Výroční zpráva 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, Kněžmost , Výroční zpráva 2013/2014 Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci. Sókratés

2 Úvodní slovo ředitelky školy Vážení rodiče a partneři naší základní školy, milí žáci, kolegové a kolegyně, 2. září 2013 jsem měla tu čest, společně s panem starostou Ing. Adamem Pospíšilem, slavnostně zahájit nový školní rok jako nově jmenovaná ředitelka základní školy. Stála jsem před nelehkým úkolem, na škole chyběla řada dokumentů povinných dle platné legislativy, z mého pohledu nebyla správně nastavena komunikace s rodiči, škola postrádala ucelenou koncepci. Stála jsem před žáky a kolegy, které jsem neznala, a oni neznali mně. Přesto jsem nepochybovala, že náš cíl je společný, že nám všem jde o to, vytvářet ve škole atmosféru, ve které se nám bude dobře pracovat, a že všichni chceme poskytovat žákům vzdělání odpovídající jejich schopnostem. Při ohlédnutí za uplynulým školním rokem vidím velké množství velmi zdařilých akcí, ať už je to školní ples, který v naší spolupráci pořádá Sdružení rodičů a přátel školy, tradiční Vánoční jarmark, vystoupení našich žáků na akcích pořádaných obcí Kněžmost, velmi dobrá spolupráce s obecní knihovnou (např. pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou), úspěchy našich žáků v soutěžích. Jen namátkou mohu zmínit vítězství 7. třídy v okresním kole ekologické soutěže Z čeho je můj život? v kategorii kolektivů a Dušana Stejskala ze stejné třídy v kategorii jednotlivců, 1. místo našeho týmu v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů a jejich 4. místo v kole krajském, v tomto kole byla nejúspěšnější dívkou Tereza Svobodová z 5. třídy. Fotbalový tým obsadil 3. místo v okrskovém kole McDonald s Cupu. Viktor Pospíšil z 5. třídy vyhrál okresní kolo Matematické olympiády, Tomáš Kůrka ze 3. třídy byl nejlepší v okrese v Matematickém klokanovi - kategorie Cvrček. Děkuji všem kolegům, kteří výuku doplnili smysluplnými projekty a exkurzemi. Jsem velmi ráda, že se nám podařila rekonstrukce počítačové učebny i výměna nábytku ve školní jídelně. Moje poděkování patří našemu zřizovateli za pomoc a podporu nejen finanční, Sdružení rodičů a přátel školy, kteří se velkou měrou podílejí na akcích pořádaných pro žáky (např. doprava na exkurze, lyžařský výcvikový kurz, odměny na konci školního roku), všem rodičům, kteří jsou ochotni komunikovat s námi a podílet se podle svých možností na zabezpečení co nejlepších podmínek při vzdělávání svých dětí. Ráda bych poděkovala panu Zbyňku Pokornému z Býčiny a jeho firmě Kovovýroba za bezplatné opravy nejen školního nábytku v průběhu školního roku, stejné poděkování patří i pracovní četě obce Kněžmost za pomoc při údržbě budovy školy a jejího okolí. Další poděkování patří panu Martinu Huškovi a firmě Lipraco za sponzorování školních dresů pro žáky 1. stupně. A především chci poděkovat svým kolegům, zaměstnancům školy i žákům za jejich celoroční práci. Myslím si, že i přes dlouhou cestu, která před námi ještě v dosažení dlouhodobé vize školy je, školní rok 2013/2014 můžeme považovat za úspěšný. Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy Stránka 2

3 Úvodní slovo starosty Kněžmosta Rád bych v krátkosti zhodnotil uplynulý školní rok z hlediska zřizovatele Základní školy a mateřské školy v Kněžmostě, okres Mladá Boleslav. Už jen to, že jsem byl požádán o zhodnocení naší spolupráce, považuji za velmi pozitivní signál. Hlavním bodem, který se podařilo realizovat za uplynulé období z hlediska vztahu mezi vedením školy a zřizovatelem je právě komunikace. Ta se podle mého názoru změnila diametrálně, kdy jsme informováni o zásadních akcích školy a jejích požadavcích prakticky ihned a paní ředitelka nás také několikrát navštívila na zasedání rady obce. Domívám se, že se i atmosféra ve škole zlepšila, máme možnost slyšet toto hodnocení při komunikaci s rodiči. Rovněž kvituji zapojení školy do dalších vzdělávacích i dotačních projektů. Samozřejmě oceňujeme snahu paní ředitelky nastavit jasná pravidla v administrativním vedení školy i v odměňování. Odměňování je jedním z bodů, které bychom jako zřizovatelé školy chtěli dopracovat ve spolupráci s vedením do takové míry, aby kvalitní učitelé na naší škole zůstávali. Zatím jsem mluvil pouze o základní škole, ale rovněž mateřská škola a školní jídelna, která je také součástí celé školy fungují velice dobře. Jako zástupce zřizovatele bych rád uvedl, že naše obec školu podporuje a doufám, že podporovat bude i z hlediska investic a významných oprav. V uplynulém školním roce se podařilo několik výrazných investic do školy pořízení nového objednávkového systému do jídelny, pořízení nového konvektomatu, oprava střechy pavilonu druhého stupně a větší rekonstrukce počítačové učebny. Objednán je projekt na propojení jednotlivých oddělení mateřské školy a pracuje se na studii nového pavilonu druhého stupně. Nakonec bych chtěl popřát, aby spolupráce pokračovala i v nadcházejícím školním roce na takovéto úrovni. Ing. Adam Pospíšil, starosta Stránka 3

4 Obsah Úvodní slovo ředitelky školy... 2 Úvodní slovo starosty Kněžmosta Základní údaje o škole Personální zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Seznam pracovníků školy ve školní roce 2013/ Zápis k povinné školní docházce Výsledky vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Souhrnný přehled zameškaných hodin ve školním roce 2013/ Souhrnný přehled hodnocení chování žáků ve školním roce 2013/ Počet přijatých žáků na jednotlivé školy Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Konkrétní vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ Česká školní inspekce Základní údaje o hospodaření školy Projekty realizované z cizích zdrojů EU Peníze školám Grant z prostředků Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Přírodní učebna Vzdělávací program pro učitele výchovné poradce Triangl podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji Spolupráce s organizacemi Školská rada Obecní knihovna Spolupráce Sdružení rodičů a přátel školy se základní školou Kněžmost Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Vize pro školní rok 2014/ Stránka 4

5 1. Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Adresa zřizovatele Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, Kněžmost Obec Kněžmost Na Rynku 51, Kněžmost Identifikátor právnické osoby IČO Ředitelka školy Mgr. Michaela Černá Zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Brixí Výchovný poradce Mgr. Alena Brixí, Mgr. Zdeněk Chlup Metodik prevence Mgr. Tomáš Breň Koordinátor ICT Mgr. Jiří Lehečka Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje, jejich maximální kapacita: Základní škola IZO Mateřská škola IZO Školní jídelna IZO Školní družina IZO Školní klub IZO Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání základní školy Kněžmost Číslo 233/13 Stránka 5

6 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.1 Základní údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2013/2014 došlo ke změně ředitelky školy. Podařilo se zabezpečit plnou kvalifikovanost cizích jazyků (s výjimkou jedné třídy, úkol pro další školní rok). Dále byla vytvořena pozice metodika prevence, který začal odborné studium. V personálním obsazení nedošlo k žádným dalším zásadním změnám. Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní klub Školní jídelna 11 pedagogů s plným úvazkem 2 pedagogové s částečným úvazkem 1 asistentka s částečným úvazkem 1 hospodářka s částečným úvazkem 1 topič s částečným úvazkem 3 uklízečky s částečným úvazkem 1 školnice s částečným úvazkem 6 pedagogů s plným úvazkem 1 uklízečka s plným úvazkem 1 uklízečka s částečným 1 školnice s plným úvazkem 1 vychovatelka s plným úvazkem 1 vychovatelka s částečným úvazkem 2 vychovatelky s částečným úvazkem 4 pracovnice s plným úvazkem 1 pracovnice s částečným úvazkem 2.2 Seznam pracovníků školy ve školní roce 2013/2014 Ředitelka školy Mgr. Michaela Černá Zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Brixí Třídní učitelé 1. třída Mgr. Vendula Svobodová 2. třída Mgr. Květuše Bartoňová 3. třída Mgr. Aneta Šoltysová 4. třída Mgr. Jana Daňková 5. třída Mgr. Marta Pažoutová 6. třída Mgr. Tomáš Breň 7. třída Mgr. Alena Brixí 8. třída Mgr. Jiří Lehečka 9. třída Mgr. Zdeněk Chlup Netřídní učitelé Mgr. Květa Havlíková, Mgr. Gabriela Hronová, Jaroslava Doležalová Asistentka Šárka Svobodová Stránka 6

7 Vychovatelky Školní družina Šárka Svobodová, Iveta Jirčíková Školní klub Mgr. Gabriela Hronová, Hana Bejrová Hospodářka Jana Kubová Provozní zaměstnanci ZŠ Topič Mgr. Jiří Nikodem Uklízečky Ivana Prskavcová, Hana Kavalírová Školnice Ivana Prskavcová Zástupkyně ředitelky Květa Kobrlová pro předškolní vzdělávání Učitelky MŠ Vlaďka Bejrová, Lucie Bejrová, Radka Pelantová, Dagmar Eisová, Jana Kabátková Školnice Jaroslava Exnerová Provozní zaměstnanci Uklízečka a kuchařka Jindřiška Hanušová MŠ Uklízečka a pradlena Marta Bayerlová Vedoucí školní jídelny Hana Hemzalová Vedoucí kuchařka Marcela Kolářová Kuchařky Jitka Svobodová, Jitka Malíková, Jindřiška Hanušová 3. Zápis k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil Přišlo k němu celkem 37 dětí (odklad z předešlého školního roku jich mělo 5), letos bylo požádáno celkem o 4 odklady. S velkou podporou zřizovatele tak otevřeme ve školním roce 2014/2015 dvě první třídy. Věříme, že v menším počtu žáků se bude lépe pracovat dětem i jejich třídním učitelkám. 4. Výsledky vzdělávání žáků Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání základní školy Kněžmost. Před začátkem školního roku došlo k jeho aktualizaci, k nejvýznamnějším změnám patří zařazení německého jazyka jako Dalšího cizího jazyka (dle Rámcově vzdělávacího programu), dále byla např. rozpracována otázka finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných okolností. Hlavním cílem bylo plnění očekávaných výstupů jednotlivých předmětů. Integrovaní žáci byli vzděláváni podle Individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP), které byly na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení pedagogicko-psychlogické poradny vytvořeny. Pro jednoho žáka první třídy se Stránka 7

8 nám podařilo získat prostředky na asistenta pedagoga, kterého měl doporučeného. Jako asistentka celý rok pracovala paní Šárka Svobodová. POČET ŽÁKŮ VZDĚLÁVANÝCH DLE IVP 8. třída 6% 9. třída 17% 1. třída 6% 2. třída 12% 3.třída 6% 7. třída 17% 4. třída 12% 6. třída 12% 5. třída 12% Celkem bylo ve školním roce 2013/2014 na naší škole vzděláváno podle IVP 19 žáků. 4.1 Přehled o prospěchu 1. pololetí 2. pololetí počet průměr PV/% P N IVP počet průměr PV/% P N IVP třída žáků třídy z počtu žáků třídy z počtu žáků ve žáků ve třídě třídě ,00 27/100% 0 0 1* 27 1,00 27/100% 0 0 1* ,12 19/95% ,16 18/90% ,28 20/80% ,34 18/72% ,40 17/65,4% ,48 17/65,4% ,68 7/38,9% ,65 8/44,4% celkem ,30 90/77,6% ,33 88/75,9% stupeň ,93 4/25% ,86 5/29,4% ,82 3/21,4% ,91 4/28,6% ,95 3/42,9% ,06 3/37,5% ,84 2/18,2% ,97 1/9,1% celkem 2. stupeň 48 1,89 12/25% ,95 13/26% celkem 164 1,58 102/65,2% ,60 101/60,8% ZŠ Vysvětlivky: PV - prospěl s vyznamenáním, P - prospěl, N - neprospěl, IVP - vzdělávání podle Individuálního vzdělávacího plánu, * - asistent pedagoga Stránka 8

9 Počet žáků s vyznamenáním v 1. pololetí Počet žáků s vyznamenáním ve 2. pololetí ,4 65,4 44,4 38,9 42,9 37, ,4 28,6 21,4 18,2 9,1 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Počet žáků s vyznamenáním je vyjádřen v procentech z celkového počtu žáků v jednotlivých třídách. 4.2 Souhrnný přehled zameškaných hodin ve školním roce 2013/ pololetí třída počet absence celkem ve třídě průměr na žáka žáků celkem omluvené neomluvené celkem omluvené neomluvené ,6 27, ,32 26, ,42 36, ,39 30,39 0 celkem ,35 28, ,81 25, ,93 20, ,14 46, ,45 38,45 0 celkem ,83 32,83 0 celkem ,80 28,80 0 Stránka 9

10 2. pololetí třída počet absence celkem ve třídě průměr na žáka žáků celkem omluvené neomluvené celkem omluvené neomluvené ,51 18, ,44 19, ,6 38, ,77 32,77 0 celkem ,06 25, ,94 21, ,64 19, ,25 40, ,06 41,06 0 celkem ,72 30,72 0 celkem ,95 25, Souhrnný přehled hodnocení chování žáků ve školním roce 2013/ pololetí třída počet žáků pochvaly kázeňská opatření klasifikace chování PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ celkem celkem celkem ZŠ Stránka 10

11 2. pololetí třída počet žáků pochvaly kázeňská opatření klasifikace chování PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ celkem celkem celkem ZŠ Počet přijatých žáků na jednotlivé školy 9. třída absolvovala s Mgr. Zdeňkem Chlupem v rámci volby povolání odpoledne na Úřadu práce v Mladé Boleslavi, kde měla předem připravený program na volbu povolání. Dále v listopadu navštívila Edukart 2013 v Mladé Boleslavi. Jednalo se o přehlídku středoškolských možností v regionu i mimo něj. Cílem akce bylo ukázat žákům končícím 9. třídu základní školy a jejich rodičům širokou paletu možností, kde pokračovat ve studiu a proč. Téma kariérového poradenství bylo také mnohokrát skloňováno v hodinách výchovy k občanství. Škola Maturitní obory Učební obory bez maturity Škoda auto a. s. 2 Obchodní akademie Mladá Boleslav 3 Střední odborné učiliště Hubálov 1 Gymnázium a SOŠ Jilemnice 1 Střední zdravotnická a VOŠ zdravotnická 2 Mladá Boleslav Střední škola letecké a výpočetní techniky, 1 Odolena Voda SOU a SOŠ Nymburk 1 Stránka 11

12 PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A UČILIŠTĚ bez maturity 31% s maturitou 69% 5. Prevence sociálně patologických jevů Jako metodik prevence začal pracovat Mgr. Tomáš Breň, za finanční pomoci zřizovatele bylo možné, aby zahájil příslušné studium k výkonu specializovaných činností podle 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komise a kariérním systému pedagogických pracovníků. Dále se podařilo, za velkého finančního přispění Sdružení rodičů a přátel školy (dále SRPŠ), navázat spolupráci se Semiramis o. s., které se zaměřuje na poskytování kvalitních a odborných služeb osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů, především na území Středočeského kraje s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog. V rámci této spolupráce se na naší škole uskutečnily programy minimální prevence pro žáky 6. tříd. Tématem byly především mezilidské vztahy, tvorba třídního kolektivu. Tímto směrem byl zaměřen i adaptační pobyt, který se konal v září Pro žáky 9. třídy se podařilo uspořádat tematickou přednášky O právních aspektech v souvislosti se získáním občanského průkazu (pol. Schöna) a O sexuálním životě (MUDr. Zlata Mistolerová). V průběhu celého školního roku docházelo k aktivní spolupráci s rodiči. V dalším školním roce je naším cílem získání školního psychologa a rozšíření preventivních programů Semiramis o. s. pro další třídy. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výběr programů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) vycházel z potřeb a zaměření školy. Jak je obvyklé na většině základních škol, výběr je velmi často Stránka 12

13 podmíněn finančními možnostmi školy. Velké poděkování patří zřizovateli a SRPŠ, kteří nám v tomto směru velmi pomáhali. DVPP bylo zaměřeno zejména na splnění kvalifikačních předpokladů (studium pro ředitele škol a školských zařízení, Mgr. Michaela Černá) a studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (Mgr. Zdeněk Chlup pokračování studia výchovných poradců, Mgr. Tomáš Breň začátek studia pro výkon specializovaných činností, metodik prevence sociálně patologických jevů). Další část DVPP byla zaměřena na prohlubování odborné kvalifikace. Toto průběžné vzdělávání vyplynulo z aktuální situace školy, především bylo potřeba zaměřit se na proces vedení školy, metodiku prevence sociálně patologických jevů, ale i na nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik. 6.1 Konkrétní vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 DVPP ve školním roce 2013/2014 Studium pro ředitele škol a školských zařízení Řízení, školský management Řízení, školský managment Řízení, školský managment Matematika a její aplikace Výchovné poradenství Metodika prevence sociálně patologických jevů Pracovník Mgr. Michaela Černá Mgr. Michaela Černá Mgr. Michaela Černá Mgr. Michaela Černá, Mgr. Tomáš Breň Mgr. Květa Havlíková, Mgr. Gabriela Hronová Mgr. Zdeněk Chlup Termín studia/ kurzu leden 2014 listopad 2014 Září 2013 Prosinec 2013 Říjen 2013 Říjen 2013 Říjen 2013 Mgr. Tomáš Breň Září 2013 Název akce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I), NIDV Liberec BOZP a PO pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení, VISK Mladá Boleslav Odměňování ve školství Řešení konfliktů ve škole Přemýšlíme, tvoříme a objevujeme v matematice (matematika podle prof. Hejného) Zaškolení do diagnostické metody třídních kolektivů Třídní kompas Dokumentace školního metodika prevence Stránka 13

14 Metodika prevence sociálně patologických jevů Pedagogičtí pracovníci Říjen 2013 Rozpoznání a řešení problematiky šikany Řízení, školský managment Mgr. Michaela Černá, Mgr. Alena Brixí Únor 2014 Hospitační činnost ve škole Řízení, školský management Mgr. Michaela Černá Duben 2014 Výroční zpráva jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy Chemie Matematika a její aplikace Český jazyk Metodika prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství Mgr. Alena Brixí Mgr. Jana Daňková, Mgr. Aneta Šoltysová Mgr. Tomáš Breň Mgr. Zdeněk Chlup, Mgr. Tomáš Breň Květen 2014 Květen 2014 Březen 2014 Duben 2014 Nápady do hodin chemie Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni geometrie z provázku a přeloženého papíru) Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti Bezpečné klima třídy Dějepis Jaroslava Doležalová Květen 2014 Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí Pedagogika Mgr. Gabriela Hronová, Mgr. Květa Havlíková Květen, červen 2014 Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 7. Česká školní inspekce V uplynulém školním roce nevykonávala česká školní inspekce na naší škole svoji činnost. 8. Základní údaje o hospodaření školy Čerpání rozpočtu bylo pravidelně sledováno a konzultováno mezi ředitelkou školy, hospodářkou školy, mzdovou účetní a v neposlední řadě se zřizovatelem. Finance byly investovány podle plánu a aktuální situace a potřeb školy a s ohledem na dlouhodobé cíle a úkoly školy při jejím provozu i rozvoji. Také naší školy se dotklo omezování výdajů ve státním sektoru, velmi obezřetně musíme plánovat obnovu starého nábytku, učebnic, didaktických pomůcek, nákup nových projektorů. Přesto se nám podařilo dovybavit učebnu Ch, Fy a Př dataprojektorem, v jídelně máme nové stoly i židle, během hlavních prázdnin se podařilo zrealizovat rekonstrukci počítačové učebny, která obnášela novou elektroinstalaci, koberec a výškově nastavitelné, polohovatelné židle. Velkou pomocí je pro naši školu pomoc zřizovatele při drobných i větších opravách spojených s provozem školy. Stránka 14

15 Přijaté příspěvky a dotace Za rok Přijaté dotace z rozpočtu obce celkem ,14 z toho na provoz ,00 - školné ,00 - ostatní ,14 Tržby VHČ doplň. činnost (pronájem, stravné pro cizí) Přijaté dotace MŠMT na neinvest. výdaje ze stát. rozpočtu (NIV) platy, odvody, ONIV, FKSP ,00 UZ ,00 4. Dotace (projekt EU) částečná ,00 5. Částečná dotace Arboretum Projekt Zahrada 2 694,00 6. Stravné ZŠ + MŠ ,00 Dotace z projektů ,00 PŘÍSPĚVKY A DOTACE 2013 Stravné ,00 Obec Kněžmost ,14 Vedlejší hospodářská činnost ,00 MŠMT - neinvestiční výdaje ,00 Stránka 15

16 Za rok 2013 (k ) činnost Za 1. pol. roku 2014 (k ) činnost hlavní doplňková hlavní doplňková Náklady celkem , , , ,00 Výnosy celkem , , ,30 125,00 Výsledek hospodaření za činnost Výsledek hospodaření CELKEM , , , , , ,96 Náklady 2013 Hlavní činnost z toho ONIV Spotřeba ,32 materiálu včetně potravin ,40 Spotřeba energie + ostatní , Opravy a udržování ,81 Cestovné , ,00 z toho projekty Doplňková činnost , , ,00 Služby , , , ,50 Mzdové náklady , , , ,00 Zákon. soc. poj , ,00 Jiné sociální náklady 1 868, , Daně + poplatky + ostatní ,00 Náklady CELKEM , , , ,50 Náklady za , ,50 činnost Stránka 16

17 9. Projekty realizované z cizích zdrojů 9.2 EU Peníze školám Projekt byl ukončen schválením závěrečné monitorovací zprávy. Finanční prostředky byly v tomto školním roce čerpány na odměny vyučujících zapojených v tomto projektu, spotřební materiál a kontrolu projektové dokumentace. 9.1 Grant z prostředků Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Přírodní učebna Tento projekt čerpá finance Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí a jeho účelem je vylepšit školní zahradu pro výuku průřezových témat environmentální výchova, člověk a svět práce, ale i dalších témat a předmětů. V rámci tohoto projektu se podařilo ve školním roce 2013/2014 dovybavit Altán lavicemi, stoly, zasázet ovocné dřeviny, dosít loučku, nakoupit zahradnické nářadí. 9.2 Vzdělávací program pro učitele výchovné poradce Mgr. Zdeněk Chlup dále pokračoval ve studiu výchovného poradenství v rámci projektu Vzdělávací program pro učitele výchovné poradenství. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří mají zájem o rozšíření své kvalifikace v oblasti výchovného poradenství. 9.3 Triangl podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji Ve školním roce se nám podařilo zapojit do projektu Triangl, zařadili jsme se tak mezi 12 škol Středočeského kraje. Hlavním cílem projektu je rozvoj zájmu žáků a žákyň 7. až 9. tříd (u nás i 6. třídy) základních škol Středočeského kraje o přírodovědné obory a s tím souvisejícím udržitelným rozvojem. Žáci 7. až 9. třídy se zúčastnili projektových dnů z fyziky ve formě 4 vzdělávacích praktických modulů (Teplota, Elektřina a magnetismus, Teplo a energie, Světlo a světelné jevy). Žáci 8. a 9. třídy si mohli vyzkoušet zábavné pokusy z chemie. Pro žáky třídy byl vytvořen vzdělávací modul Základy ochrany duševního vlastnictví, uzpůsobený věku žáků a jejich znalostem. Formou besed s vědci jsme si představili jiné osobnostní vzory, než se kterými se běžně Stránka 17

18 setkávají v televizi či v časopisech. Tím byli motivováni k úvahám o studiu, které může vést až k vědecké kariéře. Besedy byly realizovány v naší škole. V rámci těchto besed mohli žáci nahlédnout s Ing. Danielem Sýkorou Ph.D., jak se dělá počítačová animace a setkat se s člověkem, který se podílel na vytvoření proslulého Lvího krále. Mgr. Et Mgr. Martina Balzarová je seznámila s podmořským životem a jeho pestrostí. Žáci dále navštívili některé z významných výzkumných pracovišť, které se nachází ve Středočeském kraji či hl. městě Praze. Naši žáci měli možnost podívat se do Mikrobiologického a Fyziologického ústavu AV, Ústavu termomechaniky AV ČR, Ústavu fyziky plazmatu. V dalším školním roce nás ještě čeká Výzkumný ústav potravinářský a Techmania v Plzni. 10. Spolupráce s organizacemi Na naší škole není odborová organizace Školská rada Spolupráce se školskou radou probíhá v rámci platné legislativy. Školská rada pracovala ve školním roce 2013/2014 ve složení: zástupci rodičů: Jana Kopalová, Marcela Kolářová, Renata Červená a Šárka Svobodová zástupci školy: Mgr. Jiří Lehečka, Mgr. Květuše Bartoňová, Mgr. Vendula Svobodová a Jana Kubová zástupci zřizovatele: Mgr. Bc. Ladislav Kilián, Mgr. Marie Adéla Pokorná, Petr Košek a Zdenka Brdlíková Obecní knihovna V rámci spolupráce s obecní knihovnou se naši žáci zapojili do projektu Kolumbus na cestách, který byl zaměřen na čtenářskou gramotnost s rozvojem práce ve skupinách, využívání dostupných médií, práce s odbornou knihou, práce s textem. Závěrem toho projektu mohly děti shlédnout kreslený film o životě K. Kolumbus, dále projektovou přednášku s kapitánem lodi. Děti prošly jak životem Kryštofa Kolumba, tak se vypravily po jeho cestách na moři. Staly se součásti objevení Ameriky. Možnosti návštěv v knihovně využil celý 1. stupeň základní školy po celou školní docházku. Každá třída navštívila knihovnu nejméně 4x. Děkuji všem za spolupráci. Vedoucí knihovny Ivana Cenefelsová Stránka 18

19 10.3 Spolupráce Sdružení rodičů a přátel školy se základní školou Kněžmost V loňském školním roce 2013/14 se členové SRPŠ opět pravidelně scházeli na půdě školy, aby projednali, co je třeba a finančně podpořili užitečné projekty a aktivity. V loňském školním roce jsme se podíleli například na 50% uhrazení nákladů na preventivní program Semiramis zaměřený na negativní jevy v dětských kolektivech. Opět jsme přispěli na plavecký výcvik žáků I. stupně a dopravu na lyžařský výcvik pro žáky II. stupně. Schválili jsme příspěvek na autobusovou dopravu výherců ekologické soutěže z II. stupně naší ZŠ nebo na sladké odměny na školních akcích jako jsou karneval, vánoční besídka. Samozřejmě z fondu čerpali pedagogové finance na odměny pro děti na konci školního roku. Děkuji jménem SRPŠ všem aktivním žákům i jejich rodičů a pedagogům za vstřícnost a ochotu spolupracovat na příjmových položkách rozpočtu SRPŠ nad rámec povinného ročního příspěvku na žáka. Díky nim na účet přibyly sympatické částky peněz za sběr starého papíru, z výnosu za výrobky na tradiční vánoční jarmark a také z uspořádaného Plesu SRPŠ. Věřím, že i v budoucích letech bude dobře nastavená kooperace zdárně a bez problémů pokračovat. Mgr. Kateřina Pospíšilová 11. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti I v uplynulém školním roce jsme se snažili žákům nabízet dostatek mimoškolních aktivit, kroužků. Přesto je naším cílem tuto nabídku v dalších letech ještě rozšiřovat. Kroužek Fotbal Floorbal Keramika Konverzace z anglického jazyka Vedoucí Mgr. Zdeněk Chlup Mgr. Jiří Lehečka Hana Bejrová Mgr. Marta Pažoutová V celém školním roce jsme se snažili věnovat PR aktivitám. Všechny naše úspěchy a zdařilé projekty jsme se snažili medializovat, spolupracovali jsme s redakcí místního Zpravodaje i Novinek, s Boleslavským deníkem. Všechny články je možné najít i na našich webových stránkách v sekci Aktuality a Fotogalerie. Stránka 19

20 Běh Bakovem Zimní víceboj Naši fotbalisté Vítězství v ekologické soutěži Dopravní soutež Konverzační soutěž anglický jazyk Stránka 20

21 Uklízíme Český ráj Navštěvujeme naše hlavní město Hrajeme divadlo Kondiční cvičení Návštěva Muzea Škoda auto Pasování na čtenáře Stránka 21

22 Adaptační pobyt IQLANDIA Liberec Víkendové výlety do Německa Vánoční jarmark Den dětských sponzorů ZOO Praha Ples SRPŠ Stránka 22

23 12. Vize pro školní rok 2014/2015 V následujícím školním roce bychom velmi rádi navázali na výbornou spolupráci s naším zřizovatelem, se SRPŠ. Chtěli bychom být školou otevřenou, jak novým podnětům, nápadům, tak rodičům i žákům. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude pokračovat stejným směrem, v tomto školním roce uzavře studia ředitelka školy Mgr. Michaela Černá a výchovný poradce Mgr. Zdeněk Chlup, ve studiu bude pokračovat preventista sociálně patologických jevů Mgr. Tomáš Breň. Dále bychom se chtěli zapojit do projektu Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů, v rámci kterého se pedagogové zdokonalí nebo i nově naučí pracovat s tablety a postupně je budou zařazovat do výuky. Dále bychom chtěli zrealizovat školení pro všechny učitele matematiky Základy Hejného matematiky. V dalším školním roce bychom rádi navázali na dobrou spolupráci se Semiramis s.r.o. a pokračovali v dalších preventivních programech pořádaných tímto sdružením. Od září 2014 by na naší škole měl začít pracovat školní psycholog. Ve vyučovacím procesu se zaměříme na bližší rozpracování pravidel hodnocení v jednotlivých předmětech, na naší škole začnou pracovat předmětové komise a metodické sdružení. Cílem je zlepšení komunikace mezi vyučujícími jednotlivých předmětů, systematická práce, která povede k naplňování očekávaných výstupů jednotlivých předmětů daných Rámcově vzdělávacím programem a rozpracovaných ve Školním vzdělávacím programu. Budeme se snažit navázat na již tradiční akce, jako je Vánoční jarmark, adaptační pobyt žáků 6. třídy, Ples SRPŠ, dále se budeme podílet na úklidu Českého ráje a pokusíme se o získání dalších cenných kovů v soutěžích, kterých se pravidelně zúčastňujeme (turnaje ve floorbale, fotbale, atletických závodů, dopravní soutěže, ekologické soutěže, Matematického klokana ). Opět se zapojíme do akce Ovoce do škol. Pokračovat budou zájezdy do divadla, 1. stupeň v rámci Klubu mladého diváka, které bude mít na starosti Mgr. Květa Bartoňová a večerní zájezdy žáků 2. stupně pod vedením Mgr. Tomáše Breně. Žákům se pokusíme předložit ještě pestřejší nabídku mimoškolních aktivit, kroužků. Zpracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy Školské radě předloženo dne: Školská rada schválila dne: Stránka 23

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 do 31. 7. 2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2010 2011. Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2010 2011. Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou a pedagogickou radou dne 29. 9. 2011. Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace telefon: 483 389 233, 483 391 546, skola@zspelechovska.cz www.zspelechovska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 zpracovali:

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o škole 3 2.1. Základní údaje o škole 3 2.2. Charakteristika školy 3 2.3. Školská rada 5 2.4.

Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o škole 3 2.1. Základní údaje o škole 3 2.2. Charakteristika školy 3 2.3. Školská rada 5 2.4. Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o škole 3 2.1. Základní údaje o škole 3 2.2. Charakteristika školy 3 2.3. Školská rada 5 2.4. Údaje o počtu žáků základní školy praktické a základní školy speciální

Více

Školní 147, 790 65 Žulová

Školní 147, 790 65 Žulová VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽULOVÁ, OKRES JESENÍK PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní 147, 790 65 Žulová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Adresa školy IČ

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2011/2012 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073 ; e-mail skola@zskrenovice.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2012/2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více