Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným?"

Transkript

1 Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Pro zdravotnické pracovníky jsou komunikativní dovednosti nezbytnou součástí profesionálního přístupu k pacientovi klientovi. Proto je nezbytně nutné, aby se žáci už na škole učili komunikativním dovednostem, které mohou později využít ve svém povolání. Na střední zdravotnické škole se komunikativním dovednostem učí průběžně po celé čtyři roky studia v předmětech ošetřovatelství, ošetřování nemocných a v psychologii. Nedostatek teoretických znalostí, ale i praktických zkušeností ovlivňuje psychiku, ale i pracovní výkon zdravotní sestry. Škola by měla studentky připravit nejen teoreticky, ale i prakticky. Praktický život prokáže schopnost plnit náročné situace zdravotnického povolání. Je nutností reagovat pohotově v každé situaci, při každém pohledu na nemocného vhodně reagovat komunikovat. Proces komunikace je základem pro veškerou ošetřovatelskou praxi a je-li efektivní, přispívá značnou měrou k rozvoji všech terapeutických vztahů s pacienty. Znalost a dovednost efektivní komunikace jsou nezbytné pro sestru, která pracuje s nemocným člověkem. Nemocný člověk je vystavován neúčinným způsobům komunikace. Nepřiměřená a dvojznačná komunikace nepřispívá k pohodě pacienta a často ovlivňuje i jeho chování. Právě sestra je jedním z nejvhodnějších a nejdostupnějších členů ošetřovatelského týmu, která může pacientům poskytnout příležitost k efektivní a účelné komunikaci. Účinná komunikace je základem vzniku vztahu sestra - pacient. K ošetřovatelské praxi patří tři druhy komunikace: sociální, plánovaná a terapeutická. Sociální komunikace je přenos informací od člověka k člověku. Doprovází společenský styk. Jedná se o sdělování v sociálním kontaktu, utváření vztahů mezi lidmi. Je součástí společné činnosti lidí. Plánovaná komunikace má určitou plánovanou náplň. Například: jde o poučení pacienta, podávání injekcí nebo rozhovor o pooperační péči s pacientem před operací. Terapeutická komunikace pomáhá překonávat přechodné překážky, stres, přizpůsobení se nezměnitelným skutečnostem, které stojí v cestě k seberealizaci. Mezi sestrou a pacientem je vytvoření určitého vztahu nezbytné pro poskytování ošetřovatelské péče. Sestra poskytuje pomoc, pacient ji přijímá. Tento proces vzájemného navázaní vztahu mezi sestrou a pacientem rozdělila Kozierová (1995) do čtyř fází. Fáze před navázáním kontaktu - lze ji označit i jako fáze - období plánování rozhovoru. Většinou má každá sestra informace o pacientovi dříve, než se s ním setká. Tyto informace obsahují většinou jméno, adresu, věk, zdravotní, rodinnou případně sociální anamnézu. Sestra si udělá přehled ve svých informacích o pacientovi a vytvoří si plán budování vzájemných vztahů. Plánování prvé návštěvy pacienta vyvolává v sestře často pocity napětí a nejistoty. Uvědoměním si těchto pocitů a vytýčením speciálních okruhů, o kterých se bude mluvit, předpokládá pozitivní výsledek.

2 Vstupní fáze - označujeme ji také jako fáze - před poskytnutím pomoci. Je velmi důležitá pro vytvoření vzájemných vztahů. Rozeznáváme další tři stádia: a) navázání vztahu b) vyjasnění problému c) společná dohoda Pracovní fáze - vzájemný kontakt budovaný na zájmu a důvěře. Má také tři stádia: a) dotazování a reakce na odpovědi b) celkové porozumění a dynamické sebepoznávání c) povzbuzení k činu Závěrečná fáze - předchozí fáze splnili svůj cíl a pacient je schopen samostatně řešit své problémy. Lidé mohou mezi sebou komunikovat různým způsobem. Komunikaci lze rozdělit na verbální, neverbální a speciálně zdravotnickou. Každý tento způsob komunikace má své zákonitosti a pravidla. Studentky zdravotnické školy by se měly s každým způsobem komunikace dobře seznámit, aby byly dostatečně připravené pro své povolání. Každá studentka před nástupem do praxe by měla být seznámená s odbornými předpoklady správné a úspěšné komunikace, profesionálním chováním, důsledně znát realizování celého ošetřovatelského procesu a především mít vůli a úmysl pomáhat nemocnému člověku. Jaké znalosti a dovednosti získávají žáci v oblasti verbální komunikace? Řečí si navzájem sdělujeme své poznatky a city, vyjadřujeme radost i bolest, vybízíme druhé k pomoci, působíme na ně. Řeč je proces, který slouží lidem k vzájemnému dorozumívání - komunikaci, k myšlení, k působení na druhé lidi i na sebe sama. Řeč a myšlení spolu těsně souvisejí. Řeč je nástrojem myšlení, vyjadřuje naše myšlenky. Řeč slouží nejen našemu myšlení, ale také vyjadřuje naše city, přání, výzvy k druhým lidem. Rozlišujeme řeč vnější a vnitřní. Vnější řeč může být mluvená nebo psaná. Každý člověk má jinak utvářené artikulační dutiny a orgány řeči, a proto také jinou barvu hlasu. Když se mluví nesprávnou a nedbalou výslovností, nezřetelně a příliš rychle, dochází snadno k nedorozuměním a omylům. Mluvit znamená vyjádřit slovy určitou myšlenku, říci něco nového, ovlivňovat druhé lidi, s někým si popovídat, poradit, povzbudit člověka. Při verbální komunikaci věnujeme pozornost i paralingvistickým projevům. Křivohlavý (1977) uvádí toto dělení: Rychlost slovní produkce - množství slov produkovaných za určitou dobu. Přitom je možné porovnávat, jak rychle mluví jednotlivé osoby. Intimní, důvěrné, ryze osobní problémy není možné zvládnout rychlou řečí. Rychlost odpovědi na otázku - můžeme měřit, kolik času uplyne, než začne osoba mluvit. Tato latenční doba je v úzkém vztahu jak k tématu, tak k osobě, s níž je hovořeno.

3 Skákání do řeči - druhá osoba se ujme slova ve chvíli, kdy ještě první osoba mluví. Skákání do řeči dává tušit, že úcta osoby k mluvící zřejmě není taková, jaká by měla být. Naznačuje snahu ovládnout. Je možno říci, že neskáčeme do řeči tomu, koho si vážíme, kdo je námi uznáván. Délka slovního projevu - jak dlouho jednotliví lidé ve skupině hovoří. Délka pomlk - může se stát, že neví jak dál, nenachází správná slova, může být v rozpacích. Pomlky jsou i neverbálním sdělením. Poměr délky mého a tvého slovního projevu v rozhovoru - kolik času bylo využito k slovnímu sdělování. Velmi často jedna osoba mluví déle než druhá. V extrémní situaci se druhá osoba vůbec nedostane k řeči. Hlasitost slovního projevu - nejjednodušší charakteristika hlasové dimenze. Můžeme mluvit potichu, normálně či velice hlasitě. V extrémních případech lze šeptat či křičet. Hlasitost můžeme v průběhu slovního projevu měnit, hovoříme pak o dynamice slovního projevu. Tón hlasu - větší možnosti modulace hlasu než hlasitost dává tvz. zabarvení hlasu. Mezi lidmi jsou velké rozdíly v zabarvení hlasu. Jsou lidé, kteří mají mimořádnou schopnost vyčíst z tónu hlasu to, co se děje v hloubi hovořící osoby. Pazvuky v naší řeči - zvuky doplňující slovní projev, které tam nepatří. Často je používá hovořící osoba, která si neví rady, dostává se do těžkostí, odkašlává, používá různá ta - eh - ehm - h... Chyby v řeči - rozdíl mezi mluvenou a spisovnou češtinou. Různá přeřeknutí, použití nevhodného slova, zakoktání, nedokončené věty. Řeč je ovlivněná i dodržováním určitých společenských pravidel. Jiná je při pracovní poradě, jiná při vysokoškolské přednášce, jiná při úředním rozhovoru a jiná u lůžka nemocného. Lidé na verbální komunikaci kladou větší zřetel, snaží se volit správná slova. Při výběru slov, která sestra řekne či napíše, je potřebné zvážit kritéria účinné komunikace. Patří sem: Jednoduchost - používáme běžná, pochopitelná slova. Vyjadřujeme se stručně a uceleně. Mnohé odborné termíny používané v zdravotnictví, které jsou pro sestry běžné, mohou být pro pacienta nepochopitelné. Sestra si musí dávat pozor i na přílišnou stručnost, která také může vést k nepochopení. Zřetelnost - znamená přesné vyjádření toho, co chceme sdělit. Cílem zřetelné komunikace je, aby se pacient dozvěděl přesně to, co potřebuje vědět. Sestra mluví pomalu, zřetelně a informace zopakuje. Jednotlivým slovům má pacient rozumět. Načasovanost a závažnost - slova musí být správně načasovaná, aby je pacient vyslechl. Sestra musí být citlivá k potřebám a zájmům nemocného. Má reagovat na jeho potíže. Vyslechnout ho a pak podat potřebné informace. Neklást několik otázek za sebou, ale po každé otázce počkat na odpověď.

4 Adaptabilita - chování je třeba přizpůsobit emocím a náladě nemocného. Vyžaduje to od sestry vnímavý a citlivý přístup ke svým pacientům. Důvěryhodnost - záleží na situaci na oddělení. Pokud je sestra obecně pokládána za důvěryhodnou, přijme to i pacient. Důvěru posiluje spolehlivost a jistota. Váhavost a nejistota, přehnaná hovornost u sestry na důvěře nepřidá. Problémy v komunikaci nastávají jednak z našich nepřesných interpretací, pacientova chování a motivací, jednak z nedostatečně rozvinuté dovednosti komunikovat. V problémových situacích se často objevují maladaptivní stereotypní reakce - komunikační zlozvyky. U komunikačních zlozvyků nejde tolik o obsah sdělení, jak o to, že forma sdělení je nevhodná. Oboustranná výměna komunikačních zlozvyků vytváří konfliktní situaci. Vznikají pocity nespokojenosti a podrážděnosti, které mohou vyústit do psychických problémů. Která témata se učí v rámci neverbální komunikace? Neverbální komunikace je vývojově starší způsob komunikace a funguje automaticky. Hůře se ovládá vůlí. Snadno prozradí opravdový pocit či záměr. Neverbálně sdělujeme vzájemné postoje, vztah jednoho komunikujícího ke druhému. Mimoslovně projevíme kladný citový vztah a přátelský postoj, ale také i nezájem a nepřátelství. Při sdělování vysíláme signály o našem citovém rozpoložení. Naše neverbální projevy o nás říkají, jak se cítíme, jak je nám při rozhovoru a co prožíváme. Emoce, případně afekty, výrazně silné city lze velmi špatně skrýt, obvykle se nám to nepodaří. Při komunikaci emočních stavů zprostředkovává až 90 % informací. Beze slov sdělujeme i své prosby a přání. Při kongruentní komunikaci dochází ke shodě verbální a neverbální složky. Neverbální komunikace potvrdí verbální projev, nebo při neshodě mu protiřečí. Při jejich neshodě vzniká dvojitá vazba a pacient se musí rozhodovat mezi neverbálním projevem a mluveným slovem sestry. Proto je nezbytně nutné, aby si sestra uvědomovala své chování při každém rozhovoru s nemocným. Tak jako pacient sleduje neverbální projevy u sestry, tak i sestra pozorováním pacienta získává další důležité informace o stavu nemocného. Posouzení neverbálních projevů patří k základním schopnostem zdravotní sestry. Aby pozorování neverbálních projevů splnilo svůj cíl, musíme k němu přistupovat systematicky a důkladně se seznámit s jednotlivými druhy neverbálního sdělení. Patří sem: Mimika - je bohatá na vyjádření emoci. Tvář je pro nás zpravidla prvním zdrojem orientace ve vztahu k druhému člověku. Obličej je proto nejdůležitější sdělovací prostředek. Sledujeme hlavně pohyby očí, úst a tváře. Ve výrazu tváře můžeme číst, zda-li pacient nepociťuje bolest, prožívá radost, smutek nebo strach. U nemocného sledujeme hlavně horní část obličeje. Přikrčené čelo, zavřené oči mohou signalizovat bolest, strach nebo raději pacient nechce nic vidět. Pro zdravotníka je důležitá oblast úst. Úsměv znamená štěstí, odlehčení v tíživé situaci, zmírnění napětí. Řeč pohledů - vzájemný zrakový kontakt pohledů potvrzuje druhému člověku vůli komunikovat. V mezilidském styku má zrakový kontakt prvořadé postavení. Při jednání s pacientem je projev zájmu vyjádřený zrakem, pohledem velice důležitý. Špatně se navazuje

5 kontakt s člověkem, který se na vás nedívá. Vždy to vyvolává nepříjemný pocit. Naše nálady a emoce ovlivňují činnost a vzezření očí. Jemné změny nastávají právě v okamžiku, kdy pocítíme emoci, jež přímo ovlivňuje pohyb a vzhled našich očí. Zornice se například v souvislosti s našimi náladami a emocemi mění nepřetržitě. Vzrušení a sympatie zornice rozšiřují, zatím co vztek, nelibost a odpor je naopak zužují. Reakce zornic tudíž odhaluje postoj člověka. Jestliže někoho nemám rád, moje zornice se zúží, zatímco když jsem někým přitahován panenky reagují rozšířením. Stálý oční kontakt je ukazatelem sebehodnocení, zatímco záměrné vyhýbání se očnímu kontaktu je spojeno se sníženým sebehodnocením. Pohled potvrzuje pravdivost naším informacím. Důležité je střídání pohledů. Neustálé upírání pohledu do obličeje druhého není příjemné. Proxemika - vzdálenost, která se dodržuje mezi komunikujícími. Fyzická vzdálenost je poměrně spolehlivým indikátorem důvěrnosti vztahu. Respektování vzdálenosti mezi dvěma lidmi může poskytovat pocit bezpečí. Fyzická blízkost umožňuje důvěrnější komunikaci. Podle vzdálenosti rozlišujeme osobnostní zóny: intimní - do 15 až 30 cm, zóna objetí a důvěrných informací osobní - do 70 až 100 cm, zóna dotyku, lze sledovat oči, mimiku sociální - do 3,5 m, sféra služebního styku, lze sledovat celé tělo veřejná - do 8 m, lze sledovat více osob. Při komunikaci zdravotnický pracovník a nemocný dodržujeme osobní zónu. Snažíme se nenarušovat intimní teritorium nemocného. Porušení intimní vzdálenosti může vyvolat napětí až agresi. Zvláštním případem tolerovaného porušení intimní sféry je fyzikální vyšetření pacienta. Důležitá je zde nejen sama fyzická blízkost, ale i dimenze vertikální, kdy lékař či sestra je nad pacientem, tedy v dominantní pozici. Posturologie -fyzický postoj vzniká automaticky. Sledujeme polohu těla, držení rukou, ramen i polohu nohou. Tělesný postoj naznačí psychický stav daného člověka, ochotu komunikovat. Pacient sleduje jakým způsobem se k němu stavíme při rozhovoru, jestli jsme otočeny přímo k němu, nebo bokem či zády. Sestra při rozhovoru s pacientem by se měla snažit, aby oči byly ve stejné výšce. Kinetika - sledujeme způsob chůze, způsob sezení, rychlost pohybu. Způsob chůze a celkový postoj je spolehlivým ukazatelem sebehodnocení, momentální nálady a zdraví. Vzpřímený postoj, aktivní účelný krok nám říká, že se člověk cítí dobře. Zhrbený postoj a pomalá, šouravá chůze poukazuje na sklíčenost nebo na nemoc. Napjatý postoj a rychlá neuvolněná chůze poukazuje na strach nebo hněv. Gestika - pohyby rukou mohou doprovázet emoce v každé situaci. Ruce jsou důležitým výrazovým prostředkem při komunikaci. Složené ruce na hrudi signalizují zábrany, nejistotu, strach. Ruce v kapse či za zády jedince naznačují, že netouží po kontaktu. Ruce založené na prsou lze zkřížit různým způsobem a každá poloha vyjadřuje jinou náladu, jiný postoj. Haptika - jedná se o bezprostřední kontakt, přímý dotyk jako podání ruky či pohlazení. Dotyk je důležitý nejen u dětí, ale i dospělí potřebují přátelské a laskavé

6 pohlazení. Sestra by měla vědět, že někdy stačí podání ruky či jemné pohlazení před operací nebo bolestivým výkonem. Vzájemné dotýkání se odlišných pohlaví, zvláště pokud jsou přibližně stejného věku, může mít erotickou složku. Sestra musí mít toto na paměti, aby nedošlo k nedorozumění mezi ní a pacientem. Vzhled a úprava - jsou specificky lidské formy neverbální komunikace v sociální interakci. Celková úprava bývá bohatým zdrojem informací o člověku. Výběr oděvů je značně osobní. Odráží společenskou a finanční úroveň k určité skupině i vlastní sebehodnocení. Úprava obličeje, šperky a parfém jsou také zdrojem informací. Úprava zevnějšku signalizuje vnitřní rozpoložení člověka, také naznačuje, jak se člověk vidí sám. Vnější úprava souvisí také s věkem, povoláním, s některými názory, postoji a podobně. Unavený a nemocný člověk nemá často dostatek energie ani chuť dbát o svůj zevnějšek. Sestra si musí všímat i náhlé změny úpravy zevnějšku u pacienta. Změny v úpravě mohou signalizovat změny duševního stavu. Paralingvistika - z neverbálního hlediska nás zajímá intonace hlasu, rychlost řeči, hlasitost, přestávka a pauzy. K tomu, aby mohli studentky správně využívat neverbální komunikace ve své práci, musí projít určitými fázemi: 1. Sebepoznání - vědět jak svým neverbálním chováním působím na druhé lidi, které prvky neverbální komunikace používám, které převládají. Vědět jak chodím, jak gestikuluji, jak se kdy tvářím, jak se usmívám. V jaké poloze mám ruce, když hovořím s druhým, zda se dotýkám druhých lidí a kterých. Jak mluvím a vědět, jakou intonaci převážně používám. Zda přátelskou, otrávenou, povýšenou, přísnou. 2. Nácvik nejvhodnějších forem neverbálního chování. Naučit se zvládat své neverbální projevy tak, aby vyjadřovaly převážně úctu a dobrý a přátelský vztah k druhému člověku. Zahrnuje výuka komunikace s nemocným i speciální komunikaci? Znalosti zvláštní komunikace ve specifických situacích přispívají k navázání a rozvíjení kvalitnějšího kontaktu s pacientem a jsou také zahrnuty do výuky. Setkává se zde složka verbální a neverbální. Osvojování komunikativních dovedností je součástí studia, a proto budoucí zdravotní sestra by si měla již ve škole osvojit určité konkrétní speciální dovednosti, které jsou nezbytně nutné k výkonu jejího povolání. Nácvik probíhá zpravidla formou hraní rolí. Hraní rolí je základem nejen pro osvojování komunikativních dovedností, ale znamená pro studentku příležitost k lepšímu sebepoznávání a k lepšímu porozumění pacientovi. Audiovizuální technika umožňuje využití zpětné vazby při nácviku. Vhodně voleným výcvikem lze zvýšit procento zachycených informací od pacienta.

7 Mezi speciální komunikativní dovednosti patří: 1. Naslouchání Naslouchání druhému člověku je první a nejdůležitější fází osobního rozhovoru. Znamená aktivně druhého člověka vnímat, vyslechnout ho, porozumět mu, abychom mu mohli svým jednáním co nejvhodněji vyjít vstříc. Naslouchání je mimořádně důležitým krokem k porozumění a k dobrým vzájemným vztahům. Sociální psychologie rozlišuje mezi pasivním a aktivním nasloucháním. Pasivní naslouchání je míněno jako příjem a zpracování zvukových signálů, bez snahy jim porozumět. Pasivní posluchač obvykle neposkytuje mluvčímu zpětnou vazbu, svědčící o porozumění. Přijal pouze roli vrby. Pasivní naslouchání je pouze slyšení. Slyšení je fyziologickou záležitostí. Je schopností zachytávat různé zvuky uchem, dochází k přenosu akustického podnětu a je něco slyšet. Na slyšení navazuje naslouchání, které je psychologickou záležitostí. Mluvíme o aktivním naslouchání. Jde v něm o pochopení a porozumění pocitům. Nasloucháním vytváříme podmínky k dalšímu rozvinutí rozhovoru. Dáváme najevo určitou míru ochoty pomoci, umožňujeme svěřování problémů, dáváme najevo spoluúčast. V době vymezené pro pacienta se věnujeme výhradně jemu. 2. Empatie Empatie znamená vcítění se do duševního stavu druhé osoby. Znamená to umět rozpoznat, v jakém duševním stavu je druhý člověk, jakou má náladu, co prožívá. Být empatický znamená poznat vnitřní svět druhého a být schopen dívat se na svět z jeho pohledu. Lidské porozumění na základě empatie znamená, že pomocí vcítění se snažíme pochopit, proč člověk jedná tak, jak jedná, jaké jsou motivy jeho jednání. Empatie má složku emoční a kognitivní. Znamená to schopnost být s pacientem a také o něm přemýšlet. K rozvíjení empatie se doporučuje, aby sestra věnovala pacientovi svou pozornost, naslouchala mu, byla k němu tolerantní, akceptovala ho, ale nehodnotila. 3. Kladení otázek Při rozhovoru si musíme uvědomit i důležitost kladení otázek. Rozeznáváme různé druhy dělení otázek. Zaměřila jsem se na tři základní typy otázek: uzavřené polouzavřené, otevřené. Uzavřená otázka umožňuje pouze velice stručnou odpověď typu ano - ne, nebo podat velmi stručnou odpověď. Nedává žádnou možnost, aby se nemocný rozpovídal. Uzavřené otázky nepatří k nejvhodnějším. Jsou vhodné v situacích, kdy potřebujeme rychle získat standardní informace. Hodí se v akutních situacích, kdy jsou přesné informace zásadně důležité pro léčbu. Polouzavřená otázka umožňuje širší odpověď, která je ale ohraničená. Otevřené otázky umožňují pacientovi, aby se volně vyjádřil. Usnadňují rozhovor. Umožňují popisné vyprávění vlastními slovy, určení pořadí podrobností a tempo sdělování. Pacient má vědět, že všechno co se řekne, je důvěrné a přispěje k plánování ošetřovatelské péče. Při shromažďování informací se sestra nevyhne situaci, kdy musí použít cílené otázky.

8 Umožní pacientovi, aby se vyjádřil s určitým omezením. Dávají možnost vést pacienta v průběhu rozhovoru. Sestra musí citlivě zvážit, kolik cílených otázek použije. Při dotazování se dopouštíme chyby používáním sugestivních otázek. Podsouváme pacientovi odpověď. 4. Podněcování, stimulace hovoru U některých pacientů máme problémy s mnohomluvností, nebo s odbíháním od tématu. Bývají to osamělí lidé, o které se téměř nikdo nezajímá. Pokud je někdo ochoten jim naslouchat, jsou k nezastavení. U těchto lidí bude problémem usměrňování a přerušení rozhovoru. Jsou ale nemocní, kteří mohou mít určitý komunikační blok. Informace od této skupiny nemocných musíme doslova páčit. Podněcování a stimulace rozhovoru je zde nutné. Nemocnému pokládáme otevřené otázky. Sestra musí také vzbuzovat důvěru, aby se jí pacient svěřil se svými problémy a starostmi. Snažíme se o pacientovu sdílnost a odhalení vlastního nitra. Lidé, kteří se dokáží svěřit, jsou tělesně i duševně zdravější. 5. Zrcadlení, reflexe Zrcadlením dáváme najevo, že pacienta posloucháme, že mu rozumíme, že dokážeme vyjádřit a pojmenovat jeho pocity. Reflexe je součástí zpětné vazby. Při ní ubezpečujeme sebe i pacienta, že jsme pochopili řečené tak, jak to bylo myšleno. Při zrcadlení používáme slovní obraty, které dovolují se mýlit a opravit svůj názor. Do rozhovoru nepatří žádná forma hodnocení pacienta. Nemocný je svébytnou osobností, má právo na svůj názor, životní styl a návyky. Sestra má všechny reflexe formulovat subjektivně. Při odpovědi pacienta si ověřuje, zda-li dobře pochopila, co říká. Sleduje i pacientovo neverbální chování. Nebojí se přiznat nejistotu či rozpaky, jestli nemocnému dobře nerozumí. 6. Sumarizování, částečné shrnování Je technika, při které sestra sebe i nemocného přesvědčuje, že dobře poslouchá, rozumí mu a nic důležitého jí neuteklo během rozhovoru. Je to částečná bilance toto, co nemocný již řekl. Sumarizace by měla končit podněcující otázkou, která dá nemocnému možnost pokračovat dále. 7. Mlčení Mlčení je také součástí mezilidské komunikace. V rozhovorech jsou chvíle, kdy se mluví a také chvíle, kdy se mlčí. Ticho může znamenat mnoho různých věcí. Mlčím, protože nevím, co mám říci, přemýšlím, jak dál. Mlčím proto, že se mnou lomcují emoce a snažím se ovládnout, zklidnit. Mlčím proto, že to považuji za správné a pro toho druhého za užitečné nebo nutné. Někdy si pacient potřebuje uspořádat myšlenky, nebo chce být sám se sebou. Mlčení uprostřed rozhovoru může nezkušené lidi znervózňovat. Odmlka umožní uspořádat obtížné myšlenky, najít vhodná slova, kterými se dají vyjádřit pocity, nebo aby si pacient vzpomněl na něco nového. Sestra by se měla snažit nevpadnout pacientovi do řeči,

9 když se odmlčí. Doporučuje se klidně sedět, pozorovat pacienta a uvědomit si, co bylo právě řečeno. Při rozhovoru o nepříjemném tématu mlčení může naznačovat couvnutí od tématu, pacient není připravený o této situaci mluvit. Vypadá nesvůj a signalizuje, že je mu nepříjemně. Součástí speciální komunikace je i problematika obtížných situací. Sestra se nemá takové situaci vyhnout, ale pomoc s jeho řešením. Jinak komunikujeme s vážně nemocným člověkem, s duševně nemocným, s chronicky nemocným, s umírajícím či handicapovaným nemocným. Studentky se s touto problematikou mají seznámit již na škole. Mgr. Alena Dufková

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace I. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace I Střední průmyslová škola Ostrov NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Zkuste vysvětlit! = souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.

Více

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE

PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE PEDAGOGICKÁ KOMUNIKACE Pedagogická komunikace je specifickou formou komunikace sociální. Jde při ní o dorozumívání, sdělování určitých významů v sociálním chování v rámci mezilidských vztahů. Sociální

Více

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a

je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a je vyjadřování myšlenek pomocí slov je primárním a nejdůležitějším druhem sdělovací komunikace užívá artikulovanou řeč, tvořenou hláskami, slovy a větami charakterizuje člověka vůči jiným společensky žijícím

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU

ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO ROZHOVORU VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD - OPAKOVÁNÍ DEFINICE: AKTIVNÍ

Více

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy sociální komunikace pro knihovníky a informační pracovníky část 1 PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Terminologie Komunikace: communicare (latinské slovo) znamená spojovat se, spoluúčastnit

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15

VOD STR. 1 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 SOUHRN KAPITOLY STR. 15 OTÁZKY A CVIČENÍ STR. 15 OBSAH iii VOD STR. 1 Kapitola 1 str. 3 KOMUNIKACE STR. 3 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE STR. 3 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 3 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE STR. 4 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI

Více

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE

Minimum pro pracovníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 KOMUNIKACE KOMUNIKACE V nejširším slova smyslu můžeme komunikací nazvat vše, čím lidé působí jeden na druhého. Je to proces, při němž dochází k vyměňování významů mezi lidmi. Během komunikace si předáváme informace.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Etická výchova 4. ročník Zpracovala: Mgr. Alena Tupá Základní komunikační dovednosti reflektuje důležitost prvků neverbální komunikace, eliminuje hrubé výrazy z verbální

Více

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti

4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 4.10.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Komunikativní dovednosti je naplňování očekávaných výstupů vzdělávací

Více

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Olga Čadilová NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A Komunikace vzájemná výměna

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021

CZ.1.07/2.2.00/28.0021 14. 10. 2013, Brno Připravil: Ing. Jiří Leitner Garant předmětu: Ing. Vlastimil Vala CSc. Komunikace Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd / Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze

Projekt Školní asistent nástroj upevňující rovné příležitosti dětí a žáků ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.1.07/1.2.33/02.0022 je financován ze Komunikace pracovníků školy s rodiči sociálně znevýhodněných žáků základní informace a studijní materiály ke kurzu Kurz byl vytvořen v v rámci projektu Školní asistent, nástroj upevňující příležitosti

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov

Neverbální komunikace II. Střední průmyslová škola Ostrov Neverbální komunikace II Střední průmyslová škola Ostrov DRUHY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 1. haptika - dotyk 2. gestika - pohyby těla a rukou 3. mimika - pohyby obličeje 4. oční kontakt 5. posturika - postoj

Více

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Obchodní akademie Břeclav Smetanovo nábřeží 17, 690 28 Břeclav Příležitost pro každého vzdělávací projekt OP VK OSNOVA VÝUKY KURZU KURZ VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE Výuka bude probíhat v učebně OK

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM

ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM VY_32_INOVACE_PSY_11 ČLOVĚK A KOMUNIKACE S OKOLÍM Mgr. Martina Šenkýřová Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV

Vzdělávací oblast: Etická výchova Vyučovací předmět: ČJ, AJ, PR, VL, PŘ, VV, TV 1. 2. 3. třída Základní komunikační dovednosti osvojí si: -oslovování křestními jmény - používání vhodných forem pozdravu -naslouchání -dodržování jednoduchých komunikačních pravidel ve třídě -poděkování

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výběrový rozhovor 1. Volný rozhovor 2. Výběrový rozhovor 2. Řízený rozhovor. Obecné pokyny pro vedení. Obecné pokyny pro vedení.

Výběrový rozhovor 1. Volný rozhovor 2. Výběrový rozhovor 2. Řízený rozhovor. Obecné pokyny pro vedení. Obecné pokyny pro vedení. Zhodnocení nemocného Rozhovor = záměrný slovní postup, který vede k poznání N = větší pravděpodobnost proniknutí do nitra pacienta, poznání a porozumění Typy rozhovoru Dle počtu zúčastněných : Individuální

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Neverbální komunikace Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Vymezení neverbální komunikace Neverbální komunikace - komunikace beze

Více

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI VE ZDRAVOTNICTVÍ

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI VE ZDRAVOTNICTVÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI VE ZDRAVOTNICTVÍ Marie Dlabačová Velehrad 3. 10. 2012 KOMUNIKACE Sdělování informace prostřednictvím signálů a prostředků Probíhá mezi dvěma a více lidmi, pomocí tisku, rozhlasu

Více

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II

PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II PÍSEMNÁ KOMUNIKACE Sociální komunikace v knihovnách II Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. Vědecká knihovna v Olomouci Roman@vkol.cz Neprobíhá ve stejném čase - nejdříve dokument někdo napíše, později si ho někdo

Více

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace

I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace I bez mluvení se dá mluvit aneb verbální a neverbální komunikace Garant: Věra Pospíšilová Členové expertní skupiny: Barbora Fárová Tereza Jursíková Monika Dvořáková Karolína Čabajová Anna Trmalová Markéta

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Komunikace a efektivní sdělování informací

Komunikace a efektivní sdělování informací Komunikace a efektivní sdělování informací Poslouchání reagovat rozumově a emocionálně X slyšení Poslouchání 4 fáze třídící selekce, udržení pozornosti, setřídění myšlenek, pamatování si Posloucháme

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

OBSAH ÚVOD 11. Řeč těla

OBSAH ÚVOD 11. Řeč těla OBSAH ÚVOD 11 Kapitola 1 KOMUNIKACE 13 CO SE DOZVÍTE V KAPITOLE 13 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 13 CO JE TO SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 14 DESATERO FALEŠNÝCH PŘEDSTAV O SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI 15 TEST: KOMUNIKUJETE JASNĚ?

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Poruchy řeči Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2010 Mgr.Ladislava Ulrychová ŘEČ Typicky lidská duševní funkce Umoţňuje komunikovat

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/03/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Projekt, prezentace, rétorika

Projekt, prezentace, rétorika Projekt, prezentace, rétorika Fakulta informačních technologií BI PPR, přednáška 8 Přednášející: Mgr. Monika Schmidtová FSv ČVUT, katedra společenských věd externě FIT Monika Schmidtová 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce.

Emoce a jejich poruchy. Rozšiřující materiál k tématu emoce. Emoce a jejich poruchy Rozšiřující materiál k tématu emoce. CITY=EMOCE, lat.moveo psychické procesy zahrnující subjektivní zážitky, stavy a vztahy k působícím podnětům provázené fyziologickými změnami,

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Český jazyk a literatura Mluvené projevy

Český jazyk a literatura Mluvené projevy Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

1. Manažerská akademie

1. Manažerská akademie Manažerská akademie 1. Manažerská akademie Téma: Efektivní komunikace v podmínkách veřejné správy Školení manažerských dovedností se bude primárně soustředit na problematiku komunikace v podmínkách veřejné

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/ 03/11 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mgr. Vendula Kolářová

Mgr. Vendula Kolářová Mgr. Vendula Kolářová Snižování vlivu psycho-sociálních handicapů směřující k posílení zaměstnatelnosti občanů Libereckého kraje CZ.1.04/3.1.02/86.00035 Emoce patří mezi významné řídící a regulační mechanismy

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Adaptace nemocného na hospitalizaci

Adaptace nemocného na hospitalizaci Adaptace nemocného na hospitalizaci Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Irena Tondorvá Bc. Adaptace nemocného na hospitalizaci

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014

Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Setkání sester, fyzioterapeutů a psychoterapeutů specializovaných na roztroušenou sklerózu v Poděbradech 18. ledna 2014 Psychoterapie RS v praxi Motto: Učeň se ptá: Co je důležitější než vědění? Mistr

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více