I. PECHANOVÁ, D. VONDRÁÈKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. PECHANOVÁ, D. VONDRÁÈKOVÁ"

Transkript

1 I. PECHANOVÁ, D. VONDRÁÈKOVÁ SOUHRN Onemocnění vyvolané herpetickým virem je nejčastějším důvodem neuropatické bolesti. Až 90 % populace se podle sérologického vyšetření setkalo s virem Herpes zoster. Populace ve vyšších věkových skupinách je ohrožena tímto onemocněním téměř 2krát více než populace mladší. Ohroženými skupinami jsou lidé se sníženou buněčnou imunitou v důsledku např. maligních onemocnění, věku, ale i stresu [1]. Výzkumy prokazují více než 80 typů herpes viru, z toho 8 je humánních. Nejčastější je infekce Varicella zoster virem (VZV). V klinickém obraze se projevuje prodromálními příznaky většinou s bolestí, kožním stadiem s výsevem puchýřků, někdy s celkovými příznaky a bolestí. Po zhojení se za různě dlouhou dobu může vyvinout postherpetická neuralgie s různou intenzitou bolesti. Léčení spočívá jednak v antivirové terapii v nejčasnější fázi onemocnění (24 72 hod), v analgetické léčbě, případně s dalšími adjuvantními prostředky (kortikoidy, antibiotika, spinální blokády, lokální terapie, laser, akupunktura). Antivirová terapie není stoprocentní zárukou prevence postherpetické neuralgie, ale urychlí hojení a zmírní bolesti. Efekt kortikoidů není jednoznačný, jeho podání nese riziko komplikací, zejména ve vyšším věku [2] a při konkomitantních onemocněních může být tato terapie rizikem. Léčení bolesti se zaměřením na vyšší věk je nesmírně důležité a musí být zahájeno už v akutní fázi. Užití psychofarmak (amitriptylin), antikonvulziv (gabapentin, karbamazepin) je indikováno už v počáteční fázi nemoci, pokud si to vyžadují přítomné symptomy. V akutní fázi mají důležitou pozici protizánětlivé léky typu nesteroidních antirevmatik. Léčbě akutního Herpes zoster je třeba věnovat velkou pozornost, protože rychlé zvládnutí virové infekce a eliminace bolesti v akutní fázi, může zmírnit nebo předejít projevům postherpetické neuralgie. ABSTRACT Disease caused by herpes-virus is the most common cause of neuropathic pain. Up to 90% of population have met the Herpes zoster virus according to serology investigation. The threat of this disease is in population at advanced age groups nearly twice higher than in younger population. People with decreased cellular immunity in a consequence of e.g. malignity, age or stress are the most threatened groups [1]. Research has proven more than 80 types of herpes-virus including 8 human types. Varicella zoster-virus (VCV) is the most frequent infection. Its clinical manifestation include prodromal symptoms mostly with pain, dermatology phase with vesicles eruption, sometimes with general symptoms and pain. Various time after consolidation postherpetic neuralgia with pain of various intensity can develop. The treatment is based on antiviral therapy in the earliest phase of the disease (24 to 72 hours), on analgesic treatment possibly with other adjuvant agents (corticoids, antibiotics, spinal blockade, local therapy, laser acupuncture). Antiviral therapy is not a 100% guarantee of postherpetic neuralgia prevention, but accelerate healing and reduce pain. The effect of corticoids is not definite, they bring a risk of complications and this therapy can be risky especially in elderly [2] and during concomitant diseases. The treatment of pain oriented to elderly is very important and must be treated already in the acute phase. Psychopharmacological agents (amitriptyline), anticonvulsives (gabapentine, carbamazepine) are indicated in the presence of symptoms already in the initial stage of the disease. Anti-inflammatory agents, such as nonstreoid antirheumatics play important role in acute phase. Great attention must be paid to acute Herpes zoster treatment, because a rapid viral infection management and pain elimination in the acute phase may dampen or prevent symptoms of postherpetic neuralgia. KLÍÈOVÁ SLOVA Herpes zoster postherpetická neuralgie léčení bolestí infekce herpetickými viry KEY WORDS Herpes zoster postherpetic neuralgia treatment of pain herpes virus infections ÚVOD Po mnohaletém zkoumání infekčních nákaz charakteru herpetických infekcí bylo postupně identifikováno 8 lidských herpetických virů [3]: Herpes simplex virus typ l (HSV l herpes labialis a stomatitis herpetica) Herpes simplex virus typ 2 (HSV 2 herpes genitalis) Varicella zoster virus (VZV lidský herpes virus 3) virus Epstein-Barrové (EBV označovaný jako lidský herpes virus 4) cytomegalovirus (CMV lidský herpes virus 5) Herpes hominis virus typ 6 (HHV 6 6. dětská nemoc exanthema subitum) Herpes hominis virus typ 7 (HHV 7) Herpes hominis virus typ 8 (HHV 8 spojován s Kaposiho sarkomem, Kaposi sarcoma associated herpesvirus) Herpetické viry (HV) jsou kosmopolitní. Je jimi infikována velká část, resp. téměř celá lidská herpetické viry 11

2 HSV typ 1 HSV typ 2 potenciální onkogenita infekciozita četnost výskytu HV populace v určité závislosti na socioekonomických podmínkách. Všechny herpetické viry po primoinfekci, která probíhá buď inaparentně, nebo vede k rozvoji primárního onemocnění, navozují latentní infekci organizmu. Latentní, případně perzistentní infekce, je svou obecnou podstatou jemný vztah mezi limitovanou replikací viru nebo virového genomu a eliminací virů imunitními mechanizmy [3]. Ačkoliv primoinfekce herpetickými viry může mít někdy vážný průběh i u imunokompetentních jedinců, je závažný průběh pozorován velmi často u imunokompromitovaných osob. U latentně infikovaných lidí může docházet k reaktivaci virové infekce při epizodickém snížení obranyschopnosti nebo v důsledku získané imunodeficience. Klinická manifestace virové infekce u imunodeficitních pacientů může být velmi různorodá a spektrum vyvolaných příznaků se pohybuje od chronických stavů až po fatální případy. Všechny herpetické viry jsou potenciálně onkogenní, což je zvláště charakteristické pro virus Epstein-Barrové a pro HHV 8, původce Kaposiho sarkomu. Eliminace virových infekcí se účastní jak humorální, tak buněčné imunitní mechanizmy. Ty jsou u herpetických virů namířeny jednak proti viru samotnému, jednak proti infikovaným buňkám, a dále proti buňkám virem transformovaným nebo latentně infikovaným. Protože incidence infekce herpetickými viry je v populaci vysoká, má většina, resp. téměř celá populace protilátky proti virovým antigenům. Subklinické primární infekce způsobené herpetickými viry jsou daleko častější než klinicky manifestní onemocnění. Každý virus přetrvává v latentním stadiu (je prokazatelný imunologicky) a zůstává v organizmu nositele po celý jeho život. Reaktivace se projevuje jako návrat onemocnění, který může následovat po známém nebo neznámém spouštěcím mechanizmu. Příkladem může být Herpes simplex virus nebo Varicella zoster virus, které jsou latentně přítomny v senzorických gangliích zadních kořenů a po reaktivaci způsobují léze v segmentální oblasti terminálních zakončení senzorických nervů [4]. Suprese buněčné imunity vzniká v důsledku jiného základního onemocnění, medikamentózní léčby nebo radioterapie a může vést k reaktivaci viru a následné manifestaci v postižených orgánech. V populaci jsou v největší četnosti zastoupeny infekce Herpes simplex virus typu l a 2 (HSV 1, 2) a Varicella zoster virus. KLINICKÉ FORMY Herpes labialis a stomatitis herpetica jsou infekcí HSV typ l. Na rtu či na sliznici dutiny ústní se objevují splývavé puchýřky s čirou tekutinou, jejich epiteliální kryt se strhává a vzniká eroze s nepravidelným okrajem, která se na rtu pokrývá žlutavými stroupky. Herpes genitalis klinický projev HSV typ 2, patří mezi sexuálně přenosné infekce [5]. Po prvotním průniku do organismu orální nebo genitální sliznicí Herpes simplex virus typu 1 a 2 u člověka vyvolává celoživotní latentní a perzistující infekci nervové tkáně. Při periodické reaktivaci se virus z latentně infikovaných neuronů šíří do okolní sliznice a může, ale nemusí vyvolat charakteristické léze a klinické symptomy. Reaktivace viru a vznik subklinické infekce je mnohem častější, než se dříve předpokládalo [6]. Nejnovější poznatky o patogenezi herpetické infekce shrnují Posavad CM et al [7]. Varicella zoster virus VZV se klinicky vyskytuje jako: 1. Varicella (plané neštovice) s nejvyšším výskytem v dětské populaci 2. Herpes zoster (pásový opar) s prudce se zvyšujícím výskytem od 6. decenia. VARICELLA Vysoce nakažlivé benigní onemocnění s charakteristickou vezikulo krustózní vyrážkou. Původce nemoci je nejmenší lidský alfaherpesvirus virus varicelly a zosteru šířící se vzdušnou cestou. K přenosu nákazy stačí letmý kontakt. Izolaci viru v buněčné kultuře provedl Weler v roce Imunokompetentní člověk, který onemocní varicellou, je infekční od posledního dne inkubační doby až do 7. dne po vzniku vyrážky. U osob s defektem imunity může infekciozita přetrvávat až do odloučení krust (celkem 2 3 týdny). Zdrojem nákazy může být i nemocný s pásovým oparem. Inkubační doba varicelly je 9 až 23 dnů, nejčastěji 14 dnů. Většina populace prodělá nemoc v dětském věku. Po prodělání nemoci zůstává celoživotní imunita k varicelle, ale nebrání pozdějšímu onemocnění pásovým oparem. Klinický obraz Diagnózu stanoví lékař nejčastěji na základě typického klinického projevu, virologická diagnóza se stanoví výjimečně z krve, příp. z moku. Dominujícím příznakem je svědící exantém. Ten začíná výsevem makulopapul, které rychle přecházejí do vezikul a po několika dnech zasy- 12

3 chají a mění se v krusty. Výsev probíhá v několika vlnách po dobu 2 5 dnů, proto na kůži nemocného bývají různá stadia vyrážky současně. Exantém se nachází nejvíce na hlavě (včetně kštice) a na trupu, často postihuje i sliznici dutiny ústní. Po dobu výsevu bývá zvýšená teplota. U dětí je průběh nemoci lehký, v dospělém věku bývá hojný výsev vyrážky, vysoká horečka a větší sklon ke komplikacím. U osob s poruchou imunity může navíc dojít ke krvácení do eflorescencí, k postižení vnitřních orgánů anebo rozvoji DIC (diseminovaná intravaskulární koagulopatie). Virus má minimální teratogenní potenciál, při nákaze gravidní ženy však může vyvolat infekci plodu. Obávanou komplikací je encefalitida, obvykle probíhající pod obrazem cerebelitidy (titubace, třes, porucha koordinace pohybů) autoimunního charakteru. Není ovlivnitelná virostatiky. Poměrně častou komplikací varicelly je sekundární bakteriální infekce některých eflorescencí. Terapie U imunokompetentních osob je léčba symptomatická, u nemocných s poruchou imunity nebo při těžkém průběhu nemoci jsou indikována virostatika (acyklovir, famcyklovir či valacyklovir) [8]. HERPES ZOSTER (PÁSOVÝ OPAR) Herpes zoster je druhou klinickou manifestací onemocnění způsobeného virem varicella zoster. Hope Simpson při kultivaci in vitro zjistil biochemickou identitu viru varicelly a zosteru. Tato teze byla následně potvrzena dalšími pracemi. Zároveň ale není vyloučena možnost, že v některých případech může herpes zoster vzniknout exogenní reinfekcí. Zdrojem nové infekce je člověk nemocný buď varicellou nebo herpes zoster. Osoby, které neměly varicellu, mohou po styku se zosterem varicellou onemocnět. Pásový opar postihuje především starší lidi a jeho četnost se významně zvyšuje od 5. decenia [9]. Svůj název nemoc dostala kvůli pásovitému vzezření postižení. Dospělí s projevy pásového oparu mohou nakazit děti, u kterých pak může proběhnout infekce ve formě planých neštovic. Během prvního kontaktu způsobí virus plané neštovice, po prodělané varicelle zůstává virus v latentní formě v senzorických gangliích míšních i mozkových nervů, tam se stává endogenním zdrojem infekce. Byla provedena řada studí virologických, klinických a epidemiologických, které potvrzují vznik pásového oparu aktivací latentní infekce VZV. Po různě dlouhé době, často i bez zjevného podnětu, dojde k reaktivaci a šíření viru z ganglií nervem do příslušných okrsků kůže. Virus zoster varicella poškozuje senzorické nervy a senzorické ganglion. K aktivaci dochází např. při poklesu imunity podmíněném pokročilých věkem, podáváním kortikosteroidů, imunosupresiv, malnutricí, průvodním maligním či jiným organizmus vyčerpávajícím onemocněním, např. stav po transplantaci orgánů nebo AIDS. Klinický obraz Onemocnění se manifestuje výsevem bolestivých herpetiformně uspořádaných puchýřků na zánětlivé spodině v rámci jednoho nebo více kožních segmentů. Nejčastěji postihuje hrudní a bederní dermatomy, může také postihnout oční víčka při lokalizaci v první nebo druhé větvi trigeminu a způsobit keratitidu při oftalmické formě. Oftalmická forma herpetické infekce se vyskytuje v % všech forem pásového oparu [1]. Kožní erupci mohou u přibližně 75 % postižených předcházet prodromy jako poruchy čití (hyperestezie, pálení, svědění) nebo bolest v příslušné oblasti postihující nejbližší anatomické struktury. Někdy se bolest objeví až s počátkem prvních erupcí. Bolest, zejména ve vyšším věku, může dlouhodobě přetrvávat i po zaschnutí a odloučení krust a přejít do chronického stadia postherpetické neuralgie. Ta se může však objevit i po různě dlouhém bezbolestném stadiu. Nebyla nalezena souvislost mezi závažností prodromálních příznaků a charakterem kožních projevů, ani se závažností postherpetické neuralgie. Již v roce 1958 popsal Lewis typickou bolest v dermatomech bez následné kožní manifestace [10]. V roce 1994 potvrdil tento syndrom Oilden nalezením VZV DNA v mozkomíšním moku 2 pacientů s prodlouženou kořenovou bolestí bez výskytu vyrážky. Zoster je málo infekční, neboť exsudát obsažený v puchýřcích obsahuje specifické protilátky, které virus neutralizují. Přítomnost těchto protilátek v séru současně brání hematogennímu rozsevu viru. U osob s poruchou tvorby protilátek může dojít ke generalizaci infekce. Herpetické projevy jsou pak kromě typického zosterového výsevu přítomny i jinde po těle jako u varicelly. Tento generalizovaný zoster se zpravidla vyskytuje v pokročilém stadiu základní nemoci (leukemie, AIDS) a jeho infekciozita se blíží nakažlivosti varicelly. aktivace VZV způsob přenosu generalizace HZ 13

4 primoinfekce cíle optimální léčby analgetika specifické protilátky Základními příznaky jsou horečka a malátnost před nebo s výsevem vyrážky. Vyrážka je svědivá, centripetální, papulky se mění ve vezikuly ( kapička rosy na listu růže ), pustuly a konečně krusty. V krevním obraze bývá leukopenie. KOMPLIKACE především sekundární bakteriální infekce impetigo ochrnutí obličejových nervů při postižení v obličejových partiích (tzv. obličejová růže) postižení rohovky či jiných částí oka při herpes zoster ophtalmicus (na možné oční postižení upozorňují léze lokalizované na špičce nosu) projevy virové encefalitidy s pozitivním nálezem v likvoru oblenění střevní činnosti až vývoj subileózního stavu zejména u starších osob při postižení abdominální oblasti postherpetická neuralgie bolesti neuropatického charakteru v místech zhojené kožní afekce, které zejména ve vyšším věku mohou přetrvávat řadu týdnů i měsíců až roky po odeznění vyrážky (postherpetické neuralgie se vyskytují asi u 50 % pacientů se zosterem, kteří jsou starší 50 let) postižení ganglion geniculate syndrom Ramsay Hunt, klinicky se projevuje faciální parézou, lézí vnějšího ucha s nebo bez postižení bubínku, vertigem, tinitem a hluchotou viscerální léze u imunosuprimovaných nemocných. DIAGNOSTIKA Herpes zoster je segmentální onemocnění s jednostrannou akutní erupcí puchýřků uspořádaných v oblasti kožní inervace jednoho nebo více senzorických ganglií. Signifikantním a dominujícím symptomem doprovázejícím výsev je segmentální bolest, která zpravidla mizí, jakmile se odlučují krusty. Diagnostika je stejně jako u varicelly zpravidla jen klinická, pro virologickou diagnostiku pásového oparu lze využít metody přímého průkazu viru v materiálu z puchýřků. Přítomnost viru lze dobře prokázat pouze v začáteční fázi onemocnění, v čerstvém výsevu herpes zoster. Virus je velmi choulostivý a snadno se během transportu materiálu do laboratoře inaktivuje. Imunitní odpověď se odehrává především ve sféře imunity buněčné. Glykoproteiny na povrchu Varicella zoster vyvolávají tvorbu specifických protilátek IgA, IgM, IgG, jejichž zvýšené titry přetrvávají po infekci a vakcinaci. Nemají však z hlediska reaktivace či reinfekce protektivní vliv. IgG se v anamnestických titrech vyskytují celý život. Protilátková odpověď ale může být vzhledem k tomu, že se jedná o lokální reaktivovanou infekci, tak slabá, že ji laboratorní metody neprokáží. Spolehlivost sérologického průkazu infekce je limitována i tím, že protilátky proti viru Varicella zoster často reagují zkříženě s příbuzným virem herpes simplex. Při primoinfekci se jako první vytvářejí protilátky izotypu IgM, které přetrvávají 3 4 měsíce. Tvorba IgG následuje bezprostředně po infekci, vrcholí po 2 3 měsících a přetrvává často po celý život. V současné době není pochyb o vzniku onemocnění pásovým oparem v důsledku aktivace viru Varicella zoster přítomného v gangliích hlavových a spinálních nervů po prodělané infekci varicellou. Zároveň řada autorů připouští za určitých předpokladů možnost vzniku tohoto onemocnění kontaktem s nemocnou osobou buď varicellou nebo Herpes zoster (nepřítomnost anamnestických protilátek, snížení imunity, kontakt s masivní infekcí, manipulace s materiálem atp). Nakažlivost je 1. a 2. den od začátku manifestace nemoci a postupně klesá do 9. dne. PREVENCE Není znám žádný efektivní způsob prevence pásového oparu. TERAPIE Cílem optimální léčby pásového oparu je: 1. odstranění segmentální bolesti 2. omezení rozsahu klinických projevů a doby jejich trvání 3. blokáda virové replikace 4. prevence vzniku PHN. ODSTRANÌNÍ SEGMENTÁLNÍ BOLESTI Podávání analgetik při bolestech spojených s výsevem by mělo být samozřejmostí a charakter analgetika by měl odpovídat závažnosti bolesti. Analgetika se podávají v pravidelných intervalech s ohledem na věk a stav pacienta [11]. Stavy spojené se silnou bolestí nevylučují ani podávání opioidních analgetik. Na pomyslném analgetickém žebříčku lze při bolestech středně silných, silných až krutých, podat analgetika v pořadí: neopioidní analgetika antipyretika paracetamol, v analgetické dávce 1 2 tbl. a 500 mg pro dosi, max. 3krát denně metamizol v max. dávce 8 tbl/24 hod. 14

5 NSA nesteroidní antirevmatika s ohledem na celkový zdravotní stav (ibuprofen, diklofenak, nimesulid, koxiby) slabé opioidy tramadol, s výhodou retardované formy, případně kombinovat s rychle působící formou (tbl, kapky) dihydrokodein retardovaná forma silné opioidy buprenorfin (sublingvální tbl, i transdermální forma) oxykodon morfin v rychle působící formě i v tabletách s pomalým uvolňováním Součástí komplexní analgetické léčby je podání antidepresiv, nejlépe amitriptylinu, pokud není kontraindikace k podávání tricyklických antidepresiv obecně. Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu vykazují menší účinnost. Neuropatický charakter bolesti je indikací pro podání antikonvulziv: karbamazepin v počáteční dávce nejčastěji mg na noc a zvyšování dávky do efektu, případně podle nežádoucích účinků gabapentin je plně indikován při nedostatečném efektu jiných antikonvulziv dávce mg v počáteční dávce s postupným zvyšováním dávky, do dosažení efektu, s ohledem na charakter potíží, celkový stav a toleranci postiženého. Opatrnosti je třeba ve výběru analgetik u starých osob, kde snížení funkce parenchymatózních orgánů může významně ovlivnit toleranci k analgetické léčbě. Zvláště riziková jsou v těchto případech nesteroidní antirevmatika, zvýšený útlum a dekompenzaci mentálních funkcí mohou vyvolat diazepinové preparáty [12]. Omezení rozsahu klinických projevů a doby jejich trvání Mírné formy s minimální bolestí lze léčit pouze symptomaticky lokálně zinková pasta, endiaronová pasta, koloidní ovesný roztok do koupele, při febrilních stavech antipyretika, u starších pacientů lépe paracetamol. Při sekundárních bakteriálních infekcích lokálně antibiotika. Blokáda virové replikace U imunosuprimovaných nemocných, gynekologického herpesu (Herpes simplex), rozsáhlých lézích a obličejových lokalizacích je indikována antivirová terapie, nejčastěji acyklovirem ve vysokých dávkách 30mg/kg/24 hod v 5 denních dávkách s noční přestávkou (acyklovir je schopen urychlit hojení a zmenšit bolesti způsobené akutními lézemi, ale má malý efekt v léčbě pozdějších postherpetických neuralgií). Virostatika je třeba podat co nejdříve, do hod po prvním výsevu, pozdější podání ztrácí účinnost (podávání antivirotik po dobu delší než 14 dnů nepřináší další léčebný efekt, kromě gynekologického, kde se podává velmi dlouhodobě) [13]. Prevence vzniku postherpetické neuralgie (PHN) U postižených s výraznými prodromálními příznaky, při postižení více dermatomů, obličejové lokalizaci, komplikovaných kožních lézích, u osob s předpokládaným těžším průběhem (pacienti od 6. decenia, imunodeficientní jedinci, při celkově závažných stavech, maligních onemocněních apod) musíme v rámci celkové terapie myslet na možný rozvoj postherpetické neuralgie. Cílená a efektivní analgetická terapie v akutním stadiu pravděpodobně zmírní nebo zabrání rozvoji PHN, i když nebyl zatím podán důkaz o žádném způsobu prevence PHN. Kontroverzní zůstává použití kortikoidů např. prednisonu 40 mg p.o. denně po dobu 10 dnů a s následným postupným vysazováním v léčbě postherpetických neuralgií u starších nemocných. Whitley provedl v roce 1994 klinickou studii, která prokázala, že kombinace podání acykloviru s kortikoidem proti acykloviru s placebem zrychlila léčení kožních lézí, snížila spotřebu analgetik a zkrátila dobu k návratu ke klidnému spánku a obvyklým aktivitám. Přes tyto výhody v akutní fázi zosteru nemělo podávání kortikoidů žádný vliv na rozvoj případné postherpetické neuralgie. Podávání kortikoidů u starších osob vzhledem k možným komplikacím spojeným s podáním kortikoidů je dle většiny studií sporné, nepřináší zásadní efekt a není všeobecně přijímáno. ALTERNATIVNÍ MO NOSTI LÉÈBY HERPETICKÝCH INFEKCÍ Jednou z alternativních možností léčby Herpes zoster je systémová enzymoterapie, která má racionální opodstatnění v inhibičním působení proteolytických enzymů rostlinného (papain) a živočišného původu (trypsin a chymotripsin) na viry. Kromě virostatického účinku mají enzymatické přípravky účinky protizánětlivé, imunomodulační a analgetické. antidepresiva antikonvulziva kortikoidy kombinace acyklorivu s kortikoidem rizika u seniorů systémová enzymoterapie antivirová terapie (acyklovir) 15

6 laserová terapie Další možností je užití laserové terapie zejména jsou-li kožní erupce ošetřovány v počátku výsevu po dobu 5 7 dnů, je výrazně zkrácena léčba kožních defektů a velmi rychle se snižuje bolest spojená s výsevem. Celková délka onemocnění zosterem je 2 6 týdnů do ústupu klinických příznaků, protilátky perzistují déle a ve vyšších titrech než u varicelly. Správně vedená terapie zkrátí akutní projevy, sníží pravděpodobnost výskytu chronických projevů a komplikací herpetických infekcí. PØEHLED ZÁKLADNÍCH CHEMOTERAPEUTIK PROTI VIROVÝM INFEKCÍM Chemoterapeutika je možno teoreticky dělit do 3 hlavních skupin: 1. látky, které přímo inaktivují intaktní virus (látky virocidní) 2. látky, které inhibují replikaci virů na buněčné úrovni (látky antivirové) 3. látky, které zvyšují nebo modifikují odpověď hostitele k infekci (látky imunomodulační). Virocidní látky se nepoužívají, protože jsou pro klinické použití příliš toxické. Proti některým virovým infekcím lze použít látky imunomodulační, ale nejdůležitějšími chemoterapeutiky v této oblasti zůstávají antivirové látky. Antivirové látky účinkují na různých úrovních virového replikačního cyklu. ANTIHERPETICKÉ LÁTKY: Trifluridin či trifluorothymidin je postupně fosforylován na trifluorofosfát a inkorporován do virové DNA.Trifluridin je účinný proti virům Herpes simplex včetně kmenů rezistentních k acykloviru. Látka se používá pouze místně, především na herpetické infekce oka. Vidarabin (adenin arabinosid) Rovněž fosforylován na trifosfátové deriváty inhibující DNA virovou polymerázu. Látka je primárně účinná proti DNA virům, včetně virů herpetické skupiny a virů varicelly. Místně je podáván při terapii herpetické keratitidy. Proniká i do CNS, je dobře účinný při varicelle u pacientů se sníženou imunitou. Vidarabin se špatně rozpouští ve vodě, musí být podáván ve velkých objemech, nejčastěji intravenózně. V současnosti je vidarabin při závažných infekcích ze skupiny Herpes simplex a Herpes varicella zoster většinou nahrazen acyklovirem. Iduxuridin je toxický i pro buňky hostitele, a proto se nemůže použít k systémové léčbě. Použití je striktně vymezeno pouze pro povrchovou terapii infekcí Herpes simplex očního víčka, spojivky a rohovky. Acyklovir je nukleosidový derivát, acykloguanozin, jehož mechanizmus účinku je selektivnější než u vidarabinu. Je vychytáván infikovanými buňkami. Acyklovir je mnohem účinnější proti virové DNA polymeráze než proti buněčné DNA polymeráze. Je účinný proti herpetické skupině DNA virů, zvláště proti virům skupiny herpes simplex a varicella zoster. Acyklovir se podává lokálně, perorálně nebo v intravenózních infuzích. ZÁVÌR Veškeré herpetické infekce jsou doprovázeny významným snížením kvality života, může je doprovázet až zničující akutní bolest, která v určitých případech snadno přechází do chronicity a zabraňuje postiženým osobám dlouhodobě uskutečňovat normální aktivity každodenního MUDR. IRENA PECHANOVÁ V roce 1986 absolvovala Lékařskou fakultu v Olomouci, od roku 1987 pracuje ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. Atestovala ve spezializaci anesteziologie resuscitace, od roku 2000 pracuje jako algeziolog v Centru pro léčbu bolesti FN Na Bulovce. MUDR. DANA VONDRÁÈKOVÁ V roce 1969 absolvovala Fakulta dětského lékařství UK v Praze, atestaci I. stupně v oboru anesteziologie resuscitace složila v roce Atestaci II. stupně v oboru anesteziologie resuscitace získala v roce Absolvovala základní kurz akupunktury (1988) a kurz multidisciplinární léčby bolesti (1995). Od r je vedoucí Centra pro léčbu bolesti FN Na Bulovce. 16

7 života. Proto je velmi důležité infekci včas diagnostikovat, léčit a s využitím všech možností předcházet případným komplikacím. LITERATURA 1. Vondráčková D. Pásový par a postherpetická neuralgie. Postgraduální medicína 2003; 5(1): Bowsher D. The lifetime occurence of herpes zoster and prevalence of postherpetc neuralgia: a retrospektive survey in an elderly population. Eur J Pain 1999; 3: Vidia lidské herpetické viry. Praha Hope Simpson RH. VZ virus The pathogenesis of zoster in: Herpes zoster and postherpetic neuralgia 2nd revised and enlarged Edition; C.P.N. Watson and A.A.Gershon 2001: Daneš L. Běžná herpesová onemocnění. Medicína 2000; 1: Posavad CM et al. Nature medicine 1998; 4: Nouza K. Interakce mezi virem herpesu a imunitou. Medicína 1998; Dworkin RH, Boon RJ, Griffin DR. Postherpetic Neuralgia: Impact of famciclovir, age, rash severity, and acute pain in herpes zoster patients; XXXX 1998; 178 (Suppl 1): S Reggozzino M, Melton L, Kurland L et al. Population based study of herpes zoster and its sequeale. Medicine 1982; 61: Lewis GW. Zoster sine herpete. Br Med J 1958; ii: Dworkin RH, Portenoy RK. Pain and its resistence. In: Herpes zoster, rewiev article. Pain 1996; 67: Vondráčková D. Léčba bolesti u starých lidí. Čes Ger Rev 2004; 2 (1): do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne MUDR. IRENA PECHANOVÁ MUDR. DANA VONDRÁÈKOVÁ KLINICKÉ CENTRUM PRO LÉÈBU BOLESTI, FN NA BULOVCE, PRAHA Vážení čtenáři, v čísle 2/2004 na str jsme otiskli článek posterové sdělení Longitudinální multicentrická studie u institucionalizovaných nemocných: změny stavu výživy u nemocných s demencí. V naší redakci si zase jednou zařádil redakční šotek a u tohoto článku jsme uvedli nepatřičné jméno a pracoviště autorky. Rádi bychom se dr. Navrátilové i čtenářům za toto nedopatření omluvili. Uvádíme závěr jejího článku se správným jménem a pracovištěm. redakce ZÁVÌRY Ze závěru naší studie je zřejmé, že četnost podvýživy je statisticky významně vyšší u nemocných s Alzheimerovou chorobou než u nemocných s vaskulární demencí. MNA je dobrou metodou pro odhad rizika vzniku malnutrice rovněž u starších nemocných s Alzheimerovou chorobou. Nutriční intervence u pacientů s Alzheimerovou chorobou umožní udržení tělesné váhy bez podstatnějšího nárůstu hmotnosti ve srovnání s pacienty s demencí vaskulárního původu. Rovněž ze studie vyplývá nutnost zařazení malnutrice jako jednoho ze základních parametrů Alzheimerovy choroby, přičemž by realimentace byla jako další terapeutický faktor k medikamentózní terapii. MUDR. MIROSLAVA NAVRÁTILOVÁ PORADNA PRO PORUCHY METABOLIZMU A VÝ IVY JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉÈE, PSYCHIATRICKÁ KLINIKA, FN BRNO 17

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA Obtíže Už se vám někdy zakousl pes do obličeje? Karel Černý, pacient se zosterem Jeden virus (VZV) dvě nemoci Pásový opar (PO) Bolestivý

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Transdermální buprenorfin Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Náplasťové systémy Spolu s p.o. aplikací nejúspěšnější způsob řízeného podávání léčiv Přes 35 náplastí v EU a USA Přibližně 70 přípravků v registraci

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Farmakoterapie bolesti Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Zdroje: Doporučené postupy pro farmakoterapii

Více

MEZIOBOROVÉ PŘEHLEDY. MUDr. Radek Litvik Kožní oddělení FN Ostrava

MEZIOBOROVÉ PŘEHLEDY. MUDr. Radek Litvik Kožní oddělení FN Ostrava HERPETICKÉ KOŽNÍ INFEKCE A JEJICH LÉČBA MUDr. Radek Litvik Kožní oddělení FN Ostrava Kožní a slizniční onemocnění vyvolané herpetickými viry patří mezi jedny z nejčastějších kožních onemocnění. Název vznikl

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy 1 Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry A, B, C, D, E, G, TTV (transfusion

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Vakcinace proti MMRV 20.10.2006

Vakcinace proti MMRV 20.10.2006 1 Hradec Králové Vakcinace proti MMRV 20.10.2006 Roman Prymula 60000 50000 52487 Výskyt vybraných infekčních chorob v ČR 2004, 2005 40000 30000 35170 32905 30724 30242 25492 2004 2005 20000 10000 0 Varicela

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab)

Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Průvodce použitím přípravku YERVOY (ipilimumab) Informační brožura pro pacienty Yervoy podléhá dalšímu sledování, které umožní rychlé získávání nových informací o bezpečnosti. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě?

Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Co víme nového o borelióze a klíšťové meningoencefalitidě? Schánilec P. Hájek I. Agudelo C. F. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Rozšíření

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti

Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti Eradikace BVD v Německu naše zkušenosti MVDr. Kirsten Stemme Základní údaje o BVD Virus BVD - pestivirus - různé genotypy a subtypy - dva rozdílné biotypy (necytopatogenní, cytopatogenní) podle Heckerta

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clovate 0,5 mg/g mast

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clovate 0,5 mg/g mast SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Clovate 0,5 mg/g mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g masti obsahuje 0,5 mg clobetasoli propionas. Pomocné látky: propylenglykol a další. Úplný seznam

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007

N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 N A Ř Í Z E N Í č. 4 /2007 Č.j. 191/07-EPI-2397/2007 Krajské veterinární správy pro Liberecký kraj ze dne 30. listopadu 2007 Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj, jako místně a věcně příslušný

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR

Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Epidemie Q horečky v Nizozemí a situace v ČR Kateřina Fabiánová, Čestmír Beneš SZÚ Praha 24. Pečenkovy epidemiologické dny, 15. 17. 9.2010 České Budějovice Epidemiologické charakteristiky Původce: Coxiella

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida MUDr. Tomáš Simota 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ PLIC V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ PLIC V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ PLIC V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH INSTRUKCE PRO PACIENTY LÉČENÉ PRO NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ PLIC Vážená paní, vážený pane, účelem této publikace je poskytnout Vám základní informace o Vaší nemoci

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Možnosti využití hematologické léčby u MG

Možnosti využití hematologické léčby u MG Možnosti využití hematologické léčby u MG Tomáš Kozák 3. lékařská fakulta UK v Praze a FN Královské Vinohrady Autoimunitní choroby (AID) Ehrlich a Morgenroth, 1901: horror autotoxicus Shoenfeld, 1999,

Více

Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové

Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové Pavel Kosina Klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové Centrum očkování a cestovní medicíny historie imunizace charakteristika očkovací látky bezpečnost, imunogenita a účinnost vakcíny vakcinační schémata,

Více

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. LF UK v Praze a předseda pracovní skupiny Oficiální název skupiny Společná pracovní

Více

Varilrix prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Vakcína proti planým neštovicím

Varilrix prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Vakcína proti planým neštovicím sp.zn.sukls158373/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Varilrix prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Vakcína proti planým neštovicím Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů.

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů. PRESKRIPČNÍ ZVYKLOSTI LÉČBY BOLESTI V PRVNÍ LINII Skoupá J. 1, Gajdošík J. 2, Grešová I. 3, Černá V. 1 1 Pharma Projects, s.r.o., 2 Ambulance praktického lékaře, Nové Zámky, 3 Health Promotion, s.r.o.

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

Novorozenecké k ř e č e J. Janota

Novorozenecké k ř e č e J. Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace). Incidence Výskyt

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace

Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace Epidemiologie virových hepatitid, vakcinace MUDr. Jan Smetana Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Hradec Králové Virové hepatitidy - zánětlivé onemocnění jater vyvolané

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky

Edukační materiál. Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro. zdravotníky Edukační materiál Yervoy (ipilimumab) Časté otázky Brožura pro zdravotníky Přípravek YERVOY je indikován k léčbě pokročilého melanomu (neresekovatelného nebo metastazujícího) u dospělých. 1 Tento léčivý

Více

Alergická onemocnění kůže. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Alergická onemocnění kůže. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Alergická onemocnění kůže Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Helena Škrabová Mnoho různých typů ekzémů Velký nárůst Příčinou

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Péče na úseku stomatologie II.

Péče na úseku stomatologie II. Péče na úseku stomatologie II. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje květen 2011 Bc. Zouharová Klára Příznaky stomatologických onemocnění změny

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém

ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém ZOVIRAX DUO KRÉM 1X2GM Krém Výrobce: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A., RIXENSART Značka: ZOVIRAX Charakteristika: Léčivý přípravek Kód výrobku: 229859 Kód EAN:8590335009103 Kód SUKL:0180938 Farmakoterapeutická

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více