2. Školní jídelna mateřské školy, Truhlářská 340/7, Liberec 2, IZO: Kapacita k 2011/2012: 60 jídel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Školní jídelna mateřské školy, Truhlářská 340/7, Liberec 2, 460 02 IZO: 116 401 621 Kapacita k 2011/2012: 60 jídel"

Transkript

1 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013

2 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY Charakteristika školy Školní vzdělávací program Doplňkové činnosti naší mateřské školy Spolupráce MŠ s dalšími subjekty: Spolupráce s rodiči Nabídka výuky základů cizího jazyka Organizace poradenských služeb Stručné údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (bez výsledkových listin a fotodokumentace) Ekonomická část - mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU a pod. Část údajů z výroční zprávy o hospodaření) Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok (kdo, termín, stručný přehled kladných a záporných zjištění) Ostatní přílohy dle zvážení a rozhodnutí ředitele školy včetně případné fotodokumentace.. 8

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A) 1. Název: Mateřská škola Rolnička,Liberec,Truhlářská 340/7, příspěvková organizace IZO: Adresa: Truhlářská 340/7, Liberec 2, Právní postavení: Příspěvková organizace Identifikační číslo: Kapacita k 2011/2012: 60 dětí Telefon: www stránky: 2. Školní jídelna mateřské školy, Truhlářská 340/7, Liberec 2, IZO: Kapacita k 2011/2012: 60 jídel 3. Ředitel zařízení: Mgr. Miriam Plačková (jmenovaná do funkce 24. září 2011) Provozářka: Věra Vyskočilová Zařazení do sítě škol: , zápis do rejstříku škol a školských zařízení: B) Zřizovatel: Statutární město Liberec Právní forma: Obec, IČO: Se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec 1, Statutární zástupce: primátor města 2. ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE Pracoviště Počet tříd Z toho spec. tř. Počet dětí Z toho ve spec. tř. Individuálně integrovaných Průměr. roční docházka v % MŠ Rolnička ,4 Celkem ,4 Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé MŠ) do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let 51 až důchodový věk Celkem Kvalifikační předpoklady celk./žen celk./žen celk./žen důchodový věk celk./žen celk./žen celk./žen Splňuje 1/1 0/0 1/1 1/1 2/2 5/5 Nesplňuje 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3

4 Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání Název vzdělávacího programu Počet účastníků Interní audit systému HACCP 1 Hygienické minimum pro kuchařky a kuchaře Nové trendy v moderním vaření VI. 1 Základní postupy při aktualizaci ŠVP 1 Metoda dobrého startu 1 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských 1 zařízení Škola v zákonech 1 Správná řeč 1 MŠ očima ČŠI 1 Levák a jeho svět 1 Zásady poskytování první pomoci dětem předškolního 9 věku Hudební a pohybová výchova 1 Školský management Bc. studium (zahájeno září ) Diskusní klub ředitelek MŠ 1 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 3.1 Charakteristika školy Velikost školy: škola s kapacitou pro 60 dětí Počet tříd: trojtřídní mateřská škola Lokalita: Truhlářská 340/7,Liberec 2 Nové Město 3.2 Školní vzdělávací program Ve školním roce 2012/2013 nebyl program ve svém znění změněn. Pro školní rok 2013/2014 se postupně připravuje aktualizace. Základní formou pedagogické práce je didakticky zacílená činnost, která je přímo nebo nepřímo motivována a v níž je vyváženě zastoupeno spontánní a záměrné učení. Naše mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku. Podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování dítěte. Napomáháme získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte, vytváříme základní předpoklady pro pokračování v dalším vzdělávání. Ve školním roce 2012/2013 pokračuje v MŠ interní projekt: Čtení z Rolničky, jehož cílem je podpora společného čtení s rodiči a podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v MŠ. Do aktivity se zapojilo 20% rodičů dětí docházejících do MŠ. Dále jsme připojili projekt Kamínek ke kamínku, cílem projektu je posílení sounáležitosti s místem, ve kterém se dítě rozvíjí. 4

5 Ve školním roce bylo provedeno dotazníkové hodnocení klimatu školy, hodnocení klimatu školy se zúčastnili všichni zaměstnanci MŠ. Vyhodnocení šetření přineslo velmi pozitivní výsledky, z výsledků je patrné, že jsou zaměstnanci s prostředím a podmínkami v MŠ spokojeni. Pro děti s předpokládanými či diagnostikovanými vzdělávacími potížemi organizujeme kurz grafomotoriky, částečně realizujeme podpůrnou metodu Dobrého startu, ve třídách pracují učitelky s logopedickým vzděláním, které spolupracují s SPC, PPP a klinickými logopedkami. 3.3 Doplňkové činnosti naší mateřské školy Ve spolupráci s Ještědskou sportovní spol. s. r. o. nabízíme Plavecký výcvik. Ve spolupráci se spol. SAREMA zajišťujeme v prostorech MŠ rehabilitační cvičení, které je vedeno odbornou lektorkou. Dvakrát ročně zajišťujeme realizaci lyžařského kurzu a kolového výcviku, ve spolupráci se spol. SPORT KIDS (kurzy byly zajištěny a vedeny odbornými lektory). Podporujeme vycházky a činnosti s ekologickým zaměřením, docházíme do střediska Divizna. Organizujeme školní oslavy (Mikulášská, vánoční zpívání na zahradě MŠ, masopustní karneval, velikonoční a vánoční tvořivé dílny, Dětský den, rozloučení s dětmi, které odcházejí do školy,výlet na závěr školního roku, vedení školní kroniky a fotografického alba (kronika byla založena v roce 1945 a vedeme ji doposud) Pravidelně organizujeme návštěvy divadelních představení v Naivním divadle, Lidových sadech i v MŠ ( 13 představení). Ve spolupráci s rodiči jsme uspořádali společný úklid zahrady a výtvarné dílny a odpoledne pro rodiče s dětmi. 3.4 Spolupráce MŠ s dalšími subjekty: - Tradiční účast na výstavách SML Vánoce očima dětí, Velikonoce očima dětí. - Aktivně se účastníme akcí, které připravují ZŠ Barvířská a ZŠ U Soudu. - Spolupracujeme s Gymnáziem a Střední odbornou školou pedagogickou, Jeronýmova ul. v rámci nabídky a zajištění pedagogické praxe a případným umístěním absolventů v MŠ. - Využíváme možnosti metodického vedení SPC (logopedická náprava) a PPP (individuální vzdělávací plány u dětí s OPŠD apod.). - Spolupracujeme s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci (projekt MŠ, výběr knižních novinek pro danou věkovou kategorii, informace o akcích pro rodiče). - Ředitelka MŠ spolupracuje s TUL Liberec jako odborný poradce v oblasti speciální pedagogiky. 3.5 Spolupráce s rodiči Spolupráce je založená na vzájemné důvěře a vstřícnosti. Po celý školní rok probíhala spolupráce v následujících oblastech: schůzka s rodiči nově zapsaných dětí, schůzka s rodiči krátce po zahájení školního roku, každodenní přímý kontakt s rodiči, individuální konzultace, 5

6 společenský život (besídky pro rodiče, karneval, rozloučení se školáky..), provázanost rodičů, PPP a mateřské školy, individuální informace pro rodiče budoucích školáků, spolupráce při nápravě vadné výslovnosti, sponzorská pomoc při doplňování výtvarných a učebních pomůcek, spolupráce při údržbě zahrady z iniciativy některých rodičů. Hlavním informačním zdrojem pro rodiče jsou aktualizované stránky MŠ a informační nástěnky v prostorách MŠ. 3.6 Nabídka výuky základů cizího jazyka NJ/6 4. Organizace poradenských služeb Organizace poradenských služeb (působnost níže uvedených zaměstnanců) na škole včetně počtu zaměstnanců (logopedická poradna). Školní psycholog Speciální pedagog Logoped ne/0 ano/1 ano/2 5. Stručné údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (bez výsledkových listin a fotodokumentace). Mateřská škola od září 2012 organizuje odpolední kroužek Rolnička. Kroužek je nabízen všem dětem předškolního věku z Liberce, pro děti nabízí především pohybové aktivity. MŠ se pravidelně účastní výstav pořádaných MML. 6. Ekonomická část - mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU a pod. Část údajů z výroční zprávy o hospodaření). Mimorozpočtové zdroje Kdo poskytuje Částka Účel Dárci ,- Kč Vybavení tříd MŠ Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok příjmová část včetně ŠJ Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok výdajová část včetně ŠJ Investiční výdaje Mzdy Odvody Učebnice pomůcky DVPP Stipendia Provozní náklady Celkem Schválený hosp. výsledek

7 7. Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok (kdo, termín, stručný přehled kladných a záporných zjištění). KHS: Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojení s vyhl. Č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhl. Č. 343/2009 Sb. Záporná zjištění: U umyvadel na hygienickém zařízení obou ložnic dětí není zajištěn přívod tekoucí teplé vody, v 1. a 2. poschodí budovy není pro potřeby úklidu vyčleněn prostor pro odkládání úklidových pomůcek vybavený výlevkou, šatna zaměstnanců nevyhovuje požadavkům nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění.. Kladné zjištění: nebyly připomínky k provoznímu řádu MŠ, byl doložen Evidenční list dítěte na němž je v souladu se zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění uváděn záznam od dětského lékaře o pravidelném očkování dítěte, kapacita hygienického zařízení odpovídá počtu zapsaných dětí, místnosti jsou vybaveny nástěnnými teploměry, teplota v místnostech vyhovovala požadavkům vyhlášky, postýlky dětí jsou vybaveny individuálními visačkami a praní ložního prádla je zajištěno smluvně, všechny prostory MŠ jsou udržovány v čistotě a v pořádku, je zajištěn pitný režim. SML: následná kontrola hospodaření organizace uskutečněné v roce Záporná zjištění: chybně zpracovaný dokument k dokladové inventarizaci, došlo k přeúčtování pohledávky, která byla chybně vedená na zálohách, ale organizace při odepisování nepostupovala dle ZL, k předloženým fakturám za rok 2010 a 2011 nebyl doložen písemný záznam o provádění předběžné kontroly před vznikem závazku. Kladná zjištění: účetní uzávěrka organizace za rok 2012 byla zaslána na Krajský soud v Ústí n/l. a byla založena do sbírky listin, doba zpracování dokladové inventury je v souladu se zákonem o účetnictví, došlo k přeúčtování pohledávky, která byla chybně vedená na zálohách, organizace účtovala náklady a výnosy doplňkové činnosti odděleně od hlavní činnosti, od r byl zřizovatel požádán o souhlas s přijetím účelového daru, byl předložen Vnitřní předpis o organizaci a hospodaření doplňkové činnosti, schválený zřizovatelem, jsou dodržována ustanovení zákona o rozpočtových pravidlech. Prověrka BOZP (firma Kohout Liberec) Kladná zjištění: byly prováděny revize dle rozpisu org., závady zjištěné při revizích elektro byly odstraněny, evidence a odškodňování úrazů dětí a zaměstnanců bez závad, poskytování OOPP bez závad, Dokumentace BOZP bez závad, byl upraven plán školení BOZP v souvislosti se změnou některých právních předpisů v roce 2012, závodní prevent. péče: byla uzavřena smlouva se spol. MEDICA SEVER s.r.o., byly instalovány nové bezpečnostní prvky v budově školy, doplněn vnitřní řád pro zaměstnance MŠ kompetence jednotlivých pracovníků MŠ. V letním období 2013 byl proveden osev trávy. Záporná zjištění: dolní část schodů na zahradě potřeba provést zakončení madla prodloužení zábradlí, zahrada zvětralé zdivo, zídky u vrat oprava nebo odstranění odpadávají kusy zdiva, nebezpečí úrazu (paní ředitelka má předjednáno možné opravení ze stavebního učiliště), herní prvky nepostačují kapacitě dětí. 7

8 8. Ostatní přílohy dle zvážení a rozhodnutí ředitele školy včetně případné fotodokumentace. Nedokládáme Zpracovala: Mgr. Miriam Plačková V Liberci k ředitelka MŠ 8

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KLUBÍČKO, LIBEREC, JUGOSLÁVSKÁ 28/, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpráva o činnosti školy za školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

V Liberci dne 15. září 2012 Zpracovala: Bc. Jana Palasová ředitelka příspěvkové organizace

V Liberci dne 15. září 2012 Zpracovala: Bc. Jana Palasová ředitelka příspěvkové organizace V Liberci dne 15. září 2012 Zpracovala: Bc. Jana Palasová ředitelka příspěvkové organizace OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 1. Název:... 3 2. Školní jídelna... 3 3. Zřizovatel... 3 2. Základní statistické

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Na Pískovně 76/3, Liberec 4 46 4 tel. 485 3 e-mail: ms4.lbc@volny.cz Výroční zpráva za školní rok /3 zpracovala: Ladislava Sehnoutková ředitelka MŠ Beruška v Liberci, dne 3.8.3 Na Pískovně 76/3, Liberec

Více

MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace

MŠ Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace Zpracovala dne 20. 9. 2014 Langerová Alice 1 1. Základní údaje (název školy, právní forma, IČO, adresa, zřizovatel, ředitel a zástupce, zařazení do sítě, kapacita školy, tel. fax, E-mail, www stránky).

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace Zprávu pro potřeby zřizovatele předkládá ředitelka školy: Bc. Hana Piňková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012. Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Mateřská škola Jablůňka, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace Zprávu pro potřeby zřizovatele předkládá ředitelka školy: Bc. Hana Piňková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1,příspěvková organizace Stromovka 285/1 Liberec 10 46010 Telefon 485151062,777311062 e-mail: ms18.lbc@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření mateřské školy za období školního roku 2012 / 2013. 31. srpen 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření mateřské školy za období školního roku 2012 / 2013. 31. srpen 2013 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření mateřské školy za období školního roku 2012 / 2013 31. srpen 2013 Zpracovala: Bc. Zdeňka Nevečeřalová, ředitelka mateřské školy Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace Kdo chce vychovat dítě, sám sobě si nerozumí. Kdo se však dítěti věnuje, ten jej nemusí vychovávat. Adresa: Žitná 832/19, 460 06 Liberec

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-124/10-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-124/10-J Základní škola a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: 592 64

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-47/14-M. Kozlovská 44, 750 02 Přerov, Přerov I - Město

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-47/14-M. Kozlovská 44, 750 02 Přerov, Přerov I - Město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-47/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Radost, Přerov, Kozlovská 44 Kozlovská 44, 750 02 Přerov, Přerov I - Město

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI H-13/10-H. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI H-13/10-H. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI H-13/10-H Název školy Mateřská škola, Náchod, Komenského 301 Adresa: Komenského 301, 547 01 Náchod Identifikátor: 668 000 422

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim Sídlo: Chroustovice 166, 538 63 IČO:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/12-U Název právnické osoby Mateřská škola Kostomlaty pod Milešovkou, okres Teplice vykonávající činnost školy: Sídlo: Školní 133,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-411/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-411/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova Sídlo 798 14 Olšany u Prostějova 3 E-mail právnické

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-103/09-11. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-103/09-11 Základní škola a Mateřská škola Bohdalec, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace Adresa: Bohdalec

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-988/12-H. Předmět inspekční činnosti. Aktuální stav školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-988/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Sídlo: Urxova 342,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-271/14-H. Vižňov 356, 549 83 Meziměstí materskaskolaviznov@seznam.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-271/14-H. Vižňov 356, 549 83 Meziměstí materskaskolaviznov@seznam. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-271/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 75 016 052 Identifikátor 600 093 085

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-715/10-L. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov,

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-715/10-L. Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIL-715/10-L Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5. května

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více