Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2010-2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení SVČ 5. Programy a projekty 6. Hlavní činnost SVČ 7. Doplňkové činnosti SVČ 8. Materiálně technické podmínky 9. Činnost SVČ a) Pravidelná zájmová činnost b) Příleţitostná zájmová činnost c) Spontánní zájmová činnost prevence sociálně patologických jevů d) Organizace soutěţí a přehlídek (olympiády) e) Práce s talenty f) Pobytové akce a soustředění ZÚ g) Prázdninová činnost 10. Prevence sociálně patologických jevů 11. Vnější partneři střediska 12. Údaje o pracovnících SVČ 13. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 15. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ 16. Závěr Kolín, říjen 2011 Předkládá: Luboš Votroubek, ředitel

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK Struktura výroční zprávy o činnosti střediska volného času vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 5 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva o činnosti školského zařízení se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školského zařízení. Po schválení na poradě pracovníků střediska volného času (dále jen SVČ) zasílá ředitel SVČ výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě. Výroční zpráva SVČ je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. 1. Základní údaje o SVČ Název organizace: DŮM DĚTÍ A MLÁDEŢE, KOLÍN, PRAŢSKÁ 161 Zřizovatel : STŘEDOČESKÝ KRAJ IČ: IZO Kontakty: Telefon: Fax: www stránky : ředitel SVČ : Luboš Votroubek tel.: , zástupce ředitele: Petra Pokorná tel.: Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Charakteristika SVČ Středisko volného času Dům dětí a mládeţe, Kolín, Praţská 161 (dále jen DDM) je střediskem volného času pro děti, ţáky a studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky, ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky 74/2005 Sb. Svou činnost vyvíjí ve městě Kolín a správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností, tedy v obvodu bývalého okresu Kolín. Cílem činnosti DDM je tzv. zájmové vzdělávání, výchova k smysluplnému naplnění volného času, podpora a rozvoj talentů, rekreace a vytváření pozitivního sociálního prostředí a v neposlední řadě primární prevence negativního chování a závislosti na drogách. Při činnosti všech pracovníků DDM je kladen důraz na kvalitní a profesionální práci jako sluţby veřejnosti a zvyšování vlastní kvalifikace. Spokojenost, bezpečnost a zdraví dětí, jejich rodičů a dalších účastníků zájmového vzdělávání je na prvním místě veškerého snaţení. Činnost DDM, jednotlivých oddělení a jednotlivých pracovníků se řídí roční náplní ŠVP DDM, závěry pracovních a dalších operativních porad, Vnitřním a Organizačním řádem DDM, osobními a profesními popisy práce a příkazy ředitele. Porady se konaly pravidelně kaţdé úterý od 9.30 hodin a dále vţdy dle aktuální potřeby. Je o nich veden zápis, který se stává závazným dokumentem řízení. Činnost DDM zajišťují interní pedagogičtí a provozní pracovníci, externí pedagogičtí a provozní pracovníci na DPČ, řada příleţitostných spolupracovníků na DPP a dobrovolní pracovníci. Strana (celkem 20) 2

3 3. Řídící a kontrolní činnost Řídící a kontrolní činnost provádí ředitel, vedoucí oddělení a úseků podle zásad uvedených ve vnitřních předpisech a směrnicích, Vnitřním a Organizačním řádu DDM Kolín. Je prováděna předběţná, průběţná a následná kontrola. Předběţná kontrola probíhá před přípravou akcí a činností formou vypracování technicko-organizačního zabezpečení (TOZ) a případně projednáním na poradě, průběţná kontrola na jednotlivých týdenních poradách o čemţ je proveden zápis a následná formou vypracování hodnocení akce. Ředitel a vedoucí oddělení vykonávají návštěvy a konzultace v ZÚ, o kterých je proveden zápis v knize konzultací. Ředitel vykonává kontroly na jednotlivých akcích a táborech. S vedoucími ZÚ jsou projednávány zásadní dokumenty, zásady vedení zájmového vzdělávání, provedeno školení o bezpečnosti práce, zhodnocena činnost a to přímo osobně v pracovně ZÚ, je-li potřeba, je organizováno setkání v kanceláři či klubovně DDM. Mimo to je vedoucí odd. pravidelné zájmové činnosti s vedoucími ZÚ v kontaktu prostřednictvím u a SMS. Všechny oblasti zájmového vzdělávání jsou průběţně hodnoceny na poradách, na kaţdou akci je vypracováno hodnocení akce. V pololetí a na konci šk. roku jsou vypracovány souhrnné výkazy. Předběţná, průběţná a následná kontrola je ředitelem prováděna v oblasti ekonomické a provozní podle vnitřních směrnic - Vnitřní směrnice pro oběh účetních dokladů, nakládání s majetkem organizace a vnitřní kontrolní systém a Vnitřní směrnice pro postup při nabývání, evidenci, přesunech, inventarizaci a vyřazování majetku organizace. Strana (celkem 20) 3

4 4. Struktura a personální obsazení SVČ ŘEDITEL ZÁSTUPCE. ŘEDITELE, PŘÍLEŢIT. ZČ. EKONOM TÁBORY, PRAV. ZĆ. BUDOVA RIM.SOB.. PRAV. ZĆ., VED. OTEVŘ. KLUB C SPORT.ZČ., PROPAG. OTEVŘ. KLUB C SOUTĚŢE, PROVOZ. PRAC. AKCE (EXT.,INT.) PRAC. TÁBORY (EXT.,INT.) PRAC. PRAV. ZČ. (EXT.,INT.) ÚKLID PRAŢSKÁ UL. ÚKLID RIMAVSKÉ SOBOTY PRAC. C (EXT.,INT.) SPRÁVCE PRAŢSKÁ UL. ÚLID C EXT.PRAC. SOUTĚŢE Úseky : Ředitel Vedoucí odd. příleţitostné ZČ + zástupce ředitele Vedoucí odd. pravidelné ZČ + vedoucí otevřeného klubu Céčko Vedoucí odd. soutěţí + tech. provoz Ped. prac. odd. ZČ + prázdninová činnost + budova ul. Rimavské Soboty Ped. prac. odd. ZČ + sport + PR a propagace Ped. prac. otevřeného klubu Céčko Ped. prac. otevřeného klubu Céčko Ekonomka Úklid Správce Rodičovská dovolená Renata Drahovzalová. Strana (celkem 20) 4

5 5. Programy a projekty Ve školním roce nevypracoval DDM ţádné projekty. 6. Hlavní činnost SVČ DDM vykonával hlavní činnost zájmové vzdělávání v oblastech: a) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost v zájmových útvarech (dále jen ZÚ), krouţcích, klubech, kurzech; b) příleţitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost v místě sídla organizace, účast na příleţitostních soutěţích, výletech, zábavných akcích a podobně; c) spontánní - vyuţití otevřené nabídky rozmanitých spontánních činností, především zábavných a rekreačních, často pojatých jako prevence sociálně patologických jevů často vyplývajících z nudy; d) organizování olympiád - předmětových, uměleckých, sportovních a jiných postupových soutěţí a přehlídek vyhlašovaných MŠMT; e) práce s talenty a nadanými jedinci - individuální práce s nadanými dětmi, ţáky a studenty; f) pobytové akce a soustředění; g) prázdninová činnost - pobytové tábory a soustředění ZÚ zpravidla mimo místo sídla organizace a akce tzv. příměstského tábora ve městě a mimo město formou jednodenních výletů; h) osvětová činnost - shromaţďování a poskytování informací pro účastníky zájm. vzdělávání. 7. Doplňkové činnosti SVČ Ve školním roce nevykonával DDM doplňkovou činnost. 8. Materiálně technické podmínky DDM realizuje zájmové vzdělávání v pronajatých prostorách, které odpovídají hygienickým a bezpečnostním podmínkám a předpisům, nebo na veřejném prostranství. Pracovny DDM se nacházejí ve třech budovách v majetku města Kolín: V Praţské ul. 161, kde se scházejí ZÚ, které vyuţívají velký sál a přilehlé prostory, klubovnu v přízemí a klubovnu a rozhlasové studio v patře. Zde jsou také pracovny ředitele, ekonomky a ped. pracovníků. V této budově se uskutečňují divadelní a hudební představení, soutěţe, sběratelské a společenské akce pro širokou veřejnost. V ulici Rimavské Soboty 923 pavilon v objektu bývalé mateřské školy. Telefon Zde se soustředí ZÚ pohybové, sportovní, keramické, výtvarné. Svou pracovnu zde má ped. pracovnice pověřená péčí o prostory a pracovny a vedením svěřené oblasti zájmové činnosti pravidelné. Provoz v těchto budovách je přizpůsoben potřebám ZÚ a ostatní činnosti. Je to prakticky od pondělí do neděle od 8.00 do hodin. Pro vyřízení přihlášek, informací, plateb apod. jsou pověření pracovníci DDM s jistotou k zastiţení v Praţské ul. v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8.30 do hodin a od do hodin. V Praţské ul. 880 (dříve Bezručově ul. č. 524) - otevřený klub Céčko. Telefon Céčko je společné zařízení Města Kolín a DDM Kolín. Jedná se o tzv. otevřený klub určený pro spontánní aktivity zejména dospívajících mladých lidí a jejich odpoutání od tzv. negativních jevů. Má podobu především velké herny s kulečníky, stolním tenisem a fotbalem, šipkami, nachází se zde výtvarný ateliér a hudební zkušebna. Klub je vybaven počítači a trvalým připojením na internet. Provoz Céčka je od pondělí do pátku od 12 do 19 hodin, sezóně v sobotu od 14 do 18 hodin. Svou pracovnu zde má vedoucí CMK. Nově zde byla vybudována pracovna pro krouţek plastikových modelářů a přístupová cesta s novým vchodem do budovy. Strana (celkem 20) 5

6 9. Činnost SVČ a) Pravidelná zájmová činnost k Název zájmového útvaru Počet dětí, ţáků, studentů účastníků zájmového útvaru Vedení zájmového útvaru (krouţku) - Interní pracovník Vedení zájmového útvaru (krouţku) - Externí pracovník Aerobik Veltruby 14 X Angličtina hrou - Veltruby 7 X Barvínek 9 X Foto krouţek-začátečníci 3 X Foto krouţek-pokročilí 5 X Florbal - Veltruby 9 X Keramika Sluníčko 1 9 X Keramika Sluníčko 3 5 X Keramika Sluníčko 4 8 X Keramika 2 7 X Keramika 3 11 X Keramika 4 7 X Keramika Veltruby 1 9 X Keramika Veltruby 2 7 X Keramika pro dospělé 1 12 X Keramika pro dospělé 2 10 X Line dance a country 9 X Line dance a country-dos. 6 X Malé divadlo 4 X Mediální kr. - moderátor 3 X Pastelka - výtvarka 9 X Pilates - cvičení 10 X Ponny klub - začátečníci 15 X Práce s pedikem 4 X Přípravka maţoretek 15 X Sportovní střelba 1 6 X Sportovní střelba 2 19 X Šachový krouţek 1 11 X Šachový krouţek 2 3 X TKB. Matiáše - junior 1 4 X TKB. Matiáše - junior 2 3 X TS Vergillio - sólo, duo 7 X TS Vergillio - A 12 X TS Vergillio - B 14 X TS Vergillio - C 17 X Veltrubská písklata 7 X Výtvarka Veltruby 7 X Výt. tech. krok za krok-začátečníci 2 X Výt. tech. krok za krok-pokročilí 9 X Výuka kláves 3 X Strana (celkem 20) 6

7 Název zájmového útvaru Počet dětí, ţáků, studentů účastníků zájmového útvaru Vedení zájmového útvaru (krouţku) - Interní pracovník Vedení zájmového útvaru (krouţku) - Externí pracovník Výuka kytary 1 2 X Výuka kytary 2 2 X Výuka kytary 3 2 X Výuka kytary 4 2 X Zpíváme s Eliškou 2 X TK B. Matiáše SST 10 X TK B Matiáše LAT 10 X TK B matiáše Formace 11 X TK B. Matiáše - nováčci 7 X Celkem Prezentace úspěchů zájmových útvarů SVČ Datum Název krouţku Název soutěţe, přehlídky a představení Umístění Aerobik - Veltruby Vystoupení - Vánoční besídka ZŠ Veltruby účast Aerobik - Veltruby Vystoupení - Staročes. máje a slavnosti ve Veltrubech Aerobik - Veltruby Vystoupení - Dětský den - Hradištko účast Aerobik - Veltruby Vystoupení - Mezinárodní fes. běhu na 7a15km Kolín Barvínek výtvarná soutěţ - Kniha a já bez umístění Foto krouţek účast v soutěţi - PF pro hejtmana Stř. karja. bez umístění Foto krouţek Fotosoutěţ - Ţivotodárná voda Strana (celkem 20) 7 účast účast postup do dalšího kola Foto krouţek Fotosoutěţ - V zimě jas v noci mráz 2x 2. místo, 1. místo Foto krouţek Výstava fotografií - V zimě jas v noci mráz účast Foto krouţek Výstava fotografií - Městský společ. dům Kolín účast Foto krouţek Fotosoutěţ - Ráj na zemi 1. místo Keramika 4 III. ročník Keramické soutěţe 3. místo Keramika 2 III. ročník Keramické soutěţe 1. a 2 místo Line dance a country Futurum Kolín účast Line dance a country Futurum Kolín účast Line dance a country Den záchranářů - Kolín účast Line dance a country Kmochův Kolín účast Line dance a country Kmochův Kolín účast říjen Malé divadlo Kouřimské podivování- Cesta Karla IV do Francie a zpět Malé divadlo Mlýny účast Malé divadlo Sny noci kouřimské účast Mediální krouţek - moderátor Mediální krouţek - moderátor Mediální krouţek - moderátor D. Mokříţová - moderování v Městské knohovně Kolín K. Šmídová moderování - Modní přehlídka Futurum Kolín účast účast účast J. Hlaváč moderovcání - Dětský den pro děti z ŠD účast Pastelka výtvarná soutěţ - Kniha a já bez umístění Přípravka Maţoretek Den záchranářů účast Přípravka Maţoretek Praha Chodov účast

8 Datum Název krouţku Název soutěţe, přehlídky a představení Umístění Přípravka Maţoretek Kmochův Kolín účast Sportovní střelba Podzimní cena mládeţe - Rohozec ,13.11., 2.10., , Sportovní střelba Liberecká liga kolo 2X2.,3.,4.,5.a 14. místo 4., 11.,18, 23, 24. místo Sportovní střelba Podzimní praţská diabolka 14. místo Sportovní střelba Pohár starosty města Brandých n/l 2., 2x4. místo Sportovní střelba Hradecká diabolka mládeţe 4. a 14. místo Sportovní střelba O pohár ředitele DDM Kolín 2x1.,2.2x4. místo Sportovní střelba Pohár starosty města Brandých n/l 2., 2x4. místo Sportovní střelba Hradecká diabolka mládeţe 4. a 14. místo Sportovní střelba O pohár ředitele DDM Kolín 2x1.,2.2x4. místo Sportovní střelba O pohár ředitele SSKPlzeň 3. místo Sportovní střelba Pohár města Benešova a 5. místo Sportovní střelba Zimní cena - Kolín 1. a 3x3. místo Sportovní střelba Velká cena - Stř. kraje 5. místo Sportovní střelba Velká cena - Stř. kraje 3. místo Sportovní střelba Benešovská diabolka 3. místo Sportovní střelba Memoriál Josefa Laciny 2x3. místo Sportovní střelba Krajský přebor Liberec. Kraje 4. místo Sportovní střelba Jarní cena mládeţe Ţehušice 2x1., a 2x3. místo Sportovní střelba Memoriál A. Greplové 3. a 7. místo Sportovní střelba VC Ţilova 4. a 29. místo Sportovní střelba VC SSK Plzeň 3. a 23. místo Sportovní střelba Mistrovství STČ Kraje a mládeţe 4. a 6. místo Sportovní střelba MČR - mládeţe 1. a 3. místo Sportovní střelba VC Černovic 1.,3., a 2x5 místo Sportovní střelba VC Dvory u nymburka 6., 9. a 12. místo Sportovní střelba Lidická Růţe 1.,4. a 6. místo Sportovní střelba Lidická Růţe 1.,4. a 5. místo Sportovní střelba 1. kolo Český pohár talent. ml. - Karlovy Vary 12. místo Sportovní střelba Kontrolní závod rep. - Plzeň 6. míst Sportovní střelba 2. kolo Český pohár talent. ml. - Manušice 18. místo Sportovní střelba 3. kolo Český pohár talent. ml.- Plzeň 13. místo Šachový krouţek Memoriál IM Růţeny Suché - Dobiášové 8. místo Šachový krouţek Mikulášský turnaj 48. a 52. místo Šachový krouţek Kapr 54. místo Šachový krouţek Turnaj kosmonautů - Praha 19, 2x 11. a 14. místo Šachový krouţek Krajský přebor mládeţe - Český Brod 53. místo Šachový krouţek Memoriál prof. Pelikána - Český Brod 17, 19., 20, 23. a 25. místo Šachový krouţek Smíchovská klání 17.,27. a 32. místo TK B. Matiáše Kolínské podletí účast TK B. Matiáše Taneč. soutěţ - Memoriíl B. Matiáše Kolín TK B. Matiáše Taneč. soutěţ - Hradec Králové 1 kolo STT,SMF- LAT,STT SMF-STT,Lat,2 kolo STT TK B. Matiáše Taneční soutěţ - Cheb SMF-LAT, finále Strana (celkem 20) 8

9 Datum Název krouţku Název soutěţe, přehlídky a představení Umístění TK B. Matiáše Taneční soutěţ - Poděbrady 1 kolo STT,SMF- LAT,STT TK B. Matiáše Taneční soutěţ týnec n/s SMF - STT TK B. Matiáše Taneční večer Gina Bely Dance - Kolín účast TK B. Matiáše Kmochův Kolín účast TS Vergillio A Výročí zaloţení obce Dolní Chvátliny účast TS Vergillio A Partners day - Kolín účast TS Vergillo A O pohár Lanškrounské koruny 1. místo TS Vergillo B O pohár Lanškrounské koruny 1. místo TS Vergillo mix O pohár Lanškrounské koruny 3. místo TS Vergillo A Futurum Kolín účast TS Vergillo B Futurum Kolín účast TS Vergillo mix Ples ČSSD - Praha účast TS Vergillo A Dvůr Králové 1. místo TS Vergillo B Dvůr Králové 6. místo TS Vergillo mix Dvůr Králové 2. místo TS Vergillo A semifinále Den fitness - Benátky n/j - postup 1. místo TS Vergillo B semifinále Den fitness - Benátky n/j - postup 5.místo TS Vergillo A Den záchranářů účast TS Vergillo B Den záchranářů účast TS Vergillo A Praha - Chodov 3. místo TS Vergillo B Praha - Chodov 1. místo TS Vergillo A Mezinárodní finále Den fitness - Praha 4. místo TS Vergillo B Mezinárodní finále Den fitness - Praha 2. místo TS Vergillo A Kmochův Kolín účast TS Vergillo B Kmochův Kolín účast TS Vergillio C O pohár Lanškrounské koruny 4. místo TS Vergillio C Futurum Kolín účast TS Vergillio C Dvůr Králové 1. místo TS Vergillio C Rychnov n/k 2. místo TS Vergillio C semifinále Děti fitness - Benátky n/j 2. místo postp do finále TS Vergillio C Den záchranářů účast TS Vergillio C Praha - Chodov účast TS Vergillio C Mezinárodní finále Děti fitness - Praha 7. místo TS Vergillio C Kmochův Kolín účast TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová O cenu TK Andria sólo s hůlkou O cenu TK Andria sólo s rekvizitami Mistrovství ČR ve twirlingu Soutěţ Bastřice pod Hostýnem sólo s hůlkou Soutěţ Bastřice pod Hostýnem sólo s rekvizitami O pohár ze Zámku Kolín sólo s hůlkou O pohár ze Zámku Kolín sólo s rekvizitami Soutěţ Dvůr Králové sólo s hůlkou 3. místo 1. místo 8. místo 4. místo 2. místo 1. místo 1. místo 1. místo Strana (celkem 20) 9

10 Datum Název krouţku Název soutěţe, přehlídky a představení Umístění TS Vergillio B sólo Denisa Skohoutilová Kvalifikace mistrovství ČR sólo s rekvizitami 5. místo Datum Název krouţku Název soutěţe, přehlídky a představení Umístění TS Vergillio A- sólo Alţběta Kuprová TS Vergillio A- sólo Alţběta Kuprová TS Vergillio A- sólo Alţběta Kuprová TS Vergillio A- sólo Alţběta Kuprová TS Vergillio A- sólo Alţběta Kuprová TS Vergillio A- sólo Alţběta Kuprová TS Vergillio A- sólo Veronika Šátková TS Vergillio A- sólo Veronika Šátková TS Vergillio A- sólo Veronika Šátková TS Vergillio A- duo Hofmannová+Sedláčková TS Vergillio A- duo Hofmannová+Sedláčková O cenu TK Andria sólo s rekvizitami Mistrovství ČR ve twirlingu O pohár ze Zámku Kolín sólo s hůlkou O pohár ze Zámku Kolín sólo s rekvizitami Soutěţ Dvůr Králové sólo s hůlkou Kvalifikace mistrovství ČR sólo s rekvizitami Soutěţ Bastřice pod Hostýnem sólo s hůlkou O pohár ze Zámku Kolín sólo s hůlkou Soutěţ Dvůr Králové sólo s hůlkou O pohár ze Zámku Kolín sólo s hůlkou Soutěţ Dvůr Králové sólo s hůlkou 1. místo 9. místo 2. místo 1. místo 1. místo 6. místo 5. místo 5. místo 3. místo 3. místo 5. místo Výt.techn-krok za krokem Vernisáţ + výstava výtvarných děl absolventý ZÚ účast Výuka kytary Vystoupení v rámci akce Kmochův Kolín účast b) Příleţitostná zájmová činnost k Datum Název příleţitostné zájmové činnosti Počet účastníků celkem září Zápis do ZÚ 140 září Kolínské Alíkoviny 427 září Pilates úvodní hodina 10 září Rozloučení s prázdninami 14 září Výroba draků 25 říjen Keramika dospělí - Veltruby 13 říjen Setkání malých sběratelů 7 říjen Výlet do Miskovic 9 říjen Sjezd mládeţe 838 říjen Hmatové hry 20 listopad Strašidelný ostrov 443 listopad Keramika dospělí - Veltruby 14 listopad Výroba koulí 21 prosinec Mikuláš v C 32 prosinec Mikuláš 279 prosinec Keramika dospělí - Veltruby 11 prosinec O pohár ředitele DDM Kolín 64 prosinec Prodejní výstava keramiky 147 prosinec Silvestr pro děti 203 prosinec Přespávačka Klubu Naplno 15 prosinec Vánoční tvoření z vizovického těsta 17 Strana (celkem 20) 10

11 Datum Název příleţitostné zájmové činnosti Počet účastníků celkem prosinec Výstava výtvarných prací 6. ZŠ 135 prosinec Vánoční pořad 18 leden Keramika dospělí - Veltruby 11 leden Memoriál Bohusl. Matiáše 320 leden Turnaj dvojic 34 únor Turnaj v OKC 21 únor Keramika dospělí - Veltruby 5 únor karneval z jiného světa 209 únor Přespávačka Klubu Naplno 17 březen Ruční papír 17 březen Keramika dospělí - Veltruby 12 březen O pohár ze zámku - s, d, t 784 březen Setkání malých sběratelů 12 březen Izraelská čajovna 22 březen Výstava A. Kubíčkové 186 březen Preventan CUP - vybíjená 271 duben Vernisáţ výstavy + výstava 155 duben drátkování 24 duben Keramika dospělí - Veltruby 15 duben Valmontovy nebezpečné znám. 27 duben Den otevřených dveří na C 1 duben Vernisáţ výstavy + výstava 120 duben Dnes patří nám, zítra dalším 193 duben Výlet do Habrkovic 13 duben O velikonočního beránka 40 duben slet čarodějnic 89 duben Koncert kapely 14 duben Přespávání fotokrouţek Pha 8 na C 6 květen Kolínský výběr 565 květen Show maţoretek 532 květen Výstava - Den země 139 květen soutěţ Mladý zahrádkář 44 květen Keramika dospělí - Veltruby 12 květen Přijď si hrát s pokémony a gormity 37 květen Den rodin 6 květen Módní mlsní - akce ZÚ moder. 126 květen Hrou proti AIDS 532 květen Přes pohádky do útulku za zvířátky 570 červen Keramika dospělí - Veltruby 11 červen Dětský den v C 42 červen Mlýny aneb vítejte v zelených časech 73 červen Výstava výt. prací - krok za krokem 300 Strana (celkem 20) 11

12 Datum Název příleţitostné zájmové činnosti Počet účastníků celkem červen Prázdninový film 14 červen Svět očima dětí 218 červen Ve dne jas, v noci mráz 160 srpen Zájed TS Vergillio do SRN - Kamenz 10 srpen Soustředění TS Vergillio 10 srpen Keramika s Renčou 40 srpen Svět očima dětí 172 srpen Malé dovednosti s Janou 17 Celkem c) Spontánní zájmová činnost prevence sociálně patologických jevů Otevřený klub Céčko prevence sociálně patologických jevů Datum Spontánní činnost Počet účastníků - dětí, ţáků, studentů září Otevřený klub Céčko 128 říjen Otevřený klub Céčko 187 listopad Otevřený klub Céčko 135 prosinec Otevřený klub Céčko 75 leden Otevřený klub Céčko 135 únor Otevřený klub Céčko 128 březen Otevřený klub Céčko 177 duben Otevřený klub Céčko 136 květen Otevřený klub Céčko 76 červen Otevřený klub Céčko 86 červenec Otevřený klub Céčko 23 srpen Otevřený klub Céčko 28 Listopad zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC 5 Prosinec zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC 12 Leden zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC 18 Únor zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC 30 Březen zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC 39 Duben zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC 27 květen zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC 22 Červen zkoušky kapel,taneč. sk. v OKC. 34 září Klub Naplno 44 říjen Klub Naplno 28 listopad Klub Naplno 23 prosinec Klub Naplno 7 leden Klub Naplno 64 únor Klub Naplno 27 Strana (celkem 20) 12

13 Datum Spontánní činnost Počet účastníků - dětí, ţáků, studentů březen Klub Naplno 21 duben Klub Naplno 43 květen Klub Naplno 45 červen Klub Naplno 39 září Taneční skupiny 19 říjen Taneční skupiny 33 listopad Taneční skupiny 59 prosinec Taneční skupiny 18 leden Taneční skupiny 60 únor Taneční skupiny 41 březen Taneční skupiny 54 duben Taneční skupiny 46 květen Taneční skupiny 18 červen Taneční skupiny 43 listopad Klub Brykule 31 prosinec Klub Brykule 92 leden Klub Brykule 75 únor Klub Brykule 46 březen Klub Brykule 51 duben Klub Brykule 48 květen Klub Brykule 34 červen Klub Brykule 28 Celkem d) Organizace soutěţí a přehlídek olympiády Datum Název akce Počet účastníků leden Německý jazyk ZŠ 22 leden Německý jazyk SŠ 10 leden Matematika z 5, 9 67 leden Chemie D 14 únor Anglický jazyk ZŠ 63 únor Anglický jazyk SŠ 18 únor Dějepis ZŠ 53 březen Dětská scéna - okr. kolo 60 březen Český jazyk ZŠ 52 březen Český jazyk SŠ 16 březen Matematický klokan 3338 březen Zeměpis A, B, C 52 březen Dětská scéna - kr. kolo 129 duben Fyzika E, F 25 duben Matematika Z 6, 7, 8 59 duben Biologie C 30 Strana (celkem 20) 13

14 Datum Název akce Počet účastníků duben Pythagoriáda Z 6, 7, květen Biologie D 31 duben Pythagoriáda Z 5 52 květen Vybíjená 307 Celkem e) Práce s talenty Datum Název akce Počet účastníků říjen Tan. klub Bohusl. Matiáše - seminář LAT Bartůňkovi 18 listopad Tan. klub Bohusl. Matiáše - seminář STT Sklenička 10 prosinec Tan. klub Bohusl. Matiáše - seminář STT Sklenička 10 leden Tan. klub Bohusl. Matiáše - seminář STT Sklenička 22 únor Tan. klub Bohusl. Matiáše - seminář STT Sklenička 9 březen Tan. klub Bohusl. Matiáše - seminář STT Sklenička 28 září Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 říjen Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 listopad Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 prosinec Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 leden Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 únor Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 březen Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 duben Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 květen Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 červen Tan. skupina Vergillio - seminář - twirling 13 Celkem f) Pobytové akce a soustředění ZÚ Datum Název akce Počet účastníků Osobodny srpen 09 Zájezd TS Vergillio do SRN - Kamenz Tyto akce jsou zahrnuty v odd. 9/b - Příleţitostná zájmová činnost k jednorázové akce, str. 8, 9. g) Prázdninová činnost Tábory Datum Název akce Počet účast. Počet dní Osobodny Počet prac. Z toho interních Jarní hory Strana (celkem 20) 14

15 Počet Počet Z toho Datum Název akce Osobodny Počet prac. účast. dní interních Koňský tábor 1. Krucemburk Tábor s maminkou Benecko Koňský tábor Krucemburk Výtvarný tábor Krucemburk Foto tábor Krucemburk Celkem Pozn. Do počtu účastníků se nezahrnují pracovníci střediska ani pracovníci táborů Prázdninové akce ve městě Datum Název akce Účastníci říjen Výlet do Miskovic 9 prosinec Silvestr pro děti 203 duben Výlet do Habrkovic 13 srpen Zájed TS Vergillio do SRN - Kamenz 10 srpen Soustředění TS Vergillio 10 srpen Keramika s Renčou 40 srpen Svět očima dětí 172 srpen Malé dovednosti s Janou 17 Celkem Tyto prázdninové aktivity, akce ve městě jsou zahrnuty do odd. 9/b - Příleţitostná zájmová činnost k jednorázové akce 10. Prevence sociálně patologických jevů Do oblasti prevence sociálně patologických jevů je zahrnuta činnost otevřeného klubu Céčko, odd. 9., odst. c. V měsíci dubnu pořádalo SVČ DDM Kolín osvětovou akci Dnes patří nám, zítra dalším, zaměřenou na problematiku spojenou s ţivotním prostředím a tříděním odpadů. V měsíci květen pořádalo SVČ DDM Kolín osvětovou akci Hrou proti AIDS společně s KHS. Strana (celkem 20) 15

16 11. Vnější partneři střediska Město Kolín - v oblasti prevence sociálně patologických jevů v činnosti otevřeného klubu Céčko. Financuje provozní náklady, poskytuje prostory, přispívá na činnost. Dále finanční podpora práce s talenty trenér KST, soutěţ ve společenských tancích, střelecký a šachový krouţek, podpora jednotlivých akcí v oblasti příleţitostné zájmové činnosti. Základní a střední školy spolupráce při organizování soutěţí a přehlídek olympiád a dalších soutěţí vyhlašovaných DDM Kolín. Psí útulek organizace výstav a soutěţí na podporu opuštěných psů. Krajská hygienická stanice osvětové akce, prevence AIDS. Církve besedy, adventní akce. Hasičský záchranný sbor Kolín podpora letní činnosti. Městská policie Kolín podpora letní činnosti. Policie ČR, OŘ Kolín podpora letní činnosti. Obecní úřad Veltruby podpora zájmové činnosti Strana (celkem 20) 16

17 12. Údaje o pracovnících SVČ Interní pracovníci I. Základní údaje o interních pracovnících SVČ (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet ţáků na přepočtený počet pedagog prac 10/8,022 3/2 8/6, Základní údaje o externích pracovnících SVČ (k ) celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený Počet pracovníků pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických způsobilost pedagog. a odborná Počet ţáků na přepočtený počet pedagog prac II. Další údaje o pedagogických pracovnících (k ) Pedagog. pracovník Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace dosaţený stupeň vzdělání, obor Titul Délka ped. praxe Luboš Votroubek Ped. vol. času, ředitel 1,0 USO, DPS x 33 Petra Pokorná Ped. vol. času, ved. odd., zást. řed 1,0 maturita SŠSP, stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 5,25 Markéta Kalousková Ped. vol. času, ved. odd., ved. úseku 1,0 maturita OA, DPS x 6,75 Zuzana Hanzálková Ped. vol. času 1,0 FTS x 5,75 Eva Mojţíšová Ped. vol. času 1,0 stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 25,5 Iva Prokšová Ped. vol. času, ved. odd. 0,62 stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 4,33 Jitka Houdková Ped. vol. času 0,5 stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 4,75 Tereza Koubská Ped. vol. času 1,0 stud.ped. 563/2004 Sb., 22 x 1,0 * Zuzana Hanzálková od mateřská dovolená, od rodičovská dovolená. * Renata Drahovzalová od DPČ, do rodičovská dovolená. Strana (celkem 20) 17

18 III. Věková struktura interních pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem Věková struktura externích pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag. Z toho Průměrný do 30 let let let let nad 60 let pracovníků důchodci věk Celkem Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Tereza Koubská získala předepsané vzdělání pro výkon práce pedagoga volného času studium pedagogiky dle ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., 22. Petra Pokorná absolvovala Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ) VISK Markéta Kalousková zahájila Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ) - VISK Studium k prohlubování odborné kvalifikace (průběţné studium) kurzy, semináře, školení, samostudium Pracovníci DDM absolvují odborné semináře na rozvoj odborných, pedagogických, psychologických a manaţerských znalostí a dovedností - NIDV, VISK, DESCARTES. Semináře mají certifikát MŠMT ČR. Finanční náklady vynaloţené na DVPP Celkem bylo na DVPP vydáno 22900,- Kč. 14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí (příp. o dalších kontrolách neuvedených v bodě 15) Ve školním roce nebyla vykonána kontrola Českou školní inspekcí. Strana (celkem 20) 18

19 15. Ekonomická část výroční zprávy o činnosti SVČ I. Základní údaje o hospodaření střediska volného času Základní údaje o hospodaření SVČ v tis. Kč k k Činnost Činnost Hlavní Doplňková Hlavní Doplňková 1. Náklady celkem Výnosy celkem příspěvky a dotace na provoz z toho (úč. 691) ostatní výnosy HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3. před zdaněním II. Přijaté příspěvky a dotace Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč k Přijaté dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu celkem (INV) z toho 4. z toho 5. Přijaté dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu kraje, včetně vrácených příjmů z pronájmu celkem (INV) Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu přes účet zřizovatele (MŠMT, MZ apod.) celkem (NIV) přímé vzdělávací výdaje celkem (UZ ) 3729 z toho mzdové výdaje 2905 ostatní celkem 1 (UZ , , , , atd.) 105 z toho soutěţe a přehlídky 105 Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu kraje celkem (NIV) běţné provozní výdaje celkem (UZ 000) 630 ostatní účelové výdaje celkem 1 (UZ 001, 002, 003, 012, 014) 21 z toho 001 sportovní akce 21 Z jiných zdrojů (MF, MZ, sponzorské dary, strukturální fondy EU, FM EHP/Norsko atd.) Komentář k ekonomické části: V hodnoceném období nebyly nově pořízeny významné investice ani dokončeny velké opravy. DDM Kolín hospodaří tak, aby na konci ekonomického roku 2011 bylo hospodaření organizace vyrovnané. Pokud byly poskytnuty příspěvky z jiných zdrojů, byly vţdy účelové Klub společenského tance, ZÚ střelecký, ZÚ šachový, TK Vergilio, a byly vyúčtovány zdrojové organizaci (město Kolín). Strana (celkem 20) 19

20 16. Závěr Počty účastníků zájmového vzdělávání ve všech oblastech jsou stabilní, případně mírně klesající. Většina plánovaných aktivit ve všech oblastech zájmového vzdělávání byla naplněna. V průběhu školního roku přibyly další akce a činnosti schválené ředitelem. Důraz klademe na odbornou kvalifikaci externích pracovníků a prokázání jejich zdravotních předpokladů a bezúhonnosti. Získáváme nové externí spolupracovníky a rozšiřujeme nabídku zájmového vzdělávání. Mezi SVČ a městem majitelem objektů probíhá komunikace ve věci údrţby objektů, revize nájemních smluv, kalendář údrţby, oprav a revizí. Město Kolín se podílí na provozu Otevřeného klubu Céčko a přispívá na některé příleţitostné akce formou dotace. SVČ se hlásí do výběrového řízení na pořadatele okresních a krajských kol olympiád a tato soutěţe realizuje. SVČ pořádá další sportovní a výtvarné soutěţe vyhlášené Středočeským krajem. Trvale chybí minimálně dva provozní pracovníci jako školník a uklízeč SVČ provozuje činnost ve třech budovách. DDM průběţně ţádá město o příspěvky na zabezpečení některých celoměstských akcí a přehlídek. Ekonomicky je činnost SVČ vyrovnaná. Datum zpracování zprávy: Datum projednání na poradě: Podpis ředitele a razítko SVČ/DDM: Strana (celkem 20) 20

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. KVĚTNA 968 2. května 968, 288 02 Nymburk IČO: 61632376, tel. +420 325 514 671 e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010. IČO: 61632376, tel. 325514671. Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 IČO: 61632376, tel. 325514671 e-mail:ddm@ddm-nymburk.cz, www.ddm-nymburk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Strana 1 (celkem 19) Výroční zpráva za školní

Více

Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav tel. 326 323 281, fax 326 326 937, e-mail ddm-mb@ddm-mb.

Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav tel. 326 323 281, fax 326 326 937, e-mail ddm-mb@ddm-mb. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav tel. 326 323 281, fax 326 326 937, e-mail ddm-mb@ddm-mb.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2014 Účinnost ode dne: 1. 9. 2014

Více

Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. ředitelka DDM

Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. ředitelka DDM Dům dětí a mládeže, Bystřice 106, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Bystřici dne 2. 9. 2014 Zpracovala: Bc. Jarmila Wróblová ředitelka DDM OBSAH: 1. 2. 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Identifikační údaje Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Výroční zpráva. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2012/2013 Obsah: Základní údaje o Domu dětí a mládeže Neratovice 3 Právní a majetkové podmínky 3 Vymezení hlavního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA nám. Bří Jandusů 2, Praha 10 - Uhříněves VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Praha, říjen 2010 OBSAH Správní obvod... 3 Zřizovatel... 3 Zásadní změny v síti škol... 3 Charakteristika základní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2013/2014. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Nymburk 10.10.2014 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 31) Obsah:

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55

Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Dětský domov a Základní škola, Ledce 55 Výroční zpráva 2012-2013 OBSAH 1. Základní údaje o zařízení... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 9 4. Souhrnné údaje o dětech/žácích...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Městec Králové, T. G. Masaryka 4 289 03 Městec Králové, tel.: 325 643 315; e-mail: info@sossoumk.cz; www.sossoumk.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary

Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary 1 Městský dům dětí a mládeže, Ostrov, Školní 231 Okres Karlovy Vary Plán zájmového vzdělávání 2013 2014 Plán vychází ze zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříţ, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Struktura výroční zprávy vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti Vyšší odborné školy a Střední odborné školy, Březnice, Roţmitálská 340. za rok 2010/2011 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Roţmitálská 340 Roţmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961, fax: 318 682 964, e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Strana 1 z 19 Dům dětí a mládeže Olomouc ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro období 2014 2019 Datum platnosti: 1. 10. 2014 Výtisk číslo: 2 Projednán: Na pedagogické poradě 29. září 2014 NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014 Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156 Školní rok 2013/ 2014 Obsah Obsah...2 Charakteristika školy...3 A/ Vzdělávací program školy...6 B/ Způsob zabezpečení odborného výcviku...

Více