Přednáška #6. Základy mikroekonomie MONOPOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přednáška #6. Základy mikroekonomie MONOPOL"

Transkript

1 Přednáška #6 Základy mikroekonomie MONOPOL

2 V minulých přednáškách jsme analyzovali režim dokonalé konkurence V režimu dokonalé konkurence jsou firmy cenovými příjemci a volí optimální produkci tak, aby maximalizovaly své zisky. Firmy vyrábí pouze v situaci, kdy jejich zisk alespoň vyrovnává ztrátu danou fixními náklady, v dlouhodobém horizontu pak v situaci, kdy nemají žádné ztráty. V dlouhodobém horizontu je křivka nabídky firmy rovna křivce mezních nákladů tam, kde je tato křivka nad křivkou průměrných nákladů. Křivky nabídky jednotlivých firem se sčítají, výsledná křivka nabídky je při nekonečném množství firem horizontální a konstantně rovna tržní ceně.

3 Ukázali jsme si, že režim dokonalé konkurence maximalizuje blahobyt Definovali jsme přebytek spotřebitele CS jako rozdíl mezi cenou, kterou by spotřebitel bych ochoten zaplatit, a skutečnou cenou. Definovali jsme přebytek výrobce PS jako rozdíl mezi cenou, za kterou by výrobce bych ochoten vyrábět, a skutečnou cenou. Ukázali jsme si, že přebytek spotřebitele se rovná ploše pod křivkou poptávky a nad přímkou danou cenou, a že přebytek výrobce se rovná ploše nad křivkou nabídky a pod přímkou danou cenou. Celkový blahobyt W jsme definovali jako W=CS+PS a ukázali jsme si, že je v režimu dokonalé konkurence maximalizován.

4 V dnešní přednášce si vysvětlíme, co je to monopol a jak se liší od dokonalé konkurence V této přednášce se budeme zabývat zcela opačným způsobem tržního uspořádání, a to je monopol. Ukážeme si, jakým způsobem monopolista maximalizuje svůj zisk. Vysvětlíme se, co je tržní síla monopolu a na čem závisí. Budeme analyzovat dopad monopolu na celkový blahobyt a budeme diskutovat roli vládních opatření při podpoře či regulaci monopolu. Definujeme si různé stupně cenové diskriminace.

5 Monopol a maximalizace zisku Tržní síla Vliv monopolu na blahobyt Monopol a vládní opatření Cenová diskriminace

6 Monopol jako tržní uspořádání je opačný protipól režimu dokonalé konkurence Při monopolistickém uspořádání na trhu existuje pouze jediná firma (monopol), a pro zboží, které nabízí, neexistuje blízký substitut. Poptávka, které monopol čelí, je celková tržní poptávka (nikoli reziduální poptávka). Nabídka monopolu je celková tržná nabídka. Monopol není cenový příjemce. Monopol nemá konkurenci a proto může produkovat i pokud zvýší cenu (i když produkce je nižší). Monopol může požadovat cenu vyšší, než jsou jeho marginální náklady, a proto dosahuje kladného zisku.

7 Monopol je tržní uspořádání známé a využívané již v dávné historii Egyptští faraonové měli monopol na prodej potravin.

8 Monopol je tržní uspořádání známé a využívané již v dávné historii Řecký filozof Thales získal monopol na lisy olivového oleje.

9 Cílem monopolu (stejně jako v každém tržním režimu) je maximalizace zisku Zisk monopolu π je opět definován jako rozdíl mezi příjmy (revenues - R) a náklady (costs - C) a závisí na množství výstupu, které firma produkuje Q: π(q) = R(Q) C(Q). O optimální produkci se monopol rozhoduje ve dvou krocích: 1. Jaká úroveň produkce maximalizuje zisk firmy? 2. Je při této úrovni optimální produkovat či zastavit výrobu? Monopol tedy maximalizuje svůj zisk (při tržních podmínkách daných poptávkou) a pokud tento maximální zisk alespoň snižuje nezbytné náklady, pak produkuje optimální množství výstupu.

10 Při optimální nenulové produkci se mezní náklady rovnají mezním příjmům Nutná podmínka pro to, aby byla produkce Q optimální: dπ(q ) dq = dr(q ) dq dc(q ) dq = 0. Označíme-li mezní příjmy (marginal revenues) MR = mezní náklady (marginal costs) MC =, máme podmínku MR(Q ) = MC(Q ). Tato podmínka je stejná jako v případě režimu dokonalé konkurence, zásadně se však liší to, jak vypadá křivka mezních příjmů. a

11 Při určení mezních příjmů je třeba brát v potaz vztah mezi produkcí a cenou danou křivkou poptávky Příjmy monopolu definujeme jako prodané množství násobené cenou zboží: R(Q) = pq. Jelikož monopol čelí celkové tržní poptávce, není cenovým příjemcem a jeho rozhodnutí o produkci mění také cenu, za kterou zboží prodá. Cena je tedy funkcí produkovaného množství: p = p(q). Příjmy monopolu tedy můžeme vyjádřit jako a mezní příjmy pak R(Q) = p(q)q MR = dr dp(q) = p(q) + dq dq Q.

12 Mezní příjmy monopolu můžeme vyjádřit v závislosti na elasticitě poptávky Elasticitu poptávky definujeme jako percentuální změnu produkovaného množství při percentuální změně ceny: ε = dq dp p Q. Mezní příjmy můžeme vyjádřit pomocí elasticity: MR = p + dp dp Q Q = p 1 + dq dq p = p ε.

13 Mezní příjmy monopolu můžeme vyjádřit v závislosti na elasticitě poptávky Výraz MR = p 1 + můžeme srovnat s režimem dokonalé konkurence, kde MR = p. Vidíme tak, že pro dokonale elastickou poptávku (ε ) se monopol musí chovat jako firma v konkurenčním prostředí. Zároveň vidíme, že pro neelastickou poptávku ( 1 < ε < 0) budou mezní příjmy záporné, proto se nikdy nemohou rovnat mezním nákladům. Vyplývá z toho, že optimální produkce monopolu nemůže nikdy ležet tam, kde je křivka poptávky neelastická.

14 Monopol může svůj zisk maximalizovat vzhledem k množství i vzhledem k ceně Podmínka, že mezní náklady firmy se musí rovnat v optimu jejím mezním příjmům, platí v každém tržním uspořádání. Zatímco firma v režimu dokonalé konkurence nemůže ovlivnit cenu, monopol svým rozhodnutím o optimální produkci ovlivňuje i cenu, za kterou bude zboží prodávat - bude to cena daná při daném množství křivkou poptávky. Vzhledem ke vztahu mezi množstvím a cenou (danému poptávkou), může monopol maximalizovat svůj zisk buď vzhledem k množství nebo vzhledem k ceně.

15 Monopol může svůj zisk maximalizovat vzhledem k množství i vzhledem k ceně Následující úlohy jsou tedy ekvivalentní: max π(p) max Při naší definici zisku to odpovídá max p Q(p) C (Q(p)) max π(q) p(q) Q C(Q). Zvolí-li firma vyšší cenu, prodá nižší množství a naopak. K maximalizaci zisku pak dochází v bodě, kdy zvýšení ceny právě kompenzuje snížení množství.

16 Při lineární poptávce je křivka mezních nákladů též lineární a s dvojnásobným sklonem Uvažujeme-li lineární poptávku, je její rovnice dána výrazem p = a bq, kde a a b jsou libovolné kladné parametry. Příjmy monopolu jsou pak definovány jako a mezní příjmy tedy jako R = pq = aq bq MR = a 2bQ. Křivka mezních příjmů má tedy dvojnásobný sklon než křivka poptávky, protíná osu p v hodnotě a (stejně jako křivka poptávky) a osu Q v hodnotě a/2b.

17 Při lineární poptávce je křivka mezních nákladů též lineární a s dvojnásobným sklonem a p D=a-bQ MR=a-2bQ a/2b Q a/b

18 Graficky můžeme optimální produkci monopolu znázornit pomocí křivek mezních příjmů a nákladů Vzhledem k platnosti podmínky MC(Q ) = MR(Q ) je optimální produkce monopolu Q v bodě průsečíku křivek mezních nákladů a mezních příjmů. Odpovídající cenu lze pak odečíst z křivky poptávky jako p(q ).

19 Graficky můžeme optimální produkci monopolu znázornit pomocí křivek mezních příjmů a nákladů p Cena stanovená monopolem MC p* MR D Q* Produkované množství Q

20 Pro nenulovou produkci musí být příjmy v optimu vyšší než variabilní náklady V optimálním rešení Q musí být zisk firmy větší než ztráta daná fixními náklady (které firma musí platit, i když neprodukuje): π(q ) = R(Q ) C(Q ) F, kde F jsou nezbytné fixní náklady. Platí tedy: R(Q ) C(Q ) F = VC(Q ), kde VC(Q) jsou variabilní náklady.

21 Pro nenulovou produkci musí být příjmy v optimu vyšší než variabilní náklady Jelikož a R(Q ) = p(q )Q VC(Q ) = VC(Q ) Q Q = AVC(Q )Q, je podmínka R(Q ) VC(Q ) ekvivalentí podmínce p(q ) AVC(Q ). V dlouhodobém horizontu, kde jsou nulové fixní náklady, pak platí, že monopol produkuje, pokud je optimální cena vyšší než průměrné náklady: p(q ) AC(Q ).

22 Graficky můžeme zisk monopolu znázornit pomocí křivek nákladů a křivky mezních příjmů Zisk firmy můžeme zapsat jako π(q) = pq C(Q) Q = pq AC(Q)Q Q = (p AC(Q)) Q. Zisk v optimu je tedy roven ploše obdélníku, jehož jedna strana má délku optimální produkce Q a druhá strana má délku rozdílu mezi cenou stanovenou monopolem a křivkou průměrných nákladů v optimu (p AC(Q )). Toto optimum je dané průsečíkem křivky mezních nákladů a křivky mezních příjmů.

23 Graficky můžeme zisk monopolu znázornit pomocí křivek nákladů a křivky mezních příjmů p MC p* AC Zisk AVC MR D Q* Q

24 Monopol a maximalizace zisku Tržní síla Vliv monopolu na blahobyt Monopol a vládní opatření Cenová diskriminace

25 Monopol má tržní sílu, protože není cenovým příjemcem, a proto dosahuje nenulových zisků Na minulých přednáškách jsme si ukázali, že v režimu dokonalé konkurence je cena vždy rovna mezním nákladům a zároveň i průměrným nákladům, a proto firmy v tomto režimu dosahují nulového zisku. Monopol je schopen nastavit cenu tak, aby byla vyšší než jeho mezní náklady a dosahuje tak kladných zisků. Míru schopnosti určit cenu tak, aby byla vyšší než mezní náklady, nazýváme tržní síla. Tržní síla monopolu závisí na tvaru poptávky a její elasticitě.

26 Monopol využívá tržní sílu k tvorbě ceny přirážkou, jejíž velikost závisí na elasticitě poptávky Z podmínky MR = MC a vztahu MR = p 1 + můžeme vyjádřit p = MC. Říkáme, že monopol tvoří cenu přirážkou. Jelikož optimální produkce monopolu je vždy tam, kde ε < 1, je tato přirážka vždy větší než 1. Při dokonale elastické poptávce (ε ) se tržní síla monopolu vytrácí a cena je stejná jako v režimu dokonalé konkurence: p = MC.

27 Pro monopol není optimální nastavit cenu tak, aby odpovídala neelastické části poptávky V roce 2005 se cena lístku tramvaje v San Franciscu zvedla z 3USD na 5USD (o 67%). Následoval nárůst příjmů z provozu tramvají o 23% (při zachování počtu linek). To znamená, že původní cena musela odpovídat neelastické části křivky poptávky, dané velkým množstvím turistů, kteří tramvaje využívají jako atrakci.

28 Pomocí elasticity definujeme též tzv. Lernerův index, měřící tržní sílu monopolu Lernerův index definujeme jako relativní rozdíl mezi cenou a mezními náklady, vztažený k ceně: LI = p MC p = 1 ε. Pro firmu maximalizující zisk (tedy takovou, že ε < 1 platí, že Lernerův index nabývá hodnot 0 až 1. Čím vyšší hodnota, tím větší tržní síla. Monopoly čelící poptávce s pouze mírně elastickou poptávkou mají Lernerův index blízký 1 a velkou tržní sílu.

29 Pomocí elasticity definujeme též tzv. Lernerův index, měřící tržní sílu monopolu Lernerův index = 0.72 Lernerův index = 0.72 Lernerův index = 0.53

30 Tržní síla monopolu vychází z jedinečnosti zboží, které nabízí Znamená-li menší elasticita větší tržní sílu, je postaveni monopolu silnější pokud jsou jeho výrobky obtížně substituovatelné, případně pokud za ně nelze nalézt náhradu alespoň v dané lokalitě působení. Tržní síla monopolu je oslabena pokud: jsou na trh uvedeny produkty podobné tomu, které monopol vyrábí (substituty), na trh vstoupí více firem, firmy s podobnými službami působí blíže původnímu monopolu.

31 Monopolní postavení firmy může být nahrazeno konkurencí V roce 1979 měla USPS monopol na doručování balíků přes noc. V současné době činí její podíl na tomto trhu 4%.

32 Monopol a maximalizace zisku Tržní síla Vliv monopolu na blahobyt Monopol a vládní opatření Cenová diskriminace

33 Monopol oproti dokonalé konkurenci vytváří umrtvenou ztrátu a snižuje celkový blahobyt Firma s monopolním postavením stanovuje cenu vyšší než jsou její mezní náklady. Objem produkce je v takovém případě nižší, než by byl v režimu dokonalé konkurence. Monopol tak prodává nižší množství, ale za vyšší cenu - jelikož je to jeho optimální rozhodnutí, musí vyšší cena vyrovnat ztrátu danou nižší produkcí. Přebytek výrobce se tak zvyšuje. Zároveň vyšší cena a nižší produkce snižuje přebytek spotřebitele. Snížení přebytku spotřebitele není kompenzováno zvýšením přebytku výrobce - monopol vede k umrtvené ztrátě.

34 Monopol oproti dokonalé konkurenci vytváří umrtvenou ztrátu a snižuje celkový blahobyt p p M p K A B Rovnováha při monopolu MC D Rovnováha při dokonalé konkurenci E C MR D Q M Q K Q (konkurence) (monopol) Změna CS A+B+D A CS=-B-D PS C+E C+B PS=B-E W=CS+PS A+B+C+D+E A+B+C W=-D-E=DWL

35 Monopol a maximalizace zisku Tržní síla Vliv monopolu na blahobyt Monopol a vládní opatření Cenová diskriminace

36 Monopoly vznikají přirozeně díky výhodám v oblasti nákladů Monopoly mohou vznikat přirozeně nebo na základě vládních opatření. Monopol vzniká například v situaci, kdy jedna firma plně kontroluje některý z faktorů nezbytných pro produkci či má technologickou nebo organizační výhodu oproti ostatním. Přirozený monopol vzniká, pokud je jedna firma schopna vyrobit veškerou tržní produkci za nižší náklady, než za kolik by ho vyrobilo několik různých firem: C(Q) < C(q ) + C(q ) + + C(q ), kde Q = q + q + + q.

37 Vláda může podpořit vznik monopolu pomocí omezení vstupu na trh či udělováním patentů Omezuje-li vláda vstup firem na trh (například udělováním licencí), podporuje tak monopolní postavení u již fungujících firem. Zisk daný monopolním postavením těchto firem může vláda vytěžit ve formě renty (například poplatku za udělení licence). Vláda může také firmám udělovat patenty, které jim zaručují monopolní postavení při prodeji určitého produktu po pevně danou omezenou dobu. Zisk daný monopolním postavením firem vlastnících patenty je odměnou a motivací pro vývoj nových technologií a postupů.

38 Omezením volného vstupu na trh podporuje vláda monopolní postavení již existujících firem Ztěžuje-li vláda získání licence, omezuje volnou soutěž a podporuje monopol.

39 Udělením patentu a tak i posílením monopolního postavení motivuje vláda výzkum nových technologií Na vývoji botulotoxinu k terapeutickým účelům pracoval dr. Alan Scott od 60. let 20. století. V roce 2002 bylo v USA scháleno využívat tuto látku ke kosmetickým účelům a během následujících dvou let počet injekcí vzrostl o 166%. Veškerý zisk z prodeje botulotoxinu připadá díky patentu firmě Allergan, Inc., pro kterou doktor Scott tuto látku vyvinul.

40 Autorská práva jsou určitým druhem patentu, jehož respektování může být obtížně kontrolovatelné Z krátkodobého hlediska nemusí mít nerespektování autorských práv závažné důsledky (stahují-li ilegálně pouze uživatelé, kteří by si produkt jinak vůbec nepořídili). Z dlouhodobého hlediska však může zeslabovat motivaci tvůrců.

41 Vláda může svou intervencí také snížit tržní sílu monopolu Stanoví-li vláda maximální cenu, za kterou může monopol prodávat, omezí trží sílu monopolu a chrání spotřebitele. Stanovením maximální ceny je regulována křivka poptávky a tím i křivka mezních příjmů firmy. Cenu je třeba nastavit tak, aby se rovnala ceně stanovené v režimu dokonalé konkurence a tedy aby regulovaná křivka mezních příjmů protla křivku mezních nákladů v daném bodě rovnováhy.

42 Stanovením maximální ceny může vládat snížit tržní sílu monopolu a zvýšit blahobyt p p M p R A B Rovnováha bez regulace MC D Rovnováha při regulaci E C MR MR R D R D Q M Q R Q (bez regulace) (s regulací) Změna CS A A+B+D CS=B+D PS C+B C+E PS=E-B W=CS+PS A+B+C A+B+C+D+E W=D+E

43 Monopol a maximalizace zisku Tržní síla Vliv monopolu na blahobyt Monopol a vládní opatření Cenová diskriminace

44 Monopol může svou tržní sílu využít též k cenové diskriminaci mezi spotřebiteli Monopol provozuje svou činnost na neefektivní úrovni produkce a sníženou produkci si vynahrazuje zvýšenou cenou. Nepokrývá tak poptávku zákazníků, kteří tuto zvýšenou cenou nejsou ochotni zaplatit. Pokud by mohl monopolista prodávat výrobky za různé ceny, mohl zákazníkům s vyšší ochotou platit účtovat původní vysokou cenu a těm ostatním cenu nižší. Tím by mohl zvýšit úroveň produkce a pokrýt tak i zbývající poptávku. V takovém případě mluvíme o cenové diskriminaci. Rozeznáváme tři stupně cenové diskriminace.

45 Při cenové diskriminaci prvního stupně každý spotřebitel platí různou cenu Cenová diskriminace privního stupně znamená, že monopol prodává své produkty za různé ceny, lišící se od osoby k osobě. Každý zákazník platí maximální cenu, kterou je ochoten zaplatit - cena splývá s křivkou poptávky. Na takovém trhu se nevytváří žádný spotřebitelský přebytek, veškerý přebytek připadá producentovi. Úroveň produkce je na optimální úrovni a celkový blahobyt je maximalizován.

46 Při cenové diskriminaci druhého stupně závisí cena na prodávaném množství Cenová diskriminace druhého stupně znamená, že cena za jednotku produkce není konstantní, ale záleží na velikosti nákupu. Tato forma cenové diskriminace je běžně používána v oblasti veřejných služeb (viz například cena elektřiny). V tomto uspořádání největší kupec čelí nejnižší ceně, která se rovná mezním nákladům

47 Při cenové diskriminaci třetího stupně platí různé skupiny spotřebitelů různé ceny Cenová diskriminace třetího stupně je uspořádání, kdy monopol identifikuje několik různých skupin spotřebitelů a svůj výrobek prodává každé skupině za jinou cenu. Příkladem mohou být studentské či důchodcovské slevy. Monopol se rozhoduje, jaké množství prodat jaké skupině a za jakou cenu. Zisk monopolu je součtem zisku z prodeje všem skupinám a jeho náklady jsou náklady na produkci celkového prodaného množství.

48 Při cenové diskriminaci třetího stupně platí různé skupiny spotřebitelů různé ceny Příkladem optimalizačního problému monopolu v případě dvou skupin je max p (Q )Q + p (Q )Q C(Q + Q ) To vede k podmínce MR (Q ) = MC(Q + Q ) MR (Q ) = MC(Q + Q ) Tu můžeme přepsat pomocí elasticity jako p ε = MC(Q + Q ) p ε = MC(Q + Q )

49 Při cenové diskriminaci třetího stupně platí vyšší cenu skupina s nižší elasticitou Z předchozí podmínky plyne, že je-li p > p, musí být ε < ε. Při cenové diskriminaci třetího stupně tedy monopol prodává za vyšší cenu skupinám spotřebitelů s méně elastickou poptávkou. Tato cenová diskriminace je tedy ve prospěch spotřebitelů citlivějším vůči ceně. Umožnění cenové diskriminace vyvolává zvýšení objemu celkové produkce, monopol prodává i na části trhu, který by vyšší cenu jinak neakceptoval a neměl tedy ke zboží přístup.

50 ......

51 V této přednášce jsme si vysvětlili, jak funguje monopolní tržní uspořádání Definovali jsme si, co je to monopol a jakým způsobem maximalizuje zisk. Diskutovali jsme, jak monopol vzniká a co ovlivňuje jeho tržní sílu. Dokázali jsme, že monopol snižuje celkový blahobyt a vede k umrtvené ztrátě. Zkoumali jsme, jak mohou pozici monopolu ovlivnit různá vládní opatření. Vysvětlili jsme si, jak funguje cenová diskriminace.

52 Čerstvě nabyté znalosti budeme dále rozvíjet a procvičovat :) Na cvičení si ukážeme příklady právě předvedených konceptů: ukážeme si několik maximalizačních problémů monopolu, budeme analyzovat vliv daní na produkci monopolu, předvedeme si příklad cenové diskriminace. Na přednášce příští týden si ukážeme, co je to oligopol a monopolistická konkurence.

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU

Dokonalá konkurence. Mikroekonomie. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Opakování Mikroekonomie Dokonalá konkurence Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU U firmy v rámci dokonalé konkurence jsou výrobní náklady dány vztahem: TC = 20000 + 2 a) Jestliže tržní cena

Více

8. Dokonalá konkurence

8. Dokonalá konkurence 8. Dokonalá konkurence Kompletní text ke kapitole viz. KRAFT, J., BEDNÁŘOVÁ, P, KOCOUREK, A. Ekonomie I. TUL Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-652-2; str.64-75 Dokonale konkurenční tržní prostředí lze charakterizovat

Více

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL

MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL MODELY OLIGOPOLU COURNOTŮV MODEL, STACKELBERGŮV MODEL DOKONALÁ KONKURENCE Trh dokonalé konkurence je charakterizován velkým počtem prodávajících, kteří vyrábějí homogenní produkt a nemohou ovlivnit tržní

Více

Motivace. Dnes se zaměříme na monopoly.

Motivace. Dnes se zaměříme na monopoly. Monopol Motivace V reálném světě není dokonalá konkurence příliš častá. Obvyklejší jsou různé formy nedokonalé konkurence: monopoly oligopoly monopolistická konkurence Dnes se zaměříme na monopoly. Co

Více

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy

Bod uzavření firmy. Bod zvratu. Mikroekonomie. Důležité FC, VC, TC (graf) Náklady firmy - důležité. Průběh funkcí nákladů - grafy Důležité FC, VC, TC (graf) Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Náklady firmy - důležité Průběh funkcí nákladů - grafy TC = FC + VC AC = AFC + AVC AFC = FC/Q AVC = VC/Q MC =

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20

OP3BK_FEK. Ekonomika. Jaro / 13:55 15:35 / učebna č.20 OP3BK_FEK Ekonomika Jaro 2013 16.03.2013 / 13:55 15:35 / učebna č.20 Přehled témat (osnova): 1. Úvod do ekonomie Základní pojmy Vývoj ekonomie Aktuální problémy 2. Mikroekonomie Tržní struktury Dokonalá

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Dokonale konkurenční odvětví

Dokonale konkurenční odvětví Dokonale konkurenční odvětví Východiska určení výstupu pro maximalizaci zisku ekonomický zisk - je rozdíl mezi příjmy a ekonomickými náklady (alternativními náklady) účetní zisk - je rozdíl mezi příjmy

Více

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje

Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Kontrolní otázky Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Příklad opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC Příklad

Více

Motivace. Dnes se zaměříme na monopoly.

Motivace. Dnes se zaměříme na monopoly. Monopol Motivace V reálném světě není dokonalá konkurence příliš častá. Obvyklejší jsou různé formy nedokonalé konkurence: monopoly oligopoly monopolistická konkurence Dnes se zaměříme na monopoly. Co

Více

MONOPOL.

MONOPOL. MONOPOL Nedokonalá konkurence představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující, který může ovlivnit tržní cenu V nedokonalé konkurenci na straně nabídky rozlišujeme -monopolní

Více

Charakteristika monopolu

Charakteristika monopolu Monopol charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost monopolu regulace monopolu

Více

Firmy na dokonale konkurenčních trzích

Firmy na dokonale konkurenčních trzích Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích

8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích 8. Firmy na dokonale konkurenčních trzích Motivace Každá firma musí učinit následující rozhodnutí: kolik vyrábět jakou cenu si účtovat s jakými výrobními faktory (kolik práce a kolik kapitálu) Tato rozhodnutí

Více

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah Obsah Nedokonalá konkurence Formy nedokonalá konkurence Regulace nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Vzniká nesplněním alespoň jedné podmínky dokonalé konkurence RozdílDKaNKvcenovétvorbě. Je to

Více

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci. Formy nedokonalé konkurence (3) 1) Monopol. 2) Oligopol. 3) Monopolistická konkurence. Obsah Obsah Nedokonalá konkurence Formy nedokonalá konkurence Regulace nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Vzniká nesplněním alespoň jedné podmínky dokonalé konkurence RozdílDKaNKvcenovétvorbě. Je to

Více

Literatura k tématu. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 9, str

Literatura k tématu. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 9, str 6. MONOPOL Obsah charakteristika monopolu příčiny jeho vzniku volba rovnovážného výstupu stanovení ceny monopolem Lernerův index křivka nabídky monopolu cenová diskriminace alokační a výrobní efektivnost

Více

Dokonalá konkurence. Téma cvičení. Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Bod uzavření firmy

Dokonalá konkurence. Téma cvičení. Mikroekonomie Q FC VC Příklad řešení. Bod uzavření firmy opakování zjistěte zbývající údaje Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Q FC VC 0 20 1 10 2 18 3 24 4 36 Co lze zjistit? FC - pro Q = 1, 2, 3, 4 TC AC AVC AFC řešení opakování

Více

1. Druhy monopolů 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru 3. Monopol na základě státní regulace 4. Monopol v důsledku

1. Druhy monopolů 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru 3. Monopol na základě státní regulace 4. Monopol v důsledku Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 7 Monopol 1. Druhy monopolů Obsah A. 2. Monopol v důsledku vlastnictví jedinečného výrobního faktoru

Více

Přednáška #7. Základy mikroekonomie OLIGOPOL A MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE

Přednáška #7. Základy mikroekonomie OLIGOPOL A MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE Přednáška #7 Základy mikroekonomie OLIGOPOL A MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE 7.11.2012 V minulé přednáškách jsme si vysvětlili, co je to monopol a jak se liší od dokonalé konkurence Při monopolistickém uspořádání

Více

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku

Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk = Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Co je důležité pro členění zisku Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Formování cen na trzích výrobních faktorů

Formování cen na trzích výrobních faktorů Formování cen na trzích výrobních faktorů Na trzích výrobních faktorů jsou určujícími elementy poptávka a nabídka výrobního faktoru. Na trzích výrobků a služeb jsou domácnosti poptávající a firmy nabízející

Více

Nedokonalá konkurence

Nedokonalá konkurence Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠTK, h.d. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nedokonalá konkurence Schéma konkurence Nedokonalá konkurence Monopolistická Oligopol Monopol Rekapitulace Dokonalá konkurence Optimum

Více

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk

Teorie nákladů. Rozlišení zisku. Mikroekonomie. Účetní zisk. Ekonomický zisk. Normální zisk. Zisk firmy. Důležité. Účetní, ekonomický a normální zisk Zisk firmy Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Zisk (π) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady. Π = TR - TC Je také vynásobený objem produkce rozdílem průměrného

Více

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Křivka nabídky (S) Přednáška 3. Podstatné z minulé přednášky. Zákon rostoucí nabídky Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Přednáška 3. Křivka nabídky (S) Poptávka substituční a důchodový

Více

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok

Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B druhý blok Cíl tematického celku: pochopit problematiku rozhodování firmy, odvodit nabídkovou křivku Tento tématický celek je rozdělen do následujících dílčích témat: 1. dílčí téma: Podstata firmy 2. dílčí téma:

Více

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence.

Studijní opora. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I Zpracoval: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D. Téma: Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. Vzdělávací cíl: Téma Rozhodování firmy v podmínkách dokonalé

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA NEDOKONALÉ KONKURENCE Trh, na kterém alespoň jeden prodávající (kupující) je schopen ovlivnit tržní cenu Cenový tvůrce Diferencovaný produkt-kvalita, vzhled,

Více

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru

11. Trhy výrobních faktorů Průvodce studiem: 11.1 Základní charakteristika trhu výrobních faktorů Poptávka po VF Nabídka výrobního faktoru 11. Trhy výrobních faktorů V předchozích kapitolách jsme zkoumali způsob rozhodování firmy o výstupu a ceně v rámci různých tržních struktur (dokonalá a nedokonalá konkurence). Ačkoli se fungování firem

Více

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky

Mikroekonomie I. Přednáška 3. Trh výrobních faktorů ekonomický koloběh. Podstatné z minulé přednášky. Křivka nabídky (S) Zákon rostoucí nabídky Přednáška 3. Mikroekonomie I 3. přednáška Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Poptávka substituční a důchodový efekt, konkurence, elasticita poptávky Podstatné z minulé

Více

Monopol a monopolistická konkurence

Monopol a monopolistická konkurence Monopol a monopolistická konkurence Vznik nedokonalé konkurence Příčiny vzniku Nákladové podmínky vedou ke vzniku nedokonalé konkurence v podobě úspor z rozsahu. Průměrné náklady s růstem výroby klesají

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 9. Modely nedokonalých trhů

Teorie her a ekonomické rozhodování. 9. Modely nedokonalých trhů Teorie her a ekonomické rozhodování 9. Modely nedokonalých trhů 9.1 Dokonalý trh Dokonalý trh Dokonalá informovanost kupujících Dokonalá informovanost prodávajících Nulové náklady na změnu dodavatele Homogenní

Více

DOKONALÁ KONKURENCE.

DOKONALÁ KONKURENCE. DOKONALÁ KONKURENCE www.ekofun.cz ZÁKLADNÍ POJMY PLATNÉ PRO DOKONALOU I NEDOKONALOU KONKURENCI Cíl firmy je maximalizace zisku -největší(kladné) rozpětí mezi TR a TC Maximalizujeme zisk s ohlédnutím na

Více

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci

Příjmy firmy v nedokonalé konkurenci Obsah Nedokonalá konkurence Formy nedokonalá konkurence Regulace nedokonalá konkurence Nedokonalá konkurence Vzniká nesplněním alespoň jedné podmínky dokonalé konkurence Rozdíl DK a NK v cenové tvorbě.

Více

Obsah charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR Chamberlinův model efektivnost monopolistické konkurence

Obsah charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR Chamberlinův model efektivnost monopolistické konkurence 8. Monopolistická konkurence Obsah charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR Chamberlinův model efektivnost monopolistické konkurence Literatura Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitola 10, str. 291

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ, UTVÁŘENÍ CENY VÝROBNÍCH FAKTORŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

DK cena odvozená z trhu

DK cena odvozená z trhu Dokonalá konkurence DK cena odvozená z trhu π (Kč) TR STC ZISK ZTRÁTA Q 1 Q 2 Q (ks) MR, MC (Kč/ks) MC MR Q 1 Q 2 Q (ks) ZiskfirmyvDK Nulový zisk v DK normální zisk Ztráta firmy v DK Křivka nabídky firmy

Více

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol

RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol RŮZNÉ TYPY TRŽNÍ STRUKTURY dokonalá konkurence, nedokonalá konkurence, monopol CHARAKTERISTIKA DK Jak byste charakterizovali DK z hlediska (ceny, vstupu do odvětví, informací, produktu, počet prodávajících

Více

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní.

Příjmy firmy můžeme rozdělit na celkové, průměrné a mezní. 7 Příjmy firmy Příjmy firmy představují sumu peněžních prostředků, které firmě plynou z realizace její produkce, proto někteří autoři používají analogický pojem tržby. Jestliže vycházíme z cíle formy v

Více

Nyní položíme mezní náklady rovny ceně a hledáme optimální výstup (q): 17-6q + q 2 = 50 q 2-6q - 33 = 0 hledáme kořeny kvadratické rovnice

Nyní položíme mezní náklady rovny ceně a hledáme optimální výstup (q): 17-6q + q 2 = 50 q 2-6q - 33 = 0 hledáme kořeny kvadratické rovnice Řešené příklady 1. Firma Datel a syn je drobným výrobcem děrovaček. Na trhu stejné děrovačky vyrábí dalších 100 větších či menších firem. Jeho nákladová funkce je dána rovnicí TC = 30 + 17q 3q 2 + 1/3q

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

Nabídka firmy a nabídka odvětví Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 21 a 22 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 22 and 23

Nabídka firmy a nabídka odvětví Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 21 a 22 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 22 and 23 Nabídka firmy a nabídka odvětví Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 21 a 22 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 22 and 23 () 1 / 39 Na této přednášce se dozvíte jaká jsou omezení

Více

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie.

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. MIKROEKONOMIE 1 cvičení 9-12 [1] Produkční analýza a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. b) Vysvětlete zákon

Více

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce

15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce 15 Poptávka na nedokonale konkurenčním trhu práce Existuje-li na trhu výstupu omezený počet firem nabízejících svou produkci, hovoříme o nedokonalé konkurenci, jejíž jednotlivé formy (monopol, oligopol

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

OLIGOPOL.

OLIGOPOL. OLIGOPOL CHARAKTERISTICKÉ RYSY OLIGOPOLU Malý počet firem a vysoký stupeň vzájemné závislosti při rozhodování (ceně, množství, kvalitě atd.) Firma musí předvídat reakci svých konkurentů na svá vlastní

Více

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie.

Produkční analýza. a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. MIKROEKONOMIE 1 cvičení 9-13 [1] Produkční analýza a) Co je to produkční funkce? Vyjadřuje max. objem produkce, jež je možno vyrobit danou kombinací VF při dané úrovni technologie. b) Vysvětlete zákon

Více

Úvod do ekonomie Týden 10. Tomáš Cahlík

Úvod do ekonomie Týden 10. Tomáš Cahlík Úvod do ekonomie Týden 10 Tomáš Cahlík Obsah Firmy Úvod rozhodování podle očekávaných nákladů a očekávaných výnosů Výroba Náklady Struktura trhu Dokonalá konkurence Monopol Nedokonalá konkurence Zkouškové

Více

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str

Literatura. Soukupová et al.: Mikroekonomie. Kapitoly 13-14, str Musil: Mikroekonomie středně pokročilý kurz. Kapitoly 9-10, str Struktura specifika trhu výrobních faktorů příjmové a nákladové veličiny podmínky maximalizace zisku dokonale konkurenční trh práce poptávka po práci firma prodávající výstup na DoKo. trhu poptávka po

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

Minimalizace nákladů. Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34

Minimalizace nákladů. Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34 Minimalizace nákladů a nákladové křivky Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34 Na této přednášce se dozvíte co je

Více

a) Do produkční funkce firmy dosadíme počet jednotek práce, pro něž máme určit dosazený objem produkce

a) Do produkční funkce firmy dosadíme počet jednotek práce, pro něž máme určit dosazený objem produkce Řešené příklady 1. Firma Karkulka, s.r.o šije červené čepečky. Produkční funkce firmy má tvar Q = 41. + 20. 2 (1/3). 3. Kde jsou hodiny práce za den. a) Určete, kolik firma ušije denně čepečků, pokud najme

Více

Dokonalá konkurence (DK)

Dokonalá konkurence (DK) Obsah Dokonalá konkurence řebytek výrobce a přebytek spotřebitele Dokonalá konkurence (DK) Je ekonomickou abstrakcí ředpoklad - existuje velký počet kupujících a prodávajících odmínky dokonalé konkurence

Více

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza

Firma. Příklad zadání. Příklad řešení. Téma cvičení. náklady firmy. Příklady k opakování. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza zadání y k opakování náklady firmy Q FC VC TC AC AVC AFC MC 0 X X X X X X X 1 5 5 X X X

Více

Monopol a monopolní chování Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 23 a 24 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 24 and 25

Monopol a monopolní chování Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 23 a 24 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 24 and 25 Monopol a monopolní chování Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 23 a 24 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 24 and 25 () 1 / 43 Na této přednášce se dozvíte jak si monopol volí

Více

NEDOKONALÁ KONKURENCE

NEDOKONALÁ KONKURENCE NEDOKONALÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKA NK Jak byste charakterizovali NK? (z hlediska ceny) Jaké jsou další charakteristiky ceny? (uvádějte příklady) Produkt Náklady na změnu dodavatele Informace Počet producentů

Více

Vymezení nákladů různá pojetí

Vymezení nákladů různá pojetí Obsah vymezení nákladů náklady v krátkém období vztah mezních, průměrných a celkových nákladů náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR vztah mezi produkční funkcí a funkcemi nákladů příjmy

Více

Mezi firmami v oligopolu dochází ke strategickým interakcím. Při zkoumání strategických interakcí používáme teorii her.

Mezi firmami v oligopolu dochází ke strategickým interakcím. Při zkoumání strategických interakcí používáme teorii her. Teorie her a oligopol Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, oddíly 26.1-9, 27.1-3 a 27.7-8 Varian: Intermediate Microeconomics, Sections 27.1-9, 28.1-3, 28.7-8 () 1 / 36 Obsah přednášky V této přednášce

Více

Přebytek spotřebitele

Přebytek spotřebitele Přebytek spotřebitele a tržní poptávka Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 14 a 15 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 14 and 15 () 1 / 36 Na této přednášce se dozvíte jak měříme

Více

Mikroekonomie. Opakování příklad 1. Řšení. Příklad 2. Příklad 5. Proč Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU 16 D

Mikroekonomie. Opakování příklad 1. Řšení. Příklad 2. Příklad 5. Proč Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU 16 D Opakování příklad 1 Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Hodnota Edp = 0,1 znamená, že procentní změna množství při 10% změně ceny bude: a/ 0,2 b/ 2,5 c/ 5,0 d/ 1,0 e/ ze zadaných

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence

Mikroekonomie I: Cenová elasticita a dokonalá konkurence PhDr. Praha, VŠFS, 8.11.2010 Cenová elasticita V jakém rozsahu se změní poptávané či nabízené množství při změně ceny? Cenová elasticita (pružnost) je procentuální změna poptávaného či nabízeného množství

Více

VOLBA VÝSTUPU DOKONALE KONKURENČNÍ FIRMOU

VOLBA VÝSTUPU DOKONALE KONKURENČNÍ FIRMOU VOLBA VÝSTUPU DOKONALE KONKURENČNÍ FIRMOU URČENÍ VÝSTUPU, PŘI NĚMŽ FIRMA MAXIMALIZUJE ZISK Ekonomický zisk- Π =TR-TC Π= P.Q-w.L-r.K Π=P.f(K,L)-w.L-r.K Nulový ekonomický zisk-vstupy svým fungováním přinášejí

Více

Národní hospodářství poptávka a nabídka

Národní hospodářství poptávka a nabídka Národní hospodářství poptávka a nabídka Chování spotřebitele a poptávka Užitek a spotřebitelův přebytek Jedním ze základních problémů, které spotřebitel řeší, je, kolik určitého statku má kupovat a jak

Více

Chování firmy a formování nabídky

Chování firmy a formování nabídky Teorie firmy Chování firmy a formování nabídky Příčiny existence firmy: 1. výhody týmové práce 2. snížení nákladů spojených s uzavíráním kontraktů Často je daleko ekonomičtější organizovat výrobu prostřednictvím

Více

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady

3 Elasticita nabídky. 3.1 Základní pojmy. 3.2 Grafy. 3.3 Příklady 3 Elasticita nabídky 3.1 Základní pojmy Vysvětlete následující pojmy: 1. cenová elasticita nabídky, 2. cenově elastická nabídka, 3. cenově neelastická nabídka, 4. jednotkově elastická nabídka, 5. dokonale

Více

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu

13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu 13 Specifika formování poptávky firem po práci a kapitálu Na rozdíl od trhu finálních statků, kde stranu poptávky tvořili jednotlivci (domácnosti) a stranu nabídky firmy, na trhu vstupů vytvářejí jednotlivci

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

firma je tvůrce ceny ( price maker ) v omezeném smyslu. Křivka poptávky po produktech jedné firmy je téměř horizontální.

firma je tvůrce ceny ( price maker ) v omezeném smyslu. Křivka poptávky po produktech jedné firmy je téměř horizontální. Monopolistická konkurence charakteristika volba výstupu firmy v SR a LR efektivnost monopolistické konkurence model rozmístění při výrobkové diferenciaci Charakteristika monopolistické konkurence nejjemnější

Více

MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE

MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE CHARAKTERISTIKY MONOPOLISTICKÉ KONKURENCE www.ekofun.cz Velký počet výrobců, jejichž výrobky jsou velmi blízké substituty produkt je však diferencovaný Velký počet firem způsobuje,

Více

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů

Mikroekonomie I: Trh výrobních faktorů PhDr. Praha, VŠFS, 29.11.2010 Výrobní faktory Poptávka po výrobních faktorech Výrobní faktory = vzácné vstupy, které používáme k produkci statků-výstupu Tradiční výrobní faktory Prvotní výrobní faktory:

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE

POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE POPTÁVKA NA DOKONALE KONKURENČNÍM TRHU PRÁCE Firma maximalizuje zisk když platí Dokonalý trh práce-firma přicházející na tento trh je jednou z velkého počtu cenu práce nemůže ovlivnit Křivku nabídky práce

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné Úloha 1 Keynesiánský přístup v ekonomii je charakteristický mimo jiné a. dosažením makroekonomické rovnováhy pouze při plném využití kapacit ekonomiky b. důrazem na finanční trhy c. větším využíváním regulace

Více

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad

Firma. Spotřebitel. Téma cvičení. Mikroekonomie. Příjmy, zisk Produkční analýza. Opakování. Příklad. Příklad. Příklad Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma cvičení Firma Příjmy, zisk Produkční analýza Opakování Spotřebitel Máte danou funkci celkového užitku TU ve tvaru: 300X - 10X 2 (X značí

Více

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. = c + d.q. P s. Nabídka, poptávka. Téma cvičení č. 2: Téma. Nabídka (supply) S. Obecná rovnice nabídky

Mikroekonomie. Nabídka, poptávka. = c + d.q. P s. Nabídka, poptávka. Téma cvičení č. 2: Téma. Nabídka (supply) S. Obecná rovnice nabídky Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Téma Nabídka, poptávka Nabídka (supply) S Nabídka představuje objem zboží, které jsou výrobci ochotni

Více

Ing. Eliška Galambicová 1 8. Chování firmy v podmínkách monopolu

Ing. Eliška Galambicová 1 8. Chování firmy v podmínkách monopolu Ing. Eliška Galambicová 1 8. Chování firmy v podmínkách monopolu A) Monopol teoretická východiska Nedokonalá konkurence: představuje situaci, kdy je na trhu alespoň jeden prodávající nebo kupující který

Více

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb.

1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. ZS 2007/08 Mikroekonomie (Bc.) CVIČENÍ doc. Helísek Úvod do ekonomie 1. Doplňte: ekonomie zkoumá, jak využívat zdroje k uspokojení potřeb. 2. Vysvětlete náklady

Více

a, c, d Mikroekonomie Tržní rovnováha Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU 1. opakování Příklad 1 Řešení Řešení Příklad

a, c, d Mikroekonomie Tržní rovnováha Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU 1. opakování Příklad 1 Řešení Řešení Příklad Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU 1. opakování Tržní rovnováha Příklad 1 Poptávka je dána funkcí Q = 25 P a nabídka tabulkou: Varianta a b c d Cena 5 10 15 20 Množství 5 15

Více

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb

6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 6 Nabídka na trhu výrobků a služeb 1. Náklady firmy 2. Příjmy a zisk firmy 3. Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu 4. Nabídka firmy V ekonomii se rozlišují tři časové horizonty, ve vztahu k možnostem

Více

Charakteristika oligopolu

Charakteristika oligopolu Oligopol Charakteristika oligopolu Oligopol v ekonomice převažuje - základní rysy: malý počet firem - činnost několika firem v odvětví vyráběný produkt může být homogenní (čistý oligopol) nebo heterogenní

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_I, Mikroekonomie I Název tematického celku: Mikroekonomie I čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005

M I K R O E K O N O M I E. orientační program cvičení. 3. Produkce, náklady, příjmy a zisk firmy. 31. 10. 2005 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. zimní semestr 2005/06 bakalářské prezenční studium, středisko Most obor Řízení podniku a podnikové finance (RP) M I K R O E K O N O M I E orientační program cvičení

Více

Základy matematiky pro FEK

Základy matematiky pro FEK Základy matematiky pro FEK 11. přednáška Blanka Šedivá KMA zimní semestr 2016/2017 Blanka Šedivá (KMA) Základy matematiky pro FEK zimní semestr 2016/2017 1 / 13 Vybrané ekonomické aplikace diferenciálního

Více

Obsah. Předmluva autora... VII. Oddíl A Metoda a předmět ekonomie

Obsah. Předmluva autora... VII. Oddíl A Metoda a předmět ekonomie Obsah Předmluva autora... VII Oddíl A Metoda a předmět ekonomie 1. Jaká věda je ekonomie?... 3 1.1 Pozitivní věda... 3 1.2 Vize a model v ekonomii... 5 1.3 Ekonomie věda o lidském jednání... 7 1.4 Racionalita

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 8

FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ. Katedra ekonomie a financí. Mikroekonomie cvičení 8 FAKULTA EKONOMICKÁ ZČU PLZEŇ Katedra ekonomie a financí Mikroekonomie cvičení 8 8. FIRMA V DOKONALÉ A NEDOKONALÉ KONKURENCI PŘÍKLAD Č. 1 Definujte rovnováhu spotřebitele, rovnováhu firmy a tržní rovnováhu

Více

Příjmové veličiny na trhu VF

Příjmové veličiny na trhu VF Trh práce Vysvětlivky: SR = short run = krátké období, množství kapitálových statků je fixní R = long run = dlouhé období, množství kapitálových statků je variabilni Příjmové veličiny na trhu VF Příjem

Více

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15

29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 29. mezní a průměrná produktivita práce MC a AC při 15 hodinách práce? AC = w = 4,5 Kč při 15 hodinách práce MC = w + L pro L = 15 1 30. Optimum při nájmu výrobního faktoru Nabídka vstupu Z je dána rovnicí

Více

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L

křivka MFC L roste dvakrát rychleji než AFC L 10. Nedokonale konkurenční trh práce, nabídka práce Struktura charakteristika NedoKo.. trhu práce optimální množství práce v SR optimální množství práce v LR mzdová diskriminace monopsonu individuální

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1

Mikroekonomie 1 -TOMÁŠ VOLEK (Prezentace 6) 1 Obsah Podnik Výnosy Zisk Podnik Firma (podnik) je obecné označení pro ekonomicko - právní subjekt. Základními znaky rozlišující podnik od jiných institucí společnosti jsou: - -.. Základní cíl podniku je

Více

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Varianta C3 Strana 1 Přijímací zkoušky na navazující magisterské studium leden 2006 Zkouška z ekonomie Zadání Přečtěte si pozorně zadání každé otázky, vyberte variantu a označte křížkem na přiloženém listu

Více

Mikroekonomie. 1. Opakování příklad 1. Řešení. Opakování - Příklad 2. Příklad 2 - řešení P = 30 (6Q/5)

Mikroekonomie. 1. Opakování příklad 1. Řešení. Opakování - Příklad 2. Příklad 2 - řešení P = 30 (6Q/5) 1. Opakování příklad 1. Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Poptávka po obuvi je popsána rovnicí: Q D = 300 0,3P, (Q D je poptávané množství za měsíc. Nabídka v průběhu měsíce

Více

Modely oligopolu. I. Dokonalý trh II. Nedokonalý trh 1. Modely oligopolu. Dokonalý trh. Nedokonalý trh

Modely oligopolu. I. Dokonalý trh II. Nedokonalý trh 1. Modely oligopolu. Dokonalý trh. Nedokonalý trh Modely oligopolu Obsah kapitoly Studijní cíle I. Dokonalý trh II. Nedokonalý trh 1. Modely oligopolu Student získá komplexní přehled teorií oligopolu, které lze úspěšně aplikovat v realitě. Doba potřebná

Více

Tržní síly nabídky a poptávky

Tržní síly nabídky a poptávky Tržní síly nabídky a poptávky Motivace Dělba práce zvyšuje bohatství. Zároveň vytváří vzájemnou závislost a potřebu koordinovat hospodářství. Ve svobodném světě však hospodářství nikdo neřídí a nekoordinuje

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb

PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb PR5 Poptávka na trhu výrobků a služeb 5.1. Rovnováha spotřebitele 5.2. Indiferenční analýza od kardinalismu k ordinalismu 5.3. Poptávka, poptávané množství a jejich změny 5.4. Pružnost tržní poptávky Poptávka

Více