Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2010-2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení SVČ 5. Programy a projekty 6. Hlavní činnost SVČ 7. Doplňkové činnosti SVČ 8. Materiálně technické podmínky 9. Činnost SVČ a) Pravidelná zájmová činnost b) Příleţitostná zájmová činnost c) Spontánní zájmová činnost prevence sociálně patologických jevů d) Organizace soutěţí a přehlídek (olympiády) e) Práce s talenty f) Pobytové akce a soustředění ZÚ g) Prázdninová činnost 10. Prevence sociálně patologických jevů 11. Vnější partneři střediska 12. Údaje o pracovnících SVČ 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 15. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ 16. Závěr Kolín, říjen 2011 Předkládá: Luboš Votroubek, ředitel

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK Struktura výroční zprávy o činnosti střediska volného času vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 5 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva o činnosti školského zařízení se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školského zařízení. Po schválení na poradě pracovníků střediska volného času (dále jen SVČ) zasílá ředitel SVČ výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě. Výroční zpráva SVČ je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. 1. Základní údaje o SVČ Název organizace: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE, KOLÍN, PRAŢSKÁ 161 Zřizovatel : STŘEDOČESKÝ KRAJ IČ: IZO Kontakty: Telefon: Fax: www stránky : ředitel SVČ : Luboš Votroubek tel.: , zástupce ředitele: Petra Pokorná tel.: Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Charakteristika SVČ Středisko volného času Dům dětí a mládeţe, Kolín, Praţská 161 (dále jen DDM) je střediskem volného času pro děti, ţáky a studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky 74/2005 Sb. Svou činnost vyvíjí ve městě Kolín a správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností, tedy v obvodu bývalého okresu Kolín. Cílem činnosti DDM je tzv. zájmové vzdělávání, výchova k smysluplnému naplnění volného času, podpora a rozvoj talentů, rekreace a vytváření pozitivního sociálního prostředí a v neposlední řadě primární prevence negativního chování a závislosti na drogách. Při činnosti všech pracovníků DDM je kladen důraz na kvalitní a profesionální práci jako sluţby veřejnosti a zvyšování vlastní kvalifikace. Spokojenost, bezpečnost a zdraví dětí, jejich rodičů a dalších účastníků zájmového vzdělávání je na prvním místě veškerého snaţení. Činnost DDM, jednotlivých oddělení a jednotlivých pracovníků se řídí roční náplní ŠVP DDM, závěry pracovních a dalších operativních porad, Vnitřním a Organizačním řádem DDM, osobními a profesními popisy práce a příkazy ředitele. Porady se konaly pravidelně kaţdé úterý od 9.30 hodin a dále vţdy dle aktuální potřeby. Je o nich veden zápis, který se stává závazným dokumentem řízení. Činnost DDM zajišťují interní pedagogičtí a provozní pracovníci, externí pedagogičtí a provozní pracovníci na DPČ, řada příleţitostných spolupracovníků na DPP a dobrovolní pracovníci. Strana (celkem 20) 2

3 3. Řídící a kontrolní činnost Řídící a kontrolní činnost provádí ředitel, vedoucí oddělení a úseků podle zásad uvedených ve vnitřních předpisech a směrnicích, Vnitřním a Organizačním řádu DDM Kolín. Je prováděna předběţná, průběţná a následná kontrola. Předběţná kontrola probíhá před přípravou akcí a činností formou vypracování technicko-organizačního zabezpečení (TOZ) a případně projednáním na poradě, průběţná kontrola na jednotlivých týdenních poradách o čemţ je proveden zápis a následná formou vypracování hodnocení akce. Ředitel a vedoucí oddělení vykonávají návštěvy a konzultace v ZÚ, o kterých je proveden zápis v knize konzultací. Ředitel vykonává kontroly na jednotlivých akcích a táborech. S vedoucími ZÚ jsou projednávány zásadní dokumenty, zásady vedení zájmového vzdělávání, provedeno školení o bezpečnosti práce, zhodnocena činnost a to přímo osobně v pracovně ZÚ, je-li potřeba, je organizováno setkání v kanceláři či klubovně DDM. Mimo to je vedoucí odd. pravidelné zájmové činnosti s vedoucími ZÚ v kontaktu prostřednictvím u a SMS. Všechny oblasti zájmového vzdělávání jsou průběţně hodnoceny na poradách, na kaţdou akci je vypracováno hodnocení akce. V pololetí a na konci šk. roku jsou vypracovány souhrnné výkazy. Předběţná, průběţná a následná kontrola je ředitelem prováděna v oblasti ekonomické a provozní podle vnitřních směrnic - Vnitřní směrnice pro oběh účetních dokladů, nakládání s majetkem organizace a vnitřní kontrolní systém a Vnitřní směrnice pro postup při nabývání, evidenci, přesunech, inventarizaci a vyřazování majetku organizace. Strana (celkem 20) 3

4 4. Struktura a personální obsazení SVČ ŘEDITEL ZÁSTUPCE. ŘEDITELE, PŘÍLEŢIT. ZČ. EKONOM TÁBORY, PRAV. ZĆ. BUDOVA RIM.SOB.. PRAV. ZĆ., VED. OTEVŘ. KLUB C SPORT.ZČ., PROPAG. OTEVŘ. KLUB C SOUTĚŢE, PROVOZ. PRAC. AKCE (EXT.,INT.) PRAC. TÁBORY (EXT.,INT.) PRAC. PRAV. ZČ. (EXT.,INT.) ÚKLID PRAŢSKÁ UL. ÚKLID RIMAVSKÉ SOBOTY PRAC. C (EXT.,INT.) SPRÁVCE PRAŢSKÁ UL. ÚLID C EXT.PRAC. SOUTĚŢE Úseky : Ředitel Vedoucí odd. příleţitostné ZČ + zástupce ředitele Vedoucí odd. pravidelné ZČ + vedoucí otevřeného klubu Céčko Vedoucí odd. soutěţí + tech. provoz Ped. prac. odd. ZČ + prázdninová činnost + budova ul. Rimavské Soboty Ped. prac. odd. ZČ + sport + PR a propagace Ped. prac. otevřeného klubu Céčko Ped. prac. otevřeného klubu Céčko Ekonomka Úklid Správce Rodičovská dovolená Renata Drahovzalová. Strana (celkem 20) 4

5 5. Programy a projekty Ve školním roce nevypracoval DDM ţádné projekty. 6. Hlavní činnost SVČ DDM vykonával hlavní činnost zájmové vzdělávání v oblastech: a) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost v zájmových útvarech (dále jen ZÚ), krouţcích, klubech, kurzech; b) příleţitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost v místě sídla organizace, účast na příleţitostních soutěţích, výletech, zábavných akcích a podobně; c) spontánní - vyuţití otevřené nabídky rozmanitých spontánních činností, především zábavných a rekreačních, často pojatých jako prevence sociálně patologických jevů často vyplývajících z nudy; d) organizování olympiád - předmětových, uměleckých, sportovních a jiných postupových soutěţí a přehlídek vyhlašovaných MŠMT; e) práce s talenty a nadanými jedinci - individuální práce s nadanými dětmi, ţáky a studenty; f) pobytové akce a soustředění; g) prázdninová činnost - pobytové tábory a soustředění ZÚ zpravidla mimo místo sídla organizace a akce tzv. příměstského tábora ve městě a mimo město formou jednodenních výletů; h) osvětová činnost - shromaţďování a poskytování informací pro účastníky zájm. vzdělávání. 7. Doplňkové činnosti SVČ Ve školním roce nevykonával DDM doplňkovou činnost. 8. Materiálně technické podmínky DDM realizuje zájmové vzdělávání v pronajatých prostorách, které odpovídají hygienickým a bezpečnostním podmínkám a předpisům, nebo na veřejném prostranství. Pracovny DDM se nacházejí ve třech budovách v majetku města Kolín: V Praţské ul. 161, kde se scházejí ZÚ, které vyuţívají velký sál a přilehlé prostory, klubovnu v přízemí a klubovnu a rozhlasové studio v patře. Zde jsou také pracovny ředitele, ekonomky a ped. pracovníků. V této budově se uskutečňují divadelní a hudební představení, soutěţe, sběratelské a společenské akce pro širokou veřejnost. V ulici Rimavské Soboty 923 pavilon v objektu bývalé mateřské školy. Telefon Zde se soustředí ZÚ pohybové, sportovní, keramické, výtvarné. Svou pracovnu zde má ped. pracovnice pověřená péčí o prostory a pracovny a vedením svěřené oblasti zájmové činnosti pravidelné. Provoz v těchto budovách je přizpůsoben potřebám ZÚ a ostatní činnosti. Je to prakticky od pondělí do neděle od 8.00 do hodin. Pro vyřízení přihlášek, informací, plateb apod. jsou pověření pracovníci DDM s jistotou k zastiţení v Praţské ul. v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8.30 do hodin a od do hodin. V Praţské ul. 880 (dříve Bezručově ul. č. 524) - otevřený klub Céčko. Telefon Céčko je společné zařízení Města Kolín a DDM Kolín. Jedná se o tzv. otevřený klub určený pro spontánní aktivity zejména dospívajících mladých lidí a jejich odpoutání od tzv. negativních jevů. Má podobu především velké herny s kulečníky, stolním tenisem a fotbalem, šipkami, nachází se zde výtvarný ateliér a hudební zkušebna. Klub je vybaven počítači a trvalým připojením na internet. Provoz Céčka je od pondělí do pátku od 12 do 19 hodin, sezóně v sobotu od 14 do 18 hodin. Svou pracovnu zde má vedoucí CMK. Nově zde byla vybudována pracovna pro krouţek plastikových modelářů a přístupová cesta s novým vchodem do budovy. Strana (celkem 20) 5

6 9. Činnost SVČ a) Pravidelná zájmová činnost k Název zájmového útvaru Počet dětí, ţáků, studentů účastníků zájmového útvaru Vedení zájmového útvaru (krouţku) - Interní pracovník Vedení zájmového útvaru (krouţku) - Externí pracovník Aerobik Veltruby 14 X Angličtina hrou - Veltruby 7 X Barvínek 9 X Foto krouţek-začátečníci 3 X Foto krouţek-pokročilí 5 X Florbal - Veltruby 9 X Keramika Sluníčko 1 9 X Keramika Sluníčko 3 5 X Keramika Sluníčko 4 8 X Keramika 2 7 X Keramika 3 11 X Keramika 4 7 X Keramika Veltruby 1 9 X Keramika Veltruby 2 7 X Keramika pro dospělé 1 12 X Keramika pro dospělé 2 10 X Line dance a country 9 X Line dance a country-dos. 6 X Malé divadlo 4 X Mediální kr. - moderátor 3 X Pastelka - výtvarka 9 X Pilates - cvičení 10 X Ponny klub - začátečníci 15 X Práce s pedikem 4 X Přípravka maţoretek 15 X Sportovní střelba 1 6 X Sportovní střelba 2 19 X Šachový krouţek 1 11 X Šachový krouţek 2 3 X TKB. Matiáše - junior 1 4 X TKB. Matiáše - junior 2 3 X TS Vergillio - sólo, duo 7 X TS Vergillio - A 12 X TS Vergillio - B 14 X TS Vergillio - C 17 X Veltrubská písklata 7 X Výtvarka Veltruby 7 X Výt. tech. krok za krok-začátečníci 2 X Výt. tech. krok za krok-pokročilí 9 X Výuka kláves 3 X Strana (celkem 20) 6

7 Název zájmového útvaru Počet dětí, ţáků, studentů účastníků zájmového útvaru Vedení zájmového útvaru (krouţku) - Interní pracovník Vedení zájmového útvaru (krouţku) - Externí pracovník Výuka kytary 1 2 X Výuka kytary 2 2 X Výuka kytary 3 2 X Výuka kytary 4 2 X Zpíváme s Eliškou 2 X TK B. Matiáše SST 10 X TK B Matiáše LAT 10 X TK B matiáše Formace 11 X TK B. Matiáše - nováčci 7 X Celkem Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ Datum Název krouţku Název soutěţe, přehlídky a představení Umístění Aerobik - Veltruby Vystoupení - Vánoční besídka ZŠ Veltruby účast Aerobik - Veltruby Vystoupení - Staročes. máje a slavnosti ve Veltrubech Aerobik - Veltruby Vystoupení - Dětský den - Hradištko účast Aerobik - Veltruby Vystoupení - Mezinárodní fes. běhu na 7a15km Kolín Barvínek výtvarná soutěţ - Kniha a já bez umístění Foto krouţek účast v soutěţi - PF pro hejtmana Stř. karja. bez umístění Foto krouţek Fotosoutěţ - Ţivotodárná voda Strana (celkem 20) 7 účast účast postup do dalšího kola Foto krouţek Fotosoutěţ - V zimě jas v noci mráz 2x 2. místo, 1. místo Foto krouţek Výstava fotografií - V zimě jas v noci mráz účast Foto krouţek Výstava fotografií - Městský společ. dům Kolín účast Foto krouţek Fotosoutěţ - Ráj na zemi 1. místo Keramika 4 III. ročník Keramické soutěţe 3. místo Keramika 2 III. ročník Keramické soutěţe 1. a 2 místo Line dance a country Futurum Kolín účast Line dance a country Futurum Kolín účast Line dance a country Den záchranářů - Kolín účast Line dance a country Kmochův Kolín účast Line dance a country Kmochův Kolín účast říjen Malé divadlo Kouřimské podivování- Cesta Karla IV do Francie a zpět Malé divadlo Mlýny účast Malé divadlo Sny noci kouřimské účast Mediální krouţek - moderátor Mediální krouţek - moderátor Mediální krouţek - moderátor D. Mokříţová - moderování v Městské knohovně Kolín K. Šmídová moderování - Modní přehlídka Futurum Kolín účast účast účast J. Hlaváč moderovcání - Dětský den pro děti z ŠD účast Pastelka výtvarná soutěţ - Kniha a já bez umístění Přípravka Maţoretek Den záchranářů účast Přípravka Maţoretek Praha Chodov účast

8 Datum Název krouţku Název soutěţe, přehlídky a představení Umístění Přípravka Maţoretek Kmochův Kolín účast Sportovní střelba Podzimní cena mládeţe - Rohozec ,13.11., 2.10., , Sportovní střelba Liberecká liga kolo 2X2.,3.,4.,5.a 14. místo 4., 11.,18, 23, 24. místo Sportovní střelba Podzimní praţská diabolka 14. místo Sportovní střelba Pohár starosty města Brandých n/l 2., 2x4. místo Sportovní střelba Hradecká diabolka mládeţe 4. a 14. místo Sportovní střelba O pohár ředitele DDM Kolín 2x1.,2.2x4. místo Sportovní střelba Pohár starosty města Brandých n/l 2., 2x4. místo Sportovní střelba Hradecká diabolka mládeţe 4. a 14. místo Sportovní střelba O pohár ředitele DDM Kolín 2x1.,2.2x4. místo Sportovní střelba O pohár ředitele SSKPlzeň 3. místo Sportovní střelba Pohár města Benešova a 5. místo Sportovní střelba Zimní cena - Kolín 1. a 3x3. místo Sportovní střelba Velká cena - Stř. kraje 5. místo Sportovní střelba Velká cena - Stř. kraje 3. místo Sportovní střelba Benešovská diabolka 3. místo Sportovní střelba Memoriál Josefa Laciny 2x3. místo Sportovní střelba Krajský přebor Liberec. Kraje 4. místo Sportovní střelba Jarní cena mládeţe Ţehušice 2x1., a 2x3. místo Sportovní střelba Memoriál A. Greplové 3. a 7. místo Sportovní střelba VC Ţilova 4. a 29. místo Sportovní střelba VC SSK Plzeň 3. a 23. místo Sportovní střelba Mistrovství STČ Kraje a mládeţe 4. a 6. místo Sportovní střelba MČR - mládeţe 1. a 3. místo Sportovní střelba VC Černovic 1.,3., a 2x5 místo Sportovní střelba VC Dvory u nymburka 6., 9. a 12. místo Sportovní střelba Lidická Růţe 1.,4. a 6. místo Sportovní střelba Lidická Růţe 1.,4. a 5. místo Sportovní střelba 1. kolo Český pohár talent. ml. - Karlovy Vary 12. místo Sportovní střelba Kontrolní závod rep. - Plzeň 6. míst Sportovní střelba 2. kolo Český pohár talent. ml. - Manušice 18. místo Sportovní střelba 3. kolo Český pohár talent. ml.- Plzeň 13. místo Šachový krouţek Memoriál IM Růţeny Suché - Dobiášové 8. místo Šachový krouţek Mikulášský turnaj 48. a 52. místo Šachový krouţek Kapr 54. místo Šachový krouţek Turnaj kosmonautů - Praha 19, 2x 11. a 14. místo Šachový krouţek Krajský přebor mládeţe - Český Brod 53. místo Šachový krouţek Memoriál prof. Pelikána - Český Brod 17, 19., 20, 23. a 25. místo Šachový krouţek Smíchovská klání 17.,27. a 32. místo TK B. Matiáše Kolínské podletí účast TK B. Matiáše Taneč. soutěţ - Memoriíl B. Matiáše Kolín TK B. Matiáše Taneč. soutěţ - Hradec Králové 1 kolo STT,SMF- LAT,STT SMF-STT,Lat,2 kolo STT TK B. Matiáše Taneční soutěţ - Cheb SMF-LAT, finále Strana (celkem 20) 8

9 Datum Název krouţku Název soutěţe, přehlídky a představení Umístění TK B. Matiáše Taneční soutěţ - Poděbrady 1 kolo STT,SMF- LAT,STT TK B. Matiáše Taneční soutěţ týnec n/s SMF - STT TK B. Matiáše Taneční večer Gina Bely Dance - Kolín účast TK B. Matiáše Kmochův Kolín účast TS Vergillio A Výročí zaloţení obce Dolní Chvátliny účast TS Vergillio A Partners day - Kolín účast TS Vergillo A O pohár Lanškrounské koruny 1. místo TS Vergillo B O pohár Lanškrounské koruny 1. místo TS Vergillo mix O pohár Lanškrounské koruny 3. místo TS Vergillo A Futurum Kolín účast TS Vergillo B Futurum Kolín účast TS Vergillo mix Ples ČSSD - Praha účast TS Vergillo A Dvůr Králové 1. místo TS Vergillo B Dvůr Králové 6. místo TS Vergillo mix Dvůr Králové 2. místo TS Vergillo A semifinále Den fitness - Benátky n/j - postup 1. místo TS Vergillo B semifinále Den fitness - Benátky n/j - postup 5.místo TS Vergillo A Den záchranářů účast TS Vergillo B Den záchranářů účast TS Vergillo A Praha - Chodov 3. místo TS Vergillo B Praha - Chodov 1. místo TS Vergillo A Mezinárodní finále Den fitness - Praha 4. místo TS Vergillo B Mezinárodní finále Den fitness - Praha 2. místo TS Vergillo A Kmochův Kolín účast TS Vergillo B Kmochův Kolín účast TS Vergillio C O pohár Lanškrounské koruny 4. místo TS Vergillio C Futurum Kolín účast TS Vergillio C Dvůr Králové 1. místo TS Vergillio C Rychnov n/k 2. místo TS Vergillio C semifinále Děti fitness - Benátky n/j 2. místo postp do finále TS Vergillio C Den záchranářů účast TS Vergillio C Praha - Chodov účast TS Vergillio C Mezinárodní finále Děti fitness - Praha 7. místo TS Vergillio C Kmochův Kolín účast TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová O cenu TK Andria sólo s hůlkou O cenu TK Andria sólo s rekvizitami Mistrovství ČR ve twirlingu Soutěţ Bastřice pod Hostýnem sólo s hůlkou Soutěţ Bastřice pod Hostýnem sólo s rekvizitami O pohár ze Zámku Kolín sólo s hůlkou O pohár ze Zámku Kolín sólo s rekvizitami Soutěţ Dvůr Králové sólo s hůlkou 3. místo 1. místo 8. místo 4. místo 2. místo 1. místo 1. místo 1. místo Strana (celkem 20) 9

10 Datum Název krouţku Název soutěţe, přehlídky a představení Umístění TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová Kvalifikace mistrovství ČR sólo s rekvizitami 5. místo Datum Název krouţku Název soutěţe, přehlídky a představení Umístění TS Vergillio A- sólo Alţběta Kuprová TS Vergillio A- sólo Alţběta Kuprová TS Vergillio A- sólo Alţběta Kuprová TS Vergillio A- sólo Alţběta Kuprová TS Vergillio A- sólo Alţběta Kuprová TS Vergillio A- sólo Alţběta Kuprová TS Vergillio A- sólo Veronika Šátková TS Vergillio A- sólo Veronika Šátková TS Vergillio A- sólo Veronika Šátková TS Vergillio A- duo Hofmannová+Sedláčková TS Vergillio A- duo Hofmannová+Sedláčková O cenu TK Andria sólo s rekvizitami Mistrovství ČR ve twirlingu O pohár ze Zámku Kolín sólo s hůlkou O pohár ze Zámku Kolín sólo s rekvizitami Soutěţ Dvůr Králové sólo s hůlkou Kvalifikace mistrovství ČR sólo s rekvizitami Soutěţ Bastřice pod Hostýnem sólo s hůlkou O pohár ze Zámku Kolín sólo s hůlkou Soutěţ Dvůr Králové sólo s hůlkou O pohár ze Zámku Kolín sólo s hůlkou Soutěţ Dvůr Králové sólo s hůlkou 1. místo 9. místo 2. místo 1. místo 1. místo 6. místo 5. místo 5. místo 3. místo 3. místo 5. místo Výt.techn-krok za krokem Vernisáţ + výstava výtvarných děl absolventý ZÚ účast Výuka kytary Vystoupení v rámci akce Kmochův Kolín účast b) Příleţitostná zájmová činnost k Datum Název příleţitostné zájmové činnosti Počet účastníků celkem září Zápis do ZÚ 140 září Kolínské Alíkoviny 427 září Pilates úvodní hodina 10 září Rozloučení s prázdninami 14 září Výroba draků 25 říjen Keramika dospělí - Veltruby 13 říjen Setkání malých sběratelů 7 říjen Výlet do Miskovic 9 říjen Sjezd mládeţe 838 říjen Hmatové hry 20 listopad Strašidelný ostrov 443 listopad Keramika dospělí - Veltruby 14 listopad Výroba koulí 21 prosinec Mikuláš v C 32 prosinec Mikuláš 279 prosinec Keramika dospělí - Veltruby 11 prosinec O pohár ředitele DDM Kolín 64 prosinec Prodejní výstava keramiky 147 prosinec Silvestr pro děti 203 prosinec Přespávačka Klubu Naplno 15 prosinec Vánoční tvoření z vizovického těsta 17 Strana (celkem 20) 10

11 Datum Název příleţitostné zájmové činnosti Počet účastníků celkem prosinec Výstava výtvarných prací 6. ZŠ 135 prosinec Vánoční pořad 18 leden Keramika dospělí - Veltruby 11 leden Memoriál Bohusl. Matiáše 320 leden Turnaj dvojic 34 únor Turnaj v OKC 21 únor Keramika dospělí - Veltruby 5 únor karneval z jiného světa 209 únor Přespávačka Klubu Naplno 17 březen Ruční papír 17 březen Keramika dospělí - Veltruby 12 březen O pohár ze zámku - s, d, t 784 březen Setkání malých sběratelů 12 březen Izraelská čajovna 22 březen Výstava A. Kubíčkové 186 březen Preventan CUP - vybíjená 271 duben Vernisáţ výstavy + výstava 155 duben drátkování 24 duben Keramika dospělí - Veltruby 15 duben Valmontovy nebezpečné znám. 27 duben Den otevřených dveří na C 1 duben Vernisáţ výstavy + výstava 120 duben Dnes patří nám, zítra dalším 193 duben Výlet do Habrkovic 13 duben O velikonočního beránka 40 duben slet čarodějnic 89 duben Koncert kapely 14 duben Přespávání fotokrouţek Pha 8 na C 6 květen Kolínský výběr 565 květen Show maţoretek 532 květen Výstava - Den země 139 květen soutěţ Mladý zahrádkář 44 květen Keramika dospělí - Veltruby 12 květen Přijď si hrát s pokémony a gormity 37 květen Den rodin 6 květen Módní mlsní - akce ZÚ moder. 126 květen Hrou proti AIDS 532 květen Přes pohádky do útulku za zvířátky 570 červen Keramika dospělí - Veltruby 11 červen Dětský den v C 42 červen Mlýny aneb vítejte v zelených časech 73 červen Výstava výt. prací - krok za krokem 300 Strana (celkem 20) 11

12 Datum Název příleţitostné zájmové činnosti Počet účastníků celkem červen Prázdninový film 14 červen Svět očima dětí 218 červen Ve dne jas, v noci mráz 160 srpen Zájed TS Vergillio do SRN - Kamenz 10 srpen Soustředění TS Vergillio 10 srpen Keramika s Renčou 40 srpen Svět očima dětí 172 srpen Malé dovednosti s Janou 17 Celkem c) Spontánní zájmová činnost prevence sociálně patologických jevů Otevřený klub Céčko prevence sociálně patologických jevů Datum Spontánní činnost Počet účastníků - dětí, ţáků, studentů září Otevřený klub Céčko 128 říjen Otevřený klub Céčko 187 listopad Otevřený klub Céčko 135 prosinec Otevřený klub Céčko 75 leden Otevřený klub Céčko 135 únor Otevřený klub Céčko 128 březen Otevřený klub Céčko 177 duben Otevřený klub Céčko 136 květen Otevřený klub Céčko 76 červen Otevřený klub Céčko 86 červenec Otevřený klub Céčko 23 srpen Otevřený klub Céčko 28 Listopad zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC 5 Prosinec zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC 12 Leden zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC 18 Únor zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC 30 Březen zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC 39 Duben zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC 27 květen zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC 22 Červen zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC. 34 září Klub Naplno 44 říjen Klub Naplno 28 listopad Klub Naplno 23 prosinec Klub Naplno 7 leden Klub Naplno 64 únor Klub Naplno 27 Strana (celkem 20) 12

13 Datum Spontánní činnost Počet účastníků - dětí, ţáků, studentů březen Klub Naplno 21 duben Klub Naplno 43 květen Klub Naplno 45 červen Klub Naplno 39 září Taneční skupiny 19 říjen Taneční skupiny 33 listopad Taneční skupiny 59 prosinec Taneční skupiny 18 leden Taneční skupiny 60 únor Taneční skupiny 41 březen Taneční skupiny 54 duben Taneční skupiny 46 květen Taneční skupiny 18 červen Taneční skupiny 43 listopad Klub Brykule 31 prosinec Klub Brykule 92 leden Klub Brykule 75 únor Klub Brykule 46 březen Klub Brykule 51 duben Klub Brykule 48 květen Klub Brykule 34 červen Klub Brykule 28 Celkem d) Organizace soutěţí a přehlídek olympiády Datum Název akce Počet účastníků leden Německý jazyk ZŠ 22 leden Německý jazyk SŠ 10 leden Matematika z 5, 9 67 leden Chemie D 14 únor Anglický jazyk ZŠ 63 únor Anglický jazyk SŠ 18 únor Dějepis ZŠ 53 březen Dětská scéna - okr. kolo 60 březen Český jazyk ZŠ 52 březen Český jazyk SŠ 16 březen Matematický klokan 3338 březen Zeměpis A, B, C 52 březen Dětská scéna - kr. kolo 129 duben Fyzika E, F 25 duben Matematika Z 6, 7, 8 59 duben Biologie C 30 Strana (celkem 20) 13

14 Datum Název akce Počet účastníků duben Pythagoriáda Z 6, 7, květen Biologie D 31 duben Pythagoriáda Z 5 52 květen Vybíjená 307 Celkem e) Práce s talenty Datum Název akce Počet účastníků říjen Tan. klub Bohusl. Matiáše - seminář LAT Bartůňkovi 18 listopad Tan. klub Bohusl. Matiáše - seminář STT Sklenička 10 prosinec Tan. klub Bohusl. Matiáše - seminář STT Sklenička 10 leden Tan. klub Bohusl. Matiáše - seminář STT Sklenička 22 únor Tan. klub Bohusl. Matiáše - seminář STT Sklenička 9 březen Tan. klub Bohusl. Matiáše - seminář STT Sklenička 28 září Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 říjen Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 listopad Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 prosinec Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 leden Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 únor Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 březen Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 duben Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 květen Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 červen Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 Celkem f) Pobytové akce a soustředění ZÚ Datum Název akce Počet účastníků Osobodny srpen 09 Zájezd TS Vergillio do SRN - Kamenz Tyto akce jsou zahrnuty v odd. 9/b - Příleţitostná zájmová činnost k jednorázové akce, str. 8, 9. g) Prázdninová činnost Tábory Datum Název akce Počet účast. Počet dní Osobodny Počet prac. Z toho interních Jarní hory Strana (celkem 20) 14

15 Počet Počet Z toho Datum Název akce Osobodny Počet prac. účast. dní interních Koňský tábor 1. Krucemburk Tábor s maminkou Benecko Koňský tábor Krucemburk Výtvarný tábor Krucemburk Foto tábor Krucemburk Celkem Pozn. Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska ani pracovníci táborů Prázdninové akce ve městě Datum Název akce Účastníci říjen Výlet do Miskovic 9 prosinec Silvestr pro děti 203 duben Výlet do Habrkovic 13 srpen Zájed TS Vergillio do SRN - Kamenz 10 srpen Soustředění TS Vergillio 10 srpen Keramika s Renčou 40 srpen Svět očima dětí 172 srpen Malé dovednosti s Janou 17 Celkem Tyto prázdninové aktivity, akce ve městě jsou zahrnuty do odd. 9/b - Příleţitostná zájmová činnost k jednorázové akce 10. Prevence sociálně patologických jevů Do oblasti prevence sociálně patologických jevů je zahrnuta činnost otevřeného klubu Céčko, odd. 9., odst. c. V měsíci dubnu pořádalo SVČ DDM Kolín osvětovou akci Dnes patří nám, zítra dalším, zaměřenou na problematiku spojenou s ţivotním prostředím a tříděním odpadů. V měsíci květen pořádalo SVČ DDM Kolín osvětovou akci Hrou proti AIDS společně s KHS. Strana (celkem 20) 15

16 11. Vnější partneři střediska Město Kolín - v oblasti prevence sociálně patologických jevů v činnosti otevřeného klubu Céčko. Financuje provozní náklady, poskytuje prostory, přispívá na činnost. Dále finanční podpora práce s talenty trenér KST, soutěţ ve společenských tancích, střelecký a šachový krouţek, podpora jednotlivých akcí v oblasti příleţitostné zájmové činnosti. Základní a střední školy spolupráce při organizování soutěţí a přehlídek olympiád a dalších soutěţí vyhlašovaných DDM Kolín. Psí útulek organizace výstav a soutěţí na podporu opuštěných psů. Krajská hygienická stanice osvětové akce, prevence AIDS. Církve besedy, adventní akce. Hasičský záchranný sbor Kolín podpora letní činnosti. Městská policie Kolín podpora letní činnosti. Policie ČR, OŘ Kolín podpora letní činnosti. Obecní úřad Veltruby podpora zájmové činnosti Strana (celkem 20) 16

17 12. Údaje o pracovnících SVČ Interní pracovníci I. Základní údaje o interních pracovnících SVČ (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet ţáků na přepočtený počet pedagog prac 10/8,022 3/2 8/6, Základní údaje o externích pracovnících SVČ (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet ţáků na přepočtený počet pedagog prac II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosaţený stupeň vzdělání, obor Titul Délka ped. praxe Luboš Votroubek Ped. vol. času, ředitel 1,0 USO, DPS x 33 Petra Pokorná Ped. vol. času, ved. odd., zást. řed 1,0 maturita SŠSP, stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 5,25 Markéta Kalousková Ped. vol. času, ved. odd., ved. úseku 1,0 maturita OA, DPS x 6,75 Zuzana Hanzálková Ped. vol. času 1,0 FTS x 5,75 Eva Mojţíšová Ped. vol. času 1,0 stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 25,5 Iva Prokšová Ped. vol. času, ved. odd. 0,62 stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 4,33 Jitka Houdková Ped. vol. času 0,5 stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 4,75 Tereza Koubská Ped. vol. času 1,0 stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 1,0 * Zuzana Hanzálková od mateřská dovolená, od rodičovská dovolená. * Renata Drahovzalová od DPČ, do rodičovská dovolená. Strana (celkem 20) 17

18 III. Věková struktura interních pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem Věková struktura externích pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Tereza Koubská získala předepsané vzdělání pro výkon práce pedagoga volného času studium pedagogiky dle ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., 22. Petra Pokorná absolvovala Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ) VISK Markéta Kalousková zahájila Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ) - VISK Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběţné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium Pracovníci DDM absolvují odborné semináře na rozvoj odborných, pedagogických, psychologických a manaţerských znalostí a dovedností - NIDV, VISK, DESCARTES. Semináře mají certifikát MŠMT ČR. Finanční náklady vynaloţené na DVPP Celkem bylo na DVPP vydáno 22900,- Kč. 14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 15) Ve školním roce nebyla vykonána kontrola Českou školní inspekcí. Strana (celkem 20) 18

19 15. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času Základní údaje o hospodaření SVČ v tis. Kč k k Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem příspěvky a dotace na provoz z toho (úč. 691) ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3. před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV) z toho 4. z toho 5. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 3729 z toho mzdové výdaje 2905 ostatní celkem 1 (UZ , , , , atd.) 105 z toho soutěţe a přehlídky 105 Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) běţné provozní výdaje celkem (UZ 000) 630 ostatní účelové výdaje celkem 1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014) 21 z toho 001 sportovní akce 21 Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) Komentář k ekonomické části: V hodnoceném období nebyly nově pořízeny významné investice ani dokončeny velké opravy. DDM Kolín hospodaří tak, aby na konci ekonomického roku 2011 bylo hospodaření organizace vyrovnané. Pokud byly poskytnuty příspěvky z jiných zdrojů, byly vţdy účelové Klub společenského tance, ZÚ střelecký, ZÚ šachový, TK Vergilio, a byly vyúčtovány zdrojové organizaci (město Kolín). Strana (celkem 20) 19

20 16. Závěr Počty účastníků zájmového vzdělávání ve všech oblastech jsou stabilní, případně mírně klesající. Většina plánovaných aktivit ve všech oblastech zájmového vzdělávání byla naplněna. V průběhu školního roku přibyly další akce a činnosti schválené ředitelem. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci externích pracovníků a prokázání jejich zdravotních předpokladů a bezúhonnosti. Získáváme nové externí spolupracovníky a rozšiřujeme nabídku zájmového vzdělávání. Mezi SVČ a městem majitelem objektů probíhá komunikace ve věci údrţby objektů, revize nájemních smluv, kalendář údrţby, oprav a revizí. Město Kolín se podílí na provozu Otevřeného klubu Céčko a přispívá na některé příleţitostné akce formou dotace. SVČ se hlásí do výběrového řízení na pořadatele okresních a krajských kol olympiád a tato soutěţe realizuje. SVČ pořádá další sportovní a výtvarné soutěţe vyhlášené Středočeským krajem. Trvale chybí minimálně dva provozní pracovníci jako školník a uklízeč SVČ provozuje činnost ve třech budovách. DDM průběţně ţádá město o příspěvky na zabezpečení některých celoměstských akcí a přehlídek. Ekonomicky je činnost SVČ vyrovnaná. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na poradě: Podpis ředitele a razítko SVČ/DDM: Strana (celkem 20) 20

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2009-2010 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2014-2015 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2014-2015 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2012-2013 Dům dětí a mládeže, Kolín, Pražská 161 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2012-2013 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE, KOLÍN, PRAŢSKÁ 161 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Příloha č. 1 Obsah a časový plán zájmového vzdělávání DDM Kolín pro školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Pravidelná

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93 Středisko: Stanice přírodovědců hl. m. Prahy Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet ZÚ Hudební 0 Výtvarné apod. (aranžování, ateliér) 2 Technické obory (Šikula) 1 Přírodověda (chemie,

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2015 Účinnost ode dne: 1. 9. 2015

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, telefon: 485 110 096, fax: 485 113 230, e-mail: luksch@spstliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Aktivity Volejbalového centra nad Metují

Aktivity Volejbalového centra nad Metují únor 2015 březen 2015 duben 2015 květen 2015 červen 2015 14.6.2015 (neděle) Závěrečná - minivolejbal Žákovský i minivolejbal Týniště nad Orlicí 7.6.2015 (neděle) Hradecký turnaj minivolejbalu Žákovský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Příloha č. 1 Obsah a časový plán zájmového vzdělávání DDM Kolín pro školní rok 2014 Obsah: 1. Pravidelná

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Příloha č. 1 Obsah a časový plán zájmového vzdělávání DDM Kolín pro školní rok 2013 Obsah: 1. Pravidelná

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 V Liberci 3.5.2016 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež DDM hl. m. Prahy - Informační centrum pro mládež HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015 Informační centrum pro mládež V Praze dne 26.10.2015 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU okres Havlíčkův Brod Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 71008951 tel. 569 726 420 www.zs.ledecns.cz e-mail: zsledec@seznam.cz CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ

Více

DDM hl. m. Prahy - Klub Klamovka název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Lukáš Šulc

DDM hl. m. Prahy - Klub Klamovka název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Lukáš Šulc DDM hl. m. Prahy - Klub Klamovka název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Lukáš Šulc PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ zaměření ZÚ členů sportovní (florbal, aerobic

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Základní umělecká škola Votice

Základní umělecká škola Votice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Základní umělecká škola votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Dům dětí a mládeže Dolnonádražní 269, OSEK, 417 05 IČO: 70825645 tel.č.: 417837205, 417 579 713 e-mail: ddmosek@volny.cz webové stránky: www.ddmosek.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004... razítko

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Liberci 4.5.2014 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Pečky, Barákova 700 Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: 70836299 IZO ředitelství školy: 002962781 Kontakty: číslo telefonu:321785390,

Více