QH82249 SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "QH82249 SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova"

Transkript

1 QH82249 SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova MANUÁL ROZVOJE VENKOVA GaREP, spol. s r.o. Brno

2 2

3 Obsah Úvod... 4 Návod pro pouţití manuálu... 5 Rejstřík aktérů... 5 Vize rozvoje venkova ČR... 8 Východiska manuálu... 9 Struktura manuálu Postup k dosaţení vize a cílů Struktura priorit a opatření manuálu rozvoje venkova Specifikace priorit, opatření a aktivit Národní úroveň Regionální úroveň Lokální úroveň Implementace... ve webové verzi manuálu nezveřejněna Proces realizace aktivit manuálu... Monitoring realizace... 3

4 ÚVOD aneb k čemu manuál rozvoje venkova slouţí a jak s ním pracovat Manuál, který právě drţíte v ruce, vznikl v rámci řešení výzkumného projektu MZe ČR QH82249 Synergie v přístupu k rozvoji venkova: návrh strukturovaného komplexu postupů, opatření a nástrojů k podpoře vyšší kvality ţivota na venkově a podnikání v agrárním sektoru zkvalitněním činnosti institucí ovlivňujících tento rozvoj. Účelem manuálu je přispět k řešení poznaných problémů rozvoje venkova prostřednictvím identifikace typových aktivit, ţádoucích pro úspěšný rozvoj. Manuál úzce navazuje na model synergického působení aktérů rozvoje venkova. Klade si za cíl přehledně shrnout moţné činnosti jednotlivých aktérů, které prokazatelně povedou k rozvoji venkova. Vzhledem k tomu, ţe aktéři působící na jednotlivých prostorových úrovních mají odlišné nástroje, jimiţ mohou rozvoj venkova podpořit, byl manuál rozčleněn na tři základní hierarchické úrovně: lokální, regionální a národní. Na národní úrovni jde především o nastavení pravidel hry (tedy o aktivity koncepčního a koordinačního charakteru), na regionální úrovni se jedná především o krajské dotační programy a propagaci; skutečný rozvoj venkova se odehrává na lokální úrovni. Dále je manuál členěn podle jednotlivých rozvojových oblastí venkova: zemědělství, lesnictví, rybolov, podnikání 1, cestovní ruch, ţivotní prostředí, doprava, technická infrastruktura, veřejné sluţby, veřejná správa, občanská společnost. V rámci těchto oblastí jsou pak dílčí témata blíţe specifikována formou opatření a aktivit včetně podrobného popisu technicko-organizačního zajištění aktivit. Rejstřík slouţí jednotlivým aktérům k rychlému vyhledání typů činností, do nichţ se mohou v oblasti rozvoje venkova zapojit. 1 Oblast podnikání byla ve struktuře témat vyčleněna samostatně, a to z toho důvodu, ţe se jedná o poměrně specifickou oblast, téměř nezávislou na veřejných zdrojích. 4

5 NÁVOD PRO POUŢITÍ MANUÁLU Členění manuálu rozvoje venkova z hlediska prostorového a tematického umoţňuje aktérům jednodušší orientaci v soustavě rozvojových opatření a aktivit. Jednotlivé aktivity jsou podrobně charakterizovány z hlediska jejich obsahu i technického zajištění. V tabulkách, které představují konkrétní činnosti/aktivity, je zachycen zejména realizátor aktivity a spolupracující subjekty (včetně specifikovaných konkrétních činností), druh spolupráce a zdroje financování. Jako realizátor je definován hlavní aktér, který má danou aktivitu realizovat nebo její realizaci zajistit, je tedy jakýmsi jejím garantem. Spolupracujícími subjekty jsou aktéři, jiţ se na realizaci aktivity podílejí. Často se však role realizátora a spolupracujících subjektů prolínají nelze mezi nimi stanovit přesnou hranici, protoţe na řadě aktivit se podílejí společně a záleţí pouze na iniciativě konkrétních osob, který z aktérů se stane tím vůdčím. Struktura tabulky pro konkretizaci aktivit a vysvětlení pojetí jednotlivých kategorií Název aktivity (Komentář: specifikace činnosti, vhodný způsob spolupráce, příklady dobré praxe, cokoliv zajímavého nebo nic volitelná poloţka!) Realizátor: Subjekt přímo (vlastním jménem) realizující hlavní část dané aktivity; subjekt, který má danou aktivitu přímo v kompetenci. Subjekt 1 podporující realizátora, subjekty řešící dílčí části aktivity. Subjekt 2 podporující realizátora, subjekty řešící dílčí části aktivity. Co má dělat Co má dělat Zdroje financování: obecně obecní/krajský/státní rozpočet, evropské fondy, apod. Uţivatel manuálu má v zásadě dvě moţnosti, jak se v něm orientovat: buďto podle témat, nebo podle aktérů. Prvním způsobem je vybrat si určité téma, které aktéra zajímá, a nalézt v manuálu moţnosti jeho řešení. Nebo si můţe (v tabulce níţe) vyhledat všechny jemu příslušející aktivity 2, a získat tak celkovou informaci o moţnostech svého zapojení do rozvoje území. REJSTŘÍK AKTÉRŮ Aktér Národní úroveň Regionální úroveň Lokální úroveň Agrární komora A.1.5 BESIP G.3.1 Celostátní síť pro venkov A.2.2 Centrála cestovního ruchu C.1.1, C.2.1, C.3.1, C.3.2, C.4.1 C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.2.1, C.2.2, C.3.1, C.3.2, C Pro přehlednost jsou uvedeny vţdy jen ty aktivity, u nichţ je daný aktér vymezen jako realizátor. 5

6 ČEZ, ČEPS, operátoři, česká pošta F.4.1 Dopravci E.2.2 Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova (ECEAT) C.2.1, C.3.1 Hospodářská komor B.2.1 KIS A.1.5 Koordinátor integrovaného dopravního systému E.2.1, E.2.3 Kraj A.1.5, B.1.3, B.2.3, C.1.2, C.1.3, C.3.2, D.1.1, D.1.2, D.2.1, D.2.3, E.1.2, E.1.3, E.1.4, E.2.1, F.1.1, F.1.2, F.2.1, F.2.2, F.3.1, F.3.2, F.4.1, G.1.2, G.1.3, G.2.1, G.2.2, G.3.1, H.1.1, H.1.2, H.1.3, H.2.1, H.2.2, H.2.3, H.2.4, I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.2.1, I.2.2, I.2.3, I.2.4 F.4.1 Lesy ČR, s. p. A.2.4 A.3.1 Ministerstvo dopravy E.1.1, E.1.2 Ministerstvo financí Ministerstvo informatiky F.3.1 Ministerstvo kultury H.1.1, H.1.2, H.1.3, H.2.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí B.2.1, B.2.2, G.2.2, G.3.1 Ministerstvo pro místní rozvoj C.1.1, C.2.1, G.1.1, I.2.2, I.2.4 Ministerstvo průmyslu a obchodu B.1.2, B.1.3 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy G.2.1 Ministerstvo vnitra I.1.1, I.1.2 Ministerstvo zdravotnictví G.2.2, G.3.1 Ministerstvo zemědělství A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.5, A.1.6, A.2.1, A.2.3, B.1.1, C.1.1, C.2.1, C.4.1, D.1.3, D.1.6, D.2.1, H.2.2, I.2.1, I.2.3 A.1.6 Ministerstvo ţivotního prostředí D.1.1, D.1.2, D.1.4, D.1.5, F.2.1 Myslivecké spolky A.2.3 Národní památkový ústav H.1.4 Národní síť MAS Nestátní neziskové organizace C.3.2 D.2.5 A.1.1, B.1.1, B.1.2, B.3.1, B.3.2, C.1.1, C.2.1, C.2.3, C.3.2, C.3.3, C.3.4, D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4, D.2.1, E.1.1, E.1.2, E.2.1, E.2.2, E.2.3, E.2.4, Obec F.1.1, F.1.2, F.2.1, F.4.1, 6

7 F.5.1, G.1.1, G.2.1, G.2.2, G.2.3, G.3.1, G.3.2, G.4.1, G.4.2, G.4.3, G.4.4, G.5.1, G.5.2, H.1.1, H.1.2, H.1.3, H.1.4, H.1.5, H.1.6, H.2.1, H.2.2, H.2.3, H.2.4, H.3.1, H.3.2, H.4.1, H.4.2, H.4.3, H.4.4, H.4.5, I.1.1, I.2.1, I.2.2 Obyvatelé F.4.1 Organizace cestovního ruchu C.1.1, C.1.2, C.1.3, C.2.2, C.3.3 C.2.3, C.3.2, C.3.3, C.3.4 PO kraje I.2.2 Podnikatelské subjekty B.1.1, B.1.2, B.2.2 C.2.1, C.2.3, C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.4, F.4.1 Rybníkáři A.3.1, A.3.2 Ředitelství silnic a dálnic E.1.1 Specializované firmy A.1.2, F.3.1, F.3.2 Spolek obnovy venkova Správa a údrţba silnic E.1.2 Správa povodí F.1.1 D.2.2 A.4.1 Správa ZCHÚ D.2.4, D.2.5 Státní zemědělský intervenční fond A.1.4 C.3.1 Svaz venkovské turistiky C.2.1, C.3.1, C.3.2, C.4.1 Svazek obcí C.2.2, E.1.4, I.2.4 Svazy producentů TIC C.2.3, C.3.4 Úřad práce B.2.1 Ústřední pozemkový úřad D.1.6, D.2.2 Vinaři C.2.2 Vlastníci lesů, osoby hospodařící v lesích A.2.1, A.2.2 Vlastníci pozemků D.2.4 Vysoké školy (zemědělské obory, regionální rozvoj, rozvoj venkova) Výzkumné ústavy Vzdělávací instituce D.2.5, G.1.1 Zemědělské subjekty A.2.2 A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.4, A.1.6 A.1.3, A.1.4, A.1.5, A.2.1 Zelená veřejná správa (zájmová, světlejší zelená) Modrá podnikatelská sféra Červená nezisková sféra 7

8 VIZE ROZVOJE VENKOVA ČR Strategie rozvoje venkova České republiky vychází z této rozvojové vize: Do roku 2013 se změní tvář venkova České republiky a jeho hospodářská struktura v míře vedoucí k výraznému zlepšení životního prostředí, životní úrovně a životních podmínek jeho obyvatel, k posílení nosných oborů a diverzifikaci ekonomických aktivit zemědělství, lesního a vodního hospodářství, cestovního ruchu a dalších odvětví zabezpečujících hospodářskou a společenskou stabilitu venkova a k dosažení úrovně srovnatelné s venkovskými regiony vyspělých zemí Evropské unie. Komparativní výhody života na venkově zvýší atraktivitu venkova pro bydlení, práci a podnikání. Česká republika chce realizací Národního strategického plánu rozvoje venkova dosáhnout, aby se deklarovaná strategická vize podoby českého venkova k roku 2013 stala skutečností. K tomu si stanovuje globální cíl, jehoţ naplnění má tři dimenze. Dimenzi prosperující ekonomiky (konkurenceschopného hospodaření), dimenzi kvalitního ţivotního prostředí a dimenzi dobrého pracovního uplatnění obyvatel venkova. Globální cíl strategie rozvoje venkova České republiky do roku 2013: Rozvoj venkovského prostoru České republiky založit na dodržování principů udržitelného rozvoje, systematickém zlepšování stavu životního prostředí, péči o přírodu a krajinu a snižování negativních vlivů intenzivního zemědělského a lesního hospodaření. Vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních zemědělských a potravinářských komoditách s přednostní orientací na kvalitní potraviny, zvýšit podíl produkce uplatnitelné na zahraničních trzích a zvýšit HDP na obyvatele a příjmy venkovského obyvatelstva. Rozšiřovat a diverzifikovat ekonomické aktivity ve venkovském prostoru České republiky vedoucí k rozvoji podnikání, tvorbě nových pracovních míst, hospodářskému růstu a ke snížení míry nezaměstnanosti na venkově. Posílit sounáležitost obyvatel na venkově a stabilizovat jeho společenskou strukturu. Národní strategický plán rozvoje venkova je naplňován pomocí Programu rozvoje venkova ČR na období (PRV), který je však zaměřen především na podporu zemědělství, rozvoj venkova je v ČR upozaděn a jeho efekty nejsou tak výrazné, jako by být měly. Proto je snahou Manuálu rozvoje venkova je formulovat konkrétní kroky, které povedou k dlouhodobému rozvoji venkova (nejen do roku 2013) ve všech jeho oblastech. Strategické plánování, resp. v konkrétním případě proces tvorby manuálu rozvoje venkova ČR na třech hierarchických úrovních, můţeme označit jako proces zahrnující výběr cílů (na základě analýzy minulého vývoje, současné situace a moţných vývojových trendů), úkolů a činností potřebných k jejich dosaţení (aktivity A901, A902). Limitem jsou přitom disponibilní finanční prostředky z národního rozpočtu, rozpočtů kraje a obcí i dotačních programů. 8

9 VÝCHODISKA MANUÁLU Manuál rozvoje venkova se opírá především o poznané potřeby venkovského prostoru (objektivně zjištěné skutečnosti, doplněné o poznatky z dotazníkových šetření). Získané poznatky je ovšem ţádoucí konstruktivně konfrontovat se směry rozvoje ČR jako celku i se zájmy na úrovni krajů, mikroregionů a obcí, specifikovanými v příslušných strategických dokumentech. Zohlednit je potřeba také finanční moţnosti realizace navrţených aktivit, a to ze zdrojů evropských (z různých dotačních programů), národních, krajských i obecních. Manuál je specifikován takovým způsobem, aby byla efektivně a konstruktivně naplněna vize rozvoje venkova a formulovaný globální cíl. Konkrétními východisky pro specifikaci Manuálu jsou zejména: Strategické dokumenty na evropské úrovni. Nastavení rozvojových oblastí a opatření musí respektovat určitý rámec, vymezený ve strategických a koncepčních dokumentech vyšších hierarchických úrovní. Manuál musí odpovídat trendům reflektovaným v evropských a národních strategických dokumentech. Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období , Program rozvoje venkova ČR na období Zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíţe specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci. Výsledky analýz provedených v průběhu řešení aktivit A901 a A902 projektu SYNERGIE. Zpracované analýzy se týkaly všech oblastí ţivota na venkově rozdělených do tří pilířů ekonomického, sociálního a environmentálního, které jsou dále rozděleny do rozvojových oblastí. Výsledků dotazníkových šetření provedených v rámci projektu SYNERGIE v letech 2008 a V průběhu řešení projektu byla provedena dvě rozsáhlá terénní šetření zaměřená na specifika venkovského prostředí. První proběhlo v květnu 2008 a týkalo se zemědělství a jeho roli v rozvoji venkova. Šetření bylo provedeno v modelových regionech mikroregionů Hrotovicko a Boskovicko. Druhé šetření proběhlo v květnu 2009 pouze v mikroregionu Boskovicko a bylo zaměřeno na poznání názorů obyvatel venkovských obcí na rozvoj jejich regionu. Prohlášení vlády a podobné dokumenty (např. Vize českého zemědělství po roce 2010). Dokument Vize českého zemědělství po roce 2010 představuje nejaktuálnější dokument s nastíněním poţadovaného stavu, kterého má být dosaţeno pro budoucnost českého zemědělství a souvisejících oborů. K jejich realizaci mohou přispět všichni, kterým záleţí na budoucnosti českého zemědělsko-potravinářského komplexu bez ohledu na to, zda jsou zapojeni do prvovýroby, zpracování primární produkce nebo působí v jiných oblastech. Model aktérů rozvoje venkova. Model aktérů rozvoje venkova vychází z poznatků získaných v průběhu řešení aktivit projektu Synergie v letech 2008 a Klíčovými institucemi (aktéry jsou chápány subjekty, které se aktivně podílí na rozvoji venkova resp. zemědělství). Jsou to subjekty, které mají přímý dopad na placeholdery v území. Dopady vedou ke zlepšení kvality ţivota obyvatel, podmínek pro podnikání, přispějí ke zlepšení vybavenosti apod. 9

10 10

11 Jiţ realizované či připravované aktivity (projekty) vedoucí k postupnému naplňování Národního strategického plánu pro rozvoj venkova. Strategie je dokumentem relativně dlouhodobým (na sedm let), konkretizována je Programem rozvoje venkova, který je členěn do čtyř os. Naplňování jednotlivých cílů a přispívá významně k rozvoji venkova. Moţnosti financování navrţených aktivit z rozpočtu obcí, krajů, fondů EU a státního rozpočtu ČR. V aktuálním programovém období EU má Česká republika moţnost čerpat značný objem financí z operačních programů, v následujícím období bude příliv financí pravděpodobně výrazně niţší., Kromě toho existují i národní a krajské dotační zdroje. Ve srovnání s evropskými programy je jejich objem výrazně menší přesto však můţe být jejich vliv na rozvoj venkova velmi významný. Jedním důvodem je to, ţe tyto zdroje umoţňují financování i jiných typů aktivit neţ zdroje evropské. Zároveň je také podávání ţádostí o podporu z národních a krajských zdrojů ve srovnání s evropskými ţádostmi značně jednodušší, takţe jsou více dostupné i pro menší obce, jeţ mají pro zpracování ţádostí omezené personální i finanční kapacity. Faktické moţnosti a svěřené pravomoci ministerstev ČR, krajů, obcí a dalších aktérů rozvoje venkova, na základě kterých mohou pečovat o vyváţený rozvoj svého území. Rozvoj venkova není na rozdíl od regionálního rozvoje zakotven v zákoně, avšak rozvoj venkova lze povaţovat za nedílnou součást rozvoje regionů. Jednotlivá ministerstva, kraje, obce i další aktéři rozvoje venkova disponují řadou pravomocí v samostatné a přenesené působnosti, které mohou vyuţívat k podpoře rozvoje svého území. STRUKTURA MANUÁLU Na základě výše uvedených východisek je formulována struktura manuálu. Po obsahové stránce je manuál členěn následujícím způsobem: Vize, strategické cíle ROZVOJOVÁ OBLAST (témata) (témata) OPATŘENÍ (bliţší vymezení témat) AKTIVITY (konkrétní činnosti) Vize ČR v oblasti rozvoje venkova reprezentuje podobu budoucího stavu venkova, je stanovena na následující sedmileté období (do roku 2013). Vizi konkretizuje tematicky zaměřený globální cíl. 11

12 Jednotlivé oblasti, jejichţ rozvoj je potřeba podporovat, jsou specifikovány formou rozvojových oblastí. Ty představují relativně obecná rozvojová témata, tedy hlavní okruhy, jimţ by v rozvoji venkova měla být věnována pozornost. Rozvojová témata definovaná v rámci jednotlivých priorit jsou blíţe vymezena opatřeními. Opatření zuţují relativně široké pojetí priorit a specifikují stěţejní oblasti v jednotlivých prioritách. Nejniţší článek návrhové části představují aktivity. Jsou nejkonkrétnějším stupněm manuálu; jejich vymezení je formulováno jiţ jako konkrétní činnosti, které mají být pro dosaţení vize a globálního cíle uskutečněny. Na základě analýz jednotlivých rozvojových oblastí (aktivita A901) a doporučení aktérů zapojených do projektu Synergie (v rámci dotazníkových šetření, workshopů i neformálních setkání) byly pro Manuál rozvoje venkova zvoleny následující rozvojové oblasti: A. Zemědělství, lesnictví, rybolov B. Podnikání C. Cestovní ruch D. Ţivotní prostředí E. Doprava E. Veřejné sluţby F. Veřejná správa G. Technická infrastruktura H. Občanská společnost Rozvojové oblasti zahrnují všechny podstatné oblasti rozvoje venkova. První z nich je zaměřena na rozvoj, modernizaci a efektivitu zemědělské výroby včetně diverzifikace aktivit. Zohledněn je i vliv zemědělství na stav životního prostředí a vzdělávání. Další priorita na ni tematicky navazuje; jejím smyslem je podpořit podnikání a napomoci ke zvýšení zaměstnanosti. V rozvojové oblasti cestovní ruch je kladen důraz na posílení atraktivity českého venkova a dobudování infrastruktury pro cestovní ruch. V oblasti životního prostředí jsou zohledněny jak činnosti, které přímo zlepšují stav prostředí, tak i budování technické infrastruktury, jehož pozitivní vlivy na životní prostředí jsou spíše nepřímé. Oblast Doprava je věnována především obslužnosti a dostupnosti, a dále zlepšení dopravní infrastruktury. Oblast veřejné služby je zaměřena na zkvalitnění podmínek pro život v obcích, tj. na zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí, podnícení vlastních aktivit obyvatel a vybudování či rekonstrukci potřebné infrastruktury (kulturní, sportovní atd.). Oblast veřejná správa se týká především efektivnosti činnosti orgánů veřejné správy, správy a hospodaření obcí i koncepčních dokumentů. Technická infrastruktura je zaměřena na rozvoj a inovaci technické infrastruktury, konkrétně na vodohospodářskou infrastrukturu, odpadové hospodářství apod. Poslední v pořadí nikoliv však významem je občanská společnost, která se týká společenských aktivit, propagace společenských a kulturních akcí i aktivizace venkovských obyvatel. 12

13 Cíle jednotlivých rozvojových oblastí: ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBOLOV PODNIKÁNÍ Zvýšit efektivitu fungování centrálních orgánů. Zvýšit konkurenceschopnost zemědělství, lesnictví a rybářství. Vytvořit adekvátní podmínky pro podnikání. Zvýšit konkurenceschopnost podnikatelů ve venkovském prostoru. Sníţit míru nezaměstnanosti a zvýšit zaměstnatelnost obyvatel venkovského prostoru. CESTOVNÍ RUCH Zvýšit návštěvnost a prodlouţit dobu pobytu na venkově. Dobudovat adekvátní infrastrukturu pro cestovní ruch a udrţovat její kvalitu. Zlepšit kvalitu sluţeb. ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DOPRAVA Sníţit negativní působení lidské činnosti na přírodu a krajinu, provázat a sladit rozvojové procesy ve vztahu k prostorovému vývoji a přírodnímu prostředí. Ochrana vody, půdy, ovzduší. Zkvalitnit dopravní infrastrukturu. Podpořit budování páteřních komunikací. Zajistit obsluţnost území kraje veřejnou dopravou. VEŘEJNÉ SLUŢBY Zlepšit kvalitu a dostupnost hlavních veřejných sluţeb. Rozvinout zázemí pro kvalitní ţivot obyvatel. VEŘEJNÁ SPRÁVA Koncepčně řídit a spravovat území Rozvinout sluţby veřejné správy Spolupráce TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Vybudovat a udrţovat kvalitu technické infrastruktury Nakládání s odpady Zdroje energie OBČANSKÁ SPOLEČNOST Vzdělávání Zdravotnictví a sociální péče Podporovat rozvoj bydlení 13

14 Jednotlivé rozvojové oblasti byly věcně tematicky vymezeny provázáním řady dílčích tematických oblastí (viz níţe) tak, aby byly zachyceny důleţité souvislosti, určující nosný směr rozvoje v dané oblasti. Názvy jednotlivých okruhů byly navrţeny tak, aby bylo zdůrazněno vţdy hlavní téma pro další moţný rozvoj venkova. POSTUP K DOSAŢENÍ VIZE A CÍLŮ Manuál rozvoje venkova plní několik rozvojových funkcí a je z hlediska uchopení vícevrstevnatým dokumentem. V následujícím textu budou zdůrazněny základní kroky směřující k co nejúčinnějšímu vyuţití Manuálu, tak aby bylo dosaţeno maximálního plnění cílů. Klíčovou částí dokumentu je část Specifikace priorit, opatření a aktivit, kde jsou v členění podle věcných oblastí poměrně detailně rozpracovány jednotlivé aktivity směřující k dosaţení vize a cílů. Pojem aktivity zahrnuje konkrétní činnosti, které mají být pro naplnění Manuálu realizovány. Realizace mnohých aktivit vztahujících se svým charakterem či realizačními moţnostmi k delšímu časovému horizontu bude započata, nicméně nemusí být dosaţeno jejich kompletního naplnění. Důleţité je však s realizací alespoň započít a průběţně na těchto aktivitách pracovat. Aktivity Strategie jsou pojaty komplexně a zahrnují činnosti celé škály aktérů rozvoje venkova obcemi a spolky počínaje a krajem a na krajské úrovni působícími organizacemi pokračuje a ministerstvy konče. Aktivity jsou podle svého zaměření sdruţeny do opatření, která přísluší k jednotlivým tematickým prioritám. Hlavním smyslem tohoto obecně uplatňovaného pojetí je identifikovat veškeré potřebné rozvojové činnosti spojené s problematikou venkova a zemědělství a pojmenovat jejich nositele. Manuál dává signály a impulzy těmto nositelům a zařazuje jejich mnohdy izolovanou činnost a omezené vnímání širších dopadů do kontextu rozvoje venkova a zemědělství. Vedle zmíněného souboru aktérů, kteří by na základě Manuálu měli posílit své vazby a účelně spolupracovat, je v rámci dokumentu zásadní role obcí, krajů i ministerstev. 14

15 STRUKTURA PRIORIT A OPATŘENÍ MANUÁLU ROZVOJE VENKOVA Rozvojová oblast Lokální úroveň Regionální úroveň Národní úroveň Spolupráce Řízení a koordinace rozvoje rezortu Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví modernizace, inovace a kvalita, vzdělávání Zemědělství, lesnictví, rybolov Rozvoj zemědělství a údrţba krajiny Rozvoj multifunkčního zemědělství Udrţitelné hospodaření v lesích Udrţitelné hospodaření v lesích Udrţitelné obhospodařování rybníků, tekoucích vod a vodních nádrţí Udrţitelné obhospodařování rybníků a vodních nádrţí Vytvoření vhodných podmínek pro podnikání Vytvoření vhodných podmínek pro podnikání Vytvoření vhodných podmínek pro podnikání Podnikání Spolupráce s místními podnikateli Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel Infrastruktura pro rozvoj podnikání Podpora rozvoje cestovního ruchu Vytvoření turistické infrastruktury Turistická infrastruktura a sluţby Podpora cestovního ruchu za účelem diverzifikace aktivit Turistická infrastruktura a sluţby Cestovní ruch Zpřístupnění a zkvalitnění informací o turistických atraktivitách v obci a blízkém okolí Marketing území Marketing a produkty cestovního ruchu Management cestovního ruchu Management cestovního ruchu Zkvalitnění prostředí obce Ochrana a revitalizace krajiny Ochrana a péče o ţivotní prostředí Životní prostředí Sniţování všech typů znečištění Ekologické vzdělávání a osvěta Ochrana ovzduší a nakládání s odpady Doprava Zlepšení dostupnosti venkovských regionů Kvalita dopravní infrastruktury 15

16 Zlepšení obsluţnosti a dostupnosti Zajištění dopravní obsluţnosti Úprava a zkvalitnění prostředí pro cestování Technická infrastruktura Budování a obnova vodohospodářské infrastruktury Vyuţití obnovitelných zdrojů energie Rozvoj telekomunikační a informační infrastruktury Budování a obnova vodohospodářské infrastruktury Zásobování energií, vyuţití obnovitelných zdrojů energie Řešení vodohospodářské infrastruktury Obnovitelné zdroje energie Podpora zavádění moderních informačních a komunikačních technologií Údrţba technické infrastruktury Rozvoj telekomunikační a informační infrastruktury Rozvoj ostatní infrastruktury Odpadové hospodářství Nakládání s odpady Podpora rozvoje příleţitostí pro bydlení Podpora bydlení Zvýšení kvality a provázanosti vzdělávacího systému Zajištění kvality veřejných sluţeb Veřejné služby Zajištění mobilních sluţeb Zvýšení kvality a provázanosti vzdělávacího systému Zkvalitnění zdravotní a sociální péče Zvýšení bezpečnosti obyvatel Podpora prevence Informační a komunikační servis obce Budování a modernizace kulturní a sportovní infrastruktury Rozvoj a podpora kultury Občanská společnost Podpora občanských aktivit Propagace a prezentace obce Podpora aktivního ţivota v obcích Podpora aktivit občanů Zapojení občanů do zlepšování prostředí v obci Zlepšení prostředí obce Veřejná správa Koncepční řízení obce Rozvoj informačních, komunikačních a správních sluţeb veřejné správy Zefektivnění činností veřejné správy Podpora rozvoje specifických regionů Spolupráce s mikroregiony Vnější vztahy a spolupráce 16

17 SPECIFIKACE PRIORIT, OPATŘENÍ A AKTIVIT 17

18 18

19 NÁRODNÍ ÚROVEŇ 19

20 20

21 NÁRODNÍ ÚROVEŇ A. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ, RYBOLOV A.1 Řízení a koordinace rozvoje rezortu A.1.1 Koordinace řízení rozvoje venkova s ostatními resorty a sladění přístupů ministerstev Spolupráce s ostatními ministerstvy, vyjasnění kompetencí. Činnosti ministerstev se nesmí nepřekrývat, popř. stát proti sobě; více ministerstev by nemělo podporovat jednu oblast. Roztříštění kompetencí mezi ministerstvy můţe znamenat horší orientaci aktérů na niţších úrovních. Realizátor: MZe MMR MŢP Další ministerstva ČR Zdroje financování: - Monitorovací indikátor: A.1.2 Vytváření koncepčních dokumentů pro rozvoj venkova. Realizátor: MZe MMR MŢP Převzít veškeré kompetence týkající se rozvoje venkova. Sladění činností s MZe, MMR, MŢP a dalšími ministerstvy. Koordinace vytváření dokumentů. Spolupráce při tvorbě dokumentů. Zdroje financování: státní rozpočet Monitorovací indikátor: vytvořený kvalitní dokument pro rozvoj venkova se zapojením odborné i laické veřejnosti a organizací. A.1.3 Odborné metodické vedení ze strany ministerstev a dalších úřadů. Poskytovat odbornou a efektivní pomoc pro obce, kraje a další subjekty. Sjednotit metodiky a nevypracovávat neustále nová pravidla. Realizátor: MZe MMR SZIF Zdroje financování: - Kvalitní metodické vedení. Zejména podpora a metodické vedení při přípravě ţádostí o dotace. Monitorovací indikátor: zpětná vazba od subjektů (zjišťování dotazníkovým šetřením) A.1.4 Sniţování formální náročnosti ţádostí o platby/projekty. Sníţení administrativy při ţádostech o dotace (pro zemědělce, obce, MAS). Realizátor: SZIF Sniţování náročnosti ţádostí. 21

22 MZe MF Zdroje financování: - Monitorovací indikátor: počet úspěšných projektů Spolupráce při zjednodušení administrativy ţádostí o dotace. A.1.5 Koordinace spolupráce s EU a jejími orgány, prosazování národních zájmů. Účelná spolupráce MZe a dalších ministerstev s orgány EU, prosazování národních zájmů ve prospěch rozvoje českého venkova a agrárního sektoru. Realizátor: MZe Spolupráce s EU. Evropská komise MMR SMO AK Zdroje financování: - Monitorovací indikátor: Sladění zájmů s MZe, tlak na prosazování národních zájmů. A.1.6 Koordinace systému výkaznictví zemědělské výroby (veterinární a hygienické normy, výkaznictví apod.). Zavést jednotný a jednoduchý systém výkaznictví statistických údajů (nevykazovat stejné věci jinak). Realizátor: MZe AK Agentury pro rozvoj venkova a zemědělství hygienické stanice veterinární správa Zdroje financování: - Monitorovací indikátor: počet sledovaných indikátorů Vypracování metodiky výkaznictví. Spolupráce na vypracování jednotné metodiky. A.2 Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví modernizace, inovace a kvalita, vzdělávání A.2.1 Základní sluţby pro efektivní fungování hospodářství. Poradenství, vytváření sítí poradenských institucí, informace Realizátor: MZe AZV Celostátní síť pro rozvoj venkova AK Zdroje financování: EAFRD + rozpočet MZe Vytváření sítí poradenských institucí pro zemědělské subjekty, venkovské obce a MAS Poskytovat poradenské sluţby zemědělským subjektům, venkovským obcím a MAS. 22

23 Monitorovací indikátor: A.2.2 Modernizace zemědělských podniků; Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům; Seskupení producentů. Restrukturalizace a modernizace agrárního sektoru ČR znovu vybudování vazeb na potravinářský průmysl, omezení dovozů, vyuţití vlastních zdrojů. Realizátor: zemědělské subjekty - - Zdroje financování: fond EAFRD prostřednictvím PRV Monitorovací indikátor: Viz název aktivity. A.2.3 Další odborné vzdělávání a informační činnost; Zahájení činnosti mladých zemědělců; Předčasný odchod do důchodu; Vzdělávání a informace. Restrukturalizace a modernizace agrárního sektoru ČR vzdělávání zemědělců, zatraktivnění zemědělství pro mladé apod. Realizátor: MZe SŠ VŠ AK AZV Udrţení sítě zemědělských škol, podpora vzdělávání. Kvalitní vzdělávání, zvýšení atraktivity zemědělských škol, vzdělávání (semináře, školení), poradenství. Zdroje financování: fond EAFRD prostřednictvím PRV Monitorovací indikátor: počet proškolených zemědělců; počet mladých zemědělců, kteří zahájili činnost; počet zemědělců, kteří odešli předčasně do důchodu A.2.4 Investice do lesů, Obnova lesnického potenciálu a zavádění preventivních opatření, Neproduktivní investice v lesích. - Realizátor: Lesy ČR MZe soukromí vlastníci lesů Zdroje financování: fond EAFRD prostřednictvím PRV Monitorovací indikátor: viz název aktivity. Nastavení dotačních titulů. viz název aktivity. B. PODNIKÁNÍ B.1 Vytvoření vhodných podmínek pro podnikání B.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy. Zemědělství po roce 1990 ztratilo svůj původní rozměr, výrazně se sníţil pročet zaměstnanců. Pro obyvatele venkova je tedy nutné hledat nové uplatnění a rozvíjet činnosti nezemědělské povahy. Realizátor: MZe Podpora aktivit vedoucích k diverzifikaci, 23

24 Zemědělské subjekty Podnikatelské subjekty Zdroje financování: fond EAFRD prostřednictvím PRV Monitorovací indikátor: počet nově zaloţených činností B.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. minimální administrativní zátěţ, poradenství. Rozšíření a diverzifikace podnikatelských aktivit. Malé a střední podnikání je pro rozvoj venkova klíčové. Nejen ţe vytváří pracovní místa pro obyvatele, kteří nemusí za zaměstnání dojíţdět, ale také přináší do lokality finance. V neposlední řadě bývají podnikatelské subjekty důleţitými spolupracovníky obce. Realizátor: MPO Malé a střední podniky Obec Vytvořit vhodné podmínky pro zakládání podniků, např. minimální administrativa. Zvýšení podnikatelské aktivity. Příprava pozemků, prostorů, apod. Zdroje financování: dotační programy (národní, krajské, obecní) Monitorovací indikátor: počet nově zaloţených podniků B.1.3 Podpora zvyšování konkurenceschopnosti MSP ve venkovských obcích. Rozvoj a prosperita venkovských obcí se mimo jiné odvíjí i od podnikatelské aktivity a konkurenceschopnosti místních podnikatelů. Realizátor: MPO Malé a střední podniky Zdroje financování: národní zdroje Monitorovací indikátor: Vytvořit vhodné podmínky pro podniky, např. minimální administrativa, daňové úlevy apod. Zvyšování konkurenceschopnosti. B.2 Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel B.2.1 Podpora tvorby pracovních míst ve venkovských obcích. - Realizátor: MPSV ÚP MPO MZe Zdroje financování: národní zdroje Vytvořit vhodné podmínky pro podniky, např. minimální administrativa, daňové úlevy apod. Efektivnější uplatňování aktivní politiky zaměstnanosti. Podpora začínajících podnikatelů a projektů. Podpora začínajících podnikatelů a projektů prostřednictvím PRV. 24

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007-2013 2013 (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matouškov ková,, CSc. Ministerstvo zemědělstv lství odbor Řídící orgán n EAFRD 221812189, kamila.matouskova matouskova@mze.

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020

Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 Výsledky vyjednávání využití integrovaného nástroje CLLD v období 2014 2020 3. dubna 2014 Václav Pošmurný Fondy - současný stav k 3. 4. 2014 dle OP mil mil Kč (25) mil Kč (27) % plán % EFRR Evropský fond

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše

Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše Komunitně vedená strategie pro MAS Krkonoše KULATÉ STOLY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE VEŘEJNÉ SPRÁVY 25. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE SOUKROMÉ SFÉRY 26. 3. 2014 PRO ZÁSTUPCE NEZISKOVÉHO SEKTORU Program 1. Představení

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí Kohehezní a strukturální fondy příprava období 2014-20 Rizika a příležitosti pro ŽP v příštích

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí

Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference Venkov 2011 Workshop C: Zemědělství a životní prostředí Národní konference VENKOV 2011 Panelisté: Ing. Josef Stehlík, poradce ministra zeměděl., předseda ASZ ČR Bc. Roman Scharf, zástupce

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více