VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/99, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Za období: Školní rok 201/2014 Zpracováno na základě: 10 zákona č.561/2004/sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.15/2005., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění pozdějších předpisů a usnesení Rady města Havířova č.421/75-05, ze dne Zpracovala: Bc. Jana Šenková Dne: Č.j.: MŠ/46/2014 1

2 Obsah Výroční zprávy o činnosti školy: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole, název,sídlo 1.2 Údaje o vedení školy 1. Adresy školy pro dálkový přístup,bankovní spojení školy 1.4 Obecná charakteristika školy Str.:4., 5., Přehled oborů vzdělání 2.1Činnost mateřské školy Str.: 7.. Přehled pracovníků školy-personální údaje.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace. Zařazení pracovníků do platových tříd.4 Trvání pracovního poměru.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Str.: 8., 9., Údaje o přijímacím řízení k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 4.1Termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání 4.2Údaje k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 4.Počty přijatých dětí na školní rok 201/ Průměrná docházka dětí 4.5Odložená školní docházka 4.6Děti cizinci 4.7Děti se speciálními vzdělávacími potřebami Str.:10., 11., Vzdělávací program školy-průběh a výsledky vzdělávání- Vzdělávací program školy 5.1 Vzdělávací program 5.2 Cíle vzdělávacího programu 5. Záměry výchovně-vzdělávacího procesu,specifika předškolní výchovy 5.4 Formy,prostředky k plnění cílů výchovně vzdělávací práce 5.5 Metody k plnění cílů výchovně-vzdělávací práce 5.6 Realizace výchovně vzdělávací práce 5.7 Zpracování TVP třídní vzdělávací programy 5.8 Úroveň dosažených klíčových kompetencí dětí Str.:1., 14., 15., 16., 17., Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Začlenění projektu do ŠVPPV Str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav 2

3 7.2 Absolvování seminářů 7. Studium ke splnění odborných předpokladů 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 7.5 Samostudium pedagogických pracovníků Str.: 20., 21., 22., 2., Údaje o zájmových aktivitách nad rámec ŠVP PV a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Zájmové aktivity nabízené dětem na škole 8.2 Prezentace školy (výjezdy, vystoupení, soutěže) 8. Akce školy 8.4 Spolupráce školy s rodiči, formy spolupráce 8.5 Mimořádné výsledky a úspěchy dětí Str.: 25., 26., 27., 28., Údaje o výsledcích inspekční činnosti, provedené Českou školní inspekcí 9.1 Termíny provedených kontrol ČŠI 9.2 Kontroly, provedené ve škole Str Základní údaje o hospodaření školy 10.1 Materiálně technické podmínky vzdělávání 10.2 Výsledky inventarizace majetku školy Str. 0., 1., Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Str.2.,. 12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Str.2.,. 1 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 1.1 Projekty a granty zřizovatele školy 1.2 Projekty a granty KÚ 1. Údaje a granty MŠMT 1.4 Údaje o projektech a grantech ostatních subjektů Str Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Str.5

4 1. Základní údaje o škole Název školy dle ZL: Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/99, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Havířov-Město Švabinského 7/99 Zřizovatel školy: Statutární město Havířov Sídlo zřizovatele školy: Havířov-Město,Svornosti 86/2 IČ zřizovatele školy: Vedení školy jméno a příjmení statutárního Bc. Jana Šenková zástupce Vedoucí a hospodářští pracovníci: Bc. Jana Šenková, Yveta Čadílková Zástupci ředitele: Pro oblast ekonomickou : Yveta Čadílková Pro oblast personální a oblast řízení pedagogického procesu: Jana Feherová Zařazení do sítě škol: od příspěvková organizace IČ: IZO: Právní forma: Příspěvková organizace Součásti školy: Školní jídelna při Mateřské škole Zajišťuje stravování dětí v době pobytu ve škole a závodního stravování zaměstnanců dle 119 zákona č.561/2004 Sb Odloučená pracoviště: Ne 4

5 Kapacita školy: 69 dětí /Rozhodnutí s účinnosti od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Č.j.ŠMS/6759/0/Bj/ -75 dětí od školního roku 2007/ dětí Č.j. OŠK 095/Ho/O8 /s účinností od kapacita stanovena na 69 dětí/ Telefon: , , Adresa ová adresa: Bankovní spojení školy: Komerční banka Číslo účtu pro účetnictví MŠ: /0100 Číslo účtu pro účetnictví FKSP: /0100 5

6 1.4 Obecná charakteristika školy Mateřská škola byla uvedena do provozu v lednu v kalendářním roce 1965 jako závodní mateřská škola NHKG. Od roku 1995 je zřizovatelem MŠ Statutární město Havířov. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/99, příspěvková organizace byla ve znění Zřizovací listiny Č.j:E/580KZ/02 zřízena ke dni jako samostatný právní subjekt.zřizovací listina byla upravena usneseními Zastupitelstva Statutárního města Havířova a vydána v úplném znění ke dni Č.j.OPS/9152/Gre/ Je umístěna poblíž centra města a zároveň v blízkosti přírody lesoparku a lesa, což umožňuje zaměření na enviromentální výchovu a hipoterapii v plném rozsahu. Jednopatrová budova s jedním centrálním vchodem působí dojmem rodinného prostředí. Prostor školy je rozdělený na suterén, kde je umístěna školní jídelna, sklady a zázemí zaměstnanců školní jídelny, přízemí s prostornou šatnou, rozdělenou pro jednotlivé třídy, kanceláří, sborovnou a třídou, včetně herny pro vzdělávání dětí 1.ročníku. V prvním patře jsou umístěny třídy pro vzdělávání dětí z 2. a. ročníku, rozděleny malou chodbou a výdejnou jídel. Mateřská škola je trojtřídní, děti se vzdělávají ve třídách s motivačními názvy: Broučci, Sluníčka a Kamarádi. Je podporováno homogenní věkové složení dětí v jednotlivých ročnících s reflektováním propojení s následným stupněm vzdělávání tzn.: přípravou na základní vzdělávání. 2 V případě dodržení kapacity třídy a věkového složení zapsaných dětí na příslušný školní rok, zohledňuje odložené školní docházky a vytváří věkově smíšenou třídu, s důrazem na individuální přístup k dětem, které v daném školním roce dovrší 6 let. K budově patří rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy, dvěma pískovišti, hřištěm, dvěma herními sestavami Želeč a Švabinsky, dvěma domečky, dvěmi sedacími soupravami pro děti a dalším standardním vybavením pro sportovní a volnočasové aktivity dětí i akce dětí a jejich rodin. Zahrada je plně využívána dopoledne i odpoledne. Provoz Mateřské školy je stanoven od , na základě požadavků zákonných zástupců dětí, přijatých k PV a následným schválením Radou města Havířova, od 6:00 hod. do 16:0 hodin/pondělí, úterý středa/a od 6:00 do 16:00 hodin /čtvrtek, pátek/ s ohledem na individuální požadavky a potřeby rodičů dětí, zejména respektování úředních hodin zaměstnavatele rodičů dětí. Zákonní zástupci dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole se každoročně pomocí evaluačních dotazníků, vyjadřují k provozu školy tak, aby škola co nejoptimálněji naplňovala a respektovala jejich potřeby. 1 Úplné znění ke dni Zřizovací listiny ze dne Zákon 561/2004 Sb./školský zákon/ve znění pozdějších předpisů. 6

7 2. Přehled oboru vzdělávání 2.1 Účel a předmět činnosti Mateřské školy: Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména podpory zdravého,tělesného, psychického a sociálního vývoje dítěte, vytváří optimální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj dítěte. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti. Vytváří základní předpoklady pro pozdější vzdělávání dětí. Zajišťuje výchovně vzdělávací, činnosti a kulturní činnosti. Pro děti, během jejich pobytu ve škole zajišťuje stravování s důrazem na psychosomatické podmínky, zdravou a vyváženou stravu. Podle 119, zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje závodní stravování pro zaměstnance školy. 7

8 . Přehled pracovníků školy personální údaje.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Tabulka - Věková struktura zaměstnanců mateřské školy a ŠJ, fyzický počet-hrazeno ze státního rozpočtu v oblasti přímých nákladů na vzdělávání MŠ, ŠJ Pedagogičtí zaměst. Ostatní zaměst. Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži do 20 let let let let nad 50 let Celkem Z počtu celkem: pracující důchodci zaměst.-nárok na důchod Počet fyzických zaměstnanců na MŠ a ŠJ ve školním roce 201/2014 dle členění ženy muži a procentuální vyjádření: Zaměstnanci celkem ŽENY MUŽI Fyzický počet % fyzický počet % fyzický počet % MŠ 9 72,7 8 58, ,55 ŠJ-výd. 27,27 27, CELKEM , Přepočtený počet zaměstnanců 5, pedagogičtí pracovníci 1,9 nepedagogičtí pracovníci MŠ 1,9- nepedagogičtí pracovníci ŠJ Celkem: 9,1 Komentář: Předškolní vzdělávání zajišťovalo v tomto školním roce 6 pedagogů, z toho jeden muž s pracovním zařazením učitel mateřské školy, čímž MŠ získala nespornou konkurenční výhodu. V mateřské škole byl natočen i televizní pořad s názvem Muži v mateřských školách, který byl vysílán na televizním programu ČT1 v prosinci 201. Rozpis přímých výdajů na vzdělávání ze státního rozpočtu na kalendářní rok 201 a kalendářní rok

9 .2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Tabulka Dosažené vzdělání Pedagogičtí zaměstnanci přepočtený počet % VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Mgr.) 0 0 VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc.) 2,00 8 VOŠ ukončené absolutoriem se zaměřením na 0 0 předškol.pedagogiku pedagogické se zaměřením na předškolní 1,90 6 Středoškolské pedagogiku pedagogické 0 0 Nepedagogické 0 0 Jiné 1,40 26 Celkem 5,0 100 V mateřské škole bylo zajišťováno předškolní vzdělávání dvěma pracovníky s vysokoškolským vzděláním, v normativním přepočtu 1,9 pedagogických zaměstnanců bylo zajišťováno pedagogy s dosaženým středoškolským pedagogickým vzděláním se zaměřením na předškolní pedagogiku, jeden pedagogický pracovník měl přerušené vysokoškolské studium na Karlově univerzitě a jeden zaměstnanec, který nemá zatím dosažené pedagogické vzdělání docházel pouze na odpolední přímou výchovně-vzdělávací práci s dětmi.. Zařazení zaměstnanců do platových tříd, v dělení na pedagogické a nepedagogické zaměstnance školy: Platová třída Počet pedagogických zaměstnanců Počet nepedagogických zaměstnanců Celkem:6 Celkem:6.4 Trvání pracovního poměru ve školství Doba trvání Počet % Do 5 let 25 Do 10 let 1 8 Do 15 let 0 0 Do 20 let 0 0 Do 25 let 25 Do 0 let 2 17 Nad 0 let 24,99 Celkem: % 9

10 .5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru za období školních let: školní rok 201/2014 Nástupy Odchody Počet celkem: Z toho: Z toho: Pedagogičtí pracovníci: 2 Pedagogičtí pracovníci: 2 Nepedagogičtí pracovníci:0 Nepedagogičtí pracovníci:0 Komentář ředitele školy: Dva pedagogičtí zaměstnanci školy měli uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou, z toho jednomu nebyla prodloužena pracovní smlouva a pracovní poměr byl ukončen k z důvodu nedostatečné kvalifikace pro pracovní zařazení učitelky mateřské školy, ostatní čtyři pedagogičtí pracovníci mají uzavřeny pracovní smlouvy na dobu neurčitou, z toho jeden zaměstnanec nastoupil na mateřskou dovolenou při rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče. 6 až 22 zákona č. 56/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 0 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j MŠMT 587/2008,ve znění pozdějších předpisů 4. Údaje o přijímacím řízení k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 4.1 Na základě dohody se Zřizovatelem mateřské školy je určen termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání od dalšího školního roku, zpravidla v kalendářním měsíci květnu běžného roku a uveřejněn na přístupných veřejných místech ve městě, ve škole a na školy. 4.2 Údaje k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Na základě podané písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí jeho zákonnými zástupci, ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte ve správním řízení v souladu se Správním řádem č.500/2004 Sb., a Směrnicí Mateřské školy ke stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, která je aktualizována vždy pro každý nový školní rok a vychází z doporučení veřejného ochránce práv i platné legislativy pro regionální školství. 10

11 4. Počty dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 2014/ Počet přijatých počet dětí ukončilo počet OŠD Ročník počet z toho chlapců z toho dívek 1.Broučci Sluníčka Kamarádi celkem Průměrná docházka dětí ve školním roce 201/2014 Tabulka-Mateřská škola-počet tříd, dětí a průměrná naplněnost ve třídě Ročník Počet Průměrná Průměrná zapsaných docházka dětí docházka dětí dětí 1.pololetí 2.pololetí výjimka z počtu Průměrná docházka dětí celkem za školní rok ,80 17,90 17, , , ,50 celkem 69 5,40 55,90 54,65 Komentář: Ve sledovaných údajích je promítnuta zvýšena nemocnost dětí,způsobena vlivem zhoršených klimatických podmínek kraje a omezení provozu během vánočních a hlavních prázdninách. 4.5 Odložená školní docházka 201/ Děti cizinci kategorie cizinců Ročník Odklad školní docházky dokladováno ve spise Správní řízení ve věci přijetí k PV celkem 4 občané EU počet dětí 0 0 počet dětí celkem Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Tabulka /pouze vyšetření SPC/ Přehled individuálně integrovaných dětí se zdravotním postižením podle druhu postižení v MŠ ve školním roce 201/2014: ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti Mentální postižení Tělesné postižení Více vad Celkem dětí se počet dětí počet dětí počet dětí zdrav.postižením Skutečnost dokladována : Výkaz o mateřské škole S1-01 oddíl 1.,podle stavu k

12 Speciální třídy Tabulka - Přehled speciálních tříd a dětí na MŠ ve školním roce 201/2014 Počet tříd Počet dětí Druh postižení Komentář ředitele školy Vzhledem k umístění školy v lokalitě Havířova, žádají o přijetí dětí zákonní zástupci s trvalým pobytem v částech města: Havířov-Město, Havířov Podlesí, Havířov- Suchá. Při zápisu ve dnech 1. a14 května 2014 bylo podáno 52 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od Bylo vyhověno 27 žádostem, 25 žádostem nebylo možné vyhovět. Po domluvě s ředitelkami mateřských škol v Havířově byly děti umístěny tam, kde to dovolovala kapacita mateřských škol a aktuální situace při počtech dětí, nastupujících povinnou školní docházku. Ve správním řízení bylo vydáno 15 Rozhodnutí o nepřijetí, dvě děti byly přijaty po ukončení správního řízení z důvodu uvolnění místa po zápise k PV. K průměrnému počtu dětí-v přepočteném počtu docházejících dětí v průběhu celého školního roku je přihlédnuto k uzavření provozu během vánočních svátků a uzavření jednoho měsíce v průběhu hlavních školních prázdnin, Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebyla podána zákonnými zástupci dětí cizinci, při zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015 nebyla podána žádost o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. 5. Průběh a výsledky vzdělávání -Vzdělávací program školy 5.1 Charakteristika a obsah vzdělávacího programu 5 ŠVPPV Duhový korálek je realizované kurikulum mateřské školy. Při jeho tvorbě bylo vycházeno z naplňování priorit předškolního vzdělávání tzn. dosažení klíčových kompetencí před nástupem dalšího stupně vzdělávání, s důrazem na individualitu a vzdělávání každého dítěte s rozvíjením jeho učení a poznání formou hry, vycházejících z přirozených potřeb a zájmu, vedoucí k podpoře jejich osobnostního, sociálního rozvoje v interakci a v kooperaci s ostatními dětmi. 5 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Duhový korálek realizované kurikulum, účinnost od

13 V Mateřské škole jsou aplikovány prvky Zdravé mateřské školy, Rok plný tradic a zvyků, je preferována orientace k alternativní pedagogice a environmentální výchově. Pestrost vzdělávací nabídky určila i název školního vzdělávacího programu Duhový korálek, který prezentuje mateřskou školu v celkovém pojetí konkrétních dílčích vzdělávacích oblastí: Modrý korálek zdraví -barva nebe,vzduchu a vody vzdělávací oblast: Dítě a jeho tělo /oblast biologická/ Červený korálek úsměvu -barva lásky, pochopení a přátelství-vzdělávací oblast: Dítě a ten druhý/oblast interpersonální/ Bílý korálek tradic - barva slavnosti, slavnostního oblečení-vzdělávací oblast: Dítě a společnost /oblast sociálně-kulturní/ Žlutý korálek poznání -barva slunce, které ovlivňuje naši psychiku-vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika/oblast psychologická/ Zelený korálek přírody barva stromů, trávy-vzdělávací oblast: Dítě a svět /oblast environmentální/ 5.2 Cíle programu Duhový korálek Rozvíjet osobnost dítěte v kolektivu vrstevníků s vyvážeností osobního a sociálního zřetele, vytváření příležitosti pro osvojení a získání kompetencí pro další vzdělávání a život, ve spolupráci s rodinou a ZŠ připravit děti na budoucí roli školáků tak, aby získaly pocit jistoty a sebedůvěry, vycházet ze znalostí dětí, jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní situace- každé dítě má právo být jiné, má jiné potřeby, rozvíjí a učí se svým životním tempem, posilovat rozvoj pohybových dovedností, věnovat intenzivní péči dětem s odkladem školní docházky v návaznosti na vstup do základní školy, respektovat pedagogické zásady, povzbuzovat děti nesmělé, posilovat sebevědomí a pozitivně hodnotit každého, kdo pracuje na úrovni svého maxima, podporovat u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii. 1

14 5. Záměry výchovně vzdělávacího procesu, specifika předškolní výchovy Prožitkové učení-učení hrou, důslednost a systematičnost, návaznost na získané zkušenosti, spolupráce s rodiči dětí. 5.4 Formy vzdělávací práce, prostředky k plnění cílů, realizace vzdělávací činnosti V mateřské škole jsou uplatňovány tyto formy výchovně-vzdělávací práce: Skupinová práce-učení v rámci malé sociální skupiny s možností vzájemně spolupracovat, pomáhat si, společně směřovat k cíli, párové učení ve skupině spolupráce ve dvojicích, spontánní hry, individuální práce, řízené i situační prožitkové učení, námětové hry-cílené hry, didaktické hry-hry s pravidly, vyžadující průběžné řízení, spontánní činnosti dětí, zájmové aktivity, frontální činnosti v rámci celé skupiny dětí. 5.5 Metody vzdělávací práce Termín metoda je řeckého původu a znamená doslovně cestu za něčím. Výběr metody závisí na specifickém cíli. Volba metod je rovněž závislá na individuálních věkových zvláštnostech, úrovni chápání, možnosti soustředění, zásobě poznatků. V mateřské škole jsou preferovány tyto metody: Metody praktické činnosti-praktické experimentování, metody slovní vyprávění, předčítání, rozhovor, beseda, metody názorné pokusy, pozorování, předvádění, exkurze, vycházka. Prostředky k plnění specifických cílů: Profesionální a odpovědný přístup k práci-tvořivé a usměvavé paní učitelky, šikovný personál, prostředí, otevřené ke komunikaci, spolupráci a důvěře mezi školou a rodinou, zvyšování odbornosti pedagogů školy, prostředí tříd, uspořádané do pracovních koutků- center aktivit, hračky a pestrost materiálů, podporujících individuální rozvoj schopností, rozvoj všech smyslů, 14

15 týmová spolupráce, účinný způsob plánování a evaluace, individuální přístup ke každému dítěti, otevření školy pro spolupráci s rodiči a veřejností, kulturní a sportovní akce. 5.6 Realizace vzdělávací činnosti Ze školního vzdělávacího programu vycházejí třídní vzdělávací programy, kdy jsou akceptovány všechny souvislosti, vzájemné vztahy, ustavičná proměnlivost a vývoj, spolu se skutečností vytváření podmínek každému dítěti tak, aby si v průběhu předškolního vzdělávání rozvíjelo svůj všestranný potenciál. Při výběru činností je vycházeno z věku a stupně rozvoje dětí, jejich potřebami, zájmem a rovněž pedagogickým záměrem. Je dbáno na kvalitu psychohygienických podmínek, s dodržováním pedagogických zásad, metodických postupů, je vytvářena snaha o tvůrčí způsob uplatnění moderních metod a forem práce. 5.7 Zpracování třídních vzdělávacích programů TVP učitelky společně zpracovávají pro své třídy tak, aby vycházely ze školního programu a aby požadavky a pravidla, platící pro celou školu aplikovaly v konkrétních podmínkách třídy a skupinách dětí. V jednotlivých měsících je realizováno konkrétní téma, které je rozpracováno do jednotlivých podtémat. Jsou určeny specifické cíle a vytýčeny konkretizované výstupy pro dítě předškolního věku, což je očekávaný výsledek, kterého má být dosaženo a který směřuje k dosažení klíčových kompetencí na konci předškolního období. Komentář: S realizovaným kurikulem úzce souvisí pedagogická interní evaluace školy zjištění kvality pedagogické práce, s cílem zlepšování výchovně vzdělávacího procesu školy. Ve školním roce 201/2014 byl kladen důraz na krátkodobý cíl v oblasti výchovněvzdělávací 6 Inovovat metody výuky při individuálním vzdělávání dětí s OŠD, aktivně spolupracovat se zákonnými zástupci těchto dětí a odborníky z Pedagogicko - psychologické poradny. 6 Plán rozvoje školy

16 5.8 Úroveň dosažených klíčových kompetencí dětí na konci předškolního vzdělávání ve školním roce 201/2014 Způsob hodnocení: 1 Nízká 2 Střední Vysoká 1. Dítě a jeho tělo Zachovává správné držení těla Zvládá základní pohybové dovednosti Sladí pohyb s rytmem a hudbou (lokomoce) Vědomě napodobuje pohyb Ovládá dechové svalstvo (pohyb se zpěvem) Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů Zvládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku Zvládá sebeobsluhu Zvládá jednoduché pracovní úkony Má povědomí o těle a jeho vývoji ve spojení se zdravím Přirozeně zvládá zacházení s běžnými předměty denní potřeby 16

17 2. Dítě a jeho psychika 2.1 Jazyk a řeč Správně vyslovuje, ovládá dech, tempo a intonaci řeči Vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách Vede rozhovor Porozumí slyšenému Formuluje otázky Ptá se na slova, kterým nerozumí Umí zpaměti krátké texty Umí sledovat a vyprávět příběh Popisuje situaci skutečnou, podle obrázků Chápe slovní vtip a humor Sluchově rozlišuje začáteční a koncové hlásky ve slovech Pozná a vymyslí jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma Sleduje očima zleva doprava Pozná některá písmena a napsané své jméno Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace Záměrně se soustředí na činnost a udrží pozornost Zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (podstatné znaky, vlastnosti předmětů, společné znaky, rozdíly, vlastnosti předmětů Postupuje podle pokynů Chápe základní číselné a matematické pojmy, souvislosti a prakticky je využije Chápe pojmy prostorové, elementární časové, orientuje se v prostoru i rovině, částečně v čase 2- Nalézá nová řešení Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 2. Sebepojetí, city, vůle Odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých, je aktivní i bez jejich opory Uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá své názory a postoje Rozhoduje o svých činnostech a přizpůsobuje jim své chování Vyjadřuje souhlas i nesouhlas Uvědomuje si své možnosti (silné a slabé stránky) Přijímá pozitivní ocenění i případný neúspěch Prožívá radost ze zvládnutého a poznaného Soustředí se na činnost a její dokončení Respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla Uvědomuje si a rozlišuje příjemné a nepříjemné citové prožitky Prožívá a dětským způsobem projevuje co cítí Je citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem Vyjadřuje své prožitky slovně, výtvarně pohybem či dramatickou improvizací

18 . Dítě a ten druhý Naváže kontakt s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikuje a respektuje ho Rozumí běžným projevům emocí a nálad Navazuje a udržuje dětská přátelství Odmítá komunikaci která mu je nepříjemná Uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiznává stejná práva druhým a respektuje je Chápe,že osobnostní rozlišnosti jsou přirozené Uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhé Dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití Respektuje potřeby jiného dítěte Chová se citlivě a ohleduplně, nabídne pomoc Brání se projevům násilí jiného dítěte (ubližování, ponižování) Chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi. V případě potřeby požádá o pomoc Dítě a společnost Dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě, hraje fair Uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými a dětmi Chová se na základě svých pohnutek a ohledem na druhé Začlenil se do třídy a zařadil se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti Rozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých Uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých Zachází šetrně se svými i cizími věcmi Vnímá umělecké a kulturní věci, umí říci co ho zaujalo Zachycuje skutečnosti ze svého okolí různými dovednostmi, technikami, materiály 2-5. Dítě a svět Orientuje se bezpečně ve známém prostředí Zvládá běžné činnosti a požadavky, které se ve škole, doma opakují, chová se přiměřeně a bezpečně Uvědomuje si nebezpečí se kterým se ve svém okolí může setkat Má povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí Má elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru Všímá si změn ve svém okolí Má povědomí o významu životního prostředí a vývojových změnách Pomáhá pečovat o okolní životní prostředí (dbá na pořádek, čistotu, stará se o rostliny a živočichy) 18

19 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Prevence sociálně patologických jevů Komentář Školní vzdělávací program Etika a mravní výchova Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací působení na děti, zaměřené na zdravý způsob života, zejména na radost z pohybu. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování. Dětem jsou vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu v různých tématech například Já a moje tělo, Šikulka chce být zdravý a podobně. Výchova ke zdravému životnímu stylu Důležitým prvkem v této oblasti je vytvoření příznivého klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi, pedagogickými i nepedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. Formy a metody působení na děti, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Bez zásahu dospělého dítě samo rozhoduje, zkouší své síly, samo zjišťuje, co zvládne. Prvotní je iniciativa dítěte, pedagog vede výchovnou práci skrytě, ale cíleně. Dává dětem základy prosocionálního chování a tedy i prevenci šikany, násilí. Dítě si může vybrat různě obtížné činnosti, společně s ostatními dětmi dbát na dodržování vytvořených pravidel chování, společně řešit vzniklé situace, konzultovat s dospělými i svými vrstevníky v Komunitním kruhu. Prevence Získání dobrých pohybových dovedností a schopností Uplatňování metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí K základům zdravého životního stylu patří i radost z pohybu, kdy pohybové aktivity jsou nedílnou součástí denní vzdělávací nabídky v MŠ, v roce 201/2014 byl jedním z hlavních cílů ročního plánu. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců děti a zaměstnanců školy jsou zakotvena ve Školním řádu 7 7 Školní řád Mateřské školy Č.j. MŠ/248/2012, (aktualizace), s účinnosti od

20 Komentář ředitele školy: Od školního roku 2010/2011 je velkým přínosem pro problematiku prevence k předcházení patologických jevů naplňování Projektu Pohybem ke zdraví, který je realizován za finanční podpory města Havířova a aplikován u dětí havířovských mateřských škol. Škola úzce spolupracuje i s Městskou policií, která organizuje výchovné besedy Krůčky k bezpečí a Dny otevřených dveří, od roku 2011/2012 je nově realizován dlouhodobý terénní program prevence pro MŠ Zdravý způsob života a prevence závislosti, ve spolupráci se Sociálními službami města Havířova. Tyto projekty byly realizovány i ve školním roce 201/2014. /Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: 7 014/ / 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Učitelky mateřské školy mají odpovídající odborné vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících, nekvalifikovaní zaměstnanci zahájí studium v akademickém roce 2014/2015. Ředitelka školy má předpoklady pro výkon funkce ředitelky školy podle 5 odst. 2 zákona č. 56/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, (funkční studium pro ředitele škol), s Osvědčením ze dne V akademickém roce 201/2014 bylo ukončeno vysokoškolské studium ředitelky mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci, Fakultě andragogiky, sociologie a kulturní antropologie, oboru Školský management státní zkouškou v rámci zvyšování kvalifikace, (Diplom ze dne ). 20

Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou

Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou Mateřská škola Týn nad Vltavou Hlinecká 727, Týn nad Vltavou Hodnocení činnosti školy za školní rok 2012-2013 o hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti školy byla schválena na pedagogické radě dne 30.8.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V

V Ý R O Č N Í Z P R Á V 463 31 Ch r a s t a v a, Tel. č. 485 143 076 Fa: 482 322 864, č.u. 181 602 165/0300 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2006/2007 Předkládá:Marie Pilařová ředitelka

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MŠ KAMARÁD NOVÉ VESELÍ

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MŠ KAMARÁD NOVÉ VESELÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA MŠ KAMARÁD NOVÉ VESELÍ Školní rok: 2010-2011 Zpracovatel: Kovalská Monika 1 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY

Školní vzdělávací program Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Mateřská škola Horní Suchá, Stavební 2/1226 HRAJEME SI S BALÓNKY Dítě a společnost Dítě a jeho tělo Dítě a svět Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Stavební 2/1226, Horní Suchá, PSČ

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Platnost od 1. 9. 2008 Aktualizace k 31. 8. 2010,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2014 Verze č. 2 č.j.: 15/13 Podpis ředitele: 1 OBSAH 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MZPSZN- 219/2014 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská

Více

Školní vzdělávací program 2012-2015

Školní vzdělávací program 2012-2015 Mateřská škola Olomouc, příspěvková organizace Herrmannova 510/1, 779 00 Olomouc Odloučené pracoviště:mateřská škola Baarova 5, Olomouc Chomoutov Školní vzdělávací program 2012-2015 Pohádky naší babičky

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.:78/2014 1 Obsah Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 2.1 Typ a velikost školy 5 2.2

Více