ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr.Rudolf Urban 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Výchovný ústav, Dětský domov se školou, Střední škola, Základní škola a školní jídelna Adresa školy Školní 438, Chrastava IČ Bankovní spojení /0710 Telefon/fax / Adresa internetové stránky Právní forma PO Zařazení do sítě škol Název zřizovatele MŠMT Součásti školy Střední škola odborné učiliště, obor stavební práce Základní škola Základní škola praktická IZO ředitelství Vedoucí pracovníci Ing. Markéta Sochorová ředitelka Mgr. Kamila Lacmanová statutární zástupce a vedoucí vychovatelka Mgr.Rudolf Urban zástupce pro školu Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Střední škola Základní škola Školní jídelna 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 1.2 Součásti školy součásti školy Kapacita Základní škola 20 Střední škola 16 Školní jídelna zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 2

3 1.3 Další údaje o zařízení Nedílnou součástí koncepce výchovného působení jsou soustavné průběžné činnosti a aktivity dětí i pracovníků, které vytvářejí celkový image převýchovného procesu. Součástí denního programu jsou pracovní a veřejně prospěšné činnosti dětí a pracovníků. Jde zejména o udržování čistoty a pořádku ústavu, udržování rozlehlých prostorů kolem budovy, výrazný podíl na pomocných pracích při opravách ústavních zařízení (udržování sportovního areálu, malováni, zednické opravy apod.). Naši žáci pomohou kdykoliv, jsou-li o to požádáni, v Chrastavě, čímž se vytváří dobrý vztah mezi obcí a ústavem. Zaměstnanci se podílejí na realizaci akcí a soutěží pořádaných ústavem a na organizování různých aktivit i na úkor svého volného času. Ústav je členem Asociace náhradní výchovy od jejího založení. Zkušenosti našich pracovníků využívají i jiná zařízení při pořádání svých akcí. V roce 1997 se VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava stal fakultním zařízením Pedagogické fakulty TU v Liberci. Spolupráce je intenzivní, většina studentů PF se seznámí při návštěvách studijních skupin s problematikou ústavní výchovy, organizací a vlastní prací zařízení. Mnozí studenti zde absolvovali jedno až třítýdenní praxi. Výchovným procesem prolíná směrování žáků ke kulturnosti a kultivovanému vystupován v ústavu i na veřejnosti.chování našich žáků při hromadných sportovních a kulturních akcích je objektivně vysoce hodnoceno. Všechny tyto akce organizujeme a řídíme tak, aby měly nejen maximálně dosažitelnou společenskou úroveň, ale aby se i na nich naši žáci co nejvíce podíleli. Navenek se soustavnost tohoto působení projevuje velmi dobrými výsledky na kulturních vystoupeních, přehlídkách a soutěžích (např. průběh závěrečných učňovských zkoušek a slavnostní vyřazení učňů). Rozsáhlá je sportovní činnost. Dobré výsledky jsou zde podmíněny promyšlenou tělovýchovnou a sportovní činností. Sport a tělocvik jsou pravidelnou a neoddělitelnou součástí denního režimu. Naši žáci se umístili na letních i zimních olympiádách na předních místech. Samozřejmé je cílené průběžné výchovné a osvětové působení v oblastech prevence a odstraňování drogových závislostí, šikany, kriminality, rasismu a xenofobie. V ústavu byl zaveden systém sledování a evidence případů zneužívání drog. Do tohoto systému jsou zapojeni všichni učitelé, vychovatelé, výchovný poradce, zdravotnice a sociální pracovnice. Drogový preventista předkládá pedagogické radě souhrnný přehled drogové scény v ústavu i opatření, která byla v konkrétních případech realizována, resp. navrhuje preventivní a výchovná opatření. Součástí pedagogických rad byl cyklus přednášek o problematice drogové závislosti. Díky zkušenostem, pracovním schopnostem a obětavosti pracovníků se mohly uskutečnit akce celorepublikového a celookresního významu viz. dále. (Chrastavské sportovní dny, Chrastavská sloka, Olympiády DDŠ a VÚ). Závěrem lze konstatovat, že všechny akce byly úspěšné a každopádně, bez ohledu na výsledky, byly velkým přínosem ke komplexnosti převýchovného procesu. 3

4 Školní rok:2013/2014 Zpracovatel:Jana Voslařová 2. Personální údaje 2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem % do 20 let let , let , let , let ,30 61 a více let ,10 celkem % 100,0 x 2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní vyučen ,50 střední odborné úplné střední ,60 vyšší odborné vysokoškolské ,90 celkem Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem % kvalifikaci kvalifikaci učitel prvního stupně základní školy učitel druhého stupně základní ,80 školy učitel náboženství vychovatel ,80 pedagog volného času asistent pedagoga ,10 Spec.pedagog-etoped ,30 celkem

5 2.4 Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Trvání pracovního poměru doba trvání počet % do 5 let 23 54,80 do 10 let 12 28,60 do 15 let 4 9,50 do 20 let 2 4,80 nad 20 let 1 2,30 celkem Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 9 odchody 9 Komentář ředitele školy Kvalifikovanost a kvalita pracovníků souvisí s náročností práce, finančním ohodnocením a podmínkami práce. 6 až 22 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 27 a následující zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (č.j / ze dne ) 5

6 3. Vzdělávací program školy 3.1 Vzdělávací program vzdělávací program ŠVP: Škola šance umět, vědět, znát Střední škola obor E/01 zednické práce ŠVP: Vyučení šance pro lepší pracovní uplatnění zařazené třídy II., III., IV. SP 1, SP Učební plány školy Učební plán ZŠprakt roč. Předmět/ročník Český jazyk 7 6+1D 6+1D Matematika 4+1D 4+1D 4+1D Informatika Prvouka Vlastivěda +1D 1 1 Přírodověda Hudební vých D 1+1D Výtvarná vých D Tělesná vých Pracovní vých CELKEM Disponibilní časová dotace: Celková povinná časová dotace: celkem 9 hod 118 hod Všechny vyučované předměty budou realizovány v rámci klasických pětačtyřicetiminutových vyučovacích hodin dle rozvrhu Učební plán ZŠprakt.6.-9.roč. Předmět/ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Rýsování Občanská vých Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební vých Výtvarná vých Tělesná vých Pracovní vých Vých ke zdraví CELKEM

7 Disponibilní časová dotace byla rozdělena takto: Vzdělávací obl. Jazyk a jazyk. komunikace Vzdělávací obl. Člověk a příroda Vzdělávací obl. Umění a kultura Vzdělávací obl. Člověk a svět práce 2 hod. 2 hod. 4 hod. 4 hod. Všechny vyučované předměty budou realizovány v rámci klasických pětačtyřicetiminutových vyučovacích hodin dle rozvrhu Učební plán na ZŠ 6.-9.roč. Předmět/ročník Český jazyk Anglický jazyk Ruský jazyk Matematika Informatika Dějepis Rýsování Občanská vých Fyzika Chemie 1 1 Přírodopis Zeměpis Hudební vých Výtvarná vých Tělesná vých Pracovní vých Vých ke zdraví 1 1 CELKEM Pozn.: - Jako cizí jazyk je zařazen jazyk anglický. - Další cizí jazyk je jazyk ruský Disponibilní časová dotace byla rozdělena takto: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyk. komunikace 9 hodin. Vzdělávací oblast Informační a komun.tech. 3 hodiny Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 5 hodin Vzdělávací oblast Člověk a svět práce 5 hodin Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 1 hodina Vzdělávací oblast Člověk a příroda 1 hodina Všechny vyučované předměty budou realizovány v rámci klasických pětačtyřicetiminutových vyučovacích hodin dle rozvrhu 7

8 Učební plán obor E/01 Zednické práce Název vyuč. předmětů Počet vyuč hodin 1.roč. Český jazyk/estet.vzděl. 1 1 Anglický jazyk 1 1 Občanská výchova 1 1 Matematika 1 1 Tělesná výchova 3 3 Informatika 1 1 Materiály 2 2 Technologie 3 3 Odborné kreslení 2 2 Odborný výcvik Celkový počet hod.za týden roč. 3.sk O.V. Sestavil: Mgr. Rudolf Urban, zást. ředitele Schválila: Ing. Markéta Sochorová, ředitelka OU 3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky název kroužku počet zařazených žáků keramický 3 sportovní 6 počítačový 4 hudební Počet dělených hodin 1. stupeň 2. stupeň Celkem počet dělených hodin Komentář ředitele školy Vzdělávací programy jsou standardní a zohledňují individuální komplexní péči. 8

9 4. Počty žáků 4.1 Počty žáků základní školy třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek Výjimka z počtu žáků (ano ne) II Ne III Ne IV Ne celkem Počty žáků odborného učiliště třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek Výjimka z počtu žáků (ano ne) SP Ne SP Ne celkem Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ročník počet žáků Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy typ školy počet přijatých žáků víceleté gymnázium 0 čtyřleté gymnázium 0 střední odborná škola 0 střední odborné učiliště 0 konzervatoř 0 odborné učiliště Údaje o pohybu dětí ZŠ OU Celkem přijato přemístěno podm. propuštěno propuštěno Komentář ředitele školy Kapacita a počty žáků jsou limitovány zařazováním dětí prostřednictvím diagnostických ústavů (od ledna soudů). 20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 9

10 5. Hodnocení žáků 5.1 Celkové hodnocení žáků prospěch třída prospěli s prospěli neprospěli vyznamenáním II III IV SP SP celkem Celkové hodnocení žáků zhoršené chování třída uspokojivé chování neuspokojivé chování II 1 1 III 0 2 IV 1 3 SP SP celkem Hodnocení výsledků vzdělávání způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů) třída hodnocení klasifikačním stupněm hodnocení slovní kombinace slovního hodnocení a klasifikačním stupněm II 3 ne ne III 5 ne ne IV. 6 ne ne SP 1 12 ne ne SP 2 7 ne ne celkem Výchovná opatření pochvaly třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele II. 0 2 III. 0 2 IV. 2 5 SP SP celkem

11 5.5 Výchovná opatření napomenutí a důtky třída napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy II III IV SP SP celkem Komisionální přezkoušení žáků třída pochybnosti o opravné zkoušky správnosti hodnocení II. 0 0 III. 0 0 IV. 0 0 SP SP celkem Opakování ročníku třída žák neprospěl žák nemohl být hodnocen žák měl vážné zdravotní důvody žák opakuje 9.r. po splnění povinné školní docházky II III IV SP SP celkem Počet omluvených / neomluvených hodin třída počet omluvených hodin průměr na žáka třídy počet neomluvených hodin průměr na žáka třídy II , III , ,6 IV , ,2 SP , ,9 SP , ,3 celkem ,

12 Komentář ředitele školy: Veškeré parametry jsou kontrolovány managementem školy a pedagogickou radou. 31 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 51 až 54 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 15 a 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: / k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR č.j / Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: / Průběh a výsledky vzdělávání 6.1 Hospitační činnost pracovník počet hospitací Ředitel školy Průběžně u všech pedagogů Zástupce ředitele školy Průběžně u všech pedagogů Ostatní pracovníci 185 celkem 185 Komentář ředitele školy: Vzhledem k lokalizaci učeben a provozů je možno monitorovat veškeré dění, výuku i praxi žáků průběžně a operativně ovlivňovat provoz školy i OU. 2 až 4 zákona č. 651/2004 Sb., školský zákon Kritéria hodnocení České školní inspekce pro školní rok 2004/2005, Č.j. 1407/05-I Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium v oblasti pedagogických věd 0 b) Studium pedagogiky 3 c) Studium pro asistenta pedagoga 0 d) Studium pro ředitele škol 0 e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace 3 12

13 7.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů Druh studia Pracovník a) Studium pro vedoucí pedagogické 0 pracovníky b) Studium pro výchovné poradce 0 c) Specializovaná činnost koordinace 0 v oblasti informačních a komunikačních technologií d) Specializovaná činnost tvorba a 0 následná koordinace školních vzdělávacích programů e) Specializovaná činnost prevence 0 sociálně patologických jevů f) Specializovaná činnost specializovaná 0 činnost v oblasti enviromentální výchovy g) Specializovaná činnost v oblasti 0 prostorové orientace zrakově postižených 7.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace Pedagogika a psychologie Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů 22 Psychoterap.kurz. Kázeňské problémy ve školní třídě. Řešení problémových situací sdětmi s PAS. Autismus jako způsob bytí. Žák s PAS v běžné škole. Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání. IVP jako živý nástroj podpory žáků. Péče o žáky s vysokofunkční PAS. Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání. Žáci se specifickými poruchami učení v běžné škole. Manipulace a jak se jí bránit. Sociálně patologické jevy 0 Školní jídelna 0 Informační a 1 SMART Klub podpora interaktivní výuky komunikační technologie Český jazyk 0 Cizí jazyk 0 Matematika 0 Prvouka 0 Přírodověda 0 Vlastivěda 0 Chemie 0 Fyzika 0 Přírodopis 0 Zeměpis 0 Dějepis 0 13

14 Občanská výchova 0 Rodinná výchova 0 Hudební výchova 0 Výtvarná výchova 2 Výtvarné hry a experiment ve Vv na II.st.ZŠ. Praktické činnosti 0 Tělesná výchova 0 Jiné 0 Komentář ředitele školy: Vzhledem k důležitosti stálého vzdělávání usilujeme o vytváření podmínek pro doplňování a získávání požadovaného vzdělání. 141 až 144 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR čj / , pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Výklad MŠMT ČR k ustanovení 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, č.j.: / ICT standard a plán 8.1 Pracovní stanice počet Počet Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání skutečnost Pracovní stanice technické parametry Technické parametry stanic Počet Starší 5 let 12 Novější nevyhovuje standardu ICT 0 Novější vyhovuje standardu ICT Lokální počítačová síť (LAN) školy Lokální počítačová síť standard skutečnost ICT Počet přípojných míst 10 Sdílení dat Ano ano Sdílení prostředků Ano ano Připojení do internetu Ano ano Komunikace mezi uživateli Ano ano Bezpečnost dat Ano ano Personifikovaný přístup k datům Ano ano 14

15 8.4 Připojení k internetu služba hodnota skutečnos plán t Rychlost 2048/ / /512 Agregace Nejvýše 1:10 1:10 Veřejné IP adresy ANO ne Neomezený přístup na ANO ano internet Oddělení VLAN (pedagog, ANO ne žák) QoS (vzdálená správa) ANO ne Filtrace obsahu ANO ano Antispam ANO ano Antivir ANO ano 8.5 Prezentační a grafická technika technika skutečnost Druh Datový projektor 3 Dotyková tabule 4 Tiskárny 4 Kopírovací stroj Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) programové vybavení skutečnost Operační systém W 2000P,XPP Antivirový program NOD 32 Textový editor Word Tabulkový editor Excel Editor prezentací P. point Webový prohlížeč I.E 6-8 Klient elektronické pošty O.E. Programy odborného zaměření MM, FY, ČJ, Z, Př 8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků Typ vzdělávání skutečnost plán Z Základní uživatelské znalosti % P Vzdělávání poučených uživatelů 6 25% S Specifické vzdělávání 0 25% M - Vzdělávání ICT koordinátorů 1 15

16 8.8 Další ukazatele Diskový prostor na uložení dat pro žáky Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD, ) Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola určí Přístup k ICT z domova pro pedagogy skutečnost 5GB ano ano ne ano ne 8.9 ICT plán školy Pedagogických pracovníků: 31 proškoleno na úrovni Z: 25 P0: 6 Počet počítačových učeben: 1 Cílový stav 1 Počet odborných pracoven: 2 Počet běžných tříd: 6 Školní část: Počet přípojných míst: 13 Cílový stav dle potřeby Počet pracovních stanic: 16 Cílový stav dle potřeby Zařízení prezentační techniky: 4 Cílový stav dle potřeby Administrativní část: Počet přípojných míst: 14 Cílový stav dle potřeby Počet pracovních stanic: 14 Cílový stav dle potřeby Zařízení prezentační techniky: 0 Cílový stav 1 Popis standardního pracovního prostředí: Počítače pracují v prostředí Windows. Jsou vybaveny procesory P II Celeron, AMD Duron a Sempron, operační paměťí 64 MB a vyšší. Velikost pevných disků odpovídá potřebám. Počítače připojené k vnitřní síti jsou vybaveny následujícími programy: Školní část: WINDOWS 2000 a XP, MICROSOFT OFFICE, 16

17 Výukové programy: fa. Multimédia: kosti moje, Lidské tělo, Staň se světošlápkem, Encyklopedie vesmíru. Lang Master: CD. fa. KAJOKO: Věda hrou, Hejhejte se Balíček výukových Dyslektik Administrativní část: WINDOWS 2000 a XP, MICROSOFT OFFICE, skladové, evidenční a účetní programy. Způsob zajištění přípojných míst ve škole: Kabeláž a rozvod UTP bezdrátová konektivita po budově. Rychlost a způsob připojení školy do Internetu: O2 ADSL 8192 kbps Informace o dodržování autorského zákona a licenčních ujednání: Licenční osvědčení programových produktů jsou uložena v kanceláři školy. Konstatování, zda stávající stav naplňuje standardem požadované ukazatele: Stávající stav zatím nesplňuje všechny ukazatele. Postup dosažení cílového stavu: V roce 2010 chceme HW a SW doplnit tak, aby byly splněny požadavky definovaného standardu. Komentář ředitele školy: ICT se postupně zkvalitňují a optimalizují dle finančních možností školy a ústavu. 10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami speciální vzdělávací potřeby počet žáků forma vzdělávání (individuální nebo skupinová integrace) Individuální vzdělávací plán zdravotní postižení 0-0 zdravotní znevýhodnění 0-0 sociální znevýhodnění 33 celé třída 0 17

18 10.2 Podmínky pro vzdělávání Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano individuální nebo skupinovou péči X přípravné třídy pomoc asistenta třídního učitele menší počet žáků ve třídě X odpovídající metody a formy práce X specifické učebnice a materiály pravidelná komunikace a zpětnou vazbu X spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, X sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky částečně Ne X X X Komentář ředitele školy: Klientela naplňuje potřebu a podmínky speciálních přístupů a individuální péče. Těmto okolnostem je přizpůsobeno veškeré působení pedagogického personálu. 16 a 17 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 9 a 24 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 11.1 Akce školy Typ akce Počet zúčastněných tříd Počet zúčastněných žáků 18 Poznámka (název akce) Výuka plavání Lyžařský výcvik výběr ze všech tříd 5 Bedřichov, Liberec- Vesec Exkurze výběr ze všech tříd 6 Sklárna Jistebsko Školní výlety výběr ze všech tříd 8 Máchova legenda (naučný výlet do Českého ráje) Zahraniční výjezdy Žákovská vystoupení Koncerty Výstavy Soutěže výběr ze všech tříd recitační soutěž Chrastavská sloka - kopaná Hamr n. Jezeře

19 6 4 Olympiády výběr ze všech tříd 4 4 Jiné akce školy všechny všichni přítomní Výběr dle chování - Býchorské nestandartní hry - ZUČ - Zimní olympiáda DDŚ a VÚ - Letní DDŠ - Slavnostní zahájení školního roku - Drakiáda - Návštěvy studentů PF Liberec - Vánoční besídka - pálení čarodějnic - Slavnostní zakončení školního roku - Jarní výstup na Smrk - Víkend pod širákem - týden pod stany+vyjížďky na kolech - Pracovní návštěvy stáje v Odolenovicích - Předvánoční návštěva domu seniorů s dárky a hudebním vystoupením - Ekologická akce Ukliďme si svět - Cesta lesem pohádek - spousta akcí pro jednotlivé výchovné skupiny i pro celý ústav (biatlon, dětský den, stolní tenis, kopaná dvojic, velikonoce, ) 19

20 12 Prevence sociálně patologických jevů 12.1 Prevence sociálně patologických jevů Vzdělávání Školní metodik prevence Výchova ke zdravému životnímu stylu Preventivní výchova ve výuce jednotlivých předmětů Formy a metody působení na žáky, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Organizace prevence Využití volného času žáků Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Uplatňování forem a metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí Poradenská služba školního metodika prevence Poradenská služba výchovného poradce Vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami Školní řád (obsahuje zákaz nošení, držení, distribuci a zneužívání návykových látek v areálu školy a odpovídající sankce) Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Komentář Mgr. Alexandra Krejčová Průběžně ve všech vyučovaných předmětech. OV, PV, TV, VV, na úseku výchovy využití VHS, DVD, TV. Diskuse, besedy, dotazníky, spolupráce s rodiči a kurátory,individuální a skupinové pohovory. Skupinové a celoústavní komunitní sezení. Kroužky, sportovní akce, kulturní akce, dennodenně připravovaný program s vychovateli. Relaxace. Po návratu z dovolenek testy na alkohol a návykové látky, rozhovory s chlapci. Průběžné působení spec.pedagoga skupinové, individuální. Diskuse, besedy, individuální rozhovory, návštěva K centra, spolupráce s TK ADVAITA, spolupráce s psychiatrem. Ano Ano VHS, DVD, odborné časopisy, knihy, plakáty, letáky, brožury, testy. Ano besedy, návštěva K centra, protidrogová sezení Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev Počet Drogová závislost hašiš 0% extáze 4,5% pervitin 39% toluen 7,5% marihuana 77% heroin 0% Alkohol 82% Kouření 100% Kriminalita a delikvence 72% Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0% Patologické hráčství (gambling) 3% Záškoláctví 78% Šikanování 36% Vandalismus 30% Násilné chování, agrese 88% 20

21 Komentář ředitele školy: Prevence a eliminace SPJ je ústřední náplní naší práce. Realizujeme sofistikované projekty a programy směřující k resocializaci. Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení MŠMT ČR čj / , pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: / Prevence rizik a školní úrazy 14.1 Počet úrazů Počet záznamů v knize úrazů 4 Počet odeslaných záznamů o úrazech Vyhodnocení úrazů Místo úrazu Počet úrazů V hodinách tělesné výchovy 0 V ostatních vyučovacích předmětech 0 Výlety a exkurze 0 Lyžařské kurzy 0 Výuka plavání 0 Přestávky ve škole 0 Školní družina a klub Prevence rizik Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala Zvýšená opatrnost, chlapci jsou pravidelně poučováni o bezpečnosti při práci a sportu. Komentář ředitele školy: Školní úrazy jsou relativně výjimečné, v kontextu celoročního náročného provozu je zřejmé, že prevence rizik je na dobré úrovni. 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů MŠMT ČR čj / , pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: /

22 15. Spolupráce školy s rodiči 15.1 Formy spolupráce Formy spolupráce Školská rada Občanské sdružení při škole Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Školní akce pro rodiče Školní časopis Komentář Ano Ne Ano Ano Ne Komentář ředitele školy: Paralelní působení na rodiny našich dětí je axiomem sociální práce na všech úrovních. Málo podnětné rodinné prostředí je však pravidlem. 21 a 22 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 36 a 37 zákona č.91/1998 Sb., o rodině, Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: / Vyřizování stížností, oznámení podnětů 16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání Nejsou 16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil Komentář ředitele školy: Stížnosti prakticky minulý školní rok nebyly. 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 174 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 25c odst. 7 zákona č. 65/1965Sb., zákoník práce 22

23 17. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 17.1 Plnění závazných ukazatelů rozpočtu Ukazatele stanovené MŠMT Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v tis. Kč Stav k Přímé NIV celkem Závazné ukazatele Orientační ukazatele z toho - Platy OON Limit počtu zaměstnanců Odvody FKSP ONIV Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Závazné ukazatele Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) Stav k Příspěvek NIV 0 0 Příspěvek na investice 0 0 Příjmy Plnění dalších ukazatelů rozpočtu Prostředky Peněžní fondy Stanoveno rozpočtem (konečný stav po úpravách) v tis. Kč Stav k Fond odměn Fond rezervní Fond investiční Účelové prostředky kapitoly MŠMT Prostředky na SIPVZ 0 0 Dotace EU OPVK č.4255/21/7.1.4/2011 (RF) 0 0 Další zdroje Grant MÚ Chrastava 0 0 Nadace Škola hrou- grant 0 0 Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Komentář ředitele školy Provoz zařízení je ekonomicky náročný, usilujeme o efektivnost vynaložených finančních prostředků. 23

24 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 160 a 161 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 178 a 180 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 25 až 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací. Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 18. Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků Obsah: A Finanční vypořádání dotací B Vyúčtování prostředků NIV C Použití dalších prostředků rozpočtu D Hospodářský výsledek A Finanční vypořádání dotací 18.1 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb. v tis. Kč Účelový znak 1. Ukazatel Poskytnut o k Přímé NIV celkem Použito k Vratka při finančním vypořádání z toho - Platy - OON - Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) Státní informační politika Neinvestiční dotace celkem Jedná se o finanční vypořádání dotací na přímé výdaje na vzdělávání a dalších státních účelových dotací poskytnutých z kapitoly školství (dotace MŠMT ČR), které byly poskytnuty přímo z krajského úřadu. Limit počtu zaměstnanců ve vypořádání dotací zachycen není. Ve sloupci Poskytnuto k Jsou u jednotlivých ukazatelů uvedeny poskytnuté částky podle poslední úpravy rozpočtu. Ve sloupci Použito k Budou uvedeny částky, které odpovídají skutečnému čerpání dotace. Ve sloupci Vratka odpovídá nedočerpané částce, která se odvádí v přesné výši bez zaokrouhlování poskytovateli. 24

25 B Vyúčtování prostředků NIV 18.2 Vyúčtování prostředků NIV sumář (poskytnutých dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) v tis. Kč Ukazatel Náklady celkem Příjmy (výnosy) celkem Hospodářský výsledek Hlavní činnost Doplňková činnost Rozpočet Stav k Rozpočet Stav k Vyúčtování prostředků NIV podrobný rozpis (poskytnutých dle 180 zákona č. 561/2004 Sb.) a) Hlavní činnosti Nákladové položky 25 Rozpočet Stav k Potraviny Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky DHM Nákup materiálu j.n Voda Teplo (plyn) Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací Služby peněžních ústavů+pojištění Nájemné Školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup služeb j.n Drobné opravy a údržba Programové vybavení Odpis. pohledávky 0 0 Cestovné Odpisy Pohoštění 1 1 Mzdy Odvody vč. FKSP Náklady celkem Příjmové položky Rozpočet Stav k Příspěvek zřizovatele Úplata za ošetřovné Příspěvek dotace EU Úplata za zájmové vzdělávání 0 0 Další příjmy 0 0 Úroky 0 55 Ostatní výnosy Zúčtování fondy Příjmy celkem v tis. Kč

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÚDDŠSŠZŠŠJ Chrastava Školní rok: 2012/2013 Zpracovatel: Rudolf Urban 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Zpracoval: Mgr. Rudolf Urban

Zpracoval: Mgr. Rudolf Urban V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Z A Ř Í Z E N Í ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Rudolf Urban OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 3. Rámcový

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2012 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů Č.j. 30799/2005-551. Při jeho zpracování byla považována za stávající stav

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2014 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodického pokynu MŠMT stanovující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč

Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) v tis. Kč 10. Hospodaření školy Rok 2013 Rozbor hospodaření, ukazatele nákladovosti Podobu rozboru hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu vymezuje směrnice MŠMT čj. 19963/2005-44. V souladu s touto

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2006 do 31.12. 2006 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

ICT plán školy pro školní rok 2006/2007

ICT plán školy pro školní rok 2006/2007 ICT plán školy pro školní rok 2006/2007 Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554 vydává tento ICT plán školy, na základě metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Plán školy je zpracován pro

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov

ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov ICT plán Základní škola Netvořice, okres Benešov Zpracovala: Mgr. Ludmila Vodehnalová, Ondřej Paluska ICT plán na období: Školní rok 2015/2016 Základní škola Netvořice, okres Benešov Příspěvková organizace

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007

Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 Základní škola Pečky PSČ:289 adresa:pečky,švermova 342 tel.,fax:32785267 e-mail:admin@zspecky.cz http://www.zspecky.cz Plán ICT na období do konce školního roku 2006/2007 V rámci projektu SIPVZ jsme zelenou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008

ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 ICT plán školy pro školní rok 2007/2008 Základní škola Praha 4, Květnového vítězství 1554 vydává tento ICT plán školy, na základě metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Plán školy je zpracován pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2009 Úvod Tento plán byl sestaven dle Metodických pokynů MŠMT ČR č.j.: 25 609/2003-56, č.j.: 27 670/2004-551, č.j.: 27 419/2004-55

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského 696 47 Žeravice 37 okres Hodonín příspěvková organizace IČO: 70993611 OBSAH Obsah 1. ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

ICT plán školy na období 2015 2016

ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na období 2015 2016 ICT plán školy na roky 2015 a 2016 je vypracován na základě Metodického pokynu Standard ICT služeb ve škole (Č.j. 30799/2005-551). Vytvořil: Mgr. Hynek Vohoska, ředitel

Více

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice IČ 46773614, tel. 416 837 087. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice IČ 46773614, tel. 416 837 087. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola Roudnice nad Labem, Karla Jeřábka 941, okres Litoměřice IČ 46773614, tel. 416 837 087 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Zpracoval: Mgr. Pavel Vičl, ředitel školy V Roudnici nad Labem

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2007 do 31.12. 2007 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PLÁN I C T. na šk. rok 2008/2009

PLÁN I C T. na šk. rok 2008/2009 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav

1.1 Úvod. 1.2 Stávající a cílový stav 1.1 Úvod Základní škola Loučovice (Loučovice 231, 38276, IČO:, Redizo: 600059138) vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci státní informační politiky

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 ICT plán školy 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: ZŠ Jiříkov okres Děčín Adresa školy: Moskevská 740, 40753 Jiříkov IČO: 70698490 IZO: 600076491 Záměry školy v oblasti ICT Hlavní cíle: - zefektivnit

Více

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace

ICT plán školy. Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace ICT plán školy Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Úvod Městská střední odborná škola, vydává tento ICT plán školy, který konkretizuje úkoly a hlavní směry

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více