Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok schválena pedagogickou radou: školskou radou:

2 2 Obsah: (Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č. 15 / 2005 Sb., 7 a vyhlášky č. 225 / 2009, kterou se mění vyhláška č. 15 / 2005 Sb.) A) Základní údaje o škole B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy E) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI J) Základní údaje o hospodaření školy K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení M) Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání A) Základní údaje o škole a1) Název školy Základní škola pro tělesně postiţené, Opava, Dostojevského 12 Adresa školy Dostojevského 12, Opava IČ Bankovní spojení / 0100 Telefon, fax (ŘŠ) (ZŘŠ), (ekonomka) Adresa internetové stránky Právní forma příspěvková organizace Zařazení do rejstříku škol a škol. zařízení , přímo řízená organizace MŠMT Název zřizovatele MŠMT Praha, ústřední orgán státní správy Součásti školy Základní škola Školní druţina Školní jídelna - výdejna Identifikátor zařízení IZO Vedoucí a Ředitelé: Mgr. Zdeněk Gajdušek do hospodářští Mgr. Silvie Häuserová od pracovníci Zástupce ředitele školy: Mgr. Dagmar Vezdenková Ekonom: Bc. Renáta Víchová

3 3 Přehled hlavní činnosti (podle zřizovací listiny) Poskytování vzdělání ţákům se zdravotním postiţením v základní škole pro tělesně postiţené, v základní škole praktické a v základní škole speciální. Poskytuje ţákům zájmové vzdělávání ve školní druţině a poskytuje stravování ve školní jídelně. Údaje o školské radě Pracuje od Sloţení po volbách 2009: Bc. Zbyněk Halátek předseda ŠR Mgr. Jana Máchová, Mgr. Sylva Ryšková, Mgr. Dagmar Vezdenková, Mgr. Vanda Tomová, Markéta Bubíková - členové ŠR a2) Součástí školy součástí školy IZO kapacita Základní škola Školní druţina Školní jídelna-výdejna a3) Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských sluţeb Dostojevského 12, Opava Komenského 14, Chuchelná odloučené pracoviště B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje b1) Obory vzdělání podle klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy (č. j.: / ) C / 001 Základní škola délka studia 9 roků dobíhající obor C / 01 Základní škola délka studia 9 roků b2) B / 001 Pomocná škola délka studia 10 roků dobíhající obor B / 01 Základní škola speciální délka studia 10 roků b3) Přehled učebních plánů se schvalovacími doloţkami: Vzdělávací program Základní škola č. j.: / Vzdělávací program Zvláštní škola č. j.: / Vzdělávací program Pomocná škola č. j.: / Rehabilitační vzdělávací program PŠ č. j.: / Školní vzdělávací program Škola pro ţivot 1., 2., 3., 4. a 6., 7., 8., 9. ročník ZŠ a ZŠP 7. ročník ZŠS

4 4 b4) Učební plán č. j.: / 96-2, Základní škola Učební plán Základní škola č. j /96-2 předmět Český jazyk x x x x 7 x x x x Cizí jazyk x x x x 3 x x x x Matematika x x x x 5 x x x x Informatika x x x x x x x x Prvouka x x x x x x x x Vlastivěda x x x x 2 x x x x Přírodověda x x x x 2 x x x x Chemie x x x x x x x x Fyzika x x x x x x x x Přírodopis x x x x x x x x Zeměpis x x x x x x x x Dějepis x x x x x x x x Občanská výchova x x x x x x x x Rodinná výchova x x x x x x x x Hudební výchova x x x x 1 x x x x Výtvarná výchova x x x x 1 x x x x Praktické činnosti x x x x 2 x x x x Tělesná výchova x x x x 2 x x x x Volitelné předměty x x x x x x x x Disponibilní dotace x x x x x x x x Psaní na počítači x x x x 1 x x x x Týdenní dotace Poznámky: Platí pro 5. ročník Disponibilní dotace: Psaní na stroji/počítači 1 hod Výchova ke zdraví: je součástí Přírodovědy a Vlastivědy Tělesná výchova: součástí je plavání v bazénu Průřezová témata: začleněna do jednotlivých výchovně vzdělávacích předmětů a projektů školy Etická výchova: prolíná všemi výchovně vzdělávacími předměty Sexuální výchova: prolíná odbornými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plán Ochrana člověka za mimořádných událostí: prolíná odbornými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plán

5 5 ŠVP: Škola pro ţivot Učební plán - ZŠ Vyučovací předměty 1. stupeň 2. stupeň Časová dotace Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Svět práce Dramatická výchova 1 Individuální logopedická péče Volitelné předměty Psaní na počítači/stroji 1 1 Disponibilní dotace Celkem Poznámky: Platí pro ostatní ročníky Výchova ke zdraví: na 1. stupni je součástí Prvouky, Přírodovědy a Vlastivědy na 2. stupni se od 7. ročníku vyučuje samostatně

6 6 Tělesná výchova: součástí je plavání v bazénu Výtvarná výchova: 9. ročníku Psaní na stroji/počítači (1 hodina) Informatika: 6. ročník předmět se dělí s PS (Psaní na stroji/ počítači) Disponibilní dotace: (na 1. stupni -14 hod, na 2. stupni 24 hod) v učebním plánu zvýrazněna Volitelné předměty: 6. r. PV (Projektové vyučování) 7. r. Inf (informatika), PV (Projektové vyučování), Sp/P (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů/přírodopis) 9. r. Sp/F, Sp/Z (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů/fyzika, Zeměpis) Průřezová témata: začleněna do jednotlivých výchovně vzdělávacích předmětů a projektů školy Etická výchova: prolíná všemi výchovně vzdělávacími předměty Sexuální výchova: prolíná odbornými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plán Ochrana člověka za mimořádných událostí: prolíná odbornými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plán V 8. ročníku byl pouze jeden ţák - Dominik Miroš, který od září 2010 pokračoval ze zdravotních důvodů ve vzdělávání v ZŠ při zdravotnickém zařízení. U ţáků 7. a 9. ročníku na písemnou ţádost rodičů a vzhledem ke specifickým zvláštnostem zdravotně postiţených neprobíhala výuka druhého cizího jazyka.

7 7 Učební plán Zvláštní škola č. j.: /97-22 předmět Český jazyk x x x x 6 x x x x Informatika x x x x x x x x Matematika x x x x 5 x x x x Rýsování x x x x x x x x Prvouka x x x x x x x x Vlastivěda x x x x 1 x x x x Přírodověda x x x x 1 x x x x Chemie x x x x x x x x Fyzika x x x x x x x x Přírodopis x x x x x x x x Zeměpis x x x x x x x x Dějepis x x x x x x x x Občanská výchova x x x x x x x x Řečová výchova x x x x 1 x x x x Hudební výchova x x x x 1 x x x x Výtvarná výchova x x x x 1 x x x x Pracovní výchova x x x x 4 x x x x Tělesná výchova x x x x 3 x x x x Volitelné předměty x x x x x x x x Disponibilní dotace x x x x 2 x x x x Týdenní dotace Nepovinný předmět 1 Poznámky: Platí pro 5. ročník Pracovní výchova: součástí jsou Dorozumívací dovednosti (Dd) Psaní na stroji/počítači Tělesná výchova: součástí je plavání v bazénu Výchova ke zdraví: je součástí Přírodovědy a Vlastivědy Disponibilní dotace: Vlastivěda 1 hod Řečová výchova 1 hod Nepovinný předmět: Informatika Průřezová témata: začleněna do jednotlivých výchovně vzdělávacích předmětů a projektů školy Etická výchova: prolíná všemi výchovně vzdělávacími předměty Sexuální výchova: prolíná odbornými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plán Ochrana člověka za mimořádných událostí: prolíná odbornými výchovně vzdělávacími předměty

8 8 ŠVP Škola pro ţivot příloha pro ţáky s LMP Učební plán - ZŠ praktická Vyučovací předměty 1. stupeň 2. stupeň Časová dotace Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda 2 2 Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie 1 Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví 1 1 Tělesná výchova Pracovní výchova Svět práce Dramatická výchova Řečová výchova Volitelné předměty Doplňková hodina Disponibilní dotace 9 12 Celkem Nepovinný předmět 1 Poznámky: Platí pro ostatní ročníky Výchova ke zdraví: na 1. stupni je součástí Prvouky, Přírodovědy a Vlastivědy na 2. stupni se vyučuje od 7. ročníku samostatně Tělesná výchova: součástí je plavání v bazénu

9 9 Pracovní výchova: součástí jsou Dorozumívací dovednosti (Dd), na 1. stupni- Dd /PS (Psaní na stroji/počítači) Volitelné předměty: 6. ročník Sp-P (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů - Přírodopis) 7. ročník Kcj (Konverzace v cizím jazyce), PS (Psaní na stroji/počítači), PV (Projektové vyučování) 8. ročník Sp-F (Seminář a praktika z přírodovědných předmětů- Fyzika), PS 9. ročník PS (Psaní na počítači) Disponibilní časová dotace: (1. stupeň 9 hod, 2. stupeň: 12 hod) v učebním plánu zvýrazněna U ţákyně 7. r. Anny Kupčíkové vzhledem k jejímu postiţení místo Vp/Kcj-Aj hodina ILP. U ţáků 8. a 9. ročníku na písemnou ţádost rodičů neprobíhá výuka druhého cizího jazyka. Nepovinný předmět: 1. ročník ILP (Individuální logopedická péče) Průřezová témata: začleněna do jednotlivých výchovně vzdělávacích předmětů a projektů školy Etická výchova: prolíná všemi výchovně vzdělávacími předměty Sexuální výchova: prolíná odbornými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plán Ochrana člověka za mimořádných událostí: prolíná odbornými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plán

10 10 Učební plán Základní škola speciální (Pomocná škola č.j /97-22) Předmět Čtení Psaní Počty Věcné učení Smyslová výchova Pracovní a výtvarná výchova Tělesná výchova Hudební výchova Řečová výchova Disponibilní dotace Volitelný předmět Týdenní dotace stupeň 2. stupeň Nepovinný předmět 1 Poznámky: disponibilní časová dotace a aktuální ročník na škole v učebním plánu zvýrazněny Pracovní výchova: 1 hod Dd/PS (dorozumívací dovednosti/psaní na stroji/počítači) 2 hod PV E (Ergoterapie) Tělesná výchova: 1 hod - Tv/c (canisterapie) - a hipoterapie 2 hod Tv/b, Tv/R (plavání v bazénu / pobyt ve snoezelenu) Volitelné předměty: 4., 5., 6., 8., 10. ročník Inf (Informatika/Doplňková hodina, Psaní na stroji/počítači) 4., 5., 6., 8., 10. ročník LDV Disponibilní dotace: 6. ročník Inf (Informatika), Čt (Čtení) 8., 10. ročník Pv - E (Ergoterapie, ergoterapeutické prvky) 8. RTV (Rehabilitační TV) Nepovinný předmět: 3. ročník ILP (Individuální logopedická péče)

11 11 Učební plán Rehabilitačního programu pomocné školy č.j / Předmět Hudební a 3 pohybová výchova Rehabilitační 5 tělesná výchova Pracovní a 3 výtvarná výchova Rozumová 5 výchova Smyslová 4 výchova Disponibilní dotace Týdenní dotace Poznámky: Zvýrazněná čísla u vzdělávacího programu označují disponibilní dotaci a aktuální ročník na škole podle daného vzdělávacího programu Rehabilitační tělesná výchova: součástí je canisterapie, hipoterapie, bazén Pracovní výchova: součástí je ergoterapie (PV-E) Disponibilní dotace: 4., 5. ročník Dd (Dorozumívací dovednosti) 8. ročník LDV (Literárně dramatická výchova) Rozumová výchova: součástí je Řečová výchova Výuka ve třídě začínala aţ v 8, 55 hodin. Pozdější nástup se u ţáků osvědčil a měl kladný vliv na jejich zdravotní stav. Ţáci ZŠ speciální v 7. ročníku pracovali podle ŠVP Škola pro ţivot příloha pro ţáky s STMP, TMP, SPVV. V 1. ročníku ZŠ speciální nebyl ţádný ţák.

12 12 ŠVP Škola pro ţivot : Učební plán Základní škola speciální STMP Předmět Čtení Psaní Řečová výchova Matematika Informatika Člověk a jeho svět Člověk a společnost Člověk a příroda Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Zdravotní tělesná výchova Smyslová výchova Literárně dramatická výchova Ergoterapie celkem Poznámky: disponibilní časová dotace a aktuální ročník na škole v učebním plánu zvýrazněny Tělesná výchova: 2 hod Tv/b, Tv/R ((bazén / rehabilitační zaměření) Pracovní výchova: vyuţití prvků ergoterapie (Pv-e) Ergoterapie (Pv E) Součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou: rehabilitační formy práce: canisterapie hipoterapie ergoterapie

13 13 ŠVP Škola pro ţivot : Učební plán Základní škola speciální TMP, SPVV Předmět Rozumová výchova 3 30 Řečová výchova 2 20 Smyslová výchova Hudební výchova 1 10 Výtvarná výchova 1 10 Pohybová výchova 2 20 Rehabilitační tělesná výchova 4 40 Pracovní výchova Dorozumívací dovednosti disp. čas. dotace 20 celkem Týdenní dotace Poznámky: disponibilní časová dotace a aktuální ročník na škole v učebním plánu zvýrazněny Tělesná výchova: 2 hod Tv/b, Tv/R ((bazén / rehabilitační zaměření) Pracovní výchova: součástí je: Ergoterapie (PV-E)s Do výchovně vzdělávacího procesu jsou začleněny: rehabilitační formy práce: canisterapie hipoterapie ergoterapie Ţák 7. r., který byl vyučován podle ŠVP - TMP, měl ze zdravotních důvodů upraven učební plán. Průřezová témata: začleněna do vyučovacích předmětů i do společných akcí a projektů školy Etická výchova: prolíná všemi výchovně vzdělávacími předměty Sexuální výchova: prolíná odbornými výchovně vzdělávacími předměty, viz speciální plán

14 14 C) Přehled pracovníků školy c1) Členění podle věku a pohlaví věk muži ženy celkem do 20 let let let let let a více celkem c2) Pracovníci na mateřské a rodičovské dovolené: 4 c3) Členění podle vzdělání a pohlaví vzdělání dosažené muži ženy celkem vyučen střední odborné vysokoškolské celkem c4) Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje kvalifikaci učitel speciální pedagog 13 0 druhý ped. prac.ve třídě ZŠS, spec. ped. 4 0 vychovatel, spec. ped. 1 0 asistent pedagoga 3 0 práce na zástup 2 0 c5) Zařazení pracovníků do platových tříd platová třída počet zařazených pracovníků Ve dvou případech je celkový pracovní úvazek zaměstnanců tvořen dvěma částečnými pracovními poměry.

15 15 c6) Trvání pracovního poměru doba trvání počet do 5 let 3 do 10 let 2 do 15 let 6 do 20 let 2 nad 20 let 9 pracující důchodci 5 c7) Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy po ukončení RD 1 odchody na MD 0 odchody na vlastní ţádost 3 zástupy 2 odchod do důchodu 1 Komentář ředitelky školy Pracovní kolektiv je stabilizovaný. Velmi vysoké je zastoupení ţen. Je nutné se zaměřit na pracovníky, kteří by splňovali odbornou kvalifikaci učitele 2. stupně, zejména M, F, ČJ se speciální pedagogikou. Škola nadále rozšiřuje vzdělávací nabídku ve třídách ZŠ speciální, v práci s dětmi postiţenými PAS. Aprobovanost pedagogických pracovníků v oblasti speciální pedagogiky je 100 %, tři asistenti pedagoga splňují zákonem stanovené předpoklady pro výkon práce. Přepočtený počet pedagogických pracovníků 23,0, zaměstnanců školy 3,875, celkem 26,875 limit 28,20. D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy d1) Počet ţáků přijatých do 1. třídy ZŠ 3 d2) Počet odkladů pro školní rok 2011 / 2012: 2 d3) Počet ţáků přijatých do ZŠ speciální: 1 d4) Počet ţáků přijatých do vyšších ročníků: 2

16 16 E) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků e1) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. 8. ZŠ c ZŠ 2 2 1b 2a ZŠp a ZŠp a ZŠs ZŠs ZŠp a ZŠp a ZŠp ZŠ ZŠs ZŠ ZŠ c ZŠp a 1a ZŠs a ZŠs a 1a ZŠs a ZŠs-RP ZŠp ZŠp ZŠ ZŠp ZŠs ZŠs a ZŠs ZŠs - RP a ZŠs ZŠs ZŠs ZŠs a Σ Čtyřem ţákům 9. ročníku ZŠ bylo v 1. pololetí vydáno výstupní hodnocení. Jeden ţák měl ve 2. pololetí sníţený stupeň z chování. Jeden ţák vykonal dne podle 69 č. 561/2004 Sb. komisionální zkoušku z předmětu Fyzika s celkovým hodnocením dostatečně, postupuje do 7. ročníku ZŠP.

17 17 Legenda: 1. třída 2. souběţně vyučovací ročníky 3. počet ţáků 4. prospěli s vyznamenáním 5. neprospěli 6. slovní hodnocení 7. kombinované hodnocení 8. individuální vzdělávací plán 9. kázeňská opatření PTU, NTU, DŘŠ 10. omluvené hodiny 11. neomluvené hodiny PTU pochvala třídního učitele /a/ NTU napomenutí třídního učitele /b/ DŘŠ důtka ředitele školy /c/ p - pololetí e2) Údaje odloučeného pracoviště při RÚChuchelná za školní rok Měsíční průměry ţáků Nebylo vydáno ţádné vysvědčení IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V: VI. celkem ,8 Přehled zařazených ţáků ZŠ celkem ZŠ praktická celkem Ostatní: 10 Regionální zastoupení (kraje) T Z J M e3) Zájmové krouţky název vedoucí počet zařazených žáků Taneční (Šneček) Mgr. V. Tomová 15 Keramický Mgr. M. Valentová 7 (ŠD) Praktických činností Mgr. S. Ryšková, M. Luzarová 6

18 18 e4) Nepovinné předměty název Doplňková hodina Doplňková hodina ročník 1. ročník ZŠ praktická 5. ročník ZŠ praktická F) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, hodnocení primární prevence rizikového chování Školní metodik prevence nemá vzdělání stanovené zákonem 563 / 2004 Sb. Prevence se opírá o zpracovaný Preventivní program a prolíná školním vzdělávacím programem Škola pro ţivot. Průběţně jsou sledovány podmínky a situace ve škole a hlediska rizik, vyuţití volného času ţáků. Jsou zajištěny poradenské sluţby školního metodika prevence a výchovného poradce. Školní řád zakazuje nošení, drţení a zneuţívání návykových látek v areálu školy. Jsou připraveny formy a metody umoţňující včasné zachycení ohroţených dětí. Škola nepatří do rizikové oblasti z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, řešila ojedinělý výskyt sociálně patologických jevů pedikulóza, hygienické nedostatky. Byl aktualizován preventivní plán školy, vytvořen krizový plán, zajišťován materiál pro osvětu v oblasti prevence rizikového chování, rozvíjela se spolupráce s okresními metodičkami prevence a příslušníky Městské policie, docházelo k pravidelnému uveřejňování akcí na www stránkách školy a ve školním časopise. Preventivní akce sociálně patologických jevů: akce Ochrana člověka za mimořádných situací loděnice Poseidon besedy: Trestní odpovědnost Poruchy příjmu potravy, Láska ano, dítě ne účast ve výtvarné a literární soutěţi Svět očima dětí monitoring rizikového chování u ţáků II. stupně formou dotazníku, vytvoření krizového plánu dopravní hřiště MP Opava cyklistický výlet na tandemových kolech spojený s návštěvou střelnice spoluúčast Městské policie Opava aktualizace preventivního plánu školy zveřejnění na webových stránkách školy výtvarná a literární soutěţ Svět očima dětí MV ČR vytvoření dotazníku z oblasti SPJ monitoring situace v oblasti SPJ u ţáků II. stupně účast na semináři Jak psát projekt a ţádost o dotaci v oblasti prevence SPJ vyhodnocení preventivních aktivit školy za školní rok 2010/2011 pro oblastního metodika prevence paní Šimečkovou G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků g1) Výchozí stav Ředitelka školy započala Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. zákona 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky 317/2005 Sb. Všichni pedagogičtí pracovníci mají odbornou kvalifikaci nebo získávají odbornou kvalifikaci v oblasti speciální pedagogiky. Výchovná poradkyně má odbornou kvalifikaci získanou specializačním studiem pro výchovné poradce.

19 19 g2) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - studium pro ředitele škol a školských zařízení: 1 - studium speciální pedagogiky: 2 - studium pro asistenta pedagoga: 0 - studium k rozšíření odborné kvalifikace: 1 Mgr. Silvie Häuserová: Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle 5 odst. 2 zákona 563/2004 Sb. a 5 vyhlášky 317/2005 Sb. Gabriela Bašátková: Speciální pedagogika Bc. studijní program - PF OU pokračuje Renata Vlčková: Speciální pedagogika Bc. studijní program - PF OU pokračuje Mgr. Jana Máchová: Angličtina pro školskou praxi FPF SU Opava g3) Studium k prohlubování odborné kvalifikace obor Speciální pedagogika Pedagogika ICT Anglický jazyk Primární prevence SPJ Řízení školy Jiné zaměření Autismus od A do Z Konference o autismu Výchova a vzdělávání ţáků s PAS a mentální retardací VOKS Bukofaciální stimulace Řeč a komunikace jako ţivotní princip Exkurze s přednáškou PAS v ZŠ při ZZ v Opavě Muzikoterapie I. Metoda FMT - Grochalová Muzikoterapie II. - Šimanovský Moderní pedagogické metody II. Tvorba a realizace IVP mimořádně nadaného ţáka Školení základů první pomoci pro ped. pracovníky Windows 7 pro administrátory PowerPoint pro pokročilé Excel pro začátečníky I., II. Excel pro pokročilé I., II. Práce s interaktivní tabulí Letní intenzivní kurz Aj (5-ti denní) Specializovaný seminář pro učitele Aj na 2. stupni Jak psát projekt a ţádost o dotaci v oblasti prevence 365 dní efektivního řízení v roli ředitele a ICT koordinátora školy Aktuální stav školské legislativy Pracovně-právní vztahy a jejich specifika ve školství Veřejné zakázky v OP VK Předkládání ţádostí o finanční podporu z OP VK česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit

20 20 g4) Samostudium ( 24, odst. 7 zákona 563 / 2004 Sb.) prázdniny počet dnů samostudium Podzimní 2 inventarizace Vánoční 6 příprava prověrek z ČJ, M, studium metodických materiálů, příprava workshopu se zástupci MŠMT, Zápisu ţáků do 1. třídy a Dne otevřených dveří Jarní 4 studium metodických materiálů, dodatky k ŠVP, autoevaluace Celkem: 12 g5) Vyhlášení volných dnů ( 24, odst. 2 zákona 561 / 2004 Sb.) termín důvod 12. ledna 2011 Konání odborného speciálně pedagogického semináře za účasti zástupců zřizovatele. Komentář ředitelky školy Pedagogičtí pracovníci kromě uvedených forem studia vyhodnocovali školní vzdělávací program Škola pro ţivot na ZŠ a ZŠP kromě 5. ročníku a v 7. r. ZŠS. Mimo samostudium se pedagogičtí pracovníci realizovali ve studiu k prohlubování odborné kvalifikace. Prioritou bylo studium speciální pedagogiky a informačních technologií. Na škole neustále přibývá ţáků trpícími PAS, z toho vyplývá zvýšený zájem o tuto problematiku. Zájem o studium je však větší neţ finanční moţnosti školy. Škola navázala spolupráci s VŠB Ostrava a SU Opava, pedagogičtí pracovníci měli dostatek příleţitostí účastnit se bezplatných kurzů financovaných EU a ESF. Povaţuji za důleţité zajistit poţadovanou odbornost při výkonu funkce koordinátora ICT, prevence sociálně patologických jevů, environmentální výchovy a koordinátora ŠVP. g6) Hospitační činnost ředitelka školy 10 zástupkyně ředitele školy 9 vedoucí vychovatelka 7 celkem 26 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti Hospitujícími byly sledovány především tyto prvky: vyuţívání speciálních metod a forem práce, mezipředmětových vztahů, tvůrčího přístupu a hravých forem práce, plnění cílů vzdělávání, vybavení učeben, účelnost vyuţití pomůcek, učebních textů, didaktické techniky, PC, organizace výuky, motivace ţáků, činnost pedagogických i osobních asistentů, hodnocení, úroveň třídní dokumentace. Na škole pracuje zkušený a erudovaný kolektiv v podmínkách souběţné práce s několika ročníky ţáků s různou úrovni postiţení. Výuka byla vedena správně, závaţné nedostatky nebyly zaznamenány.

21 21 H) Údaje o aktivitách školy a prezentaci na veřejnosti h1) ICT Pracovní stanice umístěné v učebnách a slouţící přípravě ped. prac.: 13 Počet pracovních stanic celkem: 26 Pracovní stanice starší 5 let: 9 Novější vykazující standardu ICT: 17 Připojení k Internetu - rychlost: 5 Mbit/s Výukové programy: 54 Tiskárny: 5 Digitální fotoaparát: 1 Digitální kamera 1 Kopírovací stroj: 1 Interaktivní tabule: 3 V oblasti ICT spolupracovala koordinátorka ICT se správcem školní sítě. Problémy, které se vyskytly, byly řešeny operativně. Činnost probíhala podle schváleného plánu práce. Koordinátor ICT nemá vzdělání podle zákona 563 / 2004 Sb. Splněné úkoly za školní rok 2010/2011: elektronická podoba školní matriky, aktualizace, kontrola, sběr a odesílání dat UIV vydávání a tisk pololetních výpisů z vysvědčení a závěrečných vysvědčení psaných na PC včetně vysvědčení pro ZŠ speciální zajištění bezplatných kurzů v rámci DVPP ve spolupráci s VŠB TU Ostrava 5 seminářů PowerPoint, Excel pro začátečníky a pokročilé sledování aktuálních nabídek seminářů, nabídek výukových programů a novinek v oblasti ICT účast na prezentační akci Petit správa webových stránek školy instalace výukových programů podle poţadavků vyučujících údrţba všech PC, příprava notebooků pro přehlednou a bezpečnou manipulaci ve výuce, aktualizace rozvrhu výpůjček notebooků inventarizace PC sledovanost vyuţívání PC a Internetu na škole h2) Program environmentálního vzdělávání Školní metodik environmentálního vzdělávání nemá vzdělání podle zákona 563 / 2004 Sb. Základním nástrojem environmentálního vzdělávání na škole je program environmentálního vzdělávání. Vychází z regionálních podmínek a aktuálních potřeb školy. Výuka je začleněna v ŠVP Škola pro ţivot. Ţáci se ekologickou výchovou zabývali v rámci výuky přírodovědných předmětů (Pr, Př, Věcné učení, Člověk a příroda), v Projektovém vyučování realizovali krátkodobé projekty. Výuka byla dle moţností realizována v přírodě - na školní zahradě, hřišti. Úkoly EVV se promítly v realizaci školních akcí a zapojením do dalších společných projektů. Byl realizován tříděný sběr druhotných surovin na škole s vyuţitím sponzorsky získaných kontejnerů. Škola je zapojena do projektů Recyklohraní, Ovoce do škol.

22 22 Akce EVV: akce školy Tradice a zvyky Vánoc, Velikonoc Den Země - stanoviště zaměřené na ochranu přírody, poznávání rostlin a zvířat Ochrana člověka za mimořádných situací problematika třídění odpadu Den mláďátek na školním statku (chov hospodářských zvířat, ukázka dravců beseda o Africe, Tajemná Afrika návštěva Stanice mladých turistů a přírodovědců byl vypracován projekt Pojďme spolu poznávat přírodu za účelem vyuţití Dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2011/2012, ţádost o poskytnutí účelové dotace však byla zamítnuta sběr tříděného papíru, třídění odpadů, vyuţívání odpadového materiálu v hodinách pracovní a výtvarné výchovy třídní výlety byly koncipovány jako výlety do přírody (návštěva mořského akvária v Ostravě, Stříbrného jezera v Opavě, hipoterapie Opava Kylešovice ) exkurze v Technických sluţbách (třídění odpadu) návštěva útulku pro psy v rámci Světového dne zvířat h3) Výchovné poradenství Výchovný poradce na škole splňuje kvalifikační předpoklady dané zákonem 563 / 2004 Sb. Pracuje podle schváleného plánu činnosti. Po dobu nepřítomnosti výchovné poradkyně Mgr. J. Brunové (rodičovská dovolená) byla funkcí pověřena Mgr. J. Vaňková. Vycházející ţáci: škola počet ZŠ 2 ZŠ praktická 2 ZŠ speciální 0 Všichni vycházející ţáci byli umístěni. Naplánované úkoly byly splněny. Výchovná poradkyně organizovala pravidelné schůzky s rodiči vycházejících ţáků, koordinovala jejich zájem s reálnými moţnostmi. Nejdůležitější akce: Spolupráce s PPP, SPC, ÚP, lékařem, školami Spolupráce s výchovnými poradci opavských středních škol Spolupráce s pracovníky odboru sociálně právní ochrany dětí MMO Vypracování výstupního hodnocení Informovanost ţáků a jejich rodičů o dalších moţnostech studia formou individuálních pohovorů Informovanost vycházejících ţáků a jejich rodičů o termínech spjatých s přijímacím řízením Kontakt s vybranými školami, návštěvy Dnů otevřených dveří Účast na prezentační výstavě učebních a studijních oborů INFORMA 2010

23 23 h4) Prevence rizik a školní úrazy Počet záznamů v knize úrazů: 2 Počet odeslaných záznamů o úrazech: 0 Počet lékárniček 5 místo úrazu: počet úrazů ve třídě o přestávce 1 celkem 1 Počet záznamu o úrazu pracovníka bez pracovní neschopnosti 1 Prevence: Průběţně jsme se věnovali problematice bezpečnosti a první pomoci při všech aktivitách a plně vyuţívali všech moţností nabízených optimálním stavem doprovodných sluţeb v souladu s dodrţováním Krizového plánu. Před kaţdou činností nebo akcí byli ţáci poučeni o moţných rizicích i jejich předcházení. h5) Sponzorské aktivity: finanční a věcné dary zajištění Jelínková Agentura Květa, Home care, Praha 3000 Kč na školní výlet II. třídy Ryšková bezplatné vystoupení kapely Karavana, kartony na kreslení do Vv a Pv (p. Dobrotka) Tomová dar paní Nedělové 5000 Kč na nákup pomůcek do snoezelenu Halfarová Model Obaly a.s., Slezské pekárny a.s., Kofola a.s., Pega a.s. vázací materiál, LRC a.s Kč pobyt na horách, Česká pojišťovna, bezplatný nájem ZŠ Englišova OH TP, Armáda ČR, bezplatné vstupy do Health parku, Bowlingu Raketa, Olymp-inn centra Janáčková nanuky ke Dni dětí - NOWACO Luzarová spotřební materiál do krouţku, zákusky na karneval, drobné dárky do tomboly Tesař Kabeláţ propojující IAT s videorekordéry, polepy na označení notebooků, dokumentace školních akcí soukromým fotoaparátem Máchová Divadelní soubor Siesta 2000 Kč, fa Gorol 1000 Kč, fa Juicee Gummee věcné dárky Häuserová finanční zajištění tradiční Olympiády TP (Ostroj Kč, Magistrát města Opavy Kč, ing. Václav Klučka 5000), Slezské pekárny a.s. pohoštění na workshop, knihy pro ţáky, bezplatné zapůjčení tandemových kol Vezdenková firma Halpe grafické práce, finanční příspěvek na sportovně ozdravný pobyt ţáků Další dary Ceny pro sportovní turnaje, drobné dárky pro děti, spotřební materiál do hodin Pv a Vv, konfety na karneval, pohoštění u příleţitosti Vánoc, Dne dětí, cukrovinky pro ţáky ŠD

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011 2012 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne: 30. 8. 2012 Výroční zpráva byla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 008 009 schválena pedagogickou radou: 6. 8. 009 školskou radou: 9. 9. 009 Obsah: (Podle zákona 56 /

Více

Plán práce školy školní rok 2014 / 2015

Plán práce školy školní rok 2014 / 2015 1 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Plán práce školy školní rok 2014 / 2015 2 Obsah : 1 / Úvod 2 / Přehled prázdnin a významných dnů 3 / Organizace školy 4 / Personální zajištění,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk

Základní škola Aloise Klára Úštěk 1 Základní škola Aloise Klára Úštěk obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace 2009/2010 Hlučín 2010 O B S A H A. 1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2) ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŠKOLY 4 3) CHARAKTERISTIKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4

Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Z A Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 2 0 1 4 V Jablonci nad Nisou, září 2014 Předkládá: RNDr. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSMONOSY, PODZÁMECKÁ 1, OKRES MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Obsah OBSAH... 2 POKYN PRO VYDÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice. Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014. Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Kozlovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013 2014 Zpracovala: Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3.

Více

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743

Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 Název materiálu: Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 za období školního roku 2010-2011 Zpracovala: PaedDr. Věra Kozohorská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Vodňany, Alešova 50, okr. Strakonice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 dle 10 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2009 do 30. 6. 2010 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název školy dle ZL: Základní škola Kapitána Jasioka Havířov - Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 okres Karviná Sídlo školy dle ZL : 735 64 Havířov-Prostřední

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008-2009 Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Verze: k 3. 0. 2009 Obsah:. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2010-2011 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Právní normy 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 Česká republika Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena pedagogickou radou 2. 9. 2012 V Dolní Rovni 2. 9. 2012

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012

Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 Zřizovatel: Kraj Vysočina VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Školní rok: 2011-2012 Zpracovatel: Mgr. A.Šnoblová 1. Základní údaje o škole 1.1

Více