Výroční zpráva 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, Kněžmost , Výroční zpráva 2013/2014 Pohodlný život a lehko získané požitky ani nepřinášejí tělu prospěch, ani nevštípí duši nějaké hodnotné vědomosti. Naproti tomu vytrvalá námaha nás připraví k ušlechtilým a dobrým činům, jak tvrdí mudrci. Sókratés

2 Úvodní slovo ředitelky školy Vážení rodiče a partneři naší základní školy, milí žáci, kolegové a kolegyně, 2. září 2013 jsem měla tu čest, společně s panem starostou Ing. Adamem Pospíšilem, slavnostně zahájit nový školní rok jako nově jmenovaná ředitelka základní školy. Stála jsem před nelehkým úkolem, na škole chyběla řada dokumentů povinných dle platné legislativy, z mého pohledu nebyla správně nastavena komunikace s rodiči, škola postrádala ucelenou koncepci. Stála jsem před žáky a kolegy, které jsem neznala, a oni neznali mně. Přesto jsem nepochybovala, že náš cíl je společný, že nám všem jde o to, vytvářet ve škole atmosféru, ve které se nám bude dobře pracovat, a že všichni chceme poskytovat žákům vzdělání odpovídající jejich schopnostem. Při ohlédnutí za uplynulým školním rokem vidím velké množství velmi zdařilých akcí, ať už je to školní ples, který v naší spolupráci pořádá Sdružení rodičů a přátel školy, tradiční Vánoční jarmark, vystoupení našich žáků na akcích pořádaných obcí Kněžmost, velmi dobrá spolupráce s obecní knihovnou (např. pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou), úspěchy našich žáků v soutěžích. Jen namátkou mohu zmínit vítězství 7. třídy v okresním kole ekologické soutěže Z čeho je můj život? v kategorii kolektivů a Dušana Stejskala ze stejné třídy v kategorii jednotlivců, 1. místo našeho týmu v okresním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů a jejich 4. místo v kole krajském, v tomto kole byla nejúspěšnější dívkou Tereza Svobodová z 5. třídy. Fotbalový tým obsadil 3. místo v okrskovém kole McDonald s Cupu. Viktor Pospíšil z 5. třídy vyhrál okresní kolo Matematické olympiády, Tomáš Kůrka ze 3. třídy byl nejlepší v okrese v Matematickém klokanovi - kategorie Cvrček. Děkuji všem kolegům, kteří výuku doplnili smysluplnými projekty a exkurzemi. Jsem velmi ráda, že se nám podařila rekonstrukce počítačové učebny i výměna nábytku ve školní jídelně. Moje poděkování patří našemu zřizovateli za pomoc a podporu nejen finanční, Sdružení rodičů a přátel školy, kteří se velkou měrou podílejí na akcích pořádaných pro žáky (např. doprava na exkurze, lyžařský výcvikový kurz, odměny na konci školního roku), všem rodičům, kteří jsou ochotni komunikovat s námi a podílet se podle svých možností na zabezpečení co nejlepších podmínek při vzdělávání svých dětí. Ráda bych poděkovala panu Zbyňku Pokornému z Býčiny a jeho firmě Kovovýroba za bezplatné opravy nejen školního nábytku v průběhu školního roku, stejné poděkování patří i pracovní četě obce Kněžmost za pomoc při údržbě budovy školy a jejího okolí. Další poděkování patří panu Martinu Huškovi a firmě Lipraco za sponzorování školních dresů pro žáky 1. stupně. A především chci poděkovat svým kolegům, zaměstnancům školy i žákům za jejich celoroční práci. Myslím si, že i přes dlouhou cestu, která před námi ještě v dosažení dlouhodobé vize školy je, školní rok 2013/2014 můžeme považovat za úspěšný. Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy Stránka 2

3 Úvodní slovo starosty Kněžmosta Rád bych v krátkosti zhodnotil uplynulý školní rok z hlediska zřizovatele Základní školy a mateřské školy v Kněžmostě, okres Mladá Boleslav. Už jen to, že jsem byl požádán o zhodnocení naší spolupráce, považuji za velmi pozitivní signál. Hlavním bodem, který se podařilo realizovat za uplynulé období z hlediska vztahu mezi vedením školy a zřizovatelem je právě komunikace. Ta se podle mého názoru změnila diametrálně, kdy jsme informováni o zásadních akcích školy a jejích požadavcích prakticky ihned a paní ředitelka nás také několikrát navštívila na zasedání rady obce. Domívám se, že se i atmosféra ve škole zlepšila, máme možnost slyšet toto hodnocení při komunikaci s rodiči. Rovněž kvituji zapojení školy do dalších vzdělávacích i dotačních projektů. Samozřejmě oceňujeme snahu paní ředitelky nastavit jasná pravidla v administrativním vedení školy i v odměňování. Odměňování je jedním z bodů, které bychom jako zřizovatelé školy chtěli dopracovat ve spolupráci s vedením do takové míry, aby kvalitní učitelé na naší škole zůstávali. Zatím jsem mluvil pouze o základní škole, ale rovněž mateřská škola a školní jídelna, která je také součástí celé školy fungují velice dobře. Jako zástupce zřizovatele bych rád uvedl, že naše obec školu podporuje a doufám, že podporovat bude i z hlediska investic a významných oprav. V uplynulém školním roce se podařilo několik výrazných investic do školy pořízení nového objednávkového systému do jídelny, pořízení nového konvektomatu, oprava střechy pavilonu druhého stupně a větší rekonstrukce počítačové učebny. Objednán je projekt na propojení jednotlivých oddělení mateřské školy a pracuje se na studii nového pavilonu druhého stupně. Nakonec bych chtěl popřát, aby spolupráce pokračovala i v nadcházejícím školním roce na takovéto úrovni. Ing. Adam Pospíšil, starosta Stránka 3

4 Obsah Úvodní slovo ředitelky školy... 2 Úvodní slovo starosty Kněžmosta Základní údaje o škole Personální zabezpečení činnosti školy Základní údaje o pracovnících školy Seznam pracovníků školy ve školní roce 2013/ Zápis k povinné školní docházce Výsledky vzdělávání žáků Přehled o prospěchu Souhrnný přehled zameškaných hodin ve školním roce 2013/ Souhrnný přehled hodnocení chování žáků ve školním roce 2013/ Počet přijatých žáků na jednotlivé školy Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Konkrétní vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/ Česká školní inspekce Základní údaje o hospodaření školy Projekty realizované z cizích zdrojů EU Peníze školám Grant z prostředků Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Přírodní učebna Vzdělávací program pro učitele výchovné poradce Triangl podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji Spolupráce s organizacemi Školská rada Obecní knihovna Spolupráce Sdružení rodičů a přátel školy se základní školou Kněžmost Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Vize pro školní rok 2014/ Stránka 4

5 1. Základní údaje o škole Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Adresa zřizovatele Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, Kněžmost Obec Kněžmost Na Rynku 51, Kněžmost Identifikátor právnické osoby IČO Ředitelka školy Mgr. Michaela Černá Zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Brixí Výchovný poradce Mgr. Alena Brixí, Mgr. Zdeněk Chlup Metodik prevence Mgr. Tomáš Breň Koordinátor ICT Mgr. Jiří Lehečka Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje, jejich maximální kapacita: Základní škola IZO Mateřská škola IZO Školní jídelna IZO Školní družina IZO Školní klub IZO Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání základní školy Kněžmost Číslo 233/13 Stránka 5

6 2. Personální zabezpečení činnosti školy 2.1 Základní údaje o pracovnících školy Ve školním roce 2013/2014 došlo ke změně ředitelky školy. Podařilo se zabezpečit plnou kvalifikovanost cizích jazyků (s výjimkou jedné třídy, úkol pro další školní rok). Dále byla vytvořena pozice metodika prevence, který začal odborné studium. V personálním obsazení nedošlo k žádným dalším zásadním změnám. Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní klub Školní jídelna 11 pedagogů s plným úvazkem 2 pedagogové s částečným úvazkem 1 asistentka s částečným úvazkem 1 hospodářka s částečným úvazkem 1 topič s částečným úvazkem 3 uklízečky s částečným úvazkem 1 školnice s částečným úvazkem 6 pedagogů s plným úvazkem 1 uklízečka s plným úvazkem 1 uklízečka s částečným 1 školnice s plným úvazkem 1 vychovatelka s plným úvazkem 1 vychovatelka s částečným úvazkem 2 vychovatelky s částečným úvazkem 4 pracovnice s plným úvazkem 1 pracovnice s částečným úvazkem 2.2 Seznam pracovníků školy ve školní roce 2013/2014 Ředitelka školy Mgr. Michaela Černá Zástupkyně ředitelky Mgr. Alena Brixí Třídní učitelé 1. třída Mgr. Vendula Svobodová 2. třída Mgr. Květuše Bartoňová 3. třída Mgr. Aneta Šoltysová 4. třída Mgr. Jana Daňková 5. třída Mgr. Marta Pažoutová 6. třída Mgr. Tomáš Breň 7. třída Mgr. Alena Brixí 8. třída Mgr. Jiří Lehečka 9. třída Mgr. Zdeněk Chlup Netřídní učitelé Mgr. Květa Havlíková, Mgr. Gabriela Hronová, Jaroslava Doležalová Asistentka Šárka Svobodová Stránka 6

7 Vychovatelky Školní družina Šárka Svobodová, Iveta Jirčíková Školní klub Mgr. Gabriela Hronová, Hana Bejrová Hospodářka Jana Kubová Provozní zaměstnanci ZŠ Topič Mgr. Jiří Nikodem Uklízečky Ivana Prskavcová, Hana Kavalírová Školnice Ivana Prskavcová Zástupkyně ředitelky Květa Kobrlová pro předškolní vzdělávání Učitelky MŠ Vlaďka Bejrová, Lucie Bejrová, Radka Pelantová, Dagmar Eisová, Jana Kabátková Školnice Jaroslava Exnerová Provozní zaměstnanci Uklízečka a kuchařka Jindřiška Hanušová MŠ Uklízečka a pradlena Marta Bayerlová Vedoucí školní jídelny Hana Hemzalová Vedoucí kuchařka Marcela Kolářová Kuchařky Jitka Svobodová, Jitka Malíková, Jindřiška Hanušová 3. Zápis k povinné školní docházce Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil Přišlo k němu celkem 37 dětí (odklad z předešlého školního roku jich mělo 5), letos bylo požádáno celkem o 4 odklady. S velkou podporou zřizovatele tak otevřeme ve školním roce 2014/2015 dvě první třídy. Věříme, že v menším počtu žáků se bude lépe pracovat dětem i jejich třídním učitelkám. 4. Výsledky vzdělávání žáků Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání základní školy Kněžmost. Před začátkem školního roku došlo k jeho aktualizaci, k nejvýznamnějším změnám patří zařazení německého jazyka jako Dalšího cizího jazyka (dle Rámcově vzdělávacího programu), dále byla např. rozpracována otázka finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných okolností. Hlavním cílem bylo plnění očekávaných výstupů jednotlivých předmětů. Integrovaní žáci byli vzděláváni podle Individuálních vzdělávacích plánů (dále IVP), které byly na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení pedagogicko-psychlogické poradny vytvořeny. Pro jednoho žáka první třídy se Stránka 7

8 nám podařilo získat prostředky na asistenta pedagoga, kterého měl doporučeného. Jako asistentka celý rok pracovala paní Šárka Svobodová. POČET ŽÁKŮ VZDĚLÁVANÝCH DLE IVP 8. třída 6% 9. třída 17% 1. třída 6% 2. třída 12% 3.třída 6% 7. třída 17% 4. třída 12% 6. třída 12% 5. třída 12% Celkem bylo ve školním roce 2013/2014 na naší škole vzděláváno podle IVP 19 žáků. 4.1 Přehled o prospěchu 1. pololetí 2. pololetí počet průměr PV/% P N IVP počet průměr PV/% P N IVP třída žáků třídy z počtu žáků třídy z počtu žáků ve žáků ve třídě třídě ,00 27/100% 0 0 1* 27 1,00 27/100% 0 0 1* ,12 19/95% ,16 18/90% ,28 20/80% ,34 18/72% ,40 17/65,4% ,48 17/65,4% ,68 7/38,9% ,65 8/44,4% celkem ,30 90/77,6% ,33 88/75,9% stupeň ,93 4/25% ,86 5/29,4% ,82 3/21,4% ,91 4/28,6% ,95 3/42,9% ,06 3/37,5% ,84 2/18,2% ,97 1/9,1% celkem 2. stupeň 48 1,89 12/25% ,95 13/26% celkem 164 1,58 102/65,2% ,60 101/60,8% ZŠ Vysvětlivky: PV - prospěl s vyznamenáním, P - prospěl, N - neprospěl, IVP - vzdělávání podle Individuálního vzdělávacího plánu, * - asistent pedagoga Stránka 8

9 Počet žáků s vyznamenáním v 1. pololetí Počet žáků s vyznamenáním ve 2. pololetí ,4 65,4 44,4 38,9 42,9 37, ,4 28,6 21,4 18,2 9,1 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Počet žáků s vyznamenáním je vyjádřen v procentech z celkového počtu žáků v jednotlivých třídách. 4.2 Souhrnný přehled zameškaných hodin ve školním roce 2013/ pololetí třída počet absence celkem ve třídě průměr na žáka žáků celkem omluvené neomluvené celkem omluvené neomluvené ,6 27, ,32 26, ,42 36, ,39 30,39 0 celkem ,35 28, ,81 25, ,93 20, ,14 46, ,45 38,45 0 celkem ,83 32,83 0 celkem ,80 28,80 0 Stránka 9

10 2. pololetí třída počet absence celkem ve třídě průměr na žáka žáků celkem omluvené neomluvené celkem omluvené neomluvené ,51 18, ,44 19, ,6 38, ,77 32,77 0 celkem ,06 25, ,94 21, ,64 19, ,25 40, ,06 41,06 0 celkem ,72 30,72 0 celkem ,95 25, Souhrnný přehled hodnocení chování žáků ve školním roce 2013/ pololetí třída počet žáků pochvaly kázeňská opatření klasifikace chování PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ celkem celkem celkem ZŠ Stránka 10

11 2. pololetí třída počet žáků pochvaly kázeňská opatření klasifikace chování PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ celkem celkem celkem ZŠ Počet přijatých žáků na jednotlivé školy 9. třída absolvovala s Mgr. Zdeňkem Chlupem v rámci volby povolání odpoledne na Úřadu práce v Mladé Boleslavi, kde měla předem připravený program na volbu povolání. Dále v listopadu navštívila Edukart 2013 v Mladé Boleslavi. Jednalo se o přehlídku středoškolských možností v regionu i mimo něj. Cílem akce bylo ukázat žákům končícím 9. třídu základní školy a jejich rodičům širokou paletu možností, kde pokračovat ve studiu a proč. Téma kariérového poradenství bylo také mnohokrát skloňováno v hodinách výchovy k občanství. Škola Maturitní obory Učební obory bez maturity Škoda auto a. s. 2 Obchodní akademie Mladá Boleslav 3 Střední odborné učiliště Hubálov 1 Gymnázium a SOŠ Jilemnice 1 Střední zdravotnická a VOŠ zdravotnická 2 Mladá Boleslav Střední škola letecké a výpočetní techniky, 1 Odolena Voda SOU a SOŠ Nymburk 1 Stránka 11

12 PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A UČILIŠTĚ bez maturity 31% s maturitou 69% 5. Prevence sociálně patologických jevů Jako metodik prevence začal pracovat Mgr. Tomáš Breň, za finanční pomoci zřizovatele bylo možné, aby zahájil příslušné studium k výkonu specializovaných činností podle 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komise a kariérním systému pedagogických pracovníků. Dále se podařilo, za velkého finančního přispění Sdružení rodičů a přátel školy (dále SRPŠ), navázat spolupráci se Semiramis o. s., které se zaměřuje na poskytování kvalitních a odborných služeb osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů, především na území Středočeského kraje s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog. V rámci této spolupráce se na naší škole uskutečnily programy minimální prevence pro žáky 6. tříd. Tématem byly především mezilidské vztahy, tvorba třídního kolektivu. Tímto směrem byl zaměřen i adaptační pobyt, který se konal v září Pro žáky 9. třídy se podařilo uspořádat tematickou přednášky O právních aspektech v souvislosti se získáním občanského průkazu (pol. Schöna) a O sexuálním životě (MUDr. Zlata Mistolerová). V průběhu celého školního roku docházelo k aktivní spolupráci s rodiči. V dalším školním roce je naším cílem získání školního psychologa a rozšíření preventivních programů Semiramis o. s. pro další třídy. 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výběr programů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) vycházel z potřeb a zaměření školy. Jak je obvyklé na většině základních škol, výběr je velmi často Stránka 12

13 podmíněn finančními možnostmi školy. Velké poděkování patří zřizovateli a SRPŠ, kteří nám v tomto směru velmi pomáhali. DVPP bylo zaměřeno zejména na splnění kvalifikačních předpokladů (studium pro ředitele škol a školských zařízení, Mgr. Michaela Černá) a studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (Mgr. Zdeněk Chlup pokračování studia výchovných poradců, Mgr. Tomáš Breň začátek studia pro výkon specializovaných činností, metodik prevence sociálně patologických jevů). Další část DVPP byla zaměřena na prohlubování odborné kvalifikace. Toto průběžné vzdělávání vyplynulo z aktuální situace školy, především bylo potřeba zaměřit se na proces vedení školy, metodiku prevence sociálně patologických jevů, ale i na nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik. 6.1 Konkrétní vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 DVPP ve školním roce 2013/2014 Studium pro ředitele škol a školských zařízení Řízení, školský management Řízení, školský managment Řízení, školský managment Matematika a její aplikace Výchovné poradenství Metodika prevence sociálně patologických jevů Pracovník Mgr. Michaela Černá Mgr. Michaela Černá Mgr. Michaela Černá Mgr. Michaela Černá, Mgr. Tomáš Breň Mgr. Květa Havlíková, Mgr. Gabriela Hronová Mgr. Zdeněk Chlup Termín studia/ kurzu leden 2014 listopad 2014 Září 2013 Prosinec 2013 Říjen 2013 Říjen 2013 Říjen 2013 Mgr. Tomáš Breň Září 2013 Název akce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení (FS I), NIDV Liberec BOZP a PO pro ředitele a zástupce ředitelů škol a školských zařízení, VISK Mladá Boleslav Odměňování ve školství Řešení konfliktů ve škole Přemýšlíme, tvoříme a objevujeme v matematice (matematika podle prof. Hejného) Zaškolení do diagnostické metody třídních kolektivů Třídní kompas Dokumentace školního metodika prevence Stránka 13

14 Metodika prevence sociálně patologických jevů Pedagogičtí pracovníci Říjen 2013 Rozpoznání a řešení problematiky šikany Řízení, školský managment Mgr. Michaela Černá, Mgr. Alena Brixí Únor 2014 Hospitační činnost ve škole Řízení, školský management Mgr. Michaela Černá Duben 2014 Výroční zpráva jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy Chemie Matematika a její aplikace Český jazyk Metodika prevence sociálně patologických jevů, výchovné poradenství Mgr. Alena Brixí Mgr. Jana Daňková, Mgr. Aneta Šoltysová Mgr. Tomáš Breň Mgr. Zdeněk Chlup, Mgr. Tomáš Breň Květen 2014 Květen 2014 Březen 2014 Duben 2014 Nápady do hodin chemie Podpora matematické gramotnosti na 1. stupni geometrie z provázku a přeloženého papíru) Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti Bezpečné klima třídy Dějepis Jaroslava Doležalová Květen 2014 Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí Pedagogika Mgr. Gabriela Hronová, Mgr. Květa Havlíková Květen, červen 2014 Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) 7. Česká školní inspekce V uplynulém školním roce nevykonávala česká školní inspekce na naší škole svoji činnost. 8. Základní údaje o hospodaření školy Čerpání rozpočtu bylo pravidelně sledováno a konzultováno mezi ředitelkou školy, hospodářkou školy, mzdovou účetní a v neposlední řadě se zřizovatelem. Finance byly investovány podle plánu a aktuální situace a potřeb školy a s ohledem na dlouhodobé cíle a úkoly školy při jejím provozu i rozvoji. Také naší školy se dotklo omezování výdajů ve státním sektoru, velmi obezřetně musíme plánovat obnovu starého nábytku, učebnic, didaktických pomůcek, nákup nových projektorů. Přesto se nám podařilo dovybavit učebnu Ch, Fy a Př dataprojektorem, v jídelně máme nové stoly i židle, během hlavních prázdnin se podařilo zrealizovat rekonstrukci počítačové učebny, která obnášela novou elektroinstalaci, koberec a výškově nastavitelné, polohovatelné židle. Velkou pomocí je pro naši školu pomoc zřizovatele při drobných i větších opravách spojených s provozem školy. Stránka 14

15 Přijaté příspěvky a dotace Za rok Přijaté dotace z rozpočtu obce celkem ,14 z toho na provoz ,00 - školné ,00 - ostatní ,14 Tržby VHČ doplň. činnost (pronájem, stravné pro cizí) Přijaté dotace MŠMT na neinvest. výdaje ze stát. rozpočtu (NIV) platy, odvody, ONIV, FKSP ,00 UZ ,00 4. Dotace (projekt EU) částečná ,00 5. Částečná dotace Arboretum Projekt Zahrada 2 694,00 6. Stravné ZŠ + MŠ ,00 Dotace z projektů ,00 PŘÍSPĚVKY A DOTACE 2013 Stravné ,00 Obec Kněžmost ,14 Vedlejší hospodářská činnost ,00 MŠMT - neinvestiční výdaje ,00 Stránka 15

16 Za rok 2013 (k ) činnost Za 1. pol. roku 2014 (k ) činnost hlavní doplňková hlavní doplňková Náklady celkem , , , ,00 Výnosy celkem , , ,30 125,00 Výsledek hospodaření za činnost Výsledek hospodaření CELKEM , , , , , ,96 Náklady 2013 Hlavní činnost z toho ONIV Spotřeba ,32 materiálu včetně potravin ,40 Spotřeba energie + ostatní , Opravy a udržování ,81 Cestovné , ,00 z toho projekty Doplňková činnost , , ,00 Služby , , , ,50 Mzdové náklady , , , ,00 Zákon. soc. poj , ,00 Jiné sociální náklady 1 868, , Daně + poplatky + ostatní ,00 Náklady CELKEM , , , ,50 Náklady za , ,50 činnost Stránka 16

17 9. Projekty realizované z cizích zdrojů 9.2 EU Peníze školám Projekt byl ukončen schválením závěrečné monitorovací zprávy. Finanční prostředky byly v tomto školním roce čerpány na odměny vyučujících zapojených v tomto projektu, spotřební materiál a kontrolu projektové dokumentace. 9.1 Grant z prostředků Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu Přírodní učebna Tento projekt čerpá finance Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí a jeho účelem je vylepšit školní zahradu pro výuku průřezových témat environmentální výchova, člověk a svět práce, ale i dalších témat a předmětů. V rámci tohoto projektu se podařilo ve školním roce 2013/2014 dovybavit Altán lavicemi, stoly, zasázet ovocné dřeviny, dosít loučku, nakoupit zahradnické nářadí. 9.2 Vzdělávací program pro učitele výchovné poradce Mgr. Zdeněk Chlup dále pokračoval ve studiu výchovného poradenství v rámci projektu Vzdělávací program pro učitele výchovné poradenství. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci, kteří mají zájem o rozšíření své kvalifikace v oblasti výchovného poradenství. 9.3 Triangl podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji Ve školním roce se nám podařilo zapojit do projektu Triangl, zařadili jsme se tak mezi 12 škol Středočeského kraje. Hlavním cílem projektu je rozvoj zájmu žáků a žákyň 7. až 9. tříd (u nás i 6. třídy) základních škol Středočeského kraje o přírodovědné obory a s tím souvisejícím udržitelným rozvojem. Žáci 7. až 9. třídy se zúčastnili projektových dnů z fyziky ve formě 4 vzdělávacích praktických modulů (Teplota, Elektřina a magnetismus, Teplo a energie, Světlo a světelné jevy). Žáci 8. a 9. třídy si mohli vyzkoušet zábavné pokusy z chemie. Pro žáky třídy byl vytvořen vzdělávací modul Základy ochrany duševního vlastnictví, uzpůsobený věku žáků a jejich znalostem. Formou besed s vědci jsme si představili jiné osobnostní vzory, než se kterými se běžně Stránka 17

18 setkávají v televizi či v časopisech. Tím byli motivováni k úvahám o studiu, které může vést až k vědecké kariéře. Besedy byly realizovány v naší škole. V rámci těchto besed mohli žáci nahlédnout s Ing. Danielem Sýkorou Ph.D., jak se dělá počítačová animace a setkat se s člověkem, který se podílel na vytvoření proslulého Lvího krále. Mgr. Et Mgr. Martina Balzarová je seznámila s podmořským životem a jeho pestrostí. Žáci dále navštívili některé z významných výzkumných pracovišť, které se nachází ve Středočeském kraji či hl. městě Praze. Naši žáci měli možnost podívat se do Mikrobiologického a Fyziologického ústavu AV, Ústavu termomechaniky AV ČR, Ústavu fyziky plazmatu. V dalším školním roce nás ještě čeká Výzkumný ústav potravinářský a Techmania v Plzni. 10. Spolupráce s organizacemi Na naší škole není odborová organizace Školská rada Spolupráce se školskou radou probíhá v rámci platné legislativy. Školská rada pracovala ve školním roce 2013/2014 ve složení: zástupci rodičů: Jana Kopalová, Marcela Kolářová, Renata Červená a Šárka Svobodová zástupci školy: Mgr. Jiří Lehečka, Mgr. Květuše Bartoňová, Mgr. Vendula Svobodová a Jana Kubová zástupci zřizovatele: Mgr. Bc. Ladislav Kilián, Mgr. Marie Adéla Pokorná, Petr Košek a Zdenka Brdlíková Obecní knihovna V rámci spolupráce s obecní knihovnou se naši žáci zapojili do projektu Kolumbus na cestách, který byl zaměřen na čtenářskou gramotnost s rozvojem práce ve skupinách, využívání dostupných médií, práce s odbornou knihou, práce s textem. Závěrem toho projektu mohly děti shlédnout kreslený film o životě K. Kolumbus, dále projektovou přednášku s kapitánem lodi. Děti prošly jak životem Kryštofa Kolumba, tak se vypravily po jeho cestách na moři. Staly se součásti objevení Ameriky. Možnosti návštěv v knihovně využil celý 1. stupeň základní školy po celou školní docházku. Každá třída navštívila knihovnu nejméně 4x. Děkuji všem za spolupráci. Vedoucí knihovny Ivana Cenefelsová Stránka 18

19 10.3 Spolupráce Sdružení rodičů a přátel školy se základní školou Kněžmost V loňském školním roce 2013/14 se členové SRPŠ opět pravidelně scházeli na půdě školy, aby projednali, co je třeba a finančně podpořili užitečné projekty a aktivity. V loňském školním roce jsme se podíleli například na 50% uhrazení nákladů na preventivní program Semiramis zaměřený na negativní jevy v dětských kolektivech. Opět jsme přispěli na plavecký výcvik žáků I. stupně a dopravu na lyžařský výcvik pro žáky II. stupně. Schválili jsme příspěvek na autobusovou dopravu výherců ekologické soutěže z II. stupně naší ZŠ nebo na sladké odměny na školních akcích jako jsou karneval, vánoční besídka. Samozřejmě z fondu čerpali pedagogové finance na odměny pro děti na konci školního roku. Děkuji jménem SRPŠ všem aktivním žákům i jejich rodičů a pedagogům za vstřícnost a ochotu spolupracovat na příjmových položkách rozpočtu SRPŠ nad rámec povinného ročního příspěvku na žáka. Díky nim na účet přibyly sympatické částky peněz za sběr starého papíru, z výnosu za výrobky na tradiční vánoční jarmark a také z uspořádaného Plesu SRPŠ. Věřím, že i v budoucích letech bude dobře nastavená kooperace zdárně a bez problémů pokračovat. Mgr. Kateřina Pospíšilová 11. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti I v uplynulém školním roce jsme se snažili žákům nabízet dostatek mimoškolních aktivit, kroužků. Přesto je naším cílem tuto nabídku v dalších letech ještě rozšiřovat. Kroužek Fotbal Floorbal Keramika Konverzace z anglického jazyka Vedoucí Mgr. Zdeněk Chlup Mgr. Jiří Lehečka Hana Bejrová Mgr. Marta Pažoutová V celém školním roce jsme se snažili věnovat PR aktivitám. Všechny naše úspěchy a zdařilé projekty jsme se snažili medializovat, spolupracovali jsme s redakcí místního Zpravodaje i Novinek, s Boleslavským deníkem. Všechny články je možné najít i na našich webových stránkách v sekci Aktuality a Fotogalerie. Stránka 19

20 Běh Bakovem Zimní víceboj Naši fotbalisté Vítězství v ekologické soutěži Dopravní soutež Konverzační soutěž anglický jazyk Stránka 20

21 Uklízíme Český ráj Navštěvujeme naše hlavní město Hrajeme divadlo Kondiční cvičení Návštěva Muzea Škoda auto Pasování na čtenáře Stránka 21

22 Adaptační pobyt IQLANDIA Liberec Víkendové výlety do Německa Vánoční jarmark Den dětských sponzorů ZOO Praha Ples SRPŠ Stránka 22

23 12. Vize pro školní rok 2014/2015 V následujícím školním roce bychom velmi rádi navázali na výbornou spolupráci s naším zřizovatelem, se SRPŠ. Chtěli bychom být školou otevřenou, jak novým podnětům, nápadům, tak rodičům i žákům. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bude pokračovat stejným směrem, v tomto školním roce uzavře studia ředitelka školy Mgr. Michaela Černá a výchovný poradce Mgr. Zdeněk Chlup, ve studiu bude pokračovat preventista sociálně patologických jevů Mgr. Tomáš Breň. Dále bychom se chtěli zapojit do projektu Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů, v rámci kterého se pedagogové zdokonalí nebo i nově naučí pracovat s tablety a postupně je budou zařazovat do výuky. Dále bychom chtěli zrealizovat školení pro všechny učitele matematiky Základy Hejného matematiky. V dalším školním roce bychom rádi navázali na dobrou spolupráci se Semiramis s.r.o. a pokračovali v dalších preventivních programech pořádaných tímto sdružením. Od září 2014 by na naší škole měl začít pracovat školní psycholog. Ve vyučovacím procesu se zaměříme na bližší rozpracování pravidel hodnocení v jednotlivých předmětech, na naší škole začnou pracovat předmětové komise a metodické sdružení. Cílem je zlepšení komunikace mezi vyučujícími jednotlivých předmětů, systematická práce, která povede k naplňování očekávaných výstupů jednotlivých předmětů daných Rámcově vzdělávacím programem a rozpracovaných ve Školním vzdělávacím programu. Budeme se snažit navázat na již tradiční akce, jako je Vánoční jarmark, adaptační pobyt žáků 6. třídy, Ples SRPŠ, dále se budeme podílet na úklidu Českého ráje a pokusíme se o získání dalších cenných kovů v soutěžích, kterých se pravidelně zúčastňujeme (turnaje ve floorbale, fotbale, atletických závodů, dopravní soutěže, ekologické soutěže, Matematického klokana ). Opět se zapojíme do akce Ovoce do škol. Pokračovat budou zájezdy do divadla, 1. stupeň v rámci Klubu mladého diváka, které bude mít na starosti Mgr. Květa Bartoňová a večerní zájezdy žáků 2. stupně pod vedením Mgr. Tomáše Breně. Žákům se pokusíme předložit ještě pestřejší nabídku mimoškolních aktivit, kroužků. Zpracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy Školské radě předloženo dne: Školská rada schválila dne: Stránka 23

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy právnické osoby (dle zápisu do školského rejstříku MŠMT ČR Rozhodnutí z 1.3.2006): Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace Právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává v souladu se statutem

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2015 Za organizaci : Marie Horáková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká,okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2015/2016 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více