ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY"

Transkript

1 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY LIBERECKÉHO KRAJE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PŘÍLOHY AKTUALIZACE ÚAP LK - červen 2015

2 Obsah Příloha č. 1 Seznam sledovaných jevů Příloha A1_1 Počet subjektů v RES v LK Příloha A1_2 Cestovní ruch střediska, HUZ, OIR Příloha A2_1 Veřejná ekonomika obcí Příloha A4_1 Technická vybavenost obcí Příloha B1_1 Vývoj počtu obyvatel v obcích LK za období Příloha B9_1 Vesnické a městské oblasti Příloha B10_1 Hustota obyvatel dle spádových obvodů center osídlení Příloha B10_2 Hustota obyvatel v obcích LK Příloha C1_1 Přehled dobývacích prostorů v LK Příloha C1_2 Přehled chráněných ložiskových území Příloha C1_3 Přehled ložisek v LK Příloha C2_1 Přehled míst v LK ohrožených povodněmi Příloha C2_2 Přehled záplavových území Q100 Příloha C3_1 Výměry druhů pozemků a jejich podíly na výměře katastrálních ÚSES biokoridory ÚSES biocentra Problémy k řešení z ÚAPO

3 Příloha č. 1 Příloha č. 1 Seznam sledovaných jevů ÚAP vyhláška kód jevu sledovaný jev 1 UAPO_001 zastavěné území 2 UAPO_002 plochy výroby 3 UAPO_003 plochy občanského vybavení 4 UAPO_004 plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území 5 UAPO_005 památková rezervace včetně ochranného pásma 6 UAPO_006 památková zóna včetně ochranného pásma 7 UAPO_007 krajinná památková zóna 8 UAPO_008 nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 9 UAPO_009 nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma 10 UAPO_010 památka UNESCO včetně ochranného pásma 11 UAPO_011 urbanistické hodnoty 12 UAPO_012 region lidové architektury 13 UAPO_013 historicky významná stavba, soubor 14 UAPO_014 architektonicky cenná stavba, soubor 15 UAPO_015 významná stavební dominanta 16 UAPO_016 území s archeologickými nálezy 17 UAPO_017 oblast krajinného rázu a její charakteristika 18 UAPO_018 místo krajinného rázu a jeho charakteristika 19 UAPO_019 místo významné události 20 UAPO_020 významný vyhlídkový bod 21 UAPO_021 územní systém ekologické stability - nadregionální a regionální 21 UAPO_021 územní systém ekologické stability - místní 22 UAPO_022 významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou 23 UAPO_023 významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou 24 UAPO_024 přechodně chráněná plocha 25 UAPO_025 národní park včetně zón a ochranného pásma 26 UAPO_026 chráněná krajinná oblast včetně zón 27 UAPO_027 národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma 28 UAPO_028 přírodní rezervace včetně ochranného pásma 29 UAPO_029 národní přírodní památka včetně ochranného pásma 30 UAPO_030 přírodní park 31 UAPO_031 přírodní památka včetně ochranného pásma 32 UAPO_032 památný strom včetně ochranného pásma 33 UAPO_033 biosférická rezervace UNESCO, 33 UAPO_033 geopark UNESCO 34 UAPO_034 NATURA evropsky významná lokalita 35 UAPO_035 NATURA ptačí oblast 36 UAPO_036 lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem 37 lesy ochranné 38 les zvláštního určení UAPO_ lesy hospodářské 40 vzdálenost 50 m od okraje lesa 41 UAPO_041 bonitovaná půdně ekologická jednotka 42 UAPO_042 hranice biochor 43 UAPO_043 investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti 44 UAPO_044 vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem 45 UAPO_045 chráněná oblast přirozené akumulace vod 46 UAPO_046 zranitelná oblast 47 UAPO_047 vodní útvar povrchových, podzemních vod 48 UAPO_048 vodní nádrž (DS UAP LK "vodní plochy") 49 UAPO_049 povodí vodního toku, rozvodnice 50 UAPO_050 záplavové území 51 UAPO_051 aktivní zóna záplavového území 52 UAPO_052 území určené k rozlivům povodní 53 UAPO_053 území zvláštní povodně pod vodním dílem 54 UAPO_054 objekt/zařízení protipovodňové ochrany 55 UAPO_055 přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem 56 UAPO_056 lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa 57 UAPO_057 dobývací prostor 58 UAPO_058 chráněné ložiskové území 59 UAPO_059 chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry

4 Příloha č. 1 vyhláška kód jevu sledovaný jev 60 UAPO_060 ložisko nerostných surovin 61 UAPO_061 poddolované území 62 UAPO_062 sesuvné území a území jiných geologických rizik 63 UAPO_063 staré důlní dílo 64 UAPO_064 staré zátěže území a kontaminované plochy 65 UAPO_065 oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 66 UAPO_066 odval, výsypka, odkaliště, halda 67 UAPO_067 technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma 68 UAPO_068 vodovodní síť včetně ochranného pásma 69 UAPO_069 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma 70 UAPO_070 síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 71 UAPO_071 výrobna elektřiny včetně ochranného pásma 72 UAPO_072 elektrická stanice včetně ochranného pásma 73 UAPO_073 nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma 74 UAPO_074 technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma 75 UAPO_075 vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 76 UAPO_076 technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma 77 UAPO_077 ropovod včetně ochranného pásma 78 UAPO_078 produktovod včetně ochranného pásma 79 UAPO_079 technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 80 UAPO_080 teplovod včetně ochranného pásma 81 UAPO_081 elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 82 UAPO_082 komunikační vedení včetně ochranného pásma 83 UAPO_083 jaderné zařízení 84 UAPO_084 objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami) 85 UAPO_085 skládka včetně ochranného pásma 86 UAPO_086 spalovna včetně ochranného pásma 87 UAPO_087 zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma 88 UAPO_088 dálnice včetně ochranného pásma 89 rychlostní silnice včetně ochranného pásma vč. OP 90 silnice I. třídy UAPO_ silnice II. třídy vč. OP 92 silnice III. třídy vč. OP 93 UAPO_093 místní a účelové komunikace 94 železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma UAPO_ železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 96 UAPO_096 koridor vysokorychlostní železniční trati 97 UAPO_097 vlečka včetně ochranného pásma 98 UAPO_098 lanová dráha včetně ochranného pásma 99 UAPO_099 speciální dráha včetně ochranného pásma 100 UAPO_100 tramvajová dráha včetně ochranného pásma 101 UAPO_101 trolejbusová dráha včetně ochranného pásma 102 UAPO_102 letiště včetně ochranných pásem 103 UAPO_103 letecká stavba včetně ochranných pásem 104 UAPO_104 vodní cesta 105 UAPO_105 hraniční přechod 106 UAPO_106 cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka 107 UAPO_107 objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma 108 UAPO_108 vojenský újezd 109 UAPO_109 vymezené zóny havarijního plánování 110 UAPO_110 objekt civilní ochrany 111 UAPO_111 objekt požární ochrany 112 UAPO_112 objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky 113 UAPO_113 ochranné pásmo hřbitova, krematoria 114 UAPO_114 jiná ochranná pásma 115 UAPO_115 ostatní veřejná infrastruktura 116 UAPO_116 počet dokončených bytů k každého roku 117 UAPO_117 zastavitelná plocha 118 UAPO_118 jiné záměry 119 UAPO_119 další dostupné informace, např pozemku v členění podle katastrálních území, průměrná cena m2 zemědělské půdy v členění podle katastrálních území X UAPO_120 běžecké lyžování X UAPO_121 sjezdové lyžování

5 Příloha č. 1 vyhláška kód jevu sledovaný jev jev 1 UAPK_001 vývoj počtu obyvatel 2 podíl obyvatel ve věku 0 14 let na celkovém počtu obyvatel UAPK_902 3 podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel 4 podíl osob se základním vzděláním UAPK_904 5 podíl osob s vysokoškolským vzděláním 6 UAPK_006 sídelní struktura 7 UAPK_007 ekonomická aktivita podle odvětví 8 UAPK_008 míra nezaměstnanosti 9 vyjíždějící do zaměstnání a škol UAPK_ dojíždějící do zaměstnání a škol do 11 UAPK_011 výstavba domů a bytů 12 UAPK_012 podíl neobydlených bytů na celkovém fondu 13 UAPK_013 struktura bytového fondu 14 UAPK_014 místně obvyklé nájemné 15 UAPK_015 rekreační oblasti s celoročním a sezónním využitím 16 UAPK_016 počet staveb pro rodinou rekreaci 17 UAPK_017 kapacita a kategorie ubytovacích zařízeních 18 UAPK_018 lázeňská místa a areály 19 podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu 20 UAPK_919 podíl obyvatel zásobovaných plynem 21 podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 22 podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastru 23 podíl orné půdy ze zemědělské půdy UAPK_ podíl trvalých travních porostů z celkové výměry zemědělské půdy 25 podíl specielních zemědělských kultur z celkové výměry zemědělské půdy 26 UAPK_026 podíly tříd ochrany zastoupené v jednotlivých katastrálních územích 27 podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry katastru 28 UAPK_922 podíl vodních ploch na celkové výměře katastru 29 podíl lesů na celkové výměře katastru 30 UAPK_030 koeficient ekologické stability KES 31 UAPK_031 stupeň přirozenosti lesních porostů 32 UAPK_032 hranice přírodních lesních oblastí 33 UAPK_033 hranice bioregionů a biochor 34 UAPK_034 hranice klimatických regionů 35 UAPK_035 počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší 36 UAPK_036 hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj 37 UAPK_037 další dostupné informace, týkající se například demografie, ekonomických aktivit, bydlení, rekreace, uspokojování sociálních potřeb a životního prostředí X UAPK_038 radon X UAPK_039 větrná energetika X UAPK_040 významné průmyslové zóny X UAPK_041 multifunkční turistické koridory X UAPK_042 geomorfologické členění X UAPK_043 koridory pro umístění protipovodňových opatření X UAPK_044 veřejná ekonomika X UAPK_045 vodní eroze půd X UAPK_046 plochy těžby nerostů - záměry X UAPK_047 plochy pro podnikatelské aktivity - záměry X UAPK_048 zdroje znečištění ovzduší X UAPK_049 sociální služby X UAPK_050 zdravotnická zařízení X UAPK_051 školy X UAPK_052 území navržené ZÚR k řešení územní studií X UAPK_053 oblasti se shodným krajinným typem X UAPK_054 jakost vod X UAPK_055 veřejná logistická centra X UAPK_056 veřejná doprava X UAPK_057 migrace savců řeší zejména OÚPSŘ řeší zejména ÚÚP nenalézá se v Libereckém kraji Sloupec "kód jevu" značí Kód jevu v datovém skladu, sloupec "vyhláška" je číslo řádku jevu v příloze č. 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb.

6 Příloha A1_1 Počet subjektů v RES v LK k převažující činnost (sekce, oddíl) ČR HMP SČK JČK PLK KVK USK LBK KHK PAK VYK JMK OLK ZLK MSK RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a Počet subjektů celkem v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství rostlinná a živočišná výr., myslivost a související činnosti lesnictví a těžba dřeva rybolov a akvakultura Průmysl celkem (B až E) B Těžba a dobývání těžba a úprava černého a hnědého uhlí těžba ropy a zemního plynu těžba a úprava rud ostatní těžba a dobývání podpůrné činnosti při těžbě C Zpracovatelský průmysl výroba potravinářských výrobků výroba nápojů výroba tabákových výrobků výroba textilií výroba oděvů výroba usní a souvisejících výrobků zprac. dřeva, výroba dřev., korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku

7 převažující činnost (sekce, oddíl) ČR HMP SČK JČK PLK KVK USK LBK KHK PAK VYK JMK OLK ZLK MSK RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a 17 výroba papíru a výrobků z papíru tisk a rozmnožování nahraných nosičů výroba koksu a rafinovaných ropných výrobků výroba chemických látek a chemických přípravků výroba základních farmaceutických výrobků a přípravků výroba pryžových a plastových výrobků výroba ostatních nekovových minerálních výrobků výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení výroba elektrických zařízení výroba strojů a zařízení j.n výr. motorových vozidel (kromě motocyklů) přívěsů a návěsů výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení výroba nábytku ostatní zpracovatelský průmysl opravy a instalace strojů a zařízení

8 převažující činnost (sekce, oddíl) ČR HMP SČK JČK PLK KVK USK LBK KHK PAK VYK JMK OLK ZLK MSK RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu E Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 36 shromažďování, úprava a rozvod vody 37 činnosti související s odpadními vodami shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití sanace a jiné činnosti související s odpady F Stavebnictví výstavba budov inženýrské stavitelství specializované stavební činnosti G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel velkoobchod (kromě motorových vozidel) maloobchod (kromě motorových vozidel) H Doprava a skladování pozemní a potrubní doprava vodní doprava letecká doprava

9 převažující činnost (sekce, oddíl) ČR HMP SČK JČK PLK KVK USK LBK KHK PAK VYK JMK OLK ZLK MSK RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a 52 skladování a vedlejší činnosti v dopravě poštovní a kurýrní činnosti I Ubytování, stravování a pohostinství ubytování stravování a pohostinství J Informační a komunikační činnost 58 vydavatelské činnosti činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti tvorba programů a vysílání telekomunikační činnosti činnosti v oblasti informačních technologií informační činnosti K Peněžnictví a pojišťovnictví finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení ostatní finanční činnosti L Činnosti v oblasti nemovitostí

10 převažující činnost (sekce, oddíl) ČR HMP SČK JČK PLK KVK USK LBK KHK PAK VYK JMK OLK ZLK MSK RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a M Profesní, vědecké a technické činnosti právní a účetnické činnosti činnost vedení podniků; poradenství v oblasti řízení architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy výzkum a vývoj reklama a průzkum trhu ostatní profesní, vědecké a technické činnosti veterinární činnosti N Administrativní a podpůrné činnosti činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu činnosti související se zaměstnáním čin.cest.agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti bezpečnostní a pátrací činnosti činnosti související se stavbami a úpravou krajiny administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení P Vzdělávání Q Zdravotní a sociální péče zdravotní péče

11 převažující činnost (sekce, oddíl) ČR HMP SČK JČK PLK KVK USK LBK KHK PAK VYK JMK OLK ZLK MSK RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a RES a 87 pobytové služby sociální péče ambulantní nebo terénní služby R Kulturní, zábavní a rekreační činnost tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří sportovní, zábavní a rekreační činnost S Ostatní činnost činnosti organizací sdružující osoby za účelem prosazování společných zájmů opravy počítačů a výrobků pro ostatní potřeb a převážně pro domácnost poskytování ostatních osobních služeb T Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu U Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů Bez uvedení činnosti Poznámka: sloupec "RES" je počet registrovaných subjektů, sloupec "a" subjekty se zjištěnou aktivitou (tzv. "z toho subjekty se zjištěnou aktivitou")

12 Příloha A1_2 Cestovní ruch - střediska, HUZ, OIR, výpočet OUÚ, výpočet PUÚ kód kategorie středisek CR trv. obyv. objekty HUZ lůžka HUZ objekty neobydl. byty k lůžka byty k SUÚ (rekreanti) denní saldo obec dle ZÚR OIR 1991 rekreaci 2011 rekreaci * migrace 2011 OUÚ 2013* PUÚ 2013* Albrechtice v J. h. PSR Bedřichov PSR Bělá Benecko SCR Benešov u Semil Bezděz Bílá Bílý Kostel n. N Bílý Potok SCR Blatce Blíževedly SCR Bohatice Bozkov Bradlecká Lhota Brniště Bukovina u Čisté Bulovka Bystrá n. J Cetenov Cvikov Černousy Česká Lípa NOC Český Dub PSCR Čistá u Horek Čtveřín Dalešice Desná PSCR Dětřichov Dlouhý Most Doksy PSCR Dolní Řasnice Držkov Dubá PSCR Dubnice Frýdlant PSCR Frýdštejn Habartice Háje n. J Hamr na Jezeře SCR

13 kód kategorie středisek CR trv. obyv. objekty HUZ lůžka HUZ objekty neobydl. byty k lůžka byty k SUÚ (rekreanti) denní saldo obec dle ZÚR OIR 1991 rekreaci 2011 rekreaci * migrace 2011 OUÚ 2013* PUÚ 2013* Harrachov PSCR Hejnice PSCR Heřmanice Hlavice Hodkovice n. M Holany PSR Holenice Horka u Staré P Horní Branná Horní Libchava Horní Police Horní Řasnice Hrádek n. N. PSCR Hrubá Skála Chlum Chotovice Chotyně Chrastava Chuchelna Jablonec n. J. SCR Jablonec n. N. PSCR Jablonné v Podj. PSCR Janov n. N. PSR Janovice v Podj Janův Důl Jenišovice Jeřmanice Jesenný Jestřabí v Krk Jestřebí Jilemnice PSCR Jílové u Držkova Jindřichovice p. S Jiřetín p. Bukovou PSR Josefův Důl SCR Kacanovy Kamenický Šenov PSCR Karlovice PSR Klokočí Koberovy Kobyly Kořenov SCR

14 kód kategorie středisek CR trv. obyv. objekty HUZ lůžka HUZ objekty neobydl. byty k lůžka byty k SUÚ (rekreanti) denní saldo obec dle ZÚR OIR 1991 rekreaci 2011 rekreaci * migrace 2011 OUÚ 2013* PUÚ 2013* Košťálov Kozly Krásný Les Kravaře Krompach Kruh Kryštofovo Údolí PSR Křižany PSR Ktová Kunratice Kunratice u Cv Kvítkov Lázně Libverda SCR Lažany Levínská Olešnice Liberec PSCR Libštát Líšný Lomnice n. P. PSCR Loučky Loužnice Lučany n. N. PSR Luka Malá Skála PSR Maršovice Martinice v Krk Mařenice SCR Mimoň NOC Mírová pod K Mníšek PSR Modřišice Mříčná Nová Ves Nová Ves n. N. PSR Nová Ves n. P Nové Město p. S. PSCR Noviny p. Ralskem Nový Bor PSCR Nový Oldřichov Ohrazenice Okna Okrouhlá

15 kód kategorie středisek CR trv. obyv. objekty HUZ lůžka HUZ objekty neobydl. byty k lůžka byty k SUÚ (rekreanti) denní saldo obec dle ZÚR OIR 1991 rekreaci 2011 rekreaci * migrace 2011 OUÚ 2013* PUÚ 2013* Oldřichov v Hájích Olešnice Osečná SCR Paceřice Paseky n. J Pěnčín Pěnčín Pertoltice Pertoltice p. R Peřimov Plavy Polevsko SCR Poniklá Proseč p. J Provodín Prysk Přepeře Příkrý Příšovice Pulečný Radčice Radimovice Rádlo Radostná p. K Radvanec PSR Rakousy Ralsko PSCR Raspenava Rokytnice n. J. PSCR Roprachtice Rovensko p. Tr. SCR Roztoky u Jil Roztoky u Semil Rychnov u J. n. N Rynoltice SCR Semily NOC Skalice u Č. L Skalka u Doks Skuhrov Slaná Sloup v Čechách PSR Slunečná

16 kód kategorie středisek CR trv. obyv. objekty HUZ lůžka HUZ objekty neobydl. byty k lůžka byty k SUÚ (rekreanti) denní saldo obec dle ZÚR OIR 1991 rekreaci 2011 rekreaci * migrace 2011 OUÚ 2013* PUÚ 2013* Smržovka PSCR Soběslavice Sosnová Stráž n. N Stráž p. Ralskem PSCR Stružinec Stružnice Studenec Stvolínky Světlá p. Ještědem Svijanský Újezd Svijany Svojek Svojkov Svor Sychrov Syřenov Šimonovice Tachov Tanvald NOC Tatobity Troskovice Tuhaň Turnov PSCR Velenice Velké Hamry SCR Velký Valtinov Veselá Víchová n. J Višňová Vítkovice Vlastiboř Vlastibořice Volfartice Vrchovany Všelibice Všeň Vyskeř Vysoké n. J. SCR Záhoří Zahrádky Zákupy

17 kód kategorie středisek CR trv. obyv. objekty HUZ lůžka HUZ objekty neobydl. byty k lůžka byty k SUÚ (rekreanti) denní saldo obec dle ZÚR OIR 1991 rekreaci 2011 rekreaci * migrace 2011 OUÚ 2013* PUÚ 2013* Zásada Zdislava Zlatá Olešnice Žandov PSCR Žďárek Ždírec Železný Brod PSCR Žernov Zdroj: ČSÚ, metodika Návrh ZÚR LK Poznámka 1: symbol * značí, že údaj 2013 je nepřesný, neboť data pro výpočet byla z různých období Poznámka 2: červeně "lůžka HUZ 2013" značí, že data 2013 byla individuálně chráněna, a proto byla převzata ze starších údajů, kdy ještě nebyla chráněna nebo byla namodelována z typu a počtu HUZ.

18 Příloha A2_1 Veřejná ekonomika obcí kód zadluženost zadluženost zadluženost zadluženost zadluženost zadluženost obec 12/ / / / / / Albrechtice v Jiz. h Bedřichov Bělá Benecko Benešov u Semil Bezděz Bílá Bílý Kostel nad Nisou Bílý Potok Blatce Blíževedly Bohatice Bozkov Bradlecká Lhota Brniště Bukovina u Čisté Bulovka Bystrá nad Jizerou Cetenov Cvikov Černousy Česká Lípa Český Dub Čistá u Horek Čtveřín Dalešice Desná Dětřichov Dlouhý Most Doksy Dolní Řasnice Držkov Dubá Dubnice Frýdlant Frýdštejn Habartice Háje nad Jizerou Hamr na Jezeře Harrachov Hejnice Heřmanice Hlavice Hodkovice n. Moh Holany Holenice Horka u Staré Paky Horní Branná Horní Libchava Horní Police Horní Řasnice Hrádek nad Nisou Hrubá Skála Chlum Chotovice Chotyně Chrastava Chuchelna Jablonec nad Jizerou Jablonec nad Nisou Jablonné v Podještědí Janov nad Nisou Janovice v Podještědí

19 kód zadluženost zadluženost zadluženost zadluženost zadluženost zadluženost obec 12/ / / / / / Janův Důl Jenišovice Jeřmanice Jesenný Jestřabí v Krkonoších Jestřebí Jilemnice Jílové u Držkova Jindřichovice p. S Jiřetín pod Bukovou Josefův Důl Kacanovy Kamenický Šenov Karlovice Klokočí Koberovy Kobyly Kořenov Košťálov Kozly Krásný Les Kravaře Krompach Kruh Kryštofovo Údolí Křižany Ktová Kunratice Kunratice Kvítkov Lázně Libverda Lažany Levínská Olešnice Liberec Libštát Líšný Lomnice nad Popelkou Loučky Loužnice Lučany nad Nisou Luka Malá Skála Maršovice Martinice v Krkonoších Mařenice Mimoň Mírová pod Kozákovem Mníšek Modřišice Mříčná Nová Ves Nová Ves nad Nisou Nová Ves n. Popelkou Nové Město p. Smrkem Noviny Nový Bor Nový Oldřichov Ohrazenice Okna Okrouhlá Oldřichov v Hájích Olešnice Osečná Paceřice Paseky nad Jizerou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k

Tab. H.2 Ekonomické subjekty podle převažující činnosti CZ-NACE ve Středočeském kraji a jeho okresech k Celkem 328 029 25 049 22 260 35 261 22 365 16 429 24 149 27 311 23 723 47 894 41 630 30 045 11 913 v tom: A Zemědělství, lesnictví a rybářství 14 706 1 901 933 1 084 929 1 006 1 245 1 048 1 193 1 464 1

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón Albrechtice v J. h. 7015 70 TA Tanvald Bedřichov 1023 10 JN Jablonec nad Nisou Benecko 9024 90 JI Jilemnice Benecko - Dolní Štěpanice 9023 90 JI Jilemnice Benešov u Semil 5015 50 SE Semily Bezděz 2220

Více

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin.

Název položky Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související čin. POPIS ČÍSELNÍKU Kód: BA0051 NACE rev.2 Název: Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE Charakteristika: Klasifikace ekonomických činností odpovídající druhé úrovni, tj. oddílům Klasifikace ekonomických

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi Potenciál SEKCE C Zpracovatelský průmysl 19 10 Výroba potravinářských výrobků 20 13 Výroba textilií 2 14 Výroba oděvů 15 Výroba usní a souvisejících výrobků 16 Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových,

Více

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5)

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) okres LIBEREC okres ČESKÁ LÍPA obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) Bílá 60 100 80 Bezděz Bílý Kostel nad Nisou 80 100 90 Blatce Bílý Potok 70 150 110 Blíževedly Bulovka 60 100 80 Bohatice Cetenov

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PŘÍLOHOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SRPEN 2009 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz OBSAH PŘÍLOHY 1. Příloha č.1: Administrativní

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

VENKOVSKÉ OBLASTI LIBERECKÉHO KRAJE

VENKOVSKÉ OBLASTI LIBERECKÉHO KRAJE VENKOVSKÉ OBLASTI LIBERECKÉHO KRAJE Venkovské oblasti Libereckého kraje 2 V původním Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 byly venkovské oblasti v rámci kraje vymezeny jako území obcí, jejichž

Více

PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN

PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N.

Více

Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého. kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého. kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje 1 Obsah: I. Legislativní rámec... 3 II. Výjezdové základny... 3 Typy výjezdových skupin...

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa Bezděz všechna Blíževedly všechna Bohatice všechna Česká všechna Lípa Doksy všechna Dubá všechna Hamr všechna na Jezeře Holany všechna Horní všechna Libchava Horní všechna Police Kravaře všechna Mimoň

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa ký kraj s rozšířenou působností Bezděz všechna k.ú. ÚPO Městský úřad Blatce všechna k.ú. ÚP Městský úřad TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér Ing. arch. VLADIMÍR SMILNICKÝ Blíževedly všechna k.ú.

Více

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ

PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ PROBLEMATIKA ÚAP OBCÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 29. 10. 2013-13. 11. 2013 SPOLEČNÁ ČÁST... 3 1. Jsem členem AUÚP?... 3 2. Praxi v oblasti územního plánování mám... 3 3. Zabývám se (zabýval jsem se)

Více

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek)

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) Příloha č. 4 Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) datum pro počet cestujících dle prodaných

Více

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2 Příloha č. 5 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2008 1 1 500 001

Více

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434 Bezděz Obecní úřad: tel.: 487 87 31 20 starostka: Bezděz 102 fax: Věra Ambrožová PSČ 472 01 mobil: 723 32 40 47 Počet obyvatel: 316 Doksy obec@bezdez.cz Rozloha: 237 ha IDDS: www.obecbezdez.cz První písemná

Více

Kravaře - Česká Lípa x) Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře

Kravaře - Česká Lípa x) Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře Příloha č. 7 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2009 1 1 500 001

Více

Obce Libereckého kraje Dostupný z

Obce Libereckého kraje Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 13.01.2017 Obce Libereckého kraje 2011 Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203493 Dílo

Více

AKTUALIZOVANÉ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU LIBERECKÉHO KRAJE

AKTUALIZOVANÉ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZOVANÉ ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU LIBERECKÉHO KRAJE Příloha č. 1 - Seznam obcí řešeného území včetně výčtu katastrálních území Kód KÚ Katastrální uzemí Kód obce Obec Okres KODKU

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji

Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji Rámcová osnova ÚAPo v Ústeckém kraji I. Úvodní statistické informace o sledovaném území - Počet obcí - Rozloha obcí / ORP - Počty obyvatel - Stav ÚPD včetně změn ve sledovaném území II. Podklady pro rozbor

Více

Program 6.3 Podpora projektové přípravy

Program 6.3 Podpora projektové přípravy Příloha č.2 076_P02_vyhlaseni_6_3_RK Program 6.3 Podpora projektové přípravy Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 6. Doprava Číslo a název programu: 6.3 Podpora

Více

Oznámení koncepce AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020

Oznámení koncepce AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020 Předkladatel:

Více

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji Příloha č. 2 Místo trvalého pobytu žáků ve vybraných školách Základní vzdělávání, tedy povinnou školní docházku uskutečňovanou v základních školách a základních školách praktických (dříve označovaných

Více

Obce Libereckého kraje Dostupný z

Obce Libereckého kraje Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 04.01.2017 Obce Libereckého kraje Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204157 Dílo je

Více

Nízkouhlíkové technologie 2015

Nízkouhlíkové technologie 2015 Nízkouhlíkové technologie 2015 Příjem žádostí je červen - září 2015. Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel), pilotní

Více

16. Přílohy Tabulkové a grafické přílohy. Aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje Seznam tabulkových a grafických příloh

16. Přílohy Tabulkové a grafické přílohy. Aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje Seznam tabulkových a grafických příloh 16. Přílohy 16.1. Tabulkové a grafické přílohy Seznam tabulkových a grafických příloh Příloha č. 1: Vývoj struktury hrubé přidané hodnoty v LK a ČR mezi lety 2000 a 2010... 132 Příloha č. 2: Rozvojové

Více

Adresa Telefon Fax

Adresa Telefon Fax Adresa Telefon E-mail Adresá OBCE LIBERECKÉHO KRAJE 2014 Albrechtice v Jiz. horách Bed ichov B lá Benecko Benešov u Semil Bezd z Bílá Bílý Kostel n. N. Bílý Potok Blatce Blíževedly Bohatice Bozkov Bradlecká

Více

Program 6.3 Podpora projektové přípravy

Program 6.3 Podpora projektové přípravy Příloha č.2 - P02_vyhlaseni_6_3_RK Program 6.3 Podpora projektové přípravy Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 6. Doprava Číslo a název programu: 6.3 Podpora

Více

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 Pořadí jednání č. 9 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora jednotek požární obcí

Více

31.12.2018 Tanvald Harrachov 10 10 530743

31.12.2018 Tanvald Harrachov 10 10 530743 Příloha č. 1 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní dopravy na území Libereckého kraje platných v roce 2015 P.č.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Obnovitelné zdroje energie I. výzva Cíl výzvy: Podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Příloha č. 1 Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Správce programu Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Hodnotící orgán Výbor dopravy

Více

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013

11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 04.06.2013 Pořadí jednání č. 13 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 128/13 - snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 Dotační fond LK a

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

volby do Senátu PČR PŘEHLED o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu senátního obvodu č. 35

volby do Senátu PČR PŘEHLED o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu senátního obvodu č. 35 volby do Senátu PČR 12.-13.10.2012 PŘEHLED o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu senátního obvodu č. 35 se sídlem Jablonec nad Nisou podle 13 odst. 1 písm. g) zák. č. 247/1995

Více

ADRESÁŘ OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEMILY

ADRESÁŘ OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEMILY ADRESÁŘ OBCÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SEMILY prosinec 2014 1. MěÚ SEMILY 481629211 Husova 82 fax: 481622534 513 13 e-mail: musm@semily.cz podatelna@mu.semily.cz www.semily.cz starostka Ing. arch.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změny jízdních řádů 2009/2010

Změny jízdních řádů 2009/2010 Změny jízdních řádů 2009/2010 V novém jízdním řádu veřejné dopravy osob, platném od 13.12.2009 do 11.12.2010, dochází na území Libereckého kraje k následujícím významnějším změnám: Železniční doprava trať

Více

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů

Nerostné suroviny Dobývací prostor Ano ropa, zemní plyn Chráněné ložisková území Ano ropa, zemní plyn Ložisko nerostů Základní údaje o obci Název obce Velké Hostěrádky Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10576569 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2011) 38,1 Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006 1 / 12 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e v roce 2006 1 000 218 2 000 233 3 000 269 4 000 404 5 000 427 Špindlerův Mlýn Harrachov - -Bautzen - Dresden - Berlin -

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Základní údaje o obci Název obce Křepice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 6719318 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2010) 62,9 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 1314 Horninové

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 2 : Souhrn programu Cílem této výzvy programu Technologie pro mikropodniky je podpora zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků přispívajících k rozvoji regionů

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

6 HOSPODÁŘSKY SLABÉ A PODPRŮMĚRNÉ OBLASTI LIBERECKÉHO KRAJE

6 HOSPODÁŘSKY SLABÉ A PODPRŮMĚRNÉ OBLASTI LIBERECKÉHO KRAJE 6 HPDÁŘKY LABÉ A PDPRŮMĚRÉ BLATI LIBRCKÉH KRAJ a území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z hlediska jejich socioekonomického rozvoje. Je pravděpodobné,

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.10.2013 Bod pořadu jednání: 10. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj)

Třeština. Hrozba: Omezení hospodářské rozvoje území vzhledem existenci CHOPAV (hospodářský rozvoj) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

D23 silnice II/278, obchvat Český Dub

D23 silnice II/278, obchvat Český Dub PŘÍLOHA Č. 2 Vyhodnocení střetů koridorů a ploch s limity využití území Příloha č.2 Jsou uvedeny významné potenciální střety při zohlednění měřítka mapového podkladu 1:100 000. Byly posuzovány významné

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO) 667 Základní údaje o obci Název obce Horní Bojanovice Typ Obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 8368136 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 43,6 ha Počet obyvatel (dle AISEO)

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007

Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje, konaného dne 28. 8. 2007 USNESENÍ č. 197/07/ZK Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje b e r e n a v ě d o m í kontrolu plnění usnesení

Více

21. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.12.2014

21. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.12.2014 21. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 02.12.2014 Pořadí jednání č. 96 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 300/14 Lesnický fond LK poskytnutí dotací (příspěvků) na Rada kraje po projednání souhlasí

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933 Základní údaje o obci Název obce Brumovice Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 10505016m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2014) 83,9 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011) 933

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jaroslav Cinkl. Jindřiška Gabrielová Peprná. Romana Dvořáková. Bc. Jaroslava Tomanová. Ing. Ivan Pastorek. Mgr. Romana Žatecká. Ing.

Jaroslav Cinkl. Jindřiška Gabrielová Peprná. Romana Dvořáková. Bc. Jaroslava Tomanová. Ing. Ivan Pastorek. Mgr. Romana Žatecká. Ing. Název města nebo obce Starosta Česká Lípa Obec Bezděz Obec Blatce Obec Blíževedly Obec Bohatice Obec Brniště Město Česká Lípa Město Doksy Město Dubá Obec Dubnice Obec Hamr na Jezeře Městys Holany Obec

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Police. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 15.12.2013) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce

Produkty zemědělství, myslivosti a související práce. Produkty lesnictví, těžba dřeva a související práce POPIS ČÍSELNÍKU BA0050 OKEC Odvětvová klasifikace ekonomických činností Odvětvové klasifikace ekonomických činností - česká verze NACE (převzaty položky prvních dvou míst číselníku - hrubé členění). Použití

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Morkůvky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje

Boleradice. szuovzs - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Boleradice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 10. 2013 USNESENÍ č. 377/13/ZK Volba ověřovatelů volí ověřovateli z 9. jednání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2013:

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více