Svatební nabídka. Hotelu Centro v Hustopeèích. ...aneb návod k prožití nejkrásnìjšího dne bez stresu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatební nabídka. Hotelu Centro v Hustopeèích. ...aneb návod k prožití nejkrásnìjšího dne bez stresu"

Transkript

1 Svatební nabídka Hotelu Centro v Hustopeèích...aneb návod k prožití nejkrásnìjšího dne bez stresu Zajistíme Váš svatební den kompletnì na klíè! Náš svatební koordinátor Vám sestaví svatební scénáø, vybere vhodné dodavatele, doporuèí ideální øešení, vyøeší za Vás organizaèní problémy, seznámí Vás se svatebními zvyky a udìlá vše pro to, aby Váš svatební den byl perfektní.

2 Jedineèná svatba podle Vašich pøedstav... Externí služby svatební nabídky 1x konzultace se svatebním koordinátorem Kvìtinová výzdoba daného prostoru, svatební oblouk, suchá vazba na obøadní stùl Základní výzdoba svatebního stolu Pøíprava místa obøadu Láhev sektu pro novomanželský pøípitek Zajištìní hudby pro obøad, k hostinì i na veèerní párty Zajištìní malého obèerstvení pro Vaše svatební hosty pøed èi po obøadu. (zatímco se budete fotit, aneb do obìda daleko miniraut, jednohubky, nápoje) Tradièní zvyky a povìry Zajištìní svatebních dortù, svatebních koláèkù a svatebního cukroví Zajištìní novomanželského ohòostroje, který si sami odpálíte Zajištìní dopravy, limuzína, taxi Zajištìní profesionálního fotografa Zapùjèení inventáøe (židle, stoly) pro Vaše hosty Úklid po skonèení obøadu a akce Sleva na ubytování pro svatební hosty v Hotelu Centro v Hustopeèích Návrhy a zajištìní dáreèkù pro Vaše svatební hosty Ceny služeb jsou individuální (liší se podle poètu hostù a množství vybraných služeb)

3 Váš svatební den kompletnì na klíè Sleva na ubytování pro svatební hosty v Hotelu Centro v Hustopeèích Návrhy a zajištìní dáreèkù pro svatební hosty Ceny služeb jsou individuální (liší se podle poètu hostù a množství vybraných služeb) Interní služby svatební nabídky 1x konzultace se svatebním koordinátorem Pronájem místa obøadu na 60 min Zdarma parkování na soukromém parkovišti u hotelu Ohranièení prostoru Vašeho obøadu pro zajištìní soukromí Generálka aneb svatba naneèisto, abyste vìdìli, do èeho jdete Prohlídka všech nabízených prostor Kvìtinová výzdoba daného prostoru Svatební oblouk, suchá vazba na obøadní stùl Základní výzdoba svatebního stolu Pøíprava místa obøadu Láhev sektu pro novomanželský pøípitek Zajištìní svatebních dortù, svatebních koláèkù a svatebního cukroví Zajištìní hudby pro obøad, k hostinì i na veèerní párty Zajištìní malého obèerstvení pro Vaše svatební hosty pøed èi po obøadu. (zatímco se budete fotit, aneb do obìda daleko miniraut, jednohubky, nápoje) Zajištìní novomanželského ohòostroje, který si sami odpálíte Zajištìní dopravy, limuzína, taxi Zajištìní profesionálního fotografa Tradièní zvyky a povìry

4 Svatební zvyky tradice a povìry Když si nevìsta jako šperky vezme perly, znamená to neštìstí a slzy. Štìstí nevìstì pøináší, když švadlena v den svatby dokonèí poslední detail na šatech. Pøi svatební hostinì by se mìlo nevìstì posadit dítì na klín, aby bylo hojné potomstvo. Dá-li nevìsta do støevíce minci, pøinese to novomanželùm bohatství. Chce-li, aby jim láska vydržela, pøidá ještì ètyølístek. Nechce-li mít nevìsta uplakané dìti a nouzi v manželství, nepeèe svatební dort a koláèe, ani jinak nepomáhá pøi peèení. Svatební závoj je symbolem neposkvrnìnosti. Taktéž si jím nevìsta zakrývá oblièej a nosní dutinu, jíž zlí duchové rádi pronikají do nevìstina tìla. Svatební kytici má nevìsta vidìt až ve svatební den, a to, až ji pøinese ženich. Støepy (ne sklenìné) pøinášejí štìstí. Kromì toho hlukem odhánìjí zlé duchy. Ženich a nevìsta musí støepy zamést spoleènì, to je symbolem toho, že budou v manželství dohromady øešit problémy. Když se v záøí oženíš èi vdáš, bohatství zaruèeno máš... Svítí-li v den obøadu slunce, bude v manželství sluneèná pohoda. Prší-li v den svatby, prší novomanželùm štìstí. Když ve svatební den padá sníh, znamená to štìstí, radost a bohatství. Kdo od oltáøe vykroèí pravou nohou, bude vládnout v domácnosti. Vykroèí-li nevìsta od oltáøe levou nohou, bude pod pantoflem (totéž platí pro ženicha). Zrcadlo jako svatební dar - dárce se znelíbí. Pøežene-li se bìhem svatebního obøadu bouøka, bude manželství zøejmì bezdìtné.

5 Koordinátor Vaší svatby Je to jednoduché. Vizitky si také mùžete vyrobit sami, ale pokud nejste grafici èi výtvarníci, asi nebudou vypadat tak skvìle, jako od èlovìka, který se tím profesionálnì živí. A koordinátor se živí organizací svateb a spoleèenských akcí. Nemùžete myslet na vše. Koordinátor myslí i na potenciální slabá místa a problémy a má nachystané další návrhy a krizová øešení. Nemùžete mít pøehled o všem. Svatbu máte obvykle jednou za život a nabídka je velmi široká. Koordinátor má nejen pøehled, ale dokáže nabídku pøizpùsobit Vašim pøedstavám a vyhledat to pravé pro Váš perfektní den. Nemùžete všechny uspokojit. Koordinátor zvládne i diplomaticky urovnat pøípadné pøíbuzenské nedorozumìní, organizaèní zádrhely, poradit s etiketou a svatebními zvyky èi improvizovat. Nemùžete být zároveò výborní organizátoøi, kteøí myslí na všechno a na všechny, a pøitom si bezstarostnì užívat jeden ze svých nejkrásnìjších dnù v životì. Koordinátor je profesionálem, který má organizování v popisu práce. Nechte si poradit, nechte se opeèovávat. Je to Váš den, tak nechejte nìkoho, a myslí na Vás a za Vás....proto je dobré mít svého koordinátora

6 Svatební dar pro novomanžele, líbánky Plánujete svou svatební cestu? Chcete udìlat novomanželùm radost? Pošlete je na romantickou svatební cestu do uvedených hotelù, které provozuje spoleènost Westbohemia Hotels. Rádi se budeme podílet a poskytneme slevu na ubytování, èi pøipravíme zajímavý pobytový romantický balíèek. telu C je Ho Poko *** entro Hote lc entro *** H ustop arech ch V vý Karlo *** v e* nt mbie elu A v h ot í noc atebn te sv ij Prož lk Hote oh rušn or * * * vu Ostro Varù vých Karlo Hotel c oop Kri váò*** + Mari ánské lá znì Pøipr avím e Vám i sníd ani d op ostele eèe

7 Výroèí svatby Patøíte mezi ty manželské páry, u kterých i po letech pøetrvává vzájemná úcta a láska? Nebyla snad vaše první svatba dostateènì romantická? Nezoufejte - mùžete to napravit. 1. rok Bavlnìná svatba 2. rok Papírová svatba 3. rok Kožená svatba 4. rok Kvìtinová svatba 5. rok Døevìná svatba 6. rok Železná èi zinková svatba 7. rok Mìdìná èi vlnìná svatba 8. rok Plechová svatba 9. rok Hlinìná svatba 10. rok Cínová èi rùžová svatba 11. rok Ocelová svatba 12. rok Hedvábná svatba 13. rok Krajková svatba 14. rok Slonovinová svatba 15. rok Køiš álová èi sklenìná svatba 20. rok Porcelánová svatba 25. rok Støíbrná svatba 30. rok Perlová svatba 35. rok Korálová svatba 40. rok Rubínová svatba 45. rok Safírová svatba 50. rok Zlatá svatba 55. rok Smaragdová svatba 60. rok Diamantová svatba 70. rok Platinová svatba 75. rok Korunová svatba

8 Èeská klasika Svatební menu I 270 Kè Pøípitek Studený pøedkrm Polévka Hlavní chod Mouèník 1dcl Bohemia sekt (demi, brut) Šunková rolka s køenovou šlehaèkou Silný domácí hovìzí vývar s játrovými knedlíèky, masem a zeleninou Hovìzí svíèková peèenì na smetanì, variace kynutých a karlovarských knedlíkù, brusinkový terèík Svatební dort - vlastní Hustopeèská inspirace Svatební menu II 305 Kè Aperitiv Studený pøedkrm Polévka Hlavní chod Mouèník Domácí slivovièka Jemná zvìøinová paštièka sypaná mandlovými lístky Høíbková smetanová polévka s krutóny z bílého peèiva Vepøový kotlet po zbojnicku podávaný se zbojnickýma bramborami Svatební dort - vlastní La Internationalle Svatební menu III 450 Kè Aperitiv Studený pøedkrm Polévka Hlavní chod Mouèník Martiny dry s olivou Caprese Classico - špízek z tøešnièkové mozzarely a cherry rajèátek s èerstvou bazalkou a balsamicem Silný zeleninový vývar s bylinkovými noèky Kombinace vepøové panenky v šunkovém kabátì 100g a kuøecích prsou plnìných špenátem 100g podávané s fazolkami na slaninì a š ouchanými brambory s cibulkovým pøelivem Svatební dort - vlastní

9 Studené veèerní obèerstvení Variace masných a uzeninových specialit (suché a mìkké salámy, šunka, klobásky, uzená masa) Variace zrajících a plísòových sýrù Nakládaný hermelín Husí paštika s mandlemi Kuøecí galantina Mozzarella s rajèaty a bazalkou Variace miniøízeèkù Plnìné žampiónové hlavièky smìsí šunky a žampiónových nožièek zapékané sýrem Nakládaná zelenina Studené omáèky, hoøèice, køen Domácí bramborový salát Peèivo, èerstvé ovoce, zelenina Domácí jableèný závin Veèerní raut I Studené pokrmy Variace masných a uzeninových specialit (suché a mìkké salámy, šunka, klobásky, uzená masa) Variace zrajících a plísòových sýrù Plnìné žampiónové hlavièky smìsí šunky a žampiónových nožièek zapékané sýrem Teplé pokrmy Peèené filety z lososa Variace smažených miniøízeèkù Peèené kuøecí palièky s medem a zázvorem Peèená vepøová panenka po anglicku Kuøecí steaky Pøílohová zelenina Peèené fazolové lusky se slaninou Zeleninová smìs restovaná na másle Pøílohy Domácí bramborový salát Jasmínová rýže Š ouchané brambory s cibulkou Studené omáèky, hoøèice, køen Peèivo, èerstvé ovoce, zelenina 450 Kè 320 Kè

10 Veèerní raut II 650 Kè Studené pokrmy Variace masných a uzeninových specialit (suché a mìkké salámy, šunka, klobásky, uzená masa) Variace zrajících a plísòových sýrù Rostbeef plnìný rokfórovou pìnou Zvìøinová paštika v lístkovém kabátku Plnìné žampiónové hlavièky smìsí šunky a žampiónových nožièek zapékané sýrem Teplé pokrmy Peèené filety z norského lososa Grilovaný pangasius Kuøecí steaky v bylinkové marinádì Variace smažených miniøízeèkù Peèená vepøová panenka po anglicku Grilované obøí krevety Vepøové steaky Omáèky k masovým pokrmùm Pøílohová zelenina Peèené fazolky se slaninou Restovaná zeleninová smìs na másle Pøílohy Smetanové brambory Dušená rýže Domácí bramborový salát Peèivo Èerstvé ovoce a zelenina Domácí tvarohovo-povidlové koláèe Hotel Centro*** Husova 8, Hustopeèe Tel.: (+420) , Váš svatební koordinátor: Bc. Karolína Weberová, tel.: (+420) Najdete nás také na Facebooku: Managed by Westbohemia Hotels

E N È N E R K O N F K A Í D N A B

E N È N E R K O N F K A Í D N A B K O N F E R E N È N Í N A B Í D K A ÚVOD LOKALITA Hotel Nautilus najdete pøímo na Žižkovì námìstí v Táboøe. V klidném historickém centru mìsta, které ho pøedurèuje k poøádání jednání, školení, firemních

Více

1 80g Hovìzí tataráèek s topinkami 109 Kè. 2 80g Tataráèek z èerstvého lososa norského s kapary, koprem a 99 Kè noèkem créme fraiche, peèený toast

1 80g Hovìzí tataráèek s topinkami 109 Kè. 2 80g Tataráèek z èerstvého lososa norského s kapary, koprem a 99 Kè noèkem créme fraiche, peèený toast SStudené predkrmy Teplé pøedkrmy s rozpeèenými toasty s bylinkovým máslem 1 80g Hovìzí tataráèek s topinkami 109 Kè 2 80g Tataráèek z èerstvého lososa norského s kapary, koprem a 99 Kè noèkem créme fraiche,

Více

Pivnice BRUSKA Jídelní a nápojový lístek

Pivnice BRUSKA Jídelní a nápojový lístek Pivnice BRUSKA Jídelní a nápojový lístek Pivnice BRUSKA, Dejvická 20 160 00 Praha 6 tel 222 361 171 mail: bruska@restaurace-bruskacz wwwrestaurace-bruskacz Pøedkrmy a nìco lehkého pod pivko 5ks Smažené

Více

Zamìstnanci hotelu Victoria jsou potìšeni Vaší návštìvou a pøejí Vám pøijemné posezení v naší restauraci. Dobrou chuť!

Zamìstnanci hotelu Victoria jsou potìšeni Vaší návštìvou a pøejí Vám pøijemné posezení v naší restauraci. Dobrou chuť! Zamìstnanci hotelu Victoria jsou potìšeni Vaší návštìvou a pøejí Vám pøijemné posezení v naší restauraci. Dobrou chuť! Lístek platný od 1. 9. 2013 Souèástí všech jídel s masem je zeleninová obloha. Uvedené

Více

Hotel Černigov Hradec Králové Konferenční nabídka pro rok 2014

Hotel Černigov Hradec Králové Konferenční nabídka pro rok 2014 Hotel Černigov Hradec Králové Konferenční nabídka pro rok 2014 Kategorie Tříhvězdičkový hotel vhodný jak pro obchodní, tak i individuální klientelu z celého světa. Nabízí variabilní konferenční prostory

Více

Konferenc. nference. Recepce / Rauty. Svatební hostiny. Nápojové balíčk. Welcome drink a kanapky. Welcome drink Welcome a kanap.

Konferenc. nference. Recepce / Rauty. Svatební hostiny. Nápojové balíčk. Welcome drink a kanapky. Welcome drink Welcome a kanap. Vychutnejte si to s námi na ex... Galavečeře Koktejly / ecepce Rauty / Rauty Nápojové balíčky Konference Konf Recepce Svatební / Rauty Galavečeře hostiny onference pce / Recepce / Rauty Nápojové Nápo Welcome

Více

Sportcentrum Smilovice

Sportcentrum Smilovice Sportcentrum Smilovice Vaše svatba u nás.... Jsme velmi potěšeni, že patříme mezi kandidáty, ze kterých si budete vybírat místo pro Váš svatební den. Rádi bychom Vám na následujících stránkách představili

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Platná od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015

SVATEBNÍ NABÍDKA. Platná od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 SVATEBNÍ NABÍDKA Platná od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 Nabídka Svatební den v netradičních prostorách Obřad Obřad v Pivovarském muzeu Hostina Obřad v pivovaru Svatební hostina v Plzeňském Prazdroji Doplňkové

Více

Hotel Černigov Hradec Králové Konferenční nabídka pro rok 2015

Hotel Černigov Hradec Králové Konferenční nabídka pro rok 2015 Hotel Černigov Hradec Králové Konferenční nabídka pro rok 2015 Kategorie Tříhvězdičkový hotel vhodný jak pro obchodní, tak i individuální klientelu z celého světa. Nabízí variabilní konferenční prostory

Více

žívají maminky a babičky. Každá chce přiložit ruku k dílu a budoucím novomanželům zbývá už jen to, 1.Svatební menu

žívají maminky a babičky. Každá chce přiložit ruku k dílu a budoucím novomanželům zbývá už jen to, 1.Svatební menu duben - červen S vatba je to kouzelné zaříkávadlo, které v každém z nás zanechává hluboké emoce. Dívka či žena se vidí před svatebním oltářem v krásných zdobených šatech, s družičkami v patách. Chlapec

Více

Srdečně Vás vítáme v restaurantu BIRDIE.

Srdečně Vás vítáme v restaurantu BIRDIE. Srdečně Vás vítáme v restaurantu BIRDIE. Jsme potěšeni, že jste si vybrali právě naši restauraci. Připravíme pro Vás to nejlepší ze steakové kuchyně, ale i ze staročeské a zahraniční. Dovolujeme si Vám

Více

Nabídka rautů a bufetů

Nabídka rautů a bufetů Nabídka rautů a bufetů Rauty se rozlišují různou úrovní a více nebo méně slavnostním pojetím. Často se pořádají v rámci obchodních nebo reklamních akcí v atraktivním prostředí a s neobvyklým sortimentem.

Více

Svatební nabídka s popisem prostor, služeb a cenovou nabídkou

Svatební nabídka s popisem prostor, služeb a cenovou nabídkou Svatební nabídka s popisem prostor, služeb a cenovou nabídkou Prostory greenyacht Hotel & Restaurant: Parkování: je zajištěno na 2 parkovištích pro min. 100 vozů Dále je možné hosty přepravit na greenyacht

Více

Svatební nabídka s popisem prostor, služeb a cenovou nabídkou

Svatební nabídka s popisem prostor, služeb a cenovou nabídkou Svatební nabídka s popisem prostor, služeb a cenovou nabídkou Prostory greenyacht Hotel & Restaurant: Parkování: Zajištěno na 2 parkovištích pro minimálně 100 vozů. Hosty je možné také přepravit na palubu

Více

Hotel Loreta Loretánské náměstí 8, 110 00 Praha 1, tel.: +420 233 310 510, e-mail: hotel.loreta@vysehrad2020.cz, www.hotelloreta.

Hotel Loreta Loretánské náměstí 8, 110 00 Praha 1, tel.: +420 233 310 510, e-mail: hotel.loreta@vysehrad2020.cz, www.hotelloreta. Vážení snoubenci, na následujících stránkách si Vás dovolujeme zavést do romantických prostor Hotelu Loreta, který leží v jedné z nejmalebnějších částí Prahy na Hradčanech. Jedná se o malý rodinný hotel

Více

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 RAUT (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 Cena: 290,- Kč/osoba 0,2 l Sekt Bohemia (Brut, Demi) s jahodou Marinované papriky Chlebíček s česnekovo-sýrovou pomazánkou a ořechy Listový závin se šunkou a sýrem

Více

Svatební a slavnostní Menu a rauty 2014/ Centrum Oslav a Cateringu Předotice

Svatební a slavnostní Menu a rauty 2014/ Centrum Oslav a Cateringu Předotice Vážení snoubenci. Pokud zavzpomínáte na kteroukoliv svatbu, kterou jste v minulosti navštívili, určitě první, na co si vzpomenete,bude jídlo. Když vidíte foto svatební tabule, vždy si řeknete, jaká to

Více

The PUB Plzeò II Pražská 1, Plzeò

The PUB Plzeò II Pražská 1, Plzeò The PUB Plzeò II Pražská 1, Plzeò MENU www.thepub.cz PLZEÒ II Vážení hosté, vítáme Vás v The PUB Plzeò II, který se nachází na místì prastarého právováreèného gotického domu, a který je souèástí øetìzce

Více

Panský dvůr Dolní Počernice - firemní akce, konference a školení. member of gastrogroup www.gastrogroup.cz

Panský dvůr Dolní Počernice - firemní akce, konference a školení. member of gastrogroup www.gastrogroup.cz Panský dvůr Dolní Počernice - firemní akce, konference a školení member of gastrogroup www.gastrogroup.cz Panský dvůr Dolní Počernice - úvod Úvod Panský dvůr v Počernicích se nachází v příjemném prostředí

Více

SVATEBNÍ PRŮVODCE. Academic Hotel & Congress Centre a.s.

SVATEBNÍ PRŮVODCE. Academic Hotel & Congress Centre a.s. SVATEBNÍ PRŮVODCE Milí snoubenci, Academic Hotel a malebné městečko Roztoky je místo jako stvořené pro Vaší svatbu a svatební hostinu. Dobře si uvědomujeme, jak je pro Vás tento den důležitý, a proto jsme

Více

jídelní a nápojový lístek

jídelní a nápojový lístek Aerostyl s.r.o. restaurace Escobara Karla IV. 612 500 02 Hradec Králové 2 e-mail: info@escobara.cz telefon: 608 140 741, 495 211 777 www.escobara.cz zahøívací kolo 1. Parmská šunka se žlutým melounem a

Více

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem

Život má být pestý - o jídle to platí dvojnásob trý Anglie - Sýrová pomazánka s tuòákem Recepty sýrové pomazánky 48 Rajèata a olivy zbavené pecek nakrájíme najemno, pøidáme utøený èesnek, nasekanou bazalku a vše spojíme se sýry. Podle chuti osolíme a zvýrazníme keèupem. Anglie - Sýrová pomazánka

Více

Katalogová nabídka cateringových služeb JHREST spol. s r.o.

Katalogová nabídka cateringových služeb JHREST spol. s r.o. Katalogová nabídka cateringových služeb JHREST spol. s r.o. Nádražní 418 696 32 Ždánice E-mail: placha@jhrest.cz Tel.: 734 575 242 Svatební tabule 4 Slavnostní tabule Dobrá tabule je prvním poutem dobré

Více

CATERING NA PŘÁNÍ catering přesně dle Vašich přání a požadavků. profesionální přístup vysoká kvalita dodaných služeb čerstvé suroviny

CATERING NA PŘÁNÍ catering přesně dle Vašich přání a požadavků. profesionální přístup vysoká kvalita dodaných služeb čerstvé suroviny CATERING NA PŘÁNÍ Narozeninové oslavy, firemní akce a večírky, občerstvení na semináře, konference, kongresy, svatby a další události všeho druhu. Nejen to nabízí CITYcatering! Rádi Vám zajistíme catering

Více

VÍTEJTE V GREEN GARDEN HOTELU

VÍTEJTE V GREEN GARDEN HOTELU VÍTEJTE V GREEN GARDEN HOTELU 4* rodinný hotel v historickém centru Prahy Green Garden Hotel se nachází přímo v historickém centru Prahy, pouze několik minut chůze od proslulého Václavského náměstí, hlavní

Více

Dle výběru z nápojového lístku, například Cinzano Bianco, Cinzano rosso, Campari nebo aperitivy, které vybereme společně.

Dle výběru z nápojového lístku, například Cinzano Bianco, Cinzano rosso, Campari nebo aperitivy, které vybereme společně. APERITIVY Dle výběru z nápojového lístku, například Cinzano Bianco, Cinzano rosso, Campari nebo aperitivy, které vybereme společně. JÍDLA K PIVU A PŘEDKRMY 2 KS ŠUNKOVÁ ROLKA S KŘENEM A BAGETKOU 45,- 60

Více

Seminář pro 20 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Seminář pro 20 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) PARKHOTEL Privat hotel - Veslařská 250, 637 00 Brno, tel: + 420 543236350, fax: + 420 543235191 Seminář pro 20 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) Výběr z coffee breaků Coffee break jednoduchý

Více

Vítáme Vás v zábavním centru Nová Venuše

Vítáme Vás v zábavním centru Nová Venuše Vítáme Vás v zábavním centru Nová Venuše DENNÍ MENU POLÉVKA Čeká na doplnění xx,- HLAVNÍ CHOD 1. Čeká na doplnění xxx,- 2. Čeká na doplnění xxx,- 3. Čeká na doplnění xxx,- DEZERT Čeká na doplnění xx,-

Více

CATERING NA PŘÁNÍ. CITYcatering - cateringové služby pro společenské i soukromé příležitosti:

CATERING NA PŘÁNÍ. CITYcatering - cateringové služby pro společenské i soukromé příležitosti: CATERING NA PŘÁNÍ Narozeninové oslavy, firemní akce a večírky, občerstvení na semináře, konference, kongresy, svatby a další události všeho druhu. Nejen to nabízí CITYcatering! Rádi Vám zajistíme catering

Více

www.vysehrad2000.cz Nabídka dovozového pohoštění cateringových služeb Vyšehrad 2000 Group

www.vysehrad2000.cz Nabídka dovozového pohoštění cateringových služeb Vyšehrad 2000 Group Nabídka dovozového pohoštění cateringových služeb Vyšehrad 2000 Group OBSAH dovozové pohoštění 1. STUDENÁ MASA A NÁŘEZOVÉ MÍSY 8. MINI DEZERTY 2. RYBY A VÝROBKY Z PLODŮ MOŘE 9. NÁPOJOVÝ SERVIS 3. SALÁTY

Více