Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku. Lucie Štěrbová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku. Lucie Štěrbová"

Transkript

1 Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku Bakalářská práce Lucie Štěrbová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Burešová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Swiss winemaking development analysis Lucie Štěrbová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Ing. Pavla Burešová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Lucie Štěrbová V Praze dne

4 Abstrakt ŠTĚRBOVÁ, Lucie. Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku. [bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha : s. 59. Cílem bakalářské práce je představit a ve stručnosti popsat specifika švýcarského vinařství, pokouší se přiblížit světově málo známou vinařskou oblast. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. První část obsahuje teoretické informace získané z odborné literatury. V jednotlivých kapitolách najdeme popisy klimatických podmínek, vysvětlení pojmu terroir, charakteristiku hlavních a tradičních bílých i modrých odrůd a v závěru stručnou charakteristiku vinařských oblastí. Analytická část se zaměřuje na prozkoumání historického vývoje vinařství ve Švýcarsku a potvrzení či vyvrácení dvou tvrzení, že se zvyšuje podíl pěstění tradičních odrůd a roste spotřeba červeného vína, a celkového shrnutí a vyvození závěrů z průzkumu. V analytické části byly použity hlavně statistické materiály Ministerstva zemědělství. Klíčová slova: víno, Švýcarsko, odrůdy vinné révy, historie vinařství

5 Abstract ŠTĚRBOVÁ, Lucie: Swiss winemaking development analysis. [bachelor s thesis]. Vysoká škola hotelová. Prague : p.59. The bachelor s thesis focuses swiss winemakery and its historical development. The first aim is to presentate this wine area in generally, because most of the people have a little awereness of it. The bachelor`s thesis has two parts, theoretical and analytical. The theoretical chapter describes climate condition of Switzerland, the word terroir-what does it mean in fact, grape varieties, the most popular and traditional grapes. At least there is a description of wine areas. The analytical chapter focuses on historical development of this area and two hypotheses. First one is The cultivation of traditional grape varieties rises and the second one The consum of red swiss wine is higher than of the white wine. At the end of the analytical chapter are summarized all obtained information and evaluation of the hypotheses. During the compilation of the bachelor s thesis these sources were used: expert literature, the Internet, expert magazines, statistical evaluation of the Swiss Ministry of agriculture. Key words : wine, Switzerland, grape varieties, history of winemaking

6 OBSAH Seznam grafů... 7 Úvod TEORETICKÁ ČÁST Přírodní podmínky Švýcarska Klima Specifika a půda Terroir Odrůdy vín pěstované ve Švýcarsku Bílé odrůdy Modré odrůdy Označení jakosti a zákonné podmínky Jednotlivé oblasti Západní Švýcarsko, Romandie Německé Švýcarsko (Deutschschweiz, Ostschweiz) Tessin Wallis Víno v tradiční kuchyni a enogastronomie ANALYTICKÁ ČÁST Historický vývoj Od počátků až ke Karlu Velikému Doba klášterů a pozdní středověk až 18. století Velká krize století Hypotéza: Podíl pěstění tradičních odrůd má vzestupnou tendenci Hypotéza: Zvyšuje se produkce a konzum místního červeného vína oproti vínu bílému Návrhová část Závěr Použitá literatura Přílohy... 60

7 Seznam grafů Graf č. 1: Obdělávané vinice podle oblastí. Graf č. 2: Podíl bílých a modrých odrůd r Graf č. 3: Obhospodařovaná plocha vinic. Graf č. 4: Obhospodařované vinice podle kantonů a odrůd v ha. Graf č. 5: Regiony kantonu Waadt v ha. Graf č. 6: Regiony kantonu Genf v ha. Graf č. 7: Vinice podle regionů německého Švýcarska v ha. Graf č. 8: vinice podle regionu, kanton Wallis, v ha. Graf č. 9: Bílé odrůdy, region Sitten, rok Graf č. 10: Vývoj plochy obhospodařovaných vinic v letech v ha. Graf č. 11: Hlavní bílé odrůdy r. 1994/95. Graf č. 12: Speciality- bílé odrůdy r. 1994/95. Graf č. 13 Hlavní bílé odrůdy r Graf č.14: Chardonnay versus Chasselas. Graf č. 15: Vývoj pěstění tradičních bílých odrůd v letech 1994/95 až 2013, v ha. Graf č. 16: Vývoj pěstění tradičních bílých odrůd v letech 1994/95 až 2013, v ar. Graf č. 17 : Hlavní modré odrůdy r. 1994/95. Graf č. 18 : Speciality-modré odrůdy r. 1994/95. Graf č. 19 : Hlavní modré odrůdy r Graf č. 20 : Srovnání r 1994/95 a 2013, modré odrůdy. Graf č. 21: Podíl modrých specialit r. 2013, v ha. Graf č. 22: Příklad růstu plochy vinic na vybraných odrůdách v ha. Graf č. 23: Podíl produkce vinných odrůd podle regionů. Graf č.24: Produkce vína v letech 1990 až 2013, v hl.

8 Graf č. 25: Konzum vína ve Švýcarsku v letech 1997/98 až 2013, v hl.

9 Úvod Téma své bakalářské práce Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku jsem si zvolila z důvodu svého osobního zájmu jak o vinařství celkově tak i o bohatou švýcarskou kulturu, se kterou se dennodenně setkávám. Dále pak z důvodu seznámit se světově málo známou vinařskou oblastí. Nejznámějšími víny jsou vína ze Chasselas a Pinot noir. Pokud budeme pozornější, nalezneme mnoho odrůd ve světě zcela neznámých. Typickou oblastí těchto vín je alspký kanton Wallis. Právě díky tomuto kantonu a jeho vínům vzrostl můj zájem o švýcarské vinařství. Práce je členěna do dvou hlavních kapitol, doplněna pro názornost grafy a mapami. V teoretické části jsou popsány klimatické podmínky, terroir oblastí, představeny a stručně charakterizovány odrůdy vín se zaměřením na odrůdy autochtonní. V závěru jsou charakterizovány jednotlivé vinařské oblasti. V analytické části je nejprve stručně popsán historický vývoj vinařství. Poté se část soustředí na vyvrácení či potvrzení dvou hypotéz. 1. Podíl pěstění tradičních odrůd má vzestupnou tendenci a 2. Zvyšuje se produkce a konzum místního červeného vína oproti vínu bílému. K vytvoření těchto hypotéz mne vedlo vícero faktorů. K první hypotéze to byly: rozhovor s několika vinaři z Wallis, kteří se specializují na pěstění tradičních odrůd, studování historických pramenů a nalézání právě takových odrůd, a i fakt, že se tradiční vína dostávají na trh i díky supermarketům. Před 15 lety nemyslitelný počin, ale dnes už má v nabídce tradiční vína i siť diskontů. K druhému tvrzení mě dovedly úvahy o tradičních červených odrůdách, vlastní zkušenosti jak z gastronomických zařízení tak ze styku se Švýcary. Naskytla se i otázka, jak ovlivnila liberalizace dovozu vína z roku 1994 konzum vín švýcarských, potažmo pak bílých a červených vín. Při zpracování bakalářské práce byly použity tyto zdroje: odborná literatura, internet, sborníky a odborné časopisy, roční statistiky z let 1993/94 až 2013 vydávané Ministerstvem zemědělství a zákony týkající se pěstění a produkce vína. 9

10 1 TEORETICKÁ ČÁST V teoretické části se pokusím přiblížit vinařství ve Švýcarsku. Nejdříve z pohledu přírodních podmínek, které velmi ovlivňují tzv. terroir. Dále pak charakterizuji několik základních odrůd, jak modrých, tak bílých. Kromě nejvíce pěstovaných odrůd jako je Chasselas, Müller-Thurgau, Pinot noir nebo Gamay se soustředím na odrůdy méně známé, často i autochtonní, které jsou mimo Švýcarsko víceméně neznámé. Od odrůd se poté dostávám k zákonným podmínkám označení vín. Předposlední kapitolu tvoří stručný popis vinařských oblastí. Poslední kapitolou je projev vína v tradiční švýcarské kuchyně, kde právě víno hraje nemalou roli. 1.1 Přírodní podmínky Švýcarska Klima Podnebí je jeden z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje kvalitu vína. Obecně nenalezneme pěstitelské oblasti nad 50 zeměpisné šířky. Švýcarské vinice se rozpínají zhruba od 45 do 47 severní šířky. 1 Obecně se dá Švýcarsko rozdělit na tři klimatické oblasti. Alpská severní strana patří do středoevropské oblasti ovlivňována atlantikem. Středozemní klima se naproti tomu odráží v oblasti jižně od Alp. Speciální oblastí je Wallis. Oddělené údolí s relativně málo srážkami, vysokými teplotami v létě a nízkými v zimě. 2 Hranice pro pěstování vinné révy je 600 m. Lokální klima ale velmi ovlivňuje tuto hranici. Proto najdeme ve Wallis většinu vinic okolo 750 m n.v., dokonce ve Visperterminen ve výšce 1100 m. Roční průměrná teplota by neměla klesnout pod 9 C, spíše by se měla pohybovat nad 11 C. Během vegetační fáze umrzne víno již při 2,5 C. Tento případ hrozil právě v tomto roce (2014), kdy vinaři museli zateplovat vinice v polovině dubna. 1 PRIEWE, Jens. Wein, die kleine Schule: Alles, was man über Wein wissen sollte. Zürich: Silva- Verlag, s ANKLIN, Alois, Walter EGGENBERGER, Anne-Marie DUBLER, Werner KOBLET, Christian MÜLLER, Kurt PFENNINGER, Anna RAPP, Christian SPEICH a Sebastin SPEICH. Schweizer Rebbau, Schweizer Wein. Zürich: Ex-Libris-Verlag, 1980.; s

11 Teplota je spojena se slunečním svitem, nejméně by měla mít oblast 1500 až 1600 hodin slunečního svitu za rok. Typické pro Švýcarsko je proudění vzduchu. Jedná se o různé druhy větrů, které výrazně ovlivňují zemědělství. Fén (Föhn) se nejčastěji vyskytuje v Alpách, jde o teplý a suchý vítr. Proudí z jihu, přes Alpy stoupá a ochlazuje se, tím dochází ke srážkám. Za pohořím klesá a rapidně se otepluje. 3 Díky němu se v oblastech jako v údolí Rýnu v St. Gallen a Graubünden potýkyjí vinaři málo s plísněmi napadající vinnou révu. 4 Bíze (Bise) je studený suchý vzduch proudící ze severu Evropy. Do Švýcarska proudí úžinou mezi Alpami a Jurou, tak dochází k vysokým rychlostem až 60 km/h. Nejvíce postiženou oblastí je Ženevské jezero a okolí. Joran je večerní vítr na jižní straně Jury přinášející často bouřky. Zasažená oblast se táhne od Ženevy po Grenchen, Ženevské (Genfersee), Bielské (Bielersee) a Neuchatelské jezero (Neuenburgersee, Lac de Neuchâtel). 5 Klimatické zvláštnosti švýcarských vinic- některé oblasti mají velmi specifické klimatické podmínky. Zde několik z nich. V Graubünden a v některých oblastech východního Švýcarska urychluje fén zrání hroznů. Během několika málo dní zlepší kvalitu sklizně. Tessinské klima je velmi ovlivněno středomořím. Dochází zde k častým a prudkým srážkám, které ale netrvají dlouho. Oblasti Hallau (Schaffhausen) prší velmi zřídka. Oblast Wallis využívá všech výhod fénu. Mimo jiné zde méně prší. 6 3 WALTER, Peter O. EUROPÄISCHES SEGEL- INFORMATIONSSYSTEM: Der Föhn. [online]. [cit ]. Dostupné z: 4 Handelszeitung. Argus. [online] [cit ]. Dostupné z: prouva.ch/news/ pdf 5 BAKI, Ferenz. Der Joran- ein Fallwind am Jurasüdfuss. Zürich, Diplomová práce. Institut für Atmosphäre und Klima der ETH Zürich. s. 14.Dostupné z : 6 SCHIRMHERRSCHAFT DER KOMMISSION DER REGIONALEN INFORMATIONSSTELLEN FÜR SCHWEIZER WEIN. Schweizer Wein für Kenner: Das Buch vom Schweizer Wein. Vevey/Schweiz: Mondo-Verlag AG, s

12 1.1.2 Specifika a půda Půda hraje nesmírně důležitou roli při pěstění vína. Dodává vinné révě vitalitu, ovlivňuje kvalitu vína. Vínu dodává půda nejenom chuť ale i charakter, který se může měnit vinohrad od vinohradu. Proto je obyčejná odrůda Chasselas ve Švýcarsku tak oblíbená, přejímá mnoho chutí půdy a vína ze Chasselas chutnají v každém regionu jinak. Ve zdánlivě nehostinných oblastech, kde docházelo k sesuvům a erozím půdy, byly vybudovány terasy, tzv. tablars a půda se ukázala jako ideální k pěstění vína. 7 Níže jsou charakterizovány vinné oblasti, co se složení půdy týče a plochy vinic. Region 3 jezer (Region der 3 Seen)- lehce vápenaté hnědozemě, často mělké Vinice- 947ha Waadt- hnědozemě, částečně vápenaté hnědozemě, mnohdy velmi kamenité Vinice- 3811ha Genf- vápenaté hnědozemě nebo hnědozemě s velmi rozdílnou hrubostí Vinice- 1438ha Wallis- různorodé, většinou však vápenaté a kamenité půdy Vinice- 5001ha Tessin- na severu kyselé hnědozemě, díky blízkosti alpského masivu prakticky bez vápence, písčité a propustné. Na jihu jsou hnědozemě nebo regosol 8 s obsahem vápence. Vinice- 1090ha Německé Švýcarsko (Deutschschweiz)- regosol, hnědozemě nebo vápenaté hnědozemě Vinice- 2633ha 9 7 NICOLLIER, Jean. Rebbau: Ein Winzerbuch. St- Maurice Switzerland: Edition Rhodaniques, s.73 8 Regosol- jedná se o mělké, slabě vyvinuté půdy na nevápenatém podloží, většinou na písku, štěrku a štěrkopísku (http://de.wikipedia.org) 9 Boden des Jahres [online]. [cit ]. Dostupné z: des- jahres.ch/doku/bdj_2014_de.pdf 12

13 Graf č. 1: Obdělávané vinice podle oblastí. OBDĚLÁVANÉ VINICE PODLE OBLASTÍ Německé Region 3 jezer Švýcarsko 6% 18% Tessin 7% Waadt 26% Wallis 33% Genf 10% Zdroj: vlastní zpracování podle boden-des-jahres.ch 1.2 Terroir V posledních letech se do slovníku vinařů dostalo nové slovo, terroir. Doslovně přeloženo z francouzštiny půda, země, ale terroir nemá zdaleka pouze tento význam. Pokud francouz řekne, že víno má goût de terroir, znamená to, že z vína je cítit původ a tím jeho speciální vlastnosti. Každopádně celý obsah slova není jednoduché popsat a vysvětlit. 10 Kromě geologických, geografických, vegetativních a klimatických aspektů, obsahuje pojem ještě duchovní rozměr. Práci vinaře, tradici oblasti, radosti a starosti s pěstěním a produkcí spojené. 11 S tím je úzce spjato i označení kvality produktů, tedy nejenom vína, ale i sýrů, masných produktů a lihovin, AOP a IGP, které ve Švýcarsku existuje. AOP - Appellation d'origine Protégée (Geschützte Ursprungsbezeichnung, GUB) a IGP - 10 WILSON, James E. Terroir, Schlüssel zum Wein: Boden, Klima und Kultur im französischen Weinbau. Bern ; Stuttgart: Hallwag- Verlag, s KLIMEK, Manfred. Der Terroir- Terror. Zeit Online. [online]. 28. Juli 2010 [cit ]. Dostupné z: trinken/ /weinkolumne- terroir 13

14 Indication Géographique Protégée (Geschützte Geografische Angabe, GGA). Označení jsou chráněna zákonem. Aby mohl produkt nést označení AOP, musí být vyroben, zpracován a zušlechtěn v původní oblasti, u IGP musí být produkt pouze zpracován v původní oblasti Odrůdy vín pěstované ve Švýcarsku V následující kapitole budu charakterizovat vybrané odrůdy, jak bílé tak modré. Nejprve jsou popsány odrůdy nejrozšířenější, jako je Chasselas, Sylvaner, Müller- Thurgau, Pinot Noir nebo Gamay. Následně jsou vyzdvihnuty odrůdy autochtonní nebo pro Švýcarsko jinak specifické nebo zajímavé. Pro jednotlivé rozdělení odrůd dle místa a hojnosti výskytu viz tabulka č. 1 v příloze. Graf č. 2: Podíl bílých a modrých odrůd r Podíl bílých a modrých odrůd r Modré odrůdy [PROZENTSAT Z] Bílé odrůdy 42% Zdroj: vlastní zpracování podle Das Weinjahr Weinwirtschaftliche Statistik Bílé odrůdy Chasselas (Gutedel) je nejdůležitější a nejpěstovanější odrůdou, hlavně v západních oblastech, v Aargau a v Basileji. Vína ze chasselas se vyskytují kromě Švýcarska, v Alsasku, v Pouilly-sur-Loire ve Francii a v Markgräfenland v Německu. 12 Schweiz. Natürlich. AOP. IGP.. Schweizerische Vereinigung der AOP-IGP. [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

15 V jižních krajích jde o stolní víno. Původ není zcela jistě znám. Podle některých expertů se jedná o víno z Asie. Odrůda byla dlouhou dobu pěstována u Konstantinopole, keře Chasselas byly objeveny v oázách u Kaira. Každopádně Švýcarsko patří k jedné z původních zemí, kde je pěstována. Jméno Fendant (více viz. Kap. Wallis) se objevuje již v 16. století v oblasti Waadt, označení chasselas se ve spisech objevuje v 17. století, původně označuje francouzské město Mâconnais. Zde nesla tato odrůda jméno "Mornen" nebo "Mornant" 13. V Aargau se odrůda nazývala Schenkenbergertraube. Často nese místní jména jako Fendant ve Wallis, Dorin ve Waadt, Perlan v kantonu Genf. Vína vyšší kvality nesou název oblasti jako Dézaley či Yvorne. Vína z této odrůdy mají spíše neutrální charakter, jsou velmi ovlivněny půdami a klimatickými podmínkami. Jde o vína lehká, ovocné či květinové chuti. Vína se pijí mladá do tří let. 14 Sylvaner (Silvaner) je odrůda pěstovaná převážně v Německu (především v Rheinhessen, Rheinpfalz, Franken), ve Švýcarsku pak ve Wallis. Zde jsou vína nazývána Johannisberg. Sylvaner dozrává později než Chasselas, víno je plnější chuti a má více kyselinky. Rieslingu (Petit Rhin, Rheinriesling) se daří v chladnějších oblastech jako je Německo nebo i Česká Republika. Kvete i zraje vcelku pozdě, vydrží mrazy až -25 C. Díky vysokému podílu kyselin je vhodný i ke skladování. Mladá vína se vyznačují ovocnou chutí (grepy, citróny, jablka, maracuja). Jde o vína lehká až středně těžká, svěží, ohnivá. S věkem převažuje chuť půdy a minerálů, někdy má tzv. petrolejovou příchuť. 15 Müller-Thurgau (Riesling x Sylvaner) je odrůda vypěstovaná roku 1882 Hermannem Müllerem pocházejícím z kantonu Thurgau. Nechtěl aby se v jeho rodné zemi víno jmenovalo po něm a tak je ve Švýcarsku stále rozšířeno jméno Riesling x Sylvaner, ač test DNA prokázal, že se nejedná o křížence odrůd Riesling a Sylvaner, ale 13 Schweizer Weinecke. SCHNIBEFLI. [online] [cit ]. Dostupné z: 14 EGGENBERGER, LENNERT: Lexikon des Schweizer Weins, AT Verlag: Aarau, 1996; s Weinlandschweiz.ch. [online]. [cit ]. Dostupné z: 15

16 Riesling a Madeleine Royale. 16 Odrůda je jedna z nejrozšířenějších, od Francie po Moldávii, v zámoří je pěstována jak v USA, na Novém Zélandě nebo v Číně. Hrozny jsou náchylné vůči mrazům i chorobám. Víno se pije mladé, vůni má trávovou, muškátovou, angreštovou či černorybízovou. 17 Amigne je stará odrůda pěstovaná pouze ve středním Wallis. Původ sahá až do doby starého Říma (Vitis aminea). Víno je zlaté barvy s lehce kořeněným aroma. Dobře se hodí ke skladování. Z přezrálých hroznů se vyrábí Flétriwein. 18 Arvine (Petit Arvine) je specialita pěstovaná ve Wallis. Podle jména se odrůda dostala do Wallis zřejmě ze savojských Alp z údolí Arve. Víno je možné skladovat, vyrábí se jak suchá, tak sladká dezertní vína. Suchá vína mají typickou lehce slanou příchuť. 19 Completer byla převážně pěstována v okolí vesnice Malans (GR), zde se víno pěstuje od roku 926, odrůda Completer je zmíněna až roku Jméno se vztahuje ještě k době, kdy mniši po večerní modlitbě tzv. Completorium měli nárok na dva krajíce chleba a dva poháry vína na posilněnou. Completer je ojediněle pěstovaná odrůda, hlavně v Graubünden, vyjímečně v kantonu Curych a Tessin. Víno je jedinečné chuti, má oříškové aroma, někdy připomínající kdoule či pomerančové květy. Nemělo by se pít před pátým rokem. V Malans je dodnes vyráběno silné dezertní víno dlouhé trvanlivosti. Elbling je jedna z nejstarších odrůd Evropy. Do středověku byla nejpěstovanější v celém Německu. Poté byla vytlačena Silvanem a Rieslingen. Stejně tak i ve Švýcarsku byla dříve hojně pěstována ve východních oblastech. V roce 2003 zabírala plocha Elbling již jen 56 arů. 16 Weinlandschweiz.ch. [online]. [cit ]. Dostupné z: 17 ETTER, Alfred. WEINBAUKOMMISSION DES THURGAUISCHEN LANDWIRTSCHAFT- KANTONALVERBANDES. Thurgauer Wein. s Flétri(wein)- je označení speciality odpovídající pozdnímu sběru. Jedná se o sladká vína s vysokým podílem alkoholu, hrozny jsou napadeny ušlechtilou plísní botrytys. Vyráběna jsou hlavně z odrůd Amigne, Ermitage, Malvoisie, Riesling a Silvaner. (EGGENBERGER, LENNERT: Lexikon des Schweizer Weins, AT Verlag: Aarau, 1996; s.70.) 19 CARRUZZO- FREY, Sabine. DUBUIS, P.: Rebe und Wein im Wallis. Walliser Reb- und Wienmuseum: Sierre- Salgesch, s

17 Freisamer (Freiburger) je křížencem Silvaner a Ruländer. Vyšlechtěn byl Karlem Müllerem na Státním vinném institutu ve Freiburgu v Breisgau. Cílem bylo vyšlechtit odrůdu rezistentní vůči plísním. Víno je přesto zřídka pěstováno, chuti je neutrální. 20 Gwäss (Gouais) je velmi stará odrůda průměrné kvality. Už v 16. století byla z vinic pro svojí extrémní kyselost odstraňována. Později byli keře pěstovány na krajích vinic, aby odradili zloděje. V dnešní době je pěstována jen v malé míře ve Francii a v Austrálii. 21 Heida (Païen) je raritou pěstovanou ve Wallis ve vysokých polohách, ve Visperterminen až v 1000 m n.m. Do Wallis se dostala z francouzské Jury, kde je známa jako Savignin. Bylo zjištěno, že se jedná o odrůdu tramínu. Výnosy jsu velmi nízké a nároky na pěstění vysoké, ale výsledek hovoří za vše. Víno je zlatavé barvy, má oříškové aroma, někdy vanilkové či medové, jindy je lehce kouřové. Je možné ho skladovat 20 až 30 let. 22 Himbärtscha je prastará odrůda pěstovaná v horním Wallis. Jméno pochází pravděpodobně z retorománského im bercla, la bercla znamená pergola, na kterých je pěstována dodnes. Víno připomíná chutí mech, mango, meduňku či oříšky. Humagne blanc je autochtoní odrůda kantonu Wallis. Ve spisech byla zmíněna již roku 1313, jméno pochází z latinského humanum vinum, tedy víno člověka. Dlouhou dobu bylo víno produkováno mnichy. Traduje se, že biskup v Sitten přiděloval každé rodině s novým přírůstkem několik láhví. Nejspíše pro svůj vysoký obsah železa bylo víno podáváno ženám v šestinedělí. Humagne blanc je pro svojí malou výnosnost a nízkou rezistenci proti chorobám velmi málo pěstováno. Dnes ho najdeme ve Wallis a v Itálii v údolí Aosta. Víno by se před požitím mělo nejméně tři roky skladovat, tím se zmírní jeho hrubost a železitá chuť Weinlandschweiz.ch. [online]. [cit ]. Dostupné z : 21 EGGENBERGER, LENNERT: Lexikon des Schweizer Weins, AT Verlag: Aarau, 1996; s Weinlandschweiz.ch. [online]. [cit ]. Dostupné z : 23 MONTANDON J. : Die Schweizer Weine bei Tisch und in der Küche, Roth & Sauter AG: Denges bei Lausanne, 1981; s

18 Kerner je mladá odrůda vyšlechtěna Augustem Heroldem roku 1929 na Vinařském a ovocnářském institutu ve Weinsbergu (Würtenberg, SRN). Vznikla křížením červeného Trollingu a Rieslingu. Vína jsou velmi podobná Rieslingu. 24 Lafnätscha je autochtoní odrůda kantonu Wallis, poprvé zmíněna roku Jméno pochází z Walliserdeutsch a znamená ještě nepít. Protože hrozny Lafnetschy dozrávají velmi pozdě, bylo víno sklízeno ještě nezralé. Vynikalo potom svojí kyselostí a bylo třeba ho delší dobu skladovat. Často je zaměňována s odrůdou Completer. 25 Plantscher (Plantier) je odnoží známé odrůdy Furmint, ze které v Maďarsku produkují Tokajské víno. Ve Wallis najdeme první zmínky o tomto vínu v roce Chuť má v mládí hrubou, s pachutí minerálů. 26 Räuschling je velmi stará odrůda neznámého původu. Dnes se pěstuje převážně u Curyšského jezera a v údolí Limmat. Víno je vyhledáváno jako specialita, ceněno je lehké ovocné aroma a kyselinka, díky níž je víno vhodné i ke skladování. 27 Réze (Resi) je prastará odrůda z Wallis (první zmínka 1313), vytlačena nástupem Chasselas. V dnešní době pěstovaná zřídka, hlavně u města Siders a v údolí Val d Anniviers. Dlouhá léta byla z Réze lisována tzv. Gletscherweine (Vína z ledovců, více viz. Kap. Wallis) Modré odrůdy Bondola je stará místní odrůda pěstovaná v kantonu Tessin v oblasti Sopraceneri. Dříve velmi častá odrůda, musela udělat místo Merlotu. Dnes je spíše raritou, zřídka lisovaná samostatně. Nejčastěji se používá do tradičního vína Nostrano spolu s dalšími druhy jako Barbera, Bonarda a Freisa. 24 EGGENBERGER, LENNERT: Lexikon des Schweizer Weins, AT Verlag: Aarau, 1996; s EGGENBERGER, LENNERT: Lexikon des Schweizer Weins, AT Verlag: Aarau, 1996; s Chanton Weine [online]. [cit ]. Dostupné z weine/raritaeten/plantscher.php 27 EGGENBERGER, LENNERT: Lexikon des Schweizer Weins, AT Verlag: Aarau, 1996; s MONTANDON J. : Die Schweizer Weine bei Tisch und in der Küche, Roth & Sauter AG: Denges bei Lausanne, 1981; s

19 Cabernet Jura je nově vyšlechtěná odrůda kantonu Jura. Jde o křížence Cabernet sauvignon a neznámé odolné odrůdy. Patří mezi tzv. PIWI odrůdy, tedy pilzwiderstandsfähigen - odolné vůči houbovým a plísňovým onemocněním. 29 Cornalin je autochtonní sortou Wallis a údolí Aosta v Itálii. Bylo dokázáno, že Cornalin z Wallis pochází ze spontanního křížení odrůd Mayolet a Petit Rouge. Tím se prokázalo, že Cornalin z Wallis a Aosta jsou dvě rozdílné odrůdy. Přičemž Cornalin d Aosta je identický s odrůdou Humagne rouge. Od roku 1993 se na odrůdu Cornalin vztahuje Ochrana národního dědictví. Víno má ovocnou příchuť a tmavě červenou až fialovou barvu. Pro svou rustikálnost je doporučován k pokrmům z divočiny. Diolinor je mladá sorta vypěstovaná André Jaquinetem ve Wädenswill (Curyšské jezero) roku Vznikla křížením Rouge de Diolly (Robin Noir) a Pinot Noir. Je velmi rezistentní vůči plísním. Často je příměsí spolu s Pinot noir a Gamay. 30 Eyholzer roter je odrůda pěstovaná tradičně na pergolách ve vesnici Eyholz (horní Wallis). Označení pochází teprve z 80. let 20. století. Dříve byla odrůda známá nejspíš pod jménem Grossroten, někdy byla označovaná jako Goron, to ale mimochodem mnoho červených odrůd. Lehkou podobnost nese z víny ze severní Itálie, jinak je neznámého původu. 31 Gamay je víno Beaujoilais, pěstováno je v kantonech Genf, Waadt a Wallis. Zde ho v původní formě budeme hledat těžko, stal se spolu s Blauburgunder známým vínem Dôle. 32 Humagne rouge je autochtonní odrůdou Alp. Patří (spolu s Completer, Himbertscha, Cornalin, Durize, Eyholzer, Humagne Blanche, Lafnetscha, Petite Arvine, Planscher a Rèze) k odrůdám, které se udržely v alpském regionu Itálie (údolí Aosta) a Wallis na tzv. oddělených ostrovech. Není nikterak příbuzný s Humagne blanc. Víno je 29 Weinbau: Peter Freiermuth. [online]. [cit ]. Dostupné z: 30 Weinlandschweiz.ch. [online]. [cit ]. Dostupné z: 31 CARRUZZO-FREY, Sabine. DUBUIS, P.: Rebe und Wein im Wallis. Walliser Reb- und Weinmuseum: Sierre-Salgesch, s EGGENBERGER, LENNERT: Lexikon des Schweizer Weins, AT Verlag: Aarau, 1996; s

20 červeno- fialové barvy, připomínající vřesoviště a divoké bobule. Výborně se hodí ke zrání v barrique. Pinot Noir (Blauburgunder, Clevner) je velmi stará odrůda pocházející z Burgundska, jejíž pěstění sahá až do 4. století. V posledních letech je opět hojně pěstován a to všude po světě. Ve Švýcarsku je to hlavně ve Wallis, u Neuenburgského jezera a východním Švýcarsku Označení jakosti a zákonné podmínky Dle zákonu švýcarské konfederace je území rozděleno na tři oblasti pěstující víno: Westschweiz (západní Švýcarsko, Romandie)- kantony Genf, Waadt, Wallis, Freiburg, Neuenburg, Jura a oblast Bielského jezera (Bielersee) kantonu Bern Deutschschweiz (východní Švýcarsko, německé Švýcarsko)- kantony Basel- Landschaft, Basel-Stadt, Solothurn, Aargau, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Glarus, Zürich, Schwyz, Zug, Luzern, Obwalden, Nidwalden, Appenzell Ausserrhode, Appenzell Innerrhoden, Uri, Graubünden s vyjímkou oblasti Misox, Bern s vyjímkou oblasti Bielského jezera Italské Švýcarsko- kanton Tessin a oblast Misox 33 Weinlandschweiz.ch. [online]. [cit ]. Dostupné z: 20

21 Graf č. 3: Obhospodařovaná plocha vinic. OBHOSPODAŘOVANÁ PLOCHA VINIC Německé Švýcarsko Italské Švýcarsko Západní Švýcarsko Západní Švýcarsko 75% Německé Švýcarsko 18% Italské Švýcarsko 7% Zdroj: vlastní zpracování podle Das Weinjahr Weinwirtschaftliche Statistik. Existují tři kategorie vín: Vína AOC (Weine mit kontrollierter Ursprungbezeichnung, Appellation d Origine Contrôlée) - vína s označením původu. Etiketa musí mít označení kantonu a dané oblasti, kde je vinná réva pěstována. Kantony samy mají pravomoc tuto oblast rozšířit, v některých situacích i přes hranice státu. Minimální cukernatost dána zákonem: Bílé odrůdy Brix Červené odrůdy Brix Západní Švýcarsko 15,2 17,0 Německé Švýcarsko 15,8 17,0 Italské Švýcarsko 15,8 17,6 Zákonem dané nejvyšší možné výnosy na m 2 : Bílé odrůdy kg/m 2 Červené odrůdy kg/m 2 Západní Švýcarsko 1,3 1,2 Německé Švýcarsko 1,3 1,2 21

22 Italské Švýcarsko 1,2 1,2 Zemská vína (Landweine) jsou vína, která jsou pěstována na ploše větší než je jeden kanton. Toto územní označení potom musí nést. Cukernatost je nejméně 14,4 Brix pro bílé odrůdy a pro červené je to 15,2 Brix. I výnosy na m 2 vyšší, pro bílé víno je to 1,8 kg/m 2 a pro červené 1,6 kg/m 2. Stolní vína (Tafelweine) jsou vína vyprodukována na území Švýcarska. Minimální cukernatost musí mít 13,6 Brix (bílá vína) a 14,4 Brix (červená vína). Označení odrůdy, místa původu či roku je zakázáno Jednotlivé oblasti V této kapitole budu popisovat jednotlivé vinařské oblasti. Rozdělené jsou přehledně do čtyř územních celků: Německé Švýcarsko, Západní Švýcarsko (zvané též Romandie), Italské Švýcarsko- Tessin a zvláště pak kanton Wallis. Rozdělení pokrývá částečně jak jazykové rozdělení země, tak i vinařské. Zhruba můžeme říci, že Západ je ovládán Chasselas, v Německých částech se prolínají odrůdy Pinot Noir a Müller- Thurgau a v Tessinu dominuje Merlot. Wallis jsem zařadila do samostatné kapitoly pro svojí vyjímečnost. Ač i zde převažují rozšířené odrůdy Chasselas a Pinot Noir, je kanton domovem mnoha autochtonních či ojedinělých odrůd. A tak, jako jsou vyjímečné hory a údolí Wallis, je takové i vinařství v této oblasti a dle mého názoru si zaslouží více prostoru. 34 Verordnung über den Rebbau und die Einfuhr von Wein: (Weinverordnung). In: Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, ,

KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice

KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice KATALOG JAKOSTNÍCH VÍN Jakostní vína Gold Premium Jedná se o jakostní vína, pocházející z hroznů vypěstovaných na místních vinicích. Vína pocházející z této krajiny jsou charakteristicky plné, osobité,

Více

!DELLE VENEZIA FRIULANI! 470 Kč!!Itálie 2013!!Nové skvělé bílé suché cuvée, kombinace!!savignonu Blanc s Tramínem červeným.!

!DELLE VENEZIA FRIULANI! 470 Kč!!Itálie 2013!!Nové skvělé bílé suché cuvée, kombinace!!savignonu Blanc s Tramínem červeným.! BÍLÁ VÍNA DELLE VENEZIA FRIULANI 470 Kč Itálie 2013 Nové skvělé bílé suché cuvée, kombinace Savignonu Blanc s Tramínem červeným. Doporučujeme podávat k těstovinám, rybám, kuřecímu masu, zeleninovým salátům.

Více

Templářské sklepy ČEJKOVICE

Templářské sklepy ČEJKOVICE Templářské sklepy ČEJKOVICE Ryzlink rýnský 2005 Cena: CZK 105 cena / karton: CZK 628 Harmonické víno světlé žlutozelené barvy s příjemnou plnou chutí, výraznější kyselinou a květinovým aroma, které přechází

Více

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč!

!SAVIGNON BLANC! 480 Kč! !RULANDSKÉ ŠEDÉ! 480 Kč! BÍLÁ VÍNA PÁLAVA 390 Kč Sladké bílé moravské víno s jedinečným ocáskem. Doporučujeme podávat jako aperitiv, k moučníkům a zmrzlině. DELLE VENEZIA FRIULANI 470 Kč Itálie 2013 Nové skvělé bílé suché cuvée,

Více

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín

Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Vinařství Dufek / Svatobořice Mistřín Datem založení firmy Dufek je rok 2003, avšak v rodině se vinaří již více než 100 let. Filozofií rodinného vinařství je motto: Všechno se podřizuje kvalitě. Od jarních

Více

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi

MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi MALÝ VINAŘ Hana a František Mádlovi NATURVIN BÍLÝ - BIO VÍNO suché Jedná se směs dvou odrůd 80 % Hibernal 20 % Festival nyj. Víno je svěží s ovocným charakterem - limetka, bílá broskev, kyselina je výrazná,

Více

VSP Všenory, s.r.o. V. Křena 137 252 31 Všenory. ««««Po vyčerpání zásob uvedených ročníků bude nabízeno víno z dalšího ročníku obdobných parametrů

VSP Všenory, s.r.o. V. Křena 137 252 31 Všenory. ««««Po vyčerpání zásob uvedených ročníků bude nabízeno víno z dalšího ročníku obdobných parametrů Nabídkový list Platný od 28.2.12 list 1 Vinařská oblast Rheinhessen Obsah alk. Barva Obsah Originální plnění u výrobce - Erzeugerabfüllung Zbytk.cukr lahve Vinařství: EA Ernst Bretz, Bechtolsheim l 09

Více

Kennst du diese Städte, Sehenswürdigkeiten? Mgr. Bc. Miroslava Popelková Německý jazyk- 7. ročník

Kennst du diese Städte, Sehenswürdigkeiten? Mgr. Bc. Miroslava Popelková Německý jazyk- 7. ročník Kennst du diese Städte, Sehenswürdigkeiten? Mgr. Bc. Miroslava Popelková Německý jazyk- 7. ročník Rhein - Rýn Rýn (německy Rhein, francouzsky Rhin, nizozemsky Rijn, latinsky Rhneus, jméno pochází z keltského

Více

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph

VINNÁ GALERIE Akční nabídka. Box LaGarde. Akční cena od: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

7. Zastoupení odrůd pěstovaných ve vinohradě Modrý Portugal (červená odrůda) Původ této odrůdy není jednoznačný, od konce 18. století se pěstuje v

7. Zastoupení odrůd pěstovaných ve vinohradě Modrý Portugal (červená odrůda) Původ této odrůdy není jednoznačný, od konce 18. století se pěstuje v Zuzana Bártová, 4.A, Základní škola Velké Pavlovice * Listopad 2013 Název projektu: HISTORIÍ VELKOPAVLOVICKÝCH VINOHRADŮ 1. Název trati (spisovný, hovorový) - NOVÉ HORY Spisovný název viniční trati: Nové

Více

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015

VINECO R KAT KA ALOG VÍN T 2015 VINECO R KATALOG VÍN 0 0 0 0 0 0 0 Veltínské zelené 0, l Archivní víno červené Dornfelder 0, l Merlot 0, l Sauvignon Blanc 0, l Pinot Gris 0, l 0000 0 0 Helios bílý 0, l 0 Cabernet Sauvignon 0, l 0 Archivní

Více

Deutschsprachige Länder die Schweiz

Deutschsprachige Länder die Schweiz Deutschsprachige Länder die Schweiz Německy mluvící země Švýcarsko Německý jazyk- 7. ročník Mgr. Bc. Miroslava Popelková der offizielle Name- oficiální název- Švýcarská konfederace či Švýcarské spříseženství-

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Art. V23044075NU01 VINO DELL'AMORE PELATO MOSCATO STILL BOTTEGA

Art. V23044075NU01 VINO DELL'AMORE PELATO MOSCATO STILL BOTTEGA Art. V23044075NU01 VINO DELL'AMORE PELATO MOSCATO STILL BOTTEGA PŮVOD: Colli Euganei (Padova, Benátsko) ODRŮDA: Muškát BARVA A VZHLED: Brilantní. Slámově žlutá OBSAH ALKOHOLU: 9 BOUQUET: Čistý, charakteristická

Více

srdečné víno z Čejkovic

srdečné víno z Čejkovic srdečné víno z Čejkovic průvodce odrůdami ročníku 2011 srdečné víno z Čejkovic Vinařství Esterka založil Vít Esterka v roce 2006 v Čejkovicích na jižní Moravě. Čejkovice nabízí vinařům nejteplejší klima

Více

Bílá a růžová vína. Tormaresca Chardonnay, Puglia IGT Tormaresca, Puglia, Itálie. Villa Antinori Bianco Toscana IGT Antinori, Toscana, Itálie

Bílá a růžová vína. Tormaresca Chardonnay, Puglia IGT Tormaresca, Puglia, Itálie. Villa Antinori Bianco Toscana IGT Antinori, Toscana, Itálie Bílá a růžová vína. Tormaresca, Puglia IGT Tormaresca, Puglia, Itálie Výrazná vůně s tóny sladkého vyzrálého ovoce, suché trávy a bylinek. V závěru se otevírají ovocné tóny připomínající nektarinky a broskve.

Více

MORAVSKÁ PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA

MORAVSKÁ PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA Ryzlink vlašský (Viniční trať Novosady) Víno se hodí k zeleninovým jídlům, bílým sýrům, k lehké úpravě ryb či jemným paštikám, ale také k přírodnímu drůbežímu steaku, k jemnějším úpravám pizzy a těstovin.

Více

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,-

Vinný listek. Sekty 45,- 290,- 45,- 290,- 45,- 290,- 460,- Vinná karta Vinný listek Sekty J.P.CHENET ICE EDITION Francouzský sekt polosuchý, jedinečný sekt, který se pije na ledu. Region: Francie. Doporučujeme pro jakoukoliv příležitost. 1dcl 290,- J.P.CHENET

Více

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin

Vinný CZ lístek k ste ný lí Vin Vinný lístek CZ Vinný lístek Bílá vína Vinařství Baloun Velké Pavlovice 0,75 l Sauvignon, pozdní sběr 2013, /vůně je velmi ušlechtilá, dominuje v ní směs zralých broskví a angreštu/ 330 Kč 0,75 l Veltlínské

Více

KATALOG VÝBĚROVÝCH VÍN. Víno s chutí tradice

KATALOG VÝBĚROVÝCH VÍN. Víno s chutí tradice KATALOG VÝBĚROVÝCH VÍN Výběrová vína St. Antonius vinum Název této kolekce je odvozen od významného poutního místa Jižní Moravy, kaple Sv. Antonína, která je blatnickou dominantou. Výhled do krajiny z

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění

Zdeněk Zeleňák, Lužánecká 8, Brno Tel. 728160320. www.gastrovino.cz. Vinařství Balážovi. cena. odrůda, zařazení ročník zatřídění Vinařství Balážovi Tramín j akostní 70.00 Kč 84.70 Kč Veltlínské zelené, pozdní sběr 2012 suché 116.00 Kč 140.36 Kč Irsai oliver kabinetní 99.00 Kč 119.79 Kč Hibernal pozdní sběr 112.00 Kč 135.52 Kč Sauvignon,

Více

Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l

Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l Upozornění všechna vína mohou obsahovat oxid siřičitý (SO 2 ). Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l Rulandské šedé 2014 kabinetní víno, suché Vinařství Mádl, podoblast mikulovská 330 Kč Víno je plné

Více

Muller Thurgau Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Cuvée Klárka

Muller Thurgau Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Cuvée Klárka Moravské zemské víno Muller Thurgau - Moravské zemské víno, suché. Zbytkový cukr 3 g/l, kyseliny 6 g/l. Víno se světlou barvou a zelenožlutým odstínem, muškátovou vůni s ovocnými odstíny kopřivy a broskve,

Více

Pinot Gris 0,75 l. Chardonnay 0,75 l. Torrontes 0,75 l. Sauvignon Blanc 0,75 l

Pinot Gris 0,75 l. Chardonnay 0,75 l. Torrontes 0,75 l. Sauvignon Blanc 0,75 l 501345 Pinot Gris 0,75 l Chardonnay 0,75 l Velmi populární odrůda vznikla pravděpodobně v Burgundsku, jako mutace Rulandského modrého. Jde o víno zlatožluté barvy s medově nasládlou vůní se závanem pomeranče.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí.

Pracovní list obsahuje test k reáliím německy mluvících zemí. Žáci znají reálie německy mluvící zemí. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: VY_32_INOVACE_HLAVE_NEMCINA1_17 Test - Reálie Němčina 1. ročník Pracovní list obsahuje test k

Více

MO CENÍK VÍN FRANCIE

MO CENÍK VÍN FRANCIE MO CENÍK VÍN FRANCIE (Ceny jsou uvedeny vč. DPH 20%) Jaromír Vladyka, DiS. obchodní zástupce Email: vladyka@kdhaus.cz Tel.: +420 774488203 www.kd-vino.cz Vinařská oblast Alsasko se nachází v hraniční oblasti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l

Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l Upozornění všechna vína mohou obsahovat oxid siřičitý (SO 2 ). Vinařská oblast Morava Bílá vína 0,75 l Rulandské šedé 2014 kabinetní víno, Vinařství Mádl, podoblast velkopavlovická 330 Kč Víno je plné

Více

R E S TA U R A C E R E S TA U R A C E VINNÝ LÍSTEK

R E S TA U R A C E R E S TA U R A C E VINNÝ LÍSTEK RESTAURACE VINNÝ LÍSTEK BÍLÁ VÍNA SUCHÁ SYLVÁNSKÉ ZELENÉ ČR Morava Vinařství Dobrovolný Nový Šaldorf Víno světle žluté barvy, nasládlé svěží ovocné chuti s podtónem zralého angreštu. 250 Kč RULANDSKÉ ŠEDÉ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph

Akční nabídka VINNÉ GALERIE. Box LaGarde. Akční cena: 575 Kč bez Dph Box LaGarde Vinařství Lagarde bylo založeno v roce 1897 v nejdůležitější vinařské oblasti Argentiny. Provincie Mendoza se nachází na středozápadě země na úpatí And v mírném a suchém klimatu, které se významně

Více

Vydejte se na jedinečnou cestu světem vína

Vydejte se na jedinečnou cestu světem vína Vydejte se na jedinečnou cestu světem vína PASSPORT Estates & Wines, spojení vinařských domén Moët Hennessy, představuje prestižní kolekci tichých vín z celého světa. Od Austrálie, přes náhorní plošiny

Více

Portugalská vína stále ještě zůstávají u českých konzumentů poněkud ve stínu portských z oblasti Douro.

Portugalská vína stále ještě zůstávají u českých konzumentů poněkud ve stínu portských z oblasti Douro. Vína z Alenteja Portugalská vína stále ještě zůstávají u českých konzumentů poněkud ve stínu portských z oblasti Douro. Červená vína, plná, bohatá a nesmírně různorodá díky velkému množství nenapodobitelných

Více

Základní údaje. Obr. 3

Základní údaje. Obr. 3 Obr. 1 ALPSKÉ STÁTY Obr. 2 Základní údaje Federativní republika (oficiálně Švýcarská konfederace) Hl. město Bern Největší město - Curych Počet obyvatel - 7 639 961 Rozloha 41 290 km 2 Měna Švýcarský frank

Více

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada

PŘEHLED SORTIMENTU A CENOVÁ NABÍDKA VÍN FLOWER LINE květinová řada FLOWER LINE květinová řada Jsou to vína, u kterých se s květinami setkáte nejen v názvu a na etiketě, ale květnatost se projevuje v celém jejích charakteru. Vína se vyznačují výrazným květinovým buketem,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí

SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí SUDOVÁ VÍNA - původ hroznů zahraničí odrůda - název kategorie Víno bílé Víno červené Veltlínské zelené Müller Thurgau Ryzlink rýnský polo Ryzlink vlašský Muškát Ottonel Chardonnay Tramín červený Rulandské

Více

Müller Thurgau - Modrý sklep. 0,2l.38 Kč

Müller Thurgau - Modrý sklep. 0,2l.38 Kč Rozlévaná vína Müller Thurgau - Modrý sklep 0,2 l. 38 Kč je to kříženec odrůd Ryzlink rýnský x Sylvánské zelené. Víno je zelenkavě žluté barvy s typickým muškátovým až broskvovým buketem, nižší kyselinkou,

Více

ce,, viniční trať U kapličky

ce,, viniční trať U kapličky Znovín Znojmo a..s..,, se sídlem v Šatově ROČNÍKOVÁ VÍNA JAKOSTNÍ BÍLÁ Veltlínské zelené odrůdové jakostní, ročník 2012 Vinařská obec Starovice, viniční trať Středohoří Suché Veltlínské zelené z Hustopečska

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

Česká republliika bííllá víína 0,,750 ll Vellttllíínsské zellené,, jjakossttníí -- ssuché 2011 160,,- Zlatavá barva, delikátní, ovocně - trávové aroma v pozadí se objevují tóny mandlí, chuť je svěží, sametová,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Projekt: Reg.č.: Operač í progra : Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělává í pro ko kure es hop ost Hotelová škola, V šší od

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vinařství Tanzberg Mikulov

Vinařství Tanzberg Mikulov Vinařství Tanzberg Mikulov Ryzlink rýnský 2008 POSLEDNÍ LAHVE!!! Kč 435,- (Kč 360,-) alkohol 12,5%, zbytkový cukr 12,2 g/l, kyseliny 8 g/l Skvěle nazrálý, komplexně bohatý a vysoce ovocitý ryzlink s tolik

Více

Chardonnay. D.O.C. Friuli Colli Orientali. Odrůdy: 100% Chardonnay. Sklizeň období: Druhý týden v září. Alkohol: 13,00 % objemových.

Chardonnay. D.O.C. Friuli Colli Orientali. Odrůdy: 100% Chardonnay. Sklizeň období: Druhý týden v září. Alkohol: 13,00 % objemových. Chardonnay 100% Chardonnay Druhý týden v září Barva slámově žlutá se zelenkavými odlesky, s přibývající intenzitou v průbehu stárnutí. Na konci můžeme cítit tóny hlohu, jablka a křupavého chleba. Chuť

Více

KATALOG LUXUSNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice

KATALOG LUXUSNÍCH VÍN. Víno s chutí tradice KATALOG LUXUSNÍCH VÍN Unikátní ročníková vína Prestige collection Tato kolekce byla vytvořena z vín mimořádné kvality, která pochází z hroznů révy vinné vypěstovaných na moravských vinicích. Tato vína

Více

použité fotografie jsou pouze ilustrační

použité fotografie jsou pouze ilustrační vinný lístek použité fotografie jsou pouze ilustrační Müller Thurgau jakostní odrůdové víno, suché Odrůda byla vyšlechtěna v roce 1882 profesorem Mullerem. Dnes je u nás druhou nejrozšířenější odrůdou.

Více

,,Víno lze považovat za nejzdravější a nejhygieničtější nápoj. Louis Pasteur

,,Víno lze považovat za nejzdravější a nejhygieničtější nápoj. Louis Pasteur ,,Víno lze považovat za nejzdravější a nejhygieničtější nápoj. Louis Pasteur www.mountfield.cz www.mountfield.cz Mountfield a chilská vína! Vážená zákaznice, vážený zákazníku, milí přátelé, opravdu kvalitní

Více

BIANCO PROVINCIA DI VERONA IGT Primizia

BIANCO PROVINCIA DI VERONA IGT Primizia BIANCO PROVINCIA DI VERONA IGT Primizia Azienda Agricola Villa Medici di Caprara Luigi Verona typ bílé vinařská odrůda vinné révy Trebbiano 25 % Garganega 25 % Cortese 50 % obsah alkoholu (%) 13 vinice

Více

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč

Veltlínské zelené polosladké bílé víno odrůdové jakostní 0,75 l 189,00 Kč. Müller Thurgau suché bílé víno jakostní 0,75 l 189,00 Kč Naše vinařství vzniklo v roce 1992 přirozeným vývojem a vyvíjelo se během 20 let od malého sklepa až po dnešní moderní vinařství, které se hlásí k modernímu stylu nejenom architekturou a vybavením, ale

Více

Révová vína jakostní:

Révová vína jakostní: Révová vína jakostní: 1 Rulandské šedé 2003 suché 0,75 l 136,00 Kč 2 Veltlínské zelené * 2003 suché 0,75 l 107,00 Kč 3 Veltlínské červené rané * 2003 suché 0,75 l 114,00 Kč 4 Muškát moravský 2004 suché

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na jednu láhev 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr

Více

Vinařská oblast MORAVA

Vinařská oblast MORAVA Vítejte v mikroregionu Mikulovsko. V nejteplejší části České republiky se rozkládá kraj plný přírodních krás, cenných historických památek, živých tradic a pohostinných lidí. K toulkám po Mikulovsku neodmyslitelně

Více

Hotel Arnica Jídelní lístek

Hotel Arnica Jídelní lístek Jídelní lístek Studené předkrmy 0101 200g Sýrová studená mísa (sýr eidam,uzený sýr, hermelín,niva,másl) 70 Kč 0102 100g Salám s cibulí 35 Kč 0103 350g Velká studená mísa 115 Kč (šunkový salám,eidam,uzený

Více

Hotel U Růže servis vín, manuál číšníka

Hotel U Růže servis vín, manuál číšníka Veškerá vína uvedená v tomto manuálu pocházejí z vinařské oblasti Slovácké, obce Bzenec. U jednotlivých vín jsou uvedeny viniční tratě. Vína vyrobila firma Bzenia, s.r.o. se sídlem v Bzenci. Všechna vína

Více

VINNÝ LIST KADOV ROZLÉVANÁ VÍNA 0,25L: RESTAURANT KLOKO. Chardonnay - Lechovice. bílé víno, červené víno

VINNÝ LIST KADOV ROZLÉVANÁ VÍNA 0,25L: RESTAURANT KLOKO. Chardonnay - Lechovice. bílé víno, červené víno VINNÝ LIST RESTAURANT KLOKO LOKOČÍ KADOV ROZLÉVANÁ VÍNA 0,25L: Chardonnay - Lechovice Merlot 37,- Kč 37,- Kč bílé víno, červené víno ROČNÍKOVÁ VÍNA Z MORAVY 0,75L: Müller Thurgau, pozdní sběr 2012, Moravíno

Více

základní na bílé víno

základní na bílé víno Veškerá vína uvedená v tomto manuálu pocházejí z vinařské oblasti Slovácké, obce Bzenec. U jednotlivých vín jsou uvedeny viniční tratě. Vína vyrobila firma Bzenia, s.r.o. se sídlem v Bzenci. Všechna vína

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_018 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2008 (rul. bílé+sauvignon) 602,- 0,75 pozdní sběr, suché, ocenění Vinař roku 2009,

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 41. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST41 Číslo materiálu 41

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 4., 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Datum 25. 11. 2012 Anotace Použité zdroje a odkazy III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn.

Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Národní soutěž vín - znojemská podoblast 2012 Č. vz. Odr. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie (A-Bílá vína suchá a polosuchá) Ryzlink vlašský

Více

Státní symboly Francie. Trikolora (vlajka) La Marseillaise (hymna) Státní znak Galský kohout

Státní symboly Francie. Trikolora (vlajka) La Marseillaise (hymna) Státní znak Galský kohout Francie Státní symboly Francie Trikolora (vlajka) La Marseillaise (hymna) Státní znak Galský kohout Státní znak Státní znak Francie jako oficiální symbol státu v současné době neexistuje. Jediným oficiálním

Více

použité fotografie jsou pouze ilustrační

použité fotografie jsou pouze ilustrační vinný lístek použité fotografie jsou pouze ilustrační Müller Thurgau jakostní odrůdové víno, suché Odrůda byla vyšlechtěna v roce 1882 profesorem Müllerem. Dnes je u nás druhou nejrozšířenější odrůdou.

Více

www.amanderestaurant.cz

www.amanderestaurant.cz www.amanderestaurant.cz Stanislav Omasta Boleradice Ryzlink rýnský 2015 Pozdní sběr, suché. Sytá jiskrná zlatožlutavá barva se zelenkavými odlesky vína je umocněná intenzivní vůní kvetoucích akátů a sušeného

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více

... a nemáte se koho zeptat

... a nemáte se koho zeptat Pavel Pavloušek, Pavla Burešová Pa U rčitě jste často na rozpacích rozpacích, zda právě ochutnáváte dobré, dobré nebo špatné víno. víno í Podle P dl etikety to obvykle nepoznáte. Možná ani nevíte, jak

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z

Více

Vinný lístek Wine List Wein Karte. U Královny Elišky. Brno ZALOŽENO 1965

Vinný lístek Wine List Wein Karte. U Královny Elišky. Brno ZALOŽENO 1965 U Královny Elišky ZALOŽENO 1965 Brno Vinný lístek Wine List Wein Karte Mendlovo náměstí 959/1b 603 00 Brno tel. 543 212 578 e-mail: info@ukralovnyelisky.cz www.ukralovnyelisky.cz Setkání historie se současností

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon)

Více

Kategorizace moravských vín. Vinný sklípek. Panenské víno znamená první sklizeň z mladých vinic a to pouze prvním rokem.

Kategorizace moravských vín. Vinný sklípek. Panenské víno znamená první sklizeň z mladých vinic a to pouze prvním rokem. Kategorizace moravských vín Jakostní víno odrůdové - tuzemský původ, povolené odrůdy, výroba v místě původu, výnos max. 12 t/ha, cukernatost hroznů nad 15 NM. Min. 85 % uvedené odrůdy. Jakostní víno známkové

Více

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014

Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014 Národní soutěž vín - oblast Morava - podoblast Slovácká 2014 Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie A: Bílá vína suchá a polosuchá Ryzlink

Více

Místo ALBULA UDOLI Kupní cena 8,372.000,-Kč. Pokoje 4 1/2 Výměra 115 m2. Výhled do dálky na jih Parcela: 729 m2

Místo ALBULA UDOLI Kupní cena 8,372.000,-Kč. Pokoje 4 1/2 Výměra 115 m2. Výhled do dálky na jih Parcela: 729 m2 Detail 7851 Místo ALBULA UDOLI Kupní cena 8,372.000,-Kč Pokoje 4 1/2 Výměra 115 m2 Výhled do dálky na jih Parcela: 729 m2 Podrob.popis Klidné, pěkné prostředí,překrásná příroda, dům 4.podlaží Vybavení:

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Rulandské bílé. Rulandské bílé. 2011, pozdní sběr suché. srdečné víno z Čejkovic. Jakostní víno s přívlastkem, pozdní sběr

Rulandské bílé. Rulandské bílé. 2011, pozdní sběr suché. srdečné víno z Čejkovic. Jakostní víno s přívlastkem, pozdní sběr Rulandské bílé Jakostní víno s přívlastkem, pozdní sběr Zlatožlutá barva s příjemnou ovocnou vůní tropického ovoce. V chuti je víno doprovázeno příjemnou kyselinkou a ovocnou dochutí. Víno je vhodné k

Více

Vinný lístek Wine List Wein Karte. U Královny Elišky. Brno ZALOŽENO 1965

Vinný lístek Wine List Wein Karte. U Královny Elišky. Brno ZALOŽENO 1965 U Královny Elišky ZALOŽENO 1965 Brno Vinný lístek Wine List Wein Karte Mendlovo náměstí 959/1b 603 00 Brno tel. 543 212 578 e-mail: info@ukralovnyelisky.cz www.ukralovnyelisky.cz Setkání historie se současností

Více

STANDARDNÍ ŘADA. AURELIUS 2009, pozdní sběr. CABERNET SAUVIGNON 2009, pozdní sběr. CHARDONNAY 2009, pozdní sběr. CHARDONNAY 2009, výběr z hroznů

STANDARDNÍ ŘADA. AURELIUS 2009, pozdní sběr. CABERNET SAUVIGNON 2009, pozdní sběr. CHARDONNAY 2009, pozdní sběr. CHARDONNAY 2009, výběr z hroznů STANDARDNÍ ŘADA AURELIUS 2009, pozdní sběr Vinařská oblast Morava, podoblast Mikulovská, obec Sedlec, trať Stolová hora Ve vůni se objevují tóny lipového květu a zeleného čaje. Chuť je velmi příjemná,

Více

Bílá vína- White wine

Bílá vína- White wine Bílá vína- White wine Aurelius 2006/7 304,- 0,75 výběr z hroznů, suché, Vinařství Josef Valihrach, Krumvíř Cuveé RB+SG 2007 (rul. bílé+sauvignon) 408,- 0,75 zemské víno, polosuché, stříbrná medaile Grand

Více

PILOTNÍ KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH OBLASTECH SEKTORU SLUŽEB STŘEDNÍ ŠKOLY POTRAVINÁŘSKÉ VE SMIŘICÍCH NENÍ VÍNO JAKO VÍNO

PILOTNÍ KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH OBLASTECH SEKTORU SLUŽEB STŘEDNÍ ŠKOLY POTRAVINÁŘSKÉ VE SMIŘICÍCH NENÍ VÍNO JAKO VÍNO Něco málo o víně: NENÍ VÍNO JAKO VÍNO V České republice jsou vína označována jednak dle obsahu cukru v hroznové šťávě v době sklizně a dále dle obsahu zbytkového cukru po zpracování (prokvašení) hroznů.

Více

VINNÝ LÍSTEK CHAMPAGNE SEKT PORTSKÁ VÍNA BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES

VINNÝ LÍSTEK CHAMPAGNE SEKT PORTSKÁ VÍNA BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES VINNÝ LÍSTEK FRANCIE CHAMPAGNE MOET & CHANDON BRUT IMPERIAL 0,75 1480 KČ SEKT BOHEMIA SEKT NEALKOHOLICKÝ 0,75 180 KČ BOHEMIA SEKT 0,75 180 KČ PROSECCO 0,75 230 KČ PORTSKÁ VÍNA PORTO QUEVEDO 20 YEARS OLD

Více

Fond mikroprojektů. Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů

Fond mikroprojektů. Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Unterprodukte der Rebe - eine neue Touristenattraktion der Weinregionen Spolufinancováno Evropskou unií z

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Navarre Vieille Réserve Grande Champagne

Navarre Vieille Réserve Grande Champagne COGNAC Cognac je brandy s minimálním obsahem alkoholu 40 %. Od počátku 16. století se vyrábí dvojitou destilací vína pocházejícího z přesně určených odrůd na území definovaném francouzskými zákony. Destilace

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ

ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ Mirko Křivánek ČESKQ ANGLICKO NĚMECKÝ k RESTAURAČNÍM PROVOZEM LEDA 2004 OBSAH ÚVOD 14 POUŽITÉ ZKRATKY 15 1 TYPY STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 16 1.1 Bar 16 1.2 Jídelna 17 1.3 Levné restaurace 17 1.4 Pivnice 19

Více

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O.

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC S.R.O. VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC Vybrané partie vín zpracované moderní technologií zrají v pískovcovém sklepě, který byl v roce 1770 vybudován u obce Chvalovice opatem řádu

Více

použité fotografie jsou pouze ilustrační

použité fotografie jsou pouze ilustrační vinný lístek použité fotografie jsou pouze ilustrační Müller Thurgau jakostní odrůdové víno, suché Odrůda byla vyšlechtěna v roce 1882 profesorem Mullerem. Dnes je u nás druhou nejrozšířenější odrůdou.

Více

Cena za ks. Cena za karton. Odrůda Objem Ročník

Cena za ks. Cena za karton. Odrůda Objem Ročník Odrůda Objem Ročník Cena za ks Cena za karton Müller Thurgau kabinet 0,75 l 2011 127,00 Kč 762,00 Kč Veltlínské zelené kabinet 0,75 l 2010 150,00 Kč 900,00 Kč Veltlínské zelené kabinet PLATINUM 0,75 l

Více

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Soubor biochemických a fyziologických procesů, kterými organismus přijímá a využívá látky z vnějšího prostředí Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,

Více

Vinařství U Mlýnků Červené ceny platí pro konzumaci v restauraci!!! Dolní Dunajovice Modré E-shop ceny platí pro odběr domů!!!

Vinařství U Mlýnků Červené ceny platí pro konzumaci v restauraci!!! Dolní Dunajovice Modré E-shop ceny platí pro odběr domů!!! Vinařství U Mlýnků Dolní Dunajovice Veltlínské zelené 2011 225,- 176,- pozdní sběr, polosuché, Plotny - Dolní Dunajovice 13,3% alkoholu, zbytkový cukr 14 g/l, kyseliny 7,0 g/l Svěží a pepřnatě pikantní

Více

Nová evropská strategie bezpečnosti potravin pokračování

Nová evropská strategie bezpečnosti potravin pokračování Nová evropská strategie bezpečnosti potravin pokračování Jihotyrolská jablka, víno a špek s označením záruky kvality, původu, chuti a tradice V Jižním Tyrolsku v italských Dolomitech hraje důležitou roli

Více

Název: Vodstvo Evropy

Název: Vodstvo Evropy Název: Vodstvo Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, ekologie Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

MORAVSKÁ VÍNA BÍLÁ. 185 Kč Kopřivová vůně s přechodem do černého bezu, chuť výrazně ovocná připomínající zralé kiwi.

MORAVSKÁ VÍNA BÍLÁ. 185 Kč Kopřivová vůně s přechodem do černého bezu, chuť výrazně ovocná připomínající zralé kiwi. MORAVSKÁ VÍNA BÍLÁ Sauvignon jakostní Modrý sklep suché 185 Kč Kopřivová vůně s přechodem do černého bezu, chuť výrazně ovocná připomínající zralé kiwi. Rulandské bílé jakostní Modrý sklep polosuché Květinová

Více

Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů

Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Fond mikroprojektů Sekundární produkty révy vinné - nové turistické lákadlo vinařských regionů Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Gemeinsam mehr erreichen. Společně

Více

Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. 2013 A 6,6 CZE #N-4 Podrábský Jan 84,80 S*

Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. 2013 A 6,6 CZE #N-4 Podrábský Jan 84,80 S* Národní soutěž vín - Oblast ČECHY 2014 Seznam vzorků - dle kategorií, odrůd a poté dle bodů Č. vz. Název vína Jak. zař. Ročník Kat. Zb. cukr. Země Č. šarže Přihlašovatel/výrobce Body Int. pozn. Kategorie

Více

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list

Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Vinný lístek hotelu Vinopa Wine list Víno Vám rádi dárkově zabalíme do kartonové krabice. Dárkový karton na dvě láhve 0,75l / carton box 15,- Kč Bílá vína- White wine Cuveé Binder Premium 2011 (veltl.zelené+sauvignon)

Více