Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Petr Kolář, Agentura CzechInvest /Ing. Lada Kratochvílová, Regionální kancelář pro MSK/

2 Obsah prezentace Představení projektu Prvky projektu Žádost o poskytnutí podpory Rozvojový plán Role Skauta Role Kouče Role Poradce

3 CzechEkoSystem Cílem projektu je zvýšit připravenost firem v počátečním stádiu vývoje pro uplatnění startovního financování firem formou rozvojového kapitálu. Účel projektu Podpora rozvoje začínajících inovačních firem poskytnutím poradenství v oblastech řízení a chodu společnosti, komercializace, celkového využití potenciálu MSP včetně celkového zhodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovačních aktivit podnikatelů a jejich partnerských univerzit či jiných výzkumných institucí. Získání praktické zkušenosti při komercializaci vlastního produktu či služby, praktické uplatnění jejich podnikatelského záměru a posílení marketingových a manažerských schopností. Příjemce podpory Začínající podnikatelé s inovativními podnikatelskými záměry (MSP)

4 Základní charakteristika projektu OPPI, prioritní osa 6 Služby pro rozvoj podnikání, oblast podpory 6.1 Podpora poradenských služeb, program Poradenství Žadatel = MSP Místo realizace ČR mimo hl. m. Praha Míra podpory % Výše podpory 0,2 3 mil. Kč Administrace se liší od standardních programů OPPI (Hodnocení a komunikace probíhá mimo eaccount) Nízká finanční zátěž pro MSP, náklady Koučinku jsou hrazeny z projektu, pro získání poradenských služeb uhradí MSP 20% zálohu (80% je hrazeno opět z projektu) Poskytovatelem a administrátorem podpory je CI

5 Výše podpory pro MSP Míra podpory Výše podpory Koučink 100% Kč Poradenství 80% Kč Minimální výše podpory pro MSP Kč. Veškerá podpora je poskytována v rámci de minimis.

6 Časový rámec projektu Časový rámec projektu Datum zahájení : Datum ukončení : Časový rámec projektů Účastníků Maximální délka projektu Účastníka (MSP): 24 měsíců Nejzazší termín pro ukončení projektu Účastníka:

7 Prvky projektu MPO CI MSP Kouč Skaut Poradce řídící orgán OPPI administrátor a poskytovatel podpory cílová skupina příjemců podpory externí subjekt/-y (koučink) externí subjekty působící ve svém regionu externí subjekt poskytující poradenství a využívající regionální kapacity

8 CzechEkoSystem Vyhledání nápadu Skaut, Kouč VŠ Hodnocení nápadu Formulování Žádost nápadu o podporu Administrace a hodnocení Koučink a Poradenství Evaluace Certifikát CzechInvestu Seed Fund MPO Skaut s Koučem a PM hodnotí vhodnost nápadu/projektu Skaut pomáhá s přípravou žádosti Prezentace před hodnotitelskou komisí Závěrečná prezentace na fóru investorů Úspěšní obdrží certifikát Ostatní investoři Týmová práce na Žádosti Žádosti o o podporu podporu Týmová práce na Business Business plán plán Finální Finální žádost žádost Týmová práce na Finální Finální business business plán plán Prezentace Prezentace žadatele žadatele Týmová práce na Představení Představení business business plánu plánu investorům investorům

9 Žádost o poskytnutí podpory 1) Identifikace Žadatele 2) Popis historie Žadatele 3) Lidské zdroje Žadatele stručné životopisy 4) Finanční situace Žadatele finanční výkazy (pokud již existují) 5) Popis nápadu/inovační myšlenky s popisem představy fází dokončení vývoje/komercializace 6) Nástin Podnikatelského záměru 7) Návrh poradenských služeb, které firma plánuje využít v rámci CzechEkoSystem - tzv. Návrh Rozvojového plánu 8) Případné relevantní přílohy dle uvážení Žadatele

10 Žádost o poskytnutí podpory Žadatel se přihlásí způsobem popsaným v informaci o vyhlášení projektu (může být osloven a vyzván k podání Žádosti do projektu pracovníky CI, partnery CI, Skauty, Kouči, fondy rizikového kapitálu atd.). Zařazení Žadatele do projektu vytipování Atributy tipování vhodného Žadatele: Technologický základ Inovativní nápad (např. budoucí patent) Reálnost (např. zájem realizovat podnikatelský záměr) Přijatelnost (např. podpořitelný obor podnikání) Bez řádně podané Žádosti o poskytnutí podpory nemůže být Žadatel zařazen do hodnotícího procesu.

11 Hodnocení Žádosti o poskytnutí podpory 1. formální správnost 2. hodnotitelská komise Základní rámec hodnocení Externích hodnotitelů (EH): Praktické uplatnění produktu na trhu (kvalita, praktická využitelnost). Technologická vyspělost, atraktivita a inovativnost produktu/služby (inovační hledisko, potenciál k budoucímu rozvoji atd.). Realizovatelnost produktu/služby Výjimečnost a jedinečnost produktu (jak velká je konkurence, jakou možnost má produkt se uchytit na trhu, ohodnotí budoucí poptávku po produktu atd.). Celkový dojem z nabízeného produktu (hodnotitel vyjádří, zdali by např. investoval svoje vlastní prostředky do produktu). Stupeň podnikatelské vyspělosti Žadatele, tj. manažerských a technologických kvalit Žadatele, který charakterizuje jeho potenciál k dlouhodobému rozvoji. Další případné formální náležitosti přijatelnost Žadatele k poskytnutí podpory.

12 Hodnocení Žádosti o poskytnutí podpory Hlavní rámec hodnocení Hodnotitelské komise (HK) jako celku: Potenciál ke komerčnímu využití Atraktivita produktu z hlediska koncového zákazníka Kvalita pracovního týmu Žadatele Rozsah požadovaných poradenských služeb Další případná relevantní kritéria

13 Hodnocení Žádosti o poskytnutí podpory HK navrhuje případné úpravy Rozvojového plánu a rozsahu služeb Kouče, tzn. obsah a rozsah poradenství reprezentovaný výčtem a kalkulovanou cenou těchto poradenských služeb a předpokládanou časovou náročností poradenských služeb Kouče, vyjádřenou v Kč. Úpravy Rozvojového plánu navržené HK zapracovává PM. Součet objemu poradenství poskytnutého Dodavatelem a Koučem v Kč představuje maximální výši podpory poskytnutou Žadateli. Výstupem hodnocení v HK je doporučení/nedoporučení projektu Žadatele k podpoře.

14 Rozvojový plán Rozvojový plán (RP) Účastníka obsahuje soubor doporučených specializovaných poradenských služeb pro efektivní realizaci podnikatelského záměru i s ohledem na budoucí možnost využití rizikového kapitálu (návrh poradenských služeb a objem služeb Kouče). Návrh Rozvojového plánu je součástí podané Žádosti. Konečná podoba RP je schválena GŘ CI v rámci schválení doporučení Hodnotitelské komise. Jedná se o přílohu Smlouvy o poskytnutí podpory.

15 Rozvojový plán

16 Úkoly Skauta Prezentuje CzechEkoSystem a ostatní nástroje rozvojového kapitálu jako zdroje financování podnikatelských aktivit a oslovuje co nejvíce potenciálních Žadatelů. Vytváří databázi potenciálních Žadatelů a neustále aktualizuje přehled o možných Žadatelích. Proaktivně vyhledává a oslovuje subjekty s dobrým nápadem z řad akademického sektoru nebo i již existujících inovativních firem s cílem posoudit možnost praktického uplatnění myšlenky na trhu (kvalita, praktická využitelnost, inovační hledisko). Připravuje Žadatele na podání Žádosti o poskytnutí podpory: např. asistuje při založení právnické osoby, usiluje o co nejkvalitnější a nejpodrobnější vyplnění žádosti. Působí jako hlavní styčný bod v regionu ve vyhledávání potenciálních Žadatelů pro CzechEkoSystem. Mapují svěřený region/-y z pohledu aktivit business angels, sítí business angels, fondů rozvojového kapitálu apod.

17 Činnosti Skauta Po vytipování vhodného Žadatele bude zpracována základní informace o podnikatelském záměru a uskutečněna návštěva u potenciálního Žadatele řízený rozhovor, jehož výstupem bude doporučení/ nedoporučení k podání Žádosti, určení silných a slabých stránek podnikatelského záměru. Řízený rozhovor proběhne do 14 dnů po vytipování vhodného potenciálního žadatele. Rozhovoru se účastní Kouč, Skaut a PM. Potenciální Žadatel může využít poradenství Skauta nebo Regionálního koordinátora a využít závěry řízeného rozhovoru při zpracování Žádosti. Struktura Žádosti respektuje i časné formy podnikatelských aktivit, proto by příprava za využití konzultační sítě neměla přesáhnout 4-6 týdnů

18 Řízený rozhovor u Žadatele Struktura řízeného rozhovoru (dle hodnotícího dotazníku): Identifikace potenciálního Žadatele Předmět podnikání Historie firmy, nápadu Plán vývoje podnikání 1/3/5 let. Motivace k růstu. Klíčové limity a omezení pro expanzi podnikání a produkt Představa o přínosech účasti v CzechEkoSystem. Preferované oblasti poradenství a důvod. Představa o aplikaci rozvojového kapitálu ve vlastním podniku (podmínky, výše kapitálu, časové rozmezí).

19 Profil Skauta Právnická osoba. Znalost inovačního prostředí v daném regionu (prokáže výčtem akcí na podporu podnikání v daném regionu). Reálně prokázané kontakty na subjekty tvořící inovační prostředí (VŠ, výzkumný ústav, infrastruktura pro průmyslový vývoj a výzkum, centra transferu technologií apod.). Zkušenosti s poskytováním poradenství začínajícím inovačním firmám (např. financování start ups, technologický transfer, technologický audit). Poskytování vzdělávání a školení. Nastavená výběrová kritéria pro firmy, kterým poskytuje své služby. Kapacitní možnosti pro rozšíření počtu klientů (potenciálních Žadatelů), resp. zajištění poskytnutí zázemí poradenského a materiálního. Schopnost motivovat Žadatele k poskytnutí nutných dat pro prvotní posouzení vhodnosti projektu, resp. podání Žádosti.

20 Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Jihočeský kraj JlC, zájmové sdružení právnických osob HS Project, spol. s r.o. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s. Technické inovační centrum ČKD Praha, zájmové sdružení Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzita Palackého v Olomouci EUROGRANT Consulting s.r.o. BIC Plzeň, s.r.o. Česká asociace pro IT služby České vysoké učení technické v Praze ENERGOKLASTR CCT Vysočina, o.p.s. Technologické inovační centrum s.r.o. Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.

21 Přínosy pro Skauta 1) Partner = Pozice v Propagačních aktivitách PERK 2) Finanční odměna Podmínkou pro udělení odměny pro Skauta je schválení Žádosti o poskytnutí podpory Hodnotitelskou komisí. Odměna bude proplacena na základě faktury od Skauta, který byl informován o schválení doporučené Žádosti Projektovým manažerem CI.

22 Úkoly Kouče Poskytuje poradenství vycházející z jeho vlastní podnikatelské zkušenosti. Vede Účastníka k naplnění podnikatelského záměru, podílí se na modifikacích podnikatelského záměru a pomáhá Účastníkovi s komercializací jeho produktu s využitím vlastních kontaktů. Koordinuje realizaci Rozvojového plánu a podílí se na načasování poskytnutí poradenských služeb. Pomáhá Žadateli s případným vstupem rizikového kapitálu. (Zprostředkovává kontakty na potenciální investory fondy rizikového kapitálu / business angels apod.) Provede ocenění současné a budoucí pozice inovativního nápadu z hlediska předpokládaného technologického vývoje v daném oboru, v případě potřeby včetně analýzy možností uplatnění v jiném oboru; technická expertiza. Zajistí prověření novosti a podmínek pro ochranu duševního vlastnictví; zhodnocení existujících ochran duševního vlastnictví zejména patentů, zda daný inovativní nápad neporušuje některou z existujících ochran. Oceňuje tržní způsobilosti, např. vyhodnocením tržních rizik a příležitostí pro firmu, průzkumem/ověřením poptávky na domácích, ale i zahraničních trzích; analýza trendů (společenských, ekonomických a technologických) s vlivem na očekávanou poptávku a využitelnost inovativního nápadu; provádí monitoring a evaluace rizik z postupu konkurence. Vyhodnocuje manažerský tým pro inovativní nápad. Podílí se na hodnocení Žádostí / nápadů potenciálních Žadatelů a na vyhodnocení úspěšnosti realizace projektu Žadatele.

23 Profil Kouče Česká či zahraniční fyzická osoba s pracovně právním vztahem k Dodavateli služeb Kouče. Zkušený podnikatel, který úspěšně provozoval podnikatelskou činnost minimálně po dobu 5 let technologicky orientované firmy. (Tuto skutečnost dokládá finančními výkazy jím vedeného podnikatelského subjektu) nebo má zkušenosti s koučinkem technologicky orientovaných start-ups po dobu minimálně 3 roky. Umí formulovat strategii, předpovědět vývoj produktu, provádět finanční plánováni, řídit technologický projekt a tým. Má dobré kontakty v průmyslu i podnikání. Má zkušenosti s inovačními technologickými projekty. Má velmi dobré komunikační dovednosti. Má zájem poskytnout své dovednosti přiděleným Žadatelům.

24 Činnosti Poradce Poskytuje poradenské služby dle schváleného projektu (Žádosti) Žadatele. Rozsah a objem poradenských služeb poskytnutých jednomu Účastníku bude odpovídat Rozvojovému plánu. Pokrývá poptávku po celém spektru poradenských službách Účastníků ve všech NUTS 3 vyjma hl.m. Prahy, je schopen efektivně poskytnout poradenské služby požadovaného charakteru. Poradce je zajištěn dodavatelsky.

25 CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic Děkuji za pozornost Kontakt: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu

OBSAH. Příloha č. 3 Popis projektu Příloha č. 3 Popis projektu OBSAH Úvod...2 1. Použité pojmy...2 2. Cíle projektu...5 2.1. Předpokládané přínosy CzechEkoSystem...6 2.2. Soulad projektu v rámci OPPI...6 3. Popis projektu...6 4. Subjekty

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014

CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 CzechInvest vyhlašuje dne 19. listopadu 2012 5. výzvu k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

3. výzva k účasti v projektu

3. výzva k účasti v projektu 3. výzva k účasti v projektu CzechAccelerator 2011 2014 Projekt CzechAccelerator 2011-2014 (prodloužení termínu pro podávání přihlášek do 8. 5. 2012) Projekt CzechAccelerator 2011 2014 je realizován v

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem

Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí podpory v CzechEkoSystem 1. Základní údaje o žadateli 1.1. Údaje o společnosti 1 Název společnosti Právní forma IČ DIČ CZ NACE společnosti Datum založení firmy Kontaktní

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu

5. března 2012. Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu 5. března 2012 Analýza absorpční kapacity potenciálních příjemců rizikového kapitálu Obsah Manaţerské shrnutí... 3 1. Úvod a cíle...10 2. Poptávka po rizikovém kapitálu... 11 2.1. Cíle projektu v této

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+

Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU 2014+ Analýza podpory podnikání ve vazbě s výzkumem, vývojem a inovacemi, vzděláváním, životním prostředím a rozvojem venkova a doporučení pro období

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI PROJEKTU CzechEkoSystem podpořeného z OPPI, program Poradenství Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest vyhlašuje se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI

Více