eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti"

Transkript

1 eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, Liberec 25 Identifikátor: I: Místo inspekce: eská 354, Liberec 25 Termín inspekce: leden 2009 Pedmt inspekní innosti Hodnocení podmínek, prbhu a výsledk základního vzdlávání poskytovaného Základní školou, Liberec, eská 354, píspvková organizace, podle 174 odst. 2 písm. b) zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis. Hodnocení souladu Školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání (ŠVP) Základní školy, Liberec, eská 354, píspvková organizace, s právními pedpisy a Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání (RVP ZV) podle 174 odst. 2 písm. c) zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis. Charakteristika školy Základní škola, Liberec, eská 354 je píspvkovou organizací zízenou mstem Liberec. Právnická osoba vykonává innost základní školy (školy), školní družiny (ŠD) a školní jídelny. Ve školním roce 2008/2009 se ve 23 tídách vzdlává 541 žák. Ke dni inspekce byla kapacita školy naplnna na 95,25 %, poet žák základní školy za poslední ti roky stoupá v prmru o 11 žák. Krom žák ze spádové oblasti školu navštvují žáci z obcí Dlouhý Most,

2 Jemanice, Šimonovice, Minkovice a mstských ástí Pilínkov, Rochlice, Doubí a Vratislavice. Vzdlávání v 1., 2., 6. a 7. roníku probíhá podle Školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání, ve roníku jsou žáci vyuováni podle vzdlávacího programu Obecná škola j /97-20 (tídy s oznaením B podle programu Obecná škola pro tídy s rozšíeným vyuováním jazyk j 29529/96-20), v roníku podle vzdlávacího programu Základní škola j /96-2, ve znní pozdjších úprav a doplk. Škola se profiluje zamením na výuku jazyk, která má ve škole dlouholetou tradici, na vzájemnou komunikaci a poítaovou gramotnost. Základními prioritami školního vzdlávacího programu jsou osobnostní a sociální výchova, podpora aktivity a tvoivosti žák a jejich motivace pro celoživotní vzdlávání. Škola nabízí rozmanité volitelné i nepovinné pedmty a pestrou škálu zájmových útvar. Vzhledem k zájmu žák mladšího školního vku o mimoškolní aktivity organizované školní družinou musela být kapacita ŠD opakovan navýšena, v souasnosti iní 210 žák. Tradice kvalitní pée o materiáln-technické vybavení školy a estetinost prostedí je zachovávána, prbžná obnova zaízení tíd a odborných ueben je píkladná. Bhem prázdnin škola s pispním sponzora vybudovala rozsáhlé hišt vybavené devnými herními prvky. Bezbariérový pístup do školy umožuje vzdlávat žáky s tlesným handicapem. Ekonomické a materiální pedpoklady školy Z pedložené dokumentace školy byly zjištny celkové zdroje a náklady na hlavní innost v letech 2006, 2007 a Škola v hodnoceném období let 2006 až 2008 hospodaila zejména s finanními prostedky poskytnutými ze státního rozpotu a s píspvky na pokrytí provozních náklad od zizovatele. Mimo dotace na pímé náklady na vzdlávání a píspvku na provoz škola obdržela v roce 2006 ze státního rozpotu úelové prostedky na projekt HODINA a v letech 2006 a 2007 na státní informaní politiku. V roce 2008 byla škole poskytnuta dotace na rozvojový program s názvem Zvýšení nenárokových složek plat a motivaních složek mezd pedagogických pracovník regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce. V návaznosti na rostoucí poet žák se ve sledovaném období zvyšuje dotace ze státního rozpotu na pímé náklady na vzdlávání a její navýšení v roce 2008 oproti roku 2005 pedstavuje K. Veškeré finanní prostedky, které škola obdržela ze státního rozpotu, byly vyerpány na stanovený úel. Z rozpotu zizovatele byly poskytnuty úelové investiní prostedky, a to v roce 2006 na zakoupení konvektomatu a v roce 2007 na myku nádobí do školní kuchyn. Neinvestiní prostedky ze státního rozpotu inily ve sledovaném období 75 % z celkových zdroj k financování školy. Veškeré náklady na uebnice a uební pomcky a další vzdlávání pedagogických pracovník byly ve sledovaných letech erpány pouze ze státního rozpotu (v ostatních neinvestiních výdajích). V roce 2008 obdržela škola dotace z Fondu na podporu a rozvoj vzdlávání Statutárního 2

3 msta Liberce na jednotlivé projekty (Jarní svátky, Rej arodjnic, Den dtí, Škola v lese, Prales na Ještdu, Nahrávka vánoního CD). Následující tabulka podává pehled o vývoji potu žák dle zahajovacích výkaz k píslušného školního roku v letech : Ukazatel/školní rok 2005/ / / /2009 Poet žák 502 žák 507 žák 533 žák 541 žák Kapacita školy 568 žák 568 žák 568 žák 568 žák Naplnnost kapacity 88,38 % 89,26 % 93,83 % 95,25 % Poty žák ze zahajovacích výkaz za školní roky byly pepoteny na poty žák za kalendání roky a následn byl vyíslen podíl celkových náklad a zdroj na jednoho žáka. Pehled celkových neinvestiních náklad a jednotlivých druh zdroj na jednoho žáka je uveden v následující tabulce v K: Ukazatel Celkové NIV na žáka Pímá dotace na vzdlávání na žáka Úelové dotace ze SR na žáka Dotace z územn správního celku na žáka Dotace od zizovatele na žáka Ostatní zdroje na žáka Celkové zdroje na žáka Z tabulky je patrný stálý nárst celkových náklad na žáka i pímé dotace na vzdlávání na jednoho žáka školy. Celkov poskytnuté prostedky, s nimiž škola hospodaila ve sledovaném období, byly zcela dostaující k vlastní realizaci ŠVP i k zabezpeení ádného provozu školy. Pidlené finanní prostedky ze státního rozpotu jsou používány v souladu s úelem, na který byly pidleny. Rovnost píležitostí ke vzdlávání Hodnocení základní školy editelka školy oznamuje a zveejuje prokazatelným zpsobem termín zápisu k plnní školní docházky v souladu se zákonnými ustanoveními. Pijímání žák ke vzdlávání probíhá 3

4 podle píslušných právních pedpis, spluje podmínky správního ízení. Pi zmn vzdlávacího programu je žákm poskytována individuální pomoc. Zásady rovného pístupu ke vzdlávání škola respektuje. Školní matrika je ke dni inspekce vedena v elektronické a listinné podob formou tídních výkaz a katalogových list, které obsahují údaje o žácích vymezené školským zákonem. V letošním školním roce eviduje škola v roníku 17 integrovaných žák. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciáln pedagogickými centry pro n vypracovala individuální vzdlávací plány, které projednala se zákonnými zástupci a zainteresovanými pedagogy. Pro žákyni tlesn postiženou je zízena funkce osobní asistentky. Organizace se školskými poradenskými zaízeními dle poteb prbžn spolupracuje, jejich doporuení respektuje, individuální péi pro šetené žáky zabezpeuje. V letošním školním roce ani ve sledovaném tíletém období nebylo diagnostikováno mimoádné nadání u žádného žáka. Žáky s riziky neúspšnosti ve vzdlávání škola identifikuje, prbžn realizuje opatení k jejich podpoe ve vzdlávání. Zohleduje jejich poteby a možnosti, zajišuje individualizaci výuky podle jejich možností, vytváí pro n píznivé sociální, emocionální i pracovní klima. V podmínkách školy jsou respektovány poteby všech žák vetn žák se sociálním handicapem, zdravotním znevýhodnním nebo postižením. Poradenské služby zabezpeuje škola výchovnými poradkynmi ustanovenými pro první a druhý stupe a školním metodikem prevence, kteí spolupracují s pedagogickými pracovníky. Poskytují žákm a dle požadavk i jejich zákonným zástupcm poradenskou pomoc zamenou zejména na primární prevenci sociáln patologických jev, kariérové poradenství, podporu pi integraci a vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami. Metodickou podporu realizují v této oblasti i pro pedagogy. Škola má vytvoenu úinnou strategii na podporu úspšnosti žák se speciálními vzdlávacími potebami i žák nadaných. Pro žáky pravideln zabezpeuje logopedickou péi a nápravu dyslektických problém. Poskytováním poradenských služeb v záležitostech týkajících se vzdlávání zajišuje škola dle požadavk odbornou pomoc všem žákm. Uplatnní práva na rovný pístup ke vzdlávání škola respektuje, poradenské služby zajišuje na nadprmrné úrovni. Strategie školy podporující úspšnost žák je funkní. Vedení školy Vzdlávací nabídka školy odpovídá zápisu v rejstíku škol a školských zaízení. Pedložený školní vzdlávací program pro základní vzdlávání sploval požadavky školského zákona pouze ásten (nebyla uvedena úplná konkretizace námt a inností u prezových témat). Tyto drobné obsahové a formální nepesnosti se koordinátorm a vedení školy podailo odstranit v prbhu inspekní innosti. ŠVP byl zpracováván v týmu pedagog podle zásad Rámcového vzdlávacího programu pro základní vzdlávání a v souladu s požadavky školského zákona a byl projednán školskou radou. ŠVP je provázán s ostatními dokumenty školy a stal se kvalitním podkladem pro vzdlávání žák. Zohleduje reálné materiální, personální a organizaní podmínky i možnosti školy, jeho obsah odpovídá pln vzdlávacím potebám žák. Strategie rozvoje školy je srozumitelná a plánovitá. Dlouhodobá koncepce rozvoje a stanovené vzdlávací cíle organizace mají vazbu na dlouhodobé zámry vzdlávání a rozvoje vzdlávací soustavy eské republiky i Libereckého kraje. Pi jejím uskuteování poítá vedení školy se spoluúastí žák. Za tímto úelem byl zízen školní žákovský 4

5 parlament, jehož podnty se vedení školy odpovdn zabývá. Propracovaný kontrolní systém je úinným nástrojem podpory strategie rozvoje školy. K sebehodnocení využívá škola funkní nástroje, jejichž prostednictvím se daí plnit nastavené cíle. Oblasti vlastního hodnocení jsou v souladu s ustanoveními provádcího pedpisu. Objektivnost hodnocení je dána provázaností cíl, kritérií a hodnotících nástroj. Návrhy opatení posouvají školu na kvalitativn vyšší úrove. Zpráva z vlastního hodnocení školy má velmi dobrou vypovídací hodnotu. editelka spluje všechny pedpoklady pro výkon funkce, vede dokumentaci v souladu se školským zákonem. V letošním školním roce zahájila funkní studium pro editele škol. Pedagogická rada jako poradní orgán editelky se schází pravideln a projednává všechny dležité dokumenty, monitoruje procesy a vyhodnocuje výsledky vzdlávání. Podává návrhy a stanovuje ešení. Aplikovaný systém ízení je pln funkní, promyšlený a provázaný. Reaguje na poteby školy a všech úastník vzdlávání. editelka spluje pedpoklady pro výkon funkce. Rozhoduje v souladu s ustanoveními školského zákona. ŠVP byl doplnn v prbhu inspekce tak, aby byl v souladu s RVP ZV. Pedpoklady pro ádnou innost školy Personální složení pedagogického sboru školy je z hlediska odborné kvalifikace na velmi dobré úrovni. Vyuující (reáln pt pepoteno na úvazek v celkové sum 2,59), kteí nesplují požadované vzdlání, studují uitelství pro daný stupe školy na pedagogické fakult. V letošním školním roce došlo v pedagogickém sboru k vtším personálním zmnám, nastoupilo devt nových pracovník. Souasné složení sboru z hlediska požadované odborné kvalifikace umožuje plnit cíle vzdlávacích program. Zaínajícím pedagogm stanovila editelka uvádjící uitele, kteí je vedou pedevším po stránce metodické a odborné. Cílem školy je vychovávat zaínající uitele a pomáhat jim v první tíleté etap profesního rozvoje. Další vzdlávání pedagogických pracovník je plánovité, vychází z konkrétního plánu zpracovaného na základ analýzy vnitní situace školy a z nabídky akcí vzdlávacích institucí. Pln odpovídá podmínkám a možnostem organizace. Pedagogy získané kompetence mají pozitivní vliv na efektivitu výuky a rozvoj osobnosti žák. Prioritou se stalo zejména vzdlávání související se studiem k prohlubování odborné kvalifikace, studium ke splnní kvalifikaních pedpoklad i dalších kvalifikaních pedpoklad (prevence sociáln patologických jev a výchovné poradenství). editelka zabezpeuje i vzdlávací akce tzv. Na klí pro celý pedagogický sbor. Profesní rst pedagogických pracovník editelka podporuje, pozitivn je motivuje a vytváí jim velmi dobré podmínky. Personální rizika trvale sleduje a vyhodnocuje, pijímá úinná opatení. Pi vyhledávání kvalifikovaných uitel spolupracuje i s pedagogickou fakultou. Škola vytváí bezpené prostedí pro zdravý psychický i fyzický vývoj žák. Podmínky pro zajištní bezpenosti, zdraví a ochrany žák ped sociáln patologickými jevy a projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí jsou obsaženy ve školním ádu, se kterým byli prokazateln seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci. Preventivní strategii škola rozpracovala v minimálním preventivním programu, pravideln vyhodnocuje sociální, zdravotní a bezpenostní rizika vetn šikany. Míra úrazovosti žák je dlouhodob nízká. Celkové klima školy a její pestrý vnitní život podporují zdravý vývoj žák a naplování preventivní strategie školy. Organizace disponuje dostateným množstvím uebnic, výpoetní technikou a funkními pomckami. Prostorové a materiáln-technické podmínky vytváejí velmi dobré pedpoklady 5

6 pro realizaci vzdlávacích program. editelka má na základ analýzy aktuálního stavu promyšlenu koncepci prbžného doplování a inovace školních pomcek i úprav ueben a prostor školy, kterou s ohledem na finanní možnosti školy a zizovatele postupn realizuje. Kvalitní personální a materiální podmínky pozitivn ovlivují naplování ŠVP. Škola vytváí píznivé prostedí pro zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole i pi akcích organizovaných mimo školu. Realizované preventivní strategie jsou funkní. Prbh vzdlávání V prbhu tém všech inspekních hospitací uitelky využívaly moderní metody a formy práce. Výuku pozitivn ovlivnilo vzdlávání celého pedagogického sboru v projektech zamených na aktivizaní metody ve výuce a efektivní vyuování. Výuka probíhala v pimeném tempu, které umožovalo individuální vzdlávací pístup k jednotlivým žákm. Ve sledovaných hodinách mli žáci možnost spolupracovat, aktivn se zapojovat do inností, vzájemn komunikovat. Vedení žák k sebereflexi a sebehodnocení bylo patrné zejména ve výuce na prvním stupni. Hodnocení používané v hospitované výuce mlo motivaní charakter a bylo zdvodnné. Rozvoj osobnosti žák byl ve vtšin hodin podpoen efektivními metodami a formami práce. Partnerství editelka vytváí náležité podmínky pro innost školské rady, spolupracuje s ní a umožuje pístup k dokumentaci podle zákonných pedpis. Se zizovatelem je prbžn v kontaktu, projednává s ním provoz organizace, pravideln mu pedkládá schválenou výroní zprávu. Škola spolupracuje se zákonnými zástupci žák, prokazatelným zpsobem je informuje o výsledcích vzdlávání, o poádaných akcích a innosti zaízení. Informace zveejuje na webových stránkách. Pozitivem je i dlouholetá vzájemná spolupráce s klubem rodi a pátel školy a Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci. Organizace je otevená rodim žák, veejnosti i dalším partnerm, jejich názory akceptuje. Spolupráce a výmna informací s partnery jsou funkní, kladn ovlivují rozvoj školy. Partnerství je pro innost subjektu pínosem. Projevy dosahování úrovn klíových kompetencí prostednictvím vzdlávacího obsahu Vzdlávací obsah pedmt a školou stanovené výchovné a vzdlávací strategie jsou východiskem pro rozvoj klíových kompetencí žák. Jejich zalenní do ŠVP není formální. V hospitovaných hodinách aplikované metody a formy práce rozvíjely funkních gramotnosti žák. Žáci se dokázali orientovat v textu, vyhledat nezbytné informace. Teoretické poznatky byly propojeny s reálným životem. Žáci se uili porovnávat jevy, tídit poznatky, vyvozovat obecná pravidla, organizovat innosti samostatn, komunikovat pohotov a výstižn v souladu s dohodnutými normami. Kvalitní školní projekty organizované uiteli napí roníky mají významný podíl na rozvoji úrovn klíových kompetencí. Zhlédnutá výuka a výsledky projekt pozitivn ovlivují rozvoj klíových kompetencí. Výsledky vzdlávání žák na úrovni školy Škola sleduje úspšnost žák po celou dobu jejich vzdlávání ve škole i v mimoškolních aktivitách. Žáci se úastní sportovních, výtvarných, literárních, pveckých a dopravních soutží. Škola se aktivn zapojuje do vdomostních olympiád v eském, anglickém 6

7 a nmeckém jazyce, matematice, zempise, biologii, djepise a do Pythagoriády. V roce 2007 byli žáci školy zaazeni do mezinárodního testování TIMSS. Pravideln se úastní srovnávacích test 9. roník CERMAT a dosahují nadprmrných výsledk v rámci kraje i republiky. Tídy 5. roník využívají test SCIO. Uitelé si vytváejí v roníkových a pedmtových komisích vlastní hodnotící testy. Hlavní píiny selhávání žák ve vzdlávání jsou monitorovány. Škola systematicky sleduje úspšnost žák v realizovaných vzdlávacích programech a podporuje jejich všestranný rozvoj. Celkové hodnocení školy innost subjektu probíhá v souladu s platnými zmnami v rozhodnutí o zaazení do rejstíku škol a školských zaízení. Ve sledovaném období použila škola finanní prostedky pidlené ze státního rozpotu v souladu s úelem, na který byly pidleny. Finanní a materiální zdroje školy umožují realizaci školních vzdlávacích program. Škola zajišuje rovnost pístupu ke vzdlávání a zohleduje individuální vzdlávací poteby jednotlivc. Bezpenost a ochrana zdraví žák je zajištna ve všech innostech školy. Preventivní strategie jsou úinné. Realizovaný ŠVP je po úprav v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona a píslušného rámcového vzdlávacího programu. Vzdlávání probíhá moderními formami a metodami, dochází k efektivnímu rozvoji funkních gramotností žák. Škola zajišuje žákm rozmanité innosti podporující jejich seberealizaci a zájmy. Sledovaná výuka byla vtšinou píkladem dobré praxe. Seznam písemností, o které se inspekní zjištní opírá: 1. Úplné znní zizovací listiny j. SKSK/207/04/ZL ze dne vydaná na základ usnesení Zastupitelstva Statutárního msta Liberec. 43/04 ze dne Rozhodnutí MŠMT ve vci návrhu na zápis zmny v údajích vedených v rejstíku škol a školských zaízení j. 3584/ ze dne s úinností od Rozhodnutí MŠMT ve vci návrhu na zápis zmny v údajích vedených v rejstíku škol a školských zaízení j / ze dne s úinností od Rozhodnutí MŠMT ve vci zápisu zmny v údajích vedených v rejstíku škol a školských zaízení j / ze dne s úinností od Výpis z rejstíku škol a školských zaízení základní škola ze dne Dlouhodobý koncepní plán rozvoje základní školy eská j. 238/08 ze dne Zpráva z vlastního hodnocení školy j. 816/07 ze dne Plán práce na školní rok 2009/2009 j. 291/08 ze dne Plán hospitaní innosti na školní rok 2008/2009 j. 292/08 ze dne Plán kontrolní innosti pro školní rok 2008/2009 j. 293/08 ze dne

8 11. Plán dalšího vzdlávání pedagogických pracovník na období školního roku 2008/2009 ze dne Organizaní ád školy j. 129/08 ze dne Roní plán práce výchovného poradce na 1. stupni ZŠ, nedatováno 14. Msíní plány práce ve školním roce 2008/ Plán práce výchovného poradce školní rok stupe, nedatováno 16. Seznam dtí se SPU šetených v PPP , nedatováno 17. Integrovaní žáci školní rok 2008/2009, nedatováno 18. Individuální vzdlávací plány ve školním roce 2008/ Karty žák se specifickou poruchou uení, ADHD, ADD vedené ve školním roce 2008/ ICT plán školy 2008/ /2010 j. 289/08 ze dne Hodnocení naplování ŠVP školní rok 2007/2008, nedatováno 22. Nabídka zájmových kroužk pro školní rok 2008/ pehled 23. Personální dokumentace editelky školy doklady o odborné kvalifikaci pro pímou pedagogickou innost diplom PedF Ústí nad Labem; jmenování do funkce editelky j. SKSK/359/06/JD ze dne s úinností od ; osvdení o dalším vzdlávání pedagogických pracovník 24. Rozhodnutí editelky školy ve školním roce 2007/2008 a 2008/ Minimální preventivní program pro školní rok 2008/2009 ze dne Školní ád j. 487/06 platný od Zásady hodnocení a klasifikace platné od Zápisy z jednání pedagogické rady ve školním roce 2006/2007, 2007/2008 a 2008/ Rozvrh hodin ve školním roce 2008/2009 platný ke dni inspekce 30. Kniha úraz vedená od Zpráva o innosti školy za školní rok 2005/2006 ze dne Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006/ Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007/ Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání Uíme se, abychom se domluvili a v život neztratili j. 818/07 platný od Zápisy z jednání školské rady ve školním roce 2005/2006, 2007/2008 a 2008/ Tídní výkazy a katalogové listy žák školy vedené ve školním roce 2008/2009 pro tídy VI. A, VI. B, VII. A, VII. B 37. Tídní knihy hospitovaných tíd 38. Výsledky výzkumu TIMSS 2007 ZŠ, Liberec 25, eská 354, leden Webové stránky školy 40. Rozpoet pímých NIV na rok 2006 po 6. úprav ke dni ze dne (j. KULK-72096/96) 41. Rozpoet pímých NIV po 5. úprav ke dni ze dne (KULK /2007) 42. Rozpoet pímých NIV po 3. úprav ke dni ze dne (KULK- 6912/2008) 43. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostedk na ešení operaního programu Rozvoj lidských zdroj opatení projektu Úprava vzdlávacích program 7. roník škol smujících k rozvoji klíových kompetencí žák (HODINA) na 2. tvrtletí 2006 ze dne (KULK-40683/2006) 44. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 1. tvrtletí projekt HODINA ze dne (KULK-27363/2006) 45. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostedk na ešení Operaního programu Rozvoj lidských zdroj úprava vzdlávacích program 7. roník škol smujících k rozvoji 8

9 klíových kompetencí žák (HODINA) na III. tvrtletí 2006 ze dne (KULK /2006) 46. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (MŠMT j. 7944/ ) ze státního rozpotu R pro zajištní standardních Informaních a komunikaních technologií ve školách v roce 2006 ze dne (KULK-39869/2006) 47. Poskytnutí dotace na program podpory konektivity škol v rámci SIPVZ v roce 2007 ze dne (KULK-73465/2007) 48. Poskytnutí dotace na rozvojový program Zvýšení nenárokových složek plat a motivaních složek mezd pedagogických pracovník regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce v roce 2008 ze dne (KULK-50227/2008) 49. Roní úetní závrka Výkaz zisku a ztráty k ze dne Ú OUPO Roní úetní závrka - Výkaz zisku a ztráty k ze dne Ú OUPO Výkaz o hospodaení k Statistické výkazy Škol (MŠMT) P1-04 tvrtletní výkaz o zamstnancích a mzdových prostedcích v regionálním školství za tvrtletí 2006 ze dne , za tvrtletí 2007 ze dne , za tvrtletí 2008 ze dne Finanní vypoádání dotací poskytnutých krajm, ást A, Finanní vypoádání dotací ze státního rozpotu dle 6, odst. 1, vyhláška. 551/2004 Sb., za rok Pehled vybraných úelových dotací poskytnutých školám a školským zaízením v Libereckém kraji v roce Finanní vypoádání dotací poskytnutých krajm ást A, Finanní vypoádání dotací ze SR dle 6, odst. 1 vyhlášky. 551/2004 Sb., za rok Pehled úelových dotací poskytnutých MŠMT školám a školským zaízením Libereckého kraje v roce Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k ze dne Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k ze dne Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k ze dne Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k ze dne Výkaz o školní družin Z 2-01 podle stavu k ze dne Výkaz o školní družin Z 2-01 podle stavu k ze dne Výkaz o školní družin Z 2-01 podle stavu k ze dne Výkaz o školní družin Z 2-01 podle stavu k ze dne Výkaz Z o zaízení školního stravování k ze dne Výkaz Z o zaízení školního stravování k ze dne Výkaz Z o zaízení školního stravování k ze dne Výkaz Z o zaízení školního stravování k ze dne Rozpoet Statutárního msta Liberce na rok 2008 na provozní náklady z (JMML /08) 70. Rozpoet Statutárního msta Liberce na rok 2007 na provozní náklady ze dne (JMML 04607/07) 71. Dotace z Fondu na podporu a rozvoj vzdlávání Statutárního msta Liberce ze dne (JMML /08) na projekt ŠVP (Jarní svátky, Rej arodjnic, Dtský den) 72. Dotace z Fondu na podporu a rozvoj vzdlávání Statutárního msta Liberce ze dne (JMML /08) na projekty Škola v lese a Nahrávka vánoního CD 9

10 Dle 174 odst. 13 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) ve znní pozdjších pedpis, mže editelka školy podat pipomínky k obsahu inspekní zprávy eské školní inspekci do 14 dn po jejím pevzetí na adresu eská školní inspekce, Liberecký inspektorát, Masarykova 801/28, Liberec 1. Inspekní zprávu spolen s pipomínkami a stanoviskem eské školní inspekce k jejich obsahu zasílá eská školní inspekce zizovateli a školské rad. Inspekní zpráva vetn pipomínek je veejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zaízení, jichž se týká, a v píslušném inspektorátu eské školní inspekce. Složení inspekního týmu: (razítko) Titul, jméno a píjmení Mgr. Helena eovská Mgr. Alexandra Hanwaldová Mgr. Jan Vrabec Ing. Milena Bornová Podpis V Liberci dne 20. ledna 2009 Podpis editelky školy stvrzující projednání a pevzetí inspekní zprávy V Liberci dne (razítko) Titul, jméno a píjmení PaedDr. Jitka Mikešová Podpis

11 Pipomínky editelky školy Datum Text Pipomínky ne/byly podány. 11

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1. 1 Základní údaje Název školy Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL 97/10 L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIL 97/10 L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIL 97/10 L Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Základní škola D dina

Základní škola D dina Základní škola Ddina 1 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2004/2005 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra, editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy jsem postupoval v souladu se zákonem NR. 561/2004 Sb.,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza preprimárního vzdlávání a zpsob jeho financování v R Lucie Blohlávková Bakaláská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1056/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1056/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1056/09-04 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Adresa: Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/08-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/08-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-63/08-08 Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Adresa: Vítkov 69, 463 31 Chrastava

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2006 2007 Strana 1 (celkem 24) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod

O b s a h. 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000. 1.1 Úvod O b s a h 1. Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 1999/2000 1.1 Úvod 1.2 Soubor údaj o škole str. 3 1.2.1 Poty tíd, žák a pracovník školy 3 1.2.2 Školní družina a školní klub 5 1.2.3 Integrovaní

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY

V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY V Ý R O N Í Z P R Á V A O INNOSTI ŠKOLY 2005 2006 Strana 1 (celkem 26) 1. Základní údaje o škole Název školy: Stední odborná škola a Stední odborné uilišt, Mladá Boleslav, Jiínská 762 Sídlo školy: Jiínská

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté studium s matematickou profilací Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté studium s matematickou profilací Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ STUDIUM S MATEMATICKOU

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-002/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-002/09-14 Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor:

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-56/09-08. Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-56/09-08. Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-56/09-08 Název školy: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace Adresa:

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více