VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/99, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Za období: Školní rok 201/2014 Zpracováno na základě: 10 zákona č.561/2004/sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č.15/2005., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění pozdějších předpisů a usnesení Rady města Havířova č.421/75-05, ze dne Zpracovala: Bc. Jana Šenková Dne: Č.j.: MŠ/46/2014 1

2 Obsah Výroční zprávy o činnosti školy: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole, název,sídlo 1.2 Údaje o vedení školy 1. Adresy školy pro dálkový přístup,bankovní spojení školy 1.4 Obecná charakteristika školy Str.:4., 5., Přehled oborů vzdělání 2.1Činnost mateřské školy Str.: 7.. Přehled pracovníků školy-personální údaje.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace. Zařazení pracovníků do platových tříd.4 Trvání pracovního poměru.5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Str.: 8., 9., Údaje o přijímacím řízení k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 4.1Termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání 4.2Údaje k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 4.Počty přijatých dětí na školní rok 201/ Průměrná docházka dětí 4.5Odložená školní docházka 4.6Děti cizinci 4.7Děti se speciálními vzdělávacími potřebami Str.:10., 11., Vzdělávací program školy-průběh a výsledky vzdělávání- Vzdělávací program školy 5.1 Vzdělávací program 5.2 Cíle vzdělávacího programu 5. Záměry výchovně-vzdělávacího procesu,specifika předškolní výchovy 5.4 Formy,prostředky k plnění cílů výchovně vzdělávací práce 5.5 Metody k plnění cílů výchovně-vzdělávací práce 5.6 Realizace výchovně vzdělávací práce 5.7 Zpracování TVP třídní vzdělávací programy 5.8 Úroveň dosažených klíčových kompetencí dětí Str.:1., 14., 15., 16., 17., Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Začlenění projektu do ŠVPPV Str Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav 2

3 7.2 Absolvování seminářů 7. Studium ke splnění odborných předpokladů 7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 7.5 Samostudium pedagogických pracovníků Str.: 20., 21., 22., 2., Údaje o zájmových aktivitách nad rámec ŠVP PV a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Zájmové aktivity nabízené dětem na škole 8.2 Prezentace školy (výjezdy, vystoupení, soutěže) 8. Akce školy 8.4 Spolupráce školy s rodiči, formy spolupráce 8.5 Mimořádné výsledky a úspěchy dětí Str.: 25., 26., 27., 28., Údaje o výsledcích inspekční činnosti, provedené Českou školní inspekcí 9.1 Termíny provedených kontrol ČŠI 9.2 Kontroly, provedené ve škole Str Základní údaje o hospodaření školy 10.1 Materiálně technické podmínky vzdělávání 10.2 Výsledky inventarizace majetku školy Str. 0., 1., Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Str.2.,. 12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Str.2.,. 1 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 1.1 Projekty a granty zřizovatele školy 1.2 Projekty a granty KÚ 1. Údaje a granty MŠMT 1.4 Údaje o projektech a grantech ostatních subjektů Str Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Str.5

4 1. Základní údaje o škole Název školy dle ZL: Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/99, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Havířov-Město Švabinského 7/99 Zřizovatel školy: Statutární město Havířov Sídlo zřizovatele školy: Havířov-Město,Svornosti 86/2 IČ zřizovatele školy: Vedení školy jméno a příjmení statutárního Bc. Jana Šenková zástupce Vedoucí a hospodářští pracovníci: Bc. Jana Šenková, Yveta Čadílková Zástupci ředitele: Pro oblast ekonomickou : Yveta Čadílková Pro oblast personální a oblast řízení pedagogického procesu: Jana Feherová Zařazení do sítě škol: od příspěvková organizace IČ: IZO: Právní forma: Příspěvková organizace Součásti školy: Školní jídelna při Mateřské škole Zajišťuje stravování dětí v době pobytu ve škole a závodního stravování zaměstnanců dle 119 zákona č.561/2004 Sb Odloučená pracoviště: Ne 4

5 Kapacita školy: 69 dětí /Rozhodnutí s účinnosti od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Č.j.ŠMS/6759/0/Bj/ -75 dětí od školního roku 2007/ dětí Č.j. OŠK 095/Ho/O8 /s účinností od kapacita stanovena na 69 dětí/ Telefon: , , Adresa ová adresa: Bankovní spojení školy: Komerční banka Číslo účtu pro účetnictví MŠ: /0100 Číslo účtu pro účetnictví FKSP: /0100 5

6 1.4 Obecná charakteristika školy Mateřská škola byla uvedena do provozu v lednu v kalendářním roce 1965 jako závodní mateřská škola NHKG. Od roku 1995 je zřizovatelem MŠ Statutární město Havířov. Mateřská škola Havířov-Město Švabinského 7/99, příspěvková organizace byla ve znění Zřizovací listiny Č.j:E/580KZ/02 zřízena ke dni jako samostatný právní subjekt.zřizovací listina byla upravena usneseními Zastupitelstva Statutárního města Havířova a vydána v úplném znění ke dni Č.j.OPS/9152/Gre/ Je umístěna poblíž centra města a zároveň v blízkosti přírody lesoparku a lesa, což umožňuje zaměření na enviromentální výchovu a hipoterapii v plném rozsahu. Jednopatrová budova s jedním centrálním vchodem působí dojmem rodinného prostředí. Prostor školy je rozdělený na suterén, kde je umístěna školní jídelna, sklady a zázemí zaměstnanců školní jídelny, přízemí s prostornou šatnou, rozdělenou pro jednotlivé třídy, kanceláří, sborovnou a třídou, včetně herny pro vzdělávání dětí 1.ročníku. V prvním patře jsou umístěny třídy pro vzdělávání dětí z 2. a. ročníku, rozděleny malou chodbou a výdejnou jídel. Mateřská škola je trojtřídní, děti se vzdělávají ve třídách s motivačními názvy: Broučci, Sluníčka a Kamarádi. Je podporováno homogenní věkové složení dětí v jednotlivých ročnících s reflektováním propojení s následným stupněm vzdělávání tzn.: přípravou na základní vzdělávání. 2 V případě dodržení kapacity třídy a věkového složení zapsaných dětí na příslušný školní rok, zohledňuje odložené školní docházky a vytváří věkově smíšenou třídu, s důrazem na individuální přístup k dětem, které v daném školním roce dovrší 6 let. K budově patří rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy, dvěma pískovišti, hřištěm, dvěma herními sestavami Želeč a Švabinsky, dvěma domečky, dvěmi sedacími soupravami pro děti a dalším standardním vybavením pro sportovní a volnočasové aktivity dětí i akce dětí a jejich rodin. Zahrada je plně využívána dopoledne i odpoledne. Provoz Mateřské školy je stanoven od , na základě požadavků zákonných zástupců dětí, přijatých k PV a následným schválením Radou města Havířova, od 6:00 hod. do 16:0 hodin/pondělí, úterý středa/a od 6:00 do 16:00 hodin /čtvrtek, pátek/ s ohledem na individuální požadavky a potřeby rodičů dětí, zejména respektování úředních hodin zaměstnavatele rodičů dětí. Zákonní zástupci dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole se každoročně pomocí evaluačních dotazníků, vyjadřují k provozu školy tak, aby škola co nejoptimálněji naplňovala a respektovala jejich potřeby. 1 Úplné znění ke dni Zřizovací listiny ze dne Zákon 561/2004 Sb./školský zákon/ve znění pozdějších předpisů. 6

7 2. Přehled oboru vzdělávání 2.1 Účel a předmět činnosti Mateřské školy: Mateřská škola zajišťuje předškolní vzdělávání podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména podpory zdravého,tělesného, psychického a sociálního vývoje dítěte, vytváří optimální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj dítěte. Přispívá ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti. Vytváří základní předpoklady pro pozdější vzdělávání dětí. Zajišťuje výchovně vzdělávací, činnosti a kulturní činnosti. Pro děti, během jejich pobytu ve škole zajišťuje stravování s důrazem na psychosomatické podmínky, zdravou a vyváženou stravu. Podle 119, zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje závodní stravování pro zaměstnance školy. 7

8 . Přehled pracovníků školy personální údaje.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví Tabulka - Věková struktura zaměstnanců mateřské školy a ŠJ, fyzický počet-hrazeno ze státního rozpočtu v oblasti přímých nákladů na vzdělávání MŠ, ŠJ Pedagogičtí zaměst. Ostatní zaměst. Zaměstnanci celkem fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži fyz. počet z toho muži do 20 let let let let nad 50 let Celkem Z počtu celkem: pracující důchodci zaměst.-nárok na důchod Počet fyzických zaměstnanců na MŠ a ŠJ ve školním roce 201/2014 dle členění ženy muži a procentuální vyjádření: Zaměstnanci celkem ŽENY MUŽI Fyzický počet % fyzický počet % fyzický počet % MŠ 9 72,7 8 58, ,55 ŠJ-výd. 27,27 27, CELKEM , Přepočtený počet zaměstnanců 5, pedagogičtí pracovníci 1,9 nepedagogičtí pracovníci MŠ 1,9- nepedagogičtí pracovníci ŠJ Celkem: 9,1 Komentář: Předškolní vzdělávání zajišťovalo v tomto školním roce 6 pedagogů, z toho jeden muž s pracovním zařazením učitel mateřské školy, čímž MŠ získala nespornou konkurenční výhodu. V mateřské škole byl natočen i televizní pořad s názvem Muži v mateřských školách, který byl vysílán na televizním programu ČT1 v prosinci 201. Rozpis přímých výdajů na vzdělávání ze státního rozpočtu na kalendářní rok 201 a kalendářní rok

9 .2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace Tabulka Dosažené vzdělání Pedagogičtí zaměstnanci přepočtený počet % VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Mgr.) 0 0 VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc.) 2,00 8 VOŠ ukončené absolutoriem se zaměřením na 0 0 předškol.pedagogiku pedagogické se zaměřením na předškolní 1,90 6 Středoškolské pedagogiku pedagogické 0 0 Nepedagogické 0 0 Jiné 1,40 26 Celkem 5,0 100 V mateřské škole bylo zajišťováno předškolní vzdělávání dvěma pracovníky s vysokoškolským vzděláním, v normativním přepočtu 1,9 pedagogických zaměstnanců bylo zajišťováno pedagogy s dosaženým středoškolským pedagogickým vzděláním se zaměřením na předškolní pedagogiku, jeden pedagogický pracovník měl přerušené vysokoškolské studium na Karlově univerzitě a jeden zaměstnanec, který nemá zatím dosažené pedagogické vzdělání docházel pouze na odpolední přímou výchovně-vzdělávací práci s dětmi.. Zařazení zaměstnanců do platových tříd, v dělení na pedagogické a nepedagogické zaměstnance školy: Platová třída Počet pedagogických zaměstnanců Počet nepedagogických zaměstnanců Celkem:6 Celkem:6.4 Trvání pracovního poměru ve školství Doba trvání Počet % Do 5 let 25 Do 10 let 1 8 Do 15 let 0 0 Do 20 let 0 0 Do 25 let 25 Do 0 let 2 17 Nad 0 let 24,99 Celkem: % 9

10 .5 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru za období školních let: školní rok 201/2014 Nástupy Odchody Počet celkem: Z toho: Z toho: Pedagogičtí pracovníci: 2 Pedagogičtí pracovníci: 2 Nepedagogičtí pracovníci:0 Nepedagogičtí pracovníci:0 Komentář ředitele školy: Dva pedagogičtí zaměstnanci školy měli uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou, z toho jednomu nebyla prodloužena pracovní smlouva a pracovní poměr byl ukončen k z důvodu nedostatečné kvalifikace pro pracovní zařazení učitelky mateřské školy, ostatní čtyři pedagogičtí pracovníci mají uzavřeny pracovní smlouvy na dobu neurčitou, z toho jeden zaměstnanec nastoupil na mateřskou dovolenou při rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče. 6 až 22 zákona č. 56/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 0 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j MŠMT 587/2008,ve znění pozdějších předpisů 4. Údaje o přijímacím řízení k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 4.1 Na základě dohody se Zřizovatelem mateřské školy je určen termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání od dalšího školního roku, zpravidla v kalendářním měsíci květnu běžného roku a uveřejněn na přístupných veřejných místech ve městě, ve škole a na školy. 4.2 Údaje k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Na základě podané písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí jeho zákonnými zástupci, ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte ve správním řízení v souladu se Správním řádem č.500/2004 Sb., a Směrnicí Mateřské školy ke stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, která je aktualizována vždy pro každý nový školní rok a vychází z doporučení veřejného ochránce práv i platné legislativy pro regionální školství. 10

11 4. Počty dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od 2014/ Počet přijatých počet dětí ukončilo počet OŠD Ročník počet z toho chlapců z toho dívek 1.Broučci Sluníčka Kamarádi celkem Průměrná docházka dětí ve školním roce 201/2014 Tabulka-Mateřská škola-počet tříd, dětí a průměrná naplněnost ve třídě Ročník Počet Průměrná Průměrná zapsaných docházka dětí docházka dětí dětí 1.pololetí 2.pololetí výjimka z počtu Průměrná docházka dětí celkem za školní rok ,80 17,90 17, , , ,50 celkem 69 5,40 55,90 54,65 Komentář: Ve sledovaných údajích je promítnuta zvýšena nemocnost dětí,způsobena vlivem zhoršených klimatických podmínek kraje a omezení provozu během vánočních a hlavních prázdninách. 4.5 Odložená školní docházka 201/ Děti cizinci kategorie cizinců Ročník Odklad školní docházky dokladováno ve spise Správní řízení ve věci přijetí k PV celkem 4 občané EU počet dětí 0 0 počet dětí celkem Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Tabulka /pouze vyšetření SPC/ Přehled individuálně integrovaných dětí se zdravotním postižením podle druhu postižení v MŠ ve školním roce 201/2014: ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti Mentální postižení Tělesné postižení Více vad Celkem dětí se počet dětí počet dětí počet dětí zdrav.postižením Skutečnost dokladována : Výkaz o mateřské škole S1-01 oddíl 1.,podle stavu k

12 Speciální třídy Tabulka - Přehled speciálních tříd a dětí na MŠ ve školním roce 201/2014 Počet tříd Počet dětí Druh postižení Komentář ředitele školy Vzhledem k umístění školy v lokalitě Havířova, žádají o přijetí dětí zákonní zástupci s trvalým pobytem v částech města: Havířov-Město, Havířov Podlesí, Havířov- Suchá. Při zápisu ve dnech 1. a14 května 2014 bylo podáno 52 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od Bylo vyhověno 27 žádostem, 25 žádostem nebylo možné vyhovět. Po domluvě s ředitelkami mateřských škol v Havířově byly děti umístěny tam, kde to dovolovala kapacita mateřských škol a aktuální situace při počtech dětí, nastupujících povinnou školní docházku. Ve správním řízení bylo vydáno 15 Rozhodnutí o nepřijetí, dvě děti byly přijaty po ukončení správního řízení z důvodu uvolnění místa po zápise k PV. K průměrnému počtu dětí-v přepočteném počtu docházejících dětí v průběhu celého školního roku je přihlédnuto k uzavření provozu během vánočních svátků a uzavření jednoho měsíce v průběhu hlavních školních prázdnin, Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebyla podána zákonnými zástupci dětí cizinci, při zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2014/2015 nebyla podána žádost o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. 5. Průběh a výsledky vzdělávání -Vzdělávací program školy 5.1 Charakteristika a obsah vzdělávacího programu 5 ŠVPPV Duhový korálek je realizované kurikulum mateřské školy. Při jeho tvorbě bylo vycházeno z naplňování priorit předškolního vzdělávání tzn. dosažení klíčových kompetencí před nástupem dalšího stupně vzdělávání, s důrazem na individualitu a vzdělávání každého dítěte s rozvíjením jeho učení a poznání formou hry, vycházejících z přirozených potřeb a zájmu, vedoucí k podpoře jejich osobnostního, sociálního rozvoje v interakci a v kooperaci s ostatními dětmi. 5 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Duhový korálek realizované kurikulum, účinnost od

13 V Mateřské škole jsou aplikovány prvky Zdravé mateřské školy, Rok plný tradic a zvyků, je preferována orientace k alternativní pedagogice a environmentální výchově. Pestrost vzdělávací nabídky určila i název školního vzdělávacího programu Duhový korálek, který prezentuje mateřskou školu v celkovém pojetí konkrétních dílčích vzdělávacích oblastí: Modrý korálek zdraví -barva nebe,vzduchu a vody vzdělávací oblast: Dítě a jeho tělo /oblast biologická/ Červený korálek úsměvu -barva lásky, pochopení a přátelství-vzdělávací oblast: Dítě a ten druhý/oblast interpersonální/ Bílý korálek tradic - barva slavnosti, slavnostního oblečení-vzdělávací oblast: Dítě a společnost /oblast sociálně-kulturní/ Žlutý korálek poznání -barva slunce, které ovlivňuje naši psychiku-vzdělávací oblast: Dítě a jeho psychika/oblast psychologická/ Zelený korálek přírody barva stromů, trávy-vzdělávací oblast: Dítě a svět /oblast environmentální/ 5.2 Cíle programu Duhový korálek Rozvíjet osobnost dítěte v kolektivu vrstevníků s vyvážeností osobního a sociálního zřetele, vytváření příležitosti pro osvojení a získání kompetencí pro další vzdělávání a život, ve spolupráci s rodinou a ZŠ připravit děti na budoucí roli školáků tak, aby získaly pocit jistoty a sebedůvěry, vycházet ze znalostí dětí, jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní situace- každé dítě má právo být jiné, má jiné potřeby, rozvíjí a učí se svým životním tempem, posilovat rozvoj pohybových dovedností, věnovat intenzivní péči dětem s odkladem školní docházky v návaznosti na vstup do základní školy, respektovat pedagogické zásady, povzbuzovat děti nesmělé, posilovat sebevědomí a pozitivně hodnotit každého, kdo pracuje na úrovni svého maxima, podporovat u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii. 1

14 5. Záměry výchovně vzdělávacího procesu, specifika předškolní výchovy Prožitkové učení-učení hrou, důslednost a systematičnost, návaznost na získané zkušenosti, spolupráce s rodiči dětí. 5.4 Formy vzdělávací práce, prostředky k plnění cílů, realizace vzdělávací činnosti V mateřské škole jsou uplatňovány tyto formy výchovně-vzdělávací práce: Skupinová práce-učení v rámci malé sociální skupiny s možností vzájemně spolupracovat, pomáhat si, společně směřovat k cíli, párové učení ve skupině spolupráce ve dvojicích, spontánní hry, individuální práce, řízené i situační prožitkové učení, námětové hry-cílené hry, didaktické hry-hry s pravidly, vyžadující průběžné řízení, spontánní činnosti dětí, zájmové aktivity, frontální činnosti v rámci celé skupiny dětí. 5.5 Metody vzdělávací práce Termín metoda je řeckého původu a znamená doslovně cestu za něčím. Výběr metody závisí na specifickém cíli. Volba metod je rovněž závislá na individuálních věkových zvláštnostech, úrovni chápání, možnosti soustředění, zásobě poznatků. V mateřské škole jsou preferovány tyto metody: Metody praktické činnosti-praktické experimentování, metody slovní vyprávění, předčítání, rozhovor, beseda, metody názorné pokusy, pozorování, předvádění, exkurze, vycházka. Prostředky k plnění specifických cílů: Profesionální a odpovědný přístup k práci-tvořivé a usměvavé paní učitelky, šikovný personál, prostředí, otevřené ke komunikaci, spolupráci a důvěře mezi školou a rodinou, zvyšování odbornosti pedagogů školy, prostředí tříd, uspořádané do pracovních koutků- center aktivit, hračky a pestrost materiálů, podporujících individuální rozvoj schopností, rozvoj všech smyslů, 14

15 týmová spolupráce, účinný způsob plánování a evaluace, individuální přístup ke každému dítěti, otevření školy pro spolupráci s rodiči a veřejností, kulturní a sportovní akce. 5.6 Realizace vzdělávací činnosti Ze školního vzdělávacího programu vycházejí třídní vzdělávací programy, kdy jsou akceptovány všechny souvislosti, vzájemné vztahy, ustavičná proměnlivost a vývoj, spolu se skutečností vytváření podmínek každému dítěti tak, aby si v průběhu předškolního vzdělávání rozvíjelo svůj všestranný potenciál. Při výběru činností je vycházeno z věku a stupně rozvoje dětí, jejich potřebami, zájmem a rovněž pedagogickým záměrem. Je dbáno na kvalitu psychohygienických podmínek, s dodržováním pedagogických zásad, metodických postupů, je vytvářena snaha o tvůrčí způsob uplatnění moderních metod a forem práce. 5.7 Zpracování třídních vzdělávacích programů TVP učitelky společně zpracovávají pro své třídy tak, aby vycházely ze školního programu a aby požadavky a pravidla, platící pro celou školu aplikovaly v konkrétních podmínkách třídy a skupinách dětí. V jednotlivých měsících je realizováno konkrétní téma, které je rozpracováno do jednotlivých podtémat. Jsou určeny specifické cíle a vytýčeny konkretizované výstupy pro dítě předškolního věku, což je očekávaný výsledek, kterého má být dosaženo a který směřuje k dosažení klíčových kompetencí na konci předškolního období. Komentář: S realizovaným kurikulem úzce souvisí pedagogická interní evaluace školy zjištění kvality pedagogické práce, s cílem zlepšování výchovně vzdělávacího procesu školy. Ve školním roce 201/2014 byl kladen důraz na krátkodobý cíl v oblasti výchovněvzdělávací 6 Inovovat metody výuky při individuálním vzdělávání dětí s OŠD, aktivně spolupracovat se zákonnými zástupci těchto dětí a odborníky z Pedagogicko - psychologické poradny. 6 Plán rozvoje školy

16 5.8 Úroveň dosažených klíčových kompetencí dětí na konci předškolního vzdělávání ve školním roce 201/2014 Způsob hodnocení: 1 Nízká 2 Střední Vysoká 1. Dítě a jeho tělo Zachovává správné držení těla Zvládá základní pohybové dovednosti Sladí pohyb s rytmem a hudbou (lokomoce) Vědomě napodobuje pohyb Ovládá dechové svalstvo (pohyb se zpěvem) Vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů Zvládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku Zvládá sebeobsluhu Zvládá jednoduché pracovní úkony Má povědomí o těle a jeho vývoji ve spojení se zdravím Přirozeně zvládá zacházení s běžnými předměty denní potřeby 16

17 2. Dítě a jeho psychika 2.1 Jazyk a řeč Správně vyslovuje, ovládá dech, tempo a intonaci řeči Vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách Vede rozhovor Porozumí slyšenému Formuluje otázky Ptá se na slova, kterým nerozumí Umí zpaměti krátké texty Umí sledovat a vyprávět příběh Popisuje situaci skutečnou, podle obrázků Chápe slovní vtip a humor Sluchově rozlišuje začáteční a koncové hlásky ve slovech Pozná a vymyslí jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma Sleduje očima zleva doprava Pozná některá písmena a napsané své jméno Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace Záměrně se soustředí na činnost a udrží pozornost Zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (podstatné znaky, vlastnosti předmětů, společné znaky, rozdíly, vlastnosti předmětů Postupuje podle pokynů Chápe základní číselné a matematické pojmy, souvislosti a prakticky je využije Chápe pojmy prostorové, elementární časové, orientuje se v prostoru i rovině, částečně v čase 2- Nalézá nová řešení Vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 2. Sebepojetí, city, vůle Odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých, je aktivní i bez jejich opory Uvědomuje si svou samostatnost, zaujímá své názory a postoje Rozhoduje o svých činnostech a přizpůsobuje jim své chování Vyjadřuje souhlas i nesouhlas Uvědomuje si své možnosti (silné a slabé stránky) Přijímá pozitivní ocenění i případný neúspěch Prožívá radost ze zvládnutého a poznaného Soustředí se na činnost a její dokončení Respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla Uvědomuje si a rozlišuje příjemné a nepříjemné citové prožitky Prožívá a dětským způsobem projevuje co cítí Je citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem Vyjadřuje své prožitky slovně, výtvarně pohybem či dramatickou improvizací

18 . Dítě a ten druhý Naváže kontakt s dospělým, kterému je svěřeno do péče, komunikuje a respektuje ho Rozumí běžným projevům emocí a nálad Navazuje a udržuje dětská přátelství Odmítá komunikaci která mu je nepříjemná Uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, přiznává stejná práva druhým a respektuje je Chápe,že osobnostní rozlišnosti jsou přirozené Uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhé Dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití Respektuje potřeby jiného dítěte Chová se citlivě a ohleduplně, nabídne pomoc Brání se projevům násilí jiného dítěte (ubližování, ponižování) Chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi. V případě potřeby požádá o pomoc Dítě a společnost Dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě, hraje fair Uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými a dětmi Chová se na základě svých pohnutek a ohledem na druhé Začlenil se do třídy a zařadil se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti Rozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých Uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých Zachází šetrně se svými i cizími věcmi Vnímá umělecké a kulturní věci, umí říci co ho zaujalo Zachycuje skutečnosti ze svého okolí různými dovednostmi, technikami, materiály 2-5. Dítě a svět Orientuje se bezpečně ve známém prostředí Zvládá běžné činnosti a požadavky, které se ve škole, doma opakují, chová se přiměřeně a bezpečně Uvědomuje si nebezpečí se kterým se ve svém okolí může setkat Má povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí Má elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru Všímá si změn ve svém okolí Má povědomí o významu životního prostředí a vývojových změnách Pomáhá pečovat o okolní životní prostředí (dbá na pořádek, čistotu, stará se o rostliny a živočichy) 18

19 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 6.1 Prevence sociálně patologických jevů Komentář Školní vzdělávací program Etika a mravní výchova Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je výchovně vzdělávací působení na děti, zaměřené na zdravý způsob života, zejména na radost z pohybu. V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování. Dětem jsou vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu v různých tématech například Já a moje tělo, Šikulka chce být zdravý a podobně. Výchova ke zdravému životnímu stylu Důležitým prvkem v této oblasti je vytvoření příznivého klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi, pedagogickými i nepedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. Formy a metody působení na děti, které se zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální chování Bez zásahu dospělého dítě samo rozhoduje, zkouší své síly, samo zjišťuje, co zvládne. Prvotní je iniciativa dítěte, pedagog vede výchovnou práci skrytě, ale cíleně. Dává dětem základy prosocionálního chování a tedy i prevenci šikany, násilí. Dítě si může vybrat různě obtížné činnosti, společně s ostatními dětmi dbát na dodržování vytvořených pravidel chování, společně řešit vzniklé situace, konzultovat s dospělými i svými vrstevníky v Komunitním kruhu. Prevence Získání dobrých pohybových dovedností a schopností Uplatňování metod umožňující včasné zachycení ohrožených dětí K základům zdravého životního stylu patří i radost z pohybu, kdy pohybové aktivity jsou nedílnou součástí denní vzdělávací nabídky v MŠ, v roce 201/2014 byl jedním z hlavních cílů ročního plánu. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců děti a zaměstnanců školy jsou zakotvena ve Školním řádu 7 7 Školní řád Mateřské školy Č.j. MŠ/248/2012, (aktualizace), s účinnosti od

20 Komentář ředitele školy: Od školního roku 2010/2011 je velkým přínosem pro problematiku prevence k předcházení patologických jevů naplňování Projektu Pohybem ke zdraví, který je realizován za finanční podpory města Havířova a aplikován u dětí havířovských mateřských škol. Škola úzce spolupracuje i s Městskou policií, která organizuje výchovné besedy Krůčky k bezpečí a Dny otevřených dveří, od roku 2011/2012 je nově realizován dlouhodobý terénní program prevence pro MŠ Zdravý způsob života a prevence závislosti, ve spolupráci se Sociálními službami města Havířova. Tyto projekty byly realizovány i ve školním roce 201/2014. /Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: / k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: / k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: 7 014/ / 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 7.1 Výchozí stav Pojmenování výchozího stavu Učitelky mateřské školy mají odpovídající odborné vzdělání podle zákona o pedagogických pracovnících, nekvalifikovaní zaměstnanci zahájí studium v akademickém roce 2014/2015. Ředitelka školy má předpoklady pro výkon funkce ředitelky školy podle 5 odst. 2 zákona č. 56/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, (funkční studium pro ředitele škol), s Osvědčením ze dne V akademickém roce 201/2014 bylo ukončeno vysokoškolské studium ředitelky mateřské školy na Univerzitě Palackého v Olomouci, Fakultě andragogiky, sociologie a kulturní antropologie, oboru Školský management státní zkouškou v rámci zvyšování kvalifikace, (Diplom ze dne ). 20

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace. Dlouhá Ves 170, Sušice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves, příspěvková organizace Dlouhá Ves 170, 342 01 Sušice Identifikátor školy: 650 032 951 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28. Adresa: Sládečkova 80, Ostrava-Michálkovice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Ostrava - Michálkovice, Sládečkova 28 Adresa: Sládečkova 80, 715 00 Ostrava-Michálkovice Identifikátor školy: 600 143 732

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves u Chýnova. Adresa: Nová Ves u Chýnova č. 78, Chýnov. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves u Chýnova. Adresa: Nová Ves u Chýnova č. 78, Chýnov. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves u Chýnova Adresa: Nová Ves u Chýnova č. 78, 391 55 Chýnov Identifikátor školy: 600 064 255 Termín konání inspekce: 25.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál. Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora 215, 793 32 Andělská Hora Identifikátor školy: 600132005 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace. Brechtova 6/815, Brno. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace. Brechtova 6/815, Brno. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace Brechtova 6/815, 638 00 Brno Identifikátor školy: 600 107 108 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-162/14-J. Mateřská škola Kaliště.

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-162/14-J. Mateřská škola Kaliště. Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-162/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Mateřská škola Kaliště Sídlo 394 51 Kaliště 60 E-mail právnické osoby IČO 75

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Nová Ves. Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15. Identifikátor školy: 600 056 465 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Nová Ves Adresa: Nová Ves č. 53, PSČ 373 15 Identifikátor školy: 600 056 465 Termín konání inspekce: 16. listopad 2006 Čj: ČŠI

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68. Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, Nový Jičín Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, 741 11 Nový Jičín Identifikátor školy: 600 138 135

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Vokovická, Praha 6 Vokovice, Vokovická e.č. 28. Vokovická e.č. 28, Praha 6 - Vokovice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Vokovická, Praha 6 Vokovice, Vokovická e.č. 28. Vokovická e.č. 28, Praha 6 - Vokovice Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Vokovická, Praha 6 Vokovice, Vokovická e.č. 28 Vokovická e.č. 28, 160 00 Praha 6 - Vokovice Identifikátor školy: 600 038 947 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a Kpt. Vajdy 1a, 700 03 Ostrava Identifikátor školy:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace Horní Bojanovice 170, 693 01 Hustopeče u Brna Identifikátor školy: 600 111 504 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čeperka, okres Pardubice. K. Světlé 75, Opatovice nad Labem. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čeperka, okres Pardubice. K. Světlé 75, Opatovice nad Labem. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čeperka, okres Pardubice K. Světlé 75, 533 45 Opatovice nad Labem Identifikátor školy: 600 096 360 Termín konání inspekce: 20.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová

Česká republika. Jana Kratochvílová, Zora Syslová Česká republika Jana Kratochvílová, Zora Syslová Obsah: 1. Přehled vzdělávací soustavy a postavení mateřských škol 2. Přechod mezi MŠ a ZŠ 3. Komunikace mezi MŠ a rodinou POSTAVENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VZDĚLÁVACÍ

Více