Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o Křížová 2, Jihlava Tel.: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o Křížová 2, 586 01 Jihlava Tel.:567 578 500 Fax: 567 578 501 e-mail: region@rda-vysocina."

Transkript

1 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z.s.p.o Tel.: Fax: NEWSLETTER EUROPE DIRECT JIHLAVA - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ČLENY SDRUŽENÍ OBCÍ VYSOČINY (Aktuální zdroje financování rozvojových záměrů obcí) LEDEN A ÚNOR/2009

2 OBSAH: ÚVOD... 4 TERMÍNY A UZÁVĚRKY JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ... 5 AKTUÁLNÍ GRANTOVÉ PROGRAMY ČR A KRAJE VYSOČINA... 8 KRAJ VYSOČINA... 8 Fond Vysočiny... 8 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina... 9 Pravidla Rady kraje Vysočina MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Regionální dotační programy v roce Program Bezbariérové obce Podpora obnovy venkova STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Program PANEL MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce Program Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Půjčka z Revolvingového fondu MŽP Program Revitalizace říčních systémů STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dotace pro domácnosti na ekologické vytápění STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Programy zvyšující bezpečnost dopravy MINISTERSTVO KULTURY Program záchrany architektonického dědictví MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO VNITRA Program prevence kriminality v roce MINISTERSTVO OBRANY MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S AKTUÁLNÍ GRANTOVÁ SCHÉMATA FINANCOVANÁ Z FONDŮ EU A EHP/NORSKO Blokový grant pro NNO Finančních mechanizmů EHP/Norska Program rozvoje venkova České republiky na období (PRV) Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program přeshraniční spolupráce ČR Rakousko Fond malých projektů Vysočina Dolní Rakousko Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Operační program Životní prostředí (OPŽP) Operační program podnikání a inovace (OPPI) Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) OSTATNÍ ORGANIZACE... 35

3 NADACE PARTNERSTVÍ MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND OBECNÉ INFORMACE DATABÁZE DOTAČNÍCH PROGRAMŮ RRAV KONTAKTY... 37

4 ÚVOD

5 TERMÍNY A UZÁVĚRKY JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ Název instituce/fondu Fond Vysočiny Kraj Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina Kraj Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Název programu/dotace Termín odevzdání Strana Jednorázové akce Sportoviště Sport pro všechny Diagnóza památek Podpora společen. a kultur. aktivit obcí souvisejících zejména s oslavami či významných výročí obce Program prevence kriminality do 10 dnů 9 Obnova kulturních památek v kraji Vysočina Dotace na územně plánovací činnost obcí Podpora naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina duben Dotace na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina Podpora společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí Podpora systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina říjen Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce Systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol Poskytování finančních prostředků na hospodaření v lesích Poskytování dotací na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření Dotace v oblasti neprofesionálního umění Vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže Přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol 2 měsíce před postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež soutěží 14 Přidělování dotací na účast na mistrovství ČR, Evropy a 2 měsíce před světa ve sportovních disciplínách mistrovstvím 14 Přidělování dotací na dofinancování evropských projektů průběžně 14 Dotace na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve 2 měsíce před sportovních disciplínách mistrovstvím 15 Podpora regenerace panelových sídlišť Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok Podpora výstavby podporovaných bytů Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní v případě nebo jinou pohromou pohromy 16 Program Bezbariérové obce Podpora obnovy venkova Program PANEL průběžně 18

6 Název instituce/fondu Název programu/dotace Termín odevzdání Strana Ministerstvo zemědělství Poskytování finančních prostředků v oblasti vod Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací průběžně 19 Ministerstvo Půjčka z Revolvingového fondu MŽP životního prostředí Revitalizace říčních systémů průběžně 20 Státní fond životního prostředí Dotace pro domácnosti na ekologické vytápění Ministerstvo kultury Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP Program záchrany architektonického dědictví září Kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Podpora regionálních kulturních tradic Kulturní aktivity zaměřené na podporu zahraničních kontaktů Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo školství, mládeže a tělových Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality v roce Ministerstvo obrany Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby průběžně 23 Českomoravská Municipální úvěr v programu OBEC záruční a rozvojová banka Municipální úvěr z Regionálního rozvojového fondu do vyčerpání 23 EHP/Norsko Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Program rozvoje I Založení porostů rychle rostoucích dřevin nezveřejněno 25 venkova I.1.2 Investice do lesů I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům II.2.4 Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesů III Obnova a rozvoj vesnic Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost III Občanské vybavení a služby III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Zvyšování kvality vzdělávání Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

7 Název instituce/fondu Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko Fond malých projektů Vysočina Dolní Rakousko Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod Operační program Životní prostředí Operační program podnikání a inovace Nadace partnerství Mezinárodní Visegrádský fond Název programu/dotace Termín odevzdání Strana 1.1 Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času Rozvoj lid. zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace Prevence zdravot. a sociálních rizik, sociální integrace Doprava a regionální dostupnost Životní prostředí a prevence rizik Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce Fond malých projektů Vysočiny Rozvoj dopravní infrastruktury pro nemotorovou dopravu duben Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch duben Rozvoj služeb v cestovním ruchu duben Rozvoj regionálních středisek Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Nemovitosti (OPPI) pozastaven 33 Základní grantový program jaro Strom života Pro přírodu jaro Strom života Malé granty jaro Strom života Místo pod stromy únor Na zelenou bude upřesněno 35 Alej národů bude upřesněno 35 Malé granty Standardní granty Strategické granty Pozn. nově vyhlášené či doplněné programy a dotace

8 AKTUÁLNÍ GRANTOVÉ PROGRAMY ČR A KRAJE VYSOČINA KRAJ VYSOČINA Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: Fond Vysočiny Jednorázové akce 2009 (uzávěrka: ) Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování neziskových a krátkodobých akcí (trvajících max. 1 měsíc) jednorázového charakteru (s jasně vymezeným začátkem a koncem). Podprogram A: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování sportovních a volnočasových aktivit určených pouze pro cílovou skupinu dětí a mládeže. Prioritou je podpora jednorázových volnočasových aktivit s důrazem na aktivní zapojení dětí a mládeže. (Dětské karnevaly, drakiády, dny dětí, turnaje, závody, poháry, maratony, velké ceny, apod.) Podprogram B: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování sportovních a volnočasových akcí určených pro širokou veřejnost. Tyto akce by měly být zaměřeny na posílení identity obyvatel s obcí či krajem a na propagaci účelného trávení volného času s aktivním zapojením široké veřejnosti. (Aktivity pro rodiny, rodiče s dětmi, seniory, apod.) Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 5 000,- Kč, maximální výše příspěvku je ,- Kč. Minimální podíl příjemce je 60 % celkových nákladů projektu. Sportoviště 2009 (uzávěrka: ) Podprogram A: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při nezbytné drobné údržbě sportovních a tělovýchovných zařízení (např. nátěry, drobná stavební údržba, apod.), které využívají občané regionu a tak přispět ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti z řad občanů našeho kraje. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je ,- Kč, maximální výše příspěvku je ,- Kč. Minimální podíl příjemce je 60 % celkových nákladů projektu. Podprogram B: Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při výstavbě, modernizaci a rekonstrukci sportovních a tělovýchovných zařízení většího rozsahu, které využívají občané ze širšího regionu a tak přispět ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití nejširší veřejnosti z řad občanů. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je ,- Kč, maximální výše příspěvku je ,- Kč. Minimální podíl příjemce je 70 % celkových nákladů projektu. Pro účely tohoto grantového programu nejsou dětská hřiště chápána jako sportoviště a nemůže na jejich výstavbu či údržbu poskytnuta podpora. Tento grantový program rovněž neslouží pro financování nákladů spojených s běžnou činnosti sportovišť a sportovních areálů (náklady na energie, sečení trávy, apod.). Sport pro všechny 2009 (uzávěrka: ) 8

9 Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit podíl kraje na spolufinancování rozvoje dlouhodobých sportovních a tělovýchovných aktivit v regionu, především spolufinancování činnosti subjektů působících v oblasti sportu a tělovýchovy, obcí, škol, školských zařízení. Finanční podpora je určena především na sportovní se zaměřením na rozvoj propagace sportu a tělesné výchovy, na zvýšení společenské hodnoty a role sportu, na změnu hodnotové orientace občanů a na reprezentaci kraje Vysočina. Pro potřeby této výzvy se rozumí dlouhodobou aktivitou pravidelná celoroční činnost. Letní dětské tábory či soustředění bez návaznosti na celoroční činnost nejsou dlouhodobou aktivitou. Finanční podpora není určena na mzdy. Je velmi žádoucí, aby se organizátoři podíleli na pořádání akce bez nároku na odměnu. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je ,- Kč, maximální výše příspěvku je ,- Kč. Minimální podíl příjemce je 60 % celkových nákladů projektu. Diagnóza památek 2009 (uzávěrka: ) Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování předprojektové dokumentace. Jedná se zejména o statické posudky, restaurátorské průzkumy, stavebně historické průzkumy, průzkumy jednotlivých konstrukcí objektů a další. Příspěvek je poskytován v režimu de minimis. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt není stanovena, maximální výše příspěvku je ,- Kč. Minimální podíl příjemce je 50 % celkových nákladů projektu. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina Více informací k níže uvedeným zásadám naleznete na: Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí (č. 15/08) (uzávěrka: ) Podpořeny mohou být akce u příležitosti výročí založení obce, získání městských práv, pořádání sjezdu rodáků, udělení praporu a znaku, získání důležitých ocenění, nebo při oslavách či připomenutích jiné důležité historické události obce. Dotace může být poskytnuta na úhradu výdajů spojených s realizací akce tj. výdaje na propagaci (propagační předměty, plakáty, internetové prezentace, knižní publikace, atd.), pamětní desky a pamětní předměty, výdaje spojené s vystoupením účinkujících (cestovné, ubytování, pohoštění, honoráře), s pronájmem a technickým zajištěním prostor na akci. Dotace jednomu žadateli může dosáhnout maximálně výše Kč, a přitom nejvýše 100 Kč v průměru na jednoho obyvatele obce. Lze žádat o dotaci do výše 60% rozpočtovaných celkových výdajů akce. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací na výdaje v rámci Programu prevence kriminality (č. 13/08) (uzávěrka: do 10 dnů od převzetí rozhodnutí MVČR o neposkytnutí státní dotace) Žadatelem o dotaci nebo příjemcem dotace se pro účely těchto Zásad rozumí pouze obec na území kraje Vysočina, která podle zásad MV požádala o státní dotaci z kapitoly Ministerstva vnitra ČR na výdaje realizované v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce 2009 a jejíž žádost nebyla Ministerstvem vnitra podpořena v rámci programu Ministerstva vnitra č Podpora prevence kriminality s podprogramem č Pořízení, obnova a provozování majetku v oblasti prevence 9

10 kriminality. Podporované aktivity: a) mobilní kamerové soubory, b) rozšiřování kamerového souboru, c) zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, d) mříže, e) osvětlení rizikových míst, f) oplocení rizikových míst, g) soupravy pro sport, h) sportovní hřiště a plácky. Minimální výše dotace činí Kč a maximální výše dotace činí Kč. Vlastní podíl obce, na kterém se může podílet i jiný nestátní subjekt, musí činit minimálně 20 % z celkových skutečně vynaložených výdajů na projekt. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina (č. 12/08) (uzávěrka: ) Dotace může být poskytnuta na památkovou obnovu movitých a nemovitých kulturních památek, tj. údržbu, opravu, rekonstrukci a restaurování prováděnou v souladu se závazným stanoviskem příslušného orgánu státní památkové péče. Dotace může být poskytnuta pouze na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty kulturní památky. Dotace se poskytuje na: a) na obnovu nemovitých kulturních památek ve výši do 30% ceny prací maximálně do výše ,- Kč, b) na obnovu movitých kulturních památek ve výši do 40% ceny prací maximálně do výše ,- Kč Obec se bude podílet na obnově kulturní památky nejméně 20% z celkových nákladů na obnovu kulturní památky v daném kalendářním roce. Podpora bude poskytnuta v režimu de minimis. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina (č. 10/08) (uzávěrka: ) Dotace může být poskytnuta pouze na zpracování: a) konceptu územního plánu (pokud se zpracovává) nebo b) návrhu územního plánu c) ve smyslu ust. 43 a násl. zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Dohodnutá cena v Kč (bez DPH) Max. výše v % Max. výše dotace v Kč do ,- 75 % ,- Kč od do ,- 50 % ,- Kč od a výše 25 % ,- Kč Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina (č. 04/08) (uzávěrka: duben 2009) 10

11 Žadatel o dotaci musí být zaregistrován v Oficiální evidence místních Agend 21. Účelem poskytnutí dotace je podpora uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy místní Agendy 21 a popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Konkrétně se jedná o: d) zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví e) příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na témata související s MA 21, ochranou a podporou zdraví a životního prostředí, f) podpora činnosti již certifikovaných škol v síti škol podporujících zdraví v projektu Zdravá škola a zavádění principů zdravého životního stylu do školských zařízení zřizovaných žadatelem, g) ekologické audity a ekologizace provozu škol a jiných právnických osob zřizovaných či spravovaných žadatelem, h) přeměna školních zahrad na přírodní učebny, včetně jejich projektové přípravy, realizace naučných stezek s tematikou udržitelného rozvoje a ochrany přírody, i) pořádání výstav a prezentací o udržitelném rozvoji, MA 21, j) pořádání kulatých stolů, seminářů a konzultací, k) aplikace nástrojů a metod přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování rozvoje, l) vypracování či aktualizace strategií udržitelného rozvoje, m) webové stránky věnované realizaci MA 21 v území, n) sledování vlastních indikátorů MA21 stanovených komunitní metodou ankety apod., o) sledování mezinárodně standardizovaných indikátorů UR, p) udržování a následné vyhodnocování cílů individuálního projektu školy podporující zdraví (ankety apod.) q) zavádění certifikovaných systémů řízení kvality ve veřejné správě ISO, EMAS, CAF. Minimální výše příspěvku na jeden projekt je 5 000,- Kč, maximální výše příspěvku je ,- Kč. Žadatel může v jednom kalendářním roce získat podporu max. pro 3 projekty, avšak v maximálním celkovém objemu ,- Kč. Minimální podíl příjemce podpory je 40 % celkových nákladů projektu. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina (č. 03/08) (uzávěrka: do kalendářního roku) Poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí u silnic II. a III. tříd kraje Vysočina, a to v šíři do 1 metru, na pruhu travnatého pozemku bezprostředně sousedícího s vozovkou silnice II. nebo III. třídy, a to nejvýše 2x za vegetační období. Kraj bude poskytovat dotaci na sečení 1 m2 maximálně ve výši 0,70 Kč včetně DPH. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí (č. 01/08) (uzávěrka: do kalendářního roku) Podpora společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí (např. u příležitosti výročí založení obce, získání městských práv, pořádání sjezdu rodáků, udělení praporu a znaku, získání důležitých ocenění, nebo při oslavách či připomenutích jiné důležité historické události obce). Dotace jednomu žadateli může dosáhnout maximálně výše ,- Kč, a přitom nejvýše 100 Kč v průměru na jednoho obyvatele obce. Lze žádat o dotaci do výše 60% rozpočtovaných celkových nákladů akce. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina (č. 19/07) (uzávěrka: říjen 2009) 11

12 Principem projektu systémové podpory datových úložišť je řešení dlouhodobě problematické situace v oblasti kvalitního a především bezpečného ukládání, zálohování a archivace dat. Tato problematika se týká v největší míře především zdravotnických organizací, kde práce s daty a jejich bezpečnost nabývá rapidně na významu, ale samozřejmě nejen jich. Přijatelnými náklady jsou: a) nákup diskových polí popř. jejich komponent, b) prvky výstavby SAN/NAS infrastruktury (lokální optické rozvody, SAN switche, FC karty), c) hw a sw prvky potřebné pro integraci s krajským systémem úložišť, d) archivační popř. zálohovací software, e) metodiky zálohování, archivace a obnovy dat. Výše poskytnuté dotace na jeden projekt se řídí dle předmětu podpory a souhrnně v jednom kalendářním roce pro jeden subjekt činí max. 1,5 mil Kč. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce (č. 12/07) (uzávěrka: do 31. ledna a 31. července kalendářního roku) Předmětem poskytování dotací podle těchto zásad jsou investiční akce v oblasti vodního hospodářství, které řeší odvádění a čištění odpadních vod ve stávající zástavbě s trvale bydlícími obyvateli, s prokazatelným výsledkem zvýšení počtu obyvatel napojených na kanalizaci, zvýšení podílu čištěných odpadních vod nebo zvýšení efektivnosti čištění odpadních vod. Předmět žádosti musí řešit nejméně 100 EO: a) v obci do 500 EO. Podmínkou je, že se jedná o akci, která je v mimořádném zájmu ochrany vod nebo ochrany přírody (posuzuje vodoprávní úřad a orgán ochrany přírody KÚ Vysočina). Podmínka se nevztahuje na případy, kdy se jedná o spolufinacování dotací poskytnutých ze Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, fondů Evropské unie nebo z jiných dotačních titulů. b) v obci s EO. Dotaci žadatelům podle těchto Zásad lze poskytnout na tyto akce: a) výstavba nebo rekonstrukce splaškové kanalizace, včetně souvisejících objektů, ve stávající zástavbě, včetně rozestavěných staveb. V případě nové výstavby kanalizace může být předmětem dotací pouze splašková kanalizace. Pokud je již kanalizace vybudována jako jednotná, mohou být předmětem dotací rozšíření nebo rekonstrukce i jednotné kanalizace. Podmínkou je, aby obec měla zajištěno čištění odpadních vod v dostatečné kapacitě a v kvalitě, splňující požadavky nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále jen nařízení vlády ), tj. aby měla funkční čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV ), b) výstavba, intenzifikace nebo rekonstrukce ČOV, včetně kořenových čistíren odpadních vod (dále jen KČOV ) s podmínkou, že po realizaci akce budou splňovat požadavky stanovené nařízením vlády c) výstavba ČOV nebo KČOV současně se splaškovou kanalizací v obcích, v nichž kanalizace ani ČOV nebo KČOV není, d) rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce nebo intenzifikace ČOV nebo KČOV v obcích, které mají nedostatečnou kapacitu odkanalizování a čištění odpadních vod nebo nesplňují požadavky stanovené nařízením vlády. Dotace se poskytuje v maximální výši do 80 % celkových nákladů, minimálně ve výši ,- Kč, maximálně ve výši ,- Kč. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol (č. 07/07) (uzávěrka: do 31. ledna kalendářního roku) 12

13 Ve prospěch jedné ZUŠ může být poskytnuta v kalendářním roce dotace na pořízení nebo opravu jedné učební pomůcky v minimální výši Kč a maximální výši Kč. Ve prospěch jedné ZUŠ může být poskytnuta v kalendářním roce dotace na pořízení nebo opravu nejvýše jedné učební pomůcky. Minimální podíl žadatele podpory je 20 % celkových nákladů projektu. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (č. 6/06) Příspěvky se poskytují na: A. Obnovu lesů poškozených imisemi (uzávěrka: na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června běžného roku, v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku) Přirozená obnova a umělá obnova síjí, umělá obnova sadbou - první, umělá obnova sadbou - opakovaná, ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění, zřizování nových oplocenek, hnojení a vápnění lesních porostů), B. Obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů (uzávěrka: na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. června běžného roku, v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku), C. Sdružování vlastníků lesů malých výměr (uzávěrka: do 31. března běžného roku), D. Ekologické a k přírodě šetrné technologie (uzávěrka: do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku) Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou či koněm v lesním porostu, přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji, likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím, E. Vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě (uzávěrka: do 30 dnů od doručení rozhodnutí o schválení plánu vlastníkovi lesa). Příspěvek bude poskytován v režimu de minimis. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření (č. 1/05) (uzávěrka: následujícího roku po přezkoumávaném období) Dotace je poskytována ve výši prokázaných uhrazených nákladů za přezkoumání ročního hospodaření auditorem, maximálně do výše 5 000,- Kč na jednoho příjemce za jeden kalendářní rok. Pravidla Rady kraje Vysočina Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: p3= Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění (č. 5/2008) (uzávěrka: kalendářního roku pořadatelé, 30 dnů před přehlídkou - účinkující) Pravidla stanovují závazný postup kraje při poskytování dotace: a) pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění, b) účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji. 13

14 Pořadateli krajské postupové přehlídky může být poskytnuta dotace do výše ,- Kč. Pořadateli národní postupové přehlídky může být poskytnuta dotace do výše ,- Kč. O dotaci musí pořadatel zažádat do kalendářního roku. Účinkujícímu může být poskytnuta dotace do výše ,- Kč. O dotaci musí účinkující zažádat nejlépe 30 dnů před účastí na národní přehlídce. Dotace je poskytována v režimu de minimis. Pravidla Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže (č. 3/2008) (uzávěrka: předcházejícímu období, na které se žádost vztahuje) Příjemcem podpory může být NNO či podnikatelský subjekt. Účelem dotace je podpořit talentované sportovce kraje při sportovní přípravě zejména v krajských centrech talentované mládeže. Krajské centrum talentované mládeže v určitém sportovním odvětví musí vzniknout a fungovat na úrovni celého kraje. Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis). Dotace může činit maximálně 50 % z celkových prokázaných neinvestičních výdajů. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež (č. 1/2008) (uzávěrka: finanční příspěvek je třeba zaslat nejpozději 2 měsíce před konáním soutěže) Příjemcem podpory jsou školy, školská zařízení, NNO. Pořadateli krajského kola postupové soutěže může být poskytnuta dotace ve výši od 5.000,- Kč do ,- Kč. Pořadateli vyššího kola postupové soutěže může být poskytnuta dotace ve výši od ,- Kč do ,- Kč. Dotace může činit zároveň maximálně 50 % z celkových prokázaných nákladů soutěže. Podpora je poskytována v režimu de minimis. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách (č. 9/2007) (uzávěrka: průběžně, žádost musí být podána 1 měsíc pře konáním akce) Účelem dotace je podpořit talentované sportovce při reprezentaci kraje Vysočina na mistrovstvích republiky, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Dotace může být poskytnuta: a) školám a školským zařízením se sídlem v kraji Vysočina bez ohledu na zřizovatele, b) NNO působícím v oblasti sportu a tělesné výchovy založených podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, které mají sídlo v kraji Vysočina, c) NNO působícím v oblasti sportu a tělesné výchovy založených podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, které mají sídlo v kraji Vysočina. Výše dotace může činit u jednotlivců 1.000,- Kč ,- Kč a u kolektivů 1.000,- Kč ,- Kč. U jednotlivců i kolektivů může dotace činit zároveň maximálně 50% z celkových prokázaných nákladů. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů (č. 8/2007) (uzávěrka: průběžně) Dofinancovány mohou být projekty podané v rámci programů: Leonardo da Vinci, Mládež v akci, Comenius, Erasmus, Grundtvig, Územní přeshraniční spolupráce ČR Rakousko, e-twining. Příjemcem dotace mohou být: a) školy a školská zařízení bez ohledu na zřizovatele, b) NNO založené podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, c) NNO založené podle zákona 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, d) náboženské a církevní instituce 14

15 Výše dotace poskytnuté jednomu žadateli může činit maximálně ,- Kč za jeden kalendářní rok. Dotace může činit zároveň maximálně 40% z celkového rozpočtu projektu. Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách (č. 3/2007) (uzávěrka: finanční příspěvek je třeba zaslat nejpozději 2 měsíce před konáním mistrovství) Příjemcem podpory jsou školy, školská zařízení, NNO. Účelem dotace je podpořit pořádání mistrovství republiky, Evropy, světa a podniků světových pohárů ve sportovních disciplínách na území kraje Vysočina. Výše dotace může činit 5.000,- Kč ,- Kč. Dotace může činit zároveň maximálně 50% z celkových prokázaných nákladů mistrovství. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Regionální dotační programy v roce 2009 Podpora regenerace panelových sídlišť (uzávěrka: ) panelovým sídlištěm ucelená část území obce zastavěná bytovými domy postavenými panelovou technologií o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotaci lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky: a) obec má vydaný územní plán obce a projekt regenerace panelového sídliště, b) obec se podílí na financování úprav podle 2 písm. c) nejméně ve výši 30 % jejich rozpočtových nákladů. Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2009 (uzávěrka ) Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Pro účely tohoto podprogramu se technickou infrastrukturou rozumí dopravní a technická infrastruktura, kterou jsou: a) pozemní komunikace, tj. 1. místní komunikace III. třídy včetně jejich součástí, 2. místní komunikace IV. třídy včetně jejich součástí, 3. účelové komunikace; b) vodovod, tj. 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě; c) kanalizace, tj. 1. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě, 2. místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, pokud nejsou uhrazeny provozovatelem sítí. Maximální výše dotace je 50 tis. Kč na jeden byt následně postavený na pozemku. Podpora je poskytována v režimu de minimis. Podmínky: obec má na výstavbu technické infrastruktury vydaný platný doklad o povolení stavby, pozemek, na kterém bude provedena výstavba technické infrastruktury, je ve vlastnictví obce a na pozemku nevázne zástavní právo ve prospěch třetí osoby, nebo je vztah k 15

16 pozemku zajištěn smlouvou mezi obcí a vlastníkem pozemku ve vztahu k budoucí technické infrastruktuře. Podpora výstavby podporovaných bytů (uzávěrka: ) Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. Podpora je poskytována v režimu de minimis. Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je žádána dotace, a finanční částky uvedené v odstavcích 1 až 3: Jedná-li se: o pečovatelský byt u výstavby činí finanční částka 600 tis. Kč na jeden byt, o vstupní byt u výstavby činí finanční částka 550 tis. Kč na jeden byt, o vstupní byt u výstavby podle části činí finanční částka 250 tis. Kč na jeden byt. Jedná-li se o výstavbu, která dosahuje nízkoenergetického standardu podle platných technických norem 1, kdy potřeba tepla na vytápění budovy je menší než 50 kwh/m 2 /rok, činí navýšení finanční částky o 50 tis. Kč na jeden byt. Program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou (v případě pohromy bude výzva zveřejněna na Program není určen na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí. a) Příjemcem podpory z dotačního titulu č. 1 jsou obce, svazky obcí a kraje, pokud byl pro jejich území v důsledku pohromy vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav obcím a svazkům obcí bude poskytována dotace až do 100 % vynaložených nákladů, krajům až do 50 % nákladů, b) Příjemcem podpory z dotačního titulu č. 2 jsou obce, svazky obcí a kraje postižené živelní nebo jinou pohromou, pokud nebyl pro jejich území v jejím důsledku vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav obcím a svazkům obcí bude poskytována dotace až do 80 % vynaložených nákladů, krajům až do 50 % nákladů. Program Bezbariérové obce (uzávěrka: ) Státní podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace až do výše 50 % skutečně vynaložených nákladů. Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše dotace ze zdrojů programu stanovena tak, aby spolu s podílem finančních prostředků z rozpočtu kraje nepřesáhla 75 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace ze státního rozpočtu činí ,- Kč. Dotační titul č.1 - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou Program je určen na podporu akcí zaměřených na odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. 1 ČSN EN :2007- Tepelná ochrana budov. funkční požadavky, ČSN EN ISO Tepelné chování budov - Výpočet potřeby energie na vytápění 16

17 Dotační titul č.2 Odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů Program je určen na podporu akcí zaměřených na odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov, odstraňování bariér uvnitř budov, bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách, pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů. Podpora obnovy venkova (uzávěrka: ) Dotační titul č. 1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku obec (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), která získala ocenění modrou, zelenou, bílou, oranžovou nebo zlatou stuhou v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008 nebo se umístila na místě v celostátním kole této soutěže. Na základě výjimky ministra může být účastníkem programu i obec oceněná v předchozích ročnících soutěže, pokud dotace nebyla v minulosti poskytnuta. Budou podporovány akce zaměřené na: obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby) s výjimkou bytového fondu ve vlastnictví obce, komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení, přípravu a realizaci propagačních materiálů obce v souvislosti s umístěním v soutěži Vesnice roku. Dotace poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Dotační titul č. 2 Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), svazek obcí 1), který je registrován v souladu se zákonem o obcích 2), a to pouze v případě, že akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na: obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.). Dotace poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 300 tis. Kč. Dotační titul č. 3 Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích. Budou podporovány akce nadregionálního významu zaměřené na: prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností při přípravě projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova. Dotace poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Horní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. 17

18 Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), svazek obcí, který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako: kaple, kaplička, socha, boží muka, kříž, úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb. Dotace poskytována až do výše 70 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 400 tis. Kč. Dotační titul č. 5 Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti obec do 3000 obyvatel (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), která má ve svém katastru minimálně 4% obyvatel romského etnika. Budou podporovány akce s výstupy rovněž sloužícími romské komunitě (sociálně vyloučeným osobám), které jsou zaměřené na: obnovu a údržbu občanské vybavenosti (školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (klubovny, hřiště, apod.), vybudování nebo rekonstrukce infrastruktury obce u objektů sloužících převážně romské komunitě. Dotace poskytována až do výše 70 % celkové výše skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: Program PANEL (uzávěrka: průběžně) Cílem programu PANEL je usnadnit financování komplexních oprav bytových domů postavených panelovou technologií zahrnující též zlepšení jejich tepelně technických vlastností. Program obsahuje tři základní nástroje podpory: 1) Zvýhodněná záruka za úvěr ve výši maximálně 80 % jistiny úvěru. Cena za poskytnutí záruky hrazená žadatelem činí max. 0,4 % p.a. z hodnoty záruky, čímž příjemce podpory získává veřejnou podporu formou finančního zvýhodnění, jehož výše činí 1,8 % p.a. z předpokládaného zůstatku záruky. V případě, kdy má úvěrující banka s poskytovatelem podpory uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným způsobem hradí příjemce podpory pouze jednorázový poplatek ve výši 0,3 % z výše záruky a získává tak veřejnou podporu formou finančního zvýhodnění, jehož výše činí 1,2 % p.a. z předpokládaného zůstatku záruky. Výše zaručovaného úvěru je v tomto případě omezena částkou 10 mil. Kč. 2) Dotace na úhradu úroků dotace se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru až o 2 procentní body proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru (úvěr nesmí překročit Kč/m2 podlahové plochy bytů). MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: 18

19 Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 A. Podpora prevence před povodněmi (uzávěrka: ) a) Podpora protipovodňových opatření s retencí (podprogram ) např. vodní a suché nádrže, b) Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků (podprogram ) např. ochranné hráze. Úhrada do výše 80% výdajů na výkupy pozemků a jiného hmotného majetku nutného pro realizaci stavby a výdajů na vlastní realizaci. Program Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací (uzávěrka: průběžně) - K podpoře výstavby vodovodů za účelem zabezpečení zásobování obyvatelstva pitnou vodou je určen podprogram K podpoře výstavby kanalizací a ČOV za účelem odkanalizování a zajištění potřebné úrovně čištění městských odpadních vod je určen podprogram Do Programu mohou být zařazeny akce pokud se jedná o: a) výstavbu veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů (podprogram ), b) výstavbu a rekonstrukci ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody (podprogram ), c) výstavbu, dostavbu, rekonstrukci a intenzifikaci čistíren odpadních vod (dále jen ČOV), v aglomeracích větších než 2000 ekvivalentních obyvatel (1 E.O.= BSK5 60g/ob.den), kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (podprogram ), d) výstavbu hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu (podprogram ), e) dostavbu kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 200 E.O. ve městech a obcích, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující a kapacitně vyhovující ČOV (podprogram ), f) zajištění přiměřeného čištění městských odpadních vod vstupujících do existujících sběrných kanalizačních systémů v aglomeracích menších než 2000 E.O., kde dochází k vypouštění odpadních vod bez předchozího čištění (podprogram ). Investorem akcí mohou být buď: a) města a obce, b) svazky měst a obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, města a obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku, c) vlastnické nebo smíšené vodohospodářské akciové společnosti s více než 2/3 většinou kapitálové účasti měst a obcí. Míra podpory: Na akce s využitím zvýhodněného úvěru se podpora poskytuje v základní kombinaci vlastní zdroje investora podpora SR zvýhodněný úvěr s tím, že prostředky SR ve formě dotace nepřekročí 45 %, zvýhodněný úvěr nepřesáhne 75 % (nebo menší procento stanovené poskytovatelem zvýhodněného úvěru). - Na ostatní akce se podpora poskytuje v základní kombinaci vlastní zdroje investora podpora ze státního rozpočtu s tím, že pokud je žadatelem malá obec (do 2000 obyvatel) je možné poskytnout dotaci až do výše 80 % z nákladů, které nepřekročí 20 mil. Kč. U té části nákladů, která přesahuje 20 mil. Kč podpora nepřekročí 65 %. U ostatních žadatelů je maximální výše dotace 65 %. 19

20 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RREEGIIONÁÁLLNÍÍ RROZZVVOJJOVVÁÁ AAGEENTTURRAA VVYYSSOČČIINAA Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: Půjčka z Revolvingového fondu MŽP (uzávěrka: ) Půjčka je účelově určená podpora poskytovaná na: Vlastní realizaci úspěšných projektů Finančních mechanismů EHP a Norska, programů LIFE a LIFE+. Půjčka se poskytuje s maximální lhůtou splatnosti 5 let, s možným odkladem splátek až o 1 rok. Maximální výše půjčky činí 5 mil. Kč a může být poskytnuta až do výše 75% uznatelných nákladů projektu. Program Revitalizace říčních systémů (uzávěrka: průběžně) Program je určen vlastníkům nebo nájemcům pozemků, na nichž by mělo být opatření provedeno a správcům toku, pokud jde o revitalizaci koryta. Na regionální úrovni je program zajišťován regionálními poradními sbory, pracujícími při střediscích AOPK ČR. Tam je také možné získat podrobnější informace a Pravidla, která stanovuje způsob a podmínky poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů. Finanční prostředky jsou poskytovány formou účelově vázané dotace až do výše 60% (popř. 80% v případě, že žadatelem je obec) na opatření spadající do dotačního titulu d) nebo 100% u rozpočtových a příspěvkových organizací až do výše 100% na opatření spadající do dotačního titulu a, b, c, pro všechny typy žadatelských subjektů. Dotační tituly PRŘS: 1.1 Revitalizace přirozené funkce vodních toků (podprogram ) 1.2 Zakládání a revitalizace prvků systému ekologické stability vázaných na vodní režim (podprogram ) 1.3 Odstraňování příčných překážek na vodních tocích a podpora takových technických řešení, která je neobsahují (doplňování a stavba rybích přechodů) (podprogram ) 1.4 Revitalizace retenční schopnosti krajiny (podprogram ) 1.5 Rekonstrukce technických prvků a odbahňování produkčních rybníků (podprogram ) 1.6 Výstavba a obnova čistíren odpadních vod a kanalizace vč. zakládání umělých mokřadů (podprogram ) 1.7 Revitalizace přirozené funkce vodních toků s revitalizací retenční schopnosti krajiny (podprogram ) STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: Dotace pro domácnosti na ekologické vytápění. (uzávěrka: ) Vyhlášené programy pro fyzické osoby: 1.A. Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů vytápění a ohřevu TV pro byty a rodinné domy pro fyzické osoby, včetně ekologické výroby elektřiny pro vlastní spotřebu: a) kotle na biomasu, b) solární systémy na teplou vodu, c) solární systémy na přitápění a teplou vodu, 20

21 4.A. Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: Programy zvyšující bezpečnost dopravy 2009 (uzávěrka: ) Podpořeny budou akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. na: 1.1. Vypracování projektové dokumentace k akcím naplňujícím stanovený účel Realizaci akcí v konkrétním prostředí např. chodníků, přechodů pro chodce Maximální výše příspěvku je 80 % celkových způsobilých nákladů. MINISTERSTVO KULTURY Více informací k níže uvedeným programům naleznete na: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (uzávěrka: ) Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Program záchrany architektonického dědictví (uzávěrka: září 2009) Tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně jejich částí. K žádosti se přikládá tzv. projekt záchrany kulturní památky. Činnost občanských sdružení a organizací s mezinárodním prvkem podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií (uzávěrka: ) Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem. Podpora regionálních kulturních tradic (uzávěrka: ) Projekty na podporu kulturních aktivit spojených s významným výročím měst a obcí, s významným výročím kulturně-historických událostí a s významným výročím význačných osobností působících v oblasti kultury, jejichž význam (působení) překračuje rámec regionu. Za významná jubilea jsou považována výročí kulatá (např. 100., 200., 500., či 700. výročí), popř. výročí půlkulatá (např. 150., 250., 550., či 750. výročí). 21

22 Ministerstvo si vyhrazuje právo poskytnout na projekt příspěvek maximálně do výše 70% rozpočtových kalkulovaných neinvestičních nákladů, podle možnosti rozpočtu a významu projektu. Program Kulturních aktivit zaměřených na podporu zahraničních kontaktů (uzávěrka: ) Kulturních aktivit zaměřené na podporu zahraničních kontaktů v oblasti: amatérského divadla všech druhů, včetně dětského, tanečního umění všech druhů s výjimkou folkloru, dechových, symfonických a komorních orchestrů, dětských a dospělých folklorních souborů, dětských a dospělých pěveckých sborů. Projekty musí být zaměřeny na účast na prestižních (na nichž má z národního a kulturního hlediska zájem ministerstvo) zahraničních festivalech a přehlídkách, dílnách. Výše dotace navržená odbornou komisí může činit maximálně 70% nákladů na dopravu, tzn., že jiné náklady nemohou být z této dotace hrazeny. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO VNITRA Program prevence kriminality v roce 2009 (uzávěrka: ) Druhy projektů: a) kamerové soubory, b) mobilní kamerové soubory, c) rozšíření kamerového souboru, d) zabezpečovací a vyhodnocovací soubory, e) mříže, f) osvětlení rizikových míst, g) oplocení rizikových míst, h) software-grafické soubory, i) hardware pro preventivní a bezpečnostní účely, j) soupravy pro sport, k) sportovní hřiště a plácky. Podmínky: - zajistit institucionální předpoklady k realizaci Programu (vytvoření komise/pracovní skupiny prevence kriminality a pověření pracovníka zodpovědného za prevenci kriminality/manažera), - zpracovat Koncepci prevence kriminality města na léta 2009 až 2011 a schválit ji zastupitelstvem, - zpracovat Program pro rok Výše dotace: a) vybudování městského kamerového dohlížecího systému I. etapa (zahájení) max ,- Kč; v případě měst s počtem obyvatel nad 70 tisíc max ,- Kč, b) vybudování městského kamerového dohlížecího systému další etapy (rozšíření o kamerové body) max ,- Kč; c) vybavení sportovních areálů (např. skate + on line) - max ,- Kč, 22

23 d) odměny za práci nutnou k realizaci projektu (sociálních a pedagogických pracovníků, psychologů, psychoterapeutů, lektorné) ve výši max. 250,- Kč/ 1 hodinu vykonané práce, max. však v limitu stanoveném pro DPP zákoníkem práce, tj. max. 150 hodin v kalendářním roce (bez ohledu na formu DPP nebo DPČ lze dotačně podpořit max. 150 hod. / rok), e) víkendové a prázdninové pobyty v rámci volnočasových aktivit max. 100,- Kč / 1 osobu / 1 den (bez dopravy), f) víkendové a prázdninové pobyty v rámci volnočasových aktivit max. 150,- Kč/ 1 den (včetně dopravy). MINISTERSTVO OBRANY Informace na: Podprogram č "Zachování a obnova historických hodnot a tradic" dotace na zabezpečení péče o válečné hroby (uzávěrka: průběžně) Dotace jsou poskytovány především na stavební část realizace akce. Případné náklady přípravy a zabezpečení akce (inženýrská činnost, projektová dokumentace apod.) se financují přednostně z vlastních zdrojů, v rámci finanční spoluúčasti žadatele. Žádosti o dotace jsou komisí posuzovány v následujícím pořadí: 1. Žádosti o dotace na obnovu, rekonstrukci, úpravu, opravu a výstavbu válečných hrobů s fyzickými ostatky obětí válek (samostatné a hromadné hroby, pohřebiště, hřbitovy, osária apod.) na území České republiky, vytyčování válečných hrobů, exhumace, přemísťování ostatků (priorita 1). 2. Dotace na obnovu, rekonstrukci, úpravu, opravu a výstavbu symbolických válečných hrobů a pietních míst postavených k uctění památky obětí válek (pomníky, památníky, pamětní desky apod.). Spoluúčast ministerstva na realizaci akce (projektu) je max. 80% z celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci. Ve zvlášť odůvodněných případech může ministr obrany na základě žádosti a po doporučení komise rozhodnout o vyšší spoluúčasti Ministerstva obrany ČR na realizaci akce (projektu). MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, A.S. Více informací na: Municipální úvěr v programu OBEC (uzávěrka: ) Lhůta již nemůže být dále prodlužována, neboť to neumožňují podmínky sjednané s německou rozvojovou bankou KfW, z jejíž zdrojů je program OBEC refinancován. Úvěr může být poskytnut ve výši 8 až 100 mil. Kč se splatností 10 let a s odkladem splátek až 2,5 roku. Úvěr může být poskytnut až do výše 100 % uznatelných nákladů projektu. Úroková sazba bude stanovena individuálně ke dni podpisu smlouvy o úvěru. Úvěr lze čerpat na tyto náklady projektu: a) náklady na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, vč. pořízení pozemků včetně DPH, b) náklady na projektovou dokumentaci včetně DPH. Municipální úvěr z Regionálního rozvojového fondu 23

24 (příjem žádostí: od do vyčerpání zdrojů) Regionální rozvojový fond poskytuje spolufinancování na projekty ke zlepšení místní průmyslové infrastruktury. Maximální výše úvěru je 30 mil. Kč. Doba splatnosti je 10 let od poskytnutí úvěru. První splátku lze odložit až o 3 roky od data podpisu Smlouvy. 24

25 AKTUÁLNÍ GRANTOVÁ SCHÉMATA FINANCOVANÁ Z FONDŮ EU A EHP/NORSKO Blokový grant pro NNO Finančních mechanizmů EHP/Norska Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO (uzávěrka: ) Pro výzvu byly stanoveny tyto priority: 1.a) Rozvoj multikulturního prostředí v komunitách, 1.b) Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu, 2. Podpora dětí a mladistvích se specifickými problémy, 3. Ochrana životního prostředí. Výše grantu může dosáhnout maximálně 90 % celkových způsobilých nákladů. Minimální výše grantu je euro a maximální EUR. Program rozvoje venkova České republiky na období (PRV) Financováno z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) Gestor: Státní zemědělský intervenční fond I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření I Založení porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití (příjem žádostí: nezveřejněn) Výše dotace: % způsobilých výdajů. I.1.2 Investice do lesů Podopatření I Lesnická infrastruktura (příjem žádostí: ) Záměry: a) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest nad 2 m šíře, včetně souvisejících objektů b) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů c) výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství. Maximální výše dotace: 100 % způsobilých výdajů. Podpora je poskytována v režimu de minimis. I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům (příjem žádostí: ) I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství (příjem žádostí: ) II.2.4 Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesů II Neproduktivní investice v lesích (příjem žádostí: ) Záměr a) zvyšování společenské hodnoty lesů 25

26 RREEGIIONÁÁLLNÍÍ RROZZVVOJJOVVÁÁ AAGEENTTURRAA VVYYSSOČČIINAA opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 metrů, značení cyklostezek apod.) opatření k usměrňování návštěvnosti území (zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí, apod.) opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (výstavba objektů pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, stupně, apod.) opatření k údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání odpadků apod.) ostatní opatření přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů Maximální výše dotace: 100 % způsobilých výdajů. Minimální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou Kč na projekt. Maximální způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace jsou 5 mil. Kč na projekt. III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III Obnova a rozvoj vesnic (příjem žádostí: ) Záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí budování a obnova místních komunikací III. a IV. třídy1, zejména pro vodu propustných komunikací (s výjimkou cyklostezek, vinařských stezek, pěších tras a hippostezek), jejich součástí a příslušenství, budování a obnova sítí technické infrastruktury, obnova veřejných prostranství obce, parkové úpravy, nákup a výsadba veřejné zeleně v zastavěném území obce (intravilánu), nákup techniky pro údržbu zeleně v souvislosti s projektem. Realizace projektu v obcích do 500 obyvatel. Maximální výše podpory může činit až 90 % způsobilých výdajů. Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou Kč, maximální výdaje 5 mil. Kč (svazek obcí až 20 mil. Kč). Záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu budování a rekonstrukce vodovodů pro veřejnou potřebu, včetně vodních zdrojů (kopané nebo vrtané studny, vrty včetně vystrojení, jímací zářezy, přivaděč ze skupinového vodovodu) a včetně souvisejících objektů (čerpací stanice, úpravny vody, vodojemy, hydranty), budování a rekonstrukce kanalizací pro veřejnou potřebu, včetně čistíren odpadních vod (ČOV): kořenové, biologické, domovní ČOV, včetně úprav recipientu, doprovodná síť technické infrastruktury. Realizace projektu v obcích do obyvatel, které neleží v části povodí Dyje nad VD Nové Mlýny, v povodí Svratky, v povodí Jihlavy, v povodí Oslavy, v povodí Jevišovky a ležící přímo u VD Nové Mlýny. Maximální výše podpory může činit až 90 % způsobilých výdajů. Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou Kč, maximální výdaje 40 mil. Kč (svazek obcí až 60 mil. Kč). Záměr c) územní plán zpracování územního plánu projektantem Realizace projektu v obcích do 500 obyvatel. Maximální výše podpory může činit až 90 % způsobilých výdajů. Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou Kč, maximální výdaje 1,5 mil. Kč. III Občanské vybavení a služby (příjem žádostí: ) Záměr a), c) občanské vybavení a služby stavební obnova, nová výstavba budov, ploch, včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení k zajištění občanského vybavení a služeb v oblasti: školství, zdravotnictví, v oblasti kultury a sociálních služeb (např. kulturní a spolkové domy, klubovny, pečovatelské služby a centra pro seniory), péče o děti (předškolní a mimoškolní péče) včetně 26

27 doprovodných stravovacích zařízení, v oblasti základní obchodní infrastruktury, v oblasti sportovních a volnočasových aktivit, tělovýchovy, stavební obnova, nová výstavba budov, ploch občanské vybavenosti pro veřejnou správu a budov hasičských zbrojnic včetně rozvodů, vytápění a sociálního zařízení, stavební obnova nebo nová výstavba sítí technické infrastruktury nezbytných pro realizaci projektu. Maximální způsobilé výdaje jsou 15 mil. Kč (svazek obcí 20 mil. Kč). Záměr b) zázemí pro společenské, kulturní, sportovní, spolkové, environmentální a církevní aktivity investice na pořízení materiálně technického zázemí a vybavení pro společenské, spolkové, sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity, nákup hardware a software souvisejících s projektem. Maximální způsobilé výdaje jsou 1 mil. Kč (svazek obcí 2 mil. Kč). Projekt může být realizován v obci do 500 obyvatel. Maximální výše podpory může činit až 90 % v případě, že projekt nezakládá veřejnou podporu dle čl. 87 Smlouvy. Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt je Kč. III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (příjem žádostí: ) Záměr a) studie a programy obnovy, využití a regenerace kulturního dědictví venkova zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví (např. kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón, krajinných památkových zón1, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek místního významu a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí a skupin stromů, soliterních dřevin), zpracování programů regenerace památkově chráněných území, plánů péče o krajinné památkové zóny, zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově, publikační činnost v přímé vazbě na daný projektový záměr, geodetické práce související s projektovým záměrem. Záměr b) obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova stavební obnova, revitalizace a zhodnocení památkových budov, ploch, kulturních objektů a prvků (kulturních památek, objektů v památkových rezervacích a památkových zónách a v krajinných památkových zónách, kulturních prvků vesnic a venkovské krajiny, památek místního významu a s tím souvisejících historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů, soliterních dřevin), zajištění stavebně historických průzkumů (včetně záchranných archeologických průzkumů). Záměr c) stálé výstavní expozice a muzea investice na realizaci výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Projekty mohou být realizován v obci do 500 obyvatel. Maximální výše podpory může činit až 90 %. Podpora je poskytována v režimu de minimis. Minimální celkové způsobilé výdaje na projekt jsou Kč. Maximální výše dotace na jednoho příjemce dotace v rámci tříletých období činí EUR (cca 5,5 mil. Kč). 27

28 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální granty pro kraj Vysočina PRIORITNÍ OSA 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality vzdělávání (vyhlášení: , uzávěrka: ) Celková alokace na 2. výzvu: nezveřejněno Minimální částka pro jeden grantový projekt: nezveřejněno Maximální částka pro jeden grantový projekt: nezveřejněno Výše finanční podpory na grantový projekt může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Podporované aktivity: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích programů ve školách a školských zařízení, podpora aktivit metodických týmů, podpora pracovníků škol a školských zařízení zapojených do inovace ŠVP. Implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe jednotlivých škol a osvětová a informační podpora kurikulární reformy zaměřená na širší pedagogickou i rodičovskou veřejnost na regionální úrovni. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových výukových programů s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků (včetně e-learningu). Podpora výuky v cizích jazycích na středních školách. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Vytváření podmínek pro dlouhodobé hostování plně kvalifikovaných učitelů cizích jazyků. Zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, a to i mimo vyučování. Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. Rozvoj partnerství a síťování partnerství, spolupráce a výměna zkušeností mezi školami a školskými zařízeními navzájem a mezi školami, školskými zařízeními, nestátními neziskovými organizacemi a dalšími aktéry v oblasti vzdělávání. Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže studentů/učitelů u zaměstnavatelů). Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s místní a regionální státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. zapojení škol do komunitního rozvoje). Vytváření informačního a komunikačního systému v počátečním vzdělávání a rozvoj portálových služeb. Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty. Zvyšování kvality na základě zjišťování dat, a to i v mezinárodním kontextu. Podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání. Vzdělávání pracovníků České školní inspekce, zejména za účelem zvýšení kvality hodnocení v návaznosti na provádění kurikulární reformy a inovaci školních vzdělávacích programů. Podpora informačních center ve školách, včetně marketingové podpory. Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání (ZŠ, SŠ). Rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických (environmentálních) programů. 28

29 Oblast podpory 1.2: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhlášení: , uzávěrka: ) Celková alokace na 1. výzvu: nezveřejněno Minimální částka pro jeden grantový projekt: nezveřejněno. Maximální částka pro jeden grantový projekt: nezveřejněno. Výše finanční podpory na grantový projekt může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Podporované aktivity: Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e- learningových aplikací. Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání. Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Vybudování záchytné sítě pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, kteří se do systému chtějí navrátit. Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním. Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání. Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR. Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání. Oblast podpory 1.3: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (vyhlášení: , uzávěrka: ) Celková alokace na 1. výzvu: 45 mil. Kč. Minimální částka pro jeden grantový projekt: 400 tis. Kč. Maximální částka pro jeden grantový projekt: 25 mil. Kč. Výše finanční podpory na grantový projekt může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu. Podporované aktivity: Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně realizace odborných praxí a zahraničních stáží pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy, na jazykové vzdělávání, využívání ICT ve výuce a environmentální vzdělávání, včetně osvojení si dalších moderních pedagogických metod, souvisejících se systematickým zvyšováním kvality a efektivity vzdělávání. Metodická podpora výuky cizích jazyků, včetně konzultační a poradenské činnosti a tvorby metodických nástrojů a dokumentů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Zahraniční certifikace učitelů cizích jazyků. Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky. Poradenský a informační portál pro oblast dalšího vzdělávání (služba portálu). Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol. Operační program přeshraniční spolupráce ČR Rakousko PRIORITNÍ OSA 1 - Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how (uzávěrka: ) 29

30 Výše podpory nepřesáhne 90 % celkových způsobilých výdajů projektu. Minimální příspěvek je EUR. Oblast podpory 1.1 Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi Např. vývoj nových přeshraničních podnikatelských služeb vč. privátních a sociálních služeb (např. předávání technologie, šíření informací, poradenství). Oblast podpory 1.2 Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času Např. Rozvoj, zlepšení a dokončení infrastruktury pro (měkký) cestovní ruch. Dostupnost turistických a kulturních míst. Rekonstrukce existujících historických, kulturních, technických a přírodních objektů. Oblast podpory 1.3 Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace Rozvoj a spolupráce v oblastech vzdělávání, kvalifikace, sociálních systémů a lidských zdrojů. Zlepšení mobility pracovních sil a studentů. Zvýšení kvality přeshraniční infrastruktury v oblasti vzdělávání. Oblast podpory 1.4 Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace Např. dokončení či rekonstrukci relevantních objektů pro aktivity podporující sociální začlenění mladé generace, znevýhodněných skupin a starších lidí. Organizace volnočasových aktivit pro sociálně znevýhodněné skupiny. PRIORITNÍ OSA 2 - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj Oblast podpory 2.1 Doprava a regionální dostupnost Např. výstavba a modernizace dopravní infrastruktury s důrazem na zlepšení kvality spojení příhraničního regionu (místní a regionální sítě, přechody, cyklistické a turistické stezky). Výstavba, rekonstrukce a údržba přístupových cest k turistickým atrakcím a také podpora podpůrných dopravních systémů. Oblast podpory 2.2 Životní prostředí a prevence rizik Např. zlepšování kvality životního prostředí ochrana přírodních druhů, prevence záplav a modernizace environmentální infrastruktury (např. nakládání s odpady). Používání technologií šetrných k životnímu prostředí. Oblast podpory 2.3 Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce Např. posílení institucionálních sítí partnerů v příhraniční oblasti. Fond malých projektů Vysočina Dolní Rakousko (uzávěrka: průběžně, žádosti do druhého kola schvalování projektů musí být odevzdány do ) Alokace: cca 165 tis. EUR Výše podpory nepřesáhne 85% celkových způsobilých výdajů projektu. Minimální částka dotace je EUR Maximální částka dotace je EUR. MALÉ NEINVESTIČNÍ PROJEKTY: Kulturní výměny např. setkání a výměny mezi mládeží, školami, kulturními a sportovními organizacemi a spolky. Místní demokracie např. vytváření a prohlubování dovedností organizačních struktur v rámci místní a regionální veřejné správy. Lidské zdroje např. školení, vzdělávání, vývoj, zavádění technologií. Plánovací a rozvojové studie např. analýzy příhraničí, příprava směrnic pro společné plánování a správu území. Hospodářský rozvoj např. plánování přeshraničních průmyslových zón, příprava a pořádání marketingových iniciativ, trhů, výstav a propagačních akcí. 30

31 Životní prostředí např. vypracování studií, vyhodnocování problémů, ekologické školení. Cestovní ruch např. vypracování studií, plánování a realizace společného marketingu a produktů, rozvoj kvalitní a přírodě neškodící turistiky (vč. cykloturistika, agroturistika ad.). Marketing a komunikace např. rozvoj nebo vytvoření prostředků a zdrojů na zlepšení toku informací, propagace a spojení mezi příhraničními regiony. Spolupráce institucí např. spolupráce složek veřejné správy, neziskových organizací ad. MALÉ INVESTIČNÍ PROJEKTY: Značení a vybavení turistických stezek jedná se o pěší, cyklistické, lyžařské, koňské, naučné, vodní aj. stezky a mostky. Informační značení jedná se o nové i obnovené informační systémy měst a obcí, dopravní značky a ukazatele směru do sousedního příhraničního regionu. Malé projekty v oblasti životního prostředí budování naučných stezek, drobná infrastruktura v národních parcích, protipovodňová opatření menšího rozsahu, ochrana chráněných rostlinných a živočišných druhů, náklady na výsadbu stromků ve školkách a do lesních porostů. Obnova a výstavba malých památníků boží muka, křížky, ale i vojenská opevnění, dobové a historické památníky, náhrobky apod. Projekt musí být realizován v příhraničním území (cca do 20 km od hranice). Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod PRIORITNÍ OSA 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel Oblast podpory 1.4 Rozvoj dopravní infrastruktury pro nemotorovou dopravu (zahájení příjmu: 1. čtvrtletí 2009, uzávěrka: 2. čtvrtletí 2009) Typy podporovaných aktivit: výstavbu a technické zhodnocení cyklostezek (dopravní značení C8 a C10), společných stezek pro chodce a cyklisty (dopravní značení C9) a komunikací pro bezmotorová vozidla (dopravní značení B11) v podobě stavebně upravených a dopravním značením vymezených komunikací s vyloučením automobilové dopravy, řešení kolizních míst (křížení cyklostezek s jinými pozemními komunikacemi např. světelné signalizační zařízení aj.); přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací (např. bezbariérový přístup, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé atd.). Podpora nezakládající veřejnou podporu může dosáhnout až 92,5 %. Pro projekty zakládající veřejnou podporu dotace dosáhne 40 %. Výše celkových způsobilých výdajů projektu je 0,5 mil. 100 mil. Kč. Oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (zahájení příjmu: 1. čtvrtletí 2009, uzávěrka: 2. čtvrtletí 2009) Typy podporovaných aktivit: Výstavbu, technické zhodnocení turistické infrastruktury (např.: kongresových či lázeňských center, sportovně rekreačních zařízení vč. infrastruktury pro rekreační plavbu, skanzenů, turistických informačních center pro turisty, zoologických zahrad aj.) včetně pořízení technického zařízení s prokazatelným dopadem na cestovní ruch; technické zhodnocení a zpřístupnění památek regionálního významu pro potřeby CR (kulturní i technické památky) včetně nezbytné doprovodné infrastruktury (značení, sociální zařízení, mobiliář, odpočívadla aj.); výstavbu a technické zhodnocení, ubytovacích a stravovacích zařízení s přímou vazbou na cestovní ruch (samostatná stravovací zařízení nebudou podporována); značení a úpravy cyklotras (které netvoří komunikace II. a III. třídy), výstavbu a technické zhodnocení turistických tras a stezek pro pěší a lyžaře, naučných stezek včetně doplňkového 31

32 zařízení (např. cyklistická parkoviště, úschovny kol, odpočívadla apod.), výstavbu hipostezek a doprovodné infrastruktury (např. úvaziště); výstavbu, úpravy a technické zhodnocení přístupových komunikací k turisticky využitelným objektům a památkám nadregionálního významu (např. k Národním kulturním památkám a UNESCO památkám, k lyžařským vlekům, k naučným stezkám, k turistickým stezkám apod.)., které netvoří komunikace II. a III. třídy, včetně související doprovodné infrastruktury (tj. např. chodníky a parkovací plochy atp.). Podpora nezakládající veřejnou podporu může dosáhnout až 92,5 %. Pro projekty zakládající veřejnou podporu dotace dosáhne %. Výše celkových způsobilých výdajů projektu je 2 mil. 100 mil. Kč (pro projekty zakládající veřejnou podporu je maximální výše 50 mil. Kč). Alokace na výzvu: asi 870 mil. Kč bude ještě upřesněna Oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu (zahájení příjmu: 1. čtvrtletí 2009, uzávěrka: 2. čtvrtletí 2009) Typy podporovaných aktivit: tvorba marketingových strategií a strategií perspektivních a konkurenceschopných forem cestovního ruchu regionálního významu; podpora a propagace specifických regionálních turistických produktů; vytváření místních a regionálních systémů informování turistů o atraktivitách cestovního ruchu; kulturní akce s dlouhodobým a významným regionálním dopadem. Jsou podporovány pouze pravidelně se konající a zajištěné kulturní akce, které mají vždy inovační charakter od fáze akce předešlé a to pouze v jejich náběhové fázi; rozvoj informačních systémů cestovního ruchu a míst s veřejně přístupným internetem pro turisty a návštěvníky regionu (webové stránky, rezervační systémy, informační kiosky atp.); marketingové a informační kampaně orientované na propagaci regionu jako jedinečné turistické destinace (tvorba nových i vícejazyčných tištěných a elektronických propagačních materiálů a předmětů, účast na veletrzích a workshopech cestovního ruchu atd.). Podpora nezakládající veřejnou podporu může dosáhnout až 92,5 %. Pro projekty zakládající veřejnou podporu dotace dosáhne %. Výše celkových způsobilých výdajů projektu je 0,3 mil. 10 mil. Kč. Oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek (zahájení příjmu: 2. čtvrtletí 2009, uzávěrka: kontinuální) Typy podporovaných aktivit: výstavbu místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí, na rozvoj prostředí pro místní služby privátního sektoru v oblasti ICT využívajících broadbandového přístupu a na aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky). Místo realizace projektů: obce a města s obyvateli a města Pohořelice a Židlochovice. Podpora nezakládající veřejnou podporu může dosáhnout až 70 % (soukromé NNO 92,5 %). Pro projekty zakládající veřejnou podporu dotace dosáhne %. Výše celkových způsobilých výdajů projektu je 2 mil. 100 mil. Kč. Oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (zahájení příjmu: 2. čtvrtletí 2009, uzávěrka: kontinuální) Typy podporovaných aktivit: výstavbu místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí, na rozvoj prostředí pro místní služby privátního sektoru v oblasti ICT využívajících broadbandového přístupu a na aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky). 32

33 Místo realizace projektů: obce s obyvateli. Podpora nezakládající veřejnou podporu může dosáhnout až 92,5 %. Pro projekty zakládající veřejnou podporu dotace dosáhne %. Výše celkových způsobilých výdajů projektu je 2 mil. 50 mil. Kč. Operační program Životní prostředí (OPŽP) Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (vyhlášení výzvy: prosinec 2008, příjem žádostí: ) Oblast podpory 1.1 Snížení znečištění vod, podoblast Snížení znečištění z komunálních zdrojů II. Podporované aktivity (typy projektů) v aglomeracích pod EO výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny 1) v souladu s platnými předpisy ČR i EU, výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny. žadatel musí být zahrnut do seznamu aglomerací (viz Oblast podpory Zlepšení jakosti pitné vody Podporované aktivity (typy projektů) výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody a zdrojů pitné vody zásobujících více než 2000 obyvatel, výstavba, rekonstrukce a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody a souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel, výstavba, rekonstrukce a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody, přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužící veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny 1). Operační program podnikání a inovace (OPPI) Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu Nemovitosti (příjem registračních žádostí: pozastaven) Typy projektů: 33

34 a) Projekt přípravy zóny projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové Podnikatelské zóny nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávající Podnikatelské zóny. Žadatelem nemůže být obec. b) Projekt výstavby nájemního objektu projekt, jehož realizací vznikne nový Podnikatelský objekt určený k pronájmu. c) Projekt rekonstrukce objektu projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci objektu na Podnikatelský objekt. d) Projekt vyhotovení projektové dokumentace projekt, jehož realizací dojde k vytvoření dokumentace projektové přípravy a projektové dokumentace pro projekty uvedené výše v bodech a)-c). Maximální výše podpory pro obce může dosáhnout 40 % způsobilých výdajů. Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) Agentura zodpovídá za správu některých částí následujících programů Společenství: A. VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ (EDUCATION AND TRAINING) B. KULTURA Kultura 2008 (Culture 2008) C. MLÁDEŽ Mládež v akci (Youth in Action Programme) Gestor: Česká národní agentura mládež Program je určen mladým lidem ve věku let (některé akce pro mládež ve věku let) a pracovníkům s mládeží. Akce 1: Mládež pro Evropu Akce 2: Evropská dobrovolná služba Akce 3: Mládež ve světě Akce 4: Systémy na podporu mládeže (semináře, výměnu zkušeností) Akce 5: Podpora evropské spolupráce v oblasti mládeže D. EVROPA PRO OBČANY Akce 1: Aktivní občané pro Evropu Opatření 2.1 Projekty občanů v rámci programu Evropa pro občany Cílem je přispět k řešení současného významného problému Evropské unie, jímž je překlenutí propasti mezi občany a Evropskou unií. Cílem této výzvy je prozkoumat původní a inovační metodiku, která má potenciál podnítit účast občanů a povzbudit dialog mezi evropskými občany a orgány Evropské unie.. Akce 2: Aktivní občanská společnost v Evropě Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) NAEP administruje programy celoživotního učení. Comenius Projekty partnerství škol. Leonardo da Vinci Mobilitní projekty. 34

35 OSTATNÍ ORGANIZACE NADACE PARTNERSTVÍ Informace na: Základní grantový program (uzávěrka: jaro 2009) Prioritou programu je ochrana a posilování práva veřejnosti podílet se na rozhodování o životním prostředí, Maximální výše grantu je Kč. Strom života Pro přírodu (uzávěrka: jaro 2009) Podpora projektů realizovaných ve volné krajině, jež přispívají k obnově a ochraně krajinného rázu, přírodních a kulturních hodnot krajiny a zvyšování a ochrany biodiverzity. Maximální výše grantu: Kč Strom života malé granty (uzávěrka: jaro 2009) Podpora výsadby stromů a aktivní zapojení veřejnosti do realizace malých projektů, které přispějí ke zlepšení životního prostředí. Maximální výše grantu je Kč. Strom života Místo pod stromy (uzávěrka: únor 2009) Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství, parků, dětských hřišť, vytváření veřejnosti otevřených školních zahrad, sídlištních prostor, oddychových míst apod. za účasti místních občanů, budoucích uživatelů. Maximální výše grantu je Kč. Na zelenou (uzávěrka: bude upřesněno) Program je založen na práci s dětmi a spojuje zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy, podporu udržitelné dopravy a zdravého životního styl, zvýšení povědomí žáků a rodičů o pravidlech dopravního chování, zvýšení zájmu žáků i rodičů o věci veřejné a také zlepšení životního prostředí v okolí škol. Maximální výše grantu: Kč. Alej národů (uzávěrka: bude upřesněna) Stromy v Aleji národů jsou vysazovány podél páteřní cyklotrasy Greenways Krakov-Morava-Vídeň a podél místních okruhů Moravských Vinařských stezek. Stromy vysazují lidé, kteří se stali jejich adoptivními rodiči, s pomocí místních občanů a partnerů projektu. Maximální výše grantu: Kč. MEZINÁRODNÍ VISEGRÁDSKÝ FOND Informace na: Malé granty 35

36 (uzávěrka: každý rok 1.9.) Úředním jazykem fondu je angličtina. Podle schváleného rozpočtu a disponibilních zdrojů jsou finanční zdroje Fondu používány na podporu činností v oblastech: - kulturní spolupráce, - vědecké výměny a výzkum, - školství, - výměny mladých lidí, - přeshraniční spolupráce. Finanční příspěvek Fondu obvykle nepřesáhne 50% celkových nákladů na projekt, včetně vlastního příspěvku žadatele v naturáliích, nebo příspěvku v naturáliích jiného spolufinancujícího subjektu. Právnická nebo individuální osoba (s místem pobytu) v jedné z členských zemí V4 může vždy žádat o podporu z Fondu jen pro určitý projekt. Na malý projekt může být maximálně alokováno EUR. Standardní granty (uzávěrka: a 15.9.) Podporované aktivity a podmínky jsou obdobné jako u malých projektů pouze požadovaná částka musí přesahovat EUR. Strategické granty (uzávěrka: a 15.5.) Podpora strategických dlouhodobých projektů, kterých se účastní všechny visegrádské země (V4). Maximální příspěvek je 50 % celkových nákladů projektu. Priority: a) propojení regionální identity v rámci visegrádské čtyřky s evropskou identitou, b) moderní přístupy v šíření povědomí veřejnosti o Visegrádské spolupráci, c) sdílení V4 know-how se sousedními regiony. 36

37 OBECNÉ INFORMACE DATABÁZE DOTAČNÍCH PROGRAMŮ Na stránkách Regionálního informačního servisu najdete nově odkaz na Dotace. Obsahuje data a informace o dostupných dotačních programech podporovaných z tuzemských i zahraničních zdrojů, které mají celoplošný charakter nebo jsou omezeny na určité území (např. programy, které vyhlašují jednotlivé kraje ČR). Databáze programů je doplňována průběžně (podle potřeby i 2x týdně). Naše agentura je partnerem tohoto projektu. Databázi dotačních programů naleznete na stránkách: RRAV KONTAKTY fax: Jméno Škarková Zdeňka Mužátko Josef Dvořák Tomáš Palcrová Šárka Táborská Ilona Vejsada Vojtěch Zajíčková Markéta Přímá linka Bližší informace k možnostem financování Vašich projektů Vám poskytnou pracovníci RRA Vysočina. Zároveň Vám nabízíme zpracování a technickou asistenci s podáním žádosti. Zpracoval kolektiv pracovníků RRA Vysočina 37

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT)

7. - 5.2-6.5.2-2013+ (SFRB) 2015 (MŠMT) Obsah: I. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras ve městech a obcích pro rok 2016 (Vláda ČR) Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MKČR) Dotace Odboru

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015

PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 DEVELOPERSKÁ INVESTICE S PODPOROU STÁTU (SEMINÁŘ STAVEBNÍHO FÓRA A SPOLEČNOSTI ENVI A. - 20. 11. 2014) PODPORABYDLENÍV GESCI MMR 2015 RNDr. Jiří Klíma (ředitel odboru politiky bydlení MMR) Program Podpora

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Dotační možnosti obcí

Dotační možnosti obcí Dotační možnosti obcí MMR státní rozpočet IROP Ing. Josef Vlk, CSc. březen 2015 DMO Podpora obcím Dotační tituly - státní rozpočet Komunitně vedený místní rozvoj - CLLD Integrovaný regionální operační

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Dne 23.5.2007 byl Výborem pro rozvoje venkova EK schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Část A OBECNÁ ČÁST. A 2. Obecné zásady pro poskytování účelových dotací (dále jen dotace) A 2.1. Podmínky pro poskytnutí dotace

Část A OBECNÁ ČÁST. A 2. Obecné zásady pro poskytování účelových dotací (dále jen dotace) A 2.1. Podmínky pro poskytnutí dotace Program obnovy venkova Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova (č.j. 11295/97-- 22 ze dne 27. 11. 1997) ve znění

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy

A311. I: Podmínky vymezující oblasti podpory a podporovaná opatření v rámci 3. výzvy Kontrolní list specifické přijatelnosti Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Dostavba kanalizační sítě společně s rekonstrukcí úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 38821/2011-52 Příloha č.2 RM č. 202/2011-52 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2012 Správce podprogramu: Určená

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory:

Dotační programy pro roky 2007-2013 Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: Podpora podnikání Operační Program Podnikání a Inovace Oblasti podpory: podnikání a inovace lidské zdroje a zaměstnanost výzkum a vývoj START Poskytovatel Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Sídlo : Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Akcionáři: 72% stát (MPO, MMR a MF), 13 % KB,a.s., 13 % ČS,a.s., 2 % ČSOB,a.s. Počet zaměstnanců : cca 250 5 obchodních

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OLOMOUCKÝ KRAJ

AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OLOMOUCKÝ KRAJ AKTUÁLNÍ DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO OLOMOUCKÝ KRAJ ING. MARIE SVOBODOVÁ Strana 1 JAK NA TO? DEFINUJTE REÁLNOU POTŘEBU OBCE. NAJDĚTE VHODNÝ OPERAČNÍ PROGRAM - POMOC MAS, (ORP), AGENTUR. ZPRACUJTE ZÁMĚRU PROJEKTU.

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více