Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské námstí 25, Praha 1 - Malá Strana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské námstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana"

Transkript

1 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana Poítaové sít, v. 3.1 Co je výpoetní model? Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpoetního modelu J. Peterka, 200 ucelená pedstava o tom, kde jsou uchovávány jako programy a kde skuten bží zda (a jak) jsou rozdleny na ásti, jak tyto ásti vzájemn spolupracují kde a jak se uchovávají a zpracovávají data kde se nachází uživatel, kdy, jak a jakým zpsobem komunikuje se svými mi... výpoetní model se vyvíjel a stále vyvíjí nkteré výpoetní modely nepoítají s existencí sít (nap. dávkové zpracování) jiné výpoetní modely spíše poítají s existencí sít (nap. klient/server) další modely nutn vyžadují existenci sít (nap. distribuované zpracování, network-centric computing, thin-client, server-centric computing, on-demand computing, web services, ) správné pochopení výpoetních model je je dležité i i pro zvládnutí problematiky sítí, pochopení jejich podstaty Jak se vyvíjel výpoetní model? Dávkové zpracování (batch processing) absolutní centralizace absolutní decentralizace dnes jsme nkde zde historicky nejstarší výpoetní model byl vynucen dobou (ne)dokonalostí technologické základny málo výkonný HW malými schopnostmi SW nebyla systémová podpora multitaskingu vysokými náklady potebou kolektivního využití dostupné výpoetní techniky dnes ješt není mrtvý tzv. obrátka, trvala nap. nkolik hodin až dní princip: zájemce si dopedu pipravil celý svj výpoet program vstupní data pokyny pro zpracování a vše zabalil do jednoho celku tzv. dávky (angl: job) nap. v podob sady drných štítki svitku drné pásky dávka se (fyzicky) penesla k poítai a zaadila do fronty ekajících dávek když na ni pišla ada, dávka se zpracovala vznikl výstup (nap. tisk) na který mohl autor dávky reagovat, napíklad opravou chyby, zmnou vstupních dat Podstata dávkového zpracování Vlastnosti dávkového zpracování program + data uplatují se se rzné strategie fronta ekajících výbru dávek (úloh) dávka dávka dávka dávka musí musíexistovat pravidla pro pro poskládání program, dat dat a píkaz do do dávky -- Job Job Control Language zpracování výstupní sestava NEvýhody: uživatel nemá bezprostední kontakt se svou úlohou chybí interaktivita uživatel nemže reagovat na prbh výpotu (volit varianty dalšího prbhu, opravovat chyby,...) doba obrátky bývá relativn dlouhá Výhody: dokáže (relativn) dobe vytížit dostupné zdroje vychází vstíc intenzivním výpotm (hodn poítavým úlohám, s minimem V/V) nutí programátory programovat hlavou a ne rukama protože pi dlouhé obrátce si nemohou dovolit experimentovat) Pozdji: v prostedí sít se používalo tzv. vzdálené zpracování úloh (Remote Job Execution, Remote Job Entry): uživatel na jednom uzlu pipravil dávku poslal ji ke zpracování na jiný uzel uživatel sám uroval, kam dávku pošle Dnes: modernjší alternativa RJE ( distribuovaná aplikaní platforma??) sí si sama uruje, kam pošle dávku ke zpracování Do budoucna: model autonomních samostatní i (programy) dostanou urité zadání a to v prostedí sít plní (samostatn, autonomn) # $ Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 1

2 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana vznikl jako reakce na neinteraktivnost dávkového zpracování dokáže uživatelm zajistit pímý kontakt s jejich úlohami a interaktivní zpsob práce dokáže obsloužit více uživatel souasn byl umožnn zdokonalením SW a HW: SW mechanismy pro sdíleníasu (time sharing) existencí uživatelských pracoviš (terminál) host = poíta, který je hostitelem systémových zdroj procesoru, pamti, V/V zaízení program, dat, systémových utilit,... % Výpoetní model host/terminál odsud: hostitelský poíta (host) OS CPU terminálová sí data vše je na jedné hromad programy (úlohy) bží na hostitelském poítai data se zpracovávají v míst kde se nachází (nedochází k penosm velkých objem dat) mezi hostitelským poítaem a terminály se penáší pouze: výstupy na obrazovku uživatele vstupy z uživatelovy klávesnice terminály mohou být umístny v rzné vzdálenosti blízko (místní, lokální terminály) daleko (vzdálené terminály)... (kdekoli v síti) & Podstata modelu host/terminál model host/terminál je zpsob fungování tj. hostitelský poíta je role, ve které njaký konkrétní poíta vystupuje stediskový poíta, mainframe atd. jsou kategorie (typy, tídy) poíta mainframe mže fungovat: dávkov (používat dávkové zpracování) jako hostitelský poíta (v režimu sdíleníasu) jako hostitelský poíta mže fungovat nap. PC s Unixem rozhodující je charakter OS Vlastnosti modelu host/terminál Píklad ( provozovaná v režimu host/terminál) Výhody: má centralizovaný charakter správu staí zajišovat na jednom míst snazší sdílení dat, program,... relativn snadná implementace neklade píliš velké nároky na neklade velké nároky na penos dat mezi hostitelským poítaem a terminály penáší se pouze výstupy na obrazovku uživatele a vstupy z uživatelovy klávesnice jsou to malé objemy dat, protože se (typicky) pracuje ve znakovém režimu NEvýhody: uživatel má iluzi, že má hostitelský poíta výhradn ke své dispozici ale ve skutenosti má k dispozici jen n-tou ást jeho výkonnosti uživatelský komfort je relativn nízký vzhledem ke znakovému režimu není to vina výpoetního modelu, ale zpsobu jeho využití dnes již existuje možnost terminálového pístupu v grafickém režimu ' Další vývoj: osobní poítae Éra izolovaných poíta výpoetní technika se postupn stávala ím dál tím lacinjší zrodily se minipoítae ale výpoetní model se nezmnil poád bylo nutné (z ekonomických dvod), aby více uživatel sdílelo jeden poíta zlom nastal až s píchodem osobních poíta kdy už bylo ekonomicky únosné pidlit každému uživateli jeho vlastní poíta, k výhradnímu použití žádná vzájemná vazba od píchodu osobních poíta si lidé slibovali pedevším: vyšší komfort vtší pružnost a flexibilitu nezávislost na ostatních (žádnou potebu sdílení) tyto požadavky se v zásad podailo splnit ale objevily se jiné problémy díve se každý problém ešil jednou, na jednom míst nyní se každý problém eší n-krát na n-místech uživatelé jsou mnohem více odkázáni na sebe jsou problémy se sdílením dat a program jak nap. ešit práci nad spolenými daty? nkteré vci (nap. drahé periferie) není stále ješt únosné pidlit každému do výhradního vlastnictví úplná centralizace úplná decentralizace lidé se ocitli zde Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 2

3 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana ešení: rozumný kompromis Co má smysl? písná centralizace (model host/terminál) i izolované osobní poítae jsou dva extrémy v život vtšinou vítzí rozumný kompromis zde kompromis = nco se dá každému do výhradního vlastnictví nco se naopak bude sdílet úplná centralizace co dát každému? úplná decentralizace dát každému: vlastní výpoetní kapacitu už je relativn laciná vlastní pracovní místo klávesnici, monitor, myš,... uživateli lze vytvoit píjemné pracovní prostedí nkteré programy a data nutno posuzovat individuáln sdílet: drahé periferie nap. laserové tiskárny, modemy,... spolená data firemní databáze, sdílené dokumenty,... soukromá data nap. kvli zálohování vyžadující správné nakonfigurování a údržbu co dát na jednu hromadu? snaha dostat se sem? Vznik prvních sítí LAN Odboení: vznik prvních sítí WAN eší pedevším potebu sdílení soubor (program, dat) periferií (tiskáren,...) uživatel nesmí sdílení poznat uživatel nesmí pozorovat významnjší rozdíl v rychlostech pístupu ke sdíleným a privátním objektm je vhodné, když si uživatel vbec nemusí uvdomovat fakt sdílení mechanismy sdílení musí být implementovány transparentn jsou nutné dostaten rychlé penosové technologie k dispozici je nap. 10 Mbps Ethernet vše je realizováno jako lokální sí LAN, Local Area Network sít LAN jsou ešeny tak, aby je nebylo vidt aby na nich mohly pracovat, které nejsou uzpsobeny síovému prostedí (neuvdomují si existenci sít) teprve pozdji se sít mohou stát viditelné když se objevují, které pímo poítají s existencí sít jejich vznik je motivován spíše potebou peklenout vzdálenost: pro poteby komunikace pro poteby sdílení výpoetní kapacity pro poteby sdílení dat pro poteby vzdáleného pístupu... vznikají první rozlehlé sít WAN (Wide Area Network) pestává platit až se zavádním broadbandu kvli omezeným penosovým možnostem (pomalým penosm) na nich nelze dosáhnout transparentního sdílení proto pípadné sdílení je ešeno netransparentn uživatelé si uvdomují rozdíl mezi místním a vzdáleným # $ Nový model: file server / pracovní stanice nový výpoetní model pro sít LAN snaží se vycházet vstíc potebám sdílení v sítích LAN a data jsou umístna centráln na tzv. file serveru (souborovém serveru, jako soubory) a data se zpracovávají (spouští) lokáln, na pracovních stanicích data + umístní, jako soubory dsledek: celé celé a všechna data data se se musí penášet data + bh, zpracování pro je neviditelný zajišuje pln transparentní sdílení je použitelný i pro, které si neuvdomují existenci sít pro urené pvodn pro prostedí izolovaných poíta umožuje sdílení dat i program umožuje centrální správu databáze velikosti 10 MB db Model file server/pracovní stanice penos 10 MB v nkterých situacích je hodn neefektivní zpsobuje zbytený penos mže snadno dojít k zahlcení sít dvod: data jsou zpracována jinde, než jsou umístna (a proto musí být penášena) podobn pro programy zpracování 10 MB výsledek: 1 bit (ano/ne) file server % LAN pracovní stanice & LAN Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 3

4 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana ešení: model klient/server Pedstava modelu klient/server myšlenka: data se budou zpracovávat tam, kde se nachází výstupy pro uživatele se budou generovat tam, kde se nachází uživatel musí dojít k rozdlení pvodn monolitické na dv ásti serverovou ást zajišuje zpracování dat klientskou ást zajišuje uživatelské rozhraní 10 MB db ' + monolitická db klient a server si posílají data pedstavující dotazy a odpovdi pokud se klient a server dobe dohodnou, mohou úinn minimalizovat objem penášených dat mají výrazn menší penosové nároky mohou pracovat i v prostedí rozlehlých sítích klient a server mohou stát na rzných platformách 10 MB zpracování serverová ást 1 bit prezentace klientská ást server komunikace mezi klientem a serverem se odehrává stylem: požadavek/odpov server pasivneká, až dostane njaký požadavek. komunikaci iniciuje klient, zasláním požadavku musí být definována vzájemná komunikace mezi klientem a serverem komunikaní protokol (nap. HTTP) mnoho služeb dnes funguje na bázi modelu klient/server píklad: ( server, klient alias browser, protokol HTTP) píklad: (mail server, mail klient, protokol SMTP+POP3/IMAP.) serverová ást požadavek na zpracování výsledek zpracování klientskáást klient Nevýhody modelu klient/server 3-úrovová architektura klient/server klient není univerzální pro rzné je nutné mít jinou klientskou ást s jiným ovládáním, jiným nastavováním, jinou správou atd. s vývojem dochází i k vývoji klientské ásti uživatelé si musí instalovat a udržovat nové verze klientských program zpsobuje to znané problémy se systémovou správou, s podporou uživatel s každou aplikací se pracuje jinak dsledek: nárst náklad TCO (Total Cost of Ownership) možnéešení: rozdlit aplikaci na 3 ásti prezentaní aplikaní datovou tak, aby se to, co je specifické pro danou aplikaci, soustedilo do prostední ásti a aby se ob krajní ásti nemusely mnit, resp. lišit pro rzné pínos: lze použít univerzálního klienta souasn, pro rzné specifický klient klasickéešení klient/server: rozdluje aplikaci na dvásti vzniká dvouvrstvá architektura novjšíešení - rozdlení funkcí do 3 ástí: prezentaní funkce uživatelské rozhraní, sbr dotaz, prezentace výsledk aplikaní funkce vlastní logika správa dat vlastní databázové operace lze implementovat jako: 3 úrovovéešení 2 úrovovéešení (celkem možností) prezentace data snaha i zde použít univerzálníešení (db server) Pedstava 3-úrovové klient/server Píklad (webové) (jednoduché úetnictví po Internetu) db DB server aplikaní logika server jakékoli propojení, na libovolnou vzdálenost klient výhody: klient mže být velmi univerzální ( browser) a se zmnami se nemusí mnit uživatelé pracují s rznými mi/službami jednotným zpsobem vše specifické je ped uživateli schováno server (i DB server) se mohou nacházet kdekoli vzdálenost ani umístní a DB serveru nehrají (významnou) roli Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 4

5 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana WAIS # Archie Gopher Dsledky vyhledávání, mail (. aplikaní. ) IP (Internet Protocol) cokoli (Ethernet, dial-up, ATM, ) pvodn samostatné (2-úrovové klient/server) s vlastními servery a klienty, vlastním stylem práce a ovládáním pechází do podoby nesamostatných služeb, charakteru nadstavby nad (event. el. poštu) schovávají se za servery, uživatelé s nimi pracují skrze nemají vlastní klienty jejich roli pebírají formuláe ve píklady: vyhledávání pvodn samostatné, dnes skrze díve: Archie, WAIS, muchal atd., dnes Google, AltaVista, Jyxo informaní (a další) on-line nap. Obchodní rejstík, pímé bankovnictví (skrze ) atd. webmail práce s poštou skrze webové rozhraní obecn: intranety a extranety místo jednoúelových aplikací el. konference v zásad pechází na 3- úrovovou klient/server architekturu $ search engine A search engine B Píklad: plnotextové vyhledávání v Internetu directory of servers (search engines) pvodn: specializovaná služba WAIS uživatel se nejprve zeptal, kde má hledat teprve pak kladl dotazy individuálním databázím search engine server formulá server A, server B kde hledat? WAIS klient Tlusté PC vs. tenký klient Jak realizovat tenkého klienta? smr dalšího vývoje: snižovat náklady na provoz v rámci TCO (Total Cost of Ownership) výchozí teze: klasické PC musí být pipraveno na vše, co by mohlo být zapotebí musí mít instalovány všechny programy které by uživatel mohl chtít použít musí být podle toho dimenzováno (CPU, RAM, HD, ) klasické PC je tlusté návrh ešení: neinstalovat programy dopedu, kvli jejich POTENCIÁLNÍ poteb ale zavádt je až v okamžiku jejich AKTUÁLNÍ poteby dsledek: poíta (terminál, koncové zaízení,.) staí vybavit minimalisticky, tím co potebuje ke stažení (zavedení) toho co práv potebuje toto zaízení mže být tenké pedstava: potebné programy si tenký klient bude stahovat ze sít není až tak podstatné odkud, výbr zdroje lze ponechat na chytré síti a jejím rozhodnutí použitelným formátem jsou nap. aplety jazyka Java tenký klient pak musí být vybaven JVM (Java Virtual Machine) jinak to mže být maximáln jednoduchý stroj s nulovými nároky na systémovou správu terminologie: celému modelu fungování (výpoetnímu modelu) se zaalo íkat Network-Centric Computing protože sí se stává stedem všeho, veškerá inteligence (i poteba správy) je soustedna do sít) pro tenkého klienta se vžil také název Network Computer (zkratkou NC) jako uritý protipól PC alias tlustého klienta % tenký klient (thin (thinclient) & PC NC Pedstava fungování Network-Centric Computing Osud tenkých klient ' sí je umístna (jako data, nap. ve form apletu) na vhodném serveru v síti problém: musí být velmi vysoká propustnost je spuštna a bží u uživatele, na jeho NC po použití se jednoduše zahodí (vymaže z pamti NC) + myšlenka tenkých klient se v praxi píliš neujala dvod bylo více: nedostatená kapacita sít nutná kvli rychlé odezv na aktivity uživatele nepipravenost aplikací a SW platformy již existující nešlo použít snahy napsat celý kanceláský balík v Jav byly zastaveny malý cenový rozdíl mezi NC a PC ale velký ve funknosti NC nedokáže pracovat samo pi výpadku sít, PC ano aktivní nezájem odprc Javy poítae NC však našly uplatnní v rámci intranet kde je dostaten dimenzovaná penosová infrastruktura pro specializované kde mlo smysl vše napsat od základu znovu a ušít na míru potebám uživatel a prostedí NC pro jednoúelové nasazení tam, kde uživatel používá NC stále pro jediný úel nap. pro njakou agendu u pepážky neúspch NC se týká jejich nasazení pro univerzální použití v otevenjším prostedí než je uzavený intranet. Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200

6 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana Server-based computing aneb: renesance modelu host/terminál Server-Based Computing cesta snižování TCO (náklad na provoz) skrze NC se ukázala jako nepíliš schdná další pokus se ubíral cestou návratu k plné centralizaci návratu k modelu host/terminál ale bez jeho problém s nízkou uživatelskou pítulností další motivace: snaha umožnit použití i jiných zaízení než jen PC technické pedpoklady: našla se ešení, která umožují vzdálený terminálový pístup v grafickém režimu, pi únosných nárocích na penosovou kapacitu X Window Citrix ICA, MetaFrame, WinFrame MS Terminal Server (ex Hydra) : bží na tzv. aplikaním serveru umístném v síti je umístna (jako soubor) na serveru své (grafické) výstupy generuje na aplikaní serveru v principu se jedná o návrat k pvodnímu modelu host/terminál snahou je využít všech výhod centralizace ke snížení náklad na provoz a správu (TCO) ale bez ztráty komfortu pro uživatele (nutnost fungování v grafickém režimu) problém je v tom, že generovaná grafická data mohou být neúnosn velká, a vyžadovala by píliš velkou penosovou kapacitu je nutné jiné ešení, optimalizující objem penášených dat + + aplikaní server penášeny jsou pouze výstupy na obrazovku a vstupy od uživatele Server-Based Computing pedstava realizace Píklad: terminálový pístup skrze systém Citrix WinFrame (MetaFrame) terminál ešením je vhodné roztržení prezentaních funkcí grafického subsystému ( toho, co generuje grafická data ) a pemístníásti generující grafická data pímo do terminálu tak aby se objemná grafika generovala místn, a nemusela se nikam penášet lze se lépe pizpsobit místním možnostem zobrazení staí nap. i 9,6 kbps na 1 ez se musí udlat s ohledem na: uživatele minimalizaci objemu penášených dat budou to píkazy (typu: vykresli okno ), nikoli pímo grafická (bitmapová) data možnost implementace na platform terminálu problém je s rozdílnými zobrazovacími schopnostmi rzných terminál eší se (ásten) pomocí tzv. panning-u píklady: X Window, Citrix ICA, MetaFrame, WinFrame, MS Terminal Server funguje i klikání pravým tlaítkem myši browser (textový editor), bžící na na vzdáleném poítai Píklad: Terminal Services na PDA Model /manažer lze se pihlásit ke vzdálenému terminálovému serveru fakticky: aplikanímu serveru a provozovat na nm # disproporce mezi velikostí virtuální pracovní plochy a velikostí reálného displeje se eší skrze tzv. panning reálný display ukazuje jen výez virtuální pracovní plochy $ sí manažer : kus kódu, který je nkde umístn, sbírá data/informace a posílá je do centra manažer: je umístn v centru, pijímá data od a vyhodnocuje je pvodní využití: pro management (správu) i jsou zabudováni v rzných zaízeních, monitorují jejich innost, posílají zprávy o chybách a problémech do centra, manažerovi manažer poskytuje pehled o stavu sít perspektivn: technologie tzv. inteligentních (a mobilních) i mají konkrétní zadání (nap. hledat a sbírat informace), mají vysokou míru autonomie (mohou se samy rozhodovat co a jak dál), a pi plnní zadaného úkolu se mohou také sami pemisovat Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 6

7 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana Architektura orientovaná na Webové (Web Services) dochází k úplnému oddlení zpsobu provozování a fungování aplikací efektu, který to pináší (poskytované ) obecn: kdokoli (jakýkoli ) mže nabízet a poskytovat službu kdokoli (jakýkoli ) mže využívat službu komunikace má charakter požadavek/odpov je bezestavová % rozhraní poskytování poskytování distribuovaný systém je skryto musí být vyešeno: jak se i dozvdí o poskytovaných službách vhodná adresáová služba, kde by byly uvedeny všechny poskytované jak budou i vzájemn komunikovat komunikaní protokol pro vznášení požadavk, vracení výsledk atd. jak budou formulovány požadavky a odpovdi jaký bude formát dat (požadavk, odpovdí ) princip: to co musí být zajištno, je ešeno prostednictvím technologií a nadstaveb nad UDDI Universal Description, Discovery and Integration pro zveejnní popisu v rámci adresáe, pro vyhledávání služeb WSDL Web Services Description Language pro popis poskytovaných služeb SOAP Simple Object Access Protocol pro zabalení požadavk a odpovdí do jednoho celku (zprávy), XML-based HTTP (a TCP/IP) pro penos dat & Publish poskytovatel adresá služeb Bind, Interact zveejnní (UDDI) popis (WSDL) Find penos zpráv (SOAP) uživatel penos dat (HTTP, TCP/IP) sí (LAN, WAN, GSM,..) Realita webových služeb SW jako služba webové jsou ureny pro vzájemnou komunikaci program nepedpokládá se, že pímým uživatelem by byl lovk jen pes další vrstvu vytváející uživatelské rozhraní v praxi se webové využívají spíše uvnit firemních subjekt pro jejich vnitrofiremní agendy a systémy nabídka webových služeb smrem ven se rozjíždí velmi pomalu píklad v R: objednávkový systém ADSL pípojek, provozuje eský Telecom ' poskytovatel XML HTTP uživatel pokud se dnes webové používají, pak stále ješt na case-to-case bázi, bez existence adresá webových služeb tj. WDSL a UDDI se ješt moc nepoužívají také použití SOAP je zatím nízké, spíše se používá penos dat pímo v XML tradiní pístup k SW: uživatel si jej poídí do svého vlastnictví (zakoupí), nainstaluje si ho, používá, stará se o nj struktura náklad: dobe predikovatelné jednorázové poizovací náklady špatn predikovatelné prbžné náklady na správu, podporu uživatel, aktualizace atd. nekupujte si SW, pronajmte si ho princip ASP (Application Service Providing) uživatel si SW nepoizuje do svého vlastnictví, neinstaluje si ho, neprovozuje ho nemusí se o nj starat uživatel SW pouze používá na dálku, prostednictvím vzdáleného pístupu na bázi server-based computing, i network-centric computing, i jako nadstavbovou službu nad aplikaci si poizuje do svého vlastnictví subjekt ASP poskytovatel aplikaních služeb (ASP, Application Service Provider) stará se o provoz svého SW prodává svému zákazníkovi použití tohoto SW jako službu nejde ani tak o nový výpoetní model, jako o ekonomický model dochází k oddlení vlastníka od uživatele díve splývali vlastník si poizuje SW, stará se o nj, nese náklady na provoz (TCO), aktualizuje. jeho náklady jsou promnlivé nese riziko neúspchu, nefunknosti uživatel pouze používá funkce odpadají mu poátenípoizovací náklady uživatel platí nap. paušáln, podle doby (délky použití), podle uskutenných transakcí atd. Podstata ASP V em jsou pínosy? využívá se economy of scale malým uživatelm se nevyplatí kupovat si drahý SW poídí si jej ASP jeho použití prodává více malým uživatelm obdobn pro prbžné náklady na správu, pro zákazníka: drahý SW se stává dosažitelný i pro malé uživatele zákazník se neupisuje na dlouhou dobu když mu služba pestane vyhovovat, pestane ji využívat nenese žádné jednorázové investice náklady zákazníka jsou dobe predikovatelné nejastji lineární dostupnost mže být smluvn zajištna smlouvami SLA maximum vlastnictví na uživateli maximum vlastnictví na poskytovateli HW jako služba tradiní pístup k HW: uživatel si poizuje HW do svého vlastnictví, sám si ho provozuje (u sebe), sám se o nj stará alternativa: server housing uživatel umístí svj vlastní server do prostor svého poskytovatele pipojení hlavn kvli lepší konektivit server stále patí uživateli o server se stará jeho vlastník/uživatel alternativa: server hosting server patí poskytovateli, je umístn v jeho prostorách, stará se o nj poskytovatel vetn OS a standardních aplikací, utilit atd. uživatel plní server svými daty Web hosting: vystavuje si tam své stránky alternativa: aplikaní hosting poskytovatel se stará o server který mu také patí uživatel si na serveru provozuje své tj. patí uživateli alternativa: ASP patí poskytovateli, uživatel pouze používá Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 7

8 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana Hostingové Utility computing Vznikají nové : housing umístní celých zaízení uživatele/zákazníka ve vlastních prostorách hosting umístní dat a aplikací na zaízeních ve vlastních prostorách Postupn dochází ke další specializaci i v rámci hostingových služeb: telco operátor: poskytovatel datových služeb (datové okruhy, ) ISP: poskytovatel (internetové) konektivity Vznikají specificky vybavené prostory pro housing a hosting: telehotely, data centra, telehousy, hostingová centra.. jsou vybaveny vším potebným poskytovatel prostoru vlastní prostory, stará se o zabezpeení, napájení, ostrahu, provozovatel HW vlastní HW zaízení (hlavn: servery) a provozuje je konektivitou, zabezpeením, ostrahou, napájením, klimatizací atd. provozovatel SW vlastní SW vybavení (OS, event. i ) a provozuje je ASP v isté podob mohou rzn splývat pozorování: v hostingových centrech (telehousech, ) je dostupné vše (konektivita, výpoetní kapacita, prostor pro data,, ) v takové míe, v jaké to zákazník požaduje/potebuje lze prbžn pidávat i ubírat podle momentální poteby, bez poizovacích náklad, pouze s lineárními poplatky za objem skuten využitých zdroj pedpoklad: jednotlivé zdroje (výpoetní kapacita, pam, konektivita, ) jsou tzv. virtualizovány oddleny od své hmotné podstaty a nabízeny jako libovoln škálovatelná služba dsledek: uživatel mže prbžn konzumovat zdroje v takové míe, jaká odpovídá jeho momentální potebám stylem: jako když spotebovává vodu (elektinu, plyn, ) pustí si jí tolik, kolik práv potebuje, platí podle spotebovaného objemu Utility computing: je takový výpoetní model, kdy zákazník konzumuje výpoetní a síové zdroje na principu utility (zdroje typu elektiny, plynu, vody, ) On-demand computing Parallel Computing Výhody virtualizace zdroj a jejich využití na principu utility computing: uživatelé (hlavn firmy) nemusí vkládat (vtší) kapitálové investice do IT infrastruktury do poíta, do sítí, do operaních systém, do middlewaru díky ASP ani do aplikací toho ale využívají spíše menší a stední firmy uživatelé se zbavují rizika neefektivního využití zdroj toto riziko penáší na poskytovatele, kteí se s ním dokáží lépe vyrovnat # Princip utility computing podporují mnohé velké firmy ale asto pod jiným názvem: IBM: on-demand computing HP: adaptive infrastructure SUN: N1, computing to n-th degree v praxi je zatím zájem o utility computing spíše v interním provedení velké firmy jej nasazují k efektivnjšímu využití vlastních zdroj jde více o záležitost architektury poíta nikoli poítaových sítí zadaný úkol eší více CPU v rámci jednoho poítae tj. víceprocesorové systémy možnost fungování buto SIMD (Single Instruction Multiple Data), tj. všechny procesory zpracovávají stejným zpsobem rzná data nap. systolické systémy nebo MIMD (Multiple Instruction Multiple Data), tj. každý procesor má samostatný program a zpracovává data rzným zpsobem ešený úkol/problém nemusí mít distribuovanou povahu mže být problém s jeho zparalelnním píklad: grafické algoritmy, rendering klasická von-neumannova signal processing, image processing architektura poíta není. paralelní, ale ale sekvenní $ Distributed Computing Grid Computing již se týká sítí více samostatných uzl se vzájemn koordinovaným zpsobem podílí na spoleném ešení zadaného úkolu typicky: spolupracují spolu samostatné (heterogenní) uzly sít ešený úkol/problém má (více) distribuovaný charakter lze jej snadno a pirozeným zpsobem rozdlit na stejnéi nestejnéásti charakteru samostatných aplikací, i jejich ástí a pidlit samostatným uzlm vazba mezi spolupracujícími uzly je volnjší než u parallel computing komunikace mezi spolupracujícími uzly má více asynchronní charakter píklad: distribuované databáze transakní a rezervaní systémy distribuovaný mže být (bývá) již model klient/server % Grid znamená míž, mížku, rastr, sí, souadnicovou sí Grid Computing je vyšší stádium distributed computing výrazn masovjší, eší to hlavn problém typicky více homogenní nedostatené výpoetní kapacity vytváí clustery z menších poíta pro velké problémy slouží poteb sdílení výpoetních zdroj používá se nap. pro opravdu nároné úkoly/problémy lze si pedstavit jako virtuální superpoíta realizovaný velkým potem menších zaízení, propojených na malou i velkou vzdálenost vzhledem k dostupným penosovým rychlostem pestává fyzická vzdálenost prvk Grid-u hrát roli píklad: (využití volné výpoetní kapacity domácích poíta, pro hledání signál mimozemských & civilizací) Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 8

9 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana Autonomic Computing celkový trend: vše se zvtšuje, stává složitjším a obtížnji iditelným je problém se správou a managementem velkých ešení idea: a mají jednotlivéásti vtších celk více autonomie a se dokáží (více) postarat samy o sebe a jsou vybaveny takovými schopnostmi, které zajistí že budou vyžadovat co nejmén externích zásah self-optimizing samy optimalizují své fungování, spotebu zdroj atd. self-configuration samy upravují své konfiguraní parametry self-healing samy objevují, diagnostikují a opravují své závady self-protecting a se dokáží postarat o vlastní bezpenost / zabezpeení ' Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 9

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpočetního modelu J. Peterka, 2009 Slide č. 1 co je výpočetní model?

Více

Počítačové sítě, v. 3.5

Počítačové sítě, v. 3.5 Počítačové sítě, v. 3.5 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpočetního modelu J. Peterka, 2010 Slide č. 1 co je výpočetní model?

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.5 co je výpočetní model? Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpočetního modelu J. Peterka, 2010 ucelená představa o tom, kde

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled technika

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Lekce 11: Aplikaní vrstva

Lekce 11: Aplikaní vrstva Poítaové sít, v. 3.1 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 11: Aplikaní vrstva Jií Peterka, 200 Koncepce aplikaní vrstvy pedstava, že "v aplikaní

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP *

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * Obsah 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * 3.1 Píklad nkterých aplikaních protokol TCP/IP * 4 Koncepce TCP/IP * 3.1.1 HTTP (HyperText

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

1 Produktová ada Progress Actional

1 Produktová ada Progress Actional 1 Produktová ada Progress Actional Produktová ada Progress Actional eší úsporn, výkonn a na celopodnikové úrovni úlohy spojené se správou, ízením, bezpeností, reportingem a vizualizací heterogenní Servisn

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Iva Celbová * celbova@sefira.cz Abstrakt: Zprovozněním knihovního systému a odjezdem dodavatele z knihovny komunikace mezi těmito

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1

urení ArcIMS oblasti využití ARCDATA PRAHA, s.r.o. 1 GIS na internetu, to není jen mapa na internetu, kterých je v souasné dob zve- ejnno neuvitelné množství. Ve vtšin pípad se totiž jedná o pouhé obrázky, které uživatel GIS nemže nijak dále využít. GIS

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Lekce 2: Taxonomie poítaových. sítí. Poítaové sít, v. 3.0. Jií Peterka, 2004

Lekce 2: Taxonomie poítaových. sítí. Poítaové sít, v. 3.0. Jií Peterka, 2004 Poítaové sít, v. 3.0 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 2: Taxonomie poítaových sítí Jií Peterka, 200!"#$ Co je taxonomie? taxonomie = klasifikace,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela

Získávání znalostí z databází. Alois Kužela Získávání znalostí z databází Alois Kužela Obsah související pojmy datové sklady, získávání znalostí asocianí pravidla 2/37 Úvod získávání znalostí z dat, dolování (z) dat, data mining proces netriviálního

Více

Vývoj výpočetního modelu

Vývoj výpočetního modelu Vývoj výpočetního modelu Co je výpočetní model? ucelená představa o tom, kde jsou aplikace uchovávány jako programy a kde skutečně běží zda (a jak) jsou aplikace rozděleny na části a jak tyto části vzájemně

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti

V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání. METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC. Základní dovednosti V rámci vzdlávacích kurz projektu Stejná šance na vzdlávání METODICKÁ PÍRUKA pro výuku ZÁKLADY MODERNÍ A EFEKTIVNÍ PRÁCE S PC PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpoen v rámci

Více

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425

Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Nabídka systému rozpoznávání SPZ pro parkovací a vjezdové systémy 060425 Vážený pa, na základ našeho jednání Vám posílám cenovou kalkulaci na dodávky systému rozpoznávání SPZ LOOK. Návrh vychází z následujících

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS

Příloha č. 06f. Informativní materiál SP Technické a technologické řešení projektu Redesign SIS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Jaroslav Dvořák 8.8.2013 Telč Virtualizace desktopů Móda nebo skutečné přínosy? Agenda Vysvětlení pojmů Demo Srovnání jednotlivých přístupů Omezení technologií Požadavky na nasazení Licence Diskuze 2 Pojmy

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Moderní infrastruktura základ egovernmentu

Moderní infrastruktura základ egovernmentu Moderní infrastruktura základ egovernmentu www.huawei.com Tomáš Zloch tomas.zloch@huawei.com Úspory vs vyšší požadavky Snaha šetřit vs Požadavky na moderní služby Page 2 Vize... Digitalizace Centralizace

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm:

Asymetrické šifrovací techniky se využívají k následujícím úelm: Certifikáty veejných klí, PKI Základní pojmy: Certifikaní autorita - dvryhodná tetí strana, proces, který zajišuje vydávání a zneplatování certifikát veejných klí, pípadn poskytuje nkteré další služby.

Více

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14)

KIT VŠE Strana 1 (celkem 14) Architektury a SAP NetWeaver Katedra informaních technologií VŠE Praha nám. W. Churchilla 4, 130 00 Praha 3 email: hejtma@vse.cz Klíová slova: erp, architektury, technologické architektury, sap, netweaver,

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup

Technická dokumentace a specifikace p edm tu koup ást 2 zadávací dokumentace Technická dokumentace a specifikace pedmtu koup Úvod k technickému zadání Zadavatel požaduje nabídku na níže specifikované ešení. Specifikace ešení se skládá ze ty ástí (kapitol):

Více

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice

Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice ESKÉ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vd Poskytovatelé cloudové infrastruktury v eské republice Bakaláská práce Studijní program: Softwarové

Více

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě I. 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě I 1. Úvod Miroslav Spousta, 2005 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Výpočetní model Proč vznikly počítačové sítě? Souvislost s používaným výpočetním modelem: kde jsou uloženy

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více