Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské námstí 25, Praha 1 - Malá Strana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské námstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana"

Transkript

1 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana Poítaové sít, v. 3.1 Co je výpoetní model? Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpoetního modelu J. Peterka, 200 ucelená pedstava o tom, kde jsou uchovávány jako programy a kde skuten bží zda (a jak) jsou rozdleny na ásti, jak tyto ásti vzájemn spolupracují kde a jak se uchovávají a zpracovávají data kde se nachází uživatel, kdy, jak a jakým zpsobem komunikuje se svými mi... výpoetní model se vyvíjel a stále vyvíjí nkteré výpoetní modely nepoítají s existencí sít (nap. dávkové zpracování) jiné výpoetní modely spíše poítají s existencí sít (nap. klient/server) další modely nutn vyžadují existenci sít (nap. distribuované zpracování, network-centric computing, thin-client, server-centric computing, on-demand computing, web services, ) správné pochopení výpoetních model je je dležité i i pro zvládnutí problematiky sítí, pochopení jejich podstaty Jak se vyvíjel výpoetní model? Dávkové zpracování (batch processing) absolutní centralizace absolutní decentralizace dnes jsme nkde zde historicky nejstarší výpoetní model byl vynucen dobou (ne)dokonalostí technologické základny málo výkonný HW malými schopnostmi SW nebyla systémová podpora multitaskingu vysokými náklady potebou kolektivního využití dostupné výpoetní techniky dnes ješt není mrtvý tzv. obrátka, trvala nap. nkolik hodin až dní princip: zájemce si dopedu pipravil celý svj výpoet program vstupní data pokyny pro zpracování a vše zabalil do jednoho celku tzv. dávky (angl: job) nap. v podob sady drných štítki svitku drné pásky dávka se (fyzicky) penesla k poítai a zaadila do fronty ekajících dávek když na ni pišla ada, dávka se zpracovala vznikl výstup (nap. tisk) na který mohl autor dávky reagovat, napíklad opravou chyby, zmnou vstupních dat Podstata dávkového zpracování Vlastnosti dávkového zpracování program + data uplatují se se rzné strategie fronta ekajících výbru dávek (úloh) dávka dávka dávka dávka musí musíexistovat pravidla pro pro poskládání program, dat dat a píkaz do do dávky -- Job Job Control Language zpracování výstupní sestava NEvýhody: uživatel nemá bezprostední kontakt se svou úlohou chybí interaktivita uživatel nemže reagovat na prbh výpotu (volit varianty dalšího prbhu, opravovat chyby,...) doba obrátky bývá relativn dlouhá Výhody: dokáže (relativn) dobe vytížit dostupné zdroje vychází vstíc intenzivním výpotm (hodn poítavým úlohám, s minimem V/V) nutí programátory programovat hlavou a ne rukama protože pi dlouhé obrátce si nemohou dovolit experimentovat) Pozdji: v prostedí sít se používalo tzv. vzdálené zpracování úloh (Remote Job Execution, Remote Job Entry): uživatel na jednom uzlu pipravil dávku poslal ji ke zpracování na jiný uzel uživatel sám uroval, kam dávku pošle Dnes: modernjší alternativa RJE ( distribuovaná aplikaní platforma??) sí si sama uruje, kam pošle dávku ke zpracování Do budoucna: model autonomních samostatní i (programy) dostanou urité zadání a to v prostedí sít plní (samostatn, autonomn) # $ Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 1

2 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana vznikl jako reakce na neinteraktivnost dávkového zpracování dokáže uživatelm zajistit pímý kontakt s jejich úlohami a interaktivní zpsob práce dokáže obsloužit více uživatel souasn byl umožnn zdokonalením SW a HW: SW mechanismy pro sdíleníasu (time sharing) existencí uživatelských pracoviš (terminál) host = poíta, který je hostitelem systémových zdroj procesoru, pamti, V/V zaízení program, dat, systémových utilit,... % Výpoetní model host/terminál odsud: hostitelský poíta (host) OS CPU terminálová sí data vše je na jedné hromad programy (úlohy) bží na hostitelském poítai data se zpracovávají v míst kde se nachází (nedochází k penosm velkých objem dat) mezi hostitelským poítaem a terminály se penáší pouze: výstupy na obrazovku uživatele vstupy z uživatelovy klávesnice terminály mohou být umístny v rzné vzdálenosti blízko (místní, lokální terminály) daleko (vzdálené terminály)... (kdekoli v síti) & Podstata modelu host/terminál model host/terminál je zpsob fungování tj. hostitelský poíta je role, ve které njaký konkrétní poíta vystupuje stediskový poíta, mainframe atd. jsou kategorie (typy, tídy) poíta mainframe mže fungovat: dávkov (používat dávkové zpracování) jako hostitelský poíta (v režimu sdíleníasu) jako hostitelský poíta mže fungovat nap. PC s Unixem rozhodující je charakter OS Vlastnosti modelu host/terminál Píklad ( provozovaná v režimu host/terminál) Výhody: má centralizovaný charakter správu staí zajišovat na jednom míst snazší sdílení dat, program,... relativn snadná implementace neklade píliš velké nároky na neklade velké nároky na penos dat mezi hostitelským poítaem a terminály penáší se pouze výstupy na obrazovku uživatele a vstupy z uživatelovy klávesnice jsou to malé objemy dat, protože se (typicky) pracuje ve znakovém režimu NEvýhody: uživatel má iluzi, že má hostitelský poíta výhradn ke své dispozici ale ve skutenosti má k dispozici jen n-tou ást jeho výkonnosti uživatelský komfort je relativn nízký vzhledem ke znakovému režimu není to vina výpoetního modelu, ale zpsobu jeho využití dnes již existuje možnost terminálového pístupu v grafickém režimu ' Další vývoj: osobní poítae Éra izolovaných poíta výpoetní technika se postupn stávala ím dál tím lacinjší zrodily se minipoítae ale výpoetní model se nezmnil poád bylo nutné (z ekonomických dvod), aby více uživatel sdílelo jeden poíta zlom nastal až s píchodem osobních poíta kdy už bylo ekonomicky únosné pidlit každému uživateli jeho vlastní poíta, k výhradnímu použití žádná vzájemná vazba od píchodu osobních poíta si lidé slibovali pedevším: vyšší komfort vtší pružnost a flexibilitu nezávislost na ostatních (žádnou potebu sdílení) tyto požadavky se v zásad podailo splnit ale objevily se jiné problémy díve se každý problém ešil jednou, na jednom míst nyní se každý problém eší n-krát na n-místech uživatelé jsou mnohem více odkázáni na sebe jsou problémy se sdílením dat a program jak nap. ešit práci nad spolenými daty? nkteré vci (nap. drahé periferie) není stále ješt únosné pidlit každému do výhradního vlastnictví úplná centralizace úplná decentralizace lidé se ocitli zde Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 2

3 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana ešení: rozumný kompromis Co má smysl? písná centralizace (model host/terminál) i izolované osobní poítae jsou dva extrémy v život vtšinou vítzí rozumný kompromis zde kompromis = nco se dá každému do výhradního vlastnictví nco se naopak bude sdílet úplná centralizace co dát každému? úplná decentralizace dát každému: vlastní výpoetní kapacitu už je relativn laciná vlastní pracovní místo klávesnici, monitor, myš,... uživateli lze vytvoit píjemné pracovní prostedí nkteré programy a data nutno posuzovat individuáln sdílet: drahé periferie nap. laserové tiskárny, modemy,... spolená data firemní databáze, sdílené dokumenty,... soukromá data nap. kvli zálohování vyžadující správné nakonfigurování a údržbu co dát na jednu hromadu? snaha dostat se sem? Vznik prvních sítí LAN Odboení: vznik prvních sítí WAN eší pedevším potebu sdílení soubor (program, dat) periferií (tiskáren,...) uživatel nesmí sdílení poznat uživatel nesmí pozorovat významnjší rozdíl v rychlostech pístupu ke sdíleným a privátním objektm je vhodné, když si uživatel vbec nemusí uvdomovat fakt sdílení mechanismy sdílení musí být implementovány transparentn jsou nutné dostaten rychlé penosové technologie k dispozici je nap. 10 Mbps Ethernet vše je realizováno jako lokální sí LAN, Local Area Network sít LAN jsou ešeny tak, aby je nebylo vidt aby na nich mohly pracovat, které nejsou uzpsobeny síovému prostedí (neuvdomují si existenci sít) teprve pozdji se sít mohou stát viditelné když se objevují, které pímo poítají s existencí sít jejich vznik je motivován spíše potebou peklenout vzdálenost: pro poteby komunikace pro poteby sdílení výpoetní kapacity pro poteby sdílení dat pro poteby vzdáleného pístupu... vznikají první rozlehlé sít WAN (Wide Area Network) pestává platit až se zavádním broadbandu kvli omezeným penosovým možnostem (pomalým penosm) na nich nelze dosáhnout transparentního sdílení proto pípadné sdílení je ešeno netransparentn uživatelé si uvdomují rozdíl mezi místním a vzdáleným # $ Nový model: file server / pracovní stanice nový výpoetní model pro sít LAN snaží se vycházet vstíc potebám sdílení v sítích LAN a data jsou umístna centráln na tzv. file serveru (souborovém serveru, jako soubory) a data se zpracovávají (spouští) lokáln, na pracovních stanicích data + umístní, jako soubory dsledek: celé celé a všechna data data se se musí penášet data + bh, zpracování pro je neviditelný zajišuje pln transparentní sdílení je použitelný i pro, které si neuvdomují existenci sít pro urené pvodn pro prostedí izolovaných poíta umožuje sdílení dat i program umožuje centrální správu databáze velikosti 10 MB db Model file server/pracovní stanice penos 10 MB v nkterých situacích je hodn neefektivní zpsobuje zbytený penos mže snadno dojít k zahlcení sít dvod: data jsou zpracována jinde, než jsou umístna (a proto musí být penášena) podobn pro programy zpracování 10 MB výsledek: 1 bit (ano/ne) file server % LAN pracovní stanice & LAN Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 3

4 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana ešení: model klient/server Pedstava modelu klient/server myšlenka: data se budou zpracovávat tam, kde se nachází výstupy pro uživatele se budou generovat tam, kde se nachází uživatel musí dojít k rozdlení pvodn monolitické na dv ásti serverovou ást zajišuje zpracování dat klientskou ást zajišuje uživatelské rozhraní 10 MB db ' + monolitická db klient a server si posílají data pedstavující dotazy a odpovdi pokud se klient a server dobe dohodnou, mohou úinn minimalizovat objem penášených dat mají výrazn menší penosové nároky mohou pracovat i v prostedí rozlehlých sítích klient a server mohou stát na rzných platformách 10 MB zpracování serverová ást 1 bit prezentace klientská ást server komunikace mezi klientem a serverem se odehrává stylem: požadavek/odpov server pasivneká, až dostane njaký požadavek. komunikaci iniciuje klient, zasláním požadavku musí být definována vzájemná komunikace mezi klientem a serverem komunikaní protokol (nap. HTTP) mnoho služeb dnes funguje na bázi modelu klient/server píklad: ( server, klient alias browser, protokol HTTP) píklad: (mail server, mail klient, protokol SMTP+POP3/IMAP.) serverová ást požadavek na zpracování výsledek zpracování klientskáást klient Nevýhody modelu klient/server 3-úrovová architektura klient/server klient není univerzální pro rzné je nutné mít jinou klientskou ást s jiným ovládáním, jiným nastavováním, jinou správou atd. s vývojem dochází i k vývoji klientské ásti uživatelé si musí instalovat a udržovat nové verze klientských program zpsobuje to znané problémy se systémovou správou, s podporou uživatel s každou aplikací se pracuje jinak dsledek: nárst náklad TCO (Total Cost of Ownership) možnéešení: rozdlit aplikaci na 3 ásti prezentaní aplikaní datovou tak, aby se to, co je specifické pro danou aplikaci, soustedilo do prostední ásti a aby se ob krajní ásti nemusely mnit, resp. lišit pro rzné pínos: lze použít univerzálního klienta souasn, pro rzné specifický klient klasickéešení klient/server: rozdluje aplikaci na dvásti vzniká dvouvrstvá architektura novjšíešení - rozdlení funkcí do 3 ástí: prezentaní funkce uživatelské rozhraní, sbr dotaz, prezentace výsledk aplikaní funkce vlastní logika správa dat vlastní databázové operace lze implementovat jako: 3 úrovovéešení 2 úrovovéešení (celkem možností) prezentace data snaha i zde použít univerzálníešení (db server) Pedstava 3-úrovové klient/server Píklad (webové) (jednoduché úetnictví po Internetu) db DB server aplikaní logika server jakékoli propojení, na libovolnou vzdálenost klient výhody: klient mže být velmi univerzální ( browser) a se zmnami se nemusí mnit uživatelé pracují s rznými mi/službami jednotným zpsobem vše specifické je ped uživateli schováno server (i DB server) se mohou nacházet kdekoli vzdálenost ani umístní a DB serveru nehrají (významnou) roli Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 4

5 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana WAIS # Archie Gopher Dsledky vyhledávání, mail (. aplikaní. ) IP (Internet Protocol) cokoli (Ethernet, dial-up, ATM, ) pvodn samostatné (2-úrovové klient/server) s vlastními servery a klienty, vlastním stylem práce a ovládáním pechází do podoby nesamostatných služeb, charakteru nadstavby nad (event. el. poštu) schovávají se za servery, uživatelé s nimi pracují skrze nemají vlastní klienty jejich roli pebírají formuláe ve píklady: vyhledávání pvodn samostatné, dnes skrze díve: Archie, WAIS, muchal atd., dnes Google, AltaVista, Jyxo informaní (a další) on-line nap. Obchodní rejstík, pímé bankovnictví (skrze ) atd. webmail práce s poštou skrze webové rozhraní obecn: intranety a extranety místo jednoúelových aplikací el. konference v zásad pechází na 3- úrovovou klient/server architekturu $ search engine A search engine B Píklad: plnotextové vyhledávání v Internetu directory of servers (search engines) pvodn: specializovaná služba WAIS uživatel se nejprve zeptal, kde má hledat teprve pak kladl dotazy individuálním databázím search engine server formulá server A, server B kde hledat? WAIS klient Tlusté PC vs. tenký klient Jak realizovat tenkého klienta? smr dalšího vývoje: snižovat náklady na provoz v rámci TCO (Total Cost of Ownership) výchozí teze: klasické PC musí být pipraveno na vše, co by mohlo být zapotebí musí mít instalovány všechny programy které by uživatel mohl chtít použít musí být podle toho dimenzováno (CPU, RAM, HD, ) klasické PC je tlusté návrh ešení: neinstalovat programy dopedu, kvli jejich POTENCIÁLNÍ poteb ale zavádt je až v okamžiku jejich AKTUÁLNÍ poteby dsledek: poíta (terminál, koncové zaízení,.) staí vybavit minimalisticky, tím co potebuje ke stažení (zavedení) toho co práv potebuje toto zaízení mže být tenké pedstava: potebné programy si tenký klient bude stahovat ze sít není až tak podstatné odkud, výbr zdroje lze ponechat na chytré síti a jejím rozhodnutí použitelným formátem jsou nap. aplety jazyka Java tenký klient pak musí být vybaven JVM (Java Virtual Machine) jinak to mže být maximáln jednoduchý stroj s nulovými nároky na systémovou správu terminologie: celému modelu fungování (výpoetnímu modelu) se zaalo íkat Network-Centric Computing protože sí se stává stedem všeho, veškerá inteligence (i poteba správy) je soustedna do sít) pro tenkého klienta se vžil také název Network Computer (zkratkou NC) jako uritý protipól PC alias tlustého klienta % tenký klient (thin (thinclient) & PC NC Pedstava fungování Network-Centric Computing Osud tenkých klient ' sí je umístna (jako data, nap. ve form apletu) na vhodném serveru v síti problém: musí být velmi vysoká propustnost je spuštna a bží u uživatele, na jeho NC po použití se jednoduše zahodí (vymaže z pamti NC) + myšlenka tenkých klient se v praxi píliš neujala dvod bylo více: nedostatená kapacita sít nutná kvli rychlé odezv na aktivity uživatele nepipravenost aplikací a SW platformy již existující nešlo použít snahy napsat celý kanceláský balík v Jav byly zastaveny malý cenový rozdíl mezi NC a PC ale velký ve funknosti NC nedokáže pracovat samo pi výpadku sít, PC ano aktivní nezájem odprc Javy poítae NC však našly uplatnní v rámci intranet kde je dostaten dimenzovaná penosová infrastruktura pro specializované kde mlo smysl vše napsat od základu znovu a ušít na míru potebám uživatel a prostedí NC pro jednoúelové nasazení tam, kde uživatel používá NC stále pro jediný úel nap. pro njakou agendu u pepážky neúspch NC se týká jejich nasazení pro univerzální použití v otevenjším prostedí než je uzavený intranet. Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200

6 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana Server-based computing aneb: renesance modelu host/terminál Server-Based Computing cesta snižování TCO (náklad na provoz) skrze NC se ukázala jako nepíliš schdná další pokus se ubíral cestou návratu k plné centralizaci návratu k modelu host/terminál ale bez jeho problém s nízkou uživatelskou pítulností další motivace: snaha umožnit použití i jiných zaízení než jen PC technické pedpoklady: našla se ešení, která umožují vzdálený terminálový pístup v grafickém režimu, pi únosných nárocích na penosovou kapacitu X Window Citrix ICA, MetaFrame, WinFrame MS Terminal Server (ex Hydra) : bží na tzv. aplikaním serveru umístném v síti je umístna (jako soubor) na serveru své (grafické) výstupy generuje na aplikaní serveru v principu se jedná o návrat k pvodnímu modelu host/terminál snahou je využít všech výhod centralizace ke snížení náklad na provoz a správu (TCO) ale bez ztráty komfortu pro uživatele (nutnost fungování v grafickém režimu) problém je v tom, že generovaná grafická data mohou být neúnosn velká, a vyžadovala by píliš velkou penosovou kapacitu je nutné jiné ešení, optimalizující objem penášených dat + + aplikaní server penášeny jsou pouze výstupy na obrazovku a vstupy od uživatele Server-Based Computing pedstava realizace Píklad: terminálový pístup skrze systém Citrix WinFrame (MetaFrame) terminál ešením je vhodné roztržení prezentaních funkcí grafického subsystému ( toho, co generuje grafická data ) a pemístníásti generující grafická data pímo do terminálu tak aby se objemná grafika generovala místn, a nemusela se nikam penášet lze se lépe pizpsobit místním možnostem zobrazení staí nap. i 9,6 kbps na 1 ez se musí udlat s ohledem na: uživatele minimalizaci objemu penášených dat budou to píkazy (typu: vykresli okno ), nikoli pímo grafická (bitmapová) data možnost implementace na platform terminálu problém je s rozdílnými zobrazovacími schopnostmi rzných terminál eší se (ásten) pomocí tzv. panning-u píklady: X Window, Citrix ICA, MetaFrame, WinFrame, MS Terminal Server funguje i klikání pravým tlaítkem myši browser (textový editor), bžící na na vzdáleném poítai Píklad: Terminal Services na PDA Model /manažer lze se pihlásit ke vzdálenému terminálovému serveru fakticky: aplikanímu serveru a provozovat na nm # disproporce mezi velikostí virtuální pracovní plochy a velikostí reálného displeje se eší skrze tzv. panning reálný display ukazuje jen výez virtuální pracovní plochy $ sí manažer : kus kódu, který je nkde umístn, sbírá data/informace a posílá je do centra manažer: je umístn v centru, pijímá data od a vyhodnocuje je pvodní využití: pro management (správu) i jsou zabudováni v rzných zaízeních, monitorují jejich innost, posílají zprávy o chybách a problémech do centra, manažerovi manažer poskytuje pehled o stavu sít perspektivn: technologie tzv. inteligentních (a mobilních) i mají konkrétní zadání (nap. hledat a sbírat informace), mají vysokou míru autonomie (mohou se samy rozhodovat co a jak dál), a pi plnní zadaného úkolu se mohou také sami pemisovat Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 6

7 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana Architektura orientovaná na Webové (Web Services) dochází k úplnému oddlení zpsobu provozování a fungování aplikací efektu, který to pináší (poskytované ) obecn: kdokoli (jakýkoli ) mže nabízet a poskytovat službu kdokoli (jakýkoli ) mže využívat službu komunikace má charakter požadavek/odpov je bezestavová % rozhraní poskytování poskytování distribuovaný systém je skryto musí být vyešeno: jak se i dozvdí o poskytovaných službách vhodná adresáová služba, kde by byly uvedeny všechny poskytované jak budou i vzájemn komunikovat komunikaní protokol pro vznášení požadavk, vracení výsledk atd. jak budou formulovány požadavky a odpovdi jaký bude formát dat (požadavk, odpovdí ) princip: to co musí být zajištno, je ešeno prostednictvím technologií a nadstaveb nad UDDI Universal Description, Discovery and Integration pro zveejnní popisu v rámci adresáe, pro vyhledávání služeb WSDL Web Services Description Language pro popis poskytovaných služeb SOAP Simple Object Access Protocol pro zabalení požadavk a odpovdí do jednoho celku (zprávy), XML-based HTTP (a TCP/IP) pro penos dat & Publish poskytovatel adresá služeb Bind, Interact zveejnní (UDDI) popis (WSDL) Find penos zpráv (SOAP) uživatel penos dat (HTTP, TCP/IP) sí (LAN, WAN, GSM,..) Realita webových služeb SW jako služba webové jsou ureny pro vzájemnou komunikaci program nepedpokládá se, že pímým uživatelem by byl lovk jen pes další vrstvu vytváející uživatelské rozhraní v praxi se webové využívají spíše uvnit firemních subjekt pro jejich vnitrofiremní agendy a systémy nabídka webových služeb smrem ven se rozjíždí velmi pomalu píklad v R: objednávkový systém ADSL pípojek, provozuje eský Telecom ' poskytovatel XML HTTP uživatel pokud se dnes webové používají, pak stále ješt na case-to-case bázi, bez existence adresá webových služeb tj. WDSL a UDDI se ješt moc nepoužívají také použití SOAP je zatím nízké, spíše se používá penos dat pímo v XML tradiní pístup k SW: uživatel si jej poídí do svého vlastnictví (zakoupí), nainstaluje si ho, používá, stará se o nj struktura náklad: dobe predikovatelné jednorázové poizovací náklady špatn predikovatelné prbžné náklady na správu, podporu uživatel, aktualizace atd. nekupujte si SW, pronajmte si ho princip ASP (Application Service Providing) uživatel si SW nepoizuje do svého vlastnictví, neinstaluje si ho, neprovozuje ho nemusí se o nj starat uživatel SW pouze používá na dálku, prostednictvím vzdáleného pístupu na bázi server-based computing, i network-centric computing, i jako nadstavbovou službu nad aplikaci si poizuje do svého vlastnictví subjekt ASP poskytovatel aplikaních služeb (ASP, Application Service Provider) stará se o provoz svého SW prodává svému zákazníkovi použití tohoto SW jako službu nejde ani tak o nový výpoetní model, jako o ekonomický model dochází k oddlení vlastníka od uživatele díve splývali vlastník si poizuje SW, stará se o nj, nese náklady na provoz (TCO), aktualizuje. jeho náklady jsou promnlivé nese riziko neúspchu, nefunknosti uživatel pouze používá funkce odpadají mu poátenípoizovací náklady uživatel platí nap. paušáln, podle doby (délky použití), podle uskutenných transakcí atd. Podstata ASP V em jsou pínosy? využívá se economy of scale malým uživatelm se nevyplatí kupovat si drahý SW poídí si jej ASP jeho použití prodává více malým uživatelm obdobn pro prbžné náklady na správu, pro zákazníka: drahý SW se stává dosažitelný i pro malé uživatele zákazník se neupisuje na dlouhou dobu když mu služba pestane vyhovovat, pestane ji využívat nenese žádné jednorázové investice náklady zákazníka jsou dobe predikovatelné nejastji lineární dostupnost mže být smluvn zajištna smlouvami SLA maximum vlastnictví na uživateli maximum vlastnictví na poskytovateli HW jako služba tradiní pístup k HW: uživatel si poizuje HW do svého vlastnictví, sám si ho provozuje (u sebe), sám se o nj stará alternativa: server housing uživatel umístí svj vlastní server do prostor svého poskytovatele pipojení hlavn kvli lepší konektivit server stále patí uživateli o server se stará jeho vlastník/uživatel alternativa: server hosting server patí poskytovateli, je umístn v jeho prostorách, stará se o nj poskytovatel vetn OS a standardních aplikací, utilit atd. uživatel plní server svými daty Web hosting: vystavuje si tam své stránky alternativa: aplikaní hosting poskytovatel se stará o server který mu také patí uživatel si na serveru provozuje své tj. patí uživateli alternativa: ASP patí poskytovateli, uživatel pouze používá Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 7

8 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana Hostingové Utility computing Vznikají nové : housing umístní celých zaízení uživatele/zákazníka ve vlastních prostorách hosting umístní dat a aplikací na zaízeních ve vlastních prostorách Postupn dochází ke další specializaci i v rámci hostingových služeb: telco operátor: poskytovatel datových služeb (datové okruhy, ) ISP: poskytovatel (internetové) konektivity Vznikají specificky vybavené prostory pro housing a hosting: telehotely, data centra, telehousy, hostingová centra.. jsou vybaveny vším potebným poskytovatel prostoru vlastní prostory, stará se o zabezpeení, napájení, ostrahu, provozovatel HW vlastní HW zaízení (hlavn: servery) a provozuje je konektivitou, zabezpeením, ostrahou, napájením, klimatizací atd. provozovatel SW vlastní SW vybavení (OS, event. i ) a provozuje je ASP v isté podob mohou rzn splývat pozorování: v hostingových centrech (telehousech, ) je dostupné vše (konektivita, výpoetní kapacita, prostor pro data,, ) v takové míe, v jaké to zákazník požaduje/potebuje lze prbžn pidávat i ubírat podle momentální poteby, bez poizovacích náklad, pouze s lineárními poplatky za objem skuten využitých zdroj pedpoklad: jednotlivé zdroje (výpoetní kapacita, pam, konektivita, ) jsou tzv. virtualizovány oddleny od své hmotné podstaty a nabízeny jako libovoln škálovatelná služba dsledek: uživatel mže prbžn konzumovat zdroje v takové míe, jaká odpovídá jeho momentální potebám stylem: jako když spotebovává vodu (elektinu, plyn, ) pustí si jí tolik, kolik práv potebuje, platí podle spotebovaného objemu Utility computing: je takový výpoetní model, kdy zákazník konzumuje výpoetní a síové zdroje na principu utility (zdroje typu elektiny, plynu, vody, ) On-demand computing Parallel Computing Výhody virtualizace zdroj a jejich využití na principu utility computing: uživatelé (hlavn firmy) nemusí vkládat (vtší) kapitálové investice do IT infrastruktury do poíta, do sítí, do operaních systém, do middlewaru díky ASP ani do aplikací toho ale využívají spíše menší a stední firmy uživatelé se zbavují rizika neefektivního využití zdroj toto riziko penáší na poskytovatele, kteí se s ním dokáží lépe vyrovnat # Princip utility computing podporují mnohé velké firmy ale asto pod jiným názvem: IBM: on-demand computing HP: adaptive infrastructure SUN: N1, computing to n-th degree v praxi je zatím zájem o utility computing spíše v interním provedení velké firmy jej nasazují k efektivnjšímu využití vlastních zdroj jde více o záležitost architektury poíta nikoli poítaových sítí zadaný úkol eší více CPU v rámci jednoho poítae tj. víceprocesorové systémy možnost fungování buto SIMD (Single Instruction Multiple Data), tj. všechny procesory zpracovávají stejným zpsobem rzná data nap. systolické systémy nebo MIMD (Multiple Instruction Multiple Data), tj. každý procesor má samostatný program a zpracovává data rzným zpsobem ešený úkol/problém nemusí mít distribuovanou povahu mže být problém s jeho zparalelnním píklad: grafické algoritmy, rendering klasická von-neumannova signal processing, image processing architektura poíta není. paralelní, ale ale sekvenní $ Distributed Computing Grid Computing již se týká sítí více samostatných uzl se vzájemn koordinovaným zpsobem podílí na spoleném ešení zadaného úkolu typicky: spolupracují spolu samostatné (heterogenní) uzly sít ešený úkol/problém má (více) distribuovaný charakter lze jej snadno a pirozeným zpsobem rozdlit na stejnéi nestejnéásti charakteru samostatných aplikací, i jejich ástí a pidlit samostatným uzlm vazba mezi spolupracujícími uzly je volnjší než u parallel computing komunikace mezi spolupracujícími uzly má více asynchronní charakter píklad: distribuované databáze transakní a rezervaní systémy distribuovaný mže být (bývá) již model klient/server % Grid znamená míž, mížku, rastr, sí, souadnicovou sí Grid Computing je vyšší stádium distributed computing výrazn masovjší, eší to hlavn problém typicky více homogenní nedostatené výpoetní kapacity vytváí clustery z menších poíta pro velké problémy slouží poteb sdílení výpoetních zdroj používá se nap. pro opravdu nároné úkoly/problémy lze si pedstavit jako virtuální superpoíta realizovaný velkým potem menších zaízení, propojených na malou i velkou vzdálenost vzhledem k dostupným penosovým rychlostem pestává fyzická vzdálenost prvk Grid-u hrát roli píklad: (využití volné výpoetní kapacity domácích poíta, pro hledání signál mimozemských & civilizací) Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 8

9 Malostranské námstí 2, Praha 1 - Malá Strana Autonomic Computing celkový trend: vše se zvtšuje, stává složitjším a obtížnji iditelným je problém se správou a managementem velkých ešení idea: a mají jednotlivéásti vtších celk více autonomie a se dokáží (více) postarat samy o sebe a jsou vybaveny takovými schopnostmi, které zajistí že budou vyžadovat co nejmén externích zásah self-optimizing samy optimalizují své fungování, spotebu zdroj atd. self-configuration samy upravují své konfiguraní parametry self-healing samy objevují, diagnostikují a opravují své závady self-protecting a se dokáží postarat o vlastní bezpenost / zabezpeení ' Poítaové sít I -, Jií Peterka, MFF UK, 200 9

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpočetního modelu J. Peterka, 2009 Slide č. 1 co je výpočetní model?

Více

Počítačové sítě, v. 3.5

Počítačové sítě, v. 3.5 Počítačové sítě, v. 3.5 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpočetního modelu J. Peterka, 2010 Slide č. 1 co je výpočetní model?

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.5 co je výpočetní model? Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpočetního modelu J. Peterka, 2010 ucelená představa o tom, kde

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.

Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina. Základní škola Ddina Žukovského 580 Praha 6 Liboc 161 00, www.zsdedina.cz tel.: 2 35 35 92 29 fax.: 2 35 35 51 85, dundera@zsdedina.cz ICT plán (školní rok 2008/09 a 2009/10) 1) Souhrnný stav v záí 2008

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled technika

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí.

27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Petr Martínek martip2@fel.cvut.cz, ICQ: 303-942-073 27. asové, kmitotové a kódové dlení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. Multiplexování (sdružování) - jedná se o

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS)

Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu. Druhý okruh (VOŠIS) Otázky k státní závrené zkoušce v bakaláském studijním programu Druhý okruh (VOŠIS) 01. Systémový pístup Systémová teorie. Definice systému. Atributy systému - struktura, funkce. Typologie systém. Aplikace

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Role a integrace HR systém

Role a integrace HR systém Role a integrace HR systém Ing. Michal Máel, CSc., Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. Okružní 3a 638 00 Brno macel@vema.cz, smarda@vema.cz Abstrakt Postavení systému ízení lidských zdroj (HR systému)

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY

ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING ORACLE HLAVNÍ PLÁNOVÁNÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE MANUFACTURING SCHEDULING Píprava pedpovdí Parametry plánu finální výroby Plánování materiálových požadavk Pracovní plocha

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS

Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS 1 Well LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port, SIP, QoS Kód: CKMA107 Produkt: WELL LP-388 VoIP telefon, 2x Eth. port,sip,qos Part No.: 310A528 Výrobce: Well VoIP telefon WELL LP-388 má elegantní business vzhled

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15

ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 ipové karty, standardy PKCS#11, PKCS#15 Pod pojmem ipová karta (smart card) dnes rozumíme integrovaný obvod, zalisovaný v njakém nosii a obsahující procesor s dostaten velkou pamtí a software (operaní

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Virtualizace desktopů

Virtualizace desktopů Jaroslav Dvořák 8.8.2013 Telč Virtualizace desktopů Móda nebo skutečné přínosy? Agenda Vysvětlení pojmů Demo Srovnání jednotlivých přístupů Omezení technologií Požadavky na nasazení Licence Diskuze 2 Pojmy

Více

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje

Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Využití internetového mapového serveru v informaním systému Karlovarského kraje Úvod Nebývalý rozmach a vývoj informaních systém (IS) a pedevším geografických informaních systém (GIS), které postupn' získaly

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Jak taková poítaová sí vypadá

Jak taková poítaová sí vypadá Jak taková poítaová sí vypadá Po té, co jsme si vysvtlili dležitost poítaových sítí, mžeme konen zaít poznávat principy skryté komunikace okolo nás. Z hlediska rozsahu lze vytváet rzn rozsáhlé poítaové

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

RAID pod Linuxem. Struný pehled. Autor: František Ryšánek FCC Prmyslové Systémy s.r.o.

RAID pod Linuxem. Struný pehled. Autor: František Ryšánek <rysanek@fccps.cz> FCC Prmyslové Systémy s.r.o. RAID pod Linuxem Struný pehled Autor: František Ryšánek FCC Prmyslové Systémy s.r.o. Obsah RAID pod Linuxem...1 Obsah...1 Úvodem...1 Hardware RAID adaptéry...2 Software RAID adaptéry...3

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

Lekce 11: Aplikaní vrstva

Lekce 11: Aplikaní vrstva Poítaové sít, v. 3.1 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 11: Aplikaní vrstva Jií Peterka, 200 Koncepce aplikaní vrstvy pedstava, že "v aplikaní

Více

Virtualizace síťových prvků

Virtualizace síťových prvků Virtualizace síťových prvků Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz EUROPEN, Herbertov, 11.-14.května 2014 O čem se budeme bavit... o virtualizaci síťových prvků provozovaných jako VM v virtualizačních infrastrukturách

Více

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP *

Úvod. Obsah. 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * Obsah 1 Úvod * 2 Historie protokolu TCP/IP * 2.1 Protokoly v ARPANETU, pedchdce TCP/IP * 3 Aplikaní protokoly TCP/IP * 3.1 Píklad nkterých aplikaních protokol TCP/IP * 4 Koncepce TCP/IP * 3.1.1 HTTP (HyperText

Více

Zadávací dokumentace bez příloh

Zadávací dokumentace bez příloh Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Zadávací dokumentace bez příloh Část P1_2_7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve znní III. opatení k náprav ze dne 14. 11. 2012 k nadlimitnímu ízení realizovanému dle ustanovení 21 odst.

Více

1 Produktová ada Progress Actional

1 Produktová ada Progress Actional 1 Produktová ada Progress Actional Produktová ada Progress Actional eší úsporn, výkonn a na celopodnikové úrovni úlohy spojené se správou, ízením, bezpeností, reportingem a vizualizací heterogenní Servisn

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti

4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti 4 - Architektura poítae a základní principy jeho innosti Z koncepního hlediska je mikropoíta takové uspoádání logických obvod umožující provádní logických i aritmetických operací podle posloupnosti povel

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru

IT 3. Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně. Michal Mikulík. špička v každém směru Projekt centrálního zálohovacího systému v ČSOB Pojišťovně Michal Mikulík špička v každém směru Krátce o DELTAX Systems a.s. významný systémový integrátor technologická infrastruktura TOP 10 SI 2003, 2005,

Více

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace.

NavAge. Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. NavAge Tematický okruh: Personální navigace a lokalizace. Doc. Ing. Jií Chod, CSc., Ing.Jií Svoboda, Pavel Mach, Miroslav Šafránek Systémy GNSS a lokalizace polohy nevidomého Globální družicové naviganí

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

X36SIN: Softwarové inženýrstv. enýrství í? Co to je. Píklad definice SI (SEI, CMU) Historie SI. Pro se SI na FEL uí? u.

X36SIN: Softwarové inženýrstv. enýrství í? Co to je. Píklad definice SI (SEI, CMU) Historie SI. Pro se SI na FEL uí? u. X36SIN: Softwarové inženýrstv enýrství Co to je softwarové inženýrstv enýrství í? Struneeno: Souhrn znalostí, metod, postup a praktik používaných pi vytváení a využívání softwarových produkt. Úvod Píklad

Více

Operační systémy. Přednáška 1: Úvod

Operační systémy. Přednáška 1: Úvod Operační systémy Přednáška 1: Úvod 1 Organizace předmětu Přednášky každé úterý 18:00-19:30 v K1 Přednášející Jan Trdlička email: trdlicka@fel.cvut.z kancelář: K324 Cvičení pondělí, úterý, středa Informace

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran

Praha, 31.3. 2011. Martin Beran Datová centra Design studie Praha, 31.3. 2011 Martin Beran martin.beran@simac.cz cz 1 Design studie 2 Implementace virtuálních pracovních stanic na platformě FlexPod + VMWare View 2 Výchozí stav Provozování

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php]

Programovací jazyk Python. Objektov orientovaný. [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Programovací jazyk Python [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Python je jazyk objektov orientovaný, interpretovaný, dynamický a siln typovaný, multiplatformní, s jednoduchou a itelnou syntaxí,

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Interaktivní Úřední deska (IUD) popis systému

Interaktivní Úřední deska (IUD) popis systému Interaktivní Úřední deska (IUD) popis systému Výhody systému - Bezstarostné automatické zobrazovaní dokumentů v požadovaných vývěsných termínech platnosti. - 100% dostupnost všech aktuálních dokumentů

Více

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu

Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Spolupráce dodavatele a zákazníka po zavedení knihovního systému do provozu Iva Celbová * celbova@sefira.cz Abstrakt: Zprovozněním knihovního systému a odjezdem dodavatele z knihovny komunikace mezi těmito

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Lekce 2: Taxonomie poítaových. sítí. Poítaové sít, v. 3.0. Jií Peterka, 2004

Lekce 2: Taxonomie poítaových. sítí. Poítaové sít, v. 3.0. Jií Peterka, 2004 Poítaové sít, v. 3.0 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 2: Taxonomie poítaových sítí Jií Peterka, 200!"#$ Co je taxonomie? taxonomie = klasifikace,

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B

Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B Zpráva o plnní cíl projektu VISK 8/B 1. Název projektu: Zajištní provozu Jednotné informaní brány v celonárodním mítku a zpístupnní informaních zdroj Národní knihovny eské republiky, zpístupnní informaních

Více

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY

ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT ÍZENÍ PODNIKOVÉ ÚDRŽBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT Definice hierarchického a liniového majetku/zaízení Kusovníky majetku/zaízení Pracovní postupy

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Prostedky automatického ízení

Prostedky automatického ízení VŠB-TU Ostrava 2006/2007 Prostedky automatického ízení Úloha. 5 Hierarchická struktura ízení Meno dne: 25.4.2007 Vypracoval: Petr Osadník Spolupracoval: Petr Ševík Zadání 1. Seznamte se s dílími pracovišti

Více