ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA MNICHOVICE Mnichovice, Tyršova 600

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA MNICHOVICE. 251 64 Mnichovice, Tyršova 600"

Transkript

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA MNICHOVICE Mnichovice, Tyršova 600 ŠKOLNÍ ŘÁD Ředitelka Mateřské školy Mnichovice, vydává jako statutární orgán školy na základě zákona č.561/2004 Sb., a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy, upravuje organizaci, provoz a řízení podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole Mnichovice, Tyršova Provozovatelem je Městský úřad Mnichovice 2. Provoz školy je od 6.45 do hodin 3. Přijímací řízení Zápis do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v březnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita. Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů. Přihlášku dítěte do MŠ si mohou rodiče vyzvednout v mateřské škole. Po skončení rozhodovacího řízení obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ. Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním u ředitelky mateřské školy do 15 dnů ode dne jeho doručení. V případě velkého počtu uchazečů platí následující kritéria : 1. Předškolák před vstupem do 1. třídy s trvalým bydlištěm Mnichovice, 2. Žadatel s trvalým bydlištěm v Mnichovicích s požadavkem celodenní docházky dle data narození / kritéria lze před vyhlášením zápisu pozměnit dle případných úprav legislativy nebo instrukcí KÚ Středočeského kraje. Do třídy mateřské školy se zpravidla přijímají děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, straší 3 let. Ředitelka školy může po dohodě s rodiči rozhodnout o přijetí dítěte na zkušební dobu 3 měsíců. Děti jsou zařazovány do tříd zpravidla dle věku. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. (dle Očkovacího schématu platného v ČR) 4. Platby v mateřské škole Pravidelné platby upřesňuje Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (podle zákona 5610/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky 14/2005 v platném znění, kde je stanoveno: Děti, kterým je od let a více, mají předškolní vzdělávání po dobu 12 měsíců bezúplatné (zákon 472/2011 Sb. 123, odst. 2). Děti s odkladem školní docházky, které vyčerpaly 12ti měsíční bezúplatné období, zákonní zástupci jsou povinni platit od úplatu za předškolní vzdělávání v plné výši. Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2015/16 stanovena ve výši 900,-Kč měsíčně (vyhl. 14/2005 Sb. 6 odst. 2) Zákonný zástupce, kterého se týká osvobození či snížení platby za předškolní vzdělávání, podá v mateřské škole ředitelce školy písemnou žádost o osvobození či snížení na příslušném formuláři a prokáže tutu skutečnost dokladem o přiznání dávky. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce, který pobírá dávku v hmotné nouzi nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a o osvobození písemně požádají. O osvobození či snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka školy.

2 Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy ( zákon 561/2004.Sb., Školský zákon, 35 ) Platba za předškolní vzdělávání probíhá úhradou poštovní poukázky nebo převodem, platba za školní stravování úhradou poštovní poukázky nebo převodem. 5. Evidence dítěte Při nástupu dětí do MŠ rodiče vyplní evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno, příjmení, rodné číslo, st.občanství, místo trvalého pobytu datum zahájení vzdělávání informace o zdravotním postižení, druh postižení informace o zdravotním znevýhodnění informace o sociálním znevýhodnění (jen dobrovolná inf.) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání údaje o zdravotních obtížích jméno, příjmení, datum narození zákonného zástupce ( ZZ ) místo trvalého pobytu ZZ adresa ZZ pro doručování písemností telefonické spojení ZZ případně adresu Rodiče jsou povinni nahlásit škole každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon). Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. ORGANIZACE MŠ Předškolní vzdělávání má zpravidla 3 ročníky. V prvním ročníku se vzdělávají děti, které v období od 1.září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovršily nejvýše 4 roky věku. V druhém, které ve stejném období dovršily 5 let věku. Ve třetím, které v již uvedeném období dovršily 6 let věku a kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. 6. Provoz a vnitřní režim mateřské školy Provoz mateřské školy je od 6:45-17:00 hodin. Děti se scházejí ve svých třídách do 8:00 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby. V 8:15 hod se z bezpečnostních důvodů budova zamyká. Rodiče omlouvají děti z docházky nejpozději do 8:00 hodin. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne. Provoz mateřské školy bývá v měsíci červenci a srpnu omezen. Rozsah omezení provozu stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení oznámí ředitelka zákonnému zástupci dva měsíce předem. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci a. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

3 PROVOZ A ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Stravné se platí dopředu zálohově. Nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce, (výjimka - pouze v září) na bankovní účet školní výdejny č /0100 V případě onemocnění žáka může být 1. den vydán oběd, na který si přinesete nádobu, v čase od 11:15 do 11:25 hod. v hlavní kuchyni výdejny mateřské školy. Ostatní dny je nutné odhlásit, jinak vám bude účtována plná cena stravy. Odhláška stravy se provádí den předem do 13:00 hod. pro den následující. Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách a webových stránkách naší školy. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat nástěnky! Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu: Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, Komunikační kruh, pohybové aktivity, osobní hygiena, dopolední svačina Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity hlavně u předškolních dětí Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost Oběd a osobní hygiena dětí Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku Odpolední svačina, osobní hygiena :00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy. Uvedený režim dne je pouze orientační a může se měnit v závislosti na individuálních potřebách dětí a momentálních podmínkách prostředí. Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci Děti se přijímají v době od 06:45 hod do 08:00 hod. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Zamykací režim školy: 08:00 12:15 hod. školka uzamčena a 12:45 15:00 hod. školka uzamčena. Přivádění a převlékání dětí: Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. Předávání a vyzvedávání dětí: Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. a) děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj. před 06:45 hod b) děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené c) rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu d) v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny e) po chodbách ke třídám jsou rodiče povinni používat návleky na boty Způsob omlouvání dětí: Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.): osobně ve třídě učitelce: telefonicky na číslech: a dále na mobilnítelefony jednotlivých tříd em:

4 Pobyt venku: S dětmi chodí ven pedagogické pracovnice denně, pokud jsou příznivé klimatické podmínky. Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod 10 C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících 7. Základní práva zákonných zástupců dítěte při vzdělávání dětí Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte. Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Rodiče mají právo: na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ. před vstupem dítěte do MŠ využít individuální adaptační režim a připomínkovat postupy v tomto režimu. Základní povinnosti zákonných zástupců Předávat dítě učitelce osobně, pokud předávání a odvádění provádí jiná osoba nebo sourozenec dítěte (pouze starší 10-ti let), musí písemně potvrdit tuto skutečnost písemným dokladem o zmocnění k předávání a to vždy předem (je možné vystavit na celý školní rok záznamem v Evidenčním listu dítěte). Nahlásit aktuální zdravotní stav dítěte, změny zdravotního stavu, infekční onemocnění v rodině. Nahlásit každou změnu v osobních datech dítěte, tel. spojení a jeho změnu pro potřeby tzv. matriky školy (zákon č.561/2004 Sb., 28 ), které jsou v záznamu Evidenčního listu dítěte: Neprodleně hlásit předem známou nepřítomnost dítěte. V případě neplánované nepřítomnosti, nahlásit tuto skutečnost co nejdříve. Osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, a to na písemné nebo telefonické vyzvání ředitelky MŠ nebo jejího zástupce. Vybavit dítě náhradním oblečením, oblečením na pobyt v přírodě, bezpečnou a zdravotně nezávadnou obuví s pevnou podrážkou a patou, s ohledem na bezpečnost dětí a předcházení vzniku úrazů nejsou povoleny volně nazouvací pantofle a croksy. Dále pyžamem, vhodným, bezpečným a zdravotně nezávadným venkovním obutím, pláštěnkou. Ukládat osobní věci na určené místo, udržovat osobní věci dítěte v čistotě. Zamezit, aby si dítě nosilo do MŠ nebezpečné hračky a předměty z domova, cenné předměty nebo jakékoliv finanční částky. Přihlásit dítě ke stravování, platit stravné ve stanovenou dobu (do 15.dne v měsíci). Stravování odhlásit den předem do 13:00 hod. Uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a to vždy k 15. dni v měsíci ( zákl. částka školného je stanovována pro období od 1.9.do následujícího roku ). Výše základní částky je stanovena tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Uvědomit si, že výchova jejich dítěte spočívá především na rodině, informovat proto své děti o vhodném chování, morálce, nevhodných projevech a dalších negativních jevech, které ztěžují práci ped. pracovníků a narušují výchovně vzdělávací proces v celém kolektivu. Spolupracovat s pedagogickými pracovníky, konzultovat výchovně vzdělávací problémy, hledat společná řešení. Práva pedagogických zaměstnanců Působit na zákonného zástupce, aby v zájmu ochrany ostatních dětí zvážil přerušení pobytu v MŠ s viditelnými příznaky infekčního onemocnění (vyrážka, silné nachlazení)

5 Doporučit zákonnému zástupci, aby přerušil pobyt dítěte v MŠ v průběhu dne, když se u dítěte projeví zvýšená teplota, dítě trpí bolestí nebo nevolností, má průjem, pedikulózu, vyrážku, apod. Projednat se zákonnými zástupci jakýkoliv přestupek jejich dítěte a vyvodit z něj důsledky. Povinnosti pedagogických zaměstnanců Odpovědnost za bezpečnost dětí od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce až do doby předání dítěte zákonnému zástupci (nebo osobě zákonným zástupcem pověřené) po celou dobu pobytu v MŠ a v době jiných aktivit pořádaných MŠ mimo pracoviště. Poskytování informací o výchovně vzdělávacím procesu dítěte. Umožnit konání konzultačních hodin zák. zástupcům dítěte pokud o to požádají. Sledovat projevy dětí týkající se šikany, rasismu, xenofobie a sexuálního zneužívání, tyto projevy okamžitě prošetřit, projednat, případně provést o tomto jednání zápis se zák. zástupcem a informovat ředitelku školy o výsledcích tohoto jednání a o opatření proti těmto negativním projevům. Ped. pracovníci zároveň provedou poučení dětí o těchto projevech a o povinnosti je okamžitě nahlásit. Řídit se organizačním řádem školy, směrnicemi a dalšími pokyny ředitele školy. Dodržovat zásady BOZP a PO. Dodržovat režim MŠ, náplň práce, pracovní dobu. Spolupracovat se zákonným zástupcem, konzultovat výchovně vzdělávací problémy, hledat společná řešení Povinnosti a práva ředitelky školy Projednat stížnosti a připomínky přímo s rodiči. Projednávat a schvalovat celkový provoz MŠ (počet tříd, počet dětí ve třídě vzhledem k ped., org. a hyg. podmínkám, po předchozím projednání se zřizovatelem stanovit rozsah přerušení nebo omezení provozu, apod.), náplně práce a pracovní dobu všech zaměstnanců MŠ Po dohodě se zřizovatelem stanovit místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Informovat rodiče dětí o přijetí nebo nepřijetí k předškolnímu vzdělávání Informovat rodiče o Rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání a to v případě, když se dítě bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny (zákon č.561/2004 Sb., 35, písm.a), když zák. zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz předškolního vzdělávání (písm.b), když ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu lékař nebo poradenské zařízení(písm.c), když zákonný zástupce pravidelně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady ( písm.d) Ředitelka školy před ukončením docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci v rodině a k zájmu dítěte. Informovat rodiče o prominutí úplaty předáním Rozhodnutí o prominutí úplaty za poskytované vzdělávání a školské služby na základě jeho předchozí písemné žádosti podloženém doklady potvrzující nárok na prominutí úplaty. 8. Práva dítěte Dítě má právo: Aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení,ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit). Na slušné zacházení Na emočně kladné prostředí a projevování lásky Právo žít s každým ze svých rodičů Být respektován jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu Právo na chování přiměřené svému věku Na volný čas a hru a na stýkání s jinými dětmi V MŠ se kdykoliv napít, jít na toaletu, nebýt nuceno do jídla, být vyslechnuto, jít si odpočinout, volit si hru nebo činnost (vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

6 Povinnosti dítěte respektovat pravidla vzájemného soužití v MŠ chránit majetek školy, neničit svévolně pomůcky nebo hračky. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Učitel podporuje děti ve slušném, poctivém, ohleduplném chování vůči ostatním a v očekávání téhož chování od druhých. 9. Podmínky zajištění bezpečnosti dětí MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu dětí v průběhu předškolního vzdělávání a při činnostech s ním přímo souvisejících. Náležitý dohled při všech činnostech v mateřské škole i mimo ní je dostatečně zajištěn. Pozornost je věnována i zdravotnímu vývoji dětí. S ohledem na věkové schopnosti předškolních dětí je nutné děti trvale vést k bezpečnému chování. Všechny děti se chovají při pobytu v MŠ i mimo tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spolužáků či jiných osob. Jsou poučeni před každou akcí mimo budovu. Důsledně je vyžadováno ukázněné chování dětí a dodržování stanovených pravidel. Ped. pracovník provede zápis o tomto poučení do třídní knihy. Zabezpečení budovy MŠ Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, stanovené pro přijímání a odchod dětí. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů. 10. Zacházení se školním majetkem Děti jsou v průběhu činností poučovány o šetrném zacházení s majetkem školy, zařízením, hračkami. V případě úmyslného poškození nebo poničení majetku školy dětmi, zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou, hradí škodu zákonný zástupce dítěte. Zák. zástupcům, dětem ani jiným osobám není v době mimo výše uvedený provoz dovoleno zdržovat se v prostorách MŠ. Tento školní řád nabývá účinnosti dne Bc. Jana Hrubešová, pověřena řízením mateřské školy

školní řád Obsah 2. Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Lety

školní řád Obsah 2. Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Lety školní řád Ředitelka Mateřské školy Lety, jako statutární orgán školy na základě zákona č.561/2004 Sb., a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, vydává tento školní

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 Školní řád mateřské školy Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracovali: Mgr. Jiří Dufek, Marie Skokanová Schválila: Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž Rataje 31, 768 12 Rataje ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 6 MŠ - OŘ /2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Úprkova 1, Hradec Králové Mateřská škola Holubova 792, Hradec Králové odloučené pracoviště Č.j.: zsuprk_153/2015 Vydáno: 1.2.2015 Účinnost: od 1. 2. 2015 Platnost: školní

Více

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení Mateřská škola Římov školní rok 2013/2014 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci březnu nebo dubnu v tom

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 559/2014/ŘZŠ S.z.: A3-10 ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOCHOVICE TOCHOVICE 76 262 81 TOCHOVICE IČO: 71007202 E-mail:zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Mgr. Pavlína Filipi Schválil: Mgr. Pavlína Filipi Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 2. 9. 2013 Směrnice nabývá účinnosti

Více

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279

Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Mateřská škola Český Krumlov Plešivec I/279 Český Krumlov, Plešivec 279, 381 01 Telefon: 380 728 764 E-mail: mskola3.ck@tiscali.cz Vyhotovila a schválila: ředitelka Mateřské škola, Český Krumlov, Plešivec

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany. Č. j. D5/2014 Č. j. D5/2014 Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany ŠKOLNÍ ŘÁD Tel.: ŠJ Smetanova 383 382 630 MŠ Smetanova 383 385 108 MŠ Výstavní 383 382 622 IČ: 63289971 e-mail: msvodnany@seznam.cz ms.vystavni@seznam.cz

Více

Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace

Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní řád Mateřská škola Hustopče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní řád byl zpracovaný v souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláškou 14/2005 a 43/2006

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 124/2012 Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace Pracoviště: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Ing. Petr Chalupa Pedagogická rada projednala dne: 29.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení

MŠ Kytič. Organizace provozu mateřské školy. I. Přijímací řízení MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 Školní řád Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06

Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 Školní řád mateřské školy Na Kopečku, Bradlecká 360, Kosmonosy 293 06 OBSAH: 1. Úvod 2. Přijímací řízení 3. Evidence dětí 4. Provoz mateřské školy 4.1 Organizace provozu 4.2 Docházka a omlouvání dětí 5.

Více

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy

1. Podmínky provozu a organizace mateřské školy Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace Č.j.:J1/11 Školní řád Mateřská škola Jámy - příspěvková organizace, okr. Žďár nad Sázavou Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb

Více

Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10

Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10 Základní škola a Mateřská škola Sudoměřice, okres Hodonín, příspěvková organizace, se sídlem Sudoměřice č. 29 část: 28. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j. OŘ 176/ 2014 Spisový a skartační řád 1. 4 A 10 Vypracoval:Jarmila

Více

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž, IČ 70 992 916

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace Bezměrov 165, 767 01 Kroměříž, IČ 70 992 916 Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž Školní řád MŠ Spis. sk.: 10.1. A5 V Bezměrově dne 20. 8. 2014 Pedagogická rada projednala: 22. 8. 2014 Zpracovala: Mgr. Alena Botková Účinnost 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ořechov, okres Brno-venkov, příspěvková organizace se sídlem Komenského 2, 664 44 Ořechov Školní řád mateřské školy Č.j.: Spisový znak Skartační znak 16/2014 Vypracovala:

Více

Školní řád Mateřské školy

Školní řád Mateřské školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 1. Přijímací

Více

Mateřská škola Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, Školní 48, Háj ve Slezsku ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY HÁJ VE SLEZSKU

Mateřská škola Háj ve Slezsku, příspěvková organizace, Školní 48, Háj ve Slezsku ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY HÁJ VE SLEZSKU ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY HÁJ VE SLEZSKU Ředitelka Mateřské školy Háj ve Slezsku ( dále jen mateřské školy nebo MŠ) v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

4. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

4. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvkováorganizace 4. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 4/ 2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29.8.2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY, OKRES ŠUMPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 9 / 2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovala a schválila: Mgr.Hana Pokorná, v.r. Kontrolovala: Monika Galbavá,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Č. j. ZŠ 238/2012

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Č. j. ZŠ 238/2012 Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Č. j. ZŠ 238/2012 Vypracoval: Mgr. Sztefková Renáta Schválil: Mgr. Machýčková Ivana Pedagogická

Více