Úvod do politiky soudržnosti EU pro období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020"

Transkript

1 Úvod do politiky EU pro období Politik Červen 2014

2 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti firem, hospodářského růstu, udržitelného rozvoje zlepšování kvlity život občnů. Politik má silný dopd v mnoh sférách Politik je oporou evropské solidrity Investice pomáhjí doshovt cílů mnoh dlších politik EU. Politik doplňuje politiky EU, které se zbývjí npříkld vzděláváním, změstnností, energetikou, životním prostředím, jednotným trhem, výzkumem inovcemi. Především le poskytuje nezbytný rámec pro investice strtegii pro plnění nšich sjednných cílů v oblsti růstu (strtegie Evrop 2020 ec.europ.eu/eu2020). Největší část prostředků vynkládných v rámci politiky se soustředí n méně rozvinuté evropské země. Cílem těchto investic je pomoci těmto zemím regionům snižovt ekonomické, sociální územní nerovnosti, které v EU stále přetrvávjí. EU usiluje o dosžení pěti konkrétních cílů do roku Jde o cíle v oblsti změstnnosti, inovcí, vzdělávání, sociálního zčleňování klimtu/energie. Kždý členský stát si v těchto oblstech stnovil vlstní národní cíle. V zájmu splnění těchto cílů řešení různorodých rozvojových potřeb jednotlivých regionů EU bylo vyčleněno 351,8 milirdy EUR, tedy téměř třetin celkového rozpočtu EU, n politiku pro období Celkový finnční dopd Politik předstvuje ktlyzátor pro dlší veřejné i soukromé finncování nejen proto, že zvzuje členské státy ke spolufinncování z národního rozpočtu, le i tím, že vytváří důvěryhodné prostředí pro investory. Přihlédne-li se i k příspěvkům z národních rozpočtů dlším soukromým investicím, očekává se, že dopd politiky v období dosáhne částky 450 milird EUR. CELKOVÝ NA ROKY 2 CELKEM: ,5 % Finncování z politik 351,8 mld.

3 Jké jsou největší úspěchy*? Jké jsou největší úspěchy*? Růst vytváření prcovních CELKOVÝ ROZPOČET EUmíst NA ROKY V nejchudších regionech EU rostly příjmy, přičemž HDP n hlvu v těchto oblstech CELKEM: milird vzrostl z 60,5 % průměru EU v roce 2007 n 62,7 % v roce Odhduje se, že v období 2007 ž 2012 bylo vytvořeno nových prcovních míst. 32,5 % Finncování z politiky Investice 351,8 mld. kum, d. do lidí Kždoročně se v celé EU zpojuje si 15 milionů lidí do práce v tisícovkách projektů, které spolufinncuje Evropský sociální fond (ESF). 2,4 milionu účstníků optření ESF, která byl relizován n podporu přístupu k změstnání, nlezlo prcovní místo do 6 měsíců ( ). Podpor podniků Růst vytváření Posilování výzkumu inovcí prcovních míst Posilování výzkumu inovcí 000 V nejchudších Podporu získlo 61 výzkumnýchregionech projektů. EU rostly příjmy, přičemžeuhdp n hlvu Dlších 5 milionů občnů získlo přístupv těchto oblstech vzrostl z 60,5 % průměru EU v roce 2007 n k vysokorychlostnímu internetu. v roce V oblsti výzkumu62,7 bylo%vytvořeno Odhduje se, že v období 2007 ž 2012 bylo nových dlouhodobých prcovních míst. vytvořeno nových prcovních míst. Podporu získlo výzkumných projektů. Dlších 5 milionů občnů EU získlo přístup k vysokorychlostnímu internetu. V oblsti výzkumu bylo vytvořeno nových dlouhodobých prcovních míst. Zlepšení životního prostředí Investice do lidí Zlepšení životního prostředí Proběhl modernizce vodovodních systékždoročně se v celé EU zpojuje si 15 milimů, která přinesl užitek 3,2 milionu občnů. do práce v tisícovkách projektů, které Bylo relizováno 9 onů 400 lidí projektů zvyšujících spolufinncuje Evropský sociální fond (ESF). udržitelnost trktivitu měst. 2,4 milionu účstníků optření ESF, která byl relizován n podporu přístupu k změstnání, nlezlo prcovní místo do 6 měsíců (2007Modernizce doprvy 2010) km silnic km železničních trtí podpořilo vznik efektivní trnsevropské doprvní Podpor podniků sítě (TEN-T) mlých středních podniků (MSP) mlých středních podniků (MSP) obdrželo přímou investiční podporu. obdrželo přímou investiční podporu. Podporu získlo zčínjících podniků. Podporu získlo zčínjících podniků. V mlých středních údje se týkjí podnicích vzniklo V mlých středních podnicích vzniklo * Není-li uvedeno jink, prcovních míst. období prcovních míst. Dlší politiky EU: 67,5 % zemědělství, výzkum, vnější vzthy td. 730,2 mld. Proběhl modernizce vodovodních systémů, která přinesl užitek 3,2 milionu občnů. Bylo relizováno projektů zvyšujících udržitelnost trktivitu měst. Modernizce doprvy km silnic km železničních trtí podpořilo vznik efektivní trnsevropské doprvní sítě (TEN-T). * Není-li uvedeno jink, údje se týkjí období

4 Jk to funguje? Jk probíhá finncování Politik se relizuje prostřednictvím tří hlvních fondů. Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR): Jeho cílem je posilování regionální hospodářské sociální prostřednictvím investic do sektorů posilujících růst, zlepšování konkurenceschopnosti vytváření prcovních míst. Z EFRR jsou finncovány i projekty přeshrniční spolupráce. Evropský sociální fond (ESF): ESF investuje do lidí, změřuje se n zlepšování příležitostí k změstnání vzdělávání. Tké se snží pomáht osobám se znevýhodněním lidem ohroženým chudobou či sociálním vyloučením. Fond : Investuje do zeleného růstu udržitelného rozvoje zlepšuje konektivitu v členských státech s HDP nižším než 90 % průměru zemí EU-27. Spolu s Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkov (EZFRV) Evropským námořním rybářským fondem (ENRF) tvoří evropské strukturální investiční (ESI) fondy (ec.europ.eu/esif). Nstvení správných cílů Komise spoluprcuje s členskými státy n příprvě dohod o prtnerství operčních progrmů, které mjí určovt investiční priority rozvojové potřeby. Progrmy řídí jednotlivé projekty vybírjí řídicí orgány v členských státech. Přidělování prostředků Co je nového v období ? Řídicí orgány vybírjí jednotlivé projekty. Pokud celkové nákldy projektu překrčují 50 milionů EUR, podléhá projekt schvlování Komisí. Větší důrz n výsledky: jsnější měřitelné cíle umožňující vyšší míru odpovědnosti. N zčátku kždého roku Komise uvolní prostředky, což umožňuje zemím zčít investovt do projektů. Komise kždé zemi propltí výdje certifikovné vnitrostátními orgány. Progrmy se neustále monitorují. Monitorování zhrnuje udity kontroly prováděné Komisí či členským státem přímo n místě. Komise i členské státy musí předkládt zprávy po celou dobu sedmiletého rozpočtového období. Zjednodušení: jeden soubor prvidel pro pět fondů. Podmínky: splnění určitých podmínek ještě před poskytnutím prostředků. Posílení městské dimenze úsilí o sociální zčlenění: určitý minimální podíl prostředků z EFRR ESF se vyčleňuje n integrovné projekty ve městech n podporu mrginlizovných komunit. Spojení s hospodářskou reformou: Komise může pozstvit finncování pro členský stát, který nedodržuje hospodářská prvidl EU.

5 Jké jsou priority? Jké jsou priority? Politik máobdobí pro období určených 11 temtických cílů podporujících Politik má pro určených 11 temtických cílů podporujících růst. růst. Investicemi z EFRR se bude podporovt 11 le cílů,cíle le1-4 cíle předstvují 1-4 předstvují hlvní investiční priority. Investicemi z EFRR se bude podporovt všechvšech 11 cílů, hlvní investiční priority. Hlvní priority pro jsou ESF cíle jsou8-11, cíle 8-11, přestože podporuje cíle 1-4. Hlvní priority pro ESF přestože tentotento fond fond podporuje i cíle i1-4. Fond podporuje cíle4-7 Fond podporuje cíle Posilování výzkumu, technolo1. Posilování výzkumu, technologického inovcí gického vývojevývoje inovcí 2. Zlepšení přístupu k informč2. Zlepšení přístupu k informčním komunikčním technoloním komunikčním technologiím zvýšení jejich kvlity giím zvýšení jejich kvlity 3. Posilování konkurenceschopnosti konkurenceschopnosti 3. Posilování MSP MSP 4. Podporu přechodu n nízkouh4. Podporu přechodu n nízkouhlíkové hospodářství líkové hospodářství 5. Podpor přizpůsobení 5. Podpor přizpůsobení se kli-se klimtickým změnám, mtickým změnám, řízení řízení pre- prevence rizik vence rizik 8. Podpor udržitelné kvlitní 8. Podpor udržitelné kvlitní změstnnosti mobility prcovzměstnnosti mobility prcovních sil ních sil 6. Ochrn životního prostředí 6. Ochrn životního prostředí podpor efektivního využívání podpor efektivního využívání zdrojůzdrojů 9. Podpor sociálního zčleňová9. Podpor sociálního zčleňování, boj proti chudobě jkékoli ní, boj proti chudobě jkékoli diskriminci diskriminci 7. Podpor udržitelné doprvy 7. Podpor udržitelné doprvy zlepšování síťových infrstruktur zlepšování síťových infrstruktur 10. Investování do vzdělávání, 10. Investování do vzdělávání, od- odborného výcviku celoživotního borného výcviku celoživotního vzdělávání vzdělávání 11. Zvyšování efektivity veřejné 11. Zvyšování efektivity veřejné správy správy

6 Kdo je příjemcem výhod? Politik přináší výhody všem regionům EU Mír investic odráží rozvojové potřeby jednotlivých členských států. Regiony jsou rozděleny podle výše jejich hrubého domácího produktu (HDP) n více rozvinuté, přechodové méně rozvinuté. V závislosti n tomto rozdělení mohou fondy poskytovt 50 ž 85 % celkového rozpočtu projektu. Zbývjící prostředky mohou pocházet z veřejných (národních či regionálních) nebo soukromých zdrojů. Celkovým cílem této politiky je zjistit, by byly měst Evropy konkurenceschopnější, podpořit růst vznik prcovních míst. FINANC SOUDR (351,8 Tech Mezi potenciální příjemce ptří veřejné orgány, podniky (především MSP), univerzity, sdružení, nevládní orgnizce orgnizce dobrovolníků. Žádosti o finncování je třeb předkládt vnitrostátním nebo regionálním orgánům řídícím příslušný progrm. Evropská územní spolupráce Politik vybízí měst z různých členských států EU k vzájemné spolupráci k vzájemnému učení se prostřednictvím společných progrmů, projektů sítí s konkrétními dopdy n všechny spekty hospodářského život, včetně inovcí, dostupnosti, vzdělávání, podnikání, změstnnosti životního prostředí. Přeshrniční, ndnárodní integrovné progrmy jsou finncovány z EFRR. Lidé žijící z hrnicemi EU mjí též možnost požívt výhod z progrmů přeshrniční spolupráce relizovných v rámci nástroje předvstupní pomoci. Mezinárodní spolupráce se může relizovt tké prostřednictvím mkroregionální strtegie, integrovného rámce, který se zbývá společnými problémy, jimž čelí členské státy třetí země ve specifických zeměpisných oblstech. V součsné době existují dvě mkroregionální strtegie: Strtegie EU pro region Bltského moře Strtegie EU pro Podunjí; třetí by měl být přijt do konce roku 2014 (Strtegie EU pro oblst Jderského Jónského moře) čtvrtá do konce roku 2015 (Strtegie EU pro lpský region). Podpor v krizi Politik regovl n krizi rychle účinně se znčnou mírou pružnosti. Přesměrovl prostředky tm, kde byly nejvíce potřeb, investovl do klíčových sektorů pro růst vytváření prcovních míst. Cílená snížení poždvků n spolufinncování z vnitrostátních zdrojů přidělení prostředků členským státům zsženým krizí v předstihu pomohl přinést tolik potřebnou likviditu v době rozpočtových omezení. 182,2 mld. Méně rozvinu Při velkých živelních pohromách mohou členské státy tké žádt o pomoc z Fondu solidrity Evropské unie (EUSF), který může rozdělit prostředky v celkové výši ž 500 milionů EUR ročně. Cover poster_ indd 1 Kdo může žádt? 14/07/14 16:32

7 Politik v průběhu čsu Politik v průběhu čsu 1957 První zmínk o regionálních rozdíl- FINANCOVÁNÍ Z POLITIKY nostech v Římských smlouvách. SOUDRŽNOSTI Byl zložen Evropský sociální fond. (351,8 milirdy ) NOITISNART SNOIGER 1975 Byl vytvořen Evropský fond pro regionální rozvoj. 1,5 mld. 2 mld. citiv podporu městnnosti dých lidí plnění) 4e mld. vční stská, tření 1,2 mld. Specifická lokce Technická 1986 Vpomoc jednotném ktu byl vyproevropském nejvzdálenější řídce obydlenépolitiku. tvořen právní zákld pro regionální 1988 V rámci dptce po přistoupení Řeck (1981), Špnělsk Portuglsk (1986) byly strukturální fondy integrovány mld. Rozpodo komplexní politiky63,4. Fond čet: 64 mld. ECU Mstrichtská smlouv přinesl mld. -,2 opská územní vznik Fondu, Výboru regionů 182,2 mld. olupráce ů Méně rozvinuté upltňování principu subsidirity. 54,3 mld. Více rozvinuté Zdvojnásobení množství prostředků pro fondy n úroveň rovnjící se třetině rozpočtu EU. 35,4 mld. y 1995 Byl doplněn Přechodové speciální cíl pro podporu řídce obydlených regionů Finsk Švédsk. ě Lisbonská strtegie posunul priority EU směrem k růstu, změstnnosti 1957 První zmínk o regionálních rozdíl inovcím. nostech v Římských smlouvách Priority pro toto období 1958 Byl zložen Evropský sociální fond. ITISNART tk, by odrážely cíle LisbylyNOzcíleny SNOIGER bonské strtegie. Předvstupní nástroje po 1975 Byl vytvořen Evropský fond pro skytovly finncování know-how i zemím regionální rozvoj. čekjícím n přistoupení k EU V jednotném evropském ktu byl vy 2004 K EU se připojilo deset dlších tvořen právní zákld pro regionální politiku. 3,2 mld. zemí, které zvýšily počet obyvtel EU Inicitiv n podporu o 20 %, le její HDP pouze o 5 %. Pro tyto V rámci dptce změstnnosti nové byl vyčleněn speciální mldých lidíčlenské státy Řeck (1981), Špnělsk (doplnění) rozpočet ( ) po přistoupení Portuglsk (1986) byly strukturální fondy integrovány 0,4 mld. do komplexní politiky. RozpoInovční % rozpočtu bylo vyčet: 64 mld. ECU. městská členěno n environmentální infrstrukturu optření n optření proti změně klimtu, 25 % n 1993 Mstrichtská smlouv přinesl 10,2 mld. výzkum inovce. Evropská územní vznik Fondu, Výboru regionů spolupráce upltňování principu subsidirity Nové progrmové období přináší zjednodušená společná pr Zdvojnásobení množství vidl výrznější změření n výstupy prostředků pro fondy n úroveň rovnjící se výsledky. Rozpočet ve výši 351,8 militřetině rozpočtu EU. rdy EUR se změřuje n 11 temtických cílů, které pomohou splnit cíle strtegie 1995 Byl doplněn speciální cíl pro podporu Evrop řídce obydlených regionů Finsk Švédsk Lisbonská strtegie posunul priority EU směrem k růstu, změstnnosti inovcím Priority pro toto období byly zcíleny tk, by odrážely cíle Lisbonské strtegie. Předvstupní nástroje poskytovly finncování know-how i zemím čekjícím n přistoupení k EU K EU se připojilo deset dlších zemí, které zvýšily počet obyvtel EU o 20 %, le její HDP pouze o 5 %. Pro tyto nové členské státy byl vyčleněn speciální rozpočet ( ) % rozpočtu bylo vyčleněno n environmentální infrstrukturu n optření proti změně klimtu, 25 % n výzkum inovce Nové progrmové období přináší zjednodušená společná prvidl výrznější změření n výstupy výsledky. Rozpočet ve výši 351,8 milirdy EUR se změřuje n 11 temtických cílů, které pomohou splnit cíle strtegie Evrop Cover poster_140

8 78-CS-C Kde získám dlší informce? Politik EU n webu https://twitter.com/eu_socil Pltform pro spolupráci v regionální politice Europe Direct je síť informčních dokumentčních středisek o EU ve všech členských státech. Poskytuje tké centrální informční služby. Nejbližší místní informční středisko nleznete n drese europedirect.europ.eu Chcete-li kontktovt centrální informční službu Zvolejte n bezpltnou linku Europe Direct v jkémkoli úředním jzyce Pošlete svůj dotz e-milem n dresu index_cs.htm Zeptejte se n webu prostřednictvím chtu n drese index_cs.htm Řídicí orgány N webech Inforegio ESF nleznete kontktní údje vnitrostátních orgánů odpovědných z řízení finncování politiky ve všem regionu. Řídicí orgány mjí též své vlstní weby, kde lze nlézt podrobné informce o projektech ve všem regionu o tom, jk žádt o finncování. Zstoupení Evropské komise v České Republice Evropský dům Jungmnnov Prh 1 Tel.: E-mil: Nvštivte stránku: Evropská unie / Getty Imges / Shutterstock Webové stránky Inforegio Europe Direct Cover řídce obydlených regionů Finsk Švédsk. cílů, které pomohou splnit cíle strtegie Evrop 2020.

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hornolidečska na období Příloha: Analýza rizik Strtegie komunitně vedeného místního rozvoje n období 2014 2020 Příloh: Anlýz rizik Příprv strtegie byl spolufinncován z rozpočtu Zlínského krje z operčního progrmu Technická pomoc Anlýz rizik Tto příloh

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Včetně přehledu čerpání dotací EU na krajské projekty Říjen 217 (data k 2.1.) Čerpání dotací EU v České republice Největší převisy alokací v ukončených

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 SHRNUTÍ Základní charakteristika RP Nástroje RP Principy RP Úrovně realizace: primárně národní státy,

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace Regionální politika a příprava na programové období 2014-2020 aktuální informace RNDr. Ivo Ryšlavý Ministerstvo pro místní rozvoj Výchozí situace a rámce přípravy období 2014-2020 - vnější a vnitřní faktory

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování

Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Evropský sociální fond 2014-2020 Vize MPSV pro oblasti trhu práce a sociálního začleňování Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Venkov 2011,

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno,

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem. Brno, Strategie rozvoje Jihomoravského kraje a priority budoucí spolupráce s Rakouskem Brno, 10.10.2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci Od

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE Kurz

KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE Kurz KOHEZNÍ POLITIKA PODPORA PROJEKTŮ PO ROCE 2014 Kurz 10. 4. 2014 JAK FUNGUJE DOTAČNÍ ŘÍZENÍ DO JEDNOTLIVÝCH ZEMÍ? Definování výdajů do KP z evropského rozpočtu (336 mld. EUR) Cíl 1 Investice pro růst a

Více

AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC

AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Radmila Outlá, MBA STATISTIKA ČERVENEC 2014 Počet podaných žádostí: 100 tisíc Celkový objem: 1 293,4 mld. Kč Počet schválených projektů:

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období. EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova

SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období. EZFRV Evropský zemědělský fond rozvoje venkova Souhrn strategických záměrů EU 2014-2020: SSR Společný strategický rámec, nejširší vymezení priorit EU na dané období s cílem maximalizovat dopad těchto politik při dosahování evropských priorit Komise

Více

Nové programovací období co nás čeká

Nové programovací období co nás čeká Vědecko-výzkumný ústav Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Nové programovací období co nás čeká doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. lubor.hruska@accendo.cz Nový přístup EU k období 2014 2020 preferovány integrované

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020

Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Příprava Operačního programu Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na Operační program Doprava 207-2013, avšak jeho struktura bude

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu

Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu Program rozvoje venkova zhodnocení současného období a výhledy budoucího programu 1. 11. 2012 38. Den malých obcí Program rozvoje venkova 2007-2013 a možnosti podpory pro malé obce Opatření III.2.1 Obnova

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Kohezní politika EU IV. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje 25. března 2013, Litovel

Kohezní politika EU IV. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje 25. března 2013, Litovel Kohezní politika EU 2014+ IV. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje 25. března 2013, Litovel Obsah Příprava na kohezní politiku 2014+ na úrovni Evropské komise Finanční rámec Podporovaná území Východiska

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Mgr. Petr Hrazdil Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org

Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí. www.bankwatch.org Evropské fondy 2014 2020: Příprava Dohody o partnerství a její možné důsledky pro ochranu životního prostředí Kohehezní a strukturální fondy příprava období 2014-20 Rizika a příležitosti pro ŽP v příštích

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 2 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova stávající a budoucí podpora venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

N 111/09/02 N 114/09/02

N 111/09/02 N 114/09/02 N 111/09/02 N 114/09/02 9. funkční období N 111/09/02 N 114/09/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského prlmentu Rdy o snížení národních emisí některých látek znečišťujících

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů 5. května 2016, Praha 1 Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. května 2016, Praha 5. května 2016, Praha 2 Globální pohled na evropské

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR

Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR Sociální inkluze v programech strukturálních fondů EU v ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Daniel Braun 27. 5. 2013 Sociální inkluze zkušenosti a výhled na období 2014+ Sociáln

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Regionální politika EU Nástroj pro růst a zaměstnanost

Regionální politika EU Nástroj pro růst a zaměstnanost Regionální politika EU Nástroj pro růst a zaměstnanost CS Evropa potřebuje růst a investice na podporu malých a středních podniků, vzdělání, výzkumu, inovací, digitální infrastruktury, energetiky a dopravy.

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo

Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria - výzva Excelentní výzkum - Kontrola formálních náležitostí - 1., 2. kolo Příloh č. 2 Hodnoticí - výzv Excelentní výzkum - Kontrol formálních náležitostí - 1., 2. kolo pořdí název oprvitelné/neopr vitelné způsob - bodů hlvní zdroj informcí Popis Návod pro e F1 Žádost o podporu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 14.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 74/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

Základní informace o programu

Základní informace o programu Základní informace o programu Jitka Genserová, březen 2013 1 Obsah prezentace Strategické dokumenty související s H2020 O programu HORIZON 2020 Hledání prostředků na financování výzkumu ve zdrojích EU

Více