Inovační procesy založené na klastrových strukturách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Inovační procesy založené na klastrových strukturách"

Transkript

1 Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Výstup projektu Inovační procesy založené na klastrových strukturách Olomouc, Česká Republika Studie dobré praxe: přenos know-how v oblasti inovačních procesů 2012

2

3 Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autor: Platinn Olomouc 2012

4 Obsah Obsah Stručný souhrn Politicko- ekonomická situace západního Švýcarska Vývoj inovačního systému ve Švýcarsku Opatření na straně nabídky Opatření na straně poptávky pro menší firmy Směrem k regionálnímu inovačnímu systému v západním Švýcarsku studie RIS- WS Programy Nové regionální politiky v západním Švýcarsku Program Nová regionální politika Program Nová regionální politika Platinn inovační platforma Holistické chápání inovací Nabídka zaměřená na potřeby Blízkost k zákazníkům Transparentnost Struktura řízení Příloha 1: Náš koncept byznys inovace

5 Seznam zkratek: CDEP- SO CTI KOF KTT MSP NRP OPET RIS- WS SDC SECO VaV Rada ekonomických ministrů Západního Švýcarska Národní komise pro technologie a inovace Švýcarský ekonomický institut / ETHZ Transfer technologii a znalostí Malé a střední podniky Nová regionální politika Federální úřad pro odborné vzdělávání a technologie Regionální inovační strategie v západním Švýcarsku Švýcarská agentura pro rozvoj Státní kancelář pro hospodářské záležitosti Výzkum a vývoj Seznam obrázků: Obrázek 1: Oblast západního Švýcarska (bez kantonu Bern) Obrázek 2: Švýcarský inovační systém - víceúrovňový rámec Obrázek 3: Čtyři etapy projektu RIS- WS ( ) Obrázek 4: Inovační výkonnost a dynamika zaměstnanosti v západním Švýcarsku Obrázek 5: Procentuální podíl firem s aktivitami v oblasti transferu technologií a znalostí (KTT) ve Švýcarsku v závislosti na jejich velikosti Obrázek 6: Koncept byznys inovace - byznys inovační strom Obrázek 7: Rámcová analýza potřeb Obrázek 8: Mapa strategických potřeb Obrázek 9: Vývoj regionálních inovačních programů v západním Švýcarsku Obrázek 10: Program Nová regionální politika západního Švýcarska Obrázek 11: Hlavní pilíře činnosti Platinn Obrázek 12: Aktivity transferu znalostí a technologií mezi univerzitami a firmami ve Švýcarsku: Základní fakta, pracovní dokument, KOF/ETH, Prosinec 2005 Obrázek 13: Podíl všech firem v západním Švýcarsku a firem obsloužených Platinn Obrázek 14: Model Platinnu se zaměřením na služby (makro design) Obrázek 15: Počet společností, které využili služby Platinnu, v závislosti na jejich velikosti Obrázek 16: Plánovaný dopad na čtyři směry Obrázek 17: Plánovaný vliv koučování na strategický rozvoj zdrojů Obrázek 18: Ukázka monitorovacího a vykazovacího systému (Systém indikátorů) Obrázek 19: Řídící struktura Platinnu

6 1. Stručný souhrn Předkládaná studie dobré praxe je součástí projektu Inovační procesy založené na klastrových strukturách (dále jen projekt), jehož cílem je přenos know- how z regionálního inovačního systému západního Švýcarska do Olomouckého kraje. Projekt je realizován Olomouckým klastrem inovací a švýcarskou společností Platinn za podpory Švýcarské agentury pro rozvoj (SDC) v rámci programu podpory nových členských států Evropské unie. Regionální inovační systém západního Švýcarska zahrnuje sedm kantonů (Bern, Fribourg, Ženeva, Jura, Neuchatel, Valais a Vaud), každý s nezávislou a vysoce autonomní vládou, dohromady čítající kolem 2 milionů obyvatel. V období začínajícím v osmdesátých letech 20. století čelilo západní Švýcarsko ekonomickému poklesu zejména v důsledku úpadku velkých průmyslových podniků, což vedlo k výraznému snižování počtu pracovních míst. Tato situace poukázala na strukturální zranitelnost ekonomického prostředí regionu. Na poklesu se podepsala také skutečnost, že opatření přijatá k zastavení propadu byla jednostranně zaměřená na podporu vývoje technologií taženého vědeckým výzkumem (tzv. technology push 1 ) na rozdíl od nástrojů podporujících stranu poptávky (tzv. market pull). Bylo nutné reagovat na vyhlídky na neustále klesající růst spolu s nevhodným soustředěním se na neúčinná opatření na straně nabídky. Skutečností je, že byznys inovace mohou mít mnoho podob, včetně, ale ne jenom, inovací založených na výzkumu a vývoji (VaV). Pohled do historie spolupráce malých a středních podniků (MSP) v západním Švýcarsku jasně ilustruje tendenci k provádění inovací založených na VaV ve velkých firmách, zatímco menší subjekty byly z velké části z tohoto druhu inovací vynechávány. Byznys inovace mají mezi menšími podniky v západním Švýcarsku obrovský potenciál, ale většina tohoto potenciálu je ve směrech, které nejsou zaměřeny na VaV. Mnoha z těchto firem se nepodaří dosáhnout významného pokroku v jejich inovačních aktivitách kvůli kombinaci celé řady překážek, s jejichž překonáním potřebují pomoci. 1 Termínem technology push se obecně rozumí proces, v rámci něhož se vědecko- výzkumná centra zabývají výzkumem nových technologií, pro něž se až ex post hledá vhodné uplatnění na trhu. Protikladem tohoto přístupu je tzv. market pull, který znamená vývoj takových technologií, po kterých je zrovna poptávka na trhu. Tecnology push se tedy zaměřuje na stranu nabídky a naopak market pull na stranu poptávky (pozn. překl.). 5

7 Právě z těchto důvodů zaměřuje společnost Platinn svou činnost na menší podniky, u kterých se obecně předpokládá, že mají nejlepší vyhlídky pro udržení růstu zaměstnanosti - kritického faktoru v regionu. Díky projektu Regionální inovační strategie západního Švýcarska (RIS- WS) a několika dalších studií byli političtí činitelé informováni o různých aspektech problému a začali se aktivně zapojovat do vytváření funkčního regionálního inovačního systému. Původ regionálního inovačního systému západního Švýcarska nalezneme v projektu RIS- WS ( ), který připravil cestu k mezikantonálnímu, tj. regionálnímu systému podporujícímu inovace, jenž se orientuje především na opatření na straně poptávky a řeší specifické požadavky MSP. První programový rámec (NRP 1) byl připraven a implementován v letech Nový programový rámec na období (dále jen NRP 2) je v projednávání se švýcarskými federálními a relevantními kantonálními úřady. Pro období hledají političtí představitelé větší harmonizaci mezi mezikantonálními (tj. regionálními) a čistě kantonálními iniciativami, aby bylo možno lépe těžit z potenciálních synergií a obohatit nabídku služeb pro MSP. V nadcházejícím období také Platinn zahrne do svého portfolia novou službu vyhledávání možností financování (venture kapitál, seed fondy, banky atd.). Síť kantonálních poboček bude muset rozšířit své kompetence a poskytovat širší škálu opatření na podporu inovací pro své místní klienty. Prostřednictvím těchto strukturálních změn se Platinn stává leaderem v poptávkově orientovaném přístupu k podpoře inovací v západním Švýcarsku. Tato zpráva byla zpracována společností Platinn. 6

8 2. Politicko- ekonomická situace západního Švýcarska Oblast západního Švýcarska zahrnuje sedm zejména francouzsky mluvících kantonů - Fribourg, Ženeva, Jura, Neuchatel, Valais, Vaud a Bern 2. Fribourg, Valais a Bern jsou dvoujazyčné francouzsko- německy mluvící kantony. Celkově žije v těchto sedmi kantonech zhruba 2 miliony obyvatel. Cantons of Western Switzerland Obrázek 1: Oblast západního Švýcarska (bez kantonu Bern) Ve švýcarském politickém systému je hluboce zakořeněn tzv. princip subsidiarity. V důsledku toho je politická odpovědnost silně decentralizovaná a přechází na města a kantony. Ústřední vládě jsou přirazeny pouze omezené pravomoci. Vlády obvykle nehrály aktivní roli v průmyslové politice. V 80. a 90. letech se oblast západního Švýcarska ocitla v ekonomických potížích kvůli podstatnému snižování počtu pracovních míst ve velkých průmyslových podnicích. Ekonomická a rozhodovací pravomoc byla dislokovaná do německé části Švýcarska, v níž dominuje především oblast Curychu. Tato zkušenost poukázala na zranitelnost základů ekonomického blahobytu a donutila politiky jednat. Zahájili první generaci opatření, která se zaměřila zejména na zvyšování produktivity pomocí podpory 2 Kanton Bern má roli pozorovatele. 7

9 automatizace (CIM počítačem integrovaná výroba) a miniaturizace (mikrosystémy). Programy byly zacíleny hlavně na střední a větší podniky. Inovace se v posledních deseti letech staly horkým tématem. Prostřednictvím projektu západního Švýcarska Regionální inovační strategie (RIS- WS) se regionální politici aktivně zapojili do procesu vytváření a implementace efektivního systému podpory inovací. Na rozdíl od dříve zmíněných, technologicky zaměřených programů, vycházel vznikající inovační systém z potřeb trhu a zaměřoval se primárně na MSP a start- upy. Tato radikální změna byla způsobena hlavně díky studii RIS- WS, která ukázala obrovský inovační potenciál u menších podniků. RIS- WS odhalila také mnoho omezení a překážek, kterým tyto společnosti čelí. Teprve později, a bez explicitního politického záměru, začaly velké nadnárodní společnosti využívat regionální systém pro vytváření partnerských síti a spolupráce s dynamickým segmentem malých inovačních podniků. Dnes je tato interakce mezi MSP a velkými mezinárodními společnostmi velmi rozšířená v rámci paradigmatu otevřená inovace. Vznikají nové formy ekosystémů, které stimulují inovační proces prostřednictvím podpory spolupráce. Regionální struktura průmyslu je nyní dobře vyvážená. V roce 2008 bylo v západním Švýcarsku registrováno 95 podniků s více než 250 zaměstnanci na plný úvazek (FTE). Ovšem většinu ekonomické aktivity tvoří tzv. mikro podniky s méně než 10 zaměstnanci. V porovnání s některými jinými evropskými regiony má západní Švýcarsko silný segment malých a středních podniků - tzv. Mittelstand. Tyto firmy poskytují kolem 50% pracovních míst v sekundárním sektoru. 8

10 , , , mikro 2753 malá 531 střední 95 velká FTE Počet společnos Velikost společnos Obrázek 2: Struktura průmyslu a zaměstnanosti v západním Švýcarsku (Zdroj: Švýcarský federální statistický úřad, 2008) 9

11 3. Vývoj inovačního systému ve Švýcarsku Švýcarsko je prosperující a moderní ekonomikou s velmi nízkou mírou nezaměstnanosti (2.8%, ke konci září 2011), vysoce kvalifikovanou pracovní silou a HDP na hlavu patří mezi nejvyšší na světě. Švýcarská ekonomika těží ze zpracovatelského průmyslu specializovaného na high- tech výrobky, stejně jako z dobře rozvinutého sektoru služeb v čele s finančními službami. Kromě toho je Švýcarsko v různých mezinárodních žebříčcích (např. European Innovation Scoreboard) na špici v inovační výkonnosti. Svou vedoucí pozici si v poslední době potvrzuje také v řebříčku Innovation Indicator , který byl zveřejněn Nadací Deutsche Telecom a Federací německého průmyslu (BDI): zde se Švýcarsko řadí na první místo v inovační výkonnosti mezi 26 průmyslově vyspělými zeměmi. Podle zprávy OECD (2011) má Švýcarsko vynikající podmínky pro inovace: dobrá makroekonomická situace, politická a právní stabilita, relativně silný finanční systém, výhodný daňový systém, vzdělaná populace se znalostí několika jazyků, pružný trh práce a vysoká životní úroveň, což všechno přispívá k atraktivitě země. Mnoho švýcarských firem inovuje bez realizace VaV. Průzkum KOF institutu (Švýcarský ekonomický institut) z roku 2008 uvádí, že 62% švýcarských průmyslových firem bylo inovativních, ale jenom 43% se podílelo na VaV (Arvanitis et al., 2010). To podtrhuje význam inovací bez VaV a dále skutečnost, že inovace jsou komplexní záležitostí, zahrnující investice a různé zdroje na úrovni jednotlivých podniků a to jak s VaV činností, tak bez ní. Nicméně švýcarský inovační systém má i některé slabší stránky. V porovnání s EU a většinou jejích členských zemí bylo portfolio inovačních nástrojů ve Švýcarsku orientované na opatření na straně nabídky, tj. na instituce, které se zaměřují na vytváření znalostí a nabídky poskytovaných akademickou obcí. Navíc univerzitní profesoři získali téměř monopolní postavení v rámci veřejných poradních orgánů. Naproti tomu dialog mezi průmyslem a tvůrci veřejné politiky byl velmi slabý. OECD jednoznačně doporučilo vyvážit portfolio inovačních nástrojů směrem k posílení opatření zaměřených na poptávku. 3.1 Opatření na straně nabídky Dvě ministerstva švýcarské federální vlády mají na starosti hlavní portfolio národních nástrojů na podporu inovací. Ministerstvo vnitra pokrývá základní výzkum a rámcové programy EU. Aplikovaný výzkum, transfer znalostí a technologií (KTT) a některé start- up 3 10

12 aktivity jsou podporovány Národní komisí pro technologie a inovace (CTI). Federální úřad pro odborné vzdělávání a technologie (OPET) má na starosti programy Eureka, Eurostars, IMS a některé další mezinárodní iniciativy. Oba subjekty patří pod Ministerstvo hospodářství. Toto portfolio opatření charakterizuje švýcarský federální inovační systém posledních desetiletí. Proces vytváření a šíření znalostí a technologií je základem tohoto systému zaměřeného na vývoj technologií (tzv. technology- push systém). Tradičně tedy ve švýcarském inovačním systému převládaly opatření na straně nabídky. Obrázek 2: Švýcarský inovační systém - víceúrovňový rámec Zaměření inovačního systému na stranu nabídky bylo předmětem zkoumání několika studií. V Territorial Reviews of Switzerland (2011) experti z OECD doporučili vytvoření vyváženějšího portfolia opatření a dále doporučili, aby regiony převzaly proaktivní vedení při implementaci na poptávku orientovaných, trhem tažených podpůrných opatření. Mezi doporučeními OECD byly mj, i tato: Přestože je Švýcarsko v současné době světovou špičkou v oblasti vědy, technologií a inovací; existuje zde znepokojivý trend stagnace. Nevyužitý potenciál existuje zejména v tradičních odvětvích a ve venkovských oblastech: malé firmy s nižší 11

13 absorpční kapacitou se mohou rozvinout v inovativní podniky a přispět tak k udržitelnému národnímu růstu a vyváženému rozvoji jednotlivých regionů. Federální inovační politika a zejména nástroje CTI velmi dobře uspokojují potřeby vědecky a technologicky zaměřených inovačních aktivit. Společnosti s nižší absorpční kapacitou, inovující bez VaV, nebo zabývající se jinými formami inovací (např. organizační inovace), nejsou předmětem zájmu federální politiky. Lokální MSP by se měly stát cílem regionálních inovačních politik a být podporovány Novou regionální politikou (NPR). 3.2 Opatření na straně poptávky pro menší firmy V posledních letech se federální rámcové podmínky zásadně změnily a otevřely nové možnosti pro inovační systém. Státní kancelář pro hospodářské záležitosti (SECO) postavila švýcarskou regionální politiku na novém základě: v roce 2008 byla vytvořena Nová regionální politika (NRP) s hlavním cílem podpořit strukturální změny v méně rozvinutých oblastech Švýcarska (horské, venkovské a pohraniční regiony). NRP by měla pracovat na zlepšení ekonomického prostředí pro podnikatelské aktivity a jejím cílem je stimulovat inovace, vytvářet přidanou hodnotu a podporovat konkurenceschopnost v regionu. Tímto způsobem NRP přispívá k vytváření a udržení pracovních míst v dotčených regionech a nepřímo také snižování rozdílů mezi regiony. Z tohoto důvodu je nyní inovace vnímána jako motor regionálního rozvoje. S NRP kantony získají nové podněty, společně s financováním, na podporu inovačních iniciativ a hledání nových zdrojů růstu. Tradiční praxe dotování regionálních investic do dlouhodobého hmotného majetku jako jsou budovy a infrastruktura byla nahrazena novou politikou zaměřenou na inovace, podnikavost, vytváření sítí a znalostních společenství. Pod názvem Nová regionální politika (NRP) švýcarská vláda schválila víceletý program zaměřený na potřeby širšího okruhu menších firem. Na rozdíl od předchozích opatření zaměřených na nabídku NRP klade do centra pozornosti problém absorpce nových znalostí firmami a podnikateli a podporuje opatření podporující inovace orientované na poptávku a potřeby trhu. Kantony a regiony byly vyzvány, aby vypracovaly programové návrhy (s výzvami v letech 2007 a 2011) s cílem zajistit odpovědnost za implementaci a monitoring. 12

14 4. Směrem k regionálnímu inovačnímu systému v západním Švýcarsku studie RIS- WS Západní Švýcarsko bylo průkopníkem a svého druhu laboratoří programu Nová regionální politika. Na začátku roku 2000 si šest kantonů západního Švýcarska uvědomilo nutnost vypracovat regionální inovační strategii pro podporu inovací v širším slova smyslu. Šest členů rady Ředitelstva pro hospodářské záležitosti vydalo prohlášení o podpoře RIS- WS. V roce 2004 předložily návrh projektu s cílem vytvořit regionální inovační systém založený na silném propojení s evropskými a národními politikami pro inovace a hospodářský rozvoj. Procesy a metodologie RIS a přímá podpora od partnerů ze zkušených inovativních regionů v Evropě byly považovány za relevantní příspěvky pro usnadnění procesu budování konsensu v západním Švýcarsku. Cílem studie RIS- WS bylo vytvoření podkladů pro regionální a tržně orientovanou inovační strategii. Studie byla určena především pro: 1. Politické činitele Ukázala jim vztah mezi inovační výkonností a zaměstnaností. Přesvědčila je o důležitosti regionální, poptávkou tažené inovační politiky. Poskytla jim komplexní a moderní koncepci v oblasti podpory inovací za účelem změny chápání inovací jako lineárního procesu od výzkumu po trh. 2. Hlavní účastníky regionálního inovačního systému Poskytla statistiky o problémech a překážkách, se kterými se firmy potkávají při svém inovačním procesu (kde je poptávka po podpoře?). O konceptech a nápadech pro návrh programu. Navrhuje monitorovací a vykazovací koncept pro realizaci programu. Projekt RIS- WS byl realizován v několika etapách. V každé fázi byly zpracovány analytické studie, pořádaly se workshopy a probíhala jednání na mezi výše uvedenými subjekty. To vedlo k rostoucímu konsensu mezi zúčastněnými stranami v rámci přípravy strategie na podporu inovací. Na konci projektu se díky inkluzivnímu a participativnímu přístupu podstatně zjednodušil rozhodovací proces týkající se prvního regionálního programu

15 Obrázek 3: Čtyři etapy projektu RIS- WS ( ) V následujících odstavcích jsou shrnuty některé klíčové závěry. Inovace a zaměstnanost: V období let bylo v západním Švýcarsku vytvořeno kolem nových pracovních míst v sektorech s vysokou mírou inovací, ale za stejné období zaniklo pracovních míst v sektorech s nižší úrovní inovační výkonnosti. Tyto strukturální změny otevřely potenciálně velkou propast v zaměstnanosti, která byla částečně pokryta nezamýšleně, a to vytvářením značného počtu pracovních míst v zdravotnických a vzdělávacích odvětvích. 14

16 Obrázek 4: Inovační výkonnost a dynamika zaměstnanosti v západním Švýcarsku (Zdroj: RIS- WS, 2007) V roce 1995 byl podíl zaměstnanosti v sektorech s vysokou inovační výkonností v západním Švýcarsku podstatně nižší než celkový švýcarský průměr. Tento deficit byl částečně kompenzován většími strukturálními změnami v ekonomice. Nicméně v letech se proces vyrovnávání negativní bilance zastavil. Transfer technologií a znalostí (KTT): ekonomika západního Švýcarska vykazovala výrazně menší míru spolupráce s vysokými školami, než ekonomiky v ostatních švýcarských regionech. Zejména malé a střední podniky měly problém strategicky využít mechanismy transferu technologií a znalostí. 15

17 Obrázek 5: Procentuální podíl firem s aktivitami v oblasti transferu technologií a znalostí (KTT) ve Švýcarsku v závislosti na jejich velikosti (Zdroj: Aktivity transferu technologií a znalostí (KTT) mezi univerzitami a firmami ve Švýcarsku: Základní fakta, pracovní dokument, KOF/ETH prosinec 2005) Chápání byznys inovací: všeobecně přijímaný výklad pojmu inovace představoval zásadní předpoklad pro proces budování konsenzu. Vzhledem k převažujícímu pohledu na inovace jako na lineární proces směřující od vědy k trhu, bylo rozhodnuto, že termín inovace bude nahrazen termínem byznys inovace. Tím byl podtržen obchodní rozměr inovací a vytvořil se jasný rozdíl mezi vynálezem a inovací. Ukázalo se, že termín byznys inovace je v porovnání s pojmem inovace, který byl interpretován jako synonymum pro výzkum, snadněji přijímán i MSP. Koncepce byznys inovací byla znázorněna modelem Stromu byznys inovace 16

18 Obrázek 6: Koncept byznys inovace - byznys inovační strom Strategické potřeby v procesu byznys inovací: model stromu byl použit jako analytický rámec pro výzkum potřeb MSP. V rozhovorech, které provedli inovační kouči, umístili zástupci 151 společností své firmy do hodnotícího rámce (viz. obr. na další straně). 17

19 Obrázek 7: Rámcová analýza potřeb Zpráva z analýzy potřeb MSP přinesla mapu hlavních omezení a překážek v oblasti byznys inovací podniků a zaměřila se především na poptávkovou stranu regionální ekonomiky. Červená čísla v následující tabulce ukazují kritické oblasti podnikových byznys inovačních systémů, kde více než 50% společností tvrdí, že jsou málo nebo vůbec připraveni přijmout důležité výzvy. Tyto oblasti jsou považovány za strategické potřeby. Ukazatel strategických potřeb Mikro ( ne start- Velikost firmy Velká Střední Malá up) Start - up Všechny Strategická potřeba Strategický význam Strategická potřeba Strategický význam Strategická potřeba Směry Nabídky 0,27 0,83 0,31 0,91 0,33 0,91 0,32 0,89 0,60 0,56 0,33 0,87 Zákazníci 0,57 0,78 0,46 0,75 0,38 0,74 0,60 0,79 0,43 0,78 0,48 0,76 Proces 0,36 0,78 0,59 0,84 0,47 0,70 0,50 0,79 0,50 0,22 0,50 0,74 Distribuce 0,60 0,56 0,19 0,50 0,39 0,57 0,79 0,50 0,43 0,78 0,47 0,55 Strategický význam Strategická potřeba Strategický význam Strategická potřeba Strategický význam Strategická potřeba Strategický význam 18

20 Nápady Interní / partneři 0,25 0,89 0,33 0,84 0,36 0,83 0,30 0,79 0,13 0,89 0,31 0,83 Konkurence 0,33 0,50 0,40 0,47 0,47 0,35 0,53 0,50 0,75 0,44 0,47 0,44 Zákazníci 0,33 1,00 0,14 0,88 0,26 0,87 0,42 0,82 0,63 0,89 0,30 0,87 Poskytovatelé 0,22 0,50 0,27 0,47 0,28 0,46 0,38 0,34 0,67 0,33 0,31 0,43 Univerzity 0,38 0,44 0,00 0,25 0,41 0,41 0,59 0,45 0,00 0,22 0,39 0,38 Podpůrné organizace 0,50 0,33 0,33 0,19 0,43 0,26 0,58 0,32 0,50 0,44 0,48 0,28 Konference, výstavy 0,18 0,61 0,08 0,41 0,23 0,56 0,32 0,66 0,25 0,44 0,23 0,55 Noviny, internet 0,13 0,44 0,18 0,53 0,27 0,41 0,23 0,58 0,67 0,67 0,25 0,50 Jiné 0,00 0,17 0,00 0,03 0,00 0,04 0,00 0,00 1,00 0,11 0,14 0,05 Spolupráce Univerzity 0,30 0,56 0,58 0,59 0,52 0,50 0,65 0,68 0,33 0,33 0,54 0,56 Podniky 0,50 0,44 0,32 0,59 0,28 0,59 0,50 0,74 0,57 0,78 0,39 0,62 Zákazníci 0,18 0,61 0,28 0,78 0,36 0,78 0,29 0,82 0,50 0,89 0,32 0,77 Podpůrné organizace 0,20 0,28 0,30 0,31 0,37 0,35 0,62 0,55 0,60 0,56 0,45 0,40 Jiné 0,00 0,11 0,40 0,16 0,33 0,11 0,83 0,16 0,00 0,00 0,47 0,13 Vnitřní zdroje Strategie 0,24 0,48 0,45 0,36 0,41 0,25 0,53 0,27 0,25 0,15 0,41 0,30 Způsobilost 0,57 0,11 0,56 0,15 0,71 0,10 0,58 0,14 0,75 0,15 0,63 0,13 Organizace 0,60 0,08 0,71 0,16 0,58 0,15 0,56 0,13 0,00 0,04 0,60 0,14 Inovační rozvoj 0,40 0,08 0,38 0,15 0,53 0,16 0,53 0,11 0,00 0,15 0,46 0,14 Trh 0,20 0,16 0,33 0,08 0,68 0,18 0,79 0,14 0,71 0,27 0,61 0,16 Finance 0,00 0,03 0,20 0,05 0,75 0,08 0,83 0,13 1,00 0,15 0,71 0,09 Jiné (duševní vlastnictví ) 0,50 0,03 0,40 0,05 0,75 0,02 0,60 0,04 0,00 0,00 0,56 0,03 Obrázek 8: Mapa strategických potřeb (Zdroj: RIS- WS 2007) Hlavní výsledky analýzy potřeb v rámci projektu RIS- WS: 95% inovačních nápadů pochází mimo akademickou sféru. Hlavními zdroji inovací jsou vnitřní zdroje firem, distributoři a zákazníci. Ovšem až polovina z nápadů, které jsou společnostmi považovány za strategické, mohou být zpožděny v realizaci nebo nemohou být realizovány vůbec v důsledku překážek ve firemním inovačním systému. Existuje zde tedy výrazný potenciál pro zvýšení inovační kapacity v MSP, kterého lze využít, a který by pak měl velký dopad na zaměstnanost a vytváření přidané hodnoty v regionu. 19

21 Hlavní překážky pro využití potenciálu byznys inovací existují na úrovni vnitřních zdrojů a partnerství. Spolupráce s vysokými školami, středními školami a výzkumnými ústavy je do značné míry považována za nedostatečnou. Obecně platí, že čím je podnik menší, tím musí překonat více překážek. Prezentace hlavních výsledků v modelu Stromu byznys inovací byla silným argumentem založeným na empirických datech v rámci politické diskuse. Právě racionalizace procesu rozhodování na základě reliabilních a validních dat, se stala předpokladem pro dosažení shody mezi jednotlivými kantony západního Švýcarska a pro vytvoření jednotné regionální inovační politiky. Systém monitorování a vykazování: Veřejné investice proudící do inovačního systému musí být monitorovány. RIS- WS vytvořila metodický rámec monitorovacího systému založeného na bázi sady indikátorů. Tento rámec byl schválen regionálními a federálními orgány a byl zaveden v roce Vstup do prvního regionálního inovačního programu v západním Švýcarsku: V poslední fázi RIS- WS schválilo šest kantonů západního Švýcarska pilotní akční program Inovační platforma západní Švýcarsko. Tento program byl podpořen federální vládou v rámci Nové regionální politiky SECO. Byl zacílen na odbourání hlavních překážek v inovačním systému firem v oblastech, jako je rozvoj vnitřních zdrojů, vytváření partnerství apod. V porovnání s přístupem akademické obce změnil program své zaměření z inovací produktu spíše na oblasti procesů, zákazníků a distribuce. Speciální modul programu je určen nástrojům pro posílení průmyslem tažených partnerství s akademickou sférou. V roce 2011 OECD zhodnotila projekt RIS- WS a jeho dopad na regionální inovační politiku. Monitorovací zpráva shrnula zkušenosti RIS- WS: V západním Švýcarsku se v rámci koalice francouzsky mluvících kantonů podařilo zajistit základní politický konsensus a společný závazek 7 kantonů pro tuto strategii. Byly provedeny analýzy a základní myšlenka inovace jako procesu taženého trhem, ne jako VaV aktivity, byla podpořena politickými kruhy a vytvořila iniciativy a trvalou mezikantonální spolupráci viditelnou v NRP. (Monitorovací zpráva OECD Švýcarsko, 2011). Doporučení pro regionální inovační systémy ve Švýcarsku: ze závěrů zprávy OECD vyplývá, že některé zkušenosti ze Švýcarska mohou být obecně užitečné také pro ostatní země: Regionální inovační politiky by měli být tažené poptávkou se zaměřením na potřeby MSP. Politický konsenzus je nutným předpokladem pro vytváření regionálních politik. 20

22 Inovace je vnímaná jako motor regionálního (ekonomického) rozvoje. Regionální spolupráce vytváří kritické množství, které umožní posílení inovačních politik. Funkční oblast oblast, ve které probíhá většina denních ekonomických a sociálních aktivit jejích občanů (definice OECD). Národní úroveň koresponduje s vytvářením a šířením znalostí, přičemž regionální úroveň odpovídá absorpci znalostí (stimuluje inovace v širším slova smyslu - byznys inovace). 21

23 5. Programy Nové regionální politiky v západním Švýcarsku Na konci projektu RIS- WS zahájila Rada západního Švýcarska první regionální inovační program v rámci Nové regionální politiky (NRP- 1). Druhý program pro období je v konečné fázi vyjednávání s federálními úřady (NRP- 2). Ve srovnání s prvním bude ještě více zaměřen na nástroje a opatření naplňující potřeby MSP, vyplývající z mapy strategických potřeb MSP RIS- WS. Program je realizován subdodavatelsky několika poskytovateli služeb. Veřejné financování je poskytováno na bázi 50 na 50. Na nákladech se z 50- ti % podílí kantonální vlády a z druhé poloviny federální vláda prostřednictvím programu NRP. Obrázek 9: Vývoj regionálních inovačních programů v západním Švýcarsku Oba programy byly formálně zahájeny asociací Ministerstev hospodářství šesti kantonů (CDEP- SO Conférence des chefs de department de l économie publique de Suisse occidentale) s cílem pro lepší postavení západního Švýcarska jako území s dynamickým, inovativním a k životnímu prostředí šetrným ekonomickým vývojem. Mise CDEP- SO je regulována zákonem o regionální politice platným v kantonech západního Švýcarska. 22

24 5.1 Program Nová regionální politika První regionální program západního Švýcarska (NRP- 1) obsahuje tři základní činnosti: 1) Založení čtyř technologických platforem v oblastech biotechnologií (BioAlps), mikroelektroniky (Micronarc), informačních a komunikačních technologií (AlpICT) a zelených technologií (ClenatechAlps). Jejich hlavním úkolem je posílení dobrého jména a mediálního obrazu jednotlivých kantonů a jejich podniků na federální i mezinárodní úrovni. Jde tedy o harmonizaci propagačních aktivit jednotlivých kantonů. Tato část programu se nejvíce blíží konceptu klastru. Odkazy: alps.com 2) Transfer znalostí a technologií (KTT) prováděný organizací Alliance. Hlavním úkolem je aktivně navštěvovat firmy a nastartovat spolupráci s vysokými školami. Hlavním cílem KTT je podporovat technologické inovace. Odkaz: tt.ch 3) Podpora a koučování byznys inovací v MSP a start- up společnostech, poskytované společností Platinn. Odkaz: Kromě těchto mezikantonálních (regionálních) nástrojů má každý kanton vlastní portfolio podpůrných opatření a možností financování. Kantonální pobočky Platinn zajišťují potenciální synergie mezi regionálními a kantonálními nabídkami ve prospěch místních MSP. 5.2 Program Nová regionální politika Druhý regionální program západního Švýcarska (NPR- 2) je v procesu vyjednávání s federální vládou. Političtí představitelé žádají vyšší míru harmonizace mezi stávajícími kantonálními nástroji a mezikantonálním portfoliem opatření za účelem zvýšení efektivity podpory MSP. Charakteristické rysy programu: Kontinuita: pokračování v podpoře tří hlavních aktivit prvního programu. Konsolidace: rozpočet tří již existujících aktivit bude snížen o 10% při udržení stejné úrovně kvality služeb a tudíž současně zvýšení produktivity. Druhým bodem konsolidace je zobecnění kantonálních poboček Platinn na místní huby pro 23

Informační brožura ke konferencím

Informační brožura ke konferencím Olomoucký klastr inovací Informační brožura ke konferencím Inovační procesy v Olomouckém kraji Olomouc Prosinec 13-14, 2011 Olomoucký klastr inovací, družstvo Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc Hodolany

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR

Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation. Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR Horizont 2020: specializované nástroje SME Instrument a Fast Track to Innovation Zlín, 27/05/2015 Michaela Vlková, TC AV ČR SME Instrument (SMEI) Nástroj pro malé a střední podniky 2 SME Instrument nástroj

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2 Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů Regionalistika 2 Konkurenceschopnost území základní kontext Faktory ekonomického rozvoje území a diferenciace rozvoje území (přirozené, umělé): změna jejich významu

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Seminář Inteligentní specializace regionální inovační strategie pro Prahu Praha, 10. prosince 2012 Co je inteligentní (smart) specializace?

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 18. května 2012, Praha ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011

RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 TTM v regionech Odborná náplň kurzu TTM-J Úvodní seminář kurzu TTM-J RNDr. I. Dvořák, CSc PGCertKT(Open) České Budějovice 7. října 2011 Cíl vzdělávacího modulu TTM-J Cílem tohoto úvodního vzdělávacího

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno

KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno Role inovačních systémů při rozvoji konkurenceschopných klastrů Ing. Luboš Lukasík Ředitel divize rozvoje podnikání Rozvoj MSP Hlavním problémem malých a středních

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS. Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy. Širší shrnutí Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Infrastruktura pro podporu inovací v regionu Prahy Širší shrnutí S využitím odborných diskusí je definován pojem regionální infrastruktury pro podporu inovací

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

VÝZKUMNÝ POTENCIÁL: CÍLE PROGRAMU, AKTUÁLNÍ VÝZVA Brno, 29. září 2009 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz KONTEXT PROGRAMU V ROCE 2010 posílení potenciálu výzkumných institucí z méně

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více