Program školy školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program školy školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola generála Zdeňka Škarvady, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace Program školy školní rok 2013/2014 V Ostravě dne: předkládá: Mgr. Milena Walderová

2 OBSAH: Strategický rozvoj školy na léta Koncepce rozvoje školy 1. Srovnání výsledků práce za období školních let 2010/2011, 2011/2012, 2012/13 2. Hlavní úkoly ve školním roce 2013/ Společné úkoly pedagogických pracovníků 2.2. Společné úkoly všech pracovníků 2.3. Vedoucí pracovníci školy 3. Organizace školního roku 4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5. Přidělení tříd, funkcí 6. Metodické činnosti 7. Termínový kalendář 8. Přílohy

3 STRATEGICKÝ ROZVOJ ŠKOLY NA LÉTA Východiska : Mapa školy Vlastní hodnocení školy Výsledky kontrolní činnosti Práce s Radou školy a Sdružením rodičů Program rozvoje města Ostravy pobídky investorům Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) do roku 2015 A) IMAGE ŠKOLY Každoroční sledování nejnovějších poznatků a metod ve vzdělání Pořádání prezentací svých programů, sdílení vypracovaných DUMů v rámci Šablon Rozvíjení spolupráce s Jazykovým gymnáziem Pavla Tigrida, s gymnáziem Wichterleho, gymnáziem O. Havlové partnerskou školou Účast na mezinárodních seminářích Pořádání a lektorsky zajišťování vzdělávacích seminářů k rozvoji využívání interaktivní techniky ve vyučování pro ostatní pedagogické pracovníky Rozvíjení spolupráce s firmou AV - Media (SMART Centrum interaktivní výuky) a šíření programu Škola 21. století, firmou Stiefl Udržení a rozvíjení vysokého standardu poskytovaných služeb Výuka s rodilým mluvčím v anglickém jazyce Propagace školního loga a názvu školy Publikační činnost Včasná aktualizace webových stránek Realizace výjezdů do zahraničí studijní pobyty pro žáky i pedagogy Realizace ozdravných pobytů v přírodě cykloturistika, rafty, lyžování, vodáctví Zachování a rozšiřování školních tradic (šerpování 9. ročníků, pasování žáků 1. ročníků, výstavy, tematicky zaměřené celoroční, celoškolní projekty apod.). Rozvíjení spolupráce s jazykovou školou Hello přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám Cambridge, organizace mezinárodních zkoušek, s jazykovým centrem Exel Práce v Asociaci aktivních škol Spolupráce s ilustrátorem A. Dudkem ( patronem školy) Začleňování metody CLIL do výuky odborných předmětů Zařazení bilingvní výuky do dalších ročníků B) KLIMA ŠKOLY Zvýšenou pozornost věnovat vztahům pedagog žák, pedagog rodič; hledat nové formy posílení důvěry v pedagogického pracovníka Posilovat úlohu třídního učitele i v mimoškolních aktivitách Utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu

4 Zvyšovat aktivní podíl zaměstnanců na zkvalitňování práce školy Systematicky působit proti vandalismu, násilí, návykovým látkám a šikaně mezi žáky Rozvíjet úzký kontakt s rodiči prostřednictvím Sdružení přátel školy a Rady školy Podporovat a realizovat volnočasové aktivity v rámci odpolední zájmové činnosti Dostupnost ředitelky školy a dalších členů vedení bez formálních bariér C) ORGANIZACE A ŘÍZENÍ Posílit úlohu metodických sekcí a ročníkových učitelů, zapojit je více do řízení organizace a do kontrolní činnosti Zřídit intranetový informační systém školy a zrychlit přísun informací zaměstnancům Rozšířit školní elektronické sítě (učebny- kabinety- společný server) V posílení kompetencí jednotlivých zaměstnanců klást větší důraz na osobní zodpovědnost (na minimum omezit anonymitu) D) EKONOMIKA A MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ Pokračovat v získávání finančních prostředků z grantů, fondů EU, operačních programů Dále získávat peněžní i nepeněžní dary od sponzorů Pracovat na rozvoji celoživotního vzdělávání Zkvalitňovat a rozšiřovat doplňkovou činnost školy (zájmové kroužky) V odměňování pracovníků udržet finanční prostředky, více diferencovat Pokračovat ve výměně a opravě podlahových krytin ve třídách Postupně nahrazovat zastaralou výpočetní techniku Vybavit digitální učebnu jazyků (ESF) Zajistit potřebné učebnice a pomůcky k bilingvní výuce a výuce metodou CLIL Modernizovat pracovny učitelů Vytvořit bezdrátovou síť v budově školy a nepřetržitě posilovat stávající Zavést klimatizaci do školní jídelny a 3. patra Pokračovat v modernizaci kmenových tříd žáků Pracovat na úpravě okolí školy, školní zahrady Pokračovat v modernizaci odborných učeben dílny, fyziky a chemie, tělocvičen a budování nových učeben keramické dílny, výtvarné a další Úprava půdních prostor zřízení odborných učeben, výtvarného ateliéru, výtahu E) VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST Uskutečňovat výuku podle ŠVP ve všech ročnících školy a vyhodnocovat plány jednotlivých ročníků, zkvalitňovat a inovovat je Klást větší důraz na komunikaci a přenos informací mezi žáky, pedagogy a žáky, pedagogy a rodiči Zajišťovat srovnávací testování žáků na konci daného období po 5. a 9. ročníku Stále posilovat výuku cizích jazyků jako nezbytnou dovednost a schopnost člověka pro budoucí život v EU

5 Realizovat výuku metodou CLIL Realizovat bilingvní výuku postupně do dalších ročníků v rámci možností školy Organizovat a podporovat přípravu žáků k mezinárodním zkouškám z jazyka anglického a druhého cizího jazyka průběžně na druhém stupni a k mezinárodním zkouškám YLE - KET na konci pátého ročníku v bilingvních třídách. Zavádět do výuky nové a efektivnější metody a formy práce, jako jsou metody kritického čtení a psaní, metody skupinového a projektového vyučování, vedoucí k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu. Používat stále novější moderní učební pomůcky, ve výuce více využívat výpočetní techniku, vést žáky k využívání informačních a komunikačních technologií pro vzdělání Rozšiřovat nabídku volitelných předmětů a volnočasových aktivit Pokračovat ve vytváření žákovského portfolia Preferovat důležitost sportovní výchovy, vést žáky ke zdravému životnímu stylu F) PERSONALISTIKA Zabezpečit kvalifikované učitele jazyků anglický, německý, francouzský, ruský, španělský Zajistit další rodilé mluvčí pro bilingvní výuku a výuku cizích jazyků Poskytnout efektivní vzdělávání všech zaměstnanců G) EVALUACE Zabezpečit kvalitní a objektivní vyhodnocení školy ve všech oblastech pravidelně dle platné legislativy Soustavně zlepšovat evaluační systém, efektivně pracovat s jeho výsledky (učitelé), dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky

6 Koncepce rozvoje školy 1) Charakteristika školy Škola zabezpečuje výuku a výchovu 658 žáků. Ve škole se v současnosti učí: ročník, tj. 27 tříd se učí podle ŠVP Brána jazyků otevřená č. j. 532/2013 Škola je demokratická státní instituce, která ve své podstatě musí být: svobodná spravedlivá prolnuta láskou, rozumem a pravdou svou činností směřuje k jedinému cíli - volí hodnotovou orientaci, aby výsledkem celé výchovné práce byl slušný, vzdělaný mladý člověk spolupracuje s rodinou diferencuje, snaží se odstranit průměrnost bere na sebe větší díl odpovědnosti postupně zlepšuje vnitřní klima, postavení žáků a pedagogů a jejich vzájemný vztah dovolává se rozumu, smyslu práce s důrazem na dobrovolnou aktivizaci žáků umí správně motivovat 2) Ekonomická a materiálně-technická oblast V budově školy jsou odborné učebny CH-F, Dě, Hv, Př, učebna jazyková I. II, 2 učebny počítačové, třináct multimediálních učeben, deset kabinetů, tři speciální učebny školní družiny, školní jídelna s kuchyní, cvičná kuchyň, dílny a dva sklady učebnic a dvě tělocvičny. Součástí je také školní hřiště a zahrada, pozemky. 3) Personální oblast V současné době působí na škole 44 učitelů, 1 rodilý mluvčí, 1 školní poradce, 1 asistent pedagoga a 8 vychovatelek. Kolektiv pracovníků je kvalitní a zajišťuje aprobovanou výuku dětí. Rovněž velmi dobře pracuje i kolektiv správních zaměstnanců, zejména na ekonomickém úseku. 4) Koncepční záměry a úkoly udržovat naplněnost školy pokračovat v dobré spolupráci se zřizovatelem školy - ÚMOb Ostrava-Poruba a Magistrátem města Ostravy zajišťovat individuální péči o žáky s výukovými problémy a vývojovými poruchami učení zajišťovat péči o mimořádně nadané žáky, vyhledávat nadané žáky, spolupracovat s MENZOU dosáhnout otevřené a klidné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti

7 respektovat osobnost dítěte a rozvíjet jeho zdravé sebevědomí, zaměřit se na rozvoj tvořivého myšlení žáků prohlubovat součinnost školy a rodiny, usilovat o soulad ve výchovném působení, předcházet záškoláctví v rámci možností modernizovat vybavení školy rozvíjet protidrogovou prevenci, zaměřit se na prevenci kyberšikany dodržovat úkoly stanovené Školní preventivní strategií důsledně uskutečňovat pokyn ministerstva školství k prevenci zneužívání návykových látek ve školách modernizovat a rozšířit prostor kolem školy a vybavit ho tak, aby mohl být využíván pro aktivní odpočinek žáků a činnost ŠD zajistit dostatečný výběr zájmových kroužků pro odpolední aktivitu žáků sledovat nové tendence a podněty navrhované MŠMT podporovat vzdělávání vyučujících, umožnit jim absolvování metodických kurzů i v zahraničí zajistit sponzory na zkvalitnění materiální vybavenosti školy podporovat environmentální vzdělávání žáků, pořádání branně-ekologických, adaptačních kurzů a branných dnů ve výchovném procesu zdůraznit výchovu žáků k volbě povolání realizovat a vyhodnocovat testy profesní orientace vést žáky k sociálnímu cítění (charitativní sbírky, spolupráce s mezinárodní organizací UNICEF, s organizací CHRPA ) prezentovat školu a její činnost na veřejnosti (vydávání kalendáře, organizování výstav, veřejná vystoupení, projektové dny apod.) seznámit žáky s chováním a ochranou člověka za mimořádných událostí naplňovat ŠVP Brána jazyků otevřená v ročníku dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy zdokonalovat řídící činnost, zvyšovat aktivní podíl pracovníků školy na řízení a zlepšování práce školy, dosáhnout dobré vnitřní zainteresovanosti pracovníků na trvalém zkvalitňování práce školy. V kontrolní činnosti usilovat o objektivní hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání využívat možností grantových programů EU realizovat zahraniční výjezdy žáků i učitelů spolupracovat s Radou školy v ekonomické oblasti se jako právní subjekt - příspěvková organizace řídit platnou legislativou a dalšími normami dohodnutými se zřizovatelem, Statutárním městem Ostrava - Úřadem městského obvodu Poruba a Magistrátem města Ostravy, odborem školství spolupracovat s Pedagogicko psychologickou poradnou Ostrava, MŠ Sokolovská, PF- Ostravské university, Technickou universitou Ostrava, Krevním centrem FNsP,

8 1.Srovnání výsledků práce za období školních let 2010/2011, 2011/2012, 2012/ / / /2013 (2.pol.šk.roku) (2.pol.šk.roku) (2.pol.šk.roku) Počet žáků Průměrný prospěch 1,272 1,291 1,308 Prospělo s vyznamenáním Neprospělo/ Nehodnocen Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování Průměrný počet zameškaných hodin Průměrný počet omluvených hodin Průměrný počet neomluvených hodin 51,126 52,143 48,416 51,114 52,143 48,416 0, ,003

9 2.Hlavní úkoly ve školním roce 2013/ Společné úkoly pedagogických pracovníků Pedagogický pracovník není pouhý zprostředkovatel vědomostí, ale snaží se podle svého umu a svědomí zaujmout, aktivizovat. Ve své práci nezapomene: Pečlivě sledovat a evidovat školní docházku T - úkol stálý Z - všichni učitelé Seznamovat se s novými učebními dokumenty, s právními předpisy a jejich využitím ve výchovné práci T - úkol stálý Z - všichni učitelé Nenásilně pomáhat rozvíjet estetické cítění žáků a další morálně volní vlastnosti T - úkol stálý Z - všichni učitelé Diferencovat přístup v rámci kolektivu, respektovat osobnost dítěte, podněcovat jeho aktivity T - úkol stálý Z - všichni učitelé Rozvíjením čtenářské gramotnosti v češtině i v cizích jazycích zdokonalovat čtenářské dovednosti T - úkol stálý Z - učitelé I. stupně a cizích jazyků Dále se sebevzdělávat, využívat odborných časopisů a dalších materiálů T- úkol stálý Z - všichni učitelé V roč. vyučovat podle ŠVP Brána jazyků otevřená, rozvíjet kompetence dětí, zajišťovat podmínky pro aplikaci ŠVP T - úkol stálý Z všichni učitelé Hodnotit průběžně, zaměřit se na evaluaci žákových kompetencí a vést žáky k sebehodnocení T - úkol stálý Z - všichni učitelé

10 Učit žáky tomu, že mohou vhodnou formou říci svůj názor, usměrňovat nesprávné názory - nezesměšňovat, neponižovat, vyzvedávat klady T - úkol stálý Z - všichni učitelé Pečlivě vést a aktualizovat záznamy ve školní matrice T - úkol stálý Z - všichni třídní učitelé Systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky, vést ke zdvořilosti a umění vážit si jeden druhého T - úkol stálý Z - všichni učitelé Ochraňovat kulturní a přírodní hodnoty T - úkol stálý Z - všichni učitelé Vést žáky k ochraně zdraví, zvláště v návaznosti na škodlivé a omamné látky T - úkol stálý Z - všichni učitelé Vštěpovat zásady chování žáků v případě ohrožení T úkol stálý Z všichni učitelé Spolupracovat s Filosofickou a Pedagogickou fakultou Ostravské university (řízené praxe, reciproční aktivity studentů), s Jazykovým gymnáziem P. Tigrida v Ostravě Porubě, gymnáziem O. Havlové, Wichterleho gymnáziem, VŠB. T - úkol stálý Z všichni učitelé Zapojit celou školu do práce na projektech (vánoce, velikonoce, Halloween, ) T úkol stálý Z - všichni učitelé Pokračovat ve spolupráci s ÚP při výběru škol a volbě povolání žáků T - úkol stálý Z - p.uč. Močalová + TU Připravovat žáky k soutěžím a olympiádám T - úkol stálý Z - všichni učitelé Zajišťovat ambulantní nápravnou péči pro integrované žáky

11 T září - červen Z - p.uč. Homolová, Kubáňová Snažit se o maximální využití počítačových učeben, internetu, žákovské a cizojazyčné knihovny, odborných a multimediálních učeben T - úkol stálý Z - všichni učitelé Organizovat lyžařský kurz přednostně pro žáky 7. ročníku (v případě zájmu bude organizován další lyžařský kurz pro pokročilé v roč.), organizovat branně-ekologický kurz pro žáky 6. ročníku a cyklokurz pro žáky 9. ročníku, branné dny pro žáky 1.-9.ročníku T - únor, březen T - červen T červen Z - p.uč. Sleczkowská, Konvička, Klimková Z - p.uč. Lotreková,Kalíšková,Rykalová Z uč.1.st. + uč. Tv, Sv Spolupracovat s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a s organizacemi zajišťujícími odbornou pomoc k problematice návykových látek T - úkol stálý Z - p.uč. Močalová, Zajončková, Glumbíková, TU Reagovat na připomínky ze schránek důvěry jak u výchovného poradce, tak u školního poradce T říjen - červen Z - p.uč. Močalová, Glumbíková Prohlubovat spolupráci školy a rodiny, předcházet záškoláctví T úkol stálý Z všichni učitelé Prohlubovat vzájemnou spolupráci mezi učiteli I. a II.stupně T úkol stálý Z všichni učitelé Organizovat odborné přednášky, možnost konzultací, seminářů T úkol stálý Z p.uč. Močalová, Zajončková, Homolová, Glumbíková, vedení školy Pracovat na preventivních programech T - úkol stálý Z - p.uč. Zajončková Spolupracovat s firmami např.: AV Media, (zajišťování multimediální vybavení školy), Stiefl, Hello.

12 T - úkol stálý Z vedení školy Spolupracovat s asistentem pedagoga T - úkol stálý Z TU 2.2. Společné úkoly všech pracovníků Řídit se ve své činnosti vnitřními předpisy právního subjektu, zvláště organizačním řádem, školním řádem, pracovním řádem, vnitřní směrnicí o oběhu dokladů a evidenci majetku, směrnicí BOZP a PO Vedoucí pracovníci školy Zaměří se na systematické a cílevědomé vedení, plánování, monitorování a kontrolu Ředitelka školy Řídí školu v plném rozsahu v souladu s platnými normami školského zařízení s právní subjektivitou příspěvkové organizace. Reprezentuje školu navenek. Je zodpovědná za svou práci v souladu s uvedenými právními předpisy, statutem školy a zřizovací listinou. Snaží se získat přirozenou autoritu v souladu se svými morálně volními a profesními hodnotami a postoji. Dále se zaměřuje na: řízení práce zástupkyň ředitelky a ostatních podřízených péči o odborný a metodický růst pedagogických pracovníků připravuje hodnocení pedagogických a správních pracovníků kontroluje výchovnou a vzdělávací činnost přiděluje předměty, jmenuje do funkcí na škole zajišťuje zpracování plánu školy a plánu kontrolní a hospitační činnosti Zástupkyně ředitelky školy Zastupují ředitelku školy v plném rozsahu v době její nepřítomnosti na pracovišti. Dále se zaměřují na: provádění kontroly vedení skladu učebnic a školních pomůcek podílí se na organizaci školních výletů, škol v přírodě, exkurzí sledují práci na 1. a 2. stupni základní školy, odpovídají za činnost MS a ročníkových vyučujících připravují podklady pro týdenní plán práce dbají na včasné objednání potřebných tiskopisů sestavují pedagogické statistiky provádí průběžnou kontrolu školní matriky

13 kontrolují ročníkové plány vedou evidenci pracovní doby zajišťují zástup za chybějící pedagogické pracovníky Výchovné poradkyně zajišťují kontakt mezi školou a pedagogicko-psychologickou poradnou organizují setkání se zákonnými zástupci a řeší výchovné problémy žáků úzce spolupracují s vedením školy informují rodiče žáků 9. ročníků o možnostech dalšího studia zajišťují metodickou pomoc pro ostatní pedagogické pracovníky Vedoucí školní družiny řídí práci všech oddělení školní družiny zajišťuje zástup za nemocné vychovatelky odpovídá za celkové plnění úkolů spadajících do činnosti školní družiny a za organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Vedoucí školní jídelny vede pracovní kolektiv školní kuchyně a zabezpečuje jeho personální složení zodpovídá za sestavení týdenních jídelníčků podle zásad správné výživy nakupuje potřebné potraviny zabezpečuje prodej obědů a bezproblémový chod školní jídelny Školní poradce provádí depistáž kolektivů úzce spolupracuje s výchovným poradcem i jednotlivými učiteli spolupracuje se zákonnými zástupci žáků napomáhá při řešení výchovných a sociálních problémů žáků spolupracuje s třídními učiteli při rozkrývání sociálně-patologických jevů chování žáků realizuje a vyhodnocuje: Testy profesní orientace, Školní zralosti pracuje s nadanými žáky organizuje adaptační kurzy Metodik prevence zabezpečuje primární prevenci - veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům, které jsou spojeny se SPJ, případně minimalizovat jejich dopad na žáky a zamezit jejich dalšímu šíření. Prevence SPJ

14 u dětí a mládeže zahrnuje tyto oblasti: násilí a šikanování,záškoláctví, kriminalita, delikvence, vandalismus, xenofobie, kyberšikana apod. organizuje setkání se zákonnými zástupci u problémových žáků monitoruje školní klima Koordinátor ŠVP koordinátor ŠVP organizuje a řídí ve spolupráci s ředitelem školy aktualizaci ŠVP iniciuje týmovou práci učitelů při aplikaci ŠVP do výuky, formuluje úkoly, řídí a hodnotí její výsledky. komunikuje s možnými partnery školy (zejména veřejností), zprostředkovává škole další vzdělávání pedagogických pracovníků a hledá další zdroje informací řídí a usměrňuje práci ročníkových učitelů poskytuje metodickou pomoc ostatním pedagogickým pracovníkům Koordinátor ICT ICT koordinátor navrhuje zavádění a rozvoj informačních a komunikačních technologií a jejich využití ve výuce zajišťuje bezproblémový provoz ICT zpracovává ICT plán spravuje školní internetové stránky Koordinátor environmentální výchovy podporuje osvětu, výchovy a vzdělávání v oblasti životního prostředí spolupracuje s vládními i nevládními institucemi, zaměřenými na tuto problematiku řídí a organizuje akce, přispívající k aktivnímu utváření zdravého životního prostředí Asistent pedagoga úzce spolupracuje s třídní učitelkou a se školním poradcem pomáhá žákům přizpůsobit se školnímu prostředí, začlenit se do skupinové práce podílí se společně s třídní učitelkou na pravidelných konzultacích se zákonným zástupcem žáka, účastní se konzultací s pedagogickými pracovníky k sestavování plánů pro jednotlivé předměty, je součástí týmu pro tvorbu individuálního vzdělávacího programu

15 3.Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních, středních a speciálních školách v pondělí 2. září 2013 Vyučování bude v I. pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014 Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013 Vánoční prázdniny budou zahájeny od soboty 21. prosince 2013 do neděle 5. ledna 2014 Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014 Jarní prázdniny trvají od pondělí 10. do pátku 14. února 2014 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014 Období školního vyučování ve II. pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2014 Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna Výlety, exkurze, výchovné a vzdělávací zájezdy, ozdravné pobyty Případné exkurze a vycházky vztahující se k výuce organizují jednotliví učitelé a nahlásí je týden předem zástupkyním ředitelky. Exkurze a vycházky budou v termínech stanovených v plánech učiva. Exkurze chráněné krajinné oblasti, dějepisné, HUNDAY, Dolní oblast Vítkovice Vzdělávací zájezdy Rakousko, Francie, Německo, Velká Británie Ozdravné pobyty Itálie, školy v přírodě Sportovní kurzy cyklisticko - vodácký, lyžařský, branně-ekologický Adaptační kurzy

16 3.2. Předměty vyučované ve školním roce 2013/2014: Povinné předměty Zkratka předmětu ČJ A Název předmětu Český jazyk Angličtina A+ Angličtina plus N+ Němčina plus R+ Ruština plus R Ruština F+ Francouzština plus ŠP+ AK NK FK ŠPK RK I M FY CH PŘ ČaS Z D PV HV VV TV SV Španělština plus Anglická konverzace Německá konverzace Francouzská konverzace Španělská konverzace Ruská konverzace Informatika Matematika Fyzika Chemie Přírodopis Člověk a jeho svět Zeměpis Dějepis Pracovní výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Společenská výchova

17 Volitelné předměty Třída Zkratka předmětu Název předmětu 6.A ZČ Zábavná čeština E PG Ekologie 7.A E Ekologie I ZM DS Počítačová grafika Informatika 8.A R Ruština SM Zábavná matematika Dějepisný seminář Svět médií 9.A TK Technické kreslení 9.BC RVJ MMT PM R LVS O Multimediální technologie Praktická matematika Ruština Literárně výtvarný seminář Optika Nepovinné předměty Třída Zkratka předmětu Název předmětu 9.BC CzM Cvičení z matematiky 9.BC CzČJ Cvičení z českého jazyka

18 4.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana 4.1. Proškolení zaměstnanců školy z bezpečnostních předpisů a požární ochrany T - září Z - odborná firma 4.2. Proškolení 2.stupně PO - pro zaměstnance školy T - září Z - odborná firma 4.3. Učitelé dílen, fyziky, chemie a TV zkontrolují, případně doplní a vyvěsí bezpečnostní řády T - září Z - příslušní učitelé K - ředitelka 4.4. Požární preventista provede kontrolu 1x měsíčně - prostory školy, zápis do požární knihy. T - 1x měsíčně Z - požární preventista K - ředitelka 4.5. Kontrola TV nářadí, návrhy na odpisy nebo opravy T - do Z - p. Sleczkowská K - ředitelka 4.6. Návrhy na odpisy podle vnitřní směrnice T - do Z příslušní učitelé K - účetní 4.7. Sledování lhůt revizí všech zařízení T - průběžně Z příslušní. učitelé K - ekonomka 4.8. Na začátku školního roku prokazatelně seznámit žáky se Školním řádem a jeho přílohami, Školní preventivní strategií, Třídními pravidly, protipožární prevencí, poučit a seznámit žáky s požadavky BOZP v multimediálních učebnách a odborných učebnách F- Ch, TV, ZT, Informatiky T - zač. šk. roku Z TU + příslušní učitelé K - vedení školy 4.9. Kontrola osobní hygieny žáků, ručníky, větrání T - 1x měsíčně Z - TU K - zdravotníci

19 4.10. Prokazatelné poučení před plaveckým výcvikem, školou v přírodě, exkurzí, výletem - zápisem v TK T - stálý Z - přísl.učitelé K - vedení školy Poučení o bezpečnosti a chování před prázdninami T - stálý Z - TU K - vedení školy Poučení o nebezpečích při koupání, o dopravní kázni, chování chodců, cyklistů T - stálý Z - všichni ped. pracovníci K - vedení školy Při případném úrazu žáka budou všichni pracovníci školy postupovat podle směrnic. T - stálý Z - všichni pracovníci školy K - bez. preventista Kontrola vybavenosti školních lékárniček T průběžně Z hlavní školní zdravotník K - ředitelka Cvičná evakuace školy T 1 x ročně Z bezp. a požár. technik K - vedení školy

20 5.Přidělení třídnictví a funkcí Třídní: 1.A Zuzana Hanousková 1.B Ludmila Kubaláková 1.C Hana Pětrošová 2.A Martina Ivánková 2.B Hana Kubáňová 2.C Leona Chybová 3.A Dagmar Feichtingerová 3.B Kamila Dolbová 3.C Kateřina Stochová 4.A Sana Hellali 4.B Jindra Arnoldová 4.C Hana Holajnová 5.A Kateřina Mikšánková 5.B Jarmila Recová 5.C Dalila Homolová 5.D Zuzana Celuchová 6.A Sylvie Petrušková 6.B Libuše Jurczeková 6.C Vlasta Lotreková 7.B Markéta Velká 7.C Alena Ščuková 8.A Michaela Kalíšková 8.B Vladislava Kotulanová 8.C Jana Zajončková 9.A Martina Kaštovská 9.B Martin Kovář 9.C Sylva Langrová Netřídní: Hana Kopcová Hana Sleczkowská Renata Vavrečková Dalimila Mališová Radim Konvička Daniela Kleinová Miroslava Rykalová Alena Klimková Kateřina Kupková Hana Močálová Marie Veigendová Michaela Kašová Karin Hermová

21 Asistent pedagoga: Školní poradce: Rodilý mluvčí: Martina Budová Kateřina Glumbíková Alec Munro Přidělení úkolů pro školní rok 2013/2014 KABINETY Školní družina L a z e c k á Eva ČJ I v á n k o v á Martina M + výchovy K u b a l á k o v á Ludmila Přírodopis R y k a l o v á Miroslava Dějepis M o č a l o v á Hana Chemie R y k a l o v á Miroslava Fyzika K o t u l a n o v á Vladislava Tělesná výchova S l e c z k o w s k á Hana Tělesná výchova D o l b o v á Kamila Výtvarná výchova Š č u k o v á Alena Hudební výchova P e t r u š k o v á Silvie Dílny K a l í š k o v á Michaela Cvičná kuchyň K o p c o v á Hana Český jazyk J u r c z e k o v á Libuše Cizí jazyky K l e i n o v á Daniela Zeměpis K o v á ř Martin Dopravní výchova P ě t r o š o v á Hana Didaktická technika K o n v i č k a Radim Matematika L a n g r o v á Sylva Pozemky, nářaďovna K a l í š k o v á Michaela DALŠÍ ÚKOLY Výchovný poradce M o č a l o v á Hana H o m o l o v á Dalila Protidrogový preventista Z a j o n č k o v á Jana Školní poradce G l u m b í k o v á Kateřina Žákovské učebnice K u b á ň o v á Hana + šk.pomůcky Žákovské učebnice H o l a j n o v á Hana El. přenosné nářadí S l e c z k o w s k á Hana Audio, video kazety K a š t o v s k á Martina Údržba okrasné zahrady I v á n k o v á Martina Údržba dětské zahrady L a z e c k á Eva

22 Údržba hřiště S l e c z k o w s k á Hana K l i m k o v á Alena Bezpečnostní technik F e i ch t i n g e r o v á Dagmar Zdravotník K u b á ň o v á Hana I v á n k o v á Martina Kulturní referent J u r c z e k o v á Libuše C e l u ch o v á Zuzana Požární prevence Š č u k o v á Alena Požární hlídka Š č u k o v á Alena V a š í k o v á Romana L a z e c k á Eva Koordinátor ICT K o n v i č k a Radim Š č u k o v á Alena Koordinátor enviroment. vzdělávání 1.st. Ch y b o v á Leona Koordinátor enviroment. vzdělávání 2.st. R y k a l o v á Miroslava K o v á ř Martin Koordinátor ŠVP V a š i c o v á Eva Š č u k o v á Alena II. st. K ö r b e r o v á Martina I. st. Správkyně sborovny-příz. K u b a l á k o v á Ludmila K l i m k o v á Alena Správkyně sborovny-i.p. Ch y b o v á Leona Výzdoba školní budovy Š č u k o v á Alena J u r c z e k o v á Libuše I v á n k o v á Martina V a š i c o v á Eva Dopravní metodik P ě t r o š o v á Hana Vedení školní kroniky M i k š á n k o v á Kateřina Správce školních webových stránek Š č u k o v á Alena Vedoucí sport.soutěží S l e c z k o w s k á Hana K l i m k o v á Alena Asistent pedagoga B u d o v á Martina Správkyně keramické dílny I v á n k o v á Martina

23 KNIHOVNA Metodická II.st. H o l a j n o v á Hana Metodická I.st. R e c o v á Jarmila Učitelská L o t r e k o v á Vlasta Žákovská D o l b o v á Kamila Cizojazyčná M a l i š o v á Dalimila K o p c o v á Hana ODBORNÉ PRACOVNY Tělocvičny S l e c z k o w s k á Hana Chemie-fyzika K o t u l a n o v á Vladislava L a n g r o v á Sylva Cvičná kuchyň K o p c o v á Hana Dílny K o n v i č k a Radim K a l í š k o v á Michaela Hudebna P e t r u š k o v á Silvie Z a j o n č k o v á Jana V e i g e n d o v á Marie Učebna počítačů I. K o n v i č k a Radim Učebna počítačů II. Š č u k o v á Alena Učebna jazyků I. V a v r e č k o v á Renata Učebna jazyků II. V e l k á Markéta H e r m o v á Karin Multimediální učebna 1 P ě t r o š o v á Hana Multimediální učebna 2 K u b á ň o v á Hana Multimediální učebna 3 H o m o l o v á Dalila Multimediální učebna 4 R e c o v á Jarmila Multimediální učebna 5 H a n o u s k o v á Zuzana Multimediální učebna 6 H o l a j n o v á Hana Multimediální učebna 7 K a š t o v s k á Martina Multimediální učebna 8 D o l b o v á Kamila Multimediální učebna 9 K o v á ř Martin Multimediální učebna 10 Z a j o n č k o v á Jana Dějepisná učebna M o č á l o v á Hana Přírodopisná učebna V e l k á Markéta

24 6. Metodická činnost Na škole jsou stanoveny tyto metodické orgány: Ročníkový vyučující 1. ročník K u b a l á k o v á L u d m i l a Ročníkový vyučující 2. ročník K u b á ň o v á H a n a Ročníkový vyučující 3. ročník D o l b o v á Kamila Ročníkový vyučující 4. ročník H o l a j n o v á Hana Ročníkový vyučující 5. ročník R e c o v á Jarmila Přírodovědná sekce: Humanitní sekce: L a n g r o v á K o t u l a n o v á K o v á ř K a š o v á R y k a l o v á K a l í š k o v á J u r z c e k o v á M o č á l o v á L o t r e k o v á P e t r u š k o v á Š č u k o v á K a š t o v s k á Z a j o n č k o v á V e l k á V e i g e n d o v á Sylva Vladislav Martin Michaela Miroslava Michaela Libuše Hana Vlasta Silvie Alena Martina Jana Markéta Marie Sekce informačních technologií: Š č u k o v á K o n v i č k a K ö r b e r o v á Alena Radim Martina Tělovýchovná sekce: S l e c z k o w s k á Hana D o l b o v á Kamila K l i m k o v á Alena K o n v i č k a Radim Jazyková sekce: - jazyk německý V a š i c o v á Eva - jazyk anglický K l e i n o v á Daniela

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2015/2016 A: Závěry minulého šk.roku B: Hlavní úkoly šk.roku 2015/2016 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15

Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 Základní škola a Mateřská škola Bratronice, okres Kladno Koncepční záměry a úkoly v období 2012/13 2014/15 1. Záměry a priority Oblast řízení a správy udržovat naplněnost školy rozumně spolupracovat se

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Šk. rok 2014/2015 A: Závěry minulého šk. roku B: Hlavní úkoly šk. roku 2014/2015 1/ Výchova a vzdělání žáků 2/ Organizace

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Koncepční záměr rozvoje základní školy v letech 2009-2013 * Konkrétní vize kvalitativního růstu školy * Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na cíle, které

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 1 Ve Skutči, 30. 9. 2015 Č. j. SZŠ/214/2015 Plán dalšího vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více