzultace v PPP Nový Jičín (p. Sopuchová), téma: Obsah a struktura IVP Moravec Kamil Mgr Seminář PPP pro ředitele malotřídních škol na téma primární prevence (PPP Nový Jičín Bc. Letý) Moravec Kamil Mgr Školení BOZP ředitelů škol (Ostrava) Moravec Kamil Mgr Školení vedoucích zaměstnanců o PO (Ostrava) Moravec Kamil Mgr Odborná příprava preventistů PO (Ostrava) Moravec Kamil Mgr Školení BOZP bezpečnostních techniků škol (Ostrava) Moravec Kamil Mgr Kurz první pomoci (Ostrava) Moravec Kamil Mgr Metodická poradna pro ředitele ZŠ (KVIC Ostrava Mgr. Grosmanová) Vzdělávací akce a kurzy zaměřené na novelizace vyhlášek a norem pro ŠJ a moderní metody vyučování: Kaňáková Naděžda Školení o zásadách osobní a provozní hygieny při poskytování stravovacích služeb ve školách (Ostrava) Hrabovská Helena Hudební rok v RVP (Nový Jičín) Samostudium: 11

12 Jazykové vzdělávání Studium zákonů, vyhlášek a nařízení vlády Rozvoj počítačové gramotnosti všichni pedag. zaměstnanci školy IX. Závěr Ve školním roce 2007/08 se dařilo plnit koncepční záměry i hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce školy. Žáci si osvojovali základní pravidla a způsoby mezilidského soužití, byli vedeni k zodpovědnosti a přátelství. Byla také posilována schopnost žáků kriticky myslet, převzít odpovědnost za vlastní činy, vytvářet si nezávislé názory, obhajovat je, ale současně respektovat názory druhých. Do výuky byly zařazovány inovační a hravé prvky. Pokračovali jsme v zařazování projektových dnů do vyučovacího procesu.také úkoly dané Minimálním preventivním programem byly splněny. Celkově lze hodnotit výsledky výchovně vzdělávací práce školy kladně. Zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999sb. za kalendářní rok 2007 počet podaných písemných žádostí o informace 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací 0 další informace vztahující se k uplatnění zákona č.106/1999 Sb 0 V Heřmanicích u dne Mgr. Moravec Kamil, řed.školy 12

Projekt Škola jako komunitní centrum obce Projekt Zelená škola Projekt Velké srdce

Projekt Škola jako komunitní centrum obce Projekt Zelená škola Projekt Velké srdce IDE TIFIKAČ Í ÚDAJE Oficiální název dokumentu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Škola pro 21. století Koordinátor tvorby ŠVP ZV: Mgr. Moravec Kamil od 1. července 2007 ázev školy: Základní

Více

Program prevence rizikového chování, výchovy ke zdravému životnímu stylu,

Program prevence rizikového chování, výchovy ke zdravému životnímu stylu, Program prevence rizikového chování, výchovy ke zdravému životnímu stylu, výchovy ke zdraví Zpracoval: Mgr. Moravec Kamil, školní preventista rizikového chování 1 Obsah I. Vizitka ZŠ Heřmanice u Oder okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 V Blansku dne 8.0.2007 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis

Výroční zpráva 2011/2012. Datum projednání ve školské radě 22. 10. 2012 Datum projednání v pedagogické radě 12. 11. 2012 Podpis Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Komenského 241, psč.: 671 68, pošta Hrabětice, tel.: 515 229 410, e-mail zs.sanov@zn.orgman.cz Výroční zpráva 2011/2012 Zpracovala

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 KDO SE NEUČÍ, NEZNÁ 2014/2015 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2012 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Rulf Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY za školní rok 2007/2008 Obsah 1. Základní údaje o škole str. 3-10 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou 2. zařazeny ve školském rejstříku str. 11 3.

Více