Obchodní modely Software as a Service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní modely Software as a Service"

Transkript

1 Ondřej Raška Katedra informačních technologií Fakulta Informatiky a statistiky, VŠE Praha Abstrakt: Článek ve své první části rozebírá obchodní modely na webu, jak se liší a jaké jsou jejich konkrétní příklady. Taxonomie obchodních modelů je základ pro popsání možností financování informatických služeb na bázi Software as a Service. V druhé části jsou popsány konkrétní příklady produktů Google a Salesforce nabízené formou SaaS a jejich business modely včetně aktuálních finančních výsledků. Tyto služby nebyly vybrány náhodně. K volbě Googlu vedla vedle rychlé adopce služeb uživateli také silná pozice pro jeho další prosazení. Salesforce je historicky prvním výrazným dodavatelem SaaS a aktuálně největším poskytovatele CRM touto formou. Cílem je srovnat jejich obchodní modely a odpovědět na otázku, který z nich je aktuálně úspěšnější a jak se bude v budoucnu vyvíjet. Abstract: The Article in its first part discusses the business models on the Web, how they differ and what are their specific examples. Taxonomy of business models is the basis for addressing the possibility of financing services based on Software as a Service. The second part describes specific examples of Google and Salesforce offered by way of Saas and their business models, including the financial results. These services were not selected randomly. Google, for reasons of rapid adoption by users and strong position for further enforcement. Salesforce is the first major supplier of SaaS and is currently the largest provider of CRM in that form. The aim is to compare their business models and to answer the question which one is actually more successful and which will be in the future. Klíčová slova: business model, obchodní model, Software as a Service, SaaS, Platform as a Service, PaaS, Cloud Computing, Google, Salesforce, Google Apps, Google App Engine, Force.com, Amazon Web Services 1. Úvod Software as a Service je vyuţívaná forma dodávky informatických sluţeb jiţ od roku 1999, kdy s ní jako první velký průkopník začala společnost Salesforce.com. Standardní obchodní model zpoplatnění na bázi měsíčního předplatného, případně zpoplatnění odebírané funkcionality nejsou zdaleka jediné moţné. Jaké jsou další varianty obchodních modelů a jak jsou úspěšné? Největším představitelem alternativních business modelů v poskytování informatický sluţeb je bezesporu Google. IT společnost, která pouhé 3% procenta trţeb z více jak 17 miliard dolarů vydělává na licencování svého software, je více neţ zajímavým příkladem. Které konkrétní sluţby v oblasti SaaS nabízí, jaké mají obchodní modely a jaké jsou jejich další vyhlídky? Hlavním cílem tohoto článku je zhodnocení obchodním modelů společností Google a Salesforce v oblasti Software as a Service. Pokusím se odpovědět na otázku, jaký business model je úspěšnější a jaký má potenciál do budoucna. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

2 Ondřej Raška 2. Obecné business modely na webu Business model neboli obchodní model se dá definovat jako způsob nebo metoda, kterou podnik realizuje primární cíl svého podnikání, tj. dosahování zisku. Obchodní model zároveň vyjadřuje pozici firmy v hodnotovém řetězci. Jsou v něm ukryty role a vztahy jednotlivých subjektů, které vstupují do obchodního vztahu, ale i dalších subjektů, které se obchodu nepřímo účastní [RAPPA08] [HORSKÝ08]. Dle [CHESBROUGH02] by obchodní model měl splňovat těchto šest základních funkcí: 1. definovat tvorbu hodnoty pro koncové zákazníky, 2. identifikovat cílový trţní segment, kterému bude hodnota dodávána, 3. definovat strukturu hodnotového řetězce uvnitř firmy, nutného k tvorbě a distribuci hodnoty, 4. odhadnout náklady a potenciální výnosy produkce v závislosti na vybrané struktuře hodnotového řetězce, 5. popsat pozici firmy v hodnotovém řetězci propojujícím dodavatele a odběratele, identifikovat potenciální spojence a konkurenty, 6. formulovat konkurenční strategii, kterou bude získána (a drţena) konkurenční výhoda oproti rivalům. Pro další informace týkajících se obchodních modelů bych odkázal na [OSTERWALDER08] nebo [CHESBROUGH02]. V tomto textu se dále budu soustředit na obchodní modely v oblasti internetu a konkrétně webu. 2.1 Business modely ze strany investora Jestliţe budu uvaţovat o moţných business modelech ze strany investora nebo osoby podnikatele, rozeznával bych dva základní proudy. Budování firmy generující zisk, která je dlouhodobě udrţitelná a ţivotaschopná nebo druhá moţnost v podobě tvorby firmy čistě pro budoucí prodej, tzn. takovou, která je i ztrátová, ale generuje jinou vnitřní hodnotu, například v podobě aktivních uţivatelů. V nedávné minulosti mohou být takovýmto příkladem prodeje Skype společnosti Ebay, nebo YouTube firmě Google. Jestliţe se podíváme do historie, právě internetová bublina před rokem 2001 vyrostla na převaze firem čistě generovaných na prodej. Často se stávalo, ţe firma neměla ţádný funkční obchodní model a pouze oblast podnikání na internetu stačila na získání investorů. Firmy často spoléhali jen na potenciální budoucí zisky z reklamy, coţ bylo velice nehmatatelné. Kruté vystřízlivění investorů po internetové bublině zapříčinilo, ţe i internetový business vyspěl a daleko více vyţaduje obchodní modely zaloţené na tvorbě dlouhodobého zisku, i kdyţ výjimky lze najít stále. 2.2 Taxonomie business modelů Konkrétní business modely firem podnikajících na internetu se dají dle prof. Rappy z Institute for Advanced Analytics na North Carolina State University [RAPPA08] rozdělit na následující: Brokerage (Zprostředkovatelský model) - zprostředkovatel zde působí jako technická brána pro zajištění transakcí, případně jako tvůrce trhu. Podle 28 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

3 jednotlivých zúčastněných stran rozlišujeme B2B, B2C, C2C 1. Broker si za zprostředkování obchodu účtuje definovanou provizi (např. u nás Aukro.cz, Poptavka.cz, Invia.cz, Hotel.cz). Advertising (Reklamní model) v tomto modelu je projekt zaloţen na reklamních příjmech. Provozovatel serveru poskytuje zdarma návštěvníkům, resp. uţivatelům svůj webový obsah, popř. sluţby jako je např. , instant messaging, blogy apod. a financování svého provozu zajišťuje z reklamních příjmů bannery, kontextová reklama atd. Typickým příkladem jsou různé informační portály (About.com, Centrum.cz), poskytovatelé sluţeb (ICQ, blog.cz). Infomediary (model zprostředkovatele informací) model zaloţený na sběru dat o zákaznících a jejich chování, přičemţ tyto informace pak vyuţije sám nebo poskytne třetím stranám pro účely marketingové analýzy (Netmonitor.cz, Ciao.de). Merchant (obchodník) internetový obchod, kde business model je postaven na klasickém prodeji zboţí nebo sluţeb (SW.cz, Mall). Direct Manufacturer (přímý výrobce) - předpokládá, ţe výrobce nebo poskytovatel sluţby je schopen přímo dosáhnout na koncového zákazníka prostřednictvím webového distribučního kanálu (např. Dell.com). Affiliate (partnerský model) je zaloţen na provizích poskytnutých partnerským stránkám za přilákání návštěvnosti na svůj web. V praxi je to řešeno formou výměny bannerů, pay-per-click systémů, provizí z prodeje atd. Community (komunitní model) tento model aktuálně vypadá jako velice slibný. Jiţ dnes vidíme, jak projekty typu Wikipedia, Facebook, Myspace jsou masově vyuţívané a výrazně ovlivňují podobu internetu. (Facebook před nedávnem oslavil 100 miliontého registrovaného uţivatele). Uţivatelé projektu sami aktivně přispívají k utváření obsahu webu. Zisk zde můţe přinášet prodej doplňkových výrobků, dobrovolné příspěvky popř. kontextová reklama nebo poplatky za prémiové funkce. Typickým příkladem je Open Content systém Wikipedia, která jiţ úspěšně vybrala miliony dolarů ve sbírce na svém webu. Subscription (předplatitelský model) uţivatel odvádí periodické platby (denní, měsíční, roční) za vyuţití sluţby. Je běţné, ţe základní funkcionalita bývá poskytována zdarma, přičemţ za rozšířenou se platí. Typickým příkladem jsou ISP (internet service provideři) nebo u nás například Estranky.cz, kde uţivatele platí roční poplatky za moţnost vytvořit si svůj firemní web. Utility (model uţitku) je typickým příkladem pay as you go přístupu. Na rozdíl od předplatitelského modelu se zde platí za skutečné uţívání. Typicky jsou to sluţby telefonních operátorů. Obchodní modely jsou velice často kombinovány. Je celkem běţné, ţe na stránkách provozovatele internetových aukcí vidíte placené reklamy, které jsou oborově spjaty se sekcí, v které se nachází, tzn. pro zadavatele velice dobré zacílení na potenciální kupující v dané oblasti. Jak uvádí [BERG07] nakonec úplně nejdůleţitější v obchodním modelu je Dělat to, co lidé chtějí. 1 Business to Business, Business to Customer, Customer ro Customer SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

4 Ondřej Raška 3. Business modely v SaaS Výše uvedené business modely jsou obecným výčtem moţností v oblasti internetu. Software as a service je čím dál více součástí internetového, nebo lépe řečeno webového businessu, a proto se dá vycházet ze stejných základů. Klasický model předpokládá platbu za požadovanou službu jediným subjektem, kterým byla tato služba spotřebovávána [VOŘÍŠEK08]. Tento model je ale stále více nahrazován. Jaké jsou tedy vyuţitelné obchodní modely pro SaaS? 3.1 Zdarma Zpřístupnění SaaS kompletně zdarma je velice vyuţívaný penetrační nástroj. Na první pohled nelogické jednání, kdy firma dává svůj produkt nákladný na vývoj i správu zdarma, je na internetu z pohledu propagace velice logický. V hyperkonkurenci internetu je způsob penetrace zdarma historicky velmi úspěšný. Uţivatele mohou sluţbu jednoduše najít, začít pouţívat a dál jí rozšiřovat a podporovat virálním marketingem, reklamou word-of-mouth. Viral expansion loop, neboli virální marketing, který se šíří exponencionálně je příčinou raketového růstu webu 2.0 ikon jako jsou Google, PayPal, YouTube, ebay, Facebook, MySpace, Digg, LinkedIn, Twitter nebo Flickr [PENENBERG08]. Náklady na tuto reklamu jsou vlastně nepřímo náklady na správu dané sluţby. Cílem je, aby si uţivatel na sluţbu zvykl a v budoucnu nechtěl přecházet na jinou, případně měl s tímto přechodem dodatečné náklady (locked-in 2 ). Takovýto uţivatel bude schopen za tuto hodnotu nebo její komplementy (dodatečné sluţby, rozšířený přístup,..) v budoucnu zaplatit. 3.2 Reklama Velice slibný obchodní model, na kterém je zaloţen vlastně celý mediální business. Spojuje v sobě výhody modelu Zdarma, jako penetračního nástroje a zároveň moţnost získat finanční zdroje z vkládané reklamy. V taxonomii prof. Rappy do tohoto modelu patří Advertising a Affiliate. Kontextová reklama, tzn. reklama, která souvisí s právě zobrazovaným obsahem, je tedy násobně efektivnější a lze ji vnímat částečně jako přínosnou pro uţivatele [DONÁT07]. Proč nezobrazit k rozepsané poptávce na vybavení nové pobočky nábytkem jiţ přímo reklamní nabídky dodavatelů kancelářského nábytku? Reklamní inzeráty jsou v mnoha formátech, platí se buď za zobrazení CPT (Cost Pay Thousand) nebo za klik PPC (Pay Per Click) 3. Affilate neboli partnerský provizní systém bude v budoucnu velice silnou finanční silou na internetu. Oproti kontextové reklamně, která je ve většině případů placená formou PPC, tak affilace jsou o krok dál a jsou nejčastěji zpoplatněny PPA (Pay per Action). Tzn. platba 2 Uzamčení zákazníka, vytvoření bariéry přechodu k jinému dodavateli 3 Nejvyužívanějším celosvětovým PPC systémem je Adwords (http://adwords.google.com) od Google, v kterém lze cílit jak na výsledky vyhledávání v Google tak i vkládat kontextovou reklamu do ů v Gmailu nebo do obsahové sítě třetích stran. Mezi české zástupce se řadí Sklik (http://www.sklik.cz) od Seznamu, AdFox (http://www.adfox.cz), Etarget (http://www.etarget.cz) 30 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

5 za reklamu jde aţ po uskutečněné akci, coţ můţe být objednávka zboţí, zaplacení předplatného atp. Platba za reklamu je vlastně provize (nominální, procentuální) za přivedení zákazníka. 3.3 Platba za užívání Základní rozdíl oproti jiným zde uváděným obchodním modelům je povinnost uţivatele platit za sluţbu. Do této kategorie zapadají modely Subscription a Utility. Tento obchodní model je asi nejbliţší výrobcům klasických podnikových informačních systémů. Uţivatel sluţby buď platí předplatné, tzn. měsíční, roční částku za přístup ke sluţbě nebo její části. Druhá moţnost je platba přímo za mnoţství vyuţívaných jednotek sluţby. Jednotka sluţby můţe být například počet zákazníků v CRM, počet obchodních příkladů, počet vydaných faktur, atp. Tyto dva přístupy lze dobře kombinovat a účtovat měsíční poplatky za jednotlivé balíčky sluţeb. Například tento případ můţe vypadat tak, ţe poskytovatel SaaS má odstupňovaný měsíční poplatek pro uţivatele vystavující do 100 účetních dokladů měsíčně, do 1000 účetních dokladů a neomezeného mnoţství účetních dokladů. 3.4 Provize Obchodní model zaloţený na platbě provize je moţný pouze v konkrétních případech. Příkladem je pronájem transakční brány, prostřednictvím které uţivatel přímo či nepřímo prodává své zboţí nebo sluţby. V tomto systému můţeme přesně změřit ekonomický přínos pro uţivatele a účtovat mu konkrétní provizi z těchto uskutečněných obchodů. Výhoda tohoto business modelu je oboustranná. Jestliţe uţivatel nebude mít z pouţívání aplikace ţádný finanční výnos, nebude mít ani náklad. Pro poskytovatele je výnos variabilní, korelující s náročností provozu aplikace. 3.5 Využití získaných informací Pojmem získané informace jsou v tomto textu myšleny informace, které lze extrahovat z velkého mnoţství generovaných dat uţivateli. Je zde potřeba si uvědomit velmi jemnou hranici mezi soukromím uţivatelů a moţnostmi vyuţití těchto dat. Příkladem můţe být vytvoření benchmarku pro ostatní uţivatele, kteří tak mohou parametry svého podnikání poměřit se všemi ostatními subjekty vyuţívající aplikaci nebo jen s oborově příbuznými. Dokáţeme tak dostat odpovědi na otázky, jako jsou např. Jaký je konverzí poměr objednávek na jednoho návštěvníka v mém oboru? Jaká je průměrná obrátka zásob ve stejném segmentu? Tento model lze pouţít jako sekundární obchodní model, tj. vyuţít ho buď jako dodatečný finanční zdroj, jako přidanou hodnotu pro uţivatele sluţby nebo jako zdroj informací pro vlastní potřebu. 4. SaaS od Google 4.1 Proč bude Software as a Service od Google úspěšné? Trh SaaS dramaticky roste. Dle studie Gartner v roce 2011 bude 25% softwarového trhu připadat právě na SaaS [BASL08]. To si uvědomuje i Google při vývoji nových produktů. V posledních třech letech Google uvedl několik sluţeb SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

6 Ondřej Raška formou Sofware as a Service. Proč jsem si vybral právě Google jako příklad dodavatele SaaS? Protoţe bude úspěšný. A to hned z několik důvodů: Mediální síla Dle poslední statistických dat [COMSCORE08] ovládal Google ve Spojených státech amerických v říjnu 2008 přes 63 % trhu vyhledávání, coţ znamená téměř 8 miliard hledání za měsíc. Jiný zdroj [HITWISE08] mluví dokonce o 70% trţním podílu. Obrázek 1: Podíl vyhledávání prodle vyhledávačů. Zdroj: [HITWISE08] Dle [DOČEKAL08] je na světě jen 5 zemí kde není ještě jednička ve vyhledávání. Konktétně se jedná o Yandex v Rusku, který obhospodařuje 43 % trhu vyhledávání, Baidu v Číně s cca 60% trţním podílem., Seznam v České republice, který kontroluje 63% a Naver, Jiţní Korea, který má přibliţné 60 % trhu a Yahoo! Japan, který zaujímá mírně nad 50 %. Moţnosti, které má Google při propagaci vlastních produktů jsou obrovské. Největší je asi schopnost ovlivňovat rozhodnutí nových neznalých uţivatelů. Zkuste hledat pomocí Google slova spreadsheet, calendar nebo a tipněte si, jaké budou výsledky předních pozic 4. Další moţnosti propagace jsou nasnadě. Jen vloţení nové sluţby do vrchní lišty Google zaznamenává obrovské návštěvnosti. Uţivatele dále mohou vyuţívat výhod integrace jednotlivých sluţeb. 4 Při dotazu Spreadsheet na první pozici dostáváme Google Docs and Spreadsheets, calendar první pozice odkazuje na Google Calendar, na slovo je zobrazena reklama Adwords na Gmail. 32 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

7 Například integrace kalendáře, u, nových dokumentů společně se správami z RSS ve sluţbě igoogle 5 (Google homepage) jsou velice uţitečné. Google je aktuálně největší firmou na světě, která poskytuje sluţby zdarma, resp. za vkládanou reklamu. Nikdo se nad tím nepozastavuje, ţe právě software od Google je zdarma. U televizí a rádií je zdarma 100% obsahu, u novin a magazínů je cena obsahu pokryta z reklamy údajně 70-80%. Výdělky Googlu v roce 2007 ukázaly, ţe je jednoznačně a bezkonkurenčně největší firmou na světě, která kdy poskytovala reklamou placený obsah. Google měl roční příjmy skoro 17 miliard dolarů, zatímco největší rozhlasové a televizní studia jako ABC, CBS a NBC mají příjmy pohybující se okolo miliard dolarů. Pro porovnání Yahoo! dosahuje pouze 7 miliard dolarů [KODERA08]. Více o finanční stránce Google naleznete dále Technické zázemí Google v současné době provozuje největší farmu serverů na světě. Přesné statistiky chybí, protoţe Google striktně nepouští ţádné informace o své technologické základně a serverovny jsou pro veřejnost i novináře nedostupné. Odhady mluví o více jak serverech v deseti datacentrech 6 výhodně geograficky rozmístěných po celém světě [WP08]. Google úzkostlivě lpí na maximální efektivitě a poměřuje aplikační výkon versus náklady na pořízení a provoz. Právě provoz a spotřeba elektrické energie je výrazná nákladová poloţka. Servery jsou klasické commodity-class x86 PC běţící na upravené verzi open source operačního systému Linux. Právě zvládnutí rapidního růstu hardwarové náročnosti je jeden z klíčových faktorů úspěchu Google. Toto hardwarové zázemí, které dokáţe obslouţit miliardy uţivatelů po celém světě a v podstatě je na něm uloţena kopie celého viditelného webu 7, vyuţívá pro své portfolio sluţeb včetně SaaS. Google v srpnu 2008 spustil v beta verzi sluţbu App Engine, která dává komukoli moţnost vyuţít tuto technologickou platformu. Více informací v odstavci App Engine. 4.2 Portfolio produktů SaaS od Google a jejich business model Viceprezident Google pro vývoj v oblasti EMEA Nelson Mattos 8 u příleţitosti Google Developer Day 9, který se konal 24. října 2008 v Praze, uvedl ve svém rozhovoru pro Technet, ţe Google vytvořil oddělení sluţeb pro firemní zákazníky [KASÍK08] Mountain View, California; Council Bluffs, Iowa; Herndon, Virginia; Lenoir, North Carolina; Atlanta, Georgia; Dublin, Ireland; Saint-Ghislain, Belgium; Zürich, Switzerland; Tokyo, Japan; Beijing, China. 7 Google stahuje a ukládá kopii každého indexovatelného (html, pdf, doc, ) dokumentu přístupného přes web, který je dokonce obsažen na diskovém poli vícekrát z důvodů zálohování a geografické dostupnosti. Tyto dokumenty se využívají pro službu Archiv resp. Cached ve výsledku vyhledávání. 8 Viceprezident Google pro vývoj v oblasti regionu Evropy, Středního východu a Afriky, který do Google přišel z IBM, kde stál např. u vývoje standardu SQL SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

8 Ondřej Raška Google ovšem některými svými službami míří také na velké společnosti. Google Apps, Google Search Appliance a další. Google samozřejmě má produkty pro firmy, ale řekl bych, že jsme vždy byli a zůstáváme zaměřeni na vývoj smysluplných služeb pro koncového uživatele. Mnoho produktů, které jsme v posledních letech vyvinuli pro koncového uživatele (GMail, Google Calendar, Google Spreadsheet, Kontakty, Dokumenty), jsou ale velice použitelné i v korporátní sféře, a tak vlastně vznikla i sekce pro firmy. Naším cílem ovšem je přinášet a vyvíjet produkty pro koncové uživatele, které dávají smysl. Google tento rok sloučil své sluţby pod jeden balík Google Apps, aby zjednodušil přístup organizacím k SaaS, v anglické verzi 10 pouţívá pro označení Google Apps pojem Software as a Service. Velice jednoduše pod jednou doménou můţete integrovaně provozovat , instant messaging, VOIP (Gmail) pro všechny zaměstnance, sdílet kalendář (Calendar), mít jednotný interní portál (igoogle) a intranet (Sites) a sdílet, sledovat změny ve firemních dokumentech, tabulkách a prezentacích (Docs). Tyto aplikace vznikali samostatně ať uţ akvizicí externích firem nebo interním vývojem. Byly uváděny postupně a dají se vyuţívat nezávisle. Právě jejich sloučení pod Apps je odpovědí Google na firemní SaaS. Bez jakýkoliv nákladů na pořízení a provoz, nákladů na vlastní IT můţe mít firma poměrně silný a hlavně integrovaný balík aplikací pro základní funkce IT, tedy pro komunikaci uvnitř firmy i navenek, prezentaci výrobků a sluţeb, tvorbu a sdílení dokumentů. Mám kladné osobní zkušenosti s pouţíváním Google Apps jako Roman Staněk [STANĚK07], zakladatel Netbeans, Systinetu a v současné době společnosti GoodData 11 provozující business intelligence nástroj na bázi SaaS. Aktuálně Google Apps vyuţíváme ve firmách Hotel.cz, a.s. a Pixmac, s.r.o., kde ho denně pouţívá cca 30 zaměstnanců. Jediný problém sluţby vidím v špatné práci s účty, kdy nemůţete slučovat nebo jinak pracovat s účty v rámci více projektů/firem a dále problémy s doručováním pošty v Gmailu Apps URL sluţby Rok uvedení 2006 Business model Zdarma/Reklama/ Platba za uţívání 40 EUR/uţivatel/rok Konkurence Konkurence SaaS Zoho.com Google Apps je balík aplikací pro podniky, školy, soukromé osoby. Balík je navázán na doménové jméno, kde sdílíte společné aplikace. Tento balík obsahuje integrované aplikace Gmail, Calendar, Docs, Sites, Talk a další sluţby. Google nabízí placenou verzi Google Apps Premier za 40 euro za uţivatele a rok. V této Jako správný SaaS projekt nabízí i účet zdarma s 10MB prostorem. 12 Problém doručování pošty v Gmailu nevidím jako problém vývoje nebo správy ze strany Google, ale spíše více jako dlouhodobý problém ů vs. SPAMu a všech provozovatelů Mail Transfer Agent (MTA). 34 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

9 variantě je obsaţeno 25 GB prostoru 99,9% dostupnost, vyuţití sluţeb akvizované společnosti Postini, v oblasti bezpečnosti a zálohování dat. Dále můţete vyuţít API pro integraci se sluţbami single sign on, správy uţivatelských kont, poštovní brány a nástroje na migraci pošty. Gmail URL sluţby Rok uvedení 2004 Business model Reklama/Platba za uţívání Konkurence MS Exchange, Outlook, Merak, Posfix, Sendmail Konkurence SaaS Yahoo mail, Hotmail s přístupem přes webové rozhraní, POP3, IMAP4. Ve webovém rozhraní je zabudován Google Talk (viz. níţe). Gmail je nabízen ve dvou variantách: zdarma, kde se k textu u zobrazuje kontextová reklama a placená verze. První varianta je omezená maximální velikostí u 7,3MB 13. je zintegrován s Google Calendar, například pro posílání pozvánek, odsouhlasení pozvánky, atp. Calendar URL sluţby Rok uvedení 2006 Business model Zdarma Konkurence MS Exchange, Lotus Notes, ical Konkurence SaaS Remember The Milk, Windows Live Calendar, Yahoo! Calendar Online kalendář s dobře navrţeným user interface, který ukázkově vyuţívá technologii AJAX 14. Tuto technologii pouţívají i další aplikace Google nebo jejich části. Kalendář má velice jednoduché a rychlé ovládání, mobilní výstup. Široké moţnosti sdílení dat od online výměny s jinými uţivateli, aţ po export a import v různých formátech. Docs URL sluţby Rok uvedení 2006 Business model Zdarma Konkurence MS Office, Word, Excel, PowerPoint, ical Konkurence SaaS Zoho Office, MS Office Live Na adrese je přístupný balík kancelářský aplikací obdobný MS Office, který je ale přístupný formou SaaS. Obsahuje textový, tabulkový editor, aplikace pro tvorbu prezentací a formulářů. 13 Maximální velikost každý den roste o KB, což je mj. dobrý propagační prvek 14 Asynchronní javascript a XML. Webová technologie pro interaktivní obsah, bez nutnosti načítání celých stránek. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

10 Ondřej Raška Sites URL sluţby Rok uvedení 2008 Business model Zdarma Konkurence MS Frontpage, Dreamweaver Konkurence SaaS Webnode.com, Estranky.cz Nástroj na tvorbu webových stránek a jejich sdílení. Moţné pouţití pro jednoduchou firemní prezentaci, intranet, informační portál. Správa je podobná wiki. Sluţba je poskytována zdarma ve dvou variantách: free účet, který obsahuje 100MB prostoru a účet v rámci Google Apps, kde uţivatelé mohou vyuţít 10GB prostoru. Talk URL sluţby Rok uvedení 2008 Business model Zdarma Konkurence ICQ, Skype, AIM, MS Messanger, Jabber Konkurence SaaS Meebo Google Talk je instant messanger (IM) a VOIP klient na bázi Jabberu, open source IM. Webové rozhraní Talk je přímo integrováno do Gmailu. Tak přímo v kontaktech Gmailu vidíte, kdo je právě online a s kým můţete komunikovat přes IM, případně VOIP (kdyţ máte doinstalovaný potřebný doplněk do prohlíţeče). Projekt Talk obsahuje i desktopovou verzi ke staţení App Engine URL sluţby Rok uvedení Business model Konkurence Konkurence SaaS beta Zdarma, v budoucnu Platba za uţívání Amazon Web Services, Force.com Google App Engine (GAE) je vývojová, aplikační, technologická platforma Google, nabízená v beta provozu zdarma pro vývojáře. Je označována jako Platform as a Service (PaaS) nebo Cloud Computing [HINCHCLIFFE08]. Tyto označení se moţná uchytí, moţná jsou to jen buzzwordy, ale App Engine je platforma, která bude několik dalších letech ovlivňovat celý softwarový trh. Dozajista změní paradigma vývoje a provozu aplikací v internetovém prostředí. V App Engine můţete vyvíjet aplikace za pomoci vývojového prostředí/frameworku, který vyuţívají i jiné aplikace Googlu, můţete vyuţívat funkce i data například z Gmailu, vyhledávání, nebo uţivatelských účtů, a to vše hostujete na strojích Googlu. Vývojář se nemusí zajímat o operační systém, databáze, konektivitu, hardware a ani nemusí řešit problémy škálovatelnosti a zálohování. Oproti Amazon Web Services (AWS) 15, kde získáváme vyhrazený výpočetní čas a vše další od operačního systému řešíme ve vlastní reţii, je to krok dál k PaaS. 15 Cloud Computing od Amazonu. Nejpoužívanější služby jsou S3 pronájem storage přístupný přes mnoho protokolů včetně HTTP, 36 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

11 Sluţba má podle [GARETT08] i stinné stránky. Nejváţnější se zdá být argument, ţe aplikace musí být přímo napsaná pro App Engine a není moţné ji migrovat na jiného poskytovatele (locked-in). Výhoda, ţe vlastně nemusíme řešit ţádné problémy na niţší úrovni, se dá také obrátit v nevýhodu. I kdybychom chtěli problémy škálování, databází atp. řešit, tak ani nemůţeme. Obrázek 2: Schématické porovnání AWS a GAE. Zdroj: [HINCHCLIFFE08] Zatím se App Engine nachází ve stádiu beta verze, která je zcela zdarma. Omezena je na programovací jazyk Python, 500MB prostoru pro aplikace a data a HW výkon pro obslouţení cca 5 milionu dotazů za měsíc. Do budoucna se počítá s podporou dalších programovacích jazyků, rozšíření frameworku a zavedením placených programů. Zpoplatnění bude pravděpodobně obdobné Amazon Web Services, ale jak je znám Google, cenový systém bude daleko jednodušší a očekává se, ţe i levnější. Ještě se vrátím k rozhovoru s Nelsonem Mattosem [KASÍK08], který výhody App Engine shrnul následovně:... je těžké tyto aplikace dále rozvíjet, protože když se vaše aplikace stane populární, ze dne na den ji bude používat milion uživatelů. A většina lidí nemá serverové zázemí, aby takový nápor ustála, a často ani nevědí, jak svou aplikaci pro takové množství zákazníků odladit, jak ji škálovat, jak se vypořádat s narůstajícími databázemi, jak přejít na mobilní platformu a tak podobně. Když vám jako programátorovi někdo umožní soustředit se na kód aplikace, zatímco škálování a běh aplikace pak můžete nechat na někom jiném, to je výrazný přínos. EC2 pronájem serverového výkonu, kde na vybranou výkonovou konfiguraci nahráváte vlastní Linuxový image. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

12 Ondřej Raška Google má Google App Engine. Můžete napsat vlastní aplikace v Pythonu a ty pak poběží na našich serverech s využitím našich technologií. Pro další informace bych odkázal například na [APE08] [HOFF08]. 4.3 Detailní pohled do výsledků Google Tento článek je zaměřen na obchodní modely v SaaS s konkrétní ukázkou SaaS produktů Salesforce a Google. Jak je z finančního pohledu Google úspěšný? Přinášejí mu tyto sluţby nějaký zisk? Odpovědi na tyto otázky jsem hledal v poslední kvartální zprávě [SEC08], kterou má Google jako firma kotovaná na americké burze cenných papírů NASDAQ povinnost vypracovat pro U.S. Securities and Exchange Commission 16. Z následující tabulky je vidět více jak čtyřnásobný růst příjmů v kolonce Licensing nad other revenues, kam také patří poplatky za uţívání produktů jako jsou Apps Premium Edition, ale daleko více se zde promítají akvizice společností Postini a DoubleClick v posledních 12 měsících a konsolidované trţby z těchto společností. I tak se jedná o pouhá 3% z celkových trţeb, coţ je téměř zanedbatelný podíl. Tabulka 1: Příjmy Google Inc. podle zdrojů, v mil. USD Tabulka 2: Základní geografické rozloţení příjmů Google, v procentech Poslední zajímavý údaj z těchto výkazů je objem disponibilních peněz a likvidních peněţních ekvivalentů. Google drţí na svých účtech přes 14 miliard USD, které jsou pouţitelné například pro akvizici firem a zajímavých projektů. Do listopadu 2008 Google koupil nebo majetkově vstoupil do 54 společností [WP08b]. Například vlastní i 2,6% podíl svého největšího čínského konkurenta Baidu. Co se týče rozloţení investičních výdajů, Google oznámil, ţe 70 % rozpočtu plyne do oblasti vyhledávání a reklamního businessu, 20 % do příbuzných oblastí jako 16 Nezávislá organizace zřízená vládou USA pro kontrolu nad cennými papíry 38 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

13 jsou právě SaaS a zbylých 10 % jde do dlouhodobých strategických projektů např. do projektů zelené energie pro svá datacentra [HELFT08]. Jestliţe vezmeme v potaz výkaz příjmů uvedený výše, zdá se toto rozloţení investičních výdajů jako dobrý kompromis. Z pohledu akcionáře Google příznivě investuje největší část svých příjmů do nejvíc výnosné oblasti. 5. SaaS od Salesforce.com Salesforce.com zaloţil v roce 1999 Marc Benioff po třinácti letech ve výkonných funkcích v Oracle. Byl to první význačný dodavatel CRM formou SaaS, i kdyţ v té době se pojem Software as a Service teprve rodil. V současné době je portfolio daleko širší a obsahuje sluţby od nástrojů na komunikaci přes zmíněné CRM, reporting, aţ po vývojovou platformu. Mezi jeho zákazníky se řadí firmy jako Dell, AMD, Sprint Nextel, Japan Post, KONE, nebo ABN AMRO. Salesforce aktivně spolupracuje s Google a svým zákazníkům nabízí společný balík aplikací s Google Apps. Ve své tiskové zprávě z listopadu 2008 uvádí, ţe jiţ více jak 5000 zákazníků Salesforce pouţívá Google Apps [SF08a]. 5.1 Portfolio Salesforce a jejich business model Celé portfolio sluţeb Salesforce je postavené na obchodním modelu platby za uţívání. Cenová politika je na bázi balíčků sluţeb, které se od sebe liší počtem obsaţených aplikací, maximálním počtem uţivatelů, moţnou mírou zákaznického přizpůsobení, integrace a v neposlední řadě cenou. Salesforce nabízí 4 základní balíčky sluţeb: nejlevnější Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition a Unlimited Edition. Ceny sluţeb začínají na 99 USD za uţivatele a rok. Za tuto cenu zákazník v balíku Standard Edition získává jádro systému Sales and Marketing, který obsahuje moduly Account, Contact, Lead, Oportunity a Activity Management, dále pak integraci s Outlookem, Lotus Notes, MS Office, Google Adwords a ové šablony. Detailní informace o jednotlivých balíčcích získáte z následující tabulky [SFa]: SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

14 Ondřej Raška Obrázek 3: Přehled balíků sluţeb Salesforce.com. Zdroj: [SFa] 5.2 Detailní pohled do výsledků Salesforce Společnost Salesforce, nebo přesněji, jak zní její celý obchodní název, salesforce.com, inc., vstoupila na New York Stock Exchange 5 let po jejím vzniku v červnu 2004 [WP08c]. Důleţitost této firmy na burze podtrhuje i fakt, ţe byla zařazena do indexu prestiţního S&P 500, po převzetí společností Freddie Mac and Fannie Mae z důvodu kreditní krize [BLOOMBERG08]. Pro srovnatelnost s předchozími finančními údaji Google uvádím data ze stejného zdroje, a to Securities and Exchange Commission [SEC08b]. Z tabulky č. 3 lze vyčíst, ţe více jak 90% trţeb plyne z pronájmu a podpory aplikací. Zbytek trţeb je v kolonce Profesionální sluţby a ostatní. Zajímavé na těchto profesionálních sluţbách je, ţe přímé náklady na tyto sluţby převyšují jejich výnosy, tzn. jsou přímo ztrátové. Dále můţeme vyčíst poměr nákladů na vývoj aplikace, které jsou cca 9 % trţeb. Oproti tomu náklady na propagaci a prodej tvoří téměř 50 % trţeb. 40 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2009

15 Obchodní model Salesforce je podle všech údajů plně funkční a výrazně rostoucí. Firma dosahuje kontinuálního zisku a za poslední fiskální období 17 její trţby vzrostly o 66 %. Tabulka 3: Výkaz zisků a strát salesforce.com, inc., v tis. USD Ještě markantnější neţ u Google je silná orientace Salesforce na americký kontinent. Celých 72 % trţeb připadá na tuto oblast. Jestliţe se podíváme do číselného vyjádření, zjistíme, ţe všechny regiony výrazně rostou, ale Evropa a Asie v posledních období výrazně rychleji. Tabulka 4: Geografické rozdělení výnosů, v procentech Pro další informace bych odkázal na [SFb], [SEC08b]. 6. Srovnání úspěšnosti obchodního modelu Souhrnné srovnání obchodních modelů portfolia SaaS obou společností najdete v tabulce č. 5. Zde naleznete základní údaje pro poměření úspěšnosti Software as a Service od Google a Salesforce.com. Pokud není určeno jinak, byla data aktuální v době sběru, tzn. 1. prosince Poměřujeme fiskální rok 2007 a Fiskální období 2009 končí 31. ledna 2009 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel

P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel 14.2.2013 Ing. Martin Ťupa martin.tupa@profiber.cz www.profiber.eu P2P nebo PON? Jaké služby budou nabízené prostřednictvím sítě? Klíčová otázka na kterou si musí odpovědět každý FTTx poskytovatel Cílový

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz

Výkonnostní marketing. Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010. www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové efektivizace Jaro 2010 www.spir.cz Výkonnostní marketing Stručný úvod do výkonnostního marketingu, PPC systémů a webové

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

On-Premis Cloud rok. Cloud rok 2. On-Premis rok 6. Cloud rok 3. Cloud rok 5. Cloud rok 4. Cloud rok 6

On-Premis Cloud rok. Cloud rok 2. On-Premis rok 6. Cloud rok 3. Cloud rok 5. Cloud rok 4. Cloud rok 6 On-Premis Cloud rok rok 1 1 Cloud rok 2 Cloud rok 3 Cloud rok 4 Cloud rok 5 On-Premis rok 6 Cloud rok 6 1. Rostoucí potřeby na komunikaci a spolupráci ve firmě Pracovat odkudkoli (82 % firem má mobilní

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu

Marketing na webu. Zajímavá čísla z oblasti online marketingu V Marketing na webu Zajímavá čísla z oblasti online marketingu PPC PPC kampaně obecně PPC v rámci Google AdWords PPC v rámci Seznam Skliku PPC v rámci Facebooku Online marketing Nezapomeňte na základ online

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz

Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu. Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz Nejnovější trendy v B2B online reklamě Automatizace Marketingu Ivo Vrána, Pavel Marek, www.marco.eu / www.marcob2b.cz OBSAH PREZENTACE Změny v nákupním chování Specifika online marketingu v B2B Marketingový

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19

Obsah... 4 Úvod... 12. Základní informace 19 ......................................................... 4 Úvod.......................................................... 12 Základní informace 19 Výběr zboží....................................................

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365 SPECIFICKÉ IT KURZY Specifické IT kurzy jsou určeny uživatelům, kteří jsou z nejrůznějších důvodů (výměna počítače, změna firemní politiky) nuceni přejít na odlišný software, než s jakým byli dosud zvyklí

Více

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz

Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy. David Špinar, H1.cz Výkonnostní marketing Jak maximalizovat efektivitu internetové reklamy David Špinar, H1.cz Efektivita reklamy základní premisy Web je nástrojem marketingu Firma realizuje svoji marketingovou komunikaci

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let

Bc. Robert Duben. On-line marketing 25 let Bc. Robert Duben On-line marketing 25 let Oblast působení: Vzdělání: Občanství:, Média, reklama a PR Vysokoškolské/ universitní Česká republika E-mail: dubenr@gmail.com Telefon: 776588108 Osobní www: http://www.duben.pro

Více

Ostrava. 16. dubna 2014

Ostrava. 16. dubna 2014 Ostrava 16. dubna 2014 1 SoftLayer Managed Services Roman Hlaváč 2 Co je a není SoftLayer 1-stránkový přehled Globální poskytovatel cloud služeb Poskytuje následující služby IaaS PaaS Virtuální Privátní

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Třetí kapitola Elektronická komunikace Učební text Mgr. Radek Hoszowski Elektronická komunikace Co je elektronická komunikace Co je elektronická komunikace a jakou hraje roli v lidské komunikaci vůbec?

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Jak využít PPC u startupů?

Jak využít PPC u startupů? Jak využít PPC u startupů? Jan Slezák Key account manager Sklik 15.9.2015 Program 15:00 15:45 prezentace (1. část) 15:45 16:00 pauza 16:00 16:30 prezentace (2. část) O čem si dnes povíme? Online marketing

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz

Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace. František Štrupl, H1.cz Search Engine Marketing jako základní kámen internetové propagace František Štrupl, H1.cz Proč vyhledávače? Google to ví! Východiska Až 80 % návštěvníků webů chodí z vyhledávačů. Návštěvnost z vyhledávačů

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker Poski.com s.r.o. 03/2012 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing Tvorba e-marketingové

Více

Forum Media emarketing

Forum Media emarketing Forum Media Ing. Tomáš Posker, BA Petr Adamík Poski.com s.r.o. Červen 2010 Obsah Marketing v prostředí internetu Nástroje e-marketingu v praxi (případové studie) On-page a off-page faktory pro e-marketing

Více

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH

VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VY_32_INOVACE_IKTO2_1260 PCH VÝUKOVÝ MATERIÁL V RÁMCI PROJEKTU OPVK 1.5 PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 NÁZEV PROJEKTU: ROZVOJ VZDĚLANOSTI ČÍSLO ŠABLONY: III/2 DATUM VYTVOŘENÍ:

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring

Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring Přehled sluţby Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring Tato sluţba poskytuje sluţby Remote Infrastructure Monitoring (dále jen sluţba RIM, sluţba nebo sluţby ) v souladu s podrobným

Více

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o.

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Lotus Symposium 2010 Agenda Integrace proč o ní uvažujeme? Možnosti integrace Lotus Notes/Domino a jiných systémů

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Monetizační a komunikační 4G/WiFi platforma. 2014 SOCIFI Ltd. - 4G & WiFi monetization, promotion and advertising platform

Monetizační a komunikační 4G/WiFi platforma. 2014 SOCIFI Ltd. - 4G & WiFi monetization, promotion and advertising platform Monetizační a komunikační 4G/WiFi platforma 7 SOCIFI vznikla v britské digitální agentuře PositiveZero. Po 7 letech v digitálních médiích a 2 letech vývoje byla společnost SOCIFI představena veřejnosti

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Patrik Šolc manažer prodeje služeb Divize ITI. Seznamte se s Office 365 a IT365 (Služby v cloudu )

Patrik Šolc manažer prodeje služeb Divize ITI. Seznamte se s Office 365 a IT365 (Služby v cloudu ) Patrik Šolc manažer prodeje služeb Divize ITI Seznamte se s Office 365 a IT365 (Služby v cloudu ) Obsah Úvod Jaké výzvy jsou u Vás? Strategie AutoCont 3 pilíře Seznamte se s Office 365 Seznamte se s IT

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Alibaba.com. O společnosti

Alibaba.com. O společnosti Informační leták IPO Většina IPO je podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ipo) Alibaba.com O společnosti Společnost Alibaba je

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH

5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH BEZPEČNÁ POČÍTAČOVÁ SÍŤ část 5, díl 8, kap. 1, str. 1 5/8 INSTANT MESSAGING A JEHO BEZPEČNOST V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH 5/8.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY IM Instant messaging (dále jen IM) poskytuje komunikaci uživatelů

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Byznys versus IT perspektiva

Byznys versus IT perspektiva Byznys versus IT perspektiva 7.10.2010 Holiday Inn, Brno Ing. Zdeněk Kvapil Senior ITIL Consultant Od roku 1994 práce v mezinárodním IT ITSM od roku 2005 Téma prezentace 1. Perspektiva Byznysu - User Perspective

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

CRM. Integrujte Vaše aplikace Google do modulů Zoho: Mail, Calendar, Adwords, Analytics, Contacts...

CRM. Integrujte Vaše aplikace Google do modulů Zoho: Mail, Calendar, Adwords, Analytics, Contacts... Přehled modulů Zoho CRM Modul Zoho CRM Vám nabízí kompletní řešení v oblasti řízení vztahů se zákazníky s funkcemi, které lze individuálně přizpůsobit Vašim procesům. Každé pole lze kromě toho libovolně

Více

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: cesta k úspoře nákladů Kterých témat se case study týká? Vladimír Peták vedoucí IT Grand Princ Media Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice

Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice mariorozensky.cz Stav affiliate marketingu v České a Slovenské republice Možná jste již zaslechli mé oblíbené tvrzení, že pouze 2 % obchodníků využívají affiliate marketing. Affiliate trh sice neustále

Více

NTERNETOVÝ OBCHOD- PRO RETAILING

NTERNETOVÝ OBCHOD- PRO RETAILING E-commerce - a competitive way for retailing NTERNETOVÝ OBCHOD- KONKURENČNÍ FORMA PRO RETAILING Úvod do problematiky Obchodní činnost zaznamenává v poslední době v České republice značných proměn Relativní

Více

Tablety a čtečky budoucnost médií nebo slepá odbočka? Petr Bednář Mladá fronta

Tablety a čtečky budoucnost médií nebo slepá odbočka? Petr Bednář Mladá fronta Tablety a čtečky budoucnost médií nebo slepá odbočka? Petr Bednář Mladá fronta O jakých zařízeních vlastně mluvíme? O jakých zařízeních vlastně mluvíme? ipad O jakých zařízeních vlastně mluvíme? ipad Kindle

Více

Mobilní trh vize Atos

Mobilní trh vize Atos 20-11-2014 Mobilní trh vize Atos Nabídka Smart Mobility: Dva způsoby reakce na požadavky na mobilitu Enterprise Mobilita pro zaměstnance Téma: Kvalitnější, rychlejší, levnější mobilní Ovlivňuje: Produktivitu

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století?

Delivering Public Service for the Future. Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Delivering Public Service for the Future Jak nejlépe naplnit očekávání občanů ve 21.století? Obsah Úvodem Jaká má občan 21. století očekávání? Vnímání služeb českým občanem Nejlepší praxe ze zahraničí

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Stránky pro realitní kanceláře

Stránky pro realitní kanceláře Stránky pro realitní kanceláře () Obsah Co nabízíme nově vznikajícím i existujícím realitním kancelářím... 2 Webové stránky pro realitní kancelář... 2 Realitní program (software)... 2 Náhledy realitního

Více

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI AZ Media = internet marketing, internetová prezentace, internetový obchod, SEO optimalizace, PPC kampaně a vše pro Vaše zviditelnění a prosazení reklamy na internetu. Naše společnost

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Business Suite for Notes

Business Suite for Notes Business Suite for Notes Systém BSFN byl vytvořen na základě zkušeností s podporou a řízením procesů v obchodní firmě. Během několika let existence na trhu se osvědčil u mnoha zákazníků. Z nejvýznamnějších

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch

Symphony. www.symphony.cz. Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Symphony www.symphony.cz Nová generace e-commerce řešení pro cestovní ruch Zcela nová generace rezervačních systémů Symphony není pouze rezervační systém, představuje zcela novou generaci v poskytování

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz

NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ. Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz 13.9.2012 JAK NA MULTIKANÁLOVÝ PRODEJ Jan Penkala ACOMWARE s.r.o. www.acomware.cz ACOMWARE s.r.o. Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha 4 Tel.: 737 289 119 info@acomware.cz www.acomware.cz facebook.com/acomware

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: Krok do 21. století. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: Krok do 21. století Kterých témat se case study týká? Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů 1 Kdo je ANNONCE? 2 Výchozí podmínky Annonce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky?

SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? SEM, SEO a PPC? Kouzelné formulky? Ale ne! Základní situace Až 80 % návštěvníků webů přichází z vyhledávačů. Světové vyhledávače odpoví na miliardy dotazů denně. Návštěvnost

Více