Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program"

Transkript

1 Základní škola Netvořice Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Ludmila Vodehnalová, Mgr. Pavla Zrzavecká

2 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu na škole IV. Garant programu V. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi VI. Prevence aktivity v oblasti sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže VII. Metody při realizaci prevence VIII. Návrh rozpočtu IX. Řešení přestupků (záškoláctví, šikana) X. Evidence a efektivita XI. Školní poradenská služba XII. Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence XIII. Seznam odborné literatury, videotéka XIV. Seznam a adresář zařízení zabývajících se problematikou primární prevence v oblasti sociálně patologických jevů XV. Evaluace MPP 2014/2015 2

3 I. Úvod S problematikou sociálně patologických jevů se setkáváme na základní škole uţ od prvních tříd, se vzrůstajícím věkem pak stoupá i riziko toho, ţe nebudou-li mít ţáci řádné příklady, nebudou-li znát nebezpečí, která jim teoreticky hrozí a nebudou-li umět se k těmto nebezpečím správně postavit, můţou se stát rizikovou skupinou či rovnou daný patologický jev vyzkoušet a dále šířit. Proto je tak důleţitá prevence ať uţ v podobě naučných programů (kdyţ vím, kam mě mohou patologické jevy dovést, raději se jim vyhnu), nabídky krouţků a volnočasových aktivit či toho, kde v případě problémů hledat pomoc. Důleţité je také posilování zdravého sebevědomí dítěte a osvojování si kompetence zdravého ţivotního stylu. Velkou roli také hraje kvalitní kaţdodenní ţivot školy. Obecně platné zásady pro efektivní prevenci jsou: - začínat s prevencí v dostatečně raném věku a přiměřeně věku - neposkytovat jen informace, ale zaměřit se i na postoje a chování - respektovat fakt, ţe počátkem zneuţívání drog jsou prokazatelně kouření a alkohol - podávat pravdivé a aktuální informace - nabízet alternativní programy - naučit říkat NE - sledovat efektivitu preventivních opatření Problematika návykových látek je často aktuálním tématem sdělovacích prostředků, coţ můţe u mládeţe v pubertálním věku vést k chování protestního charakteru a přespříliš varovaní jedinci mohou být k zneuţívání vyprovokováni. Efektivnější je cesta posilování osobnosti dítěte, utváření postojů vedoucích ke zdravým rozhodnutím, vytváření kvalitních hodnotových ţebříčků, trénink v dovednostech odmítat nevhodné způsoby chování. Prvořadý vliv má mít rodina, ale i respektovaný učitel. Závěrem lze konstatovat, ţe ve školách musí být věnována všestranná pozornost zejména: - systematickému vzdělávání v oblasti výchovy ke zdravému ţivotnímu stylu - vyloučení nabídky návykových látek - posílení spolupráce s PPP Benešov - spolupráci s rodiči - spolupráci s ostatními zařízeními a orgány péče o děti a mládeţ - mimoškolní výchově - aktivitám ve volném čase - zájmovým činnostem 3

4 II. Charakteristika školy Naše základní škola je v provozu od roku 1954 a je v ní vyuţíváno 12 učeben. Součástí areálu jsou: školní dílny, tělocvična, odborné učebny (počítačová, jazyková, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis atd.), školní jídelna, školní druţina a knihovna. U školy jsou zařízení školního pozemku, sportovní a atletický areál a průlezky pro mladší děti. Kapacita školy je 300 ţáků, v současnosti však školu navštěvuje 169 ţáků, z nichţ přibliţně polovina dojíţdí autobusy z blízkého okolí (11obcí). Děti navštěvují školní druţinu před vyučováním a rovněţ v odpoledních hodinách po výuce. Vybavenost tříd a kabinetů je na dobré úrovni a stále se modernizuje. Ţáci mohou při výuce vyuţívat videa, dataprojektory a DVD přehrávače a především také interaktivní tabule (oba stupně ZŠ). Prostředky SRPDŠ jsou vyuţívány výhradně pro děti, umoţňují mimoškolní aktivity, dotují činnost krouţků a pořádání kulturních a sportovních akcí pro ţáky a rodiče. Na škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu: Škola pro ţivot, verze IV/2014. Na škole vyučuje 15 učitelů, z toho někteří vyučují pouze na částečný pracovní úvazek. Dále na škole působí dvě paní vychovatelky ve školní druţině. Škola zabezpečuje nápravu specifických poruch učení - podle potřeby ţáků s vývojovými poruchami učení. Ţáci se účastní velkého počtu soutěţí a předmětových olympiád, kde prokazují své získané vědomosti. III. Analýza současného stavu na škole - na půdě školy zatím nebyl prokázán kontakt s drogami, avšak z besed a průzkumů vyplývá, ţe několika ţákům bylo nabídnuto ze strany vrstevníků, aby si lehkou drogu vyzkoušeli. Jedná se většinou o marihuanu - omezený počet ţáků mimo prostory školy kouří - bylo zaznamenáno několik pokusů šikanování spoluţáků - v poslední době se setkáváme i s vandalismem ve škole i v jejím okolí IV. Garant programu Garantem Minimálního preventivního programu je ředitelka školy Mgr. Ludmila Vodehnalová. 4

5 V. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi PPP Benešov diagnostika vývojových poruch a poruch chování ţáků K centrum Benešov besedy s okresním preventistou, exkurze, materiály na nástěnky Úřad městyse Netvořice spolupráce s kulturní a školskou komisí při řešení problémů školní mládeţe Policie ČR besedy, pomoc při řešení sporných problémů Ekocentrum Vlašim besedy, vyuţívání nabízených programů DDM Benešov kulturní a sportovní akce, výstavy, prezentace Spolek rodáků Netvořice kulturní, sportovní a turistické akce Knihovna městyse Netvořice literární, čtenářské, kulturní akce Muzeum motorek Ing. Jiří Stibůrek Muzeum Netvořice Mgr. Helena Černošová ASPV Netvořice spolupráce v oblasti sportu mládeţe Pediatr obvodu Netvořice MUDr. Vlasta Hvězdová Stomatolog obvodu Netvořice MUDr. Bohuslav Hvězda Hasičský sbor Netvořice, Benešov výukové programy, praktické ukázky VI. Prevence aktivity v oblasti sociálně nežádoucích jevů u dětí a mládeže Cíle prevence na škole: - výchova ke zdravému ţivotnímu stylu - zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům - vyloučení nabídky návykových látek - začlenění ţáků do volnočasových aktivit - vedení ţáků k sebevědomí, sebehodnocení, k dovednostem řešit problémy, sebepoznání - motivace učitelů k plnění MP, motivace rodičů a jejich zapojení do těchto aktivit - posílení spolupráce s odborníky a organizacemi zabývajícími se sociálně patologickými jevy - posílení a spolupráce s PPP - vyuţití preventivních a osvětových programů Aktivity pro žáky v rámci výuky (mezipředmětové vztahy) Tématické celky pro žáky: 1. a 2. ročník zdraví, hygiena, nemoc, alergie, péče o zdraví, osobní bezpečí, ochrana proti zneuţívání, modelové situace setkání s neznámými lidmi, krizové situace šikana, týrání, návykové látky, důleţitá telefonní čísla, chování v situacích hromadného ohroţení léčivé rostliny, léky, psychomotorické hry se specifickým zaměřením, dětská krizová centra a nebezpečí elektronické komunikace bezpečný internet 5

6 3. ročník návykové látky, alkohol, kouření, chemické prostředky pouţívané v domácnosti, drogy a jejich účinky 4. a 5. ročník prostředí, ve kterém ţijeme, tabák, kouření, alkohol, rodinné oslavy, moje povolání, návykové látky legální a nelegální, léky a reklamy, partnerství, rodičovství, etická stránka sexuality, první pomoc Osobní bezpečí (1. 5. ročník) Témata: Bezpečné chování, Malé lsti, Co udělám doma, Sám na ulici, Hledám si kamarády, NÉ kaţdý je kamarád, Kdyţ mohu pomoci, Prima parta, Šikana, Komu se svěřit, Zákony a jejich moc, hra: Na detektivy, Legální a nelegální drogy 6. ročník rodina ostrov bezpečí, rodina jako vzor a příklad, vyrovnávání se s problémy, moje práva, tvoje práva, modelové situace a hry, kamarádství, přátelství, láska, chování v krizových situacích, dětská krizová centra, linka důvěry, prevence zneuţívání návykových látek, sexuální zneuţívání 7. ročník se zaměří na problematiku: kouření, alkohol, automaty, zákony v ČR, drogy, systém prevence drogové závislosti, přátelství a parta, samota, nebezpečí jedovatých rostlin a hub, léky, volnočasové aktivity, 8. ročník se zaměří na problematiku: drogy, workoholismus, gamblerství, mezinárodní legislativa, sociální hry, cesta drog do Evropy, doping, morální a právní normy, zneuţívání návykových látek, přenos infekce HIV/AIDS, lidská sexualita, rodina a zákony 9. ročník se zaměří na problematiku: mezilidské vztahy ve společnosti, postoje k menšinám, zákony a my, problémy současné rodiny, prevence civilizačních chorob, lidská společnost a násilí, drogová trestná činnost v ČR, parlament, OSN, láska, přátelství, sekty, náboţenství, infekční onemocnění, AIDS, sociální zařízení, zájmová činnost, sebehodnocení VII. Metody při realizaci prevence Problematika prevence na škole je zařazena v našem školním vzdělávacím programu: Škola pro ţivot, a to především v prvouce a přírodovědě na 1. stupni a dále v občanské a rodinné výchově a přírodopisu na 2. stupni. Dále je realizována zároveň v rámci volnočasových aktivit ţáků, vědomostních a sportovních soutěţí, besed, přednášek výletů, exkurzí, lyţařského výcviku, kulturních akcí, výstav apod. Pedagogičtí pracovníci jsou průběţně seznamováni s problematikou prevence prostřednictvím koordinátora MPP a dále formou školení. 6

7 1. Jednorázové akce 1. Exkurze jednotlivých tříd s tématickým zaměřením, zájezdy do divadel, školní výlety (roční tématické plány) 2. Ekocentrum Vlašim prevence zneuţívání návykových látek (léčivé byliny, chemické přípravky pouţívané v domácnosti) 3. Úřad práce exkurze, besedy pro 9. ročník 4. PPP testy k profesionální orientaci 5. K centrum Benešov exkurze spojená s besedou 2. Naplnění volného času Zájmové kroužky: keramika, sportovní gymnastika, pohybové hry, florbal, házená, včelařský krouţek, myslivecký krouţek, mladý zdravotník, taneční krouţek, kurz řečové výchovy pro 1.ročník, cvičení z matematiky pro 9.ročník ZUŠ : obor hudební (zobcová flétna, akordeon, trubka, klavír) Školní družina vyuţití školního hřiště, školní cvičné kuchyně a tělocvičny Škola vydává čtvrtletně školní časopis. Péče o talentované žáky a účast na soutěžích - Florbalové soutěţe - Okresní a krajský turnaj v házené - Fotbalové soutěţe v rámci oblasti a regionu - Vybíjená - Pohár Rozhlasu v atletice - Atletická všestrannost - Sportovní gymnastika soutěţe, akademie - Přírodovědný klokan - Olympiády anglický jazyk, zeměpis apod. - Výtvarné soutěţe - Klokan matematická soutěţ - Pythagoriáda - Soutěţe v informatice - Zlatá včela - Zlatá myslivecká trofej - Zdravotní soutěţe - Soutěţe v rámci finanční gramotnosti - online Olympiáda v AJ pro ročník - školní kolo, okresní kolo Soutěž Sapere vědět, jak žít pro ročník Recitační soutěž školní kolo, okresní kolo - Dětská scéna 2015 Středočeský taneční pohár McDonald s Cup Preventan Cup ve vybíjené Sálová kopaná: okresní kolo Krajské kolo v házené 7

8 3. Aktivity pro rodiče: 1. Třídní schůzky 3 krát do roka, konzultační hodiny s učiteli první čtvrtek v měsíci. 2. Konzultace s výchovnou poradkyní dle potřeb rodičů kaţdé úterý. 3. Výstavy dětských prací a keramiky 4. Školní gymnastická akademie pro rodiče 5. Spolupráce s rodiči v rámci volnočasových aktivit (vedení krouţků) 6. Předvánoční trhy 7. Školní ples a dětský karneval VIII. Návrh rozpočtu: -mimoškolní aktivity 8 000,- -přednášky 2 000,- -DVPP 5 000,- - pomůcky na MPP 5 000,- Celkem: ,- IX. Řešení přestupků Všechny závaţnější přestupky proti školnímu řádu jsou řešeny neprodleně třídními učiteli a vedením školy. Přestupky jsou zaznamenány v protokolech o klasifikaci a v osobních listech ţáků. Všechna výchovná opatření jsou dána na vědomí rodičům. Přestupky se řeší v souladu se školním řádem. Záškoláctví: Problematiku váţného záškoláctví škola neřešila, všichni ţáci měli nepřítomnost ve škole řádně omluvenou. Menší přestupky byly řešeny s ţáky za přítomnosti rodičů a výchovného poradce. Přesto je potřeba nadále věnovat pozornost zásadám omlouvání ţáků a evidenci nepřítomnosti ve škole dle školního řádu. Opakovaně s touto problematikou seznamovat i rodiče ţáků. Šikana: Problematiku šikanování škola téměř neřešila. Je však potřeba věnovat zvýšenou pozornost některým prvkům hrubého chování mezi spoluţáky, které by v pozdějším věku mohly mít jiţ nepřímé a přímé znaky šikanování. Objevuje se tu ale jev tzv. módní šikana mezi děvčaty, kdy určitá skupinka děvčat se obléká do značkového oblečení a ostatní dívky pak pomlouvají či se jim vysmívají nutnost zdůrazňovat různost stylů, názorů, rovnost lidí, důleţitost vědomostí nad visáţí, atd. Přes absenci šikany na naší škole musí všichni pracovníci sledovat znaky šikanování: Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: Ţák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády. Při týmových sportech bývá jedinec volen do muţstva mezi posledními. O přestávkách vyhledává blízkost učitelů. Má-li ţák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený. Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči. Stává se uzavřeným. Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje. 8

9 Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené. Zašpiněný nebo poškozený oděv. Stále postrádá nějaké své věci. Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo pouţívá nepravděpodobné výmluvy. Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy. Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole. Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit. Zejména je třeba věnovat pozornost mladším ţákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností! Rodiče ţáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto moţných příznaků šikanování: Za dítětem nepřicházejí domů spoluţáci nebo jiní kamarádi. Dítě nemá kamaráda, s nímţ by trávilo volný čas, s nímţ by si telefonovalo apod. Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem. Nechuť jít ráno do školy (zvláště kdyţ dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm moţno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu. Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem. Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu). Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!" Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně. Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o moţné sebevraţdě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí. Dítě ţádá o peníze, přičemţ udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, ţe je ztratilo), případně doma krade peníze. Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí. Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, moţná projevuje i zlobu vůči rodičům. Dítě si stěţuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, moţná ráno zvrací, snaţí se zůstat doma. Své zdravotní obtíţe můţe přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.) Dítě se vyhýbá docházce do školy. Dítě se zdrţuje doma víc, neţ mělo ve zvyku. Přímé znaky šikanování mohou být např.: Posměšné poznámky na adresu ţáka, pokořující přezdívka, nadávky, poniţování, hrubé ţerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný ţák konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný. Kritika ţáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským aţ nenávistným, nebo pohrdavým tónem. Nátlak na ţáka, aby dával věcné nebo peněţní dary šikanujícímu nebo za něj platil. Příkazy, které ţák dostává od jiných spoluţáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, ţe se jim podřizuje. Nátlak na ţáka k vykonávání nemorálních aţ trestných činů či k spoluúčasti na nich. Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, ţe je oběť neoplácí. Rvačky, v nichţ jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaţí se uniknout. 9

10 X. Evidence a efektivita Ţáci ve vybraných ročnících jsou testováni v oblasti matematiky, českého jazyka, cizích jazyků a obecných studijních předpokladů (SCIO, portál Proškoly.cz apod. dle aktuální nabídky). V letošním školním roce se budeme zaměřovat na ţáky 9. a 5. ročníku. XI. Školní poradenská služba Profesionální orientace: výchovná poradkyně, učitelé výchovných předmětů, třídní učitelé Vývojové poruchy učení a výchovné problémy: vyučující ZŠ Zneužívání návykových látek: učitelé v rámci mezipředmětových vztahů Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Bernardová (poradenská sluţba vţdy v úterý od 14:30 do 15:30 hodin, popřípadě individuálně po dohodě s rodiči) Metodička prevence: Mgr. Pavla Zrzavecká (po dohodě kdykoli) XII. Seznam základních zákonů a metodických listů v oblasti prevence Pokyn MŠMT k působení škol a školských zařízení proti jevům rasismu, intolerance a xenofobie č. j / a č. j / Národní strategie protidrogové politiky Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeţe č. j / Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi ţáky škol a školských zařízení č. j / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování ţáků z vyučování a postihu záškoláctví č. j / Pokyn MŠMT k prevenci zneuţívání návykových látek ve školách a školských zařízení č. j / XIII. Seznam odborné literatury Karel Nešpor: Příručka pro mladé spolupracovníky programu FIT 2001 Karel Nešpor: Alkohol, drogy a vaše dítě Karel Nešpor: Prevence problémů působených návykovými látkami na školách Karel Nešpor: Zásady efektivní primární prevence Karel Nešpor: 10 kroků jak pomoci svému dítěti říkat NE Karel Nešpor: Romantické období končí J.Presl: Drogová závislost M.Elliotová: Jak chránit své dítě MŠMT: Pedagogové proti drogám Svobodová, Kozák: Mládeţ a kouření Dr.Kašparová a kol.: Sám sebou PhDr.Lenka Šulová: Dětská práva 10

11 E.Poliaková: Kdyţ dospívám Tom Illes: Děti a drogy MŠMT: Sexuální výchova VZP ČR: Likvidační ţivotní styl Y.Lucká, L.Kobrle: Prevence obchodu se ţenami J.Melgosa: Ţít naplno V. Ondris a kol.: Pohlavní nemoci od A do Z kol. autorů: Sexuální výchova vybraná témata (výchova ke zdraví) MUDr. J. Presl Řekni drogám NE! Videotéka Láska je láska Drogová problematika sexuální výchova Řekni drogám NE Učitel z Hrušovan Prevence obchodu se ţenami Drogy Abeceda lidské sexuality Malá policejní akademie Mezi stěnami XIV. Seznam a adresář zařízení zabývajících se problematikou primární prevence v oblasti sociálně patologických jevů 1. PPP Benešov Černoleská 1997, Benešov 2. K-centrum Benešov XV. Evaluace MPP za školní rok 2014/ Realizace Preventivního programu - jednotlivá témata prevence vycházela ze ŠVP Škola pro ţivot, verze IV/ jednotlivá témata prevence byla zapracována do ročních plánů dle zpracovaného MPP - úzká spolupráce s PPP Benešov diagnostika vývojových poruch a poruch chování ţáků - K-centrum Benešov beseda, materiály na nástěnky - ÚM Netvořice spolupráce se Školskou radou, SRPDŠ při řešení problémového chování ţáků ve škole i mimo ni - spolupráce s Policií ČR - reedukace a individuální plány pro ţáky s vývojovými poruchami učení třídní učitelé 11

12 ve spolupráci s PPP, rodinou a výchovnou poradkyní - v rámci prvouky, vlastivědy, občanské a rodinné výchovy realizace skupinových diskuzí, besed, psychologického a skupinového výcviku - volnočasové aktivity práce krouţků (Sportovní gymnastika, házená, keramika- 2 skupiny, pohybové hry, taneční krouţek, florbal 2 skupiny, včelařský krouţek, myslivecký krouţek, hudebně dramatický krouţek, kurz řečové výchovy pro 1.ročník) - spolupráce s rodiči aktivní celoroční činnost výboru SRPDŠ (zapojení rodičů do organizace dětského karnevalu a školního plesu, vánočních trhů), sponzorská činnost Všechny realizované programy měly svůj význam a je třeba v tomto duchu pokračovat. Je však také třeba klást větší důraz na jednotné působení pedagogických pracovníků ve vztahu k žákům a snažit se ještě s vyšší intenzitou minimalizovat jejich případné negativní projevy. 2. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 1. Setkání metodiků TV okresu Benešov O. Marková ( ) 2. Školení vedoucích stravování: J. Stibůrková ( ) 3. Seminář k projektu TRIANGL Hvězdárna Petřín L. Vodehnalová ( ) 4. Schůze výchovných poradců Benešov J. Bernardová ( ) 5. Školení metodiků prevence Magdaléna Benešov P. Zrzavecká ( ) 6. Dvoudenní seminář v Praze v rámci projektu: Dotkněte se inovací L. Vodehnalová ( a ) 7. Hospitace jako součást autoevaluce školy seminář Praha L.Vodehnalová (23.10.) 8. Středočeská konference primární prevence rizikového chování v Praze P. Zrzavecká ( ) 9. školení pedag.pracovníků v rámci projektu: Dotkněte se inovací ( ) 10. Závěrečný hodnotící seminář k projektu: TRIANGL v Praze L.Vodehnalová ( ) 11. Školení všech zaměstnanců školy BEZPO a PO ( ) 12. Vzdělávací akce: Přijímací řízení do MŠ a ZŠ 2015 Praha L.Vodehnalová ( ) 13. Školení pro školní jídelny Benešov J. Stibůrková ( ) 14. Školení pro školní jídelny Praha Alergeny - J. Stibůrková ( ) 15. Školení INSPIS ČŠI Praha M. Holcnerová, O. Paluska ( ) 16. Prezenční školení pedag.pracovníků v rámci projektu: Dotkněte se inovací ( ) 17. Vzdělávací akce: Motivace v AJ Benešov M. Holcnerová, P. Zrzavecká ( ) 18. Porada ředitelů ZŠ Sázava L. Vodehnalová ( ) 19. Schůze výchovných poradců PPP Benešov J. Bernardová ( ) 20. Prezenční školení pedag.pracovníků v rámci projektu: Dotkněte se inovací ( ) 21. Jednání OR AŠSK ČR Gymnázium Benešov O. Marková ( ) 22. Schůze metodiků prevence Benešov P. Zrzavecká ( ) 23. Vzdělávací akce ČŠI: Vzdělávací lídr Praha L. Vodehnalová ( ) 24. Vzdělávací akce ČŠI: Vzdělávací lídr Praha L. Vodehnalová ( ) 25. Vzdělávací akce: ČJ v 1. ročníku činnostně Benešov P. Kleinová, H. Halamová ( ) 26. Vzdělávací akce ČŠI: Vzdělávací lídr Praha L. Vodehnalová ( ) 27. Školení INSPIS ČŠI Praha M. Holcnerová, O. Paluska ( ) 12

13 28. Vzdělávací akce: Interaktivní tabule činnostně v ČJ Praha H. Halamová ( ) 29. Vzdělávací akce ČŠI: Vzdělávací lídr Praha L. Vodehnalová ( ) 30. Vzdělávací akce: Interaktivní tabule činnostně v ČJ Praha H. Halamová ( ) 31. Vzdělávací akce ČŠI: Vzdělávací lídr Praha L. Vodehnalová (27.5.) 32. Prezenční školení pro pedag. pracovníky v rámci projektu: Dotkněte se inovací ( ) 33. Vzdělávací akce ČŠI: Vzdělávací lídr Praha L. Vodehnalová ( ) V průběhu školního roku absolvovala PaedDr. Milena Holcnerová funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení ( ), osvědčení vydáno dne V průběhu školního roku si doplňovala vzdělání paní vychovatelka Jaroslava Bronová (Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních sluţeb, s.r.o., Obrataň 148). Předpokládaný termín ukončení studia: červen Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: Škola se představuje veřejnosti na svých internetových stránkách které v roce 2007/2008 získaly novou podobu. Nyní mají své pravidelné rubriky a budou i nadále doplňovány a aktualizovány. O svých akcích také informujeme v tisku Zpravodaj městyse Netvořice, Benešovský deník a týdeník Jiskra. Během školního roku ţáci absolvovali výlety, exkurze, výchovné koncerty, projekty, navštívili divadelní představení, výstavy. Toto jsou některé z nich: 1. Beseda k volbě povolání p.matušková z Úřadu práce Benešov 8. a 9. ročník (9.9.) 2. Akce 1. oddělení ŠD: Vítání podzimu s opékáním buřtů (18.9.) 3. Oslavy 60. výročí školy (20.9.) 4. Projekt TRIANGL: Hvězdárna Ondřejov 8. a 9.ročník (23.9.) 5. Akce 1.oddělení ŠD: Drakiáda (26.9.) 6. Projektový den: 4. ročník Lešany (1.10.) 7. Exkurze Vysoký Chlumec, Sedlčany 9. ročník (2.10.) 8. Divadelní představení v MŠ Zvířátka a loupeţníci -1.a 2.ročník (3.10.) 9. Akce 2. oddělení ŠD: Podzime, podzime (3.10.) 10. Akce 2.oddělení ŠD: Benešov na podzim (15.10.) 11. Akce: Neviditelná výstava 5.a 8.ročník (16.10.) 12. Hudební pořad: Rolnička pro ročník (17.10.) 13. Návštěva ZOO Praha 3. a 4. ročník (7.10.) 14. Akce: HASÍK pro 2. a 6. ročník (24.10.) 15. Divadelní představení v MŠ: O rybářovi a rybce 1.ročník (14.11.) 16. Akce HASÍK pro 2. a 6. ročník (7.11.) 17. Akce 2. oddělení ŠD: Drakiáda (7.11.) 18. Exkurze v rámci projektu TRIANGL: Techmánie Plzeň 6.-8.ročník (11.11.) 19. Vzdělávací pořad: Přemyslovci (soubor Pernštejni Pardubice) ročník (14.11.) 20. Vystoupení ţáků na valné hromadě Rodáků a přátel muzea v Netvořicích (15.11.) 13

14 21. Vánoční trhy s kulturním vystoupením ţáků školy (29.11.) 22. Divadelní představení v MŠ: Kabaret 1. ročník (8.12.) 23. Eko přednášky: Tonda obal ročník (18.12.) 24. Vánoční besídky ve všech třídách (19.12.) 25. Výlet do Prahy 9. ročník (16.12.) 26. Návštěva muzea v Jílovém 7. ročník (17.12.) 27. Výstava betlémů Netvořice 1. oddělení ŠD (19.12.) 28. Výstava betlémů Netvořice 3. ročník (19.12.) 29. Divadelní představení v MŠ: Bavíme se Helekalem 1.a 2. ročník (6.1.) 30. Divadelní představení v MŠ: Kdo je nejšikovnější kouzelník 1. ročník (2.2.) 31. Ples SRPDŠ spojený se šerpováním ţáků 9. ročníku (7.2.) 32. Taneční akce pro ročník: Jak učit TV jinak (23.2.) 33. Projekt 4. ročníku s názvem: Barevný týden ( ) 34. Akce 1. oddělení ŠD: Maškarní diskotéka (27.2.) 35. Přednášky na téma KYBERŠIKANA pro ročník (26.2.) 36. Akce 1.a 2.oddělení ŠD: Předjarní výšlap na starou všetickou (13.3.) 37. Dětský karneval (21.3.) 38. Akce 2.oddělení ŠD: Jaro v Benešově (25.3.) 39. EKO přednášky pro ročník (27.3.) 40. Divadelní představení v MŠ: Zajíček a velká mrkvová záhada 1. ročník (19.3.) 41. Divadelní představení dramatického krouţku: Dvanáct měsíčků ročník (26.3.) 42. Divadelní představení v Praze: Sen čarovné noci ročník (1.4.) 43. Návštěva muzea: Velikonoční výstava -1.a 2.oddělení ŠD (7.4.) 44. Návštěva Úřadu Městyse Netvořice 1.a 2.oodělení ŠD (17.4.) 45. Akce 2. oddělení ŠD: Morana (24.4.) 46. VVZ Londýn pro 8.a9. ročník ( ) 47. Návštěva velikonoční výstavy v Muzeu Netvořice všechny třídy ( ) 48. Ekoprogram: Dravci a sovy ročník (7.5.) 49. Muzikál Mamma Mia 2.stupeň (14.5.) 50. Street Dance taneční akce v Benešově vybraní ţáci (15.5.) 51. Školní výlet Lichnice, Ţleby, Čáslav 3.a 4.ročník (19.5.) 52. Školní výlet Hrusice 1.a 2. ročník (21.5.) 53. Vernisáţ výstavy v Muzeu Netvořice: Rudolf Strimpl 1.jahodář v Čechách 8. ročník (22.5.) 54. Akce 2. oddělení ŠD: Výlet do Konopiště (27.5.) 55. Školní výlet Liberec 5.,7. a 8. ročník (28.5.) 56. Exkurze Tábor 9. ročník (4.6.) 57. Návštěva předškoláků MŠ Netvořice v 1. ročníku ZŠ (9.6.) 58. Školní výlet Mirákulum 6. ročník (9.6.) 59. Školní výlet Měřín 9. ročník (10.6.) 60. Branný den s Policií ČR ročník (11.6.) 61. Školní akademie v tělocvičně ZŠ (17.6.) 62. Školní výlet: Mirákulum 5.ročník (18.6.) 63. Taneční TV pan Havelka ročník (22.6.) 64. Akce 2. oddělení ŠD: Piknik (5.6.) 65. Školní výlet na zámek Berchtold 2.a 3. ročník (12.6.) 66. Akce 1.oddělení ŠD: Barevné odpoledne: Batikování (16.6.) 67. Akce 1.oddělení ŠD: Loučení se školou s opékáním buřtů (24.6.) 14

15 Akce posilující environmentální výchovu třídění odpadu, péče o zeleň v okolí školy a o školní pozemek. Naše škola pokračovala v celostátní soutěţi Recyklohraní, všechny úkoly byly splněny, zařadili jsme se opět mezi nejúspěšnější školy v České republice. Škola tak vzdělává ţáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umoţňuje jim odevzdávat vyslouţilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. V rámci environmentální výchovy byl naší škole propůjčen na léta titul Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně. Zapojili jsme se opět velmi úspěšně i do celostátní soutěţe Těţíme hliník z našich domácností. Další akcí byl sběr plastových víček. Díky této sbírce pomohli ţáci naší školy opětovně handicapovanému chlapci Mirečkovi Piskačovi. Je to chlapec s postiţením, který neměl snadný start do ţivota Základní škola Netvořice se zúčastňuje celé řady projektů. Pokračovali jsme v projektu TRIANGL. Z pohledu stavu společnosti a dlouhodobě přetrvávajících rozporů mezi orientací dětí a mládeţe na studium a skutečnými potřebami práce, se podpora zájmu dětí o technické, přírodovědné obory, o tradiční řemesla apod. stala v posledních letech celospolečenským tématem. Není proto divu, ţe je tato problematika pevnou součástí aktivit naší společnosti a navenek se projevuje realizací konkrétních kroků. Jedním z nich je Projekt TRIANGL: Podpora zájmu ţáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji, který si klade za cíl zvýšit zájem ţáků základních škol Středočeského kraje a přírodovědné obory. Do projektu je zapojeno 12 základních škol z kraje, k nimţ patří i naše škola. Děti v rámci projektu besedují s vědci, účastní se exkurzí do vědeckých ústavů a seminářů zaměřených na ochranu duševního vlastnictví. A co je nejdůleţitější, aktivně se zapojují do projektových dní z chemie a fyziky. 15

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Netvořice Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Pavla Zrzavecká Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu na škole IV. Garant programu

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2011 2012

Minimální preventivní program na šk. rok 2011 2012 Základní škola Roštín PSČ 768 03, Roštín 148,tel. 573 368 075 Minimální preventivní program na šk. rok 2011 2012 Název a adresa školy Základní škola Roštín Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jaroslava Plachá

Více

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014

Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Jungmannova základní škola Beroun Minimální preventivní program Č.j.: 270/2008 Účinnost od:2. 9. 2014 Obsah 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Vytýčení sociálně patologických jevů 4. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Lenka Králová Telefon na

Více

Zpracoval: Mgr. Vladimír Kroutil, školní metodik prevence

Zpracoval: Mgr. Vladimír Kroutil, školní metodik prevence M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M N A Š K O L N Í R O K : 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Zpracoval: Mgr. Vladimír Kroutil, školní metodik prevence ÚVOD Minimální preventivní program vychází z pokynu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Úvod Primární prevence rizikového chování se stala již nedílnou součástí výchovy a výuky na základní škole, i když hranice školy do značné míry přesahuje.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní preventivní strategie:,,cesta k dospělosti preventivní program primární prevence sociálně negativních jevů

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní preventivní strategie:,,cesta k dospělosti preventivní program primární prevence sociálně negativních jevů Základní škola Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní preventivní strategie:,,cesta k dospělosti preventivní program primární prevence sociálně negativních jevů Pořadové

Více

Minimální preventivní program. rizikových chování. pro základní školu

Minimální preventivní program. rizikových chování. pro základní školu Základní škola a mateřská škola Načeradec, okres Benešov Minimální preventivní program rizikových chování pro základní školu ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ředitelka školy : Ing. Bc. Jana Beránková Zpracovala :

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Minimální preventivní program

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Minimální preventivní program 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO OBDOBÍ 2012/2013 Obsah 1. Charakteristika školy...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633, okres Kolín zskolin@iol.cz Minimální preventivní program Školní rok 2014/15 Vypracovala: Mgr. Naděžda Hněvsová Schválila: Mgr. Irena Kaurová 1 Obsah 1. Úvod

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Program proti šikanování ve škole ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vlastimil Říha Telefon

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Zdice Minimální preventivní program Projednáno a schváleno školskou radou Projednáno a schváleno pedagogickou radou Zpracovala: Mgr. Jitka Palanová Mgr. Radek Hampl 1 1 Úvod 1.1 Současný

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANĚ Program proti šikaně vychází z Metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/2008-6

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Trávníky Otrokovice, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Ředitelka školy: Mgr. Jana Večeřová Školní metodička prevence: Mgr. Miluše Šicnerová Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9, Poděbradská 1/179 http://www.copth.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední škola-centrum odborné přípravy technickohospodářské Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015-2017 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, příspěvková organizace

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015-2017 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015-2017 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání Krnov, příspěvková organizace Zpracovala: Mgr. Alena Kaňová - školní metodička prevence Úvod Primární prevencí

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov

Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Základní škola Habrovany, okres Vyškov, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Směrnice ředitelky školy Program proti šikanování - prevence a řešení šikanování mezi žáky školy Č.j.: 28/2010

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013 2015 Gymnázium a SOŠ Horská 309, Hostinné Zpracovala: Mgr. Doubrava Dřízhalová - školní metodička prevence Úvod Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity

Více

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program

Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc. Minimální preventivní. program Základní škola Litovel, Vítězná 1250, okres Olomouc Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Mgr. Zuzana Absolonová Ředitelka školy RNDr. Miloslava Flášarová Školní metodik prevence 1 Obsah :

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ JANKOV

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ JANKOV PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ A MŠ JANKOV ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 zpracovala: Jitka Peroutková OBSAH: 1 Úvod 2 Popis současného stavu problematiky 2.1 Charakteristika školy 2.2 Analýza současného stavu ve škole

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚLNÍK, JAROSLAVA SEIFERTA 148, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Program byl zpracován v souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. a Metodickým pokynem k primární prevenci

Více

Minima lnı preventivnı program

Minima lnı preventivnı program Základní škola škola Ilji Hurníka Opava, Minima lnı preventivnı program Ředitel školy: Mgr. Manfred Hubálek Zpracovala: Mgr. Kateřina Kupčíková Školní rok: 2014/2015 1 Obsah 1 Úvod k MPP... 4 2 Hodnocení

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011

Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Základní škola Bratrství Čechů s Slováků Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100 PSČ 768 61, tel. 573 380 781, e-mail: info@zsbrat.cz Školní preventivní strategie pro školní rok 2010/2011 Zpracovala:

Více

Minimální preventivní program. Školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. Školní rok 2014/2015 Střední škola obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Daniela Štěpanovská Adresa střediska:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TŘEŠŤ K VALŠE 38, 589 21 TŘEŠŤ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 AUTOŘI BC. MIROSLAV KREJČÍ Školní metodik prevence ING. MARIE ČEJKOVÁ Výchovná poradkyně

Více