Program školy školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program školy školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace Program školy školní rok 2013/2014 V Ostravě dne: předkládá: Mgr. Milena Walderová

2 OBSAH: Strategický rozvoj školy na léta Koncepce rozvoje školy 1. Srovnání výsledků práce za období školních let 2010/2011, 2011/2012, 2012/13 2. Hlavní úkoly ve školním roce 2013/ Společné úkoly pedagogických pracovníků 2.2. Společné úkoly všech pracovníků 2.3. Vedoucí pracovníci školy 3. Organizace školního roku 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5. Přidělení tříd, funkcí 6. Metodické činnosti 7. Termínový kalendář 8. Přílohy

3 STRATEGICKÝ ROZVOJ ŠKOLY NA LÉTA Východiska : Mapa školy Vlastní hodnocení školy Výsledky kontrolní činnosti Práce s Radou školy a Sdružením rodičů Program rozvoje města Ostravy pobídky investorům Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) do roku 2015 A) IMAGE ŠKOLY Každoroční sledování nejnovějších poznatků a metod ve vzdělání Pořádání prezentací svých programů, sdílení vypracovaných DUMů v rámci Šablon Rozvíjení spolupráce s Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida, s gymnáziem Wichterleho, gymnáziem O. Havlové partnerskou školou Účast na mezinárodních seminářích Pořádání a lektorsky zajišťování vzdělávacích seminářů k rozvoji využívání interaktivní techniky ve vyučování pro ostatní pedagogické pracovníky Rozvíjení spolupráce s firmou AV - Media (SMART Centrum interaktivní výuky) a šíření programu Škola 21. století, firmou Stiefl Udržení a rozvíjení vysokého standardu poskytovaných služeb Výuka s rodilým mluvčím v anglickém jazyce Propagace školního loga a názvu školy Publikační činnost Včasná aktualizace webových stránek Realizace výjezdů do zahraničí studijní pobyty pro žáky i pedagogy Realizace ozdravných pobytů v přírodě cykloturistika, rafty, lyžování, vodáctví Zachování a rozšiřování školních tradic (šerpování 9. ročníků, pasování žáků 1. ročníků, výstavy, tematicky zaměřené celoroční, celoškolní projekty apod.). Rozvíjení spolupráce s jazykovou školou Hello přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám Cambridge, organizace mezinárodních zkoušek, s jazykovým centrem Exel Práce v Asociaci aktivních škol Spolupráce s ilustrátorem A. Dudkem ( patronem školy) Začleňování metody CLIL do výuky odborných předmětů Zařazení bilingvní výuky do dalších ročníků B) KLIMA ŠKOLY Zvýšenou pozornost věnovat vztahům pedagog žák, pedagog rodič; hledat nové formy posílení důvěry v pedagogického pracovníka Posilovat úlohu třídního učitele i v mimoškolních aktivitách Utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu

4 Zvyšovat aktivní podíl zaměstnanců na zkvalitňování práce školy Systematicky působit proti vandalismu, násilí, návykovým látkám a šikaně mezi žáky Rozvíjet úzký kontakt s rodiči prostřednictvím Sdružení přátel školy a Rady školy Podporovat a realizovat volnočasové aktivity v rámci odpolední zájmové činnosti Dostupnost ředitelky školy a dalších členů vedení bez formálních bariér C) ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Posílit úlohu metodických sekcí a ročníkových učitelů, zapojit je více do řízení organizace a do kontrolní činnosti Zřídit intranetový informační systém školy a zrychlit přísun informací zaměstnancům Rozšířit školní elektronické sítě (učebny- kabinety- společný server) V posílení kompetencí jednotlivých zaměstnanců klást větší důraz na osobní zodpovědnost (na minimum omezit anonymitu) D) EKONOMIKA A MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ Pokračovat v získávání finančních prostředků z grantů, fondů EU, operačních programů Dále získávat peněžní i nepeněžní dary od sponzorů Pracovat na rozvoji celoživotního vzdělávání Zkvalitňovat a rozšiřovat doplňkovou činnost školy (zájmové kroužky) V odměňování pracovníků udržet finanční prostředky, více diferencovat Pokračovat ve výměně a opravě podlahových krytin ve třídách Postupně nahrazovat zastaralou výpočetní techniku Vybavit digitální učebnu jazyků (ESF) Zajistit potřebné učebnice a pomůcky k bilingvní výuce a výuce metodou CLIL Modernizovat pracovny učitelů Vytvořit bezdrátovou síť v budově školy a nepřetržitě posilovat stávající Zavést klimatizaci do školní jídelny a 3. patra Pokračovat v modernizaci kmenových tříd žáků Pracovat na úpravě okolí školy, školní zahrady Pokračovat v modernizaci odborných učeben dílny, fyziky a chemie, tělocvičen a budování nových učeben keramické dílny, výtvarné a další Úprava půdních prostor zřízení odborných učeben, výtvarného ateliéru, výtahu E) VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST Uskutečňovat výuku podle ŠVP ve všech ročnících školy a vyhodnocovat plány jednotlivých ročníků, zkvalitňovat a inovovat je Klást větší důraz na komunikaci a přenos informací mezi žáky, pedagogy a žáky, pedagogy a rodiči Zajišťovat srovnávací testování žáků na konci daného období po 5. a 9. ročníku Stále posilovat výuku cizích jazyků jako nezbytnou dovednost a schopnost člověka pro budoucí život v EU

5 Realizovat výuku metodou CLIL Realizovat bilingvní výuku postupně do dalších ročníků v rámci možností školy Organizovat a podporovat přípravu žáků k mezinárodním zkouškám z jazyka anglického a druhého cizího jazyka průběžně na druhém stupni a k mezinárodním zkouškám YLE - KET na konci pátého ročníku v bilingvních třídách. Zavádět do výuky nové a efektivnější metody a formy práce, jako jsou metody kritického čtení a psaní, metody skupinového a projektového vyučování, vedoucí k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Používat stále novější moderní učební pomůcky, ve výuce více využívat výpočetní techniku, vést žáky k využívání informačních a komunikačních technologií pro vzdělání Rozšiřovat nabídku volitelných předmětů a volnočasových aktivit Pokračovat ve vytváření žákovského portfolia Preferovat důležitost sportovní výchovy, vést žáky ke zdravému životnímu stylu F) PERSONALISTIKA Zabezpečit kvalifikované učitele jazyků anglický, německý, francouzský, ruský, španělský Zajistit další rodilé mluvčí pro bilingvní výuku a výuku cizích jazyků Poskytnout efektivní vzdělávání všech zaměstnanců G) EVALUACE Zabezpečit kvalitní a objektivní vyhodnocení školy ve všech oblastech pravidelně dle platné legislativy Soustavně zlepšovat evaluační systém, efektivně pracovat s jeho výsledky (učitelé), dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky

6 Koncepce rozvoje školy 1) Charakteristika školy Škola zabezpečuje výuku a výchovu 658 žáků. Ve škole se v současnosti učí: ročník, tj. 27 tříd se učí podle ŠVP Brána jazyků otevřená č. j. 532/2013 Škola je demokratická státní instituce, která ve své podstatě musí být: svobodná spravedlivá prolnuta láskou, rozumem a pravdou svou činností směřuje k jedinému cíli - volí hodnotovou orientaci, aby výsledkem celé výchovné práce byl slušný, vzdělaný mladý člověk spolupracuje s rodinou diferencuje, snaží se odstranit průměrnost bere na sebe větší díl odpovědnosti postupně zlepšuje vnitřní klima, postavení žáků a pedagogů a jejich vzájemný vztah dovolává se rozumu, smyslu práce s důrazem na dobrovolnou aktivizaci žáků umí správně motivovat 2) Ekonomická a materiálně-technická oblast V budově školy jsou odborné učebny CH-F, Dě, Hv, Př, učebna jazyková I. II, 2 učebny počítačové, třináct multimediálních učeben, deset kabinetů, tři speciální učebny školní družiny, školní jídelna s kuchyní, cvičná kuchyň, dílny a dva sklady učebnic a dvě tělocvičny. Součástí je také školní hřiště a zahrada, pozemky. 3) Personální oblast V současné době působí na škole 44 učitelů, 1 rodilý mluvčí, 1 školní poradce, 1 asistent pedagoga a 8 vychovatelek. Kolektiv pracovníků je kvalitní a zajišťuje aprobovanou výuku dětí. Rovněž velmi dobře pracuje i kolektiv správních zaměstnanců, zejména na ekonomickém úseku. 4) Koncepční záměry a úkoly udržovat naplněnost školy pokračovat v dobré spolupráci se zřizovatelem školy - ÚMOb Ostrava-Poruba a Magistrátem města Ostravy zajišťovat individuální péči o žáky s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení zajišťovat péči o mimořádně nadané žáky, vyhledávat nadané žáky, spolupracovat s MENZOU dosáhnout otevřené a klidné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti

7 respektovat osobnost dítěte a rozvíjet jeho zdravé sebevědomí, zaměřit se na rozvoj tvořivého myšlení žáků prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení, předcházet záškoláctví v rámci možností modernizovat vybavení školy rozvíjet protidrogovou prevenci, zaměřit se na prevenci kyberšikany dodržovat úkoly stanovené Školní preventivní strategií důsledně uskutečňovat pokyn ministerstva školství k prevenci zneužívání návykových látek ve školách modernizovat a rozšířit prostor kolem školy a vybavit ho tak, aby mohl být využíván pro aktivní odpočinek žáků a činnost ŠD zajistit dostatečný výběr zájmových kroužků pro odpolední aktivitu žáků sledovat nové tendence a podněty navrhované MŠMT podporovat vzdělávání vyučujících, umožnit jim absolvování metodických kurzů i v zahraničí zajistit sponzory na zkvalitnění materiální vybavenosti školy podporovat environmentální vzdělávání žáků, pořádání branně-ekologických, adaptačních kurzů a branných dnů ve výchovném procesu zdůraznit výchovu žáků k volbě povolání realizovat a vyhodnocovat testy profesní orientace vést žáky k sociálnímu cítění (charitativní sbírky, spolupráce s mezinárodní organizací UNICEF, s organizací CHRPA ) prezentovat školu a její činnost na veřejnosti (vydávání kalendáře, organizování výstav, veřejná vystoupení, projektové dny apod.) seznámit žáky s chováním a ochranou člověka za mimořádných událostí naplňovat ŠVP Brána jazyků otevřená v ročníku dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na řízení a zlepšování práce školy, dosáhnout dobré vnitřní zainteresovanosti pracovníků na trvalém zkvalitňování práce školy. V kontrolní činnosti usilovat o objektivní hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání využívat možností grantových programů EU realizovat zahraniční výjezdy žáků i učitelů spolupracovat s Radou školy v ekonomické oblasti se jako právní subjekt - příspěvková organizace řídit platnou legislativou a dalšími normami dohodnutými se zřizovatelem, Statutárním městem Ostrava - Úřadem městského obvodu Poruba a Magistrátem města Ostravy, odborem školství spolupracovat s Pedagogicko psychologickou poradnou Ostrava, MŠ Sokolovská, PF- Ostravské university, Technickou universitou Ostrava, Krevním centrem FNsP,

8 1.Srovnání výsledků práce za období školních let 2010/2011, 2011/2012, 2012/ / / /2013 (2.pol.šk.roku) (2.pol.šk.roku) (2.pol.šk.roku) Počet žáků Průměrný prospěch 1,272 1,291 1,308 Prospělo s vyznamenáním Neprospělo/ Nehodnocen Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování Průměrný počet zameškaných hodin Průměrný počet omluvených hodin Průměrný počet neomluvených hodin 51,126 52,143 48,416 51,114 52,143 48,416 0, ,003

9 2.Hlavní úkoly ve školním roce 2013/ Společné úkoly pedagogických pracovníků Pedagogický pracovník není pouhý zprostředkovatel vědomostí, ale snaží se podle svého umu a svědomí zaujmout, aktivizovat. Ve své práci nezapomene: Pečlivě sledovat a evidovat školní docházku T - úkol stálý Z - všichni učitelé Seznamovat se s novými učebními dokumenty, s právními předpisy a jejich využitím ve výchovné práci T - úkol stálý Z - všichni učitelé Nenásilně pomáhat rozvíjet estetické cítění žáků a další morálně volní vlastnosti T - úkol stálý Z - všichni učitelé Diferencovat přístup v rámci kolektivu, respektovat osobnost dítěte, podněcovat jeho aktivity T - úkol stálý Z - všichni učitelé Rozvíjením čtenářské gramotnosti v češtině i v cizích jazycích zdokonalovat čtenářské dovednosti T - úkol stálý Z - učitelé I. stupně a cizích jazyků Dále se sebevzdělávat, využívat odborných časopisů a dalších materiálů T- úkol stálý Z - všichni učitelé V roč. vyučovat podle ŠVP Brána jazyků otevřená, rozvíjet kompetence dětí, zajišťovat podmínky pro aplikaci ŠVP T - úkol stálý Z všichni učitelé Hodnotit průběžně, zaměřit se na evaluaci žákových kompetencí a vést žáky k sebehodnocení T - úkol stálý Z - všichni učitelé

10 Učit žáky tomu, že mohou vhodnou formou říci svůj názor, usměrňovat nesprávné názory - nezesměšňovat, neponižovat, vyzvedávat klady T - úkol stálý Z - všichni učitelé Pečlivě vést a aktualizovat záznamy ve školní matrice T - úkol stálý Z - všichni třídní učitelé Systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky, vést ke zdvořilosti a umění vážit si jeden druhého T - úkol stálý Z - všichni učitelé Ochraňovat kulturní a přírodní hodnoty T - úkol stálý Z - všichni učitelé Vést žáky k ochraně zdraví, zvláště v návaznosti na škodlivé a omamné látky T - úkol stálý Z - všichni učitelé Vštěpovat zásady chování žáků v případě ohrožení T úkol stálý Z všichni učitelé Spolupracovat s Filosofickou a Pedagogickou fakultou Ostravské university (řízené praxe, reciproční aktivity studentů), s Jazykovým gymnáziem P. Tigrida v Ostravě Porubě, gymnáziem O. Havlové, Wichterleho gymnáziem, VŠB. T - úkol stálý Z všichni učitelé Zapojit celou školu do práce na projektech (vánoce, velikonoce, Halloween, ) T úkol stálý Z - všichni učitelé Pokračovat ve spolupráci s ÚP při výběru škol a volbě povolání žáků T - úkol stálý Z - p.uč. Močalová + TU Připravovat žáky k soutěžím a olympiádám T - úkol stálý Z - všichni učitelé Zajišťovat ambulantní nápravnou péči pro integrované žáky

11 T září - červen Z - p.uč. Homolová, Kubáňová Snažit se o maximální využití počítačových učeben, internetu, žákovské a cizojazyčné knihovny, odborných a multimediálních učeben T - úkol stálý Z - všichni učitelé Organizovat lyžařský kurz přednostně pro žáky 7. ročníku (v případě zájmu bude organizován další lyžařský kurz pro pokročilé v roč.), organizovat branně-ekologický kurz pro žáky 6. ročníku a cyklokurz pro žáky 9. ročníku, branné dny pro žáky 1.-9.ročníku T - únor, březen T - červen T červen Z - p.uč. Sleczkowská, Konvička, Klimková Z - p.uč. Lotreková,Kalíšková,Rykalová Z uč.1.st. + uč. Tv, Sv Spolupracovat s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a s organizacemi zajišťujícími odbornou pomoc k problematice návykových látek T - úkol stálý Z - p.uč. Močalová, Zajončková, Glumbíková, TU Reagovat na připomínky ze schránek důvěry jak u výchovného poradce, tak u školního poradce T říjen - červen Z - p.uč. Močalová, Glumbíková Prohlubovat spolupráci školy a rodiny, předcházet záškoláctví T úkol stálý Z všichni učitelé Prohlubovat vzájemnou spolupráci mezi učiteli I. a II.stupně T úkol stálý Z všichni učitelé Organizovat odborné přednášky, možnost konzultací, seminářů T úkol stálý Z p.uč. Močalová, Zajončková, Homolová, Glumbíková, vedení školy Pracovat na preventivních programech T - úkol stálý Z - p.uč. Zajončková Spolupracovat s firmami např.: AV Media, (zajišťování multimediální vybavení školy), Stiefl, Hello.

12 T - úkol stálý Z vedení školy Spolupracovat s asistentem pedagoga T - úkol stálý Z TU 2.2. Společné úkoly všech pracovníků Řídit se ve své činnosti vnitřními předpisy právního subjektu, zvláště organizačním řádem, školním řádem, pracovním řádem, vnitřní směrnicí o oběhu dokladů a evidenci majetku, směrnicí BOZP a PO Vedoucí pracovníci školy Zaměří se na systematické a cílevědomé vedení, plánování, monitorování a kontrolu Ředitelka školy Řídí školu v plném rozsahu v souladu s platnými normami školského zařízení s právní subjektivitou příspěvkové organizace. Reprezentuje školu navenek. Je zodpovědná za svou práci v souladu s uvedenými právními předpisy, statutem školy a zřizovací listinou. Snaží se získat přirozenou autoritu v souladu se svými morálně volními a profesními hodnotami a postoji. Dále se zaměřuje na: řízení práce zástupkyň ředitelky a ostatních podřízených péči o odborný a metodický růst pedagogických pracovníků připravuje hodnocení pedagogických a správních pracovníků kontroluje výchovnou a vzdělávací činnost přiděluje předměty, jmenuje do funkcí na škole zajišťuje zpracování plánu školy a plánu kontrolní a hospitační činnosti Zástupkyně ředitelky školy Zastupují ředitelku školy v plném rozsahu v době její nepřítomnosti na pracovišti. Dále se zaměřují na: provádění kontroly vedení skladu učebnic a školních pomůcek podílí se na organizaci školních výletů, škol v přírodě, exkurzí sledují práci na 1. a 2. stupni základní školy, odpovídají za činnost MS a ročníkových vyučujících připravují podklady pro týdenní plán práce dbají na včasné objednání potřebných tiskopisů sestavují pedagogické statistiky provádí průběžnou kontrolu školní matriky

13 kontrolují ročníkové plány vedou evidenci pracovní doby zajišťují zástup za chybějící pedagogické pracovníky Výchovné poradkyně zajišťují kontakt mezi školou a pedagogicko-psychologickou poradnou organizují setkání se zákonnými zástupci a řeší výchovné problémy žáků úzce spolupracují s vedením školy informují rodiče žáků 9. ročníků o možnostech dalšího studia zajišťují metodickou pomoc pro ostatní pedagogické pracovníky Vedoucí školní družiny řídí práci všech oddělení školní družiny zajišťuje zástup za nemocné vychovatelky odpovídá za celkové plnění úkolů spadajících do činnosti školní družiny a za organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Vedoucí školní jídelny vede pracovní kolektiv školní kuchyně a zabezpečuje jeho personální složení zodpovídá za sestavení týdenních jídelníčků podle zásad správné výživy nakupuje potřebné potraviny zabezpečuje prodej obědů a bezproblémový chod školní jídelny Školní poradce provádí depistáž kolektivů úzce spolupracuje s výchovným poradcem i jednotlivými učiteli spolupracuje se zákonnými zástupci žáků napomáhá při řešení výchovných a sociálních problémů žáků spolupracuje s třídními učiteli při rozkrývání sociálně-patologických jevů chování žáků realizuje a vyhodnocuje: Testy profesní orientace, Školní zralosti pracuje s nadanými žáky organizuje adaptační kurzy Metodik prevence zabezpečuje primární prevenci - veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům, které jsou spojeny se SPJ, případně minimalizovat jejich dopad na žáky a zamezit jejich dalšímu šíření. Prevence SPJ

14 u dětí a mládeže zahrnuje tyto oblasti: násilí a šikanování,záškoláctví, kriminalita, delikvence, vandalismus, xenofobie, kyberšikana apod. organizuje setkání se zákonnými zástupci u problémových žáků monitoruje školní klima Koordinátor ŠVP koordinátor ŠVP organizuje a řídí ve spolupráci s ředitelem školy aktualizaci ŠVP iniciuje týmovou práci učitelů při aplikaci ŠVP do výuky, formuluje úkoly, řídí a hodnotí její výsledky. komunikuje s možnými partnery školy (zejména veřejností), zprostředkovává škole další vzdělávání pedagogických pracovníků a hledá další zdroje informací řídí a usměrňuje práci ročníkových učitelů poskytuje metodickou pomoc ostatním pedagogickým pracovníkům Koordinátor ICT ICT koordinátor navrhuje zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií a jejich využití ve výuce zajišťuje bezproblémový provoz ICT zpracovává ICT plán spravuje školní internetové stránky Koordinátor environmentální výchovy podporuje osvětu, výchovy a vzdělávání v oblasti životního prostředí spolupracuje s vládními i nevládními institucemi, zaměřenými na tuto problematiku řídí a organizuje akce, přispívající k aktivnímu utváření zdravého životního prostředí Asistent pedagoga úzce spolupracuje s třídní učitelkou a se školním poradcem pomáhá žákům přizpůsobit se školnímu prostředí, začlenit se do skupinové práce podílí se společně s třídní učitelkou na pravidelných konzultacích se zákonným zástupcem žáka, účastní se konzultací s pedagogickými pracovníky k sestavování plánů pro jednotlivé předměty, je součástí týmu pro tvorbu individuálního vzdělávacího programu

15 3.Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních, středních a speciálních školách v pondělí 2. září 2013 Vyučování bude v I. pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014 Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013 Vánoční prázdniny budou zahájeny od soboty 21. prosince 2013 do neděle 5. ledna 2014 Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014 Jarní prázdniny trvají od pondělí 10. do pátku 14. února 2014 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014 Období školního vyučování ve II. pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014 Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna Výlety, exkurze, výchovné a vzdělávací zájezdy, ozdravné pobyty Případné exkurze a vycházky vztahující se k výuce organizují jednotliví učitelé a nahlásí je týden předem zástupkyním ředitelky. Exkurze a vycházky budou v termínech stanovených v plánech učiva. Exkurze chráněné krajinné oblasti, dějepisné, HUNDAY, Dolní oblast Vítkovice Vzdělávací zájezdy Rakousko, Francie, Německo, Velká Británie Ozdravné pobyty Itálie, školy v přírodě Sportovní kurzy cyklisticko - vodácký, lyžařský, branně-ekologický Adaptační kurzy

16 3.2. Předměty vyučované ve školním roce 2013/2014: Povinné předměty Zkratka předmětu ČJ A Název předmětu Český jazyk Angličtina A+ Angličtina plus N+ Němčina plus R+ Ruština plus R Ruština F+ Francouzština plus ŠP+ AK NK FK ŠPK RK I M FY CH PŘ ČaS Z D PV HV VV TV SV Španělština plus Anglická konverzace Německá konverzace Francouzská konverzace Španělská konverzace Ruská konverzace Informatika Matematika Fyzika Chemie Přírodopis Člověk a jeho svět Zeměpis Dějepis Pracovní výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Společenská výchova

17 Volitelné předměty Třída Zkratka předmětu Název předmětu 6.A ZČ Zábavná čeština E PG Ekologie 7.A E Ekologie I ZM DS Počítačová grafika Informatika 8.A R Ruština SM Zábavná matematika Dějepisný seminář Svět médií 9.A TK Technické kreslení 9.BC RVJ MMT PM R LVS O Multimediální technologie Praktická matematika Ruština Literárně výtvarný seminář Optika Nepovinné předměty Třída Zkratka předmětu Název předmětu 9.BC CzM Cvičení z matematiky 9.BC CzČJ Cvičení z českého jazyka

18 4.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 4.1. Proškolení zaměstnanců školy z bezpečnostních předpisů a požární ochrany T - září Z - odborná firma 4.2. Proškolení 2.stupně PO - pro zaměstnance školy T - září Z - odborná firma 4.3. Učitelé dílen, fyziky, chemie a TV zkontrolují, případně doplní a vyvěsí bezpečnostní řády T - září Z - příslušní učitelé K - ředitelka 4.4. Požární preventista provede kontrolu 1x měsíčně - prostory školy, zápis do požární knihy. T - 1x měsíčně Z - požární preventista K - ředitelka 4.5. Kontrola TV nářadí, návrhy na odpisy nebo opravy T - do Z - p. Sleczkowská K - ředitelka 4.6. Návrhy na odpisy podle vnitřní směrnice T - do Z příslušní učitelé K - účetní 4.7. Sledování lhůt revizí všech zařízení T - průběžně Z příslušní. učitelé K - ekonomka 4.8. Na začátku školního roku prokazatelně seznámit žáky se Školním řádem a jeho přílohami, Školní preventivní strategií, Třídními pravidly, protipožární prevencí, poučit a seznámit žáky s požadavky BOZP v multimediálních učebnách a odborných učebnách F- Ch, TV, ZT, Informatiky T - zač. šk. roku Z TU + příslušní učitelé K - vedení školy 4.9. Kontrola osobní hygieny žáků, ručníky, větrání T - 1x měsíčně Z - TU K - zdravotníci

19 4.10. Prokazatelné poučení před plaveckým výcvikem, školou v přírodě, exkurzí, výletem - zápisem v TK T - stálý Z - přísl.učitelé K - vedení školy Poučení o bezpečnosti a chování před prázdninami T - stálý Z - TU K - vedení školy Poučení o nebezpečích při koupání, o dopravní kázni, chování chodců, cyklistů T - stálý Z - všichni ped. pracovníci K - vedení školy Při případném úrazu žáka budou všichni pracovníci školy postupovat podle směrnic. T - stálý Z - všichni pracovníci školy K - bez. preventista Kontrola vybavenosti školních lékárniček T průběžně Z hlavní školní zdravotník K - ředitelka Cvičná evakuace školy T 1 x ročně Z bezp. a požár. technik K - vedení školy

20 5.Přidělení třídnictví a funkcí Třídní: 1.A Zuzana Hanousková 1.B Ludmila Kubaláková 1.C Hana Pětrošová 2.A Martina Ivánková 2.B Hana Kubáňová 2.C Leona Chybová 3.A Dagmar Feichtingerová 3.B Kamila Dolbová 3.C Kateřina Stochová 4.A Sana Hellali 4.B Jindra Arnoldová 4.C Hana Holajnová 5.A Kateřina Mikšánková 5.B Jarmila Recová 5.C Dalila Homolová 5.D Zuzana Celuchová 6.A Sylvie Petrušková 6.B Libuše Jurczeková 6.C Vlasta Lotreková 7.B Markéta Velká 7.C Alena Ščuková 8.A Michaela Kalíšková 8.B Vladislava Kotulanová 8.C Jana Zajončková 9.A Martina Kaštovská 9.B Martin Kovář 9.C Sylva Langrová Netřídní: Hana Kopcová Hana Sleczkowská Renata Vavrečková Dalimila Mališová Radim Konvička Daniela Kleinová Miroslava Rykalová Alena Klimková Kateřina Kupková Hana Močálová Marie Veigendová Michaela Kašová Karin Hermová

21 Asistent pedagoga: Školní poradce: Rodilý mluvčí: Martina Budová Kateřina Glumbíková Alec Munro Přidělení úkolů pro školní rok 2013/2014 KABINETY Školní družina L a z e c k á Eva ČJ I v á n k o v á Martina M + výchovy K u b a l á k o v á Ludmila Přírodopis R y k a l o v á Miroslava Dějepis M o č a l o v á Hana Chemie R y k a l o v á Miroslava Fyzika K o t u l a n o v á Vladislava Tělesná výchova S l e c z k o w s k á Hana Tělesná výchova D o l b o v á Kamila Výtvarná výchova Š č u k o v á Alena Hudební výchova P e t r u š k o v á Silvie Dílny K a l í š k o v á Michaela Cvičná kuchyň K o p c o v á Hana Český jazyk J u r c z e k o v á Libuše Cizí jazyky K l e i n o v á Daniela Zeměpis K o v á ř Martin Dopravní výchova P ě t r o š o v á Hana Didaktická technika K o n v i č k a Radim Matematika L a n g r o v á Sylva Pozemky, nářaďovna K a l í š k o v á Michaela DALŠÍ ÚKOLY Výchovný poradce M o č a l o v á Hana H o m o l o v á Dalila Protidrogový preventista Z a j o n č k o v á Jana Školní poradce G l u m b í k o v á Kateřina Žákovské učebnice K u b á ň o v á Hana + šk.pomůcky Žákovské učebnice H o l a j n o v á Hana El. přenosné nářadí S l e c z k o w s k á Hana Audio, video kazety K a š t o v s k á Martina Údržba okrasné zahrady I v á n k o v á Martina Údržba dětské zahrady L a z e c k á Eva

22 Údržba hřiště S l e c z k o w s k á Hana K l i m k o v á Alena Bezpečnostní technik F e i ch t i n g e r o v á Dagmar Zdravotník K u b á ň o v á Hana I v á n k o v á Martina Kulturní referent J u r c z e k o v á Libuše C e l u ch o v á Zuzana Požární prevence Š č u k o v á Alena Požární hlídka Š č u k o v á Alena V a š í k o v á Romana L a z e c k á Eva Koordinátor ICT K o n v i č k a Radim Š č u k o v á Alena Koordinátor enviroment. vzdělávání 1.st. Ch y b o v á Leona Koordinátor enviroment. vzdělávání 2.st. R y k a l o v á Miroslava K o v á ř Martin Koordinátor ŠVP V a š i c o v á Eva Š č u k o v á Alena II. st. K ö r b e r o v á Martina I. st. Správkyně sborovny-příz. K u b a l á k o v á Ludmila K l i m k o v á Alena Správkyně sborovny-i.p. Ch y b o v á Leona Výzdoba školní budovy Š č u k o v á Alena J u r c z e k o v á Libuše I v á n k o v á Martina V a š i c o v á Eva Dopravní metodik P ě t r o š o v á Hana Vedení školní kroniky M i k š á n k o v á Kateřina Správce školních webových stránek Š č u k o v á Alena Vedoucí sport.soutěží S l e c z k o w s k á Hana K l i m k o v á Alena Asistent pedagoga B u d o v á Martina Správkyně keramické dílny I v á n k o v á Martina

23 KNIHOVNA Metodická II.st. H o l a j n o v á Hana Metodická I.st. R e c o v á Jarmila Učitelská L o t r e k o v á Vlasta Žákovská D o l b o v á Kamila Cizojazyčná M a l i š o v á Dalimila K o p c o v á Hana ODBORNÉ PRACOVNY Tělocvičny S l e c z k o w s k á Hana Chemie-fyzika K o t u l a n o v á Vladislava L a n g r o v á Sylva Cvičná kuchyň K o p c o v á Hana Dílny K o n v i č k a Radim K a l í š k o v á Michaela Hudebna P e t r u š k o v á Silvie Z a j o n č k o v á Jana V e i g e n d o v á Marie Učebna počítačů I. K o n v i č k a Radim Učebna počítačů II. Š č u k o v á Alena Učebna jazyků I. V a v r e č k o v á Renata Učebna jazyků II. V e l k á Markéta H e r m o v á Karin Multimediální učebna 1 P ě t r o š o v á Hana Multimediální učebna 2 K u b á ň o v á Hana Multimediální učebna 3 H o m o l o v á Dalila Multimediální učebna 4 R e c o v á Jarmila Multimediální učebna 5 H a n o u s k o v á Zuzana Multimediální učebna 6 H o l a j n o v á Hana Multimediální učebna 7 K a š t o v s k á Martina Multimediální učebna 8 D o l b o v á Kamila Multimediální učebna 9 K o v á ř Martin Multimediální učebna 10 Z a j o n č k o v á Jana Dějepisná učebna M o č á l o v á Hana Přírodopisná učebna V e l k á Markéta

24 6. Metodická činnost Na škole jsou stanoveny tyto metodické orgány: Ročníkový vyučující 1. ročník K u b a l á k o v á L u d m i l a Ročníkový vyučující 2. ročník K u b á ň o v á H a n a Ročníkový vyučující 3. ročník D o l b o v á Kamila Ročníkový vyučující 4. ročník H o l a j n o v á Hana Ročníkový vyučující 5. ročník R e c o v á Jarmila Přírodovědná sekce: Humanitní sekce: L a n g r o v á K o t u l a n o v á K o v á ř K a š o v á R y k a l o v á K a l í š k o v á J u r z c e k o v á M o č á l o v á L o t r e k o v á P e t r u š k o v á Š č u k o v á K a š t o v s k á Z a j o n č k o v á V e l k á V e i g e n d o v á Sylva Vladislav Martin Michaela Miroslava Michaela Libuše Hana Vlasta Silvie Alena Martina Jana Markéta Marie Sekce informačních technologií: Š č u k o v á K o n v i č k a K ö r b e r o v á Alena Radim Martina Tělovýchovná sekce: S l e c z k o w s k á Hana D o l b o v á Kamila K l i m k o v á Alena K o n v i č k a Radim Jazyková sekce: - jazyk německý V a š i c o v á Eva - jazyk anglický K l e i n o v á Daniela

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2014/2015 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2014/2015 působí organizační

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část)

ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015. (1.část) ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (1.část) Úvod Základním úkolem je vytvářet co nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání podle stanovených učebních dokumentů a

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova 9 638 00 Brno Obsah: Obsah:... 2 I. Plán schůzí... 3 II. Organizace školního roku... 4 III. Organizační schéma řízení školy,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Obsah: Úvod Hlavní úkoly školy na školní rok 2013/ 2014 a jejich realizace Organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu: KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace verze: srpen 2007 KŘIŠŤÁLOVÁ ŠKOLA: Od pradávna byl křišťál

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, 276 01 Mělník www.zsjm-me.cz tel.: 315 623 015 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2009/2010 Vypracoval

Více

R O Č N Í P L Á N P R Á C E

R O Č N Í P L Á N P R Á C E Základní škola a Mateřská škola Osek na Bečvou, okres Přerov R O Č N Í P L Á N P R Á C E Školní rok 2014/15 Schválený pedagogickou radou dne 28.8.2014 1 Úvod Roční plán práce na školní rok 2014/15 vychází

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009-2010 V Krnově dne 18. 8. 2010 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 strana 1 z 50 ČÁST

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLATÁ BRÁNA. Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLATÁ BRÁNA. Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZLATÁ BRÁNA Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 příspěvková organizace Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala: Mgr. Jana Satinská Ředitelka školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy

Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz. Pracovní plán školy Základní škola Nové Město nad Metují Žižkovo nám. 1, PSČ 549 01 TELEFON: 491 474 171 FAX: 491 470 526 E-MAIL: zskrcin@zskrcin.cz Pracovní plán školy pro školní rok 2007/2008 1. Část vzdělávací a) Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EVROPSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola PedF UK, Kladská 1, 120 00 Praha 2 verze 2.0 Schváleno Školskou radou ZŠ Kladská

Více

SPOLEČNĚ NA HORYMÍRCE

SPOLEČNĚ NA HORYMÍRCE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPOLEČNĚ NA HORYMÍRCE Základní škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100 1 Předkladatelem školního vzdělávacího programu SPOLEČNĚ NA HORYMÍRCE je Základní škola

Více