Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 V Blansku dne Č.j. ERB/528/08 A.2./A 0 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy

2 Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Přehled pracovníků školy Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků VI. VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti a) Přehled zájmových kroužků b) Péče o talentované žáky, účast žáků v soutěžích a olympiádách c) Péče o žáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování d) Účast žáků a pedagogických pracovníků na životě ve městě, spolupráce s dalšími institucemi e) Informační systém školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků f) Činnost školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů g) Aktivity školy v oblasti zdravého vývoje dětí h) Aktivity školy v oblasti výchovy k volbě povolání i) Zapojení školy do spolupráce s partnerskými školami v zahraničí j) Zapojení školy do projektů k) Činnost školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty l) Realizace Školního vzdělávacího programu m) Akce realizované v průběhu školního roku 2007/2008 n) Informace o činnosti sportovních klubů o) Informace o činnosti obecně prospěšné společnosti Futurum VIII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí IX. Závěr X. Přílohy:. Výroční zpráva za rok 2007 o poskytování informací podle zákona č. 06/999 Sb. 2. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok

3 Část I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Základní škola Blansko, Erbenova 3 Sídlo školy Erbenova Blansko Zřizovatel školy Město Blansko, nám. Svobody 3, Blansko Ředitel školy Mgr. Věra Gottwaldová Základní škola Blansko, Erbenova 3 je úplnou základní školou, poskytuje základní vzdělávání žákům. až 9. ročníku. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům. až 5. ročníku. Součástí školy je školní jídelna. Telefon: (kancelář) (ředitelna) (školní jídelna) Fax: www stránky: Právní forma : příspěvková organizace IČO : IZO : Resortní identifikátor ředitelství školy (REDIZO): Školní jídelna : IZO Školní družina : IZO Počty tříd a žáků: Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu I.stupeň ,0 II.stupeň ,22 Celkem , Školská rada byla ustavena a má šest členů: Mgr. Ivo Polák, Jaroslava Musilová (za zřizovatele) PaedDr. Zdeňka Kalová, Zdeňka Opluštilová (za zákonné zástupce žáků) Mgr. Jaroslava Novotná, Mgr. Jitka Sieglová (za pedagogické pracovníky školy) Na svém jednání dne projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2006/2007 a schválila aktualizaci Školního řádu. 3

4 Na jednání dne byli členové Školské rady informováni o realizaci prvního roku Školního vzdělávacího programu Škola v pohybu, projednali rozpočet školy na rok 2008 a přípravu nových voleb do Školské rady. Část II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Základní vzdělávání probíhalo ve školním roce 2007/2008 v. a 6. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Škola v pohybu č.j. ERB/626/07 (79-0-C/0), ve 2. až 5. ročníku a v 7. až 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j /96-2 (79-0-C/00). Ve škole se vyučovaly dva cizí jazyky - angličtina a němčina. Výuka angličtiny jako povinného předmětu probíhala v. ročníku a dále v 3. až 9. ročníku, výuka němčiny jako druhého cizího jazyka byla realizována formou volitelného předmětu v 6. až 9. ročníku. V sedmém až devátém ročníku probíhala výuka volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce. Žáci měli možnost uplatnit své jazykové znalosti v praxi v průběhu výměnného pobytu v rakouské partnerské škole v Mürzzuschlagu v květnu Povinná výuka informatiky probíhala podle Školního vzdělávacího programu v 6. ročníku. Jako nový vyučovací předmět byla do 6. ročníku zařazena výchova ke zdraví. Zájemcům o výpočetní techniku jsme nabídli možnost navštěvovat od 7. ročníku volitelný předmět informatika, děti se zájmem o tělesnou výchovu navštěvovaly volitelný předmět sportovní hry. Školní družina pracovala podle Školního vzdělávacího programu školní družiny. Poskytovala zájmové vzdělávání pro žáky prvního stupně ve třech odděleních s celkovým počtem 75 dětí. Zabezpečovala ranní a odpolední provoz ve třech samostatných místnostech, které jsou vybaveny v souladu s platnou legislativou a požadavky pedagogiky volného času. Kromě toho využívala i tělocvičnu a školní hřiště. Školní družina organizovala jak pravidelnou činnost oddělení, tak také příležitostné akce, v průběhu dne nabízela dětem spontánní aktivity a umožnila jim přípravu na vyučování. Činnost školní družiny probíhala ve věkově smíšených odděleních a v souladu se Školním vzdělávacím programem školní družiny byla zaměřena na zájmové, tvořivé, relaxační a pohybové aktivity. Formou pravidelné činnosti oddělení byla ve spolupráci s vyučujícími prvního stupně realizována jednotlivá témata ŠVP školní družiny tak, aby doplňovala a rozšiřovala poznatky, které děti získaly v průběhu školního vyučování (výtvarné, přírodovědné, hudební, pracovně technické, sportovní, dramatické činnosti, četba, didaktické hry, soutěže, kvízy, vyhledávání informací na počítači atd.), a přispívala tak k rozvíjení jejich kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské i pracovní. Příležitostné akce zpravidla přesahovaly rámec jednoho oddělení a byly realizovány ve spolupráci s vyučujícími na prvním stupni Den otevřených dveří, hudební přehlídky a soutěže, výstavy výtvarných prací, příprava dárečků pro budoucí 4

5 prvňáčky, výzdoba školy, projekt třídění odpadů, besídky a dramatizace pohádek v rámci kroužku anglického jazyka a další. Spontánní aktivity zahrnovaly individuální klidové činnosti po obědě, v rámci ranního pobytu žáků nebo před odpoledním odchodem z družiny, hry a tělovýchovné aktivity na školním hřišti a další činnosti podle zájmu žáků. Část III. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY V průběhu školního roku 2007/2008 pracovali v Základní škole Blansko, Erbenova 3 tito pracovníci: Ředitel: Mgr. Věra Gottwaldová Zástupci ředitele: Mgr. Jaroslava Novotná PhDr. Věra Skoupá Učitelé: Mgr. Jaroslav Cinkl Mgr. Štěpánka Drahoňovská Mgr. Marcela Dvořáčková Mgr. Silvie Gruberová Mgr. Jarmila Chlupová Mgr. Světlana Jakubcová Mgr. Jitka Jelínková Iva Kadlecová PaedDr. Zdeňka Kalová Jiřina Koupá Mgr. Kamila Kovaříková Mgr. Františka Kroupová Helena Látalová Mgr. Alena Lysoňková PaedDr. Milena Machová Mgr. Jaroslava Malíková Stanislava Matušková Mgr. Zdeňka Nejezchlebová Simona Poláková Mgr. Petra Popelková Ing. Lubomír Raibl Mgr. Naděžda Rychnovská Mgr. Šárka Seďová, Ph.D. Mgr. Jitka Sieglová Mgr. Alena Štěrbáčková Mgr. Anežka Šupová Jana Trnečková Mgr. Tomáš Vašek 5

6 Mgr. Erika Vítová Mgr. Milan Vrána Vedoucí vychovatelka školní družiny: Dana Kolářová Vychovatelky školní družiny: Lenka Burgetová Šárka Hasová Samostatná referentka: Dana Matušková Údržbář a topič: Vladimír Barták František Magda Lubomír Strejček Vedoucí školní jídelny: Libuše Zatloukalová Vedoucí kuchařka: Pavla Kohoutková Kuchařky: Anna Fialová Kamila Kocmanová Lenka Odehnalová Monika Slouková Vedoucí uklízečka: Zdenka Raiblová Uklízečky: Eva Kameníková Hana Klímová Emílie Ptáčková Lenka Ošmerová Alena Šikulová Část IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY Do. ročníku nastoupilo ve školním roce 2007/ žáků, výuka probíhala ve dvou třídách. K zápisu do. ročníku pro školní rok 2008/2009 se dostavilo 30 dětí, z toho 4 děti, jimž byl povolen odklad povinné školní docházky v minulém roce. Zákonným 6

7 zástupcům 26 dětí, které byly u zápisu poprvé, bylo vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pěti dětem byl na základě žádosti jejich zákonných zástupců odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok. Ročník Část V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Celkem za I.stupeň Celkem za II.stupeň Celkem za školu Jedna žákyně plnila povinnou školní docházku podle 38 školského zákona. Všichni žáci 9. ročníků byli přijati ke studiu na středních školách. Na víceleté gymnázium odešlo žáků 5. ročníku a 3 žáci 7. ročníku. Údaje o přijímacím řízení na střední školy Školní rok 2007/08 Počty přijatých žáků Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání bylo prováděno vedením školy průběžně na základě zpracovaného plánu kontrol a hospitací. Zvláštní pozornost byla věnována realizaci Školního vzdělávacího programu v prvním a šestém ročníku, především uplatňování takových postupů, metod a forem práce, které vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Hospitační činnost v hodinách byla zaměřena především na kontrolu obsahu učiva vzhledem k plnění osnov jednotlivých předmětů, efektivitu výuky, diferenciaci úkolů s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti jednotlivých žáků, respektování psychohygienických zásad, práci s informačními zdroji, uplatnění motivace a vlastní aktivity dětí. Škola se také zapojila do celostátního hodnocení výsledků vzdělávání žáků formou testů Cermat a Scio. V říjnu 2007 proběhlo testování žáků 6. ročníku, jehož prostřednictvím jsme mimo jiné chtěli porovnat výsledky žáků předchozího 5. ročníku se stavem na začátku 7

8 6. ročníku po odchodu části žáků na osmileté gymnázium. V obou případech se jednalo o testy obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka. Odchodem žáků na gymnázium klesl průměrný percentil (tj. umístění žáků na stupnici 0-00) nejvýrazněji u obecných studijních předpokladů (o 7,4), v matematice o 9,5 a v českém jazyce o 9,4. Tato skutečnost potvrdila, že odchod absolventů pátého ročníku na gymnázia výrazně negativně ovlivňuje výchovně vzdělávací práci na druhém stupni. V devátém ročníku proběhlo v lednu 2008 celorepublikové testování výsledků vzdělávání žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. V celkovém pořadí se škola umístila v českém jazyce v první třetině hodnocených škol včetně víceletých gymnázií, v matematice v polovině hodnocených škol. Klasifikace žáků odpovídala výsledkům, kterých žáci dosáhli v testu. Po vyhodnocení výsledků obdržel každý žák podrobnou individuální výslednou zprávu včetně grafů a textových informací s doporučeními pro následující studium. Analýza výsledků testů poskytla vedení školy i jednotlivých učitelům řadu podnětů pro další zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Vyhodnocení testů bylo provedeno v rámci metodického sdružení prvního stupně a předmětových komisí na druhém stupni a formou individuálních rozhovorů s vyučujícími uvedených předmětů. Součástí testování žáků 6. i 9. ročníku bylo i dotazníkové šetření, zaměřené na odhad jejich vlastního očekávaného výsledku. Žáci se měli v dotazníku zařadit do některé z pěti skupin. Lze konstatovat, že většina z nich není schopna reálně odhadnout úroveň svých vědomostí. Tato skutečnost koresponduje se sebehodnocením žáků v celé republice. Část VI. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno studiem na vysokých školách, v zařízeních dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, prostřednictvím nabídky dalších institucí a samostudiem. Zahrnovalo následující priority : - realizace Školního vzdělávacího programu - vzdělávání vedoucích pracovníků - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti informačních technologií - vzdělávání školního metodika prevence - vzdělávání koordinátora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty - vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech jejich odborného zájmu Realizace ŠVP Zástupkyně ředitelky absolvovala studium k výkonu specializovaných činností Koordinátor ŠVP. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili řady seminářů a tvůrčích dílen zaměřených na realizaci ŠVP v jednotlivých předmětech, problematiku týmové práce, uplatňování průřezových témat, nových metod a forem práce a hodnocení 8

9 žáků. Přípravě na výuku podle ŠVP byla věnována převážná část samostudia pedagogických pracovníků. Vzdělávání vedoucích pracovníků Bylo zaměřeno na oblast legislativní problematiky, ekonomických aspektů řízení školy, přípravy a realizace projektů, prevence a řešení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, bezpečnost a ochranu zdraví a využití informačních technologií. Ředitelka školy byla vyškolena do funkce metodik kabinetu řízení v rámci metodické a konzultantské sítě Jihomoravského kraje, absolvovala semináře v oblasti legislativy, evropských fondů a jejich využití ve školství, komunikativních dovedností, projektového vyučování, průřezových témat a cizích jazyků. Zástupkyně ředitelky se zaměřily na oblast ekonomickou, legislativní, oblast bezpečnosti práce a přípravu projektů (operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, mezinárodní projekt s partnerskými školami v rámci programu Lifelong learning). Vzdělávání v oblasti cizích jazyků Jedna pedagogická pracovnice pokračovala ve studiu pro rozšíření kvalifikace v anglickém jazyce v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. 0 pedagogických pracovníků navštěvovalo kurzy anglického jazyka v různých úrovních pokročilosti. Nové podněty pro svou práci získali účastníci odborných seminářů v anglickém a německém jazyce. Vzdělávání v oblasti informačních technologií Koordinátor ICT se zúčastnil kurzů pro správce programů Bakaláři, vedení školní matriky a zpracování statických výkazů, společně s dalšími pedagogickými pracovníky absolvoval odborné semináře k využití informačních technologií a interaktivní tabule ve výuce. Vzdělávání školního metodika prevence Pedagogická pracovnice, která vykonává tuto funkci, pokračovala ve studiu k výkonu specializovaných činností a zúčastnila se seminářů zaměřených na krizové situace ve škole, práci s třídním kolektivem a řešení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Vzdělávání koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jedna pedagogická pracovnice absolvovala studium k výkonu specializovaných činností Koordinátor EVVO, další pedagogičtí pracovníci se zúčastnili seminářů zaměřených na problematiku ochrany životního prostředí a uplatnění environmentální výchovy v ŠVP. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech jejich odborného zájmu probíhalo podle aktuální nabídky vzdělávacích institucí. O velkém zájmu pedagogických pracovníků školy o další vzdělávání svědčí vysoký počet navštívených seminářů, kurzů a dalších akcí. Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou vybaveni základními uživatelskými znalostmi a dovednostmi pro práci s výukovými programy, textovým editorem, internetem a elektronickou poštou. Část pedagogického sboru absolvovala školení poučených uživatelů, které bylo zaměřeno na samostatné využití nových výukových 9

10 technologií při výuce jednotlivých předmětů včetně zpracování a prezentace výsledků. Pedagogičtí pracovníci jsou informováni o poznatcích z dalšího vzdělávání při jednáních pedagogické rady, předmětových komisí a metodického sdružení prvního stupně. Vzdělávací akce realizované v průběhu školního roku 2007/2008 Název vzdělávací akce Počet zúčastněných pracovníků Studium k výkonu specializovaných činností Koordinátor ŠVP Studium k výkonu specializovaných činností Prevence sociálně patologických jevů Studium k výkonu specializovaných činností Koordinátor EVVO Studium VŠ pro rozšíření kvalifikace anglický jazyk Kabinet řízení v rámci metodické a konzultantské sítě Jihomoravského kraje (cyklus seminářů) Evropské fondy a jejich využití ve školské praxi Zákoník práce pro ředitele škol a školských zařízení Člověk a společnost Komunikační dovednosti Průřezová témata Fundraisingový workshop Kurzy anglického jazyka 0 Využití autoevaluačních technik Projektové vyučování BOZP a PO regionálního školství v současných legislativních změnách Správní řád pro ředitele škol a školských zařízení Nové náměty pro výuku anglického jazyka Krizové situace ve výuce Pracovní setkání ŠMP prezentace preventivních programů Pracovní setkání ŠMP právní aspekty prevence Pracovní setkání ŠMP spolupráce s OSPO, využití filmů v problematice šikany Majetek příspěvkových organizací Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě Operační program Vzdělávání pro 2 konkurenceschopnost Školní matrika a statistické výkazy v Bakalářích Workshop dobrých nápadů a příkladů k výuce 2 informatiky 0

11 Environmentální výchova v ŠVP Projekt Dialog děti a kreativní videotvorba Digitální fotografie na základní škole Nové výukové technologie 3 Dětská filmová zahrada Mezinárodní seminář dětské filmové tvorby Ostravský koníček Seminář dětských filmů Juniorfilm Výtvarné zpracování materiálu 2 Moravský kras 2 ICT fórum 3 Vzdělávací program pro I. stupeň ZŠ 3 Tvořivá dílna pro. ročníky ZŠ 2 Studijní cesta na ZŠ a MŠ 2 Komunikace mezi učiteli a rodiči Hry ve výuce německého jazyka Project conference seminář anglického jazyka 2 Zdravé zuby Šikana ve školním prostředí a její řešení Jak se ne(stát) závislákem Výuka českého jazyka podle RVP 2 Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/ AIDS Hodnocení žáka v souladu se ŠVP Legislativa ve školní družině 3 Vzdělávací program pro vychovatelky ŠD Výuka chemie dnes a zítra Část VII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI a) Přehled zájmových kroužků Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Anglický jazyk 4 56 Výtvarný kroužek 2 22 Dyslektický kroužek 4 36 Filmový kroužek 0 Sportovní kroužek (. stupeň) 9 Florbal 2 7 Rukodělný kroužek 5 Dopravní kroužek 0 Celkem 6 85

12 b) Péče o talentované žáky, účast v soutěžích a olympiádách Péče o talentované žáky se promítala jak do samotného výchovně vzdělávacího procesu (zadávání náročnějších samostatných úkolů, rozšíření a prohloubení učiva, řešení problémových úloh), tak do oblasti zájmových aktivit (kroužky, příprava na soutěže a olympiády, individuální konzultace s vyučujícími). Výborného umístění dosáhla v okresním kole olympiády v angličtině dosáhla Hana Štégnerová (3. místo v kategorii starších žáků). Na tradiční úspěchy žáků školy v soutěži Mladý zahrádkář navázaly třetím místem v okresním kole Michaela Musilová (kategorie mladších žáků) a Martina Musilová kategorie starších žáků). Čtvrté místo v oblastním kole Dopravní soutěže mladých cyklistů obsadilo družstvo žáků 4. ročníku. Nejúspěšnějším reprezentantem filmového kroužku byl Ondřej Nevoral, který získal několik ocenění na přehlídkách dětské filmové tvorby. Žáci školy se dále zapojili do řady dalších soutěží, olympiád a přehlídek (Pythagoriáda, Olympiáda v českém jazyce, Hudební přehlídka. stupně, recitační přehlídky v Městské knihovně Blansko, školní výtvarná a literární soutěž Zima je tady, výtvarné soutěže O nejlepší design velikonočního vajíčka, Naše zahrada, Máme rádi přírodu, Hřiště snů, Jak si představuji sv. Martina, Svět očima dětí a další). Účast a umístění žáků ve sportovních soutěžích: Školní soutěže: Školní florbalová liga účast 39 žáků Vánoční laťka účast 25 žáků Okresní soutěže: Přespolní běh L. Petržela 0. místo Halová kopaná 3. místo Kunštátská laťka B. Kučerová místo Florbal mladší žáci. místo Atletický čtyřboj ASPV -. místo B. Kučerová, J. Elisek, J. Manda, L. Petržela 2. místo Ž. Šindelková, Z. Neubauerová 3. místo M. Korčák Pohár rozhlasu v atletice. místo B. Kučerová, M. Štěpánek 2. místo J. Chalupa, J. Kalová, M. Štěpánek, štafeta mladších žáků 3. místo M. Korčák, J. Elisek 4. místo E. Ovečková 2. místo družstvo mladších žáků 3. místo družstvo starších žáků Krajské soutěže: Atletický čtyřboj ASPV. místo B. Kučerová, L. Petržela, J. Elisek, Z. Neubauerová 2. místo M. Štěpánek 3. místo M. Korčák Florbal ASPV 3. místo žáci 5. místo žákyně 2

13 Republikové soutěže: Atletický čtyřboj ASPV 3. místo B. Kučerová 5. místo J. Elisek 8. místo M. Korčák Účast na dalších sportovních akcích: Okresní přebory v košíkové, odbíjené Coca Cola školský pohár v kopané Turnaj v kopané O pohár ředitele ZŠ a FK Adamov Nejúspěšnější sportovci: Barbora Kučerová, Jiří Elisek, Milan Štěpánek, Leoš Petržela, Michal Korčák, Zuzana Neubauerová, Jan Chalupa, Erika Ovečková, Patrik Skácel, Tereza Francová, Pavel Motal Družstva: florbal mladší žáci atletika mladší žáci, starší žáci. c) Péče o žáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování Zvláštní pozornost je věnována žákům s diagnostikovanými vývojovými poruchami učení a chování, a to zejména těmito formami: - individuální péče o tyto žáky ve vyučovacích hodinách - spolupráce se zákonnými zástupci, pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími odbornými pracovišti - dyslektické kroužky - poskytování učebních materiálů a využití počítačových programů pro kompenzaci vývojových poruch učení Při zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností jsou voleny především takové formy a druhy prověřování a zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Klade se důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou vývojových poruch pravidelně seznamováni na poradách, seminářích a dalších vzdělávacích akcích. Velká pozornost je této problematice věnována každoročně také na poradě učitelů k přechodu žáků z prvního na druhý stupeň. Pro jednoho integrovaného žáka byl ve druhém pololetí školního roku 2007/2008 zpracován individuální vzdělávací plán. 36 žáků z prvního i druhého stupně využilo nabídky navštěvovat dyslektické kroužky. d) Účast žáků a pedagogických pracovníků na životě ve městě, spolupráce s dalšími institucemi Se zřizovatelem, kterým je město Blansko, spolupracuje vedení školy průběžně, formou porad ředitelů škol, písemně (výroční zprávy, rozpočet) a informacemi o akcích školy. Dva zástupci zřizovatele jsou členy školské rady. Město Blansko významně podporuje mezinárodní aktivity školy a poskytlo finanční příspěvek na pobyt žáků v partnerském městě Mürzzuschlagu v Rakousku. 3

14 Podílelo se na financování projektu Naučná stezka s učebnou v přírodě, který byl realizován za podpory MŠMT a Správy CHKO Moravský kras, provedlo rekonstrukci příjezdové cesty za školou a zajistilo další vybavení hřiště (stůl na stolní tenis, dětský koutek). Město Blansko také umožnilo škole prezentovat její aktivity v prostorách Městského úřadu. Zástupci města navštívili školu v průběhu dvou projektových dnů (Mikulášská dílna, Letní olympijské hry v Číně) a seznámili se s aktivitami, které připravili jak pedagogičtí pracovníci, tak také sami žáci (tvořivé dílny, výstavy, divadelní představení, sportovní utkání). V závěru školního roku byli vybraní žáci devátých ročníků přijati představiteli města na slavnostním setkání. Škola se snaží hrát pozitivní roli ve společenském, kulturním a sportovním životě města (pronájmy tělocvičny, vymezení hodin pro veřejnost na školním hřišti, účast žáků a pracovníků školy na akcích pořádaných městem a jeho institucemi). Žáci naší školy patří již několik let k nejaktivnějším účastníkům programů pořádaných Městskou knihovnou v Blansku. Úspěšně probíhala také spolupráce s dalšími institucemi při pořádání besed, exkurzí, kulturních představení, soutěží, olympiád a jiných akcí (sportovní kluby, Městská policie, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Správa CHKO Moravský kras, Dům dětí a mládeže Oblázek, Galerie města Blanska, střední školy, základní umělecké školy). Uskutečnily se návštěvy dětí z mateřských škol ve třídách prvního stupně (Den otevřených dveří) a vzájemné konzultace pedagogických pracovníků. S vedením malotřídní ZŠ Olomučany byly projednány zkušenosti z realizace prvního roku ŠVP a otázky spojené s přechodem žáků na naši školu. e) Informační systém školy, spolupráce se zákonnými zástupci žáků Přenos informací uvnitř školy se uskutečňuje na pedagogických radách, pracovních poradách, zveřejňováním plánů práce, vnitřní telefonní soustavou a školní intranetovou počítačovou sítí. Na základě plánu probíhají schůzky metodického sdružení prvního stupně a předmětových komisí druhého stupně. Ve škole pracuje Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Informovanost žáků probíhá zejména prostřednictvím třídních učitelů a jednáním vedení školy se žákovskou samosprávou žáků druhého stupně, která projednává program školních akcí, účast na akcích organizovaných městem a jinými institucemi a přichází s podněty k chodu školy. Podílí se rovněž dvakrát ročně na přípravě a organizaci sběru papíru ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Futurum. Pravidla života školy určuje školní řád, který je aktualizován v souvislosti s potřebami školy nebo legislativními změnami. Veřejnost je informována o práci školy příspěvky v tisku a televizi, aktuální dění ve škole je možno sledovat prostřednictvím stránek Ve školním roce 2007/2008 se díky aktivitě pedagogických pracovníků i žáků výrazně zvýšil počet příspěvků s informacemi o činnosti školy v tisku a na webových stránkách školy. 4

15 Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se uskutečňuje formou třídních schůzek, konzultačních dnů, besídek, dnů otevřených dveří, schůzek pro zákonné zástupce žáků. a 6. ročníku (nově se tvořící kolektivy tříd) a 9. ročníku (volba povolání, přijímací řízení na střední školy). Vedení školy organizuje každoročně také schůzku se zákonnými zástupci žáků budoucích prvních ročníků. Třídní schůzky se konají v I. a III. čtvrtletí školního roku, konzultace v závěru I. a II. pololetí. Zákonní zástupci také využívají možnosti individuálních konzultací s vedením školy, třídními učiteli a vyučujícími. Vedení školy pravidelně vyhodnocuje účast zákonných zástupců na třídních schůzkách a konzultacích a jejich podněty k práci školy. Zákonní zástupci jsou pravidelně seznamováni s prospěchem a chováním žáků. V případě potřeby organizuje vedení školy jednání se zákonnými zástupci žáků. Snahou je podchytit a řešit výchovné a prospěchové problémy již při prvních signálech. Za účasti vedení školy, třídního učitele, výchovného poradce, školního metodika prevence a zákonných zástupců žáků jsou svolávány výchovné komise, jejichž cílem je informovat zákonné zástupce a spolu s nimi hledat řešení. Tato forma spolupráce se jeví jako velmi účinná. K nejčastěji řešeným problémům patřilo poškozování majetku školy, nevhodné chování ke spolužákům, neomluvené hodiny a neplnění uložených úkolů. f) Činnost školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů Péče o žáky v oblasti prevence sociálně patologických jevů je zajištěna školním metodikem prevence. Pedagogická pracovnice, která tuto funkci vykonává, spolupracuje v rámci své činnosti zejména s Pedagogicko-psychologickou Blansko, okresním metodikem prevence a dalšími odbornými institucemi, poskytuje informace a materiály ostatním pedagogickým pracovníkům, organizuje besedy, dotazníková šetření, programy a další akce pro žáky. Společně s třídními učiteli, výchovným poradcem, vedením školy a zákonnými zástupci žáků se podílí na řešení problémových situací. V rámci konzultačních hodin poskytuje poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům. Preventivní program byl ve školním roce 2007/2008 zaměřen především na vytváření pozitivního sociálního klimatu mezi žáky, předcházení nevhodnému chování a na nenásilné zvládání konfliktních situací. Pro nově se tvořící kolektivy šestých tříd jsme uspořádali na začátku školního roku dvoudenní adaptační pobyt. K vytváření dobrých vzájemných vztahů v širším kolektivu žáků jsme se snažili přispět formou aktivního zapojení starších žáků do aktivit prvního stupně (patronáty nad třídami, příprava programů pro mladší žáky) a také prostřednictvím tří projektových dnů, při nichž spolupracovaly věkově různorodé skupiny (Projekt třídění odpadů, Mikulášská dílna, Letní olympijské hry v Číně). V případě potřeby proběhlo ve třídách dotazníkové šetření zaměřené na problematiku vzájemných vztahů a dále programy připravené okresním metodikem prevence. V oblasti výchovy ke zdravému životnímu stylu se škola zaměřila na prevenci kouření (akce Protikuřácký řetěz). Žáci 9. ročníku byli na besedě seznámeni s riziky sexuálně přenosných nemocí a brzkých těhotenství. 5

16 Pedagogičtí pracovníci jsou s problematikou prevence pravidelně seznamováni na poradách, zákonní zástupci jsou informováni prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách. Žákům je k dispozici seznam institucí a organizací s telefony a kontaktními adresami, na které se lze obrátit v případě problémů s návykovými látkami nebo v krizových situacích. Mohou také využít schránky důvěry včetně kontaktů na školního metodika prevence nebo výchovného poradce prostřednictvím školního intranetu. g) Aktivity školy v oblasti zdravého vývoje dětí Na základě zájmu dětí a rodičů se škola zapojila do programu Školní mléko", v místnosti před jídelnou byl instalován automat na mléčné výrobky. Pitný režim je zajišťován také službami školního bufetu. Na prvním stupni pokračoval program Zdravé zuby". I přes omezené prostorové dispozice školy se pedagogičtí pracovníci snaží vytvářet podmínky pro pohybovou relaxaci dětí během přestávek. Po počátečním velkém zájmu o relaxační přestávky v tělocvičně se výrazně snížil počet žáků, kteří této možnosti využívají. h) Aktivity školy v oblasti výchovy k volbě povolání Informovanost žáků v oblasti volby povolání zajišťuje výchovný poradce, který organizuje exkurze žáků do středních škol, setkání s pracovníky Úřadu práce, návštěvu Burzy středních škol a další akce. V rámci konzultačních hodin pro žáky a jejich zákonné zástupce provádí poradenskou činnost a poskytuje aktuální informace o středních školách a přijímacím řízení. i) Zapojení školy do spolupráce s partnerskými školami v zahraničí Tradiční přátelské kontakty s partnerskou školou v rakouském Mürzzuschlagu pokračovaly také ve školním roce 2007/2008 výměnnými pobyty žáků obou škol. Uskutečnily v květnu a červnu 2008 a v jejich průběhu měli žáci možnost uplatnit svoje jazykové znalosti při společných aktivitách ve škole, při sportu, prohlídkách obou měst i ve volném čase. Po ukončení dvou úspěšných projektů Comenius se naše škola zapojila společně s kolegy v několika evropských zemích do přípravy mezinárodního projektu Feeling good at my school, který byl zaměřen na oblast zdravého životního stylu. Projekt plánovaný na dvouleté období ale kvůli nedostatku finančních prostředků nebyl ve většině zemí schválen, národní agentury pro evropské vzdělávací projekty daly přednost uchazečům, kteří se doposud projektů nezúčastnili. V evropském kalendáři na rok 2008, který vydala partnerská škola v německém Barsselu, byly uveřejněny výtvarné práce žákyň naší školy Petry Šestákové a Zuzany Měřínské. 6

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2006/2007 Základní škola Blansko, Erbenova 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 V Blansku dne 8.0.2007 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10

Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 Základní škola Praha 10, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10 V ý r o č n í z p r á v a z a š k o l n í r o k 2 0 1 3 / 2 0 14 I. Základní údaje o škole: Název: Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2007/ 2008 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: V Ý R

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014

Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY. za školní rok 2013/2014 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2013/2014 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 17. 9. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Základní škola pod Svatou Horou, Příbram Balbínova 328, Příbram II, 261 01 zpracoval září říjen 2010 Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy 2 OBSAH Úvod...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2009 2010 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVY za školní rok 2011/2012 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 19. 9. 2012

Více