Program školy školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program školy školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace Program školy školní rok 2013/2014 V Ostravě dne: předkládá: Mgr. Milena Walderová

2 OBSAH: Strategický rozvoj školy na léta Koncepce rozvoje školy 1. Srovnání výsledků práce za období školních let 2010/2011, 2011/2012, 2012/13 2. Hlavní úkoly ve školním roce 2013/ Společné úkoly pedagogických pracovníků 2.2. Společné úkoly všech pracovníků 2.3. Vedoucí pracovníci školy 3. Organizace školního roku 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5. Přidělení tříd, funkcí 6. Metodické činnosti 7. Termínový kalendář 8. Přílohy

3 STRATEGICKÝ ROZVOJ ŠKOLY NA LÉTA Východiska : Mapa školy Vlastní hodnocení školy Výsledky kontrolní činnosti Práce s Radou školy a Sdružením rodičů Program rozvoje města Ostravy pobídky investorům Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) do roku 2015 A) IMAGE ŠKOLY Každoroční sledování nejnovějších poznatků a metod ve vzdělání Pořádání prezentací svých programů, sdílení vypracovaných DUMů v rámci Šablon Rozvíjení spolupráce s Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida, s gymnáziem Wichterleho, gymnáziem O. Havlové partnerskou školou Účast na mezinárodních seminářích Pořádání a lektorsky zajišťování vzdělávacích seminářů k rozvoji využívání interaktivní techniky ve vyučování pro ostatní pedagogické pracovníky Rozvíjení spolupráce s firmou AV - Media (SMART Centrum interaktivní výuky) a šíření programu Škola 21. století, firmou Stiefl Udržení a rozvíjení vysokého standardu poskytovaných služeb Výuka s rodilým mluvčím v anglickém jazyce Propagace školního loga a názvu školy Publikační činnost Včasná aktualizace webových stránek Realizace výjezdů do zahraničí studijní pobyty pro žáky i pedagogy Realizace ozdravných pobytů v přírodě cykloturistika, rafty, lyžování, vodáctví Zachování a rozšiřování školních tradic (šerpování 9. ročníků, pasování žáků 1. ročníků, výstavy, tematicky zaměřené celoroční, celoškolní projekty apod.). Rozvíjení spolupráce s jazykovou školou Hello přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám Cambridge, organizace mezinárodních zkoušek, s jazykovým centrem Exel Práce v Asociaci aktivních škol Spolupráce s ilustrátorem A. Dudkem ( patronem školy) Začleňování metody CLIL do výuky odborných předmětů Zařazení bilingvní výuky do dalších ročníků B) KLIMA ŠKOLY Zvýšenou pozornost věnovat vztahům pedagog žák, pedagog rodič; hledat nové formy posílení důvěry v pedagogického pracovníka Posilovat úlohu třídního učitele i v mimoškolních aktivitách Utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu

4 Zvyšovat aktivní podíl zaměstnanců na zkvalitňování práce školy Systematicky působit proti vandalismu, násilí, návykovým látkám a šikaně mezi žáky Rozvíjet úzký kontakt s rodiči prostřednictvím Sdružení přátel školy a Rady školy Podporovat a realizovat volnočasové aktivity v rámci odpolední zájmové činnosti Dostupnost ředitelky školy a dalších členů vedení bez formálních bariér C) ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Posílit úlohu metodických sekcí a ročníkových učitelů, zapojit je více do řízení organizace a do kontrolní činnosti Zřídit intranetový informační systém školy a zrychlit přísun informací zaměstnancům Rozšířit školní elektronické sítě (učebny- kabinety- společný server) V posílení kompetencí jednotlivých zaměstnanců klást větší důraz na osobní zodpovědnost (na minimum omezit anonymitu) D) EKONOMIKA A MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ Pokračovat v získávání finančních prostředků z grantů, fondů EU, operačních programů Dále získávat peněžní i nepeněžní dary od sponzorů Pracovat na rozvoji celoživotního vzdělávání Zkvalitňovat a rozšiřovat doplňkovou činnost školy (zájmové kroužky) V odměňování pracovníků udržet finanční prostředky, více diferencovat Pokračovat ve výměně a opravě podlahových krytin ve třídách Postupně nahrazovat zastaralou výpočetní techniku Vybavit digitální učebnu jazyků (ESF) Zajistit potřebné učebnice a pomůcky k bilingvní výuce a výuce metodou CLIL Modernizovat pracovny učitelů Vytvořit bezdrátovou síť v budově školy a nepřetržitě posilovat stávající Zavést klimatizaci do školní jídelny a 3. patra Pokračovat v modernizaci kmenových tříd žáků Pracovat na úpravě okolí školy, školní zahrady Pokračovat v modernizaci odborných učeben dílny, fyziky a chemie, tělocvičen a budování nových učeben keramické dílny, výtvarné a další Úprava půdních prostor zřízení odborných učeben, výtvarného ateliéru, výtahu E) VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST Uskutečňovat výuku podle ŠVP ve všech ročnících školy a vyhodnocovat plány jednotlivých ročníků, zkvalitňovat a inovovat je Klást větší důraz na komunikaci a přenos informací mezi žáky, pedagogy a žáky, pedagogy a rodiči Zajišťovat srovnávací testování žáků na konci daného období po 5. a 9. ročníku Stále posilovat výuku cizích jazyků jako nezbytnou dovednost a schopnost člověka pro budoucí život v EU

5 Realizovat výuku metodou CLIL Realizovat bilingvní výuku postupně do dalších ročníků v rámci možností školy Organizovat a podporovat přípravu žáků k mezinárodním zkouškám z jazyka anglického a druhého cizího jazyka průběžně na druhém stupni a k mezinárodním zkouškám YLE - KET na konci pátého ročníku v bilingvních třídách. Zavádět do výuky nové a efektivnější metody a formy práce, jako jsou metody kritického čtení a psaní, metody skupinového a projektového vyučování, vedoucí k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Používat stále novější moderní učební pomůcky, ve výuce více využívat výpočetní techniku, vést žáky k využívání informačních a komunikačních technologií pro vzdělání Rozšiřovat nabídku volitelných předmětů a volnočasových aktivit Pokračovat ve vytváření žákovského portfolia Preferovat důležitost sportovní výchovy, vést žáky ke zdravému životnímu stylu F) PERSONALISTIKA Zabezpečit kvalifikované učitele jazyků anglický, německý, francouzský, ruský, španělský Zajistit další rodilé mluvčí pro bilingvní výuku a výuku cizích jazyků Poskytnout efektivní vzdělávání všech zaměstnanců G) EVALUACE Zabezpečit kvalitní a objektivní vyhodnocení školy ve všech oblastech pravidelně dle platné legislativy Soustavně zlepšovat evaluační systém, efektivně pracovat s jeho výsledky (učitelé), dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky

6 Koncepce rozvoje školy 1) Charakteristika školy Škola zabezpečuje výuku a výchovu 658 žáků. Ve škole se v současnosti učí: ročník, tj. 27 tříd se učí podle ŠVP Brána jazyků otevřená č. j. 532/2013 Škola je demokratická státní instituce, která ve své podstatě musí být: svobodná spravedlivá prolnuta láskou, rozumem a pravdou svou činností směřuje k jedinému cíli - volí hodnotovou orientaci, aby výsledkem celé výchovné práce byl slušný, vzdělaný mladý člověk spolupracuje s rodinou diferencuje, snaží se odstranit průměrnost bere na sebe větší díl odpovědnosti postupně zlepšuje vnitřní klima, postavení žáků a pedagogů a jejich vzájemný vztah dovolává se rozumu, smyslu práce s důrazem na dobrovolnou aktivizaci žáků umí správně motivovat 2) Ekonomická a materiálně-technická oblast V budově školy jsou odborné učebny CH-F, Dě, Hv, Př, učebna jazyková I. II, 2 učebny počítačové, třináct multimediálních učeben, deset kabinetů, tři speciální učebny školní družiny, školní jídelna s kuchyní, cvičná kuchyň, dílny a dva sklady učebnic a dvě tělocvičny. Součástí je také školní hřiště a zahrada, pozemky. 3) Personální oblast V současné době působí na škole 44 učitelů, 1 rodilý mluvčí, 1 školní poradce, 1 asistent pedagoga a 8 vychovatelek. Kolektiv pracovníků je kvalitní a zajišťuje aprobovanou výuku dětí. Rovněž velmi dobře pracuje i kolektiv správních zaměstnanců, zejména na ekonomickém úseku. 4) Koncepční záměry a úkoly udržovat naplněnost školy pokračovat v dobré spolupráci se zřizovatelem školy - ÚMOb Ostrava-Poruba a Magistrátem města Ostravy zajišťovat individuální péči o žáky s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení zajišťovat péči o mimořádně nadané žáky, vyhledávat nadané žáky, spolupracovat s MENZOU dosáhnout otevřené a klidné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti

7 respektovat osobnost dítěte a rozvíjet jeho zdravé sebevědomí, zaměřit se na rozvoj tvořivého myšlení žáků prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení, předcházet záškoláctví v rámci možností modernizovat vybavení školy rozvíjet protidrogovou prevenci, zaměřit se na prevenci kyberšikany dodržovat úkoly stanovené Školní preventivní strategií důsledně uskutečňovat pokyn ministerstva školství k prevenci zneužívání návykových látek ve školách modernizovat a rozšířit prostor kolem školy a vybavit ho tak, aby mohl být využíván pro aktivní odpočinek žáků a činnost ŠD zajistit dostatečný výběr zájmových kroužků pro odpolední aktivitu žáků sledovat nové tendence a podněty navrhované MŠMT podporovat vzdělávání vyučujících, umožnit jim absolvování metodických kurzů i v zahraničí zajistit sponzory na zkvalitnění materiální vybavenosti školy podporovat environmentální vzdělávání žáků, pořádání branně-ekologických, adaptačních kurzů a branných dnů ve výchovném procesu zdůraznit výchovu žáků k volbě povolání realizovat a vyhodnocovat testy profesní orientace vést žáky k sociálnímu cítění (charitativní sbírky, spolupráce s mezinárodní organizací UNICEF, s organizací CHRPA ) prezentovat školu a její činnost na veřejnosti (vydávání kalendáře, organizování výstav, veřejná vystoupení, projektové dny apod.) seznámit žáky s chováním a ochranou člověka za mimořádných událostí naplňovat ŠVP Brána jazyků otevřená v ročníku dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na řízení a zlepšování práce školy, dosáhnout dobré vnitřní zainteresovanosti pracovníků na trvalém zkvalitňování práce školy. V kontrolní činnosti usilovat o objektivní hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání využívat možností grantových programů EU realizovat zahraniční výjezdy žáků i učitelů spolupracovat s Radou školy v ekonomické oblasti se jako právní subjekt - příspěvková organizace řídit platnou legislativou a dalšími normami dohodnutými se zřizovatelem, Statutárním městem Ostrava - Úřadem městského obvodu Poruba a Magistrátem města Ostravy, odborem školství spolupracovat s Pedagogicko psychologickou poradnou Ostrava, MŠ Sokolovská, PF- Ostravské university, Technickou universitou Ostrava, Krevním centrem FNsP,

8 1.Srovnání výsledků práce za období školních let 2010/2011, 2011/2012, 2012/ / / /2013 (2.pol.šk.roku) (2.pol.šk.roku) (2.pol.šk.roku) Počet žáků Průměrný prospěch 1,272 1,291 1,308 Prospělo s vyznamenáním Neprospělo/ Nehodnocen Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování Průměrný počet zameškaných hodin Průměrný počet omluvených hodin Průměrný počet neomluvených hodin 51,126 52,143 48,416 51,114 52,143 48,416 0, ,003

9 2.Hlavní úkoly ve školním roce 2013/ Společné úkoly pedagogických pracovníků Pedagogický pracovník není pouhý zprostředkovatel vědomostí, ale snaží se podle svého umu a svědomí zaujmout, aktivizovat. Ve své práci nezapomene: Pečlivě sledovat a evidovat školní docházku T - úkol stálý Z - všichni učitelé Seznamovat se s novými učebními dokumenty, s právními předpisy a jejich využitím ve výchovné práci T - úkol stálý Z - všichni učitelé Nenásilně pomáhat rozvíjet estetické cítění žáků a další morálně volní vlastnosti T - úkol stálý Z - všichni učitelé Diferencovat přístup v rámci kolektivu, respektovat osobnost dítěte, podněcovat jeho aktivity T - úkol stálý Z - všichni učitelé Rozvíjením čtenářské gramotnosti v češtině i v cizích jazycích zdokonalovat čtenářské dovednosti T - úkol stálý Z - učitelé I. stupně a cizích jazyků Dále se sebevzdělávat, využívat odborných časopisů a dalších materiálů T- úkol stálý Z - všichni učitelé V roč. vyučovat podle ŠVP Brána jazyků otevřená, rozvíjet kompetence dětí, zajišťovat podmínky pro aplikaci ŠVP T - úkol stálý Z všichni učitelé Hodnotit průběžně, zaměřit se na evaluaci žákových kompetencí a vést žáky k sebehodnocení T - úkol stálý Z - všichni učitelé

10 Učit žáky tomu, že mohou vhodnou formou říci svůj názor, usměrňovat nesprávné názory - nezesměšňovat, neponižovat, vyzvedávat klady T - úkol stálý Z - všichni učitelé Pečlivě vést a aktualizovat záznamy ve školní matrice T - úkol stálý Z - všichni třídní učitelé Systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky, vést ke zdvořilosti a umění vážit si jeden druhého T - úkol stálý Z - všichni učitelé Ochraňovat kulturní a přírodní hodnoty T - úkol stálý Z - všichni učitelé Vést žáky k ochraně zdraví, zvláště v návaznosti na škodlivé a omamné látky T - úkol stálý Z - všichni učitelé Vštěpovat zásady chování žáků v případě ohrožení T úkol stálý Z všichni učitelé Spolupracovat s Filosofickou a Pedagogickou fakultou Ostravské university (řízené praxe, reciproční aktivity studentů), s Jazykovým gymnáziem P. Tigrida v Ostravě Porubě, gymnáziem O. Havlové, Wichterleho gymnáziem, VŠB. T - úkol stálý Z všichni učitelé Zapojit celou školu do práce na projektech (vánoce, velikonoce, Halloween, ) T úkol stálý Z - všichni učitelé Pokračovat ve spolupráci s ÚP při výběru škol a volbě povolání žáků T - úkol stálý Z - p.uč. Močalová + TU Připravovat žáky k soutěžím a olympiádám T - úkol stálý Z - všichni učitelé Zajišťovat ambulantní nápravnou péči pro integrované žáky

11 T září - červen Z - p.uč. Homolová, Kubáňová Snažit se o maximální využití počítačových učeben, internetu, žákovské a cizojazyčné knihovny, odborných a multimediálních učeben T - úkol stálý Z - všichni učitelé Organizovat lyžařský kurz přednostně pro žáky 7. ročníku (v případě zájmu bude organizován další lyžařský kurz pro pokročilé v roč.), organizovat branně-ekologický kurz pro žáky 6. ročníku a cyklokurz pro žáky 9. ročníku, branné dny pro žáky 1.-9.ročníku T - únor, březen T - červen T červen Z - p.uč. Sleczkowská, Konvička, Klimková Z - p.uč. Lotreková,Kalíšková,Rykalová Z uč.1.st. + uč. Tv, Sv Spolupracovat s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a s organizacemi zajišťujícími odbornou pomoc k problematice návykových látek T - úkol stálý Z - p.uč. Močalová, Zajončková, Glumbíková, TU Reagovat na připomínky ze schránek důvěry jak u výchovného poradce, tak u školního poradce T říjen - červen Z - p.uč. Močalová, Glumbíková Prohlubovat spolupráci školy a rodiny, předcházet záškoláctví T úkol stálý Z všichni učitelé Prohlubovat vzájemnou spolupráci mezi učiteli I. a II.stupně T úkol stálý Z všichni učitelé Organizovat odborné přednášky, možnost konzultací, seminářů T úkol stálý Z p.uč. Močalová, Zajončková, Homolová, Glumbíková, vedení školy Pracovat na preventivních programech T - úkol stálý Z - p.uč. Zajončková Spolupracovat s firmami např.: AV Media, (zajišťování multimediální vybavení školy), Stiefl, Hello.

12 T - úkol stálý Z vedení školy Spolupracovat s asistentem pedagoga T - úkol stálý Z TU 2.2. Společné úkoly všech pracovníků Řídit se ve své činnosti vnitřními předpisy právního subjektu, zvláště organizačním řádem, školním řádem, pracovním řádem, vnitřní směrnicí o oběhu dokladů a evidenci majetku, směrnicí BOZP a PO Vedoucí pracovníci školy Zaměří se na systematické a cílevědomé vedení, plánování, monitorování a kontrolu Ředitelka školy Řídí školu v plném rozsahu v souladu s platnými normami školského zařízení s právní subjektivitou příspěvkové organizace. Reprezentuje školu navenek. Je zodpovědná za svou práci v souladu s uvedenými právními předpisy, statutem školy a zřizovací listinou. Snaží se získat přirozenou autoritu v souladu se svými morálně volními a profesními hodnotami a postoji. Dále se zaměřuje na: řízení práce zástupkyň ředitelky a ostatních podřízených péči o odborný a metodický růst pedagogických pracovníků připravuje hodnocení pedagogických a správních pracovníků kontroluje výchovnou a vzdělávací činnost přiděluje předměty, jmenuje do funkcí na škole zajišťuje zpracování plánu školy a plánu kontrolní a hospitační činnosti Zástupkyně ředitelky školy Zastupují ředitelku školy v plném rozsahu v době její nepřítomnosti na pracovišti. Dále se zaměřují na: provádění kontroly vedení skladu učebnic a školních pomůcek podílí se na organizaci školních výletů, škol v přírodě, exkurzí sledují práci na 1. a 2. stupni základní školy, odpovídají za činnost MS a ročníkových vyučujících připravují podklady pro týdenní plán práce dbají na včasné objednání potřebných tiskopisů sestavují pedagogické statistiky provádí průběžnou kontrolu školní matriky

13 kontrolují ročníkové plány vedou evidenci pracovní doby zajišťují zástup za chybějící pedagogické pracovníky Výchovné poradkyně zajišťují kontakt mezi školou a pedagogicko-psychologickou poradnou organizují setkání se zákonnými zástupci a řeší výchovné problémy žáků úzce spolupracují s vedením školy informují rodiče žáků 9. ročníků o možnostech dalšího studia zajišťují metodickou pomoc pro ostatní pedagogické pracovníky Vedoucí školní družiny řídí práci všech oddělení školní družiny zajišťuje zástup za nemocné vychovatelky odpovídá za celkové plnění úkolů spadajících do činnosti školní družiny a za organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Vedoucí školní jídelny vede pracovní kolektiv školní kuchyně a zabezpečuje jeho personální složení zodpovídá za sestavení týdenních jídelníčků podle zásad správné výživy nakupuje potřebné potraviny zabezpečuje prodej obědů a bezproblémový chod školní jídelny Školní poradce provádí depistáž kolektivů úzce spolupracuje s výchovným poradcem i jednotlivými učiteli spolupracuje se zákonnými zástupci žáků napomáhá při řešení výchovných a sociálních problémů žáků spolupracuje s třídními učiteli při rozkrývání sociálně-patologických jevů chování žáků realizuje a vyhodnocuje: Testy profesní orientace, Školní zralosti pracuje s nadanými žáky organizuje adaptační kurzy Metodik prevence zabezpečuje primární prevenci - veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům, které jsou spojeny se SPJ, případně minimalizovat jejich dopad na žáky a zamezit jejich dalšímu šíření. Prevence SPJ

14 u dětí a mládeže zahrnuje tyto oblasti: násilí a šikanování,záškoláctví, kriminalita, delikvence, vandalismus, xenofobie, kyberšikana apod. organizuje setkání se zákonnými zástupci u problémových žáků monitoruje školní klima Koordinátor ŠVP koordinátor ŠVP organizuje a řídí ve spolupráci s ředitelem školy aktualizaci ŠVP iniciuje týmovou práci učitelů při aplikaci ŠVP do výuky, formuluje úkoly, řídí a hodnotí její výsledky. komunikuje s možnými partnery školy (zejména veřejností), zprostředkovává škole další vzdělávání pedagogických pracovníků a hledá další zdroje informací řídí a usměrňuje práci ročníkových učitelů poskytuje metodickou pomoc ostatním pedagogickým pracovníkům Koordinátor ICT ICT koordinátor navrhuje zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií a jejich využití ve výuce zajišťuje bezproblémový provoz ICT zpracovává ICT plán spravuje školní internetové stránky Koordinátor environmentální výchovy podporuje osvětu, výchovy a vzdělávání v oblasti životního prostředí spolupracuje s vládními i nevládními institucemi, zaměřenými na tuto problematiku řídí a organizuje akce, přispívající k aktivnímu utváření zdravého životního prostředí Asistent pedagoga úzce spolupracuje s třídní učitelkou a se školním poradcem pomáhá žákům přizpůsobit se školnímu prostředí, začlenit se do skupinové práce podílí se společně s třídní učitelkou na pravidelných konzultacích se zákonným zástupcem žáka, účastní se konzultací s pedagogickými pracovníky k sestavování plánů pro jednotlivé předměty, je součástí týmu pro tvorbu individuálního vzdělávacího programu

15 3.Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních, středních a speciálních školách v pondělí 2. září 2013 Vyučování bude v I. pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014 Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013 Vánoční prázdniny budou zahájeny od soboty 21. prosince 2013 do neděle 5. ledna 2014 Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014 Jarní prázdniny trvají od pondělí 10. do pátku 14. února 2014 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014 Období školního vyučování ve II. pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014 Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna Výlety, exkurze, výchovné a vzdělávací zájezdy, ozdravné pobyty Případné exkurze a vycházky vztahující se k výuce organizují jednotliví učitelé a nahlásí je týden předem zástupkyním ředitelky. Exkurze a vycházky budou v termínech stanovených v plánech učiva. Exkurze chráněné krajinné oblasti, dějepisné, HUNDAY, Dolní oblast Vítkovice Vzdělávací zájezdy Rakousko, Francie, Německo, Velká Británie Ozdravné pobyty Itálie, školy v přírodě Sportovní kurzy cyklisticko - vodácký, lyžařský, branně-ekologický Adaptační kurzy

16 3.2. Předměty vyučované ve školním roce 2013/2014: Povinné předměty Zkratka předmětu ČJ A Název předmětu Český jazyk Angličtina A+ Angličtina plus N+ Němčina plus R+ Ruština plus R Ruština F+ Francouzština plus ŠP+ AK NK FK ŠPK RK I M FY CH PŘ ČaS Z D PV HV VV TV SV Španělština plus Anglická konverzace Německá konverzace Francouzská konverzace Španělská konverzace Ruská konverzace Informatika Matematika Fyzika Chemie Přírodopis Člověk a jeho svět Zeměpis Dějepis Pracovní výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Společenská výchova

17 Volitelné předměty Třída Zkratka předmětu Název předmětu 6.A ZČ Zábavná čeština E PG Ekologie 7.A E Ekologie I ZM DS Počítačová grafika Informatika 8.A R Ruština SM Zábavná matematika Dějepisný seminář Svět médií 9.A TK Technické kreslení 9.BC RVJ MMT PM R LVS O Multimediální technologie Praktická matematika Ruština Literárně výtvarný seminář Optika Nepovinné předměty Třída Zkratka předmětu Název předmětu 9.BC CzM Cvičení z matematiky 9.BC CzČJ Cvičení z českého jazyka

18 4.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 4.1. Proškolení zaměstnanců školy z bezpečnostních předpisů a požární ochrany T - září Z - odborná firma 4.2. Proškolení 2.stupně PO - pro zaměstnance školy T - září Z - odborná firma 4.3. Učitelé dílen, fyziky, chemie a TV zkontrolují, případně doplní a vyvěsí bezpečnostní řády T - září Z - příslušní učitelé K - ředitelka 4.4. Požární preventista provede kontrolu 1x měsíčně - prostory školy, zápis do požární knihy. T - 1x měsíčně Z - požární preventista K - ředitelka 4.5. Kontrola TV nářadí, návrhy na odpisy nebo opravy T - do Z - p. Sleczkowská K - ředitelka 4.6. Návrhy na odpisy podle vnitřní směrnice T - do Z příslušní učitelé K - účetní 4.7. Sledování lhůt revizí všech zařízení T - průběžně Z příslušní. učitelé K - ekonomka 4.8. Na začátku školního roku prokazatelně seznámit žáky se Školním řádem a jeho přílohami, Školní preventivní strategií, Třídními pravidly, protipožární prevencí, poučit a seznámit žáky s požadavky BOZP v multimediálních učebnách a odborných učebnách F- Ch, TV, ZT, Informatiky T - zač. šk. roku Z TU + příslušní učitelé K - vedení školy 4.9. Kontrola osobní hygieny žáků, ručníky, větrání T - 1x měsíčně Z - TU K - zdravotníci

19 4.10. Prokazatelné poučení před plaveckým výcvikem, školou v přírodě, exkurzí, výletem - zápisem v TK T - stálý Z - přísl.učitelé K - vedení školy Poučení o bezpečnosti a chování před prázdninami T - stálý Z - TU K - vedení školy Poučení o nebezpečích při koupání, o dopravní kázni, chování chodců, cyklistů T - stálý Z - všichni ped. pracovníci K - vedení školy Při případném úrazu žáka budou všichni pracovníci školy postupovat podle směrnic. T - stálý Z - všichni pracovníci školy K - bez. preventista Kontrola vybavenosti školních lékárniček T průběžně Z hlavní školní zdravotník K - ředitelka Cvičná evakuace školy T 1 x ročně Z bezp. a požár. technik K - vedení školy

20 5.Přidělení třídnictví a funkcí Třídní: 1.A Zuzana Hanousková 1.B Ludmila Kubaláková 1.C Hana Pětrošová 2.A Martina Ivánková 2.B Hana Kubáňová 2.C Leona Chybová 3.A Dagmar Feichtingerová 3.B Kamila Dolbová 3.C Kateřina Stochová 4.A Sana Hellali 4.B Jindra Arnoldová 4.C Hana Holajnová 5.A Kateřina Mikšánková 5.B Jarmila Recová 5.C Dalila Homolová 5.D Zuzana Celuchová 6.A Sylvie Petrušková 6.B Libuše Jurczeková 6.C Vlasta Lotreková 7.B Markéta Velká 7.C Alena Ščuková 8.A Michaela Kalíšková 8.B Vladislava Kotulanová 8.C Jana Zajončková 9.A Martina Kaštovská 9.B Martin Kovář 9.C Sylva Langrová Netřídní: Hana Kopcová Hana Sleczkowská Renata Vavrečková Dalimila Mališová Radim Konvička Daniela Kleinová Miroslava Rykalová Alena Klimková Kateřina Kupková Hana Močálová Marie Veigendová Michaela Kašová Karin Hermová

21 Asistent pedagoga: Školní poradce: Rodilý mluvčí: Martina Budová Kateřina Glumbíková Alec Munro Přidělení úkolů pro školní rok 2013/2014 KABINETY Školní družina L a z e c k á Eva ČJ I v á n k o v á Martina M + výchovy K u b a l á k o v á Ludmila Přírodopis R y k a l o v á Miroslava Dějepis M o č a l o v á Hana Chemie R y k a l o v á Miroslava Fyzika K o t u l a n o v á Vladislava Tělesná výchova S l e c z k o w s k á Hana Tělesná výchova D o l b o v á Kamila Výtvarná výchova Š č u k o v á Alena Hudební výchova P e t r u š k o v á Silvie Dílny K a l í š k o v á Michaela Cvičná kuchyň K o p c o v á Hana Český jazyk J u r c z e k o v á Libuše Cizí jazyky K l e i n o v á Daniela Zeměpis K o v á ř Martin Dopravní výchova P ě t r o š o v á Hana Didaktická technika K o n v i č k a Radim Matematika L a n g r o v á Sylva Pozemky, nářaďovna K a l í š k o v á Michaela DALŠÍ ÚKOLY Výchovný poradce M o č a l o v á Hana H o m o l o v á Dalila Protidrogový preventista Z a j o n č k o v á Jana Školní poradce G l u m b í k o v á Kateřina Žákovské učebnice K u b á ň o v á Hana + šk.pomůcky Žákovské učebnice H o l a j n o v á Hana El. přenosné nářadí S l e c z k o w s k á Hana Audio, video kazety K a š t o v s k á Martina Údržba okrasné zahrady I v á n k o v á Martina Údržba dětské zahrady L a z e c k á Eva

22 Údržba hřiště S l e c z k o w s k á Hana K l i m k o v á Alena Bezpečnostní technik F e i ch t i n g e r o v á Dagmar Zdravotník K u b á ň o v á Hana I v á n k o v á Martina Kulturní referent J u r c z e k o v á Libuše C e l u ch o v á Zuzana Požární prevence Š č u k o v á Alena Požární hlídka Š č u k o v á Alena V a š í k o v á Romana L a z e c k á Eva Koordinátor ICT K o n v i č k a Radim Š č u k o v á Alena Koordinátor enviroment. vzdělávání 1.st. Ch y b o v á Leona Koordinátor enviroment. vzdělávání 2.st. R y k a l o v á Miroslava K o v á ř Martin Koordinátor ŠVP V a š i c o v á Eva Š č u k o v á Alena II. st. K ö r b e r o v á Martina I. st. Správkyně sborovny-příz. K u b a l á k o v á Ludmila K l i m k o v á Alena Správkyně sborovny-i.p. Ch y b o v á Leona Výzdoba školní budovy Š č u k o v á Alena J u r c z e k o v á Libuše I v á n k o v á Martina V a š i c o v á Eva Dopravní metodik P ě t r o š o v á Hana Vedení školní kroniky M i k š á n k o v á Kateřina Správce školních webových stránek Š č u k o v á Alena Vedoucí sport.soutěží S l e c z k o w s k á Hana K l i m k o v á Alena Asistent pedagoga B u d o v á Martina Správkyně keramické dílny I v á n k o v á Martina

23 KNIHOVNA Metodická II.st. H o l a j n o v á Hana Metodická I.st. R e c o v á Jarmila Učitelská L o t r e k o v á Vlasta Žákovská D o l b o v á Kamila Cizojazyčná M a l i š o v á Dalimila K o p c o v á Hana ODBORNÉ PRACOVNY Tělocvičny S l e c z k o w s k á Hana Chemie-fyzika K o t u l a n o v á Vladislava L a n g r o v á Sylva Cvičná kuchyň K o p c o v á Hana Dílny K o n v i č k a Radim K a l í š k o v á Michaela Hudebna P e t r u š k o v á Silvie Z a j o n č k o v á Jana V e i g e n d o v á Marie Učebna počítačů I. K o n v i č k a Radim Učebna počítačů II. Š č u k o v á Alena Učebna jazyků I. V a v r e č k o v á Renata Učebna jazyků II. V e l k á Markéta H e r m o v á Karin Multimediální učebna 1 P ě t r o š o v á Hana Multimediální učebna 2 K u b á ň o v á Hana Multimediální učebna 3 H o m o l o v á Dalila Multimediální učebna 4 R e c o v á Jarmila Multimediální učebna 5 H a n o u s k o v á Zuzana Multimediální učebna 6 H o l a j n o v á Hana Multimediální učebna 7 K a š t o v s k á Martina Multimediální učebna 8 D o l b o v á Kamila Multimediální učebna 9 K o v á ř Martin Multimediální učebna 10 Z a j o n č k o v á Jana Dějepisná učebna M o č á l o v á Hana Přírodopisná učebna V e l k á Markéta

24 6. Metodická činnost Na škole jsou stanoveny tyto metodické orgány: Ročníkový vyučující 1. ročník K u b a l á k o v á L u d m i l a Ročníkový vyučující 2. ročník K u b á ň o v á H a n a Ročníkový vyučující 3. ročník D o l b o v á Kamila Ročníkový vyučující 4. ročník H o l a j n o v á Hana Ročníkový vyučující 5. ročník R e c o v á Jarmila Přírodovědná sekce: Humanitní sekce: L a n g r o v á K o t u l a n o v á K o v á ř K a š o v á R y k a l o v á K a l í š k o v á J u r z c e k o v á M o č á l o v á L o t r e k o v á P e t r u š k o v á Š č u k o v á K a š t o v s k á Z a j o n č k o v á V e l k á V e i g e n d o v á Sylva Vladislav Martin Michaela Miroslava Michaela Libuše Hana Vlasta Silvie Alena Martina Jana Markéta Marie Sekce informačních technologií: Š č u k o v á K o n v i č k a K ö r b e r o v á Alena Radim Martina Tělovýchovná sekce: S l e c z k o w s k á Hana D o l b o v á Kamila K l i m k o v á Alena K o n v i č k a Radim Jazyková sekce: - jazyk německý V a š i c o v á Eva - jazyk anglický K l e i n o v á Daniela

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015.

K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. K O N C E P C E Sportovní soukromé zkladní školy s.r.o., Litvínov na roky 2011 2015. Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o., ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01 IČO: 25013513 DIČ:

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2011 2014

Koncepční záměry a úkoly v období 2011 2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Rožmitál pod Třemšínem, Komenského 622 Koncepční záměry a úkoly v období 2011 2014 I. Obecná část Koncepce školy vychází ze Strategie vzdělávání pro

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov

Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov Koncepce rozvoje příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radostice, okr. Brno - venkov 2014 2017 Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné. Každá chyba je příležitostí

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: A.1. A5 Pedagogická rada projednala dne 25.8.2014 Mgr. Lenka Budínská Mgr. Lenka Budínská Ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více