Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným?"

Transkript

1 Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Pro zdravotnické pracovníky jsou komunikativní dovednosti nezbytnou součástí profesionálního přístupu k pacientovi klientovi. Proto je nezbytně nutné, aby se žáci už na škole učili komunikativním dovednostem, které mohou později využít ve svém povolání. Na střední zdravotnické škole se komunikativním dovednostem učí průběžně po celé čtyři roky studia v předmětech ošetřovatelství, ošetřování nemocných a v psychologii. Nedostatek teoretických znalostí, ale i praktických zkušeností ovlivňuje psychiku, ale i pracovní výkon zdravotní sestry. Škola by měla studentky připravit nejen teoreticky, ale i prakticky. Praktický život prokáže schopnost plnit náročné situace zdravotnického povolání. Je nutností reagovat pohotově v každé situaci, při každém pohledu na nemocného vhodně reagovat komunikovat. Proces komunikace je základem pro veškerou ošetřovatelskou praxi a je-li efektivní, přispívá značnou měrou k rozvoji všech terapeutických vztahů s pacienty. Znalost a dovednost efektivní komunikace jsou nezbytné pro sestru, která pracuje s nemocným člověkem. Nemocný člověk je vystavován neúčinným způsobům komunikace. Nepřiměřená a dvojznačná komunikace nepřispívá k pohodě pacienta a často ovlivňuje i jeho chování. Právě sestra je jedním z nejvhodnějších a nejdostupnějších členů ošetřovatelského týmu, která může pacientům poskytnout příležitost k efektivní a účelné komunikaci. Účinná komunikace je základem vzniku vztahu sestra - pacient. K ošetřovatelské praxi patří tři druhy komunikace: sociální, plánovaná a terapeutická. Sociální komunikace je přenos informací od člověka k člověku. Doprovází společenský styk. Jedná se o sdělování v sociálním kontaktu, utváření vztahů mezi lidmi. Je součástí společné činnosti lidí. Plánovaná komunikace má určitou plánovanou náplň. Například: jde o poučení pacienta, podávání injekcí nebo rozhovor o pooperační péči s pacientem před operací. Terapeutická komunikace pomáhá překonávat přechodné překážky, stres, přizpůsobení se nezměnitelným skutečnostem, které stojí v cestě k seberealizaci. Mezi sestrou a pacientem je vytvoření určitého vztahu nezbytné pro poskytování ošetřovatelské péče. Sestra poskytuje pomoc, pacient ji přijímá. Tento proces vzájemného navázaní vztahu mezi sestrou a pacientem rozdělila Kozierová (1995) do čtyř fází. Fáze před navázáním kontaktu - lze ji označit i jako fáze - období plánování rozhovoru. Většinou má každá sestra informace o pacientovi dříve, než se s ním setká. Tyto informace obsahují většinou jméno, adresu, věk, zdravotní, rodinnou případně sociální anamnézu. Sestra si udělá přehled ve svých informacích o pacientovi a vytvoří si plán budování vzájemných vztahů. Plánování prvé návštěvy pacienta vyvolává v sestře často pocity napětí a nejistoty. Uvědoměním si těchto pocitů a vytýčením speciálních okruhů, o kterých se bude mluvit, předpokládá pozitivní výsledek.

2 Vstupní fáze - označujeme ji také jako fáze - před poskytnutím pomoci. Je velmi důležitá pro vytvoření vzájemných vztahů. Rozeznáváme další tři stádia: a) navázání vztahu b) vyjasnění problému c) společná dohoda Pracovní fáze - vzájemný kontakt budovaný na zájmu a důvěře. Má také tři stádia: a) dotazování a reakce na odpovědi b) celkové porozumění a dynamické sebepoznávání c) povzbuzení k činu Závěrečná fáze - předchozí fáze splnili svůj cíl a pacient je schopen samostatně řešit své problémy. Lidé mohou mezi sebou komunikovat různým způsobem. Komunikaci lze rozdělit na verbální, neverbální a speciálně zdravotnickou. Každý tento způsob komunikace má své zákonitosti a pravidla. Studentky zdravotnické školy by se měly s každým způsobem komunikace dobře seznámit, aby byly dostatečně připravené pro své povolání. Každá studentka před nástupem do praxe by měla být seznámená s odbornými předpoklady správné a úspěšné komunikace, profesionálním chováním, důsledně znát realizování celého ošetřovatelského procesu a především mít vůli a úmysl pomáhat nemocnému člověku. Jaké znalosti a dovednosti získávají žáci v oblasti verbální komunikace? Řečí si navzájem sdělujeme své poznatky a city, vyjadřujeme radost i bolest, vybízíme druhé k pomoci, působíme na ně. Řeč je proces, který slouží lidem k vzájemnému dorozumívání - komunikaci, k myšlení, k působení na druhé lidi i na sebe sama. Řeč a myšlení spolu těsně souvisejí. Řeč je nástrojem myšlení, vyjadřuje naše myšlenky. Řeč slouží nejen našemu myšlení, ale také vyjadřuje naše city, přání, výzvy k druhým lidem. Rozlišujeme řeč vnější a vnitřní. Vnější řeč může být mluvená nebo psaná. Každý člověk má jinak utvářené artikulační dutiny a orgány řeči, a proto také jinou barvu hlasu. Když se mluví nesprávnou a nedbalou výslovností, nezřetelně a příliš rychle, dochází snadno k nedorozuměním a omylům. Mluvit znamená vyjádřit slovy určitou myšlenku, říci něco nového, ovlivňovat druhé lidi, s někým si popovídat, poradit, povzbudit člověka. Při verbální komunikaci věnujeme pozornost i paralingvistickým projevům. Křivohlavý (1977) uvádí toto dělení: Rychlost slovní produkce - množství slov produkovaných za určitou dobu. Přitom je možné porovnávat, jak rychle mluví jednotlivé osoby. Intimní, důvěrné, ryze osobní problémy není možné zvládnout rychlou řečí. Rychlost odpovědi na otázku - můžeme měřit, kolik času uplyne, než začne osoba mluvit. Tato latenční doba je v úzkém vztahu jak k tématu, tak k osobě, s níž je hovořeno.

3 Skákání do řeči - druhá osoba se ujme slova ve chvíli, kdy ještě první osoba mluví. Skákání do řeči dává tušit, že úcta osoby k mluvící zřejmě není taková, jaká by měla být. Naznačuje snahu ovládnout. Je možno říci, že neskáčeme do řeči tomu, koho si vážíme, kdo je námi uznáván. Délka slovního projevu - jak dlouho jednotliví lidé ve skupině hovoří. Délka pomlk - může se stát, že neví jak dál, nenachází správná slova, může být v rozpacích. Pomlky jsou i neverbálním sdělením. Poměr délky mého a tvého slovního projevu v rozhovoru - kolik času bylo využito k slovnímu sdělování. Velmi často jedna osoba mluví déle než druhá. V extrémní situaci se druhá osoba vůbec nedostane k řeči. Hlasitost slovního projevu - nejjednodušší charakteristika hlasové dimenze. Můžeme mluvit potichu, normálně či velice hlasitě. V extrémních případech lze šeptat či křičet. Hlasitost můžeme v průběhu slovního projevu měnit, hovoříme pak o dynamice slovního projevu. Tón hlasu - větší možnosti modulace hlasu než hlasitost dává tvz. zabarvení hlasu. Mezi lidmi jsou velké rozdíly v zabarvení hlasu. Jsou lidé, kteří mají mimořádnou schopnost vyčíst z tónu hlasu to, co se děje v hloubi hovořící osoby. Pazvuky v naší řeči - zvuky doplňující slovní projev, které tam nepatří. Často je používá hovořící osoba, která si neví rady, dostává se do těžkostí, odkašlává, používá různá ta - eh - ehm - h... Chyby v řeči - rozdíl mezi mluvenou a spisovnou češtinou. Různá přeřeknutí, použití nevhodného slova, zakoktání, nedokončené věty. Řeč je ovlivněná i dodržováním určitých společenských pravidel. Jiná je při pracovní poradě, jiná při vysokoškolské přednášce, jiná při úředním rozhovoru a jiná u lůžka nemocného. Lidé na verbální komunikaci kladou větší zřetel, snaží se volit správná slova. Při výběru slov, která sestra řekne či napíše, je potřebné zvážit kritéria účinné komunikace. Patří sem: Jednoduchost - používáme běžná, pochopitelná slova. Vyjadřujeme se stručně a uceleně. Mnohé odborné termíny používané v zdravotnictví, které jsou pro sestry běžné, mohou být pro pacienta nepochopitelné. Sestra si musí dávat pozor i na přílišnou stručnost, která také může vést k nepochopení. Zřetelnost - znamená přesné vyjádření toho, co chceme sdělit. Cílem zřetelné komunikace je, aby se pacient dozvěděl přesně to, co potřebuje vědět. Sestra mluví pomalu, zřetelně a informace zopakuje. Jednotlivým slovům má pacient rozumět. Načasovanost a závažnost - slova musí být správně načasovaná, aby je pacient vyslechl. Sestra musí být citlivá k potřebám a zájmům nemocného. Má reagovat na jeho potíže. Vyslechnout ho a pak podat potřebné informace. Neklást několik otázek za sebou, ale po každé otázce počkat na odpověď.

4 Adaptabilita - chování je třeba přizpůsobit emocím a náladě nemocného. Vyžaduje to od sestry vnímavý a citlivý přístup ke svým pacientům. Důvěryhodnost - záleží na situaci na oddělení. Pokud je sestra obecně pokládána za důvěryhodnou, přijme to i pacient. Důvěru posiluje spolehlivost a jistota. Váhavost a nejistota, přehnaná hovornost u sestry na důvěře nepřidá. Problémy v komunikaci nastávají jednak z našich nepřesných interpretací, pacientova chování a motivací, jednak z nedostatečně rozvinuté dovednosti komunikovat. V problémových situacích se často objevují maladaptivní stereotypní reakce - komunikační zlozvyky. U komunikačních zlozvyků nejde tolik o obsah sdělení, jak o to, že forma sdělení je nevhodná. Oboustranná výměna komunikačních zlozvyků vytváří konfliktní situaci. Vznikají pocity nespokojenosti a podrážděnosti, které mohou vyústit do psychických problémů. Která témata se učí v rámci neverbální komunikace? Neverbální komunikace je vývojově starší způsob komunikace a funguje automaticky. Hůře se ovládá vůlí. Snadno prozradí opravdový pocit či záměr. Neverbálně sdělujeme vzájemné postoje, vztah jednoho komunikujícího ke druhému. Mimoslovně projevíme kladný citový vztah a přátelský postoj, ale také i nezájem a nepřátelství. Při sdělování vysíláme signály o našem citovém rozpoložení. Naše neverbální projevy o nás říkají, jak se cítíme, jak je nám při rozhovoru a co prožíváme. Emoce, případně afekty, výrazně silné city lze velmi špatně skrýt, obvykle se nám to nepodaří. Při komunikaci emočních stavů zprostředkovává až 90 % informací. Beze slov sdělujeme i své prosby a přání. Při kongruentní komunikaci dochází ke shodě verbální a neverbální složky. Neverbální komunikace potvrdí verbální projev, nebo při neshodě mu protiřečí. Při jejich neshodě vzniká dvojitá vazba a pacient se musí rozhodovat mezi neverbálním projevem a mluveným slovem sestry. Proto je nezbytně nutné, aby si sestra uvědomovala své chování při každém rozhovoru s nemocným. Tak jako pacient sleduje neverbální projevy u sestry, tak i sestra pozorováním pacienta získává další důležité informace o stavu nemocného. Posouzení neverbálních projevů patří k základním schopnostem zdravotní sestry. Aby pozorování neverbálních projevů splnilo svůj cíl, musíme k němu přistupovat systematicky a důkladně se seznámit s jednotlivými druhy neverbálního sdělení. Patří sem: Mimika - je bohatá na vyjádření emoci. Tvář je pro nás zpravidla prvním zdrojem orientace ve vztahu k druhému člověku. Obličej je proto nejdůležitější sdělovací prostředek. Sledujeme hlavně pohyby očí, úst a tváře. Ve výrazu tváře můžeme číst, zda-li pacient nepociťuje bolest, prožívá radost, smutek nebo strach. U nemocného sledujeme hlavně horní část obličeje. Přikrčené čelo, zavřené oči mohou signalizovat bolest, strach nebo raději pacient nechce nic vidět. Pro zdravotníka je důležitá oblast úst. Úsměv znamená štěstí, odlehčení v tíživé situaci, zmírnění napětí. Řeč pohledů - vzájemný zrakový kontakt pohledů potvrzuje druhému člověku vůli komunikovat. V mezilidském styku má zrakový kontakt prvořadé postavení. Při jednání s pacientem je projev zájmu vyjádřený zrakem, pohledem velice důležitý. Špatně se navazuje

5 kontakt s člověkem, který se na vás nedívá. Vždy to vyvolává nepříjemný pocit. Naše nálady a emoce ovlivňují činnost a vzezření očí. Jemné změny nastávají právě v okamžiku, kdy pocítíme emoci, jež přímo ovlivňuje pohyb a vzhled našich očí. Zornice se například v souvislosti s našimi náladami a emocemi mění nepřetržitě. Vzrušení a sympatie zornice rozšiřují, zatím co vztek, nelibost a odpor je naopak zužují. Reakce zornic tudíž odhaluje postoj člověka. Jestliže někoho nemám rád, moje zornice se zúží, zatímco když jsem někým přitahován panenky reagují rozšířením. Stálý oční kontakt je ukazatelem sebehodnocení, zatímco záměrné vyhýbání se očnímu kontaktu je spojeno se sníženým sebehodnocením. Pohled potvrzuje pravdivost naším informacím. Důležité je střídání pohledů. Neustálé upírání pohledu do obličeje druhého není příjemné. Proxemika - vzdálenost, která se dodržuje mezi komunikujícími. Fyzická vzdálenost je poměrně spolehlivým indikátorem důvěrnosti vztahu. Respektování vzdálenosti mezi dvěma lidmi může poskytovat pocit bezpečí. Fyzická blízkost umožňuje důvěrnější komunikaci. Podle vzdálenosti rozlišujeme osobnostní zóny: intimní - do 15 až 30 cm, zóna objetí a důvěrných informací osobní - do 70 až 100 cm, zóna dotyku, lze sledovat oči, mimiku sociální - do 3,5 m, sféra služebního styku, lze sledovat celé tělo veřejná - do 8 m, lze sledovat více osob. Při komunikaci zdravotnický pracovník a nemocný dodržujeme osobní zónu. Snažíme se nenarušovat intimní teritorium nemocného. Porušení intimní vzdálenosti může vyvolat napětí až agresi. Zvláštním případem tolerovaného porušení intimní sféry je fyzikální vyšetření pacienta. Důležitá je zde nejen sama fyzická blízkost, ale i dimenze vertikální, kdy lékař či sestra je nad pacientem, tedy v dominantní pozici. Posturologie -fyzický postoj vzniká automaticky. Sledujeme polohu těla, držení rukou, ramen i polohu nohou. Tělesný postoj naznačí psychický stav daného člověka, ochotu komunikovat. Pacient sleduje jakým způsobem se k němu stavíme při rozhovoru, jestli jsme otočeny přímo k němu, nebo bokem či zády. Sestra při rozhovoru s pacientem by se měla snažit, aby oči byly ve stejné výšce. Kinetika - sledujeme způsob chůze, způsob sezení, rychlost pohybu. Způsob chůze a celkový postoj je spolehlivým ukazatelem sebehodnocení, momentální nálady a zdraví. Vzpřímený postoj, aktivní účelný krok nám říká, že se člověk cítí dobře. Zhrbený postoj a pomalá, šouravá chůze poukazuje na sklíčenost nebo na nemoc. Napjatý postoj a rychlá neuvolněná chůze poukazuje na strach nebo hněv. Gestika - pohyby rukou mohou doprovázet emoce v každé situaci. Ruce jsou důležitým výrazovým prostředkem při komunikaci. Složené ruce na hrudi signalizují zábrany, nejistotu, strach. Ruce v kapse či za zády jedince naznačují, že netouží po kontaktu. Ruce založené na prsou lze zkřížit různým způsobem a každá poloha vyjadřuje jinou náladu, jiný postoj. Haptika - jedná se o bezprostřední kontakt, přímý dotyk jako podání ruky či pohlazení. Dotyk je důležitý nejen u dětí, ale i dospělí potřebují přátelské a laskavé

6 pohlazení. Sestra by měla vědět, že někdy stačí podání ruky či jemné pohlazení před operací nebo bolestivým výkonem. Vzájemné dotýkání se odlišných pohlaví, zvláště pokud jsou přibližně stejného věku, může mít erotickou složku. Sestra musí mít toto na paměti, aby nedošlo k nedorozumění mezi ní a pacientem. Vzhled a úprava - jsou specificky lidské formy neverbální komunikace v sociální interakci. Celková úprava bývá bohatým zdrojem informací o člověku. Výběr oděvů je značně osobní. Odráží společenskou a finanční úroveň k určité skupině i vlastní sebehodnocení. Úprava obličeje, šperky a parfém jsou také zdrojem informací. Úprava zevnějšku signalizuje vnitřní rozpoložení člověka, také naznačuje, jak se člověk vidí sám. Vnější úprava souvisí také s věkem, povoláním, s některými názory, postoji a podobně. Unavený a nemocný člověk nemá často dostatek energie ani chuť dbát o svůj zevnějšek. Sestra si musí všímat i náhlé změny úpravy zevnějšku u pacienta. Změny v úpravě mohou signalizovat změny duševního stavu. Paralingvistika - z neverbálního hlediska nás zajímá intonace hlasu, rychlost řeči, hlasitost, přestávka a pauzy. K tomu, aby mohli studentky správně využívat neverbální komunikace ve své práci, musí projít určitými fázemi: 1. Sebepoznání - vědět jak svým neverbálním chováním působím na druhé lidi, které prvky neverbální komunikace používám, které převládají. Vědět jak chodím, jak gestikuluji, jak se kdy tvářím, jak se usmívám. V jaké poloze mám ruce, když hovořím s druhým, zda se dotýkám druhých lidí a kterých. Jak mluvím a vědět, jakou intonaci převážně používám. Zda přátelskou, otrávenou, povýšenou, přísnou. 2. Nácvik nejvhodnějších forem neverbálního chování. Naučit se zvládat své neverbální projevy tak, aby vyjadřovaly převážně úctu a dobrý a přátelský vztah k druhému člověku. Zahrnuje výuka komunikace s nemocným i speciální komunikaci? Znalosti zvláštní komunikace ve specifických situacích přispívají k navázání a rozvíjení kvalitnějšího kontaktu s pacientem a jsou také zahrnuty do výuky. Setkává se zde složka verbální a neverbální. Osvojování komunikativních dovedností je součástí studia, a proto budoucí zdravotní sestra by si měla již ve škole osvojit určité konkrétní speciální dovednosti, které jsou nezbytně nutné k výkonu jejího povolání. Nácvik probíhá zpravidla formou hraní rolí. Hraní rolí je základem nejen pro osvojování komunikativních dovedností, ale znamená pro studentku příležitost k lepšímu sebepoznávání a k lepšímu porozumění pacientovi. Audiovizuální technika umožňuje využití zpětné vazby při nácviku. Vhodně voleným výcvikem lze zvýšit procento zachycených informací od pacienta.

7 Mezi speciální komunikativní dovednosti patří: 1. Naslouchání Naslouchání druhému člověku je první a nejdůležitější fází osobního rozhovoru. Znamená aktivně druhého člověka vnímat, vyslechnout ho, porozumět mu, abychom mu mohli svým jednáním co nejvhodněji vyjít vstříc. Naslouchání je mimořádně důležitým krokem k porozumění a k dobrým vzájemným vztahům. Sociální psychologie rozlišuje mezi pasivním a aktivním nasloucháním. Pasivní naslouchání je míněno jako příjem a zpracování zvukových signálů, bez snahy jim porozumět. Pasivní posluchač obvykle neposkytuje mluvčímu zpětnou vazbu, svědčící o porozumění. Přijal pouze roli vrby. Pasivní naslouchání je pouze slyšení. Slyšení je fyziologickou záležitostí. Je schopností zachytávat různé zvuky uchem, dochází k přenosu akustického podnětu a je něco slyšet. Na slyšení navazuje naslouchání, které je psychologickou záležitostí. Mluvíme o aktivním naslouchání. Jde v něm o pochopení a porozumění pocitům. Nasloucháním vytváříme podmínky k dalšímu rozvinutí rozhovoru. Dáváme najevo určitou míru ochoty pomoci, umožňujeme svěřování problémů, dáváme najevo spoluúčast. V době vymezené pro pacienta se věnujeme výhradně jemu. 2. Empatie Empatie znamená vcítění se do duševního stavu druhé osoby. Znamená to umět rozpoznat, v jakém duševním stavu je druhý člověk, jakou má náladu, co prožívá. Být empatický znamená poznat vnitřní svět druhého a být schopen dívat se na svět z jeho pohledu. Lidské porozumění na základě empatie znamená, že pomocí vcítění se snažíme pochopit, proč člověk jedná tak, jak jedná, jaké jsou motivy jeho jednání. Empatie má složku emoční a kognitivní. Znamená to schopnost být s pacientem a také o něm přemýšlet. K rozvíjení empatie se doporučuje, aby sestra věnovala pacientovi svou pozornost, naslouchala mu, byla k němu tolerantní, akceptovala ho, ale nehodnotila. 3. Kladení otázek Při rozhovoru si musíme uvědomit i důležitost kladení otázek. Rozeznáváme různé druhy dělení otázek. Zaměřila jsem se na tři základní typy otázek: uzavřené polouzavřené, otevřené. Uzavřená otázka umožňuje pouze velice stručnou odpověď typu ano - ne, nebo podat velmi stručnou odpověď. Nedává žádnou možnost, aby se nemocný rozpovídal. Uzavřené otázky nepatří k nejvhodnějším. Jsou vhodné v situacích, kdy potřebujeme rychle získat standardní informace. Hodí se v akutních situacích, kdy jsou přesné informace zásadně důležité pro léčbu. Polouzavřená otázka umožňuje širší odpověď, která je ale ohraničená. Otevřené otázky umožňují pacientovi, aby se volně vyjádřil. Usnadňují rozhovor. Umožňují popisné vyprávění vlastními slovy, určení pořadí podrobností a tempo sdělování. Pacient má vědět, že všechno co se řekne, je důvěrné a přispěje k plánování ošetřovatelské péče. Při shromažďování informací se sestra nevyhne situaci, kdy musí použít cílené otázky.

8 Umožní pacientovi, aby se vyjádřil s určitým omezením. Dávají možnost vést pacienta v průběhu rozhovoru. Sestra musí citlivě zvážit, kolik cílených otázek použije. Při dotazování se dopouštíme chyby používáním sugestivních otázek. Podsouváme pacientovi odpověď. 4. Podněcování, stimulace hovoru U některých pacientů máme problémy s mnohomluvností, nebo s odbíháním od tématu. Bývají to osamělí lidé, o které se téměř nikdo nezajímá. Pokud je někdo ochoten jim naslouchat, jsou k nezastavení. U těchto lidí bude problémem usměrňování a přerušení rozhovoru. Jsou ale nemocní, kteří mohou mít určitý komunikační blok. Informace od této skupiny nemocných musíme doslova páčit. Podněcování a stimulace rozhovoru je zde nutné. Nemocnému pokládáme otevřené otázky. Sestra musí také vzbuzovat důvěru, aby se jí pacient svěřil se svými problémy a starostmi. Snažíme se o pacientovu sdílnost a odhalení vlastního nitra. Lidé, kteří se dokáží svěřit, jsou tělesně i duševně zdravější. 5. Zrcadlení, reflexe Zrcadlením dáváme najevo, že pacienta posloucháme, že mu rozumíme, že dokážeme vyjádřit a pojmenovat jeho pocity. Reflexe je součástí zpětné vazby. Při ní ubezpečujeme sebe i pacienta, že jsme pochopili řečené tak, jak to bylo myšleno. Při zrcadlení používáme slovní obraty, které dovolují se mýlit a opravit svůj názor. Do rozhovoru nepatří žádná forma hodnocení pacienta. Nemocný je svébytnou osobností, má právo na svůj názor, životní styl a návyky. Sestra má všechny reflexe formulovat subjektivně. Při odpovědi pacienta si ověřuje, zda-li dobře pochopila, co říká. Sleduje i pacientovo neverbální chování. Nebojí se přiznat nejistotu či rozpaky, jestli nemocnému dobře nerozumí. 6. Sumarizování, částečné shrnování Je technika, při které sestra sebe i nemocného přesvědčuje, že dobře poslouchá, rozumí mu a nic důležitého jí neuteklo během rozhovoru. Je to částečná bilance toto, co nemocný již řekl. Sumarizace by měla končit podněcující otázkou, která dá nemocnému možnost pokračovat dále. 7. Mlčení Mlčení je také součástí mezilidské komunikace. V rozhovorech jsou chvíle, kdy se mluví a také chvíle, kdy se mlčí. Ticho může znamenat mnoho různých věcí. Mlčím, protože nevím, co mám říci, přemýšlím, jak dál. Mlčím proto, že se mnou lomcují emoce a snažím se ovládnout, zklidnit. Mlčím proto, že to považuji za správné a pro toho druhého za užitečné nebo nutné. Někdy si pacient potřebuje uspořádat myšlenky, nebo chce být sám se sebou. Mlčení uprostřed rozhovoru může nezkušené lidi znervózňovat. Odmlka umožní uspořádat obtížné myšlenky, najít vhodná slova, kterými se dají vyjádřit pocity, nebo aby si pacient vzpomněl na něco nového. Sestra by se měla snažit nevpadnout pacientovi do řeči,

9 když se odmlčí. Doporučuje se klidně sedět, pozorovat pacienta a uvědomit si, co bylo právě řečeno. Při rozhovoru o nepříjemném tématu mlčení může naznačovat couvnutí od tématu, pacient není připravený o této situaci mluvit. Vypadá nesvůj a signalizuje, že je mu nepříjemně. Součástí speciální komunikace je i problematika obtížných situací. Sestra se nemá takové situaci vyhnout, ale pomoc s jeho řešením. Jinak komunikujeme s vážně nemocným člověkem, s duševně nemocným, s chronicky nemocným, s umírajícím či handicapovaným nemocným. Studentky se s touto problematikou mají seznámit již na škole. Mgr. Alena Dufková

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Mgr. Monika Řezáčová zdravotnické povolání patří z hlediska odborné přípravy i konkrétního

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 4. přednáška Komunikace I verbální a neverbální komunikace, asertivita Mgr. Petra Halířová 2009/2010 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová 1) Produktivní chování a neproduktivní chování jedinec může reagovat na

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE Pedagogická komunikace je specifickou formou komunikace sociální. Jde při ní o dorozumívání, sdělování určitých významů v sociálním chování v rámci mezilidských vztahů. Sociální

Více

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1 PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie Komunikace: communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

Vzdělávací obsah 1. stupeň

Vzdělávací obsah 1. stupeň Příloha č. 2 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 12586/2009-22 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

Sociální komunikace v knihovnách I

Sociální komunikace v knihovnách I Sociální komunikace v knihovnách I Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie - Komunikace Communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit se Communicatio (latinské

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE KOMUNIKACE V nejširším slova smyslu můžeme komunikací nazvat vše, čím lidé působí jeden na druhého. Je to proces, při němž dochází k vyměňování významů mezi lidmi. Během komunikace si předáváme informace.

Více

Multikulturní komunikace

Multikulturní komunikace Multikulturní komunikace Multikulturní komunikace... 1 1.1 Co znamená multikulturalismus?... 1 1.2 Význam jazyka... 2 1.3 Jak kultura ovlivňuje komunikaci?... 3 1.4 Kulturní dimenze... 4 1.5 Nonverbální

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Strach, úzkost Autor materiálu: Mgr. Sosnová Daniela Datum (období) vytvoření: 25. 2. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných:

Psychologie 13. Otázka číslo: 1. Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: Psychologie 13 Otázka číslo: 1 Necháme-li hlavou běžet spontánní sled pocitů, idejí, nápadů a námětů, jedná se o sebevýchovou metodu volných: asociací asimilací asignací Otázka číslo: 2 Akustický typ si

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Komunikace v organizaci

Komunikace v organizaci ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA V PRAZE PROVOZNĚ EKNOMICKÁ FAKULTA Komunikace v organizaci Teze diplomové práce Autor: Bc.Lenka Kaválková Vedoucí práce: Doc.Ing.Marie Horalíková 2003 Praha Úvod a literární

Více

Vybrané aspekty veřejných projevů

Vybrané aspekty veřejných projevů Vybrané aspekty veřejných projevů Mluvený projev Veřejné vystoupení Psychologické techniky vůči sobě a vůči posluchači Monika Schmidtová: Vyzvaná přednáška TUL 1 Komunikace slovní ústní písemná verbální

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 14. 10. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc. Komunikace Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí

Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Nespokojený zákazník... problém?... příležitost! Mgr. Miloš Krejčí Verbální + neverbální komunikace Verbální řeč + naslouchání + kladení otázek + argumentace Při komunikaci se zákazníky musí být prodávající

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY

TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY TVORBA A REALIZACE VEŘEJNÉ POLITIKY KOMUNIKACE A KOMUNIKAČNÍ PROCESY KOMUNIKACE proces při němž jsou sdělovány informace sdělení, sdílení, spojování společná účast: základ veškerých vztahů mezi lidmi,

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky

Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky Výchova osobnosti I. stupeň třídnické čtvrthodinky Charakteristika Obsahové, časové a organizační vymezení V případě zařazení třídnických čtvrthodinek s tématem výchova osobnosti se nejedná o samostatný

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH

ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH VY_32_INOVACE_PSY_7 ČLOVĚK V KONFLIKTNÍCH SITUACÍCH Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání Mgr. Klára Ptáčková Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání U neslyšících jsou trochu odlišné

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním

Předmět: Český jazyk. hlasité čtení, praktické čtení. hlasité i tiché čtení s porozuměním 1.plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 7. na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev 8.

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

vysocit1(;i Education 2. DIAGNOSTIKA Manuál pro učitele základních škol- K1: Komunikace 8

vysocit1(;i Education 2. DIAGNOSTIKA Manuál pro učitele základních škol- K1: Komunikace 8 ~. vysocit1(;i Education 2. DIAGNOSTIKA Manuál pro učitele základních škol- K1: Komunikace 8 Pro potřeby základních škol byla kompetence ke komunikaci rozpracována do 11 základních dovedností: Naslouchání

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Název. PSYCHOTERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP V PRÁCI SESTRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Název. PSYCHOTERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP V PRÁCI SESTRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Název PSYCHOTERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP V PRÁCI SESTRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr. Olga Čadilová Psychoterapeutický přístup

Více

Název materiálu: Emoce Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Emoce Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje

PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY. v Oáze pokoje PRAVIDLA PRO DOBROVOLNÍKY v Oáze pokoje Vytvořili: Mgr. Iva Kulhánková sociální pracovnice Oázy pokoje Mgr. Martina Petrová koordinátorka pro dobrovolníky Schválil: Mgr. Vlastimil Petr vedoucí Oázy pokoje

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Neverbální komunikace Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Vymezení neverbální komunikace Neverbální komunikace - komunikace beze

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda A bod na bříšku palce B tah po ukazováčku od bříška prstu k dlani C bod na zápěstí D tah po prostředníčku od bříška prstu k dlani E bod na bříšku ukazováčku F současné

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více