ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr.Rudolf Urban 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Střední škola, Základní škola a školní jídelna Adresa školy Školní 438, Chrastava IČ Bankovní spojení /0710 Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma PO Zařazení do sítě škol Název zřizovatele MŠMT Součásti školy Střední škola odborné učiliště, obor stavební práce Základní škola Základní škola praktická IZO ředitelství Vedoucí pracovníci Ing. Markéta Sochorová ředitelka Mgr. Kamila Lacmanová statutární zástupce a vedoucí vychovatelka Mgr.Rudolf Urban zástupce pro školu Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Střední škola Základní škola Školní jídelna 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.2 Součásti školy součásti školy Kapacita Základní škola 20 Střední škola 16 Školní jídelna zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 2

3 1.3 Další údaje o zařízení Nedílnou součástí koncepce výchovného působení jsou soustavné průběžné činnosti a aktivity dětí i pracovníků, které vytvářejí celkový image převýchovného procesu. Součástí denního programu jsou pracovní a veřejně prospěšné činnosti dětí a pracovníků. Jde zejména o udržování čistoty a pořádku ústavu, udržování rozlehlých prostorů kolem budovy, výrazný podíl na pomocných pracích při opravách ústavních zařízení (udržování sportovního areálu, malováni, zednické opravy apod.). Naši žáci pomohou kdykoliv, jsou-li o to požádáni, v Chrastavě, čímž se vytváří dobrý vztah mezi obcí a ústavem. Zaměstnanci se podílejí na realizaci akcí a soutěží pořádaných ústavem a na organizování různých aktivit i na úkor svého volného času. Ústav je členem Asociace náhradní výchovy od jejího založení. Zkušenosti našich pracovníků využívají i jiná zařízení při pořádání svých akcí. V roce 1997 se VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava stal fakultním zařízením Pedagogické fakulty TU v Liberci. Spolupráce je intenzivní, většina studentů PF se seznámí při návštěvách studijních skupin s problematikou ústavní výchovy, organizací a vlastní prací zařízení. Mnozí studenti zde absolvovali jedno až třítýdenní praxi. Výchovným procesem prolíná směrování žáků ke kulturnosti a kultivovanému vystupován v ústavu i na veřejnosti.chování našich žáků při hromadných sportovních a kulturních akcích je objektivně vysoce hodnoceno. Všechny tyto akce organizujeme a řídíme tak, aby měly nejen maximálně dosažitelnou společenskou úroveň, ale aby se i na nich naši žáci co nejvíce podíleli. Navenek se soustavnost tohoto působení projevuje velmi dobrými výsledky na kulturních vystoupeních, přehlídkách a soutěžích (např. průběh závěrečných učňovských zkoušek a slavnostní vyřazení učňů). Rozsáhlá je sportovní činnost. Dobré výsledky jsou zde podmíněny promyšlenou tělovýchovnou a sportovní činností. Sport a tělocvik jsou pravidelnou a neoddělitelnou součástí denního režimu. Naši žáci se umístili na letních i zimních olympiádách na předních místech. Samozřejmé je cílené průběžné výchovné a osvětové působení v oblastech prevence a odstraňování drogových závislostí, šikany, kriminality, rasismu a xenofobie. V ústavu byl zaveden systém sledování a evidence případů zneužívání drog. Do tohoto systému jsou zapojeni všichni učitelé, vychovatelé, výchovný poradce, zdravotnice a sociální pracovnice. Drogový preventista předkládá pedagogické radě souhrnný přehled drogové scény v ústavu i opatření, která byla v konkrétních případech realizována, resp. navrhuje preventivní a výchovná opatření. Součástí pedagogických rad byl cyklus přednášek o problematice drogové závislosti. Díky zkušenostem, pracovním schopnostem a obětavosti pracovníků se mohly uskutečnit akce celorepublikového a celookresního významu viz. dále. (Chrastavské sportovní dny, Chrastavská sloka, Olympiády DDŠ a VÚ). Závěrem lze konstatovat, že všechny akce byly úspěšné a každopádně, bez ohledu na výsledky, byly velkým přínosem ke komplexnosti převýchovného procesu. 3

4 Školní rok:2013/2014 Zpracovatel:Jana Voslařová 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,30 61 a více let ,10 celkem % 100,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen ,50 střední odborné úplné střední ,60 vyšší odborné vysokoškolské ,90 celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní ,80 školy učitel náboženství vychovatel ,80 pedagog volného času asistent pedagoga ,10 Spec.pedagog-etoped ,30 celkem

5 2.4 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 23 54,80 do 10 let 12 28,60 do 15 let 4 9,50 do 20 let 2 4,80 nad 20 let 1 2,30 celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 9 odchody 9 Komentář ředitele školy Kvalifikovanost a kvalita pracovníků souvisí s náročností práce, finančním ohodnocením a podmínkami práce. 6 až 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 27 a následující zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j / ze dne ) 5

6 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program ŠVP: Škola šance umět, vědět, znát Střední škola obor E/01 zednické práce ŠVP: Vyučení šance pro lepší pracovní uplatnění zařazené třídy II., III., IV. SP 1, SP Učební plány školy Učební plán ZŠprakt roč. Předmět/ročník Český jazyk 7 6+1D 6+1D Matematika 4+1D 4+1D 4+1D Informatika Prvouka Vlastivěda +1D 1 1 Přírodověda Hudební vých D 1+1D Výtvarná vých D Tělesná vých Pracovní vých CELKEM Disponibilní časová dotace: Celková povinná časová dotace: celkem 9 hod 118 hod Všechny vyučované předměty budou realizovány v rámci klasických pětačtyřicetiminutových vyučovacích hodin dle rozvrhu Učební plán ZŠprakt.6.-9.roč. Předmět/ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Rýsování Občanská vých Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební vých Výtvarná vých Tělesná vých Pracovní vých Vých ke zdraví CELKEM

7 Disponibilní časová dotace byla rozdělena takto: Vzdělávací obl. Jazyk a jazyk. komunikace Vzdělávací obl. Člověk a příroda Vzdělávací obl. Umění a kultura Vzdělávací obl. Člověk a svět práce 2 hod. 2 hod. 4 hod. 4 hod. Všechny vyučované předměty budou realizovány v rámci klasických pětačtyřicetiminutových vyučovacích hodin dle rozvrhu Učební plán na ZŠ 6.-9.roč. Předmět/ročník Český jazyk Anglický jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika Dějepis Rýsování Občanská vých Fyzika Chemie 1 1 Přírodopis Zeměpis Hudební vých Výtvarná vých Tělesná vých Pracovní vých Vých ke zdraví 1 1 CELKEM Pozn.: - Jako cizí jazyk je zařazen jazyk anglický. - Další cizí jazyk je jazyk ruský Disponibilní časová dotace byla rozdělena takto: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyk. komunikace 9 hodin. Vzdělávací oblast Informační a komun.tech. 3 hodiny Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 5 hodin Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5 hodin Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 1 hodina Vzdělávací oblast Člověk a příroda 1 hodina Všechny vyučované předměty budou realizovány v rámci klasických pětačtyřicetiminutových vyučovacích hodin dle rozvrhu 7

8 Učební plán obor E/01 Zednické práce Název vyuč. předmětů Počet vyuč hodin 1.roč. Český jazyk/estet.vzděl. 1 1 Anglický jazyk 1 1 Občanská výchova 1 1 Matematika 1 1 Tělesná výchova 3 3 Informatika 1 1 Materiály 2 2 Technologie 3 3 Odborné kreslení 2 2 Odborný výcvik Celkový počet hod.za týden roč. 3.sk O.V. Sestavil: Mgr. Rudolf Urban, zást. ředitele Schválila: Ing. Markéta Sochorová, ředitelka OU 3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název kroužku počet zařazených žáků keramický 3 sportovní 6 počítačový 4 hudební Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň Celkem počet dělených hodin Komentář ředitele školy Vzdělávací programy jsou standardní a zohledňují individuální komplexní péči. 8

9 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků základní školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek Výjimka z počtu žáků (ano ne) II Ne III Ne IV Ne celkem Počty žáků odborného učiliště třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek Výjimka z počtu žáků (ano ne) SP Ne SP Ne celkem Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 0 čtyřleté gymnázium 0 střední odborná škola 0 střední odborné učiliště 0 konzervatoř 0 odborné učiliště Údaje o pohybu dětí ZŠ OU Celkem přijato přemístěno podm. propuštěno propuštěno Komentář ředitele školy Kapacita a počty žáků jsou limitovány zařazováním dětí prostřednictvím diagnostických ústavů (od ledna soudů). 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 9

10 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním II III IV SP SP celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování II 1 1 III 0 2 IV 1 3 SP SP celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm II 3 ne ne III 5 ne ne IV. 6 ne ne SP 1 12 ne ne SP 2 7 ne ne celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele II. 0 2 III. 0 2 IV. 2 5 SP SP celkem

11 5.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy II III IV SP SP celkem Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení II. 0 0 III. 0 0 IV. 0 0 SP SP celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky II III IV SP SP celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy II , III , ,6 IV , ,2 SP , ,9 SP , ,3 celkem ,

12 Komentář ředitele školy: Veškeré parametry jsou kontrolovány managementem školy a pedagogickou radou. 31 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 51 až 54 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 15 a 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR č.j / Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: / Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy Průběžně u všech pedagogů Zástupce ředitele školy Průběžně u všech pedagogů Ostatní pracovníci 185 celkem 185 Komentář ředitele školy: Vzhledem k lokalizaci učeben a provozů je možno monitorovat veškeré dění, výuku i praxi žáků průběžně a operativně ovlivňovat provoz školy i OU. 2 až 4 zákona č. 651/2004 Sb., školský zákon Kritéria hodnocení České školní inspekce pro školní rok 2004/2005, Č.j. 1407/05-I Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd 0 b) Studium pedagogiky 3 c) Studium pro asistenta pedagoga 0 d) Studium pro ředitele škol 0 e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 3 12

13 7.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické 0 pracovníky b) Studium pro výchovné poradce 0 c) Specializovaná činnost koordinace 0 v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a 0 následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence 0 sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná 0 činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti 0 prostorové orientace zrakově postižených 7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Pedagogika a psychologie Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů 22 Psychoterap.kurz. Kázeňské problémy ve školní třídě. Řešení problémových situací sdětmi s PAS. Autismus jako způsob bytí. Žák s PAS v běžné škole. Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání. IVP jako živý nástroj podpory žáků. Péče o žáky s vysokofunkční PAS. Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání. Žáci se specifickými poruchami učení v běžné škole. Manipulace a jak se jí bránit. Sociálně patologické jevy 0 Školní jídelna 0 Informační a 1 SMART Klub podpora interaktivní výuky komunikační technologie Český jazyk 0 Cizí jazyk 0 Matematika 0 Prvouka 0 Přírodověda 0 Vlastivěda 0 Chemie 0 Fyzika 0 Přírodopis 0 Zeměpis 0 Dějepis 0 13

14 Občanská výchova 0 Rodinná výchova 0 Hudební výchova 0 Výtvarná výchova 2 Výtvarné hry a experiment ve Vv na II.st.ZŠ. Praktické činnosti 0 Tělesná výchova 0 Jiné 0 Komentář ředitele školy: Vzhledem k důležitosti stálého vzdělávání usilujeme o vytváření podmínek pro doplňování a získávání požadovaného vzdělání. 141 až 144 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR čj / , pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Výklad MŠMT ČR k ustanovení 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, č.j.: / ICT standard a plán 8.1 Pracovní stanice počet Počet Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání skutečnost Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic Počet Starší 5 let 12 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard skutečnost ICT Počet přípojných míst 10 Sdílení dat Ano ano Sdílení prostředků Ano ano Připojení do internetu Ano ano Komunikace mezi uživateli Ano ano Bezpečnost dat Ano ano Personifikovaný přístup k datům Ano ano 14

15 8.4 Připojení k internetu služba hodnota skutečnos plán t Rychlost 2048/ / /512 Agregace Nejvýše 1:10 1:10 Veřejné IP adresy ANO ne Neomezený přístup na ANO ano internet Oddělení VLAN (pedagog, ANO ne žák) QoS (vzdálená správa) ANO ne Filtrace obsahu ANO ano Antispam ANO ano Antivir ANO ano 8.5 Prezentační a grafická technika technika skutečnost Druh Datový projektor 3 Dotyková tabule 4 Tiskárny 4 Kopírovací stroj Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení skutečnost Operační systém W 2000P,XPP Antivirový program NOD 32 Textový editor Word Tabulkový editor Excel Editor prezentací P. point Webový prohlížeč I.E 6-8 Klient elektronické pošty O.E. Programy odborného zaměření MM, FY, ČJ, Z, Př 8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání skutečnost plán Z Základní uživatelské znalosti % P Vzdělávání poučených uživatelů 6 25% S Specifické vzdělávání 0 25% M - Vzdělávání ICT koordinátorů 1 15

16 8.8 Další ukazatele Diskový prostor na uložení dat pro žáky Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy skutečnost 5GB ano ano ne ano ne 8.9 ICT plán školy Pedagogických pracovníků: 31 proškoleno na úrovni Z: 25 P0: 6 Počet počítačových učeben: 1 Cílový stav 1 Počet odborných pracoven: 2 Počet běžných tříd: 6 Školní část: Počet přípojných míst: 13 Cílový stav dle potřeby Počet pracovních stanic: 16 Cílový stav dle potřeby Zařízení prezentační techniky: 4 Cílový stav dle potřeby Administrativní část: Počet přípojných míst: 14 Cílový stav dle potřeby Počet pracovních stanic: 14 Cílový stav dle potřeby Zařízení prezentační techniky: 0 Cílový stav 1 Popis standardního pracovního prostředí: Počítače pracují v prostředí Windows. Jsou vybaveny procesory P II Celeron, AMD Duron a Sempron, operační paměťí 64 MB a vyšší. Velikost pevných disků odpovídá potřebám. Počítače připojené k vnitřní síti jsou vybaveny následujícími programy: Školní část: WINDOWS 2000 a XP, MICROSOFT OFFICE, 16

17 Výukové programy: fa. Multimédia: kosti moje, Lidské tělo, Staň se světošlápkem, Encyklopedie vesmíru. Lang Master: CD. fa. KAJOKO: Věda hrou, Hejhejte se Balíček výukových Dyslektik Administrativní část: WINDOWS 2000 a XP, MICROSOFT OFFICE, skladové, evidenční a účetní programy. Způsob zajištění přípojných míst ve škole: Kabeláž a rozvod UTP bezdrátová konektivita po budově. Rychlost a způsob připojení školy do Internetu: O2 ADSL 8192 kbps Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání: Licenční osvědčení programových produktů jsou uložena v kanceláři školy. Konstatování, zda stávající stav naplňuje standardem požadované ukazatele: Stávající stav zatím nesplňuje všechny ukazatele. Postup dosažení cílového stavu: V roce 2010 chceme HW a SW doplnit tak, aby byly splněny požadavky definovaného standardu. Komentář ředitele školy: ICT se postupně zkvalitňují a optimalizují dle finančních možností školy a ústavu. 10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) Individuální vzdělávací plán zdravotní postižení 0-0 zdravotní znevýhodnění 0-0 sociální znevýhodnění 33 celé třída 0 17

18 10.2 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano individuální nebo skupinovou péči X přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě X odpovídající metody a formy práce X specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu X spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, X sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky částečně Ne X X X Komentář ředitele školy: Klientela naplňuje potřebu a podmínky speciálních přístupů a individuální péče. Těmto okolnostem je přizpůsobeno veškeré působení pedagogického personálu. 16 a 17 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 9 a 24 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 11.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků 18 Poznámka (název akce) Výuka plavání Lyžařský výcvik výběr ze všech tříd 5 Bedřichov, Liberec- Vesec Exkurze výběr ze všech tříd 6 Sklárna Jistebsko Školní výlety výběr ze všech tříd 8 Máchova legenda (naučný výlet do Českého ráje) Zahraniční výjezdy Žákovská vystoupení Koncerty Výstavy Soutěže výběr ze všech tříd recitační soutěž Chrastavská sloka - kopaná Hamr n. Jezeře

19 6 4 Olympiády výběr ze všech tříd 4 4 Jiné akce školy všechny všichni přítomní Výběr dle chování - Býchorské nestandartní hry - ZUČ - Zimní olympiáda DDŚ a VÚ - Letní DDŠ - Slavnostní zahájení školního roku - Drakiáda - Návštěvy studentů PF Liberec - Vánoční besídka - pálení čarodějnic - Slavnostní zakončení školního roku - Jarní výstup na Smrk - Víkend pod širákem - týden pod stany+vyjížďky na kolech - Pracovní návštěvy stáje v Odolenovicích - Předvánoční návštěva domu seniorů s dárky a hudebním vystoupením - Ekologická akce Ukliďme si svět - Cesta lesem pohádek - spousta akcí pro jednotlivé výchovné skupiny i pro celý ústav (biatlon, dětský den, stolní tenis, kopaná dvojic, velikonoce, ) 19

20 12 Prevence sociálně patologických jevů 12.1 Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Komentář Mgr. Alexandra Krejčová Průběžně ve všech vyučovaných předmětech. OV, PV, TV, VV, na úseku výchovy využití VHS, DVD, TV. Diskuse, besedy, dotazníky, spolupráce s rodiči a kurátory,individuální a skupinové pohovory. Skupinové a celoústavní komunitní sezení. Kroužky, sportovní akce, kulturní akce, dennodenně připravovaný program s vychovateli. Relaxace. Po návratu z dovolenek testy na alkohol a návykové látky, rozhovory s chlapci. Průběžné působení spec.pedagoga skupinové, individuální. Diskuse, besedy, individuální rozhovory, návštěva K centra, spolupráce s TK ADVAITA, spolupráce s psychiatrem. Ano Ano VHS, DVD, odborné časopisy, knihy, plakáty, letáky, brožury, testy. Ano besedy, návštěva K centra, protidrogová sezení Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev Počet Drogová závislost hašiš 0% extáze 4,5% pervitin 39% toluen 7,5% marihuana 77% heroin 0% Alkohol 82% Kouření 100% Kriminalita a delikvence 72% Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0% Patologické hráčství (gambling) 3% Záškoláctví 78% Šikanování 36% Vandalismus 30% Násilné chování, agrese 88% 20

21 Komentář ředitele školy: Prevence a eliminace SPJ je ústřední náplní naší práce. Realizujeme sofistikované projekty a programy směřující k resocializaci. Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení MŠMT ČR čj / , pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: / Prevence rizik a školní úrazy 14.1 Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 4 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 0 V ostatních vyučovacích předmětech 0 Výlety a exkurze 0 Lyžařské kurzy 0 Výuka plavání 0 Přestávky ve škole 0 Školní družina a klub Prevence rizik Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala Zvýšená opatrnost, chlapci jsou pravidelně poučováni o bezpečnosti při práci a sportu. Komentář ředitele školy: Školní úrazy jsou relativně výjimečné, v kontextu celoročního náročného provozu je zřejmé, že prevence rizik je na dobré úrovni. 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů MŠMT ČR čj / , pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: /

22 15. Spolupráce školy s rodiči 15.1 Formy spolupráce Formy spolupráce Školská rada Občanské sdružení při škole Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Školní akce pro rodiče Školní časopis Komentář Ano Ne Ano Ano Ne Komentář ředitele školy: Paralelní působení na rodiny našich dětí je axiomem sociální práce na všech úrovních. Málo podnětné rodinné prostředí je však pravidlem. 21 a 22 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 36 a 37 zákona č.91/1998 Sb., o rodině, Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: / Vyřizování stížností, oznámení podnětů 16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Nejsou 16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil Komentář ředitele školy: Stížnosti prakticky minulý školní rok nebyly. 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 174 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 25c odst. 7 zákona č. 65/1965Sb., zákoník práce 22

23 17. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 17.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Ukazatele stanovené MŠMT Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v tis. Kč Stav k Přímé NIV celkem Závazné ukazatele Orientační ukazatele z toho - Platy OON Limit počtu zaměstnanců Odvody FKSP ONIV Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Závazné ukazatele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Příspěvek NIV 0 0 Příspěvek na investice 0 0 Příjmy Plnění dalších ukazatelů rozpočtu Prostředky Peněžní fondy Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v tis. Kč Stav k Fond odměn Fond rezervní Fond investiční Účelové prostředky kapitoly MŠMT Prostředky na SIPVZ 0 0 Dotace EU OPVK č.4255/21/7.1.4/2011 (RF) 0 0 Další zdroje Grant MÚ Chrastava 0 0 Nadace Škola hrou- grant 0 0 Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Komentář ředitele školy Provoz zařízení je ekonomicky náročný, usilujeme o efektivnost vynaložených finančních prostředků. 23

24 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 160 a 161 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 178 a 180 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 25 až 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací. Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 18. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků Obsah: A Finanční vypořádání dotací B Vyúčtování prostředků NIV C Použití dalších prostředků rozpočtu D Hospodářský výsledek A Finanční vypořádání dotací 18.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb. v tis. Kč Účelový znak 1. Ukazatel Poskytnut o k Přímé NIV celkem Použito k Vratka při finančním vypořádání z toho - Platy - OON - Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Státní informační politika Neinvestiční dotace celkem Jedná se o finanční vypořádání dotací na přímé výdaje na vzdělávání a dalších státních účelových dotací poskytnutých z kapitoly školství (dotace MŠMT ČR), které byly poskytnuty přímo z krajského úřadu. Limit počtu zaměstnanců ve vypořádání dotací zachycen není. Ve sloupci Poskytnuto k Jsou u jednotlivých ukazatelů uvedeny poskytnuté částky podle poslední úpravy rozpočtu. Ve sloupci Použito k Budou uvedeny částky, které odpovídají skutečnému čerpání dotace. Ve sloupci Vratka odpovídá nedočerpané částce, která se odvádí v přesné výši bez zaokrouhlování poskytovateli. 24

25 B Vyúčtování prostředků NIV 18.2 Vyúčtování prostředků NIV sumář (poskytnutých dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) v tis. Kč Ukazatel Náklady celkem Příjmy (výnosy) celkem Hospodářský výsledek Hlavní činnost Doplňková činnost Rozpočet Stav k Rozpočet Stav k Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis (poskytnutých dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) a) Hlavní činnosti Nákladové položky 25 Rozpočet Stav k Potraviny Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky DHM Nákup materiálu j.n Voda Teplo (plyn) Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů+pojištění Nájemné Školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup služeb j.n Drobné opravy a údržba Programové vybavení Odpis. pohledávky 0 0 Cestovné Odpisy Pohoštění 1 1 Mzdy Odvody vč. FKSP Náklady celkem Příjmové položky Rozpočet Stav k Příspěvek zřizovatele Úplata za ošetřovné Příspěvek dotace EU Úplata za zájmové vzdělávání 0 0 Další příjmy 0 0 Úroky 0 55 Ostatní výnosy Zúčtování fondy Příjmy celkem v tis. Kč

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a mateřská škola Vacov. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Vacov školní rok 2012/ Vypracoval : Mgr. Josef Mráz Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Zpracovala: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PERNINK, OKRES KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 212/213 Zpracovala: Mgr. Dana Osičková, ředitelka ZŠ a MŠ Pernink, okres Karlovy Vary Výroční zpráva Základní školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 Česká republika Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou 2. 9. 2012 V Dolní Rovni 2. 9. 2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1-2 1. ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.

JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs. JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2010-2011 v Berouně dne 22.9.2011 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 213/214 Mgr. Zdeněk Srp ředitel školy Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Personální zabezpečení činnosti školy 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 2.3 Členění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Výroční

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace 47124 Mimoň, IČ: 48283011 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a P o d R a l s k e m 5 7 2 Stránka 1 VÝROČNÍ

Více

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010

V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1 Název školy: Tyršova základní škola a mateřská škola

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Výroční zpráva o činnosti školy 1. Základní údaje o škole Základní škola Čeladná, příspěvková organizace adresa školy Čeladná 551, 739 12 právní forma příspěvková organizace IČO 75028948

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 Choceň, říjen 2011 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ 708 882 48 Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01

Více

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace 739 91 Jablunkov.

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace 739 91 Jablunkov. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov Školní 438, příspěvková organizace 739 91 Jablunkov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE... 4 3. VZDĚLÁVACÍ

Více