Úvod do politiky soudržnosti EU pro období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020"

Transkript

1 Úvod do politiky EU pro období Politik Červen 2014

2 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti firem, hospodářského růstu, udržitelného rozvoje zlepšování kvlity život občnů. Politik má silný dopd v mnoh sférách Politik je oporou evropské solidrity Investice pomáhjí doshovt cílů mnoh dlších politik EU. Politik doplňuje politiky EU, které se zbývjí npříkld vzděláváním, změstnností, energetikou, životním prostředím, jednotným trhem, výzkumem inovcemi. Především le poskytuje nezbytný rámec pro investice strtegii pro plnění nšich sjednných cílů v oblsti růstu (strtegie Evrop 2020 ec.europ.eu/eu2020). Největší část prostředků vynkládných v rámci politiky se soustředí n méně rozvinuté evropské země. Cílem těchto investic je pomoci těmto zemím regionům snižovt ekonomické, sociální územní nerovnosti, které v EU stále přetrvávjí. EU usiluje o dosžení pěti konkrétních cílů do roku Jde o cíle v oblsti změstnnosti, inovcí, vzdělávání, sociálního zčleňování klimtu/energie. Kždý členský stát si v těchto oblstech stnovil vlstní národní cíle. V zájmu splnění těchto cílů řešení různorodých rozvojových potřeb jednotlivých regionů EU bylo vyčleněno 351,8 milirdy EUR, tedy téměř třetin celkového rozpočtu EU, n politiku pro období Celkový finnční dopd Politik předstvuje ktlyzátor pro dlší veřejné i soukromé finncování nejen proto, že zvzuje členské státy ke spolufinncování z národního rozpočtu, le i tím, že vytváří důvěryhodné prostředí pro investory. Přihlédne-li se i k příspěvkům z národních rozpočtů dlším soukromým investicím, očekává se, že dopd politiky v období dosáhne částky 450 milird EUR. CELKOVÝ NA ROKY 2 CELKEM: ,5 % Finncování z politik 351,8 mld.

3 Jké jsou největší úspěchy*? Jké jsou největší úspěchy*? Růst vytváření prcovních CELKOVÝ ROZPOČET EUmíst NA ROKY V nejchudších regionech EU rostly příjmy, přičemž HDP n hlvu v těchto oblstech CELKEM: milird vzrostl z 60,5 % průměru EU v roce 2007 n 62,7 % v roce Odhduje se, že v období 2007 ž 2012 bylo vytvořeno nových prcovních míst. 32,5 % Finncování z politiky Investice 351,8 mld. kum, d. do lidí Kždoročně se v celé EU zpojuje si 15 milionů lidí do práce v tisícovkách projektů, které spolufinncuje Evropský sociální fond (ESF). 2,4 milionu účstníků optření ESF, která byl relizován n podporu přístupu k změstnání, nlezlo prcovní místo do 6 měsíců ( ). Podpor podniků Růst vytváření Posilování výzkumu inovcí prcovních míst Posilování výzkumu inovcí 000 V nejchudších Podporu získlo 61 výzkumnýchregionech projektů. EU rostly příjmy, přičemžeuhdp n hlvu Dlších 5 milionů občnů získlo přístupv těchto oblstech vzrostl z 60,5 % průměru EU v roce 2007 n k vysokorychlostnímu internetu. v roce V oblsti výzkumu62,7 bylo%vytvořeno Odhduje se, že v období 2007 ž 2012 bylo nových dlouhodobých prcovních míst. vytvořeno nových prcovních míst. Podporu získlo výzkumných projektů. Dlších 5 milionů občnů EU získlo přístup k vysokorychlostnímu internetu. V oblsti výzkumu bylo vytvořeno nových dlouhodobých prcovních míst. Zlepšení životního prostředí Investice do lidí Zlepšení životního prostředí Proběhl modernizce vodovodních systékždoročně se v celé EU zpojuje si 15 milimů, která přinesl užitek 3,2 milionu občnů. do práce v tisícovkách projektů, které Bylo relizováno 9 onů 400 lidí projektů zvyšujících spolufinncuje Evropský sociální fond (ESF). udržitelnost trktivitu měst. 2,4 milionu účstníků optření ESF, která byl relizován n podporu přístupu k změstnání, nlezlo prcovní místo do 6 měsíců (2007Modernizce doprvy 2010) km silnic km železničních trtí podpořilo vznik efektivní trnsevropské doprvní Podpor podniků sítě (TEN-T) mlých středních podniků (MSP) mlých středních podniků (MSP) obdrželo přímou investiční podporu. obdrželo přímou investiční podporu. Podporu získlo zčínjících podniků. Podporu získlo zčínjících podniků. V mlých středních údje se týkjí podnicích vzniklo V mlých středních podnicích vzniklo * Není-li uvedeno jink, prcovních míst. období prcovních míst. Dlší politiky EU: 67,5 % zemědělství, výzkum, vnější vzthy td. 730,2 mld. Proběhl modernizce vodovodních systémů, která přinesl užitek 3,2 milionu občnů. Bylo relizováno projektů zvyšujících udržitelnost trktivitu měst. Modernizce doprvy km silnic km železničních trtí podpořilo vznik efektivní trnsevropské doprvní sítě (TEN-T). * Není-li uvedeno jink, údje se týkjí období

4 Jk to funguje? Jk probíhá finncování Politik se relizuje prostřednictvím tří hlvních fondů. Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR): Jeho cílem je posilování regionální hospodářské sociální prostřednictvím investic do sektorů posilujících růst, zlepšování konkurenceschopnosti vytváření prcovních míst. Z EFRR jsou finncovány i projekty přeshrniční spolupráce. Evropský sociální fond (ESF): ESF investuje do lidí, změřuje se n zlepšování příležitostí k změstnání vzdělávání. Tké se snží pomáht osobám se znevýhodněním lidem ohroženým chudobou či sociálním vyloučením. Fond : Investuje do zeleného růstu udržitelného rozvoje zlepšuje konektivitu v členských státech s HDP nižším než 90 % průměru zemí EU-27. Spolu s Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkov (EZFRV) Evropským námořním rybářským fondem (ENRF) tvoří evropské strukturální investiční (ESI) fondy (ec.europ.eu/esif). Nstvení správných cílů Komise spoluprcuje s členskými státy n příprvě dohod o prtnerství operčních progrmů, které mjí určovt investiční priority rozvojové potřeby. Progrmy řídí jednotlivé projekty vybírjí řídicí orgány v členských státech. Přidělování prostředků Co je nového v období ? Řídicí orgány vybírjí jednotlivé projekty. Pokud celkové nákldy projektu překrčují 50 milionů EUR, podléhá projekt schvlování Komisí. Větší důrz n výsledky: jsnější měřitelné cíle umožňující vyšší míru odpovědnosti. N zčátku kždého roku Komise uvolní prostředky, což umožňuje zemím zčít investovt do projektů. Komise kždé zemi propltí výdje certifikovné vnitrostátními orgány. Progrmy se neustále monitorují. Monitorování zhrnuje udity kontroly prováděné Komisí či členským státem přímo n místě. Komise i členské státy musí předkládt zprávy po celou dobu sedmiletého rozpočtového období. Zjednodušení: jeden soubor prvidel pro pět fondů. Podmínky: splnění určitých podmínek ještě před poskytnutím prostředků. Posílení městské dimenze úsilí o sociální zčlenění: určitý minimální podíl prostředků z EFRR ESF se vyčleňuje n integrovné projekty ve městech n podporu mrginlizovných komunit. Spojení s hospodářskou reformou: Komise může pozstvit finncování pro členský stát, který nedodržuje hospodářská prvidl EU.

5 Jké jsou priority? Jké jsou priority? Politik máobdobí pro období určených 11 temtických cílů podporujících Politik má pro určených 11 temtických cílů podporujících růst. růst. Investicemi z EFRR se bude podporovt 11 le cílů,cíle le1-4 cíle předstvují 1-4 předstvují hlvní investiční priority. Investicemi z EFRR se bude podporovt všechvšech 11 cílů, hlvní investiční priority. Hlvní priority pro jsou ESF cíle jsou8-11, cíle 8-11, přestože podporuje cíle 1-4. Hlvní priority pro ESF přestože tentotento fond fond podporuje i cíle i1-4. Fond podporuje cíle4-7 Fond podporuje cíle Posilování výzkumu, technolo1. Posilování výzkumu, technologického inovcí gického vývojevývoje inovcí 2. Zlepšení přístupu k informč2. Zlepšení přístupu k informčním komunikčním technoloním komunikčním technologiím zvýšení jejich kvlity giím zvýšení jejich kvlity 3. Posilování konkurenceschopnosti konkurenceschopnosti 3. Posilování MSP MSP 4. Podporu přechodu n nízkouh4. Podporu přechodu n nízkouhlíkové hospodářství líkové hospodářství 5. Podpor přizpůsobení 5. Podpor přizpůsobení se kli-se klimtickým změnám, mtickým změnám, řízení řízení pre- prevence rizik vence rizik 8. Podpor udržitelné kvlitní 8. Podpor udržitelné kvlitní změstnnosti mobility prcovzměstnnosti mobility prcovních sil ních sil 6. Ochrn životního prostředí 6. Ochrn životního prostředí podpor efektivního využívání podpor efektivního využívání zdrojůzdrojů 9. Podpor sociálního zčleňová9. Podpor sociálního zčleňování, boj proti chudobě jkékoli ní, boj proti chudobě jkékoli diskriminci diskriminci 7. Podpor udržitelné doprvy 7. Podpor udržitelné doprvy zlepšování síťových infrstruktur zlepšování síťových infrstruktur 10. Investování do vzdělávání, 10. Investování do vzdělávání, od- odborného výcviku celoživotního borného výcviku celoživotního vzdělávání vzdělávání 11. Zvyšování efektivity veřejné 11. Zvyšování efektivity veřejné správy správy

6 Kdo je příjemcem výhod? Politik přináší výhody všem regionům EU Mír investic odráží rozvojové potřeby jednotlivých členských států. Regiony jsou rozděleny podle výše jejich hrubého domácího produktu (HDP) n více rozvinuté, přechodové méně rozvinuté. V závislosti n tomto rozdělení mohou fondy poskytovt 50 ž 85 % celkového rozpočtu projektu. Zbývjící prostředky mohou pocházet z veřejných (národních či regionálních) nebo soukromých zdrojů. Celkovým cílem této politiky je zjistit, by byly měst Evropy konkurenceschopnější, podpořit růst vznik prcovních míst. FINANC SOUDR (351,8 Tech Mezi potenciální příjemce ptří veřejné orgány, podniky (především MSP), univerzity, sdružení, nevládní orgnizce orgnizce dobrovolníků. Žádosti o finncování je třeb předkládt vnitrostátním nebo regionálním orgánům řídícím příslušný progrm. Evropská územní spolupráce Politik vybízí měst z různých členských států EU k vzájemné spolupráci k vzájemnému učení se prostřednictvím společných progrmů, projektů sítí s konkrétními dopdy n všechny spekty hospodářského život, včetně inovcí, dostupnosti, vzdělávání, podnikání, změstnnosti životního prostředí. Přeshrniční, ndnárodní integrovné progrmy jsou finncovány z EFRR. Lidé žijící z hrnicemi EU mjí též možnost požívt výhod z progrmů přeshrniční spolupráce relizovných v rámci nástroje předvstupní pomoci. Mezinárodní spolupráce se může relizovt tké prostřednictvím mkroregionální strtegie, integrovného rámce, který se zbývá společnými problémy, jimž čelí členské státy třetí země ve specifických zeměpisných oblstech. V součsné době existují dvě mkroregionální strtegie: Strtegie EU pro region Bltského moře Strtegie EU pro Podunjí; třetí by měl být přijt do konce roku 2014 (Strtegie EU pro oblst Jderského Jónského moře) čtvrtá do konce roku 2015 (Strtegie EU pro lpský region). Podpor v krizi Politik regovl n krizi rychle účinně se znčnou mírou pružnosti. Přesměrovl prostředky tm, kde byly nejvíce potřeb, investovl do klíčových sektorů pro růst vytváření prcovních míst. Cílená snížení poždvků n spolufinncování z vnitrostátních zdrojů přidělení prostředků členským státům zsženým krizí v předstihu pomohl přinést tolik potřebnou likviditu v době rozpočtových omezení. 182,2 mld. Méně rozvinu Při velkých živelních pohromách mohou členské státy tké žádt o pomoc z Fondu solidrity Evropské unie (EUSF), který může rozdělit prostředky v celkové výši ž 500 milionů EUR ročně. Cover poster_ indd 1 Kdo může žádt? 14/07/14 16:32

7 Politik v průběhu čsu Politik v průběhu čsu 1957 První zmínk o regionálních rozdíl- FINANCOVÁNÍ Z POLITIKY nostech v Římských smlouvách. SOUDRŽNOSTI Byl zložen Evropský sociální fond. (351,8 milirdy ) NOITISNART SNOIGER 1975 Byl vytvořen Evropský fond pro regionální rozvoj. 1,5 mld. 2 mld. citiv podporu městnnosti dých lidí plnění) 4e mld. vční stská, tření 1,2 mld. Specifická lokce Technická 1986 Vpomoc jednotném ktu byl vyproevropském nejvzdálenější řídce obydlenépolitiku. tvořen právní zákld pro regionální 1988 V rámci dptce po přistoupení Řeck (1981), Špnělsk Portuglsk (1986) byly strukturální fondy integrovány mld. Rozpodo komplexní politiky63,4. Fond čet: 64 mld. ECU Mstrichtská smlouv přinesl mld. -,2 opská územní vznik Fondu, Výboru regionů 182,2 mld. olupráce ů Méně rozvinuté upltňování principu subsidirity. 54,3 mld. Více rozvinuté Zdvojnásobení množství prostředků pro fondy n úroveň rovnjící se třetině rozpočtu EU. 35,4 mld. y 1995 Byl doplněn Přechodové speciální cíl pro podporu řídce obydlených regionů Finsk Švédsk. ě Lisbonská strtegie posunul priority EU směrem k růstu, změstnnosti 1957 První zmínk o regionálních rozdíl inovcím. nostech v Římských smlouvách Priority pro toto období 1958 Byl zložen Evropský sociální fond. ITISNART tk, by odrážely cíle LisbylyNOzcíleny SNOIGER bonské strtegie. Předvstupní nástroje po 1975 Byl vytvořen Evropský fond pro skytovly finncování know-how i zemím regionální rozvoj. čekjícím n přistoupení k EU V jednotném evropském ktu byl vy 2004 K EU se připojilo deset dlších tvořen právní zákld pro regionální politiku. 3,2 mld. zemí, které zvýšily počet obyvtel EU Inicitiv n podporu o 20 %, le její HDP pouze o 5 %. Pro tyto V rámci dptce změstnnosti nové byl vyčleněn speciální mldých lidíčlenské státy Řeck (1981), Špnělsk (doplnění) rozpočet ( ) po přistoupení Portuglsk (1986) byly strukturální fondy integrovány 0,4 mld. do komplexní politiky. RozpoInovční % rozpočtu bylo vyčet: 64 mld. ECU. městská členěno n environmentální infrstrukturu optření n optření proti změně klimtu, 25 % n 1993 Mstrichtská smlouv přinesl 10,2 mld. výzkum inovce. Evropská územní vznik Fondu, Výboru regionů spolupráce upltňování principu subsidirity Nové progrmové období přináší zjednodušená společná pr Zdvojnásobení množství vidl výrznější změření n výstupy prostředků pro fondy n úroveň rovnjící se výsledky. Rozpočet ve výši 351,8 militřetině rozpočtu EU. rdy EUR se změřuje n 11 temtických cílů, které pomohou splnit cíle strtegie 1995 Byl doplněn speciální cíl pro podporu Evrop řídce obydlených regionů Finsk Švédsk Lisbonská strtegie posunul priority EU směrem k růstu, změstnnosti inovcím Priority pro toto období byly zcíleny tk, by odrážely cíle Lisbonské strtegie. Předvstupní nástroje poskytovly finncování know-how i zemím čekjícím n přistoupení k EU K EU se připojilo deset dlších zemí, které zvýšily počet obyvtel EU o 20 %, le její HDP pouze o 5 %. Pro tyto nové členské státy byl vyčleněn speciální rozpočet ( ) % rozpočtu bylo vyčleněno n environmentální infrstrukturu n optření proti změně klimtu, 25 % n výzkum inovce Nové progrmové období přináší zjednodušená společná prvidl výrznější změření n výstupy výsledky. Rozpočet ve výši 351,8 milirdy EUR se změřuje n 11 temtických cílů, které pomohou splnit cíle strtegie Evrop Cover poster_140

8 78-CS-C Kde získám dlší informce? Politik EU n webu https://twitter.com/eu_socil Pltform pro spolupráci v regionální politice Europe Direct je síť informčních dokumentčních středisek o EU ve všech členských státech. Poskytuje tké centrální informční služby. Nejbližší místní informční středisko nleznete n drese europedirect.europ.eu Chcete-li kontktovt centrální informční službu Zvolejte n bezpltnou linku Europe Direct v jkémkoli úředním jzyce Pošlete svůj dotz e-milem n dresu index_cs.htm Zeptejte se n webu prostřednictvím chtu n drese index_cs.htm Řídicí orgány N webech Inforegio ESF nleznete kontktní údje vnitrostátních orgánů odpovědných z řízení finncování politiky ve všem regionu. Řídicí orgány mjí též své vlstní weby, kde lze nlézt podrobné informce o projektech ve všem regionu o tom, jk žádt o finncování. Zstoupení Evropské komise v České Republice Evropský dům Jungmnnov Prh 1 Tel.: E-mil: Nvštivte stránku: Evropská unie / Getty Imges / Shutterstock Webové stránky Inforegio Europe Direct Cover řídce obydlených regionů Finsk Švédsk. cílů, které pomohou splnit cíle strtegie Evrop 2020.

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Mezinárodní spolupráce. a rozvoj. Boj proti chudobě v měnícím se světě POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní spolupráce Boj proti chudobě v měnícím se světě a rozvoj Je všeobecně známo, že máme k dispozici technologické, finanční a materiální zdroje, abychom z tohoto světa do

Více

EaSI. Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost a sociální politiku. Sociální Evropa

EaSI. Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost a sociální politiku. Sociální Evropa EaSI Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost Sociální Evropa EaSI Nový zastřešující program EU pro zaměstnanost Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR

Rámcová pozice/stanovisko pro Parlament ČR Zpracovali: Mgr. Stanislav Schneidr, tel.: 224 861 720 Datum: 19. prosince 2011 Mgr. Miroslav Daněk, tel. 224 861 792 Mgr. Kateřina Neveselá, tel. 224 861 369 Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.;

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor STANOVISKO. Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu. (stanovisko z vlastní iniciativy)

Evropský hospodářský a sociální výbor STANOVISKO. Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu. (stanovisko z vlastní iniciativy) Evropský hospodářský a sociální výbor NAT/502 LEADER jako nástroj pro místní rozvoj V Bruselu dne 21. září 2011 STANOVISKO Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu LEADER jako nástroj pro

Více

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR

AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR AKČNÍ PLÁNNA PODPORU HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU A ZAMĚSTNANOSTIČR Obsah Obsah... 1 Seznam použitých zkratek... 2 Předmluva... 3 Úvod: Kontext vývoje českého hospodářství... 4 Implementace opatření Akčního plánu...

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 404 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009

AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY. Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 AKČNÍ PLÁN PRO STÁTNÍ PODPORY Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 2009 (Konzultační dokument) CS 1 CS Úvod... 3 I Modernizovaná politika státní

Více