Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku. Lucie Štěrbová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku. Lucie Štěrbová"

Transkript

1 Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku Bakalářská práce Lucie Štěrbová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavla Burešová Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

2 Bachelor s Dissertation Swiss winemaking development analysis Lucie Štěrbová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: Ing. Pavla Burešová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

3 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... Lucie Štěrbová V Praze dne

4 Abstrakt ŠTĚRBOVÁ, Lucie. Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku. [bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha : s. 59. Cílem bakalářské práce je představit a ve stručnosti popsat specifika švýcarského vinařství, pokouší se přiblížit světově málo známou vinařskou oblast. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a analytickou. První část obsahuje teoretické informace získané z odborné literatury. V jednotlivých kapitolách najdeme popisy klimatických podmínek, vysvětlení pojmu terroir, charakteristiku hlavních a tradičních bílých i modrých odrůd a v závěru stručnou charakteristiku vinařských oblastí. Analytická část se zaměřuje na prozkoumání historického vývoje vinařství ve Švýcarsku a potvrzení či vyvrácení dvou tvrzení, že se zvyšuje podíl pěstění tradičních odrůd a roste spotřeba červeného vína, a celkového shrnutí a vyvození závěrů z průzkumu. V analytické části byly použity hlavně statistické materiály Ministerstva zemědělství. Klíčová slova: víno, Švýcarsko, odrůdy vinné révy, historie vinařství

5 Abstract ŠTĚRBOVÁ, Lucie: Swiss winemaking development analysis. [bachelor s thesis]. Vysoká škola hotelová. Prague : p.59. The bachelor s thesis focuses swiss winemakery and its historical development. The first aim is to presentate this wine area in generally, because most of the people have a little awereness of it. The bachelor`s thesis has two parts, theoretical and analytical. The theoretical chapter describes climate condition of Switzerland, the word terroir-what does it mean in fact, grape varieties, the most popular and traditional grapes. At least there is a description of wine areas. The analytical chapter focuses on historical development of this area and two hypotheses. First one is The cultivation of traditional grape varieties rises and the second one The consum of red swiss wine is higher than of the white wine. At the end of the analytical chapter are summarized all obtained information and evaluation of the hypotheses. During the compilation of the bachelor s thesis these sources were used: expert literature, the Internet, expert magazines, statistical evaluation of the Swiss Ministry of agriculture. Key words : wine, Switzerland, grape varieties, history of winemaking

6 OBSAH Seznam grafů... 7 Úvod TEORETICKÁ ČÁST Přírodní podmínky Švýcarska Klima Specifika a půda Terroir Odrůdy vín pěstované ve Švýcarsku Bílé odrůdy Modré odrůdy Označení jakosti a zákonné podmínky Jednotlivé oblasti Západní Švýcarsko, Romandie Německé Švýcarsko (Deutschschweiz, Ostschweiz) Tessin Wallis Víno v tradiční kuchyni a enogastronomie ANALYTICKÁ ČÁST Historický vývoj Od počátků až ke Karlu Velikému Doba klášterů a pozdní středověk až 18. století Velká krize století Hypotéza: Podíl pěstění tradičních odrůd má vzestupnou tendenci Hypotéza: Zvyšuje se produkce a konzum místního červeného vína oproti vínu bílému Návrhová část Závěr Použitá literatura Přílohy... 60

7 Seznam grafů Graf č. 1: Obdělávané vinice podle oblastí. Graf č. 2: Podíl bílých a modrých odrůd r Graf č. 3: Obhospodařovaná plocha vinic. Graf č. 4: Obhospodařované vinice podle kantonů a odrůd v ha. Graf č. 5: Regiony kantonu Waadt v ha. Graf č. 6: Regiony kantonu Genf v ha. Graf č. 7: Vinice podle regionů německého Švýcarska v ha. Graf č. 8: vinice podle regionu, kanton Wallis, v ha. Graf č. 9: Bílé odrůdy, region Sitten, rok Graf č. 10: Vývoj plochy obhospodařovaných vinic v letech v ha. Graf č. 11: Hlavní bílé odrůdy r. 1994/95. Graf č. 12: Speciality- bílé odrůdy r. 1994/95. Graf č. 13 Hlavní bílé odrůdy r Graf č.14: Chardonnay versus Chasselas. Graf č. 15: Vývoj pěstění tradičních bílých odrůd v letech 1994/95 až 2013, v ha. Graf č. 16: Vývoj pěstění tradičních bílých odrůd v letech 1994/95 až 2013, v ar. Graf č. 17 : Hlavní modré odrůdy r. 1994/95. Graf č. 18 : Speciality-modré odrůdy r. 1994/95. Graf č. 19 : Hlavní modré odrůdy r Graf č. 20 : Srovnání r 1994/95 a 2013, modré odrůdy. Graf č. 21: Podíl modrých specialit r. 2013, v ha. Graf č. 22: Příklad růstu plochy vinic na vybraných odrůdách v ha. Graf č. 23: Podíl produkce vinných odrůd podle regionů. Graf č.24: Produkce vína v letech 1990 až 2013, v hl.

8 Graf č. 25: Konzum vína ve Švýcarsku v letech 1997/98 až 2013, v hl.

9 Úvod Téma své bakalářské práce Analýza vývoje vinařství ve Švýcarsku jsem si zvolila z důvodu svého osobního zájmu jak o vinařství celkově tak i o bohatou švýcarskou kulturu, se kterou se dennodenně setkávám. Dále pak z důvodu seznámit se světově málo známou vinařskou oblastí. Nejznámějšími víny jsou vína ze Chasselas a Pinot noir. Pokud budeme pozornější, nalezneme mnoho odrůd ve světě zcela neznámých. Typickou oblastí těchto vín je alspký kanton Wallis. Právě díky tomuto kantonu a jeho vínům vzrostl můj zájem o švýcarské vinařství. Práce je členěna do dvou hlavních kapitol, doplněna pro názornost grafy a mapami. V teoretické části jsou popsány klimatické podmínky, terroir oblastí, představeny a stručně charakterizovány odrůdy vín se zaměřením na odrůdy autochtonní. V závěru jsou charakterizovány jednotlivé vinařské oblasti. V analytické části je nejprve stručně popsán historický vývoj vinařství. Poté se část soustředí na vyvrácení či potvrzení dvou hypotéz. 1. Podíl pěstění tradičních odrůd má vzestupnou tendenci a 2. Zvyšuje se produkce a konzum místního červeného vína oproti vínu bílému. K vytvoření těchto hypotéz mne vedlo vícero faktorů. K první hypotéze to byly: rozhovor s několika vinaři z Wallis, kteří se specializují na pěstění tradičních odrůd, studování historických pramenů a nalézání právě takových odrůd, a i fakt, že se tradiční vína dostávají na trh i díky supermarketům. Před 15 lety nemyslitelný počin, ale dnes už má v nabídce tradiční vína i siť diskontů. K druhému tvrzení mě dovedly úvahy o tradičních červených odrůdách, vlastní zkušenosti jak z gastronomických zařízení tak ze styku se Švýcary. Naskytla se i otázka, jak ovlivnila liberalizace dovozu vína z roku 1994 konzum vín švýcarských, potažmo pak bílých a červených vín. Při zpracování bakalářské práce byly použity tyto zdroje: odborná literatura, internet, sborníky a odborné časopisy, roční statistiky z let 1993/94 až 2013 vydávané Ministerstvem zemědělství a zákony týkající se pěstění a produkce vína. 9

10 1 TEORETICKÁ ČÁST V teoretické části se pokusím přiblížit vinařství ve Švýcarsku. Nejdříve z pohledu přírodních podmínek, které velmi ovlivňují tzv. terroir. Dále pak charakterizuji několik základních odrůd, jak modrých, tak bílých. Kromě nejvíce pěstovaných odrůd jako je Chasselas, Müller-Thurgau, Pinot noir nebo Gamay se soustředím na odrůdy méně známé, často i autochtonní, které jsou mimo Švýcarsko víceméně neznámé. Od odrůd se poté dostávám k zákonným podmínkám označení vín. Předposlední kapitolu tvoří stručný popis vinařských oblastí. Poslední kapitolou je projev vína v tradiční švýcarské kuchyně, kde právě víno hraje nemalou roli. 1.1 Přírodní podmínky Švýcarska Klima Podnebí je jeden z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje kvalitu vína. Obecně nenalezneme pěstitelské oblasti nad 50 zeměpisné šířky. Švýcarské vinice se rozpínají zhruba od 45 do 47 severní šířky. 1 Obecně se dá Švýcarsko rozdělit na tři klimatické oblasti. Alpská severní strana patří do středoevropské oblasti ovlivňována atlantikem. Středozemní klima se naproti tomu odráží v oblasti jižně od Alp. Speciální oblastí je Wallis. Oddělené údolí s relativně málo srážkami, vysokými teplotami v létě a nízkými v zimě. 2 Hranice pro pěstování vinné révy je 600 m. Lokální klima ale velmi ovlivňuje tuto hranici. Proto najdeme ve Wallis většinu vinic okolo 750 m n.v., dokonce ve Visperterminen ve výšce 1100 m. Roční průměrná teplota by neměla klesnout pod 9 C, spíše by se měla pohybovat nad 11 C. Během vegetační fáze umrzne víno již při 2,5 C. Tento případ hrozil právě v tomto roce (2014), kdy vinaři museli zateplovat vinice v polovině dubna. 1 PRIEWE, Jens. Wein, die kleine Schule: Alles, was man über Wein wissen sollte. Zürich: Silva- Verlag, s ANKLIN, Alois, Walter EGGENBERGER, Anne-Marie DUBLER, Werner KOBLET, Christian MÜLLER, Kurt PFENNINGER, Anna RAPP, Christian SPEICH a Sebastin SPEICH. Schweizer Rebbau, Schweizer Wein. Zürich: Ex-Libris-Verlag, 1980.; s

11 Teplota je spojena se slunečním svitem, nejméně by měla mít oblast 1500 až 1600 hodin slunečního svitu za rok. Typické pro Švýcarsko je proudění vzduchu. Jedná se o různé druhy větrů, které výrazně ovlivňují zemědělství. Fén (Föhn) se nejčastěji vyskytuje v Alpách, jde o teplý a suchý vítr. Proudí z jihu, přes Alpy stoupá a ochlazuje se, tím dochází ke srážkám. Za pohořím klesá a rapidně se otepluje. 3 Díky němu se v oblastech jako v údolí Rýnu v St. Gallen a Graubünden potýkyjí vinaři málo s plísněmi napadající vinnou révu. 4 Bíze (Bise) je studený suchý vzduch proudící ze severu Evropy. Do Švýcarska proudí úžinou mezi Alpami a Jurou, tak dochází k vysokým rychlostem až 60 km/h. Nejvíce postiženou oblastí je Ženevské jezero a okolí. Joran je večerní vítr na jižní straně Jury přinášející často bouřky. Zasažená oblast se táhne od Ženevy po Grenchen, Ženevské (Genfersee), Bielské (Bielersee) a Neuchatelské jezero (Neuenburgersee, Lac de Neuchâtel). 5 Klimatické zvláštnosti švýcarských vinic- některé oblasti mají velmi specifické klimatické podmínky. Zde několik z nich. V Graubünden a v některých oblastech východního Švýcarska urychluje fén zrání hroznů. Během několika málo dní zlepší kvalitu sklizně. Tessinské klima je velmi ovlivněno středomořím. Dochází zde k častým a prudkým srážkám, které ale netrvají dlouho. Oblasti Hallau (Schaffhausen) prší velmi zřídka. Oblast Wallis využívá všech výhod fénu. Mimo jiné zde méně prší. 6 3 WALTER, Peter O. EUROPÄISCHES SEGEL- INFORMATIONSSYSTEM: Der Föhn. [online]. [cit ]. Dostupné z: 4 Handelszeitung. Argus. [online] [cit ]. Dostupné z: prouva.ch/news/ pdf 5 BAKI, Ferenz. Der Joran- ein Fallwind am Jurasüdfuss. Zürich, Diplomová práce. Institut für Atmosphäre und Klima der ETH Zürich. s. 14.Dostupné z : 6 SCHIRMHERRSCHAFT DER KOMMISSION DER REGIONALEN INFORMATIONSSTELLEN FÜR SCHWEIZER WEIN. Schweizer Wein für Kenner: Das Buch vom Schweizer Wein. Vevey/Schweiz: Mondo-Verlag AG, s

12 1.1.2 Specifika a půda Půda hraje nesmírně důležitou roli při pěstění vína. Dodává vinné révě vitalitu, ovlivňuje kvalitu vína. Vínu dodává půda nejenom chuť ale i charakter, který se může měnit vinohrad od vinohradu. Proto je obyčejná odrůda Chasselas ve Švýcarsku tak oblíbená, přejímá mnoho chutí půdy a vína ze Chasselas chutnají v každém regionu jinak. Ve zdánlivě nehostinných oblastech, kde docházelo k sesuvům a erozím půdy, byly vybudovány terasy, tzv. tablars a půda se ukázala jako ideální k pěstění vína. 7 Níže jsou charakterizovány vinné oblasti, co se složení půdy týče a plochy vinic. Region 3 jezer (Region der 3 Seen)- lehce vápenaté hnědozemě, často mělké Vinice- 947ha Waadt- hnědozemě, částečně vápenaté hnědozemě, mnohdy velmi kamenité Vinice- 3811ha Genf- vápenaté hnědozemě nebo hnědozemě s velmi rozdílnou hrubostí Vinice- 1438ha Wallis- různorodé, většinou však vápenaté a kamenité půdy Vinice- 5001ha Tessin- na severu kyselé hnědozemě, díky blízkosti alpského masivu prakticky bez vápence, písčité a propustné. Na jihu jsou hnědozemě nebo regosol 8 s obsahem vápence. Vinice- 1090ha Německé Švýcarsko (Deutschschweiz)- regosol, hnědozemě nebo vápenaté hnědozemě Vinice- 2633ha 9 7 NICOLLIER, Jean. Rebbau: Ein Winzerbuch. St- Maurice Switzerland: Edition Rhodaniques, s.73 8 Regosol- jedná se o mělké, slabě vyvinuté půdy na nevápenatém podloží, většinou na písku, štěrku a štěrkopísku (http://de.wikipedia.org) 9 Boden des Jahres [online]. [cit ]. Dostupné z: des- jahres.ch/doku/bdj_2014_de.pdf 12

13 Graf č. 1: Obdělávané vinice podle oblastí. OBDĚLÁVANÉ VINICE PODLE OBLASTÍ Německé Region 3 jezer Švýcarsko 6% 18% Tessin 7% Waadt 26% Wallis 33% Genf 10% Zdroj: vlastní zpracování podle boden-des-jahres.ch 1.2 Terroir V posledních letech se do slovníku vinařů dostalo nové slovo, terroir. Doslovně přeloženo z francouzštiny půda, země, ale terroir nemá zdaleka pouze tento význam. Pokud francouz řekne, že víno má goût de terroir, znamená to, že z vína je cítit původ a tím jeho speciální vlastnosti. Každopádně celý obsah slova není jednoduché popsat a vysvětlit. 10 Kromě geologických, geografických, vegetativních a klimatických aspektů, obsahuje pojem ještě duchovní rozměr. Práci vinaře, tradici oblasti, radosti a starosti s pěstěním a produkcí spojené. 11 S tím je úzce spjato i označení kvality produktů, tedy nejenom vína, ale i sýrů, masných produktů a lihovin, AOP a IGP, které ve Švýcarsku existuje. AOP - Appellation d'origine Protégée (Geschützte Ursprungsbezeichnung, GUB) a IGP - 10 WILSON, James E. Terroir, Schlüssel zum Wein: Boden, Klima und Kultur im französischen Weinbau. Bern ; Stuttgart: Hallwag- Verlag, s KLIMEK, Manfred. Der Terroir- Terror. Zeit Online. [online]. 28. Juli 2010 [cit ]. Dostupné z: trinken/ /weinkolumne- terroir 13

14 Indication Géographique Protégée (Geschützte Geografische Angabe, GGA). Označení jsou chráněna zákonem. Aby mohl produkt nést označení AOP, musí být vyroben, zpracován a zušlechtěn v původní oblasti, u IGP musí být produkt pouze zpracován v původní oblasti Odrůdy vín pěstované ve Švýcarsku V následující kapitole budu charakterizovat vybrané odrůdy, jak bílé tak modré. Nejprve jsou popsány odrůdy nejrozšířenější, jako je Chasselas, Sylvaner, Müller- Thurgau, Pinot Noir nebo Gamay. Následně jsou vyzdvihnuty odrůdy autochtonní nebo pro Švýcarsko jinak specifické nebo zajímavé. Pro jednotlivé rozdělení odrůd dle místa a hojnosti výskytu viz tabulka č. 1 v příloze. Graf č. 2: Podíl bílých a modrých odrůd r Podíl bílých a modrých odrůd r Modré odrůdy [PROZENTSAT Z] Bílé odrůdy 42% Zdroj: vlastní zpracování podle Das Weinjahr Weinwirtschaftliche Statistik Bílé odrůdy Chasselas (Gutedel) je nejdůležitější a nejpěstovanější odrůdou, hlavně v západních oblastech, v Aargau a v Basileji. Vína ze chasselas se vyskytují kromě Švýcarska, v Alsasku, v Pouilly-sur-Loire ve Francii a v Markgräfenland v Německu. 12 Schweiz. Natürlich. AOP. IGP.. Schweizerische Vereinigung der AOP-IGP. [online]. [cit ]. Dostupné z: 14

15 V jižních krajích jde o stolní víno. Původ není zcela jistě znám. Podle některých expertů se jedná o víno z Asie. Odrůda byla dlouhou dobu pěstována u Konstantinopole, keře Chasselas byly objeveny v oázách u Kaira. Každopádně Švýcarsko patří k jedné z původních zemí, kde je pěstována. Jméno Fendant (více viz. Kap. Wallis) se objevuje již v 16. století v oblasti Waadt, označení chasselas se ve spisech objevuje v 17. století, původně označuje francouzské město Mâconnais. Zde nesla tato odrůda jméno "Mornen" nebo "Mornant" 13. V Aargau se odrůda nazývala Schenkenbergertraube. Často nese místní jména jako Fendant ve Wallis, Dorin ve Waadt, Perlan v kantonu Genf. Vína vyšší kvality nesou název oblasti jako Dézaley či Yvorne. Vína z této odrůdy mají spíše neutrální charakter, jsou velmi ovlivněny půdami a klimatickými podmínkami. Jde o vína lehká, ovocné či květinové chuti. Vína se pijí mladá do tří let. 14 Sylvaner (Silvaner) je odrůda pěstovaná převážně v Německu (především v Rheinhessen, Rheinpfalz, Franken), ve Švýcarsku pak ve Wallis. Zde jsou vína nazývána Johannisberg. Sylvaner dozrává později než Chasselas, víno je plnější chuti a má více kyselinky. Rieslingu (Petit Rhin, Rheinriesling) se daří v chladnějších oblastech jako je Německo nebo i Česká Republika. Kvete i zraje vcelku pozdě, vydrží mrazy až -25 C. Díky vysokému podílu kyselin je vhodný i ke skladování. Mladá vína se vyznačují ovocnou chutí (grepy, citróny, jablka, maracuja). Jde o vína lehká až středně těžká, svěží, ohnivá. S věkem převažuje chuť půdy a minerálů, někdy má tzv. petrolejovou příchuť. 15 Müller-Thurgau (Riesling x Sylvaner) je odrůda vypěstovaná roku 1882 Hermannem Müllerem pocházejícím z kantonu Thurgau. Nechtěl aby se v jeho rodné zemi víno jmenovalo po něm a tak je ve Švýcarsku stále rozšířeno jméno Riesling x Sylvaner, ač test DNA prokázal, že se nejedná o křížence odrůd Riesling a Sylvaner, ale 13 Schweizer Weinecke. SCHNIBEFLI. [online] [cit ]. Dostupné z: 14 EGGENBERGER, LENNERT: Lexikon des Schweizer Weins, AT Verlag: Aarau, 1996; s Weinlandschweiz.ch. [online]. [cit ]. Dostupné z: 15

16 Riesling a Madeleine Royale. 16 Odrůda je jedna z nejrozšířenějších, od Francie po Moldávii, v zámoří je pěstována jak v USA, na Novém Zélandě nebo v Číně. Hrozny jsou náchylné vůči mrazům i chorobám. Víno se pije mladé, vůni má trávovou, muškátovou, angreštovou či černorybízovou. 17 Amigne je stará odrůda pěstovaná pouze ve středním Wallis. Původ sahá až do doby starého Říma (Vitis aminea). Víno je zlaté barvy s lehce kořeněným aroma. Dobře se hodí ke skladování. Z přezrálých hroznů se vyrábí Flétriwein. 18 Arvine (Petit Arvine) je specialita pěstovaná ve Wallis. Podle jména se odrůda dostala do Wallis zřejmě ze savojských Alp z údolí Arve. Víno je možné skladovat, vyrábí se jak suchá, tak sladká dezertní vína. Suchá vína mají typickou lehce slanou příchuť. 19 Completer byla převážně pěstována v okolí vesnice Malans (GR), zde se víno pěstuje od roku 926, odrůda Completer je zmíněna až roku Jméno se vztahuje ještě k době, kdy mniši po večerní modlitbě tzv. Completorium měli nárok na dva krajíce chleba a dva poháry vína na posilněnou. Completer je ojediněle pěstovaná odrůda, hlavně v Graubünden, vyjímečně v kantonu Curych a Tessin. Víno je jedinečné chuti, má oříškové aroma, někdy připomínající kdoule či pomerančové květy. Nemělo by se pít před pátým rokem. V Malans je dodnes vyráběno silné dezertní víno dlouhé trvanlivosti. Elbling je jedna z nejstarších odrůd Evropy. Do středověku byla nejpěstovanější v celém Německu. Poté byla vytlačena Silvanem a Rieslingen. Stejně tak i ve Švýcarsku byla dříve hojně pěstována ve východních oblastech. V roce 2003 zabírala plocha Elbling již jen 56 arů. 16 Weinlandschweiz.ch. [online]. [cit ]. Dostupné z: 17 ETTER, Alfred. WEINBAUKOMMISSION DES THURGAUISCHEN LANDWIRTSCHAFT- KANTONALVERBANDES. Thurgauer Wein. s Flétri(wein)- je označení speciality odpovídající pozdnímu sběru. Jedná se o sladká vína s vysokým podílem alkoholu, hrozny jsou napadeny ušlechtilou plísní botrytys. Vyráběna jsou hlavně z odrůd Amigne, Ermitage, Malvoisie, Riesling a Silvaner. (EGGENBERGER, LENNERT: Lexikon des Schweizer Weins, AT Verlag: Aarau, 1996; s.70.) 19 CARRUZZO- FREY, Sabine. DUBUIS, P.: Rebe und Wein im Wallis. Walliser Reb- und Wienmuseum: Sierre- Salgesch, s

17 Freisamer (Freiburger) je křížencem Silvaner a Ruländer. Vyšlechtěn byl Karlem Müllerem na Státním vinném institutu ve Freiburgu v Breisgau. Cílem bylo vyšlechtit odrůdu rezistentní vůči plísním. Víno je přesto zřídka pěstováno, chuti je neutrální. 20 Gwäss (Gouais) je velmi stará odrůda průměrné kvality. Už v 16. století byla z vinic pro svojí extrémní kyselost odstraňována. Později byli keře pěstovány na krajích vinic, aby odradili zloděje. V dnešní době je pěstována jen v malé míře ve Francii a v Austrálii. 21 Heida (Païen) je raritou pěstovanou ve Wallis ve vysokých polohách, ve Visperterminen až v 1000 m n.m. Do Wallis se dostala z francouzské Jury, kde je známa jako Savignin. Bylo zjištěno, že se jedná o odrůdu tramínu. Výnosy jsu velmi nízké a nároky na pěstění vysoké, ale výsledek hovoří za vše. Víno je zlatavé barvy, má oříškové aroma, někdy vanilkové či medové, jindy je lehce kouřové. Je možné ho skladovat 20 až 30 let. 22 Himbärtscha je prastará odrůda pěstovaná v horním Wallis. Jméno pochází pravděpodobně z retorománského im bercla, la bercla znamená pergola, na kterých je pěstována dodnes. Víno připomíná chutí mech, mango, meduňku či oříšky. Humagne blanc je autochtoní odrůda kantonu Wallis. Ve spisech byla zmíněna již roku 1313, jméno pochází z latinského humanum vinum, tedy víno člověka. Dlouhou dobu bylo víno produkováno mnichy. Traduje se, že biskup v Sitten přiděloval každé rodině s novým přírůstkem několik láhví. Nejspíše pro svůj vysoký obsah železa bylo víno podáváno ženám v šestinedělí. Humagne blanc je pro svojí malou výnosnost a nízkou rezistenci proti chorobám velmi málo pěstováno. Dnes ho najdeme ve Wallis a v Itálii v údolí Aosta. Víno by se před požitím mělo nejméně tři roky skladovat, tím se zmírní jeho hrubost a železitá chuť Weinlandschweiz.ch. [online]. [cit ]. Dostupné z : 21 EGGENBERGER, LENNERT: Lexikon des Schweizer Weins, AT Verlag: Aarau, 1996; s Weinlandschweiz.ch. [online]. [cit ]. Dostupné z : 23 MONTANDON J. : Die Schweizer Weine bei Tisch und in der Küche, Roth & Sauter AG: Denges bei Lausanne, 1981; s

18 Kerner je mladá odrůda vyšlechtěna Augustem Heroldem roku 1929 na Vinařském a ovocnářském institutu ve Weinsbergu (Würtenberg, SRN). Vznikla křížením červeného Trollingu a Rieslingu. Vína jsou velmi podobná Rieslingu. 24 Lafnätscha je autochtoní odrůda kantonu Wallis, poprvé zmíněna roku Jméno pochází z Walliserdeutsch a znamená ještě nepít. Protože hrozny Lafnetschy dozrávají velmi pozdě, bylo víno sklízeno ještě nezralé. Vynikalo potom svojí kyselostí a bylo třeba ho delší dobu skladovat. Často je zaměňována s odrůdou Completer. 25 Plantscher (Plantier) je odnoží známé odrůdy Furmint, ze které v Maďarsku produkují Tokajské víno. Ve Wallis najdeme první zmínky o tomto vínu v roce Chuť má v mládí hrubou, s pachutí minerálů. 26 Räuschling je velmi stará odrůda neznámého původu. Dnes se pěstuje převážně u Curyšského jezera a v údolí Limmat. Víno je vyhledáváno jako specialita, ceněno je lehké ovocné aroma a kyselinka, díky níž je víno vhodné i ke skladování. 27 Réze (Resi) je prastará odrůda z Wallis (první zmínka 1313), vytlačena nástupem Chasselas. V dnešní době pěstovaná zřídka, hlavně u města Siders a v údolí Val d Anniviers. Dlouhá léta byla z Réze lisována tzv. Gletscherweine (Vína z ledovců, více viz. Kap. Wallis) Modré odrůdy Bondola je stará místní odrůda pěstovaná v kantonu Tessin v oblasti Sopraceneri. Dříve velmi častá odrůda, musela udělat místo Merlotu. Dnes je spíše raritou, zřídka lisovaná samostatně. Nejčastěji se používá do tradičního vína Nostrano spolu s dalšími druhy jako Barbera, Bonarda a Freisa. 24 EGGENBERGER, LENNERT: Lexikon des Schweizer Weins, AT Verlag: Aarau, 1996; s EGGENBERGER, LENNERT: Lexikon des Schweizer Weins, AT Verlag: Aarau, 1996; s Chanton Weine [online]. [cit ]. Dostupné z weine/raritaeten/plantscher.php 27 EGGENBERGER, LENNERT: Lexikon des Schweizer Weins, AT Verlag: Aarau, 1996; s MONTANDON J. : Die Schweizer Weine bei Tisch und in der Küche, Roth & Sauter AG: Denges bei Lausanne, 1981; s

19 Cabernet Jura je nově vyšlechtěná odrůda kantonu Jura. Jde o křížence Cabernet sauvignon a neznámé odolné odrůdy. Patří mezi tzv. PIWI odrůdy, tedy pilzwiderstandsfähigen - odolné vůči houbovým a plísňovým onemocněním. 29 Cornalin je autochtonní sortou Wallis a údolí Aosta v Itálii. Bylo dokázáno, že Cornalin z Wallis pochází ze spontanního křížení odrůd Mayolet a Petit Rouge. Tím se prokázalo, že Cornalin z Wallis a Aosta jsou dvě rozdílné odrůdy. Přičemž Cornalin d Aosta je identický s odrůdou Humagne rouge. Od roku 1993 se na odrůdu Cornalin vztahuje Ochrana národního dědictví. Víno má ovocnou příchuť a tmavě červenou až fialovou barvu. Pro svou rustikálnost je doporučován k pokrmům z divočiny. Diolinor je mladá sorta vypěstovaná André Jaquinetem ve Wädenswill (Curyšské jezero) roku Vznikla křížením Rouge de Diolly (Robin Noir) a Pinot Noir. Je velmi rezistentní vůči plísním. Často je příměsí spolu s Pinot noir a Gamay. 30 Eyholzer roter je odrůda pěstovaná tradičně na pergolách ve vesnici Eyholz (horní Wallis). Označení pochází teprve z 80. let 20. století. Dříve byla odrůda známá nejspíš pod jménem Grossroten, někdy byla označovaná jako Goron, to ale mimochodem mnoho červených odrůd. Lehkou podobnost nese z víny ze severní Itálie, jinak je neznámého původu. 31 Gamay je víno Beaujoilais, pěstováno je v kantonech Genf, Waadt a Wallis. Zde ho v původní formě budeme hledat těžko, stal se spolu s Blauburgunder známým vínem Dôle. 32 Humagne rouge je autochtonní odrůdou Alp. Patří (spolu s Completer, Himbertscha, Cornalin, Durize, Eyholzer, Humagne Blanche, Lafnetscha, Petite Arvine, Planscher a Rèze) k odrůdám, které se udržely v alpském regionu Itálie (údolí Aosta) a Wallis na tzv. oddělených ostrovech. Není nikterak příbuzný s Humagne blanc. Víno je 29 Weinbau: Peter Freiermuth. [online]. [cit ]. Dostupné z: 30 Weinlandschweiz.ch. [online]. [cit ]. Dostupné z: 31 CARRUZZO-FREY, Sabine. DUBUIS, P.: Rebe und Wein im Wallis. Walliser Reb- und Weinmuseum: Sierre-Salgesch, s EGGENBERGER, LENNERT: Lexikon des Schweizer Weins, AT Verlag: Aarau, 1996; s

20 červeno- fialové barvy, připomínající vřesoviště a divoké bobule. Výborně se hodí ke zrání v barrique. Pinot Noir (Blauburgunder, Clevner) je velmi stará odrůda pocházející z Burgundska, jejíž pěstění sahá až do 4. století. V posledních letech je opět hojně pěstován a to všude po světě. Ve Švýcarsku je to hlavně ve Wallis, u Neuenburgského jezera a východním Švýcarsku Označení jakosti a zákonné podmínky Dle zákonu švýcarské konfederace je území rozděleno na tři oblasti pěstující víno: Westschweiz (západní Švýcarsko, Romandie)- kantony Genf, Waadt, Wallis, Freiburg, Neuenburg, Jura a oblast Bielského jezera (Bielersee) kantonu Bern Deutschschweiz (východní Švýcarsko, německé Švýcarsko)- kantony Basel- Landschaft, Basel-Stadt, Solothurn, Aargau, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Glarus, Zürich, Schwyz, Zug, Luzern, Obwalden, Nidwalden, Appenzell Ausserrhode, Appenzell Innerrhoden, Uri, Graubünden s vyjímkou oblasti Misox, Bern s vyjímkou oblasti Bielského jezera Italské Švýcarsko- kanton Tessin a oblast Misox 33 Weinlandschweiz.ch. [online]. [cit ]. Dostupné z: 20

21 Graf č. 3: Obhospodařovaná plocha vinic. OBHOSPODAŘOVANÁ PLOCHA VINIC Německé Švýcarsko Italské Švýcarsko Západní Švýcarsko Západní Švýcarsko 75% Německé Švýcarsko 18% Italské Švýcarsko 7% Zdroj: vlastní zpracování podle Das Weinjahr Weinwirtschaftliche Statistik. Existují tři kategorie vín: Vína AOC (Weine mit kontrollierter Ursprungbezeichnung, Appellation d Origine Contrôlée) - vína s označením původu. Etiketa musí mít označení kantonu a dané oblasti, kde je vinná réva pěstována. Kantony samy mají pravomoc tuto oblast rozšířit, v některých situacích i přes hranice státu. Minimální cukernatost dána zákonem: Bílé odrůdy Brix Červené odrůdy Brix Západní Švýcarsko 15,2 17,0 Německé Švýcarsko 15,8 17,0 Italské Švýcarsko 15,8 17,6 Zákonem dané nejvyšší možné výnosy na m 2 : Bílé odrůdy kg/m 2 Červené odrůdy kg/m 2 Západní Švýcarsko 1,3 1,2 Německé Švýcarsko 1,3 1,2 21

22 Italské Švýcarsko 1,2 1,2 Zemská vína (Landweine) jsou vína, která jsou pěstována na ploše větší než je jeden kanton. Toto územní označení potom musí nést. Cukernatost je nejméně 14,4 Brix pro bílé odrůdy a pro červené je to 15,2 Brix. I výnosy na m 2 vyšší, pro bílé víno je to 1,8 kg/m 2 a pro červené 1,6 kg/m 2. Stolní vína (Tafelweine) jsou vína vyprodukována na území Švýcarska. Minimální cukernatost musí mít 13,6 Brix (bílá vína) a 14,4 Brix (červená vína). Označení odrůdy, místa původu či roku je zakázáno Jednotlivé oblasti V této kapitole budu popisovat jednotlivé vinařské oblasti. Rozdělené jsou přehledně do čtyř územních celků: Německé Švýcarsko, Západní Švýcarsko (zvané též Romandie), Italské Švýcarsko- Tessin a zvláště pak kanton Wallis. Rozdělení pokrývá částečně jak jazykové rozdělení země, tak i vinařské. Zhruba můžeme říci, že Západ je ovládán Chasselas, v Německých částech se prolínají odrůdy Pinot Noir a Müller- Thurgau a v Tessinu dominuje Merlot. Wallis jsem zařadila do samostatné kapitoly pro svojí vyjímečnost. Ač i zde převažují rozšířené odrůdy Chasselas a Pinot Noir, je kanton domovem mnoha autochtonních či ojedinělých odrůd. A tak, jako jsou vyjímečné hory a údolí Wallis, je takové i vinařství v této oblasti a dle mého názoru si zaslouží více prostoru. 34 Verordnung über den Rebbau und die Einfuhr von Wein: (Weinverordnung). In: Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, ,

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Jana Rottová Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce 2014 Analýza spotřeby růžových vín Bakalářská práce Jana Rottová Vysoká škola hotelová v Praze

Více

Kaleidoskop moderní gastronomie II. Určeno pro dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů

Kaleidoskop moderní gastronomie II. Určeno pro dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Kaleidoskop moderní gastronomie II MALÁ ŠKOLA VÍNA Určeno pro dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát

Více

Analýza italské gastronomie v České republice

Analýza italské gastronomie v České republice Analýza italské gastronomie v České republice Diplomová práce Bc. Andrea Nekvindová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

www.vino-klub.cz 1. klub bez závazků Sami si lépe nevyberete OBJEVTE S NÁMI 144 VÍN Z CELÉHO SVĚTA VE 24 TEMATICKÝCH VÝBĚRECH

www.vino-klub.cz 1. klub bez závazků Sami si lépe nevyberete OBJEVTE S NÁMI 144 VÍN Z CELÉHO SVĚTA VE 24 TEMATICKÝCH VÝBĚRECH Sami si lépe nevyberete. vydání / LÉTO 2007 OBJEVTE S NÁMI 44 VÍN Z CELÉHO SVĚTA VE 24 TEMATICKÝCH VÝBĚRECH POROVNEJTE ROZDÍLNÉ RYSY CHARDONNAY ZE VŠECH SVĚTADÍLŮ BAROLO, BRUNELLO, BARBARESCO... POZNEJTE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Martina Hrubá Vývoj kávové kultury v ČR Bakalářská práce 2014 Vývoj kávové kultury v České republice Bakalářská práce Martina Hrubá Vysoká škola hotelová

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Komparativní analýza pivovarů v Plzni

Komparativní analýza pivovarů v Plzni Komparativní analýza pivovarů v Plzni Bakalářská práce Natalie Křížová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

Podpořeno Vinařským fondem. Odborná vinařská konference s mezinárodní účastí. sborník 6. 9. 2012, VELKÉ PAVLOVICE

Podpořeno Vinařským fondem. Odborná vinařská konference s mezinárodní účastí. sborník 6. 9. 2012, VELKÉ PAVLOVICE Podpořeno Vinařským fondem Odborná vinařská konference s mezinárodní účastí sborník 6. 9. 2012, VELKÉ PAVLOVICE VOC MIKULOV Ing. Petr Marcinčák 10.10 str. 14 Program konference Zahájení JUDr. Tibor Nyitray

Více

Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech

Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Bakalářská práce Pavlína Wiedermannová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí

Více

5.1.4 Humánní systémy...38 5.1.4.1 Standard č.9...38 5.1.4.2 Standard č.10...39 5.1.4.3 Standard č.11...39 5.1.4.4 Standard č.12...39 5.1.4.

5.1.4 Humánní systémy...38 5.1.4.1 Standard č.9...38 5.1.4.2 Standard č.10...39 5.1.4.3 Standard č.11...39 5.1.4.4 Standard č.12...39 5.1.4. OBSAH 1 Úvod...10 2 Cíle...11 3 Metody zpracování...12 4 Teoretická, geografická, agronomická, ampelografická východiska pěstování a zužitkování vinné révy...13 4.1 Ekologické podmínky pro révu vinnou...13

Více

Význam piva v gastronomii a lázeňství

Význam piva v gastronomii a lázeňství Význam piva v gastronomii a lázeňství Bakalářská práce Kristýna Zmatlíková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Dana

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Eva Tlacháčová Gastronomické služby podél dálnic Diplomová práce 2013 Gastronomické služby podél dálnic Diplomová práce Bc. Eva Tlacháčová Vysoká škola

Více

... a nemáte se koho zeptat

... a nemáte se koho zeptat Pavel Pavloušek, Pavla Burešová Pa U rčitě jste často na rozpacích rozpacích, zda právě ochutnáváte dobré, dobré nebo špatné víno. víno í Podle P dl etikety to obvykle nepoznáte. Možná ani nevíte, jak

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Tomáš Novotný

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Tomáš Novotný VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Tomáš Novotný Využití základních statistických metod ve zpracování dat z vybraného oboru (například vinařství, pivovarnictví, lihovarnictví ) Bakalářská práce

Více

francouzská vína a sýry

francouzská vína a sýry Platnost: 25. 4. 22. 5. 2012 francouzská vína a sýry Francie/kolébka vinařství Vážení zákazníci, katalog francouzských vín a sýrů je něčím víc než obvyklým letákem, je velmi detailním průvodcem po vinařských

Více

Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii

Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii Kávová asociace a její vliv na nabídku kávy v gastronomii Bakalářská práce Kamila Jogheeová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

ZÁŘÍ 2008 ÚNOR 2009» ROČNÍK 8

ZÁŘÍ 2008 ÚNOR 2009» ROČNÍK 8 ZÁŘÍ 2008 ÚNOR 2009» ROČNÍK 8 02 STOLOVÁNÍ Jak správně stolovat» ROZHOVOR Šéfkuchař Roman Hadrbolec RESTAURACE Vybíráme si polední menu Světové vinařské oblasti: Francie HOTELY Wellness a fitness Nové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Kateřina Vránová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Kateřina Vránová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Kateřina Vránová Srovnání televizních pořadů o vaření v ČR a v Anglii Diplomová práce 2015 Srovnání televizních pořadů o vaření v ČR a v Anglii Diplomová

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Hana Vágnerová Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace Diplomová práce 2013 Pivovarnictví v ČR a ve světě - trendy a inovace Diplomová práce Bc.

Více

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii

Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Budoucnost využití biopotravin v gastronomii Diplomová práce Bc. Klára Straková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Bakalářská práce. 2013 Nela Tvrzická

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Bakalářská práce. 2013 Nela Tvrzická Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Bakalářská práce 2013 Nela Tvrzická Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Regionální

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA KATEDRA APLIKOVANÝCH ROSTLINNÝCH BIOTECHNOLOGIÍ Akademický rok 2011/2012 Příspěvek permakultury k udržitelnému způsobu života Diplomová práce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Klára Voborníková Současnost a budoucnost restauračních pivovarů Bakalářská práce 2014 Současnost a budoucnost restauračních pivovarů Bakalářská práce Klára

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Irina Novozhilova Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce 2014 Analýza webové stránky Kudy z Nudy Bakalářská práce Irina Novozhilova Vysoká škola

Více

Technologie výroby specifických druhů piva. Marcel Mészáros

Technologie výroby specifických druhů piva. Marcel Mészáros Technologie výroby specifických druhů piva Marcel Mészáros Bakalářská práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Línek Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce 2013 Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce Bc. Daniel

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Dominika Ratajská Analýza kvality služeb v kavárnách Bakalářská práce 2014 Analýza kvality služeb v kavárnách Bakalářská práce Dominika Ratajská Vysoká škola

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Anastasiya Rynkova Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce 2014 Náboženský turismus v Ruské federaci Bakalářská práce Anastasiya Rynkova Vysoká

Více

Bio Obchod. Bio Cafes uzavřelo dvě provozovny. Obsah

Bio Obchod. Bio Cafes uzavřelo dvě provozovny. Obsah Informační měsíčník pro prodej biopotravin v České republice Bio Obchod Leden 2009 Obsah Události a trendy v biobranži v roce 2008 str. 3 Prováděcí předpisy pro nové nařízení o biopotravinách str. 4 Olma

Více