Výroční zpráva. za školní rok Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za školní rok 2009 2010. Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace

2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení činnosti školy 3. Zápis k povinné školní docházce, propagace školy 4. Výsledky vzdělávání žáků 5. Prevence rizikového chování žáků 6. DVPP 7. Výsledky činnosti ČŠI 8. Základní údaje o hospodaření školy 9. Projekty realizované z cizích zdrojů 10. Spolupráce s odborovou organizací 11. Spolupráce se školskou radou 12. Projekt Zdravá škola 13. Přílohy: 1. Výsledky testů Kalibro 3. třída 2. Výsledky testů Kalibro 5. třída 3. Výsledky testů Kalibro 7. třída 4. Umístění žáků 5. a 9. ročníku ve školním roce 2008/09 5. VZ metodika prevence 6. Údaje o hospodaření školy 7. Přehled sportovních akcí 8. Pravidelné projekty z environmentální výchovy 9. Přehled akcí 10. Přehled kroužků 11. Hodnocení plánu environmentální výchovy 12. VZ školní družiny Přílohy č. 1-3 pouze v elektronické verzi (obsáhlé) a v jednom výtisku v sekretariátu školy. 2

3 1. Základní údaje o škole Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Zřizovatel školy: Statutární město Mladá Boleslav Identifikátor právnické osoby: IČ: Ředitelka školy: Mgr. Marcela Pavlíková Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje: Základní škola IZO Školní družina IZO Školní jídelna IZO Školní klub IZO Telefon: Fax: www stránky: Název vzdělávacího programu Třídy Základní škola 4., 5., 9. Škola plná pohybu a hudby 1. 3., Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogický sbor školy čítal 21 učitelů (učitelek) a 3 vychovatelky. Cílem vedení školy je postupná stabilizace sboru se snahou a co největší kvalifikovanost pedagogů. Také z tohoto důvodu nedošlo ve škole k takovému množství personálních změn, jako v roce předešlém. Po rodičovské dovolené nastoupila Mgr. Schwerdtnerová, která ale v dalším školním roce opět odchází na mateřskou dovolenou. Nahradí ji Mgr. Rozsypalová, která se vrátila také po rodičovské dovolené a ve školním roce 2009/10 pracovala na částečný úvazek. Po odešlých kolegyních důchodového věku nastoupily dvě nové učitelky: Irena Hendrychová, která vyučovala anglický jazyk, konverzaci v anglickém jazyce a také byla proškolena pro výuku českého jazyka pro cizince. Na výuku matematiky, fyziky a chemie jsme přijali Ing. Zdeňku Špičkovou, PhD. Další novou kolegyní je Mgr. Eva Pražáková, vyučující ruský jazyk a zeměpis. Na konci školního roku nebyla prodloužena smlouva s Jakubem Hladíkem, který pracoval částečně jako vychovatel ve 3. oddělení družiny a částečně jako učitel českého jazyka na 2. stupni. Na jeho místo byla přijata absolventka pedagogické fakulty se zaměřením na 1. stupeň. V novém školním roce bude pracovat jako vychovatelka a částečně jako učitelka na 1. stupni. Povede také některé kroužky. Ze školy odešla Ing. Kupková, pro kterou jsme neměli plný úvazek a ona tak využila nabídky jiné základní školy. 3

4 Seznam pracovníků školy ve školním roce 2009/10: Ředitelka Mgr.Marcela Pavlíková Zástupkyně ředitelky Mgr. Leona Nováková Učitelé 1.A Jana Hanousková 2.A Mgr. Jaroslava Svátková 3.A Mgr. Kateřina Turková 3.B Mgr. Pavlína Macounová 4.A Mgr. Olga Schwerdtnerová 5.A Jana Kučerová 6.A Mgr. Lenka Klímová 6.B Karel Šourek 7.A Mgr. Petra Křížová 8.A Mgr. Alena Ludvíková 8.B Mgr. Miloslava Vaňková 9.A Mgr. Jindra Marková Ing. Zdeňka Špičková Mgr. Tomáš Rýdl Irena Hendrychová Ing. Radana Kupková Jakub Hladík Mgr. Eva Pražáková Mgr. Lucie Rozsypalová Vychovatelky(é) vedoucí vychovatelka Lenka Součková družina Hana Čechová družina Jakub Hladík klub Jitka Ševců Provozní zaměstnanci sekretářka Věra Čumpelíková mzdová účetní Helena Hradcová finanční účetní Kateřina Horáková Miluše Jansiková školník Jiří Hrdlička uklízečka Božena Baryová uklízečka Marcela Kovaříková uklízečka Alena Gurková uklízečka Pavlína Čecháková vedoucí školní jídelny Marie Václavíková kuchařka Pavlína Hanesová kuchařka Jana Tonarová kuchařka Irena Džuková 4

5 3. Zápis k povinné školní docházce, propagace školy Ani v uplynulém školním roce se nám nepodařilo otevřít dvě první třídy. K zápisu přišlo 28 dětí, z nichž 4 měly odklad. Po odkladu přišlo 1 dítě. Rodiče jednoho dítěte nám později oznámili, že nastoupí na 9. ZŠ, protože bydlí v jejím těsném sousedství. V průběhu prázdnin jsme zapsali další žákyni, v září tak nastoupí do prvního ročníku 25 dětí. Škola věnovala značný čas a energii snaze o medializaci svých aktivit a informování o změnách, které na škole probíhají. Hodně jsme si slibovali od zapojení do evropského projektu Super Nature, jehož cílem je rozšíření výuky AJ od 1. třídy metodou Helen Doron. Do tohoto projektu jsme zapojeni jako jediná škola v Mladé Boleslavi a jedna ze 13 v celém kraji. Tento projekt byl velmi výrazně medializován (informace v několika médiích, ve všech školkách a také plakátky ve všech autobusech MHD). Do všech školek jsme také roznesli výroční zprávu školy, vlastní hodnocení školy, informační náborové letáčky a také jsme do nich distribuovali školní občasník zpravodaj o aktuálním dění na naší škole. Byli jsme také pozváni k prezentaci projektu Zdravá škola do zdravé MŠ Sluníčko. Rodiče spolu s dětmi měli možnost navštívit školu ve dnech otevřených dveří nebo kdykoliv po domluvě. V druhé polovině školního roku jsme rozšířili spolupráci s MŠ Laurinka. Děti spolu se svými vyučujícími sem opakovaně chodily do keramické dílny vytvářet výrobky a neformálně poznávat školu. Navštívily také výuku v 1. třídě. Pro další školní rok chceme v těchto aktivitách pokračovat. Zaměříme se především na co nejužší spolupráci s MŠ s návštěvami dětí v naší škole, které budou zaměřeny nejen na poznávání školy, ale také na aktivní zapojení dětí do činnostních aktivit (včetně např. sportu). Zajímavý program chceme také připravit pro dny otevřených dveří. Budeme i nadále vydávat zpravodaj o činnosti školy, který budeme distribuovat do MŠ a mateřských center. Lepší informovanost o reformách probíhajících na škole si také slibujeme od propůjčování prostor školního klubu mateřskému centru Ovečka a hudební škole Yamaha, která rozšířila své aktivity o lekce pro malé děti, které absolvují se svými rodiči. Ze všech těchto důvodů se snažíme umísť ovat co nejvíce jak fotografických tak písemných informací o dění na škole na nástěnky na chodbách školy a také na školní web. Jeho novou podobu jsme zprovoznili právě ve skončeném školním roce. Nové stránky se setkaly s velmi dobrým ohlasem veřejnosti (včetně zájemců o práci na škole). V závěru prázdnin byla ředitelka školy hostem primátora města v jeho pravidelném pořadu na rádiu Jizera, kde mimo jiné informovala o změnách probíhajících na škole, především pak o projektu Zdravá škola. Z výše uvedeného vyplývá, že přes velkou snahu a aktivitu jak v procesu reformy školy, tak její prezentace a medializace přetrvává ve veřejnosti jakási nedůvěra k této škole a dávají přednost sousední ZŠ Jilemnického 1152, která je naším největším konkurentem. Svůj podíl jistě také hraje neutěšený vzhled budovy školy. Ani v tomto roce se nepodařilo uspět s projektem zateplení školy. Město podává novou žádost pro další školní rok a všichni věříme, že tentokrát to již vyjde. Prozatím se vedení školy snaží zlepšit vzhledově interiér školy a také její okolí (atrium v prostoru před tělocvičnou). Tyto aktivity jsou však odvislé od množství finančních prostředků, které škola z různých zdrojů získá. 5

6 4. Výsledky vzdělávání žáků Stejně jako v předešlém školním roce, také v tomto jsme se zúčastnili testování žáků 3., 5. a 7. tříd z českého jazyka a matematiky v testech Kalibro. Výsledky testování včetně komentáře jsou obsahem příloh č. 1, 2 a 3. V tomto testování chceme i nadále pokračovat. V nadcházejícím školním roce bychom měli získat první srovnání žáků již jednou testovaných (po dvou letech). Z finančních důvodů zatím nerozšiřujeme testování na další vzdělávací obory. V příloze č. 4 jsou pak přehledně v tabulce uvedeny výsledky přijímacích řízení 9. ročníků. Z tabulky je zřejmé, že úplné základní vzdělání ukončilo v tomto roce 27 žáků. Z toho 17 jich zvolilo pro další studium střední školu nebo učební obor zakončený maturitou, 10 bez maturity. Pět z nich bude pokračovat ve studiu na Obchodní akademii Mladá Boleslav, tři na Gymnáziu Dr. J. Pekaře, ostatní pak na soukromých středních školách nebo učilištích. Tři žáci ukončili základní školu v osmém ročníku. Z páté třídy odešli na Osmileté gymnázium také tři žáci. 5. Prevence rizikového chování žáků Prevenci rizikového chování žáků je na škole věnována zvýšená pozornost. Probíhá velké množství akcí podporujících primární prevenci, spolupracujeme s o. s. Semiramis a Slánka, celý sbor se proškolil v tématice prevence a řešení šikany a agresivity. Tato oblast spadá do prioritních cílů školy také s ohledem na její snahu o zapojení do sítě zdravých škol. Navázali jsme také spolupráci s psycholožkou, která na školu dochází jedno odpoledne v týdnu 1x za 14 dní. V tomto školním roce jsme museli řešit jeden případ šikany s kázeňskými opatřeními. Při jeho řešení jsme se řídili příslušnou směrnicí MŠ a vnitřní směrnicí školy pro řešení šikany. Ukázalo se, že po příští roky bude nutné vypracovat také podrobný, koncepční program prevence šikany pro jednotlivé ročníky. Na něm bude metodik prevence pracovat spolu s výchovnou poradkyní, školní psycholožkou a další psycholožkou z řad rodičů, která nám nabídla svoji pomoc. Výroční zpráva školního metodika prevence viz příloha č DVPP Systematické vzdělávání pedagogického sboru je jednou ze stálých priorit školy. V uplynulém školním roce proběhly následující semináře pro celý sbor konané na půdě školy: PhDr.Nováčková, Dobešová Respektovat a být respektován Mgr. D. Dudek Strategie, metody a formy výuky Mgr. J. Maléř Práce se skupinou Mgr. J. Maléř Práce se skupinou PhDr.J. Svoboda Aktuální stav dětí a mládeže - přístup vyučujících

7 Účast jednotlivých vyučujících na dalších akcích DVPP ukazuje následující tabulka: Účast na seminářích ve školním roce 2009/2010 Jméno pracovníka Název semináře Datum konání Hanousková Jana Pracovní dílna - SPU Význam tolerance dítěte se SPU Hendrychová Irena Jak naučit cizince česky Hladík Jakub Humor v hodinách ČJ Vzdělávání pedagogů pro integraci žáků s SPU Základní kurz instruktorů lyžování XII. 09 Klímová Lenka Strategická teorie her v matematice Křížová Petra Seminář - program GLOBE Kučerová Jana Dekorování textilu - 2. díl Vánoce v Mělníku Jak na čtení Praktická výuka ČJ na 1. stupni Ludvíková Alena Kurz AJ pro mírně pokročilé - III. od Pomoc žákům se SPU Pracovní dílna - SPU Učitelská angličtina 3/10-10/12 Macounová Pavlína Jak na čtení Proč děti zlobí? Praktická výuka ČJ na 1. stupni Marková Jindra Hodnocení práce žáků v přírodovědných předmětech Efektivní komunikace V zeměpise prakticky jinak II Nováková Leona Studium pro ŘŠ a školských zařízení Otevřená hodina M na 1. st. ZŠ Význam tolerance dítěte se SPU Pavlíková Marcela Využití ICT v hodinách zeměpisu Nová legislativa pro ředitele Stupidita ve škole a po škole Managerské studium pro ředitele škol Pražáková Eva V zeměpise prakticky jinak II Rozsypalová Lucie Kurz AJ pro pokročilé od Hudební a pohybové činnosti Svátková Jaroslava Praktická výuka ČJ na 1. stupni Špičková Zdeňka Hodnocení práce žáků v přírodovědných předmětech Moderní učení I Učitelská angličtina 3/10-10/12 Respektovat a být respektován Turková Kateřina Třída plná pohody Efektivní komunikace Proč děti zlobí? Rizikové dítě školního věku Vaňková Miloslava Současní čeští spisovatelé

8 7. Výsledky činnosti ČŠI V uplynulém školním roce nevykonávala ČŠI na naší škole svoji činnost. 8. Základní údaje o hospodaření školy Průběžné čerpání rozpočtu bylo pravidelně sledováno a konzultováno mezi ředitelkou školy a finanční i mzdovou účetní. Finance byly uvolňovány dle aktuální situace a potřeb školy. Výsledky ke konci školního roku uvádí tabulky v příloze č Projekty realizované z cizích zdrojů Jak již bylo výše uvedeno, škola se zapojila do projektu Super - Nature pro ZŠ, který realizuje Vzdělávací zařízení Středočeského kraje ve spolupráci se 13 základními školami Středočeského kraje. Projekt je financován z ESF. Škole umožní zavést výuku anglického jazyka metodou Helen Doron od první třídy. V rámci tohoto projektu proběhlo proškolení tří vyučujících pro výuku touto speciální metodou, obdrželi jsme veškeré výukové materiály a také technické vybavení: notebook, stolní počítač a dataprojektor. V průběhu prázdnin byla také podána a později schválena žádost o dotaci z projektu MŠMT Peníze do škol (tzv. Šablony ). Škola jejich prostřednictví v následujících dvou letech získá Kč především na vybavení školy novou technikou (nové počítačové učebny, notebooky pro učitele, interaktivní dataprojektory, jazyková učebna). Tyto finanční prostředky nám také umožnit realizovat v plánovaném rozsahu DVPP, na které pravděpodobně nebude dostatek prostředků z ONIV. DVPP bude zaměřeno především na proškolení celého sboru ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků (dlouhodobý kurz RWCT - Čtením, psaním ke kritickému myšlení) a práce s interaktivní tabulí. Mimo jiné ale také chceme proškolit dvě vyučující ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji finanční gramotnosti žáků. 11. Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce s odborovou organizací probíhala bez jakýchkoli problémů. Zástupkyně odborové organizace vypracovaly rozpočet FKSP, který byl po konzultaci s ředitelkou školy schválen. Proběhlo několik společných akcí (vánoční setkání s důchodci, které se opakovalo u příležitosti Dne učitelů, zájezd do Polska, relaxační odpoledne v lázních Bělohrad na závěr školního roku). V tomto roce byl také realizován slib z roku minulého vybudována sprcha pro zaměstnance. 12. Spolupráce se školskou radou Školská rada se během roku sešla dvakrát. Na jejích zasedáních byli členové informování ředitelkou školy o postupu prací na tvorbě projektu podpory zdraví, činnosti školy a plánech na její další rozvoj. Na prvním zasedání školská rada schválila důležité dokumenty (výroční zprávu, vlastní hodnocení školy a nový školní řád), na svém druhém zasedání byla informována o zápisu do 1. ročníku a vyjadřovala se k postupu školy při řešení problémů šikany. 8

9 13. Projekt Zdravá škola V srpnu 2009 podala naše škola předběžnou přihlášku do sítě ŠPZ. Naším cílem bylo během školního roku 2009/10 vypracovat dle metodiky SZÚ vlastní projekt podpory zdraví, což se nám podařilo. Práce v průběhu celého roku probíhaly dle připraveného harmonogramu. Pravidelně probíhaly schůzky celého sboru, kde jsme hodnotili postup prací a zadávali úkoly do další etapy. Mezi jednotlivými schůzkami sboru pracovali učitelé ve skupinách na plnění úkolů jednotlivých kroků. V průběhu celého roku jsme se snažili zapojit do aktivit také rodiče a žáky. Jednotliví třídní učitelé prostřednictvím třídních schůzek získávali podklady od rodičů, na chodbu v přízemí školy jsme vyvěsili velké postery s jednotlivými zásadami a požádali rodiče o zápis jejich postřehů a připomínek. Třídní učitelé o projektu také hovořili na třídnických hodinách a provedli analýzu spolu se žáky. Ředitelka školy mnohokrát o smyslu a podstatě zdravé školy diskutovala se zástupci školního parlamentu mnoho zajímavých podnětů od žáků vzešlo právě z jeho zasedání. Během letních prázdnin se tak podařilo zkompletovat materiály získané a vytvořené v průběhu roku a v srpnu jsme hotový projekt zaslali k posouzení na SZÚ.. 9

Výroční zpráva. za školní rok 2010 2011. Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2010 2011. Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010 2011 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou a pedagogickou radou dne 29. 9. 2011. Obsah:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2011 2012

Výroční zpráva za školní rok 2011 2012 Výroční zpráva za školní rok 2011 2012 Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace Tato výroční zpráva byla schválena školskou radou 11. 10. 2012 a pedagogickou radou dne 8. 10.

Více

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu

PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ. Škola plná pohybu PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ Škola plná pohybu IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Motto: "Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-103/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-103/15-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-103/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 62451511 Identifikátor 600 049 205 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014

Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360. Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014 Základní škola Mikoláše Alše, Praha-Suchdol, Suchdolská 360 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. A. Kejharová 1 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení (včetně č.j.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY,

Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY, VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A VELTRUSY, OKRES MĚLNÍK A/ Výroční zpráva obsahuje: ----------------------------------- 1. Charakteristika školy str. 2 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 V Blansku dne 8.0.2007 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2012/2013 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2013 1.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. Č. j. ČŠIH-171/12-H. Mgr. Jiřím Šimkem, ředitelem školy. Statutární město Hradec Králové Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-171/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130 Sídlo: 500 02 Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Nová Včelnice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 1. Základní údaje o škole Základní škola Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec byla zařazena do sítě škol rozhodnutím

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 2010 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov

2010/2011. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Čechtice, okr. Benešov Mgr. Bc. Lenka Proschková Základní škola Čechtice, okr. Benešov 31. 8. 2011 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více