I. PECHANOVÁ, D. VONDRÁÈKOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. PECHANOVÁ, D. VONDRÁÈKOVÁ"

Transkript

1 I. PECHANOVÁ, D. VONDRÁÈKOVÁ SOUHRN Onemocnění vyvolané herpetickým virem je nejčastějším důvodem neuropatické bolesti. Až 90 % populace se podle sérologického vyšetření setkalo s virem Herpes zoster. Populace ve vyšších věkových skupinách je ohrožena tímto onemocněním téměř 2krát více než populace mladší. Ohroženými skupinami jsou lidé se sníženou buněčnou imunitou v důsledku např. maligních onemocnění, věku, ale i stresu [1]. Výzkumy prokazují více než 80 typů herpes viru, z toho 8 je humánních. Nejčastější je infekce Varicella zoster virem (VZV). V klinickém obraze se projevuje prodromálními příznaky většinou s bolestí, kožním stadiem s výsevem puchýřků, někdy s celkovými příznaky a bolestí. Po zhojení se za různě dlouhou dobu může vyvinout postherpetická neuralgie s různou intenzitou bolesti. Léčení spočívá jednak v antivirové terapii v nejčasnější fázi onemocnění (24 72 hod), v analgetické léčbě, případně s dalšími adjuvantními prostředky (kortikoidy, antibiotika, spinální blokády, lokální terapie, laser, akupunktura). Antivirová terapie není stoprocentní zárukou prevence postherpetické neuralgie, ale urychlí hojení a zmírní bolesti. Efekt kortikoidů není jednoznačný, jeho podání nese riziko komplikací, zejména ve vyšším věku [2] a při konkomitantních onemocněních může být tato terapie rizikem. Léčení bolesti se zaměřením na vyšší věk je nesmírně důležité a musí být zahájeno už v akutní fázi. Užití psychofarmak (amitriptylin), antikonvulziv (gabapentin, karbamazepin) je indikováno už v počáteční fázi nemoci, pokud si to vyžadují přítomné symptomy. V akutní fázi mají důležitou pozici protizánětlivé léky typu nesteroidních antirevmatik. Léčbě akutního Herpes zoster je třeba věnovat velkou pozornost, protože rychlé zvládnutí virové infekce a eliminace bolesti v akutní fázi, může zmírnit nebo předejít projevům postherpetické neuralgie. ABSTRACT Disease caused by herpes-virus is the most common cause of neuropathic pain. Up to 90% of population have met the Herpes zoster virus according to serology investigation. The threat of this disease is in population at advanced age groups nearly twice higher than in younger population. People with decreased cellular immunity in a consequence of e.g. malignity, age or stress are the most threatened groups [1]. Research has proven more than 80 types of herpes-virus including 8 human types. Varicella zoster-virus (VCV) is the most frequent infection. Its clinical manifestation include prodromal symptoms mostly with pain, dermatology phase with vesicles eruption, sometimes with general symptoms and pain. Various time after consolidation postherpetic neuralgia with pain of various intensity can develop. The treatment is based on antiviral therapy in the earliest phase of the disease (24 to 72 hours), on analgesic treatment possibly with other adjuvant agents (corticoids, antibiotics, spinal blockade, local therapy, laser acupuncture). Antiviral therapy is not a 100% guarantee of postherpetic neuralgia prevention, but accelerate healing and reduce pain. The effect of corticoids is not definite, they bring a risk of complications and this therapy can be risky especially in elderly [2] and during concomitant diseases. The treatment of pain oriented to elderly is very important and must be treated already in the acute phase. Psychopharmacological agents (amitriptyline), anticonvulsives (gabapentine, carbamazepine) are indicated in the presence of symptoms already in the initial stage of the disease. Anti-inflammatory agents, such as nonstreoid antirheumatics play important role in acute phase. Great attention must be paid to acute Herpes zoster treatment, because a rapid viral infection management and pain elimination in the acute phase may dampen or prevent symptoms of postherpetic neuralgia. KLÍÈOVÁ SLOVA Herpes zoster postherpetická neuralgie léčení bolestí infekce herpetickými viry KEY WORDS Herpes zoster postherpetic neuralgia treatment of pain herpes virus infections ÚVOD Po mnohaletém zkoumání infekčních nákaz charakteru herpetických infekcí bylo postupně identifikováno 8 lidských herpetických virů [3]: Herpes simplex virus typ l (HSV l herpes labialis a stomatitis herpetica) Herpes simplex virus typ 2 (HSV 2 herpes genitalis) Varicella zoster virus (VZV lidský herpes virus 3) virus Epstein-Barrové (EBV označovaný jako lidský herpes virus 4) cytomegalovirus (CMV lidský herpes virus 5) Herpes hominis virus typ 6 (HHV 6 6. dětská nemoc exanthema subitum) Herpes hominis virus typ 7 (HHV 7) Herpes hominis virus typ 8 (HHV 8 spojován s Kaposiho sarkomem, Kaposi sarcoma associated herpesvirus) Herpetické viry (HV) jsou kosmopolitní. Je jimi infikována velká část, resp. téměř celá lidská herpetické viry 11

2 HSV typ 1 HSV typ 2 potenciální onkogenita infekciozita četnost výskytu HV populace v určité závislosti na socioekonomických podmínkách. Všechny herpetické viry po primoinfekci, která probíhá buď inaparentně, nebo vede k rozvoji primárního onemocnění, navozují latentní infekci organizmu. Latentní, případně perzistentní infekce, je svou obecnou podstatou jemný vztah mezi limitovanou replikací viru nebo virového genomu a eliminací virů imunitními mechanizmy [3]. Ačkoliv primoinfekce herpetickými viry může mít někdy vážný průběh i u imunokompetentních jedinců, je závažný průběh pozorován velmi často u imunokompromitovaných osob. U latentně infikovaných lidí může docházet k reaktivaci virové infekce při epizodickém snížení obranyschopnosti nebo v důsledku získané imunodeficience. Klinická manifestace virové infekce u imunodeficitních pacientů může být velmi různorodá a spektrum vyvolaných příznaků se pohybuje od chronických stavů až po fatální případy. Všechny herpetické viry jsou potenciálně onkogenní, což je zvláště charakteristické pro virus Epstein-Barrové a pro HHV 8, původce Kaposiho sarkomu. Eliminace virových infekcí se účastní jak humorální, tak buněčné imunitní mechanizmy. Ty jsou u herpetických virů namířeny jednak proti viru samotnému, jednak proti infikovaným buňkám, a dále proti buňkám virem transformovaným nebo latentně infikovaným. Protože incidence infekce herpetickými viry je v populaci vysoká, má většina, resp. téměř celá populace protilátky proti virovým antigenům. Subklinické primární infekce způsobené herpetickými viry jsou daleko častější než klinicky manifestní onemocnění. Každý virus přetrvává v latentním stadiu (je prokazatelný imunologicky) a zůstává v organizmu nositele po celý jeho život. Reaktivace se projevuje jako návrat onemocnění, který může následovat po známém nebo neznámém spouštěcím mechanizmu. Příkladem může být Herpes simplex virus nebo Varicella zoster virus, které jsou latentně přítomny v senzorických gangliích zadních kořenů a po reaktivaci způsobují léze v segmentální oblasti terminálních zakončení senzorických nervů [4]. Suprese buněčné imunity vzniká v důsledku jiného základního onemocnění, medikamentózní léčby nebo radioterapie a může vést k reaktivaci viru a následné manifestaci v postižených orgánech. V populaci jsou v největší četnosti zastoupeny infekce Herpes simplex virus typu l a 2 (HSV 1, 2) a Varicella zoster virus. KLINICKÉ FORMY Herpes labialis a stomatitis herpetica jsou infekcí HSV typ l. Na rtu či na sliznici dutiny ústní se objevují splývavé puchýřky s čirou tekutinou, jejich epiteliální kryt se strhává a vzniká eroze s nepravidelným okrajem, která se na rtu pokrývá žlutavými stroupky. Herpes genitalis klinický projev HSV typ 2, patří mezi sexuálně přenosné infekce [5]. Po prvotním průniku do organismu orální nebo genitální sliznicí Herpes simplex virus typu 1 a 2 u člověka vyvolává celoživotní latentní a perzistující infekci nervové tkáně. Při periodické reaktivaci se virus z latentně infikovaných neuronů šíří do okolní sliznice a může, ale nemusí vyvolat charakteristické léze a klinické symptomy. Reaktivace viru a vznik subklinické infekce je mnohem častější, než se dříve předpokládalo [6]. Nejnovější poznatky o patogenezi herpetické infekce shrnují Posavad CM et al [7]. Varicella zoster virus VZV se klinicky vyskytuje jako: 1. Varicella (plané neštovice) s nejvyšším výskytem v dětské populaci 2. Herpes zoster (pásový opar) s prudce se zvyšujícím výskytem od 6. decenia. VARICELLA Vysoce nakažlivé benigní onemocnění s charakteristickou vezikulo krustózní vyrážkou. Původce nemoci je nejmenší lidský alfaherpesvirus virus varicelly a zosteru šířící se vzdušnou cestou. K přenosu nákazy stačí letmý kontakt. Izolaci viru v buněčné kultuře provedl Weler v roce Imunokompetentní člověk, který onemocní varicellou, je infekční od posledního dne inkubační doby až do 7. dne po vzniku vyrážky. U osob s defektem imunity může infekciozita přetrvávat až do odloučení krust (celkem 2 3 týdny). Zdrojem nákazy může být i nemocný s pásovým oparem. Inkubační doba varicelly je 9 až 23 dnů, nejčastěji 14 dnů. Většina populace prodělá nemoc v dětském věku. Po prodělání nemoci zůstává celoživotní imunita k varicelle, ale nebrání pozdějšímu onemocnění pásovým oparem. Klinický obraz Diagnózu stanoví lékař nejčastěji na základě typického klinického projevu, virologická diagnóza se stanoví výjimečně z krve, příp. z moku. Dominujícím příznakem je svědící exantém. Ten začíná výsevem makulopapul, které rychle přecházejí do vezikul a po několika dnech zasy- 12

3 chají a mění se v krusty. Výsev probíhá v několika vlnách po dobu 2 5 dnů, proto na kůži nemocného bývají různá stadia vyrážky současně. Exantém se nachází nejvíce na hlavě (včetně kštice) a na trupu, často postihuje i sliznici dutiny ústní. Po dobu výsevu bývá zvýšená teplota. U dětí je průběh nemoci lehký, v dospělém věku bývá hojný výsev vyrážky, vysoká horečka a větší sklon ke komplikacím. U osob s poruchou imunity může navíc dojít ke krvácení do eflorescencí, k postižení vnitřních orgánů anebo rozvoji DIC (diseminovaná intravaskulární koagulopatie). Virus má minimální teratogenní potenciál, při nákaze gravidní ženy však může vyvolat infekci plodu. Obávanou komplikací je encefalitida, obvykle probíhající pod obrazem cerebelitidy (titubace, třes, porucha koordinace pohybů) autoimunního charakteru. Není ovlivnitelná virostatiky. Poměrně častou komplikací varicelly je sekundární bakteriální infekce některých eflorescencí. Terapie U imunokompetentních osob je léčba symptomatická, u nemocných s poruchou imunity nebo při těžkém průběhu nemoci jsou indikována virostatika (acyklovir, famcyklovir či valacyklovir) [8]. HERPES ZOSTER (PÁSOVÝ OPAR) Herpes zoster je druhou klinickou manifestací onemocnění způsobeného virem varicella zoster. Hope Simpson při kultivaci in vitro zjistil biochemickou identitu viru varicelly a zosteru. Tato teze byla následně potvrzena dalšími pracemi. Zároveň ale není vyloučena možnost, že v některých případech může herpes zoster vzniknout exogenní reinfekcí. Zdrojem nové infekce je člověk nemocný buď varicellou nebo herpes zoster. Osoby, které neměly varicellu, mohou po styku se zosterem varicellou onemocnět. Pásový opar postihuje především starší lidi a jeho četnost se významně zvyšuje od 5. decenia [9]. Svůj název nemoc dostala kvůli pásovitému vzezření postižení. Dospělí s projevy pásového oparu mohou nakazit děti, u kterých pak může proběhnout infekce ve formě planých neštovic. Během prvního kontaktu způsobí virus plané neštovice, po prodělané varicelle zůstává virus v latentní formě v senzorických gangliích míšních i mozkových nervů, tam se stává endogenním zdrojem infekce. Byla provedena řada studí virologických, klinických a epidemiologických, které potvrzují vznik pásového oparu aktivací latentní infekce VZV. Po různě dlouhé době, často i bez zjevného podnětu, dojde k reaktivaci a šíření viru z ganglií nervem do příslušných okrsků kůže. Virus zoster varicella poškozuje senzorické nervy a senzorické ganglion. K aktivaci dochází např. při poklesu imunity podmíněném pokročilých věkem, podáváním kortikosteroidů, imunosupresiv, malnutricí, průvodním maligním či jiným organizmus vyčerpávajícím onemocněním, např. stav po transplantaci orgánů nebo AIDS. Klinický obraz Onemocnění se manifestuje výsevem bolestivých herpetiformně uspořádaných puchýřků na zánětlivé spodině v rámci jednoho nebo více kožních segmentů. Nejčastěji postihuje hrudní a bederní dermatomy, může také postihnout oční víčka při lokalizaci v první nebo druhé větvi trigeminu a způsobit keratitidu při oftalmické formě. Oftalmická forma herpetické infekce se vyskytuje v % všech forem pásového oparu [1]. Kožní erupci mohou u přibližně 75 % postižených předcházet prodromy jako poruchy čití (hyperestezie, pálení, svědění) nebo bolest v příslušné oblasti postihující nejbližší anatomické struktury. Někdy se bolest objeví až s počátkem prvních erupcí. Bolest, zejména ve vyšším věku, může dlouhodobě přetrvávat i po zaschnutí a odloučení krust a přejít do chronického stadia postherpetické neuralgie. Ta se může však objevit i po různě dlouhém bezbolestném stadiu. Nebyla nalezena souvislost mezi závažností prodromálních příznaků a charakterem kožních projevů, ani se závažností postherpetické neuralgie. Již v roce 1958 popsal Lewis typickou bolest v dermatomech bez následné kožní manifestace [10]. V roce 1994 potvrdil tento syndrom Oilden nalezením VZV DNA v mozkomíšním moku 2 pacientů s prodlouženou kořenovou bolestí bez výskytu vyrážky. Zoster je málo infekční, neboť exsudát obsažený v puchýřcích obsahuje specifické protilátky, které virus neutralizují. Přítomnost těchto protilátek v séru současně brání hematogennímu rozsevu viru. U osob s poruchou tvorby protilátek může dojít ke generalizaci infekce. Herpetické projevy jsou pak kromě typického zosterového výsevu přítomny i jinde po těle jako u varicelly. Tento generalizovaný zoster se zpravidla vyskytuje v pokročilém stadiu základní nemoci (leukemie, AIDS) a jeho infekciozita se blíží nakažlivosti varicelly. aktivace VZV způsob přenosu generalizace HZ 13

4 primoinfekce cíle optimální léčby analgetika specifické protilátky Základními příznaky jsou horečka a malátnost před nebo s výsevem vyrážky. Vyrážka je svědivá, centripetální, papulky se mění ve vezikuly ( kapička rosy na listu růže ), pustuly a konečně krusty. V krevním obraze bývá leukopenie. KOMPLIKACE především sekundární bakteriální infekce impetigo ochrnutí obličejových nervů při postižení v obličejových partiích (tzv. obličejová růže) postižení rohovky či jiných částí oka při herpes zoster ophtalmicus (na možné oční postižení upozorňují léze lokalizované na špičce nosu) projevy virové encefalitidy s pozitivním nálezem v likvoru oblenění střevní činnosti až vývoj subileózního stavu zejména u starších osob při postižení abdominální oblasti postherpetická neuralgie bolesti neuropatického charakteru v místech zhojené kožní afekce, které zejména ve vyšším věku mohou přetrvávat řadu týdnů i měsíců až roky po odeznění vyrážky (postherpetické neuralgie se vyskytují asi u 50 % pacientů se zosterem, kteří jsou starší 50 let) postižení ganglion geniculate syndrom Ramsay Hunt, klinicky se projevuje faciální parézou, lézí vnějšího ucha s nebo bez postižení bubínku, vertigem, tinitem a hluchotou viscerální léze u imunosuprimovaných nemocných. DIAGNOSTIKA Herpes zoster je segmentální onemocnění s jednostrannou akutní erupcí puchýřků uspořádaných v oblasti kožní inervace jednoho nebo více senzorických ganglií. Signifikantním a dominujícím symptomem doprovázejícím výsev je segmentální bolest, která zpravidla mizí, jakmile se odlučují krusty. Diagnostika je stejně jako u varicelly zpravidla jen klinická, pro virologickou diagnostiku pásového oparu lze využít metody přímého průkazu viru v materiálu z puchýřků. Přítomnost viru lze dobře prokázat pouze v začáteční fázi onemocnění, v čerstvém výsevu herpes zoster. Virus je velmi choulostivý a snadno se během transportu materiálu do laboratoře inaktivuje. Imunitní odpověď se odehrává především ve sféře imunity buněčné. Glykoproteiny na povrchu Varicella zoster vyvolávají tvorbu specifických protilátek IgA, IgM, IgG, jejichž zvýšené titry přetrvávají po infekci a vakcinaci. Nemají však z hlediska reaktivace či reinfekce protektivní vliv. IgG se v anamnestických titrech vyskytují celý život. Protilátková odpověď ale může být vzhledem k tomu, že se jedná o lokální reaktivovanou infekci, tak slabá, že ji laboratorní metody neprokáží. Spolehlivost sérologického průkazu infekce je limitována i tím, že protilátky proti viru Varicella zoster často reagují zkříženě s příbuzným virem herpes simplex. Při primoinfekci se jako první vytvářejí protilátky izotypu IgM, které přetrvávají 3 4 měsíce. Tvorba IgG následuje bezprostředně po infekci, vrcholí po 2 3 měsících a přetrvává často po celý život. V současné době není pochyb o vzniku onemocnění pásovým oparem v důsledku aktivace viru Varicella zoster přítomného v gangliích hlavových a spinálních nervů po prodělané infekci varicellou. Zároveň řada autorů připouští za určitých předpokladů možnost vzniku tohoto onemocnění kontaktem s nemocnou osobou buď varicellou nebo Herpes zoster (nepřítomnost anamnestických protilátek, snížení imunity, kontakt s masivní infekcí, manipulace s materiálem atp). Nakažlivost je 1. a 2. den od začátku manifestace nemoci a postupně klesá do 9. dne. PREVENCE Není znám žádný efektivní způsob prevence pásového oparu. TERAPIE Cílem optimální léčby pásového oparu je: 1. odstranění segmentální bolesti 2. omezení rozsahu klinických projevů a doby jejich trvání 3. blokáda virové replikace 4. prevence vzniku PHN. ODSTRANÌNÍ SEGMENTÁLNÍ BOLESTI Podávání analgetik při bolestech spojených s výsevem by mělo být samozřejmostí a charakter analgetika by měl odpovídat závažnosti bolesti. Analgetika se podávají v pravidelných intervalech s ohledem na věk a stav pacienta [11]. Stavy spojené se silnou bolestí nevylučují ani podávání opioidních analgetik. Na pomyslném analgetickém žebříčku lze při bolestech středně silných, silných až krutých, podat analgetika v pořadí: neopioidní analgetika antipyretika paracetamol, v analgetické dávce 1 2 tbl. a 500 mg pro dosi, max. 3krát denně metamizol v max. dávce 8 tbl/24 hod. 14

5 NSA nesteroidní antirevmatika s ohledem na celkový zdravotní stav (ibuprofen, diklofenak, nimesulid, koxiby) slabé opioidy tramadol, s výhodou retardované formy, případně kombinovat s rychle působící formou (tbl, kapky) dihydrokodein retardovaná forma silné opioidy buprenorfin (sublingvální tbl, i transdermální forma) oxykodon morfin v rychle působící formě i v tabletách s pomalým uvolňováním Součástí komplexní analgetické léčby je podání antidepresiv, nejlépe amitriptylinu, pokud není kontraindikace k podávání tricyklických antidepresiv obecně. Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu vykazují menší účinnost. Neuropatický charakter bolesti je indikací pro podání antikonvulziv: karbamazepin v počáteční dávce nejčastěji mg na noc a zvyšování dávky do efektu, případně podle nežádoucích účinků gabapentin je plně indikován při nedostatečném efektu jiných antikonvulziv dávce mg v počáteční dávce s postupným zvyšováním dávky, do dosažení efektu, s ohledem na charakter potíží, celkový stav a toleranci postiženého. Opatrnosti je třeba ve výběru analgetik u starých osob, kde snížení funkce parenchymatózních orgánů může významně ovlivnit toleranci k analgetické léčbě. Zvláště riziková jsou v těchto případech nesteroidní antirevmatika, zvýšený útlum a dekompenzaci mentálních funkcí mohou vyvolat diazepinové preparáty [12]. Omezení rozsahu klinických projevů a doby jejich trvání Mírné formy s minimální bolestí lze léčit pouze symptomaticky lokálně zinková pasta, endiaronová pasta, koloidní ovesný roztok do koupele, při febrilních stavech antipyretika, u starších pacientů lépe paracetamol. Při sekundárních bakteriálních infekcích lokálně antibiotika. Blokáda virové replikace U imunosuprimovaných nemocných, gynekologického herpesu (Herpes simplex), rozsáhlých lézích a obličejových lokalizacích je indikována antivirová terapie, nejčastěji acyklovirem ve vysokých dávkách 30mg/kg/24 hod v 5 denních dávkách s noční přestávkou (acyklovir je schopen urychlit hojení a zmenšit bolesti způsobené akutními lézemi, ale má malý efekt v léčbě pozdějších postherpetických neuralgií). Virostatika je třeba podat co nejdříve, do hod po prvním výsevu, pozdější podání ztrácí účinnost (podávání antivirotik po dobu delší než 14 dnů nepřináší další léčebný efekt, kromě gynekologického, kde se podává velmi dlouhodobě) [13]. Prevence vzniku postherpetické neuralgie (PHN) U postižených s výraznými prodromálními příznaky, při postižení více dermatomů, obličejové lokalizaci, komplikovaných kožních lézích, u osob s předpokládaným těžším průběhem (pacienti od 6. decenia, imunodeficientní jedinci, při celkově závažných stavech, maligních onemocněních apod) musíme v rámci celkové terapie myslet na možný rozvoj postherpetické neuralgie. Cílená a efektivní analgetická terapie v akutním stadiu pravděpodobně zmírní nebo zabrání rozvoji PHN, i když nebyl zatím podán důkaz o žádném způsobu prevence PHN. Kontroverzní zůstává použití kortikoidů např. prednisonu 40 mg p.o. denně po dobu 10 dnů a s následným postupným vysazováním v léčbě postherpetických neuralgií u starších nemocných. Whitley provedl v roce 1994 klinickou studii, která prokázala, že kombinace podání acykloviru s kortikoidem proti acykloviru s placebem zrychlila léčení kožních lézí, snížila spotřebu analgetik a zkrátila dobu k návratu ke klidnému spánku a obvyklým aktivitám. Přes tyto výhody v akutní fázi zosteru nemělo podávání kortikoidů žádný vliv na rozvoj případné postherpetické neuralgie. Podávání kortikoidů u starších osob vzhledem k možným komplikacím spojeným s podáním kortikoidů je dle většiny studií sporné, nepřináší zásadní efekt a není všeobecně přijímáno. ALTERNATIVNÍ MO NOSTI LÉÈBY HERPETICKÝCH INFEKCÍ Jednou z alternativních možností léčby Herpes zoster je systémová enzymoterapie, která má racionální opodstatnění v inhibičním působení proteolytických enzymů rostlinného (papain) a živočišného původu (trypsin a chymotripsin) na viry. Kromě virostatického účinku mají enzymatické přípravky účinky protizánětlivé, imunomodulační a analgetické. antidepresiva antikonvulziva kortikoidy kombinace acyklorivu s kortikoidem rizika u seniorů systémová enzymoterapie antivirová terapie (acyklovir) 15

6 laserová terapie Další možností je užití laserové terapie zejména jsou-li kožní erupce ošetřovány v počátku výsevu po dobu 5 7 dnů, je výrazně zkrácena léčba kožních defektů a velmi rychle se snižuje bolest spojená s výsevem. Celková délka onemocnění zosterem je 2 6 týdnů do ústupu klinických příznaků, protilátky perzistují déle a ve vyšších titrech než u varicelly. Správně vedená terapie zkrátí akutní projevy, sníží pravděpodobnost výskytu chronických projevů a komplikací herpetických infekcí. PØEHLED ZÁKLADNÍCH CHEMOTERAPEUTIK PROTI VIROVÝM INFEKCÍM Chemoterapeutika je možno teoreticky dělit do 3 hlavních skupin: 1. látky, které přímo inaktivují intaktní virus (látky virocidní) 2. látky, které inhibují replikaci virů na buněčné úrovni (látky antivirové) 3. látky, které zvyšují nebo modifikují odpověď hostitele k infekci (látky imunomodulační). Virocidní látky se nepoužívají, protože jsou pro klinické použití příliš toxické. Proti některým virovým infekcím lze použít látky imunomodulační, ale nejdůležitějšími chemoterapeutiky v této oblasti zůstávají antivirové látky. Antivirové látky účinkují na různých úrovních virového replikačního cyklu. ANTIHERPETICKÉ LÁTKY: Trifluridin či trifluorothymidin je postupně fosforylován na trifluorofosfát a inkorporován do virové DNA.Trifluridin je účinný proti virům Herpes simplex včetně kmenů rezistentních k acykloviru. Látka se používá pouze místně, především na herpetické infekce oka. Vidarabin (adenin arabinosid) Rovněž fosforylován na trifosfátové deriváty inhibující DNA virovou polymerázu. Látka je primárně účinná proti DNA virům, včetně virů herpetické skupiny a virů varicelly. Místně je podáván při terapii herpetické keratitidy. Proniká i do CNS, je dobře účinný při varicelle u pacientů se sníženou imunitou. Vidarabin se špatně rozpouští ve vodě, musí být podáván ve velkých objemech, nejčastěji intravenózně. V současnosti je vidarabin při závažných infekcích ze skupiny Herpes simplex a Herpes varicella zoster většinou nahrazen acyklovirem. Iduxuridin je toxický i pro buňky hostitele, a proto se nemůže použít k systémové léčbě. Použití je striktně vymezeno pouze pro povrchovou terapii infekcí Herpes simplex očního víčka, spojivky a rohovky. Acyklovir je nukleosidový derivát, acykloguanozin, jehož mechanizmus účinku je selektivnější než u vidarabinu. Je vychytáván infikovanými buňkami. Acyklovir je mnohem účinnější proti virové DNA polymeráze než proti buněčné DNA polymeráze. Je účinný proti herpetické skupině DNA virů, zvláště proti virům skupiny herpes simplex a varicella zoster. Acyklovir se podává lokálně, perorálně nebo v intravenózních infuzích. ZÁVÌR Veškeré herpetické infekce jsou doprovázeny významným snížením kvality života, může je doprovázet až zničující akutní bolest, která v určitých případech snadno přechází do chronicity a zabraňuje postiženým osobám dlouhodobě uskutečňovat normální aktivity každodenního MUDR. IRENA PECHANOVÁ V roce 1986 absolvovala Lékařskou fakultu v Olomouci, od roku 1987 pracuje ve Fakultní nemocnici Na Bulovce. Atestovala ve spezializaci anesteziologie resuscitace, od roku 2000 pracuje jako algeziolog v Centru pro léčbu bolesti FN Na Bulovce. MUDR. DANA VONDRÁÈKOVÁ V roce 1969 absolvovala Fakulta dětského lékařství UK v Praze, atestaci I. stupně v oboru anesteziologie resuscitace složila v roce Atestaci II. stupně v oboru anesteziologie resuscitace získala v roce Absolvovala základní kurz akupunktury (1988) a kurz multidisciplinární léčby bolesti (1995). Od r je vedoucí Centra pro léčbu bolesti FN Na Bulovce. 16

7 života. Proto je velmi důležité infekci včas diagnostikovat, léčit a s využitím všech možností předcházet případným komplikacím. LITERATURA 1. Vondráčková D. Pásový par a postherpetická neuralgie. Postgraduální medicína 2003; 5(1): Bowsher D. The lifetime occurence of herpes zoster and prevalence of postherpetc neuralgia: a retrospektive survey in an elderly population. Eur J Pain 1999; 3: Vidia lidské herpetické viry. Praha Hope Simpson RH. VZ virus The pathogenesis of zoster in: Herpes zoster and postherpetic neuralgia 2nd revised and enlarged Edition; C.P.N. Watson and A.A.Gershon 2001: Daneš L. Běžná herpesová onemocnění. Medicína 2000; 1: Posavad CM et al. Nature medicine 1998; 4: Nouza K. Interakce mezi virem herpesu a imunitou. Medicína 1998; Dworkin RH, Boon RJ, Griffin DR. Postherpetic Neuralgia: Impact of famciclovir, age, rash severity, and acute pain in herpes zoster patients; XXXX 1998; 178 (Suppl 1): S Reggozzino M, Melton L, Kurland L et al. Population based study of herpes zoster and its sequeale. Medicine 1982; 61: Lewis GW. Zoster sine herpete. Br Med J 1958; ii: Dworkin RH, Portenoy RK. Pain and its resistence. In: Herpes zoster, rewiev article. Pain 1996; 67: Vondráčková D. Léčba bolesti u starých lidí. Čes Ger Rev 2004; 2 (1): do redakce doručeno dne přijato k publikaci dne MUDR. IRENA PECHANOVÁ MUDR. DANA VONDRÁÈKOVÁ KLINICKÉ CENTRUM PRO LÉÈBU BOLESTI, FN NA BULOVCE, PRAHA Vážení čtenáři, v čísle 2/2004 na str jsme otiskli článek posterové sdělení Longitudinální multicentrická studie u institucionalizovaných nemocných: změny stavu výživy u nemocných s demencí. V naší redakci si zase jednou zařádil redakční šotek a u tohoto článku jsme uvedli nepatřičné jméno a pracoviště autorky. Rádi bychom se dr. Navrátilové i čtenářům za toto nedopatření omluvili. Uvádíme závěr jejího článku se správným jménem a pracovištěm. redakce ZÁVÌRY Ze závěru naší studie je zřejmé, že četnost podvýživy je statisticky významně vyšší u nemocných s Alzheimerovou chorobou než u nemocných s vaskulární demencí. MNA je dobrou metodou pro odhad rizika vzniku malnutrice rovněž u starších nemocných s Alzheimerovou chorobou. Nutriční intervence u pacientů s Alzheimerovou chorobou umožní udržení tělesné váhy bez podstatnějšího nárůstu hmotnosti ve srovnání s pacienty s demencí vaskulárního původu. Rovněž ze studie vyplývá nutnost zařazení malnutrice jako jednoho ze základních parametrů Alzheimerovy choroby, přičemž by realimentace byla jako další terapeutický faktor k medikamentózní terapii. MUDR. MIROSLAVA NAVRÁTILOVÁ PORADNA PRO PORUCHY METABOLIZMU A VÝ IVY JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉÈE, PSYCHIATRICKÁ KLINIKA, FN BRNO 17

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry

α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová NRL pro herpetické viry Biologické vlastnosti α herpesvirů HSV1,2: Produktivní infekce epitelálních buněk a fibroblastů kůže

Více

Herpetické viry. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno

Herpetické viry. MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Herpetické viry MUDr. Jana Bednářová, PhD. OKM FN Brno Herpesviridae Morfologie: obalené DNA-viry ikosaedrální symetrie, 120-200 nm Stavba virionů: nukleoid, kapsida, tegument, obal Množení: transkripce

Více

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz

www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. kroubalova@vidia.cz www.vidia.cz α herpesviry Diagnostika, epidemiologie a klinický význam. RNDr K.Roubalová kroubalova@vidia.cz Průběh infekce α herpesviry HSV1,2: Přenos kontaktem (sliny, poševní sekret,kožní léze) Produktivní

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

Kosmetika Kožní choroby vyvolané viry

Kosmetika Kožní choroby vyvolané viry Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Kosmetika Kožní

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová

Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů. K.Roubalová Interpretace sérologických nálezů v diagnostice herpetických virů K.Roubalová Specifické vlastnosti herpetických virů ovlivňují protilátkovou odpověď Latence a celoživotní nosičství Schopnost reaktivace,

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s transferfaktory u léčby herpetických infekcí. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s transferfaktory u léčby herpetických infekcí. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s transferfaktory u léčby herpetických infekcí MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Herpetické infekce DNA viry u člověka 8 druhů α-herpes viry: HSV-1 HSV-2 VZV

Více

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Vývoj VZV vakcín. Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Vývoj VZV vakcín Ticháčkovy dny vojenských epidemiologů, 17.5. 2012 Chlíbek Roman Katedra epidemiologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové Herpes zoster (HZ) 1953 první izolace viru (Thomas

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Scarlatina (spála) Etiologie 1 Dětské infekční onemocnění spojené s vyrážkou Nejčastěji postihuje děti předškolního a školního

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

HERPES ZOSTER HERPES SIMPLEX. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

HERPES ZOSTER HERPES SIMPLEX. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové HERPES ZOSTER HERPES SIMPLEX Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Herpes zoster Definice Původce: Varicela zoster virus (VZV) Akutní, zánětlivé onemocnění míšních ganglií a zadních kořenů míšních

Více

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA Obtíže Už se vám někdy zakousl pes do obličeje? Karel Černý, pacient se zosterem Jeden virus (VZV) dvě nemoci Pásový opar (PO) Bolestivý

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Klinika infekčního lékařství - Petr Širůček. Infekce virem varicella zoster

Klinika infekčního lékařství - Petr Širůček. Infekce virem varicella zoster Klinika infekčního lékařství - Petr Širůček Infekce virem varicella zoster Spolek MS farmaceutů, 124.večer, 14.5.2014 Infekce virem varicella zoster Historie, etymologie Janus von Bokay (1892) popsal souvislost

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Plně automatizované stanovení EBV infekce na analyzátorech ARCHITECT

Plně automatizované stanovení EBV infekce na analyzátorech ARCHITECT Plně automatizované stanovení EBV infekce na analyzátorech ARCHITECT Firma Abbott Laboratories nabízí panel tří nových metod k detekci protilátek proti antigenům viru Epstein-Barrové (EBV) na imunoanalytických

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Opioidy v léčbě neuropatické bolesti. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Opioidy v léčbě neuropatické bolesti Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika LF MU a FN Brno Specifika neuropatické bolesti (NB) NB bývá obecně na léčbu velmi rezistentní. Projevy NB jsou velmi pestré,

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Recidivující herpetické infekce u imunokompetentních pacientů. Dvě kazuistiky se shrnutím doporučení epizodické a supresivní terapie virostatiky

Recidivující herpetické infekce u imunokompetentních pacientů. Dvě kazuistiky se shrnutím doporučení epizodické a supresivní terapie virostatiky Recidivující herpetické infekce u imunokompetentních pacientů. Dvě kazuistiky se shrnutím doporučení epizodické a supresivní terapie virostatiky Recurrent clinical symptoms of herpetic infections at immunocompetent

Více

Aciclovir AL krém 50 mg/g

Aciclovir AL krém 50 mg/g sp.zn. sukls88130/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aciclovir AL krém 50 mg/g 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram krému obsahuje aciclovirum 50mg. Pomocné látky se známým

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Lidský herpesvirus 6 biologie, diagnostika, patogeneze. K.Roubalová Vidia spol.s r.o.

Lidský herpesvirus 6 biologie, diagnostika, patogeneze. K.Roubalová Vidia spol.s r.o. Lidský herpesvirus 6 biologie, diagnostika, patogeneze K.Roubalová Vidia spol.s r.o. Zařazení, genetika HHV6B vs. HHV6A: 75% shoda genů, 62% shoda proteinů Epidemiologie Dospělá populace promořena z >

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

Pomocné látky se známým účinkem: propylenglykol, cetylstearylalkohol.

Pomocné látky se známým účinkem: propylenglykol, cetylstearylalkohol. sp.zn. sukls154494/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zovirax 50 mg/g, krém 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram krému obsahuje aciclovirum 50 mg. Pomocné látky se známým účinkem:

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI

32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI 32. FARMAKOTERAPIE NÁDOROVÉ BOLESTI Úvod Bolest představuje jeden z nejzávažnějších projevů nádorového onemocnění. Léčba bolesti je nedílnou součástí onkologické péče. Úleva od bolesti obvykle neznamená

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Bolest při akutním herpes zoster a postherpetické neuralgii

Bolest při akutním herpes zoster a postherpetické neuralgii Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/062/156 Bolest při akutním herpes

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Postihuje 14-24% populace Výskyt stoupá severním směrem Častější u dětí Děti s AD ochuzeny

Více

Papillomaviry. Eva Hamšíková. ÚHKT, oddělení experimentální virologie

Papillomaviry. Eva Hamšíková. ÚHKT, oddělení experimentální virologie Papillomaviry Eva Hamšíková ÚHKT, oddělení experimentální virologie Viry nitrobuněční parazité, životní cyklus závislý na buněčném aparátu, v současnosti známo asi 5 000 typů virů Papillomaviry malé viry

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ ÚSTNÍ DUTINY AFTY A OPARY

INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ ÚSTNÍ DUTINY AFTY A OPARY INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ ÚSTNÍ DUTINY AFTY A OPARY Sliznice dutiny ústní a rtů je náchylná ke vzniku defektů. Toto lokální poškození sliznice může vést ke vzniku zánětů, nebo vytvořit prostředí, ke snazšímu

Více

Přednáška byla vytvořena za finanční podpory společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o. výrobce vakcín CZ/VAC/0067/13

Přednáška byla vytvořena za finanční podpory společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o. výrobce vakcín CZ/VAC/0067/13 Duben květen 2013 Přednáška byla vytvořena za finanční podpory společnosti GlaxoSmithKline, s. r. o. výrobce vakcín CZ/VAC/0067/13 Plané neštovice - Varicella Onemocnění způsobuje - Virus varicella zoster

Více

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková

Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Strašák EBOLA TÝKÁ SE TAKÉ NÁS EVROPANY? Bc. Helena Marcinková Ebola a Česká republika máme se bát? Jaké je riziko, že se Ebola dostane do České republiky a začne se tu šířit? Riziko pro turisty nebo obchodní

Více

MEZIOBOROVÉ PŘEHLEDY. MUDr. Radek Litvik Kožní oddělení FN Ostrava

MEZIOBOROVÉ PŘEHLEDY. MUDr. Radek Litvik Kožní oddělení FN Ostrava HERPETICKÉ KOŽNÍ INFEKCE A JEJICH LÉČBA MUDr. Radek Litvik Kožní oddělení FN Ostrava Kožní a slizniční onemocnění vyvolané herpetickými viry patří mezi jedny z nejčastějších kožních onemocnění. Název vznikl

Více

Opar? Efektivní léčba po celou noc

Opar? Efektivní léčba po celou noc Opar? Efektivní léčba po celou noc Nic Vás nezastaví Proč jsou náplasti na opary COMPEED TOTAL CARE TM tak účinné? Náplasti na opary COMPEED TOTAL CARE používají k léčbě oparu odlišný přístup než antivirotické

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků?

Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? Omezení spotřeb léků v ČR v roce 2006 Dostávali v roce 2006 čeští pacienti se silnou bolestí méně léků? MUDr. Michal Prokeš INFOPHARM a.s. Zpracováno na základě údajů SÚKL získaných z programu AISLP verze

Více

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí

Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Sérologická diagnostika chřipky možnosti a diagnostická úskalí Martina Havlíčková, Radka Limberková, Pavla Růžičková, Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav K historii vyšetřování sér

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Desetileté zkušenosti s podáváním bakteriálních imunomodulátorů dětským pacientům respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Bakteriální imunomodulátory 1. bakteriální vakcíny

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls111710/2009, sukls111711/2009 a sukls111713/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls111710/2009, sukls111711/2009 a sukls111713/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls111710/2009, sukls111711/2009 a sukls111713/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Famciclovir Pharmathen 125 mg potahované tablety Famciclovir

Více

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Transdermální buprenorfin Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Náplasťové systémy Spolu s p.o. aplikací nejúspěšnější způsob řízeného podávání léčiv Přes 35 náplastí v EU a USA Přibližně 70 přípravků v registraci

Více

Kraniocerebrální poranění u mladého muže Josef Polák Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Farmakoterapie bolesti Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Zdroje: Doporučené postupy pro farmakoterapii

Více

www.compeed.cz COMPEED TOTAL CARE Náplast na opary DOPORUČOVÁNO ČESKÝMI DERMATOLOGY Nic Vás nezastaví

www.compeed.cz COMPEED TOTAL CARE Náplast na opary DOPORUČOVÁNO ČESKÝMI DERMATOLOGY Nic Vás nezastaví www.compeed.cz COMPEED TOTAL CARE Náplast na opary DOPORUČOVÁNO ČESKÝMI DERMATOLOGY Nic Vás nezastaví COMPEED Náplast na opary je ideálním produktem pro ty, kteří chtějí, aby se jim opar hojil srovnatelnou

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Původci morbiliformního exantému v anglické, vysoce proočkované populaci (Causes of morbilliform rash in a highly immunised English population)

Původci morbiliformního exantému v anglické, vysoce proočkované populaci (Causes of morbilliform rash in a highly immunised English population) 1 Studijní materiál důchodce č. 140 Listopad 2002 Původci morbiliformního exantému v anglické, vysoce proočkované populaci (Causes of morbilliform rash in a highly immunised English population) Ramsay

Více

NÁZEV/TÉMA: Virová onemocnění dětského věku

NÁZEV/TÉMA: Virová onemocnění dětského věku NÁZEV/TÉMA: Virová onemocnění dětského věku Vyučovací předmět: Základy epidemiologie a hygieny Škola: SŠZZE Vyškov Učitel: Mgr. Šárka Trávníčková Třída: 2. B Počet žáků: 20 Časová jednotka: 1 vyučovací

Více

Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem

Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem Postexpoziční profylaxe HIV po poranění kontaminovaným nástrojem H. Rozsypal, III. klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK, Praha II. hradecké vakcinologické dny, 19. 10. 21. 10. 2006, Hradec Králové

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací

Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací Kateřina Novosádová Ivana Brlková Klinika pracovního lékařství FN a LF UP Olomouc Definice Raynaudův syndrom z vibrací onemocnění drobných cév prstů rukou

Více

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU THE PAIN OF THE PATIENT WITH CHRONIC WOUND JITKA FRICOVÁ, MARKÉTA KOUTNÁ Univerzita Karlova, 1. lékaøská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika anesteziologie,

Více

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Příloha II. Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění zrušení či změny podmínek rozhodnutí o registraci a podrobné vysvětlení rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 68 Vědecké závěry Koordinační skupina pro vzájemné uznávání

Více

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

VIROVÉ HEPATITIDY. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové VIROVÉ HEPATITIDY Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Hepatitidy 1 Zánět jaterního parenchymu Nejčastější jaterní onemocnění v celosvětovém měřítku Hepatotropní viry A, B, C, D, E, G, TTV (transfusion

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls151090/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zovirax Oční mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Aciclovirum 3 g ve 100 g masti. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

Více

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha

PERTUSE diagnostika a klinické projevy. Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha PERTUSE diagnostika a klinické projevy Vilma Marešová I.infekční klinika UK 2.LF a IPVZ FN Na Bulovce, Praha Pertuse Lidská endemická nákaza, přenos vzduchem Původce: Bordetella pertussis/b.parapertussis

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén

Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza. v praxi. Galén Eva Havrdová et al. Roztroušená skleróza v praxi Galén Hlavní autorka a pořadatelka prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Recenzent MUDr. Jiří Piťha Centrum pro diagnostiku

Více

Antivirotika. Včetně léčby AIDS

Antivirotika. Včetně léčby AIDS Antivirotika Včetně léčby AIDS Antivirová chemoterapeutika =látky potlačující virové onemocnění Virocidní látky přímo inaktivují virus (málopole neorané) Virostatické látky inhibují virový cyklus na buněčné

Více

HERPESIN 200 HERPESIN 400

HERPESIN 200 HERPESIN 400 Příloha č. 1 k sdělení sp.zn.sukls201777/2010, sukls201779/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ Léčivá látka: obsahuje aciclovirum (aciklovir) 200 mg

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

Bolest a pohybový systém

Bolest a pohybový systém Bolest a pohybový systém Bolest je pro organismus nepostradatelný signál, neboť ho informuje o poškození integrity organismu, a proto je provázena nezbytnými preventivními pochody. Bolest je vědomě vnímaným

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Cytomegalovirus. RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry

Cytomegalovirus. RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry Cytomegalovirus RNDr K.Roubalová CSc. NRL pro herpetické viry Lidský cytomegalovirus Β-herpesviridae, největší HV, cca 200 genů Příbuzné viry: myší, krysí, opičí, morčecí Kosmopolitní rozšíření, vysoká

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Přehled infekcí v těhotenství a kolem porodu. Obecná charakteristika kongenitálních infekcí. Virové kongenitální infekce

Přehled infekcí v těhotenství a kolem porodu. Obecná charakteristika kongenitálních infekcí. Virové kongenitální infekce Infekce v těhotenství I (obecně a virové) Klinická mikrobiologie BSKM021p + c Téma 5A (pro PA) Ondřej Zahradníček Obsah této prezentace Přehled infekcí v těhotenství a kolem porodu Obecná charakteristika

Více