Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST"

Transkript

1 Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu

2 Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Hlavní aktivity Agentury: informace o možnostech podpory pro MSP implementace dotačních programů financovaných EU a státem formální poradenství k projektům správa databáze podnikatelských nemovitostí, brownfieldů podpora subdodavatelů správa databáze čes. dodavatelských firem pomoc při realizaci investičních projektů, AfterCare zprostředkování státní investiční podpory podpora klastrů CzechLink, CzechAccelerator, GESHER/MOST, CzechEkoSystem,

3 Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST 13 Regionálních kanceláří Czechinvestu: kontaktní místa, kde lze získat komplexní informace o formách podpory podnikání zajišťovaných agenturou CzechInvest

4 Podpora VaV ze strany CZECHINVESTu Formy podpory: Operační program Podnikání a inovace (Potenciál, Inovace, Patent, Prosperita, Spolupráce) Czechaccelerator CzechEkoSystém GESHER/MOST Czech Technology Days Spinnet CzechIntech TechNet

5 Operační program Podnikání a inovace Celkem 15 programů pro období Globálním cílem je zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb na úrovni předních průmysl. zemí Evropy Alokace: EUR = cca 86 mld. Kč Zdroje financování: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) (85%), Státní rozpočet ČR (15%) Lokalizace projektu celá ČR mimo Prahu Řídící orgán MPO, implementace CzechInvest Dotace 40-60% ze ZV (dle regionální mapy a velikosti žadatele, výjimky uvedeny u jednotlivých programů); proplácena zpětně Nutná minimálně dvouletá historie firmy (výjimky uvedeny ve Výzvách jednotlivých programů) Podpora především pro zpracovatelský průmysl (přesné odvětvové vymezení uvedeno u jednotlivých programů)

6 Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa Oblast podpory Program Alokace 1. Vznik firem 1.1 Podpora začínajícím podnikatelům START 1.2 Využití nových finančních nástrojů Jeremie 0,4 % 2. Rozvoj firem 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP PROGRES ZÁRUKA 2.2 Podpora nových výrobních technologií a ICT v podnicích ROZVOJ ICT a strategické služby 25,7% ICT v podnicích 3. Efektivní energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje EKO-ENERGIE 4. Inovace 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků INOVACE 5. Prostředí pro podnikání a inovace 4.2 Kapacita pro průmyslový V a V POTENCIÁL 5.1 Platformy spolupráce SPOLUPRÁCE PROSPERITA 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů ŠKOLICÍ STŘEDISKA 11,7% 25,8 % 30,2 % 6. Služby pro rozvoj podnikání 5.3 Infrastruktura pro podnikání NEMOVITOSTI 6.1 Podpora poradenských služeb PORADENSTVÍ 6.2 Podpora marketingových služeb MARKETING 3,3 %

7 Inovační proces - schéma Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví Prototyp POTENCIÁL INOVACE-inovační projekty Vymyslet Vyvinout Vyrobit a prodat Uvedení na trh nápad Potřeba realizovat V & V kapacity V & V lidé, laboratoře, zkušební zařízení, atd. Potřeba realizovat výrobu výrobní kapacity 7

8 Operační program Podnikání a inovace Potenciál Cíl: posílení podnikových kapacit výzkumu a vývoje s návazností na výrobní aktivity firem Podporované aktivity: Projekt vzniku či rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovacevýrobkůatechnologií, vč.specifického software a aplikací, které jsou jejich součástí, vedoucí k implementaci technologicky nových či zlepšení stávajícíchproduktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií, Způsobilé výdaje: pokud existuje předpoklad, že budou přeneseny a použity ve výrobě. - Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, vybrané provozní náklady (pouze pro MSP), publicita Výzva III. příjem RŽ do , prodloužení předpoklad duben 2012

9 Operační program Podnikání a inovace INOVACE Inovační projekt Cíl: pomoc podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojovéčinnosti nebo transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces Podporované aktivity: a) inovace produktu b) inovace procesu Způsobilé výdaje: - dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, provozní náklady (pouze MSP), publicita Poslední výzva: IV. prodloužení - 11/2011 předčasně ukončen příjem RŽ

10 Operační program Podnikání a inovace INOVACE Patent Ochrana práv průmyslového vlastnictví Cíl: zvýšit využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví MSP, VVI, VŠ a FO Podporované aktivity: a) Podávání přihlášek vynálezů v ČR a zahraničí b) Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví : Patent, Užitný vzor v ČR a v zahraničí (současně podána přihláška vynálezu!), Průmyslový vzor, Ochranná známka v zahraničí Min. výše dotace: 40 tis. Kč, max. výše dotace: 1 mil. Kč, v režimu de minimis, Výše podpory 45% - 75% ZV dle žadatele a spolupráce s VŠ Způsobilé výdaje: Služby oprávněných zástupců, Překlady, Správní poplatky Aktuální výzva: II. prodloužení příjem RŽ do

11 Operační program Podnikání a inovace Prosperita Cíl: podpora zakládání a dalšího rozvoje subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb Podporované aktivity: - Zakládání a rozvoj vědeckotechnických parků (VTP), podnikatelských inkubátorů (PI) a center pro transfer technologií (CTT) - Zakládání a rozvoj sítí Business Angels (BA) - Provozování stávajících vědeckotechnických parků (VTP), podnikatelských inkubátorů (PI) a center pro transfer technologií (CTT) Poslední výzva: II. prodloužení příjem RŽ do

12 Operační program Podnikání a inovace Spolupráce - Klastry Cíl: podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení klastrů na regionální a nadregionální úrovni Podporované aktivity: - společné projekty v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru - společné projekty v obl. průmyslového výzkumu, vývoje, inovací - společné projekty propagace klastru, lidských zdrojů - networking, sdílení know-how, sdílení kapacit, mezioborová spolupráce -provoz, internacionalizace klastru Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, služby (poradci, účast na veletrzích, provoz, propagace,..) Aktuální výzva: II. prodloužení příjem RŽ do

13 Operační program Podnikání a inovace Spolupráce Technologické platformy Cíl: podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení technologických platforem na národní úrovni Podporované aktivity: - podpora vzniku a rozvoje národních technologických platforem ve formě osobních a provozních nákladů - aktivity platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru - vytvoření strategických dokumentů a jejich implementace - zapojováníčeských výzkumných institucí a podniků do evropských technologických platforem - iniciace výzkumných a vývojových projektů v komerční a veřejné sféře Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, provozní náklady (mzdy, cestovné, poradci, propagace,..)

14 Projekt CzechAccelerator Interní projekt agentury CzechInvest realizovaný v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), programu podpory Poradenství Projekt navazuje na úspěšnou pilotníčást. která proběhla v období duben 2010 až březen 2011 v Silicon Valley, USA (Celkově se zúčastnilo 10 technologických firem) Cíl: Pomocí poradenských služeb zaměřených především na rozvoj manažerských zkušeností a posílení marketingových schopností, podpořit rozvoj inovativních českých firem na vyspělých zahraničních trzích. Projekt je zaměřen především na pomoc při hledání: Kapitálu pro financování dalšího rozvoje firmy Strategického technologického partnera Vhodných příležitostí pro založení distribuční sítě

15 Kde mohou české firmy sbírat zkušenosti? Boston Izrael Silicon Valley Švýcarsko Singapur

16 CzechAccelerator Zaměření: MSP se sídlem či provozovnou v ČR (mimo Prahu) Sektory: ICT, life sciencies, cleantech, nanotech Vyjmuté sektory: zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví, uhelný průmysl, průmysl oceli, průmysl stavby lodí a průmysl syntetických vláken Žadatel je vlastník jasně definovaného, existujícího (případně rozpracovaného) technologického produktu (výrobku nebo služby), který je minimálně z 51% v jeho vlastnictví Žadatel má vlastní produktově-vývojový tým, který plně nebo minimálně z 51% času působí v České republice U Žadatele je nezbytná silná motivace k rozvoji aktivit na jednom z cílových trhů (např. předchozí snahou o působení na tomto trhu, existujícím průzkumem trhu, existujícími kontakty apod.) Žadatel s vysokým potenciálem k úspěšné komercializaci svého produktu a s vysokým zájmem a motivací o průnik na mezinárodní trhy Dotace pro Účastníka bude poskytována dle pravidla de minimis

17 CzechAccelerator výzva Datum vyhlášení: Datum ukončení příjmu žádostí: Účastníci si mohou zvolit v období od do : jeden pobyt v délce 3 až 6 měsíců dva pobyty v délce alespoň 4 měsíců

18 CzechAccelerator výzva Podporované aktivity před odjezdem

19 CzechAccelerator výzva Podporované aktivity v místě působení

20 CzechAccelerator výzva Jak se přihlásit? Více na:

21 Projekt CzechEkoSystem Interní projekt Agentury Czechinvest realizovaný v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), (OPPI), programu Poradenství Cíl: zvýšit připravenost firem v počátečním stádiu vývoje pro uplatnění startovního financování firem formou rozvojového kapitálu Příjemce podpory: začínající podnikatelé s inovativními podnikatelskými záměry (MSP) Odvětvové vymezení: projekty z oblasti zpracovatelského průmyslu a služeb Podporované aktivity: poradenské služby (v oblasti řízení a chodu společnosti, komercializace, celkové využití potenciálu MSP včetně zhodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovačních aktivit podnikatelů a jejich partnerů univerzit či jiných výzkumných institucí) Míra podpory: % Výše podpory: 0,2 3 mil. Kč (ve formě de minimis) Příjem žádostí:

22 Program GESHER/MOST Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji v oblasti: - Informačních a komunikačních technologií, - Udržitelných a čistých technologií, - Bio-Agro zemědělských a potravinářských technologií, - Biotechnologie a lékařské techniky, - Strojírenství (nové materiály, nanotechnologie, kybernetika a robotika), Plánovaná výzva: podzim 2012 (3. výzva uzavřena 20.1.) Min. výše podpory v jednom kalendář. roce: 500 tis. Kč, max. 4 mil. Kč Uchazeč o podporu: podnik všech velikostí Způsobilé výdaje: osobní náklady; náklady na nástroje a vybavení; náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty; náklady na poradenské služby; doplňkové režijní náklady (např. nájem budov, energie, voda, internet); ostatní provozní náklady (cestovné, diety, nákup materiálu, dodávky) Více informací na

23 Czech Technology Days České technologické dny Společný projekt agentury CzechInvest a Ministerstva zahraničích věcíčr na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje Cílem projektu je představit ČR jako vyspělou moderní zemi s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti výzkumu, vývoje, technologií a inovací Budování nových kontaktů a navazování spolupráce mezi výzkumnými institucemi, průmyslovými subjekty a soukromým a korporátním sektorem Za ČR delegaci běžně cca osob (1/3 vládní představitelé, 1/3 firmy, 1/3 výzkumné instituce)

24 České technologické dny - 1.pol. 2012

25 Projekt Spinnet SPINNET - SPolupráce, INovace a NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol Projekt je podpořen z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Agentura CzechInvest je jeho partnerem a bude zajišťovat provoz portálu Hlavním realizátorem projektu je Společnost vědeckotechnických parků České republiky Cíl: Intenzívní spolupráce mezi vysokými školami a vědeckotechnickými parky Speciální internetový portál: nabídka a poptávka po spolupráci, například ve formě stáží, poradenství, mentorignu, vedení diplomových prací či zakázkového výzkumu. Dále budou na portálu aktuální informace o společných projektech a akcích vysokých škol a firem a o programech podpory, příklady dobré praxe, analýzy a další užitečné materiály. V současné době se pracuje na rozvoji a redesignu stávajícího portálu s cílem zveřejnit zde co nejdříve aktuální informace.

26 Projekt CzechIntech Připravovaný projekt zaměřující se na propagaci českých inovativních produktů a technologií na zahraničních trzích. Pilotní etapa projektu se uskuteční v USA, Velké Británii, Číně, Indii a Brazílii. Cílem zahraničních kanceláří bude poskytnout zázemí malým a středně velkým českým inovativním firmám, které mají zájem o uplatnění technologií a produktů na vyspělých trzích a současně podpořit mezinárodní spolupráci s obchodními partnery, výzkumnými a vývojovými centry na vývoji a výrobě nových produktů pro globální trh. Předmětem podpory poskytované formou de minimis, tj. do výše max ,0EUR, budou: úhrada nákladů na využití kanceláře a jejích služeb, včetně konzultací především v oblastech právní a daňové; úhrada nákladů spojených s pobytem jednoho pracovníka v dané destinaci po dobu 6 12 měsíců

27 Projekt TechNet CI je novým partnerem projektu TechNet, který podporuje spolupráci akademiků, studentů vysokých škol a odborníků z průmyslové praxe Cíl: vybudovat síť subjektů se zaměřením na textilní průmysl, která bude vyvíjet nové materiály a technologie. Projekt, který potrvá do listopadu 2012, se uskuteční ve všech oblastech České republiky kromě Prahy. Realizuje Technická univerzita v Liberci Dalšími partnery projektu: Hospodářská komora ČR, Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a České vysoké učení technické Financuje Evropský sociální fond a státní rozpočet Více informací najdete na

28 Závěrem Regionální kancelář Královéhradecký kraj Regiocentrum Nový pivovar Soukenická 54/8, Hradec Králové Telefon : +420/ WWW : Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Děkuji za pozornost a těšíme se na další spolupráci

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007

Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU. Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Podpora podnikatelů ze strukturálních fondů EU Antonín Weber Praha 24.5. 2007 Obsah -- CzechInvest Kdo jsme Naše služby a klienti -- Nové období 2007-2013 Operační programy Proces žádání o dotaci Kdo jsme

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality

Druhy výzev. Jednorázová časově omezená výzva. Kontinuální příjem žádostí. - výstupem hodnocení je pořadí projektů podle kvality Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Struktura programových dokumentů Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec operační programy Prováděcí dokument Programy podpory Výzvy Druhy

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha 18.11.2014 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu:

Více

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce.

Naším cílem je vám pomoci. Proto nepoužíváme složité názvy a odborné termíny. Ty zůstávají součástí naší odborné práce. Portfolio služeb: Analýza dotačních možností na míru Komplexní příprava projektů Řízení projektů Administrativní zajištění projektů Příprava výběrových řízení Publicita Evaluace a další Předmětem našeho

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

3. výzva k účasti v projektu

3. výzva k účasti v projektu 3. výzva k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011-2014 (prodloužení termínu pro podávání přihlášek do 8. 5. 2012) Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Implementační struktura

Implementační struktura OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Regionální kancelář pro Plzeňský kraj Implementační struktura Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt: Agentura na

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014

CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA ČERVEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí Přehled dotačních programů a příležitostí vytváříme jako odborný garant pro Hospodářskou komoru ČR a její členy. 1 Obsah AKTUÁLNĚ VYHLÁŠENÉ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Předběžný harmonogram výzev 2015 OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl Program podpory OP PIK PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1

Více

OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST OTEVŘENÉ A OČEKÁVANÉ VÝZVY OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST První dlouho očekávané výzvy v rámci OP Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost jsou vyhlášeny - nabízíme pomoc s přípravou

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 7. 2012 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více