Využívání fondů EU k podpoře podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využívání fondů EU k podpoře podnikání"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Využívání fondů EU k podpoře podnikání Bakalářská práce Helena Mičková Leden, 2009

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Využívání fondů EU k podpoře podnikání Autor: Helena Mičková BK, PA Vedoucí práce: Ing. Petr Soukup, CSc. Odborný konzultant: Praha Leden,

3 Prohlášení: Prohlašuji, že zdrojů. jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně, s použitím uvedených V Brně dne, Helena Mičková 3

4 Anotace práce Bakalářská práce shrnuje základní teoretické a procesní informace o Strukturálních fondech EU, poskytuje ucelený přehled o jednotlivých Operačních programech pro období , s praktickým zaměřením na Operační program Podnikání a inovace. Definuje jednotlivé kroky souvisejících s přípravou projektů, jejich zpracováním, podáním žádosti o podporu ze SF, vysvětluje podmínky a postupy vedoucí k získání bankovního úvěru až po čerpání podpory. Práci je možné využít jako informační materiál pro malé a střední podnikatele, kteří mají zájem některý z programů využít pro rozvoj své podnikatelské činnosti, a jako studijní materiál pro zaměstnance banky, kteří pracují v poradenské pozici specialisty pro firemní klientelu. V samostatné kapitole je uveden v zjednodušené formě konkrétní příklad úspěšného projektu společnosti AQUEKO, spol. s r.o., realizovaného pomocí prostředků z fondů Evropské unie. Na závěr jsem uvedla statistiku celkového počtu podaných žádostí o dotace, počtu schválených a zamítnutých projektů v jednotlivých operačních programech a statistiky aktuálního přehledu stavu výzev. 4

5 Poděkování Na tomto místě bych chtěla poděkovat Ing. Petru Soukupovi konzultantovi práce, paní Ing. Iloně Bolkové, vedoucí Asistenčního centra, pobočka Jihlava, za jejich čas, vstřícnost, ochotu a pomoc při zpracování bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat svému manželovi za trpělivost a pochopení, které se mnou měl celé tři roky, kdy jsem se více jak rodině věnovala studiu. 5

6 Obsah Úvod Fondy Evropské Unie (EU) a jejich organizační struktura Projekty financované z fondů EU Strategické programové dokumenty politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) Regionální politika a strukturální fondy EU Cíl Konvergence Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Cíl Evropská územní spolupráce Operační programy Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Projekty financované z OPPI Principy implementace OPPI Agentura CzechInvest CzechTrade Kdo může žádat o dotace ze Strukturálních fondů Definice malého a středního podnikatele eaccount Realizace projektu Financování projektů bankou Československá obchodní banka, a.s Úvěrové produkty ČSOB pro financování dotací ze SF EU Podmínky poskytnutí úvěru Poradenské služby ČSOB EU Centra a Asistenčního centra ČSOB Program na spolufinancování projektů podporovaných z fondů EU Podmínky financování projektů ze SF EU ve vazbě na účast ČSOB Časté nedostatky v projektech Úspěšný projekt společnosti AQUEKO, spol. s r.o Výsledky Závěr Literatura:

7 Úvod Téma bakalářské práce Využívání fondů EU k podpoře podnikání jsem si vybrala z důvodu svého působení v pozici ředitelky pobočky Československé obchodní banky a.s. ve Velkém Meziříčí, která nabízí služby pro retailovou i firemní klientelu. K mé náplni práce patří mimo jiné akviziční činnost, poradenství a také finální zpracování a monitorování úvěrů pro malé a střední podnikatele. Podnikatelská sféra na Vysočině je poměrně aktivní a má velký zájem o financování svých záměrů z podpory programů Strukturálních fondů. V této souvislosti je důležité shrnutí požadavků, postupů a podmínek bankovního ústavu, v konkrétním případě Československé obchodní banky, a.s., která poskytuje podnikateli předfinancování jeho záměru. Pro větší názornost jsem ve zjednodušené formě uvedla konkrétní úspěšný příklad realizace projektu podpořeného prostředky z fondů EU společnosti AQUEKO, spol. s.r.o. Vypracováním bakalářské práce jsem chtěla pro své současné i potencionální klienty, ale také kolegy bankovní poradce, vytvořit jednoduchý a srozumitelný návod, jak se ve složité problematice Strukturálních fondů orientovat, kde hledat informace, partnery a pomoc při zpracování a financování projektů. 7

8 1 Fondy Evropské Unie (EU) a jejich organizační struktura Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské soudržnosti Evropské unie, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce zvýhodněných regionů. Česká republika se řadí mezi nejchudší státy Evropské unie a v období může ke zlepšení životní úrovně svých obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard EUR. Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok 2007 je 1 040, 8 miliard Kč. Podpora z fondů EU, kterou může Česká republika v období čerpat, tak odpovídá 74 % státního rozpočtu ČR roku 2OO7. Do přípravy, realizace a vyhodnocení čerpání prostředků z fondů EU je zapojeno množství subjektů na evropské, národní i regionální úrovni. Instituce EU národní ministerstva, regionální samosprávné celky, pověřené agentury a úřady a další. Přitom je důležité, že zodpovědnost za realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti leží na členských státech. Při sjednávání střednědobého plánu výdajů evropského rozpočtu se na vrcholné úrovni Evropské radě tvořené nejvyššími představiteli členských států ( prezidenti, premiéři) rozhoduje o množství prostředků určených na nejrůznější politiky Evropské unie, mimo jiné také na politiku hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Po dosažení jednomyslné shody v Evropské radě musí Evropská komise připravit návrh evropské legislativy v podobě nařízení definující pravidla pro využívání prostředků z evropského rozpočtu rozdělovaných prostřednictvím jednotlivých fondů. Nařízení musí být schválena Evropským parlamentem a Radou EU složenou z ministrů vlád členských států. Rada EU pak schvaluje Strategické obecné zásady Společenství vymezující priority (SOZS) rozvoje Evropské unie coby orientační rámec pro členské státy při přípravě národních strategických referenčních rámců a operačních programů. Pak už jsou na řadě členské státy, aby připravily své Národní rozvojové plány (NRP)a Národní strategické referenční rámce (NSRR), popisující prioritní rozvojové oblasti a k nim vymezují cíle, jichž hodlají dosáhnout pomocí prostředků z fondů EU. Národní strategické referenční rámce definuje soustavu operačních programů (OP), které chce členský stát využívat pro čerpání z fondů EU. 8

9 Členský stát musí předložit NSRR a soustavu všech OP ke schválení Evropské komisi, která má za politiku hospodářské a sociální soudržnosti odpovědnost na evropské úrovni. Komise posuzuje soulad NSRR a OP s nařízeními a SOZS. Po schválení NSRR a OP Evropskou komisí může být zahájeno čerpání z evropských fondů, které je již plně v rukou členských států. Evropská komise jeho průběh již jen monitoruje, vyhodnocuj a zasílá peníze z fondů EU na speciální účet zařízený pro tyto účely v každém členském státě. V případě problémů však může Komise po členských státech vymáhat zdůvodnění a nápravu pod pohrůžkou zastavení čerpání, případně dokonce navrácení neoprávněně vyčerpaných prostředků zpět do evropského rozpočtu. Ve všech členských státech se nicméně při řízení operačních programů i realizaci projektů vychází z pěti základních principů politiky HSS: principu programování, partnerství, koncentrace, doplňkovosti a princip monitorování a vyhodnocování. Realizátoři projektů i administrátoři operačních programů musejí též respektovat dvě horizontální priority jdoucí napříč všemi podporovanými aktivitami: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Česká republika definovala tyto čtyři základní instituce pro řízení a koordinaci NSRR: - Národní orgán pro koordinaci - Monitorovací výbor NSRR Řídící a koordinační výbor - Platební a certifikační orgán Národní Fond - Auditní orgán Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Řízení jednotlivých aeračních programů včetně výběru projektů a dohledu nad jejich realizací však již spadá do kompetencí tzv. Řídících orgánů, kterými jsou v případě tematických OP odpovídající oborová ministerstva a u regionálních OP jsou jimi regionální rady regionů soudržnosti. Část svých činností, při nichž dochází k nejčastějšímu kontaktu se žadateli a realizátory projektů ( např. vypisování výzev, vybírání a hodnocení projektových žádostí, konzultace se žadateli a realizátory projektů apod.), může Řídící orgán delegovat na zprostředkující subjekty, kterými jsou často instituce s regionálními pobočkami ( např. Úřady práce, Czechinvest, kraje, Státní fond životního prostředí), ale bývají to též různé odbory na ministerstvech. V případě regionálních operačních programů, programů pro Prahu a programů cíle Evropské územní spolupráce nejsou zřízeny zprostředkující subjekty, ale Společné technické sekretariáty, Regionální subjekty, případně vykonávají veškeré činnosti přímo Řídící orgány. 9

10 Dohled nad realizací OP má monitorovací výbor, který spolu s Řídícím orgánem řeší především vzniklé problémy, schvaluje závěrečnou a výroční zprávu za aerační program nebo navrhuje změny v operačním programu a navazující soustavě programových dokumentů. V České republice je jen jeden centrální orgán, který zajišťuje tok prostředků z fondů EU do České republiky, a tím je odbor Národního fondu Ministerstva financí. Realizátoři projektů s Platebním a certifikačním orgánem (PCO) přímo nekomunikují, platby dostávají prostřednictvím Zprostředkujícího subjektu, případně Řídícího orgánu přímo ze státního rozpočtu, který projekty předfinancovává. Teprve následně žádá PCO Evropskou komisi o převedení prostředků z rozpočtu EU na svůj účet a tyto prostředky jsou poté převedeny do příslušné rozpočtové kapitoly ministerstva, které odpovídající platby předtím financovalo. Auditem připravenosti řídícího a kontrolního systému všech operačních programů, nastavením řídících a kontrolních systémů OP, metodickým vedením všech sufitních subjektů zapojených do realizace OP a dalšími úkoly souvisejícími s auditem je v České republice opět pověřen jediný subjekt odbor Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu na Ministerstvu financí. 1.1 Projekty financované z fondů EU Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury Např. výstavba a opravy silnic, železnic, dálnic, obchvatů, říční infrastruktury, budování přestupních terminálů integrované veřejné dopravy, nákupu dopravních prostředků městské hromadné dopravy apod. Ochrana životního prostředí Např. budování čistíren odpadních vod, rozvodných sítí pitné vody, výsadba regenerační zeleně, instalace větrných elektráren, budování systémů odděleného sběru odpadů, 10

11 investiční podpora vzdělávacích, poradenských a informačních center environmentálního vzdělávání apod. Rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce Např. úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné zeleně, infrastruktura pro poskytování sociálních, vzdělávacích a zdravotnických služeb, infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských vztahů, společenských a kulturních aktivit, regenerace bytových domů apod. Rozvoj cestovního ruchu Např. rozvoj kapacit ubytovacích zařízení, vybudování, rekonstrukce a obnova skanzenů, muzeí apod., budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch, prezentace turistických destinací apod. Rozvoj lidských zdrojů Např. rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané, poskytování sociálních služeb, zvyšování kvality výuky cizích jazyků, vytvoření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, inovace vzdělávacích programů, vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje, podpora dalšího vzdělávání apod. Zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou Např. výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy, zavádění moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy apod. Podpora podnikání, vědy a výzkumu Např. podpora při zakládání podniků, nákupu výrobních technologií, podpora patentové aktivity podniků, vědeckovýzkumných institucí a vysokých škol, výstavba a další rozvoj 11

12 existujících průmyslových parků, podpora rozvoje poradenství v oblasti eko-technologií a environmentálních systémů řízení, podpora marketingových služeb apod. Program rozvoje venkova Oproti období již pod strukturální fondy nespadá podpora konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova. Tyto oblasti jsou financovány prostřednictvím Programu rozvoje venkova financovaného z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). 12

13 Příloha č. 1 Přehled fondů Evropské unie 13

14 1.2 Strategické programové dokumenty politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) Nejvyšším strategickým dokumentem pro realizaci politiky HSS jsou na evropské úrovni Strategické obecné zásady Společenství (SOZS), kde jsou definovány hlavní priority politiky HSS v období Každý členský stát definuje svůj Národní rozvojový plán (NRP) popisující hlavní rozvojové problémy země. Jelikož nemusí vždy platit, že priority rozvoje státu odpovídají i prioritám politiky HSS dohodnutým všemi členskými státy EU na nadnárodní úrovni, musí se najít společný průnik NRP a SOZS. Dokumentem představujícím soulad NRP a SOZS a vymezujícím tak podobu realizace politiky HSS na území členského státu je Národní strategický referenční rámec (NSRR). Český NSRR popisuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky HSS v České republice, představuje systém finančních toků fondů EU v ČR a představuje operační programy pro realizaci politiky HSS. V období se České republice nabízí až 26,69 mld., které může čerpat z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů. - Tematické operační programy - Regionální operační programy - Operační programy Praha - Evropská územní spolupráce Česká republika dále musí mít připravenou soustavu programových dokumentů a nezbytné institucionální zajištění. Především však musí existovat dostatečné množství kvalitních projektů, bez nichž by ani při splnění všech výše zmíněných předpokladů Česká republika nemusela z nabízené částky vyčerpat ani euro. Realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) se řídí principem programování, kdy projekty nejsou k financování vybírány nahodile, ale podle toho, zda pomáhají odstraňovat problémy identifikované ve strategických dokumentech. 14

15 1.3 Regionální politika a strukturální fondy EU Regionální a strukturální politika zaujímá jedno z dominantních postavení v rámci celkové hospodářské politiky EU. Tato politika, pro kterou je určena zhruba jedna třetina rozpočtu Společenství, rozvíjí a sleduje činnosti, které vedou k posilování hospodářské a sociální soudržnosti v rámci všech členských zemí Evropské unie. Je proto zaměřena především na snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony EU, tzn., že největší podpora směřuje do nejvíce strukturálně postižených regionů. Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU bude v letech realizována třemi typy finančních nástrojů ( finančními prostředky tří fondů). Jede o Fond soudržnosti, A strukturální fondy k nimž patří Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský sociální fond. Tato politika bud zaměřena na následující tři prioritní cíle Cíl Konvergence Tento cíl je určen k urychlení hospodářské konvergence nejméně rozvinutých regionů zemí EU. Je zaměřen na zlepšování podmínek pro růst zaměstnanosti díky investicím do materiálních a lidských zdrojů, na podporu výzkumu, vývoj a inovací a rozvoje znalostní ekonomiky, na ochranu životního prostředí, efektivitu státní administrativy. Cíl Konvergence hraje důležitou roli hlavně v nových členských zemích, které přistoupily k EU v květnu 2004 a které čelí v rámci EU rozdílům ve vývoji. Pokud jde o Českou republiku, cíl Konvergence se bude v letech týkat celého území České republiky vyjma hlavního města Prahy a do jeho rámce patří i Operační program Podnikání a inovace vypracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je dáno sedm regionálních operačních programů (ROP) na úrovni regionů soudržnosti NUTS II (4,66 mld., cca 131,38 mld. Kč): ROP NUTS II Severozápad ROP NUTS II Moravskoslezsko ROP NUTS II Jihovýchod ROP NUTS II Severovýchod ROP NUTS II Střední Morava ROP NUTS II Jihozápad ROP NUTS II Střední Čechy 15

16 Osm tematických operačních programů (21,23 mld., cca 598,62 mld. Kč): OP Doprava OP Životní prostředí OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Integrovaný operační program OP Technická pomoc Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Podpora regionů, které nespadají pod Konvergence. Je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti a atraktivitu příslušných regionů, podporu hospodářských a společenských změn, podporu inovací, ochranu životního prostředí a prevenci rizik. Směřuje dále na rozvoj trhů práce a na sociální začleňování občanů. V České republice pod něj spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními programy. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 mld.. OP Praha Konkurenceschopnost OP Praha Adaptabilita Cíl Evropská územní spolupráce Podpora přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. V České republice pod něj spadají všechny regiony a podporu lze čerpat z devíti operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 mld.. OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko 16

17 OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko) OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část Ukrajiny) Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU) Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy) 1.4 Operační programy V soustavě programových dokumentů jsou pro žadatele a realizátory projektů nejdůležitějšími dokumenty právě operační programy (OP), které jsou tematicky a regionálně vymezené a specifikují cíle, kterých chtějí pomocí realizovaných projektů dosáhnout. Jak jsou operační programy zařazeny do soustavy strategických dokumentů? Jak do nich zapadají projekty? Schéma č. 1 Operační programy mají následující strukturu: 1. Úvod Zdůvodnění potřebnosti programu (analýza současné sociální a ekonomické situace v dané oblasti) 17

18 2. Popis strategie zvolené k odstranění identifikovaných problémů, definice cílů operačního programu, vazba na ostatní operační programy, vztah k horizontálním tématům 3. Konkretizace zaměření operačního programu (prioritní osy, oblasti podpory, typy projektů realizovatelných v rámci dané oblasti podpory, vymezení příjemců podpory, monitorovací indikátory apod.) 4. Finanční zajištění programu, rozdělení prostředků mezi jednotlivé prioritní osy. 5. Popis řízení operačního programu (role institucí zapojených do řízení programu, způsob monitorování, hodnocení, kontrola, publicita). 6. Přílohy 18

19 2 Operační program Podnikání a inovace (OPPI) Operační program Podnikání a inovace je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. O podporu z OPI mohou žádat podnikatelé, sdružení podnikatelů, výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, neziskové organizace, fyzické osoby, územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace, CzechInvest, CzechTrade a další. Řídícím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).. Operační program Podnikání a inovace (OPPI) spadá mezi tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je třetím největším českým operačním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 3,04 mld., což činí přibližně 11,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,54 mld Projekty financované z OPPI OP Podnikání a inovace obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační program na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Operační program byl schválen Evropskou komisí dne Prioritní osa 1 - Vznik firem (celkově 2,60 % prostředků OPPI) Oblast podpory je zaměřena na podporu začínajícím podnikatelům. Např. pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, hmotného majetku a pozemků, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, drobnější investičně zaměřené projekty s důrazem na diferenciaci charakteru podpory, zejména pro účely inovačně zaměřených projektů. Forma podpory: Bezúročný úvěr nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem. 19

20 Prioritní osa 2 - Rozvoj firem (celkově 21,80% prostředků OPPI) Např. pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, hmotného majetku a pozemků, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, koupě podniku v konkurzu, financování pohledávek do lhůty splatnosti, rozvoj informačních a komunikačních technologií apod. Forma podpory: podřízené úvěry a zvýhodněné záruky usnadňující přístup MSP k externím zdrojům financování, u podpory nových výrobních technologií je to dotace. Prioritní osa 3 - Efektivní energie ( celkově 4,00% prostředků OPPI) Např. výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla apod. Forma podpory: dotace nebo podřízené úvěry s finančním příspěvkem. Prioritní osa 4 Inovace (celkově 2,36% prostředků OPPI) Např. ochrana práv průmyslového vlastnictví, zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi, vznik či rozšíření vývojového centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií apod. Forma podpory: dotace. Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace (celkově 38,40% prostředků OPPI) Např. podpora vytváření a rozvoje územně koncentrovaných odvětvových nebo oborových seskupení podnikatelských subjektů, vědecko-výzkumných, vzdělávacích a jiných podpůrných institucí, podpora zapojování českých výzkumných institucí a podniků do mezinárodních technologických platforem. Forma podpory: dotace. Prioritní osa 6 - Služby pro rozvoj podnikání (celkově 7,89% prostředků OPPI) Např. rozvoj poradenství v oblasti eko-technologií a enviromentálních systémů řízení, individuální projekty MSP a projekty seskupení MSP podporující vstup MSP na zahraniční trhy, společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí apod. Forma podpory: dotace. 20

21 Prioritní osa 7 - Technická pomoc (celkově 2,95% prostředků OPPI) Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPPI, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod. V rámci OPPI je možno čerpat podpory z 15 programů: Program: Forma podpory: 1. Start Úvěr 2. Progres Úvěr 3. Záruka Zvýhodněná záruka 4. Rozvoj Dotace 5. ICT a strategické služby Dotace 6. ICT v podnicích Dotace 7. Ekoenergie Dotace 8. Inovace Dotace 9. Potenciál Dotace 10. Spolupráce Dotace 11. Prosperita Dotace 12. Školící střediska Dotace 13. Nemovitosti Dotace 14. Poradenství Dotace 15. Marketing Dotace 2.2 Principy implementace OPPI V rámci OPPI se na vybrané projekty poskytuje podpora formou dotace, zvýhodněného úvěru nebo zvýhodněné záruky. Agentury Czechinvest, CzechTrade a Česká energetická agentura se podílejí na výběru projektů, projektovém řízení, autorizaci plateb monitorování u dotačních projektů v jejich kompetenci. Implementací programů podpory ve formě úvěrů a záruk je pověřena Českomoravská záruční a rozvojová banka - ČMZRB. 21

22 Řídící orgán, MPO, sekce SF celková odpovědnost za implementaci OPPI. Czechinvest administrace většiny programů. Regionální kanceláře Czechinvest kontaktní místo pro poskytování rad žadatelům. Česká energetická agentura administrace energetických projektů. CzechTrade administrace projektů v oblasti marketingu a internacionalizace. ČMZRB realizace zvýhodněných úvěrů a záruk. Finanční útvar, MPO, odbor rozpočtu a plánování platby žadatelům. MPO vyhlašuje všechny programy podpory OPPI, a to: - formou standardního oznámení v Obchodním věstníku - oznámením v celostátním tisku a dalších médiích - formou oznámení na internetových stránkách MPO ( Úplné znění programů rozšířené o informace o struktuře jednotlivých formulářů a dokumentů je k dispozici na webových stránkách MPO a agentur Czechinvest, CztechTrade, České energetické agentury a ČMZRB. První žádosti do OPI se začaly přijímat a hodnotit Programy se vyhlašují zpravidla na časově omezenou dobu. Posledním termínem pro podání žádosti je říjen Žádosti o platbu lze ovšem podávat až do června Bezplatná telefonní linka pro dotazy k čerpání pomoci ze SF pro podnikatelskou sféru je

23 2.3 Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organizací, která smí nadřízeným orgánům předkládat žádosti o investiční pobídky, a podporuje české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společností. Prostřednictvím svých služeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského prostředí. Služby Czechinvestu: - informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele - implementace dotačních programů financovaných EU a státem - formální poradenství k projektům - správa databáze podnikatelských nemovitostí - podpora subdodavatelů správa databáze českých dodavatelských firem - pomoc při realizaci investičních projektů - zprostředkování státní investiční podpory - AfterCare služby pro zahraniční investory, kteří již působí v České republice, podpora při reinvesticích 23

24 Agentura CzechInvest založila na začátku roku 2004 síť třinácti regionálních kanceláří ve všech krajských městech. Důvodem jejich vzniku bylo rozšíření nabídky služeb. Regionální kanceláře agentury CzechInvest poskytují informace o službách agentury a možnostech podpory podnikání ze strukturálních fondů EU, pomáhají firmám, které mají zájem realizovat svou investici v daném regionu a spolupracují se zástupci místní správy a samosprávy, školami a dalšími regionálními institucemi při hledání příležitostí rozvoje podnikatelského prostředí regionu. 2.4 CzechTrade Agentura CzechTrade je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a pevnou součástí státního systému podpory exportu. Jejím prvořadým úkolem je pomáhat českým vývozcům, především z řad malých a středních firem, prosadit se na zahraničních trzích a rozvíjet jejich exportní aktivity. Hlavním přínosem činnosti agentury je usnadnění jejich vstupu na mezinárodní trhy včetně úspory času a nákladů. Aentura CzechTrade disponuje unikátní sítí zahraničních zastoupení ve třech desítkách zemí. Právě znalost místního prostředí, kontakty a zkušenosti jsou hlavní přidanou hodnotou, kterou CzechTrade prostřednictvím portfolia svých služeb nabízí. 2.5 Kdo může žádat o dotace ze Strukturálních fondů Operační program Podnikání a inovace je zaměřen na podporu podnikatelů, zejména malých a středních, a obecně na řešení otázek překonávání dosavadních bariér přístupu ke kapitálu, které jsou typickým projevem selhání trhu. V souladu s Lisabonskou strategií se počítá s tím, že se bude podpora poskytovat především podnikům s vyšším inovačním potenciálem, ale nezapomíná se ani na podporu vzniku nových (malých) podniků a na podporu dalšího rozvoje existujících podniků směřující k podpoře jejich konkurenceschopnosti, s důrazem na regiony se strukturálními problémy a vysokou nezaměstnaností. 24

25 Odvětvové vymezení podpory je zaměřeno na prosazování pozitivních změn ve struktuře průmyslové výroby, a zejména pak zpracovatelského průmyslu, s cílem kvalitativně posunout ekonomiku České republiky směrem k nejvyspělejším znalostně-technologickým centrům Evropské unie. Specifikace odvětvového vymezení podpory poskytované v rámci Operačního programu Podnikání a inovace bude uvedena v Prováděcím dokumentu a v podmínkách každého programu pomocí přílohy vymezující podporované činnosti dle OKEČ (odvětvová klasifikace ekonomických činností). Dle předpokladů budou v rámci jednotlivých programů podpory podporovány tyto subjekty: - malé a střední podniky - velké podniky - fyzické osoby podnikající na živnostenský list - sdružení - právnických osob, podnikatelů, klastry - obecně prospěšné společnosti - územní samosprávné celky - nestátní neziskové organizace - vzdělávací instituce - veřejné výzkumné instituce V rámci Operačního programu Podnikání a inovace budou podporovány všechny kraje České republiky kromě hl. m. Prahy Definice malého a středního podnikatele Pokud se rozhodnete pro podání žádosti o podporu v rámci programu, který je určen pro malé nebo střední podniky (MSP), musíte zvážit, zda jako žadatel podmínku malého nebo středního podnikání splňujete. Žadatel potvrzuje splnění této podmínky čestným prohlášením při podávání žádosti o podporu v aplikaci eaccount zaškrtnutím příslušné kolonky. Pokud by toto prohlášení nebylo pravdivé, vystavuje se nebezpečí postihu v podobě vrácení dotace. 25

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE

PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRŮVODCE PODNIKATELE OPERAČNÍM PROGRAMEM PODNIKÁNÍ A INOVACE Investice do vaší budoucnosti 2 Obsah ÚVODNÍ SLOVO 4 KAPITOLA 1 STRUKTURÁLNÍ FONDY EU VE VZTAHU K ČR 5 1.1 Regionální politika a strukturální

Více

Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20

Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20 Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20 12. 1. 2012 Popis struktury a fungování fondů EU v ČR 2007-13 Politika soudržnosti 2014-20 Obsah 1 Co je

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací

EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací EU Point Komerční banky Poradenský a finanční servis pro projekty s dotací Obsah Úvod 2 1 Dotační politika EU obecný přehled 4 1.1 Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti 4 1.1.1 Strukturální fondy 4

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj duben 2014 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1.

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 10 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 10. 1. 2014 2 OBSAH ÚVOD

Více

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013

Abeceda. fondů Evropské unie 2007-2013 Tato publikace je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj beceda fondů Evropské unie 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor evropských fondů Staroměstské náměstí

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 duben 2007 Obsah ÚVOD... 4 I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 5 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání

Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003. Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Programový dodatek k Operačnímu programu průmysl a podnikání Verze k 18.12. 2003 1 Programový dodatek OPPP k 18. 12. 2003 Použité zkratky BIC CI CT ČEA ČMZRB DPH

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Občanství Evropské unie Občanství Evropské unie je závislé na státní příslušnosti členského státu. Každý, kdo je občanem členského státu, je považován za občana Unie. Práva

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE

POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE Ministerstvo pro místní rozvoj POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE pro operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Vydání 7, platné od 1. srpna. 2012 Za obsah zodpovídá: Ministerstvo

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj únor 2010 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1. Úvodní

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně

Více