eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti"

Transkript

1 eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, Liberec 25 Identifikátor: I: Místo inspekce: eská 354, Liberec 25 Termín inspekce: leden 2009 Pedmt inspekní innosti Hodnocení podmínek, prbhu a výsledk základního vzdlávání poskytovaného Základní školou, Liberec, eská 354, píspvková organizace, podle 174 odst. 2 písm. b) zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis. Hodnocení souladu Školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání (ŠVP) Základní školy, Liberec, eská 354, píspvková organizace, s právními pedpisy a Rámcovým vzdlávacím programem pro základní vzdlávání (RVP ZV) podle 174 odst. 2 písm. c) zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis. Charakteristika školy Základní škola, Liberec, eská 354 je píspvkovou organizací zízenou mstem Liberec. Právnická osoba vykonává innost základní školy (školy), školní družiny (ŠD) a školní jídelny. Ve školním roce 2008/2009 se ve 23 tídách vzdlává 541 žák. Ke dni inspekce byla kapacita školy naplnna na 95,25 %, poet žák základní školy za poslední ti roky stoupá v prmru o 11 žák. Krom žák ze spádové oblasti školu navštvují žáci z obcí Dlouhý Most,

2 Jemanice, Šimonovice, Minkovice a mstských ástí Pilínkov, Rochlice, Doubí a Vratislavice. Vzdlávání v 1., 2., 6. a 7. roníku probíhá podle Školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání, ve roníku jsou žáci vyuováni podle vzdlávacího programu Obecná škola j /97-20 (tídy s oznaením B podle programu Obecná škola pro tídy s rozšíeným vyuováním jazyk j 29529/96-20), v roníku podle vzdlávacího programu Základní škola j /96-2, ve znní pozdjších úprav a doplk. Škola se profiluje zamením na výuku jazyk, která má ve škole dlouholetou tradici, na vzájemnou komunikaci a poítaovou gramotnost. Základními prioritami školního vzdlávacího programu jsou osobnostní a sociální výchova, podpora aktivity a tvoivosti žák a jejich motivace pro celoživotní vzdlávání. Škola nabízí rozmanité volitelné i nepovinné pedmty a pestrou škálu zájmových útvar. Vzhledem k zájmu žák mladšího školního vku o mimoškolní aktivity organizované školní družinou musela být kapacita ŠD opakovan navýšena, v souasnosti iní 210 žák. Tradice kvalitní pée o materiáln-technické vybavení školy a estetinost prostedí je zachovávána, prbžná obnova zaízení tíd a odborných ueben je píkladná. Bhem prázdnin škola s pispním sponzora vybudovala rozsáhlé hišt vybavené devnými herními prvky. Bezbariérový pístup do školy umožuje vzdlávat žáky s tlesným handicapem. Ekonomické a materiální pedpoklady školy Z pedložené dokumentace školy byly zjištny celkové zdroje a náklady na hlavní innost v letech 2006, 2007 a Škola v hodnoceném období let 2006 až 2008 hospodaila zejména s finanními prostedky poskytnutými ze státního rozpotu a s píspvky na pokrytí provozních náklad od zizovatele. Mimo dotace na pímé náklady na vzdlávání a píspvku na provoz škola obdržela v roce 2006 ze státního rozpotu úelové prostedky na projekt HODINA a v letech 2006 a 2007 na státní informaní politiku. V roce 2008 byla škole poskytnuta dotace na rozvojový program s názvem Zvýšení nenárokových složek plat a motivaních složek mezd pedagogických pracovník regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce. V návaznosti na rostoucí poet žák se ve sledovaném období zvyšuje dotace ze státního rozpotu na pímé náklady na vzdlávání a její navýšení v roce 2008 oproti roku 2005 pedstavuje K. Veškeré finanní prostedky, které škola obdržela ze státního rozpotu, byly vyerpány na stanovený úel. Z rozpotu zizovatele byly poskytnuty úelové investiní prostedky, a to v roce 2006 na zakoupení konvektomatu a v roce 2007 na myku nádobí do školní kuchyn. Neinvestiní prostedky ze státního rozpotu inily ve sledovaném období 75 % z celkových zdroj k financování školy. Veškeré náklady na uebnice a uební pomcky a další vzdlávání pedagogických pracovník byly ve sledovaných letech erpány pouze ze státního rozpotu (v ostatních neinvestiních výdajích). V roce 2008 obdržela škola dotace z Fondu na podporu a rozvoj vzdlávání Statutárního 2

3 msta Liberce na jednotlivé projekty (Jarní svátky, Rej arodjnic, Den dtí, Škola v lese, Prales na Ještdu, Nahrávka vánoního CD). Následující tabulka podává pehled o vývoji potu žák dle zahajovacích výkaz k píslušného školního roku v letech : Ukazatel/školní rok 2005/ / / /2009 Poet žák 502 žák 507 žák 533 žák 541 žák Kapacita školy 568 žák 568 žák 568 žák 568 žák Naplnnost kapacity 88,38 % 89,26 % 93,83 % 95,25 % Poty žák ze zahajovacích výkaz za školní roky byly pepoteny na poty žák za kalendání roky a následn byl vyíslen podíl celkových náklad a zdroj na jednoho žáka. Pehled celkových neinvestiních náklad a jednotlivých druh zdroj na jednoho žáka je uveden v následující tabulce v K: Ukazatel Celkové NIV na žáka Pímá dotace na vzdlávání na žáka Úelové dotace ze SR na žáka Dotace z územn správního celku na žáka Dotace od zizovatele na žáka Ostatní zdroje na žáka Celkové zdroje na žáka Z tabulky je patrný stálý nárst celkových náklad na žáka i pímé dotace na vzdlávání na jednoho žáka školy. Celkov poskytnuté prostedky, s nimiž škola hospodaila ve sledovaném období, byly zcela dostaující k vlastní realizaci ŠVP i k zabezpeení ádného provozu školy. Pidlené finanní prostedky ze státního rozpotu jsou používány v souladu s úelem, na který byly pidleny. Rovnost píležitostí ke vzdlávání Hodnocení základní školy editelka školy oznamuje a zveejuje prokazatelným zpsobem termín zápisu k plnní školní docházky v souladu se zákonnými ustanoveními. Pijímání žák ke vzdlávání probíhá 3

4 podle píslušných právních pedpis, spluje podmínky správního ízení. Pi zmn vzdlávacího programu je žákm poskytována individuální pomoc. Zásady rovného pístupu ke vzdlávání škola respektuje. Školní matrika je ke dni inspekce vedena v elektronické a listinné podob formou tídních výkaz a katalogových list, které obsahují údaje o žácích vymezené školským zákonem. V letošním školním roce eviduje škola v roníku 17 integrovaných žák. Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciáln pedagogickými centry pro n vypracovala individuální vzdlávací plány, které projednala se zákonnými zástupci a zainteresovanými pedagogy. Pro žákyni tlesn postiženou je zízena funkce osobní asistentky. Organizace se školskými poradenskými zaízeními dle poteb prbžn spolupracuje, jejich doporuení respektuje, individuální péi pro šetené žáky zabezpeuje. V letošním školním roce ani ve sledovaném tíletém období nebylo diagnostikováno mimoádné nadání u žádného žáka. Žáky s riziky neúspšnosti ve vzdlávání škola identifikuje, prbžn realizuje opatení k jejich podpoe ve vzdlávání. Zohleduje jejich poteby a možnosti, zajišuje individualizaci výuky podle jejich možností, vytváí pro n píznivé sociální, emocionální i pracovní klima. V podmínkách školy jsou respektovány poteby všech žák vetn žák se sociálním handicapem, zdravotním znevýhodnním nebo postižením. Poradenské služby zabezpeuje škola výchovnými poradkynmi ustanovenými pro první a druhý stupe a školním metodikem prevence, kteí spolupracují s pedagogickými pracovníky. Poskytují žákm a dle požadavk i jejich zákonným zástupcm poradenskou pomoc zamenou zejména na primární prevenci sociáln patologických jev, kariérové poradenství, podporu pi integraci a vzdlávání žák se speciálními vzdlávacími potebami. Metodickou podporu realizují v této oblasti i pro pedagogy. Škola má vytvoenu úinnou strategii na podporu úspšnosti žák se speciálními vzdlávacími potebami i žák nadaných. Pro žáky pravideln zabezpeuje logopedickou péi a nápravu dyslektických problém. Poskytováním poradenských služeb v záležitostech týkajících se vzdlávání zajišuje škola dle požadavk odbornou pomoc všem žákm. Uplatnní práva na rovný pístup ke vzdlávání škola respektuje, poradenské služby zajišuje na nadprmrné úrovni. Strategie školy podporující úspšnost žák je funkní. Vedení školy Vzdlávací nabídka školy odpovídá zápisu v rejstíku škol a školských zaízení. Pedložený školní vzdlávací program pro základní vzdlávání sploval požadavky školského zákona pouze ásten (nebyla uvedena úplná konkretizace námt a inností u prezových témat). Tyto drobné obsahové a formální nepesnosti se koordinátorm a vedení školy podailo odstranit v prbhu inspekní innosti. ŠVP byl zpracováván v týmu pedagog podle zásad Rámcového vzdlávacího programu pro základní vzdlávání a v souladu s požadavky školského zákona a byl projednán školskou radou. ŠVP je provázán s ostatními dokumenty školy a stal se kvalitním podkladem pro vzdlávání žák. Zohleduje reálné materiální, personální a organizaní podmínky i možnosti školy, jeho obsah odpovídá pln vzdlávacím potebám žák. Strategie rozvoje školy je srozumitelná a plánovitá. Dlouhodobá koncepce rozvoje a stanovené vzdlávací cíle organizace mají vazbu na dlouhodobé zámry vzdlávání a rozvoje vzdlávací soustavy eské republiky i Libereckého kraje. Pi jejím uskuteování poítá vedení školy se spoluúastí žák. Za tímto úelem byl zízen školní žákovský 4

5 parlament, jehož podnty se vedení školy odpovdn zabývá. Propracovaný kontrolní systém je úinným nástrojem podpory strategie rozvoje školy. K sebehodnocení využívá škola funkní nástroje, jejichž prostednictvím se daí plnit nastavené cíle. Oblasti vlastního hodnocení jsou v souladu s ustanoveními provádcího pedpisu. Objektivnost hodnocení je dána provázaností cíl, kritérií a hodnotících nástroj. Návrhy opatení posouvají školu na kvalitativn vyšší úrove. Zpráva z vlastního hodnocení školy má velmi dobrou vypovídací hodnotu. editelka spluje všechny pedpoklady pro výkon funkce, vede dokumentaci v souladu se školským zákonem. V letošním školním roce zahájila funkní studium pro editele škol. Pedagogická rada jako poradní orgán editelky se schází pravideln a projednává všechny dležité dokumenty, monitoruje procesy a vyhodnocuje výsledky vzdlávání. Podává návrhy a stanovuje ešení. Aplikovaný systém ízení je pln funkní, promyšlený a provázaný. Reaguje na poteby školy a všech úastník vzdlávání. editelka spluje pedpoklady pro výkon funkce. Rozhoduje v souladu s ustanoveními školského zákona. ŠVP byl doplnn v prbhu inspekce tak, aby byl v souladu s RVP ZV. Pedpoklady pro ádnou innost školy Personální složení pedagogického sboru školy je z hlediska odborné kvalifikace na velmi dobré úrovni. Vyuující (reáln pt pepoteno na úvazek v celkové sum 2,59), kteí nesplují požadované vzdlání, studují uitelství pro daný stupe školy na pedagogické fakult. V letošním školním roce došlo v pedagogickém sboru k vtším personálním zmnám, nastoupilo devt nových pracovník. Souasné složení sboru z hlediska požadované odborné kvalifikace umožuje plnit cíle vzdlávacích program. Zaínajícím pedagogm stanovila editelka uvádjící uitele, kteí je vedou pedevším po stránce metodické a odborné. Cílem školy je vychovávat zaínající uitele a pomáhat jim v první tíleté etap profesního rozvoje. Další vzdlávání pedagogických pracovník je plánovité, vychází z konkrétního plánu zpracovaného na základ analýzy vnitní situace školy a z nabídky akcí vzdlávacích institucí. Pln odpovídá podmínkám a možnostem organizace. Pedagogy získané kompetence mají pozitivní vliv na efektivitu výuky a rozvoj osobnosti žák. Prioritou se stalo zejména vzdlávání související se studiem k prohlubování odborné kvalifikace, studium ke splnní kvalifikaních pedpoklad i dalších kvalifikaních pedpoklad (prevence sociáln patologických jev a výchovné poradenství). editelka zabezpeuje i vzdlávací akce tzv. Na klí pro celý pedagogický sbor. Profesní rst pedagogických pracovník editelka podporuje, pozitivn je motivuje a vytváí jim velmi dobré podmínky. Personální rizika trvale sleduje a vyhodnocuje, pijímá úinná opatení. Pi vyhledávání kvalifikovaných uitel spolupracuje i s pedagogickou fakultou. Škola vytváí bezpené prostedí pro zdravý psychický i fyzický vývoj žák. Podmínky pro zajištní bezpenosti, zdraví a ochrany žák ped sociáln patologickými jevy a projevy diskriminace, nepátelství nebo násilí jsou obsaženy ve školním ádu, se kterým byli prokazateln seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci. Preventivní strategii škola rozpracovala v minimálním preventivním programu, pravideln vyhodnocuje sociální, zdravotní a bezpenostní rizika vetn šikany. Míra úrazovosti žák je dlouhodob nízká. Celkové klima školy a její pestrý vnitní život podporují zdravý vývoj žák a naplování preventivní strategie školy. Organizace disponuje dostateným množstvím uebnic, výpoetní technikou a funkními pomckami. Prostorové a materiáln-technické podmínky vytváejí velmi dobré pedpoklady 5

6 pro realizaci vzdlávacích program. editelka má na základ analýzy aktuálního stavu promyšlenu koncepci prbžného doplování a inovace školních pomcek i úprav ueben a prostor školy, kterou s ohledem na finanní možnosti školy a zizovatele postupn realizuje. Kvalitní personální a materiální podmínky pozitivn ovlivují naplování ŠVP. Škola vytváí píznivé prostedí pro zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole i pi akcích organizovaných mimo školu. Realizované preventivní strategie jsou funkní. Prbh vzdlávání V prbhu tém všech inspekních hospitací uitelky využívaly moderní metody a formy práce. Výuku pozitivn ovlivnilo vzdlávání celého pedagogického sboru v projektech zamených na aktivizaní metody ve výuce a efektivní vyuování. Výuka probíhala v pimeném tempu, které umožovalo individuální vzdlávací pístup k jednotlivým žákm. Ve sledovaných hodinách mli žáci možnost spolupracovat, aktivn se zapojovat do inností, vzájemn komunikovat. Vedení žák k sebereflexi a sebehodnocení bylo patrné zejména ve výuce na prvním stupni. Hodnocení používané v hospitované výuce mlo motivaní charakter a bylo zdvodnné. Rozvoj osobnosti žák byl ve vtšin hodin podpoen efektivními metodami a formami práce. Partnerství editelka vytváí náležité podmínky pro innost školské rady, spolupracuje s ní a umožuje pístup k dokumentaci podle zákonných pedpis. Se zizovatelem je prbžn v kontaktu, projednává s ním provoz organizace, pravideln mu pedkládá schválenou výroní zprávu. Škola spolupracuje se zákonnými zástupci žák, prokazatelným zpsobem je informuje o výsledcích vzdlávání, o poádaných akcích a innosti zaízení. Informace zveejuje na webových stránkách. Pozitivem je i dlouholetá vzájemná spolupráce s klubem rodi a pátel školy a Pedagogickou fakultou Technické univerzity v Liberci. Organizace je otevená rodim žák, veejnosti i dalším partnerm, jejich názory akceptuje. Spolupráce a výmna informací s partnery jsou funkní, kladn ovlivují rozvoj školy. Partnerství je pro innost subjektu pínosem. Projevy dosahování úrovn klíových kompetencí prostednictvím vzdlávacího obsahu Vzdlávací obsah pedmt a školou stanovené výchovné a vzdlávací strategie jsou východiskem pro rozvoj klíových kompetencí žák. Jejich zalenní do ŠVP není formální. V hospitovaných hodinách aplikované metody a formy práce rozvíjely funkních gramotnosti žák. Žáci se dokázali orientovat v textu, vyhledat nezbytné informace. Teoretické poznatky byly propojeny s reálným životem. Žáci se uili porovnávat jevy, tídit poznatky, vyvozovat obecná pravidla, organizovat innosti samostatn, komunikovat pohotov a výstižn v souladu s dohodnutými normami. Kvalitní školní projekty organizované uiteli napí roníky mají významný podíl na rozvoji úrovn klíových kompetencí. Zhlédnutá výuka a výsledky projekt pozitivn ovlivují rozvoj klíových kompetencí. Výsledky vzdlávání žák na úrovni školy Škola sleduje úspšnost žák po celou dobu jejich vzdlávání ve škole i v mimoškolních aktivitách. Žáci se úastní sportovních, výtvarných, literárních, pveckých a dopravních soutží. Škola se aktivn zapojuje do vdomostních olympiád v eském, anglickém 6

7 a nmeckém jazyce, matematice, zempise, biologii, djepise a do Pythagoriády. V roce 2007 byli žáci školy zaazeni do mezinárodního testování TIMSS. Pravideln se úastní srovnávacích test 9. roník CERMAT a dosahují nadprmrných výsledk v rámci kraje i republiky. Tídy 5. roník využívají test SCIO. Uitelé si vytváejí v roníkových a pedmtových komisích vlastní hodnotící testy. Hlavní píiny selhávání žák ve vzdlávání jsou monitorovány. Škola systematicky sleduje úspšnost žák v realizovaných vzdlávacích programech a podporuje jejich všestranný rozvoj. Celkové hodnocení školy innost subjektu probíhá v souladu s platnými zmnami v rozhodnutí o zaazení do rejstíku škol a školských zaízení. Ve sledovaném období použila škola finanní prostedky pidlené ze státního rozpotu v souladu s úelem, na který byly pidleny. Finanní a materiální zdroje školy umožují realizaci školních vzdlávacích program. Škola zajišuje rovnost pístupu ke vzdlávání a zohleduje individuální vzdlávací poteby jednotlivc. Bezpenost a ochrana zdraví žák je zajištna ve všech innostech školy. Preventivní strategie jsou úinné. Realizovaný ŠVP je po úprav v souladu se zásadami a cíli platného školského zákona a píslušného rámcového vzdlávacího programu. Vzdlávání probíhá moderními formami a metodami, dochází k efektivnímu rozvoji funkních gramotností žák. Škola zajišuje žákm rozmanité innosti podporující jejich seberealizaci a zájmy. Sledovaná výuka byla vtšinou píkladem dobré praxe. Seznam písemností, o které se inspekní zjištní opírá: 1. Úplné znní zizovací listiny j. SKSK/207/04/ZL ze dne vydaná na základ usnesení Zastupitelstva Statutárního msta Liberec. 43/04 ze dne Rozhodnutí MŠMT ve vci návrhu na zápis zmny v údajích vedených v rejstíku škol a školských zaízení j. 3584/ ze dne s úinností od Rozhodnutí MŠMT ve vci návrhu na zápis zmny v údajích vedených v rejstíku škol a školských zaízení j / ze dne s úinností od Rozhodnutí MŠMT ve vci zápisu zmny v údajích vedených v rejstíku škol a školských zaízení j / ze dne s úinností od Výpis z rejstíku škol a školských zaízení základní škola ze dne Dlouhodobý koncepní plán rozvoje základní školy eská j. 238/08 ze dne Zpráva z vlastního hodnocení školy j. 816/07 ze dne Plán práce na školní rok 2009/2009 j. 291/08 ze dne Plán hospitaní innosti na školní rok 2008/2009 j. 292/08 ze dne Plán kontrolní innosti pro školní rok 2008/2009 j. 293/08 ze dne

8 11. Plán dalšího vzdlávání pedagogických pracovník na období školního roku 2008/2009 ze dne Organizaní ád školy j. 129/08 ze dne Roní plán práce výchovného poradce na 1. stupni ZŠ, nedatováno 14. Msíní plány práce ve školním roce 2008/ Plán práce výchovného poradce školní rok stupe, nedatováno 16. Seznam dtí se SPU šetených v PPP , nedatováno 17. Integrovaní žáci školní rok 2008/2009, nedatováno 18. Individuální vzdlávací plány ve školním roce 2008/ Karty žák se specifickou poruchou uení, ADHD, ADD vedené ve školním roce 2008/ ICT plán školy 2008/ /2010 j. 289/08 ze dne Hodnocení naplování ŠVP školní rok 2007/2008, nedatováno 22. Nabídka zájmových kroužk pro školní rok 2008/ pehled 23. Personální dokumentace editelky školy doklady o odborné kvalifikaci pro pímou pedagogickou innost diplom PedF Ústí nad Labem; jmenování do funkce editelky j. SKSK/359/06/JD ze dne s úinností od ; osvdení o dalším vzdlávání pedagogických pracovník 24. Rozhodnutí editelky školy ve školním roce 2007/2008 a 2008/ Minimální preventivní program pro školní rok 2008/2009 ze dne Školní ád j. 487/06 platný od Zásady hodnocení a klasifikace platné od Zápisy z jednání pedagogické rady ve školním roce 2006/2007, 2007/2008 a 2008/ Rozvrh hodin ve školním roce 2008/2009 platný ke dni inspekce 30. Kniha úraz vedená od Zpráva o innosti školy za školní rok 2005/2006 ze dne Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2006/ Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2007/ Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání Uíme se, abychom se domluvili a v život neztratili j. 818/07 platný od Zápisy z jednání školské rady ve školním roce 2005/2006, 2007/2008 a 2008/ Tídní výkazy a katalogové listy žák školy vedené ve školním roce 2008/2009 pro tídy VI. A, VI. B, VII. A, VII. B 37. Tídní knihy hospitovaných tíd 38. Výsledky výzkumu TIMSS 2007 ZŠ, Liberec 25, eská 354, leden Webové stránky školy 40. Rozpoet pímých NIV na rok 2006 po 6. úprav ke dni ze dne (j. KULK-72096/96) 41. Rozpoet pímých NIV po 5. úprav ke dni ze dne (KULK /2007) 42. Rozpoet pímých NIV po 3. úprav ke dni ze dne (KULK- 6912/2008) 43. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostedk na ešení operaního programu Rozvoj lidských zdroj opatení projektu Úprava vzdlávacích program 7. roník škol smujících k rozvoji klíových kompetencí žák (HODINA) na 2. tvrtletí 2006 ze dne (KULK-40683/2006) 44. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 1. tvrtletí projekt HODINA ze dne (KULK-27363/2006) 45. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostedk na ešení Operaního programu Rozvoj lidských zdroj úprava vzdlávacích program 7. roník škol smujících k rozvoji 8

9 klíových kompetencí žák (HODINA) na III. tvrtletí 2006 ze dne (KULK /2006) 46. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (MŠMT j. 7944/ ) ze státního rozpotu R pro zajištní standardních Informaních a komunikaních technologií ve školách v roce 2006 ze dne (KULK-39869/2006) 47. Poskytnutí dotace na program podpory konektivity škol v rámci SIPVZ v roce 2007 ze dne (KULK-73465/2007) 48. Poskytnutí dotace na rozvojový program Zvýšení nenárokových složek plat a motivaních složek mezd pedagogických pracovník regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce v roce 2008 ze dne (KULK-50227/2008) 49. Roní úetní závrka Výkaz zisku a ztráty k ze dne Ú OUPO Roní úetní závrka - Výkaz zisku a ztráty k ze dne Ú OUPO Výkaz o hospodaení k Statistické výkazy Škol (MŠMT) P1-04 tvrtletní výkaz o zamstnancích a mzdových prostedcích v regionálním školství za tvrtletí 2006 ze dne , za tvrtletí 2007 ze dne , za tvrtletí 2008 ze dne Finanní vypoádání dotací poskytnutých krajm, ást A, Finanní vypoádání dotací ze státního rozpotu dle 6, odst. 1, vyhláška. 551/2004 Sb., za rok Pehled vybraných úelových dotací poskytnutých školám a školským zaízením v Libereckém kraji v roce Finanní vypoádání dotací poskytnutých krajm ást A, Finanní vypoádání dotací ze SR dle 6, odst. 1 vyhlášky. 551/2004 Sb., za rok Pehled úelových dotací poskytnutých MŠMT školám a školským zaízením Libereckého kraje v roce Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k ze dne Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k ze dne Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k ze dne Výkaz o základní škole S 3-01 podle stavu k ze dne Výkaz o školní družin Z 2-01 podle stavu k ze dne Výkaz o školní družin Z 2-01 podle stavu k ze dne Výkaz o školní družin Z 2-01 podle stavu k ze dne Výkaz o školní družin Z 2-01 podle stavu k ze dne Výkaz Z o zaízení školního stravování k ze dne Výkaz Z o zaízení školního stravování k ze dne Výkaz Z o zaízení školního stravování k ze dne Výkaz Z o zaízení školního stravování k ze dne Rozpoet Statutárního msta Liberce na rok 2008 na provozní náklady z (JMML /08) 70. Rozpoet Statutárního msta Liberce na rok 2007 na provozní náklady ze dne (JMML 04607/07) 71. Dotace z Fondu na podporu a rozvoj vzdlávání Statutárního msta Liberce ze dne (JMML /08) na projekt ŠVP (Jarní svátky, Rej arodjnic, Dtský den) 72. Dotace z Fondu na podporu a rozvoj vzdlávání Statutárního msta Liberce ze dne (JMML /08) na projekty Škola v lese a Nahrávka vánoního CD 9

10 Dle 174 odst. 13 zákona. 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon) ve znní pozdjších pedpis, mže editelka školy podat pipomínky k obsahu inspekní zprávy eské školní inspekci do 14 dn po jejím pevzetí na adresu eská školní inspekce, Liberecký inspektorát, Masarykova 801/28, Liberec 1. Inspekní zprávu spolen s pipomínkami a stanoviskem eské školní inspekce k jejich obsahu zasílá eská školní inspekce zizovateli a školské rad. Inspekní zpráva vetn pipomínek je veejná a je uložena po dobu 10 let ve škole nebo školském zaízení, jichž se týká, a v píslušném inspektorátu eské školní inspekce. Složení inspekního týmu: (razítko) Titul, jméno a píjmení Mgr. Helena eovská Mgr. Alexandra Hanwaldová Mgr. Jan Vrabec Ing. Milena Bornová Podpis V Liberci dne 20. ledna 2009 Podpis editelky školy stvrzující projednání a pevzetí inspekní zprávy V Liberci dne (razítko) Titul, jméno a píjmení PaedDr. Jitka Mikešová Podpis

11 Pipomínky editelky školy Datum Text Pipomínky ne/byly podány. 11

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692. Skalka 1692, 560 18 eská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední odborná škola a Stední odborné uilišt technických obor, eská Tebová, Skalka 1692 Skalka 1692, 560 18 eská Tebová Identifikátor školy:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Adresa organizace: Komenského.p. 169 I: 603 717 57 Uherský Brod, PS 688

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2010 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec

Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Statutární msto Liberec Rezort školství, sociálních vcí, cestovního ruchu a kultury Klí k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpotu statutárního msta Liberec Liberec, 09/2015 A. Sociální a zdravotní

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům

Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům Škola zveřejňuje informace o vzdělávací nabídce a přijímacím řízení na svých webových stránkách, na informačních letácích a v místním tisku.

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 4. 2013 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec zóna Lidové sady Zpracoval: Ing. Michal

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-195/09-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-195/09-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-195/09-08 Základní škola Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily, Jizerská 564 Adresa: Jizerská 564, Semily 513 01 Identifikátor:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA. Školní rok 2006 / 2007. Zpracovala Jana Müllerová editelka školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MATESKÁ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY VÝRONÍ ZPRÁVA Školní rok 2006 / 2007 Zpracovala Jana Müllerová editelka školy 1 A Charakteristika školy Rozhodnutím MŠMT R.J. 37 866/05-21 s

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212

Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí, Husova 212 Zpracovala: Mgr.Ivona ivrná Statutární zástupce DDM Pelíšek, Vrchlabí Školní vzdlávací program Domu dtí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. Metodik preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci, ve výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2008/2009. Management

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova

Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn na ZŠ Tyršova Spolen a kvalitn r.. CZ.1.07/1.4.00/21.1559 to je název projektu, který zaíná realizovat od 1. bezna 2011 ZŠ Tyršova 913 ve Frenštát pod Radhoštm. Projekt byl schválen v

Více

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace

Š k o l n í j í d e l n a. V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007. Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Š k o l n í j í d e l n a V ý r o n í z p r á v a školní rok 2006/2007 Základní údaje k 31.10.2006 : Kapacita jídelny : 600 jídel Poet zapsaných

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy

Gymnázium, Brno, Kenová 36. Výroní zpráva o innosti školy Gymnázium, Brno, Kenová 36 Kenová 36, 602 00 Brno Výroní zpráva o innosti školy Brno 19. 10. 2009 ást I Základní údaje o škole a) Gymnázium, Brno, Kenová 36 je píspvkovou organizací s IO 00 55 89 91. b)

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody

ANALÝZA K NÁVRHU NA SPLYNUTÍ GYMNÁZIA, MORAVSKÁ TEBOVÁ, SVITAVSKÁ 310 A GYMNÁZIA, A. K. VITÁKA 452, JEVÍKO. Návrh zmn. Dvody 5 Návrh zmn 1) Splynutí Gymnázia, Moravská Tebová, Svitavská 310 s Gymnáziem, A. K. Vitáka 452, Jevíko k 1. 7. 2014. 2) Zachování tyletého i osmiletého gymnázia v nov vzniklém subjektu se sídlem v Moravské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/08-08. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-63/08-08. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-63/08-08 Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Adresa: Vítkov 69, 463 31 Chrastava

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2001/2002 Úvod Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 1 SOUBOR ÚDAJ O ŠKOLE 1. Pesný název školy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 7 konaného dne 30. 11. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Žádost pana Kotase o prodej

Více