eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti"

Transkript

1 eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, Liberec 25 Identifikátor: I: Místo inspekce: eská 354, Liberec 25 Termín inspekce: leden 2009 Pedmt inspekní innosti Hodnocení podmínek, prbhu a výsledk základního vzdlávání poskytovaného Základní školou, Liberec, eská 354, píspvková organizace, podle 174 odst. 2 písm. b) zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis. Hodnocení souladu Školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání (ŠVP) Základní školy, Liberec, eská 354, píspvková organizace, s právními pedpisy a Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání (RVP ZV) podle 174 odst. 2 písm. c) zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis. Charakteristika školy Základní škola, Liberec, eská 354 je píspvkovou organizací zízenou mstem Liberec. Právnická osoba vykonává innost základní školy (školy), školní družiny (ŠD) a školní jídelny. Ve školním roce 2008/2009 se ve 23 tídách vzdlává 541 žák. Ke dni inspekce byla kapacita školy naplnna na 95,25 %, poet žák základní školy za poslední ti roky stoupá v prmru o 11 žák. Krom žák ze spádové oblasti školu navštvují žáci z obcí Dlouhý Most,

2 Jemanice, Šimonovice, Minkovice a mstských ástí Pilínkov, Rochlice, Doubí a Vratislavice. Vzdlávání v 1., 2., 6. a 7. roníku probíhá podle Školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání, ve roníku jsou žáci vyuováni podle vzdlávacího programu Obecná škola j /97-20 (tídy s oznaením B podle programu Obecná škola pro tídy s rozšíeným vyuováním jazyk j 29529/96-20), v roníku podle vzdlávacího programu Základní škola j /96-2, ve znní pozdjších úprav a doplk. Škola se profiluje zamením na výuku jazyk, která má ve škole dlouholetou tradici, na vzájemnou komunikaci a poítaovou gramotnost. Základními prioritami školního vzdlávacího programu jsou osobnostní a sociální výchova, podpora aktivity a tvoivosti žák a jejich motivace pro celoživotní vzdlávání. Škola nabízí rozmanité volitelné i nepovinné pedmty a pestrou škálu zájmových útvar. Vzhledem k zájmu žák mladšího školního vku o mimoškolní aktivity organizované školní družinou musela být kapacita ŠD opakovan navýšena, v souasnosti iní 210 žák. Tradice kvalitní pée o materiáln-technické vybavení školy a estetinost prostedí je zachovávána, prbžná obnova zaízení tíd a odborných ueben je píkladná. Bhem prázdnin škola s pispním sponzora vybudovala rozsáhlé hišt vybavené devnými herními prvky. Bezbariérový pístup do školy umožuje vzdlávat žáky s tlesným handicapem. Ekonomické a materiální pedpoklady školy Z pedložené dokumentace školy byly zjištny celkové zdroje a náklady na hlavní innost v letech 2006, 2007 a Škola v hodnoceném období let 2006 až 2008 hospodaila zejména s finanními prostedky poskytnutými ze státního rozpotu a s píspvky na pokrytí provozních náklad od zizovatele. Mimo dotace na pímé náklady na vzdlávání a píspvku na provoz škola obdržela v roce 2006 ze státního rozpotu úelové prostedky na projekt HODINA a v letech 2006 a 2007 na státní informaní politiku. V roce 2008 byla škole poskytnuta dotace na rozvojový program s názvem Zvýšení nenárokových složek plat a motivaních složek mezd pedagogických pracovník regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce. V návaznosti na rostoucí poet žák se ve sledovaném období zvyšuje dotace ze státního rozpotu na pímé náklady na vzdlávání a její navýšení v roce 2008 oproti roku 2005 pedstavuje K. Veškeré finanní prostedky, které škola obdržela ze státního rozpotu, byly vyerpány na stanovený úel. Z rozpotu zizovatele byly poskytnuty úelové investiní prostedky, a to v roce 2006 na zakoupení konvektomatu a v roce 2007 na myku nádobí do školní kuchyn. Neinvestiní prostedky ze státního rozpotu inily ve sledovaném období 75 % z celkových zdroj k financování školy. Veškeré náklady na uebnice a uební pomcky a další vzdlávání pedagogických pracovník byly ve sledovaných letech erpány pouze ze státního rozpotu (v ostatních neinvestiních výdajích). V roce 2008 obdržela škola dotace z Fondu na podporu a rozvoj vzdlávání Statutárního 2

3 msta Liberce na jednotlivé projekty (Jarní svátky, Rej arodjnic, Den dtí, Škola v lese, Prales na Ještdu, Nahrávka vánoního CD). Následující tabulka podává pehled o vývoji potu žák dle zahajovacích výkaz k píslušného školního roku v letech : Ukazatel/školní rok 2005/ / / /2009 Poet žák 502 žák 507 žák 533 žák 541 žák Kapacita školy 568 žák 568 žák 568 žák 568 žák Naplnnost kapacity 88,38 % 89,26 % 93,83 % 95,25 % Poty žák ze zahajovacích výkaz za školní roky byly pepoteny na poty žák za kalendání roky a následn byl vyíslen podíl celkových náklad a zdroj na jednoho žáka. Pehled celkových neinvestiních náklad a jednotlivých druh zdroj na jednoho žáka je uveden v následující tabulce v K: Ukazatel Celkové NIV na žáka Pímá dotace na vzdlávání na žáka Úelové dotace ze SR na žáka Dotace z územn správního celku na žáka Dotace od zizovatele na žáka Ostatní zdroje na žáka Celkové zdroje na žáka Z tabulky je patrný stálý nárst celkových náklad na žáka i pímé dotace na vzdlávání na jednoho žáka školy. Celkov poskytnuté prostedky, s nimiž škola hospodaila ve sledovaném období, byly zcela dostaující k vlastní realizaci ŠVP i k zabezpeení ádného provozu školy. Pidlené finanní prostedky ze státního rozpotu jsou používány v souladu s úelem, na který byly pidleny. Rovnost píležitostí ke vzdlávání Hodnocení základní školy editelka školy oznamuje a zveejuje prokazatelným zpsobem termín zápisu k plnní školní docházky v souladu se zákonnými ustanoveními. Pijímání žák ke vzdlávání probíhá 3

4 podle píslušných právních pedpis, spluje podmínky správního ízení. Pi zmn vzdlávacího programu je žákm poskytována individuální pomoc. Zásady rovného pístupu ke vzdlávání škola respektuje. Školní matrika je ke dni inspekce vedena v elektronické a listinné podob formou tídních výkaz a katalogových list, které obsahují údaje o žácích vymezené školským zákonem. V letošním školním roce eviduje škola v roníku 17 integrovaných žák. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciáln pedagogickými centry pro n vypracovala individuální vzdlávací plány, které projednala se zákonnými zástupci a zainteresovanými pedagogy. Pro žákyni tlesn postiženou je zízena funkce osobní asistentky. Organizace se školskými poradenskými zaízeními dle poteb prbžn spolupracuje, jejich doporuení respektuje, individuální péi pro šetené žáky zabezpeuje. V letošním školním roce ani ve sledovaném tíletém období nebylo diagnostikováno mimoádné nadání u žádného žáka. Žáky s riziky neúspšnosti ve vzdlávání škola identifikuje, prbžn realizuje opatení k jejich podpoe ve vzdlávání. Zohleduje jejich poteby a možnosti, zajišuje individualizaci výuky podle jejich možností, vytváí pro n píznivé sociální, emocionální i pracovní klima. V podmínkách školy jsou respektovány poteby všech žák vetn žák se sociálním handicapem, zdravotním znevýhodnním nebo postižením. Poradenské služby zabezpeuje škola výchovnými poradkynmi ustanovenými pro první a druhý stupe a školním metodikem prevence, kteí spolupracují s pedagogickými pracovníky. Poskytují žákm a dle požadavk i jejich zákonným zástupcm poradenskou pomoc zamenou zejména na primární prevenci sociáln patologických jev, kariérové poradenství, podporu pi integraci a vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami. Metodickou podporu realizují v této oblasti i pro pedagogy. Škola má vytvoenu úinnou strategii na podporu úspšnosti žák se speciálními vzdlávacími potebami i žák nadaných. Pro žáky pravideln zabezpeuje logopedickou péi a nápravu dyslektických problém. Poskytováním poradenských služeb v záležitostech týkajících se vzdlávání zajišuje škola dle požadavk odbornou pomoc všem žákm. Uplatnní práva na rovný pístup ke vzdlávání škola respektuje, poradenské služby zajišuje na nadprmrné úrovni. Strategie školy podporující úspšnost žák je funkní. Vedení školy Vzdlávací nabídka školy odpovídá zápisu v rejstíku škol a školských zaízení. Pedložený školní vzdlávací program pro základní vzdlávání sploval požadavky školského zákona pouze ásten (nebyla uvedena úplná konkretizace námt a inností u prezových témat). Tyto drobné obsahové a formální nepesnosti se koordinátorm a vedení školy podailo odstranit v prbhu inspekní innosti. ŠVP byl zpracováván v týmu pedagog podle zásad Rámcového vzdlávacího programu pro základní vzdlávání a v souladu s požadavky školského zákona a byl projednán školskou radou. ŠVP je provázán s ostatními dokumenty školy a stal se kvalitním podkladem pro vzdlávání žák. Zohleduje reálné materiální, personální a organizaní podmínky i možnosti školy, jeho obsah odpovídá pln vzdlávacím potebám žák. Strategie rozvoje školy je srozumitelná a plánovitá. Dlouhodobá koncepce rozvoje a stanovené vzdlávací cíle organizace mají vazbu na dlouhodobé zámry vzdlávání a rozvoje vzdlávací soustavy eské republiky i Libereckého kraje. Pi jejím uskuteování poítá vedení školy se spoluúastí žák. Za tímto úelem byl zízen školní žákovský 4

5 parlament, jehož podnty se vedení školy odpovdn zabývá. Propracovaný kontrolní systém je úinným nástrojem podpory strategie rozvoje školy. K sebehodnocení využívá škola funkní nástroje, jejichž prostednictvím se daí plnit nastavené cíle. Oblasti vlastního hodnocení jsou v souladu s ustanoveními provádcího pedpisu. Objektivnost hodnocení je dána provázaností cíl, kritérií a hodnotících nástroj. Návrhy opatení posouvají školu na kvalitativn vyšší úrove. Zpráva z vlastního hodnocení školy má velmi dobrou vypovídací hodnotu. editelka spluje všechny pedpoklady pro výkon funkce, vede dokumentaci v souladu se školským zákonem. V letošním školním roce zahájila funkní studium pro editele škol. Pedagogická rada jako poradní orgán editelky se schází pravideln a projednává všechny dležité dokumenty, monitoruje procesy a vyhodnocuje výsledky vzdlávání. Podává návrhy a stanovuje ešení. Aplikovaný systém ízení je pln funkní, promyšlený a provázaný. Reaguje na poteby školy a všech úastník vzdlávání. editelka spluje pedpoklady pro výkon funkce. Rozhoduje v souladu s ustanoveními školského zákona. ŠVP byl doplnn v prbhu inspekce tak, aby byl v souladu s RVP ZV. Pedpoklady pro ádnou innost školy Personální složení pedagogického sboru školy je z hlediska odborné kvalifikace na velmi dobré úrovni. Vyuující (reáln pt pepoteno na úvazek v celkové sum 2,59), kteí nesplují požadované vzdlání, studují uitelství pro daný stupe školy na pedagogické fakult. V letošním školním roce došlo v pedagogickém sboru k vtším personálním zmnám, nastoupilo devt nových pracovník. Souasné složení sboru z hlediska požadované odborné kvalifikace umožuje plnit cíle vzdlávacích program. Zaínajícím pedagogm stanovila editelka uvádjící uitele, kteí je vedou pedevším po stránce metodické a odborné. Cílem školy je vychovávat zaínající uitele a pomáhat jim v první tíleté etap profesního rozvoje. Další vzdlávání pedagogických pracovník je plánovité, vychází z konkrétního plánu zpracovaného na základ analýzy vnitní situace školy a z nabídky akcí vzdlávacích institucí. Pln odpovídá podmínkám a možnostem organizace. Pedagogy získané kompetence mají pozitivní vliv na efektivitu výuky a rozvoj osobnosti žák. Prioritou se stalo zejména vzdlávání související se studiem k prohlubování odborné kvalifikace, studium ke splnní kvalifikaních pedpoklad i dalších kvalifikaních pedpoklad (prevence sociáln patologických jev a výchovné poradenství). editelka zabezpeuje i vzdlávací akce tzv. Na klí pro celý pedagogický sbor. Profesní rst pedagogických pracovník editelka podporuje, pozitivn je motivuje a vytváí jim velmi dobré podmínky. Personální rizika trvale sleduje a vyhodnocuje, pijímá úinná opatení. Pi vyhledávání kvalifikovaných uitel spolupracuje i s pedagogickou fakultou. Škola vytváí bezpené prostedí pro zdravý psychický i fyzický vývoj žák. Podmínky pro zajištní bezpenosti, zdraví a ochrany žák ped sociáln patologickými jevy a projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí jsou obsaženy ve školním ádu, se kterým byli prokazateln seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci. Preventivní strategii škola rozpracovala v minimálním preventivním programu, pravideln vyhodnocuje sociální, zdravotní a bezpenostní rizika vetn šikany. Míra úrazovosti žák je dlouhodob nízká. Celkové klima školy a její pestrý vnitní život podporují zdravý vývoj žák a naplování preventivní strategie školy. Organizace disponuje dostateným množstvím uebnic, výpoetní technikou a funkními pomckami. Prostorové a materiáln-technické podmínky vytváejí velmi dobré pedpoklady 5

6 pro realizaci vzdlávacích program. editelka má na základ analýzy aktuálního stavu promyšlenu koncepci prbžného doplování a inovace školních pomcek i úprav ueben a prostor školy, kterou s ohledem na finanní možnosti školy a zizovatele postupn realizuje. Kvalitní personální a materiální podmínky pozitivn ovlivují naplování ŠVP. Škola vytváí píznivé prostedí pro zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole i pi akcích organizovaných mimo školu. Realizované preventivní strategie jsou funkní. Prbh vzdlávání V prbhu tém všech inspekních hospitací uitelky využívaly moderní metody a formy práce. Výuku pozitivn ovlivnilo vzdlávání celého pedagogického sboru v projektech zamených na aktivizaní metody ve výuce a efektivní vyuování. Výuka probíhala v pimeném tempu, které umožovalo individuální vzdlávací pístup k jednotlivým žákm. Ve sledovaných hodinách mli žáci možnost spolupracovat, aktivn se zapojovat do inností, vzájemn komunikovat. Vedení žák k sebereflexi a sebehodnocení bylo patrné zejména ve výuce na prvním stupni. Hodnocení používané v hospitované výuce mlo motivaní charakter a bylo zdvodnné. Rozvoj osobnosti žák byl ve vtšin hodin podpoen efektivními metodami a formami práce. Partnerství editelka vytváí náležité podmínky pro innost školské rady, spolupracuje s ní a umožuje pístup k dokumentaci podle zákonných pedpis. Se zizovatelem je prbžn v kontaktu, projednává s ním provoz organizace, pravideln mu pedkládá schválenou výroní zprávu. Škola spolupracuje se zákonnými zástupci žák, prokazatelným zpsobem je informuje o výsledcích vzdlávání, o poádaných akcích a innosti zaízení. Informace zveejuje na webových stránkách. Pozitivem je i dlouholetá vzájemná spolupráce s klubem rodi a pátel školy a Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci. Organizace je otevená rodim žák, veejnosti i dalším partnerm, jejich názory akceptuje. Spolupráce a výmna informací s partnery jsou funkní, kladn ovlivují rozvoj školy. Partnerství je pro innost subjektu pínosem. Projevy dosahování úrovn klíových kompetencí prostednictvím vzdlávacího obsahu Vzdlávací obsah pedmt a školou stanovené výchovné a vzdlávací strategie jsou východiskem pro rozvoj klíových kompetencí žák. Jejich zalenní do ŠVP není formální. V hospitovaných hodinách aplikované metody a formy práce rozvíjely funkních gramotnosti žák. Žáci se dokázali orientovat v textu, vyhledat nezbytné informace. Teoretické poznatky byly propojeny s reálným životem. Žáci se uili porovnávat jevy, tídit poznatky, vyvozovat obecná pravidla, organizovat innosti samostatn, komunikovat pohotov a výstižn v souladu s dohodnutými normami. Kvalitní školní projekty organizované uiteli napí roníky mají významný podíl na rozvoji úrovn klíových kompetencí. Zhlédnutá výuka a výsledky projekt pozitivn ovlivují rozvoj klíových kompetencí. Výsledky vzdlávání žák na úrovni školy Škola sleduje úspšnost žák po celou dobu jejich vzdlávání ve škole i v mimoškolních aktivitách. Žáci se úastní sportovních, výtvarných, literárních, pveckých a dopravních soutží. Škola se aktivn zapojuje do vdomostních olympiád v eském, anglickém 6

7 a nmeckém jazyce, matematice, zempise, biologii, djepise a do Pythagoriády. V roce 2007 byli žáci školy zaazeni do mezinárodního testování TIMSS. Pravideln se úastní srovnávacích test 9. roník CERMAT a dosahují nadprmrných výsledk v rámci kraje i republiky. Tídy 5. roník využívají test SCIO. Uitelé si vytváejí v roníkových a pedmtových komisích vlastní hodnotící testy. Hlavní píiny selhávání žák ve vzdlávání jsou monitorovány. Škola systematicky sleduje úspšnost žák v realizovaných vzdlávacích programech a podporuje jejich všestranný rozvoj. Celkové hodnocení školy innost subjektu probíhá v souladu s platnými zmnami v rozhodnutí o zaazení do rejstíku škol a školských zaízení. Ve sledovaném období použila škola finanní prostedky pidlené ze státního rozpotu v souladu s úelem, na který byly pidleny. Finanní a materiální zdroje školy umožují realizaci školních vzdlávacích program. Škola zajišuje rovnost pístupu ke vzdlávání a zohleduje individuální vzdlávací poteby jednotlivc. Bezpenost a ochrana zdraví žák je zajištna ve všech innostech školy. Preventivní strategie jsou úinné. Realizovaný ŠVP je po úprav v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona a píslušného rámcového vzdlávacího programu. Vzdlávání probíhá moderními formami a metodami, dochází k efektivnímu rozvoji funkních gramotností žák. Škola zajišuje žákm rozmanité innosti podporující jejich seberealizaci a zájmy. Sledovaná výuka byla vtšinou píkladem dobré praxe. Seznam písemností, o které se inspekní zjištní opírá: 1. Úplné znní zizovací listiny j. SKSK/207/04/ZL ze dne vydaná na základ usnesení Zastupitelstva Statutárního msta Liberec. 43/04 ze dne Rozhodnutí MŠMT ve vci návrhu na zápis zmny v údajích vedených v rejstíku škol a školských zaízení j. 3584/ ze dne s úinností od Rozhodnutí MŠMT ve vci návrhu na zápis zmny v údajích vedených v rejstíku škol a školských zaízení j / ze dne s úinností od Rozhodnutí MŠMT ve vci zápisu zmny v údajích vedených v rejstíku škol a školských zaízení j / ze dne s úinností od Výpis z rejstíku škol a školských zaízení základní škola ze dne Dlouhodobý koncepní plán rozvoje základní školy eská j. 238/08 ze dne Zpráva z vlastního hodnocení školy j. 816/07 ze dne Plán práce na školní rok 2009/2009 j. 291/08 ze dne Plán hospitaní innosti na školní rok 2008/2009 j. 292/08 ze dne Plán kontrolní innosti pro školní rok 2008/2009 j. 293/08 ze dne

8 11. Plán dalšího vzdlávání pedagogických pracovník na období školního roku 2008/2009 ze dne Organizaní ád školy j. 129/08 ze dne Roní plán práce výchovného poradce na 1. stupni ZŠ, nedatováno 14. Msíní plány práce ve školním roce 2008/ Plán práce výchovného poradce školní rok stupe, nedatováno 16. Seznam dtí se SPU šetených v PPP , nedatováno 17. Integrovaní žáci školní rok 2008/2009, nedatováno 18. Individuální vzdlávací plány ve školním roce 2008/ Karty žák se specifickou poruchou uení, ADHD, ADD vedené ve školním roce 2008/ ICT plán školy 2008/ /2010 j. 289/08 ze dne Hodnocení naplování ŠVP školní rok 2007/2008, nedatováno 22. Nabídka zájmových kroužk pro školní rok 2008/ pehled 23. Personální dokumentace editelky školy doklady o odborné kvalifikaci pro pímou pedagogickou innost diplom PedF Ústí nad Labem; jmenování do funkce editelky j. SKSK/359/06/JD ze dne s úinností od ; osvdení o dalším vzdlávání pedagogických pracovník 24. Rozhodnutí editelky školy ve školním roce 2007/2008 a 2008/ Minimální preventivní program pro školní rok 2008/2009 ze dne Školní ád j. 487/06 platný od Zásady hodnocení a klasifikace platné od Zápisy z jednání pedagogické rady ve školním roce 2006/2007, 2007/2008 a 2008/ Rozvrh hodin ve školním roce 2008/2009 platný ke dni inspekce 30. Kniha úraz vedená od Zpráva o innosti školy za školní rok 2005/2006 ze dne Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006/ Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007/ Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání Uíme se, abychom se domluvili a v život neztratili j. 818/07 platný od Zápisy z jednání školské rady ve školním roce 2005/2006, 2007/2008 a 2008/ Tídní výkazy a katalogové listy žák školy vedené ve školním roce 2008/2009 pro tídy VI. A, VI. B, VII. A, VII. B 37. Tídní knihy hospitovaných tíd 38. Výsledky výzkumu TIMSS 2007 ZŠ, Liberec 25, eská 354, leden Webové stránky školy Rozpoet pímých NIV na rok 2006 po 6. úprav ke dni ze dne (j. KULK-72096/96) 41. Rozpoet pímých NIV po 5. úprav ke dni ze dne (KULK /2007) 42. Rozpoet pímých NIV po 3. úprav ke dni ze dne (KULK- 6912/2008) 43. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostedk na ešení operaního programu Rozvoj lidských zdroj opatení projektu Úprava vzdlávacích program 7. roník škol smujících k rozvoji klíových kompetencí žák (HODINA) na 2. tvrtletí 2006 ze dne (KULK-40683/2006) 44. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 1. tvrtletí projekt HODINA ze dne (KULK-27363/2006) 45. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostedk na ešení Operaního programu Rozvoj lidských zdroj úprava vzdlávacích program 7. roník škol smujících k rozvoji 8

9 klíových kompetencí žák (HODINA) na III. tvrtletí 2006 ze dne (KULK /2006) 46. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (MŠMT j. 7944/ ) ze státního rozpotu R pro zajištní standardních Informaních a komunikaních technologií ve školách v roce 2006 ze dne (KULK-39869/2006) 47. Poskytnutí dotace na program podpory konektivity škol v rámci SIPVZ v roce 2007 ze dne (KULK-73465/2007) 48. Poskytnutí dotace na rozvojový program Zvýšení nenárokových složek plat a motivaních složek mezd pedagogických pracovník regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce v roce 2008 ze dne (KULK-50227/2008) 49. Roní úetní závrka Výkaz zisku a ztráty k ze dne Ú OUPO Roní úetní závrka - Výkaz zisku a ztráty k ze dne Ú OUPO Výkaz o hospodaení k Statistické výkazy Škol (MŠMT) P1-04 tvrtletní výkaz o zamstnancích a mzdových prostedcích v regionálním školství za tvrtletí 2006 ze dne , za tvrtletí 2007 ze dne , za tvrtletí 2008 ze dne Finanní vypoádání dotací poskytnutých krajm, ást A, Finanní vypoádání dotací ze státního rozpotu dle 6, odst. 1, vyhláška. 551/2004 Sb., za rok Pehled vybraných úelových dotací poskytnutých školám a školským zaízením v Libereckém kraji v roce Finanní vypoádání dotací poskytnutých krajm ást A, Finanní vypoádání dotací ze SR dle 6, odst. 1 vyhlášky. 551/2004 Sb., za rok Pehled úelových dotací poskytnutých MŠMT školám a školským zaízením Libereckého kraje v roce Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k ze dne Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k ze dne Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k ze dne Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k ze dne Výkaz o školní družin Z 2-01 podle stavu k ze dne Výkaz o školní družin Z 2-01 podle stavu k ze dne Výkaz o školní družin Z 2-01 podle stavu k ze dne Výkaz o školní družin Z 2-01 podle stavu k ze dne Výkaz Z o zaízení školního stravování k ze dne Výkaz Z o zaízení školního stravování k ze dne Výkaz Z o zaízení školního stravování k ze dne Výkaz Z o zaízení školního stravování k ze dne Rozpoet Statutárního msta Liberce na rok 2008 na provozní náklady z (JMML /08) 70. Rozpoet Statutárního msta Liberce na rok 2007 na provozní náklady ze dne (JMML 04607/07) 71. Dotace z Fondu na podporu a rozvoj vzdlávání Statutárního msta Liberce ze dne (JMML /08) na projekt ŠVP (Jarní svátky, Rej arodjnic, Dtský den) 72. Dotace z Fondu na podporu a rozvoj vzdlávání Statutárního msta Liberce ze dne (JMML /08) na projekty Škola v lese a Nahrávka vánoního CD 9

10 Dle 174 odst. 13 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) ve znní pozdjších pedpis, mže editelka školy podat pipomínky k obsahu inspekní zprávy eské školní inspekci do 14 dn po jejím pevzetí na adresu eská školní inspekce, Liberecký inspektorát, Masarykova 801/28, Liberec 1. Inspekní zprávu spolen s pipomínkami a stanoviskem eské školní inspekce k jejich obsahu zasílá eská školní inspekce zizovateli a školské rad. Inspekní zpráva vetn pipomínek je veejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zaízení, jichž se týká, a v píslušném inspektorátu eské školní inspekce. Složení inspekního týmu: (razítko) Titul, jméno a píjmení Mgr. Helena eovská Mgr. Alexandra Hanwaldová Mgr. Jan Vrabec Ing. Milena Bornová Podpis V Liberci dne 20. ledna 2009 Podpis editelky školy stvrzující projednání a pevzetí inspekní zprávy V Liberci dne (razítko) Titul, jméno a píjmení PaedDr. Jitka Mikešová Podpis

11 Pipomínky editelky školy Datum Text Pipomínky ne/byly podány. 11

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy. Školní ád. . j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy Školní ád. j. 628/04 S úinností od 1. 9. 2004 Práva a povinnosti dtí, žák a jejich zákonných zástupc ve škole Žák školy má práva podle Úmluvy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/08-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/08-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-63/08-08 Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Adresa: Vítkov 69, 463 31 Chrastava

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005

VÝRONÍ ZPRÁVA. o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 VÝRONÍ ZPRÁVA o innosti Rašínovy vysoké školy s. r. o. za rok 2005 Brno, kvten 2006 1 1. Úvod - Rašínova vysoká škola s. r. o., IO: 26275619; - RaVŠ; - Hudcova 78, 612 00 Brno, kraj Jihomoravský; - tel.:

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Výroní zpráva o škole

Výroní zpráva o škole o škole za školní rok 2004/2005 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 Telefon 224 262 286, 224 261 173 Záznamník

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 2, 3 2. Vzdlávací programy školy str. 4, 5 3. Údaje o zamstnancích školy str. 6, 7, 8, 9, 10 4. Údaje o zaazování žák str. 11, 12, 13 5. Výsledky vzdlávání žák str.

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-152/10-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-152/10-P Základní škola Holýšov, okres Domažlice Adresa: Táborová 428, Holýšov, 345 62 Identifikátor: 600 065 413 IČ: 48

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více