Příbalová informace: informace pro pacienta. Montelukast Abbott 5 mg žvýkací tablety Montelukastum. Pro děti od 6 do 14 let

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příbalová informace: informace pro pacienta. Montelukast Abbott 5 mg žvýkací tablety Montelukastum. Pro děti od 6 do 14 let"

Transkript

1 sp.zn. sukls28895/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Montelukast Abbott 5 mg žvýkací tablety Montelukastum Pro děti od 6 do 14 let Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vy nebo Vaše dítě začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy nebo Vaše dítě. - Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Montelukast Abbott a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Montelukast Abbott užívat 3. Jak se přípravek Montelukast Abbott užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Montelukast Abbott uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Montelukast Abbott a k čemu se používá Přípravek Montelukast Abbott je antagonista leukotrienového receptoru, který blokuje látky zvané leukotrieny. Leukotrieny způsobují zúžení a zduření dýchacích cest v plicích. Blokováním leukotrienů zmírňuje přípravek Montelukast Abbott projevy astmatu a pomáhá astma zvládat. Váš lékař předepsal přípravek Montelukast Abbott k léčbě astmatu, k prevenci vzniku příznaků astmatu během dne i noci. - Přípravek Montelukast Abbott se používá k léčbě pacientů, kterým jejich léčba neposkytuje dostatečnou kontrolu nad astmatem a kteří vyžadují dodatečnou léčbu. - Přípravek Montelukast Abbott lze rovněž použít jako alternativní léčbu k inhalačním kortikosteroidům u pacientů ve věku od 6 do 14 let, kteří na své astma v nedávné době neužívali perorální kortikosteroidy a u kterých se prokázalo, že nejsou schopni inhalační kortikosteroidy užívat. - Přípravek Montelukast Abbott rovněž napomáhá při prevenci námahou vyvolaného zúžení dýchacích cest. Váš lékař určí, jak přípravek Montelukast Abbott používat v závislosti na příznacích a závažnosti astmatu u Vás nebo u Vašeho dítěte. Co je astma? Astma je dlouhodobé onemocnění. Astma zahrnuje: - potíže s dechem způsobené zúženými dýchacími cestami. Toto zúžení dýchacích cest se zhoršuje a zlepšuje v reakci na různé stavy. 1

2 - citlivé dýchací cesty, které reagují na mnohé podněty, jako je cigaretový kouř, pyl, studený vzduch nebo námaha. - otok (zánět) výstelky dýchacích cest. Příznaky astmatu zahrnují: kašel, sípání a tíseň na hrudi. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Montelukast Abbott užívat Informujte svého lékaře o veškerých zdravotních potížích nebo alergiích, kterými Vy nebo Vaše dítě trpíte nebo jste trpěli/trpělo v minulosti. Neužívejte přípravek Montelukast Abbott, pokud jste Vy nebo Vaše dítě - alergický/é (přecitlivělý/é) na montelukast nebo na kteroukoli další složku přípravku Montelukast Abbott (viz bod 6. Obsah balení a další informace). Upozornění a opatření - Pokud se astma nebo dýchání u Vás nebo Vašeho dítěte zhorší, ihned se obraťte na svého lékaře. - Perorální přípravek Montelukast Abbott není určen k léčbě akutních astmatických záchvatů. Pokud k záchvatu dojde, postupujte podle pokynů, které Vám nebo Vašemu dítěti dal lékař. Vždy u sebe mějte protiastmatickou inhalační záchrannou medikaci. - Je důležité, abyste Vy/Vaše dítě užíval(a)/užívalo všechny antiastmatické léky, které Vám/jemu lékař předepsal. Přípravek Montelukast Abbott se nesmí používat místo jiných antiastmatických léků, které Vám nebo Vašemu dítěti lékař předepsal. - Pokud užíváte/vaše dítě užívá antiastmatika, mějte na mysli, že pokud se u Vás/něj vyvine kombinace příznaků, jako je chřipku připomínající onemocnění, mravenčení nebo necitlivost v rukou či nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka, musíte se obrátit na svého lékaře. - Nesmíte/Vaše dítě nesmí užívat kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) ani protizánětlivé léky (rovněž známé jako nesteroidní antirevmatika, NSAID), pokud Vaše/jeho astma zhoršují. Děti a dospívající Pro děti od 2 do 5 let je k dispozici přípravek Montelukast Abbott 4 mg, žvýkací tablety. Pro děti od 6 do 14 let je k dispozici přípravek Montelukast Abbott 5 mg, žvýkací tablety. Další léčivé přípravky a přípravek Montelukast Abbott Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Montelukast Abbott, případně přípravek Montelukast Abbott může mít vliv na působení jiných léků. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte nebo užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Předtím, než začnete/vaše dítě začne přípravek Montelukast Abbott užívat, informujte svého lékaře, pokud užíváte/vaše dítě užívá následující léky: - fenobarbital (používá se k léčbě epilepsie) - fenytoin (používá se k léčbě epilepsie) - rifampicin (používá se k léčbě tuberkulózy a některých jiných infekcí) - gemfibrozil (používá se k léčbě vysoké hladiny tuků v plasmě). 2

3 Přípravek Montelukast Abbott s jídlem a pitím Přípravek Montelukast Abbott 5 mg žvýkací tablety se nesmí užívat bezprostředně s jídlem; musí se užívat nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle. Těhotenství a kojení Použití v těhotenství Těhotné ženy nebo ženy plánující otěhotnění se musí před zahájením užívání přípravku Montelukast Abbott obrátit na lékaře. Váš lékař vyhodnotí, zda během této doby můžete přípravek Montelukast Abbott užívat. Použití během kojení Není známo, zda se přípravek Montelukast Abbott objevuje v mateřském mléce. Jestliže kojíte nebo kojit hodláte, musíte se před užíváním přípravku Montelukast Abbott obrátit na svého lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Neočekává se, že by přípravek Montelukast Abbott ovlivňoval Vaši schopnost řídit automobil nebo obsluhovat stroje. Individuální odpovědi na léčbu se však mohou lišit. Jisté nežádoucí účinky (jako je závrať a malátnost), které byly u montelukastu velmi vzácně hlášeny, mohou u některých pacientů ovlivnit jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Montelukast Abbott obsahuje aspartam Přípravek Montelukast Abbott žvýkací tablety obsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Pokud má Vaše dítě fenylketonurii (což je vzácná dědičná porucha metabolismu), musíte vzít na vědomí, že každá žvýkací tableta přípravku Montelukast Abbott 5 mg obsahuje aspartam (E951). 3. Jak se přípravek Montelukast Abbott užívá - Musíte/Vaše dítě musí užívat pouze jednu tabletu přípravku Montelukast Abbott jednou denně, jak předepsal lékař. - Přípravek se musí užívat, i když nemáte/vaše dítě nemá žádné symptomy nebo i když máte/má akutní astmatický záchvat. - Vždy užívejte tento přípravek podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. - Užívá se ústy. Děti ve věku 6 až 14 let: Užívá se jedna žvýkací tableta přípravku Montelukast Abbott 5 mg každý den večer. Přípravek Montelukast Abbott 5 mg žvýkací tablety se nesmí užívat bezprostředně s jídlem; musí se užívat nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle. Jestliže užíváte/vaše dítě užívá přípravek Montelukast Abbott, přesvědčte se, že neužíváte/vaše dítě neužívá žádný jiný přípravek, který by obsahoval stejnou léčivou látku, tj. montelukast. Jestliže jste Vy nebo Vaše dítě užil(a)/užilo více přípravku Montelukast Abbott, než jste měl(a)/mělo Ihned se obraťte na svého lékaře se žádostí o radu. Ve většině případů předávkování nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky. Nejčastěji se vyskytující hlášené příznaky při předávkování u dospělých a dětí zahrnovaly bolest břicha, ospalost, žízeň, bolest hlavy, zvracení a hyperaktivitu. Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Montelukast Abbott užít nebo jste jej zapomněla podat svému dítěti 3

4 Snažte se přípravek Montelukast Abbott užívat podle předpisu. Pokud však vynecháte/vaše dítě vynechá dávku, jednoduše pokračujte podle obvyklého schématu jednu tabletu jednou denně. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže Vy nebo Vaše dítě přestanete přípravek Montelukast Abbott užívat Přípravek Montelukast Abbott může léčit Vaše astma nebo astma Vašeho dítěte, pouze pokud jej užíváte/vaše dítě užívá trvale. Je důležité užívat přípravek Montelukast Abbott tak dlouho, jak jej Váš lékař bude předepisovat. To pomůže při zvládání astmatu u Vás/Vašeho dítěte. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Montelukast Abbott nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V klinických studiích s montelukastem 5 mg žvýkací tablety nejčastěji (vyskytující se alespoň u 1 ze 100 a u méně než 1 z 10 léčených dětských pacientů) hlášeným nežádoucím účinkem přisuzovaným montelukastu byla: - bolest hlavy Navíc byl v klinických hodnoceních s montelukastem 10 mg potahované tablety hlášen následující nežádoucí účinek: - bolest břicha Tyto nežádoucí účinky byly obvykle mírné a vyskytovaly se častěji u pacientů léčených montelukastem, než u pacientů léčených placebem (pilulka bez léčivé látky). Četnost možných nežádoucích účinků uvedených níže je definována takto: Velmi časté (vyskytuje se nejméně u 1 uživatele z 10) Časté (vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů ze 100) Méně časté (vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů z 1 000) Vzácné (vyskytuje se u 1 až 10 uživatelů z ) Velmi vzácné (vyskytuje se u méně než 1 uživatele z ) Navíc po uvedení léku na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky: - infekce horních cest dýchacích (velmi časté) - zvýšený sklon ke krvácení (vzácné) - alergické reakce včetně otoku tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobovat potíže s dýcháním nebo polykáním (méně časté) - změny chování a nálady [abnormální sny včetně nočních můr, neklidný spánek, náměsíčnost, podrážděnost, pocit úzkosti, neklid, agitovanost včetně agresivního chování nebo nepřátelství, deprese (méně časté); třes, poruchy pozornosti, zhoršení paměti (vzácné); halucinace, desorientace, sebevražedné myšlenky a jednání (velmi vzácné)] - závrať, malátnost, mravenčení/necitlivost, záchvaty křečí (méně časté) 4

5 - bušení srdce (vzácné) - krvácení z nosu (méně časté) - průjem, pocit nevolnosti, zvracení (časté); sucho v ústech, poruchy trávení (méně časté) - hepatitida (zánět jater) (velmi vzácné) - vyrážka (časté), tvorba modřin, svědění, kopřivka (méně časté); jemné červené uzly pod kůží, nejčastěji na holeni (erythema nodosum), závažné kožní reakce (erythema multiforme), které se mohou objevit bez varování (velmi vzácné) - bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče (méně časté) - horečka (časté); slabost/únava, pocit nevolnosti, otok (méně časté). U astmatických pacientů léčených montelukastem byly hlášeny velmi vzácné případy kombinace příznaků, jako je chřipce podobná choroba, mravenčení nebo necitlivost v pažích a nohou, zhoršení plicních příznaků a/nebo vyrážka (Churgův-Straussové syndrom). Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne jeden nebo více těchto příznaků, musíte o tom bezodkladně informovat svého lékaře. Pokud se u Vás nebo Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova Praha 10 webové stránky: Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak se přípravek Montelukast Abbott uchovává - Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. - Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za výrazy EXP a Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. - Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. - Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Montelukast Abbott obsahuje - Léčivou látkou je montelukastum. Jedna tableta obsahuje montelukastum natricum, což odpovídá montelukastum 5 mg. Pomocnými látkami jsou: mannitol (E421), mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, krospovidon, hyprolosa (E463), magnesium-stearát, červený oxid železitý (E172), třešňové aroma, aspartam (E951). Jak přípravek Montelukast Abbott vypadá a co obsahuje toto balení Montelukast Abbott 5 mg žvýkací tablety jsou růžové, kulaté, skvrnité, na obou stranách hladké nepotahované tablety. Jsou k dispozici balení po 10, 20, 28, 30, 56, 60, 90 a 98 žvýkacích tabletách. 5

6 Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce: Idifarma Desarrollo Farmaceutico S.L. Polígono Mocholí C/Noáin Noáin (Navarra) Španělsko Nebo Abbott Logistics B.V. Minervum ZJ Breda Nizozemsko Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Česká republika Rumunsko Montelukast Abbott 5 mg žvýkací tablety Montelukast Abbott 5 mg žvýkací tablety Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

Příbalová informace: informace pro pacienta. Montelukast Actavis 5 mg žvýkací tablety Pro děti ve věku 6-14 let. montelukastum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Montelukast Actavis 5 mg žvýkací tablety Pro děti ve věku 6-14 let. montelukastum Sp.zn.sukls162744/2013 Příbalová informace: informace pro pacienta Montelukast Actavis 5 mg žvýkací tablety Pro děti ve věku 6-14 let montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Telumantes 4 mg žvýkací tablety Pro děti ve věku 2 5 let. montelukastum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Telumantes 4 mg žvýkací tablety Pro děti ve věku 2 5 let. montelukastum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls159092/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Telumantes 4 mg žvýkací tablety Pro děti ve věku 2 5 let montelukastum Přečtěte si pozorně celou

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls193312/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Castispir 10 mg, potahované tablety montelukastum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele Mimpara 30 mg potahované tablety Mimpara 60 mg potahované tablety Mimpara 90 mg potahované tablety Cinacalceti hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety. Olanzapinum Sp.zn. sukls48620/2015 Příbalová informace: Informace pro uživatele Atyzyo 2,5 mg Atyzyo 5 mg Atyzyo 7,5 mg Atyzyo 10 mg potahované tablety Olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum sp.zn. sukls28127/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Purcema 20 mg potahované tablety escitalopramum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Terbinafin Actavis 250 mg Tablety Terbinafinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Terbinafin Actavis 250 mg Tablety Terbinafinum Sp. zn. sukls8845/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele 250 mg Tablety Terbinafinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum}

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. ACCOLATE 20, potahované tablety. {zafirlukastum} PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACCOLATE 20, potahované tablety {zafirlukastum} Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou

Více

HYPNOGEN 10 mg potahované tablety zolpidemi tartras

HYPNOGEN 10 mg potahované tablety zolpidemi tartras Sp.zn.sukls180939/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele HYPNOGEN 10 mg potahované tablety zolpidemi tartras Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

ATYZYO 5 mg potahované tablety Olanzapinum

ATYZYO 5 mg potahované tablety Olanzapinum sp.zn.sukls74153/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ATYZYO 5 mg potahované tablety Olanzapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum

Příbalová informace: Informace pro uživatele Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Příbalová informace: Informace pro uživatele Fosinopril +pharma 20 mg Tablety Fosinoprilum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Mycofenolat Actavis 500 mg potahované tablety. mofetilis mycophenolas

Příbalová informace: informace pro uživatele Mycofenolat Actavis 500 mg potahované tablety. mofetilis mycophenolas sp. zn. sukls141595/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Mycofenolat Actavis 500 mg potahované tablety mofetilis mycophenolas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg potahované tablety rosuvastatinum calcicum

CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg potahované tablety rosuvastatinum calcicum Příbalová informace: informace pro pacienta CRESTOR 5 mg CRESTOR 10 mg CRESTOR 20 mg CRESTOR 40 mg potahované tablety rosuvastatinum calcicum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA PŘÍBALOVÁ INFORMACE Pro léčivý přípravek dostupný na lékařský předpis PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Xyzal 5 mg, potahované tablety Levocetirizini dihydrochloridum Přečtěte si pozorně celou

Více

sp.zn. sukls109409/2015

sp.zn. sukls109409/2015 sp.zn. sukls109409/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-GAB 100 APO-GAB 300 APO-GAB 400 tvrdé tobolky Gabapentinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anastrozol Actavis 1 mg potahované tablety anastrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anastrozol Actavis 1 mg potahované tablety anastrozolum Sp.zn. sukls221306/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 1 mg potahované tablety anastrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zorem 5 mg Zorem 10 mg tablety amlodipinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Zorem 5 mg Zorem 10 mg tablety amlodipinum Příbalová informace: informace pro uživatele Zorem 5 mg Zorem 10 mg tablety amlodipinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Biofenac 100 mg potahované tablety Biofenac 100 mg prášek pro přípravu perorální suspenze aceclofenacum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Biofenac 100 mg potahované tablety Biofenac 100 mg prášek pro přípravu perorální suspenze aceclofenacum Příbalová informace: informace pro uživatele Biofenac 100 mg potahované tablety Biofenac 100 mg prášek pro přípravu perorální suspenze aceclofenacum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

TROZEL 2,5 mg potahované tablety letrozolum

TROZEL 2,5 mg potahované tablety letrozolum Sp.zn. sukls18459/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele TROZEL 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. MYCOPHENOLATE MOFETIL Apotex 250 mg tobolky (Mofetilis mycophenolas)

Příbalová informace: informace pro uživatele. MYCOPHENOLATE MOFETIL Apotex 250 mg tobolky (Mofetilis mycophenolas) Příbalová informace: informace pro uživatele MYCOPHENOLATE MOFETIL Apotex 250 mg tobolky (Mofetilis mycophenolas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. HEDONIN 25 mg HEDONIN 100 mg HEDONIN 200 mg potahované tablety quetiapinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. HEDONIN 25 mg HEDONIN 100 mg HEDONIN 200 mg potahované tablety quetiapinum sp.zn. sukls184974/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta HEDONIN 25 mg HEDONIN 100 mg HEDONIN 200 mg potahované tablety quetiapinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Kylotan Neo 40 mg potahované tablety Kylotan Neo 80 mg potahované tablety Kylotan Neo 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) sp.zn.: sukls221353/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE LESTARA 2,5 mg potahované tablety (letrozolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Cortiment 9 mg, tableta s prodlouženým uvolňováním budesonidum

Příbalová informace: informace pro pacienta. Cortiment 9 mg, tableta s prodlouženým uvolňováním budesonidum Sp.zn.sukls60576/2014 Příbalová informace: informace pro pacienta Cortiment 9 mg, tableta s prodlouženým uvolňováním budesonidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Setaloft 50 mg Setaloft 100 mg potahované tablety sertralinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Letrozol Apotex 2,5 mg potahované tablety letrozolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky. Celecoxibum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky. Celecoxibum Příbalová informace: informace pro uživatele Aclexa 100 mg tvrdé tobolky Aclexa 200 mg tvrdé tobolky Celecoxibum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety

Příbalová informace: Informace pro pacienta. PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Sp.zn.sukls205037/2014 Příbalová informace: Informace pro pacienta PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sertralin Actavis 50 mg Sertralin Actavis 100 mg potahované tablety. sertralinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sertralin Actavis 50 mg Sertralin Actavis 100 mg potahované tablety. sertralinum sp.zn. sukls26441/2013 a sp.zn. sukls231087/2011, sukls177453/2012, sukls24369/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Sertralin Actavis 50 mg Sertralin Actavis 100 mg potahované tablety sertralinum

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sertalin Apotex 100 mg potahované tablety. sertralinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Sertalin Apotex 100 mg potahované tablety. sertralinum Sp.zn. sukls222503/2012, sukls222504/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Sertalin Apotex 50 mg potahované tablety Sertalin Apotex 100 mg potahované tablety sertralinum Přečtěte si pozorně

Více