Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2009"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Kříţová Jihlava IČO: DIČ: CZ právní forma: zájmové sdruţení právnických osob podle 20f) a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů bankovní spojení: Volksbank, a. s., pobočka Jihlava č. účtu: /6800 tel./fax:

3 Obsah OBSAH... 3 ÚVOD... 4 CHARAKTERISTIKA... 5 RÁMCOVÉ CÍLE A POSLÁNÍ:... 5 PŘEDMĚTEM HLAVNÍ ČINNOSTI RRA VYSOČINA:... 5 ÚZEMNÍ PŮSOBNOST... 6 SPRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 7 SPRÁVNÍ STRUKTURA:... 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA :... 7 HLAVNÍ AKTIVITY RRAV V ROCE PODPORA PODNIKÁNÍ, INVESTIC A MARKETING VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURA A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJOVÉ PROJEKTY CESTOVNÍ RUCH, CYKLOTRASY, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ OSTATNÍ AKTIVITY PODPORUJÍCÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE RRAV, Z. S. P. O ZÁVĚR

4 Úvod Váţení přátelé, dovolte mi seznámit Vás s činností Regionální rozvojové agentury Vysočina za rok 2009, který povaţuji, za poměrně úspěšný jak pro RRAV, tak pro celý kraj Vysočina. Naší hlavní aktivitou je iniciace a zpracování projektových ţádostí do operačních programů pro období V této naší činnosti jsme velmi úspěšní. Za 9 let naší práce jsme do regionu napomohli získat 936 milionů dotací, coţ představuje cca 60% veškerých investic, které v našem kraji proběhly. Vzhledem k počtu zaměstnanců, kterých je v současné době 9, je naše sdružení z pohledu získaných dotací na jednu korunu nákladů jednoznačně přínosem pro region, protože generujeme více peněz než spotřebováváme. Garantujeme vysokou kvalitu zpracování podloţenou mnohaletými zkušenostmi a referencemi v podobě úspěšných projektů. K řadě významných aktivit RRAV v roce 2009 patří bezesporu Expertní podpora příjemcům dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v kraji Vysočina. Jejím účelem je poskytování bezplatných konzultací úspěšným příjemcům dotace a napomoci ke zvýšení kvality implementace projektů v regionu. Pozitivní ohlasy ze strany příjemců dokazují, ţe nabízená sluţba je pro ně přínosem a výraznou pomocí. Ke konci roku 2009 byla podepsána obdobná smlouva i se Státním fondem ţivotního prostředí, takţe RRAV jiţ poskytuje toto expertní poradenství i pro vybrané prioritní osy Operačního programu Ţivotní prostředí. Po celý rok jsme opět zajišťovali činnost výkonné kanceláře Sdruţení obcí Vysočiny. RRAV aktivně spolupracovala s městskou policií při přípravě soutěţe Cyklista Vysočiny. Tato spolupráce bude pokračovat i v dalším roce. Celý rok probíhala administrace Fondu malých projektů, který úspěšně navázal na dokončený Dispoziční fond. RRAV potvrdila svou pozitivní image u svých českých i zahraničních partnerů. Spektrum sluţeb poskytovaných RRAV rozšířilo Europe Direct centrum, pro které se naše RRAV stala hostitelskou organizací. Díky skutečnosti, ţe zástupce RRAV vykonává funkci předsedy dozorčí rady České asociace regionálních agentur, bylo moţné ovlivňovat diskuze o aktivitách agentur ve vztahu k institucím působícím na poli regionálního rozvoje jako jsou například Centrum pro regionální rozvoj, CzechInvest, Asociace inovačního podnikání ČR a další. Naše sdruţení je moderní, profesionální poradenskou společností, která je schopna všem ţadatelům i příjemcům dotace nabídnout komplexní sluţby v oblasti dotační politiky. Jsme si vědomi toho, ţe své sluţby nabízíme ve vysoce konkurenčním prostředí a je naší prioritou si svoji pozici obhájit. Závěrem mi dovolte poděkovat všem spolupracovníkům za profesionálně odvedenou práci, všem členům orgánů agentury za jejich pomoc při uskutečňování aktivit a všem ostatním, kteří se na našich úspěších podíleli. Největší poděkování ale patří Vám - našim klientům a partnerům z podnikatelské sféry, veřejné správy, samosprávy i neziskového sektoru. Bez Vašeho zájmu a spolupráce by naše úsilí nebylo tak úspěšné. Vstup do roku 2010 pro nás znamená nové úsilí o další rozvoj naší práce a ráda bych zde vyjádřila přání, aby naše činnost byla i v následujících letech alespoň tak úspěšná jako v uplynulém roce Věřím, ţe i v roce 2010 budeme pro Vás naše klienty, tím správným místem, kde zhodnotíte své nápady a investice. Ing. Zdeňka Škarková ředitelka RRA Vysočina 4

5 Charakteristika Regionální rozvojová agentura Vysočina vznikla jako akciová společnost na základě notářského zápisu ze dne Svoji činnost vykonávala do Charakter činnosti RRAV, a. s. nenaplňoval zcela podmínky stanovené zákonem pro obchodní společnosti, a proto bylo akcionáři rozhodnuto o změně právní formy a veškeré činnosti agentury byly převedeny na nově vzniklou RRAV, z. s. p. o. (zájmové sdruţení právnických osob). RRAV, z. s. p. o. bylo zaregistrováno u Okresního úřadu v Jihlavě dne pod č.j. R-28/594/00-VV na základě zakladatelské smlouvy ze dne Tato forma agentury je koncipovaná v souladu s modely regionálních rozvojových organizací, které působí v zemích EU. V současné době eviduje zájmové sdruţení Krajský úřad kraje Vysočina v Jihlavě. RRA Vysočina, z. s. p. o. (dále jen RRA Vysočina) je společností pro podporu a koordinaci komplexního hospodářského a sociálního rozvoje na území kraje Vysočina. Zaměstnanci firmy i externí spolupracovníci mají víceleté zkušenosti v oblasti poradenství, konzultací, zpracování projektových ţádostí a rovněţ i ve spolupráci s veřejným sektorem. V roce 2005 rozšířila RRA Vysočina své portfolio sluţeb o dotační management. Smyslem tohoto produktu je provést příjemce dotace krok za krokem jednotlivými fázemi realizace projektu tak, aby byly splněny veškeré podmínky dané programem a samozřejmě, aby všechny činnosti byly v souladu s platnou legislativou. Výsledkem je pak řádné dokončení a vyúčtování projektu a minimalizace rizika vrácení poskytnuté dotace. Rámcové cíle a poslání: poskytování komplexních sluţeb pro podporu a koordinaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje území v souladu se strategií rozvoje kraje; mobilizace všech hlavních aktérů kraje a sdruţování jejich lidských, materiálních a finančních zdrojů ke společnému rozvoji kraje; optimální vyuţití silných stránek a příleţitostí kraje vedoucí k jejich zuţitkování. Předmětem hlavní činnosti RRA Vysočina: konzultace rozvojových záměrů, dotační poradenství, audit projektového záměr, projektu i ţadatele, zpracování projektových ţádostí, finanční analýzy, ekonomické analýzy, studie proveditelnosti, strategické dokumenty, dotační management, analytické dokumenty, podnikatelské plány, návrhy a realizace cyklotras včetně značení, pasportizace dopravního značení a informačních systému v obcích, podpora přímých zahraničních investic technická asistence evropských programů grafické zpracování publikací a www stránek včetně tisku 5

6 Územní působnost RRA Vysočina poskytuje své sluţby zejména subjektům z kraje Vysočina. Kraj Vysočina 6

7 Správní a organizační struktura Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2009 Správní struktura: Regionální rozvojová agentura Vysočina (RRA V) je sdruţením tří právnických osob Vysočiny, kraje (Vysočina), Sdruţení obcí Vysočiny (SOV) a Krajské hospodářské komory Vysočiny (KHK V): Vysočina kraj Předsednictvo SOV Sdružení obcí Valné shromáždění Předseda KHK Vysočiny Ředitel Kontrolní komise Předsednictvo Vysočina, kraj Ing. Bc. Martin Hyský Sdružení obcí Vysočiny Ing. Vladislav Nechvátal, předseda Vladimír Měrka, Josef Böhm Krajská hospodářská komora Vysočiny Ing. Tomáš Prchal Kontrolní komise Vysočina, kraj Zdeněk Ryšavý Sdružení obcí Vysočiny Ing. Marie Hrnčířová Krajská hospodářská komora Vysočiny Ing. Karel Vaverka Organizační struktura : Regionální rozvojová agentura Vysočina, která v roce 2009 zaměstnávala 9 pracovníků, byla organizačně rozdělena na čtyři sekce, a to na sekci podpory podnikání, investic a marketingu, sekci vzdělávání, kultury a přeshraniční spolupráce, sekci strategického 7

8 plánování a rozvojových projektů a sekci cestovního ruchu, cyklotras, dopravního značení a orientačních systémů. Ředitel Sekretariát Správa RIS Podpora podnikání, investice, marketing Vzdělávání, kultura, přeshraniční spolupráce Strategické plánování a rozvojové projekty Cestovní ruch, cyklotrasy, dopravní značení a orientační systémy Členství v ČARA : RRAV členem České asociace rozvojových agentur ČARA, z. s. p. o. Posláním této asociace, která sdruţuje rozvojové agentury s krajskou působností, je podpora systematického hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje krajů České republiky. ČARA jako nevládní organizace působí jako jeden z nástrojů regionální politiky. Hlavními partnery na území ČR jsou státní správa na centrální i regionální úrovni, samospráva krajů a obcí a jiných veřejných subjektů, instituce zastupující hospodářský sektor i nevládní, neziskové organizace, zaměřené na hospodářský a sociální rozvoj; v zahraničí pak veřejné i soukromé instituce, zaměřené na regionální rozvoj a sdruţení s podobnými aktivitami jako ČARA. Cílem sdruţení je koordinace a posilování činnosti svých členů a jednání jejich jménem navenek v rozsahu, který je dán mandátem od členské základny. Hlavními smluvními partnery asociace jsou: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Asociace inovačního podnikání ČR Institut pro integraci České republiky do Evropské unie Centrum pro regionální rozvoj ČR Zástupce RRAV je předsedou dozorčí rady ČARA. Výkonná kancelář SOV : RRAV vykonává veškeré administrativní a jiné činnosti spojené s provozem kanceláře SOV a je servisní organizací pro SOV, z. s. p. o. (Sdruţení obcí Vysočiny), správcem webu, zajišťuje publicitu a veškeré další aktivity. 8

9 Europe Direct Jihlava : Infocentrum Evropské unie Europe Direct Jihlava zahájilo svoji činnost a sídlí v budově hostitelské organizace Regionální rozvojové agentury Vysočina, z.s.p.o. Europe Direct Jihlava nabízí: * poradenství v oblasti EU osobně na přepáţce, telefonicky, em * obecné informace, aktuální témata, webové stránky s danou tématikou * informace v tištěné podobě * letáky, broţury, odborné publikace * přednášky, besedy, semináře a další akce o aktuálních tématech EU * bezplatný přístup k informačním zdrojům o EU na internetu 9

10 Hlavní aktivity RRAV v roce 2009 Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2009 Podpora podnikání, investic a marketing Dotační management Dotační management představuje ucelený systém kontroly plnění podmínek důleţitých pro monitoring získané dotace. Pomáhá příjemci dotace projít tímto dlouhodobým a náročným procesem monitoringu, zajistí dohled nad správným a včasným plněním administrativních náleţitostí, kontroluje dodrţování závazných ukazatelů a pomoc s administrativními úkony za účelem sníţení moţných rizik spojených s krácením či odebráním jiţ schválené dotace. Sluţba Dotační management je v plném rozsahu pojištěna (do výše 20 mil. Kč), RRAV tedy přebírá na sebe riziko odebrání či krácení poskytnuté dotace z důvodu chyby na naší straně. Sluţba Dotační management zahrnuje zejména tyto činnosti: hlídání závazných termínů odevzdání reportů, pomoc příjemcům s administrativními povinnostmi, zpracování průběţných, etapových monitorovacích zpráv včetně konzultací, zpracování ţádostí o platbu včetně všech náleţitostí nutných k ověření správnosti či oprávnění čerpání dotace, zpracování závěrečné zprávy, zpracování monitorovacích zpráv pro kontrolu plnění závazných ukazatelů, zpracování Isprofinů a Progfinů. kontrola plnění povinností daných podmínkami dotace Sluţba Dotační management Vám zajistí: přenesení odpovědnosti za monitoring a plnění podmínek dotace - naše činnost je v plném rozsahu pojištěna do výše 20 mil. Kč a přebíráme tak na sebe riziko odebrání či krácení dotace z důvodu chyby na naší straně, minimalizaci moţného rizika krácení či odnětí jiţ schválené dotace bezkolizní průběh kontrol ze strany kontrolních orgánů uspoření mzdových nákladů na administraci schváleného projektu správné plnění rozhodných (monitorovacích) ukazatelů zamezení výskytu chyb v předkládaných zprávách Název projektu Období realizace Dotační titul Efektivní informační systém společnosti Strojírny Podzimek 2009 OPPI Efektivní informační systém společnosti Technoservice 2009 OPPI Kovářská a umělecká dílna v Olešné 2009 PRV 10

11 Efektivní informační systém společnosti Strojírny Podzimek, s.r.o. - Operační program Podnikání a inovace - program ICT v podnicích Cílem projektu je zajistit aktuální přenos informací napříč firmou jedním centrálním systémem. V rámci tohoto systému je moţné řídit obchod, marketing, nákup, technické oddělení, výrobu, mzdy a personalistiku. Zefektivnění informačních a rozhodovacích procesů na všech úrovních řízení společnosti povede ke zlepšení vnitřního chodu společnosti a ke zvýšení její konkurenceschopnosti. Předmětem projektu je nákup potřebného hardwaru a softwaru, který bude díky přiznané dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace podpořen ve výši 60 % ze způsobilých výdajů. 11

12 Vzdělávání, kultura a přeshraniční spolupráce Fond Malých projektů Vysočiny (FMP) FMP navázal na úspěšný Dispoziční fond Vysočiny. Ve třetím čtvrtletí roku 2008 probíhaly konzultace a hodnocení projektů, kterých bylo v 1. kole odevzdáno celkem 6, z nichţ 4 byly podpořeny. V posledním čtvrtletí roku 2008 probíhaly konzultace, odevzdávání a hodnocení ţádostí v rámci 2. kola výzvy, kterých bylo odevzdáno 7. K náleţité informovanosti o Fondu malých projektů v kraji Vysočina přispěla účast a aktivní prezentace zástupců administrátora na téměř dvou desítkách seminářů. V roce 2008 nedošlo k událostem na straně správce či administrátora, které by narušily chod programu, všechny činnosti probíhaly dle daných směrnic, pravidel a termínů. Projekt Fond malých projektů (dále jen FMP) navazuje na tradici Společného fondu malých projektů, který fungoval na česko-rakouské hranici v rámci programu Phare CBC a na Dispoziční fond, který byl součástí iniciativy Společenství Interreg IIIA. Sdruţení obcí Vysočiny (Lead partner) a EU Plattform Pro Walviertel (Projektový partner) uzavřely dne Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovým partnerem v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika V rámci této dohody byla definována práva, povinnosti a odpovědnost jednotlivých partnerů při realizace projektu. Administrátorem projektu je Regionální rozvojová agentura Vysočina. Kontinuální výzva k předkládání ţádostí do Fondu malých projektů byla vyhlášena 12. června V roce 2009 se konala ve čtvrtletních intervalech 4 zasedání Regionálního monitorovacího výboru, na kterých bylo schváleno celkem 16 projektů z 19 podaných. Dne byla podepsána Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF, díky čemuţ mohly být podepsány Smlouvy o financování s konečnými příjemci dotace. V roce 2010 proběhl 1 monitorovací výbor, kde byl schválen 1 projekt. V současné době Sdruţení obcí Vysočiny čeká na proplacení první ţádosti o proplacení prostředků z ERDF na administraci Fondu a na malé projekty Fondu. Celková alokace pro kraj Vysočina: ,-- EUR Dosud schválené dotace: ,-- EUR Mezi zajímavé projekty podpořené z FMP patřily: 12

13 Hospodářská konference Vysočina - Waldvieretel Konečný příjemce: Hospodářská komora Jihlava Partner: Projektverein Walviertel Schválená výše podpory: ,00 V rámci tohoto projektu byly uspořádány dvě hospodářské konference zaměřené na malé a střední podnikatele z obou regionů. První konference se uskutečnila v areálu Golfresortu Monachus v obci Mnich u Nové Bystřice a byla zaměřena na představení obou regionů a institucí na podporu podnikání. Obě strany zde představily způsoby řešení hospodářské krize. Druhá hospodářská konference se uskutečnila v GC Haughschlag v Rakousku se zaměřením na lidské zdroje. Obě konference byly jejich účastníky, kterých se celkem zúčastnilo 148, vyhodnoceny jako přínosné a bilaterální rozhovory se týkaly jiţ praktických moţností spolupráce představitelů institucí na podporu podnikání (komory, regionální management) a moţností kooperací jednotlivých podnikatelů. Slavnostní koncert k 20. výročí česko-rakouské spolupráce Konečný příjemce: Chrámový pěvecký sbor Jaroměřice nad Rokytnou Partner: Musica sacra über die Grenzen Schválená výše podpory: 2.520,00 Realizace projektu zahrnovala přípravné období (zkoušky obou zúčastněných sborů, shromáţdění pokladů pro broţuru, překlady, komentáře významných osobností, fotodokumentace ze společných akcí) a samotné koncerty. První setkání projektových partnerů proběhlo dne ve Vídni (přijetí na radnici a slavnostní koncert) a druhé setkání se uskutečnilo dne v Jaroměřicích (přijetí na radnici a slavnostní velkolepé vyvrcholení koncertem v Chrámu sv. Markéty). 13

14 Obou koncertů se zúčastnilo celkem 104 zpěváků, 18 hudebníků, 1 moderátor a 3 tlumočníci. Koncertu ve Vídni přihlíţelo cca 100 posluchačů, na koncert v Jaroměřicích dorazilo asi 300 posluchačů. V rámci druhého koncertu došlo k slavnostnímu předání upomínkových předmětů vzácným hostům, pamětníkům, starostům obou měst a zástupcům církví. Hmotným výstupem tohoto projektu bylo vydání broţury mapující společnou dvacetiletou spolupráci. RegionRenesanceTour: Telč - Raabs - Horn - Eggenburg Konečný příjemce: Mikroregion Telčsko Partner: Kleinregion Manhartsberg Schválená výše podpory: 8.044,40 Cílem tohoto projektu bylo nabídnout návštěvníkům Dolnorakouské zemské výstavy moţnost cestovat do výstavních měst nejen autem či autobusem, ale také na kole. Ve dnech května proběhla ve spolupráci s rakouským partnerem třídenní cyklojízda RegionRenesanceTour (Friedensradsternfahrt), která propojila výstavní města Telč - Raabs - Horn a spřátelený region Manhartsberg. Základní skupina byla tvořena 30 cyklisty z České republiky a Rakouska a projela celou 120 km dlouhou trasu na kole spolu s doprovodnými vozidly. Celá trasa byla rozdělena do několika etap se zastávkami v obcích regionu zemské výstavy. K hlavnímu pelotonu se postupně v jednotlivých větších městech připojovali jednotlivci, skupiny, rodiny s dětmi, mládeţ a dospělí. Celkem se celé akce aktivně zúčastnilo více neţ 400 účastníků z obou stran hranice. 14

15 Rozvojové projekty v roce 2009 Nabízíme svým klientům především komplexní servis, který je zárukou bezproblémového přijetí projektové ţádosti, která splní formálních náleţitostí a bude v souladu s příslušným programem, kam je předkládána. Název projektu Období realizace Dotační titul Efektivní informační systém společnosti Strojírny Podzimek 2009 OPPI Efektivní informační systém společnosti Technoservice 2009 OPPI Kovářská a umělecká dílna v Olešné 2009 PRV Zkusíme to ve STŘEDu 2009 OPLZZ Zlepšení vzhledu obce Znětínek 2009 PRV STŘEDem k rovným příleţitostem! 2009 OPVK Západní část bezbariérové trasy N Náměstí v Novém Veselí 2009 SFDI Vytvoření a realizace střednědobého plánu rozvoje sociálních sluţeb v Třebíči 2009 OPLZZ Zlepšení infrastruktury a vzhledu obce Ujčov 2009 PRV Multifunkční centrum obce Ujčov 2009 PRV Ekologická veřejná doprava - nákup autobusů na pohon stlačeným zemním plynem (CNG) 2009 ROP JV Zlepšení vzhledu obce Růţená 2009 PRV Pořízení strojů na údrţbu lesa na území obce Dlouhá Brtnice 2009 PRV Zlepšení vzhledu a dopravní a technické infrastruktury obce Záblatí 2009 PRV Obnova víceúčelového objektu a výstavba dětského hřiště v obci Martinice u Onšova 2009 PRV Vodovod, kanalizace a ČOV v Květinově 2009 PRV Bezbariérová trasa a chodníky v ulici Na Podolí - I. etapa 2009 SFDI Termální Lázně Luka nad Jihlavou 2009 ROP JV Bezbariérový chodník k úřadu městyse Luka nad Jihlavou a Bezbariérové chodníky v ul. Nová a nám. 9. Května 2009 SFDI Dopravní terminál v Náměšti nad Oslavou 2009 ROP JV 15

16 Dopravní terminál v Náměšti nad Oslavou Hlavním cílem předloţeného projektu Dopravní terminál v Náměšti nad Oslavou je zajištění kvalitní dopravní obsluţnosti v turisticky atraktivním území. V rámci projektu Město Náměšť nad Oslavou vybuduje odpovídající autobusové nádraţí v těsné blízkosti nádraţí vlakového. Tím bude umoţněno kombinovat jednotlivé druhy dopravy a sníţit ekonomickou ztrátovost jednotlivých druhů dopravy. Informační tabule bude propojena se systémy IDOS a s odbavovacím systémem. Dále projekt řeší novostavbu zázemí dopravního terminálu v těsné blízkosti vlakového nádraţí, který návazně pro všechny druhy dopravy přináší nové sociální zařízení s komfortním zázemím typu BIKE & RIDE pro cyklodopravu a novou úschovnu kol. Dále zde bude zázemí pro Park & Ride a Kiss & Ride a úschovna zavazadel. Vše bude řešeno samoobsluţným provozem. V širším významu projekt přispěje k omezení individuální automobilové dopravy, coţ se pozitivně projeví na ţivotním prostředí - sníţení emisí. 16

17 Ekologická veřejná doprava - nákup autobusů na pohon stlačeným zemním plynem (CNG) Záměrem předkládaného projektu je zlepšení dopravní obsluţnosti MHD v krajském městě Jihlava. Nákupem 10 nových autobusů na plynový pohon se navíc výrazně sníţí emise, které stávající staré vozy na naftový pohon produkují. Nové autobusy jsou samozřejmě bezbariérové a tak na pravidelných autobusových linkách bude ještě více spojů vyuţitelných pro handicapované spoluobčany. Ekologický provoz, kromě toho ţe je enviromentálně šetrný, tak je i velmi ekonomický, protoţe má legislativou EU i ČR dlouhodobě do roku 2020 garantovanou výrazně niţší cenu. Projekt logicky navazuje na předchozí aktivity, rovněţ podpořené z prostředků EU. Projekt významně rozšiřuje kvalitu jiţ 3 zrealizovaných projektů, podpořených z prostředků EU. Projekt je dílčím plněním usnesení vlády ČR č. 563 z , kde se hejtmanům a primátorům doporučuje podpořit zavedení autobusů na plynový pohon pro MHD a veřejnou dopravu. Bezbariérová trasa a chodníky v ulici Na Podolí - I. etapa Cílem předkládaného projektu je zrealizovat I. etapu bezbariérové trasy ZV Západovýchodní (viz obr. 3), která řeší bezbariérovost v severní části města, kde jsou umístěny budovy vyuţívané pro sociální sluţby. Konkrétně se jedná dům s pečovatelskou sluţbou (dále jen DPS ) a bytový dům zvláštního určení s chráněnými byty (dále jen chráněné byty ). V obou objektech bydlí osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (v DPS senioři, ZTP; v chráněných domech ZTP, rodiny s malými dětmi). Obyvatele DPS také často navštěvují rodiny s malými dětmi, které mají problémy s bariérami ve městě. Bezbariérová trasa spojuje chráněné byty a DPS (oba objekty jsou bezbariérové) s nejdostupnějším nástupištěm veřejné dopravy autobusovou zastávkou Na Podolí. Vlakové nádraţí a autobusové nádraţí jsou sice cca stejně vzdálené jako zastávka Na Podolí, ale mají vůči výše uvedeným budovám velké převýšení, které osoby s omezenou pohyblivostí obtíţně překonávají. Je zde také umístěn městský hřbitov, který je navštěvován zejména staršími spoluobčany, s omezenou schopností pohybu 17

18 Cestovní ruch, cyklotrasy, dopravní značení a výběrová řízení Cyklotrasy Ve spolupráci s firmou SOMARO zajišťujeme komplexní sluţby v této oblasti. Komplexnost naší nabídky přináší našim klientům jednak úsporu finančních prostředků i času a jednak záruku vysoké kvality, zaručenou certifikací firmy SOMARO a jí pouţívaných technologických postupů dle norem ISO. Firma se od svého vzniku řídí zásadou být kvalitnější a levnější neţ ostatní. Navrhování a značení cyklotras: vytipování trasy (či sítě tras) pomoci se získáním zdrojů pro její financování vypracování projektu pro dopravní značení, jeho projednání s dotčenými orgány a vlastníky montáţe dopravního značení, následné vybavení tras mobiliářem (kolostavy, odpočívky, informační tabule, odpadkové koše...) zajištění propagace trasy (návrh a tisk broţur, cyklistických map, průvodců...) Správa cyklotras: kaţdoroční projetí cyklotrasy a kontrola stavu dopravního značení, doprovodného mobiliáře a povrchů zpracování zprávy pro majitele cyklotrasy s návrhem nezbytných řešení pro zajištění bezproblémového provozu na trase návrh moţného kofinancování na odstranění zjištěných závad návrh na vhodné doplnění a rozšíření stávající cyklotrasy v souvislosti s turistickými zajímavostmi na trase Pasporty dopravního značení Pasport dopravního značení na místních komunikacích patří k dokumentaci, která je nezbytná k přehledu a evidenci majetku obce. Navíc můţe pasport slouţit jako právní podklad při řešení dopravních nehod. Pasport můţe rovněţ zmapovat situaci na ostatních komunikacích, které nejsou v majetku obce, ale jsou pro řešení souvztaţností nezbytné (např. komunikace patřící do správy SÚS - kraje). Dopravní značky v něm uvedené jsou odsouhlaseny správci jednotlivých pozemních komunikací a je vydáno stanovisko příslušného orgánu PČR. Takto jsou pak stanoveny příslušným silničním správním úřadem podle 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. Výstupem je pak tzv. "Stanovení dopravního značení". Od budou muset být všechny dopravní značky provedeny podle vyhl. 30/2001 Sb., novela vyhl. č. 193/2006 Sb. Týká se to všech správců komunikací (obcí, SÚS, soukromí vlastníci, ŘSD...) Letos je nejvyšší čas na obnovu dopravního značení... Dobré je začít pasportem a projektem Dopravního značení. Součástí je i projekt optimalizace dopravního značení podle současných poţadavků na bezpečnost a efektivitu provozu a podle nové legislativy. Naše společnost ve spolupráci s firmou DoZnač má dlouholeté zkušenosti a nezbytné technické i profesní zázemí pro tuto sluţbu. 18

19 Výhody: odborné a přehledné zpracování, graficky na vynikající úrovni, plnobarevné uvedeny všechny značky v obci (stávající i navrhované), popsán jejich stav a nosič, posouzena moţnost výměny, popsáno, zda vyhovují předpisům závazný výstup, schválený příslušnými orgány (výstupem je tzv. "Stanovení dopravního značení") kladen důraz na přání klienta papírové nebo digitální zpracování velmi vstřícná cena zpracovány i souvztaţnosti dopravního značení jako celku z hlediska různých majitelů a správců v daném území (obec, kraj, stát) Součástí námi zhotoveného pasportu je obvykle i vyprojektování nových dopravních značek podle současných potřeb dopravy a bezpečnosti na pozemních komunikacích a v souladu s nejnovější legislativou. Výběrová řízení Našim klientům garantujeme zajištění veškerých činností v oblasti zadávání veřejných zakázek, vyplývajících ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo ze specifických podmínek některých programů, kam je předkládána ţádost o veřejnou podporu (dotaci, grant). Nabízíme zastoupení při výkonu veškerých povinností při realizaci veřejné soutěţe tak, aby nedošlo k porušení zákona či pravidel pro příjemce podpory. Výběr dodavatele je vţdy transparentní a nediskriminační, jehoţ cílem je výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Zajišťujeme zejména tyto činnosti: Zpracování návrhu oznámení zadávacího řízení včetně konzultací, zajištění uveřejnění Oznámení zadávacího řízení v Informačním systému o veřejných zakázkách, příp. v Úředním věstníku ES, vytvoření návrhu hodnotících kritérií pro výběr vhodného dodavatele včetně konzultací, stanovení podmínek výběrového řízení vypracování návrhu zadávací dokumentace rozeslání zadávací dokumentace organizační a metodické vedení činnosti hodnotící komise, zajištění veškeré agendy s tím související, vyrozumění účastníků o výsledku výběrového řízení, zpracování oznámení o uzavření smlouvy včetně uveřejnění. Výhody pro klienta Přenesení odpovědnosti za výkon zadavatelské činnosti na naši organizaci. Úspora času klienta, který může být využit efektivněji pro činnosti na které se specializuje. Příprava a zpracování Zadávací dokumentace k Období výběrovému řízení realizace Zadavatel Vybavení interiéru - nábytek 2009 Diecézní Charita Brno Multifunkční centrum Velká Chyška 2009 Velká Chyška Pořízení a implementace informačního systému ve firmě Strojírny Podzimek 2009 Strojírny Podzimek Vizuální styl a propagační materiály 2009 Město Třešť Kniha - Třešťské betlémy 2009 Město Třešť Projekt Reila Dodávka mobiliáře pro kulturní akce 2009 Město Telč 19

20 Efektivní informační systém společnosti 2009 Technoservice Technoservice, s.r.o. Zlepšení vzhledu obce Květinov 2009 Obec Květinov Zlepšení vzhledu obce Lhota - Vlasenice 2009 Obec Lhota -Vlasenice Ostatní aktivity podporující regionální rozvoj Sekretariát programu Kulturní dědictví Vysočiny RRAV zpracovávala kompletní ţádost včetně všech manuálů pro program Kulturní dědictví Vysočiny financovaného finančními mechanismy EHP/Norska. Ţádost byla úspěšná a kraj Vysočina získal na obnovu památek 18 milionů korun, které budou v letech rozděleny mezi konečné příjemce. Regionální kontaktní místo programu FM EHP/Norsko RRAV je regionálním kontaktním místem tohoto programu pro další prioritní oblasti, které jsou vyhlašovaná celorepublikově. Zajišťujeme konzultace, sběr a hodnocení ţádostí z pohledu formálních náleţitostí a přijatelnosti. Regionální informační servis Info o Grantech V rámci smlouvy s Centrem pro regionální rozvoj ČR (CRR) pokračuje v pracích zajišťujících provoz webové prezentace a aktualizace obsahu portálu Regionálních informačních servisů v území pro kraj Vysočina. (http://www.risy.cz/) RRA Vysočina vydává pravidelně 1x měsíčně informace o aktuálních grantech pro veřejnou správu, kde je kompletní přehled dotačních titulů dostupných obcím a městům Vysočiny a jimi zakládaným organizacím a institucím. Dokument je vydáván jiţ od roku 2001 a jeho cílem je informovat o doplňkových finančních zdrojích,které mohou pomoci realizovat investiční i neinvestiční záměry rozvoje obcí a regionu.úzce spolupracuje s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest na poli podpory rozvoje podnikání v kraji Vysočina. 20

21 Zpráva auditora 21

22 Zpráva Kontrolní komise RRAV, z. s. p. o. Kontrolní komise provedla ověření stavu vedení účetnictví. Účetnictví je zpracováváno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některé ustanovení zákona o účetnictví ve znění vyhlášky č. 400/2005 Sb., a také v souladu se stanovami sdruţení a usneseními předsednictva a valného shromáţdění. Na základě provedené namátkové kontroly bylo zjištěno, ţe způsob účtování je v souladu s platnými právními předpisy pro neziskové organizace. Účetnictví věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní kapitál sdruţení. Byl proveden audit účetnictví externím auditorem s výrokem bez výhrad. Kontrolní komise souhlasí s předloţeným způsobem hospodaření RRAV z.s.p.o. za rok 2009 bez připomínek a doporučuje předsednictvu a valnému shromáţdění schválit hospodaření RRAV Závěr Chtěl bych poděkovat všem, pracovníkům RRAV, ale také klientům, kteří ocenili komplexnost a profesionalitu sluţeb RRAV a s důvěrou je vyuţívají. Také bych chtěl poděkovat členům předsednictva a kontrolní komise z řad starostů a podnikatelů, kteří vytvořili příznivý rámec pro práci výkonného aparátu agentury. Ing. Vladislav Nechvátal předseda předsednictva v.r. 22

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2006

Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o., rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 1 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2 586 01 Jihlava IČO: 70 85 75 55 DIČ: CZ 70 85 75 55 právní forma: zájmové sdružení právnických osob podle 20f) a násl.

Více

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o.

Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Výroční zpráva RRAV, z. s. p. o. rok 2004 Regionální rozvojová agentura Vysočina, z. s. p. o. Křížová 2 586 01 Jihlava IČO: 70 85 75 55 DIČ: CZ 70 85 75 55 právní forma: zájmové sdružení právnických osob

Více

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro ţadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 7 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 10. ÚNORA 2011 DATUM ÚČINNOSTI: 10. BŘEZNA 2011 2 OBSAH

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 14 ze dne 3. června 2009 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 30. 6. 2012 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10

Úvodní slovo... 4. Základní údaje, správní a organizační struktura... 5. Aktivity CIRI... 7. Významné projekty a činnosti... 10 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní údaje, správní a organizační struktura... 5 Aktivity CIRI... 7 Významné projekty a činnosti... 10 Centrum rozvoje a inovací... 10 3 Centrum investic...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Bc. Linda Polcarová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2008 Bc. Linda Polcarová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2008 Bc. Linda Polcarová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Název diplomové

Více

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II

Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II Strategický plán rozvoje MĚSTA DĚČÍN II schváleno Zastupitelstvem Města Děčín usnesením č. ZM 04 20 05 06 ze dne 21. 10. 2004 Aktualizace k 28. 7. 2011 schváleno Zastupitelstvem Statutárního města Děčín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 JESENÍKY SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana 0 z 33 OBSAH ÚVODEM... 2 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O J-SCR... 3 II. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2011... 9 III. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011...

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE

POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE Ministerstvo pro místní rozvoj POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE pro operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Vydání 7, platné od 1. srpna. 2012 Za obsah zodpovídá: Ministerstvo

Více

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM

Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM Bod č. 2 Tisk č.: 023-MV-09 P02 Zpráva o realizaci ROP Střední Morava Zpráva o realizaci ROP Střední Morava pro Monitorovací výbor ROP SM za období 02/2009-04/2009 (stav k 15. 04. 2009) 1 Obsah Zpráva

Více

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2010

Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2010 Výroční zpráva Operačního programu Podnikání a inovace za rok 2010 Zpracoval: Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká republika Květen 2011 Obsah Manaţerské shrnutí Výroční

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.25 Verze 1.25 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 14. 12. 2011, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu

Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Porovnání vybraných firem MSP z marketingového a finančního pohledu Bakalářská práce Autorka: Alyona Kolchina Ekonomika a

Více

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu

Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Návrh Institucionálního zabezpečení Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu a Národního systému kvality sluţeb cestovního ruchu Projekt: Zavádění národních standardů ve vybraných sektorech cestovního

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 9 Oddělení neinvestičních

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4. Oddělení rozvoje 5 Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Rada Centra EP 3 Organizační struktura Centra EP 4 Oddělení rozvoje 5 Oddělení investičních projektů 10 Oddělení neinvestičních

Více

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu Studijní opora pro cílovou skupinu malých a středních podnikatelů, vedoucích pracovníků na středním a vyšším stupni řízení firem i samosprávných orgánů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Přehled dotačních programů a příležitostí

Přehled dotačních programů a příležitostí ČESKÁ REPUBLIKA LEDEN 2015 Přehled dotačních programů a příležitostí www.asistencnicentrum.cz 1 Obsah A. Program Investiční pobídky... 3 A. 1. Program Investiční pobídky... 3 B. Operační program Lidské

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Možnosti čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro dopravní podnik v ČR

Vysoká škola logistiky o.p.s. Možnosti čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro dopravní podnik v ČR Vysoká škola logistiky o.p.s. Možnosti čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro dopravní podnik v ČR (Bakalářská práce) Přerov 2011 Jan Štěrba Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská

Více