INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ"

Transkript

1 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3/2006 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví webové stránky NPKK (www.npkk.cz) nebo em na adrese 1. Bílá kniha po pěti letech : a co bude dál? [The White Book after five years : what will come next?] / Jiří Kotásek ; Jana Hrubá. -- cze In: Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 2 (2006), s Závěry z panelové diskuse (únor 2006) Střediska vzdělávací politiky UK a Stálé konference asociací ve vzdělávání o Bílé knize, strategickém vládním dokumentu (z r. 2001) o transformaci českého školství. Školská legislativa pro podporu tohoto dokumentu. Přebujelost administrativy, nesystémová příprava učitelů, nedostatek pomocného odborného personálu a nedostatečné finanční zdroje jako hlavní překážky transformace. diskuse ; přeměna ; školství ; dokument ; školská legislativa ; financování ; Bílá kniha ; Česká republika 2. Budeme montovnou, nebo mozkovnou? [General versus vocational education] / Jana Hrubá. -- cze In: Učitelské listy : Nezávislý měsíčník. -- [CZ] -- Roč. 13, č. 10 (2005/2006), s Z kulatého stolu SKAV z na téma Vzdělávejme se všeobecně - ale budeme pak stačit odborně? Velké rozdíly mezi středními všeobecně vzdělávacími a odbornými školami. Lepší připravenost absolventů gymnázií na vysokoškolské studium. Potřeba zvýšení počtu gymnázií a lyceí. Nízká poptávka po středních odborných kádrech. gymnázium ; lyceum ; střední všeobecně vzdělávací škola ; střední odborná škola ; obsah výuky ; všeobecné vzdělání ; odborné vzdělání ;

2 3. Gymnázia ano či ne? [Grammar schools yes or no?] / Jana Smetanová. -- cze In: Veřejná správa : týdeník vlády České republiky. -- [CZ] -- Roč. 17, č. 20 (2006), s. 22. Současné rozložení středních škol v ČR - 20 % gymnázií, 50 % odborných škol s maturitou a 30 % odborných škol bez maturity. Trh práce žádá pracovníky pro odborné profese, proto by se počet gymnázií neměl zvyšovat. Jestliže žák po absolvování gymnázia nepokračuje v dalším studiu, rekvalifikační kurs mu nezajistí stejné odborné dovednosti jako odborná škola. gymnázium ; střední odborná škola ; trh práce ; společenská potřeba vzdělání ; odborné vzdělání ; obsah výchovy ; 4. Jak na šikanu [How to handle bullying] / Michal Kolář. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6 In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl. -- [CZ] -- Roč. 12, č. 2 (2006), s fot. Charakteristika školní šikany a strategie řešení tohoto problému. Zkušenosti z rozsáhlé školní intervenční kampaně v Norsku. Český intervenční program a jeho dosavadní výsledky. Základní opatření proti šikaně. šikanování ; agresivita ; vztahy mezi vrstevníky ; klima školy ; prevence ; Norsko 5. Jaké byly loňské platy [What were last year's salaries] / Pavla Zieleniecová, Michaela Kleňhová ; Radmil Švancar. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č. 24 (2006), s tab. Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) nedávno zveřejnil analýzu odměňování ve školství v roce Ředitelka ÚIV a ředitelka divize statistických informací a analýz ÚIV poskytují v článku další podrobnější informace k tomuto tématu (jde např. o rozpočtovou kapitolu školství, meziroční vývoj učitelských platů, tarify a nadtarify atd.). učitel ; vyučující personál ; školství ; plat ; příjem ; mzdový index ; rozpočet na vzdělání ; financování ; ekonomika školství ; ÚIV ; 2005

3 6. Komprehensivní škola : zpráva o mezinárodní konferenci [Comprehensive school : international conference report] / David Greger. -- cze In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- [CZ] -- Roč. 56, č. 2 (2006), s Ve dnech října 2005 se konala v Paříži mezinárodní konference na téma Konstrukce/de-konstrukce komprehensivní školy: Záležitost nižší sekundární školy. Cílem konference bylo zaměření na problémy komprehensivní školy, která je mezinárodně převažujícím modelem organizace školního vzdělávání na úrovni nižší sekundární školy (žáci zhruba v rozmezí od 11 do 16 let). Příspěvky z konference se věnovaly také problematice vzdělávání žáků z rodin s nižším kulturním kapitálem. Odlišnosti komprehensivních škol v různých zemích Evropy (Norsko, Francie). souborná střední škola ; žák ; nižší střední škola ; školská politika ; konference ; Evropa ; Francie 7. Model vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Úspěšný ředitel [Model of educating school managers called Successful Headteacher] -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č. 20 (2006), s tab. Informace o národním projektu Model vzdělávání vedoucích pracovníků škol... Základní údaje, východiska a cíle projektu. Vazby na kariérní systém ve školství. Orientační obsah projektu: studium pro ředitele škol, studium pro vedoucí pracovníky, funkční průběžné další vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení. Organizace a realizace projektu. Kontakty. ředitel školy ; řízení školy ; škola ; manažerský personál ; vyučující personál ; manažerské vzdělávání ; další vzdělávání ; další vzdělávání učitelů ; vzdělávací projekt ; Úspěšný ředitel 8. Nový systém celoživotního profesního vzdělávání pro sociální pracovníky [A new system of life-long professional education for social workers] -- cze In: Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí. -- [CZ] -- Roč. 3, č. 5 (2006), s fot. Příprava systému celoživotního profesního vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Poskytnutí garance kvality profesních školení pracovníků, usnadnění

4 systémového plánování vzdělávání zaměstnanců v organizacích. Prohlubování všeobecných odborných znalostí a dovedností, získávání příslušné specializace. celoživotní vzdělávání ; odborné vzdělání ; sociální pracovník ; sociální služba ; 9. PISA nejen vědomosti, ale také vztah k přírodním vědám [PISA not only knowledge but also relation towards natural sciences] / Iveta Kramplová. -- cze In: Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. -- [CZ] -- Roč. 109, č. 25 (2006), s tab., 1 obr. Mezinárodní testování PISA se koná jednou za tři roky vždy ve třech oblastech - čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Při každém sběru dat je jedné oblasti věnován větší prostor. Letos je v centru pozornosti přírodovědná gramotnost. Kromě vědomostí je u žáků zjišťován zájem o přírodní vědy, vztah ke vědě a výzkumu a odpovědnost vůči životnímu prostředí. úroveň vědomostí ; znalost ; funkční gramotnost ; přírodovědný předmět ; výzkum ; věda ; ochrana životního prostředí ; žák ; zájem ; srovnávací výzkum ; pedagogický výzkum ; PISA ; Povinná dokumentace školy a ochrana osobních údajů [dokončení z č. 4/2006] [Compulsory school documentation and personal data protection] / Miroslava Matoušová. -- cze In: Řízení školy -- [CZ] -- Roč. 3, č. 5 (2006), s pozn. Součástí povinné dokumentace školy jsou knihy úrazů a záznamů o úrazech dětí, žáků a studentů. Platí pro ně zvláštní právní úprava (viz citované vyhlášky). Některé problémy s osobními údaji z dokumentace školy. Zabezpečení osobních údajů. dokumentace žáka ; zpracování dat ; zpracování informací ; školní nehoda ; nehoda ; škola ; zabezpečení dat ; školská legislativa ; 11. Projekt. Cílem je pomoci vyloučeným komunitám [Project. Its main objective is to help marginal communities] -- cze In: Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí. -- [CZ] -- Roč. 3, č. 5 (2006), s. 2.

5 MPSV připravilo projekt s cílem, jak najít nejefektivnější způsob pomoci komunitám, které žijí na okraji společnosti a skutečně potřebují pomoc. Analýza životních podmínek v sociálně vyloučených romských komunitách. Možné přístupy k řešení integrace odlišných etnických a národnostních komunit, které představují vážné problémy v ČR i dalších členských státech EU. Romové ; etnická menšina ; projekt ; integrace ; sociální integrace ; adaptace ; marginální skupina ; pomoc ; 12. Rozmanitost jako klíčové téma školského managementu : zpráva ze XIV. konference mezinárodní sítě ENIRDEM [Diversity as a key theme of school management : Report from the 14th ENIRDEM International network conference] / Martin Sedláček, Roman Švaříček. -- cze In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- [CZ] -- Roč. 56, č. 2 (2006), s Informace o konferenci ENIRDEM (European Network for Improving Research and Development in Educational Management), konané v Brně a Telči ve dnech září Sledování aktuálních problémů v oblasti řízení vzdělávacích institucí. Prezentace výzkumných zjištění a důležitých postřehů o vývoji a trendu řízení a vedení vzdělávacích institucí. Rozmanitost je také chápána jako jedna z výzev pro autoevaluaci školy. řízení školy ; konference ; školní vzdělávací program ; výzkum ; ENIRDEM (European Network for Improving Research and Development in Educatiion Management) 13. Soubor pedagogicko - organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2006/2007 : č. j. 2562/ [A set of pedagogical - organizational information for kindergartens, primary schools, secondary schools, conservatories, tertiary technical schools, basic art schools, language schools and school facilities for 2006/2007 : No. 2562/ ] -- cze 6 (2006), s Organizace školního roku (termíny prázdnin, zápisy aj.). Vzdělávací programy pro předškolní, základní a základní umělecké vzdělávání. Organizace výuky na ZŠ.

6 Informace o učebnicích a učebních textech. Multikulturní výchova, národnostní školství. Environmentální výchova aj. pedagogická informace ; školství ; organizace výuky ; školní rok ; výchovně vzdělávací zařízení ; dokument ; Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ; 2006/ Vyhlášení dotačního programu MŠMT Náhradní stravování dětí, žáků astudentů krajského a obecního školství a dotačního programu MŠMTNáhradní stravování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení, která nejsouzřízena krajem, obcí nebo svazkem obcí! : č. j. 3336/ [Declaration of subsidy programme of the Ministry of Education Substitutional catering for children, pupils and students of regional and community schools and programme Substitutional catering for children, pupils and students of schools and school facilities not administered by the region, community or a union of communities : No. 3336/ ] -- cze 4 (2006), s příl. Základní vymezení a cíl programu. Příjemce dotace. Obecné podmínky poskytnutí a použití dotace. Podání žádosti, formální náležitosti. Souhrnná informace o využití poskytnuté dotace. financování ; přidělení finančních prostředků ; školní stravování ; soukromá škola ; Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 15. Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně : č. j. 1392/ [Announcement of developmental educational programme Making further education more accessible for elementary school pedagogical workers : No. 1392/ ] -- cze 3 (2006), s příl. Základní vymezení a cíle programu, obecné podmínky použití dotace, podmínky výběru škol. Podání žádosti, formální náležitosti. další vzdělávání učitelů ; základní škola ; první stupeň ; studijní program ; vzdělávací projekt ; Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

7 16. Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Rozvojový programmetodické a jazykové přípravy pro učitele 1. stupně ZŠ bez odborné kvalifikacepro výuku cizích jazyků a jazyková příprava pro učitele MŠ, 1. stupně a ZUŠ (Program MEJA) : č. j. 4226/ [Announcement of developmental programme Developmental programme of methodological language preparation for teachers in elementary schools and kindergartens without professional qualification for foreign langugage teaching : No. 4226/ ] -- cze 6 (2006), s příl. Základní vymezení programu. Způsob jeho realizace. Rozpočet. V příloze - cílové skupiny, popis a náplň kurzů, závěrečný test. učitel ; základní škola ; první stupeň ; mateřská škola ; základní umělecká škola ; metodika ; další vzdělávání učitelů ; kvalifikace ; výuka ; cizí jazyk ; kurs ; vzdělávací program ; jazyková výuka ; Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 17. Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Vzdělávání pedagogických pracovníků : č. j / [Announcement of developmental educational programme Education of pedagogical workers : No / ] -- cze 3 (2006), s příl. Základní vymezení a cíle programu. Obecní podmínky použití finančních prostředků. Podání žádosti, formální náležitosti. Program je zaměřen na vzdělávání ředitelů škol a na studium pedagogiky. ředitel školy ; vzdělávání ; další vzdělávání ; studijní program ; vzdělávací projekt ; pedagogika ; Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 18. Vyhláška č. 60/2006 Sb., o postupu přizjišťování způsobilosti pedagogickýchpracovníků školských zařízení pro výkon ústavnívýchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a o podrobnostech oškolení osob žádajících o akreditaci k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost (vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků) [Psychological competences of teachers in children's homes and youth detention centres in regulation No. 60/2006 Sb.] -- cze

8 In: Řízení ve školství : neperiodická publikace pro řídící pracovníky ve školství. -- [CZ] -- Roč. 14, č. 3 (2006), s Postup při zjišťování psychické způsobilosti. Psychologický posudek. Školení osob žádajících o akreditaci posudky provádět. Obsah takovéto žádosti. vyhláška ; legislativa ; psychické vlastnosti ; psychika ; vyučující personál ; dětský domov ; internát ; způsobilost ; vychovatel ; ústavní výchova ; 19. Výchova k občanství jako vyučovací předmět : od RVP ZV k ŠVP [Education to citizenship as teaching subject : from framework to school educational programmes] / Viola Horská. -- cze In: Společenskovědní předměty : čtvrtletník pro pedagogy základních a středních škol. -- [CZ] -- Roč. 5, č. 4 (2005/2006), s Struktura učebních osnov Výchovy k občanství, která je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dvě ukázky zpracování charakteristiky vyučovacího předmětu Výchova k občanství. Časové a organizační vymezení výchovných a vzdělávacích strategií, způsoby rozpracování vzdělávacího obsahu. občanská výchova ; učební osnovy ; rámcový vzdělávací program ; školní vzdělávací program ; organizace výuky ; vyučovací metoda ; obsah výchovy ; Metodický portál Vzdělávací nabídka pro dospělé v České republice [Educational courses for adults in the Czech Republic] / Jiří Zounek, Petr Novotný, Dana Knotová, Vlastimil Čiháček. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 12 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- [CZ] -- Roč. 56, č. 2 (2006), s tab., 8 grafů. Text představuje proces a výsledky výzkumu vzdělávací nabídky pro dospělé v České republice. Na pozadí vývoje v oblasti vzdělávání dospělých analyzuje a charakterizuje vzdělávací nabídku na trhu vzdělávání. Nabídku třídí podle poskytovatelů, oborové struktury a dalších významných charakteristik. vzdělávání dospělých ; společenská potřeba vzdělání ; vzdělávací možnosti ;

9 21. Vzdělávací potřeby ve vztahu k účasti na vzdělávání dospělých [Educational needs in relation to participation in adult education] / Klára Šeďová, Petr Novotný. -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy: 29 In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově. -- [CZ] -- Roč. 56, č. 2 (2006), s tab. Článek představuje některé výsledky reprezentativního šetření zaměřeného na vzdělávání dospělých. Věnuje se tematice vzdělávacích potřeb, přičemž přináší informace o tom, jaké jsou vzdělávací potřeby dospělé české populace a jaké jsou determinanty jejich vzniku, identifikace a realizace. vzdělávání dospělých ; společenská potřeba vzdělání ; dospělý ; vzdělání ; potřeba ; 22. Začátek vyučování v 8 hodin? : příliš brzy, tvrdí odborníci [Start of school lessons at 8? : too early, say experts] / Lukáš Dostal. -- cze In: Člověk a výchova : časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera. -- [CZ] -- Roč. 9, č. 3-4 (2005/2006), s. 27. Stále více vědců potvrzuje, že začátek vyučování v 8 hodin ráno je příliš časný. Poukazují na to, že může být kontraproduktivní zejména pro rychle rostoucí adolescenty. Riziko poruch růstu mladistvých a dopravních úrazů brzy ráno. Kognitivní kondice nejvyšší dopoledne, nikoliv ráno. Podle vyhlášky v ČR je na uvážení vedení každé školy, kdy má vyučování začínat. výuka ; zdraví ; adolescent ; vyučovací doba ; spánek ; bezpečnost ; časový faktor ;

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 7/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 6/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2006 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 8/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK

KURIKULÁRNÍ REFORMA. Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK KURIKULÁRNÍ REFORMA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze + knihy z fondu NPKK Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk)

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 3 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 10 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9/2007 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 1/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 2 /2009 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 4/2010 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7

ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 O B S A H V Ý R O Č N Í Z P R Á V Y OBSAH ÚVOD... 6 I. PODMÍNKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY... 7 I.1 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HL. M. PRAHY... 8 I.1.1 Vzdělanostní struktura,

Více

A1 Vzdělávací politika ČR

A1 Vzdělávací politika ČR Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! A Role projektového řízení ve vzdělávací politice A1 Vzdělávací politika ČR Autorka: Mgr. Jana Ostrýtová Anotace tématu: Téma uvede účastníky

Více

PŘÍLOHA II. - STRATEGIE ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA II. - STRATEGIE ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA II. - STRATEGIE ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ II. 1. Předškolní, základní, střední, vyšší odborné vzdělávání a přístup k terciárnímu vzdělávání II.1.1 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vliv demografického

Více

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

Podíl Výzkumného ústavu pedagogického na plnění úkolů vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) je vrcholným strategickým dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vymezujícím

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev

VÝUKA CIZÍCH JAZYK Aktivní a komunikativní student? To není nemožné! : komunikativní p ístup ve výuce cizích jazyk itelské listy Brána jazyk otev VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk) v záhlaví

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty článků lze objednat v elektronické nebo papírové podobě přes elektronickou Pedagogickou knihovnu (e-pk)

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy

DRAMATICKÁ VÝCHOVA Adam v nesnázích : scéná školního dramatu o šikan Tvo ivá dramatika Cid : dramatickovýchovný projekt pro 5. t ídu základní školy DRAMATICKÁ VÝCHOVA Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více